Giv. Forældreansvarsloven. en ny start. Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Giv. Forældreansvarsloven. en ny start. Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre"

Transkript

1 Giv Forældreansvarsloven en ny start Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre

2

3 Indhold Forord 3 Landsdækkende rådgivning 4 Forslag til ændringer i Forældreansvarsloven 6 Forslag til ændring i Straffeloven 14 Forslag til fri proces 15 Statistik 16 Cases fra det virkelige liv 33 Ordforklaringer Mere information 36 Side 1

4

5 Forord De fleste forældre kan i dagens Danmark selv finde gode løsninger for far, mor og børn og det er glædeligt for de danske børn. Danmarks Statistik opererer i dag med 37 forskellige familieformer. Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre afholder årligt ca rådgivninger i landsdækkende rådgivningscentre og via anonym telefonrådgivning med brug af frivillige rådgivere. Vi taler med forældrene, hovedsageligt fædre, før og efter skilsmissesagen ca. fordelt på følgende sagstyper. Kategori 1 (ca. <5 %) Kategori 2 (ca. 50 %) Kategori 3 (ca. 25 %) Kategori 4 (ca. 15 %) Kategori 5 (ca. <5 %) Begge forældre kontakter os for første råd og vejledning Den ene forælder kontakter os og står midt i en separation Sager om social arv og efterfødselsreaktioner Sager om advokater og psykologer (uetisk adfærd, børneundersøgelser) Specielle sager (pludselig flytning, bortførelse, beskyldninger) Familiestyrelsen oplyser, at statsforvaltningerne fra den 1. februar 2010 til den 31. januar 2011 afsluttede i alt ca sager, hvoraf sager handlede om forældremyndighed og bopæl, og ca sager handlede om samvær. Side 3

6 Landsdækkende rådgivning Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre har følgende oplevelser i forhold til forældremyndighed, bopæl og samvær for børn. Fælles forældremyndighed Vi oplever, at det bedste for barnet er fars og mors kærlighed, hvilket er den mest enkle og naturlige årsag til fælles forældremyndighed. Fælles og ligeværdigt ansvar giver glade børn og engagerede forældre. Alle børn har en far og en mor - og barnets kærlighed til begge forældre og forældrenes ansvar og omsorg for barnet respekteres ved fælles forældremyndighed. Begge forældre kan følge barnets trivsel og opvækst, herunder modtage relevant information fra det offentlige om barnet. Det giver en positiv effekt og sikkerhed for barnet. Fælles forældremyndighed praktiseres med fordel i de nordiske lande. Bopæl Far såvel som mor kan i dag have bopæl for barnet. Det oplever vi i det virkelige liv i Danmark, og bopælspligten bør alene handle om, hvad der er bedst for barnet, barnets tilknytning til nærmiljøet, kammerater, familien - og forældrenes ønsker og ansvarlighed. Dette sker imidlertid ikke i dag, hvor mange fædre oplever, at de må afgive bopælen for at opnå samvær og deleordning. Der sker klar forskelsbehandling. Samvær Der er i dagens Danmark deleordninger, hvor barnet bor lige meget hos far og mor, der virker fint og weekendordninger, der virker fint for det enkelte barn. Forældre deler i dag i stigende omfang barselsog forældreorlovsperioden mellem sig til gavn for barnet, som tidligt i livet opnår en god og tæt tilknytning til begge forældre. Vigtigst er det, at alle børn har en far og en mor eller en forælder, bedsteforældre, pårørende eller personer tæt knyttet til barnet, med samvær, og at samfundet ikke skaber over- og underforældre. Afgørelser om forældremyndighed, bopæl og samvær skal i dag baseres på forældreevne, kærlighed, ærlighed og ansvarlighed overfor barnet. Vores rådsøgende oplever hver eneste uge forskelsbehandling ved sagsbehandling og afgørelser hos myndighederne og i retterne. Vi oplever i Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre, at Forældreansvarsloven skal praktiseres bedre i dagligdagen ved sagsbehandling og afgørelser, og at der er tale om et politisk, kulturelt og ledelsesmæssigt ansvar hos myndighederne og ved retterne. Side 4

7 Følgende er vigtigt: At sikre barnet fælles forældremyndighed medmindre der er meget tungvejende grunde til andet At sikre barnet kan have bopæl hos far såvel som mor At sikre barnet samvær med begge forældre At sikre barnet samvær med begge forældre straks ved samlivets ophør At sikre barnet samvær med begge forældre i barsels- og forældreorlovsperioden At sikre barnet samvær i ferie og sygdomsperioder uden lange afbrydelser At sikre barnet samvær med bedsteforældre, pårørende og nært knyttede personer At sikre barnet en støtteperson hvor det er relevant At sikre mediering straks ved samlivets ophør hvor det er relevant At sikre sanktioner mod chikane, trusler og usande påstande At sikre bedre regler for fri proces At sikre god statistik At sikre afgørelser uden forskelsbehandling Følgende ser ud til at virke: At fælles forældremyndighed giver positiv effekt hos barnet og i de fleste tilfælde bedre samarbejde mellem forældrene At deleordninger etableres af mange forældre i enighed, og at de som hovedregel virker fint At fordelingen af transportudgifterne mellem forældrene og til den forælder som flytter væk giver en naturlig balance At mediering giver gode resultater, og at der er positive resultater i de nordsjællandske retskredse, hvor forligsmøder afholdes At beslutninger om samvær for begge forældre straks ved samlivets ophør har betydning Side 5

8 Forslag til ændringer i Forældreansvarsloven 2, stk. 2 Barnet har ret til omsorg og tryghed. Det skal behandles med respekt for sin person og må ikke udsættes for legemlig afstraffelse eller anden krænkende behandling. Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre anbefaler 2 Barnet har ret til omsorg og tryghed fra begge forældre. Det skal behandles med respekt for sin person og må ikke udsættes for legemlig afstraffelse eller anden krænkende behandling. 4 Afgørelser efter loven skal træffes ud fra, hvad der er bedst for barnet. Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre anbefaler 4, Stk. 1. Afgørelser efter loven skal træffes ud fra barnets ret til begge forældre og hvad der i øvrigt er bedst for barnet. Stk. 2. Ved afgørelser skal der tages hensyn til forældreevne og evnen til at kunne formidle samarbejde forældre imellem. Stk. 3. Ved afgørelser må der ikke ske forskelsbehandling jf. Ligestillingsloven Begrundelser for forslag vedr. 2 og 4: De foreslåede ændringer understreger det allerede gældende princip om barnets ret til begge forældre, og den allerede gældende ligestillingslov, som for tiden reelt ikke praktiseres på familieområdet. Som noget nyt nævnes det, at der generelt skal tages hensyn til forældreevne og evne til at formidle samarbejde. Rådsøgende oplever ofte, at forældrenes køn spiller en større rolle end forældreevne, samarbejdsevne, ærlighed og ansvarlighed og barnets ret til begge forældre. 11 Er forældre, der har fælles forældremyndighed, og som ikke lever sammen, ikke enige om forældremyndigheden, afgør retten, om den fælles forældremyndighed skal fortsætte, eller om en af dem skal have forældremyndigheden alene. Retten kan kun ophæve den fælles forældremyndighed, hvis der foreligger tungtvejende grunde. Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre anbefaler 11 Er forældre, der har fælles forældremyndighed, og som ikke lever sammen, ikke enige om forældremyndigheden, afgør retten, om den fælles forældremyndighed skal fortsætte, eller om en af dem skal have forældremyndigheden alene. Retten kan kun ophæve den fælles forældremyndighed, hvis der foreligger meget tungtvejende grunde. Stk. 2: Ophævelse af den fælles forældremyndighed kan kun ske, hvis begge forældre ikke samarbejder omkring barnet, eller der begås omsorgssvigt over for barnet. Side 6

9 14 Retten kan efter anmodning fra en forælder, der ikke har forældremyndigheden, bestemme, at der skal være fælles forældremyndighed, eller overføre forældremyndigheden til denne. Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre anbefaler 14 Retten kan efter anmodning fra en forælder, der ikke har forældremyndigheden, bestemme, at der skal være fælles forældremyndighed, eller overføre forældremyndigheden til denne jfr. 11. Begrundelser for forslag vedr. 11 og 14: Ifølge Socialforskningsinstituttets evalueringsrapport fra juni 2011 er der kun 69 % af forældrene, der har fælles forældremyndighed. Det er alt for få, da vi oplever, at andel i forældremyndigheden giver større interesse for barnet, større ansvar og bedre samarbejde. Tallet burde være på over 95 %, da det er vigtigt at respektere, at alle børn har en far og en mor, og det bedste for barnet er fars og mors kærlighed. Evalueringsrapporten fra Socialforskningsinstituttet i juli 2011 konstaterer, at de forældre, der har fælles forældremyndighed er bedst til at samarbejde. Tilføjelsen af meget foran de tungtvejende grunde medvirker til, at der aftales og dømmes fælles forældremyndighed, medmindre der er tale om ekstremt specielle forhold. Vi oplever i vores rådgivning, at den ene part blot ved at nægte at samarbejde med den anden forælder ofte lykkes med at få ophævet den fælles forældre myndighed. Man kan brutalt sige det således, at egen misligholdelse af samarbejdsforpligtelsen ofte fører til, at retten efterfølgende lægger til grund, at der er et højt konfliktniveau med det resultat, at den ene af forældrene får tillagt eneforældremyndigheden. Retten til familie. En vigtig del af FNs børnekonvention. Nedenfor gengivet i Børnerådets forkortede udgave Artikel 9 - Forældres beskyttelse af barnet Barnets ret til at bo sammen med sine forældre, medmindre dette skønnes uforeneligt med barnets tarv. Barnets ret til at opretholde kontakt til begge forældre, hvis det lever adskilt fra den ene eller dem begge. Statens forpligtelse til at genskabe en sådan kontakt, hvis adskillelsen skyldes årsager iværksat af staten. Side 7

10 18 En forælder, der vil ændre sin eller barnets bopæl til et andet sted her i landet eller i udlandet, skal underrette den anden forælder herom senest 6 uger før flytningen. Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre anbefaler 18 En forælder, der vil ændre sin eller barnets bopæl til et andet sted her i landet eller i udlandet, skal underrette den anden forælder herom senest 3 måneder før flytningen. Stk. 2. Flytningen kan ikke iværksættes, før der er indgået aftale herom, eller tilladelse er meddelt af statsforvaltningen eller retten. Stk. 3. Ved afgørelse af, hvorvidt flytning skal tillades, skal følgende indgå i vurderingen: Barnets tilknytning til sine respektive forældre og familie, netværk, skole og institution samt fritidsaktiviteter. Stk. 4. Vælger bopælsforælderen at flytte uanset fristen i 18 stk. 1, eller hvis der ikke opnås aftale eller tilladelse efter 18 stk. 2, kan samværsforælderen kræve en midlertidig afgørelse inden 4 dage fra fremsendelsen af begæringen til statsforvaltningen. Begrundelse for forslag vedrørende 18: Vi oplever i vores rådgivning, at det ofte er bedst for barnet, at det bliver i nærmiljøet, hvis der er tæt tilknytning til begge forældre, og begge forældre bor tæt på hinanden. Det er desværre meget sjældent, at statsforvaltninger, Familiestyrelsen og domstole tillægger overtrædelser af 18 betydning, eller tildeler den anden forælder bopælen til gavn for barnet. Da det tager en samværsforælder 6-12 måneder at få sagen behandlet er flytningen sket. Det er kun yderst sjældent, at vi oplever, at bopælen flyttes tilbage til nærmiljøet. Det kan skade barnet og barnets tilhørsforhold til legekammerater, familie, institutioner, fritidsaktiviteter og samvær med begge forældre. 19 Barnets forbindelse med begge forældre søges bevaret ved, at barnet har ret til samvær med den forælder, som det ikke har bopæl hos. Begge forældre har ansvaret for, at barnet har samvær. Stk. 2. Den forælder, som barnet ikke har bopæl hos, kan anmode om samvær. Stk. 3. Er der ikke eller kun i yderst begrænset omfang samvær, kan den forælder, som barnet har bopæl hos, anmode statsforvaltningen om at indkalde den anden forælder til et møde om samværet. Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre anbefaler 19 Ophæver forældrene deres samliv skal de træffe aftale om samvær og bopæl for barnet. Stk. 2. Træffer forældrene ikke aftale efter stk. 1 kan hver af forældrene anmode statsforvaltningen om at træffe en midlertidig samværsafgørelse og bopælsafgørelse. Denne afgørelse skal træffes senest 14 dage efter indgivelsen af begæringen. Stk. 3. Træffes en sådan afgørelse ikke inden 14 dage jf. stk. 2 anses parterne indtil anden afgørelse foreligger fra statsforvaltning eller retten, at have truffet aftale om en deleordning, således at mor har barnet boende i ulige uger og far har barnet boende i lige uger fra mandag kl. 16. Stk. 4. Har en forælder planlagt barselsorlov og/eller forældreorlov (udskudt orlov) før samlivets ophør i henhold til gældende overenskomst eller gældende regler, skal myndighederne og retten sørge for, at denne barselsorlov kan gennemføres også for forældre, der ikke har barnets bopæl. >> Side 8

11 Stk. 5: Statsforvaltningen skal, hvis en forælder anmoder herom i henhold til stk. 4, omgående fastsætte samvær hver dag, så barselsorlov og/eller forældreorlov (udskudt orlov) kan gennemføres i praksis. Stk. 6: I tilfælde af sygdom hos barnet, medfører dette kun ændringer i samværet, i fald der foreligger lægelig dokumentation for nødvendigheden heraf. Begrundelse vedr. 19: De eksisterende samværsregler, rammer mange børn, der ikke kan forstå, at kontakten med den ene af forældrene pludselig skal afbrydes, ofte i lang tid. Ved at skabe faste rammer for samværet straks efter et samlivsbrud, er der intet grundlag for uenighed mellem forældrene, og der kan spares mange ressourcer til sagsbehandling i statsforvaltningerne. Statsforvaltningens ressourcer kan bruges til behandling af hastesager, hvor en af forældrene i meget høj grad savner forældreevne. I disse få tilfælde vil kommunernes socialforvaltninger også kunne gribe ind i henhold til Serviceloven. Reglerne i stk. 4 og 5 skal sikre at begge forældre får mulighed for at afholde barselorlov eller forældreorlov (udskudt barselsorlov), der allerede er aftalt, til gavn for barnets tidlige tilknytning til begge forældre. Vi henviser i øvrigt til foreningens synspunkter vedrørende øremærket barselsorlov til fædre på vores hjemmeside. Reglen i stk. 6 skal sikre samvær i barnets sygdomsperioder. 20 Er en forælder død, eller er begge forældre døde, kan der fastsættes samvær med barnets nærmeste pårørende, som det er nært knyttet til. Stk. 2. Er der ikke eller kun i yderst begrænset omfang samvær med den forælder, barnet ikke har bopæl hos, kan der i ganske særlige tilfælde fastsættes samvær med barnets nærmeste pårørende, som det er nært knyttet til. Stk. 3. Det er barnets nærmeste pårørende, der kan anmode om samvær. Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre anbefaler 20 Er en forælder eller begge forældre døde, eller har barnet ikke samvær med en af sine forældre eller begge, bør statsforvaltningen fastsætte samvær med barnets bedsteforældre, hvis de ønsker det. Statsforvaltningen skal orientere bedsteforældrene om muligheden for fastsættelse af samvær. Stk. 2. Der kan af statsforvaltningen fastsættes samvær med andre i barnets familie eller personer, som barnet er knyttet til. Stk. 3. Det er barnets pårørende eller personer, som barnet er knyttet til, der kan anmode om samvær. Stk. 4. Samvær til pårørende eller personer, som barnet er knyttet til, jf. stk. 2 og 3, kan ophæves eller ændres. Stk. 5. Samvær til bedsteforældre ifølge stk. 1 kan kun begrænses som ved 21 stk. 4. Stk. 6. Statsforvaltningen kan efter en konkret vurdering i en periode udpege en støtteperson for barnet. >> Side 9

12 Begrundelse vedr. 20: Foreningens forslag gør det lettere for bedsteforældre at få samvær med deres børnebørn. Der åbnes også op for lettere adgang for barnet til at få samvær med dem barnet er knyttet til, og for at der kan inddrages en støtteperson for barnet. 21 Stk. 1. Er der uenighed om omfanget og udøvelsen af samvær, kan der efter anmodning træffes afgørelse herom og fastsættes de nødvendige bestemmelser i forbindelse hermed. Stk. 2. Samvær kan fastsættes i op til 7 dage ud af 14 dage. Stk. 3. Statsforvaltningen kan træffe afgørelse om transport af barnet i forbindelse med samvær og om afholdelse af udgifter hertil. Stk. 4. Fastsættelse af samvær kan afslås, og en aftale eller afgørelse herom kan ændres eller ophæves. Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre anbefaler at der sker ophævelse af begrebet bopæl- og samværsforældre, da barnet har to forældre. At der sikres samme retsstilling for begge forældre i spørgsmål om forældremyndighed, bopæl og samvær. Og indtil dette kan praktiseres at: 21, Stk. 1. Er der uenighed om omfanget af samvær, kan der efter anmodning træffes afgørelse herom og fastsættes de nødvendige bestemmelser i forbindelse hermed. Stk. 2. Samvær kan fastsættes i op til 7 dage ud af 14 dage. Stk. 3. Kan forældrene ikke blive enige om fordelingen af omkostninger ved transport af barnet i forbindelse med samværet, kan statsforvaltningen træffe afgørelse herom. Træffes en sådan afgørelse kan denne fuldbyrdes via retsplejelovens 478 Stk. 4. Kun hvis barnet har været udsat for alvorlig omsorgssvigt, dokumenteret via bevisoptagelse ved eksempelvis retsmedicinsk undersøgelse eller tilsvarende, kan statsforvaltningen eller Familiestyrelsen begrænse eller suspendere samværet for en periode indtil den relevante myndighed har truffet afgørelse herom. Stk. 5. Finder statsforvaltningen, Familiestyrelsen eller retten, at parterne har et højt konfliktniveau iværksættes en egentlig forældreevne-undersøgelse udført af en autoriseret psykolog med henblik på afdækning af forældreegnethed. I undersøgelsen skal indgå en vurdering af parternes respektive samarbejdsevner. Iværksættes en sådan undersøgelse, har parterne adgang til gratis advokatbistand efter regler fastsat af ministeren. Side 10 >>

13 Begrundelser vedr. 21: Vedr. stk. 1: Statsforvaltningerne skal ikke kunne blande sig i normal udøvelse af samvær, så der f.eks. bruges tid til at diskutere om samværsforælderen må holde hund eller have andre normale fritidsinteresser. Vedr. stk. 3: Tilføjelsen vil støtte respekten for myndighedernes afgørelser om transport. Vedr. stk. 4 og 5: Det er alt for nemt at udøve chikane i form af usande påstande i statsforvaltningerne, og få ophævet eller nedsat samvær midlertidigt. Og det vedrører op mod børn årligt, at samvær med den ene af forældrene bliver helt afvist. Det viser vores beregninger ud fra Familiestyrelsens statistik fra sommeren Resultatet er ikke bare unødigt mange møder i statsforvaltningerne. Det påvirker mange børn resten af livet, at de mister kontakten til halvdelen af deres familie, fordi det er for let at afvise samvær. Vi foreslår, at proceduren ved suspension af samvær skal minde om proceduren ved tvangsfjernelser af et barn efter Serviceloven. Er der efter myndighedernes opfattelse et højt konfliktniveau bør dette undersøges, så barnet og forældrene kan hjælpes bedst muligt. 22 I særlige tilfælde kan der træffes bestemmelse om anden kontakt med barnet i form af telefonsamtaler, brevveksling, elektronisk post, fotografier el. lign. Stk. 2. Anmodning om anden kontakt kan indgives af 1) en forælder, som barnet ikke har bopæl hos, eller 2) barnets nærmeste pårørende, hvis betingelserne i 20 for at få fastsat samvær er opfyldt. Stk , stk. 1 og 4, finder tilsvarende anvendelse. Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre anbefaler At det gøres meget lettere at skabe anden kontakt, og at den kun kan begrænses eller suspenderes svarende til reglerne i vores forslag til 21, stk. 4. Begrundelse vedr. 22: Loven bør gøres tidssvarende i forhold til nye medier og det faktum at flere rejser i forbindelse med deres arbejde eller bor i udlandet. Det bør gøres lettere at opretholde anden kontakt end samvær mellem barn og forælder. Side 11

14 23 En forælder, som ikke har forældremyndigheden, har ret til efter anmodning at få orientering om barnets forhold fra skoler, børneinstitutioner, social- og sundhedsvæsenet samt private sygehuse, privat praktiserende læger og tandlæger. Denne forælder har desuden ret til at få udleveret dokumenter om barnets forhold, hvis disse findes på skoler og i børneinstitutioner. Der må ikke gives fortrolige oplysninger om forældremyndighedsindehaveren. Stk. 2. En forælder, som ikke har forældremyndigheden, har ret til efter anmodning at få orientering om generelle sociale aktiviteter på barnets skole og børneinstitution fra den pågældende skole og institution og har adgang til at deltage i disse aktiviteter. Stk. 3. De i stk. 1 og 2 nævnte institutioner m.v. kan nægte at give konkrete oplysninger og udlevere dokumenter om barnets forhold, og kan nægte orientering om og deltagelse i aktiviteter, hvis det må antages at være til skade for barnet. Stk. 4. Statsforvaltningen kan i særlige tilfælde efter anmodning fra indehaveren af forældremyndigheden eller fra en af de i stk. 1 eller 2 nævnte institutioner m.v. fratage den forælder, der ikke har forældremyndigheden, adgangen til at få orientering og få udleveret dokumenter efter stk. 1 eller orientering om og deltagelse i aktiviteter efter stk. 2. Afgørelsen har virkning fra det tidspunkt, hvor institutionen m.v. modtager meddelelse om afgørelsen. Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre anbefaler 23 Barnets forældre har begge ret til at få orientering om barnets forhold fra skoler, børneinstitutioner, social- og sundhedsvæsenet, sundhedsplejersker, børnesagkyndige i statsforvaltningerne samt private sygehuse, privat praktiserende læger og tandlæger. Begge forældre har desuden ret til at få udleveret dokumenter om barnets forhold, hvis disse findes på skoler og i børneinstitutioner. Der må ikke gives fortrolige oplysninger om nogen af forældrene. Stk. 2. Begge forældre har ret til at få orientering om generelle sociale aktiviteter på barnets skole og børneinstitution fra den pågældende skole og institution og har adgang til at deltage i disse aktiviteter. Stk. 3. De i stk. 1 og 2 nævnte institutioner m.v. kan kun i helt særlige tilfælde nægte at give oplysninger og udlevere dokumenter om barnets forhold, og nægte orientering om og deltagelse i aktiviteter, hvis det er til alvorlig skade for barnet. Stk. 4. Orienteringen jf. 23 stk. 1 skal meddeles uanset at en af forældrene eller begge har opnået adresse beskyttelse. Begrundelse vedr. 23 Vi oplever i vores rådgivning, at mange forældre og institutioner har svært ved at forstå og bruge reglerne. Vi foreslår, at de forenkles, og at forældrene generelt ligestilles. Statsforvaltningernes arbejdsbyrde lettes, når der ikke kan klages til statsforvaltningerne om reglerne i denne paragraf. Klageomtalen i Forældreansvarslovens 41, stk. 3 bør udgå, så det er institutionerne og kommunerne, der modtager klager over manglende information til en af forældrene. Side 12

15 24 Bestemmelserne om samvær og anden kontakt i denne lov finder ikke anvendelse, hvis barnet er anbragt uden for hjemmet efter kapitel 11 i lov om social service. Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre anbefaler NY 24, Stk. 2. Anbringer en socialforvaltning et barn uden for hjemmet skal samværsforælderen orienteres. NY 24, Stk. 3. Samværsforælderen kan efter meddelelse jf. stk. 2 anmode statsforvaltningen om at oversende sagen til retten, med henblik på at få fastlagt forældremyndighed, bopæl og samvær. Begrundelse vedr. 24 Anbringes et barn udenfor hjemmet, er det rimeligt, at samværsforælderen hurtigt kan søge retten om samvær, bopæl eller forældremyndighed, da den hidtidige bopælsforælder har udvist begrænset forældreevne. Bestemmelsen vil formentlig betyde offentlige besparelser på udgifter til anbringelse uden for hjemmet og på møder i statsforvaltningerne. 42 punkt 5 Ministeren for familie- og forbrugeranliggender kan fastsætte regler... 5) om børnesagkyndig rådgivning, børnesagkyndige undersøgelser og konfliktmægling... Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre anbefaler at mulighederne i 42 punkt 5 udnyttes langt mere. Begrundelse vedr. 42, punkt 5 Vi oplever i vores rådgivning at mediering virker. Ifølge Familiestyrelsens statistik var der på et år kun 18 sager med konfliktmægling i statsforvaltningerne ud af i alt sager. Side 13

16 Forslag til ændring i Straffeloven 215, Stk. 1 Den, som unddrager en person under 18 år forældres eller anden rette vedkommendes myndighed, eller forsorg eller bidrager til, at han unddrager sig sådan myndighed eller forsorg, straffes efter reglerne i 261. Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre anbefaler Den, som unddrager en person under 18 år forældres eller anden rette vedkommendes myndighed, samvær eller forsorg eller bidrager til, at han unddrager sig sådan myndighed, samvær eller forsorg, straffes efter reglerne i 261. Begrundelse vedr. straffelovens 215, Stk. 1 Vi oplever en del sager, hvor et barn bliver afskåret fra den ene forælder ved samlivets ophør og ved senere samværschikane. Siden 1995 har politikere forsøgt at bekæmpe samværschikane, men den findes stadig. Det er nødvendigt at sidestille nægtelse af samvær med andre former for børnebortførelse. Side 14

17 Forslag til fri proces Vi anbefaler, at der ved bevilling af fri proces tages hensyn til formue og brug af erhvervsevne, samt at der bevilges fri proces til begge forældre, hvis det er nødvendigt for den ene. Der kan normalt kun bevilges fri proces en gang årligt Begrundelse Vi oplever i vores rådgivning, at forældre, der har fri proces, starter urimelige sager med store omkostninger for det offentlige og den anden forælder. Det er en pression, der også er i modstrid med barnets interesser. Vi oplever, at fri proces ikke er baseret på reel nødvendighed, da der ikke tages højde for faktiske midler og brug af erhvervsevne. Vi ønsker herved at spare ressourcer for det offentlige og undgå forskelsbehandling. Side 15

18 Statistik Forældremyndighed Tabel 1 Børn i delte familier omfattet af fælles forældremyndighed. År År % af børn i delte familier 69 % af børn i delte familier Kilde: Lidt usikre tal på side 217 i rapporten Dom til fælles forældremyndighed fra Socialforskningsinstituttet, København, juni 2011 Figur 1 Andel børn, hvor kun moderen eller faderen er registreret med forældremyndighed. Januar Pr Mor Far årige 1-årige 2-årige 3-årige Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik, nr. 501, 12. november 2009 Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre kommentar: Det har ændret sig overraskende lidt, siden Folketinget i 2007 vedtog, at der skulle være tungtvejende grunde til at ophæve fælles forældremyndighed. Der bør være fælles forældremyndighed for ca. 95 % af forældrene. 1) Bygger på undersøgelse vedr. 11-årige børn 2) Bygger på spørgeskemabesvarelser fra begrænset udvalg Side 16

19 Bopæl Tabel 2 Procentandel med bopæl hos far 1980 og Børn i delte familier med bopæl hos enten mor eller far. 1. jan jan jan jan jan jan Alle børn < 18 år 13,3 % 11,8 % 12,0 % 12,1 % 12,4 % 12,6 % Børn på 13 år 16,7 % 13,6 % 13,3 % 14,1 % 13,8 % 13,8 % Børn på 14 år 17,8 % 14,5 % 14,8 % 14,5 % 15,3 % 15,1 % Børn på 15 år 18,8 % 16,1 % 15,7 % 15,9 % 15,4 % 16,2 % Børn på 16 år 19,3 % 17,6 % 17,3 % 16,7 % 16,8 % 16,8 % Børn på 17 år 20,2 % 18,4 % 18,7 % 18,5 % 18,2 % 18,2 % Kilde: Statistikbanken. Danmarks Statistik. Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre kommentar: Ser man på alle de børn, der bor enten hos mor eller hos far, så er det i 1980 og fra 2007 omkring procent, der bor hos far. Det er ikke til at aflæse nogen egentlig virkning af Forældreansvarsloven fra Tallene for hvor mange, der bor hos deres far er nogenlunde uændrede i perioden Blandt de lidt ældre børn er der forholdsvis flest, der bor hos far. Formentlig fordi de bedre kan formulere deres ønsker. Side 17

20 Tabel 3 Procentandel hos far efter alder. Børn i Danmark med bopæl enten hos mor eller far i 1980, 2007 og Alder Procentandel hos far Procentandel hos far Procentandel hos far år 1,1 % 4,0 % 3,4 % 1 år 2,3 % 5,1 % 4,9 % 2 år 3,4 % 6,2 % 6,4 % 3 år 5,3 % 6,5 % 7,5 % 4 år 6,7 % 6,8 % 8,7 % 5 år 8,3 % 7,7 % 9,7 % 6 år 10,6 % 8,0 % 10,1 % 7 år 11,2 % 9,2 % 10,5 % 8 år 11,9 % 9,4 % 11,0 % 9 år 13,5 % 10,4 % 11,1 % 10 år 14,1 % 10,9 % 11,8 % 11 år 15,0 % 12,0 % 12,6 % 12 år 15,6 % 12,3 % 12,9 % 13 år 16,7 % 13,5 % 13,8 % 14 år 17,8 % 14,5 % 15,1 % 15 år 18,8 % 16,1 % 16,2 % 16 år 19,3 % 17,6 % 16,8 % 17 år 20,2 % 18,4 % 18,2 % Alle børn 13,3 % 11,8 % 12,6 % Kilde: Danmarks Statistiks statistikbank. Side 18

21 Figur 2a og 2b Hvor bor børnene Hos mor Hos far Udeboende Antal børn under 18 år Samboende med far og mor Hos mor Hos far Kilde: Danmarks Statistiks statistikbank. Side 19

22 Tabel 4 Børn efter voksne i bopælsfamilien Udeboende Far og mor Enlig mor Mor og partner Enlig far Far og partner Kilde: Danmarks Statistiks statistikbank Side 20

23 Bopæl og samvær Tabel 5 Børns familier efter tilknytning til børn Enlig mor med børn og samværsbørn Enlig mor med børn Enlig mor med samværsbørn Enlig far med børn og samværsbørn Enlig far med børn Enlig far med samværsbørn Par med børn, mors og fars særbørn samt mors og fars samværsbørn Par med børn, mors og fars særbørn samt mors samværsbørn Par med børn, mors og fars særbørn samt fars samværsbørn Par med børn og mors og fars særbørn Par med børn, mors særbørn samt mors og fars samværsbørn Par med børn, mors særbørn samt mors samværsbørn Par med børn, mors særbørn samt fars samværsbørn Par med børn og mors særbørn Par med børn, fars særbørn samt mors og fars samværsbørn Par med børn, fars særbørn samt mors samværsbørn Par med børn, fars særbørn samt fars samværsbørn Par med børn og fars særbørn Par med børn samt mors og fars samværsbørn Par med børn samt mors samværsbørn Par med børn samt fars samværsbørn Par med børn Par med mors og fars særbørn samt mors og fars samværsbørn Par med mors og fars særbørn samt mors samværsbørn Par med mors og fars særbørn samt fars samværsbørn Par med mors og fars særbørn Par med mors særbørn samt mors og fars samværsbørn Par med mors særbørn samt mors samværsbørn Par med mors særbørn samt fars samværsbørn Par med mors særbørn Par med fars særbørn samt mors og fars samværsbørn Par med fars særbørn samt mors samværsbørn Par med fars særbørn samt fars samværsbørn Par med fars særbørn Par med mors og fars samværsbørn Par med mors samværsbørn Par med fars samværsbørn Kilde: Danmarks Statistiks statistikbank Side 21

Forslag til Forældreansvarslov 2012

Forslag til Forældreansvarslov 2012 Forslag til Forældreansvarslov 2012 VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Indledende

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven Social- og Indenrigsministeriet Kontor for Familieret J.nr. 2015-6196 / lth 8. februar 2016 UDKAST Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1073 af 20/11/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j. nr. 2012-7816 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Tale for Social- og Ligestillingsudvalget Torsdag den 30. august 2012

Tale for Social- og Ligestillingsudvalget Torsdag den 30. august 2012 Ligestillingsudvalget, Socialudvalget 2011-12 LIU alm. del Bilag 74, SOU alm. del Bilag 410 Offentligt 2012 Tale for Social- og Ligestillingsudvalget Torsdag den 30. august 2012 Foreningen Far til Støtte

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1)

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Nr. 228 15. marts 2007 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Samvær m. v. Kapitel 3 Arbejdsaftaler Kapitel 4 Midlertidige

Læs mere

STATISTIK OM FORÆLDREANSVARSLOVENS EFFEKT I DE SAGER, DER BEHANDLES I STATSFORVALTNNGERNE

STATISTIK OM FORÆLDREANSVARSLOVENS EFFEKT I DE SAGER, DER BEHANDLES I STATSFORVALTNNGERNE 2011 STATISTIK OM FORÆLDREANSVARSLOVENS EFFEKT I DE SAGER, DER BEHANDLES I STATSFORVALTNNGERNE OPLYSNINGER INDSAMLET I PERIODEN 1. FEBRUAR 2010 TIL 31. JANUAR 2011 INDHOLD 1. BAGGRUND 3 2. KORT OM STATISTIKKEN

Læs mere

Høringssvar til Forældreansvarsloven

Høringssvar til Forældreansvarsloven 2012 Høringssvar til Forældreansvarsloven Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre Valgårdsvej 4 2500 Valby 01-01-2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Politisk aftale...3 Fælles forældremyndighed...3

Læs mere

Evaluering af Forældreansvarsloven

Evaluering af Forældreansvarsloven 2012 Evaluering af Forældreansvarsloven Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre Valgårdsvej 4 2500 Valby 01-01-2012 Forord Omkring 1.5 millioner børn, forældre og bedsteforældre lever i dag i moderne

Læs mere

Statistik om forældreansvarslovens effekt i de sager, der behandles i statsforvaltningerne

Statistik om forældreansvarslovens effekt i de sager, der behandles i statsforvaltningerne J.nr.: 2010-7200-00008 Statistik om forældreansvarslovens effekt i de sager, der behandles i statsforvaltningerne 1. Baggrund Ved vedtagelsen af forældreansvarsloven, der trådte i kraft den 1. oktober

Læs mere

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven Grønlandsudvalget 2013-14 GRU Alm.del Bilag 17 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret J.nr. 2012-5209 / lth 11. november 2013 UDKAST Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1820 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Med barnet i centrum. Rigsombudsmanden på Færøerne

Med barnet i centrum. Rigsombudsmanden på Færøerne Rigsombudsmanden på Færøerne Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling 1 MED BARNET I CENTRUM Indhold Indledning....1

Læs mere

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven Grønlandsudvalget 2015-16 L 35 Bilag 1 Offentligt Social- og Indenrigsministeriet Kontor for Familier J.nr. 2015-6196 / lth 29. september 2015 UDKAST Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af

Læs mere

Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret

Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Løn og Personale NOTAT 16-10-2012 Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret Forældreansvarsloven Forældreansvarsloven trådte i kraft

Læs mere

HØRINGSSVAR VEDR. LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FORÆLDREMYNDIGHED OG SAMVÆR M.FL. (UDMØNTNING AF KOMMUNALREFORMEN PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE)

HØRINGSSVAR VEDR. LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FORÆLDREMYNDIGHED OG SAMVÆR M.FL. (UDMØNTNING AF KOMMUNALREFORMEN PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE) Side 1 af 5 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Familiestyrelsen Æbeløgade 1 2100 København Ø Att. Stine Marum Børnerådet 6. januar 2005 HØRINGSSVAR VEDR. LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FORÆLDREMYNDIGHED

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 Sag 137/2014 A (advokat Lone Falkenberg) mod B (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Roskilde den 10. april 2014 og af

Læs mere

BØRN I MIDTEN. Råd til forældre, der går fra hinanden FÆLLES BØRN. FÆLLES ANSVAR.

BØRN I MIDTEN. Råd til forældre, der går fra hinanden FÆLLES BØRN. FÆLLES ANSVAR. BØRN I MIDTEN Råd til forældre, der går fra hinanden FÆLLES BØRN. FÆLLES ANSVAR. 1 HVER TIL SIT HVAD MED BØRNENE? Når du og din partner går fra hinanden, er det vigtigt, at I får etableret en samværsordning,

Læs mere

F O R S L A G. til. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær

F O R S L A G. til. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær MINISTERIET FOR FAMILIE- OG FORBRUGERANLIGGENDER FAMILIESTYRELSEN Den 3. febru ar 2006 J.nr.: 03-5019-00003 F O R S L A G til Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær

Læs mere

BØRN. i familie- og socialretten. nell rasmussen jane røhl

BØRN. i familie- og socialretten. nell rasmussen jane røhl BØRN i familie- og socialretten nell rasmussen jane røhl Børn i familie- og socialretten Nell Rasmussen og Jane Røhl Børn i familie- og socialretten Nyt Juridisk Forlag 2014 Nell Rasmussen og Jane Røhl

Læs mere

Forslag. Lov om forældreansvar

Forslag. Lov om forældreansvar Retsudvalget REU alm. del - Bilag 202 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af Ministeren for familie- og forbrugeranliggender Forslag til Lov om forældreansvar Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og

Læs mere

Bilag 1 Forældreansvarsloven anno 2012 hentet fra retinformation.dk den. 23/05-2014. Den fulde tekst. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1 Forældreansvarsloven anno 2012 hentet fra retinformation.dk den. 23/05-2014. Den fulde tekst. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Forældreansvarsloven anno 2012 hentet fra retinformation.dk den. 23/05-2014. Den fulde tekst. Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Forældremyndighed Kapitel

Læs mere

KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær

KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær MINISTERIET FOR FAMILIE- OG FORBRUGERANLIGGENDER FAMILIESTYRELSEN KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær Den 9. marts 2005 J.nr. 04-5014-00045 1. Baggrunden for nedsættelsen af udvalget

Læs mere

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Indhold Indledning... 1 Forældremyndighed... 1

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) retsinformation.dk - LBK nr 375 af 06/04/2010 LBK nr 375 af 06/04/2010 Gældende (Børnebortførelsesloven) Offentliggørelsesdato: 14-04-2010 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1) Nr. 229 15. marts 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling Kapitel 3 Kompetence m.v. Kapitel

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 krkk 8. oktober 2014 Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LBK nr 375 af 06/04/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Familiestyrelsen j.nr. 2009-7000-00005 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg Folketingets Social- og Indenrigsudvalg Sagsnr. 2015-6977 Doknr. 270240 Dato 21-10-2015 Folketingets Social- og Indenrigsudvalg har d. 24.september 2015 stillet følgende spørgsmål nr. 97 (alm. del) til

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. BEK nr 707 af 18/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-2131 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LOV nr 793 af 27/11/1990 (Gældende) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-6376 mjo 15. september 2014. Udkast til Forslag.

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-6376 mjo 15. september 2014. Udkast til Forslag. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-6376 mjo 15. september 2014 Udkast til Forslag til Lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven (Imødegåelse

Læs mere

Separation og Skilsmisse

Separation og Skilsmisse Kirsten Reimers-Lund Separation og Skilsmisse GREENS JURA Indhold Forord 15 Kapitel 1 Betydningen af separation og skilsmisse 17 Forløbet i en separation og en skilsmisse 17 Anke af afgørelser 20 Anke

Læs mere

REGISTRERING AF DIT BARNS BOPÆL I CPR

REGISTRERING AF DIT BARNS BOPÆL I CPR REGISTRERING AF DIT BARNS BOPÆL I CPR Hvad gør Statsforvaltningen? Hvad gør Folkeregistret? Hvordan er proceduren i sager om registrering af børns bopæl? Hvilke konsekvenser har registreringen af barnets

Læs mere

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er.

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er. Børn og skilsmisse Uddrag fra Børns vilkår Bruddet Som forældre skal I fortælle barnet om skilsmissen sammen. Det er bedst, hvis I kan fortælle barnet om skilsmissen sammen. Barnet har brug for at høre,

Læs mere

Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene.

Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene. FRI PROCES Hvad er fri proces? Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene. Hos fører vi mange retssager, hvor klienten har

Læs mere

Høringssvar fra Bedsteforældrene imod Forældreansvarsloven i forbindelse med revision af forældreansvarsloven december 2011.

Høringssvar fra Bedsteforældrene imod Forældreansvarsloven i forbindelse med revision af forældreansvarsloven december 2011. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 126 Offentligt Høringssvar fra Bedsteforældrene imod Forældreansvarsloven i forbindelse med revision af forældreansvarsloven december 2011. Indledende bemærkninger

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Indhold INDLEDNING. 1 Familiestyrelsen iværksatte med midler fra satspuljen 1. januar 2007 en forsøgsordning med tværfaglige møder i

Indhold INDLEDNING. 1 Familiestyrelsen iværksatte med midler fra satspuljen 1. januar 2007 en forsøgsordning med tværfaglige møder i Indhold INDLEDNING... 1 MÅLGRUPPEN OG VISITERINGEN AF SAGER TIL DET SÆRLIGE SPOR... 2 KOMPETENCER OG SAGSOPLYSNING... 2 Et fælles mål barnets bedste... 2 Opsummering af en del af statsforvaltningens kompetencer...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2014-15 Fremsat den 17. december 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af forældreansvarsloven

Læs mere

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse af Børn og Unge Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse At få et barn anbragt er en stor forandring både for barnet, - en stor der nu skal bo et nyt sted og

Læs mere

UDKAST. Disse love sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

UDKAST. Disse love sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2012-5209 / lth 15. november 2013 UDKAST Resumé af anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

UDKAST. Anordningens anvendelsesområde samt ægteskabsbetingelser.

UDKAST. Anordningens anvendelsesområde samt ægteskabsbetingelser. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2012-5209 / lth 15. november 2013 UDKAST Forslag til Lov om ændring af myndighedsloven for Grønland, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning for Grønland

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

Skilsmissebarnets økonomi Et værktøj til forældres samarbejde

Skilsmissebarnets økonomi Et værktøj til forældres samarbejde Skilsmissebarnets økonomi Et værktøj til forældres samarbejde DetHeleBarn.dk Foto: Billeder af børn er taget af Simone Langsted Lüdeking Ophavsret: Alle rettigheder til materialet i denne e-guide tilhører

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Problematikker og FAQ vedr. Forældreansvarsloven

Problematikker og FAQ vedr. Forældreansvarsloven Baggrund Fælles forældremyndighed Det overordnede formål med indførelse af Forældreansvarsloven i januar 2007 var barnets bedste, og udgangspunktet blev herefter, at alle forældre skulle have fælles forældremyndighed

Læs mere

Viggo Bækgaard, Vamdrupvej 10E, 2610 Rødovre mail: vb@boernogsamvaer.dk tlf. 40 83 19 20

Viggo Bækgaard, Vamdrupvej 10E, 2610 Rødovre mail: vb@boernogsamvaer.dk tlf. 40 83 19 20 Viggo Bækgaard, Vamdrupvej 10E, 2610 Rødovre mail: vb@boernogsamvaer.dk tlf. 40 83 19 20 Social og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Rødovre, den 13. august 2015 pr. mail familieret@sm.dk

Læs mere

Far og barn. Advokat Sys Rovsing, Danmark

Far og barn. Advokat Sys Rovsing, Danmark Far og barn Advokat Sys Rovsing, Danmark Kriteriet "Barnets bedste" har længe været et grundlæggende hensyn i danske love om forældremyndighed og samvær. Men hvad er barnets bedste? Dette er en individuel

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

Høringssvar fra Bedsteforældrene imod Forældreansvarsloven i forbindelse med revision af forældreansvarsloven december 2011.

Høringssvar fra Bedsteforældrene imod Forældreansvarsloven i forbindelse med revision af forældreansvarsloven december 2011. Høringssvar fra Bedsteforældrene imod Forældreansvarsloven i forbindelse med revision af forældreansvarsloven december 2011. Indledende bemærkninger Vi fra Bedsteforældrene imod forældreansvarsloven takker

Læs mere

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 134 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Det talte ord gælder Anledning Besvarelse af Europaudvalgets samrådsspørgsmål C om Bruxelles

Læs mere

Forord. Anita Plesner Björk

Forord. Anita Plesner Björk Forord Forord Forord I 2013 fandt der 18.858 skilsmisser sted i Danmark. I 2014 var tallet steget til 19.387. Det er det højeste antal skilsmisser, der nogensinde har været i Danmark på et år. Tallet er

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger 26-08- 2008 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK Statsforvaltningen har modtaget Deres henvendelse af 29.

Læs mere

Forældremyndighed & Samtykke

Forældremyndighed & Samtykke Forældremyndighed & Samtykke - forældrenes rettigheder og pligter Vælg farve Vælg billede Vejledning til medarbejderne Børne- og Ungdomspsykiatri Esbjerg Forældremyndighed & samtykke Forældremyndighed

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen.

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen. xxxxx xxxxx Du har ved brev af 17. juli 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland i forbindelse med, at AA Kommune har udmeldt dine børn fra børnehave, og at BB Kommune har accepteret

Læs mere

Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far.

Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far. Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far. Barnets Far krævede abort, da jeg blev gravid og blev meget vred, da jeg ikke

Læs mere

Forslag. Lov om forældreansvar

Forslag. Lov om forældreansvar Fremsat den {FREMSAT} af Ministeren for familie- og forbrugeranliggender Forslag til Lov om forældreansvar Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning...

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER Når dit barn bliver bragt til Danmark uden dit samtykke DENNE FOLDER I denne folder kan du læse om de regler, der gælder, når et barn, der bor i et Haagerkonventionsland,

Læs mere

Høringssvar Ny bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. J.nr.: 2012-7301-00046

Høringssvar Ny bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. J.nr.: 2012-7301-00046 2012 Høringssvar Ny bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. J.nr.: 2012-7301-00046 Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre Valgårdsvej 4 2500 Valby 01-01-2012 Indledning

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 124-13 om samvær og kontakt med andre end forældrene - overvåget samvær - afbrydelse af samvær

Ankestyrelsens principafgørelse 124-13 om samvær og kontakt med andre end forældrene - overvåget samvær - afbrydelse af samvær Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 297 Offentligt Ankestyrelsens principafgørelse 124-13 om samvær og kontakt med andre end forældrene - overvåget samvær - afbrydelse af samvær

Læs mere

Vejledning om forældremyndighed og barnets bopæl

Vejledning om forældremyndighed og barnets bopæl VEJ nr 9110 af 24/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-7751 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældrem

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2013-3026/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. Sagens tema: Kommune X har klaget over, at indklagede,

Læs mere

2011/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Forslag. til. (Ændringer som følge af evalueringen af forældreansvarsloven)

2011/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Forslag. til. (Ændringer som følge af evalueringen af forældreansvarsloven) 2011/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-1887 Fremsat den 13. april 2012 af social- og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forældremyndighed og samvær, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om forældremyndighed og samvær, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love Retsudvalget REU alm. del - Bilag 267 Offentlig Lovforslag nr. L XXX Folketinget 2004-05 Fremsat den XX af ministeren for familie- og forbrugeranliggender (Henriette Kjær) Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Hjemviste samværssager

Hjemviste samværssager Ankestyrelsens gennemgang af Hjemviste samværssager December 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 2 Generelt om Ankestyrelsens prøvelse 4 3 Vurdering af sagsoplysningen 6 3.1 Sagsoplysningens

Læs mere

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl Barnets Reform Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl 1 Program Introduktion til barnets reform Forståelsesramme Udvalgte bestemmelser fra barnets reform i lov om social service Hvad mon ændringerne

Læs mere

Høringssvar Høring over udkast til forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven (Imødegåelse af samarbejdschikane m.v.

Høringssvar Høring over udkast til forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven (Imødegåelse af samarbejdschikane m.v. Høringssvar Høring over udkast til forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven (Imødegåelse af samarbejdschikane m.v.) Foreningen Far Pasteursvej 2 1799 København V 01-01-2012

Læs mere

Viggo Bækgaard, Godthåbsvej 137, st.tv., 2000 Frederiksberg mail: vb@boernogsamvaer.dk tlf. 40 83 19 20

Viggo Bækgaard, Godthåbsvej 137, st.tv., 2000 Frederiksberg mail: vb@boernogsamvaer.dk tlf. 40 83 19 20 Viggo Bækgaard, Godthåbsvej 137, st.tv., 2000 Frederiksberg mail: vb@boernogsamvaer.dk tlf. 40 83 19 20 Frederiksberg, den 22. oktober 2014 Ministeriet for Børn, Ligestilling,Integration og Sociale forhold

Læs mere

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Enhed CPR Sagsbehandler GK Sagsnr. 2014-9799 Doknr. 227177 Dato 30. april 2015 Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Særlig adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler

Læs mere

Retsudvalget L Svar på Spørgsmål 35 Offentligt

Retsudvalget L Svar på Spørgsmål 35 Offentligt Retsudvalget L 133 - Svar på Spørgsmål 35 Offentligt Familiestyrelsen familiestyrelsen@famstyr.dk JERO@famstyr.dk Dato: 18. april 2007 Kontor: IT- og CPR-kontoret J.nr.: 2007-090/17-173 Sagsbeh.: GK Ved

Læs mere

Statsministeren Torsdag den 31. januar 2013

Statsministeren Torsdag den 31. januar 2013 Statsministeren Torsdag den 31. januar 2013 Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre Valgårdsvej 4 2500 Valby Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Grafisk oversigt... 2 Eksempel 1 Færre Fædre

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord...9. Lidt historie...11

INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord...9. Lidt historie...11 ISBN 87-7887-415-7 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...9 Lidt historie...11 Kommende ændringer m.v....20 Ændringer som følge af strukturreformen pr. 1.1.2007...20 Kommissorium for udvalget om forældremyndighed

Læs mere

Velkommen. Mødegang 2 Dagens program

Velkommen. Mødegang 2 Dagens program Velkommen Mødegang 2 Dagens program Velkommen og opsamling på netværksdannelsen Sikring af hinanden Pause Opsamling på netværksdannelse Orlovsmuligheder Evaluering Mødegang 2 Sikring af hinanden Ofte er

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 28. juni 2017 Sagsnr. 2016-2846/JSC/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede],

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af børneloven. 7. oktober 2014. Nr. 1097.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af børneloven. 7. oktober 2014. Nr. 1097. Lovtidende A 2014 Udgivet den 10. oktober 2014 7. oktober 2014. Nr. 1097. Bekendtgørelse af børneloven Herved bekendtgøres børneloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 18 af 10. januar 2014, med de ændringer,

Læs mere

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Ankestyrelsens brev til borgerens advokat 2014-187674 Dato: 16-10-2017 Vedr. sagsnr. 100072 Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Du har den 15. december 2014, som advokat for moderen til en dreng,

Læs mere

Valby, den 12. marts 2012

Valby, den 12. marts 2012 Valby, den 12. marts 2012 Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af Forældreansvarsloven, Retsplejeloven og lov om Det Centrale Personregister (Revision af Forældreansvarsloven m.v.) Børns Vilkår

Læs mere

Skal du. ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel

Skal du. ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel Skal du skilles? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel Kom ordentligt videre Når I vælger at gå fra hinanden, skal du og din ægtefælle

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER. Når dit barn bliver bragt til Danmark uden dit samtykke

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER. Når dit barn bliver bragt til Danmark uden dit samtykke INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER Når dit barn bliver bragt til Danmark uden dit samtykke Denne folder I denne folder kan du læse om de regler, der gælder, når et barn, der bor i et Haagerkonventionsland,

Læs mere

TIL FORÆLDRE OM BØRNS BEHOV NÅR FAR OG MOR BLIVER SKILT

TIL FORÆLDRE OM BØRNS BEHOV NÅR FAR OG MOR BLIVER SKILT F O R Æ L D R E TIL FORÆLDRE OM BØRNS BEHOV NÅR FAR OG MOR BLIVER SKILT Gode råd Du skal kunne rumme, at barnet fortsat elsker den anden forælder. Tal ikke grimt om den anden. Fortæl barnet, at det ikke

Læs mere

Det værste ved skilsmisse er børnenes reaktion

Det værste ved skilsmisse er børnenes reaktion Det værste ved skilsmisse er børnenes reaktion Det værste i forbindelse med en skilsmisse er at se børnene blive påvirket af familiebruddet. Det mener et flertal af de danske forældre, der er gået fra

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Præsentation af børn- og familieområdet i Ankestyrelsen

Præsentation af børn- og familieområdet i Ankestyrelsen Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 231 Offentligt Præsentation af børn- og familieområdet i Ankestyrelsen Møde i Folketingets Socialudvalg 17. Marts 2016 Håndtering af klagesager Børn

Læs mere

SEPTEMBER 2016 ÉT SYSTEM FOR SKILSMISSE FAMILIER

SEPTEMBER 2016 ÉT SYSTEM FOR SKILSMISSE FAMILIER SEPTEMBER 2016 ÉT SYSTEM FOR SKILSMISSE FAMILIER Min vision er, at skilte familier kun skal møde ét system. Her skal der være regler, der er til at forstå. Vi kan ikke acceptere, at samme sag skal behandles

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven (imødegåelse af samarbejdschikane m.v.).

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven (imødegåelse af samarbejdschikane m.v.). Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven (imødegåelse

Læs mere

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Oplæg 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Hvad gennemgår vi? Den skærpede underretningspligt i SEL 153 SSD-samarbejdet i SEL 49a Hvis vi når det et par udvalgte ændringer fra Barnets Reform Hovedtræk af

Læs mere

Att.: Familiestyrelsen Vedrørende j.nr.: 2010-7301-00033 D. 13.12.2011. Børnerådet takker for det fremsendte høringsmateriale

Att.: Familiestyrelsen Vedrørende j.nr.: 2010-7301-00033 D. 13.12.2011. Børnerådet takker for det fremsendte høringsmateriale Familiestyrelsen Kristineberg 6 2100 København Ø HØRINGSSVAR VEDRØRENDE FAMILIESTYRELSENS RAPPORT OM EVALUERINGEN AF FORÆLDREANSVARSLOVEN Att.: Familiestyrelsen Vedrørende j.nr.: 2010-7301-00033 D. 13.12.2011

Læs mere

Ligestillingsudvalget 2015-16 LIU Alm.del Bilag 6 Offentligt

Ligestillingsudvalget 2015-16 LIU Alm.del Bilag 6 Offentligt Ligestillingsudvalget 2015-16 LIU Alm.del Bilag 6 Offentligt PRESSEMEDDELELSE Foreningen Far har indleveret FN rapport om menneskerettighederne for børn og fædre i Danmark med 24 anbefalinger. 1.2 millioner

Læs mere

Tilføjelser til bogen om samvær

Tilføjelser til bogen om samvær nægter at tro på at de ikke kan snakke sig til en rimelig ordning. 3 Tag selv Den sidste mulighed er at tage selv. Faktisk lægger forældreansvarsloven også op til, at forældrene selv skal finde ud af det.

Læs mere

Børns rettigheder. - Bilag 3

Børns rettigheder. - Bilag 3 Børns rettigheder - Bilag 3 Artikel 1: Aldersgrænsen for et barn I børnekonventionen forstås et barn som et menneske under 18 år. Artikel 2: Lige rettigheder for alle Børnekonventionens rettigheder gælder

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere