Giv. Forældreansvarsloven. en ny start. Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Giv. Forældreansvarsloven. en ny start. Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre"

Transkript

1 Giv Forældreansvarsloven en ny start Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre

2

3 Indhold Forord 3 Landsdækkende rådgivning 4 Forslag til ændringer i Forældreansvarsloven 6 Forslag til ændring i Straffeloven 14 Forslag til fri proces 15 Statistik 16 Cases fra det virkelige liv 33 Ordforklaringer Mere information 36 Side 1

4

5 Forord De fleste forældre kan i dagens Danmark selv finde gode løsninger for far, mor og børn og det er glædeligt for de danske børn. Danmarks Statistik opererer i dag med 37 forskellige familieformer. Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre afholder årligt ca rådgivninger i landsdækkende rådgivningscentre og via anonym telefonrådgivning med brug af frivillige rådgivere. Vi taler med forældrene, hovedsageligt fædre, før og efter skilsmissesagen ca. fordelt på følgende sagstyper. Kategori 1 (ca. <5 %) Kategori 2 (ca. 50 %) Kategori 3 (ca. 25 %) Kategori 4 (ca. 15 %) Kategori 5 (ca. <5 %) Begge forældre kontakter os for første råd og vejledning Den ene forælder kontakter os og står midt i en separation Sager om social arv og efterfødselsreaktioner Sager om advokater og psykologer (uetisk adfærd, børneundersøgelser) Specielle sager (pludselig flytning, bortførelse, beskyldninger) Familiestyrelsen oplyser, at statsforvaltningerne fra den 1. februar 2010 til den 31. januar 2011 afsluttede i alt ca sager, hvoraf sager handlede om forældremyndighed og bopæl, og ca sager handlede om samvær. Side 3

6 Landsdækkende rådgivning Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre har følgende oplevelser i forhold til forældremyndighed, bopæl og samvær for børn. Fælles forældremyndighed Vi oplever, at det bedste for barnet er fars og mors kærlighed, hvilket er den mest enkle og naturlige årsag til fælles forældremyndighed. Fælles og ligeværdigt ansvar giver glade børn og engagerede forældre. Alle børn har en far og en mor - og barnets kærlighed til begge forældre og forældrenes ansvar og omsorg for barnet respekteres ved fælles forældremyndighed. Begge forældre kan følge barnets trivsel og opvækst, herunder modtage relevant information fra det offentlige om barnet. Det giver en positiv effekt og sikkerhed for barnet. Fælles forældremyndighed praktiseres med fordel i de nordiske lande. Bopæl Far såvel som mor kan i dag have bopæl for barnet. Det oplever vi i det virkelige liv i Danmark, og bopælspligten bør alene handle om, hvad der er bedst for barnet, barnets tilknytning til nærmiljøet, kammerater, familien - og forældrenes ønsker og ansvarlighed. Dette sker imidlertid ikke i dag, hvor mange fædre oplever, at de må afgive bopælen for at opnå samvær og deleordning. Der sker klar forskelsbehandling. Samvær Der er i dagens Danmark deleordninger, hvor barnet bor lige meget hos far og mor, der virker fint og weekendordninger, der virker fint for det enkelte barn. Forældre deler i dag i stigende omfang barselsog forældreorlovsperioden mellem sig til gavn for barnet, som tidligt i livet opnår en god og tæt tilknytning til begge forældre. Vigtigst er det, at alle børn har en far og en mor eller en forælder, bedsteforældre, pårørende eller personer tæt knyttet til barnet, med samvær, og at samfundet ikke skaber over- og underforældre. Afgørelser om forældremyndighed, bopæl og samvær skal i dag baseres på forældreevne, kærlighed, ærlighed og ansvarlighed overfor barnet. Vores rådsøgende oplever hver eneste uge forskelsbehandling ved sagsbehandling og afgørelser hos myndighederne og i retterne. Vi oplever i Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre, at Forældreansvarsloven skal praktiseres bedre i dagligdagen ved sagsbehandling og afgørelser, og at der er tale om et politisk, kulturelt og ledelsesmæssigt ansvar hos myndighederne og ved retterne. Side 4

7 Følgende er vigtigt: At sikre barnet fælles forældremyndighed medmindre der er meget tungvejende grunde til andet At sikre barnet kan have bopæl hos far såvel som mor At sikre barnet samvær med begge forældre At sikre barnet samvær med begge forældre straks ved samlivets ophør At sikre barnet samvær med begge forældre i barsels- og forældreorlovsperioden At sikre barnet samvær i ferie og sygdomsperioder uden lange afbrydelser At sikre barnet samvær med bedsteforældre, pårørende og nært knyttede personer At sikre barnet en støtteperson hvor det er relevant At sikre mediering straks ved samlivets ophør hvor det er relevant At sikre sanktioner mod chikane, trusler og usande påstande At sikre bedre regler for fri proces At sikre god statistik At sikre afgørelser uden forskelsbehandling Følgende ser ud til at virke: At fælles forældremyndighed giver positiv effekt hos barnet og i de fleste tilfælde bedre samarbejde mellem forældrene At deleordninger etableres af mange forældre i enighed, og at de som hovedregel virker fint At fordelingen af transportudgifterne mellem forældrene og til den forælder som flytter væk giver en naturlig balance At mediering giver gode resultater, og at der er positive resultater i de nordsjællandske retskredse, hvor forligsmøder afholdes At beslutninger om samvær for begge forældre straks ved samlivets ophør har betydning Side 5

8 Forslag til ændringer i Forældreansvarsloven 2, stk. 2 Barnet har ret til omsorg og tryghed. Det skal behandles med respekt for sin person og må ikke udsættes for legemlig afstraffelse eller anden krænkende behandling. Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre anbefaler 2 Barnet har ret til omsorg og tryghed fra begge forældre. Det skal behandles med respekt for sin person og må ikke udsættes for legemlig afstraffelse eller anden krænkende behandling. 4 Afgørelser efter loven skal træffes ud fra, hvad der er bedst for barnet. Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre anbefaler 4, Stk. 1. Afgørelser efter loven skal træffes ud fra barnets ret til begge forældre og hvad der i øvrigt er bedst for barnet. Stk. 2. Ved afgørelser skal der tages hensyn til forældreevne og evnen til at kunne formidle samarbejde forældre imellem. Stk. 3. Ved afgørelser må der ikke ske forskelsbehandling jf. Ligestillingsloven Begrundelser for forslag vedr. 2 og 4: De foreslåede ændringer understreger det allerede gældende princip om barnets ret til begge forældre, og den allerede gældende ligestillingslov, som for tiden reelt ikke praktiseres på familieområdet. Som noget nyt nævnes det, at der generelt skal tages hensyn til forældreevne og evne til at formidle samarbejde. Rådsøgende oplever ofte, at forældrenes køn spiller en større rolle end forældreevne, samarbejdsevne, ærlighed og ansvarlighed og barnets ret til begge forældre. 11 Er forældre, der har fælles forældremyndighed, og som ikke lever sammen, ikke enige om forældremyndigheden, afgør retten, om den fælles forældremyndighed skal fortsætte, eller om en af dem skal have forældremyndigheden alene. Retten kan kun ophæve den fælles forældremyndighed, hvis der foreligger tungtvejende grunde. Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre anbefaler 11 Er forældre, der har fælles forældremyndighed, og som ikke lever sammen, ikke enige om forældremyndigheden, afgør retten, om den fælles forældremyndighed skal fortsætte, eller om en af dem skal have forældremyndigheden alene. Retten kan kun ophæve den fælles forældremyndighed, hvis der foreligger meget tungtvejende grunde. Stk. 2: Ophævelse af den fælles forældremyndighed kan kun ske, hvis begge forældre ikke samarbejder omkring barnet, eller der begås omsorgssvigt over for barnet. Side 6

9 14 Retten kan efter anmodning fra en forælder, der ikke har forældremyndigheden, bestemme, at der skal være fælles forældremyndighed, eller overføre forældremyndigheden til denne. Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre anbefaler 14 Retten kan efter anmodning fra en forælder, der ikke har forældremyndigheden, bestemme, at der skal være fælles forældremyndighed, eller overføre forældremyndigheden til denne jfr. 11. Begrundelser for forslag vedr. 11 og 14: Ifølge Socialforskningsinstituttets evalueringsrapport fra juni 2011 er der kun 69 % af forældrene, der har fælles forældremyndighed. Det er alt for få, da vi oplever, at andel i forældremyndigheden giver større interesse for barnet, større ansvar og bedre samarbejde. Tallet burde være på over 95 %, da det er vigtigt at respektere, at alle børn har en far og en mor, og det bedste for barnet er fars og mors kærlighed. Evalueringsrapporten fra Socialforskningsinstituttet i juli 2011 konstaterer, at de forældre, der har fælles forældremyndighed er bedst til at samarbejde. Tilføjelsen af meget foran de tungtvejende grunde medvirker til, at der aftales og dømmes fælles forældremyndighed, medmindre der er tale om ekstremt specielle forhold. Vi oplever i vores rådgivning, at den ene part blot ved at nægte at samarbejde med den anden forælder ofte lykkes med at få ophævet den fælles forældre myndighed. Man kan brutalt sige det således, at egen misligholdelse af samarbejdsforpligtelsen ofte fører til, at retten efterfølgende lægger til grund, at der er et højt konfliktniveau med det resultat, at den ene af forældrene får tillagt eneforældremyndigheden. Retten til familie. En vigtig del af FNs børnekonvention. Nedenfor gengivet i Børnerådets forkortede udgave Artikel 9 - Forældres beskyttelse af barnet Barnets ret til at bo sammen med sine forældre, medmindre dette skønnes uforeneligt med barnets tarv. Barnets ret til at opretholde kontakt til begge forældre, hvis det lever adskilt fra den ene eller dem begge. Statens forpligtelse til at genskabe en sådan kontakt, hvis adskillelsen skyldes årsager iværksat af staten. Side 7

10 18 En forælder, der vil ændre sin eller barnets bopæl til et andet sted her i landet eller i udlandet, skal underrette den anden forælder herom senest 6 uger før flytningen. Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre anbefaler 18 En forælder, der vil ændre sin eller barnets bopæl til et andet sted her i landet eller i udlandet, skal underrette den anden forælder herom senest 3 måneder før flytningen. Stk. 2. Flytningen kan ikke iværksættes, før der er indgået aftale herom, eller tilladelse er meddelt af statsforvaltningen eller retten. Stk. 3. Ved afgørelse af, hvorvidt flytning skal tillades, skal følgende indgå i vurderingen: Barnets tilknytning til sine respektive forældre og familie, netværk, skole og institution samt fritidsaktiviteter. Stk. 4. Vælger bopælsforælderen at flytte uanset fristen i 18 stk. 1, eller hvis der ikke opnås aftale eller tilladelse efter 18 stk. 2, kan samværsforælderen kræve en midlertidig afgørelse inden 4 dage fra fremsendelsen af begæringen til statsforvaltningen. Begrundelse for forslag vedrørende 18: Vi oplever i vores rådgivning, at det ofte er bedst for barnet, at det bliver i nærmiljøet, hvis der er tæt tilknytning til begge forældre, og begge forældre bor tæt på hinanden. Det er desværre meget sjældent, at statsforvaltninger, Familiestyrelsen og domstole tillægger overtrædelser af 18 betydning, eller tildeler den anden forælder bopælen til gavn for barnet. Da det tager en samværsforælder 6-12 måneder at få sagen behandlet er flytningen sket. Det er kun yderst sjældent, at vi oplever, at bopælen flyttes tilbage til nærmiljøet. Det kan skade barnet og barnets tilhørsforhold til legekammerater, familie, institutioner, fritidsaktiviteter og samvær med begge forældre. 19 Barnets forbindelse med begge forældre søges bevaret ved, at barnet har ret til samvær med den forælder, som det ikke har bopæl hos. Begge forældre har ansvaret for, at barnet har samvær. Stk. 2. Den forælder, som barnet ikke har bopæl hos, kan anmode om samvær. Stk. 3. Er der ikke eller kun i yderst begrænset omfang samvær, kan den forælder, som barnet har bopæl hos, anmode statsforvaltningen om at indkalde den anden forælder til et møde om samværet. Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre anbefaler 19 Ophæver forældrene deres samliv skal de træffe aftale om samvær og bopæl for barnet. Stk. 2. Træffer forældrene ikke aftale efter stk. 1 kan hver af forældrene anmode statsforvaltningen om at træffe en midlertidig samværsafgørelse og bopælsafgørelse. Denne afgørelse skal træffes senest 14 dage efter indgivelsen af begæringen. Stk. 3. Træffes en sådan afgørelse ikke inden 14 dage jf. stk. 2 anses parterne indtil anden afgørelse foreligger fra statsforvaltning eller retten, at have truffet aftale om en deleordning, således at mor har barnet boende i ulige uger og far har barnet boende i lige uger fra mandag kl. 16. Stk. 4. Har en forælder planlagt barselsorlov og/eller forældreorlov (udskudt orlov) før samlivets ophør i henhold til gældende overenskomst eller gældende regler, skal myndighederne og retten sørge for, at denne barselsorlov kan gennemføres også for forældre, der ikke har barnets bopæl. >> Side 8

11 Stk. 5: Statsforvaltningen skal, hvis en forælder anmoder herom i henhold til stk. 4, omgående fastsætte samvær hver dag, så barselsorlov og/eller forældreorlov (udskudt orlov) kan gennemføres i praksis. Stk. 6: I tilfælde af sygdom hos barnet, medfører dette kun ændringer i samværet, i fald der foreligger lægelig dokumentation for nødvendigheden heraf. Begrundelse vedr. 19: De eksisterende samværsregler, rammer mange børn, der ikke kan forstå, at kontakten med den ene af forældrene pludselig skal afbrydes, ofte i lang tid. Ved at skabe faste rammer for samværet straks efter et samlivsbrud, er der intet grundlag for uenighed mellem forældrene, og der kan spares mange ressourcer til sagsbehandling i statsforvaltningerne. Statsforvaltningens ressourcer kan bruges til behandling af hastesager, hvor en af forældrene i meget høj grad savner forældreevne. I disse få tilfælde vil kommunernes socialforvaltninger også kunne gribe ind i henhold til Serviceloven. Reglerne i stk. 4 og 5 skal sikre at begge forældre får mulighed for at afholde barselorlov eller forældreorlov (udskudt barselsorlov), der allerede er aftalt, til gavn for barnets tidlige tilknytning til begge forældre. Vi henviser i øvrigt til foreningens synspunkter vedrørende øremærket barselsorlov til fædre på vores hjemmeside. Reglen i stk. 6 skal sikre samvær i barnets sygdomsperioder. 20 Er en forælder død, eller er begge forældre døde, kan der fastsættes samvær med barnets nærmeste pårørende, som det er nært knyttet til. Stk. 2. Er der ikke eller kun i yderst begrænset omfang samvær med den forælder, barnet ikke har bopæl hos, kan der i ganske særlige tilfælde fastsættes samvær med barnets nærmeste pårørende, som det er nært knyttet til. Stk. 3. Det er barnets nærmeste pårørende, der kan anmode om samvær. Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre anbefaler 20 Er en forælder eller begge forældre døde, eller har barnet ikke samvær med en af sine forældre eller begge, bør statsforvaltningen fastsætte samvær med barnets bedsteforældre, hvis de ønsker det. Statsforvaltningen skal orientere bedsteforældrene om muligheden for fastsættelse af samvær. Stk. 2. Der kan af statsforvaltningen fastsættes samvær med andre i barnets familie eller personer, som barnet er knyttet til. Stk. 3. Det er barnets pårørende eller personer, som barnet er knyttet til, der kan anmode om samvær. Stk. 4. Samvær til pårørende eller personer, som barnet er knyttet til, jf. stk. 2 og 3, kan ophæves eller ændres. Stk. 5. Samvær til bedsteforældre ifølge stk. 1 kan kun begrænses som ved 21 stk. 4. Stk. 6. Statsforvaltningen kan efter en konkret vurdering i en periode udpege en støtteperson for barnet. >> Side 9

12 Begrundelse vedr. 20: Foreningens forslag gør det lettere for bedsteforældre at få samvær med deres børnebørn. Der åbnes også op for lettere adgang for barnet til at få samvær med dem barnet er knyttet til, og for at der kan inddrages en støtteperson for barnet. 21 Stk. 1. Er der uenighed om omfanget og udøvelsen af samvær, kan der efter anmodning træffes afgørelse herom og fastsættes de nødvendige bestemmelser i forbindelse hermed. Stk. 2. Samvær kan fastsættes i op til 7 dage ud af 14 dage. Stk. 3. Statsforvaltningen kan træffe afgørelse om transport af barnet i forbindelse med samvær og om afholdelse af udgifter hertil. Stk. 4. Fastsættelse af samvær kan afslås, og en aftale eller afgørelse herom kan ændres eller ophæves. Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre anbefaler at der sker ophævelse af begrebet bopæl- og samværsforældre, da barnet har to forældre. At der sikres samme retsstilling for begge forældre i spørgsmål om forældremyndighed, bopæl og samvær. Og indtil dette kan praktiseres at: 21, Stk. 1. Er der uenighed om omfanget af samvær, kan der efter anmodning træffes afgørelse herom og fastsættes de nødvendige bestemmelser i forbindelse hermed. Stk. 2. Samvær kan fastsættes i op til 7 dage ud af 14 dage. Stk. 3. Kan forældrene ikke blive enige om fordelingen af omkostninger ved transport af barnet i forbindelse med samværet, kan statsforvaltningen træffe afgørelse herom. Træffes en sådan afgørelse kan denne fuldbyrdes via retsplejelovens 478 Stk. 4. Kun hvis barnet har været udsat for alvorlig omsorgssvigt, dokumenteret via bevisoptagelse ved eksempelvis retsmedicinsk undersøgelse eller tilsvarende, kan statsforvaltningen eller Familiestyrelsen begrænse eller suspendere samværet for en periode indtil den relevante myndighed har truffet afgørelse herom. Stk. 5. Finder statsforvaltningen, Familiestyrelsen eller retten, at parterne har et højt konfliktniveau iværksættes en egentlig forældreevne-undersøgelse udført af en autoriseret psykolog med henblik på afdækning af forældreegnethed. I undersøgelsen skal indgå en vurdering af parternes respektive samarbejdsevner. Iværksættes en sådan undersøgelse, har parterne adgang til gratis advokatbistand efter regler fastsat af ministeren. Side 10 >>

13 Begrundelser vedr. 21: Vedr. stk. 1: Statsforvaltningerne skal ikke kunne blande sig i normal udøvelse af samvær, så der f.eks. bruges tid til at diskutere om samværsforælderen må holde hund eller have andre normale fritidsinteresser. Vedr. stk. 3: Tilføjelsen vil støtte respekten for myndighedernes afgørelser om transport. Vedr. stk. 4 og 5: Det er alt for nemt at udøve chikane i form af usande påstande i statsforvaltningerne, og få ophævet eller nedsat samvær midlertidigt. Og det vedrører op mod børn årligt, at samvær med den ene af forældrene bliver helt afvist. Det viser vores beregninger ud fra Familiestyrelsens statistik fra sommeren Resultatet er ikke bare unødigt mange møder i statsforvaltningerne. Det påvirker mange børn resten af livet, at de mister kontakten til halvdelen af deres familie, fordi det er for let at afvise samvær. Vi foreslår, at proceduren ved suspension af samvær skal minde om proceduren ved tvangsfjernelser af et barn efter Serviceloven. Er der efter myndighedernes opfattelse et højt konfliktniveau bør dette undersøges, så barnet og forældrene kan hjælpes bedst muligt. 22 I særlige tilfælde kan der træffes bestemmelse om anden kontakt med barnet i form af telefonsamtaler, brevveksling, elektronisk post, fotografier el. lign. Stk. 2. Anmodning om anden kontakt kan indgives af 1) en forælder, som barnet ikke har bopæl hos, eller 2) barnets nærmeste pårørende, hvis betingelserne i 20 for at få fastsat samvær er opfyldt. Stk , stk. 1 og 4, finder tilsvarende anvendelse. Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre anbefaler At det gøres meget lettere at skabe anden kontakt, og at den kun kan begrænses eller suspenderes svarende til reglerne i vores forslag til 21, stk. 4. Begrundelse vedr. 22: Loven bør gøres tidssvarende i forhold til nye medier og det faktum at flere rejser i forbindelse med deres arbejde eller bor i udlandet. Det bør gøres lettere at opretholde anden kontakt end samvær mellem barn og forælder. Side 11

14 23 En forælder, som ikke har forældremyndigheden, har ret til efter anmodning at få orientering om barnets forhold fra skoler, børneinstitutioner, social- og sundhedsvæsenet samt private sygehuse, privat praktiserende læger og tandlæger. Denne forælder har desuden ret til at få udleveret dokumenter om barnets forhold, hvis disse findes på skoler og i børneinstitutioner. Der må ikke gives fortrolige oplysninger om forældremyndighedsindehaveren. Stk. 2. En forælder, som ikke har forældremyndigheden, har ret til efter anmodning at få orientering om generelle sociale aktiviteter på barnets skole og børneinstitution fra den pågældende skole og institution og har adgang til at deltage i disse aktiviteter. Stk. 3. De i stk. 1 og 2 nævnte institutioner m.v. kan nægte at give konkrete oplysninger og udlevere dokumenter om barnets forhold, og kan nægte orientering om og deltagelse i aktiviteter, hvis det må antages at være til skade for barnet. Stk. 4. Statsforvaltningen kan i særlige tilfælde efter anmodning fra indehaveren af forældremyndigheden eller fra en af de i stk. 1 eller 2 nævnte institutioner m.v. fratage den forælder, der ikke har forældremyndigheden, adgangen til at få orientering og få udleveret dokumenter efter stk. 1 eller orientering om og deltagelse i aktiviteter efter stk. 2. Afgørelsen har virkning fra det tidspunkt, hvor institutionen m.v. modtager meddelelse om afgørelsen. Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre anbefaler 23 Barnets forældre har begge ret til at få orientering om barnets forhold fra skoler, børneinstitutioner, social- og sundhedsvæsenet, sundhedsplejersker, børnesagkyndige i statsforvaltningerne samt private sygehuse, privat praktiserende læger og tandlæger. Begge forældre har desuden ret til at få udleveret dokumenter om barnets forhold, hvis disse findes på skoler og i børneinstitutioner. Der må ikke gives fortrolige oplysninger om nogen af forældrene. Stk. 2. Begge forældre har ret til at få orientering om generelle sociale aktiviteter på barnets skole og børneinstitution fra den pågældende skole og institution og har adgang til at deltage i disse aktiviteter. Stk. 3. De i stk. 1 og 2 nævnte institutioner m.v. kan kun i helt særlige tilfælde nægte at give oplysninger og udlevere dokumenter om barnets forhold, og nægte orientering om og deltagelse i aktiviteter, hvis det er til alvorlig skade for barnet. Stk. 4. Orienteringen jf. 23 stk. 1 skal meddeles uanset at en af forældrene eller begge har opnået adresse beskyttelse. Begrundelse vedr. 23 Vi oplever i vores rådgivning, at mange forældre og institutioner har svært ved at forstå og bruge reglerne. Vi foreslår, at de forenkles, og at forældrene generelt ligestilles. Statsforvaltningernes arbejdsbyrde lettes, når der ikke kan klages til statsforvaltningerne om reglerne i denne paragraf. Klageomtalen i Forældreansvarslovens 41, stk. 3 bør udgå, så det er institutionerne og kommunerne, der modtager klager over manglende information til en af forældrene. Side 12

15 24 Bestemmelserne om samvær og anden kontakt i denne lov finder ikke anvendelse, hvis barnet er anbragt uden for hjemmet efter kapitel 11 i lov om social service. Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre anbefaler NY 24, Stk. 2. Anbringer en socialforvaltning et barn uden for hjemmet skal samværsforælderen orienteres. NY 24, Stk. 3. Samværsforælderen kan efter meddelelse jf. stk. 2 anmode statsforvaltningen om at oversende sagen til retten, med henblik på at få fastlagt forældremyndighed, bopæl og samvær. Begrundelse vedr. 24 Anbringes et barn udenfor hjemmet, er det rimeligt, at samværsforælderen hurtigt kan søge retten om samvær, bopæl eller forældremyndighed, da den hidtidige bopælsforælder har udvist begrænset forældreevne. Bestemmelsen vil formentlig betyde offentlige besparelser på udgifter til anbringelse uden for hjemmet og på møder i statsforvaltningerne. 42 punkt 5 Ministeren for familie- og forbrugeranliggender kan fastsætte regler... 5) om børnesagkyndig rådgivning, børnesagkyndige undersøgelser og konfliktmægling... Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre anbefaler at mulighederne i 42 punkt 5 udnyttes langt mere. Begrundelse vedr. 42, punkt 5 Vi oplever i vores rådgivning at mediering virker. Ifølge Familiestyrelsens statistik var der på et år kun 18 sager med konfliktmægling i statsforvaltningerne ud af i alt sager. Side 13

16 Forslag til ændring i Straffeloven 215, Stk. 1 Den, som unddrager en person under 18 år forældres eller anden rette vedkommendes myndighed, eller forsorg eller bidrager til, at han unddrager sig sådan myndighed eller forsorg, straffes efter reglerne i 261. Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre anbefaler Den, som unddrager en person under 18 år forældres eller anden rette vedkommendes myndighed, samvær eller forsorg eller bidrager til, at han unddrager sig sådan myndighed, samvær eller forsorg, straffes efter reglerne i 261. Begrundelse vedr. straffelovens 215, Stk. 1 Vi oplever en del sager, hvor et barn bliver afskåret fra den ene forælder ved samlivets ophør og ved senere samværschikane. Siden 1995 har politikere forsøgt at bekæmpe samværschikane, men den findes stadig. Det er nødvendigt at sidestille nægtelse af samvær med andre former for børnebortførelse. Side 14

17 Forslag til fri proces Vi anbefaler, at der ved bevilling af fri proces tages hensyn til formue og brug af erhvervsevne, samt at der bevilges fri proces til begge forældre, hvis det er nødvendigt for den ene. Der kan normalt kun bevilges fri proces en gang årligt Begrundelse Vi oplever i vores rådgivning, at forældre, der har fri proces, starter urimelige sager med store omkostninger for det offentlige og den anden forælder. Det er en pression, der også er i modstrid med barnets interesser. Vi oplever, at fri proces ikke er baseret på reel nødvendighed, da der ikke tages højde for faktiske midler og brug af erhvervsevne. Vi ønsker herved at spare ressourcer for det offentlige og undgå forskelsbehandling. Side 15

18 Statistik Forældremyndighed Tabel 1 Børn i delte familier omfattet af fælles forældremyndighed. År År % af børn i delte familier 69 % af børn i delte familier Kilde: Lidt usikre tal på side 217 i rapporten Dom til fælles forældremyndighed fra Socialforskningsinstituttet, København, juni 2011 Figur 1 Andel børn, hvor kun moderen eller faderen er registreret med forældremyndighed. Januar Pr Mor Far årige 1-årige 2-årige 3-årige Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik, nr. 501, 12. november 2009 Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre kommentar: Det har ændret sig overraskende lidt, siden Folketinget i 2007 vedtog, at der skulle være tungtvejende grunde til at ophæve fælles forældremyndighed. Der bør være fælles forældremyndighed for ca. 95 % af forældrene. 1) Bygger på undersøgelse vedr. 11-årige børn 2) Bygger på spørgeskemabesvarelser fra begrænset udvalg Side 16

19 Bopæl Tabel 2 Procentandel med bopæl hos far 1980 og Børn i delte familier med bopæl hos enten mor eller far. 1. jan jan jan jan jan jan Alle børn < 18 år 13,3 % 11,8 % 12,0 % 12,1 % 12,4 % 12,6 % Børn på 13 år 16,7 % 13,6 % 13,3 % 14,1 % 13,8 % 13,8 % Børn på 14 år 17,8 % 14,5 % 14,8 % 14,5 % 15,3 % 15,1 % Børn på 15 år 18,8 % 16,1 % 15,7 % 15,9 % 15,4 % 16,2 % Børn på 16 år 19,3 % 17,6 % 17,3 % 16,7 % 16,8 % 16,8 % Børn på 17 år 20,2 % 18,4 % 18,7 % 18,5 % 18,2 % 18,2 % Kilde: Statistikbanken. Danmarks Statistik. Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre kommentar: Ser man på alle de børn, der bor enten hos mor eller hos far, så er det i 1980 og fra 2007 omkring procent, der bor hos far. Det er ikke til at aflæse nogen egentlig virkning af Forældreansvarsloven fra Tallene for hvor mange, der bor hos deres far er nogenlunde uændrede i perioden Blandt de lidt ældre børn er der forholdsvis flest, der bor hos far. Formentlig fordi de bedre kan formulere deres ønsker. Side 17

20 Tabel 3 Procentandel hos far efter alder. Børn i Danmark med bopæl enten hos mor eller far i 1980, 2007 og Alder Procentandel hos far Procentandel hos far Procentandel hos far år 1,1 % 4,0 % 3,4 % 1 år 2,3 % 5,1 % 4,9 % 2 år 3,4 % 6,2 % 6,4 % 3 år 5,3 % 6,5 % 7,5 % 4 år 6,7 % 6,8 % 8,7 % 5 år 8,3 % 7,7 % 9,7 % 6 år 10,6 % 8,0 % 10,1 % 7 år 11,2 % 9,2 % 10,5 % 8 år 11,9 % 9,4 % 11,0 % 9 år 13,5 % 10,4 % 11,1 % 10 år 14,1 % 10,9 % 11,8 % 11 år 15,0 % 12,0 % 12,6 % 12 år 15,6 % 12,3 % 12,9 % 13 år 16,7 % 13,5 % 13,8 % 14 år 17,8 % 14,5 % 15,1 % 15 år 18,8 % 16,1 % 16,2 % 16 år 19,3 % 17,6 % 16,8 % 17 år 20,2 % 18,4 % 18,2 % Alle børn 13,3 % 11,8 % 12,6 % Kilde: Danmarks Statistiks statistikbank. Side 18

21 Figur 2a og 2b Hvor bor børnene Hos mor Hos far Udeboende Antal børn under 18 år Samboende med far og mor Hos mor Hos far Kilde: Danmarks Statistiks statistikbank. Side 19

22 Tabel 4 Børn efter voksne i bopælsfamilien Udeboende Far og mor Enlig mor Mor og partner Enlig far Far og partner Kilde: Danmarks Statistiks statistikbank Side 20

23 Bopæl og samvær Tabel 5 Børns familier efter tilknytning til børn Enlig mor med børn og samværsbørn Enlig mor med børn Enlig mor med samværsbørn Enlig far med børn og samværsbørn Enlig far med børn Enlig far med samværsbørn Par med børn, mors og fars særbørn samt mors og fars samværsbørn Par med børn, mors og fars særbørn samt mors samværsbørn Par med børn, mors og fars særbørn samt fars samværsbørn Par med børn og mors og fars særbørn Par med børn, mors særbørn samt mors og fars samværsbørn Par med børn, mors særbørn samt mors samværsbørn Par med børn, mors særbørn samt fars samværsbørn Par med børn og mors særbørn Par med børn, fars særbørn samt mors og fars samværsbørn Par med børn, fars særbørn samt mors samværsbørn Par med børn, fars særbørn samt fars samværsbørn Par med børn og fars særbørn Par med børn samt mors og fars samværsbørn Par med børn samt mors samværsbørn Par med børn samt fars samværsbørn Par med børn Par med mors og fars særbørn samt mors og fars samværsbørn Par med mors og fars særbørn samt mors samværsbørn Par med mors og fars særbørn samt fars samværsbørn Par med mors og fars særbørn Par med mors særbørn samt mors og fars samværsbørn Par med mors særbørn samt mors samværsbørn Par med mors særbørn samt fars samværsbørn Par med mors særbørn Par med fars særbørn samt mors og fars samværsbørn Par med fars særbørn samt mors samværsbørn Par med fars særbørn samt fars samværsbørn Par med fars særbørn Par med mors og fars samværsbørn Par med mors samværsbørn Par med fars samværsbørn Kilde: Danmarks Statistiks statistikbank Side 21

Forslag til Forældreansvarslov 2012

Forslag til Forældreansvarslov 2012 Forslag til Forældreansvarslov 2012 VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Indledende

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Evaluering af Forældreansvarsloven

Evaluering af Forældreansvarsloven 2012 Evaluering af Forældreansvarsloven Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre Valgårdsvej 4 2500 Valby 01-01-2012 Forord Omkring 1.5 millioner børn, forældre og bedsteforældre lever i dag i moderne

Læs mere

Høringssvar til Forældreansvarsloven

Høringssvar til Forældreansvarsloven 2012 Høringssvar til Forældreansvarsloven Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre Valgårdsvej 4 2500 Valby 01-01-2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Politisk aftale...3 Fælles forældremyndighed...3

Læs mere

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven Grønlandsudvalget 2013-14 GRU Alm.del Bilag 17 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret J.nr. 2012-5209 / lth 11. november 2013 UDKAST Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland

Læs mere

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde

Læs mere

Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret

Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Løn og Personale NOTAT 16-10-2012 Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret Forældreansvarsloven Forældreansvarsloven trådte i kraft

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

Bilag 1 Forældreansvarsloven anno 2012 hentet fra retinformation.dk den. 23/05-2014. Den fulde tekst. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1 Forældreansvarsloven anno 2012 hentet fra retinformation.dk den. 23/05-2014. Den fulde tekst. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Forældreansvarsloven anno 2012 hentet fra retinformation.dk den. 23/05-2014. Den fulde tekst. Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Forældremyndighed Kapitel

Læs mere

Forslag. Lov om forældreansvar

Forslag. Lov om forældreansvar Retsudvalget REU alm. del - Bilag 202 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af Ministeren for familie- og forbrugeranliggender Forslag til Lov om forældreansvar Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og

Læs mere

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Indhold Indledning... 1 Forældremyndighed... 1

Læs mere

KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær

KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær MINISTERIET FOR FAMILIE- OG FORBRUGERANLIGGENDER FAMILIESTYRELSEN KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær Den 9. marts 2005 J.nr. 04-5014-00045 1. Baggrunden for nedsættelsen af udvalget

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) retsinformation.dk - LBK nr 375 af 06/04/2010 LBK nr 375 af 06/04/2010 Gældende (Børnebortførelsesloven) Offentliggørelsesdato: 14-04-2010 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 Sag 137/2014 A (advokat Lone Falkenberg) mod B (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Roskilde den 10. april 2014 og af

Læs mere

Separation og Skilsmisse

Separation og Skilsmisse Kirsten Reimers-Lund Separation og Skilsmisse GREENS JURA Indhold Forord 15 Kapitel 1 Betydningen af separation og skilsmisse 17 Forløbet i en separation og en skilsmisse 17 Anke af afgørelser 20 Anke

Læs mere

BØRN I MIDTEN. Råd til forældre, der går fra hinanden FÆLLES BØRN. FÆLLES ANSVAR.

BØRN I MIDTEN. Råd til forældre, der går fra hinanden FÆLLES BØRN. FÆLLES ANSVAR. BØRN I MIDTEN Råd til forældre, der går fra hinanden FÆLLES BØRN. FÆLLES ANSVAR. 1 HVER TIL SIT HVAD MED BØRNENE? Når du og din partner går fra hinanden, er det vigtigt, at I får etableret en samværsordning,

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

Far og barn. Advokat Sys Rovsing, Danmark

Far og barn. Advokat Sys Rovsing, Danmark Far og barn Advokat Sys Rovsing, Danmark Kriteriet "Barnets bedste" har længe været et grundlæggende hensyn i danske love om forældremyndighed og samvær. Men hvad er barnets bedste? Dette er en individuel

Læs mere

Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far.

Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far. Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far. Barnets Far krævede abort, da jeg blev gravid og blev meget vred, da jeg ikke

Læs mere

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LOV nr 793 af 27/11/1990 (Gældende) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

Problematikker og FAQ vedr. Forældreansvarsloven

Problematikker og FAQ vedr. Forældreansvarsloven Baggrund Fælles forældremyndighed Det overordnede formål med indførelse af Forældreansvarsloven i januar 2007 var barnets bedste, og udgangspunktet blev herefter, at alle forældre skulle have fælles forældremyndighed

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Forslag. Lov om forældreansvar

Forslag. Lov om forældreansvar Fremsat den {FREMSAT} af Ministeren for familie- og forbrugeranliggender Forslag til Lov om forældreansvar Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning...

Læs mere

Skilsmissebarnets økonomi Et værktøj til forældres samarbejde

Skilsmissebarnets økonomi Et værktøj til forældres samarbejde Skilsmissebarnets økonomi Et værktøj til forældres samarbejde DetHeleBarn.dk Foto: Billeder af børn er taget af Simone Langsted Lüdeking Ophavsret: Alle rettigheder til materialet i denne e-guide tilhører

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord...9. Lidt historie...11

INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord...9. Lidt historie...11 ISBN 87-7887-415-7 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...9 Lidt historie...11 Kommende ændringer m.v....20 Ændringer som følge af strukturreformen pr. 1.1.2007...20 Kommissorium for udvalget om forældremyndighed

Læs mere

Viggo Bækgaard, Godthåbsvej 137, st.tv., 2000 Frederiksberg mail: vb@boernogsamvaer.dk tlf. 40 83 19 20

Viggo Bækgaard, Godthåbsvej 137, st.tv., 2000 Frederiksberg mail: vb@boernogsamvaer.dk tlf. 40 83 19 20 Viggo Bækgaard, Godthåbsvej 137, st.tv., 2000 Frederiksberg mail: vb@boernogsamvaer.dk tlf. 40 83 19 20 Frederiksberg, den 22. oktober 2014 Ministeriet for Børn, Ligestilling,Integration og Sociale forhold

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er.

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er. Børn og skilsmisse Uddrag fra Børns vilkår Bruddet Som forældre skal I fortælle barnet om skilsmissen sammen. Det er bedst, hvis I kan fortælle barnet om skilsmissen sammen. Barnet har brug for at høre,

Læs mere

BØRN 20 Nr. 14. 1999

BØRN 20 Nr. 14. 1999 BØRN 20 Nr. 14. 1999 Forældremyndighed Af Karsten Larsen En skilsmisse bør defineres først og fremmest som en social begivenhed. har to forældre Er der børn med i spillet, bør der være tvungen rådgivning

Læs mere

Høringssvar Høring over udkast til forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven (Imødegåelse af samarbejdschikane m.v.

Høringssvar Høring over udkast til forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven (Imødegåelse af samarbejdschikane m.v. Høringssvar Høring over udkast til forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven (Imødegåelse af samarbejdschikane m.v.) Foreningen Far Pasteursvej 2 1799 København V 01-01-2012

Læs mere

Tilføjelser til bogen om samvær

Tilføjelser til bogen om samvær nægter at tro på at de ikke kan snakke sig til en rimelig ordning. 3 Tag selv Den sidste mulighed er at tage selv. Faktisk lægger forældreansvarsloven også op til, at forældrene selv skal finde ud af det.

Læs mere

Viggo Bækgaard, Vamdrupvej 10E, 2610 Rødovre mail: vb@boernogsamvaer.dk tlf. 40 83 19 20

Viggo Bækgaard, Vamdrupvej 10E, 2610 Rødovre mail: vb@boernogsamvaer.dk tlf. 40 83 19 20 Viggo Bækgaard, Vamdrupvej 10E, 2610 Rødovre mail: vb@boernogsamvaer.dk tlf. 40 83 19 20 Social og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Rødovre, den 13. august 2015 pr. mail familieret@sm.dk

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældrem

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen.

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen. xxxxx xxxxx Du har ved brev af 17. juli 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland i forbindelse med, at AA Kommune har udmeldt dine børn fra børnehave, og at BB Kommune har accepteret

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER Når dit barn bliver bragt til Danmark uden dit samtykke DENNE FOLDER I denne folder kan du læse om de regler, der gælder, når et barn, der bor i et Haagerkonventionsland,

Læs mere

Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene.

Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene. FRI PROCES Hvad er fri proces? Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene. Hos fører vi mange retssager, hvor klienten har

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

Fakta om samvær Reflection Juni 2009

Fakta om samvær Reflection Juni 2009 Fakta om samvær Samvær Udviklingen i antallet af ægteskabssager ved domstolene, samværsafgørelser i statsamterne, afgørelser i separationssager i statsamterne samt antallet af skilsmisser og vielser. År

Læs mere

Logikken bag sagsbehandlingen i sagerne om forældremyndighed, bopæl, samvær er vedholdende:

Logikken bag sagsbehandlingen i sagerne om forældremyndighed, bopæl, samvær er vedholdende: Oversigtsnotater For at tydeliggøre, hvilke problemer det er, forældre og børn slås med i relation til forældreansvarsloven - og administrationen af den - har fagnetværket Barnets Tarv Nu udarbejdet nedenstående

Læs mere

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse af Børn og Unge Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse At få et barn anbragt er en stor forandring både for barnet, - en stor der nu skal bo et nyt sted og

Læs mere

Skal du. ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel

Skal du. ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel Skal du skilles? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel Kom ordentligt videre Når I vælger at gå fra hinanden, skal du og din ægtefælle

Læs mere

Samvær og Trivsel Til barnets bedste!

Samvær og Trivsel Til barnets bedste! Samvær og Trivsel Til barnets bedste! Indledning Ved et familieopbrud er der mange konsekvenser, både for børn og for voksne. I det forliste forhold er det vigtigste altid, at skabe stabilitet og tryghed

Læs mere

Statsforvaltningen. Forstå spillereglerne og undgå juridiske faldgruber, efter I er gået fra hinanden for dit barns skyld

Statsforvaltningen. Forstå spillereglerne og undgå juridiske faldgruber, efter I er gået fra hinanden for dit barns skyld 12 juridiske ord du bør kende Hvad du bør vide om Statsforvaltningen Gratis e-bog om børn, forældre og Statsforvaltningen Forstå spillereglerne og undgå juridiske faldgruber, efter I er gået fra hinanden

Læs mere

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl Barnets Reform Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl 1 Program Introduktion til barnets reform Forståelsesramme Udvalgte bestemmelser fra barnets reform i lov om social service Hvad mon ændringerne

Læs mere

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre Rødby den 24. august 2007 Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre ønsker herved at søge om et støttebeløb på kr.

Læs mere

Børn, forældremyndighed & samvær. Forældreskab i en moderne tid

Børn, forældremyndighed & samvær. Forældreskab i en moderne tid Børn, forældremyndighed & samvær Forældreskab i en moderne tid Indhold Nogle ord om denne folder... Nogle ord om denne folder... 3 Børn og forældremyndighed 5 For børn født efter 1. juli 2002 5 For børn

Læs mere

23. maj 2015 FM2015/99 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

23. maj 2015 FM2015/99 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende : Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven, Anordning om ikrafttræden for Grønland

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Klage over myndigheders behandling

Klage over myndigheders behandling Herning 18.10.05. Folketingets Ombudsmand Gammeltorv 22 1457 København K Klage over myndigheders behandling Undertegnede skal hermed klage over diverse myndigheders behandling og afgørelser i forbindelse

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt.

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. The criterion in Law on parental responsibility 11, 2 nd section Kandidat afhandling i Familieret Aalborg Universitet 15. maj, 2013 Forfatter: Camilla Buur

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Rapport fra: Høring Onsdag den 28. april 2010 Fællessalen, Christiansborg. Fokus på barnets perspektiv i Forældreansvarsloven

Rapport fra: Høring Onsdag den 28. april 2010 Fællessalen, Christiansborg. Fokus på barnets perspektiv i Forældreansvarsloven Rapport fra: Høring Onsdag den 28. april 2010 Fællessalen, Christiansborg Fokus på barnets perspektiv i Forældreansvarsloven Den 28. april 2010 afholdt daspcan, Dansk Selskab til Forebyggelse af Børnemishandling

Læs mere

KAPITEL 1. FORÆLDRENES BRUD

KAPITEL 1. FORÆLDRENES BRUD INDHOLD OM BOGEN 7 FORORD 11 LÆSEGUIDE 15 KAPITEL 1. FORÆLDRENES BRUD Indledning Den planlagte skilsmisse Den uventede skilsmisse Hvordan griber vi det an? Hvad skal vi sige, og hvad skal vi undlade at

Læs mere

EVALUERING AF FORÆLDRE- ANSVARSLOVEN

EVALUERING AF FORÆLDRE- ANSVARSLOVEN 2011 EVALUERING AF FORÆLDRE- ANSVARSLOVEN Udgivet af Familiestyrelsen Kristineberg 6 2100 København Ø Tlf. 72 68 80 00 familiestyrelsen@famstyr.dk November 2011 Evaluering af forældreansvars INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014 Sag 12/2014 A (advokat Maryla Rytter Wróblewski, beskikket) mod B (advokat Johan Hartmann Stæger, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service Der er situationer, hvor oplysninger om rent private forhold gerne må gives videre til en anden myndighed. Det gælder, når: forældrene (den eller dem der har forældremyndigheden) har givet skriftligt samtykke

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Far, mor og børn Af Per Schaeffner

Far, mor og børn Af Per Schaeffner Far, mor og børn Af Per Schaeffner Karsten Larsen har i Psykolog Nyt 14/1999 et meget engageret indlæg om forældremyndighed. Som børnesagkyndig, der yder rådgivning og laver undersøgelser i sager om samvær

Læs mere

Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden

Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Udgivet af: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 KOLOFON Af Social-,

Læs mere

SKAl du SKilleS? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel

SKAl du SKilleS? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel SKAl du SKilleS? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen et netværk til forskel Kom ordentligt videre Når I vælger at gå fra hinanden, skal du og din ægtefælle

Læs mere

Barnets perspektiv. Forældremyndighed Barnets bopæl Samvær Tvangsfuldbyrdelse. Betænkning afgivet af Udvalget om Forældremyndighed og Samvær

Barnets perspektiv. Forældremyndighed Barnets bopæl Samvær Tvangsfuldbyrdelse. Betænkning afgivet af Udvalget om Forældremyndighed og Samvær Barnets perspektiv Forældremyndighed Barnets bopæl Samvær Tvangsfuldbyrdelse Betænkning afgivet af Udvalget om Forældremyndighed og Samvær Betænkning nr. 1475 2006 Kronologisk fortegnelse over betænkninger

Læs mere

For mange børn går alene med skilsmisse-tanker

For mange børn går alene med skilsmisse-tanker For mange børn går alene med skilsmisse-tanker 15 pct. af de børn, der gennemlever en skilsmisse, taler slet ikke med nogen i forbindelse med forløbet. Det viser en ny stor undersøgelse blandt 1.018 danskere,

Læs mere

Januar 2000 Dansk Kvindesamfunds kommentarer til Nordisk Råds sag A 1208/nord om Børns Retsstilling

Januar 2000 Dansk Kvindesamfunds kommentarer til Nordisk Råds sag A 1208/nord om Børns Retsstilling Januar 2000 Dansk Kvindesamfunds kommentarer til Nordisk Råds sag A 1208/nord om Børns Retsstilling Børns retsstilling og ret til begge forældre 1. Der er efter Dansk Kvindesamfunds opfattelse ved at ske

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER Hvor går du hen, og hvilken hjælp kan du få? DENNE FOLDER I denne folder kan du læse om, hvad danske myndigheder kan gøre for dig, hvis dit barn ulovligt er bragt til et

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Øremærkning af barselsorlov til mænd

Øremærkning af barselsorlov til mænd Øremærkning af barselsorlov til mænd 07-0988 - SIKO - 02.07.2010 Kontakt: Signe Kofoed - siko@ftf.dk - Tlf: 3336 8844 Langt det meste af barselsorloven holdes af moderen. Selvom forældrene frit kan fordele

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 632 Offentligt. Barnets perspektiv Betænkning nr. 1475

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 632 Offentligt. Barnets perspektiv Betænkning nr. 1475 Betæn om Fo Betæ Retsudvalget REU alm. del - Bilag 632 Offentligt Barnets perspektiv Betænkning nr. 1475 B pe Foræ Bar Sam Tva 2006 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2005 1457 Betænkning fra udvalget

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Adgangen til at dømme forældre til fælles forældremyndighed

Adgangen til at dømme forældre til fælles forældremyndighed Adgangen til at dømme forældre til fælles forældremyndighed af SABRINA DAM Reglerne om forældremyndighed reguleres i forældreansvarsloven, der trådte i kraft ved lov nr. 499 af 6. juni 2007. Juridisk set

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Høringssvar til forslag om Lov om forældreansvar

Høringssvar til forslag om Lov om forældreansvar Høringssvar til lovforslag om forældreansvar Side 1 af 8 1. januar 2007 Høringssvar til forslag om Lov om forældreansvar Barnets tarv det bedste for barnet 4 omkvædet i loven - er en væsentlig og uundværlig

Læs mere

- Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige

- Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige - Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige At yde en form for kompensation for de fordele som gifte og samlevende har ved at være 2 om husstandens udgifter og gøremål: Det er navnlig en kompensation

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD HVAD SIGER LOVEN? HVAD SIGER LOVEN? Som fagperson i Børne- Familieforvaltningen er der forskellige lovgivninger og bekendtgørelser, som danner rammen for indsatsen og vores samarbejde omkring børn og unge.

Læs mere

Bekendtgørelse om navne

Bekendtgørelse om navne Bekendtgørelse om navne I medfør af 2, stk. 2, 4, stk. 4 og 5, 5, stk. 3, 7, stk. 3, 8, stk. 4, 11, stk. 3, 13, stk. 3, 16, stk. 4, 20, 21, stk. 2, 25 a, stk. 4, og 30, stk. 4, i lov nr. 524 af 24. juni

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair N O T A T 23. januar 2012 Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair J.nr. 12/005066 Erhvervsenheden 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af Beskæftigelsesministeriets og Udlændingeservices

Læs mere

Bekendtgørelse om adoption

Bekendtgørelse om adoption Bekendtgørelse om adoption I medfør af 25 og 29 b, stk. 2, i lov om adoption, jf. lovbekendtgørelse nr. XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. Anvendelsesområde 1. Reglerne

Læs mere

NATIONALE ADOPTIONER. Intern undersøgelse af sager om national adoption i perioden 2008-2010

NATIONALE ADOPTIONER. Intern undersøgelse af sager om national adoption i perioden 2008-2010 NATIONALE ADOPTIONER Intern undersøgelse af sager om national adoption i perioden 2008-2010 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 70 68 80 00 Adoptionsnævnet December 2011

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Mænd som hader kvinder.

Mænd som hader kvinder. Mænd som hader kvinder. Skrevet af Ulla Nerenst, tidligere sundhedsplejerske og psykiatrisk sygeplejerske, MA Medicinsk Antropologi. Med den nye Forældreansvarslov fra 2007, er det blevet legaliseret at

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

FAMILIEFORHOLD OG CIVILRET. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

FAMILIEFORHOLD OG CIVILRET. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love Adoptionslov: Lov nr. 279 af 7/6 1972, jf. lovbekendtgørelse nr. 1084 af 7/10 2014 ændret ved lov

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i Børn- og Ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og efter behandlingen, hvilke

Læs mere

Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 bgn 7. oktober 2014 Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Læs mere

Med barnet i centrum. Fremmedadoption

Med barnet i centrum. Fremmedadoption Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Fremmedadoption Kort om adoptionsprocessen FREMMEDADOPTION

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Bachelorprojekt. Forældremyndighed. Morten Rytter Andersen Studienummer: 2009-2809

Bachelorprojekt. Forældremyndighed. Morten Rytter Andersen Studienummer: 2009-2809 Bachelorprojekt Forældremyndighed Morten Rytter Andersen Studienummer: 2009-2809 1 Abstract This project is about custody of children and how the custody cases unfold. The principal rule is that divorced

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Det Etiske Råds høringssvar angående forslag til lov om ændring. af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.)

Det Etiske Råds høringssvar angående forslag til lov om ændring. af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) NOTAT 12. marts 2013 J.nr.: 1301003 Dok. nr.: 1171103 HKJ.DKETIK s høringssvar angående forslag til lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) har modtaget et udkast til

Læs mere