fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr Punkt 8 på side 33 i lovforslaget omhandler produktionsskolernes organisationsaftale.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 9. 2013. Punkt 8 på side 33 i lovforslaget omhandler produktionsskolernes organisationsaftale."

Transkript

1 Nr fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Punkt 8 på side 33 i lovforslaget omhandler produktionsskolernes organisationsaftale. Lockouten er ophørt Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område er vedtaget den 26. april og træder i kraft den 27. april Organisationsaftale for ledere og lærere ved produktionsskoler I organisationsaftale af 1. november 2011 mellem Undervisningsministeriet og Lærernes Centralorganisation for ledere og lærere ved produktionsskoler foretages følgende ændringer: affattes således: 3. Arbejdstid for lærere Lærere følger den til enhver tid gældende aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten, jf. dog stk Lockouten ophører hermed den 27. april 2013 fra døgnets begyndelse og arbejdet genoptages. Moderniseringsstyrelsen har udarbejdet en vejledning om ophør af lockout mv., som kan findes her (pdf). (Moderniseringsstyrelsen) L 215 Lovforslag fremsat den 25. april Lovforslaget blev vedtaget af et stort flertal i Folketinget den 27/ Lovbemærkninger: Det foreslås, at de ansatte, i det omfang det er fastsat i den enkelte overenskomst eller aftale, skal følge den til enhver tid gældende aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten. Den gældende normperiode på et år fastholdes dog, og i konsekvens heraf fastsættes afspadseringsfristen til den følgende normperiode. Stk. 2. Arbejdstiden beregnes for en periode på et år (normperioden), og fristen for afspadsering er den følgende normperiode. Lovbemærkninger: Værnsregler. Endvidere foreslås der en række særlige værnsregler, der ikke findes i tjenestemændenes arbejdstidsaftale. De særlige værnsregler 1

2 indebærer blandt andet, at arbejdet på de fleste undervisningsområder normalt tilrettelægges på hverdage, mandag til fredag, i dagtimerne. Ledelsen skal endvidere udarbejde en opgaveoversigt til den ansatte. Opgaveoversigten skal overordnet angive de arbejdsopgaver, den ansatte påtænkes at løse i normperioden. Opgaveoversigten udarbejdes på baggrund af dialog mellem ledelse og den ansatte. Hvis der i løbet af normperioden opstår behov for at ændre væsentligt på indhold eller omfang af de arbejdsopgaver, der fremgår af opgaveoversigten, drøftes dette snarest muligt mellem ledelse og den ansatte, herunder drøftes eventuelle konsekvenser af ændringer Stk. 3. Arbejdet tilrettelægges normalt på hverdage, mandag til fredag, i dagtimerne. Stk. 4. Forud for hver normperiode udarbejder ledelsen en opgaveoversigt til læreren. Opgaveoversigten skal overordnet angive de arbejdsopgaver, læreren påtænkes at løse i normperioden. Stk. 5. Hvis der i løbet af normperioden opstår behov for at ændre væsentligt på indhold eller omfang af de arbejdsopgaver, der fremgår af opgaveoversigten, drøftes dette snarest muligt mellem ledelsen og læreren, herunder drøftes eventuelle konsekvenser af ændringer. 4. Arbejdstid for ledere Ledere følger den til enhver tid gældende aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten. Ledere er omfattet af bestemmelserne om merarbejdsgodtgørelse. Stk. 2. Viceforstandere og afdelingsledere, som er tillagt mindre end 1040 timer til ledelsesmæssige og pædagogisk/administrative opgaver, er dog omfattet af 3. Svarer til de nugældende bestemmelser. 5. Lokalaftaler mv. Lokalaftaler, herunder individuelle aftaler, og kutymer om anvendelse af arbejdstiden ophæves. Lovbemærkninger: Indførelsen af de nye arbejdstidsregler medfører, at centralt og lokalt aftalte bindinger på anvendelsen af arbejdstiden, f.eks. akkorder for forberedelsestid, 2 samt lokalaftaler m.v. om anvendelse af arbejdstiden, ophæves ophæves. Omhandler deltidsansættelse. Er dækket i den nye aftale. 3. I 10, stk. 2, 4. pkt., udgår, jf. 5 og 6. Unødvendig henvisning ophæves. Omhandler overarbejde. Er dækket i den nye aftale. 5. Bilag 1 ophæves. Omhandler læreropgaver på produktionsskoleområdet. Skal nu aftales på den enkelte produktionsskole. Ændringerne har virkning fra den 1. august Konsekvenser af forslag til forlængelseslov i forhold til fornyelse af overenskomsterne på det statslige område Beskæftigelsesministeren har den 25. april 2013 fremsat forslag til lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler på det offentlige område. Ophør af konflikten Hvis lovforslaget vedtages som fremsat, indebærer det, at konflikten på lærerområdet ophører fra lovens ikrafttræden den 27. april De ministerier, der har været berørt af lockouten, vil modtage særskilt information om konfliktens ophør.

3 Lovforslagets konsekvenser for aftaler og overenskomster Endvidere indebærer lovforslaget, at de pr. 1. april 2013 opsagte overenskomster, organisationsaftaler og aftaler på CFUområdet forlænges til 31. marts Forlængelsen sker i givet fald 1. med de ændringer, der har været enighed om mellem parterne, jf. forhandlingsprotokol af 8. februar 2013 mellem finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg 2. med de ændringer, der er aftalt mellem på den ene side af Finansministeriet eller efter bemyndigelse fra Finansministeriet og på den anden side af Offentligt Ansattes Organisationer (Det Statslige Område), CO10 - Centralorganisationen af 2010, Lærernes Centralorganisation eller AC eller tilsluttende organisationer 3. med de ændringer af lærernes vilkår, der følger af lovforslaget. Reguleringsordningen påvirkes ikke af lønkompensation til lærergrupperne Det følger af lovforslaget, at lærerne vil opnå lønkompensation som følge af udfasning af de særlige regler, der gælder for reduktion i arbejdstiden for lærere, der er fyldt 60 år. Denne kompensation vil blive holdt ude for opgørelse af lønudviklingen og vil således ikke påvirke reguleringsordningen og dermed de generelle lønstigninger, for andre offentligt ansatte. Den aftalte lønkompensation vedrørende udfasning af 60-årsreglen på gymnasieområdet vil tilsvarende blive holdt uden for reguleringsordningen. Implementering af de nye regler Vedtages loven, vil Moderniseringsstyrelsen snarest muligt udsende cirkulærer, hvori ændringerne i overenskomster og aftaler implementeres på de enkelte områder. Der kan først administreres efter de nye regler, når disse er blevet implementeret i de konkrete regelsæt. 3 Området, der ikke er omfattet af lovforslaget Lovforslaget omfatter ikke overenskomster på områder, der falder uden for CFUsamarbejdet. Det vil først og fremmest sige overenskomsten for Akademikere i staten, overenskomsten med IDA og DdL samt overenskomsten for journalister i staten. Det kan oplyses at Akademikerne den 23. april 2013 har meddelt, at man har tiltrådt aftaleresultatet af 8. februar 2010 mellem finansministeren og Akademikerne. Overenskomsten for akademikere i staten er under redigering mellem parterne. Særligt vedrørende gymnasieområdet Lærerne på gymnasieområdet er ikke omfattet af lovforslaget. I forbindelse med udfasningen af 60-årsreglen får folkeskolelærere, der pr. 31. juli 2013 er i alderen år, ret til en arbejdstidsreduktion når de fylder 60 på op til 175 timer om året mod en tilsvarende lønnedgang, men med fuld pension. Den samme ordning vil blive tilbudt gymnasielærerne. (Moderniseringsstyrelsen) Lockout koster hver skoleleder kroner. Stor efterregning venter skoleledere og tjenestemænd, der har arbejdet under lockouten. Danmarks Lærerforening har besluttet, de skal betale 1000 kroner 1. maj og mindst kroner over de næste fire år. Skolelederne stritter forgæves i mod. Selv om striden har handlet om lærernes arbejdstid, kommer konflikten konkret til at koste hver enkel skoleleder mere end kroner over de næste fire år. Det skyldes, at 98 procent af skolelederne - på trods af, at de er chefer for lærerne - er medlem af Danmarks Lærerforening. Og her har man besluttet, at medlemmer, der har haft arbejde og løn under lockouten, skal betale 420 kroner ekstra i kontingent om måneden de næste fire år. Det står fast, at det bliver en solidarisk model alle betaler. Forklaringen er, at alle kan få brug for konfliktkassen, siger

4 Per Sand, formand for Organisations- og arbejdsmiljøudvalget i Danmarks Lærerforening. "Rendyrket provokation" Formanden for Skolelederforeningen kaldte det i sidste uge "en rendyrket provokation for mange skoleledere, hvis vi skal fylde strejkekassen op igen på grund af en konflikt om lærernes arbejdstid". I dag er hans kommentar mere moderat. "Jeg arbejder da stadig på, at vi ikke skal betale konfliktkontingent, men jeg har jo ikke større magt, end jeg har i det system. Jeg betragter det ikke som at blive tromlet. Det er et demokratisk system, der har truffet beslutning, og så er det sådan, det er," siger han. Anders Balle vurderer, at de fleste af hans medlemmer vil finde det ærgerligt, men uundgåeligt at betale en del af regningen for lærernes konflikt - mens andre vil blive vrede og overveje at melde sig ud af Skolelederforeningen, der er en del af Danmarks Lærerforening. Brug for stærkt sammenhold "Men det vil ikke være min anbefaling. Vi har mere end nogensinde brug for et stærkt sammenhold i Skolelederforeningen," siger Anders Balle. Det ekstra kontingent rammer også de tjenestemandsansatte lærere, der lige som skolelederne har passet deres arbejde under lockouten. Desuden har lærerforeningen besluttet, at de arbejdende medlemmer skal betale et engangsbeløb på kroner 1. maj. De 1000 kroner har Skolelederforeningen besluttet at betale for deres medlemmer. "Det er for at friholde vores medlemmer mest muligt fra at blive sovset ind i konflikten, siger formand for skolelederne Anders Balle. Arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen fra Aalborg Universitet har tidligere kaldt det "noget absurd rod", at skolederne er medlemmer af lærernes fagforening. Skoleledere overvejer egen fagforening Det er klart, at når skolelederne har haft en anden holdning end skolelærerne i hele det her forløb, så udfordrer vi systemet, siger formand for Skolelederforeningen, Anders Balle. Som medlemmer af Danmarks Lærerforening har landets skoleledere stået i noget af et dilemma under lærerkonflikten. Skolelederne overvejer derfor en ny fremtid for deres fagforening. Mens landets folkeskolelærere har været lockoutet, har skolelederne skullet passe deres arbejde. Og skolelederne kan nu komme til at skulle betale et forhøjet kontingent til deres fagforening på grund af konflikten, som de ikke selv har været part i. Samtidig har skolelederne primært stået på arbejdsgivernes side i konflikten. Det dilemma får nu skolelederne til at overveje, om de også i fremtiden skal være organiseret i Danmarks Lærerforening (DLF) under Lærernes Centralorganisation (LC). Det skriver flere medier søndag. Om tilknytningen til Danmarks Lærerforening kan holde til det her, det vil vise sig. Det er klart, at når skolelederne har haft en anden holdning end skolelærerne i hele det her forløb, så udfordrer vi systemet, siger formand for Skolelederforeningen, Anders Balle til Ritzau. Ledere vil løsrives Anders Balle fortæller til Politiken, at det fx er episoder, som da DLF s formand Anders Bondo Christensen under en lockout-fest sagde Gu skal lederne ej lede, som har ført til, at skoleledere landet over vil løsrives fra lærerforeningen. 4

5 Også formanden for Frie Skolers Ledere på det statslige område kan mærke, at der er et opbrud på vej: Lockoutens udfald gør det svært at være leder og lærer i den samme organisation. Vi har altid set det mere som et fornuftægteskab, siger formand Rud Nielsen til Politiken. Ny forening for kommunale ledere måske på vej Som aftalesystemet er skruet sammen, er det dog ikke helt nemt at lave en ny centralorganisation. Medlemskabet af DLF giver nemlig skolelederne adgang til forhandlingssystemet via LC og dermed forhandlingsfællesskabet for ansatte i regioner og kommuner, KTO. Sådan er det for alle kommunale ledere, men det er lige præcist det, der nu bliver udfordret. Jeg kan godt forestille mig, at der på længere sigt sker noget med de offentlige ledere, siger Anders Balle til Ritzau og henviser til, at også sygeplejerskelederne og pædagoglederne allerede har haft gang i en selvstændiggørelse inden for deres organisationer. Jeg kan godt forestille mig, at det ender med en form for lederorganisation på et tidspunkt. Kommunale Ledere, eller sådan noget. Vi er sådan set klar til det, men mit indtryk er, at de andre ikke er helt klar endnu, siger Anders Balle til Ritzau (KL) 5

6 Temadag om personalejura LP arrangerer en temadag om personalejura, den 16/5-13 kl til (forud for foreningens generalforsamling) på Odense Produktions-Højskole. Dagens program: Ankomst og kaffe, brød mv A. Ansættelse af medarbejdere - Regler og bestemmelser i forbindelse med ansættelser - Ansættelsesbeviser - Ansættelse på prøve - Midlertidig ansættelse - Tids- og/eller opgavebegrænset ansættelse B. Under ansættelsen - Arbejdstid - Håndtering af uregelmæssigheder - Samarbejde med tillidsmanden - Sygdom regler for sygefravær - Ferieregler Frokost Af hensyn til forplejningen er tilmelding nødvendig, på mail til formand Aage Langeland: senest den 8/5-13. Generalforsamling Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Landsforeningen af Produktionsskoleledere torsdag den 16. maj 2013, kl på Odense Produktions- Højskole, med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetællere. 3. Bestyrelsens beretning. 4. Regnskab. 5. Indkomne forslag. 6. Fastsættelse af kontingent på baggrund af driftsoverslag. 7. Valg. 8. Eventuelt. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 2. maj P.b.v. Aage Langeland Formand LP C. Ansættelsens ophør - Opsigelse fra den ansattes side - Gensidig fratrædelsesaftale - Opsigelse fra skolens side a. med begrundelse i skolens forhold b. med begrundelse i den ansattes forhold - Partshøring - Forhold omkring fritstilling - Bortvisning v/ Søren Ole Nielsen, advokat DAHL, advokatfirma, Herning Afslutning, derefter generalforsamling LP afholder omkostningerne til temadagen. 6

7 LP s bestyrelse: Aage Langeland, formand Gravlevvej 16 B, 9520 Skørping Tlf. direkte: Mobil: Mailadresse: Arne Pallisborg, kasserer Odense Produktionshøjskole Elsesminde Tlf. direkte: Mobil: Mailadresse: H.C. Mouritsen, næstformand Horsens Udviklings og Produktionshøjskole Tlf. direkte: (mobil) Mailadresse: Susanne Talbot Lille Vildmose Produktionsskole Tlf Mailadresse: Jesper Lübbert, sekretær Produktionsskole Nordsjællands Uddannelsescenter Tlf: Mailadresse: Tupaarnaq Lennert, suppleant Kalundborgegnens Produktionsskole Tlf.: Niels Brøgger Jensen, suppleant Solrød Produktionsskole Tlf. skole Mailadresse: Sundhedsforsikring LP har aftalt en billig sundhedsforsikring med Tryg Forsikring for foreningens medlemmer og deres familier. Al materiale herunder tilmeldelsesskemaer kan findes på LP`s hjemmeside: Løntjek og lønstatistik. Tilbuddet om et løn tjek står stadig ved magt. Ring til formanden for at lave en aftale om et besøg, eller en aftale om at få tilsendt foreningens lønstatistik. Medlem af LP Ønsker du at blive medlem af LP, kan det ske ved at henvende sig til formanden eller ved at gå ind på foreningens hjemmeside, og der udfylde indmeldelsesblanketten. Faglig hjælp Medlemmer der har brug for hjælp i deres egenskab af arbejdsgiver, yder foreningen også en vis grad at service. Vi har i bestyrelsen besluttet at arbejde ud fra følgende procedure: 1. Henvendelse til foreningen, gerne i god tid, for at få de første råd. Henvendelsen skal ske til formand eller kasserer. 2. Henvendelse til Undervisningsministeriets Kontor for koncernjura. Her vil man ligeledes kunne få råd og vejledning 3. Henvendelse til advokatkontor, anbefalet af LP. LP har udvalgt 3 advokatkontorer, som vi kan anbefale skolerne at bruge, hvis sagen går i hårdknude. Se i øvrigt foreningens hjemmeside Administrativt Lederkursus Nyt forløb (hold III) er startet den 28/8-12 Også mulighed for at tilmelde sig enkeltmoduler. Tilmeldinger til hold IV, kan ske løbende. Starttidspunkt fastsættes når der er tilmeldte nok! Tilmelding på hjemmesiden Det får du som medlem i LP. Hjælp, råd og vejledning i forbindelse med dine løn- og ansættelsesforhold Vejledning og hjælp i lønforhandlinger Råd og vejledning i jobbet som arbejdsgiver(arbejdsgiverservicering) Kurser sammen med andre ledere En organisation uden lærerindflydelse Adgang til en billig sundhedsforsikring Møder: 16/5-13 Generalforsamling og temadag i Odense 27/6-13 Bestyrelsesmøde Gravlev 04/9-13 Medlemsmøde- Hovedstadsområdet 18/9-13 Medlemsmøde-Trekantsområdet 8/10-13 Medlemsmøde- Nord-Midtjylland 7 Aage Langeland

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 7. 2013. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Bondo kan sende skolelederne i strejke Over 4.000 skoleledere er medlem af Danmarks Lærerforening og skoleledernes formand sidder i hovedbestyrelsen.

Læs mere

Nr.2. 2010. Landsforeningen af Produktionsskoleledere Erhvervsuddannelse på Produktionsskoler skal bidrage til, at

Nr.2. 2010. Landsforeningen af Produktionsskoleledere Erhvervsuddannelse på Produktionsskoler skal bidrage til, at Nr.2. 2010. Landsforeningen af Produktionsskoleledere Erhvervsuddannelse på Produktionsskoler skal bidrage til, at alle unge får en ungdoms uddannelse Et netop fremsat lovforslag vil indføre en ny vej

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 10. 2013. Spørgsmål og svar om den nye arbejdstidsaftale pr. 0814. -0-

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 10. 2013. Spørgsmål og svar om den nye arbejdstidsaftale pr. 0814. -0- Nr. 10. 2013. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere handicapbegrebet. To danske sager for Sø- og Handelsretten har været forelagt EU-domstolen, der nu har afsagt dom i sagen. EU-Domstolen er blevet

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

Ledere og lærere ved produktionsskoler

Ledere og lærere ved produktionsskoler Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved produktionsskoler 2014 Cirkulære af 20. juni 2014 Modst. nr. 044-14 PKAT nr 0537 J.nr. 2013-1513-048 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler

Læs mere

FAQ. - om de nye arbejdstidsregler. Friskolernes Hus Middelfartvej 77, Båring 5466 Asperup 62 61 30 13 df@friskoler.dk www.friskoler.

FAQ. - om de nye arbejdstidsregler. Friskolernes Hus Middelfartvej 77, Båring 5466 Asperup 62 61 30 13 df@friskoler.dk www.friskoler. FAQ - om de nye arbejdstidsregler Friskolernes Hus Middelfartvej 77, Båring 5466 Asperup 62 61 30 13 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Aftenmøder Som kompensationen for arbejde på hverdage i tidsrummet

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område

Forslag. Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område Til lovforslag nr. L 215 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. april 2013 Forslag til Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper

Læs mere

Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling

Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling FSL/28.11.2013 Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling 1. august 2014 træder der nye arbejdstidsregler i kraft som følge af lovindgrebet. Reglerne

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 2012 på Hotel Munkebjerg, Vejle.

Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 2012 på Hotel Munkebjerg, Vejle. Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 2012 på Hotel Munkebjerg, Vejle. Indledning. Det er nu 5. gang, at der skal aflægges beretning i Landsforeningen af Produktionsskoleledere. Det

Læs mere

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk Indholdsfortegnelse: Side Forventninger til TR... 3 MED-udvalget... 3 Faglig klub... 4 Forhandlings-

Læs mere

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv.

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv. (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Personalestyrelsen, j.nr. 08-223-9 Senere ændringer til forskriften CIR nr 9611 af 06/11/2013

Læs mere

LC-vejledning om konflikt OK 08

LC-vejledning om konflikt OK 08 LC-vejledning om konflikt OK 08 Indhold Forord...4 Overenskomstforhandlinger og lovlige konflikter...5 Overenskomstforhandlinger...5 Forligsinstitutionen...6 De kollektive kampskridt... 6 Varsling af kollektive

Læs mere

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog ARKITEKTOMRÅDET Introduktion - om tillidsrepræsentanten og hans/hendes rolle Tillidsrepræsentantaftale 1. april 2012 31. marts 2015 Hovedaftale 1. januar

Læs mere

Fornyelse af samarbejdsgrundlaget

Fornyelse af samarbejdsgrundlaget DLF kreds 45 Solrød Lærerforening Egeparken 31 B, 3.tv 2680 Solrød Strand Tlf. 56 14 43 30 E-mail: 045@dlf.org www.srlf.dk www.solrødlærerforening.dk Kredskontorets åbningstider: Mandag kl. 09 16 Tirsdag

Læs mere

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 2015 kl. 16.30 på lærerværelset på Engstrandskolen, Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Endelig dagsorden 1) Valg af dirigent Kredsstyrelsens

Læs mere

DANSK LÆRERFORENING SYDSLESVIG GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. MARTS 2011 KL. 18.45 GOTTORP-SKOLEN

DANSK LÆRERFORENING SYDSLESVIG GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. MARTS 2011 KL. 18.45 GOTTORP-SKOLEN DANSK LÆRERFORENING I SYDSLESVIG GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. MARTS 2011 KL. 18.45 GOTTORP-SKOLEN Husk tilmelding til kredskontoret, hvis du vil deltage i spisningen kl. 18.00 FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 4. 2014.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 4. 2014. Nr. 4. 2014. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Generalforsamling Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Landsforeningen af Produktionsskoleledere mandag den 5. maj 2014, kl. 13.00

Læs mere

Ny overenskomst. Natarbejde. Konflikt i Vejen. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening

Ny overenskomst. Natarbejde. Konflikt i Vejen. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Ny overenskomst Ny arbejdsgiverforening ser dagens lys i København. Læs historien side 5. Natarbejde Chauffører med natarbejde skal regelmæssigt til helbredskontrol.

Læs mere

Historisk mulighed Kolding den 5. december 2012

Historisk mulighed Kolding den 5. december 2012 Historisk mulighed Kolding den 5. december 2012 Vi står foran en historisk mulighed vi aldrig har haft før og som vi på ingen måde kan føle os sikre på kommer igen. Vi er sikret overgang til DJØF og DJØF''s

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 8. 2014.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 8. 2014. Nr. 8. 2014. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Frie grundskoler, efterskoler og produktionsskoler Lærernes nye arbejdstidsregler på de frie grundskoler, efterskolerne, produktionsskolerne og

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere

Nye regler for gymnasielærere Vejledning om Nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) Juli 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) Udgivet juli 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen Publikationen

Læs mere

Forord. Friskolernes Kontor, marts 2009 Cecil Christensen og Ole Mikkelsen

Forord. Friskolernes Kontor, marts 2009 Cecil Christensen og Ole Mikkelsen Overenskomst for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Forord Forord Dansk Friskoleforening udgiver hermed en kommenteret udgave af overenskomsten for ledere, lærere og børnehaveklasseledere i friskoler,

Læs mere

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om organisationsaftale for Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 011-14

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG D. 23. MARTS 2012 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg af

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS Fagligt No. 1 Januar 2005 Alternativ GODT NYTÅR Mortens sag direkte til Storkammeret INDKALDELSE til landsmøde Betal kontingent via BS Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes Organisationer (OAO) Ansvarshavende redaktør:

Læs mere