Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Sydhjørnet. Uanmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Sydhjørnet. Uanmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO."

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Kolding Kommune Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn Sydhjørnet Uanmeldt tilsyn December

2 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger, anbefalinger og evt. anbefalinger om påbud. Herefter følger en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt) samt om det konkrete tilbud. Sidste del af rapporten indeholder de data, som tilsynet har indsamlet ved hhv. interviews og observationer og ved gennemgang af dokumentation. For hvert tema foretager de tilsynsførende en ud fra den indsamlede data og øvrige indtryk. Disse er ligger til grund for den samlede, der som nævnt optræder indledningsvist i rapporten. Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO. Tilsynet er altid udtryk for et øjebliksbillede og skal derfor vurderes ud fra dette. 1

3 Indholdsfortegnelse 1 samlede bemærkninger og anbefalinger Oplysninger grundlag Juridisk grundlag - certificering Opfølgning på foregående tilsyn Den pædagogiske, omsorgs- og plejemæssige praksis Referenceramme, pædagogik og metode Pædagogiske planer dokumentation, effekt og resultater Hverdagens praksis Hverdag og aktiviteter tilrettelæggelsen og afspejler den pædagogikken Uddannelse og beskæftigelse støttes borgerne til dette Understøttelse af borgernes frie valg selvstændighed og relationer Omgangsform og sprogbrug Sundhedsfremmende aktiviteter Procedurer og retningslinjer Medicinhåndtering Magtanvendelser og konflikthåndtering Organisatoriske og personalemæssige forhold Personale- og ledelsesmæssige kompetencer Samarbejde og kommunikation Kompetenceudvikling og kvalitetsudvikling Fysiske rammer Det fysiske miljøs understøttelse til borgernes trivsel Formål og metode Lovgivning på området Formål med tilsynet Metode BDO s definition på bemærkninger og anbefalinger Kontaktoplysninger Præsentation af BDO

4 1 samlede BDO har på vegne af Kolding Kommune foretaget et anmeldt tilsyn på Sydhjørnet. BDO er kommet frem til følgende på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet gennem interviews og observationer. Det overordnede indtryk af Sydhjørnet er, at det er et velfungerende tilbud, der matcher målgruppens behov. Tilsynet vurderer, at der generelt er fulgt op på anbefalingerne fra sidste tilsyn, dog genfremsættes anbefalingen om at regler og bekendtgørelse på magtanvendelsesområdet drøftes regelmæssigt eksempelvis på personalemøderne. Medarbejderen kan redegøre relevant for Sydhjørnets pædagogiske referenceramme, som er sammensat af et kristent værdigrundlag og en anerkendende tilgang i et struktureret miljø. Tilsynet vurderer, at der tages udgangspunkt i beboernes individuelle behov og ud fra beboers kompetencer tilrettelægges den pædagogiske indsats, således at vedkommende opnår størst selvstændighed og livskvalitet. Tilsynet konstaterer, at samtlige medarbejdere er i færd med at uddanne sig inden for Kognitiv Ressourcefokuseret Anerkendende Pædagogik (KRAP). Det er tilsynets, at den pædagogiske handleplan bliver anvendt som et dynamisk redskab, samt at mål og delmål løbende justeres på teamøder. Tilsynet vurderer, at mål og delmål skal være enkle og letforståelige for borgerne, hvorfor det anbefales at visualisere den pædagogiske handleplan for borgere, som ikke kan læse. Derudover vurderer tilsynet, at de pædagogiske handleplaner er skrevet i et etisk og anerkendende sprog. Tilsynet vurderer, at beboerne tilbydes en hverdag, der imødekommer deres behov for aktiviteter i det omfang, beboerne ønsker og magter det. Der er fokus på, at beboerne inddrages i de praktiske opgaver i huset. Tilsynet vurderer, at beboerne på Sydhjørnet tilbydes beskæftigelse eller uddannelse, som er tilpasset den enkelte beboers interesse og evner. Tilsynet vurderer, at medarbejder har fokus på at understøtte beboernes selvstændighed og relationer. Det er tilsynets, at Sydhjørnet har et godt og tæt samarbejde med beboerens pårørende. Tilsynet vurderer, at beboerne sikres indflydelse på deres liv og hverdag gennem beboermøder, samt gennem en daglig dialog med medarbejderne. Det er tilsynets, at beboerne generelt har en god omgangsform og et godt sprogbrug. Medarbejderne støtter beboerne i forhold til at have socialt samvær med de andre beboere. Det er tilsynets, at der er fokus på fysisk aktivitet i tilrettelæggelsen af beboernes hverdag. Ligeledes vurderer tilsynet, at der er fokus på at lave sund og varieret kost. I forhold til medicinhåndtering, vurderer tilsynet, at der er en velfungerende ordning med det lokale plejecenter. Tilsynet vurderer, at medarbejderne er bekendte med procedure og retningslinjer for magtanvendelser. Det er samtidig tilsynets, at der kan være en mere formel struktur omkring drøftelse af gråzonetilfælde på personalemøderne. Jf. anbefaling fra sidste tilsyn. Det er tilsynets, at der overordnet forefindes de kompetencer blandt medarbejderne, som beboerne har behov for. Tilsynet vurderer, at det interne samarbejde er velfungerende og kendetegnet ved en åben og ærlig kommunikation, hvor det er tilladt at stille undrende spørgsmål til hinanden. Der har tidligere været fast supervision, som dog er indstillet i øjeblikket pga. fælles uddannelse. 3

5 Det er tilsynets, at der er fokus på kontinuerlig kompetenceudvikling og betydningen af, at medarbejdere får en fælles referenceramme, hvilket den igangværende fælles uddannelse i KRAP vidner om. Der afholdes løbende MUS og der har gennem en periode været fast supervision og der er fortsat mulighed for dette ved behov. 1.1 bemærkninger og anbefalinger Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger, anbefalinger og påbud: Bemærkninger 1. Ingen bemærkninger Anbefalinger 1. Tilsynet gentager sin anbefaling om, at medarbejderne systematisk drøfter og sparrer gråzonetilfælde på personalemøderne for derved at drage fælles læring og refleksion. 2. Tilsynet anbefaler at visualisere den pædagogiske handleplan for dermed at fremme forståelsen for de beboere, som ikke kan læse. Anbefaling om påbud 4

6 2 Oplysninger Adresse Grønnegade 3, 6580 Vamdrup Leder Knud Dideriksen Tilbudstype og juridisk grundlag Tilbuddet er Friplejeboligleverandør Tilbuddets juridiske grundlag tager afsæt i LBK nr 897 af 17/08/2011 og ydelsen overfor borgerne gives efter SEL 83, 85, 86, 87 og 97 Antal pladser 12 beboere Takst pr. døgn Taksten er individuel beregnet efter borgerens behov. Målgruppebeskrivelse Målgruppen for Sydhjørnet er mennesker med Aspergers Syndrom eller en anden beslægtet udviklingsforstyrrelse eller andre med brug for samme type støtte som disse. Antal ansatte og personalesammensætning Personalegruppen består af 15 fastansatte, bestående af lærer, pædagoger, social - og sundhedsassistent. Derudover er der tilknyttet to diakonelever og en medarbejder i flexjob. Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg Den kl Deltagere i interviews Ledelse: Medarbejdere: Beboere: Leder er uddannet lærer, har arbejdet i mange år som efterskoleforstander, ansat siden opstart (marts 2012) Medarbejder, uddannet pædagog, har arbejdet i mange år med borgere indenfor autismespektrumforstyrrelser, ansat i ca. 1 år. Borger har boet på tilbuddet siden opstart (marts 2012) Borger har boet på tilbuddet ca. 1, 5 år. BDO blev vist rundt på stedet af: En borger gav tilsynet en rundvisning. Tilsynsførende Heidi Pors (Senior consultant, socialpædagog og plejehjemsassistent) Maud Rosendahl (Manager, cand.scient.soc) 5

7 3 grundlag 3.1 Juridisk grundlag - certificering Tilbuddet har certificering til at levere følgende ydelser efter SEL paragraffer (tilsendt forud for tilsynet af Kolding Kommune): 1) Personlig hjælp efter SEL ( 83 og 87) 2) Praktisk bistand efter SEL ( 83 og 87) 3) Socialpædagogisk bistand og træning efter SEL ( 85) 4) Genoptræning efter SEL ( 86) 5) Ledsagelse efter SEL ( 97) Ingen bemærkninger. 3.2 Opfølgning på foregående tilsyn Der er tidligere ført tilsyn med Sydhjørnet ved BDO (september 2014), hvilket gav anledning til følgende anbefalinger: 1. Tilsynet anbefaler, at Sydhjørnet gennemgår regler og bekendtgørelse vedr. magtanvendelse regelmæssigt, og herunder gråzonetilfælde. Dette kan foregå systematisk evt. på personalemøder hver tredje måned. Ifølge leder har systematikken været effektueret, men siden nyansættelser i efteråret har der ikke været en systematisk drøftelse på personalemøder. Leder oplyser, at de fremadrettet vil følge tilsynets anbefaling om at gennemgå regler og bekendtgørelser vedr. magtanvendelser samt gråzonetilfælde hver tredje måned på personalemøder. 2. Tilsynet anbefaler, at Sydhjørnet drøfter, hvordan de fremadrettet kan minimere risikoen for, at en borger igen finder på at true med en kniv. Leder oplyser, at medarbejderne har drøftet episoden med beboerne samt opridset retningslinjer og værdier og knivene er blevet anbragt i aflåst skab. 3. Tilsynet anbefaler, at Sydhjørnet får optimeret deres viden om pædagogiske fagtermer således, at dette kan danne baggrund for den fælles faglige referenceramme og dermed være afsæt til faglige drøftelser (at koble teori og praksis sammen). Tilsynet skal her understrege, at der udelukkende er tale om fagbegreber mv., idet der efter tilsynets arbejdes relevant og godt med det pædagogiske arbejde. Leder oplyser, at de ofte drøfter fagtermer og samtlige medarbejdere er i gang med en efteruddannelse inden for KRAP for dermed at skabe en fælles faglig referenceramme. 6

8 4. Det er tilsynets, at det for Sydhjørnet kunne være givtigt, at udarbejde en lokal seksualpolitik, ligesom tilsynet anbefaler, at tilbuddet overvejer at udarbejde en særskilt pædagogisk plan for det seksuelle område for de borgere, som har behov for dette. Baggrunden er at seksualitet er en privat og personlig ting, og således ikke hører til i en pædagogisk plan, efter tilsynets. Ifølge leder er der tilknyttet en psykolog til tilbuddet, som varetager samtaler omkring seksualitet med de beboere, som har behov for det. Psykologen har derudover haft samtaler med medarbejdere omkring problematikker vedrørende beboernes seksualitet. Leder fremhæver, at Kristelig Handicapforening derudover har udarbejdet politikker og retningslinjer for beboere og medarbejdere i deres forening af botilbud. Siden sidste tilsyn er der kommet tre nye beboere og der nu er fuldt belagt. Det har givet anledning til ansættelse af seks nye medarbejdere siden sommerferien. Ifølge leder har der været meget fokus på, at såvel nye beboere samt nye medarbejdere føler sig velkomne. Beboerne har således haft mulighed for at kunne komme på besøg og også overnatte på Sydhjørnet, inden de besluttede sig for, om de gerne vil bo på stedet. Ifølge leder er der aktuelt yderligere 13 borgere på venteliste. Leder fortæller, at der ikke er overvejelser om at udvide Sydhjørnet, idet det nu har en passende størrelse for målgruppen. Der er dog overvejelser om at etablerer et anneks i umiddelbar nærhed af Sydhjørnet, som vil kunne fungere som udslusningsboliger med mindre støtte. Leder fortæller, at de seks nye medarbejdere er blevet grundigt introduceret, således at såvel nye som erfarne medarbejdere oplever et fælleskab omkring arbejdet på Sydhjørnet. Tilsynet vurderer, at der generelt er fulgt op på anbefalingerne fra sidste tilsyn, dog genfremsættes anbefalingen om at regler og bekendtgørelse på magtanvendelsesområdet drøftes regelmæssigt eksempelvis på personalemøderne. 3.3 Den pædagogiske, omsorgs- og plejemæssige praksis Referenceramme, pædagogik og metode Ifølge leder drøftes den pædagogiske referenceramme med bestyrelsen og medarbejderne på et årligt møde. Sidste gang arbejdede de med, hvad de gerne vil være kendt for i nærmiljøet og der blev formuleret nogle retningslinjer. Leder fortæller, at værdiggrundlaget som udgangspunkt er det kristne livssyn, hvilket blandt andet kommer til udtryk ved, at man ved måltiderne begynder med et bordvers. Der er også et tilbud om fælles sang, læsning og bøn, som de fleste beboere benytter sig af. Leder fortæller, at medarbejderne er i færd med at uddanne sig inden for KRAP (Kognitiv Ressourcefokuseret Anerkendende Pædagogik). Medarbejderen fortæller, at den overordnede pædagogiske referenceramme er sammensat af en anerkendende tilgang i en struktureret og relationel 7

9 kontekst, hvor forudsigelighed og genkendelighed igennem visualisering og en struktureret hverdag udgør de vigtigste elementer i den pædagogiske metode. Ifølge medarbejderen får flere af beboerne, hver dag en detaljeret dagsplan. Det kan være ved hjælp af IPad, boardmaker eller fotomateriale, fx billeder af de medarbejdere, der er på arbejde, og dem der kommer senere på dagen samt de forskellige aktiviteter, beboeren skal igennem i løbet af dagen. Hvis dagene bliver for ustrukturerede for beboerne, kan der komme følgereaktioner fx i form af udadreagerende adfærd. Medarbejderen fremhæver, at den udadreagerende adfærd altid går på genstande og ikke personer i huset. Strukturens betydning bliver meget åbenlyst ved tilsynets ankomst, idet det skal aftales meget nøjagtigt, hvornår tilsynet gerne vil tale med en beboer, idet denne har det svært ved at vente og ikke kende til det nøjagtige tidspunkt. Et af de overordnede mål er at vedligeholde eller udvikle nye kompetencer og færdigheder hos beboerne. Medarbejderen fortæller som eksempel om en beboer, som har som mål at cykle alene til sit arbejde hos en lokal smedje. Indtil videre cykler en medarbejder med ham hver morgen for at gøre beboeren tryg ved turen. Medarbejderen oplever, at det er vigtigt at have fokus på de små succeser, selv om de enkelte opgaver skal gentages mange gange, førend de bliver implementeret i beboernes hverdag. Tilsynet kan observere, at der forefindes tavler over hvilke opgaver, de enkelte beboere har i hverdagene. Tilsynet vurderer, at medarbejderen redegør relevant for Sydhjørnets pædagogiske referenceramme, som er sammensat af et kristent værdigrundlag og en anerkendende tilgang i et struktureret miljø. Der tages udgangspunkt i beboernes individuelle behov og ud fra beboers kompetencer tilrettelægges den pædagogiske indsats i det omfang den enkelte beboer har brug for, således at vedkommende opnår størst selvstændighed og livskvalitet. Tilsynet konstaterer, at samtlige medarbejdere er i færd med at uddanne sig inden for Kognitiv Ressourcefokuseret Anerkendende Pædagogik (KRAP) Pædagogiske planer dokumentation, effekt og resultater Leder oplyser, at der afholdes møder med sagsbehandler og pårørende en gang om året. Det er leders erfaring, at beboerne inddrages i valg af mål og delmål i det omfang, de magter dette, men det er dog oftest medarbejderne, der igennem deres indgående kendskab til beboerne i samråd med beboerne vælger de enkelte mål og delmål. Leder oplyser, at medarbejderne drøfter mål og delmål på teamøderne, og at målene evalueres og justeres efter behov. På den måde bliver de pædagogiske handleplaner et godt redskab i hverdagen samtidig med, at de skaber et fælles fundament at arbejde ud fra. Medarbejderen beretter, at de arbejder i tre teams, hvor hvert team er tilknyttet fire beboere. Primærpædagogen afholder samtaler med beboeren, hvor beboerne eksempelvis kan fremkomme med ønsker og der arbejdes med at opsætte delmål. Det kan fx være, at beboeren sammen med medarbejderen lægger en plan for, hvordan han kan spare op til en rejse. Et andet mål kan være at lære at stå op om morgenen uden støtte. 8

10 Medarbejderne fortæller, at de med jævne mellemrum gennemgår mål og delmål med beboerne samt at de fleste beboere deltager ved handleplansmøderne. Medarbejderen vurderer, at det kunne være gavnligt for nogle beboere at visualisere den pædagogiske handleplan for dermed at tydeliggøre de enkelte mål og delmål. Tilsynet gennemgår to pædagogiske handleplaner, som bl.a. indeholder en beskrivelse af fokusområder omkring madlavning og økonomi. Der er en beskrivelse af den socialpædagogiske bistand, af indsatser, støttebehov og beboerens perspektiv. Der er en fyldestgørende beskrivelse af beboerens hverdag, familie, fritid, arbejde, uddannelse, kommunikation og bolig. Der er mål på lang sigt og delmål. De pædagogiske handleplaner er skrevet i et etisk og anerkendende sprog. Tilsynet taler med en beboer, som fortæller, at han er bekendt med sine mål. Beboeren giver udtryk for, at han selv har valgt sine mål og han fortæller, at det giver god mening for ham at have noget at arbejde hen imod. Det er tilsynets, at den pædagogiske handleplan bliver anvendt som et dynamisk redskab, samt at mål og delmål løbende justeres på teamøder. Tilsynet vurderer, at mål og delmål skal være enkle og letforståelige for borgerne, hvorfor det anbefales at visualisere den pædagogiske handleplan for borgere, som ikke kan læse. Derudover vurderer tilsynet, at de pædagogiske handleplaner er skrevet i et etisk og anerkendende sprog. 3.4 Hverdagens praksis Hverdag og aktiviteter tilrettelæggelsen og afspejler den pædagogikken Ifølge leder er det centralt, at beboerne er med i alle opgaver, fordi det er et hjem, hvor man skal løse de opgaver, der er, i fællesskab. Samtidigt er det medarbejdernes fornemmeste at gøre sig selv overflødige. Medarbejderen fortæller, at som udgangspunkt er der et krav om, at alle beboere deltager i daglige gøremål på Sydhjørnet. Det kan nogle gange være svært at motivere beboerne til at deltage, idet nogle har den opfattelse, at det er medarbejderens opgave eksempelvis at gøre rent. I disse tilfælde er det ifølge medarbejder vigtigt at fremhæve over for beboerne, at for at få et hjem til at fungere er det vigtigt, at alle biddrager med de fælles opgaver. Som udgangspunkt har alle beboerne en hjemmedag, som eksempelvis anvendes til lægebesøg, frisør og lignende. Beboerne kommer hjem til frokost eller fælles eftermiddagskaffe, hvorefter der er mulighed for at hvile og slappe af. Derefter kan der være daglige gøremål, såsom indkøb eller rengøring. Alle beboere har en maddag, hvor de sammen med en medarbejder står for at lave aftensmaden. Medarbejderen fremhæver, at alle har et ansvar for at deltage i praktiske gøremål på stedet og alle opgaver er lige vigtige. Med hensyn til fritidsaktiviteter går en enkelte beboere i en nærliggende ungdomsklub. Blandt de årlige traditioner i huset er eksempelvis campingture og Frøfestival, som er en festival med musik og aktiviteter. En beboer fortæller tilsynet, at han anvender meget tid på at synge og sin computer. Beboeren bruger sin hjemmedag på at gøre rent. Han oplever, at 9

11 han har mange pligter, som nogle gange kan stresse ham. Beboeren har ikke fortalt dette til personalet, men vil overveje at gøre det. En anden beboer fortæller, at han holder meget af sin hverdag. Beboeren arbejder i den nærliggende kirke og har derudover en fritidsinteresse omkring akvarier, og han fremviser fire akvarier i sin bolig. Beboeren fremhæver, at han har fået gode venner på Sydhjørnet og de mødes ofte hos hinanden, hvor de eksempelvis ser film sammen. Tilsynet vurderer, at beboerne tilbydes en hverdag, der imødekommer deres behov for beskæftigelse og aktiviteter i det omfang, beboerne ønsker og magter det. Der er fokus på, at beboerne inddrages i de praktiske opgaver i huset Uddannelse og beskæftigelse støttes borgerne til dette Ifølge medarbejderen er tre af beboerne i aktivitetstilbud, og en beboer arbejder et par dage om ugen i kirken, en beboer arbejder i Brugsen, en beboer går på CSV og et par beboere er i arbejder hos en lokal smed og hos en landmand. En borger fortæller tilsynet, at han arbejder i den nærliggende kirke og derudover spiller beboerne badminton med pensionister fra området. En anden beboer oplyser, at han arbejder på et beskyttet værksted, hvor en af hans opgaver er at skære papkasser op og folde pappet. Begge beboere fortæller, at de deltager i de daglige gøremål på Sydhjørnet Tilsynet vurderer, at beboerne på Sydhjørnet tilbydes beskæftigelse eller uddannelse, som er tilpasset den enkelte beboers interesse og evner Understøttelse af borgernes frie valg selvstændighed og relationer Ifølge medarbejderen aftales det altid individuelt med beboeren og dennes pårørende, hvordan samarbejdet skal fungere. For nogle forældres vedkommende er det vigtigt, at der er en hyppig kontakt, idet beboerne måske er flyttet direkte hjemmefra. Generelt er der fokus på, at den unge er flyttet hjemmefra og skal understøttes i at blive så selvstændige som muligt. Beboerne fortæller, at der bliver holdt beboermøder en gang om måneden, hvor der bl.a. er mulighed for drøfte forhold, som beboerne er utilfredse med, samt få diverse informationer. En beboer fortæller, at han oplever, at han selv kan bestemme, hvad han gerne vil lære, eksempelvis har han overvejelser om, at han vil begynde at tage et scooterkørekort. En anden beboer fremhæver, at han er sikret indflydelse og selvstændighed igennem de valg han træffer i hverdagen. Begge beboere oplever, at medarbejderne er imødekommende over for deres valg i hverdagen og en beboer fremhæver, at det er godt, at medarbejderne motiverer ham til at gøre rent for ellers vil det nok være svært at få det gjort. Tilsynet vurderer, at medarbejderne har fokus på at understøtte beboernes selvstændighed og relationer. Det er tilsynets, at Sydhjørnet har et godt og tæt samarbejde med beboerens pårørende. Tilsynet vurderer, at beboerne sikres indflydelse på deres liv og hverdag gennem beboermøder, samt gennem en daglig dialog med medarbejderne. 10

12 3.4.4 Omgangsform og sprogbrug Medarbejderen oplyser, at de har stor opmærksomhed på omgangsform og sprogbrug imellem beboerne. Generelt er der en god omgangsform og respektfuld sprogbrug. Der kan ind i mellem opstå kontroverser mellem beboerne, men så støtter medarbejderne dem i at løse konflikten og blive gode venner igen. Der er regler omkring, at personlige samtaler altid foretages i beboerens lejlighed, så andre ikke kan høre det. Medarbejderen fortæller, at særligt en beboer i perioder kan have en udadreagerende adfærd, som dog kun rettes mod genstande. Når dette opstår, opfordrer medarbejderen beboeren til at gå ind i sin egen bolig og medarbejderne er samtidig opmærksomme på at berolige de øvrige beboere, som kan blive berørte, hvis der opstår støj og uro. En beboer fortæller, at de generelt har det godt sammen, men at det selvfølgelig ikke altid er lige godt. Det er tilsynets, at beboerne generelt har en god omgangsform og et godt sprogbrug. Medarbejderne støtter beboerne i forhold til at have socialt samvær med de andre beboere Sundhedsfremmende aktiviteter Medarbejderen oplyser, at der hver dag er fokus på at motiverer beboerne til enten at gå eller cykle ture eller benytte løbebånd og motionscyklen i huset, for derved at få sig rørt. En beboer er tilmeldt en løbeklub i området, idet vedkommende gerne vil tabe sig i vægt. Ifølge medarbejderen er der fokus på sund og varieret kost, som bliver lavet fra bunden. En af medarbejderne er uddannet kostvejleder og har således særlige kompetencer på området. En beboer er lactoseintolerant, hvilket har afstedkommet, at kosten i videst mulige omfang er lactosefri. Den ene borger, som deltager i tilsynet, fortæller, at han dyrker sport for derved at holde sig i god form. Den anden beboer fortæller, at han er meget opmærksom på at spise sundt og varieret idet han så føler sig bedst tilpas. Det er tilsynets, at der er fokus på fysisk aktivitet i tilrettelæggelsen af beboernes hverdag. Ligeledes vurderer tilsynet, at der er fokus på at lave sund og varieret kost. 3.5 Procedurer og retningslinjer Medicinhåndtering Ifølge leder har personalet tidligere håndteret medicin, men det ligger reelt uden for taksten, så efter en dialog med Kolding kommunen er medicinhåndteringen flyttet over til det lokale plejecenter. Leder fortæller, at det er den medicinansvarlige på plejecentret, som doserer medicinen, mens medarbejderne på Sydhjørnet udleverer medicinen til beboerne. Hvis en af beboerne får behov for pn medicin, skal medarbejderne 11

13 kontakte den medicinansvarlige på plejecentret, som giver tilladelse til at udlevere medicinen. Medarbejderen oplyser, at de registrer, når medicin er givet, samt at medicinen opbevares i aflåst skab. Hvis der er behov for ændringer eller hvis der sker en utilsigtet hændelse, skal medarbejderne kontakte den medicinansvarlige på plejecentret. Det er tilsynets, at der er en velfungerende ordning med det lokale plejecenter omkring medicinhåndtering Magtanvendelser og konflikthåndtering Leder oplyser, at der har været overvejelser omkring at få en politibetjent til at undervise i selvforsvar og fastholdelsesteknikker, men idet der hidtil ikke har været eksempler på magtanvendelser på tilbuddet, er dette endnu ikke iværksat. Hvis der opstår episoder, som giver anledning til tvivl, drøfter leder det med medarbejderne og der laves en beskrivelse af episoden, ligesom leder følger op på det. Medarbejderen oplyser, at de har kendskab til procedure og retningslinjer for magtanvendelser, men at der ikke finder magtanvendelser sted på Sydhjørnet. Hvis en beboer opfører sig sådan, at vedkommende ikke kan være i fællesskabet, bliver vedkommende bedt om at gå ind i egen bolig. Med hensyn til den beboer, som kan være udadreagerende, redegør leder for, hvordan der på relevant vis er blevet arbejdet med at håndtere vedkommendes frustrationer, bl.a. i forhold til det sted han tidligere har boet. Tilsynet vurderer, at medarbejderne er bekendte med procedure og retningslinjer for magtanvendelser. Det er samtidig tilsynets, at der kan være en mere formel struktur omkring drøftelse af gråzonetilfælde på personalemøderne. Jf. anbefaling fra sidste tilsyn. 3.6 Organisatoriske og personalemæssige forhold Personale- og ledelsesmæssige kompetencer Leder oplyser, at idet der er flyttet tre beboere ind siden sommerferien, er der også sket en udvidelse af personalegruppen med seks nye medarbejdere. Leder vurderer, at der generelt er god sammenhæng mellem beboernes behov og personalets kompetencer. De har haft en medarbejder, som kunne give pædagogisk massage, og det har fungeret meget godt, men vedkommende stopper nu og leder tilkendegiver, at han fremover vil prøve at få denne færdighed ind på tilbuddet igen. Der er ikke i noget videre omfang plejeopgaver og derfor kun ansat en enkelt social- og sundhedsassistent. Hvis der skulle opstå sygeplejeropgaver vil Sydhjørnet kunne trække på hjemmeplejen, påpeger leder. Der er ligeledes et fantastisk samarbejde både med lægehuset og plejecentret, som bl.a. kom til udtryk ved at lægerne aflagde Sydhjørnet et besøg en dag. Leder har i forbindelse med sin tidligere stilling som efterskoleleder gennemgået en lederuddannelse. I forhold til KRAP forløbet deltager leder på lige fod med medarbejderne. 12

14 Leder deltager i møder med andre ledere under Kristelig Handicap Forening, hvor han har mulighed for ledelsessparring. Der er ligeledes møder med Danske Diakonhjem, som bl.a. varetager regnskabet på Sydhjørnet. Medarbejderen oplever, at der forefindes de kompetencer der skal til for at varetage beboerens behov på bedste måde. Det er tilsynets, at der overordnet forefindes de kompetencer blandt medarbejderne, som beboerne har behov for Samarbejde og kommunikation Ifølge leder og medarbejder er der for nyligt kommet en ny struktur for personalemøder, så de ligger hver 3. uge og varer fem timer. De første to timer er der fælles personalemøde, hvorefter der er tre timers teammøde. Ifølge leder afholdes der MUS og nye medarbejdere bliver introduceret af stedfortræder. Medarbejderen oplever, at der er et godt internt samarbejde. Det er gået stærkt siden sommerferien, hvor der er kommet tre nye beboere til. Samarbejdet er præget af god respekt mellem medarbejderne i forhold til at overholde aftaler og tage tingene i en god tone og samtidigt minde hinanden på det, som skal huskes. Der er ifølge medarbejder et tilfredsstillende informationsniveau og leders dør altid er åben. Det er medarbejders erfaring, at leder er meget synlig og lettilgængelig på Sydhjørnet, idet leder ofte opholder sig sammen med beboere og medarbejdere. Medarbejderen oplever, at der er et velfungerende samarbejde med de nye medarbejdere, som er i færd med at lære beboere og kollegaer godt at kende. Tilsynet vurderer, at det interne samarbejde er velfungerende og kendetegnet ved en åben og ærlig kommunikation, hvor det er tilladt at stille undrende spørgsmål til hinanden. Der har tidligere været fast supervision, som dog er indstillet i øjeblikket pga. fælles uddannelse Kompetenceudvikling og kvalitetsudvikling Leder fremhæver, at idet der nu er fuldt belagt og ansat det personale, der er behov for, er det et ideelt tidspunkt at gennemføre KRAP uddannelsen, således at medarbejdere kan få en fælles referenceramme og forståelse af det pædagogiske arbejde. Ifølge leder afholdes der MUS- samtaler og nye medarbejdere bliver introduceret af stedfortræder. I forhold til supervision oplyser leder, at der tidligere har været et forløb med en ekstern superviser, men grundet udgifter til den fælles KRAP uddannelse har de været nødt til at sætte den systematiske supervision i bero. Leder fremhæver, at der altid er mulighed for at få supervision ved behov. Medarbejder oplever at de generelt har de kompetencer, som de har behov for og at de supplerer hinanden godt. Det er medarbejders oplevelse, at i tilfælde af at medarbejderen behøver mere viden er leder altid imødekommende over for medarbejderens ønsker. 13

15 Det er tilsynets, at der er fokus på kontinuerlig kompetenceudvikling og betydningen af, at medarbejdere får en fælles referenceramme, hvilket den igangværende fælles uddannelse i KRAP vidner om. Der afholdes løbende MUS og der har gennem en periode været fast supervision og der er fortsat mulighed for dette ved behov. 3.7 Fysiske rammer Det fysiske miljøs understøttelse til borgernes trivsel Der er ingen væsentligt ændringer af de fysiske rammer i forhold til sidste tilsyn. Overalt fremstår rammerne hyggelige og hjemlige. Tilsynet besøger to borgere i deres boliger. Disse er yderst individuelt indrettede og afspejler, at det er borgerne hjem og indrettet efter deres ønsker, interesser og behov. Sydhjørnet har netop får testamenteret nogle penge og for dem vil de gerne bygge et udhus til med plads til værksted og hønsehus mv. Det skal i gang snart. Tilsynet har ingen bemærkninger. 14

16 4 Formål og metode 4.1 Lovgivning på området Tilbud som Friplejeboligleverandør drives efter BEK nr. 986 af 03/08/2007. En certifikation giver ret til at levere ydelser efter SEL 83 og 87, men kan endvidere også indeholde retten til at levere socialpædagogisk bistand, genoptræning, ledsagelse, SKP for døvblinde og behandlingsmæssige tilbud. 4.2 Formål med tilsynet Det overordnede formål med tilsynet er at afdække, hvorvidt der er sammenhæng mellem den gældende lovgivning på området, de beskrevne og vedtagne rammer og den praksis der udføres på stedet. For friplejeboligbebyggelser gælder desuden, at der føres tilsyn med, at den service, der leveres, er i overensstemmelse med friplejeboligleverandørens certifikation. Tilsynet vægter samtidigt beboernes hverdagsliv, tryghed og trivsel, ligesom der er fokus på forhold som beboernes livskvalitet, respekt for forskellighed, selvbestemmelse mv. Helhedsstilsynet rummer på den ene side en gennemgang af udvalgte pædagogiske planer og anden dokumentation (stikprøve) og på den anden side en kvalitativ afdækning af hverdagslivet og tilfredsheden med dette samt med personalets faglige tilgange og metoder, og disses omsætning til forskellige indsatser i hverdagen. BDO foretager dialogbaserede interviews, observationer og deltagelse i aktiviteter, hvor det er relevant. Med udgangspunkt i omfattende erfaringer med at føre tilsyn på hhv. ældre- og det socialfaglige område har BDO udviklet koncepter for tilsynsområderne, som gør det muligt at lade kontrol og læring gå op i en højere enhed. BDO lægger vægt på, at den dokumentation, der indhentes i forbindelse med tilsynene, er anvendelig i det fremadrettede arbejde med kvalitets- og kompetenceudviklingen inden for alle områder. 4.3 Metode BDO s tilsynskoncept kombinerer en række forskellige metoder til indsamling af viden, som alle tager afsæt i den anerkendende metode og en konstruktiv tilgang. Den anerkendende og værdsættende tilgang handler om at fokusere på og lade sig inspirere af dét, der virker på det enkelte tilbud. Dette indebærer, at man i fællesskab søger at identificere tilbuddets ressourcer, styrker og gode erfaringer. Metoden er særlig velegnet til det fremadrettede arbejde med henblik på at få overensstemmelse mellem borgernes og pårørendes ønsker og forventninger og medarbejdernes og ledelsens muligheder og rammer. Den anerkendende tilgang kan ses som det ene ben i tilsynskoncepterne, mens det andet ben er struktureret og stringent metodeanvendelse. Alle former for dataindsamling, som benyttes i tilsynet, har udgangspunkt i gennemarbejdede og afprøvede skabeloner. De anvendte metoder er henholdsvis kvalitative interviews, fokusgruppeinterviews, observation og gennemgang af dokumentation. Tilsynet giver et øjebliksbillede baseret på dialog, udsagn, observationer samt det foreliggende baggrundsmateriale. Tilsynet er derfor ikke nogen garanti for, at alle forhold på tilbuddet til enhver tid lever op til de lovgivningsmæssige krav og kommunalbestyrelsens forventninger. 15

17 4.4 BDO s definition på bemærkninger og anbefalinger Bemærkninger Bemærkninger gives, hvor tilsynet finder anledning til at fremhæve bestemte forhold. Det kan være forhold, som er i udvikling eller som tilbuddet og kommunen skal være opmærksomme på i tiden frem til det næste tilsyn. Bemærkninger kan have vejledende og/eller informerende karakter. Anbefalinger Anbefalinger gives, hvor der er tale om forhold, der kan forbedres og som tilbuddet derfor bør arbejde med. Tilbuddet forventes at forholde sig til anbefalingen, fx ved at tage stilling til hvornår og hvordan de vil tage hånd om den givne anbefaling. Såfremt der ikke handles på anbefalingen forventes det, at tilbuddet har taget stilling til, hvorfor anbefalingen ikke er fulgt op. Anbefaling om påbud BDO kan anbefale Kolding Kommune at give påbud, hvor der er alvorlige forhold, som af en given grund fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. Her forventes det, at det pågældende tilbud inden for fire uger fremsender en redegørelse til kommunen om, hvordan de har taget hånd om problemet. 16

18 5 Kontaktoplysninger Ved behov for yderligere oplysninger kan henvendelse ske til HELEN HILARIO JØNSSON Director og forretningsansvarlig BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V Tlf Præsentation af BDO BDO er en uafhængig privat leverandør af rådgivning til de danske kommuner, herunder tilsyn med plejehjem og på socialområdet. BDO gennemfører i dag tilsyn på såvel ældreområdet som på det sociale område i en lang række kommuner over hele landet). På ældreområdet omfatter tilsynene plejehjem, hjemmepleje samt trænings- og rehabiliteringscentre. På det sociale område omfatter tilsynene både børneog ungeområdet, handicap- og psykiatriområdet samt udsatte området, herunder herberger, misbrugs- og krisecentre. BDO s rådgivningsafdeling løser ud over tilsynsopgaver en lang række forskelligartede rådgivningsopgaver inden for alle sektorer i den kommunale virksomhed. BDO s rådgivningsafdeling beskæftiger i dag over 60 konsulenter med kompetencer, der dækker bredt både i forhold til de kommunale sektorområder og tværgående kompetencer, som fx økonomi, ledelse, evaluering mm. 17

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Dyrskuevej 7. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Dyrskuevej 7. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Dyrskuevej 7 Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Hasselvej 4. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Hasselvej 4. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune Tilsynsrapport Tønder Kommune Hasselvej 4 Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Bofællesskabet Lucernevangen

Bofællesskabet Lucernevangen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bofællesskabet Lucernevangen Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Kongshøj Alle. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Kongshøj Alle. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Kongshøj Alle Uanmeldt tilsyn Juni 2012 0 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Lille Glasvej Plejecenter. Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Boformen Østermarken. Uanmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Boformen Østermarken. Uanmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Boformen Østermarken Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg Mandag den 7. november 2011 fra kl. 13.00 Indledning

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Firmaet Anmeldt tilsyn Januar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 Oplysninger...

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Blå Kors Pensionat. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Blå Kors Pensionat. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Blå Kors Pensionat Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Plejecenteret Rytterkasernen Uanmeldt tilsyn November2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør

Hjemmepleje - Privat leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Elite miljø Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Privat leverandør

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Vallensbæk Kommune

Tilsynsrapport Vallensbæk Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Tilsynsrapport Vallensbæk Kommune Anmeldt tilsyn på Nøddeboparken Oktober 2013 WWW.BDO.DK INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMALIA... 3 2 TILSYNETS VURDERING...

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen - Privat leverandør

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Glad Mad. Anmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Glad Mad. Anmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Glad Mad Anmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Støtte- og Aktivitetscentret. Uanmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Støtte- og Aktivitetscentret. Uanmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Støtte- og Aktivitetscentret Uanmeldt tilsyn November 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Spindehuset Anmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Kommunal

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen. Tornbjerggård og Rehabiliteringshuset

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen. Tornbjerggård og Rehabiliteringshuset INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Odense Kommune Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Tornbjerggård og Rehabiliteringshuset Uanmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune. Møllehaven. Uanmeldt tilsyn Oktober 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune. Møllehaven. Uanmeldt tilsyn Oktober 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Møllehaven Uanmeldt tilsyn Oktober 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Lolland Kommune Social- og Sundhedssektoren. Søndersø. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Lolland Kommune Social- og Sundhedssektoren. Søndersø. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lolland Kommune Tilsynsrapport Lolland Kommune Social- og Sundhedssektoren Søndersø Uanmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed. Hundested Plejecenter

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed. Hundested Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed Hundested Plejecenter Uanmeldt tilsyn Oktober 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Bredebo Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed Uanmeldte helhedstilsyn Januar 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 2.0 Tilsynsresultat 3 3.0 Samlet vurdering 4 4.0 Konklusion og udviklingspunkter

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Aktivitets og samværstilbuddet Skriversvej Skriversvej 8 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Aktivitets og samværstilbuddet Skriversvej Skriversvej 8 8800 Viborg Disposition 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Tilbudsportalen, side 3 3. Formalia, side 3 4. Baggrundsinformation, side 3 5. Resume af anbefalinger/opmærksomhedspunkter fra sidste års tilsynsbesøg

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kollegiet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Bøgely Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... 4 3 Anbefalinger... Fejl!

Læs mere

Årlig redegørelse For de Kommunale Uanmeldte tilsyn med Sociale botilbud. 2011 Fredensborg Kommune

Årlig redegørelse For de Kommunale Uanmeldte tilsyn med Sociale botilbud. 2011 Fredensborg Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Årlig redegørelse For de Kommunale Uanmeldte tilsyn med Sociale botilbud 2011 Fredensborg Kommune Januar 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Organisering

Læs mere

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Åglimt Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Odense Kommune. Handicapforvaltningen. Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO.

Odense Kommune. Handicapforvaltningen. Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejecentret Birkebo Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Kristinehøj Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Kristinehøj Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Gødvad Plejecenter.

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 17. november 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Spindehuset Uanmeldt tilsyn Juni 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Solgården. Generelt er

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Botilbuddet Skovsbovej.

Læs mere

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Skolehaven. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Skolehaven. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Kommune Tilsynsrapport Ballerup Kommune Skolehaven Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser.

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Social & Arbejdsmarked D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Tilsynsbesøg 2011 på det private botilbud Søholm

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune. Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde

Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune. Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde Tirsdag den 19. juni 2013 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg

Læs mere

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Vinkelvejscentret. Uanmeldt tilsyn November 2012

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Vinkelvejscentret. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Vinkelvejscentret Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres for

Læs mere

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Indledning Middelfart Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de lovpligtige kommunale tilsyn med tilbud til kommunens brugere. Konkret

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed. Plejecenter Lyngehus

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed. Plejecenter Lyngehus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Lyngehus Uanmeldt tilsyn marts 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Stationsvej. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Stationsvej. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Bofællesskabet Stationsvej Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Privat leverandør Cura Pleje Uanmeldt tilsyn marts 2014 WWW.BDO.DK Marts 2014 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Stentoft. Uanmeldt tilsyn. Januar 2016 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Stentoft. Uanmeldt tilsyn. Januar 2016 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Kolding Kommune Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn Stentoft Uanmeldt tilsyn Januar 2016 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de

Læs mere

Tilsynsrapport Billund Kommune Social & Sundhedsforvaltningen

Tilsynsrapport Billund Kommune Social & Sundhedsforvaltningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Billund Kommune Tilsynsrapport Billund Kommune Social & Sundhedsforvaltningen Værkstedet Nymarksvej Uanmeldt tilsyn November 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede...

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao Tilsynsrapport For Opholdsstedet Tao Anmeldt tilsyn den 7. februar 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1. Baggrunden for tilsynet.side 3 1.2. Metode...side 3 2. Tilsynets samlede vurdering side 4 3. Opfølgning på tilsyn

Læs mere

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Søndergade 44. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Søndergade 44. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Søndergade 44 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Falkenberg Uanmeldt tilsyn November 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Løkkekrogen. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Løkkekrogen. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Løkkekrogen Anmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. Korsløkkehaven Plejecenter

Ældre -og Handicapforvaltningen. Korsløkkehaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Sundheds- og Ældreområdet. Tilsynsrapporter. Solbjerghaven

Sundheds- og Ældreområdet. Tilsynsrapporter. Solbjerghaven Sundheds- og Ældreområdet Tilsynsrapporter Solbjerghaven 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE indholdsfortegnelse...2 Embedslægens tilsynsrapport...4 kommunalt uanmeldt tilsyn...26 kommunalt anmeldt besøg...31 2 3

Læs mere

Årsrapport. Uanmeldte tilsyn Plejecentre. Oktober Ringsted Kommune. Uanmeldt tilsyn, Årsrapport Oktober Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Uanmeldte tilsyn Plejecentre. Oktober Ringsted Kommune. Uanmeldt tilsyn, Årsrapport Oktober Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Bofællesskabet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på den selvejende institution Bofællesskabet Sofie Marie, Ringsted Kommune. Mandag den 27. juni 2011 fra kl. 16.00

Anmeldt tilsyn på den selvejende institution Bofællesskabet Sofie Marie, Ringsted Kommune. Mandag den 27. juni 2011 fra kl. 16.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på den selvejende institution Bofællesskabet Sofie Marie, Ringsted Kommune Mandag den 27. juni 2011 fra kl. 16.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Bøgehøjgård

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Bøgehøjgård INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Bøgehøjgård Uanmeldt tilsyn oktober 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd Uanmeldt tilsyn September 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 Tilsynets samlede vurdering 2 1.2 Tilsynets

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Lokalcenter Rosengård Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 1 Oplysninger Plejecentrets navn og adresse Lokalcenter

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune. Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune. Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken Torsdag den 20. juni 2013 fra kl. 10 Indledning

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Randers Krisecenter. Uanmeldt tilsyn November 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Randers Kommune. Randers Krisecenter. Uanmeldt tilsyn November 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Randers Krisecenter Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Støtte- og Aktivitetscenteret. Uanmeldt tilsyn September 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Støtte- og Aktivitetscenteret. Uanmeldt tilsyn September 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Støtte- og Aktivitetscenteret Uanmeldt tilsyn September 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score... 3 1.1 Overordnet...

Læs mere

Lolland Kommune. Tilsynsrapport. Ældre og Sundhed. Sandby Ældrecenter. Uanmeldt helhedstilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Lolland Kommune. Tilsynsrapport. Ældre og Sundhed. Sandby Ældrecenter. Uanmeldt helhedstilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lolland Kommune Tilsynsrapport Lolland Kommune Ældre og Sundhed Sandby Ældrecenter Uanmeldt helhedstilsyn December 2014 WWW.BDO.DK 0 Forord Dette er afrapporteringen af et uanmeldt

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Bregnerødvej 55-57 28. maj 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Bregnerødvej 55 Bregnerødvej 55 3460

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt)

Læs mere

Plejehjemstilsyn på Ishøj Kommunes Plejehjem 2010

Plejehjemstilsyn på Ishøj Kommunes Plejehjem 2010 Plejehjemstilsyn på Ishøj Kommunes Plejehjem 2010 Der blev den 15. december 2010 udført tilsyn på Ishøj Kommunes plejehjem, Torsbo og Kærbo. Ifølge lovændring om regelforenkling i kommunerne, skal der

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Købmagergade 15. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Købmagergade 15. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Købmagergade 15 Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Plejecentret Møllegården. Uanmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Plejecentret Møllegården. Uanmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Plejecentret Møllegården Uanmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Støttecenter Vesterbo. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Randers Kommune. Støttecenter Vesterbo. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Støttecenter Vesterbo Uanmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK.

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre Kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bøgebakken. Generelt er formålet med

Læs mere

Tilsynsrapport. Allerød Kommune Glad Mad

Tilsynsrapport. Allerød Kommune Glad Mad Tilsynsrapport Allerød Kommune Glad Mad Anmeldt tilsyn November 2016 INDHOLD 1. Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 bemærkninger og anbefalinger 3 2. Oplysninger 4 2.1 Generelle oplysninger om tilbuddet 4 2.2

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. Havebæk 1 Plejecenter

Ældre -og Handicapforvaltningen. Havebæk 1 Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed og handicap. Bakkelund. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed og handicap. Bakkelund. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed og handicap Bakkelund. Anmeldt tilsyn April 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score...

Læs mere

Opfølgende uanmeldt tilsyn på. Følstruphusene. - en del af Bocenter for unge og voksne med særlige behov

Opfølgende uanmeldt tilsyn på. Følstruphusene. - en del af Bocenter for unge og voksne med særlige behov Opfølgende uanmeldt tilsyn på Følstruphusene - en del af Bocenter for unge og voksne med særlige behov Foretaget af Borger- og Socialservice, Sekretariatet Dato for uanmeldt tilsyn: d. 4. juni 2013 1 Indhold:

Læs mere