Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri Esbjerg, Regionsyddanmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri Esbjerg, Regionsyddanmark"

Transkript

1 Ansøgning om godkendelse af Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri Esbjerg, Regionsyddanmark Introduktions- og hoveduddannelsesforløb: Uddannelsessted: Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling, Døgnafsnit og ambulatorium, Esbjerg Psykiatrien i Region Syddanmark. Udarbejdelsen af uddannelsesprogrammet er sket i henhold til Bekendtgørelse om specialuddannelsen af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri. 1

2 Indhold. 2 Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark, Esbjerg. 3 Uddannelsen til specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri PRÆSENTATION AF UDDANNELSESSTEDET 4 1.1: Uddannelsen i Region Syddanmark, Esbjerg 5 2.ANSVARSFORDELING Uddannelsesansvarlige psykolog Hovedvejledere Vejledere / supervisorer Ansvars- og rolle fordeling 8 3. ROLLE OG ARBEJDSFUNKTIONER FOR UDDANNELSESSØGENDE Uddannelsesprogram i skematisk form PRÆSENTATION AF KOMPETENCEUDVIKLING: Læringsstrategier Definition og omfang af vejledning og supervision Evalueringsstrategier Evaluerings- og planlægningssamtaler på intro- og hoveduddannelsen Evaluering af den psykologfaglige videreuddannelse/uddannelsesstedet MÅLBESKRIVELSER Fokuserede ophold og studiebesøg: Anvendte termer i målbeskrivelser: Introduktionsuddannelsen og hoveduddannelse 17 TEORETISKE KURSER FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN 17 BILAG 1: Målbeskrivelse. 19 2

3 Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark, Esbjerg Afdelingsledelsen består af ledende overlæge og oversygeplejerske. Under afdelingsledelsen findes 6 teamledere. Der er to teamledere i Børnepsykiatrisk ambulatorium og fire teamledere i Ungdomspsykiatrisk ambulatorium, hvoraf en er afdelingslæge og de øvrige er overlæger. I Dagafsnittet for børn fra 0-13 år er teamlederen sygeplejerske, og det samme er gældende i Ungdomspsykiatrisk Døgnafsnit, som er et døgnbehandlingstilbud for unge i alderen år. Desuden er der en række stående udvalg, der arbejder med forskellige problemstillinger (LMUudvalg, Sikkerhedsudvalg) og afdelingsledelsen mødes med teamlederne i fælles fora en gang om måneden. Teams i Børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorie: Akut-team: varetager akut psykiatrisk vurdering og behandling mellem kl og herunder tværsektoriel selvmordsforebyggelse. Børnepsykiatrisk ambulatorium, opdelt i to teams Børneteamet består af et team af fagfolk, som varetager udredning og behandling af børn i alderen 0-13 år. Teamet er delt op i et visitationsteam og et udredning/behandlingsteam. Ungdomspsykiatrisk ambulatorium, opdelt i fire teams Spiseforstyrrelsesteam, som udreder og behandler unge i alderen år, specielt unge med spiseforstyrrelser. Desuden unge med personlighedsforstyrrelser. Affektiv team, som udreder og behandler unge i alderen år med angst- og depressionslidelser samt bipolær lidelse. 3

4 Psykose og neuropsykiatrisk team, som udreder og behandler unge i alderen år med psykotiske, skizofrene og neuropsykiatriske lidelser. Villa Frode et dagafsnit Udredning, observation og behandling af børn i alderen 6-14 år, når et ambulant behandlingstilbud ikke skønnes tilstrækkeligt. Her er plads til 6-8 børn. Herunder er tilknyttet skoletilbud. Et døgn- og dagbehandlingstilbud, Ungdomspsykiatrisk Døgnafsnit, U1 I sengeafsnittet udredes og behandles unge (14-19 år) med behov for indlæggelse, når et ambulant behandlingstilbud ikke er tilstrækkeligt. Her er 12 sengepladser. Under døgnafsnittet hører et dagbehandlingstilbud, hvor unge med behov for bl.a. socialfærdighedstræning kan henvises og behandles. Der er skoletilbud tilknyttet døgnindlæggelse. Præsentation af uddannelsesstedet: Uddannelsesstedet for specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri vil omfatte Børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium og døgnafsnit i Esbjerg samt ophold i Børne- og ungdomspsykiatrien på Odense universitetshospital. B&U Esbjerg har ambulant funktion i forhold til aldersgruppen 0-19 år, opdelt på børnesiden 0-13 år inkl. og på ungesiden år inkl. Børnesiden råder over ambulant funktion og dagfunktion, ved indlæggelse henvises børnene til Kolding. Ungdomssiden råder både over ambulant funktion og stationær behandling i Døgnafsnittet, hvor der er 12 døgnpladser. Tillige Dagafsnit for 0-16 årige og skoleafsnit til dag/døgnindlagte. Aktuelt er der ansat 6 speciallæger og 3 læger i uddannelsesstillinger. Desuden 11 psykologer (heraf 10 autoriserede, 5 har specialistuddannelse, hvoraf en også er specialpsykolog. Aktuelt er 4 psykologer i specialpsykolog merit uddannelse. De øvrige er i gang med diverse specialistuddannelser.). Yderligere er der ansat forskningskoordinator m Ph.d., socialrådgivere, 4

5 fysioterapeut, ergoterapeuter, sygeplejersker, pædagoger, social- og sundhedsassistenter, diætist og lægesekretærer. Afdelingen vil, når der benyttes fokuserede ophold på afsnit i regionens øvrige Børne- og Ungdomspsykiatriske afdelinger, kunne opfylde alle de mål, der er angivet for så vel Introduktionssom Hoveduddannelsen. B&U Esbjerg er godkendt som uddannelsessted for læger til speciallæge i Børne- og Ungdomspsykiatri. Både i Børneambulatoriet og Ungdomsambulatoriet er der intern undervisning (både fælles og afdelingsopdelt), kliniske konferencer og mødestrukturer i øvrigt, der sikrer at ny faglig viden kontinuerligt fremlægges og drøftes. Jævnligt kommer der også eksterne undervisere (igen fælles og afsnitsopdelt). I begge afsnit er der tværfaglig supervision, intern individuel supervision af psykologer mhp. opnåelse af autorisation og i forhold til at opnå en af Dansk Psykologforenings specialistuddannelser. Der gives supervision på tværs af afsnittene. I forhold til autorisation og specialistuddannelse modtager psykologerne også ekstern supervision. 1.1: Uddannelsen i Region Syddanmark I Region Syddanmark opslås årligt 3-4 uddannelsesstillinger. Heraf 1 i Esbjerg. De psykologer, der optages i Esbjerg vil hver få udleveret en uddannelsesmappe, der som minimum indeholder: 1. Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen samt uddannelsesplan for den uddannelsessøgende. 2. Logbog til registrering af generelle kompetencer 3. Bevis for gennemgåede og godkendte kurser 4. Tjeklister 5. Skemaer til brug ved evalueringssamtaler 6. Skemaer til brug for den uddannelsessøgendes vurdering af uddannelsesstedet De 2 uddannelsesforløb vil kunne placeres som nedenfor angivet: Introduktionsudd. Hovedudd. 1. år Hovedudd. 2. Hovedudd. 3. år år Forløb 1: Børne-ambulatoriet Unge-området Børne-området Unge-området Forløb 2: Børne-ambulatoriet Ungeområdet Børne-området Unge -området 5

6 Uddannelsessøgende psykologer vil således i deres 4-årige uddannelsesforløb veksle mellem kompetenceudvikling inden for henholdsvis børne- og ungeområdet. På introduktionsåret vil alle 12 måneder ligge i et alment ambulatorium mhp. at sikre basis viden inden for almen psykiatri, således at alle kompetencer på introduktionsåret kan opnås. Under det fireårige uddannelsesforløb er det fastlagt, at uddannelsessøgende skal omkring flg.: - Min. 12 måneder på alment børne-ambulatorium - Min. 12 måneder på alment unge-ambulatorium - Min. 6 måneder på døgnafsnittet Rækkefølgen for tilknytning til de enkelte afsnit inden for børne- og ungeområdet vil blive fastlagt ift. organisationens øvrige psykolog- og lægedækning med henblik på at give den uddannelsessøgende de nødvendige kompetencegivende opgaver og progression i uddannelsen, sikre organisationens produktion og sikre tilstrækkelig mulighed for mesterlære og vejledning på pågældende afsnit. Der henvises til kapitel 3 vedr. uddannelsessøgendes funktion for yderligere beskrivelse af opgaver. 2. Ansvarsfordeling 2.1 Uddannelsesansvarlig på dispensation : Lokalt i Esbjerg er aktuelt udpeget vejleder Cand.Psych aut. Charlotte Bang. (under udd. til specialist og specialpsykolog via meritgruppe 3), som er tilknyttet uddannelsesansvarlig, mag.art, specialist i børnepsykologi, specialist i børneneuropsykologi, specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri Karen Holst, Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling, Augustenborg Sygehus. Der udarbejdes logbog for den uddannelsessøgende psykolog, hvori denne skal dokumentere forløbet i læringen, varetagelse af de forskellige opgaver samt kurser. Denne opgave varetages på tværs af eksisterende teams. Den uddannelsessøgende psykolog er ansvarlig for i de forskellige teams at få tildelt de nødvendige opgaver, deltage i kliniske konferencer, få tildelt de nødvendige undersøgelser mm. Den uddannelsessøgende psykolog er ansvarlig for at få dokumenteret sin læring og sine kompetencer. 6

7 Det bekræftes, at de planlagte uddannelsesforløb er tilrettelagt, så de dækker alle målbeskrivelsens kompetencer. Endvidere dækkes specialuddannelsens væsentligste kliniske områder (diagnosegrupper og funktioner). Den uddannelsesansvarlige psykolog har ansvaret for den overordnede koordinering af uddannelsesforløbet mellem de forskellige områder/funktioner samt indgåelse af samarbejdsaftaler med andre relevante psykiatriske enheder/afdelinger. Endvidere følger den uddannelsesansvarlige psykolog den uddannelsessøgende psykolog tæt samt bistår vedkommende og ansættelsesstedet med tilrettelæggelse af et konkret uddannelsesforløb udmøntet i en uddannelsesplan. Den uddannelsesansvarlige psykolog har ligeså ansvaret for afholdelse af evalueringsmøder med den uddannelsessøgende psykolog, hvor porteføljen gennemgås og status for uddannelsesforløbet fastlægges. Disse evalueringsmøder planlægges og gennemføres i tæt samarbejde med hovedvejlederen. Ved utilfredsstillende forløb er både den uddannelsessøgende og hovedvejlederen forpligtet til at orientere den uddannelsesansvarlige. Hvis uddannelsen ikke forløber planmæssigt i forhold til uddannelsesprogrammet og uddannelsesplanen har den uddannelsesansvarlige pligt til at forsøge at afhjælpe den uddannelsessøgendes problem. Den uddannelsesansvarlige har således det overordnede ansvar for at finde en løsning samt rådgive uddannelsesstedet såvel som den uddannelsessøgende psykolog omkring videreførelse, ændring i eller eventuel afslutning af uddannelsesforløbet. I et sådant tilfælde vil der altid i henhold til gældende retningslinjer blive udarbejdet skriftlige og bindende handleplaner i et samarbejde mellem uddannelsesansvarlig psykolog, hovedvejleder og den uddannelsessøgende psykolog. For skematisk angivelse af ansvars og rollefordeling mellem den uddannelsesansvarlige, hovedvejleder og vejledere, se tabel Hovedvejledere Andre specialpsykologer kan fungere som hovedvejledere for uddannelsessøgende. Der afventes tilbagemelding på ansøgninger om merit fra Det psykologfaglige uddannelsesråd. 2-3 psykologer forventes at kunne godkendes som specialpsykologer efter suppleringskurser i Disse psykologer vil kunne fungere som hovedvejledere for de uddannelsessøgende psykologer. 2.3 Vejledere / supervisorer Alle psykologer i afdelingen, som er min. 2 år længere i uddannelsesforløbet til specialpsykolog end den uddannelsessøgende psykolog eller som har anden specialistuddannelse og mindst 5 års praksiserfaring fra Børne- & Ungdomspsykiatrien kan fungere som klinisk vejleder / supervisor i forhold til erhvervelse af uddannelsens kompetencer fra målbeskrivelsen. Speciallæger og læger under uddannelse til speciallæger inden for specialet som har længere tids børne- og 7

8 ungdomspsykiatrisk erfaring end uddannelsessøgende psykolog kan derudover også være vejledere i relevante opgaver. Ansvars- og rollefordeling mellem uddannelsesansvarlig, hovedvejleder og vejledere/supervisorer og uddannelsessøgende Funktionsområder Uddannelsesansvarlig psykolog Uddannelses-program Uddannelsesplan Klinisk vejledning -Evaluering af den uddannelsessøgende psykolog Evaluering af uddannelsesforløbet/ uddannelsen Udarbejde uddannelsesprogram -Udarbejde individuel udd.plan i samarbejde med den udd.søgende psykolog. -Sikre gennemførelse af udd.planen. - Indgå samarbejdsaftaler med andre relevante afd. -Planlægge og sikre gennemførelse af focuserede ophold og studiebesøg. - Udpege hovedvejleder -Engagere og instruere hovedvejleder. -Medvirke ved statusbedømmelse af kompetenceudvikling (min.3 x årligt) - Evaluere kompetencer i samarbejde med vejleder. -sikre attestation af opnåede kompetencer i samarbejde med uddannelsesøgende psykolog. -overordnet ansvar ved utilfredsstillende forløb -Sikre evaluering af udd.forløbet. Give afdelingen feedback herpå. Hovedvejleder Vejleder/supervisor Uddannelsessøgende Være fortrolig med udd.program -Medvirke til gennemførelse af den individuelle udd.plan. -Evt. justere udd.plan. i samarbejde med den udd.søgende og udd.ansvarlige. - Yde klinisk vejledning/supervisio n i det daglige og i fastlagt omfang. Give feedback. -medvirke ved status af kompetenceudvikling (min 3x årligt.) -Evaluere den uddannelsessøgende psykologs kompetencer i samarbejde med den uddannelsesansvarlig e. -Attestere opnåede kompetencer. -Inddrage den uddannelsesansvarlig e ved uhensigtsmæssige uddannelsesforløb Kende udd.program -Holde sig orienteret. -.Yde klinisk vejledning i det daglige og i fastlagt omfang. -Give feedback. -Evaluere og attestere kompetencer. -Evaluere og attestere delkompetencer. -rapportere om vejledningsforløb til uddannelsesansvarlig. 3. Den uddannelsessøgende psykologs rolle og arbejdsfunktioner Være fortrolig med udd.program -Udarbejde udd.plan i samarbejde med udd.ansvarlig. -Orientere udd.ansvarlig ved vanskeligheder med progression i udd.plan. -Deltage i klinisk vejledning/supervision og forberede sig hertil. Give feedback til vejledere mhp. at sikre optimalt samarbejde. -Sikre attestation af opnåede kompetencer. Løbende opdatere porteføljen. Give feedback om udd.forløb til udd.ansvarlig. -Evaluere udd.stedet på fastlagte skemaer. Generelt for introduktions- og hoveduddannelsen gælder, at den uddannelsessøgende psykolog under det samlede forløb skal opnå erfaring med undersøgelse, diagnostik, klinisk case-formulering og psykologisk behandling af patienter inden for de vigtigste hovedafsnit af ICD-10 s psykiatriske diagnoser med relevans for børn og unge. Målbeskrivelsens kompetencer bør opnås inden for såvel den akutte som planlagte behandling, herunder både stationær og ambulant behandling. Varigheden af hver ansættelse/på hvert funktionsområde skal være mindst 6 måneder. Enkelte målbeskrevne 8

9 kompetencer kan dog opnås ved kortere fokuserede ophold. Under uddannelsesforløbet skal ske en progression i kompetencer, således at psykologen forventes at varetage opgaverne mere selvstændigt i forløbet, psykologen vil kunne varetage stadigt mere komplicerede opgaver og psykologens supervisions- og vejledningsbehov vil variere og ændre karakter i takt med at uddannelsessøgende psykologs kompetencer styrkes. På introduktionsuddannelsen arbejder psykologen under tæt vejledning og supervision og introduceres bredt til børne- og ungdomspsykiatrien. I løbet af hoveduddannelsens 1. år er det arbejdsmæssige fokus fortsat primært på det direkte kliniske arbejde med børn/unge, familier og netværk, men psykologens kompetence er blevet styrket, således at det kliniske arbejde nu foregår mere selvstændigt. Udredningsarbejdet vil for psykolog i Introduktionsstilling indebære superviserede psykologiske undersøgelser, herunder at skulle bidrage til journaloptagelse, samt tilbagemelding til barn/ung, forældre/netværk. Uddannelsesansvarlig psykolog vil kunne supervisere psykolog i I-stilling. Desuden vil psykologer i de respektive afsnit kunne yde supervision i passende omfang, således psykologen i I-stillingen modtager minimum 1 times individuel supervision ugentligt. Supervisionen og vejledningen vil blive planlagt så det i tilstrækkelig grad modsvarer kravene i målbeskrivelsen. Udredningsarbejdet vil for psykolog i Hoveduddannelsesstilling indebære psykologiske undersøgelser, journaloptag og tilbagemelding til barn/ung, forældre/netværk. Psykologen vil indgå i planlagte terapeutiske behandlingsforløb, herunder individuelle forløb med parallel forældrekontakt hvor relevant, i samarbejde med kollega i afsnittet. Uddannelsesansvarlig psykolog vil kunne supervisere psykologen i hoveduddannelses forløb. Desuden vil psykologer i afsnittet kunne yde supervision i passende omfang, således psykologen i Hoveduddannelses forløb vil kunne modtage minimum 1 times individuel supervision ugentligt. I løbet af hoveduddannelsens andet år forventes den uddannelsessøgende at have stiftet bekendtskab med alle diagnose-grupper og psykologen kan nu også deltage i lokale udvalgs og arbejdsgrupper, såvel som indirekte patient-arbejde, eksempelvis ved visitation af nyhenviste. I løbet af hoveduddannelsens tredje år har psykologen kompetence til at arbejde selvstændigt med psykologisk undersøgelse og behandling i forhold til en bred vifte af børne- og ungdomspsykiatriske problemstillinger. Psykologen er i stand til at analysere henvisninger/problemstillinger og planlægge undersøgelses- og behandlingsforløb samt at summere 9

10 resultaterne i en sammenfatning. Psykologen kan yde konsultativ bistand til eksterne samarbejdspartnere og indgå i forebyggelsesarbejde og regionale udvalgs- og arbejdsgrupper. Psykologen kan på delegation påtage sig visse ledelses- og administrative opgaver. I nedenstående skema fremgår arbejdsfunktioner for uddannelsesforløb 1 og 2, tidspunkt og varighed af fokuserede ophold, kompetencetilegnelse samt konkrete opgaver fordelt over uddannelsens fire år. 3.1 Uddannelsesprogram Introduktionsuddannelsen 1.år Børneambulatoriet Hoveduddannelsen 1.år Ungdomsambulatoriet 1 uges studieophold ved Odenses Spædbørnsafsnit Tilknytning til en, der udfærdiger retspsykiatrisk erklæring/ 1 dags studiebesøg ved Retspsykiatrien i Middelfart 2 ugers focuseret ophold i Voksenpsykiatrien 2.år Børneområdet 2 ugers focuseret ophold i Voksenpsykiatrien ½ års ophold i stationært afsnit, hvis ikke på 3.år 3.år Ungdomsområdet ½ års ophold i stationært afsnit, hvis ikke på 2.år Alternativt: 1.år Ungeambulatoriet 1.år Børneambulatoriet 1 uges studieophold ved Odenses Spædbørnsafsnit Tilknytning til en, der udfærdiger retspsykiatrisk erklæring/ 1 dags studiebesøg ved Retspsykiatrien i Middelfart 2 ugers focuseret ophold i Voksenpsykiatrien 2.år Ungeområdet 2 ugers focuseret ophold i Voksenpsykiatrien ½ års ophold i stationært afsnit, hvis ikke på 3.år 3.år Børneområdet ½ års ophold i stationært afsnit, hvis ikke på 2.år Den uddannelsessøgendes arbejdsopgaver/funktioner Introduktionsudd. 1.år Hovedudd. 2.år Hovedudd. 3.år Hovedudd. Udredning: interview/tests Udredning: Udredning: interviews/tests Udredning: interviews/tests interviews/tests Psykoterapi: individuel/familie Psykoterapi: Psykoterapi: individuel/familie/gruppe Psykoterapi: individuel/familie/gruppe individuel/familie Samtaler med pårørende Samtaler med pårørende Samtaler med pårørende Samtaler med pårørende Journalføring Journalføring Journalføring Journalføring Udvikles til at føre forsamtaler Forsamtaler Forsamtaler Forsamtaler med mulighed for opbakning Sagsansvar Sagsansvar Sagsansvar Sagsansvar Aktiv deltagelse i netværksmøder, Lede netværksmøder Lede netværksmøder Lede netværksmøder videregive egne undersøgelser her Aktiv deltagelse i konferencer, videregive egne undersøgelser her Aktiv deltagelse i konferencer, videregive egne undersøgelser her Aktiv deltagelse i konferencer, opøvelse i sags-opsummering Ledelse af konferencer under vejledning Psykoedukation til patienter/pårørende vedr. almindelige diagnoser i b&u Psykoedukation til patienter/pårørende vedr. alm. diagnoser i b&u Psykoedukation til patienter/pårørende/samarbejdspartnere ift. Relevante diagnoser i Psykoedukation til patienter/familie/samarbejdspartnere ift. alle relevante diagnoser i b&u psykiatri 10

11 psykiatri psykiatri b&u psykiatri Udkast til behandlingsplan og epikriser Udkast til behandlingsplan og epikriser Behandlingsplan og epikriser udarbejdes selvstændigt Formidling af patientsager Formidling af patientsager Formidling af patientsager, faglig og faglig viden viden og forskning Træning i diagnostisk formulering Diagnostisk formulering Diagnostisk formulering under vejledning Vejledning/supervision af Vejledning/supervision af plejepersonale,samt plejepersonale,samt psykologer til psykologer til autorisation autorisation og psykologer på introdel under guidning til specialpsyk. Konsulentbistand Personaleundervisning Lokal udvalgs- og arbejdsgruppedeltagelse Forskningsopgave påbegyndes Behandlingsplan, statusvurderinger og epikriser udarbejdes på højt fagligt niveau Formidling af patientsager, faglig viden og forskning Diagnostisk formulering Vejledning /supervision af plejepersonale,samt psykologer til autorisation,psykologer på intro-del og 1.år i hovedudd. til specialpsyk. Konsulentbistand Personaleundervisning Lokal udvalgs- og arbejdsgruppedeltagelse Forskningsopgave færdiggøres Forebyggelses/informationsopgaver Ledelse- og administrative opgaver Funktionsbeskrivelsen for psykologer ansat i børne- og ungdomspsykiatrien, Esbjerg findes på regionens infonet. 4. Præsentation af kompetenceudvikling: Aktuelle afsnit omhandler læringsstrategier, supervision/vejledning samt evaluering af uddannelsessøgende og uddannelsessted. 4.1 Læringsstrategier Begrebet læringsstrategier omhandler de pædagogiske metoder til læring, der bruges i en uddannelse. I specialpsykologuddannelse vil der indgå individuel og gruppe-supervision og vejledning, selvstudier, teoretisk undervisning, mesterlære, patientforløbsanalyse, studiebesøg og teoretiske kurser. Derudover kan en række øvrige pædagogiske metoder benyttes. Nedenfor er beskrevet strategier, som kan benyttes som læringsstrategi. Hovedvejledere og øvrige vejledere må i fællesskab med uddannelsessøgende psykolog benytte de læringsstrategier, som er optimale for den enkelte og inden for vejleders kompetenceområde og i overensstemmelse med målbeskrivelser. 4.2 Definition og omfang af vejledning og supervision Den uddannelsessøgende psykolog skal i løbet af den samlede intro- og hoveduddannelse opnå mindst 200 timers vejledning og/ eller supervision, og begge læringsstrategier skal sikres, - således med ca. 100 timer til hhv. vejledning og 100 timer til 11

12 supervision. Begge læringsstrategier kan foregå i gruppe, hvis det sikres, at der er klarhed over og fokus på de kompetencer, den enkelte uddannelsessøgende skal opnå. Vejledning defineres som en konkret, praktisk og opgaveorienteret læringsstrategi i forhold til håndtering af en arbejdsopgave, hvor vejleder har større ekspertise end den uddannelsessøgende. Det er uddannelsessøgendes ansvar at søge vejledning på områder, hvor denne mangler kompetence, mens det er vejleders ansvar at sikre, at uddannelsessøgende via vejledningen opnår relevante kompetencer for specialet. Vejledning er aftalt og foregår i overensstemmelse med uddannelsesplanen og indenfor en fastsat tidsramme. Supervision defineres som en læringsstrategi med bredere tilgang, som kræver introduktion og tilpasning i forhold til supervisandens uddannelsesniveau. Ved supervision tilstræbes overblik over flere enkeltfaktorer i forhold til forståelse og løsning af en arbejdsopgave/ forståelse af et problem. Supervisionen kan dog rette sig specifikt mod én af disse enkeltfaktorer f.eks. samspillet mellem psykolog og patient, når det gælder psykoterapi. Supervisionsprocessen er en fælles refleksionsproces styret af supervisor, hvor supervisanden selvstændigt skal orientere sig i det problemfelt, supervisanden har ansvaret for. Supervisors rolle er at guide supervisanden i forhold til mulige læringsveje. Supervision er aftalt og foregår inden for en fastsat tidsramme. I forhold til de enkelte kompetencer er der ofte behov for både vejledning og supervision, og det er ikke altid hensigtsmæssigt at adskille de to læringsstrategier helt. Begge strategier kan f.eks. indgå i en læringssituation vedrørende psykologisk undersøgelse. Der skal dog som hovedregel tages stilling til om den anvendte læringsstrategi overvejende er supervision eller vejledning. Den løbende konkrete vejledning og læring, som den uddannelsessøgende opnår via de nærmeste kolleger og samarbejdsparter, er i denne sammenhæng hverken at forstå som vejledning eller supervision. Det henstilles, at uddannelsessøgende under hele uddannelsen modtager 1 times vejledning/ supervision ugentligt i alt mindst 200 timer fordelt over 4 år. Det er hensigtsmæssigt, at uddannelsessøgende får vejledning/supervision hos hovedvejleder mindst 1 gang månedligt, initielt kan det i de enkelte forløb være relevant, at al vejledning/supervision foregår hos hovedvejleder. Den konkrete fordeling af supervision/vejledning hos hovedvejleder og øvrige vejledere aftales mellem hovedvejleder, uddannelsesansvarlig og uddannelsessøgende ved introduktionssamtaler og overleveringsmøder mellem afsnit. 4.3 Evalueringsstrategier. Med henblik på at sikre, at den uddannelsessøgende psykolog har opnået de nødvendige 12

13 kompetencer foretages evaluering. Evalueringen kan være løbende (formativ) eller afsluttende (summativ). Den formative evaluering har til formål løbende at evaluere status på, hvor langt psykologen er i uddannelsen, og hvilke justeringer der eventuelt skal foretages. Den summative evaluering har til formål at sikre, at kompetencen er opnået. I målbeskrivelserne er angivet hvilke evalueringsstrategier, der skal anvendes for de enkelte kompetencer. 4.4 Evaluerings- og planlægningssamtaler på intro- og hoveduddannelsen Senest 1 måned efter ansættelse i introduktionsstilling og senest 1 måned efter påbegyndelse af hoveduddannelse afholdes introduktionssamtale. Samtalen danner grundlag for udarbejdelse af den individuelle uddannelsesplan for henholdsvis introduktionsuddannelsen og hoveduddannelsen. Justeringssamtalen skal finde sted midtvejs i uddannelsesforløbet på både introduktionsuddannelsen og hoveduddannelsen og danner dels grundlaget for justering af uddannelsesplanen, men også for vurdering af det hidtidige uddannelsesforløb. Slutevalueringssamtalen finder sted ved afslutning af henholdsvis introduktionsuddannelsen og hoveduddannelsen. Her sker den endelige evaluering af, om uddannelseselementet kan godkendes, men også evalueringen af uddannelsessøgende og uddannelsessted. Den uddannelsessøgende psykolog skal også vurdere den enkelte afdelings uddannelsestilbud, uddannelsesprogram og uddannelsesplan. Skemaer til brug herfor findes ligeledes i uddannelsesmappen. Hvis uddannelsen ikke forløber planmæssigt i forhold til uddannelsesprogrammet og uddannelsesplanen har den uddannelsesansvarlige pligt til at forsøge at afhjælpe den uddannelsessøgende psykologs problem. Ved utilfredsstillende forløb er både den uddannelsessøgende psykolog og hovedvejlederen forpligtet til at orientere den uddannelsesansvarlige (som 3 x årligt deltager i vejledning samt deltager i evalueringssamtalerne mhp. at følge vejledningsforløbet). Ved skift mellem funktionsområder på hoveduddannelsen afholdes overleveringsmøde med deltagelse af uddannelsesansvarlig, uddannelsessøgende og hovedvejleder fra den funktion, som uddannelsessøgende forlader og den funktion, som uddannelsessøgende tiltræder. Dette møde skal sikre, at uddannelsessøgende har fået godkendt alle ønskede kompetencer inden for pågældende funktionsområde. 4.5 Evaluering af den psykologfaglige videreuddannelse/uddannelsesstedet Evalueringen omfatter et sæt evalueringssamtaler med introduktionssamtale, justeringssamtale og slutevalueringssamtale. Der er udarbejdet et sæt skemaer som skitserer 13

14 indholdet af de enkelte samtaler. Disse skemaer forefindes i uddannelsesmappen. 5. Målbeskrivelser De følgende målbeskrivelser for Børne- og Ungdomspsykiatri danner grundlag for udarbejdelsen af nærværende uddannelsesprogram. Heri beskrives de minimumskompetencer, der skal opnås under henholdsvis Introduktions-stillingen og Hoveduddannelsen inden for de 7 kompetenceområder/psykologroller: 1. Psykologisk ekspert. 2. Kommunikator. 3. Samarbejder. 4. Leder/administrator. 5. Sundhedsfremmer. 6. Akademiker. 7. Professionel. Under hoveduddannelsen er markeret, hvilke kompetencer der forventes opfyldt i løbet af 1. år. Under hele forløbet skal ses progression i kompetencerne, således at kravet til præcision og fagligt niveau er stigende. I porteføljen forefindes en logbog for henholdsvis introduktionsuddannelse og hoveduddannelse til registrering af opnåede kompetencer. Logbogen indeholder samtlige mål fra målbeskrivelserne. Opnåelse af et mål skal attesteres ved dato og signatur af hovedvejleder eller uddannelsesansvarlig. Logbogen er et juridisk dokument og en forudsætning for godkendelse af specialpsykolog uddannelsen. Målbeskrivelsen er at finde i elektronisk form på Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsens hjemmeside under Om uddannelsen og Målbeskrivelser, Fokuserede ophold og studiebesøg: Enkelte kompetencer i målbeskrivelsen fordrer fokuserede ophold eller studiebesøg. Sikring af disse kompetencer vil varetages som nedenfor beskrevet. Studiebesøg ved akutmodtagelse/skadestue og Center for selvmords-forebyggelse mhp. kompetence : Målbeskrivelsen : Kunne foretage vurdering af akutte børne- og ungdomspsykiatriske lidelser (herunder konkretiseres: Kunne vurdere behovet for akut indlæggelse, farlighed og suicidal risiko samt kunne varetage behandling af børn og unge med selvmordsforsøg). For at opfylde denne kompetence vil den uddannelsessøgende under sit 6 måneders ophold i døgnafsnittet jævnligt medvirke i daglige stuegang og tilsyn i psykiatrisk skadestues modtagelse. Derudover er der lavet samarbejdsaftale med Center for Selvmordsforebyggelse, hvor der er studiebesøg af 1 dags varighed. Studiebesøg ved spædbørnsafsnit mhp. kompetence Målbeskrivelsen : Kunne identificere afvigende mor/barn-relationer hos det 0-3-årige barn 14

15 (herunder konkretiseres: Kunne vejlede patient/familie, kunne vejlede patient/familie, kunne henvise til relevant behandling). Der er udarbejdet samarbejdsaftale med Odense Spæd- og Småbørnsafsnit. Uddannelsessøgende vil i løbet af hoveduddannelsens første år være på ophold i Odense i 5 dage. Studiebesøg ved Misbrugscentret i Esbjerg mhp. kompetence og Målbeskrivelsen Kunne varetage afklaring af misbrug hos børn og unge (konkretiseres: Kunne identificere alkohol- og stofmisbrug hos børn/unge. Kunne medvirke til henvisning til relevant behandling) samt kompetence : Kunne udføre misbrugsbehandling (konkretiseres: Kunne udføre psykologisk misbrugsbehandling af børn og unge). En del af denne kompetence vil varetages i kontakten med denne patientgruppe i børne- og ungdomspsykiatrien, men derudover er der indgået samarbejdsaftale om 1 dags studiebesøg mhp. yderligere læring, Evt.oplæring via fokuseret ophold ved Misbrugscenteret i Esbjerg. Fokuseret ophold i voksenpsykiatrien mhp. kompetence Målbeskrivelsen : Kunne afgrænse psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri mht. målgrupper og overordnede problemstillinger og befordre sammenhæng i patientforløbene (herunder konkretiseres: Kunne redegøre for praksis vedr. psykiatrisk behandling. Kunne medvirke til henvisning til relevant behandling). Der er indgået samarbejdsaftale med Almenpsykiatrien i Esbjerg (voksen psykiatri) om fokuseret ophold, hvor psykologen i løbet af uddannelsen skal på 2 x 14 dages ophold i henholdsvis Affektiv Team (som varetager udredning og behandling af psykiske lidelser inden for det affektive spektrum, dvs. depression og mani) og Klinik For Skizofreni (som varetager udredning og behandling af psykoser, herunder skizofreni). De 2 ophold placeres på hoveduddannelsens første og andet år. Vedrørende erfaring med retspsykiatriske erklæringer. Disse udfærdiges ikke i B&U Esbjerg, men der vil blive etableret samarbejde med Retspsykiatrisk afdeling i Middelfart. Vedrørende opnåelse af færdigheder i at varetage forældremyndighedserklæringer. Der udfærdiges ikke forældremyndighedserklæringer, men der udfærdiges fra tid til anden erklæringer til socialforvaltningen med undersøgelsesbeskrivelse og -resultater, som kan indgå i en forældremyndighedsundersøgelse, og beskrivelse af bekymring for barnets trivsel og udvikling, og/eller barnets behov; således foreslåede interventioner i et undersøgelses- eller behandlingsforløb. Vedrørende forskningstræning. 15

16 Der er ansat en forskningskoordinator på stedet, der har et tæt samarbejde med Forskningsenheden i Odense. Der pågår forskningsaktivitet i afdelingen. Forskningskoordinatoren vil i samarbejde med Forskningsenheden i Odense kunne give introduktionsundervisning/supervision på projekter. 5.2 Anvendte termer i målbeskrivelser: Kunne: Når denne term anendes forventes det, at psykologen på specialpsykologniveau selv kan lægge en plan for og gennemføre denne opgave, men naturligvis også indhenter vejledning på de områder, der ikke er almene. Kunne beskrive: Betyder at psykologen på specialpsykologniveau har opnået indsigt i den teoretiske baggrund for emne, ved indføring i dagligdagskonferencer, teoretiske kurser eller teoretisk selvstudium. Kunne redegøre for: Betyder at psykologen kan opridse de relevante væsentlige fakta om dette emne. Under supervision kunne: Betyder at psykologen skal have supervision for, at det kan forventes at vedkommende kan udføre en given opgave. Med overblik og faglig ekspertise kunne: Betyder at psykologen med den sikkerhed som grundlæggende viden og erfaring i et emne har tilført på specialpsykologniveau kan have overblik, prioritere og udvise empati i håndteringen af den beskrevne kompetence. Kunne varetage undersøgelse: Betyder at psykologen på specialpsykologniveau med overblik og faglig ekspertise kan udføre en given funktion. I porteføljen forefindes en logbog til registrering af opnåede kompetencer. Logbogen indeholder samtlige mål fra målbeskrivelsen vedrørende intro- og hoveduddannelsen. Opnåelse af et mål skal attesteres ved dato og signatur af hovedvejleder eller uddannelsesansvarlig psykolog. Logbogen er et juridisk dokument og en forudsætning for godkendelse af specialpsykologuddannelsen. Deltagelse i kurser skal dokumenteres med skriftligt kursusbevis. Beviser for godkendte kurser er juridiske dokumenter og en forudsætning for godkendelse af specialpsykologuddannelsen. Den uddannelsesansvarlige psykolog skal i sidste del af hoveduddannelsesforløbet samlet attestere, at kurserne i kursusrækken i forbindelse med uddannelsen er godkendte. 16

17 5.3 Beskrivelse af uddannelsesforløbet Se venligst bilag. 6. Teoretiske kurser for specialpsykologuddannelsen Kursusoversigten nedenfor indeholder samtlige kurser for introduktions- og hoveduddannelsen, herunder psykoterapeutiske kurser, de generelle kurser samt kursus i forskningsmetode. Den samlede kursuspakke vil maksimalt omfatte 66 kursusdage. Introduktionsuddannelsen o Psykopatologi I: med fokus på diagnostik og komorbiditet o Psykopatologi II: med fokus på udviklingsprocesser om normal og afvigende udvikling, herunder indre og ydre risikofaktorer, der har indflydelse på individets patologiske psykosociale udvikling o Psykologisk testmetode I o Neuropsykologisk testmetode I o Ratingskalaer, observation og strukturerede interviews I o Biologiske behandlingsprincipper o Psykologisk behandling o Psykiatrilov o Forvaltningslov og klagesager o Vejledning og supervision af andre o Hoveduddannelsen o Psykopatologi III, inkl. neuropædiatri/neurologi o Biologiske behandlingsmetoder II o Psykologisk undersøgelsesmetode II o Neuropsykologisk undersøgelsesmetode II o Ratingskalaer, observation og strukturerede interviews II o Psykologisk behandling o Voksenpsykiatri/børne- og ungdomspsykiatri o Etik for psykologer o Konsulentfunktion o Sundhedsvæsenets struktur og funktion 17

18 o Ledelse, administration og samarbejde (3 moduler, 2 decentrale og 1 centralt) o Teori om forskningsmetode, statistik, søgning i databaser m.m. og projektvejledning Godkendt af Sundhedsstyrelsen d 22 marts Forskningstræning og forskningsprojekt I forbindelse med forskningsmodulet skal uddannelsessøgende psykolog kunne gennemføre afgrænset forskningsprojekt og/eller kvalitetssikringsprojekt og/eller klinisk case studie. Funktionen som vejleder i forbindelse med dette forskningsprojekt kan varetages psykolog eller speciallæge med forskningserfaring/uddannelse, gerne Ph.d. I børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling, Esbjerg er der et forskningsafsnit ledet af en afdelingslæge med Ph.d. Der er således mulighed for kollegial sparring og inspiration samt vejledning. Forskningskoordinatoren skal være med til at fastholde, styrke og synliggøre eksisterende forskningsmiljøer i regionen. Det er forskningskoordinatorens opgave - udover egne forskningsaktiviteter og undervisning - at varetage den faglige udvikling i det geografiske område samt af forskeruddannelsen. Dertil kommer vejledning og bedømmelsesopgaver. Stillingen er ½ - tids og kombineres med en ½- tids klinisk stilling Stillingen er tilknyttet Forskningsenheden, BUP, OUH, Odense og forskningsstrategirådet, Psykiatrien i region Syddanmark Med reference til forskningslederen (professoren) i BUP, OUH. Uddannelsessøgende psykologer, der har dokumenteret forskningserfaring fra tidligere, f.eks. ph.d. uddannelse, forventes at kunne få merit for denne del af uddannelsen. Det bekræftes, at de planlagte uddannelsesforløb er tilrettelagt, så de dækker alle målbeskrivelsens kompetencer. Endvidere dækkes specialuddannelsens væsentligste kliniske områder (diagnosegrupper og funktioner) Esbjerg d Cand.psych aut. Charlotte Bang, Uddannelsesansvarlig, Børne- og ungdomspsykiatrien, Esbjerg Kontaktadresse : Børne- og ungdomspsykiatrien, Esbjerg,Gl. Vardevej 101, 6715 Esbjerg N. Tlf Underskrift: Ansøgningen og uddannelsesprogrammet er godkendt af ledelsen. 18

19 BILAG: 5.3 Beskrivelse af uddannelsesforløbet a. Introduktionsuddannelsen Under Introduktionsuddannelsen vil der foregå oplæring via mesterlære i den kliniske hverdag, supervision og konferencer. Gennem det første år vil der opnås erfaring med undersøgelse, diagnostik og behandling af de almene børnepsykiatriske vanskeligheder. Psykologisk ekspert Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling i undersøgelse/behandling af børn og unge Kunne indhente relevante oplysninger vedrørende børn og unge. Kunne anvende viden om: -milepæle i det normale barns udvikling -risikofaktorer i barndom og ungdom (biologiske-, psykologiske- og sociale) i forhold til psykopatologisk udvikling (som temperament, tilknytning, familierelationer og opdragersstil, kognitive, sproglige og indlæringsvanskeligheder mm) -resilliens og beskyttende faktorer i forhold til psykopatologisk undvikling -kontekstuelle forhold (familie, skole sociale og kultur forhold). Kunne: -optage patientens anamnese og vurdere udviklingsmæssige milepæle på basis af samtale med forældre eller andre nære personer. -indhente, sammenfatte og vurdere andre relevante oplysninger fra familien, skolen og andre instanser. Teoretisk introduktionskursus i Psykopatologi I med fokus på diagnostik og komorbiditet. Casebaseret undervisning. vejleder og feedback fra tværfaglige team. Godkendelse af introduktions kursus i Psykopatologi I med fokus på diagnostik og komorbiditet, samt (og) struktureret vejlederbedømmelse. vejlederbedømmelse eller 19

20 1.1.3 Kunne udføre psykopatologisk undersøgelse af børn/unge. Have kendskab til ICD-10 og multiaksial diagnostik. Under supervision kunne: -observere og beskrive barnet/den unge under anvendelse af psykopatologiske grundbegreber -administrere struktureret diagnostisk interview og diagnostiske ratingscales. Teoretisk introduktionskursus i ratingscales, observation og strukturerede interviews I. Mesterlære/klinisk arbejde under supervision, herunder oplæring i diagnostiske redskaber. Godkendelse af introduktions kursus i Ratingscales, observation og Strukturerede interviews I. vejlederbedømmelse eller Audit på minimum 10 cases. Casebaseret undervisning. Oplæring i diagnostiske redskaber Kunne udføre basal psykologisk undersøgelse af børn og unge. Under supervision kunne: -sammenfatte anamnestiske oplysninger og tværfaglige undersøgelsesresultater i en diagnostisk formulering ifølge gældende WHO retningslinjer, herunder også vedrørende multiaksial diagnostik. -administrere psykometriske tests, projektive tests, dimensionale rating scales, strukturerede interviews samt adfærds- og legeobservation. -sammenfatte resultaterne i rapport vedr. barnets psykologiske funktion -formidle resultaterne til kolleger, patient og familie. Teoretisk introduktionskursus i Psykologisk testmetode I og Neuropsykologisk testmetode I. Mesterlære/klinisk arbejde under supervision. Oplæring i psykometriske metoder (tests og dimensionale ratingscales). Oplæring i projektive tests. Godkendelse af teoretisk introduktionskursus i Psykologisk testmetode I og Neuropsykologisk testmetode I vejlederbedømmelse eller Audit på minimum 10 cases. Oplæring i klinisk interview og legeobservation Kunne udføre diagnostisk formulering. Under supervision kunne: -sammenfatte objektiv psykologisk undersøgelse, anamnestiske oplysninger og psykologisk undersøgelse i en diagnostisk formulering ifølge gældende WHO retningslinier samt multiaksial diagnostik -formidle diagnoses indhold til patient, familie og Teoretisk introduktionskursus i Psykopatologi I med fokus på diagnostik og komorbiditet. Mesterlære/klinisk arbejde under supervision. Godkendelse af introduktionskursu Psykopatologi I med fokus på diagnostik og komorbiditet. Audit på minimum 10 cases. vejlederbedømmelse e 20

21 samarbejdspartnere. Casebaseret undervisning Kunne udføre klinisk case formulering som grundlag for valg og planlægning af behandlingen. Under supervision kunne: -sammenfatte diverse informationer og undersøgelses resultater i en klinisk case formulering på basis af valgt teoretisk ramme (fx udviklingspsykopatologi) -udarbejde behandlingsplan på basis af case formuleringen -formidle case formuleringens indhold til patient og familie og samarbejdspartnere. Teoretisk introduktionskursus Psykopatologi I, med fokus på diagnostik og komorbiditet, samt teoretisk introduktionskursus Psykopatologi II med fokus på udviklingsprocesser om normal og afvigende udvikling, herunder indre og ydre risikofaktorer, der har indflydelse på individets patologiske og psykosociale udvikling. Godkendelse af introduktionskursu Psykopatologi I med fokus på diagnostik og komorbiditet, samt Psykopatologi I fokus på udviklingsprocesser om normal og afvigende udvikling herunder indre og ydre risikofaktorer, der har indflydelse på individets patologiske og psykosociale udvikling. Audit på minimum 10 cases. vejlederbedømmelse eller Mesterlære./klinisk arbejde under supervision Casebaseret undervisning Kunne udarbejde behandlingsplan for patienten i samarbejde med det tværfaglige team. Kunne udarbejde behandlingsplan sammen med team. Kunne informere og indhente samtykke fra patient og forældre vedrørende behandlingsplan. Feedback fra tværfaglige team. vejlederbedømmelse Kunne redegøre for psykiatrilov, forvaltningslov og klagesystemer. Kunne redegøre for psykiatrilov og relevante områder af forvaltningslov, herunder servicelovens bestemmelser om skærpet underretningspligt (delvis på HOVED). Introduktionskursus om Psykiatrilov, forvaltningslov og klagesager. Godkendelse af introduktions kursus om Psykiatrilov, forvaltningslov og klagesager Kunne redegøre for Kunne redegøre for rationale og Teoretisk Godkendelse af introduktionskursu 21

22 rationale og principper for psykofarmakologisk behandling af børn og unge. principper for behandling med de hyppigst anvendte former for psykofarmaka i børne- og ungdomspsykiatrien. introduktionskursus om Biologiske behandlingsprincipper. Mesterlære/klinisk arbejde under supervision. Biologiske behandlingsprincipper vejlederbedømmelse Kunne redegøre for rationale og principper for de psykoterapeutiske hovedtraditioner Kunne varetage psykologisk behandling med barnet/den unge og familien Kunne varetage psykoedukativ behandling med barnet/den unge og familien. Kunne redegøre for -rationale og principper i de psykologiske behandlingsformer der anvendes i forhold til børn, unge og familier i børne- og ungdomspsykiatrien -den forskningsbaserede viden og status om disses metoders virkning ift børn, unge og familier. Under supervision kunne: -anvende psykoterapeutiske principper i individuel terapi med børn og unge samt i familieterapi. Under supervision kunne: -udføre psykoedukativ behandling af patienten/familien. Feedback fra tværfaglige team. Teoretisk introduktionskursus om Psykologisk behandling. Selvstudier. Forudsættes kendt fra grunduddannelsen. Supervision af vejleder. Godkendelse af introduktions kursus om psykologisk behandling. vejledersamtale. vejlederbedømmelse. vejlederbedømmelse. Kommunikator Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi Kunne informere patient og pårørende om formål/forløb med undersøgelse/ behandling, og sikre at informationen er forstået korrekt. Kunne: -informere klart og forståeligt vedrørende forløb og formål med undersøgelse og behandling -indhente informeret samtykke til undersøgelse/ behandling -koordinere oplysninger til patient/familie og samarbejds partnere, således at disse Mesterlære/klinisk arbejde under supervision. vejleder. Feedback fra tværfaglige team. vejlederbedømmelse. 22

23 modtager konsistent information Kunne engagere børn og unge i undersøgelse og behandling. Kunne: -engagere og motivere pt. uanset udviklingstrin for psykologisk undersøgelse og behandling. Mesterlære/klinisk arbejde under supervision vejleder. kollegial bedømmelse/struktureret vejledersamtale. vejlederbedømmelse Kunne lede samtaler med patient/pårørende og samarbejdspartnere Kunne foretage skriftlig formidling af den kliniske case formulering til relevante samarbejdspartnere Kunne foretage skriftlig formidling af den psykologiske undersøgelse til relevante samarbejdspartnere. Kunne: -etablere en atmosfære af tryghed og åbenhed i forbindelse med undersøgelse og samtaler -disponere og styre en samtale i forhold til tid og formål -gennemføre vanskelige samtaler, grundet alvorligt indhold, kulturel barriere eller psykisk instabilitet hos samtalens deltagere. Kunne formulere kort skriftlig klinisk case formulering som del af samlet erklæring. Kunne udforme skriftlig fremstilling af psykologisk undersøgelse som del af samlet erklærings-skrivelse. Klinisk arbejde under supervision. Undervisning med rollespil eller Videobaseret feedback. vejleder. Kollegial bedømmelse eller feedback fra tværfaglige team under vejlederansvar. vejleder. vejleder. vejlederbedømmelse. Vurdering af skriftligt arbejde eller vurdering af portefølje. Vurdering af skriftligt arbejde på minimum 10 cases Kunne foretage skriftlig formidling af patientforløb til relevante samarbejdspartnere. Kunne udfærdige udtalelser/ erklæringer mm til brug for undervisnings-sektoren og den sociale sektor. vejleder. Vurdering af skriftligt arbejde på minimum 10 cases Samarbejder Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi 23

24 1.3.1 Kunne samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere Kunne redegøre for samarbejdsflader og ansvarsområder mellem forvaltninger, kommune og region. Under supervision kunne: -etablere samarbejdsrelationer, der er præget af respekt for den enkelte partners faglige og personlige ressourcer -indgå konstruktivt i løsning af konflikter. Have kendskab til relevante samarbejdsflader og ansvarsområder og arbejdsmåder forvaltninger imellem (regioner og kommuner). Mesterlære/klinisk arbejde under supervision. vejleder. Teoretisk introduktionskursus i Forvaltningslov og klagesager. Case-baseret undervisning. Vurdering af portefølje. Godkendelse af kursus i Forvaltningslov og klagesager samt struktureret vejledersamtale. Leder/administrator Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi Kunne redegøre for sundhedsvæsenets struktur og funktion. Kunne beskrive organisationens struktur på afdelings-, hospitals- og forvaltningsniveau. Selvstudium. vejlederbedømmelse. samtale. Sundhedsfremmer Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi Kunne beskrive principper og indsatsområder for primær og sekundær profylakse og kunne identificere disse i forhold til patienter. Kunne: -beskrive faktorer, der kan gøres til genstand for profylakse inden for børne- og ungdomspsykiatrien -identificere disse faktorer, hvor de er til stede hos patienten og dennes familie. Teoretisk introduktionskursus i Psykopatologi II, med fokus på udviklingsprocesser om normal og afvigende udvikling, herunder indre og ydre risikofaktorer, der har indflydelse på individets patologiske og psykosociale udvikling. Godkendelse af introduktionskursus i Psykopatologi II, med fokus på udviklings-processer om normal og afvigende udvikling, herunder indre og ydre risikofaktorer, der har indflydelse på individets patologiske og psykosociale udvikling. vejlederbedømmelse. Akademiker Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi Kunne indhente og anvende ny viden i forhold til relevante problemstillinger. Kunne -holde sig ajour med den nyeste viden indenfor klinisk børne og Deltage i litteraturkonferencer. vejlederbedømmelse. 24

25 ungdomspsykologi og psykiatri -kunne foretage litteratursøgning og kritisk litteraturvurdering -kunne arbejde stringent og metodekritisk -formidle faglig viden til kolleger og andre faggrupper. Kollegial diskussion under vejlederansvar. Professionel Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi Kunne agere i henhold til gældende etiske principper som Etiske principper for nordiske psykologer Kunne etablere, fastholde og afslutte en professionel relation til patient/familie. Under supervision kunne varetage etiske spørgsmål i forbindelse med tavshedspligt, indhentning og udlevering af oplysninger. Kunne: -skabe tillid hos patient og forældre -afgrænse egne behov og eventuelle personlige problematikker i forhold til patient og forældre. vejleder. Mesterlære/klinisk arbejde under supervision. vejleder. vejlederbedømmelse. vejlederbedømmelse. Kollegial bedømmelse under vejlederansvar. b. Hoveduddannelsen På hoveduddannelsen vil der gennem de 3 år foregå oplæring via mesterlære i den kliniske hverdag, supervision og konferencer. Psykologen vil desuden varetage interne undervisningsopgaver samt tværfaglig supervision af miljøfaglig personale samt monofaglig supervision. Psykologisk ekspert Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi 25

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Blok 1: Børnepsykiatrisk ambulatorium Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

i Psykiatri, Brønderslev Psykiatriske Sygehus, Region Nordjylland, Klinik Psykiatri Nord

i Psykiatri, Brønderslev Psykiatriske Sygehus, Region Nordjylland, Klinik Psykiatri Nord Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri, Brønderslev Psykiatriske Sygehus, Region Nordjylland, Klinik Psykiatri Nord

Læs mere

ANSØGNING OM GODKENDELSE SOM UDDANNELSESSTED

ANSØGNING OM GODKENDELSE SOM UDDANNELSESSTED ANSØGNING OM GODKENDELSE SOM UDDANNELSESSTED SKEMATISK OVERSIGT OVER BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRIENS ORGANISATION 1 OVERSIGT OVER DE ENKELTE ENHEDER (AFDELINGER/AFSNIT, TEAMS OG SPECIAL-TEAMS) I BØRNE- OG

Læs mere

Målbeskrivelser for uddannelse af specialpsykologer i børne- og ungdomspsykiatri - baseret på de 7 psykologroller

Målbeskrivelser for uddannelse af specialpsykologer i børne- og ungdomspsykiatri - baseret på de 7 psykologroller Målbeskrivelser for uddannelse af specialpsykologer i børne- og ungdomspsykiatri - baseret på de 7 psykologroller Ifølge Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og

Læs mere

Målbeskrivelser for uddannelse af specialpsykologer i børne- og ungdomspsykiatri - baseret på de 7 psykologroller

Målbeskrivelser for uddannelse af specialpsykologer i børne- og ungdomspsykiatri - baseret på de 7 psykologroller Målbeskrivelser for uddannelse af specialpsykologer i børne- og ungdomspsykiatri - baseret på de 7 psykologroller Ifølge Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og

Læs mere

Uddannelsesprogram. for. Introduktionsstilling i. Børne- og Ungdomspsykiatri Region Syd. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Kolding Sygehus

Uddannelsesprogram. for. Introduktionsstilling i. Børne- og Ungdomspsykiatri Region Syd. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Kolding Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Børne- og Ungdomspsykiatri Region Syd Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Kolding Sygehus Juni 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 a. Specialet Børne-

Læs mere

i Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Nordjylland ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Aalborg Psykiatriske Sygehus Århus Universitetshospital

i Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Nordjylland ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Aalborg Psykiatriske Sygehus Århus Universitetshospital Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Nordjylland ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af Uddannelsesprogram for specialpsykolog i introduktions og hoveduddannelse:

Ansøgning om godkendelse af Uddannelsesprogram for specialpsykolog i introduktions og hoveduddannelse: Ansøgning om godkendelse af Uddannelsesprogram for specialpsykolog i introduktions og hoveduddannelse: Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri Region Syddanmark Introduktions-

Læs mere

Logbog for Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri

Logbog for Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri 1 Logbog for Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri Juli 2012 2 Indhold: 1. Vejledning til logbogen s. 3 2. Logbog for introduktionsuddannelsen s. 5 3. Logbog for hoveduddannelsen s. 12

Læs mere

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT Psykologisk ekspert BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT 1.1.1 Kunne anvende viden om diagnostiske systemer, state/trait akse I/II mm. Kunne anvende viden om ICD og DSM Kunne redegøre for interview-metoder, der anvendes

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM. for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri. Afdeling Q, AUH Risskov Afdeling P, AUH Risskov Afdeling R, AUH Risskov

UDDANNELSESPROGRAM. for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri. Afdeling Q, AUH Risskov Afdeling P, AUH Risskov Afdeling R, AUH Risskov UDDANNELSESPROGRAM for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri Afdeling Q, AUH Risskov Afdeling P, AUH Risskov Afdeling R, AUH Risskov Udarbejdet i samarbejde mellem de kliniske afdelinger Q, P og

Læs mere

Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg

Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Blok 2: Dag-/døgnafsnit for børn Blok 3: Dag-/døgnafsnit for unge Blok 4: Ungdomspsykiatriskambulatorium samt fokuseret ophold i psykiatri

Læs mere

Uddannelsesprogram. Specialpsykolog i psykiatri. Psykiatrien Øst Psykiatrien Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Specialpsykolog i psykiatri. Psykiatrien Øst Psykiatrien Region Sjælland Uddannelsesprogram Specialpsykolog i psykiatri Psykiatrien Øst Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F 4100 Ringsted Kontaktperson HR Specialkonsulent Irene

Læs mere

Opdateret Uddannelsesprogram for specialpsykolog i introduktions og hoveduddannelse. Programmet er opdateret pga. struktur ændring.

Opdateret Uddannelsesprogram for specialpsykolog i introduktions og hoveduddannelse. Programmet er opdateret pga. struktur ændring. Opdateret Uddannelsesprogram for specialpsykolog i introduktions og hoveduddannelse. Programmet er opdateret pga. struktur ændring. (Revideret 2017) Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Børne-

Læs mere

$'( "" ) * "" +,% ""!! -+ - .""/ 0 - 2!- 0 3 4 ."&"5 6""3 -! 6""7- 6""8! 9": ;"8! -! 1 <":, 4 > ( % / 4 "3 &

$'(  ) *  +,% !! -+ - ./ 0 - 2!- 0 3 4 .&5 63 -! 67- 68! 9: ;8! -! 1 <:, 4 > ( % / 4 3 & "$$% & $' "" ) * "") "" +,% "" -+ -."'.""/ 0 -.""1.""2 2-0 3 4."".""0 +."&"5 ""3 - ""7- "" 9": ;" - 1

Læs mere

Psykologisk ekspert Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi. Casebaseret undervisning. Supervision ved vejleder.

Psykologisk ekspert Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi. Casebaseret undervisning. Supervision ved vejleder. Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 2: Børnepsykiatriskambulatorium Blok 3: Ungdomspsykiatrisk ambulatorium Blok 4: Dag-/døgnafsnit for unge, herunder fokuseret ophold i

Læs mere

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Bente Sørensen Temadag for uddannelse OUH 2014 Hvorfor skal der laves uddannelsesplan? Den pregraduate uddannelse er afkortet Turnus (18 måneder) er

Læs mere

Uddannelsesprogram. Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Psykiatrien Syd Psykiatrien Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Psykiatrien Syd Psykiatrien Region Sjælland Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Psykiatrien Syd Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F 4100 Ringsted Kontaktperson HR Specialkonsulent

Læs mere

i Psykiatri, Region Nordjylland ved Voksenpsykiatrisk Afdeling Syd, Aalborg Psykiatriske Sygehus Århus Universitetshospital

i Psykiatri, Region Nordjylland ved Voksenpsykiatrisk Afdeling Syd, Aalborg Psykiatriske Sygehus Århus Universitetshospital Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri, Region Nordjylland ved Voksenpsykiatrisk Afdeling Syd, Aalborg Psykiatriske

Læs mere

ANSØGNING OM MERIT IFT. SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

ANSØGNING OM MERIT IFT. SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN ANSØGNING OM MERIT IFT. SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Skemaet skal udfyldes elektronisk 1. Navn: 2. Cpr. nr..: 3. Adresse: 4. Telefon nr.: 5. E-mail adresse: 6. Mobil nr.: 6. Indenfor hvilket speciale stiles

Læs mere

Psykologer i Psykiatrien i Region Syddanmark

Psykologer i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Psykiatri- og Socialstaben Udarbejdet af: Ulla Wernberg-Møller Afdeling: Psykiatri- og Socialstaben E-mail: Ulla.Wernberg-Moeller@rsyd.dk Journal nr.: Telefon: 7663 1483 Dato: foråret 2014 Temanotat

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI VIDEREUDDANNELSESREGION SYD

UDDANNELSESPROGRAM FOR SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI VIDEREUDDANNELSESREGION SYD UDDANNELSESPROGRAM FOR SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI VIDEREUDDANNELSESREGION SYD 29. juli 2010 1 1. Indledning 1.1.a Det børne- og ungdomspsykiatriske speciale i henhold til målbeskrivelsen

Læs mere

INTRODUKTION TIL I-STILLING

INTRODUKTION TIL I-STILLING Holstebro, d. 9. januar 2004 INTRODUKTION TIL I-STILLING Psykiatrisk afd., P, ved Holstebro Sygehus, dækket et befolkningsgrundlag på ca. 120.000 indbyggere svarende til Ringkøbing Amts 9 nordlige kommuner.

Læs mere

Uddannelse til specialpsykolog i psykiatri, Regionspsykiatrien Horsens

Uddannelse til specialpsykolog i psykiatri, Regionspsykiatrien Horsens Uddannelse til specialpsykolog i psykiatri, Regionspsykiatrien Horsens 1 Indledning December 2014 indleder vi uddannelsesmæssigt et nyt kapitel i Regionspsykiatrien Horsens med ansættelsen af to psykologer,

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1. Indledning Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme

Læs mere

Uddannelsesprogram. Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri. Psykiatrien Region Sjælland Afdeling for Børne- og ungdomspsykiatri

Uddannelsesprogram. Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri. Psykiatrien Region Sjælland Afdeling for Børne- og ungdomspsykiatri Uddannelsesprogram Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri Psykiatrien Region Sjælland Afdeling for Børne- og ungdomspsykiatri Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F 4100 Ringsted

Læs mere

! " " " # # " "$% & "" "' ($ # " "$% & "" "'

!    # #  $% &  ' ($ #  $% &  ' Målbeskrivelse for uddannelse af specialpsykologer i psykiatri - baseret på de 7 psykologroller Ifølge Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri 1 er specialpsykologen

Læs mere

Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark. 1) Præsentation af uddannelsessted:

Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark. 1) Præsentation af uddannelsessted: Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark 1) Præsentation af uddannelsessted: Psykiatrisk Afdeling Kolding Vejle samt Psykiatrisk Afdeling i Middelfart. Psykiatrisk

Læs mere

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Journal nr.: 12/13856 Dato: 28. juni 2012 Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Definition Undersøgelser og procedure indeholdt i forløbet Aldersgruppe:

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i. Børne og Ungdomspsykiatri. BUC Viborg og AUH, BUC Risskov. Målbeskrivelse 2008

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i. Børne og Ungdomspsykiatri. BUC Viborg og AUH, BUC Risskov. Målbeskrivelse 2008 Uddannelsesprogram Hoveduddannelsesforløb i Børne og Ungdomspsykiatri BUC Viborg og AUH, BUC Risskov Målbeskrivelse 2008 Godkendt den 5. februar 2014 DRRLV 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Børne - og ungdomspsykiatri. Region Syddanmark

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Børne - og ungdomspsykiatri. Region Syddanmark Uddannelsesprogram Introduktionsstilling Børne - og ungdomspsykiatri Region Syddanmark Børne- og ungdomspsykiatri Åbenrå- Kolding (Børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium Åbenrå resp Kolding) Marts 2015

Læs mere

Uddannelsesprogram. for. Specialpsykologuddannelsen i. børne- og ungdomspsykiatri. Region Midtjylland 2015

Uddannelsesprogram. for. Specialpsykologuddannelsen i. børne- og ungdomspsykiatri. Region Midtjylland 2015 Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri Region Midtjylland 2015 Uddannelsesforløb 1,2 og 3 Introduktions- og hoveduddannelse Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC)

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Helsingør Hospital Reumatologisk

Læs mere

Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen

Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen Uddannelsesansvarlige overlæger i Region Nord Ulla Bartels 11-02-04 af H-forløb uddannelsesprogrammer\hoveduddannelse psyk H-bogen.doc

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Uddannelsesprogram for Specialpsykolog-uddannelsen i Psykiatri

Uddannelsesprogram for Specialpsykolog-uddannelsen i Psykiatri Uddannelsesprogram for Specialpsykolog-uddannelsen i Psykiatri Regionspsykiatrien Vest Regionspsykiatrien Vest Gl. Landevej 61 7400 Herning Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 2.0 Organiseringen af

Læs mere

Logbog for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri

Logbog for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri 1 Logbog for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Juli 2011 2 Indhold: 1. Vejledning til logbogen s. 3 2. Logbog for introduktionsuddannelsen s. 5 3. Logbog for hoveduddannelsen s. 12 3 1. Vejledning

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 3. april 2003 2-15-3-3-03 Jan Greve jag@ag.aaa.dk 8944 6410 Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd,

Læs mere

Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark

Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark 1) Præsentation af uddannelsessted Psykiatrien i Haderslev og Augustenborg arbejder frem mod sammenlægning af afdelingerne

Læs mere

Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark. 1) Præsentation af uddannelsessted

Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark. 1) Præsentation af uddannelsessted Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark 1) Præsentation af uddannelsessted Psykiatrisk Afdeling Odense Universitetsfunktion er en fagligt bredt funderet afdeling,

Læs mere

Uddannelsesprogram. Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Psykiatrien Syd Psykiatrien Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Psykiatrien Syd Psykiatrien Region Sjælland Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Psykiatrien Syd Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F 4100 Ringsted Kontaktperson HR Specialkonsulent

Læs mere

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI Kompetencemål STUEGANG 1. Danne sig overblik over stuegangen og prioritere opgaverne i samarbejde med stuegangsteamet (forstuegang) 3. Lave

Læs mere

Psykiatrisk afdeling. Organisation:

Psykiatrisk afdeling. Organisation: + Psykiatrien i Region Syddanmark Ledende ergoterapeut tlf.: 99 44 83 91 Psykiatrisk afdeling Klinisk underviser tlf.: 99 44 83 92 Ergoterapien Ergoterapien tlf.: 99 44 83 90 Østre Hougvej 70 5500 Middelfart

Læs mere

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose Klinik Børn og Unge Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose Denne pjece er til dig, der skal have et forløb i Ambulatorium for Autisme og Psykose og dine forældre. Pjecen indeholder forskellige

Læs mere

Bilag 1b: Kompetenceskema for hoveduddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri

Bilag 1b: Kompetenceskema for hoveduddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 2: Lukket/intensivt afsnit/akutmodtagelse/psykiatrisk skadestue BLOK 3: Ambulatorium/distriktspsykiatrisk center og/eller dagenhed for ikke-psykotiske lidelser BLOK 4: Fokuseret ophold i BUP samt

Læs mere

i Psykiatri, Psykiatrien - Aalborg Universitetshospital, Klinik Psykiatri Syd, Region Nordjylland

i Psykiatri, Psykiatrien - Aalborg Universitetshospital, Klinik Psykiatri Syd, Region Nordjylland Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri, Psykiatrien - Aalborg Universitetshospital, Klinik Psykiatri Syd, Region Nordjylland

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelse til specialpsykolog i psykiatri, Regionspsykiatrien Horsens

Uddannelse til specialpsykolog i psykiatri, Regionspsykiatrien Horsens Uddannelse til specialpsykolog i psykiatri, Regionspsykiatrien Horsens 1 Indledning Denne version af uddannelsesprogrammet er udarbejdet februar 2015, efter vi i december 2014 indledte et uddannelsesmæssigt

Læs mere

Bilag E er bilag til kontrakt af 1. september 2014 mellem Danske Regioner og leverandøren.

Bilag E er bilag til kontrakt af 1. september 2014 mellem Danske Regioner og leverandøren. N O T A T Bilag E til kontrakt mellem Danske Regioner og leverandører der udfører hurtig udredning vedr. udredningsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien 1.9.2014 Dette bilag gælder for private leverandører,

Læs mere

Faglig profil Arbejdsmedicin

Faglig profil Arbejdsmedicin Faglig profil Arbejdsmedicin Generelt om specialet Specialet arbejdsmedicin er orienteret mod sygdommes årsager og forebyggelse Hovedvægten ligger på det arbejdsmedicinske område, men omfatter tillige

Læs mere

Psykologisk ekspert Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi P Q A. Introduktionskursus i psykopatologi I.

Psykologisk ekspert Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi P Q A. Introduktionskursus i psykopatologi I. Målbeskrivelse for uddannelse af specialpsykologer i psykiatri Affektiv søjle I nedenstående skema er anført i hvilken søjle de enkelte mål i målbeskrivelsen kan indfries. P = Psykose søjle Q = Affektiv

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Universitetshospital, Risskov hører under Psykiatri og Social Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i

Læs mere

Børne- og ungdomspsykiatri.

Børne- og ungdomspsykiatri. Børne- og ungdomspsykiatri. Børne- og ungdomspsykiatri er det lægelige speciale, der varetager undersøgelse og behandling af psykiske sygdomme og udviklingsforstyrrelser hos børn og unge. I udn af denne

Læs mere

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Januar 2013

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9164 af 02/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning

Læs mere

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Danske Regioner har bedt de videnskabelige selskaber om at udarbejde en faglig profil, der fremover skal anvendes som vurderingsgrundlag

Læs mere

Psykologisk ekspert Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi

Psykologisk ekspert Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi Bilag 1 Kompetenceskema for introduktionsuddannelsen Tilføjelser skrevet med kursiv i vurderingsstrategi er supplerende uddybninger Specialpsykologuddannelsen i psykiatri BLOK 1: INTRODUKTIONSUDDANNELSEN

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13 PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13 2014-10-01 Valgmodulets titel : Patient- og pårørendeinddragelse i psykiatrien Klinisk undervisningssted: Aarhus Universitetshospital, Risskov og Børne- og Ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Børneterapien Odense Team A. Klinisk undervisning foregår på Specialbørnehaven Platanhaven

Børneterapien Odense Team A. Klinisk undervisning foregår på Specialbørnehaven Platanhaven Børneterapien Odense Team A Klinisk undervisning foregår på Specialbørnehaven Platanhaven Platanvej 15 6375 4100 platanhaven@odense.dk www.platanvej.dk Kontakt oplysninger Leder af Børneterapien: Malene

Læs mere

Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien

Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien Klinik Børn og Unge Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien Dag- og Sengeafsnit BU1 Denne pjece er til dig, der skal indlægges i Klinik Børn og Unge, enten i vores dag- eller sengeafsnit og dine forældre.

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM. for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri

UDDANNELSESPROGRAM. for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri UDDANNELSESPROGRAM for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri Afdeling Q, AUH Risskov Afdeling P, AUH Risskov Afdeling M, AUH Risskov Afdeling R, AUH Risskov Regionspsykiatrien Silkeborg Udarbejdet

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i Specialsektoren. Det er afgørende

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Uddannelsessted: Psykiatrisk Center Nordsjælland 01.10.2013 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Køge Sygehus Akutafdelingen 13.

Læs mere

Uddannelsesprogram for YL-navn. Introduktionsstilling i Almen Medicin. Praksisnavn Adresse Post/by

Uddannelsesprogram for YL-navn. Introduktionsstilling i Almen Medicin. Praksisnavn Adresse Post/by Den Lægelige Videreuddannelse Uddannelsesprogram for YL-navn Introduktionsstilling i Almen Medicin Praksisnavn Adresse Post/by Redigeret 1. marts 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere

Specialtandlægeuddannelsen

Specialtandlægeuddannelsen Specialtandlægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Maj 2013 Indledning 3 Organisering af specialtandlægeuddannelsen 3 Opbygning af specialtandlægeuddannelsen 3 Introduktionsuddannelsen 3 Hoveduddannelsen 4 Uddannelsesprogram

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for ADHD

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for ADHD Klinik Børn og Unge Velkommen til Ambulatorium for ADHD Denne pjece er til dig, der skal have et forløb i Ambulatorium for ADHD og dine forældre. Pjecen indeholder forskellige praktiske oplysninger, og

Læs mere

Introduktionsuddannelse

Introduktionsuddannelse Introduktionsuddannelse Uddannelsesprogram for Klinisk Biokemi Region Syddanmark Odense Universitetshospital Maj 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2.1. Uddannelsens

Læs mere

De kompetencer der indlæres på kurser er ikke medtaget på checklisten, da godkendelse sker via underskrift i kursushæftet.

De kompetencer der indlæres på kurser er ikke medtaget på checklisten, da godkendelse sker via underskrift i kursushæftet. Bilag 3 Checkliste for hoveduddannelsen i psykiatri DPS s videreuddannelsesudvalg har den 5. januar 2004 gennemgået målbeskrivelsen for hoveduddannelsen og skal hermed foreslå følgende til de nye uddannelsesprogrammer.

Læs mere

Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Neurologi i Region Syd

Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Neurologi i Region Syd Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Neurologi i Region Syd Formål: Forskningstræningen skal bidrage til at opbygge og styrke kompetencer til, at speciallægen selvstændigt kan opsøge, vurdere og

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation

Læs mere

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) Fælledvej indgang 42 4200 Slagelse Tlf. 58 55 93

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb.

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb. Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb 3 a og b Uddannelsessted: Psykiatrisk Center Hvidovre 01.12.2012

Læs mere

Bilag 1b til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1b til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1B Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er indsamle og beskrive centrale elementer på en afdeling

Læs mere

Uddannelsesprogram. Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri. Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri. Psykiatrien Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri. Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri. Psykiatrien Region Sjælland Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse Uddannelsesprogram

Den lægelige videreuddannelse Uddannelsesprogram Den lægelige videreuddannelse Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin, psykiatrisk ansættelse Psykiatrisk Afdeling Aabenraa Overlæge Lene Høgh 20-04-2016 Indhold Ansættelsesstedet generelt... 2 Organisation

Læs mere

En ny uddannelse i psykiatrien. Uddannelsen af specialpsykologer

En ny uddannelse i psykiatrien. Uddannelsen af specialpsykologer En ny uddannelse i psykiatrien Uddannelsen af specialpsykologer 1 Side 1 1 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 7 7 7 8 9 9 9 9 10 11 12 12 14 16 18 21 1. Indledning 1.1 Uddannelse til specialpsykolog i psykiatrien

Læs mere

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdeling for Depression og Angst indgår som en del af Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Vejledning om kompetencevurdering i specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Psykoseteam, Vejle

Praktikstedsbeskrivelse Psykoseteam, Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Psykoseteam, Vejle kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Under overskrift Maj 2014 1

Læs mere

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte Overordnet målsætning Alle medarbejdere i Furesø Kommune er forpligtet til at gøre en indsats overfor børn og unge, der viser tegn på behov for særlig støtte. Det forebyggende arbejde og en tidlig identificering

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Afdelingsnavn. Besøgsdato 31-10-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer.

Inspektorrapport. Temaer. Afdelingsnavn. Besøgsdato 31-10-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002330 Afdelingsnavn FAM Hospitalsnavn Sydvestsjysk sygehus Besøgsdato 31-10-2014 Temaer Introduktion

Læs mere

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser)

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Definition Aldersgruppe: Fra 4 år til 19+ år o Autismespektrum-forstyrrelser består af forstyrrelser indenfor

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Vendsyssel, Hjørring Anæstesien,

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb.

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb. Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb 4 a og b Uddannelsessted: Psykiatrisk Center København 01.12.2012

Læs mere

PSYKOLOGERNE. i børne- og ungdomspsykiatrien

PSYKOLOGERNE. i børne- og ungdomspsykiatrien Kortlægning Af A. Trillingsgaard, P.H. Cohn og J. Thybo PSYKOLOGERNE i børne- og ungdomspsykiatrien Hvem er de, hvordan ser deres kompetencer ud, er de glade for jobvilkårene, hvordan ser de på ledelse.

Læs mere

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Børne- Ungdomspsykiatri Sundhedsstyrelsen Børne- Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark August 2008 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i børne- ungdomspsykiatri

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb.

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb. Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb 2 a og b Uddannelsessted: Psykiatrisk Center Ballerup 01.12.2012

Læs mere

Uddannelsen til specialist i psykoterapi

Uddannelsen til specialist i psykoterapi Uddannelsen til specialist i psykoterapi Målsætning Målsætningen er, at speciallægen opnår psykoterapeutisk kompetence og færdighed til selvstændigt og rutineret at udføre psykoterapi. Specialisten opnår

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb: 6a, b og c Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center afdeling Hillerød 22.

Læs mere

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) 24-11-2015 Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208,

Læs mere