Boligpolitisk Styregruppe, torsdag d. 12. september 2013 REFERAT. Referat BPS møde 12. september 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligpolitisk Styregruppe, torsdag d. 12. september 2013 REFERAT. Referat BPS møde 12. september 2013"

Transkript

1 Boligpolitisk Styregruppe, torsdag d. 12. september 2013 REFERAT Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. sluttidspunkt kl. Torsdag d. 12. september 2013 Mindegade 17A Kl Deltagere Arne Sigtenbjerggaard, Benny Haugsted, Hans Helge Andersen, Tage Majgaard, Karin Mortensen, Peder Hummelmose, Peter Borup Sørensen, Niels Ågesen Øvrige deltagere Søren Ahle Hansen, Tommy Mølgaard, Ulla Varneskov, Karen Sommer Møller, Vikki M Thygesen, Michael Petterson, Henrik Stjernholm. Jørgen Chris Madsen (deltog i pkt. 2). Afbud Torben Krogh, Søren Peschardt, Jørgen Guldmann, Erik Dahl-Rasmussen Dagsorden Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat 2. Renovation og affald 3. Redegørelse for de to lister over særligt udsatte boligområder som udkommer til oktober og november. 4. Ny pulje til boligsociale indsatser i nye udsatte boligområder 5. Fælles styringsdialogkonference 6. Status på temaer 7. Orienteringspunkter 8. Evt. Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat Dagsorden og referat godkendt uden bemærkninger. Pkt. 2 Renovation og affald Jørgen Chris Madsen fra Affald & genbrug deltager på mødet og hører boligorganisationernes synspunkter på emnet, herunder fastsættelse af takster mv. Jørgen Chris Madsen orienterede om de foreløbige planer og beslutninger på området. Der skal træffes beslutninger i den nærmeste fremtid, således at et nyt system er klart senest i september Boligorganisationernes indvendinger vil indgå som en del af den fremtidige behandling af sagen og det blev betonet, at det er vigtigt at holde en løbende dialog. Pkt. 3 Redegørelse for de to lister over særligt udsatte boligområder som udkommer til oktober og november Side 1 af 8

2 I juni blev der indgået en ny boligaftale som indeholder en ny liste over særligt udsatte boligområder. Hovedindholdet i aftalen er, at de 3 nuværende kriterier udvides til 5 kriterier, idet indkomst og uddannelse også kommer til at indgå. Når et boligområde opfylder 3 ud af 5 kriterier, så kommer det på listen. Samtidig laves den tekniske ændring, at tallene opgøres som toårige gennemsnit og ikke som tidligere 4 årige gennemsnit, og det betyder, at der kan ske større variationer fra år til år. Lovforslaget om en ny listen fremsættes til oktober, og man regner med, at områder opgjort efter de nye principper offentliggøres i november 2013 til afløsning af den gamle liste. Den nuværende liste gælder således stadig, og som følge af den nugældende lov vil der den 1. oktober bliver offentliggjort nye områder efter de gamle kriterier. Kriterierne: De gamle kriterier 1. Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 pct. 2. Andelen af beboere i alderen år uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse, overstiger 40 pct., opgjort som gennemsnit over de seneste fire år. 3. Antal dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer pr beboere på 18 år og derover overstiger 270 personer, opgjort som gennemsnit over de seneste fire år. De nye kriterier 1. Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 pct. 2. Andelen af årige uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse overstiger 40 pct. (gennemsnit for de seneste 2 år) 3. Antal dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer på 18 år og derover overstiger 2,70 pct. (gennemsnit for de seneste 2 år) 4. Andelen af beboere i alderen år, der er uden erhvervsuddannelse (inkl. videregående uddannelser) overstiger 60 pct. af samtlige beboere i samme aldersgruppe. 5. Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige på 15 år og derover i området er mindre end 60 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen. Overblik over listerne: 1. oktober 2012 kom den nuværende liste over særligt udsatte boligområder. Her kom Finlandsparken på som nyt område. Listen er gældende til 1. oktober Den er lavet på baggrund af de tre kriterier. 10. juni 2013 blev der offentliggjort en test-list ud fra de nye fem kriterier. Her blev Løget By nævnt som ny på listen. Det er en slags tænkt liste, og altså ikke gældende. 1. oktober 2013 kommer den nye liste over særligt udsatte boligområder. Den laves på baggrund af de tre kriterier. November 2013 forventes den nye liste at komme, som er lavet på baggrund af de fem kriterier. Listen vil afløse den som udkom 1. oktober. Med de mange lister lige oven i hinanden er der således god mulighed for at der vil opstå forvirring. Sekretariatslederen indstiller: At redegørelsen tages til efterretning. Redegørelsen tages til efterretning. Side 2 af 8

3 Pkt. 4 Ny pulje til boligsociale indsatser i nye udsatte boligområder Ministeriet for By, Bolig og Landsdistrikter udbyder en ny pulje til boligsociale indsatser i udsatte boligområder. Puljen blev præsenteret på MBBL s seminar d. 22. august. Puljen er på 2 x 15 mio. kr. over de næste 2 år og kan søges af nye boligområder på listen over særligt udsatte boligområder, samt såkaldte bobler områder som ligger lige på kanten til at komme på listen. I Vejle Kommune kan der søges fra Finlandsparken og Løget. Der er fokus på tre indsatsområder: Børn og unge, Beskæftigelse, og Tryghed. Ansøgninger skal ligge i forlængelse af / supplere helhedsplanernes indsatsområder og der skal indgås samarbejdsaftaler om indsatserne. Puljen søges i fællesskab mellem kommunen og boligorganisationen. Der er afsat 5 mio. kr. til udlejningsforsøg med kombineret udlejning. Forsøget er målrettet kommuner med ledige almene boliger. Pengene vil blive fordelt til to kommuner. Formålet er at afprøve brug af anvisning, lade boliger stå tomme, og annoncering. Ved kombineret udlejning gives der mulighed for at afvise socialt belastede familier, I loven er anført modtagere af kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelser. Det kan anvendes ved udlejning af almene familieboliger i afdelinger beliggende i områder med en høj andel af personer udenfor arbejdsmarkedet mod at kommunen anviser dem. Der udarbejdes hvert år en liste med de områder, hvor bestemmelsen kan anvendes og i Vejle er det pt. Finlandsparken og Løget. Efter ansøgning fra kommunen og boligorganisationen vil det kunne godkendes, at boligområder med indbyrdes geografisk tilknytning kan betragtes som et område, selvom afdelingerne ikke er fysisk sammenhængende. Dette betyder, at hele Nørremarken antagelig vil kunne godkendes som et samlet område, hvor reglen kan finde anvendelse. Der skal så indgås en aftale om anvisningen og hvordan den manglende leje skal dækkes. Puljen offentliggøres på ministeriets hjemmeside i starten af september, hvor vejledning, ansøgningsskema m.m. bliver tilgængeligt. Der er forventet ansøgningsfrist d. 1. november. I skrivende stund er der endnu ikke kommet noget på ministeriets hjemmeside, så detaljer omkring ansøgningskrav m.m. er endnu ikke tilgængelige. Sekretariatslederen indstiller: At Vejle Kommune byder ind på begge puljer. At Fællessekretariatet inddrager de forskellige parter fra kommune og boligorganisationer. At Fællessekretariatet er tovholder på processen. De endelige kriterier er nu kommet på ministerets hjemmeside: I Nørremarken har puljen været drøftet på det sidste Styregruppemøde. Her vil man gå efter indsatsområdet børn og unge, for at støtte op omkring Hotspot indsatsen som snart udløber. I Løget har puljen ikke været drøftet i Styregruppen endnu, men her kunne det f.eks. være en mulighed at gå efter indsatsområdet beskæftigelse. Der aftales et møde med Bent Iversen fra jobcentret for at drøfte mulighederne. Kombineret udlejning er et udlejningsværktøj som har virket godt i de store byer, hvor der er Side 3 af 8

4 stor søgning til boliger, der er dog en anderledes udfordring i provinskommunerne hvor der står boliger tomme. AAB vil byde ind på puljen i forhold til Løget. En udfordring bliver, at dem som afvises til en bolig i Løget, skal anvises en bolig et andet sted. Beslutning: Indstillingen blev tiltrådt uden bemærkninger. Pkt. 5 Fælles styringsdialogkonference Status på styringsdialogmøderne er, at der er afholdt styringsdialogmøder med: - Domea Vejle d. 15. maj - ØsterBO d. 18. juni - Domea Give d. 7. august - Boligforeningen Give d. 7. august - AAB d. 19. august - Jelling boligselskab d. 19. august - VÆB d. 19. august - Domea Egtved d. 20. august - De Vanføres Boligselskab d. 26. august - Lejerbo Grejs, Børkop og Vejle d. 27. august De resterende møde er planlagt til: - Domea Børkop d. 12. september Grejsdalen Boligforening var ikke interesseret i et møde. Referater fra møder er tilgængelige på hjemmesiden: Næsten alle har takket ja til at deltage i møderne og der har generelt været positivt at der er kommet struktur på processen.. Temaer på møderne: Boliger i udkantsområderne. Beskæftigelse og udsatte boligområder Renoveringer Indgangen til kommunen Fremover vil Henrik Stjernholm og Anders Monson være faste deltagere fra kommunen, mens Michael Pettersen og Ulla Varneskov deltager ad hoc. Tidsplanen skal skærpes til næste runde, da Boligselskaberne ikke kan nå at få styringsrapporterne behandlet i afdelingerne. Endvidere mangler også benchmarking tal fra LBF. Grundlaget for dialogen er styringsrapporten, oplysningsskemaerne for afdelingerne samt årsregnskab. Fokus er derfor primært på afdelinger med behov for særlige indsatser, væsentlige problemer og kritiske nøgletal. Herudover drøftes fokuspunkter og konkrete tiltag i afdelingerne. Side 4 af 8

5 Forslag til et muligt tema på den fælles styringsdialogkonferencen kan være boliger i yderområder, da det er et fælles fokus fra boligselskaberne og Vejle Kommune. Der kunne f.eks. være et indlæg fra Domea. Andre muligheder kunne være fremtidsvinklen - fremtidens boligområder, eller rentabilitet - renovering vs. nedrivning. Endvidere foreslås en opfølgning på studietur til Malmø og at vi ser på danske eksempler i billeder og visioner. 1. Visioner for bæredygtigt nybyggeri 2. Visioner for bæredygtig renovering af eksisterende boliger 3. Afvikling af udtjente eller dårligt beliggende boliger hvordan gør man det andre steder? Sekretariatslederen indstiller: at konferencen afholdes den 12. december 2013 i forlængelse af næste BPS møde. at BPS mødet starter en time tidligere end sædvanligt - kl. 15. at boligselskaberne byder ind med forslag til placering af konferencen eksempelvis i yderområderne. at der nedsættes en planlægningsgruppe for konferencens nærmere indhold. Det blev vedtaget at afholde konferencen d. 12. december i forlængelse af mødet i BPS som startes kl. 15. Det blev foreslået at afholde konferencen i Vingstedcentret. Beslutning: Indstillingen blev tiltrådt med de bemærkninger: At konferencen afholdes i Vingstedcentret At der nedsættes en planlægningsgruppe bestående af fællessekretariatet, Tage Majgaard, og repræsentanter fra teknisk forvaltning. Pkt.6 Status på temaer På BPS møde d. 14. marts blev der aftalt følgende temaer for BolivVejle: a) Ghettoproblematik b) Søndermarken / områdeindsats c) Problemramte boligafdelinger på landet d) Kommunikation og branding e) Lokal forankring I første omgang er der fokus på de tre første. Status for temaet vedr. arbejdet med ghettoproblematik Jf. pkt. 3 og 4. Status for tema vedr. Søndermarken Side 5 af 8

6 Vejle Kommune har fået midler fra Realdania til kickstart af projektet og Vejle er stadig blandt 7 kommuner med i opløbet til realiseringsstøtte fra den store pulje hvor 3-4 kommuner vælges ud. Realdania hovedinteresse er "Den Globale Alminding", da det er deres vurdering, at de bedste muligheder for at kickstarte private investeringer primært knytter sig til Den Globale Almindings kobling til Løget Center, krydset og erhvervsområdet. s_ aspx Der er aftalt møde med Realdania den for at snakke mere om Søndermarken, og hvad de vil have bearbejdet mere. Det går meget på erhvervsudvikling af Løget Center og Diskovej, et vartegn og sammenhæng til AAB og Striben. Realdania giver kr. incl. moms og minus fondsafgift til projektudvikling og Vejle Kommune skal bidrage med et tilsvarende beløb. Der er startmøde på erhvervsnetværk i Søndermarken i samarbejde med BRF kredit d. 9. september og der er sideløbende ved at ske en kortlægning af interessenter i Søndermarken mhp. at få etableret et lokalråd i regi af Udvalg for lokalsamfund og nærdemokrati (BRF indgår i et netværk nedsat af MBBL med bl.a. CABI, BL, CFBU, foreningen nydanskerne som vil lave et pilotprojekt som bygger videre på for de deltagendes bedste erfaringer med CSR indsatser. Søndermarken kan muligvis blive dette område. Lene Hjort, CSR chef i BRF kredit er vores kontakt.) Bilag 1: Notat om problemramte områder på landet. Status for tema vedr. problemramte boligafdelinger på landet 6. juni blev der afholdt en rundtur til Domea Gives afdeling 49.1 beliggende i Thyregod, Farre, Gadbjerg, Vonge, Givskud, Kollemorten og Grønbjerg. Domea har udarbejdet et udfordringsark vedr. afdelingerne. (Vedlagt som bilag) Carsten Petersen, teknisk chef i Domea fremsender et notat d. 7 oktober med en samlet oversigt over boligernes tekniske tilstand, økonomi, mv. med henblik på en dialog med LBF om nye muligheder. Udfordringerne i overskrifter er: - de generelle udviklingstendenser - Private udlejningsboliger og nyere attraktive almene boliger kan være en stor konkurrent for ældre almene boliger. - Tab på fraflytter og tomgang - Dårlige betalere kan ikke afvises - Ydelsen fastholdes, når realkreditlånet er betalt Landsbyggefonden kan efter en nærmere samlet vurdering yde støtte til finansieringen af fysiske arbejder i almene boliger. Det drejer sig om: Opretning, udbedring, vedligeholdelse, forbedring, ombygning, sammenlægning af lejligheder (tilgængelighed) og miljøforbedringer af udearealer og beboerfaciliteter i alment byggeri, samt til infrastrukturændringer i ghettoområder. Landsbyggefonden har mulighed for at yde driftsstøtte til problemramte almene boligafdelinger. Kapitaltilførsel ydes med 1/5 (tilskud) fra boligorganisationen, 1/5 (lån) fra kommunen, 1/5 (lån) fra realkreditinstituttet og 2/5 fra fonden (1/5 lån, 1/5 tilskud). Landsbyggefonden har mulighed for at yde særlig driftsstøtte til problemramte almene boligafdelinger. Støtten ydes som kapitaltilførsel og investeringstilskud, huslejesikring/-bidrag i h.t. omprioriteringslove, støtte til beboerrådgiverordninger og støtte til afløsning af Side 6 af 8

7 hjemfaldsklausuler. Støtten ydes til alment byggeri dels som tilskud, dels som lån (rente- og afdragsfrie indtil videre). Der er kødannelse til disse midler, p.t. 3-4 år. Tema vedr. Forankring Udgangspunkt i opsamling på Rambøll evaluering i foråret. De har lavet en rapport som nu ligger til review hos SFI. Den forventes offentliggjort i december. Derefter vil Rambøll gerne komme og fortælle om de generelle anbefalinger set fra alle de steder de har evalueret. Det foreslås, at sætte emnet på førstkommende BPS møde i 2014 Arbejdet med ghettoproblematikken: I forbindelse med ansøgningen til den nye pulje, skal der laves en partnerskabsaftale mellem ministeriet, kommunen, og boligorganisationen. Kommunen er ved at lave en kortlægning af de kommunale ressourcer der bruges i boligområderne. Søndermarken: Realdania har givet kr. til at videreudvikle projektdelen omkring den globale alminding, stien der skal forbinde området. Der kommer en nærmere drøftelsen omkring arbejdet d. 1 oktober. Der ligger en udfordring i at finde private investorer. I april/maj 2014 tages der stilling til hvilke af de udvalgte projekter, som bliver valgt til at få støtte til realisering. Problemramte boligafdelinger på landet: JG fra Domea har lavet et notat omkring problemramte områder på landet. Byggechefen fra Domea er ved at udarbejde et notat, på daggrund af busturen til Give. Dette bliver fremlagt på et møde d. 7 oktober. De nuværende muligheder er renovering, fraslag, og nedrivning. Der er et behov for at kigge på flere muligheder f.eks. refinansiering. Vi skal prøve at have nogle af disse eksempler regnet grundigt igennem, for at få det gjort konkret. HS skal prøver at indhente eksempler fra andre steder. I BL regi er disse problemstillinger også noget man taler om. Emnet skal på dagsordenen til det næste møde i PBS, evt. som et emne på styringsdialog konferencen. Forankring: Emnet sættes på dagsordenen til det førstkommende BPS møde i 2014, og tager udgangspunkt i evalueringen fra Rambøll. Pkt. 7 Orienteringspunkter Ansøgning fremsendt til Realdania vedr. Vestbyen I Projekt Vestbyen tager tråden op er det formålet at give nyt liv til Vestbyens historie og skabe identitet, sammenhæng og grundlag for socialt samvær mellem generationer ved at sætte fokus på "Tråden". Visionen er, at projektet genskaber en fælles identitet i Vestbyen og har sit udspring i et beboerønske om at skabe mere sammenhæng på tværs imellem AAB Vejles 8 Afdelinger i Vestbyen og andre, samt ønsket om platforme for flere sociale fællesskaber. Der opføres en 2500 meter lang fysisk forbindelse, Tråden, - der er en bevægelsesrute, der som en rød tråd slynger sig gennem boligafdelingerne og forbinder dem med 4 større Mødesteder samt en række mindre Åndehuller i Vestbyen. Svar på ansøgning forventes i oktober. Side 7 af 8

8 Ansøgning til Velfærdsministeriet vedr. projekt "Nabohjælp til udsatte beboere" Formålet med projektet er at bryde isolationen hos psykisk sårbare (ikke svært psykisk syge). Nabohjælpen kommer fra frivillige beboere, der rekrutteres fra boligområderne. Beboere, som har lyst til at yde en særlig netværksskabende indsats overfor psykisk sårbare og skabe relationer, så isolationen brydes og der etables et styrket naboskab, mere inklusion og øget social kapital i boligområder. Projektets frivillige har fokus på at støtte disse borgere til udvikling og begribelighed af eget liv gennem samtale, aktiviteter m.v. og vi vil investere i at uddanne frivillige beboere til at være netværk, yde støtte, besøg mv til sårbare naboer, da ensomhed og ringe netværk kan medføre en forværring af en psykisk lidelse. Aktiviteten kan være som besøgsven, som følgeskab til aktiviteter i boligområdet, kulturelle/fritidsaktiviteter, bibliotek (nem ID), gåtur ELLER bidrage til at skabe kontakt sammen med ansatte i psykiatrien til beboere der er vanskelige at komme i kontakt med mv. Formålet er ikke at lave nye væresteder, men derimod at skabe en lettere forbindelse til de eksisterende muligheder og til aktiviteter i boligområdet. Vi forventer, at der igennem disse netværksskabende aktiviteter kommer mere forståelse og viden om psykisk sårbarhed. Vi tror på, at den viden og de netværksskabende aktiviteter medvirker til inklusion af psykisk sårbare i nærmiljøet. Der er søgt på 2 medarbejdere i 3 år, med ansættelse i BolivVejle. Svar på ansøgning i oktober Økonomisk rådgivning Økonomisk rådgivning i boligområderne starter i Nørremarken og Løget én gang om måneden. BRF stiller økonomiske rådgivere til rådighed. Der kan bookes aftale via Lis Aagaard. Bilag 2: Infobrev om Grønne ildsjæle. Grønne ildsjæle Grønt forum har modtaget midler til at støtte udvikling af bedre affaldssortering i boligselskaber. Der er via projektet mulighed for at få tilbudt en række temaaftner med informationer om bedre sortering. Det er hensigten på en gang at styrke det sociale fællesskab og samtidig åbne dørene for en anderledes måde at formidle om affaldssortering. Projektet skal køres i ½ år, dvs. til slutning af december Infobrev vedhæftet som bilag. De ønsker kontakt via boligselskaber til 2 steder der kan være med. Har forsøgt via mailadresser på de beboere der deltog i kursus for et par år siden. De vil gerne lave netværk med dem. Fødevarebanken Et initiativ i København der indsamler mad fra fødevarevirksomheder og uddeler til sociale væresteder. Der arbejdes på at få projektet til Vejle. Pkt. 8 Eventuelt Budget kontrol: Budgetkontrol for perioden indtil blev udleveret. Restancer: Der blev stillet et spørgsmål fra PBS, om kommunen kan trække fra overførselsindkomster, til betaling af husleje? MP undersøger dette. AAB har lige haft 4 fraflytninger med et samlet tab på kr. Side 8 af 8

Forum for Koordination og udvikling for BolivVejle Referat af d. 22. februar 2012

Forum for Koordination og udvikling for BolivVejle Referat af d. 22. februar 2012 Forum for Koordination og udvikling for BolivVejle Referat af d. 22. februar 2012 Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. sluttidspunkt kl. 22.februar 2012 Skolegade. Lok. 2325 13.30 15.30 Deltagere

Læs mere

BA10 - endelig aftale 8. november 2010

BA10 - endelig aftale 8. november 2010 Socialministeriet BA10 - endelig aftale 8. november 2010 Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om styrket indsat i ghettoområderne og anvendelsen

Læs mere

Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18

Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18 AB bladet Nr. 1 - April 2015 Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18 Læs side 7-8 16. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg: Grethe

Læs mere

Regeringens strategi mod ghettoisering

Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringen Maj 2004 Regeringen Maj 2004 Regeringens strategi mod ghettoisering Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 28. februar 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 7. marts 2013, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17:15

Læs mere

Børn og unge som bygherrer Skelager Børne- og Ungdomspark

Børn og unge som bygherrer Skelager Børne- og Ungdomspark Børn og unge som bygherrer Skelager Børne- og Ungdomspark - et forsøg med områdefornyelse Program august 2005 Aalborg Kommune I samarbejde med Hasseris Boligselskab og Kuben Byfornyelse Danmark AS Indholdsfortegnelse

Læs mere

AlmenVejledning AlmenRapport 2 C 3

AlmenVejledning AlmenRapport 2 C 3 Samarbejde mellem kommune og boligorganisationer Fire modeller til fremtidssikring med erfaringer fra Vejle, Herning, København og Herlev AlmenVejledning AlmenRapport 2 C 3 Kolofon Titel Udgave Samarbejde

Læs mere

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for beboerindflydelse Læs side 6 15. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 22. oktober kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud: Henrik

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

BEBOERPROJEKT BISPEBJERG

BEBOERPROJEKT BISPEBJERG BEBOERPROJEKT BISPEBJERG FSB S HELHEDSPLAN FOR DEN BOLIGSOCIALE INDSATS PÅ BISPEBJERG 2013-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 2 PROBLEMKOMPLEKSET PÅ BISPEBJERG... 3 BØRN, UNGE

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Sundholmsvejkvarteret Nord (planogarkitektur.kk.dk) Sundholmsvejskvarteret Syd (planogarkitektur.kk.dk) December 2008 VIBO AAB Lejerbo Hovedstadens Almennyttige

Læs mere

Helhedsplan for Trigeparken

Helhedsplan for Trigeparken Oktober 2008 Helhedsplan for Trigeparken Afdeling 19 og 20 Udarbejdet for: Udarbejdet af: www.niraskon.dk Oktober 2008 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrunden for udarbejdelse af helhedsplanen 5 2. Beskrivelse

Læs mere

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre 1. Projekt Bydelsmødre, Akacieparken/Bispebjerg, side 2-36 2. Projekt Bydelsmødre, Nørrebro, side 37-72 3. Projekt Bydelsmødre, Sjælør/Kgs. Enghave, side 73-104 4.

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

BERETNING 2010 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE

BERETNING 2010 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE BERETNING 2010 BERETNING 2010 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE Valgt af Boligselskabernes Landsforening Jesper Nygård, København, formand Niels Olsen, Frederiksberg, næstformand Christian Høgsbro, København

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. december 2014 kl. 17.00, Havneholmen, ML-Danmark Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Morten Boje, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde Årsrapport 1. juli 2012 31. december 2013 Målgruppen for rådets arbejde De hjemløse og de mest udsatte borgere blandt stofmisbrugere, sindslidende, prostituerede og alkoholikere. Endvidere udsatte unge

Læs mere

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte.

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte. LANDSBYGGEFONDEN 22. marts 2011 Vejledning om udarbejdelse af ansøgning i henhold til lov om almene boliger m.v. 91a og fondens regulativ om tilskud til boligsocial indsats (boligsociale aktiviteter og

Læs mere

Helhedsplan for de almene boligafdelinger: AAB afd. 8, 24, 33 og 49, SAB afd. Fynshuse og 3B afd. Sangergården 1 + 2 samt Vestergårdsvej

Helhedsplan for de almene boligafdelinger: AAB afd. 8, 24, 33 og 49, SAB afd. Fynshuse og 3B afd. Sangergården 1 + 2 samt Vestergårdsvej Helhedsplan for de almene boligafdelinger: AAB afd. 8, 24, 33 og 49, SAB afd. Fynshuse og 3B afd. Sangergården 1 + 2 samt Vestergårdsvej - Et samarbejde mellem boligorganisationerne AAB, 3B og SAB samt

Læs mere