2013/1 LSF 108 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni Forslag. til. (Ændringer som følge af lov om Danmarks Innovationsfond m.v.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2013/1 LSF 108 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. Forslag. til. (Ændringer som følge af lov om Danmarks Innovationsfond m.v."

Transkript

1 2013/1 LSF 108 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Styrelsen for Forskning og Innovation, j.nr. 14/ Fremsat den 15. januar 2014 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om teknologi og innovation og lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde (Ændringer som følge af lov om Danmarks Innovationsfond m.v.) 1 I lov om teknologi og innovation, jf. lovbekendtgørelse nr. 835 af 13. august 2008, som ændret ved 72 i lov nr af 19. december 2008, foretages følgende ændringer: 1. I 1, stk. 2, indsættes efter»fremme«:»teknologiudvikling og innovation, der udøves gennem godkendte teknologiske serviceinstitutter, innovationsmiljøer og innovationsnetværk m.v., samt ved«. 2. Overskriften før 3 ophæves affattes således:» 3. Til bistand ved gennemførelsen af lovens formål kan ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser indhente rådgivning fra Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd.«4. 4 og 4 a ophæves. 5. I 5, stk. 1, udgår»og efter indstilling fra Rådet for Teknologi og Innovation«. 6. I 5, stk. 3, ændres»rådet for Teknologi og Innovation«til:»ministeren«. 7. I 5, stk. 4, ændres»rådet«til:»ministeren«. 8. I 5, stk. 6, 2. pkt., udgår»efter indstilling fra rådet«. 9. I 7, stk. 2, nr. 2, ændres»50.000«til:» «. 10. I 7, stk. 4, indsættes efter»finanslove«:»,«, og»og efter indstilling fra Rådet for Teknologi og Innovation«udgår. 11. I 9, stk. 1, udgår»og efter indstilling fra Rådet for Teknologi og Innovation«. 1

2 12. Efter 9 indsættes før overskriften før 10:»Innovationsnetværk 9 a. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan tildele medfinansiering af innovationsnetværk til fremme af samarbejde og formidling af viden mellem danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner, godkendte teknologiske serviceinstitutter, videninstitutioner og virksomheder. Stk. 2. Medfinansiering af innovationsnetværk tildeles efter ansøgning og på baggrund af offentliggjorte kriterier for tildeling af medfinansiering.«13. I 11, stk. 2, ændres»finansstyrelsen«til:»statens Administration«. 14. Overskriften før 14 affattes således: ophæves og i stedet indsættes:»delegationsbestemmelser 14. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan bemyndige en statslig myndighed under ministeriet eller andre myndigheder efter forhandling med vedkommende minister til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser. Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder at afgørelserne ikke skal kunne påklages. Stk. 3. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte nærmere regler om udøvelsen af de beføjelser, som en anden statslig myndighed efter forhandling med vedkommende minister bliver bemyndiget til at udøve efter stk. 1.« ophæves. 2 I lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde, jf. lovbekendtgørelse nr. 353 af 25. marts 2013, foretages følgende ændring: 1. I 14 ændres»rådet for Teknologi og Innovation«til:»Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd«. 3 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april Stk. 2. Danmarks Innovationsfond indtræder ved lovens ikrafttræden i de rettigheder og forpligtelser, som hidtil har tilkommet Rådet for Teknologi og Innovation, jf. dog stk. 3. Stk. 3. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser indtræder ved lovens ikrafttræden i de rettigheder og forpligtelser, som hidtil har tilkommet Rådet for Teknologi og Innovation, i relation til godkendte teknologiske serviceinstitutter, innovationsmiljøer og innovationsnetværk. 4 Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2. Stk kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger. 2

3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Baggrund 3. Lovforslagets hovedelementer 3.1. Nedlæggelse af Rådet for Teknologi og Innovation 3.2. Administration af godkendte teknologiske serviceinstitutter, innovationsmiljøer og innovationsnetværk Godkendte teknologiske serviceinstitutter Innovationsmiljøer Innovationsnetværk 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 4.1. Specifikke bemærkninger om bevillingsmæssige forhold 4.2. Nedlæggelse af finanslovskonti 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. 6. Administrative konsekvenser for borgerne 7. Miljømæssige konsekvenser 8. Forholdet til EU-retten 9. Høring 10. Sammenfattende skema 1. Indledning Dette lovforslag indeholder en række ændringer som følge af oprettelsen af Danmarks Innovationsfond - fonden for strategisk forskning, højteknologi og innovation. Samtidig med dette lovforslag fremsætter ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser lovforslag nr. L 107 til lov om Danmarks Innovationsfond, hvorved Danmarks Innovationsfond foreslås oprettet. Herved samles de konkurrenceudsatte midler til strategisk og udfordringsdrevet forskning, teknologiudvikling og innovation på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers område i ét organ. Med nærværende lovforslag foreslås det, at Rådet for Teknologi og Innovation nedlægges. Danmarks Innovationsfond skal have fokus på sin bevilligende funktion, og for at sikre en klarere adskillelse af driftsopgaver over for opgaver i forbindelse med udmøntning af bevillinger foreslås det i dette lovforslag, at administrationen af de institutionslignende bevillinger til godkendte teknologiske serviceinstitutter, innovationsmiljøer og innovationsnetværk indtil videre forankres i Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser fremsætter endvidere samtidig med nærværende lovforslag, lovforslag nr. L 107 om Danmarks Innovationsfond og lovforslag nr. L 109 om ændring af lov om forskningsrådgivning m.v. og forskellige andre love og om ophævelse af lov om Højteknologifonden. (Ændringer som følge af lov om Danmarks Innovationsfond). Heri foreslås det bl.a. at udvide mandatet for Danmarks Forskningspolitiske Råd til ud over forskning også at omfatte rådgivning 3

4 vedrørende teknologiudvikling og innovation og at gennemføre overordnede evalueringer af forskningsog innovationssystemet. 2. Baggrund Med regeringens innovationsstrategi fra 19. december 2012, Danmark - Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomheder, blev der lagt op til en reform af forsknings- og innovationssystemet under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) samt Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har den 3. oktober 2013 indgået Aftale om Danmarks Innovationsfond - fonden for strategisk forskning, højteknologi og innovation. Ved aftalen er partierne enige om at gennemføre en revision af forsknings- og innovationssystemet under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, herunder etablere Danmarks Innovationsfond. Baggrunden er, at de store offentlige investeringer i forskning og innovation i øget omfang skal bidrage til løsninger på samfundsudfordringer og skabe vækst og beskæftigelse. Revisionen af forsknings- og innovationssystemet under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse skal understøtte, at systemet bliver mere enkelt og slagkraftigt, og styrke koblingen mellem forskning og teknologi- og innovationsindsatsen i virksomheder. Sammen med de to øvrige lovforslag, som er nævnt under pkt. 1, følger dette lovforslag op på denne aftale. 3. Lovforslagets hovedelementer 3.1. Nedlæggelse af Rådet for Teknologi og Innovation Rådet for Teknologi og Innovation er nedsat af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser i henhold til lov om teknologi og innovation. Formålet med lov om teknologi og innovation er at styrke teknologiudvikling og innovation i erhvervslivet. Loven er en rammelov, der på et overordnet plan regulerer de initiativer, der kan iværksættes inden for lovens formål, og som navnlig tilsigter at fremme 1) samarbejde og formidling af viden mellem danske og udenlandske forskere, danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner, teknologiske serviceinstitutter, videninstitutioner og virksomheder, 2) innovation, udvikling, spredning, udnyttelse og kommercialisering af forskningsresultater, ny teknologi, organisatorisk og markedsmæssig viden, 3) tilgang og udvikling af viden- og teknologibaserede virksomheder, 4) innovation og tilførsel af kapital og kompetence til viden- og teknologibaserede virksomheder, 5) internationalt samarbejde om udnyttelsen af viden og teknologi. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan inden for de rammer, der afsættes på de årlige finanslove, og til opfyldelse af lovens formål iværksætte initiativer, herunder medfinansiering af udviklingsaktiviteter, analyser, evalueringer m.v. 4

5 Ministeren har i vidt omfang henlagt administrationen af initiativerne til Rådet for Teknologi og Innovation således, at rådet på ministerens vegne udmønter tilskud til teknologiudvikling og innovation m.v. Rådet for Teknologi og Innovation har endvidere til opgave inden for lovens formål at rådgive ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser. Rådet består af en formand og 8 medlemmer. Rådet har nedsat bl.a. Erhvervsforskerudvalget som rådgivende udvalg. Sekretariatsbetjeningen af rådet varetages af Styrelsen for Forskning og Innovation under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Som konsekvens af forslaget om at oprette Danmarks Innovationsfond foreslås det at nedlægge Rådet for Teknologi og Innovation ved at ophæve og ændre en række bestemmelser i lov om teknologi og innovation. Danmarks Innovationsfond vil efter forslaget indtræde i rettigheder og forpligtelser, som hidtil har tilkommet Rådet for Teknologi og Innovation. Dette gælder dog ikke rettigheder og forpligtelser vedrørende godkendte teknologiske serviceinstitutter, innovationsmiljøer og innovationsnetværk, jf. pkt. 3.2 i de almindelige bemærkninger nedenfor. Rådet for Teknologi og Innovations opgave med at rådgive ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser efter lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde, foreslås henlagt til Danmarks Forskningspolitiske Råd, jf. herved pkt. 1 om det samtidige lovforslag, hvor det foreslås at udvide mandat og sammensætning for Danmarks Forskningspolitiske Råd. Der henvises i øvrigt til de specielle bemærkninger til de enkelte bestemmelser Administration af godkendte teknologiske serviceinstitutter, innovationsmiljøer og innovationsnetværk Med forslaget til lov om Danmarks Innovationsfond forudsættes det, at Danmarks Innovationsfond primært skal udmønte tilskud til strategisk og udfordringsdrevet forskning, teknologi, herunder højteknologi, og innovation. Fonden skal således have fokus på sin bevilligende funktion. For at sikre en klarere adskillelse af driftsopgaver over for opgaver i forbindelse med udmøntning af bevillinger foreslås det, at administrationen af de institutionslignende bevillinger til godkendte teknologiske serviceinstitutter, innovationsmiljøer og innovationsnetværk indtil videre forankres i Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Det er hensigten, at der skal etableres et tæt samarbejde mellem Danmarks Innovationsfond, ministeriet og godkendte teknologiske serviceinstitutter, innovationsmiljøer og innovationsnetværk. Forslaget om den ændrede forankring af henholdsvis godkendte teknologiske serviceinstitutter, innovationsmiljøer og innovationsnetværk beskrives nedenfor i pkt og de specielle bemærkninger til de enkelte bestemmelser Godkendte teknologiske serviceinstitutter Godkendte teknologiske serviceinstitutter er særskilt reguleret i lov om teknologi og innovation. Ministeren kan efter ansøgning og efter indstilling fra Rådet for Teknologi og Innovation godkende almennyttige selvejende institutioner eller almennyttige aktieselskaber som godkendte teknologiske serviceinstitutter. Der eksisterer p.t. ni godkendte teknologiske serviceinstitutter. Godkendte teknologiske serviceinstitutter har til formål at opbygge teknologiske kompetencer og serviceydelser og stille dem til rådighed for dansk erhvervsliv på kommercielle vilkår. 5

6 Godkendte teknologiske serviceinstitutter skal inden for området teknologisk service arbejde på et økonomisk, fagligt og organisatorisk betryggende grundlag. Institutternes vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af Rådet for Teknologi og Innovation. Godkendelse indebærer, at rådet skal have indseende med det enkelte instituts samlede virksomhed, sådan at Rådet for Teknologi og Innovation kan føre tilsyn med instituttet. Instituttet skal meddele ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser, såfremt der sker ændringer i forhold, der ligger til grund for godkendelsen og medfinansieringen. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser indgår på vegne af Rådet for Teknologi og Innovation treårige resultatkontrakter med godkendte teknologiske serviceinstitutter. Resultatkontrakterne medfinansierer specifikke forsknings- og udviklingsaktiviteter på institutterne, der skal føre til opbygning og udvikling af nye teknologiske kompetencer og serviceydelser. Med nedlæggelsen af Rådet for Teknologi foreslås det, at administrationen af godkendte teknologiske serviceinstitutter indtil videre forankres i Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, således at ministeriet varetager administrationen af godkendte teknologiske serviceinstitutter. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser vil efter forslaget fortsat skulle godkende institutterne, men fremadrettet uden indstilling fra Rådet for Teknologi og Innovation. Ministeren vil endvidere overtage rettigheder og forpligtelser for Rådet for Teknologi og Innovation i forhold til institutterne. Som følge heraf vil ministeren f.eks. respektere allerede indgåede aftaler og kontrakter. Det vil endvidere fremover være ministeren, der alene træffer beslutning om medfinansiering af institutterne, ligesom ministeren vil skulle godkende institutternes vedtægter og ændringer heraf. Endelig foreslås det, at ministeren ligesom Rådet for Teknologi og Innovation i dag skal have indseende med institutternes samlede virksomhed for at kunne varetage tilsynet med institutternes virke, herunder at institutternes virke udøves i overensstemmelse med loven Innovationsmiljøer Innovationsmiljøerne er særskilt reguleret i lov om teknologi og innovation. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan efter ansøgning godkende innovationsmiljøer med henblik på at fremme samspillet mellem det offentlige vidensystem, nye innovative virksomheder, etablerede virksomheder og kapitalkilder. Innovationsmiljøerne er private investeringsaktieselskaber, som på statens og egne vegne investerer risikovillig kapital i nye innovative iværksættervirksomheder. Innovationsmiljøer er aktieselskaber, hvis hovedformål er at beskæftige sig med aktiviteter, som knytter sig til udvikling af nye service- og produktideer frem mod kommerciel udnyttelse. Forvaltningsloven finder anvendelse på den virksomhed, der udøves som innovationsmiljø. Udpegning og godkendelse som innovationsmiljø foretages på baggrund af offentlige udbud. Ved seneste udbud i 2013 er fire innovationsmiljøer blevet godkendt til at varetage aktiviteterne fra den 1. januar Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan inden for den ramme, der fastsætte på de årlige finanslove, og efter indstilling fra Rådet for Teknologi og Innovation helt eller delvis medfinansiere etableringen og driften af godkendte innovationsmiljøer samt tildele innovationsmiljøerne en ramme til medfinansiering af nye ideer, opfindelser og forskningsresultater. Med nedlæggelsen af Rådet for Teknologi foreslås det, at administrationen af innovationsmiljøerne indtil videre forankres i Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, således at ministeriet varetager administrationen af innovationsmiljøerne. Ministeren for forskning, innovation og videregå- 6

7 ende uddannelser vil fortsat skulle godkende innovationsmiljøerne. Ministeren vil efter forslaget om at nedlægge Rådet for Teknologi og Innovation fremover alene kunne træffe beslutning om medfinansiering af etablering og drift af innovationsmiljøer samt tildele innovationsmiljøerne en ramme til medfinansiering af nye ideer, opfindelser og forskningsresultater, dvs. uden indstilling Innovationsnetværk Innovationsnetværk er et initiativ iværksat og medfinansieret efter lov om teknologi og innovation. Innovationsnetværk har til formål at fremme samarbejde og formidling af viden mellem danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner, teknologiske serviceinstitutter, videninstitutioner og virksomheder. Det foreslås, at ministerens mulighed for at medfinansiere innovationsnetværk lovfæstes i en ny selvstændig bestemmelse i loven på linje med reguleringen af godkendte teknologiske serviceinstitutter og innovationsmiljøerne. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Lovforslaget indebærer ikke merudgifter for det offentlige. 4.1 Specifikke bemærkninger om bevillingsmæssige forhold Som følge af nedlæggelsen af Rådet for Teknologi og Innovation overføres bevillingerne på finanslovens Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter, Medfinansiering af innovationsmiljøer samt ordningen Innovationsnetværk Danmark under Samarbejde om innovation og videnspredning til Andre programaktiviteter på henholdsvis Forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2014, samt finanslovsforslaget for Aktiver og passiver vedrørende de berørte ordninger overdrages ved åbningsbalancen. Midlerne på finanslovens Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter opføres på underkonto 90. Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (ny konto). Midlerne udmøntes i 2014 i henhold til de prioriteringer og bindinger, der fremgår af anmærkningerne på kontoen på finansloven for Midlerne på finanslovens Medfinansiering af innovationsmiljøer opføres på underkonto 91. Medfinansiering af innovationsmiljøer (ny konto). Midlerne udmøntes i 2014 i henhold til de prioriteringer, der fremgår af anmærkningerne på kontoen på finansloven for 2014 Midlerne på finanslovens Samarbejde om innovation og videnspredning opføres på underkonto 92. Innovationsnetværk Danmark (ny konto). Midlerne udmøntes i 2014 i henhold til de prioriteringer og bindinger, der fremgår af anmærkningerne på kontoen på finansloven for Særlige bevillingsbestemmelser I tilknytning til Andre programaktiviteter tilføjes følgende særlige bevillingsbestemmelser, der supplerer eller fraviger de almindelige bevillingsbestemmelser i Budgetvejledningen m.v. Efter hver bestemmelse henvises i parentes til det relevante punkt i Budgetvejledningen, jf. cirkulære nr af 10. december 2013 om Budgetvejledning Der er adgang til at overføre bevillinger fra Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter, Medfinansiering af innovationsmiljøer, og Innovationsnetværk Danmark til Styrelsen for Forskning og Innovation med henblik på dækning af administrative udgifter til forvaltning af programmer, gennemførelse af evalueringer samt andre tidsbegrænsede opgaver, dog således at de lønsumsstyrede bevillinger herved ikke forhøjes. (BV 2.2.9) 7

8 Der er adgang til at overføre bevillinger fra Innovationsnetværk Danmark til bevillinger under Universiteter i forbindelse med tiltag under samarbejde om innovation og videnspredning. (BV 2.2.9). Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter er ikke omfattet af reglerne om statens selvforsikring. (BV 2.4.4). Følgeudgifter til fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne til Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter, Medfinansiering af innovationsmiljøer, og Innovationsnetværk Danmark, kan afholdes af bevillingen. (BV ). Bevillingerne under Medfinansiering af innovationsmiljøer kan i indeværende finansår forhøjes med indtægter fra tilbageløb på medfinansiering m.v. under Medfinansiering af innovationsmiljøer Nedlæggelse af finanslovskonti Lovforslaget indebærer, at finanslovskontoen Udvikling af kompetence og teknologi m.v. nedlægges. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. Lovforslaget medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. 6. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 7. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser 8. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter 9. Høring Et udkast til lovforslag har i perioden fra den 22. oktober 2013 til den 20. november 2013 været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer m.v.: Region Hovedstaden, Region Midtjylland, Region Nordjylland, Region Sjælland, Region Syddanmark, Datatilsynet, Domstolsstyrelsen, Færøernes Landsstyre, Grønlands Selvstyre, Moderniseringsstyrelsen, Nationalbanken, Rigsrevisionen, Copenhagen Business School - Handelshøjskolen, Danmarks Tekniske Universitet, IT-Universitetet i København, Københavns Universitet, Roskilde Universitet, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Arkitektskolen Aarhus, Center for Regional- og Turismeforskning, Danmarks Designskole, Danmarks Meteorologiske Institut, Dansk Arkitektur Center, Dansk Center for Forskningsanalyse, Dansk Institut for Internationale Studier, Det Kongelige Bibliotek, Det Kongelige Danske Kunstakademi, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, Designskolen Kolding, Forsvarsakademiet, Institut for Menneskerettigheder, IT-Vest, Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mental retardering, Nationalmuseet, Naturhistorisk Museum, Rigsarkivet, SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, Statens Museum for Kunst, Statens Serum Institut, Statsbiblioteket, Akademiet for de Tekniske Videnskaber, A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers fond til almene formaal, Bitten og Mads Clausens Fond, Carlsbergfondet, Danmarks Apotekerforening, Danmarks Vækstråd (erstatter Danmarks Erhvervsråd), Danmarks Forskningspolitiske Råd, Danmarks 8

9 Grundforskningsfond, Det Frie Forskningsråd, Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Det Strategiske Forskningsråd, Det Økologiske Råd, Det Økonomiske Råd, Fabrikant Mads Clausens Fond, Fonden Teknologirådet, Friluftsrådet, Højteknologifonden, Kræftens Bekæmpelse, Lundbeckfonden, Nordeafonden, Novo Nordisk Fonden, Oticonfonden, Rockwool Fonden, Rådet for Teknologi og Innovation, Trygfonden, Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed, Veluxfonden, Vækstfonden, Danmarks Akkrediteringsinstitution, Advokatsamfundet, Akademikerne, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, CO-industri, Danish institute for study abroad, Danmarks Erhvervsforskningsakademi, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, Dansk Folkeoplysnings Samråd, Danske Handicaporganisationer, DI, Danmarks Jurist- og Økonomforbund, Dansk Ungdoms Fællesråd, Danske Regioner, Danske Studerendes Fællesråd, Danske Universiteter, Det Etiske Råd, LO, DM fagforening for højtuddannede, Fagligt Fælles Forbund, Finansrådet, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelse, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd, Godkendt Teknologisk Service, Højskoleforeningen, Ingeniørforeningen i Danmark, IT-Branchen, KL, Kulturministeriets Rektorer, Landbrug og Fødevarer, Landsorganisationen i Danmark, Lægeforeningen, Lægemiddelindustriforeningen, Mellemfolkeligt Samvirke, Ph.d.-nettet, Professionshøjskolernes Rektorkollegium, Rektorkollegiet, Rektorkollegiet for de Kunstneriske og Kulturelle uddannelser, Sektorforskningens Direktørkollegium og Statens Administration. 10. Sammenfattende skema Positive konsekvenser/ Negative konsekvenser/ mindre udgifter merudgifter Økonomiske konsekvenser for Ingen. Ingen. stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for Ingen. Ingen. stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for Ingen. Ingen. erhvervslivet m.v. Administrative konsekvenser for Ingen. Ingen. erhvervslivet m.v. Miljømæssige konsekvenser Ingen. Ingen. Administrative konsekvenser for Ingen. Ingen. borgerne Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. Til nr. 1 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Som følge af forslaget om at oprette Danmarks Innovationsfond foreslås Rådet for Teknologi og Innovation nedlagt, således at fonden overtager rådets nuværende opgaver. Fonden overtager dog ikke administrationen af de institutionslignende bevillinger til godkendte teknologiske serviceinstitutter, innovations- 9

10 miljøer og innovationsnetværk, jf. pkt. 3.1 og 3.2 i de almindelige bemærkninger ovenfor og de specielle bemærkninger til 3 nedenfor. Med nedlæggelse af Rådet for Teknologi foreslås det, at loven fremover alene regulerer ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelsers kompetence til at iværksætte og administrere teknologiudviklings- og innovationsaktiviteter inden for lovens formål, først og fremmest de væsentlige initiativer, der allerede er iværksat i form af godkendte teknologiske serviceinstitutter, innovationsmiljøer og innovationsnetværk. Det foreslås afspejlet i lovens indledende bestemmelse om, hvad der er formålet med loven. Som anført vil loven med forslaget først og fremmest regulere godkendte teknologiske serviceinstitutter, innovationsmiljøer og innovationsnetværk, men ministeren vil dog som hidtil inden for de rammer, der fastsættes på de årlige finanslove, kunne iværksætte andre initiativer til opfyldelse af lovens formål, jf. herved også ordlyden»m.v.«i forslaget til den ændrede formålsbestemmelse. Til nr. 2 Som konsekvens af, at Rådet for Teknologi og Innovation foreslås nedlagt, foreslås det at ophæve paragrafoverskriften om rådet. Til nr. 3 Som konsekvens af forslaget om at nedlægge Rådet for Teknologi foreslås bestemmelsen vedrørende nedsættelse af rådet, sammensætning, udpegningsperiode m.v. ikke videreført. I stedet foreslås i en ny affattelse af lovens 3, at ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan indhente rådgivning fra Danmarks Forskningspolitiske Råd. Det forventes, at ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser inden for lovens nye område i vidt omfang vil indhente rådgivning i eget regi, dvs. i Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser eller en styrelse under ministeriet. Det er således i dag Styrelsen for Forskning og Innovation under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, der sekretariatsbetjener Rådet for Teknologi og Innovation. Der er derfor i dag i ministeriet oparbejdet god erfaring med administrationen af godkendte teknologiske serviceinstitutter, innovationsmiljøer og innovationsnetværk, som loven foreslås begrænset til særligt at vedrøre. Som følge af det samtidige lovforslag om bl.a. at udvide mandatet for Danmarks Forskningspolitiske Råd til ud over forskning også at omfatte teknologiudvikling og innovation, jf. pkt. 1 i de almindelige bemærkninger, foreslås det, at ministeren også skal kunne indhente rådgivning fra dette råd. Til nr. 4 Som følge af forslaget om at nedlægge Rådet for Teknologi og Innovation foreslås det, at 4 vedrørende rådets rådgivningsfunktion, udarbejdelse af strategier, analyser og evalueringer ikke videreføres. Det foreslås endvidere at ophæve 4 a. Bestemmelsen giver adgang for ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser til at beslutte at fordele op til 20 pct. af den enkelte bevilling afsat på finansloven til videnspredning og innovation til internationale fora. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan indhente rådgivning herom fra Rådet for Teknologi og Innovation. Det fremgår endvidere af bestemmelsen, at ministeren for forskning, innovation og videregående kan bemyndige Rådet for Teknologi og Innovation til at fordele op til 20 pct. af de bevillinger, som rådet modtager fra ministeren, til internationale fora. 10

11 Med forslaget om at oprette Danmarks Innovationsfond får fonden hjemmel til at fordele 20 pct. af den årlige bevilling til udmøntning til internationale fora, ligesom fonden kan deltage i internationale fora som led i sin bevillingsfunktion. Med undtagelse af godkendte teknologiske serviceinstitutter, innovationsmiljøer og innovationsnetværk indtræder Danmarks Innovationsfond i Rådet for Teknologi og Innovations rettigheder og forpligtelser, herunder i relation til internationale aktiviteter, jf. de specielle bemærkninger til 3. Det forventes på denne baggrund ikke, at ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har behov for en udtrykkelig hjemmel i loven til at fordele midler til internationale fora, hvorfor bestemmelsen foreslås ophævet i sin helhed. Til nr. 5 Med forslaget om at nedlægge Rådet for Teknologi og Innovation foreslås det, at rådet udgår af bestemmelsen. Med forslaget vil ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser fortsat efter ansøgning kunne godkende de teknologiske serviceinstitutter, men dette kan fremadrettet ske uden indstilling. Til nr. 6 Som konsekvens af forslaget om at nedlægge Rådet for Teknologi og Innovation foreslås det, at det fremover er ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser og ikke rådet, der skal godkende institutternes vedtægter og ændringer heraf. Til nr. 7 Det foreslås som en konsekvens af forslaget om at nedlægge Rådet for Teknologi og Innovation, at det er ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser, som fremover vil skulle have indseende med den samlede virksomhed hos godkendte teknologiske serviceinstitutter for derved at kunne udføre tilsyn med, at institutternes virke udøves i overensstemmelse med loven. Ministeren overtager derved den tilsynsforpligtelse, som Rådet for Teknologi og Innovation har i dag. Forslaget skal ses i sammenhæng med, at det er ministeren, som foreslås tillagt kompetence til at træffe alle afgørelser efter loven vedrørende godkendte teknologiske serviceinstitutter. Til nr. 8 Med forslaget om at nedlægge Rådet for Teknologi og Innovation foreslås det at lade rådets indstillingsret ved ministerens tilbagekaldelse af en godkendelse udgå af bestemmelsen. Til nr. 9 Det foreslås at ændre kravet om, at stifterne af et innovationsmiljø højst må have kr. ubetalt forfalden gæld til det offentlige således, at stifterne ikke må have ubetalt gæld til det offentlige, der overstiger kr. Derved vil kravet modsvare det lignende krav i lov om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj Udpegning og godkendelse som innovationsmiljø foretages på baggrund af offentlige udbud, og det er derfor hensigtsmæssigt at ensrette bestemmelserne. Til nr. 10 Som følge af at Rådet for Teknologi og Innovation nedlægges foreslås det, at rådet udgår af bestemmelsen. 11

12 Med forslaget vil ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser inden for en ramme, der fastsættes på de årlige finanslove, kunne medfinansiere etablering og drift af innovationsmiljøernes uden indstilling fra rådet. Til nr. 11 Som konsekvens af nedlæggelsen af Rådet for Teknologi og Innovation foreslås det, at rådet udgår af bestemmelsen. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser vil med forslaget inden for en ramme, der fastsættes på de årlige finanslove, kunne tildele innovationsmiljøerne midler til at medfinansiere kommercialisering af nye ideer, opfindelser og forskningsresultater. Til nr. 12 Som anført i pkt. 3.2 i de almindelige bemærkninger foreslås det, at tre tilskudsordninger indtil videre forankres i Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Der er tale om to ordninger, dvs. godkendte teknologiske serviceinstitutter og innovationsmiljøer, som allerede i dag er reguleret særskilt i loven. Den tredje ordning, innovationsnetværk, er ikke i dag reguleret særskilt i loven, men har hjemmel inden for rammerne af lovens 1, stk. 3. Med henblik på at ensrette reguleringsformen for de tre ordninger foreslås det at indsætte en ny bestemmelse, som særskilt regulerer innovationsnetværk. Det foreslås således, at der indsættes en ny paragrafoverskrift»innovationsnetværk«og en selvstændig paragraf ( 9 a), der regulerer innovationsnetværk. Innovationsnetværk har til formål at fremme samarbejde og formidling af viden mellem danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner, godkendte teknologiske serviceinstitutter, videninstitutioner og virksomheder. Innovationsnetværk omfatter aktiviteter, som udgør en fast, men fleksibel del af infrastrukturen i det danske innovationssystem. Innovationsnetværkene etableres som selvstændige organisationer, der skal løse bestemte opgaver, f.eks. i forbindelse med samfundspartnerskaber om innovation. Innovationsnetværkene skal samtidig have fokus på kvalitetsudvikling og professionalisering og internationalisering af de danske innovationsnetværk og klyngeorganisationer. Tildeling af medfinansiering til innovationsnetværk foreslås at skulle ske på baggrund af ansøgning og efter offentliggjorte kriterier for tildeling af medfinansiering. Det foreslås i lighed med de to øvrige ordninger, der reguleres særskilt i loven, at det er ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser, der har kompetencen til at behandle ansøgninger og tildele medfinansiering af innovationsnetværk. Til nr. 13 Med den nuværende 11, stk. 2, kan ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser efter aftale med finansministeren bemyndige Finansstyrelsen til at træffe afgørelser efter nærmere regler i forbindelse med administrationen af midler bevilget efter denne lov. 12

13 Finansstyrelsen blev nedlagt i 2003, og opgaverne blev overført til Økonomistyrelsen. I januar 2011 blev opgaverne flyttet fra Økonomistyrelsen til Statens Administration. Det foreslås derfor at ændre bestemmelsen. Til nr. 14 Det foreslås, at 14 får en ny overskrift som følge af den foreslåede ændrede affattelse af 14, jf. lovforslagets 1, nr. 15 og de specielle bemærkninger nedenfor. Til nr. 15 Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan ulovbestemt delegere sine beføjelser til myndigheder under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser efter almindelige forvaltningsretlige regler. Beslutningen om, at en kompetence overlades mere permanent f.eks. af en minister til en styrelse, bør imidlertid af hensyn til borgernes mulighed for at kunne vide, hvem der er rette myndighed, altid angives i en bekendtgørelse, jf. pkt. 4 i Justitsministeriets vejledning nr. 153 af 22. september 1987 om udarbejdelse af administrative forskrifter. Det foreslås, at der i loven indsættes en hjemmel for ministeren til at bemyndige en under ministeriet oprettet styrelse eller tilsvarende institution til at udøve de beføjelser, der i loven er tillagt ministeren. Ministeren kan herefter i en bekendtgørelse udnytte adgangen til at delegere opgaver og beføjelser til en myndighed under ministeriet. Bemyndigelseshjemlen i stk. 1 er formuleret, så den kan rumme myndigheder, som organisatorisk er underordnet styrelser placeret direkte under ministeriet. Ministeren kan således efter den foreslåede bestemmelse delegere sine beføjelser efter loven til enhver myndighed inden for ministeriets administrative hierarki uanset myndighedens placering i det administrative hierarki, herunder myndigheder, som er underordnet styrelser. For at sikre, at ministeren, hvis der træffes beslutning om flytning af institutioner under ministeriet, kan henlægge eventuelle myndighedsopgaver dertil, hvis dette findes hensigtsmæssigt, foreslås bestemmelsen derfor formuleret således, at ministeren også kan bemyndige myndigheder uden for ministeriet til at udøve de beføjelser, der i loven er tillagt ministeren. Det foreslås på den baggrund, at bemyndigelsesbestemmelsen formuleres sådan, at ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser efter forhandling med vedkommende minister kan bemyndige andre statslige myndigheder til at udøve de beføjelser, som i de respektive love er tillagt ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser. Der er alene tale om statslige myndigheder. Der kan således ikke i medfør af de foreslåede bestemmelser ske delegation til private virksomheder eller organisationer. Omfanget af delegationen til den pågældende statslige myndighed skal ske efter forhandling med vedkommende minister. Det foreslås i stk. 2, at ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser får hjemmel til at fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder om klagefrister, men også om, at afgørelserne ikke skal kunne påklages, hvilket betyder, at ministeren også kan afskære klageadgangen fra organisatorisk underordnede statslige myndigheder til styrelserne eller fra andre statslige myndigheder. Ministeren kan f.eks. således ikke blot afskære påklage til ministeren, men også påklage til styrelserne. Muligheden for at afskære klageadgang knytter sig kun til afgørelser på områder, som er delegeret fra ministeren i henhold til loven. Retstilstanden for borgeren vil i disse situationer være uændret. Borgeren har stadig mulighed for at klage over en afgørelse. Lovforslaget fjerner således ikke nogen klagemuligheder for borgeren. Der er alene tale om at flytte klagesagsbehandlingen fra en myndighed til en anden myndighed. Således vil ministeren ikke med denne bestemmelse have hjemmel til at afskære klageadgang, der i øvrigt er fastsat i lovgivningen m.v. 13

14 Med stk. 3 får ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser hjemmel til at fastsætte nærmere regler om udøvelsen af de beføjelser, som en anden statslig myndighed efter forhandling med vedkommende minister bliver bemyndiget til at udøve efter stk. 1. Bestemmelsen omhandler de tilfælde, hvor ministeren udnytter sin adgang til at delegere beføjelser til andre statslige myndigheder uden for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers ressort. De regler, som ministeren kan fastsætte i medfør af bestemmelsen, kan eksempelvis vedrøre sagsbehandlingsskridt, fastsættelse af frister m.v. Til nr. 16 Som en konsekvens af forslaget om nedlæggelse af Rådet for Teknologi og Innovation ophæves den tidligere overgangsbestemmelse, hvorefter Rådet for Teknologi og Innovation overtager rettigheder og forpligtelser fra tidligere råd og udvalg. Som anført ovenfor i pkt. 3.1 og 3.2 i de almindelige bemærkninger og de specielle bemærkninger til 3 nedenfor, indtræder Danmarks Innovationsfond i Rådet for Teknologi og Innovations rettigheder og forpligtelser, idet Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser dog indtræder i rådets rettigheder og forpligtelser i relation til godkendte teknologiske serviceinstitutter, innovationsmiljøer og innovationsnetværk. Til nr. 1 Til 2 I den nuværende 14 i lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde er det fastsat, at Rådet for Teknologi og Innovation kan rådgive ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser om loven, herunder om relationen til øvrige aktiviteter til fremme af teknologioverførsel. Samtidig med dette lovforslag har ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser fremsat forslag om, at Danmarks Forskningspolitiske Råd får et udvidet mandat til at rådgive ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser, jf. herved pkt. 1 i de almindelige bemærkninger. Som følge af forslaget om at nedlægge Rådet for Teknologi og Innovation foreslås det derfor, at Danmarks Forskningspolitiske Råd overtager opgaven med at rådgive ministeren om lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde, herunder om relationen til øvrige aktiviteter til fremme af teknologioverførsel. Til 3 Det foreslås ved stk. 1, at loven træder i kraft den 1. april 2014, så den træder i kraft samtidig med lovforslag nr. L 107 om Danmarks Innovationsfond og lovforslag nr. L 109 om ændring af lov om forskningsrådgivning m.v. og forskellige andre love og om ophævelse af lov om Højteknologifonden. (Ændringer som følge af lov om Danmarks Innovationsfond). I stk. 2 foreslås det, at Danmarks Innovationsfond ved lovens ikrafttræden indtræder i de rettigheder og forpligtelser, som hidtil har tilkommet Rådet for Teknologi og Innovation. Der tænkes her bl.a. på allerede iværksatte initiativer, hvor ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har henlagt administrationen til rådet, og hvor rådet således på vegne af ministeren udmønter tilskud, eksempelvis virkemidlerne ErhvervsPhD, Videnpilot, Videnkupon og Innovationskonsortier. Som beskrevet under de specielle bemærkninger til 1, nr. 4, om ophævelse af 4 a overgår rettigheder og forpligtelser, som hidtil har tilkommet Rådet for Teknologi og Innovation, vedrørende internationale aktiviteter desuden til Danmarks Innovationsfond. 14

15 I stk. 3 foreslås det, at Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser ved lovens ikrafttræden indtræder i de rettigheder og forpligtelser, som hidtil har tilkommet Rådet for Teknologi og Innovation, i relation til godkendte teknologiske serviceinstitutter, innovationsmiljøer og innovationsnetværk. Der tænkes bl.a. på resultatkontrakter med godkendte teknologiske serviceinstitutter, kontrakter med innovationsmiljøer samt bevilling af medfinansiering til innovationsnetværk. Til 4 Bestemmelsen fastsætter lovens territoriale gyldighed. Bestemmelsen indebærer, at loven ikke gælder for Færøerne og Grønland. Lovens 1 kan dog ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger. 15

16 Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om teknologi og innovation, jf. lovbekendtgørelse nr. 835 af 13. august 2008, som ændret ved 72 i lov nr af 19. december 2008, foretages følgende ændringer: 1... Stk. 2. Loven tilsigter navnlig at fremme 1) samarbejde og formidling af viden mellem danske og udenlandske forskere, danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner, teknologiske serviceinstitutter, videninstitutioner og virksomheder, 1. I 1, stk. 2, indsættes efter»fremme«:»teknologiudvikling og innovation, der udøves gennem godkendte teknologiske serviceinstitutter, innovationsmiljøer og innovationsnetværk m.v., samt ved«. 2) innovation, udvikling, spredning, udnyttelse og kommercialisering af forskningsresultater, ny teknologi, organisatorisk og markedsmæssig viden, 3) tilgang og udvikling af viden- og teknologibaserede virksomheder, 4) innovation og tilførsel af kapital og kompetence til videnog teknologibaserede virksomheder, 5) internationalt samarbejde om udnyttelsen af viden og teknologi.... Rådet for Teknologi og Innovation 2. Overskriften før 3 ophæves. 3. Til bistand ved gennemførelsen af lovens formål nedsætter ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Rådet for Teknologi og Innovation. Stk. 2. Rådet består af en formand og 8 medlemmer. Rådets formand og medlemmer udpeges af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling. Rådet sammensættes således, at der i rådet er repræsenteret kompetencer vedrørende teknologisk udvikling og innovation i erhvervslivet, tilførsel af kapital og kompetence til virksomhedsudvikling, formidling og kommercialisering af forskningsresultater, samarbejde mellem virksomheder og forskere, forskningsinstitutioner, teknologiske serviceinstitutter m.v. og internationalt samarbejde om teknologi og innovation samt de særlige forhold for mindre virksomheder. Stk. 3. Formanden og rådets medlemmer udpeges for indtil 3 år ad gangen. Genudpegning kan ske én gang. Stk. 4. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling stiller sekretariatsbistand til rådighed for rådet affattes således:» 3. Til bistand ved gennemførelsen af lovens formål kan ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser indhente rådgivning fra Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd.«16

17 Stk. 5. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling godkender forretningsordenen efter indstilling fra rådet. Stk. 6. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan fastsætte nærmere bestemmelser for Rådet for Teknologi og Innovations virke. 4. Rådet for Teknologi og Innovation har til opgave inden for rammerne af 1, stk. 1 og 2, at rådgive ministeren om tilrettelæggelsen og udviklingen af indsatsen for at styrke den fremtidige vækst og innovation i erhvervslivet. Stk. 2. Rådet kan udarbejde strategier, gennemføre analyser og evalueringer af udviklingen og konkrete initiativer inden for rådets arbejdsområde. Stk. 3. Ministeren kan henlægge administrationen af initiativer iværksat efter 1, stk. 3, til Rådet for Teknologi og Innovation eller en styrelse under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Stk. 4. Rådet træffer afgørelse i sager vedrørende de initiativer, som af ministeren i medfør af stk. 3 er henlagt til rådet, og hvortil der ydes hel eller delvis medfinansiering. Rådet kan delegere sin beslutningskompetence i bevillingssager til sekretariatet. Rådet fastsætter i så tilfælde en sekretariatsbemyndigelse. Stk. 5. Rådet udøver de beføjelser i forhold til de godkendte teknologiske serviceinstitutter, der følger af 5, og de beføjelser i forhold til innovationsmiljøerne, der følger af 7 og 9. Stk. 6. Rådet kan nedsætte ad hoc-udvalg til bistand ved gennemførelse af rådets arbejdsopgaver. Sådanne udvalg er alene rådgivende og kan ikke tillægges beslutningskompetence. Stk. 7. Rådets afgørelser efter stk. 1-5 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed og 4 a ophæves. 4 a. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan for at fremme det internationale samarbejde beslutte at fordele op til 20 pct. af den enkelte bevilling til videnspredning og innovation på finansloven til internationale fora. Ministeren kan indhente rådgivning fra Rådet for Teknologi og Innovation herom. Stk. 2. Ministeren kan bemyndige Rådet for Teknologi og Innovation til at fordele op til 20 pct. af de bevillinger, som rådet modtager fra ministeren, jf. 4, stk. 3, til internationale fora. Stk. 3. Det er en forudsætning for at fordele midler efter stk. 1 og 2, at det internationale forum anvender midlerne til tilskud, der 1) gives efter ansøgning i åben konkurrence, 2) fremmer lovens formål og 17

18 3) gives inden for bevillingsforudsætningerne og med betryggende regnskabsaflæggelse. 5. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan efter ansøgning og efter indstilling fra Rådet for Teknologi og Innovation godkende almennyttige selvejende institutioner eller almennyttige aktieselskaber som godkendte teknologiske serviceinstitutter.... Stk. 3. Institutternes vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af Rådet for Teknologi og Innovation. Stk. 4. Godkendelse indebærer, at rådet skal have indseende med instituttets samlede virksomhed. Stk. 6. Godkendelse efter stk. 1 kan meddeles for indtil 3 år. Ministeren kan efter indstilling fra rådet tilbagekalde godkendelsen med eller uden varsel, hvis de forudsætninger, der lå til grund for godkendelsen, ikke længere er til stede, jf. stk I 5, stk. 1, udgår»og efter indstilling fra Rådet for Teknologi og Innovation«. 6. I 5, stk. 3, ændres»rådet for Teknologi og Innovation«til:»ministeren«. 7. I 5, stk. 4, ændres»rådet«til:»ministeren«. 8. I 5, stk. 6, 2. pkt., udgår»efter indstilling fra rådet« Stk. 2. Et innovationsmiljø skal for at blive godkendt råde over faciliteter og kvalifikationer, der kan fremme nye innovative virksomheder med henblik på at udvikle og kommercialisere nye service- og produktideer. For at et innovationsmiljø kan godkendes, skal stifterne endvidere opfylde følgende krav: 9. I 7, stk. 2, nr. 2, ændres»50.000«til:» «. 1)... 2) Stifterne må ikke have ubetalt forfalden gæld til det offentlige, der overstiger kr.... Stk. 4. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan inden for en ramme, der fastsættes på de årlige finanslove og efter indstilling fra Rådet for Teknologi og Innovation helt eller delvis medfinansiere etableringen og driften af godkendte innovationsmiljøer I 7, stk. 4, indsættes efter»finanslove«:»,«, og»og efter indstilling fra Rådet for Teknologi og Innovation«udgår. 9. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan inden for en ramme, der fastsættes på de årlige finanslove, og efter indstilling fra Rådet for Teknologi og Innovation tildele innovationsmiljøerne en ramme til at medfinansiere kommercialisering af nye ideer, opfindelser og forskningsresultater I 9, stk. 1, udgår»og efter indstilling fra Rådet for Teknologi og Innovation«. 12. Efter 9 indsættes før overskriften før 10:»Innovationsnetværk 18

19 9 a. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan tildele medfinansiering af innovationsnetværk til fremme af samarbejde og formidling af viden mellem danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner, godkendte teknologiske serviceinstitutter, videninstitutioner og virksomheder. Stk. 2. Medfinansiering af innovationsnetværk tildeles efteransøgning og på baggrund af offentliggjorte kriterier for tildeling af medfinansiering.«11... Stk. 2. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan efter aftale med finansministeren bemyndige Finansstyrelsen til at træffe afgørelser efter nærmere regler i forbindelse med administrationen af midler bevilget efter denne lov. 13. I 11, stk. 2, ændres»finansstyrelsen«til:»statens Administration«. 14. Overskriften før 14 affattes således: Klagebestemmelser»Delegationsbestemmelser«14. Henlægger ministeren for videnskab, teknologi og udvikling administrationen af initiativer iværksat efter 1, stk. 3, til en styrelse, kan styrelsens afgørelser efter denne lov eller efter regler fastsat i medfør af denne lov påklages til ministeren for videnskab, teknologi og udvikling, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan bestemme, at afgørelser kan indbringes for en særlig klageinstans, og om klageinstansen i så fald har den endelige administrative afgørelse af sagen ophæves, og i stedet indsættes:» 14. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan bemyndige en statslig myndighed under ministeriet eller andre statslige myndigheder efter forhandling med vedkommende minister til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser. Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder at afgørelserne ikke skal kunne påklages. Stk. 3. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte nærmere regler om udøvelsen af de beføjelser, som en anden statslig myndighed efter forhandling med vedkommende minister bliver bemyndiget til at udøve efter stk. 1.«18. Rådet for Teknologi og Innovation overtager Rådet for Teknologisk Services rettigheder og pligter vedrørende udtalelser om dansk og international forskning og Erhvervsudviklingsrådets rettigheder og pligter, som ved regeringsdannelsen blev overført til Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, og som vedrører indstilling af medlemmer til råd m.v. og udtalelser om dansk og international forskning ophæves. 2 19

20 I lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde, jf. lovbekendtgørelse nr. 353 af 25. marts 2013, foretages følgende ændring: 1. I 14 ændres»rådet for Teknologi og Innovation«til:»Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd«. 3 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april Stk. 2. Danmarks Innovationsfond indtræder ved lovens ikrafttræden i de rettigheder og forpligtelser, som hidtil har tilkommet Rådet for Teknologi og Innovation, jf. dog stk. 3. Stk. 3. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser indtræder ved lovens ikrafttræden i de rettigheder og forpligtelser, som hidtil har tilkommet Rådet for Teknologi og Innovation, i relation til godkendte teknologiske serviceinstitutter, innovationsmiljøer og innovationsnetværk. 4 Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2. Stk kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som færøske og grønlandske forhold tilsiger. 20

Forslag. Lov om ændring af lov om forskningsrådgivning m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om forskningsrådgivning m.v. Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 170 Offentligt Lovforslag nr. L Forslagsnummer Folketinget -NaN Fremsat den [XX 2015] af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation Herved bekendtgøres lov nr. 419 af 6. juni 2002 om teknologi og innovation, med de ændringer, der følger af 39 i lov nr. 430 af 6. juni 2005, 48 i lov nr.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation LBK nr 366 af 10/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Innovation,

Læs mere

Forslag. lov om ændring af lov om Danmarks Grundforskningsfond

Forslag. lov om ændring af lov om Danmarks Grundforskningsfond 2007/2 LSF 182 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Forsknings- og Innovationsstyrelsen,

Læs mere

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til 2011/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om Teknologirådet og om ændring af lov om Det Etiske Råd

Forslag. Lov om ophævelse af lov om Teknologirådet og om ændring af lov om Det Etiske Råd 2011/1 LSF 79 (Gældende) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 42 Offentligt Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2015-16 Fremsat den [dato] 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde

Bekendtgørelse af lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde LBK nr 580 af 01/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 14/006467 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve. 1. Justitsministeren bemyndiges til efter forhandling med børne- og undervisningsministeren

Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve. 1. Justitsministeren bemyndiges til efter forhandling med børne- og undervisningsministeren Udlændingeafdelingen Dato: 4. juli 2013 Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Trine Priess Sørensen Sagsnr.: 2012-9300-0004 Dok.: 816291 Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve 1. Justitsministeren bemyndiges

Læs mere

2012/1 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger m.v. Til lovforslag nr. L 143 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner

Læs mere

Forslag. til. Lov om ophævelse af lov om Teknologirådet og om ændring af lov om Det Etiske Råd. (Ændring som følge af nedlæggelse af Teknologirådet)

Forslag. til. Lov om ophævelse af lov om Teknologirådet og om ændring af lov om Det Etiske Råd. (Ændring som følge af nedlæggelse af Teknologirådet) Fremsat den af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ophævelse af lov om Teknologirådet og om ændring af lov om Det Etiske Råd (Ændring

Læs mere

Lov om Danmarks Innovationsfond

Lov om Danmarks Innovationsfond LOV nr 306 af 29/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Innovation,

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 24 Folketinget

Forslag. Lovforslag nr. L 24 Folketinget Lovforslag nr. L 24 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af forskellige uddannelseslove

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 110 Folketinget 2012-13 Fremsat den 19. december 2012 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Økonomisk støtte til tandproteser

Læs mere

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring:

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring: Arbejdstilsynet UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Tilskud til mindre, private virksomheders udarbejdelse af ansøgning m.v. om støtte) I lov nr. 87 af 30. januar 2007

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser) Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 171 Offentligt Lovforslag nr. L 1 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 26. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner (Erhvervsmæssig nyttiggørelse af rettigheder m.v.

Forslag til lov om ændring af lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner (Erhvervsmæssig nyttiggørelse af rettigheder m.v. UDKAST 30. juni 2008 Forslag til lov om ændring af lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner (Erhvervsmæssig nyttiggørelse af rettigheder m.v.) 1 I lov nr. 347 af 2. juni 1999 om opfindelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Forslag. Lov om ændring af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner Lovforslag nr. L 91 Folketinget 2014-15 Fremsat den 10. december 2014 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om akkreditering af videregående

Læs mere

2013 Udgivet den 13. juni 2013. 12. juni 2013. Nr. 601.

2013 Udgivet den 13. juni 2013. 12. juni 2013. Nr. 601. Lovtidende A 2013 Udgivet den 13. juni 2013 12. juni 2013. Nr. 601. Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L Forslagsnummer Folketinget -NaN Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2011/1 LSF 152 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: 006.14L.311 Fremsat den 11. april 2012 af børne og undervisningsministeren (Christine

Læs mere

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag.

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag. 2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-831 Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2012/1 LSF 220 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-607 Fremsat den 22.

Læs mere

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen)

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen) Sundheds- og Ældreministeriet Udkast Enhed: Primær sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPCHS/SSK Sagsnr.: 1507412 Dok. nr.: 1843181 Dato: 09. december 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. 2013/1 LSF 100 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j.nr. 036.78R.351 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi (Samarbejder mellem menighedsråd m.v.) 1 I lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 79 af 2. februar 2009,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Kapitel 1 Rådet for Ungdomsuddannelser 1. Undervisningsministeren nedsætter Rådet for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2012/1 LSF 204 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 9. april 2013 af Christian Juhl (EL), Jørgen Arbo-Bæhr (EL) og Finn Sørensen (EL) Forslag til Lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om film

Forslag. Lov om ændring af lov om film 2013/1 LSF 19 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin. Fremsat den 2. oktober 2013 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond. Lovforslag nr. L 118 Folketinget

Forslag. Lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond. Lovforslag nr. L 118 Folketinget Lovforslag nr. L 118 Folketinget 2016-17 Fremsat den 25. januar 2017 af uddannelses- og forskningsministeren (Søren Pind) Forslag til Lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig

Bekendtgørelse af lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig LBK nr 725 af 15/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Forslag. Fremsat den 00. december 2014 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) til. (Forenkling af SVU-ordningen)

Forslag. Fremsat den 00. december 2014 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) til. (Forenkling af SVU-ordningen) Lovforslag nr. L Forslagsnummer Folketinget -NaN Fremsat den 00. december 2014 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 2009/1 LSF 52 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin. Fremsat den 29. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forskningsrådgivning m.v.

Bekendtgørelse af lov om forskningsrådgivning m.v. LBK nr 365 af 10/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Innovation,

Læs mere

Til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. SPK 15. januar 2014. 70.D.7.a.DAN

Til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. SPK 15. januar 2014. 70.D.7.a.DAN Eksportrådet The Trade Council Til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 33 92 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2010/1 LSF 69 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0017997 Fremsat den 17. november 2010

Læs mere

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til Udkast Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (En tidlig forebyggende indsats m.v.) 1 I lov om

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter. 8. januar 1999

Bekendtgørelse af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter. 8. januar 1999 Bekendtgørelse af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter 8. januar 1999 Lovbekendtgørelse nr. 69 af 8. januar 1999 Herved bekendtgøres lov nr. 503 af

Læs mere

2015/1 LSF 139 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. Fremsat den 26. februar 2016 af udenrigsministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2015/1 LSF 139 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. Fremsat den 26. februar 2016 af udenrigsministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2015/1 LSF 139 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin. Fremsat den 26. februar 2016 af udenrigsministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. NOTAT Dato: 8. december 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-10334 Sagsbeh.: lni Dok id: 565516 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler)

Læs mere

2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene Espersen) Forslag.

2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene Espersen) Forslag. 2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsministeriet, j.nr. 70.D.7.a.DAN Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 128 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution. Aalborg Universitet

Vedtægt for den selvejende institution. Aalborg Universitet AALBORG UNIVERSITET Bestyrelsesmøde: 5-04 Pkt.: 11 Bilag: A Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9635 8080 Fax 9815 2201 www.auc.dk 9. november 2004 AT/lt J.nr. 2004-001/01-0009

Læs mere

Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker, museer mv. under Kulturministeriet

Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker, museer mv. under Kulturministeriet BEK nr 1222 af 30/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 15/00599 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om stillingsstruktur

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 27 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forskningsrådgivning m.v. og forskellige andre love og om ophævelse af lov om Højteknologifonden

Forslag. Lov om ændring af lov om forskningsrådgivning m.v. og forskellige andre love og om ophævelse af lov om Højteknologifonden Lovforslag nr. L Forslagsnummer Folketinget -NaN Fremsat den XXX af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om forskningsrådgivning

Læs mere

2014/1 LSF 90 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Forslag. til. (Forenkling af ordningen vedrørende statens voksenuddannelsesstøtte)

2014/1 LSF 90 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Forslag. til. (Forenkling af ordningen vedrørende statens voksenuddannelsesstøtte) 2014/1 LSF 90 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser, j.nr. 14/020120

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 67 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 67 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

2014/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016. Forslag. til

2014/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016. Forslag. til 2014/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser, j.nr. 14/018392

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser

Bekendtgørelse af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser LBK nr 1189 af 10/10/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Styrelsen

Læs mere

Forslag til lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond Udkast af

Forslag til lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond Udkast af Forslag til lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond Udkast af 25.10.2016 Kapitel 1 Lovens formål 1. Formålet med loven er at fremme dansk forskning, teknologiudvikling

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet

Bekendtgørelse af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet LBK nr 732 af 14/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/02016-5 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) 2007/2 LSF 185 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. maj 2008 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om social service

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om social service UDKAST Fremsat den xx af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven 2014/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område) 2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 14. december 2007 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne LBK nr 578 af 01/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 14/006467 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer

Forslag. Lov om ændring af lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2009-10 Fremsat den 21. januar 2010 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Jakob Axel Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer

Læs mere

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag.

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. 2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Læs mere

Forslag. Lov om Danmarks Innovationsfond

Forslag. Lov om Danmarks Innovationsfond Lovforslag nr. L 107 Folketinget 2013-14 Fremsat den 15. januar 2014 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-8317 Fremsat den 16. november 2012 af social-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L Folketinget 2013-14 Fremsat den xx af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Hjælperordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens)

Læs mere

2008/1 LSF 46 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september Fremsat den 30. oktober 2008 af videnskabsministeren (Helge Sander) Forslag.

2008/1 LSF 46 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september Fremsat den 30. oktober 2008 af videnskabsministeren (Helge Sander) Forslag. 2008/1 LSF 46 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2017 Ministerium: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Forsknings- og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v.

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v. LBK nr 1812 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0122-000021 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 224 Folketinget 2009-10 Fremsat den 2. juni 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Harmonisering af beskæftigelseskravet)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland 2015/1 LSF 27 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 20014-0000283 Fremsat den 7. oktober 2015 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af teaterloven

Forslag. Lov om ændring af teaterloven 2007/1 LSF 31 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Fremsat den 24. oktober 2007 af kulturministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af teaterloven

Læs mere

Stk. 4. Formanden, medlemmerne og suppleanterne udpeges for op til 4 år ad gangen. 2. Danmarks Vækstråd udpeger en næstformand blandt sine medlemmer.

Stk. 4. Formanden, medlemmerne og suppleanterne udpeges for op til 4 år ad gangen. 2. Danmarks Vækstråd udpeger en næstformand blandt sine medlemmer. Maj 2014 Forretningsorden for Danmarks Vækstråd I medfør af 7, stk. 6 i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret senest ved lov nr. 313

Læs mere

Forslag. Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede

Forslag. Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede Forslag til Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede 1. Universiteter, professionshøjskoler, erhvervsakademier, ingeniørhøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Danmarks Biblioteksskole

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 175 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Loft over egenbetaling for madservice i

Læs mere

Høringsudkast 6. juli 2012

Høringsudkast 6. juli 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde (Hjemmel for universiteterne til at formidle visse boliger og studielån i forbindelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

Bekendtgørelse af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse LBK nr 1022 af 23/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-9547

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2012/1 LSF 106 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 13. december 2012 af Mogens Lykketoft (S), Bertel Haarder (V), Pia Kjærsgaard (DF), Camilla Hersom

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016. Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag.

2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016. Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag. 2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-1796 Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012 28. oktober 2010 Aftale om fordeling

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2012/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-801-0009 Fremsat den 13. marts 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 59 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2011/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 8. december 2011 af Mogens Lykketoft (S), Bertel Haarder (V), Søren Espersen (DF), Marianne Jelved

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 1. juni 2014. Nr. 578. Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne Herved bekendtgøres

Læs mere

Lov om Aarhus Letbane

Lov om Aarhus Letbane LOV nr 432 af 16/05/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-4621 Senere ændringer til forskriften LOV nr 155 af 18/02/2015

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven 2008/1 LSF 31 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Fremsat den 9. oktober 2008 af ministeren

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (Tilskud til særligt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og forskellige andre love Kirkeudvalget 2009-10 L 115 Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Kopieret fra Retsinformation (https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=114507) den 26. april 2010. Fremsat den 1. april 2008 af finansministeren

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om Danmarks Grundforskningsfond. (Kapitalgrundlag, uddelingsmuligheder, organisation m.v.)

Forslag til lov om ændring af lov om Danmarks Grundforskningsfond. (Kapitalgrundlag, uddelingsmuligheder, organisation m.v.) UDKAST 26.marts 2008 Forslag til lov om ændring af lov om Danmarks Grundforskningsfond (Kapitalgrundlag, uddelingsmuligheder, organisation m.v.) I lov om Danmarks Grundforskningsfond, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Post Danmark A/S

Forslag. Lov om ændring af lov om Post Danmark A/S 2007/2 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 30. april 2008 af transportministeren (Carina Christensen) Forslag til Lov

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge)

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, som ændret senest ved

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 36 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 6. december 2012. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 36 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 6. december 2012. til Til lovforslag nr. L 36 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 6. december 2012 Forslag til Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om sammenlægning og spaltning

Læs mere

Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 20. maj 2010. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 20. maj 2010. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 205 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 20. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om teknologioverførsel m.v. ved

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 36 Folketinget

Forslag. Lovforslag nr. L 36 Folketinget Lovforslag nr. L 36 Folketinget 2012-13 Fremsat den 24. oktober 2012 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven 2011/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. Fremsat den 11. januar 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2013-14 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og

Læs mere

2011/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Forslag. til. (Ændringer som følge af evalueringen af forældreansvarsloven)

2011/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Forslag. til. (Ændringer som følge af evalueringen af forældreansvarsloven) 2011/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-1887 Fremsat den 13. april 2012 af social- og

Læs mere

Akademikernes høringssvar vedr. forslag til lov om Danmarks Innovationsfond m.fl.

Akademikernes høringssvar vedr. forslag til lov om Danmarks Innovationsfond m.fl. Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 1260 København K Fremsendt pr. mail til hoering@fi.dk Akademikernes høringssvar vedr. forslag til lov om Danmarks Innovationsfond m.fl. Den 19. november

Læs mere