Historien om Anders. Hvorfor er det ikke en sygdom? Fordi Aspergers syndrom skyldes en dysfunktion i hjernen. Medicin kan ikke kurere syndromet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Historien om Anders. Hvorfor er det ikke en sygdom? Fordi Aspergers syndrom skyldes en dysfunktion i hjernen. Medicin kan ikke kurere syndromet."

Transkript

1 ASPERGERS SYNDROM Forældrefolder Kort orientering om Aspergers syndrom Rådgivning og nyttige adresser Forældrefølelser Støttemuligheder Skole Forældregrupper Kontaktpersoner April 2008

2 Historien om Anders Anders er 10 år. Fagligt klarer han sig godt i skolen. Han ved meget. Dog er hans viden ofte speciel. F.eks. ved han næsten alt om flymotorer, og han kan i timevis fortælle om de forskellige motorers ydelseskapacitet, uden forståelse for, om tilhøreren er interesseret i emnet. Anders er noget af en enspænder. Han leger sjældent med andre børn og går helst for sig selv på legepladsen. Hvis han leger med andre børn, vil han helst styre legen. Om sommeren nægter han at skifte til shorts og T-shirt, men ønsker at beholde sin langærmede trøje på. Har familien gæster foretrækker han at blive på sit værelse i mens. Både hjemme, i skolen og i fritiden opstod der efterhånden flere og flere konflikter, når man stillede alderssvarende krav til Anders, men ingen forstod hans vanskeligheder. Anders blev henvist til børnepsykiatrisk afdeling, hvor han fik diagnosen Aspergers syndrom. En lærer blev ansat til at støtte Anders på de områder, hvor han har det vanskeligt, som f.eks. frikvarterer og temadage. Ved at få sat navn på Anders adfærd har alle omkring ham fået mulighed for at søge viden og erfaring fra andre. Derved kan alle hjælpe og støtte bedst muligt. Anders er den samme som altid nu trives han bare bedre. Hvad er Aspergers syndrom? Straks når vi møder en person, foretager vi ubevidst forskellige vurde ringer. Ved en kort iagttagelse kan vi ofte gætte alder og højde. Ved at iagttage ansigt eller stemmeleje kan vi hurtigt fornemme, om personen er glad, vred eller ked af det og kan dermed hurtigt tage vore forholdsregler i den aktuelle situation. Men dette er ikke naturligt for alle. For mennesker med Aspergers syndrom er det svært at aflæse og forstå de signaler, som de fleste af os tager for givet. Derfor er det ofte vanskeligt for personer med dette handicap at kommuni kere og indgå i socialt samspil med andre. Aspergers syndrom er en funktionsnedsættelse, som påvirker den måde personen opfatter, kommunikerer og relaterer sig til andre mennesker på. Betegnelsen Aspergers syndrom er opkaldt efter den østrigske børnelæge Hans Asperger, der i 1944 offentliggjorde en artikel om børn med det sær kende, der i dag dækker over Aspergers syndrom. Kriterierne for diagnosen Aspergers syndrom blev vedtaget i 1992 under det internationale diagnosesystem ICD-10 under WHO og benyttes i Danmark siden Aspergers syndrom hører sammen med beslægtede diagnoser under autismespektret. Hvorfor er det ikke en sygdom? Fordi Aspergers syndrom skyldes en dysfunktion i hjernen. Medicin kan ikke kurere syndromet. Børn med Aspergers syndrom bliver også voksne med Aspergers syndrom. Men tidlig indsats med den rigtige forståelse og støtte fra omgivelserne er en betingelse for, hvorledes personer med Aspergers syndrom kommer til at klare sig. Hvor mange har Aspergers syndrom? Da diagnosen er forholdsvis ny, kender man ikke de endelige tal. I dag går man ud fra at ca. 1 ud af 300 har Aspergers syndrom. Heraf flest drenge. Er Aspergers syndrom arveligt? I dag ved man ikke præcist, hvad der er årsag til Aspergers syndrom. Dog ved man, at specielle genetiske dispositioner kan være medvirkende og at der er tale om en høj grad af arvelighed. Men andre faktorer kan også gøre sig gældende, ligesom der kan være tale om en kombination af flere årsager. Hvis skyld er det? Indtil diagnosen stilles, kan både forældre, pårørende, lærere og pædagoger have troet, at barnets vanskeligheder skyldtes opdragelsen. I dag ved man, at Aspergers syndrom har en biologisk/ genetisk årsag og derfor ikke skyldes opdragelsen af barnet. Sorg I første omgang kan det føles som en stor lettelse, når barnet får diagnosen, fordi man derved også får en forklaring på barnets og familiens vanskeligheder. Men det er også naturligt, at den første lettelse ofte afløses af en form for sorg over at ens barn har fået en diagnose som værende handicappet. Sorg er en naturlig følelse, som det er vigtigt at bearbejde og tale med andre om. Hvordan støtter man omgivelserne bedst? Personer med Aspergers syndrom har oftest brug for megen forudsigelighed. Derfor kan omgivelserne være en stor støtte ved at beskrive den nærmeste fremtid. F.eks. når der kommer gæster på besøg, så fortæl hvem, hvornår, hvor længe og hvad gæsterne og barnet skal foretage sig. Da personen med Aspergers syndrom har svært ved at forstå hentydninger bliver du lettest forstået ved at tale direkte og kalde»en spade for

3 en spade«. For mange kan illustrationer, skrevne planer eller huskelister være en stor hjælp i hverdagen. Offentlig indsats I forbindelse med barnets diagnose, kan der være behov for forskellige hjælpeforanstaltninger og familien kommer derved i kontakt med mange offentlige instanser. Indsatsen kan typisk bestå af rådgivning, særlig pædagogisk indsats i daginstitution, skole og fritid. Samt økonomisk støtte efter serviceloven. Måden, den offentlige indsats administreres på, kan derimod være forskellig i de forskellige kommuner og amter. Støttemuligheder efter lov om social service Serviceloven giver flere muligheder for hjælp og støtte til en familie med et handicappet barn. Ifølge loven skal kommunen rådgive og vejlede om, hvilke støttemuligheder den kan tilbyde familien. Her er blot nævnt nogle eksempler: Efter 41 er der mulighed for at få dækket de nødvendige merudgifter, der er en direkte følge af barnets handicap. Det kan f.eks. være dækning af udgifter til ekstra transport, forældrekurser, ekstra barnepige, støtteperson i fritiden, inter- Umiddelbart findes der ikke tilstrækkeligt egnede boligformer til unge med Aspergers syndrom. På forældres initianetforbrug, medicin m.m. Man skal dog være opmærksom på, at de samlede årlige merudgifter skal overstige en bagatelgrænse, som reguleres for hvert år. Der kan være perioder, hvor man som forældre må tage ekstra meget fri for arbejde for at deltage i møder eller for at yde særlig støtte til sit barn både hjemme og udenfor hjemmet. Her har man mulighed for at søge kompensation tabt arbejdsfortjeneste efter lov om social service 42. Til hjælp for både forældre og søskende har kommunen mulighed for at tilbyde forskellige former for aflastningsordninger efter lov om social service 52. Personer med Aspergers syndrom kan have behov for kommunikations hjæl pemidler som computer, digitalkamera, mobiltelefon m.m. hvilket kommunen efter behovsvurdering har mulighed for at støtte efter lov om social service 112 (hjælpemidler) ellers 113 (forbrugsgoder). Samtale hos en psykolog kan for mange forældre være en god form for støtte i en overgangsperiode. Efter lægehenvisning kan der være mulighed for at søge kommunen om økonomisk støtte. Vær ikke bange for at søge hjælp i din kommune. Loven og sagsbehandler ne er der for at støtte dig og din familie. Da hjælpen gives ud fra en individuel vurdering, kan der være forskel i den hjælp, de forskellige kommuner giver. Og kommer du i en situation, hvor du har søgt om hjælp og fået et afslag, som du mener er lovstridigt, har du mulighed for at anke afgørelsen til Det Social Nævn. Kommunen skal oplyse dig om hvordan. Skole Nogle børn med Aspergers syndrom klarer sig fint med eller uden støtte i det almindelige skolesystem. Andre børn har mest udbytte af undervisning med støtte i mindre specialklasser og andre igen får størst udbytte af undervisning i en specialskole for børn med Aspergers syndrom. Kommunernes Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) kan oplyse og rådgive om de forskellige muligheder i jeres lokalområde. Bomuligheder når den unge flytter hjemmefra Nogle unge kan klare at bo alene med støtte fra forældre eller kontaktpersoner. Andre har brug for dag- eller døgnstøtte resten af livet. tiv dukker der derfor rundt om i landet bofællesskaber op i villaer, opgange og i nybyggeri. Den kommunale støtte er forskellig. Men tal med jeres sagsbehandler og beskriv jeres behov i god tid, før den unge skal flytte hjemmefra. Forældregrupper (forældre støtter forældre) Over hele landet findes store og små forældregrupper, i regi af en kredsforening under, børnepsykiatrisk hospital eller privat. Alle forældregrupper har det fælles formål, at være et netværk for forældre til børn med samme handicap. Her møder du andre forældre, som er i samme situation som dig og umiddelbart forstår din situation. Nogle forældregrupper mødes jævnligt for at udveksle erfaringer og oplevelser. Andre arrangerer foredrag og temadage. Kredsforeningernes aspergerrepræsentanter (se bagsiden) kan fortælle dig, hvordan du kommer med, og hvad der sker i dit lokalområde. Vedkommende kan også fortælle dig, hvem du kan ringe til for en uformel samtale. Du kan også blot meddele kredsforeningen, at du gerne vil kontaktes, og en forælder vil efterfølgende ringe dig op.

4 Rådgivning og kurser Indmeldelse i foreningen!, specialskoler, Videnscenter for Autisme, Center for Autisme, og private arrangerer kurser for forældre, Asperger, pårørende og fagfolk. På landsplan er der flere mulig heder for at søge faglig, social, psyko logisk og juridisk rådgivning. Her er nævnt nogle eksempler: er en pårørendeforening med det formål at skabe de bedste vilkår for mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF), herunder infantil autisme og Aspergers syndrom. Herlev Hovedgade Herlev Tlf Fax Socialrådgiver Tlf Fælles telefontid: Mandag, torsdag og fredag... kl Tirsdag... kl Aspergerforeningen Aspergerforeningen er en forening for personer med Aspergers syndrom. Aage Sinkbæk Ejboparken 69, st.th Roskilde Privat tlf Center for Autisme Center for Autisme er en selvejende institution med det formål at medvirke til at højne det faglige niveau i diagnosticering, undervisning og behandling af børn, unge og voksne med ASF. Center for Autisme Herlev Hovedgade Herlev Tlf Fax Mandag fredag... kl samt... kl Telefonrådgivning for forældre og pårørende: Tirsdage... kl Videnscenter for Autisme Videnscenter for Autisme har til formål at fremme den faglige udvikling gennem systematisk indsamling, bearbejdelse og formidling af viden om ASF for dermed at bedre udviklingsbetingelserne og livskvaliteten for mennesker med ASF. Mandag fredag...kl Videnscenter for Autisme Videnshuset, Kongevejen Virum Tlf Fax SR-Bistand Anonym, social- og juridisk rådgivning ydes til alle i hele landet af frivillige, uddannede jurister og socialrådgivere. SR-Bistand Sortedam Dosseringen 5 C 2200 København N Tlf Fax Telefonrådgivning: Mandag-torsdag... kl Fredag... kl Handi-Info (Århus Amt) Bibliotek og rådgivning. Udlåner bøger, pjecer, videoer og tilbyder generel rådgiv ning og vejledning på handicapområdet. På hjemmesiden kan du finde titler på relevante bøger. Handi-Info P. P. Ørumsgade 11, bygn. 3, 1. sal, 8000 Århus C Tlf Fax DUKH Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet Er du i tvivl om dine rettigheder i forhold til myndighederne, kan du kontakte DUKH og få gratis rådgivning. DUKH Banegårdspladsen 2, 2. sal 6000 Kolding Tlf Mandag og fredag...kl Tirsdag og torsdag...kl Onsdag...kl Som medlemmer kan optages forældre og pårørende til børn, unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) og andre interesserede, herunder firmaer, skoler, bo- og aktivitetssteder og foreninger, der ønsker at støtte foreningens formål. Medlemskontingentet fastsættes på Landsforeningens repræsentantskabsmøde. Medlemsskabet er personligt, men man er velkommen til at melde flere familiemedlemmer ind. Kontingentet til Landsforeningen andrager kr. 240,- pr. år heraf går de kr. 120,- til den lokale kredsforening. Indmeldelse kan også foretages via foreningens hjemmeside: Nyt! Børn og Unge medlemskab Der er nu mulighed for at børn og unge (til og med 17 år) kan få deres eget medlemskab af Landsfore ningen. Derved er de også selv med til at støtte Landsforeningens arbejde til gavn for dem selv eller deres søskende. Det koster 50 kr. om året. Ja, jeg vil gerne være medlem af : Navn: Adresse: Postnr. og by: Telefon: Kommune: Mobil: EAN-nummer: Jeg ønsker et Børne og Unge medlemskab til kr. 50,- pr. år Jeg er år Jeg er forælder til: Jeg er søskende til: Jeg er pårørende til: Navn: Fødselsår: Jeg har selv diagnosen Diagnose: Jeg er fagperson Andet Kommentarer: Blanketten sendes til:, Att. Sekretariatet, Herlev Hovedgade 199, 2730 Herlev Hvis du ikke ønsker at klippe i bladet, kan du tage en fotokopi!

5 Kredsforeninger og Aspergerrepræsentanter under Kredsforeningen Bornholm: Max Kjær... Tlf Susanne Sonne... Tlf Kredsforeningen Frederiksborg: Allan Jensen... Tlf Charlotte Sloth Jensen. Tlf Kredsforeningen Fyn: Else Worm Jørgensen... Tlf Kredsforeningen Færøerne: Landsfelagið fyri fólk við autismu...tlf Maiken Skardenni...Tlf Kredsforeningen Grønland: Ando Møller...Tlf Kredsforeningen København/ Frederiksberg: Rebecca Rant... Tlf Tine Heerup... Tlf Kredsforeningen MidtVest: Søren Dalgaard... Tlf Kredsforeningen Nordjylland: Jørn Poulsen... Tlf Bente Jessen... Tlf Kredsforeningen Ribe: Hanne Schroll Kristensen... Tlf Kredsforeningen Roskilde: Uffe Mohrsen... Tlf Kirsten Christensen... Tlf Kredsforeningen Storkøbenhavn: Torben Riis-Nielsen... Tlf Kredsforeningen Storstrøm: Alice Seldal... Tlf Kredsforeningen Sønderjylland: Hanne S. Christensen... Tlf Benny Petersen... Tlf Kredsforeningen Vejle: Inge Frisgaard... Tlf Kredsforeningen Vestsjælland: Thomas Fabricius... Tlf Kredsforeningen Viborg: Peter K. Nielsen... Tlf Birgit Flæng Jørgensen Tlf Kredsforeningen Århus: Marianne Banner... Tlf Børne Elsebeth Pii Svane... Tlf Voksen Jane Hellkvist... Tlf Udgivet af Formand Morten Carlsson Tlf Træffetid Tirsdag kl Tekst Karin Pedersen Foto Colourbox.dk Layout Annette Lund Dreyer Tryk Als Offset ApS Oplag: stk. Revideret udgave: April 2008 Aspergerforeningen: Aage Sinkbæk... Tlf NLD-gruppen: Katrine Hald Kjeldsen... Tlf Karen Prætorius... Tlf Retssikkerhedsudvalget: (AS-repr. = Aspergerrepræsentant i kredsforeningen)

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP GUIDE TIL HJÆLP OG STØTTE FORÆLDRE TIL ET BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP INDHOLD Forord... 3 HVEM KAN HJÆLPE JER? Kommunen... 5 Familievejlederordningen... 5 Kommunens

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Forældre til et. barn med handicap. Guide til hjælp og støtte

Forældre til et. barn med handicap. Guide til hjælp og støtte Forældre til et barn med handicap Guide til hjælp og støtte Kolofon Forældre til et barn med handicap - guide til hjælp og støtte 3. oplag Revideret 01/2007 Udgiver: Socialministeriet, 2007 Tekst og redaktion:

Læs mere

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået kræft. hvad kan jeg selv gøre?

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået kræft. hvad kan jeg selv gøre? Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse Jeg har fået kræft hvad kan jeg selv gøre? Tekst og redaktion: Nanna Kathrine Riiber Heidi Friis Sisse Bang Kilder: Cand. scient., ph.d. Nina Føns Johnsen Socialrådgiver

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Børn og unge på krisecentre skal også i skole. Undervisning til børn og unge på krisecentre 2

Børn og unge på krisecentre skal også i skole. Undervisning til børn og unge på krisecentre 2 Børn og unge på krisecentre skal også i skole undervisning til børn og unge på krisecentre Undervisning til børn og unge på krisecentre 2 Børn og unge på krisecentre skal også i skole undervisning til

Læs mere

Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse. Spastikerforeningen

Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse. Spastikerforeningen Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse Spastikerforeningen Forord Formålet med dette hæfte er at give undervisere, primært lærere i folkeskolen

Læs mere

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt Susanne Ohrt og Lene Poulsen at være Pårørende til en parkinsonramt formål Parkinsonforeningen har udarbejdet denne pjece for at støtte pårørende, der ligesom den parkinsonramte er blevet kastet ud i en

Læs mere

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet.

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. 1 1 RETTIDIG UNDERRETNING HJÆLPER BØRN OG UNGE TIL ET BEDRE LIV Er

Læs mere

Ret og vrang dine rettigheder og muligheder. En guide for personer med handicap og deres familier i Århus Kommune

Ret og vrang dine rettigheder og muligheder. En guide for personer med handicap og deres familier i Århus Kommune Ret og vrang dine rettigheder og muligheder En guide for personer med handicap og deres familier i Århus Kommune FororD Hva så Århus? Dansk Handicap Forbund arbejder for at forbedre forholdene for mennesker

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE Guide til jul - med et barn med autisme af Janni Pilgaard Guide til jul med et barn med autisme Janni Pilgaard Forside og layout: Marie Olofsen Forsideillustration: Jeppe Pilgaard Sørensen KÆRE LÆSER Du

Læs mere

BØRN MED DYSPRAKSI HVORFOR ER MIT BARNS UDVIKLING FORSINKET?

BØRN MED DYSPRAKSI HVORFOR ER MIT BARNS UDVIKLING FORSINKET? BØRN MED DYSPRAKSI HVORFOR ER MIT BARNS UDVIKLING FORSINKET? INDHOLDSFORTEGNELSE Hvad er dyspraksi? 3 Hvad betyder dyspraksi for barnet og dets behov? 4 Hvad er barnets fremtidsudsigter? 5 Typiske symptomer

Læs mere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD INDLEDNING FAGLIG ETIK 4 BEHANDLING AF FORTROLIGE PRIVATE OPLYSNINGER 4 INFORMER DIN LEDER 5 BEKYMRINGSSIGNALER HOS BØRN OG UNGE

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Denne folder henvender sig til fagpersoner, som fra tid til anden kommer i kontakt med voldtægtsramte. Du er måske læge,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Fædrehjælpen. Jeg har kontaktet Mødrehjælpen, fordi det er forfærdeligt, hvis min søn skal igennem en retssag og til psykolog.

Fædrehjælpen. Jeg har kontaktet Mødrehjælpen, fordi det er forfærdeligt, hvis min søn skal igennem en retssag og til psykolog. I dette nummer: Mødrehjælpen kan give noget, jeg ikke kan få andre steder Vi var ikke sammen i dag, hvis det ikke var for Mødrehjælpen Parrådgivning skaber luft i hverdagen Fædrerådgivning til ethvert

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere