LANDSFORENINGEN AUTISME. Aspergers syndrom hos voksne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LANDSFORENINGEN AUTISME. Aspergers syndrom hos voksne"

Transkript

1 LANDSFORENINGEN AUTISME Aspergers syndrom hos voksne Landsforeningen Autisme April 2011

2 Aspergers syndrom hos voksne Aspergers syndrom (AS) er en ret ny diagnose, der blev taget i brug i Danmark i 1994, men AS eksisterede naturligvis også før. Nogle, som i dag ville have fået diagnosen, fik blot andre diagnoser, fx skizofreni, psykose, depression og social fobi, ofte med fejlbehandling til følge. Ret mange fik dog et nogenlunde acceptabelt om end ikke særlig let liv. Siden diagnosen blev taget i brug, er antallet af personer, der får den, steget kraftigt. Selv om der stadig er en restgruppe, som kan klare sig uden diagnose og uden støtte, er denne gruppe meget mindre end tidligere. Når stadigt flere har brug for støtte og oplever AS som et alvorligt og diagnosekrævende handicap, hænger det sammen med, at et handicap ikke er noget, man er født med. Det er noget, der opstår, når samfundet stiller krav til en, som man ikke er udrustet til at opfylde. Mennesker med AS er særlig hårdt ramt af, at samfundet er blevet mindre rummeligt og inkluderende. Familierne er blevet mindre, lokalsamfundene mere diffuse og anonyme, netværkene svagere. Folkeskolens skift fra struktureret til socialbaseret undervisning forvirrer børn med AS og giver dem tidlige nederlag, og voksne med AS har vanskeligt ved at begå sig på arbejdsmarkedet på grund af kravene om omstillingsparathed, fleksibilitet og teambuilding. Tilgange til Aspergers Ens tilgang til Aspergers syndrom afhænger af, om man er psykiater, er diagnosticeret med AS, er pårørende eller ven. Måske møder man mennesker med AS på arbejdsmarkedet eller som ansat i det kommunale regi. Det kan også være, at man er uafklaret med hensyn til, om man selv har Aspergers syndrom eller overvejer, om en pårørende eller ven har det. Den psykiatriske vinkel Aspergers syndrom er en diagnose, der kun kan stilles af en psykiater. Psykiaterens værktøj er diagnosekriterierne fra WHO s diagnosesystem ICD-10. I dette system bliver AS betragtet som en gennemgribende udviklingsforstyrrelse inden for det autistiske spektrum. Det essentielle i diagnosekriterierne er den autistiske triade af funktionsforstyrrelser, der viser sig ved: n problemer med social kommunikation n problemer med socialt samspil n problemer med social forestillingsevne ICD-10 hæfter sig endvidere ved»et begrænset, stereotypt og repetitivt repertoire af interesser og aktiviteter. Det (AS) afviger fra infantil autisme ved, at der ikke ses generel forsinkelse eller hæmning af den sproglige eller kognitive udvikling. Tilstanden er ofte forbundet med motorisk klodsethed, der er en udtalt tendens til, at tilstanden persisterer gennem adolescensen og voksenalderen«. Triadens kriterier er en meget snæver måde at opfatte autismen på, men giver relativt sikre og entydige diagnoser, hvilket er psykiaterens hovedformål. Desværre findes der ikke ret mange voksenpsykiatere, der giver sig af med at diagnosticere AS. De fleste psykiatere møder for få mennesker med AS i deres praksis til at udvikle den fornødne kliniske kompetence. De bagvedliggende mekanismer AS udspringer af en anderledes hjernefunktion, men de fleste bagvedliggende mekanismer er usynlige. De symptomer, man diagnosticerer efter, er blot den synlige del. Forklaringen på AS ligger i den måde, hjernen behandler, filtrerer og analyserer de indkomne sanseindtryk på. Dette indgår ikke i diagnosekriterierne, fordi det er svært at måle og ikke giver tilstrækkeligt entydige resultater. Når sanseindtrykkene rammer en typisk såkaldt normal hjerne bliver de straks synkroniseret og udvalgt til et meningsbærende overblik. I den autistiske hjerne sker denne udvælgelsesproces ikke. Derfor siger man, at mennesker med AS tager udgangspunkt i detaljer, mens andre tager udgangspunkt i helheder. En væsentlig ulempe ved at være detaljeorienteret er, at det tager meget længere tid at orientere sig og få overblik, især i nye og uvante situationer. Det gør det sværere at planlægge og være fleksibel, og det gør det samtidig vigtigt at leve struktureret og med et ret fast skema. Fagpersoner kalder det en nedsat eksekutivfunktion. At der ikke hurtigt bliver valgt fra og sorteret blandt sanseindtrykkene giver ofte et kaotisk forhold til sanserne, og sanseforstyrrelser af forskellig art er hyppigt forekommende. Der kan både være tale om hypersensitivitet meget skarpe sanser og hyposensitivitet det modsatte. Kropsfornemmelsen den proprioceptive sans er ofte svag og medvirker til den motoriske klodsethed, som diagnosebeskrivelsen taler om. Den følgevirkning af detaljeorienteringen, som giver flest problemer med omverdenen, er imidlertid den meget svage, næsten fraværende, udvikling af det nonverbale sprog (blikkontakt, mimik og kropssprog). At få et ansigtsudtryk til at give mening er meget sværere, når man ikke har et samlet overblik og ikke engang er informeret om, at der er et ansigtspuslespil, som det kan betale sig at samle. Da hovedparten af de informationer, folk normalt udveksler via det nonverbale sprog, er emotionelle, er man med AS ekstra handicappet, da man sjældent har overblik over følelserne. Det, som de fleste mennesker lærer via det nonverbale sprog, er andre menneskers perspektiv og de væsentligste mekanismer i kommunikation. Det lærer mennesker med AS derfor langt senere og mere tilfældigt og sjældent godt nok. Hele det sociale samspil, som gør mennesker til effektive og succesfulde flokdyr, fungerer via det nonverbale sprog. Komorbide lidelser Psykiateren skal udover at udrede AS også udrede eventuelle medfølgende tilstande, bl.a. ADHD, depression, Tourettes syndrom (tics), OCD og bipolar lidelse. En del forekommer hyppigere hos mennesker med AS end i normalbefolkningen, i faglitteraturen bliver de kaldt komorbide lidelser. Når AS er kombineret med en eller flere komorbide lidelser, bliver den naturligvis meget vanskeligere at håndtere. 2 Aspergers syndrom hos voksne Landsforeningen Autisme Aspergers syndrom hos voksne Landsforeningen Autisme 3

3 Når du har fået diagnosen Det er ikke nok at opfylde diagnosekriterierne. Du får kun diagnosen AS, hvis du har alvorlige problemer med dit liv, eksempelvis hvis manglende støtte og forståelse har ført til depression, stress eller andre former for sammenbrud. Når du har fået diagnosen, er det vigtigste derfor at få behandlet de akutte kriseproblemer. Hvis du er i et ansvarligt behandlingsmiljø, sker dette automatisk. Derefter er det langt mere usikkert og varierende, hvad du bliver tilbudt af støtte, da langt fra alle har forstået, at kriserne let kan komme igen, hvis der ikke bliver gjort noget ved de grundlæggende problemer. Hvis du magter det, er det vigtigt, at du tager dig selv og dit liv op til revision. En del af dine problemer kan skyldes, at du er blevet opdraget og uddannet på samme måde som alle andre uden forståelse for, at du har brug for at lære tingene på en anden måde og lære en hel del ekstra. Du har derfor som regel meget tilbage at lære om dig selv og andre. Du har brug for selvindsigt, indsigt i AS og for at lære at være dig selv. Der findes relevante kurser og vejledning, men det er ikke altid let at få det bevilget. Dine styrker og svagheder Der er meget, du kan gøre selv, og som du bliver nødt til at gøre. Det er lettere at få hjælp fra andre, når de kan se, at du selv gør en indsats. Du kan fx se på dine styrkesider. Det er således ikke kun negativt at have AS. Der følger ofte en virkelig god hukommelse med. Sansen for detaljer kan være meget stærk, og mange er bedre end gennemsnittet til konkrete analyser. De skarpe sanser giver undertiden meget stærke og vidunderlige sanseoplevelser. Modsat de gængse forestillinger om stereotyp adfærd er AS ofte forbundet med kreative evner. En del med AS har fx totalt gehør. Dine intense interesser kan også være en styrkeside, som endda kan udvikle sig til en levevej og undertiden føre til kreativitet og opdagelser. Du kan også være i besiddelse af en stærk vedholdenhed. Det er endvidere vigtigt at gøre dine svage sider op. En del af dem er allerede beskrevet i diagnosen. Du fungerer sandsynligvis ikke godt i sociale sammenhænge, kan have svært ved sociale samtaler og det nonverbale sprog. Du kan have svært ved at finde ud af, hvornår du skal tie, og hvornår du må tale. Du har ofte svært ved at danne dig overblik over, hvad der foregår, når det ikke lige handler om dine interesser eller dit fagområde, og det kan være svært for dig at planlægge og holde styr på din dagligdag. Sanserne er, selv om de kan være en styrke, hyppigere en plage. Sanseforstyrrelser er udbredte ved AS. Det kan være følsomhed over for alle de fem ydre sanser, som sender hjernen informationer om den omgivende verden: syn, lyd, smag, berøring eller lugt. Men også de to indre sanser, der holder hjernen informeret om kroppen, kan være berørte, selv om det ofte viser sig som underfølsomhed. De indre sanser har ikke danske navne, da de traditionelt ikke har været betragtet som sanser. De omfatter den proprioceptive sans, som tilnærmet kan kaldes krops- og ledfornemmelsen, og den vestibulære sans, som tager vare på balancen. Du kan som nævnt også have komorbide lidelser. Søg hjælp til en bedre hverdag Hvis dine svage sider ikke skal hæmme dine muligheder for meget, bliver du nødt til at lære de mest elementære sociale spilleregler. De færreste med AS udvikler sig til virkelig kompetente sociale væsener, men på kurser kan du lære at blive lidt bedre til det, ligesom du kan søge råd hos dit netværk. Hvis du har svært ved at holde styr på hverdagen, kan du søge hjælp til planlægning og bostøtte, både fra det offentlige og dit netværk. Du bør også lære så vidt muligt at undgå at udfordre dine sanser. Dette kan i et vist omfang gøres ved fornuftig boligindretning, spisevaner mm. På arbejdspladser kan du prøve at forhandle dig til fx bedre belysning og mere afskærmning. Det er vigtigt at undersøge dine resurser og de muligheder, det omgivende samfund giver dig. Du kan fx allerede have taget en eller flere uddannelser, som måske kan hjælpe dig til at få den tilværelse, du ønsker, eller i det mindste et liv, der er økonomisk sikkert og værd at leve. Også en uafsluttet uddannelse kan måske rumme brugbare kvalifikationer. Undersøg mulighederne for at få støtte til at komme i arbejde, hvis du er arbejdsløs, eller for at få hjælp til at finde bolig og bostøtte, efteruddannelse, rådgivning mm. Du bør finde ud af, hvor meget personligt netværk du har i form af familie og venner, for det er tungt at sidde med problemerne alene. Den nedsatte eksekutivfunktion og de nederlag, som du sandsynligvis har med dig fra et liv som anderledes, kan gøre det ekstra svært at få sat gang i dit liv. Både og Lands foreningen Autisme har netværksgrupper og mødesteder, som du kan måske kan have glæde af at deltage i. Hvis du vil undersøges for AS Det kan være, at de uforståelige problemer, du hele tiden løber ind i, har fået dig til at tænke, at du måske selv har AS. Det kan også være, at dit barn eller en nær slægtning har fået konstateret AS, og det kan give stof til eftertanke, for AS er genetisk betinget. Hvis du ønsker at få undersøgt, om du selv har AS, bør du først gøre dig klart, hvad diagnosen skal bruges til. Hvis du blot vil have afklaret med dig selv, om du har AS, vil din sagsbehandler sandsynligvis ikke bevilge kr. offentlige kroner på en udredning. Det er dog nyttigt at vide, om man har autistiske træk, også selv om man indtil videre er i stand til at håndtere tilstanden. Derfor kan du overveje en billigere løsning, fx en afklarende samtale med en psykolog, der har specialiseret sig i autisme og AS. Hvis du har presserende problemer og stort besvær med at få din tilværelse til at fungere, skal du naturligvis søge rådgivning og udredning. Du vil sandsynligvis også finde det offentlige system mere samarbejdsvilligt, når en udredning måske kan bane vejen for, at du kommer ud på arbejdsmarkedet og bliver lettere og billigere at støtte. Hvis en pårørende har fået AS Hvis du er pårørende til en person, der har fået diagnosen AS, har du måske i mange år undret dig over den underlige adfærd hos vedkommende. Hvis diagnosen er faldet i barndommen eller ungdommen, har du haft 4 Aspergers syndrom hos voksne Landsforeningen Autisme Aspergers syndrom hos voksne Landsforeningen Autisme 5

4 mere tid til at sætte dig ind i, hvad AS betyder; men hvis den lige er faldet, bør du tage dine gamle forestillinger om din slægtning op til revision. Hvis du vil være til nytte og gavn og have glæde af din slægtning, må du droppe din irritation over, at han eller hun ikke bare tager sig sammen og får gang i sit liv. Det vigtigste, du kan gøre, er at acceptere din pårørende, som han eller hun er og vise respekt for det udfordrede liv, vedkommende forsøger at leve. Hvis du er arbejdsgiver Hvis din virksomhed skal have udført arbejde, hvor der fx er brug for præcise iagttagelser, sans for detaljer og gode evner for konkret analyse, kan det være en idé at ansætte et menneske med AS. Men først er det vigtigt at gøre sig klart, om virksomhedskulturen kan rumme mennesker med AS. Mange virksomheder er indrettet efter fleksibilitet, omstillingsparathed og teambuilding, og en person med AS kan være svær at indpasse her. Asperger er en forskel i hjernens funktion Den betyder at koordineringen af tanker og sanseindtryk ikke er så hurtig og automatisk som hos flertallet. Hvis du har Asperger, er du måske særlig kreativ, god til at løse logiske opgaver og til at opdage detaljer som ikke passer ind i helheden, og du kan have en usædvanlig god hukommelse. Du vil til gengæld have sværere ved at opfatte kropssprog og umiddelbart forstå hvad andre tænker og føler. Det vil ofte give problemer i forhold til andre. Du kan have svært ved at styre din opmærksomhed, så du nogen gange ikke kan koncentrere dig, og andre gange er ude af stand til at løsrive dig. Lige som andre med Asperger kan du desuden have ADHD eller OCD - tvangshandlinger - kronisk ængstelse eller depressioner. Du kan finde information om s mødesteder, netværk, litteratur og meget andet på www. aspergerforeningen. dk Indmeldelse i! LANDSFORENINGEN AUTISME Kontaktperson: Åge Sinkbæk Tlf.: Foreningen er et mødested og en interesseorganisation for mennesker med Aspergers syndrom. Deres familie for eksempel en partner og alle som i øvrigt støtter foreningens formål er velkomne som medlemmer. Kontingentet andrager kr. 300,- pr. år. For unge og voksne med Asperger, partnere, familie og fagfolk Ja, jeg vil gerne være medlem af : LANDSFO Hvis du er sagsbehandler Tænk på din klient som en vigtig resurse og ikke bare som et dræn på de offentlige budgetter. Mennesker med AS er en gruppe normalbegavede mennesker med et stort støttebehov, men også mennesker, som med den fornødne støtte i et vist omfang kan ende med at bidrage til samfundsøkonomien. Hvis du kun ser drænet og undlader at støtte, kan det på længere sigt let blive dyrt for samfundet. Dels får klienten ikke mulighed for at udvikle sit potentiale, dels udvikler et menneske, som ikke får den fornødne opbakning, let psykiske skader og lidelser, der kan blive et meget stort dræn på budgetterne. I mange tilfælde er der mulighed for offentlige tilskud til fx fleksjob i forbindelse med ansættelse af en person med AS. Et firma, der er i stand til at rumme ansatte med AS, udviser social ansvarlighed, hvilket er et vigtigt signal at sende til omverdenen. Navn: Adresse: Postnr. og by: Telefon: Kommentarer: Kommune: Mobil: EAN-nummer: Et menneske med AS tænker og fungerer anderledes. Det er vigtigt, at du prøver at sikre dig, at din klient virkelig har forstået, hvad du siger og forstår konsekvenserne af sine svar. Ved indmeldelse i bliver man samtidig medlem af Landsforeningen Autisme via en samarbejdsaftale mellem de to foreninger. Dette betyder, at man modtager Landsforeningens Autismes medlemsblad og har adgang til Landsforeningens kurser, rådgivning m.v. Blanketten sendes til: Landsforeningen Autisme, Att. Sekretariatet, Herlev Hovedgade 199, 2730 Herlev Hvis du ikke ønsker at klippe i bladet, kan du tage en fotokopi! 6 Aspergers syndrom hos voksne Landsforeningen Autisme Aspergers syndrom hos voksne Landsforeningen Autisme 7

5 Vil du vide mere? Tlf AspIT Vejle Boulevarden Vejle Tlf Dansk Psykologisk Forlag Knabrostræde 3, 1. sal 1210 København K Tlf Fax Landsforeningen Autisme Herlev Hovedgade 199 Tlf Psykologisk Ressource Center Øster Søgade 32, København K Tlf Sopra Øster Søgade 32, 4.th København K Tlf SORAS Niels Juels Gade 70, 8200 Århus N Tlf Specialisterne Lautruphøj 1-3, A Ballerup Tlf Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri Landemærket København K Tlf Litteratur Se litteraturliste på s hjemmeside: aspx?id=11&aid=2 Endvidere artikler som fx: Indfødte aliens: aspx?id=8&aid=1 Foldere om komorbide lidelser ADHD foreningens folder om voksne med ADHD: dokumenter/voksne/ Pjece-voksnemedADHD.pdf Folder fra OCD foreningen om OCD: stories/informationsmateriale/ ocd_info_folder.pdf Folder fra Touretteforeningen: Touretteforening/Materialer_ files/finn.pdf Udgivet af Landsforeningen Autisme (ansvarshavende Morten Carlsson) Tekst, Aage Sinkbæk og journalist Eva Isager Oplag: stk. 1. udgave: April 2011 Layout: Annette Lund Dreyer Tryk: Als Offset ApS

LANDSFORENINGEN AUTISME. Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) Børn med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner

LANDSFORENINGEN AUTISME. Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) Børn med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner LANDSFORENINGEN AUTISME Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) Børn med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner Landsforeningen Autisme April 2012 Hvad er ASF? Autisme Spektrum

Læs mere

Indsats i skolealderen. National Autisme Plan

Indsats i skolealderen. National Autisme Plan Indsats i skolealderen National Autisme Plan Indsats i skolealderen National Autisme Plan National Autisme Plan Indsats i skolealderen Udgivet af: Videnscenter for Autisme I samarbejde med Landsforeningen

Læs mere

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende DepressionsForeningen INDLEDNING 3 Indhold Om depression og bipolar lidelse....3 Depression Sådan opleves

Læs mere

Historien om Anders. Hvorfor er det ikke en sygdom? Fordi Aspergers syndrom skyldes en dysfunktion i hjernen. Medicin kan ikke kurere syndromet.

Historien om Anders. Hvorfor er det ikke en sygdom? Fordi Aspergers syndrom skyldes en dysfunktion i hjernen. Medicin kan ikke kurere syndromet. ASPERGERS SYNDROM Forældrefolder Kort orientering om Aspergers syndrom Rådgivning og nyttige adresser Forældrefølelser Støttemuligheder Skole Forældregrupper Kontaktpersoner April 2008 Historien om Anders

Læs mere

Camilla Rau Petersen og Elisabeth Christensen. 11 fortællinger om livet med en aspergerprofil

Camilla Rau Petersen og Elisabeth Christensen. 11 fortællinger om livet med en aspergerprofil Camilla Rau Petersen og Elisabeth Christensen 11 fortællinger om livet med en aspergerprofil Mere end 55.000 danskere har autisme i en af diagnosens mange former, og mindst hver fjerde skønnes at være

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

-foreningens. Håndbog for støttepersoner

-foreningens. Håndbog for støttepersoner -foreningens Håndbog for støttepersoner 1. Fakta om ADHD 2. Sådan kommer ADHD til udtryk 3. Diagnose og behandling 4. Kommunikation og samarbejde 5. Hvordan støtter jeg bedst? 6. Struktur i hverdagen 7.

Læs mere

www.sst.dk Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen

www.sst.dk Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen PDF Proof by Page: Alko-politik_omslag.p1.pdf 8 Sundhedsstyrelsen ønsker med denne bog at bidrage til, at arbejdspladserne får en alkoholpolitik, som medvirker til at forebygge alkoholproblemer hos medarbejderne.

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI 1 Forord: - At leve med skizofreni Formålet med dette hæfte er at informere patienter med skizofreni og deres pårørende om sygdommen og dens behandling. Der er flere

Læs mere

problematikker omkring socialt samspil, kommunikation og forestillingsevne:

problematikker omkring socialt samspil, kommunikation og forestillingsevne: 1 Et hvert barn har unikke egenskaber, interesser, evner og læringsbehov. Det er den viden og arbejdsvinkel vi har i dag i vores arbejde med alle elever i folkeskolen. Samtidig ved vi også, at en lille

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

Psykisk førstehjælp. Hjælp til selvhjælp og medmenneskelig støtte i forbindelse med ulykker, overfald eller andre voldsomme oplevelser

Psykisk førstehjælp. Hjælp til selvhjælp og medmenneskelig støtte i forbindelse med ulykker, overfald eller andre voldsomme oplevelser Psykisk førstehjælp Hjælp til selvhjælp og medmenneskelig støtte i forbindelse med ulykker, overfald eller andre voldsomme oplevelser Indledning I Dansk Krisekorps har vi siden 1994 ydet psykisk førstehjælp

Læs mere

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Pædagogiske metoder Kognitiv Affekt Træning Diagnostisk

Læs mere

hus forbi FOKUS PÅ AUTISME

hus forbi FOKUS PÅ AUTISME FOKUS PÅ AUTISME Modelprogram for botilbud til ældre med autisme... 2 Hus Forbi: Unge med psykiske handicap fylder herbergerne... 4 Hus Forbi: Ikke dum. Bare anderledes... 6 Socialrådgiverens indstik:

Læs mere

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Kolofon Titel: Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

ADD - Den stille ADHD

ADD - Den stille ADHD ADD - Den stille ADHD Hvad er ADD? ADD er en betegnelse for en bestemt type ADHD. ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, som giver forstyrrelser i forskellige hjernemæssige funktioner, der blandt andet har

Læs mere

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning Metodebeskrivelse Social Færdighedstræning 1 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse... 1 Social Færdighedstræning... 1 Lidt om 19M puljen - Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse. Spastikerforeningen

Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse. Spastikerforeningen Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse Spastikerforeningen Forord Formålet med dette hæfte er at give undervisere, primært lærere i folkeskolen

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Lev med demens LEV MED DEMENS

Lev med demens LEV MED DEMENS Lev med demens LEV MED DEMENS 41 Udgivet af Alzheimerforeningen 2012. Fotograf: baandsalat.dk og Alzheimerforeningen Lev med demens Indholdsfortegnelse Livet med demens 3 Hvad er demens 7 Til dig med en

Læs mere

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 Åbenhed TEMA "Allerede halvt inde i tv-programmet eksploderede min facebook-inbox med opmuntrende beskeder fra venner, bekendte og helt fremmede, der ville

Læs mere

GUIDE TIL GRUNDLAGET FOR BEHANDLINGSARBEJDET

GUIDE TIL GRUNDLAGET FOR BEHANDLINGSARBEJDET GUIDE TIL GRUNDLAGET FOR BEHANDLINGSARBEJDET Indholdsfortegnelse Guide til guiden Behandlingsindsats indenfor det autistiske spektrum Udviklingspsykologi Anerkendende/værdsættende samtaler Mentalisering

Læs mere

nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen

nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen Konference 2012 Side 11 og 13 Fremtidens helte Side 8-9 ADHD-foreningens beretning Side 21-28 Eventyrmesse i Vordingborg Side 43 Hjælp ADHD-børn ved at hjælpe deres omgivelser

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere