Trafikservice: Trafikservice, døgnvagt - direkte telefonlinie , VHF kanal 16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafikservice: Trafikservice, døgnvagt - direkte telefonlinie 99301520, VHF kanal 16 E-mail: trafik@aalborghavn.dk"

Transkript

1

2

3 2 Aalborg Havn A/S Havnedirektør Svend Christensen Administration: Administrationschef Bjarne Rasmussen Trafikservice: Havnekaptajn Peter J. Petersen Drift og anlæg: Havneingeniør Tom E. Hansen Arealer og ejendomme: Afdelingschef Jørgen G. Frandsen Aalborg Havn A/S Langerak 19 Postboks Aalborg Øst Telefon Telefax HTTP: // Trafikservice: Trafikservice, døgnvagt - direkte telefonlinie , VHF kanal 16

4 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning 4 2. Betalingsforhold 4 3. Skibs- og vareafgifter 5 4. Ferskvand Elforsyning Driftsaffald fra skibe Kraner Midlertidig oplægning af gods m.v Rengøring af arealer Veterinært kontrolsted Infrastrukturafgifter Materiel Telefoni Takster i øvrigt Ansvar og ansvarsbegrænsning 29

5 4 1. INDLEDNING Generelt. Alle takster er eksklusive moms. Vedrørende regulering af de overordnede forhold omkring Aalborg Havn A/S henvises til Standard Reglement for Danske havne og Ordensreglement for Aalborg Havn. Serviceydelser. Aalborg Havn A/S ønsker at give alle transportformer lige og konkurrencedygtige vilkår. For lastning/losning via havnens områder opkræves betaling i form af infrastrukturafgifter (skibsafgift, jernbaneafgift og lastbilafgift) og omsætningsafgifter (vareafgifter m.v.). Bestilling af serviceydelser. Forespørgsler vedrørende og bestilling af Aalborg Havns A/S serviceydelser sker ved henvendelse til Aalborg Havn A/S Trafikservice, tlf BETALINGSFORHOLD. Betalingsfristen for Aalborg Havn A/S ydelser er: 30 dage netto. Dog er betalingsfristen for ydelser, der påhviler skibe 7 dage fra fakturadato, med mindre andet er aftalt med Aalborg Havn A/S, og der i forbindelse hermed er stillet tilfredsstillende sikkerhed. Ved overskridelse af betalingsfrister beregnes gebyr og renter. Ansvar og ansvarsbegrænsning, jfr. afsnit 15 side 29.

6 5 3. SKIBS- OG VAREAFGIFT I. SKIBSAFGIFT 1. Almindelige bestemmelser Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift) for henliggen i havnen eller de uddybede løb til denne. Skibsafgiften påhviler skibet. Skibsafgiften beregnes af skibets samlede bruttotons (BT) og tarifferes i følgende afgiftsintervaller: Sats I BT 2,05 kr./bt Sats II BT 2,55 kr./bt Sats III over BT 3,10 kr./bt Skibsafgiften dækker skibets henliggen i 1 uge regnet fra ankomstdagen. Ved længere ophold beregnes forholdsmæssig skibsafgift pr. påbegyndt døgn, eller der kan indgås aftale om betaling af vandareallejeafgift. Med reference til EU forordning nr. 2978/94 kan der for miljøvenlige tankskibe ske en reduktion af den i målebrevet angivne BT-tonnage, med den SBT-tonnage der, ved et notat i målebrevet, er indført af en kompetent myndighed. For lystbåde, der henligger udenfor lystbådearealer, beregnes vandareallejeafgift som en årlig afgift. 2. Skibe med jævnlige anløb For linieskibe i fast rute, kan der efter forhandling aftales individuelle retningslinier for skibsafgiftens beregning og opkrævning. Følgende generelle retningslinier vil være grundlag for sådanne aftaler: a. Anløb efter aftalens indgåelse. b. Aftalen skal gælde bestemte skibe og godstyper. 3. Pramme m.v. og bugserbåde For pramme m.v. og fartøjer, som bugserer eller assisterer disse, betales en samlet pramafgift, som beregnes efter prammens bruttotonnage (BT). Afgiften dækker for en uges henliggen regnet fra ankomstdagen. Pramafgift: 3,55 kr./bt.

7 6 4. Fritagelse for skibsafgift Fritaget for skibsafgift er: a. Skibe under 100 BT. b. Skibe, der tilhører danske eller fremmede statsmyndigheder, og som ikke er indrettet til at medføre gods eller passagerer. c. Skibe, der udelukkende har anløbet havnen for reparation, proviantering, afvente broåbning, søge lægehjælp, ilandsætte syge, skibbrudne og lignende samt skibe, som på grund af havari, storm, tåge eller andre vejrforhold er nødsaget til at søge havn, alt forudsat, at opholdet i havnen ikke udstrækkes over 24 timer. d. Lystfartøjer. Dog kun ophold udenfor faste liggepladser i op til 24 timer efter tilladelse. II. VAREAFGIFT 1. Almindelige bestemmelser Af alle varer, der losses eller lastes eller på anden måde sø- eller landsættes i havnen eller i de uddybede løb til samme, betales en vareafgift. Vareafgiften påhviler varemodtager, respektive vareafsender, og skibet har regres over for disse. Ved takstændringer beregnes afgiften efter de takster, der var gældende på det tidspunkt, hvor losning respektive lastning blev påbegyndt. Brugstariffens tekst er afgørende for, hvilke varegrupper, der skal henføres til kapitel eller hovedpositionsnumre. Såfremt en vare ikke er særskilt specificeret, udgør betalingen kr. 12,75/ton. Af fisk og skaldyr, der oplosses fra fiskerfartøjer i uforarbejdet eller forarbejdet stand, betales en værditakst ved salg i første hånd.

8 7 2. Fritagelse for vareafgift Nedennævnte varer er fritaget for vareafgift: Fritagelsen er, for så vidt angår last, betinget af, at skibsføreren eller skibets agent i sin angivelse begærer varerne losset eller lastet uden erlæggelse af vareafgift. a. Tomme containere, trailere og lignende der anvendes i forbindelse med linietrafik, når disse ikke forsendes som handelsvarer. b. Proviant og andre fornødenheder til skibets eget brug. c. Varer - dog ikke fersk fisk og skaldyr fra fiskerfartøjer - der uden at have været landsat overlosses fra fartøj til fartøj. d. For varer, som er indført søværts til havnen, og for hvilke, der til havnen er betalt vareafgift for indgående, kan det i særlige tilfælde aftales med havnen, at der gives fritagelse for betaling af vareafgift for udgående søværts varetransport. e. Gods, der skiftes via kaj under samme ophold i havnen til samme skib uden yderligere behandling eller forarbejdning. III. AFGIVELSE AF OPLYSNINGER Skibsføreren eller skibets agent skal til havnen afgive de for beregning og opkrævning af skibs- og vareafgifter nødvendige oplysninger om skib og ladning m.v. og til bekræftelse af de meddelte oplysninger fremlægge skibspapirer, ladningsdokumenter og vægtdokumentation m.v. Skibsføreren eller skibets agent skal endvidere til havnen afgive de til brug for fremstilling af statistisk nødvendige oplysninger om skib, passagerer og ladning, herunder om medførte befordringsmidler, containere m.v. Krævede oplysninger skal være havnen i hænde senest 8 dage efter skibets afgang eller den pågældende operations afslutning.

9 8 IV. VAREAFGIFTER 1. 4,40 kr. pr. ton. Ovenstående omfatter varer som: Ikke spiselige produkter af animalsk oprindelse. Sukkerroer mv. Jord- og stenarter, kalk, gipssten og svovl. Malme, slagger og aske. Råfosfat og silikater. 2. 7,00 kr. pr. ton. Varer af beton kr. pr. ton. Ovenstående omfatter varer som: Kartofler, foderærter og tapioka. Korn. Mel af gryn og korn samt pellets. Olieholdige frø og frugter. forarbejdet dyrefoder. Fiskemel, kokoskager, soyabønnekager, bomuldsfrøkager, rapskager mv. Kaligødning samt diverse gødningsstoffer. Salt, cement og mørtel. Sphagnum. Koks. Træ uforarbejdet og groft forarbejdet. Forarbejdede produkter af cement og beton. Fliser, klinker og andre keramiske produkter. Mursten. Rockwool. 4. 8,20 kr. pr. ton. Ovenstående omfatter varer som: Uædle metaller. Metalaffald, ædle i øvrigt. Stål- & jernskrot. Diverse rest- og affaldsprodukter fra næringsmiddelindustrien.

10 ,20 kr. pr. ton. Rør til olie- og gasledninger, inklusive coatede rør kr. pr. ton Ovenstående omfatter varer som: Animalske og vegetabilske fedtstoffer/olier. Melasse, vinasse. Kul, stenkul og brunkul ,75 kr. pr. ton. Ovenstående omfatter varer som: Jern, stål, herunder valsede produkter, profiler, rør, plader, diverse profiler, sektioner og skibe. Stykgods i øvrigt. Varer som ikke kan henføres til øvrige punkter ,30 kr. pr. ton. Ovenstående omfatter varer som: Olie, benzin ,00 kr. pr. enhed med last. Last i enheder som: 20 /40 containere. Løstrailere. Forvogn + hænger ,45% af salgsværdi. Fisk samt muslinger direkte fra fiskeri. I øvrigt kan forespørgsler vedrørende vareafgifter altid rettes til Aalborg Havn A/S.

11 10 4. FERSKVAND Levering af ferskvand sker fra hydranter placeret langs Aalborg Havns bolværker. Ved levering af ferskvand udenfor normal arbejdstid beregnes et tilkaldelseshonorar samt overtidstillæg. 5. ELFORSYNING Kaj Skab V / 10A x x x x 380V / 16A x x x x 380V / 32A x 380V / 63A x x 380V / 200A x 380V / 250A Levering af strøm over 63A kræver installatørassistance. Udgiften hertil afholdes af brugeren. Havnen leverer ikke forsyningskabel fra tilslutningsskab til bruger. Brugeren er ansvarlig for eventuel skade, der under tilslutningen tilføjes ham selv eller tredjemand såvel som for den skade, der tilføjes havnens ejendom. For skibe, der ikke betaler skibsafgift, tillægges tilslutningsminimum et grundgebyr, jf. afsnit 13. Havnen påtager sig intet ansvar ved forsyningssvigt i forbindelse med levering af strøm. Om de generelle ansvarsforhold, jf. I øvrigt afsnit 15 side 29.

12 11 6. AFFALD FRA SKIBE 6.1. Lovgrundlag I medfør af Lov nr. 476 af 30. juni 1993 om beskyttelse af havmiljøet, som ændret ved lov nr. 435 af 10. juni 1997, lov nr. 315 af 5. maj 2000 og lov nr. 261 af 8. maj 2002, samt Bekendtgørelse nr.1003 af 10. december 2002 om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering af affald og havnes affaldsplaner, har Aalborg Havn A/S etableret en modtageordning for fast og flydende affald fra fartøjer, der anløber havnen Definitioner Driftsaffald: Enhver form for affald, herunder spildevand og andre rester end lastrester, som frembringes, mens skibet er i drift. Lastrester: Rester af lastmaterialer i lastrum eller tanke efter at losning og rengøring er afsluttet, herunder også restmængder fra lasten og spild ved lastning og losning. Til lastrester henføres ligeledes tankskyllevand og ballastvand. Havneafgift: Det beløb et skib normalt betaler for havneanløb. Betaling for modtagelse af driftsaffald efter bekendtgørelsen er indeholdt i den normale havneafgift, og er således ikke afhængig af den afleverede mængde eller type affald. Dette princip betegnes som: No special fee (NSF). Normal arbejdstid: Normal arbejdstid for havnen er hverdage fra Generelle bestemmelser Der kan modtages følgende typer driftsaffald: Dagrenovation Olieholdigt affald (se specifikation, pkt a) Kloakspildevand. Betaling for aflevering af driftsaffald er inkluderet i den normale havneafgift. Havnen er dog berettiget til at kræve særskilt betaling, hvis et eller flere af følgende punkter er opfyldt:

13 a. Hvis den mængde driftsaffald, der ønskes afleveret, er større end den mængde skibet, med hensyntagen til dets størrelse og type, ved normal drift ville frembringe siden sidste havneanløb. 6.3.b. Hvis der ønskes aflevering af affald uden for havnens almindelige arbejdstid. 6.3.c. Hvis der ikke betales normal havneafgift. 6.3.d. Hvis der ikke, mindst 24 timer inden der ønskes afleveret affald, er indsendt affaldsanmeldelse. (Jævnfør nedenstående afsnit om affaldsanmeldelsen). Særlige betingelser for aflevering under NSF. a) Max. 8 m 3 ved aflevering til slamsuger eller anden mobil recipient. b) Fartøjet skal være forsynet med standardkobling, og der skal fra skibet kunne pumpes til gældende modtagekapacitet. c) Olie og olieholdige blandinger må ikke indeholde andre kemikalier end normale additiver. d) Ved fast rutefart henvises til indgåelse af aftaler mellem rederi og Aalborg Havn A/S. Opmærksomheden henledes på at: Forsinkelse uanset årsag, herunder forgæves fremmøde eller levering med lavere pumpehastighed end forudsat, vil blive debiteret skibet i henhold til gældende takster. Krydstogtskibe, der ønsker at benytte modtageordningen i en udstrækning, der i henhold til nærværende Kapitel 6 ikke falder ind under NSF reglerne, skal indgå særlig aftale herom. Særskilt betaling vil blive debiteret for ydelser på grundlag af de af havnen til enhver tid gældende takster. Disse fremgår af Aalborg Havn A/S forretningsbetingelser Om affaldsanmeldelsen. Skibsføreren på et skib, der planlægger at anløbe havnen, skal udfylde en affaldsanmeldelse, med oplysninger om hvilke typer og mængder af affald skibet ønsker at aflevere. Nævnte formular skal være havnen i hænde senest 24 timer inden afleveringen ønskes påbegyndt, jævnfør pkt. 6.3.d.

14 13 I særlige tilfælde, hvor et 24-timers varsel ikke har været muligt, kan havnen acceptere at modtage, under forudsætning af at havnen ikke påføres ekstra omkostninger i denne forbindelse Særlige bestemmelser for de enkelte affaldstyper Dagrenovation. Der kan rekvireres affaldsbeholder(e) á 600 l, som leveres ved fartøjets liggeplads, inden for havnens normale arbejdstid; men beholderne kan i særlige tilfælde, efter havnens skøn, også leveres på andre tidspunkter. Beholderne er kun beregnet til kabysaffald og lignende (ikke miljøbelastede affald). Større enheder af driftsaffald samt kemikalier af enhver art må ikke deponeres i beholderne Flydende affald a. Olierester og olieholdige blandinger. Der kan afleveres olieslam, brugt smøreolie, maskinslop og lignende. Olieaffaldet afhentes af slamsuger ved kaj. Olieholdigt affald, der indeholder emulgerende stoffer, der hindrer adskillelse i en oliefase og i en vandfase modtages ikke. For modtagelse af ikke pumpbart slopolie mv., som godkendes leveret i tønder, fade eller lignende opkræves særskilt betaling, herunder for rengøring af og evt. destruktion af emballagen. For modtagelse af små mængder på under 2m³, kræves særskilt betaling b. Kloakspildevand Der afhentes med tankvogn ved kaj, alternativt kan der henvises til kajer med kloaksystem. Ved anmeldelse om aflevering af kloakspildevand skal skibets pumpekapacitet oplyses. For modtagelse af små mængder på under 2m³ kræves særskilt betaling Kemikalieaffald. Modtagelse kan kun ske efter særskilt aftale og mod betaling.

15 Lastrester. For modtagelse og håndtering af lastrester vil fartøjer blive debiteret for ydelsen i henhold til de for Aalborg Havn A/S til enhver tid fastsatte takster. Er taksten ikke fastsat for den pågældende ydelse, debiteres den faktiske udgift + 15% Øvrige bestemmelser Olieaffald, ballast og tankskyllevand indeholdende eksempelvis kemikalier, fareklasse 1 og 2 produkter eller emulgerende stoffer modtages ikke Virksomheder der reparerer skibe, selskaber der driver havnerundfart, og virksomheder der driver havnebugsering, må selv opretholde og bekoste egne modtageanlæg Virksomheder der afskiber eller modtager olieprodukter eller flydende skadelige stoffer i bulk, skal selv etablere modtageanlæg herunder modtage olie- eller kemikalieblandet ballast-og tankskyllevand Ansvar Rederiet er ansvarlig for følgerne af forkerte, vildledende eller manglende oplysninger fra skibsføreren om affaldets art og sammensætning samt for lækage forårsaget af eget defekt materiel (f.eks. koblingsled eller emballage) eller fejlbetjening af eget materiel ved aflevering. Ansvaret gælder også for skader, der i denne forbindelse påføres tredjemand Havnebestyrelsen for Aalborg Havn A/S er ansvarlig for udarbejdelse af havnens plan for affaldshåndtering og regelsættet vedrørende modtageordningen. Havnekaptajnen er ansvarlig for planens gennemførelse og vedligeholdelse.

16 Rekvirering og henvendelser. Henvendelser vedrørende modtageordninger, rekvirering af ydelser mv. skal ske til: Aalborg Havn A/S Trafikservice: (Døgnbetjening). Telefon: (+45) Telefax: (+45) KRANER 7.1. Aalborg Havn A/S disponerer til udlejning over følgende kraner: stk. vippekraner nr. 15 og 16 på kaj Kran 15 med kapacitet 8-10 t; kran 16 med kapacitet 4-5 t. Kranerne 15 og 16 kan anvendes med såvel krog som gribeskovl stk. vippekran nr. 14 på kaj 4111 med kapacitet 8-10 t. Kranen kan anvendes med såvel krog som gribeskovl stk. hydraulisk mobilkran nr. 01 på kaj 4070 med kapacitet på op til 8 tons i krog, 2 tons i gribeskovl og tømmergrab stk. mobilkraner nr. 43 og 44 med kapacitet på op til 36 t. i krog og 24 t. i gribeskovl stationeret i Østhavnen stk. mobilkran nr. 52 med kapacitet på op til 45 t. stationeret i Østhavnen. Kranen kan anvendes med krog, gribeskovl eller containeråg Kranernes brug Havnen stiller kranerne til disposition med fører. Havnen påtager sig ikke arbejdet med godsets ophængning. Lejeren eller dennes repræsentanter dirigerer selv kranens arbejde ved at advisere kranføreren. Kajkranerne forfares kun langs kajen. Der forfares således ikke med de enkelte byrder. Ved forfaring skal kranlejeren eller dennes repræsentant sørge for, at kranspor og kranbane er fri, og at kranens kraftkabel ligger på plads, således at det ikke beskadiges under kørslen.

17 16 Skibe losser og laster i almindelighed efter tørn, men havnen bestemmer dog til enhver tid, til hvad og i hvilken orden kranerne skal udlejes. Kranerne må ikke overbelastes og anvendes til løft af byrder, der overstiger de angivne maksimallaster. Det påhviler lejeren at overholde dette. Der henvises i øvrigt til Arbejdstilsynets bekendtgørelse af 15. december 1992 om hejseredskaber og spil. De mobile havnekraner nr. 43, 44, og 52 udlejes kun til anvendelse i Østhavnen. Den hydrauliske mobilkran kan bestilles til arbejde i såvel Centralhavn som i Østhavn. Ved blokvognsflytning af kranen beregnes mobilisering. Ved flytning uden for normal arbejdstid tillægges overtid for mandskab Læssetragte og fødekasse. Der findes 3 læssetragte, hver med et rumindhold på 10 m 3, som havnen kan kræve anvendt ved gribeskovlslosning uden særskilt beregning. Læssetragtene kan ikke stilles til rådighed ved losning af skærver eller lignende materialer, som kan påføre tragtene uforholdsmæssigt stort slid eller korrosion. Kranlejeren skal hente læssetragte til arbejdsstedet umiddelbart før losningen påbegyndes. Efter endt brug skal læssetragte rengøres af kranlejeren og parkeres på en af Havnen anvist plads. Havnens fødekasse kan stilles til rådighed ved lastning af korn- og foderstoffer. Efter endt brug skal fødekassen rengøres af kranlejeren. Stilles der særlige renhedskrav til havnens gribeskovle og tragte, er kranlejeren pligtig til at gøre opmærksom på dette forhold ved kranbestillingen Ansvar. Lejeren er ansvarlig for den skade, som under kranens arbejde tilføjes ham selv eller tredjemand, skib og gods, såvel som den skade der tilføjes kranerne, gribeskovle, læssetragte, åg eller havnenes øvrige ejendele. Lejeren har ligeledes ansvaret for den skade, der sker ved brugen af kæder, stropper o.s.v. ved godsets ophængning samt for, at de af Arbejdstilsynet stillede fordringer om mærkning af stropper og kæder m.m. overholdes. Havnen påtager sig intet ansvar for driftsforstyrrelser og eventuelt heraf afledte omkostninger. Kranlejeren har pligt til at gøre sig bekendt med nærværende bestemmelser, der på forlangende udleveres af havnen. Se i øvrigt afsnit 15 side 29.

18 Kranbestilling. Kranerne bestilles til en tid, der normalt svarer til en af havnearbejdernes sædvanlige stilletider. Bestillingen afgives på hverdage med mindst 2 ½ times varsel. For stilletiderne inden middag skal bestillingen afgives senest kl den foregående hverdag. Overarbejde med en kran skal bestilles senest kl samme dag. Overarbejde lørdag og søndag skal dog bestilles senest fredag kl Ved senere bestilling kan betjening ikke garanteres. Ved bestillingen skal opgives, hvor lang tid overarbejdet ventes at ville vare. For krankørsel betales altid mindst for 1 time. Hvis en kranfører, der er varslet, møder og ikke kommer i arbejde, betaler kranlejeren for minimum 1 time med den for tidspunktet gældende takst inklusive eventuel overtid. Hvis det ønskes, at en kran skal arbejde efter kl , skal der ligeledes senest kl samme dags formiddag, indgives særskilt bestilling herom, for at der kan skaffes afløsning. Hvis den således varslede kranfører møder kl og ikke kommer i arbejde, betaler kranlejeren spildtidstarif for 3 timer. Hvis varsling, som ovenfor angivet, ikke har fundet sted, stoppes arbejdet med kranen kl Annulleres en kranbestilling efterfølgende, inden kranføreren er mødt, betaler kranlejeren for eventuelle overtidsomkostninger, der som en følge af bestillingen måtte være påløbet for havnen Overarbejde. I alle tilfælde gælder, at lejerne af kranerne, når der ligger skibe og venter på at komme til en kran, eller der ventes at ankomme skibe til en kran, er forpligtet til at fremskynde arbejdet så meget som muligt og udvide arbejdstiden med mindst 3 overarbejdstimer daglig eller til at arbejde i 2- holdsdrift. Hvis denne bestemmelse ikke overholdes, vil vedkommende skib ved normal arbejdstids ophør blive beordret til en anden kajplads, således at et ventende skib kan få adgang til kranen. Det skib, der ligger først i tørnen, eller dettes ladningsmodtager, er forpligtet til straks at benytte en kran, når en sådan bliver ledig, uden hensyn til, på hvilket tidspunkt dette sker imellem kl og kl jf. dog pkt Efterkommes denne forpligtelse ikke, stilles kranen til disposition for det næste skib, der vil benytte den straks. Ved overarbejde skal der af hensyn til kranføreren holdes de af arbejdsmiljøloven bestemte pauser Spildtid ved rekvireret kranbenyttelse. I situationer, hvor rekvireret kran er ude af drift under midlertidig indstilling af arbejdet af mindst 1 times varighed, betales i stedet for fuld afgift den gældende afgift for spildtid.

19 Overtid. Der beregnes normal takst for den anvendte krantype med det gældende tillæg for overtid udenfor den normale arbejdstid. 8. MIDLERTIDIG OPLÆGNING AF GODS M.V Generelle bestemmelser. Oplægning af gods m.v. sker efter havnens anvisning. Ved oplægning af gods skal godsets art, mængde og eventuel fareklasse opgives. Endvidere skal oplyses om godsets ejerforhold. Aalborg Havn A/S påtager sig intet ansvar for gods, herunder containere, maskiner og materiel, der oplægges eller opstilles på havnens arealer. Aalborg Havn A/S påtager sig endvidere intet ansvar for eventuelle skader, som det oplagte/opstillede måtte påføre tredjemand Oplægning af gods Eksportgods, der samles med henblik på senere lastning i skib, kan henligge vederlagsfrit nær kaj i 2 uger, inden der opkræves pladsleje, hvis der efter havnens afgørelse er plads til rådighed Importgods fra skib kan henligge vederlagsfrit på pladser nær kaj i 2 uger efter losning, hvis der efter havnens afgørelse er plads til rådighed Ikke-skibsgods, d.v.s. gods, hvoraf der ikke svares vareafgift, kan efter særlig tilladelse oplægges på ugeleje, dog uden vederlagsfri periode Gods m.v. kan oplægges på månedsleje på pladser længere væk fra kaj Ved hensætning af skurvogne og materiel for anvendelse til byggeplads eller lignende, svares pladsleje pr. påbegyndt måned eller efter aftale.

20 Særlige vilkår for oplægning m.v. Oplagt gods skal være forsynet med ejerbetegnelse og dato for oplægning. Enhver form for gods, der har været oplagt i mindst 1 uge nær kaj, kan kræves fjernet med 1 uges varsel. Gods, der er oplagt længere væk fra kaj, kan kræves fjernet med 1 måneds varsel. Hvis fristen for fjernelse af sådant gods ikke overholdes, er Havnen berettiget til at lade det flytte eller fjerne for ejers regning og risiko. Kajer og kajgade må ikke overbelastes. Største tilladte belastning er 2 ton/m 2. 2 meter fra kajkanten skal holdes fri for løsvarer. Ved oplægning af bulkgods, der medfører risiko for støvgener, vil følgende skærpede krav være gældende: Bulkgodset skal fjernes hurtigst muligt efter endt losning. Ved lastning af sådant bulkgods må det tidligst oplægges på kaj 48 timer, inden lastning påbegyndes. Hvis bulkgodset henligger i mere end 48 timer efter endt losning, kan havnen foranledige godset oversprayet med ferskvand een gang i døgnet for ladningsejerens regning i de tilfælde, hvor der efter havnens skøn er risiko for støvgener. I tilfælde af stærk blæst på laste- og lossetidspunktet, hvor der efter havnens skøn kan opstå støvgener for virksomheder i umiddelbar nærhed, vil en omgående oversprayning for ladningsejerens regning blive påbegyndt. Under særlige ugunstige vejrbetingelser kan havnen forlange lastningen og eller losningen standset.

21 20 9. RENGØRING AF AREALER 9.1 Rengøring af arealer. Med henvisning til gældende Standardregulativ for Danske Havne, skal ladningsejeren eller dennes befuldmægtigede sikre, at det anvendte kajom-råde, rengøres efter laste/losseoperationens afslutning. Ladningsspild skal opsamles i containere eller opfejes ved fejemaskine og deponeres på godkendt losseplads. Alternativt kan spildet opsamles og anvendes af ladningsejeren. 9.2 Ansvar Ladningsejeren eller dennes befuldmægtigede er ansvarlig for nævnte rengøring og for udgifterne i forbindelse hermed, herunder deponering på godkendt losseplads. Ved bestilling af liggeplads og kraner skal ordregiveren meddele havnen om hvilken virksomhed, der er ansvarlig for rengøringen, og i forbindelse hermed om det ønskes, at havnen skal udføre rengøringen efter regning. 9.3 Tilsyn Havnen fører tilsyn med, at ovenstående regler overholdes. Under særligt ugunstige vejrbetingelser, hvor det pågældende bulkgods, efter havnens skøn, ikke vil kunne lastes/losses, uden at dette vil medføre væsentlige støvgener for virksomheder i umiddelbar nærhed, vil losning/ lastning blive stoppet.

22 FACILITETSAFGIFT FOR ANVENDELSE AF VETERINÆRT KONTROLSTED I AALBORG ØSTHAVN. Aalborg Havn A/S har indgået aftale med Fødevaredirektoratet om at være operatør for den veterinære grænsekontrolstation på Aalborg Havn i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 698 af 19. juli Grænsekontrollen er beliggende i Østhavnen på følgende adresser: Al veterinær kontrol af frosne fødevarer sker på adressen Lilledybet 8. Al kontrol af andre produkter (ikke-konsum varer og konsum kølevarer) sker i Grønlandshavnens bygning E2 Den veterinære grænsekontrol foretages af Fødevaredirektoratet, Fødevareregion Nordjylland, der opkræver afgiften for den veterinære kontrol. Der opkræves en afgift hos vareejerne/importørerne for benyttelse af grænsekontrollen. Afgiften er fastlagt i overensstemmelse med bekendtgørelsen og den indgåede aftale med Fødevaredirektoratet. 11. INFRASTRUKTURAFGIFT 11.1 Benyttelse af jernbanesporene. Af hver jernbanevogn, der passerer havnesporene på Aalborg Havn, svares ved af- og pålæsning, hvad enten dette sker på egentlige eller uegentlige havnespor eller på private sidespor, en afgift til havnen, såfremt ladningen ikke tidligere er belagt med vareafgift til havnen eller senere, uden at være forarbejdet, måtte blive dette. Afgiften, der betales af modtageren (afsenderen), tjener til delvis dækning af havnens omkostninger ved sporenes vedligeholdelse m.v. Det påhviler modtageren (afsenderen), straks efter vognens passage af sporet, at give Aalborg Havn A/S trafikservice besked herom. Overtrædelse af disse bestemmelser kan medføre fortabelse af ret til at modtage vogne på havnens spor for vedkommende modtager (afsender).

23 For hver lastbil der laster eller losser gods på Aalborg Havns område, betales en afgift til havnen, såfremt ladningen ikke tidligere er belagt med vareafgift eller senere, uden at være forarbejdet, måtte blive dette. Afgiften, der betales af modtageren/afsenderen, tjener til delvis dækning af havnens omkostninger ved infrastrukturens vedligeholdelse. Det påhviler modtageren/afsenderen kvartalsvis, dog senest den 15/4, 15/7, 15/10 og 15/1, at opgive det afgiftspligtige antal lastbiler til Aalborg Havn A/S trafikservice. Lastvognstræk (forvogn + anhænger) beregnes som een enhed. 12. MATERIEL M.V. Benyttelse og udlejning af havnens køretøjer, fartøjer og materiel. Aalborg Havn A/S råder over et bredt udbud af kørende og flydende materiel samt redskaber. Dette materiel kan lejes ved henvendelse til Aalborg Havn A/S. 13. TELEFONI M.V. Som led i det almindelige servicetilbud til virksomhederne er der etableret fælles kommunikationsløsninger indenfor havnens område. Der kan tilbydes løsninger for almindelig telefoni, mobiltelefoni og datatransmission. Der henvises til særskilt takstblad, der kan rekvireres hos Aalborg Havn A/S, ligesom nærmere informationer vedrørende telefoni m.v. kan ind-hentes her.

24 TAKSTER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2006 (Alle takster er excl. moms) Vandarealleje Lystbåde fast liggeplads: Særskilt aftale 152,00 kr./m 2 /år Lystbåde (længde under 10 meter)gæsteplads: Kr. 120,00/døgn. Lystbåde (længde over 10 meter) gæsteplads: Kr. 150,00/døgn. FERSKVAND Grundtakst 44,00 kr./m 3 Minimumsstakst 352,00 kr. Overtidstillæg til 22/i øvrigt 152/355 kr./time Tilkaldelseshonorar 380,00 kr. ELFORSYNING TIL SKIBE A: 220V - 380V 16A: Tilslutningsafgift, minimum Tilslutningsafgift, indtil 15 dage Tilslutningsafgift, efter 15 dage KWH inkl. stats- og CO2 afgift B: 380V til og med 63A: Tilslutningsafgift, minimum Tilslutningsafgift, indtil 15 dage Tilslutningsafgift, efter 15 dage KWH lnkl. stats- og CO2 afgift 90,00 kr. 30,00 kr./døgn 15,00 kr./døgn gældende dagspris 135,00 kr. 45,00 kr./døgn 23,00 kr./døgn gældende dagspris C: 380V over 63A: Tilslutningsafgift, minimum 205,00 kr. Tilslutningsafgift, indtil 15 dage 68,00 kr./døgn Tilslutningsafgift, efter 15 dage 34,00 kr./døgn KWH inkl. stats- og CO2 afgift gældende dagspris Grundgebyr (skibsafgift ikke betalt) 420,00 kr./til- & afkobling Ved levering af strøm over 63A kræves endvidere installatørassistance. Udgiften hertil betales af brugeren. Ved anvendelse af mobiltavler i forbindelse med hovedtavle beregnes dobbelt tilslutningsafgift.

25 24 DRIFTSAFFALD - FAST AFFALD Affaldsbeholdere á 600 l 730,00 kr./stk. Større enheder Faktisk udgift + 15% Kemikalier Faktisk udgift + 15% Olierester m.v. Olierester m/slamsuger 775,00 kr./m 3 Olierester m/slamsuger/minimumstakst 1550,00 kr. Tromler Faktisk udgift + 15% Kloakspildevand Via standardflangekobling Faktiske udgift + 15% Slamsuger 775,00 kr./m 3 Slamsuger/miniumstakst 1550,00 kr. Flydende stoffer i bulk Rester Faktisk udgift + 15% KRANER (skibsgods) Takstområde (kr./time) Vippekraner: A B tillæg C tillæg Centralhavnen Med krog 520,00 152,00 355,00 Med grab 575,00 152,00 355,00 Mobilkran (01) 750,00 152,00 355,00 Mobilisering 2.000,00 152,00 355,00 Mobilkraner Østhavnen Med krog 1.270,00 152,00 355,00 Løft (samtlige under 10 t.) 660,00 152,00 355,00 Specialåg swl 22 t. 130,00 Med containeråg 1.300,00 152,00 355,00 Med grab pr. tons, kr. 5,86 152,00 355,00 Maksimum 1080,00 152,00 355,00 Minimum 732,00 152,00 355,00

26 25 Takstområde (kr./time) A B tillæg C tillæg Grabkørsel i sømaterialer, skærver, sten og grus: pr. tons kr. 6,95 152,00 355,00 Maksimum 1.280,00 152,00 355,00 Minimum 868,00 152,00 355,00 Mobilkraner, ikke skibsgods: 2.200,00 152,00 355,00 Mobilkraner, transport, ikke skibsgods: Udkørsel - tilrigning Hjemkørsel - afrigning 500,00 kr. 500,00 kr. Alle kraner Takstområde A: Takstområde B: Takstområde C: Normal arbejdstid Mandag - torsdag kl Fredag kl Overarbejde på hverdage til kl og i spisepauser, der ligger i tidsrummet kl Alt øvrigt overarbejde. Spildtid ved rekvireret kranbenyttelse 328,00 kr./tm MIDLERTIDIG PLADSLEJE Import- og eksportgods Ikke skibsgods Månedsleje, befæstet Månedsleje, ubefæstet 1,90kr./m 2 /uge 2,10 kr./m 2 /uge 5,20 kr./m 2 /md 2,85 kr./m 2 /md

27 26 HAVNENS MATERIEL Lastbiler, incl. fører: SCANIA, 10,3 t med tiplad og kran (12 tm - 8,3 m udlæg) 510,00 kr./tm SCANIA m/saltspreder 610,00 kr./tm Man, 3,6 t m/kran 345,00 kr./tm Traktor, inkl. fører: m/tilbehør f.eks. roterende kost 440,00 kr./tm Entreprenørmaskiner, inkl. fører: FIAT frontlæsser 2,6 m 3 /5 m 3 højtip 450,00 kr./tm CASE frontlæsser 1,9 m 3 skovl 450,00 kr./tm NH rendegraver l skovl 390,00 kr./tm Fejemaskine 615,00 kr./tm Flydende materiel: ALBA, dybgang 3,1 meter ALBA, som isbryder ALBA, st. by m/besætning BUSSE, dybgang 1,1 meter BUSSE, st. by m/besætning 4.700,00 kr./tm 6.200,00 kr./tm 1.440,00 kr./tm 1.250,00 kr./tm 780,00 kr./tm Der beregnes overtid udenfor normal arbejdstid for forbruget af mandskabstimer. INFRASTRUKTURAFGIFT Jernbanevogne 145,00 kr./stk Containerenheder med last 145,00 kr./enhed Lastvognsenheder 85,00 kr./stk

28 27 Veterinær grænsekontrol: Partier i containere Godspartier i øvrigt 325,00 kr. /container enhed 22,00 kr. / ton (minimum 200 kr.) Alle forsendelser, der er mindre end 50 kg, fritages for betaling af facilitetsafgift. Større forsendelser må ikke opdeles i mindre partier for at undgå facilitetsafgiften. For tilbageholdte varer faktureres særskilt lagerleje. LAGERBYGNING I KORNTERMINALEN Benyttelse af lager 0,75 kr./m 2 /kalenderdag Benyttelse under 50% (608 m 2 ) min. halvdelen af bygningen Benyttelse over 50% (1216 m 2 ) min. hele bygningen OMBORDSÆTNING AF LODS UNDER ISFORHOLD A. Isvagt etableret BT 1.850,00 kr./gang BT 3.275,00 kr./gang over BT 4.595kr./gang B. Isvagt ikke etableret ALBA på 3 timers tilkald Grundbeløb pr. udkald 1.150,00 kr. Standby pr. påbegyndt time 1.785,00 kr. Herefter Som ovenfor Isvagt etableret

29 28 AREALER Nye areallejekontrakter. Areal- Klasse Områdebetegnelse Arealleje kr. pr. m 2 pr. år (1) (2) 1 Centralhavn, nærmest bolværk 31,77 47,35 2 Centralhavn, længere fra bolværk 28,45 44,03 3 Østhavnen, nord for Langerak 24,40 39,98 4 Østhavnen, syd for Langerak 17,55 33,12 (1) Havnemæssige virksomheder. (2) Ikke-havnemæssige virksomheder.

30 ANSVAR OG ANSVARSBEGRÆNSNING Såfremt det godtgøres, at Aalborg Havn A/S (herefter benævnt Havnen) ved fejl eller forsømmelser har forårsaget en tingsskade eller en personskade, begrænses havnens ansvar. For skader eller tab på gods beregnes erstatningen med udgangspunkt i værdien af gods af samme slags på det tidspunkt, hvor skade konstateres. Værdien af godset skal fastsættes efter markedsprisen. Findes ingen markedspris, bestemmes prisen efter den sædvanlige værdi af gods af samme art og kvalitet. Havnens ansvar kan ikke overstige 667 SDR for hvert kolli eller anden enhed af godset eller 2 SDR pr. kilo bruttovægt af det gods, som er tabt eller skadet, afhængigt af, hvad der giver det højeste beløb. For containere eller tilsvarende transportenheder med gods, kan erstatningen ikke overstige SDR pr. enhed. Transportdokumentets oplysninger vedrørende godset skal indgå i nævnte erstatningsberegning. Havnen garanterer ikke for de i søkort, havnelods og sejladshåndbøger for havneområdet og i sejlløb anførte dybder. Havnen garanterer ikke for, at udlagt farvandsafmærkning i havneområde og sejlløb til stadighed er på plads og i orden. Det samlede ansvar, som kan pålægges Havnen, kan ikke i noget tilfælde overstige en samlet øvre ansvarsgrænse på DKK 1 million. Den øvre ansvarsgrænse gælder for summen af alle krav, der opstår ved een og samme hændelse. Havnen er under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte tab som tidstab, konsekvenstab eller følgeskader. Havnen er, som en følge af ovenstående, alene ansvarlig for de fejl og forsømmelser, der begås af Havnens ansatte. For havnens ansatte gælder samme indsigelser og ansvarsbegrænsning som for havnen. Den, der forsikrer Havnen mod ansvar for krav, der er undergivet ansvarsbegrænsningen, har samme ret til at begrænse ansvaret som havnen selv. Ved SDR forstås den i Sølovens kapitel angivne beregningsenhed. Omregningen af SDR til dansk mønt foretages efter kurser på den dag, da der stilles sikkerhed for ansvaret, eller - hvis sikkerhed ikke stilles - på betalingsdagen.

31

32 Langerak 19 Postboks Aalborg Øst Tel Fax

Forretningsbetingelser Generelle 2016

Forretningsbetingelser Generelle 2016 Forretningsbetingelser Generelle 2016 -stærk på logistik og samarbejde Aalborg Havn Direktion: Adm. Direktør Claus Holstein Mail: ch@aalborghavn.dk Trafik & Operation: Havnekaptajn Claus Rosenbeck Mail:

Læs mere

Indholdsfortegnelse Skibsafgift... 1 Takster... 1 Bestemmelse for anløb... 1 Fritagelse for skibsafgift... 1 Vareafgift...

Indholdsfortegnelse Skibsafgift... 1 Takster... 1 Bestemmelse for anløb... 1 Fritagelse for skibsafgift... 1 Vareafgift... Indholdsfortegnelse Skibsafgift... 1 Takster... 1 Bestemmelse for anløb... 1 Fritagelse for skibsafgift... 1 Vareafgift... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Fritagelse for vareafgift... 4 Afgivelse af oplysninger...

Læs mere

PRISER FORRETNINGSBETINGELSER 2014

PRISER FORRETNINGSBETINGELSER 2014 PRISER & FORRETNINGSBETINGELSER 2014 Odense Havn Noatunvej 2 5000 Odense C Kontortid Mandag torsdag: 08:00 15:30 Fredag: 08:00 15:00 Telefon: +45 7228 2000 Telefax: +45 7228 2030 info@odensehavn.dk www.odensehavn.dk

Læs mere

Forretningsbetingelser Kraner og Serviceydelser 2015

Forretningsbetingelser Kraner og Serviceydelser 2015 Forretningsbetingelser Kraner og Serviceydelser 2015 -stærk på logistik og samarbejde Direktion: Adm. Direktør Claus Holstein Mail: ch@aalborghavn.dk Trafik & Operation: Havnekaptajn Peter J. Petersen

Læs mere

Forretningsbetingelser Generelle 2015

Forretningsbetingelser Generelle 2015 Forretningsbetingelser Generelle 2015 -stærk på logistik og samarbejde Aalborg Havn Direktion: Adm. Direktør Claus Holstein Mail: ch@aalborghavn.dk Trafik & Operation: Havnekaptajn Peter J. Petersen Mail:

Læs mere

Forretningsbetingelser Sikuki Nuuk Harbour A/S 1. juli 2016

Forretningsbetingelser Sikuki Nuuk Harbour A/S 1. juli 2016 Nuuk Harbour A/S Forretningsbetingelser Sikuki Nuuk Harbour A/S 1. juli 2016 Sikuki Nuuk Harbour A/S Postboks 4102 Aqqusinersuaq 48A 3900 Nuuk - Greenland T: +299 31 40 30 M: sikuki@sikuki.gl W: www.sikuki.gl

Læs mere

Køge Havn. Forretningsbetingelser

Køge Havn. Forretningsbetingelser Køge Havn Forretningsbetingelser 2016 INDHOLD SKIBSAFGIFT Almindelige bestemmelser 3 Isafgift 4 Fritagelse for skibsafgift 6 VAREAFGIFT Almindelige bestemmelse 7 ISPS-afgifter 10 Fritagelse for vareafgift

Læs mere

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2013.

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2013. HVIDE SANDE HAVN Priser og forretningsbetingelser Januar 2013. 1 Hvide Sande Havn Fossanæsvej 22 6960 Hvide Sande Telefon: 97 31 16 33 Telefax: 96 59 18 22 E-mail: hvidesandehavn@hvshavn.dk Internet: Slusevagt.

Læs mere

Afgiftsregulativ for Helsingør Havn 2013 (priserne er excl. moms)

Afgiftsregulativ for Helsingør Havn 2013 (priserne er excl. moms) Afgiftsregulativ for Helsingør Havn 2013 (priserne er excl. moms) 1 2 1. Skibsafgift Almindelige Bestemmelser Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift) for henliggen

Læs mere

Forretningsbetingelser og priser 2016

Forretningsbetingelser og priser 2016 Forretningsbetingelser og priser 2016 Rev. 01.02.2016 Side 1 af 19 Thyborøn Havn Administrationen Tankskibsvej 4 DK-7680 Thyborøn Telefon +45 9690 0310 E-mail: Website: adm@thyboronport.dk www.thyboronport.dk

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD 1. JANUAR 2015 AABENRAA HAVN MELLEMVEJ 25 DK - 6200 AABENRAA KONTORTID: 08.00-15.30 (MANDAG-TORSDAG) 08.00-14.00 (FREDAG) TELEFON: 74 62 25 14 (DØGNVAGT) TELEFAX: 74

Læs mere

BAGENKOP HAVN. Indholdsfortegnelse. Reglement... side 1

BAGENKOP HAVN. Indholdsfortegnelse. Reglement... side 1 BAGENKOP HAVN Indholdsfortegnelse Reglement... side 1 I. Skibsafgift Almindelige bestemmelser... side 2 Fritagelse for skibsafgift... side 2 Andre bestemmelser... side 3 II. Vareafgift Almindelige bestemmelser...

Læs mere

Takstblad for Hundested Havn

Takstblad for Hundested Havn Takstblad for Hundested Havn 1. april 2014 til 31. marts 2015 Hundested Havn I/S Amtsvejen 2 3390 Hundested Tlf. : 4793 7234 e-mail: mail@hundestedhavn.dk Forretningsbetingelser for Hundested Havn I/S

Læs mere

Associated Danish Ports A/S

Associated Danish Ports A/S Associated Danish Ports A/S Forretningsbetingelser og priser pr. 1. januar 2015 1 Kontakt Associated Danish Ports A/S Centerhavn 13-17, DK-7000 Fredericia Tlf. 7921 5000 Fax: 7921 5005 post@adp-as.dk /

Læs mere

Forretningsbetingelser For Sikuki Nuuk Harbour A/S 15. april 2017

Forretningsbetingelser For Sikuki Nuuk Harbour A/S 15. april 2017 Nuuk Harbour A/S Forretningsbetingelser For Sikuki Nuuk Harbour A/S 15. april 2017 Sikuki Nuuk Harbour A/S Postboks 4102 Aqqusinersuaq 48A 3900 Nuuk - Greenland T: +299 31 40 30 M: sikuki@sikuki.gl W:

Læs mere

1.3. Et skib anses for at henligge i havnen eller i løbet fra ankomstdagen.

1.3. Et skib anses for at henligge i havnen eller i løbet fra ankomstdagen. Skibs- og vareafgifter i 2017 Erhvervs, natur- og teknikudvalget Takster for skibs- og vareafgifter prisfremskrives med pris- og lønudvikling, idet der således alene er foretaget takstændringer i afsnit

Læs mere

Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg

Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg Priser & forretningsbetingelser 2015 Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg Telefon: 7612 4000 Telefax: 7513 4050 adm@portesbjerg.dk www.portesbjerg.dk Maritim Afdeling vagt@portesbjerg.dk Alle

Læs mere

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN. Revideret juli 2012

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN. Revideret juli 2012 AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN Revideret juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 1.1 Ansvarlig for udarbejdelse 1.2 Ansvarlig for gennemførelse 1.3 Ansvarlig for anmeldelse 1.4 Kapacitet 1.5

Læs mere

Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg

Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg Priser & forretningsbetingelser 2016 Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg Telefon: 7612 4000 adm@portesbjerg.dk www.portesbjerg.dk Maritim Afdeling vagt@portesbjerg.dk Alle priser og beløb er angivet ekskl.

Læs mere

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2015.

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2015. HVIDE SANDE HAVN Priser og forretningsbetingelser Januar 2015. 1 Hvide Sande Havn Fossanæsvej 22 6960 Hvide Sande Telefon: 97 31 16 33 Telefax: 96 59 18 22 E-mail: hvidesandehavn@hvshavn.dk Internet: www.hvidesandehavn.dk

Læs mere

SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015

SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015 SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015 I. SKIBSAFGIFT 1. Almindelige bestemmelser Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift)

Læs mere

Køge Havn. Forretningsbetingelser

Køge Havn. Forretningsbetingelser Køge Havn Forretningsbetingelser 2014 2014 INDHOLD SKIBSAFGIFT Almindelige bestemmelser 3 Isafgift 4 Fritagelse for skibsafgift 6 VAREAFGIFT Almindelige bestemmelse 7 ISPS-afgifter 10 Fritagelse for vareafgift

Læs mere

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms Fakta om services Rønne Havn Trosseføring Trosseføring bestilles hos Maritim Service og udføres efter nedenstående takster. Trosseføring udføres af 1 mand ved almindelige anløb for skibe under 100 m, dog

Læs mere

Forretningsbetingelser Kraner og Serviceydelser 2017

Forretningsbetingelser Kraner og Serviceydelser 2017 Forretningsbetingelser Kraner og Serviceydelser 2017 -stærk på logistik og samarbejde Direktion: Adm. Direktør Claus Holstein Mail: ch@aalborghavn.dk Trafik & Operation: Havnekaptajn Claus Rosenbeck Mail:

Læs mere

SKIBS- OG VAREAFGIFTER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR

SKIBS- OG VAREAFGIFTER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR Faaborg Havn REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFTER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2015 TIL 31. DECEMBER 2015 Alle priser er excl. moms SKIBSAFGIFT 1. Almindelige bestemmelser. Af alle skibe, fartøjer og alt flydende

Læs mere

LINDØ INDUSTRIPARK A/S

LINDØ INDUSTRIPARK A/S Indholdsfortegnelse: 1. Formål med modtageordningen.... 2 2. Ansvarlig i havnen.... 2 3. Generelle regler for modtageordningen.... 2 4. Indsamlings- og bortskaffelsesmåde.... 5 5. Indberetning af utilstrækkelig

Læs mere

1 Skibsafgifter side 2. 2 Vare-, Infrastruktur-, Passager- og Facilitetsafgifter side 4. 3 Port Security Fee side 9

1 Skibsafgifter side 2. 2 Vare-, Infrastruktur-, Passager- og Facilitetsafgifter side 4. 3 Port Security Fee side 9 Priser og Forretningsbetingelser for anløb og ekspedition i København. Alle priser er vejledende i DKK, ekskl. moms og kan ændres uden forudgående varsel. 1 Skibsafgifter side 2 2 Vare-, Infrastruktur-,

Læs mere

Takster for havneområdet

Takster for havneområdet Holbæk havn Takster for havneområdet Takster for havneområdet HOLBÆK HVNEVÆSEN TKSTREGULTIV. Havneafgift for erhvervsfartøjer B. Vareafgifter C. Kajer og Pladser D. Bådbedding E. Havneafgft for lystfartøjer

Læs mere

November 2014. Modtageordning for affald fra skibe 2014. Der henvises til gældende forretningsbetingelser for Aarhus Havn.

November 2014. Modtageordning for affald fra skibe 2014. Der henvises til gældende forretningsbetingelser for Aarhus Havn. November 2014 Modtageordning for affald fra skibe 2014 Der henvises til gældende forretningsbetingelser for Aarhus Havn. Indholdsfortegnelse 1. Om Aarhus Havn... 3 1.1 Formål med modtageordningerne...

Læs mere

TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2007. Randers Havn

TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2007. Randers Havn TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2007 Randers Havn Kulholmsvej 1, 8900 Randers Tlf. 86 42 10 57 - Fax 86 40 71 81 Email: randershavn@randers.dk Hjemmeside: www.randershavn.dk KONTORTID Mandag

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn)

FORRETNINGSBETINGELSER FOR. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) FORRETNINGSBETINGELSER FOR BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) Beliggenhed: Smålandsfarvandet, Lolland N-kyst 54-50,3N 11-29,4E, kort 160 Havnen: Ejes af Knuthenborg Gods. En gravet rende, Bandholm rende,

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50

Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Gældende fra 1. januar 2016 Rønne Havn A/S Sydhavnsvej 12, Postboks 47 DK-3700 Rønne Telefon: +45 5695 0678 Telefax: +45 5695 0631 E-mail:

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2013

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2013 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN Gyldig fra 1. januar 2013 Frederikshavn Havn A/S Oliepieren 7-9900 Frederikshavn Havnevagt (24 timer) +45 96 20 47 18 Administration +45 96 20 47 00

Læs mere

Priser og forretningsbetingelser 2015 for Terminal Syd (Lindø Industripark)

Priser og forretningsbetingelser 2015 for Terminal Syd (Lindø Industripark) Priser og forretningsbetingelser 2015 for Terminal Syd (Lindø Industripark) Lindø Industripark A/S Kystvejen 100 5330 Munkebo CVR: 33780680 www.lindo-industripark.dk Havnekontor Kraner og transport Telefon:

Læs mere

Nakskov Havn Revideret år 2014

Nakskov Havn Revideret år 2014 Ansvarlig for udarbejdelsen: Havnebestyrelsen for Nakskov Havn Ansvarlig for gennemførelsen: Havneadministrationen Nakskov Havn Relevant lovgivning: Lovbekendtgørelse nr. 963 af 3. juli 2013 om beskyttelse

Læs mere

Alle momsrelevante takster er ekskl. moms.

Alle momsrelevante takster er ekskl. moms. Alle momsrelevante takster er ekskl. moms. Vedtaget af Byrådet den 26. november 2015 I. SKIBSAFGIFT 1. Almindelige bestemmelser. Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift)

Læs mere

Vagttelefon 58 37 14 85 for broåbning/akut opståede situationer ellers henvises til kontorets åbningstider.

Vagttelefon 58 37 14 85 for broåbning/akut opståede situationer ellers henvises til kontorets åbningstider. Priser og forretningsbetingelser 2015 Korsør Havn. Administrationen Havnechef Flemming Erichsen fer@korsoerhavn.dk Souschef Heidi Kjærgaard hkj@korsoerhavn.dk Havnemester Allan Christensen ach@korsoerhavn.dk

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD 2016-2 Indholdsfortegnelse Skibsafgift... 4 Takster... 4 Bestemmelse for anløb... 4 Fritagelse for skibsafgift... 4 Vareafgift... 5 Ad. 14 Fiske og skaldyr... 5 Fritagelse

Læs mere

Regulativ for Svendborg Havns kraner. Havnebestyrelsen

Regulativ for Svendborg Havns kraner. Havnebestyrelsen Regulativ for Svendborg Havns kraner Havnebestyrelsen Om de til rådighed værende kraner henvises til vedhæftede fortegnelse. For udlejning af kranerne gælder følgende vilkår: 1. Kranernes brug Havnevæsenets

Læs mere

Skagen Havn. Affaldsplan. Direktør Willy Bent Hansen. Direktør Willy Bent Hansen

Skagen Havn. Affaldsplan. Direktør Willy Bent Hansen. Direktør Willy Bent Hansen Affaldsplan Ansvarlig for udarbejdelsen: Ansvarlig for gennemførelsen: Relevant lovgivning: Skagen Havn Direktør Willy Bent Hansen Skagen Havn Direktør Willy Bent Hansen Lov om beskyttelse af havmiljøet

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER HANSTHOLM HAVN. Gyldig fra 1. januar 2015

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER HANSTHOLM HAVN. Gyldig fra 1. januar 2015 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER HANSTHOLM HAVN Gyldig fra 1. januar 2015 Indhold 1. Afgivelse af oplysninger... 4 2. Skibsafgift... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Enkeltanløb... 4 2.3 Månedstakst... 4 2.4 Rutetrafik...

Læs mere

Forretningsbetingelser & takstblad 2014

Forretningsbetingelser & takstblad 2014 Assens Havn 5assens-port.com www.assens-port.com Forretningsbetingelser & takstblad 2014 CVR: 32192831 Betingelserne og taksterne i dette dokument er gældende for alle aftaler om aktiviteter på, til og

Læs mere

Skadedyrsbekæmpelse Promille af ejendomsværdien... 0,0294 0,0293

Skadedyrsbekæmpelse Promille af ejendomsværdien... 0,0294 0,0293 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET er Teknik og Miljø Skadedyrsbekæmpelse Promille af ejendomsværdien... 0,0294 0,0293 Stadepladser m.m. Gågaden Kalundborg Pladsleje 01.05-01.10,... pr. m 2 70 70 Ved non-profit

Læs mere

Affaldshåndteringsplan 2009

Affaldshåndteringsplan 2009 Affaldshåndteringsplan 2009 Gældende for erhvervshavnen Modtageordning for drifts- og lastaffald fra skibe i Randers Havn side 1 Modtageordning for drifts- og lastaffald fra skibe der anløber Randers Havn

Læs mere

Forretningsbetingelser for Hundested Havn

Forretningsbetingelser for Hundested Havn Forretningsbetingelser for Hundested Havn Hundested Havn Amtsvejen 2 3390 Hundested Tlf.: 4793 7234 Fax.: 4793 7578 e-mail: mail@hundestedhavn.dk Indholdsfortegnelse Havneinfo Kontakt side 03 Administration

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTER. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn)

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTER. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTER FOR BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) Beliggenhed: Smålandsfarvandet, Lolland N-kyst 54-50,3N 11-29,4E, kort 160 Havnen: Ejes af Knuthenborg Gods. En gravet rende, Bandholm

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2015

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2015 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN Gyldig fra 1. januar 2015 Frederikshavn Havn Oliepieren 7-9900 Frederikshavn Havnevagt (24 timer) +45 96 20 47 18 Administration +45 96 20 47 00 Telefax

Læs mere

Forretningsbetingelser Generelle 2018

Forretningsbetingelser Generelle 2018 Forretningsbetingelser Generelle 2018 -stærk på logistik og samarbejde Aalborg Havn Direktion: Adm. Direktør Claus Holstein Mail: ch@aalborghavn.dk Trafik & Operation: Havnekaptajn Claus Rosenbeck Mail:

Læs mere

HAVNEARBEJDERE, JERNGROSSISTER M.V. I RANDERS

HAVNEARBEJDERE, JERNGROSSISTER M.V. I RANDERS VERENSKOMST HAVNEARBEJDERE, JERNGROSSISTER M.V. I RANDERS TILLÆGSOVERENSKOMST til fællesoverenskomst 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (DSA) og 3F Fagligt Fælles Forbund Randers (Transportarbejdere)

Læs mere

AABENRAA HAVN VERENSKOMST OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll (DSA) 3F, Aabenraa. Indgået mellem. DI nr. 794547

AABENRAA HAVN VERENSKOMST OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll (DSA) 3F, Aabenraa. Indgået mellem. DI nr. 794547 VERENSKOMST AABENRAA HAVN OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (DSA) og 3F, Aabenraa DI nr. 794547 2014 2017 2014-2017 Aabenraa Havn Tillægsoverenskomst (til Fællesoverenskomst) mellem

Læs mere

TAKSTBLAD 2016 Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune

TAKSTBLAD 2016 Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune TAKSTBLAD 2016 Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune Bogø Havn, Skåninge Bro, Stege Havn, Hårbølle Havn, Klintholm Havn og Præstø Havn. Illustration René Lundby 1.0 Fastliggere 1.1

Læs mere

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms Fakta om services Rønne Havn Trosseføring Trosseføring bestilles hos Maritim Service og udføres efter nedenstående takster. Trosseføring udføres af 1 mand ved almindelige anløb for skibe under 100 m, dog

Læs mere

Affaldsplan 2013-2016. for modtagelse og. håndtering af affald. fra skibe for

Affaldsplan 2013-2016. for modtagelse og. håndtering af affald. fra skibe for Affaldsplan 2013-2016 for modtagelse og håndtering af affald fra skibe for AABENRAA HAVN 6200 Aabenraa Tel. 7462 2514 FAX. 7462 3143 port@aabenraaport.dk www.aabenraaport.dk 1. Vurdering af behovet for

Læs mere

Nivå Havn Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014

Nivå Havn Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014 Navn og adresse: Nivå Havn, Havnekontoret, Nivå Strandpark 25, 2990 Nivå Tlf.: 7256 5305 Fax: 7256 5307 E-mail: nivaahavn@fredensborg.dk Ansvarlig for udarbejdelsen: Forretningsudvalget for Nivå Havn Ansvarlig

Læs mere

Affaldshåndteringsplan Grenaa Havn A/S

Affaldshåndteringsplan Grenaa Havn A/S Affaldshåndteringsplan Grenaa Havn A/S 2013-2016 Indhold Introduktion... 4 1. Lovgrundlaget... 4 Reglernes betydning... 4 Hvornår må skibe udlede affald... 4 2. Ansvarlig... 5 3. Formål med modtageordning...

Læs mere

SÆBY HAVN A F FA L D S P L A N JUNI 2003

SÆBY HAVN A F FA L D S P L A N JUNI 2003 SÆBY HAVN AFFALDSPLAN JUNI 2003 A F FA L D S P L A N Indhold 1. Beskrivelse af havnens modtageordning. 2. Vurdering af behov for ændringer af havnens modtagefaciliteters type og kapacitet. 3. Beskrivelse

Læs mere

Hou Lystbådehavn Hou Mole 9, Hou, 9370 Hals

Hou Lystbådehavn Hou Mole 9, Hou, 9370 Hals Ansvarlig for udarbejdelsen: Ansvarlig for gennemførelsen: Relevant lovgivning: Ole Hammerholt Havnens bestyrelse Lovbekendtgørelse nr. 963 af 3. juli 2013 om beskyttelse af havmiljøet Bekendtgørelse om

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn

Vedtægter. for. Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn Vedtægter for Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn 1. Hestehovedet Lystbådehavn er en selvejende institution med hjemsted i Nakskov. 2. Institutionens formål er at leje og drive Hestehovedet

Læs mere

VEDTÆGT FOR BENYTTELSE AF KØGE HAVNS KRANER RENGØRING AF KAJAREALER

VEDTÆGT FOR BENYTTELSE AF KØGE HAVNS KRANER RENGØRING AF KAJAREALER VEDTÆGT FOR BENYTTELSE AF KØGE HAVNS KRANER OG RENGØRING AF KAJAREALER Gældende fra 1/1-31/12 2015 1 KRAN- OG RENGØRINGSVEDTÆGT INDHOLD 1. Køge Havns kraner 2. Kranernes brug 3. Ansvar 4. Ansvarsbegrænsning

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Havnereglement for Hvidovre Lystbådehavn

Havnereglement for Hvidovre Lystbådehavn Hvidovre Kommune Hvidovrevej 341, 1. sal 2650 Hvidovre Central- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Havnereglement for Hvidovre Lystbådehavn Havnens område Havnen afgrænses af vedlagte

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME. fra Frederiksberg Fjernvarme A/S

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME. fra Frederiksberg Fjernvarme A/S ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME fra Frederiksberg Fjernvarme A/S 1 Indhold 1. Grundlag for bestemmelserne... 3 2. Information... 3 3. Ordforklaring... 3 4. Etablering af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Strynø havn. Ristinge Havn. Affaldsplan 2010 For kommunale fiskeri og lystbådehavne

Strynø havn. Ristinge Havn. Affaldsplan 2010 For kommunale fiskeri og lystbådehavne Strynø havn Ristinge Havn Rudkøbing Havn Bagenkop Havn Affaldsplan 2010 For kommunale fiskeri og lystbådehavne Forslag af 25. november 2010 Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2010. Ansvarlig for

Læs mere

Rødvig Lystbådehavn Plan for modtagelse og håndtering af affald 2016-2018

Rødvig Lystbådehavn Plan for modtagelse og håndtering af affald 2016-2018 Havnens adresse: Rødvig Lystbådehavn Tlf: 56 50 60 07 Havnevej 21 4673 Rødvig Stevns Havnens størrelse: 130 bådpladser Ansvarlig for udarbejdelsen: Rødvig Lystbådehavn og Stevns Kommune Ansvarlig for gennemførelsen:

Læs mere

Med kurs mod Grenaa havn

Med kurs mod Grenaa havn Med kurs mod Grenaa havn Takstblad 2012 Forretningsbetingelser & takstblad 2012 for Grenaa Havn A/S og Anholt Havn A/S Betingelserne og taksterne i dette hæfte er gældende for alle aftaler om aktiviteter

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER.

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. 1. GENERELT 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer, med mindre

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Dokument nr A0305472013104SB Revision nr 10 Udgivelsesdato 20 februar 2013 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt ATG

Læs mere

SUNDBY-HVORUP SEJLKLUB Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014

SUNDBY-HVORUP SEJLKLUB Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014 SUNDBY-HVORUP SEJLKLUB Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014 Ansvarlig for udarbejdelsen: Bestyrelsen Ansvarlig for gennemførelsen: Bestyrelsen Relevant lovgivning: Lov om beskyttelse af havmiljøet

Læs mere

Tillægsoverenskomst (til Fællesoverenskomsten) mellem. DI Overenskomst II (Vejle Arbejdsgiverforening) 3 F Vejle. gældende. for

Tillægsoverenskomst (til Fællesoverenskomsten) mellem. DI Overenskomst II (Vejle Arbejdsgiverforening) 3 F Vejle. gældende. for 2012-2014 Tillægsoverenskomst (til Fællesoverenskomsten) mellem DI Overenskomst II (Vejle Arbejdsgiverforening) og 3 F Vejle gældende for havnearbejdere i Vejle 2 Almindelige Bestemmelser 1. Ledelse af

Læs mere

Esbjerg Havn Hulvejen Esbjerg

Esbjerg Havn Hulvejen Esbjerg Priser & forretningsbetingelser 2018 Priser & forretningsbetingelser 2018 Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg Telefon: 7612 4000 adm@portesbjerg.dk www.portesbjerg.dk Maritim Afdeling vagt@portesbjerg.dk

Læs mere

Priser og forretningsbetingelser 2016

Priser og forretningsbetingelser 2016 Priser og forretningsbetingelser 2016 LINDØ port of ODENSE Kontortid Odense havn Mandag-torsdag Kl. 08.00-15.30 Noatunvej 2 Fredag Kl. 08.00-15.00 5000 Odense C Havnekontor Lindø Industripark A/S havnekontor@odensehavn.dk

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier

Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier -herunder råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald Teknik og Miljø Hjørring Kommune Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier

Læs mere

KRANVEDTÆGT GÆLDENDE FRA 1. JANUAR

KRANVEDTÆGT GÆLDENDE FRA 1. JANUAR KRANVEDTÆGT GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2015 1 VEDTÆGT for benyttelse af Aarhus Havns kraner og rengøring af kajarealer Indholdsfortegnelse: 1. Aarhus Havns kraner... 3 2. Kranernes brug... 5 3. Ansvar... 5

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Gældende fra 1. januar 2017 2 Indhold: Indledning side 3 Betalingsbetingelser side 3 Oplysningspligt side 3 I Skibsafgift side 4 Fritagelse for skibsafgift side 5 Tilbagebetaling

Læs mere

Esbjerg Havn Hulvejen Esbjerg

Esbjerg Havn Hulvejen Esbjerg Priser & forretningsbetingelser 2017 Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg Telefon: 7612 4000 adm@portesbjerg.dk www.portesbjerg.dk Maritim Afdeling vagt@portesbjerg.dk Alle priser og beløb er angivet ekskl.

Læs mere

fjernvarmelevering MOU KRAFTVARME Almindelige bestemmelser for fra A.m.b.A Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

fjernvarmelevering MOU KRAFTVARME Almindelige bestemmelser for fra A.m.b.A Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra MOU KRAFTVARME A.m.b.A Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning Tilslutningsafgift

Læs mere

EsbjErg havn. tillægsoverenskomst til Fællesoverenskomst. DI Overenskomst II (Sydvestjysk Arbejdsgiverforening) 3F, Esbjerg Transport.

EsbjErg havn. tillægsoverenskomst til Fællesoverenskomst. DI Overenskomst II (Sydvestjysk Arbejdsgiverforening) 3F, Esbjerg Transport. EsbjErg havn tillægsoverenskomst til Fællesoverenskomst 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II (Sydvestjysk Arbejdsgiverforening) og 3F, Esbjerg Transport DI nr. 794571 verenskomst 2012 2014 2012-2014

Læs mere

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: Bådpladser i Korsør Fiskerihavn.... 3 Benyttelse af bådpladser.... 3 Orden i Fiskerihavnen.... 4 Affaldshåndtering i Fiskerihavnen....

Læs mere

Havneregulativ for Korsør Lystbådehavn.

Havneregulativ for Korsør Lystbådehavn. Havneregulativ for Korsør Lystbådehavn. Korsør Lystbådehavn er ejet af selskabet Korsør Lystbådehavn A.m.b.a. Arealet er begrænset af molerne imod Storebælt, Flådestationen og Sylowsvej. 1. Generelle bestemmelser.

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Særlige Betingelser SB. August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Særlige Betingelser SB. August 2012 Vintertjeneste August 2012 Vintertjeneste August 2012 Dokument nr A030547_2_SB_Odder_2012 Revision nr 10 Udgivelsesdato 17 august 2012 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt ATG JOJF/SHMO ATG 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Forsyning Ballerup December 2013 Regulativ for tømning af bundfældningsog samletanke i Ballerup Kommune 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Læs mere

SAGA SHIPPING A/S, SKAGEN OG BLUE WATER TRANSPORT A/S

SAGA SHIPPING A/S, SKAGEN OG BLUE WATER TRANSPORT A/S SAGA SHIPPING A/S, SKAGEN OG BLUE WATER TRANSPORT A/S TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F, Frederikshavn 2010 2012 2010-2012

Læs mere

Revideret juli 2012 af Havnefogeden på Spodsbjerg havn

Revideret juli 2012 af Havnefogeden på Spodsbjerg havn Revideret juli 2012 af Havnefogeden på Spodsbjerg havn Indledning: SPODSBJERG HAVNE Spodsbjerg havne fik sin første affaldsplan oktober 2005. Der er siden da sket ændringer i håndteringen af det affald

Læs mere

Affaldsplan for Agernæs Havn

Affaldsplan for Agernæs Havn Ansvarlig for udarbejdelsen: Assens Kommune By, Land og Kultur Ansvarlig for gennemførelsen: Assens Kommune Relevant lovgivning: Lovbekendtgørelse nr. 963 om beskyttelse af havmiljøet af 3. juli 2013.

Læs mere

Rønne Havn A/S Port of Rønne Ltd.

Rønne Havn A/S Port of Rønne Ltd. Rønne Havn A/S Port of Rønne Ltd. Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Fra 1. januar 2012 Rønne Havn A/S Sydhavnsvej 12, Postboks 47 DK-3700 Rønne Telefon: +45 5695 0678 Telefax:

Læs mere

Med kurs mod Grenaa Havn

Med kurs mod Grenaa Havn Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2014 24. 04.14 Forretningsbetingelser & Takstblad 2014 for Grenaa Havn A/S og datterselskaber Betingelserne og taksterne i dette hæfte er gældende

Læs mere

HORSENS ERHVERVSHAVN Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014

HORSENS ERHVERVSHAVN Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014 Ansvarlig for udarbejdelsen: Peter Larsen Ansvarlig for gennemførelsen: Peter Larsen Relevant lovgivning: Lov om beskyttelse af havmiljøet LBK nr. 963 af 3/7/2013 Bekendtgørelse om modtagefaciliteter for

Læs mere

Assens Havn Plan for modtagelse og håndtering af affald for 2014-2017

Assens Havn Plan for modtagelse og håndtering af affald for 2014-2017 Ansvarlig for udarbejdelsen: Assens Havn Ansvarlig for gennemførelsen: Assens Havn Relevant lovgivning: Lov om beskyttelse af havmiljøet Lov nr. 476 af 30/6/1993 Bekendtgørelse om modtagefaciliteter for

Læs mere

3 Grundejerens forpligtelser

3 Grundejerens forpligtelser Gribskov Kommune Regulativ for tømningsordning for samletanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre at samletanke i Gribskov Kommune bliver kontrolleret og tømt

Læs mere

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt Udbud - kørsel med affaldscontainere Kontrakt Dato: 6. januar 2015 Udarbejdet af: OFD, PJH Kontrol: PJH Version: 1.0 Godkendt af: MEL side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

BT Maskinfabrik v. Brian Thomsen Riskærvej 12 9352 Dybvad. Att: Brian Thomsen [info@btmaskinteknik.dk]

BT Maskinfabrik v. Brian Thomsen Riskærvej 12 9352 Dybvad. Att: Brian Thomsen [info@btmaskinteknik.dk] Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn BT Maskinfabrik v. Brian Thomsen Riskærvej 12 9352 Dybvad Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Att:

Læs mere

Affaldsplan 2014 for Lohals Havn A/S

Affaldsplan 2014 for Lohals Havn A/S Affaldsplan 2014 for Lohals Havn A/S Ansvarlig for udarbejdelsen: A/S Lohals Havn, Havnen 5, Lohals, 5953 Tranekær Ved havneudvalget Karsten Hansen og Torbjørn Hansen Ansvarlig for gennemførelsen: Bestyrelsen

Læs mere

Affaldsplan 2014-2016 for Bågø Havn Forslag

Affaldsplan 2014-2016 for Bågø Havn Forslag Forslag Ansvarlig for udarbejdelsen: Assens Kommune By, Land og Kultur Ansvarlig for gennemførelsen: Assens Kommune Relevant lovgivning: BEK nr. 414 af 10/05/2012 (Bekendtgørelse om modtagefaciliteter

Læs mere

Køge Havn. Forretningsbetingelser

Køge Havn. Forretningsbetingelser Køge Havn Forretningsbetingelser 2017 INDHOLD SKIBSAFGIFT Almindelige bestemmelser 3 Isafgift 4 Fritagelse for skibsafgift 6 VAREAFGIFT Almindelige bestemmelser 7 ISPS-afgifter 9 Tilbagebetaling af vareafgift

Læs mere

Femø havn Plan for affaldsmodtagelse og håndtering. År: 2015

Femø havn Plan for affaldsmodtagelse og håndtering. År: 2015 Femø havn Plan for affaldsmodtagelse og håndtering. År: 2015 Ansvarlig for udarbejdelsen: Ansvarlig for gennemførelsen: Havnemester Lolland Havne Torben Christiansen Havnefoged Femø Havn Indhold: 1. Beskrivelse

Læs mere

Rønne Havn A/S. Port of Rønne. Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50

Rønne Havn A/S. Port of Rønne. Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Gældende fra 1. januar 2014 0 Rønne Havn A/S Sydhavnsvej 12, Postboks 47 DK-3700 Rønne Telefon: +45 5695 0678 Telefax: +45 5695 0631 E-mail:

Læs mere

Affaldsplan for Kerteminde Marina

Affaldsplan for Kerteminde Marina Ansvarlig for udarbejdelsen: Driftsleder: Jimmy Stig Pedersen Ansvarlig for gennemførelsen: Driftsleder: Jimmy Stig Pedersen Relevant lovgivning: Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af havmiljøet (lovbekendtgørelse

Læs mere

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling.

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling. Nærværende overenskomst er omfattet af den til enhver gældende Sømandslov og omfatter al sejlads med færgeselskabets skibe. For fastansatte gælder funktionærlovens bestemmelser. Til brug for lønberegningen

Læs mere

ESBJERG HAVN TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST. DI Overenskomst II (Sydvestjysk Arbejdsgiverforening) 3F, Esbjerg Transport.

ESBJERG HAVN TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST. DI Overenskomst II (Sydvestjysk Arbejdsgiverforening) 3F, Esbjerg Transport. ESBJERG HAVN TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (Sydvestjysk Arbejdsgiverforening) og 3F, Esbjerg Transport 2010 2012 2010-2012 TILLÆGSOVERENSKOMST (til

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken)

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken) Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven (Blokken) Miljøberetning 2011 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom

Læs mere