Med kurs mod Grenaa havn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Med kurs mod Grenaa havn"

Transkript

1 Med kurs mod Grenaa havn Takstblad 2012

2 Forretningsbetingelser & takstblad 2012 for Grenaa Havn A/S og Anholt Havn A/S Betingelserne og taksterne i dette hæfte er gældende for alle aftaler om aktiviteter på, til og fra Grenaa Havn og Anholt Havn, med mindre andet udtrykkeligt og specifikt er aftalt mellem Grenaa Havn A/S og en aftalepart. For så vidt at NSAB 2000 og DHAB 2007 ikke er fraveget i det følgende, er disse regelsæt gældende for alle aktiviteter på, til og fra Grenaa Havn. For yderligere regler for aktiviteter på, til og fra Grenaa Havn og Anholt Havn henvises til Standardreglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne, der kan rekvireres hos administrationen hos Grenaa Havn A/S eller hos den lokale agent. Indhold: Generel information Afgifter Skibs- og vareafgift Leje af arealer og bygninger Affaldshåndtering m.m Levering af el Entrepriseopgaver Rengøring Ansvar og ansvarsbegrænsning Takstblad

3 Generel information Havneinfo Grenaa Havn A/S Neptunvej Grenaa Døgntelefon Fax CVR-nr Taksthæftet findes på Alle henvendelser vedrørende Anholt Havn A/S bedes rettet til Grenaa Havn A/S. Direktion Administrerende direktør Henning Laursen Økonomidirektør Kirsten Hvid Schmidt Faciliteter Grenaa Havn Areal: m² Kajlængde: m Vanddybde: op til 11 m Svajebassin 375 diam Færgelejer: 3 Ro-Ro lejer: 3 Kraner: op til 120 tons i 23 m Kraner: rækkevidde op til 48 m Lastebånd: op til 300 tons pr. time Containertruck: max. 42 tons Trucks: max. 28 tons Pakhuse: m² Tanke: m³ El: op til 63 A Diverse: ferskvand 1

4 Normal arbejdstid Grenaa Havn A/S normale arbejdstid er: Mandag til onsdag Torsdag og fredag Pauser og Helligdage Nytårsdag, Palmesøndag, Skærtorsdag, Langfredag, Påskedag, 2. Påskedag, St. Bededag, Kristi Himmelfartsdag, Pinsedag, 2. Pinsedag, Grundlovsdag, 1. maj, 24. December, Juledag, 2. Juledag, 31. December. International standard Grenaa Havn er sikret efter de regler, som Den Internationale Maritime Organisation (IMO) under FN, har udarbejdet. Der er fire sikringsområder: Færgehavnen Trafikhavnen Oliepieren Farvandsvæsenet Der er opsat hegn. Havnen videoovervåges døgnet rundt, og alle der færdes på havnen, skal bære synligt ID-kort udstedt af Grenaa Havn A/S. Nyt bomsystem etableres i løbet af foråret Herefter kan man kun komme ind på den ISPS-terrorsikrede del af havnen med gyldigt ID-kort udstedt af Grenaa Havn A/S eller ved kontakt til Havnekontoret (Neptunvej 1). Betaling Bankforbindelse: Djurslands Bank A/S Torvet Grenaa Reg.no.: 7320 Konto: IBAN: DK Swift code: DJURDK22 Betalingsbetingelser: Netto kontant 2

5 Afgifter Taksterne og priserne i dette hæfte, som er gældende for aktiviteter på, til og fra Grenaa Havn og Anholt Havn, skal betragtes som gældende, med mindre andet er aftalt med Grenaa Havn A/S. Takster og priser for aktiviteter og aftaler i 2012 fremgår af Takstblad Se tekst side 20. Alle priser er ekskl. moms, hvis ikke andet er nævnt. Det påhviler brugere af havnen, dvs. skibsføreren eller skibets agent at afgive alle nødvendige oplysninger til beregning og opkrævning af afgifter samt efter anmodning fra havnens personale at fremlægge skibspapirer, ladningsdokumenter og vægtdokumentation m.v. Inden et skib afsejler, uanset om skibet har lastet, losset eller blot henligget i havnen, skal alle afgifter være betalt eller på anden måde sikret Grenaa Havn A/S. 3

6 Skibs- og vareafgift 1. Skibsafgift 1.1. Beregningsgrundlag 1.2. Fritagelser 2. Vareafgift 2.1. Beregningsgrundlag 2.2. Fritagelser 2.3. Færger 3. Afgift af jernbanevogne 3.1. Beregningsgrundlag 1. Skibsafgift Af alle skibe, fartøjer og flydende materiel, der anløber Grenaa Havn/Anholt Havn med henblik på omsætning af gods, betales en afgift (skibsafgift) for henliggen inden for dækkende værker. Skibsafgiften påhviler skibets ejer eller dets operatør. For aktuelle priser henvises til Takstblad Se tekst side Beregningsgrundlag Skibsafgiften beregnes af skibets samlede bruttotonnage enten per anløb eller per måned. Skibenes bruttotonnage opgøres efter den internationale skibsmålekonvention af 1969, der trådte endeligt i kraft 18. juli Et skib, fartøj eller andet flydende materiel anses for at henligge i havnen fra ankomstdagen. Skibsafgiften dækker skibets henliggen i 7 dage, regnet fra ankomstdagen. Ved anløb af mere end 7 kalenderdages varighed betales skibsafgift for hver påbegyndt liggeperiode af op til 7 dage. Betalt månedsafgift kan ikke tilbagebetales, selv om skibet på grund af havari eller af anden årsag ikke kan anløbe havnen i hele eller dele af den 4

7 måned, afgiften omfatter. Månedsafgift kan ikke aftales med tilbagevirkende kraft. Anmodning om månedsafgift skal afgives før den pågældende kalender måneds start, og afregnes forud Fritagelser a) Skibe indregistreret til fiskeri bortset fra tilfælde, hvor skibet anløber havnen og losser fisk m.v., der er indladet i en anden havn eller til søs, hvoraf der betales værdiafgift (jfr. afsnit 2 - vareafgift). Der betales dog som minimum, hvad der svarer til vandarealet for det pågældende skib. Pr. 1. januar 2012 opkræves fartøjer i fiskerihavnen skibsafgift i henhold til takstblad side 20. Der er tale om fartøjer under 10 meter, mellem 10 og 20 meter samt over 20 meter. Der opkræves skibsafgift for minimum et halvt år. Såfremt man kan dokumentere at afgiften på 2,5 % af landingens værdi, overstiger summen på skibsafgiften, vil Grenaa Havn A/S efterfølgende kreditere differencen. b) Skibe, der efter deres formål normalt anløber havn med henblik på omsætning af gods, men hvis formål med anløb i Grenaa Havn udelukkende er proviantering, betaler i stedet for skibsafgift en engangsafgift, som fremgår af Takstblad Se tekst side 20. Uanset et skib måtte være fritaget for betaling af skibsafgift, skal det betale for bortfjernelse af affald og for andre forbrugsafgifter, se nærmere under disse overskrifter i dette hæfte. 2. Vareafgift For alle varer, der losses, lastes eller på anden måde sø- eller landsættes via havnen eller de uddybede løb og bassiner, betales en vareafgift til Grenaa Havn A/S. Vareafgiften påhviler varemodtageren eller vareafsenderen. De aktuelle takster for vareafgift fremgår af Takstblad Se tekst side 20. Opmærksomheden henledes på, at de i Takstblad 2012 anførte vareafgifter kun er vejledende. Oplysning om gældende vareafgift kan fås ved henvendelse til Grenaa Havn A/S. I tilfælde af takstændringer beregnes afgiften efter de takster, der var gældende ved losningens henholdsvis lastningens begyndelsestidspunkt. 5

8 2.1. Beregningsgrundlag Ved beregning af vareafgift tages, medmindre andet fremgår nedenfor, udgangspunkt i den pågældende vares klassifikation i henhold til den af Skat udstedte brugstarif. Delvis fritagelse for vareafgift Varer, der uden at have været landsat, overlosses fra skib til skib er delvist fritaget for vareafgift. Delvis fritagelse indebærer, at der kun beregnes 50% af den til enhver tid gældende vareafgift. Af konsumfisk og -skaldyr, der oplosses fra fiskefartøjer, fiskekvaser eller fisketransportskibe i uforarbejdet stand, samt for industrifisk, betales en vareafgift per landing, der er en refleksion af værdien ved salg i første hånd. Der henvises til Takstblad Se tekst side 20. Ved landing forstås den samlede last pr. anløb fra det enkelte fartøj. Vareafgiften for fisk m.v. betales af aftageren (auktionsholderen, fiskehandleren, fiskeopkøberen), der til havnen skriftligt, på tro og love, skal afgive beregningsgrundlaget. Angivelsen kan efter tilladelse fra havnen afgives for et nærmere bestemt tidsrum, dog højst en måned. Aftageren er på forlangende af Grenaa Havn A/S pligtig til at afgive en revisorberigtiget specifikation over indkøbene, ligesom førere af ovennævnte fartøjer på havnens forlangende er pligtige til at give oplysninger om lastens vægt og værdi, samt til hvem den er solgt. Det påhviler aftageren/føreren af det enkelte fartøj selv overfor havnen at dokumentere en given landingsværdi, såfremt bestemmelsen om maksimumafgift pr. landing ønskes anvendt Fritagelser Følgende varer er fritaget for vareafgift: Tomme containere, tom genbrugsemballage samt laste- og lossemidler, når de ikke forsendes som handelsvarer. Proviant og stores til skibets eget brug. Varer der midlertidigt losses, men igen indlades under samme ophold i havnen. 6

9 2.3. Færger Skibs- og vareafgifter for færger opkræves som en kombinationsafgift, der i hvert enkelt tilfælde aftales mellem færgeselskabet og Grenaa Havn A/S. 3. Afgift af jernbanevogne 3.1. Beregningsgrundlag I henhold til Takstblad 2012, se tekst side 20, opkræves en afgift pr. jernbanevogn, der befordrer varer til og fra Grenaa Havn, såfremt varen ikke indenfor 1 måned tidligere eller senere er belagt med vareafgift til havnen. Virksomheder m.fl., der modtager og/eller afsender afgiftspligtige jernbanevogne, skal for hver måned og senest den 5. i den efterfølgende måned indsende oplysninger til Grenaa Havn A/S om de foretagne ekspeditioner. 7

10 Leje af arealer og bygninger 1. Pladsleje for gods 2. Langtidsleje af arealer 3. Midlertidig leje af pakhuse 4. Midlertidig leje af tanke og tankanlæg 5. Ansvar 1. Pladsleje for gods Ved oplægning af gods på havnearealer opkræves en pladsleje pr. m² pr. påbegyndt uge eller påbegyndt måned i henhold til Takstblad Se tekst side 20. Import- og eksportgods, dog ikke containere, kan henligge på havnens arealer i 7 dage uden betaling af pladsleje forudsat godset er omsat eller skal omsættes over kaj. Oplægningstiden i dage regnes fra og med dagen for oplægningens påbegyndelse. Oplægningsperiode og -betingelser skal aftales, inden der oplægges gods på havnens arealer. Gods kan ikke oplægges uden forudgående aftale med havnen. Lejen opkræves, med mindre andet er aftalt, hos ladningsejer. Pladsleje for gods er undergivet miljømyndighedernes krav. 2. Langtidsleje af arealer Størrelsen af leje for kontraktmæssige lejemål om ubefæstede arealer fastsættes efter aftale med Grenaa Havn A/S. Størrelsen af leje for befæstede arealer fastsættes ligeledes af Grenaa Havn A/S i forbindelse med lejeaftalens indgåelse. Langtidsleje af arealer er undergivet miljømyndighedernes krav. 8

11 3. Midlertidig leje af pakhuse I havnens pakhuse kan der efter aftale oplægges gods, der skal indlades i skib eller er udlosset fra skib. Pakhuslejen aftales med Grenaa Havn A/S. Ved udlejning per måned træffes der aftale om reservering af arealer for en måned ad gangen imod forudbetaling af månedslejen. Lejer er forpligtet til ved lejeaftaler ud over 60 dage: - at tilsikre, at der er opsat brandslukningsudstyr i produktions- og lagerlokaler i overensstemmelse med de SKAFOR godkendte Forskrifter for brandslukningsudstyr. - at opsætte opslag om Forbud mod tobaksrygning og brug af åben ild i bygninger og/eller områder der tilhører under Beredskabsstyrelsens Tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, samt tekniske forskrifter for brandfarlige væsker. - at sikre, at udendørs brandbare oplag (f.eks. paller) placeres minimum 3 meter fra bygninger med tagudhæng. Midlertidig leje af pakhus er undergivet miljømyndighedernes krav. 4. Midlertidig leje af tanke og tankanlæg Der kan, efter nærmere aftale, opbevares varer i tanke tilhørende Grenaa Havn A/S for perioder af minimum 3 måneder. Prisen for leje afhænger af en række faktorer og kan oplyses ved henvendelse til Grenaa Havn A/S. Opbevaring i tankene er undergivet miljømyndighedernes krav. Lejer er forpligtet til at forsyne udlejer med dokumentation for, at miljømyndighedernes krav om prøvetagning og analyse ved indlagring er overholdt, ligesom lejer er forpligtet til at forsyne udlejer med øvrig nødvendig dokumentation, såfremt miljømyndigheder eller andre myndigheder kræver dette i forbindelse med lejers anvendelse af tanken. Som minimum en årlig lageropgørelse (modtages senest den 15. januar det efterfølgende år), som viser alle bevægelser på lejet tank til ejers årlige indberetning til miljømyndighederne. 9

12 5. Ansvar Grenaa Havn A/S påtager sig intet ansvar for svind, skade på eller destruktion af gods (herunder emballage, fyldte og tomme containere mv.), der oplægges eller på anden vis placeres på havnens arealer og/eller i tanke. Grenaa Havn A/S påtager sig heller ikke ansvaret for eventuelle svind og/eller skader, som det opbevarede gods mv. måtte påføre tredjemand. Lejere opfordres derfor til at tegne forsikring mod disse risici. Der henvises i øvrigt til afsnittet Ansvar og Ansvarsbegrænsning side

13 Affaldshåndtering m.m. 1. Modtagning af skibsaffald m.m. 2. Maskinslop og andet olieaffald 3. Kloakspildevand og badevand 4. Dagrenovation 5. Sygehusaffald 6. Lastrester i henhold til Marpolkonventionen 7. Bestilling 8. Betaling 9. Skibe, der er fritaget for skibsafgift 10. Ansvar 11. Klageadgang 1. Modtagning af skibsaffald m.m. I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 13. december 2006 har Grenaa Havn A/S etableret modtageordning for rimelige mængder driftsaffald og lastrester fra skibe. Ved rimelige mængder forstås den mængde, skibet i henhold til afleveringsjournalerne normalt vil oparbejde på rejsen fra sidste havn, dog maksimalt 1 m³. Affald leveres til Grenaa Havn A/S indenfor normal arbejdstid jf. Takstblad 2012, se tekst side 20. Der kan træffes særlig aftale om levering udenfor normal arbejdstid. En del af affaldshåndteringen er vederlagsfri, jf. nedenfor, dog kun for skibe, der har betalt skibs- og/eller vareafgift. Olie- og kemikalieaffald, der ikke er driftsaffald, må skibet og/eller virksomheden selv foranledige og bekoste afleveringen af, til godkendt modtage- og behandlingsanlæg. Olieaffald indeholdende petrokemikalier, fareklasse I og II produkter efter IMDG-koden eller emulgerende stoffer modtages ikke. Virksomheder, der reparerer eller ophugger skibe, må selv foranledige og bekoste aflevering af olieaffald m.v. til et af myndighederne godkendt modtage- og behandlingsanlæg. 11

14 2. Maskinslop og andet olieaffald Denne ydelse rekvireres på tlf. nr eller 3. Kloak- og badespildevand Grenaa Havn A/S modtager ikke kloak- & badespildevand, men kan ved særskilt aftale foranledige afhentning af ovennævnte fra lokal kloakservice. 4. Dagrenovation Almindelig dagrenovation i form af driftsaffald fra skibe kan vederlagsfrit afleveres i affaldscontainere, der bestilles i forbindelse med fremsendelse af anmeldelsesformular for affald, jf. nedenfor under afsnittet bestilling. Kabysaffald kan vederlagsfrit afleveres i affaldscontainere mærket Galley Garbage. Kabysaffald må ikke blandes med andet affald. 5. Sygehusaffald Sygehusaffald modtages ikke af Grenaa Havn A/S. Skibet eller dets agent skal selv sørge for bortskaffelse til godkendt modtager. 6. Lastrester i henhold til Marpolkonventionen Grenaa Havn A/S modtager lastrester efter nærmere aftale. For modtagelse af lastrester betales afgift jf. Takstblad 2012, se tekst side Bestilling Alle bestillinger på afhentning af driftsaffald og lastrester skal afgives bindende til Grenaa Havn A/S driftsafdeling i så god tid som muligt og senest kl sidste normale arbejdsdag, før afhentning/modtagelse skal finde sted. Bestillingen skal foretages ved udfyldelse og fremsendelse af en anmeldelsesformular for affald med oplysninger om hvilke typer og mængder af affald, der ønskes afleveret. Formularen findes på 12

15 8. Betaling Afhentning af rimelige mængder driftsaffald, i henhold til ovenstående, er uden beregning inden for normal arbejdstid, forudsat bestilling er foretaget rettidigt. For afhentning uden for Grenaa Havn A/S normale arbejdstid beregnes for den forbrugte tid inkl. overtid. Der beregnes som minimum for 3 timer. Såfremt afhentning/modtagelse skal finde sted uden for normal arbejdstid, og/ eller bestillingen ikke er sket arbejdsdagen før, skal der betales pr. m³ for afhentning/modtagelse i henhold til Takstblad 2012, se tekst side Skibe, der er fritaget for skibsafgift Ethvert skib, som ikke har betalt normal skibsafgift til Grenaa Havn A/S, skal betale for samtlige ovenfor nævnte ydelser, som leveres af Grenaa Havn A/S Ansvar Skibet og dets rederi, der anvender havnens modtageordninger, skal friholde Grenaa Havn A/S for ethvert tab, havnen måtte lide som følge af forkerte, vildledende eller mangelfulde oplysninger fra skibsføreren om affaldets art, sammensætning, mængde samt for lækage på grund af eget defekt materiel eller fejlbetjening af eget materiel. Friholdelsen gælder også person-, ting- eller formueskade, som bliver påført tredjemand som følge af skibsførerens urigtige, vildledende eller mangelfulde oplysninger. Klageadgang Såfremt et skib eller dets agent vurderer, at der ikke er tilstrækkelige modtagefaciliteter, findes klageformular i affaldshåndteringsplanen på Klageformularen fremsendes til Grenaa Havn A/S med kopi til Miljøstyrelsen. 13

16 Levering af el 1. Bestilling og afmelding af el 2. Takster og betaling 3. Ansvar 1. Bestilling og afmelding af el Bestilling og afmelding af el skal, uanset brugsformålet, ske til Grenaa Havn A/S. Afmelding af el skal ske straks efter brug, så strømførende kabler ikke henligger på kajerne. Køle- og frysestik må kun anvendes efter aftale med Grenaa Havn A/S. Ønskes strøm udover 220 V, kontaktes Grenaa Havn A/S minimum 24 timer før ankomst. Skibene skal ved indberetning af el til Grenaa Havn A/S oplyse kajnr. og evt. skabsnr. Fiskerihavnen er fritaget fra ovenstående, da der er opsat el-standere, hvor man skal benytte et chip kort. Chip kortet købes med betalingskort i automaten ved Fiskerikajerne Takster og betaling Priser for brug af el på Grenaa Havn fremgår af Takstblad 2012, se tekst side 20. Anholt Havn A/S har installeret el-standere, som betjenes via chip kort. Chip kort kan købes i betalingsautomaten ved Sailor House. Grenaa Havn A/S har installeret el-standere, som betjenes via chip kort. Chip kort kan købes med betalingskort i betalingsautomaten placeret ved Fiskerikajerne Ansvar Grenaa Havn A/S og Anholt Havn A/S leverer kun tilslutninger ved kajen og containerdepotet og påtager sig intet ansvar for eventuel påkrævet ekstrabeskyttelse ifølge stærkstrømsreglementet eller for strømsvigt. Grenaa Havn A/S og Anholt Havn A/S påtager sig intet ansvar for brugerens materiel. Brugeren betaler for reparationer, hjælpematerialer m.m. ved udbedring af eventuelle skader og fejl på havnens materiel forårsaget af brugeren. Grenaa Havn A/S og Anholt Havn A/S påtager sig intet ansvar for bortkomne eller ødelagte chip kort. Der henvises i øvrigt til afsnittet Ansvar og Ansvarsbegrænsning side

17 Entrepriseopgaver 1. Udlejning af kraner m.m Udlejning af kraner og læssemaskiner 1.2. Benyttelse af kran med lejers varskomand 1.3. Tilbehør til kran 1.4. Rengøring af tragt, grab og bånd 1.5. Takster og betaling 1.6. Fortrinsret 1.7. Ansvar for arbejde med kran m.m. 2. Trosseføring 1. Udlejning af kraner m.m Udlejning af kraner og læssemaskiner Det er hos Grenaa Havn A/S muligt at leje følgende maskiner: Fabrikat: Kapacitet: Udlæg: Type: DEMAG / 14 ts 6 / 22 m Mobilkran DEMAG / 15 ts 13 / 34 m Mobilkran Gottwald 360 E 100 / 25 ts 23 / 48 m Mobilkran FUCHS Læssemaskine Sennebogen 860 M 15 / 6,5 ts 9 / 21 m Læssemaskine Grenaa Havn A/S stiller maskiner med maskinfører og evt. varskomand til disposition efter nærmere aftale. Såfremt lejer vælger at benytte egen varskomand gælder særlige regler, se straks nedenfor Benyttelse af kran med lejers varskomand Hvis lejeren selv stiller med varskomand er følgende gældende: Lejeren eller dennes repræsentant stiller selv fornødent uddannet personale til rådighed til at dirigere kranens arbejde ved at advisere kranføreren om, hvilke bevægelser kranen skal foretage. Kranføreren er således undergivet lejers instruktionsbeføjelse, og arbejdet udføres i det hele på lejers ansvar. Kraner må kun benyttes til lodrette løft og må ikke benyttes til frigørelse af stropper og kæder, når godset ligger på disse. Kraner må ikke benyttes til at løfte byrder, hvis vægt overstiger kranens maksimale løfteevne. Det påhviler lejer at drage omsorg for dette. 15

18 Hvis det bliver nødvendigt at forfare en kran, skal kranlejeren eller dennes repræsentant sørge for, at kranbanen er fri, og at kranens kraftkabel ikke tager skade under kørslen. Lejer skal tegne forsikring mod ansvar/risici, forbundet med lejers direkte brug af og løft med kranen Tilbehør til kran Ved udlejning af kran medfølger grab og krog uden ekstra beregning. Grenaa Havn A/S påtager sig ikke arbejde med godsets ophængning og leverer ikke de dertil fornødne stropper og åg, med mindre dette er særskilt aftalt med Grenaa Havn A/S Rengøring af tragt, grab og bånd Rengøring af tragt, grab eller bånd påhviler lejer, men kan udføres af Grenaa Havn A/S efter nærmere aftale mod betaling. Rengøringen skal finde sted umiddelbart efter hvert brug. Løse godsrester samt emballage m.m. må ikke efterlades på havnearealerne Takster og betaling Priser for leje af Grenaa Havn A/S kraner fremgår af Takstblad 2012, se tekst side 20. I taksterne er betaling for kranfører medregnet. Varskomand betales særskilt på timebasis. Betaling gælder fra det øjeblik, kranen kører fra Grenaa Havn A/S faste plads, og til den igen er på samme plads. Dog minimum 1 time Fortrinsret Kranerne udlejes fortrinsvis til lastning og losning af skibe. Skibe laster og losser almindeligvis i den rækkefølge, de ankommer. Grenaa Havn A/S kan forlange af lejeren af en kran, når der ligger skib og venter på kran, at arbejdet fremskyndes så meget som muligt, og at arbejdstiden udvides med mindst 3 overarbejdstimer dagligt, for lejers regning. I alle tilfælde gælder det, at Grenaa Havn A/S til enhver tid bestemmer til hvem, til hvad og i hvilken orden kranerne skal udlejes. 16

19 1.7. Ansvar for arbejde med kran m.m. Grenaa Havn A/S ansvar for skade, der opstår under kranens arbejde eller transport til arbejdsstedet, er begrænset til ansvar for skade, som kan tilskrives fejl eller forsømmelse udvist af personer, som er ansat ved Grenaa Havn A/S og kun i det omfang, der kan pålægges Grenaa Havn A/S et ansvar i henhold til dansk rets almindelige regler herom. Kranlejeren er ansvarlig for enhver skade, uanset hvem eller hvad den måtte ramme, der sker ved brugen af kæder, stropper, tænger m.m. ved godsets ophængning samt for, at de af arbejdsministeriet stillede fordringer om periodisk undersøgelse, eftersyn og mærkning af stropper og kæder m.m. overholdes. Kranlejeren er endvidere ansvarlig for enhver skade, uanset hvem eller hvad den måtte ramme, der sker ved brugen af kran, når lejer benytter egen varskomand. Grenaa Havn A/S påtager sig intet ansvar for kranernes uforstyrrede drift. Der henvises i øvrigt til afsnittet Ansvar og Ansvarsbegrænsning, side Trosseføring Trosseføring udføres af Grenaa Boatman Service. For takster herfor henvises til tlf

20 Rengøring Spild på havnens arealer, herunder havnebassiner, i forbindelse med oplægning, lastning og losning eller anden form for godshåndtering skal oprenses i et sådant omfang, at gældende miljøkrav overholdes. Det påhviler ladningsejeren at bortskaffe spild i henhold til gældende regler for området. Spild må ikke kastes i havnens bassiner. Såfremt varer eller gods tabes i havnebassinerne, påhviler det ligeledes ladningsejeren at samle det pågældende op fra bassinerne. Alle berørte arealer skal rengøres umiddelbart efter, at godshåndteringen er afsluttet. Sker dette ikke, er Grenaa Havn A/S berettiget til at lade oprensning foregå for ladningsejerens regning. 18

21 Ansvar og ansvarsbegrænsning Såfremt Grenaa Havn A/S findes ansvarlig efter én af de foranstående bestemmelser eller i øvrigt pålægges ansvar på anden måde, begrænses ansvaret som følger: For tab af gods fastsættes erstatningen til værdien af tilsvarende gods på det tidspunkt, hvor skaden konstateres. Godsets værdi skal fastsættes efter markedsprisen - eller i mangel heraf efter den sædvanlige værdi af gods af samme art og kvalitet. Erstatningen kan dog ikke overstige de beløbsgrænser, der fremgår af NSAB 2000 og DHAB For så vidt angår containere eller anden transportbeholder med indhold, kan erstatningen ikke overstige DKK ,-. Erstatning for driftstab, avancetab, ventetid for lastbiler, havnearbejdere m.v. mistet markedsandel eller andet indirekte tab ydes ikke. Grenaa Havn A/S påtager sig ikke ansvaret for skader på gods i pakhuse, tanke eller på arealer, med mindre andet fremgår ovenfor eller er skriftligt aftalt. Lejer opfordres derfor til at tegne forsikring mod disse risici. I tilfælde af ansvar henvises til ansvarsbegrænsningsreglerne i Sølovens 279. Lejeren har ansvaret for skader, der påføres det lejede, ved godshåndtering, kørsel med truck, lastbil m.m. Der ydes ikke erstatning for bortkomne eller ødelagte chip kort. I øvrigt henvises til NSAB 2000 og DHAB

22 Takstblad Skibsafgift 2. Vareafgift 3. Landing af fisk i Grenaa og på Anholt 4. Takster for Grenaa Havn A/S materiel 5. El og vand 6. Midlertidig leje af tanke og tankanlæg 7. Øvrige priser 1. Skibsafgift Trafikhavn a) Skibsafgift for hvert anløb... DKK 3,50 pr. BT enhed b) Forudbetalt månedsafgift med ret til ubegrænset antal anløb pr. måned... DKK 30,00 pr. BT enhed c) Crewbåde... DKK 1.800,- pr. uge Skibe, der anløber havnen med henblik på proviantering, bunkring, besætningsskifte, eller som anløber havnen af bekvemmelighedsmæssig årsag, skal i stedet for skibsafgift betale et fast beløb på DKK 1.000,- pr. anløb. Forbliver skibet i havnen i mere end 12 timer betales tillige normal skibsafgift. Lystbåde m.v. (Priser er incl. moms) Skibe 0-11 m... DKK Skibe > m... DKK Skibe > m... DKK Skibe > 15 m... DKK 150,- pr. døgn 200,- pr. døgn 250,- pr. døgn 350,- pr. døgn Ved manuel opkrævning pålægges gebyr på DKK 50,-. Fiskerihavn og Anholt Havn Der betales for minimum et halvt år. Åben jolle... DKK 1.050,- pr. halvår Enmandsbetjent jolle/garnjolle eller fritidsfartøj < 10 m... DKK 2.000,- pr. halvår Fritidsfartøjer/kutterstr. 10 m og < 20 m... DKK 3.875,- pr. halvår For fartøjer 20 m aftales nærmere med Grenaa Havn A/S eller Anholt Havn A/S. 20

23 Fartøjer der lægges op i Grenaa Havn betaler vandarealleje DKK 30,00 pr. m² pr. måned opgjort efter skibets største længde og bredde. Der betales dog minimum DKK 7.750,- årligt. Slæbested... DKK eller... DKK 480,- pr. halvår 80,- pr. gang 2. Vareafgift 2.1. Vareafgiften opkræves pr. hel enhed opgjort efter brugstariffen (toldtariffen). Varer i containere... DKK 180,00 pr. container Lastbiler/anhængere... DKK 180,00 pr. enhed Sættevogne med trækker/løstrailere... DKK 180,00 pr. enhed 2.2. Ikke spiselige produkter af animalsk oprindelse. (Kapitel 5) Svovl, jord- og stenarter. Gips og kalk. (Kapitel 25, dog er & undtaget) Glasskår og glasaffald. (Tarif )... DKK 4,60 pr. tons 2.3. Læggekartofler. (Kapitel 07.01) Korn. (Kapitel 10) Olieholdige frø. (Kapitel 12) Salt & cement. (Kapitel & 25.23) Gødningsstoffer. (Kapitel 31) Træ og affald af træ. (Kapitel ) Varer af sten, gips, cement, asbest og lignende produkter. (Kapitel 68) Råjern, legeret og ulegeret. Skrot og jernaffald. Stålprodukter. (Kapitel og )... DKK 8,50 pr. tons 2.4. Forarbejdet træ, som spånplader m.m. (Kapitel 44.10) Organiske kemikalier. (Kapitel 29) Varer af jern og stål, såsom stænger, valsede produkter, profiler, rør og plader. (Kapitel 73) 21

24 Halvfabrikata af rustfrit stål. (Kapitel 72.18) Rammelister, træ profileret, høvlet eller slebet. (Kapitel 44.04) Stenkul, brunkul og tørv m.m. (Kapitel 27 dog er olie og benzin undtaget)... DKK 10,75 pr. tons 2.5. Olie, benzin m.m. (Kapitel 27.10) Roemelasse m.m. (Kapitel 23)... DKK 2.6. Alle øvrige produkter... DKK 13,00 pr. tons 13,30 pr. tons 3. Landing af fisk i Grenaa og på Anholt Af konsumfisk og -skaldyr, der oplosses fra fiskerfartøjer, fiskerkvaser eller fisketransportskibe i uforarbejdet stand, betales 2,50% af værdien ved salg i første hånd, dog maksimum DKK ,- pr. landing. (Ved landing forstås den samlede last pr. anløb fra det enkelte fartøj). Se endvidere pkt. 1.2.a side 5. Af industrifisk, der oplosses fra fiskefartøjer, betales 2,50% af værdien ved salg i første hånd. Det påhviler aftageren/føreren af det enkelte fartøj selv over for havnen at dokumentere, at en landingsværdi har været over DKK , såfremt bestemmelsen om maximumsafgift på DKK ,- pr. landing ønskes anvendt. 22

25 4. Takster for Grenaa Havn A/S materiel Alt materiel og mandskab udlejes for minimum 1 time. LÆSSEMASKINE FUCHS Lastning/losning af skibe med grab... DKK 1.050,00 pr. time Andet arbejde... DKK 1.375,00 pr. time Ventetid... DKK 320,00 pr. time Overtidstillæg... DKK 265,00 pr. time LÆSSEMASKINE sennebogen Lastning/losning af skibe med grab... DKK 1.500,00 pr. time Ventetid... DKK 320,00 pr. time Overtidstillæg... DKK 265,00 pr. time DEMAG 300 Lastning/losning af skibe med grab... DKK 1.150,00 pr. time Andet arbejde... DKK 1.450,00 pr. time Ventetid... DKK 320,00 pr. time Overtidstillæg... DKK 265,00 pr. time Varskomand... DKK 320,00 pr. time DEMAG 900 Lastning/losning af skibe med grab... DKK 1.400,00 pr. time Andet arbejde... DKK 1.450,00 pr. time Lastning og losning af containere... Ifølge aftale Ventetid... DKK 320,00 pr. time Overtidstillæg... DKK 265,00 pr. time Varskomand... DKK 320,00 pr. time Gottwald HMK 360 E Lastning/losning af skibe... DKK 2.500,00 pr. time Sværgods over 50 tons... DKK 3.500,00 pr. time Sværgods over 75 tons... DKK 4.500,00 pr. time Sværgods over 100 tons... DKK 6.000,00 pr. time Andet arbejde... Kontakt Grenaa Havn A/S Lastning og losning af containere... Ifølge aftale Ventetid... DKK 320,00 pr. time Overtidstillæg... DKK 265,00 pr. time Varskomand... DKK 320,00 pr. time Løftegrej Såfremt Grenaa Havn A/S stiller med andet løftegrej end grab eller krog beregnes for dette Løfteåg 120 tons incl. stropper... DKK 7.000,00 pr. gang 23

26 CONTAINERTRUCK For løft af standard containere på Nordhavnen indenfor ISPS område. Leje inkl. fører... DKK 265,00 pr. cont. løft - Dog minimum 4 containere pr. gang. Leje inkl. fører... DKK 1.425,00 pr. time MINILÆSSER Leje inkl. fører... DKK TRUCK Leje inkl. fører 0-4 tons... DKK Leje inkl. fører 2-10 tons... DKK Leje inkl. fører tons... DKK GUMMIGED Leje inkl. fører... DKK 675,00 pr. time 550,00 pr. time 750,00 pr. time 950,00 pr. time 800,00 pr. time TRAKTORER Traktor m. vogn el. kost, inkl. fører... DKK 575,00 pr. time Lift inkl. fører... DKK 1.200,00 pr. dag Bånd Leje af bånd... DKK Opstilling af bånd... DKK tragt Leje af tragt... DKK Opstilling af tragt... DKK 1,00 pr. ton 525,00 pr. gang 1,00 pr. ton 700,00 pr. gang 5. El og vand FERSKVAND Forbrug... DKK 49,00 pr. m³ Til- og afrigning samt slange... DKK 350,00 pr. gang AFGIFT FOR ELEKTRICITET Forbrugsafgift inkl. statsafgift... DKK Tilslutningsafgift Trafikhavn... DKK 2,74 pr. Kwh 125,00 pr. gang 24

27 6. Midlertidig leje af tanke og tankanlæg For opbevaring af varer og produkter i tanke kan der ved henvendelse til Grenaa Havn A/S indhentes oplysninger om pris og nødvendige miljøgodkendelser til det pågældende produkt. Det påhviler lejer at opfylde de af miljømyndighederne stillede krav om dokumentation. 7. Øvrige priser SPORAFGIFTER For jernbanevogne som laster/losser varer på havnen, som ikke før eller efter håndteringen er belagt med kajafgifter... DKK 160,00 pr. vogn ARBEJDSLØN VED ARBEJDE FOR ANDRE Mandskab udlejes for minimum 1 time. Drifts- og servicemedarbejdere... DKK Ledere og faglærte... DKK Ventetid... DKK Overtidstillæg... DKK 320,00 pr. time 600,00 pr. time 320,00 pr. time 265,00 pr. time MIDLERTIDIG PAKHUSLEJE For opbevaring af varer og produkter i pakhuse kan der ved henvendelse til Grenaa Havn A/S indhentes oplysning om pris og nødvendige miljøgodkendelser til det pågældende produkt. AREALLEJE Midlertidig pladsleje for gods efter 7 dage... DKK eller... DKK 5,00 pr. m² pr. uge 20,00 pr. m² pr. md. LANGTIDSLEJE AF AREALER Fastsættes efter aftale med Grenaa Havn A/S. 25

28 ADMINISTRATION Ved betaling af regninger efter forfaldsdato påløber renter med 1% pr. påbegyndt måned. Der beregnes et gebyr på DKK 60,00 for 2. rykker + renter 1% DKK 60,00 for 3. rykker + renter 1% Papir faktura DKK 70,00 pr. faktura Viderefakturering + 10% på fakturabe løb Ved betalinger fra udland DKK 70,00 pr. faktura ID-kort oprettelse DKK 175,00 pr. kort ID-kort årlig afgift (hele kalender år) DKK 250,00 pr. kort Shorepass - depositum DKK 200,00 pr. kort Minimumsafgift 1 år forud. ANVENDELSE AF MODTAGEORDNING Rester og blandinger af olie, olieslop m.m. se afsnit 2, side 11 Kloakspildevand efter regning Driftsaffald DKK 1.250,00 pr. m³ Arbejdsløn: Drifts- og servicemedarbejdere DKK 320,00 pr. time Administration og faglærte DKK 600,00 pr. time Overtidstillæg DKK 265,00 pr. time Øvrigt drifts- og lastaffald, kemikalier mv. afregnes efter faktiske omkostninger afhængig af bortskaffelsesmuligheder. 26

29 27

30 Key Account Manager Kresten Peder Mehlsen Mobil (+45) Driftschef Lars Mohr Christensen Mobil (+45) Formand Mats Dahl Mobil (+45)

Takstblad for Hundested Havn

Takstblad for Hundested Havn Takstblad for Hundested Havn 1. april 2014 til 31. marts 2015 Hundested Havn I/S Amtsvejen 2 3390 Hundested Tlf. : 4793 7234 e-mail: mail@hundestedhavn.dk Forretningsbetingelser for Hundested Havn I/S

Læs mere

Forretningsbetingelser & takstblad 2014

Forretningsbetingelser & takstblad 2014 Assens Havn 5assens-port.com www.assens-port.com Forretningsbetingelser & takstblad 2014 CVR: 32192831 Betingelserne og taksterne i dette dokument er gældende for alle aftaler om aktiviteter på, til og

Læs mere

Forretningsbetingelser for Hundested Havn

Forretningsbetingelser for Hundested Havn Forretningsbetingelser for Hundested Havn Hundested Havn Amtsvejen 2 3390 Hundested Tlf.: 4793 7234 Fax.: 4793 7578 e-mail: mail@hundestedhavn.dk Indholdsfortegnelse Havneinfo Kontakt side 03 Administration

Læs mere

Med kurs mod Grenaa Havn

Med kurs mod Grenaa Havn Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2014 24. 04.14 Forretningsbetingelser & Takstblad 2014 for Grenaa Havn A/S og datterselskaber Betingelserne og taksterne i dette hæfte er gældende

Læs mere

Med kurs mod Grenaa Havn

Med kurs mod Grenaa Havn Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2016 01.12.15 Forretningsbetingelser & Takstblad 2016 for Grenaa Havn A/S og datterselskaber Betingelserne og taksterne i dette hæfte er gældende

Læs mere

Med kurs mod Grenaa Havn

Med kurs mod Grenaa Havn Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2014 29. 04.14 Forretningsbetingelser & Takstblad 2014 for Grenaa Havn A/S og datterselskaber Betingelserne og taksterne i dette hæfte er gældende

Læs mere

Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2015

Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2015 Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2015 13.08.15 Forretningsbetingelser & Takstblad 2015 for Grenaa Havn A/S og datterselskaber Betingelserne og taksterne i dette hæfte er gældende

Læs mere

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2013.

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2013. HVIDE SANDE HAVN Priser og forretningsbetingelser Januar 2013. 1 Hvide Sande Havn Fossanæsvej 22 6960 Hvide Sande Telefon: 97 31 16 33 Telefax: 96 59 18 22 E-mail: hvidesandehavn@hvshavn.dk Internet: Slusevagt.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Skibsafgift... 1 Takster... 1 Bestemmelse for anløb... 1 Fritagelse for skibsafgift... 1 Vareafgift...

Indholdsfortegnelse Skibsafgift... 1 Takster... 1 Bestemmelse for anløb... 1 Fritagelse for skibsafgift... 1 Vareafgift... Indholdsfortegnelse Skibsafgift... 1 Takster... 1 Bestemmelse for anløb... 1 Fritagelse for skibsafgift... 1 Vareafgift... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Fritagelse for vareafgift... 4 Afgivelse af oplysninger...

Læs mere

Afgiftsregulativ for Helsingør Havn 2013 (priserne er excl. moms)

Afgiftsregulativ for Helsingør Havn 2013 (priserne er excl. moms) Afgiftsregulativ for Helsingør Havn 2013 (priserne er excl. moms) 1 2 1. Skibsafgift Almindelige Bestemmelser Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift) for henliggen

Læs mere

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms Fakta om services Rønne Havn Trosseføring Trosseføring bestilles hos Maritim Service og udføres efter nedenstående takster. Trosseføring udføres af 1 mand ved almindelige anløb for skibe under 100 m, dog

Læs mere

1.3. Et skib anses for at henligge i havnen eller i løbet fra ankomstdagen.

1.3. Et skib anses for at henligge i havnen eller i løbet fra ankomstdagen. Skibs- og vareafgifter i 2017 Erhvervs, natur- og teknikudvalget Takster for skibs- og vareafgifter prisfremskrives med pris- og lønudvikling, idet der således alene er foretaget takstændringer i afsnit

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD 2016-2 Indholdsfortegnelse Skibsafgift... 4 Takster... 4 Bestemmelse for anløb... 4 Fritagelse for skibsafgift... 4 Vareafgift... 5 Ad. 14 Fiske og skaldyr... 5 Fritagelse

Læs mere

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2015.

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2015. HVIDE SANDE HAVN Priser og forretningsbetingelser Januar 2015. 1 Hvide Sande Havn Fossanæsvej 22 6960 Hvide Sande Telefon: 97 31 16 33 Telefax: 96 59 18 22 E-mail: hvidesandehavn@hvshavn.dk Internet: www.hvidesandehavn.dk

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn)

FORRETNINGSBETINGELSER FOR. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) FORRETNINGSBETINGELSER FOR BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) Beliggenhed: Smålandsfarvandet, Lolland N-kyst 54-50,3N 11-29,4E, kort 160 Havnen: Ejes af Knuthenborg Gods. En gravet rende, Bandholm rende,

Læs mere

Med kurs mod Grenaa Havn

Med kurs mod Grenaa Havn Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2016 08.03.16 Forretningsbetingelser & Takstblad 2016 for Grenaa Havn A/S og datterselskaber Betingelserne og taksterne i dette hæfte er gældende

Læs mere

Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg

Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg Priser & forretningsbetingelser 2015 Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg Telefon: 7612 4000 Telefax: 7513 4050 adm@portesbjerg.dk www.portesbjerg.dk Maritim Afdeling vagt@portesbjerg.dk Alle

Læs mere

Vagttelefon 58 37 14 85 for broåbning/akut opståede situationer ellers henvises til kontorets åbningstider.

Vagttelefon 58 37 14 85 for broåbning/akut opståede situationer ellers henvises til kontorets åbningstider. Priser og forretningsbetingelser 2015 Korsør Havn. Administrationen Havnechef Flemming Erichsen fer@korsoerhavn.dk Souschef Heidi Kjærgaard hkj@korsoerhavn.dk Havnemester Allan Christensen ach@korsoerhavn.dk

Læs mere

Med kurs mod Grenaa Havn

Med kurs mod Grenaa Havn Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2014 20.08.14 Forretningsbetingelser & Takstblad 2014 for Grenaa Havn A/S og datterselskaber Betingelserne og taksterne i dette hæfte er gældende

Læs mere

Køge Havn. Forretningsbetingelser

Køge Havn. Forretningsbetingelser Køge Havn Forretningsbetingelser 2014 2014 INDHOLD SKIBSAFGIFT Almindelige bestemmelser 3 Isafgift 4 Fritagelse for skibsafgift 6 VAREAFGIFT Almindelige bestemmelse 7 ISPS-afgifter 10 Fritagelse for vareafgift

Læs mere

Køge Havn. Forretningsbetingelser

Køge Havn. Forretningsbetingelser Køge Havn Forretningsbetingelser 2016 INDHOLD SKIBSAFGIFT Almindelige bestemmelser 3 Isafgift 4 Fritagelse for skibsafgift 6 VAREAFGIFT Almindelige bestemmelse 7 ISPS-afgifter 10 Fritagelse for vareafgift

Læs mere

Affaldshåndteringsplan 2009

Affaldshåndteringsplan 2009 Affaldshåndteringsplan 2009 Gældende for erhvervshavnen Modtageordning for drifts- og lastaffald fra skibe i Randers Havn side 1 Modtageordning for drifts- og lastaffald fra skibe der anløber Randers Havn

Læs mere

Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg

Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg Priser & forretningsbetingelser 2016 Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg Telefon: 7612 4000 adm@portesbjerg.dk www.portesbjerg.dk Maritim Afdeling vagt@portesbjerg.dk Alle priser og beløb er angivet ekskl.

Læs mere

SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015

SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015 SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015 I. SKIBSAFGIFT 1. Almindelige bestemmelser Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift)

Læs mere

PRISER FORRETNINGSBETINGELSER 2014

PRISER FORRETNINGSBETINGELSER 2014 PRISER & FORRETNINGSBETINGELSER 2014 Odense Havn Noatunvej 2 5000 Odense C Kontortid Mandag torsdag: 08:00 15:30 Fredag: 08:00 15:00 Telefon: +45 7228 2000 Telefax: +45 7228 2030 info@odensehavn.dk www.odensehavn.dk

Læs mere

SKIBS- OG VAREAFGIFTER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR

SKIBS- OG VAREAFGIFTER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR Faaborg Havn REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFTER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2015 TIL 31. DECEMBER 2015 Alle priser er excl. moms SKIBSAFGIFT 1. Almindelige bestemmelser. Af alle skibe, fartøjer og alt flydende

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2013

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2013 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN Gyldig fra 1. januar 2013 Frederikshavn Havn A/S Oliepieren 7-9900 Frederikshavn Havnevagt (24 timer) +45 96 20 47 18 Administration +45 96 20 47 00

Læs mere

BAGENKOP HAVN. Indholdsfortegnelse. Reglement... side 1

BAGENKOP HAVN. Indholdsfortegnelse. Reglement... side 1 BAGENKOP HAVN Indholdsfortegnelse Reglement... side 1 I. Skibsafgift Almindelige bestemmelser... side 2 Fritagelse for skibsafgift... side 2 Andre bestemmelser... side 3 II. Vareafgift Almindelige bestemmelser...

Læs mere

Takster for havneområdet

Takster for havneområdet Holbæk havn Takster for havneområdet Takster for havneområdet HOLBÆK HVNEVÆSEN TKSTREGULTIV. Havneafgift for erhvervsfartøjer B. Vareafgifter C. Kajer og Pladser D. Bådbedding E. Havneafgft for lystfartøjer

Læs mere

10. januar 2017 MED KURS MOD GRENAA HAVN

10. januar 2017 MED KURS MOD GRENAA HAVN 10. januar 2017 MED KURS MOD GRENAA HAVN En stabil samarbejdspartner du kan regne med SUPPORT YOUR BUSINESS PRISER & FORRET- NINGSBETINGELSER 2017 FOR GRENAA HAVN A/S OG DATTERSELSKABER Betingelserne og

Læs mere

Forretningsbetingelser og priser 2016

Forretningsbetingelser og priser 2016 Forretningsbetingelser og priser 2016 Rev. 01.02.2016 Side 1 af 19 Thyborøn Havn Administrationen Tankskibsvej 4 DK-7680 Thyborøn Telefon +45 9690 0310 E-mail: Website: adm@thyboronport.dk www.thyboronport.dk

Læs mere

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN. Revideret juli 2012

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN. Revideret juli 2012 AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN Revideret juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 1.1 Ansvarlig for udarbejdelse 1.2 Ansvarlig for gennemførelse 1.3 Ansvarlig for anmeldelse 1.4 Kapacitet 1.5

Læs mere

November 2014. Modtageordning for affald fra skibe 2014. Der henvises til gældende forretningsbetingelser for Aarhus Havn.

November 2014. Modtageordning for affald fra skibe 2014. Der henvises til gældende forretningsbetingelser for Aarhus Havn. November 2014 Modtageordning for affald fra skibe 2014 Der henvises til gældende forretningsbetingelser for Aarhus Havn. Indholdsfortegnelse 1. Om Aarhus Havn... 3 1.1 Formål med modtageordningerne...

Læs mere

Regulativ for Svendborg Havns kraner. Havnebestyrelsen

Regulativ for Svendborg Havns kraner. Havnebestyrelsen Regulativ for Svendborg Havns kraner Havnebestyrelsen Om de til rådighed værende kraner henvises til vedhæftede fortegnelse. For udlejning af kranerne gælder følgende vilkår: 1. Kranernes brug Havnevæsenets

Læs mere

LINDØ INDUSTRIPARK A/S

LINDØ INDUSTRIPARK A/S Indholdsfortegnelse: 1. Formål med modtageordningen.... 2 2. Ansvarlig i havnen.... 2 3. Generelle regler for modtageordningen.... 2 4. Indsamlings- og bortskaffelsesmåde.... 5 5. Indberetning af utilstrækkelig

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2015

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2015 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN Gyldig fra 1. januar 2015 Frederikshavn Havn Oliepieren 7-9900 Frederikshavn Havnevagt (24 timer) +45 96 20 47 18 Administration +45 96 20 47 00 Telefax

Læs mere

Affaldshåndteringsplan Grenaa Havn A/S

Affaldshåndteringsplan Grenaa Havn A/S Affaldshåndteringsplan Grenaa Havn A/S 2013-2016 Indhold Introduktion... 4 1. Lovgrundlaget... 4 Reglernes betydning... 4 Hvornår må skibe udlede affald... 4 2. Ansvarlig... 5 3. Formål med modtageordning...

Læs mere

Priser og forretningsbetingelser 2015 for Terminal Syd (Lindø Industripark)

Priser og forretningsbetingelser 2015 for Terminal Syd (Lindø Industripark) Priser og forretningsbetingelser 2015 for Terminal Syd (Lindø Industripark) Lindø Industripark A/S Kystvejen 100 5330 Munkebo CVR: 33780680 www.lindo-industripark.dk Havnekontor Kraner og transport Telefon:

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER HANSTHOLM HAVN. Gyldig fra 1. januar 2015

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER HANSTHOLM HAVN. Gyldig fra 1. januar 2015 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER HANSTHOLM HAVN Gyldig fra 1. januar 2015 Indhold 1. Afgivelse af oplysninger... 4 2. Skibsafgift... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Enkeltanløb... 4 2.3 Månedstakst... 4 2.4 Rutetrafik...

Læs mere

Alle momsrelevante takster er ekskl. moms.

Alle momsrelevante takster er ekskl. moms. Alle momsrelevante takster er ekskl. moms. Vedtaget af Byrådet den 26. november 2015 I. SKIBSAFGIFT 1. Almindelige bestemmelser. Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift)

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTER. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn)

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTER. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTER FOR BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) Beliggenhed: Smålandsfarvandet, Lolland N-kyst 54-50,3N 11-29,4E, kort 160 Havnen: Ejes af Knuthenborg Gods. En gravet rende, Bandholm

Læs mere

Associated Danish Ports A/S

Associated Danish Ports A/S Associated Danish Ports A/S Forretningsbetingelser og priser pr. 1. januar 2015 1 Kontakt Associated Danish Ports A/S Centerhavn 13-17, DK-7000 Fredericia Tlf. 7921 5000 Fax: 7921 5005 post@adp-as.dk /

Læs mere

Nakskov Havn Revideret år 2014

Nakskov Havn Revideret år 2014 Ansvarlig for udarbejdelsen: Havnebestyrelsen for Nakskov Havn Ansvarlig for gennemførelsen: Havneadministrationen Nakskov Havn Relevant lovgivning: Lovbekendtgørelse nr. 963 af 3. juli 2013 om beskyttelse

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: Bådpladser i Korsør Fiskerihavn.... 3 Benyttelse af bådpladser.... 3 Orden i Fiskerihavnen.... 4 Affaldshåndtering i Fiskerihavnen....

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD 1. JANUAR 2015 AABENRAA HAVN MELLEMVEJ 25 DK - 6200 AABENRAA KONTORTID: 08.00-15.30 (MANDAG-TORSDAG) 08.00-14.00 (FREDAG) TELEFON: 74 62 25 14 (DØGNVAGT) TELEFAX: 74

Læs mere

Forretningsbetingelser Generelle 2016

Forretningsbetingelser Generelle 2016 Forretningsbetingelser Generelle 2016 -stærk på logistik og samarbejde Aalborg Havn Direktion: Adm. Direktør Claus Holstein Mail: ch@aalborghavn.dk Trafik & Operation: Havnekaptajn Claus Rosenbeck Mail:

Læs mere

Trafikservice: Trafikservice, døgnvagt - direkte telefonlinie 99301520, VHF kanal 16 E-mail: trafik@aalborghavn.dk

Trafikservice: Trafikservice, døgnvagt - direkte telefonlinie 99301520, VHF kanal 16 E-mail: trafik@aalborghavn.dk 2 Aalborg Havn A/S Havnedirektør Svend Christensen Administration: Administrationschef Bjarne Rasmussen Trafikservice: Havnekaptajn Peter J. Petersen Drift og anlæg: Havneingeniør Tom E. Hansen Arealer

Læs mere

Takstblad Vinterpladsleje Efter aftale med havnemyndigheden kan både anbringes til vinteropbevaring på havnens areal.

Takstblad Vinterpladsleje Efter aftale med havnemyndigheden kan både anbringes til vinteropbevaring på havnens areal. Takstblad 2017 Alle priser er inklusiv moms med mindre andet er nævnt. 1.0 Fastliggere 1.1 Generelt Pladslejen beregnes på grundlag af et rektangel med sidelængder lig med bådens største længde hhv. største

Læs mere

Forretningsbetingelser Generelle 2015

Forretningsbetingelser Generelle 2015 Forretningsbetingelser Generelle 2015 -stærk på logistik og samarbejde Aalborg Havn Direktion: Adm. Direktør Claus Holstein Mail: ch@aalborghavn.dk Trafik & Operation: Havnekaptajn Peter J. Petersen Mail:

Læs mere

Forretningsbetingelser Sikuki Nuuk Harbour A/S 1. juli 2016

Forretningsbetingelser Sikuki Nuuk Harbour A/S 1. juli 2016 Nuuk Harbour A/S Forretningsbetingelser Sikuki Nuuk Harbour A/S 1. juli 2016 Sikuki Nuuk Harbour A/S Postboks 4102 Aqqusinersuaq 48A 3900 Nuuk - Greenland T: +299 31 40 30 M: sikuki@sikuki.gl W: www.sikuki.gl

Læs mere

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret)

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret) TAKSTER for Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune (Vordingborg Nordhavn, Masnedsund Havn, Kalvehave Havn, Stege havn, Bogø havn, Skåninge Bro og Klintholm Havn). 2014 For afgifter opkrævet

Læs mere

Skagen Havn. Affaldsplan. Direktør Willy Bent Hansen. Direktør Willy Bent Hansen

Skagen Havn. Affaldsplan. Direktør Willy Bent Hansen. Direktør Willy Bent Hansen Affaldsplan Ansvarlig for udarbejdelsen: Ansvarlig for gennemførelsen: Relevant lovgivning: Skagen Havn Direktør Willy Bent Hansen Skagen Havn Direktør Willy Bent Hansen Lov om beskyttelse af havmiljøet

Læs mere

Takstblad. Terminalen i Padborg. Drevet af TX Logistik A/S

Takstblad. Terminalen i Padborg. Drevet af TX Logistik A/S Takstblad Terminalen i Padborg Drevet af TX Logistik A/S 2018 Adresse: TX Logistik A/S Telefon: +45 73670626 Istedvej 11 Fax: +45 73670629 DK-6300 Padborg e-mail: terminal-padborg@txlogistik.eu CVR-/VAT

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder) Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Lokalstøtteelement XXXXX STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

Læs mere

Forretningsbetingelser Kraner og Serviceydelser 2015

Forretningsbetingelser Kraner og Serviceydelser 2015 Forretningsbetingelser Kraner og Serviceydelser 2015 -stærk på logistik og samarbejde Direktion: Adm. Direktør Claus Holstein Mail: ch@aalborghavn.dk Trafik & Operation: Havnekaptajn Peter J. Petersen

Læs mere

TAKSTBLAD 2016 Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune

TAKSTBLAD 2016 Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune TAKSTBLAD 2016 Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune Bogø Havn, Skåninge Bro, Stege Havn, Hårbølle Havn, Klintholm Havn og Præstø Havn. Illustration René Lundby 1.0 Fastliggere 1.1

Læs mere

VEDTÆGT FOR BENYTTELSE AF KØGE HAVNS KRANER RENGØRING AF KAJAREALER

VEDTÆGT FOR BENYTTELSE AF KØGE HAVNS KRANER RENGØRING AF KAJAREALER VEDTÆGT FOR BENYTTELSE AF KØGE HAVNS KRANER OG RENGØRING AF KAJAREALER Gældende fra 1/1-31/12 2015 1 KRAN- OG RENGØRINGSVEDTÆGT INDHOLD 1. Køge Havns kraner 2. Kranernes brug 3. Ansvar 4. Ansvarsbegrænsning

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50

Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Gældende fra 1. januar 2016 Rønne Havn A/S Sydhavnsvej 12, Postboks 47 DK-3700 Rønne Telefon: +45 5695 0678 Telefax: +45 5695 0631 E-mail:

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) Lokalstøtteelement Oksbøl STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) 1. Parterne og det lejede:

Læs mere

Priser og Forretningsbetingelser

Priser og Forretningsbetingelser Priser og Forretningsbetingelser 2015 KALUNDBORG HAVN Baltic Plads 2 Postboks 54 4400 Kalundborg Telefon 59 53 40 00 Telefax 59 53 40 03 Åbent Mandag-torsdag: 08.00-15.30 Fredag: 08.00-15.00 Telefon udenfor

Læs mere

TAKSTER. for Stege, Klintholm og Bogø havne samt Skåninge bro 2010

TAKSTER. for Stege, Klintholm og Bogø havne samt Skåninge bro 2010 dokumentoplysninger nr. 94810: Takstregulativ TAKSTER for Stege, Klintholm og Bogø havne samt Skåninge bro For de af havnefogederne (eller via kommunekontoret) opkrævede afgifter gælder følgende takster:

Læs mere

1 Skibsafgifter side 2. 2 Vare-, Infrastruktur-, Passager- og Facilitetsafgifter side 4. 3 Port Security Fee side 9

1 Skibsafgifter side 2. 2 Vare-, Infrastruktur-, Passager- og Facilitetsafgifter side 4. 3 Port Security Fee side 9 Priser og Forretningsbetingelser for anløb og ekspedition i København. Alle priser er vejledende i DKK, ekskl. moms og kan ændres uden forudgående varsel. 1 Skibsafgifter side 2 2 Vare-, Infrastruktur-,

Læs mere

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune TAKSTBLAD 2015 Illustration René Lundby For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen 2015 gældende takster. Fastliggere 1 Pladser Pladslejen bliver beregnet efter største længde og bredde af

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER JUNI

FORRETNINGSBETINGELSER JUNI FORRETNINGSBETINGELSER JUNI 2016 - www.skagenhavn.dk 2 Indhold 1. GENEREL INFORMATION... 3 2. BETINGELSER... 4 3. SKIBSANLØB... 4 4. PLADSAFGIFT... 7 5. VAREAFGIFT... 9 6. KRYDSTOGTSKIBE... 11 7. FISKERI...

Læs mere

EsbjErg havn. tillægsoverenskomst til Fællesoverenskomst. DI Overenskomst II (Sydvestjysk Arbejdsgiverforening) 3F, Esbjerg Transport.

EsbjErg havn. tillægsoverenskomst til Fællesoverenskomst. DI Overenskomst II (Sydvestjysk Arbejdsgiverforening) 3F, Esbjerg Transport. EsbjErg havn tillægsoverenskomst til Fællesoverenskomst 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II (Sydvestjysk Arbejdsgiverforening) og 3F, Esbjerg Transport DI nr. 794571 verenskomst 2012 2014 2012-2014

Læs mere

TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2007. Randers Havn

TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2007. Randers Havn TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2007 Randers Havn Kulholmsvej 1, 8900 Randers Tlf. 86 42 10 57 - Fax 86 40 71 81 Email: randershavn@randers.dk Hjemmeside: www.randershavn.dk KONTORTID Mandag

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2017

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2017 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN Gyldig fra 1. januar 2017 Frederikshavn Havn Oliepieren 7-9900 Frederikshavn Havnevagt (24 timer) +45 96 20 47 18 Administration +45 96 20 47 00 Telefax

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2015 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms Fakta om services Rønne Havn Trosseføring Trosseføring bestilles hos Maritim Service og udføres efter nedenstående takster. Trosseføring udføres af 1 mand ved almindelige anløb for skibe under 100 m, dog

Læs mere

Havneregulativ 6255 1385

Havneregulativ 6255 1385 Havneregulativ for Lohals Havn. Regulativet er gældende for hele havnens land- og søområde, som mod vandet er afgrænset af molerne, (herunder linien mellem moleenderne i lystbådehavnen og linien mellem

Læs mere

Priser og forretningsbetingelser 2016

Priser og forretningsbetingelser 2016 Priser og forretningsbetingelser 2016 LINDØ port of ODENSE Kontortid Odense havn Mandag-torsdag Kl. 08.00-15.30 Noatunvej 2 Fredag Kl. 08.00-15.00 5000 Odense C Havnekontor Lindø Industripark A/S havnekontor@odensehavn.dk

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Gældende fra 1. januar 2017 2 Indhold: Indledning side 3 Betalingsbetingelser side 3 Oplysningspligt side 3 I Skibsafgift side 4 Fritagelse for skibsafgift side 5 Tilbagebetaling

Læs mere

Drevet af TX Logistik A/S

Drevet af TX Logistik A/S Drevet af TX Logistik A/S Terminal Conditions & Takstblad 2015 01.01.2015 www.txlogistik.eu Adresse TX Logistik A/S Telefon: +45 73670626 Istedvej 7 Fax: +45 73670629 DK-6300 Padborg E-mail: terminal-padborg@txlogistik.eu

Læs mere

Firmaer som benytter beddingen, og ikke har betalt deres brugerafgift, vil øjeblikkeligt blive bortvist..

Firmaer som benytter beddingen, og ikke har betalt deres brugerafgift, vil øjeblikkeligt blive bortvist.. 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.0 Indledning: Esbjerg bedding har eksisteret siden 1870 og har været ejet og drevet af Esbjerg Havn frem til år 1991 hvor beddingen blev forpagtet ud til et privat konsortium

Læs mere

Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00

Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00 Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00 Gældende fra 1. januar 2015 Nexø Havn A/S Sdr. Hammer 10 DK-3730 Nexø Telefon: +45 5649 2250 Akut mobil: +45 2118 2270 E-mail: info@nexohavn.dk

Læs mere

Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00

Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00 Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00 Gældende fra 1. januar 2015 Nexø Havn A/S Sdr. Hammer 10 DK-3730 Nexø Telefon: +45 5649 2250 Akut mobil: +45 2118 2270 E-mail: info@nexohavn.dk

Læs mere

Forretningsbetingelser For Sikuki Nuuk Harbour A/S 15. april 2017

Forretningsbetingelser For Sikuki Nuuk Harbour A/S 15. april 2017 Nuuk Harbour A/S Forretningsbetingelser For Sikuki Nuuk Harbour A/S 15. april 2017 Sikuki Nuuk Harbour A/S Postboks 4102 Aqqusinersuaq 48A 3900 Nuuk - Greenland T: +299 31 40 30 M: sikuki@sikuki.gl W:

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

Affaldsplan 2013-2016. for modtagelse og. håndtering af affald. fra skibe for

Affaldsplan 2013-2016. for modtagelse og. håndtering af affald. fra skibe for Affaldsplan 2013-2016 for modtagelse og håndtering af affald fra skibe for AABENRAA HAVN 6200 Aabenraa Tel. 7462 2514 FAX. 7462 3143 port@aabenraaport.dk www.aabenraaport.dk 1. Vurdering af behovet for

Læs mere

ESBJERG HAVN TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST. DI Overenskomst II (Sydvestjysk Arbejdsgiverforening) 3F, Esbjerg Transport.

ESBJERG HAVN TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST. DI Overenskomst II (Sydvestjysk Arbejdsgiverforening) 3F, Esbjerg Transport. ESBJERG HAVN TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (Sydvestjysk Arbejdsgiverforening) og 3F, Esbjerg Transport 2010 2012 2010-2012 TILLÆGSOVERENSKOMST (til

Læs mere

Forslag til vejledning til udarbejdelse af affaldshåndteringsplan for drifts- og lastaffald fra skibe

Forslag til vejledning til udarbejdelse af affaldshåndteringsplan for drifts- og lastaffald fra skibe Forslag til vejledning til udarbejdelse af affaldshåndteringsplan for drifts- og lastaffald fra skibe Bilag 1: Definition af affaldstyper og indsamling Bilag 2: Klageformular Bilag 3: Udkast til modtageplan

Læs mere

Rønne Havn A/S Port of Rønne Ltd.

Rønne Havn A/S Port of Rønne Ltd. Rønne Havn A/S Port of Rønne Ltd. Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Fra 1. januar 2012 Rønne Havn A/S Sydhavnsvej 12, Postboks 47 DK-3700 Rønne Telefon: +45 5695 0678 Telefax:

Læs mere

AFFALDSPLAN 2015 2018 Modtageordning for drifts- og last affald fra skibe

AFFALDSPLAN 2015 2018 Modtageordning for drifts- og last affald fra skibe AFFALDSPLAN 2015 2018 Modtageordning for drifts- og last affald fra skibe Godkendt af Miljøstyrelsen, den 02.07 2015 Indholdsfortegnelse 1. Ansvar for affaldsplanen side 1 2. Formål og behov for modtageordningen

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

Esbjerg Havn Hulvejen Esbjerg

Esbjerg Havn Hulvejen Esbjerg Priser & forretningsbetingelser 2018 Priser & forretningsbetingelser 2018 Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg Telefon: 7612 4000 adm@portesbjerg.dk www.portesbjerg.dk Maritim Afdeling vagt@portesbjerg.dk

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2012 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK

HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK Mitdepotrum.dk Handelsbetingelser Lejekontrakt 1 DET LEJEDE Lejer får ret til at opbevare gods i et angivet opbevaringsrum. Leje og opbevaring sker på følgende vilkår:

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

HORSENS ERHVERVSHAVN Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014

HORSENS ERHVERVSHAVN Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014 Ansvarlig for udarbejdelsen: Peter Larsen Ansvarlig for gennemførelsen: Peter Larsen Relevant lovgivning: Lov om beskyttelse af havmiljøet LBK nr. 963 af 3/7/2013 Bekendtgørelse om modtagefaciliteter for

Læs mere

Rønne Havn A/S. Port of Rønne. Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50

Rønne Havn A/S. Port of Rønne. Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Gældende fra 1. januar 2014 0 Rønne Havn A/S Sydhavnsvej 12, Postboks 47 DK-3700 Rønne Telefon: +45 5695 0678 Telefax: +45 5695 0631 E-mail:

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

Affaldsplan for Agernæs Havn

Affaldsplan for Agernæs Havn Ansvarlig for udarbejdelsen: Assens Kommune By, Land og Kultur Ansvarlig for gennemførelsen: Assens Kommune Relevant lovgivning: Lovbekendtgørelse nr. 963 om beskyttelse af havmiljøet af 3. juli 2013.

Læs mere

Esbjerg Havn Hulvejen Esbjerg

Esbjerg Havn Hulvejen Esbjerg Priser & forretningsbetingelser 2017 Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg Telefon: 7612 4000 adm@portesbjerg.dk www.portesbjerg.dk Maritim Afdeling vagt@portesbjerg.dk Alle priser og beløb er angivet ekskl.

Læs mere

Revideret juli 2012 af Havnefogeden på Spodsbjerg havn

Revideret juli 2012 af Havnefogeden på Spodsbjerg havn Revideret juli 2012 af Havnefogeden på Spodsbjerg havn Indledning: SPODSBJERG HAVNE Spodsbjerg havne fik sin første affaldsplan oktober 2005. Der er siden da sket ændringer i håndteringen af det affald

Læs mere

Erhvervsservice Pr. time 300,00 300,00 0,00% Svendborg musikskole: Skoleår Skoleår 2012/2013 2013/2014

Erhvervsservice Pr. time 300,00 300,00 0,00% Svendborg musikskole: Skoleår Skoleår 2012/2013 2013/2014 Svendborg bibliotek: Børn (under 16 år): Overskridelse af lånetiden 5,00 5,00 0,00% 1. hjemkaldelse efter 1 uge 10,00 10,00 0,00% 2. hjemkaldelse efter 3 uger 20,00 20,00 0,00% 3. hjemkaldelse efter 31

Læs mere

Oplagring af gods Pr. m2 pr. måned 81 kr. 83 kr.

Oplagring af gods Pr. m2 pr. måned 81 kr. 83 kr. Skibsafgift a. pr. BRT (bruttotonnage) for hvert anløb 4 kr. 4 kr. b. pr. BRT (bruttotonnage) som en månedsafgift 25 kr. 25 kr. c. bugserbåde, som bugserer indenfor havnens søområde pr. BRT 4 kr. 4 kr.

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen 623-178008 NVA/nva 10.10.2014 ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR MM Multiservice v / Mikael Andersen Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Den aftalte

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS 1 Aftalens grundlag 1.1. Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem

Læs mere