GRUNDEJERFORENING. NR 188 November 2014 ÅRGANG 74. Forskønnelsesprisen Emdrup Engvej 17. Trafikprojekt på Frederiksborgvej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUNDEJERFORENING. NR 188 November 2014 ÅRGANG 74. Forskønnelsesprisen 2014 - Emdrup Engvej 17. Trafikprojekt på Frederiksborgvej"

Transkript

1 EMDRUP GRUNDEJERFORENING NR 188 November 2014 ÅRGANG 74 Forskønnelsesprisen Emdrup Engvej 17 Indhold Side 2 Side 3 Side 4 Bestyrelsen mener (leder) Emdrup Station bliver renoveret Referat fra generalforsamlingen Side 5 Håndbog for private fællesveje Side 6 Imbris prisen 2013 SIDE 7 SIDE 8 Side 9 Smutvejen på Emdrup Torv er nu væk Butiksdød i Emdrup Broer i Emdrup der renoveres SIDE 9 SIDE 10 SIDE 13 SIDE 15 Trafikprojekt på Frederiksborgvej Langholmen - Utterslev Moses hjerte Støjreduktion i Ryparken-Lundehus Emdrup sø - et smertensbarn

2 Bestyrelsen mener: Emdrup Grundejerforening er som bekendt stiftet i I de første mange år var der ikke noget medlemsblad. Det første medlemsblad blev udgivet i april måned Man kan læse om dette første medlemsblad i EM- DRUPBOGEN side I starten kom der faktisk 6 blade om året! Foreningen har herefter uden afbrydelse i alle de efterfølgende år udgivet medlemsblade. I de senere år 2 om året. Vi er nu oppe på årgang 74, og det blad som du sidder med i hånden er nummer 188. Foreningen har som bekendt en hjemmeside ( Hjemmesiden blev moderniseret ret meget for et par år siden. På hjemmesiden lægger bestyrelsen løbende nyheder og meddelelser ud, og hjemmesiden indeholder en lang række nyttige oplysninger. Og man kan via hjemmesiden komme i kontakt med bestyrelsens medlemmer og med andre medlemmer af foreningen. Man kan abonnere på nyheder, og det er der da også ganske mange medlemmer som gør. I bestyrelsen er vi begyndt at gøre os nogle overvejelser om medlemsbladets fremtid. Vi har nærmere bestemt nogle overvejelser om at udfase papirudgaven af medlemsbladet og i fremtiden bruge hjemmesiden som kontakt med medlemmerne. Det er der flere grunde til: - nyhederne kommer som nævnt løbende på hjemmesiden og de er ofte forældede, når de bliver bragt i bladet, - der er en vigende interesse for at annoncere i bladet således at bladet ikke længere økonomisk hviler i sig selv- endsige giver overskud, side 2 - digitaliseringen vinder mere og mere frem nu også i relationerne mellem borgerne og de offentlige myndigheder så også af den grund har langt hovedparten af medlemmerne nu umiddelbart adgang til hjemmesiden. Men det er jo vigtigt, at alle kan nås. En forudsætning for at bestyrelsen går videre med tankerne om en udfasning af medlemsbladet er, at en meget stor del af medlemmerne bliver tilknyttet nyhedsmailen. Bestyrelsen vil i første omgang kontakte de mange vejlaug i foreningen med henblik på at der kan ske en fælles tilknytning til nyhedsmailen for vejlaugenes medlemmer. Også for medlemmer uden for vejlaugene vil bestyrelsen gøre en indsats for, at der sker tilmelding til nyhedsmailen. I tankerne om udfasning af papirbladet indgår naturligvis også overvejelser om det fremtidige indhold af hjemmesiden: Nyhedsstrømmen vil fortsætte, men det er ikke tilstrækkeligt. Bestyrelsen kunne med passende mellemrum udgive et elektronisk medlemsblad med et indhold, der til en vis grad svarer til de nuværende medlemsblade dvs. også med bidrag om bestyrelsens holdning til forskellige ting og med artikler, der ikke blot er nyhedsstof. Bestyrelsen er opmærksom på, at der er medlemmer der i givet fald vil savne papirudgaven af medlemsbladet. Det skal derfor understreges, at bestyrelsen ikke på nuværende tidspunkt har truffet nogen beslutning om ophør med udgivelsen af et medlemsblad i papirudgave efter disse mange år. I givet fald vil det først ske om nogle år, og først når bestyrelsen har sikkerhed for, at forbindelsen til medlemmerne kan opretholdes gennem hjemmesiden. På den kommende generalforsamling i marts måned 2015 vil emnet om medlemsbladets fremtid blive taget op. Bestyrelsen Medlemsblad for Emdrup Grundejerforening Blad nr. 188 november 2014 årgang 74 Foreningens blad udkommer 2 gange om året og omdeles til foreningens 700 medlemmer samt ca. 50 andre private og officielle interessegrupper. Indmeldelse kan ske hos et af bestyrelsesmedlemmerne eller på foreningens hjemmeside. Kontingentet er 60 kr. for kollektive (vejforeningsmedlemmer) og 65 k. for individuelle medlemmer. Foreningens bankkonto nr Foreningens hjemmeside: Foreningens hjemmeside: Sats: A. Heick Tryk: Toptryk, Sønderborg Oplag: 750 Foreningens bestyrelse Formand: Lennart Frandsen Rørmosevej NV. Tlf Næstformand: Henrik Fischer Danstrupvej Ø. Tlf Kasserer: Mogens Frederiksen Nøkkerosevej NV. Tlf Sekretær: Jørgen Bendiksen Pragtstjernevej NV. Tlf Sekretær: Birgitte Mølgaard-Nielsen Horserødvej 6. Tlf Ø Redaktion: Jens Steenstrup Firkløvervej NV. Tlf Suppleanter: Hanne Nording Bispebjerg Parkallé NV Tlf

3 Der bliver adgang til de nye elevatorer fra ramperne Emdrup Station bliver renoveret DSB er i gang med renovering af Emdrup Station omfattende såvel gangbroer, trapper, ramper, perrontage og ikke mindst etablering af elevatorer I det sidste stykke tid har den nordlige gangbro og trapper til perronen været afspærret, på grund af maling af trappetrin og gelændere. Så snart malerarbejdet er afsluttet genåbnes bro og trapper. Renovering af den sydlige gangbro med trapper er afsluttet. Renovering af de to ramper udføres i perioden uge dem med vandrette reposer for at undgå ulykker på grund af den stejle rampe. DSB har siden vores første henvendelse været opmærksom på behovet for at ændre forholdene. I deres prioriteringsliste for 2010 var en løsning med elevatorer aktuel, men der skulle gå endnu et par år før der var midler til projektet. Nu er arbejdet med elevatorskakterne imidlertid gået i gang, og vi kan glæde os over at få en lettere og mere tidssvarende adgang til Emdrup Station. DSB forventer at etableringen af elevatorerne vil være færdig medio marts Adgangsforholdene til perronerne på Emdrup Station har altid været meget problematiske for gangbesværede og kørestolsbrugere. Nedgangen fra Tuborgvej har meget lange og stejle ramper uden repos. Det er derfor næsten umuligt for kørestolsbrugere at komme ned på perronen. Bestyrelsen tog derfor i 2008 kontakt til Banedanmark og DSB for at få forbedret forholdene for bevægelseshæmmede. Det handlede dengang om at ændre på rampernes hældningsgrad og forsyne side 3

4 Referat Referat fra ordinær generalforsamling i Emdrup Grundejerforening d. 18. marts 2014 i Håndværkerforeningens festsal. 1. Valg af dirigent Lennart Frandsen bød velkommen og forslog Torben Hammer som dirigent. Torben Hammer takkede for valget og startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gav derefter ordet til formanden for beretningen. 2. Formandens beretning a) Foreningens interne forhold Foreningen har ca. 700 medlemmer i øjeblikket. Bestyrelsen præsenteres. Der er afholdt 8 bestyrelsesmøder i årets løb, og alle er foregået i god ro og orden. Dagsorden findes på hjemmesiden. Bestyrelsen takkes for årets arbejde, og der er speciel tak til Knud Kjærgaard Christensen, som har været kasserer og fået økonomisystemet up to date, og desuden haft stor indflydelse på hjemmesiden. Der lægges jævnligt nyheder på den nye hjemmeside, som nu har været i luften i ca 2 år. Emdrup Grundeejerforenings medlemmer kan abonnere på nyheder. På hjemmesiden lægges f.eks. links til offentlige myndigheder, oplysninger om bestyrelsens arbejde, oplysninger om de enkelte vejlaug, gamle artikler og meget mere. Der arbejdes til stadighed med at lægge informationer på hjemmesiden. I årets løb har bestyrelsen arbejdet med Vejprojekter omkring Emdrupvej og Emdrup Torv. Emdrupvej er sat i stand, men har stadig visse mangler som vi prøver at følge op på. Der er holdt med møde med Københavns Kommune om Emdrup Torv, som sine steder er farlig, fordi bilister bruger torvet som genvej. Københavns Kommune har lovet at se på sagen. side 4 b) Vejlaugskoordineringsmøde Der vil igen i år blive afholdt koordinerende møde med vejlaugene i området. Mødet bliver afholdt den 26. maj i Emdrup Kirkes lille sal. Referat fra sidste år ligger på hjemmesiden. c) Dansekapellet Emdrup Grundejerforening har været vært for en arrangement i Dansekapellet. Vi havde 100 billetter som blev uddelt til medlemmer af foreningen. Aftenen var en stor succes. d) Blade Der er lavet 2 blade i årets løb. Et i jauar 2013 og et i november Bladet løber nogenlunde rundt økonomisk. Stor tak til Jens Steenstrup som er redaktør på bladet, og stor tak til Alex Heick der står for opsætningen. Det er stadig muligt at købe den nu ældre bog: Emdrup, et åndehul i byen., men der er ikke mange tilbage. Endvidere kan der stadig købes kort. Emdrup Grundejerforening uddeler igen i år en Imbrispris. Denne gang til et nybygget hus på en gammel grund i bydelen, hvor der er truffet et utraditionelt valg som har været med til at forskønne vores område. e) Lokaludvalg Emdrup Grundejerforening er repræsenteret i Bispebjerg Lokaludvalg ved Lennart Frandsen, som for nylig er genvalgt for en 4-årig periode. Bispebjerg Lokaludvalg uddeler puljemidler efter ansøgning, til projekter i Bispebjerg Bydel. Alle kan søge midlerne. Udvalget afholder et møde om måneden og beskæftiger sig bl.a. med med bydelsplan, Utterslev Mose, Bispebjerg Hospitals ombygning, gadebelysning og tilgængelighed på Emdrup Station med ramper der er mulige at forsere for dårligt gående eller kørestolsbruger, - men helst elevator. Holbergskolen afholder kulturdag 23. maj Emdrup Grundejerforening deltager i beskedent omfang. Meningen er at gøre opmærksom på vores område, og gerne gøre det lidt mere sexet i omverdenens øjne. f) Fremtid I 2014 vil bestyrelsen i Emdrup Grundejerforening drøfte foreningens fremtid. Den nuværende bestyrelse er ikke længere ung, og det har vist sig svært at rekruttere yngre medlemmer til bestyrelsesarbejde. I yderste konsekvens kan det betyde nedlæggelse af foreningen, men der er vi ikke endnu. Lokalarbejdet kunne da videreføres af de enkelt vejlaug i samarbejde med Lokaludvalget. Der er dog p.t. ikke konkrete tiltag. Så i 2014 fortsætter bestyrelsen med at arbejde for færdiggørelse af Emdrupvej, sanering af Frederiksborgvej, Emdrup Torv, gadebelysning, fremkommelighed- også på Emdrup Station, meget gerne med elevator, måske en lille bog om foreningens forskønnelsesprojekter, Imbris. Og alt hvad der må vise sig i området. g) Spørgsmål til beretningen Brix, Lundehusvej, efterlyser vedligeholdelse af området omkring Emdrup Sø og ønsker også forbud mod cykling på stierne. Alex Heick (formand for Bispebjerg Lokaludvalg) lover at følge op. På Frederiksborgvej er skilte med 40 km hastighed opstillet forkert omkring Holbergskolen. LF (Lennart Frandsen) ser på sagen og Jens Steenstrup kommenterer med, at der allerede er gjort opmærksom på problemet og måske afventer det den kommende renovering af Frederiksborgvej. Nøkkerosevej gjorde opmærksom på den dårlige tilgængelighed for handicappede på Emdrup Station. Emgf. og Bispebjerg Lokaludvalg er opmærksom på det, og arbejder for at bedre forholdene. Så blev formandens beretning godkendt Regnskab og budget Aflæggelse af regnskabet: Knud Kjærgaard fremlægger det omdelte regnskab, som derefter godkendes. Knud Kjærgaard fremægger det omdelte budget og foreslår kontingent fastholdt som sidste år. Godkendes 5-9. Valg til bestyrelsen Valg af kasserer: Knud Kjærgaard genopstiller ikke, og bestyrelsen foreslår Mogens Frederiksen, som vælges. Valg af to bestyrelsesmedlemmer: Niels- Erik Hansen og Jens Steenstrup genopstil-

5 ler og vælges. (Niels- Erik Hansen udtrådte senere af bestyrelsen og blev erstattet af Henrik Fischer). Valg af to suppleanter: Hanne Nording genvælges. Bestyrelsen foreslår Henrik Fischer, Danstrupvej 9, i stedet for Mogens Frederikesen. Henrik Fischer bliver valgt. Valg af revisor: Niels Jørner genopstiller ikke, og bestyrelsen foreslår Vagn Aagaard Knudsen, som vælges. Revisorsuppleant: Alex Heick vælges h) Indkomne forslag og Eventuelt Ingen indkomne forslag. Intet til Eventuelt. Lennart Frandsen takker for pænt fremmøde og god orden, og takker Knud Kjærgaard og Niels-Erik Hansen for deres arbejde i Emdrup Grundejerforenings bestyrelse. Geraldine Ruth de Silva fra Miljø- og Teknikforvaltningen i København fortalte om nye lyskilder og perspektiver. Derefter fortalte Geraldine Ruth de Silva fra Københavns Kommune og Morten Skibstrup Nikolajsen fra det firma, der har vundet opgaven med udskiftning af gadebelysningen i Københavns Kommune om det fremtidige belysningsprojekt. For-målet med udskiftningen af gadebelysningen er dels at få bedre belysning, dels at spare på strømmen og at spare på CO2 udslippet. Det var et fint foredrag med billeder af, hvordan belysningen vil komme til at virke, både på de store trafikerede veje og de mindre villaveje. Aftenen sluttede med socialt samvær og smørebrød. Generalforsamling Generalforsamling 2015 er fastsat til mandag den 16. marts. Generalforsamlingen bliver afholdt i håndværkerforeningens festlokaler, Håndværkerhaven 49. Indkaldelse med dagsorden og regnskab udsendes i begyndelsen af marts måned. Ved at tilmelde sig vores nyhedsbrev er man sikker på at blive orienteret om arrangementer og nyheder i foreningen. Klik på nyhedsmail tilmelding på forsiden af hjemmesiden www. emgf.dk Efter general forsamlingen i 2015 skal vi have uddelt foreningens forskønnelsespris. Vi vil meget gerne have forslag til nomineringer fra medlemmerne. Imbrisudvalget kan præmiere Et godt og smukt nybyggeri, der passer godt ind på stedet. En ombygning, der smukt tilpasses ejendommens oprindelige karakter og/ eller bybilledet i sin helhed Særlig smuk vedligeholdelse, der respekterer ejendommen Et smukt haveanlæg, der fremhæver ejendommen i sin helhed og giver et harmonisk helhedsbillede. Vel mødt til generalforsamlingen! Håndbog for private fællesveje Bispebjerg Lokaludvalg har sammen med 6 andre lokaludvalg og Fuglekvarterets Områdefornyelse taget initiativ til at fremstille en håndbog for private fællesveje. Arbejdet er ved at blive organiseret, og der er ved at blive tilvejebragt midler til arbejdet. Bestyrelsen i Emdrup Grundejerforening finder, at projektet er meget spændende og nyttigt. Lennart Frandsen er i sin egenskab af medlem af Bispebjerg Lokaludvalg med i arbejdet. En håndbog kan blive et meget nyttigt værktøj for vejlaugene, men for så vidt også for alle medlemmer af foreningen. Arbejdet er som nævnt først lige begyndt, så der er mulighed for at komme med forslag til, hvad sådan en håndbog kan beskæftige sig med. I en ikke prioriteret rækkefølge har bestyrelsen følgende tanker om indholdet: - stiftelse af et vejlaug, - vedtægter, - fordelingsnøgler, - økonomi; opsparing/lån, - hæftelse for lån, - forsikringsforhold, - gratister i vejlaug, - tinglysning af medlemskab af vejlaug, - et vejlaugs opgaver: vejvedligeholdelse, vedligeholdelse af fortov, snerydning, kantstensopretning, klimatilpasning - parkeringsforhold, - gennemkørsel/trafiktælling/færdselslovens særlige regler, - ændring af privat fællesvej til offentlig vej, - samarbejde mellem vejlaug, - hjemmeside, - kommunens vejsyn, - kommunale påbud om vedligeholdelse, - kontakt til Københavns Kommune, - skader på vejen; dokumentation ved erstatningssager, - generalforsamling i vejlaug, - dirigentens opgaver på generalforsamling i vejlaug, - sammensætning af bestyrelse for vejlaug. Der er sikkert mange andre ting, som det kan være nyttigt at have med i en håndbog om private fællesveje. Bestyrelsen modtager meget gerne ideer fra medlemmerne om yderligere ting, der kan være relevante for håndbogen. Vi ser frem til, at der i 2015 kommer et nyttigt redskab for vore private fællesveje. side 5

6 IMBRIS-prisen 2014 Emdrup Grundejerforenings forskønnelsespris I det store geografiske område, som Emdrup grundejerforening dækker, er der ikke mange tomme byggegrunde for nye enfamiliehuse. Man må vel sige, at området er fuldt udbygget. Når der alligevel ind imellem er steder, hvor nye enfamiliehuse eller tofamiliehuse dukker op, sker det normalt efter en ejendomsovertagelse, hvor den bestående bygning nedrives og erstattes af en ny og større og på alle måder meget mere tidssvarende bygning end den tidligere. Dette er også tilfældet med årets prisvinder. Her var parret på jagt efter en grund, der kunne bebygges med et nyt hus og som kunne ligge i yderkanten af byen men stadig inden for cykelafstand fra city. Områderne med bl.a. Valby, Brønshøj og Emdrup var i spil. Men et tilbud lagt på en ejendom i Emdrup blev accepteret, og så var valget gjort. Parret havde på forhånd gjort sig nogle forestillinger om planløsning og størrelse og kontaktede nogle typehusfirmaer for at se, hvad de kunne levere af produkt og handelsvilkår. De havde i første omgang fundet en såkaldt ny-funkis stil, som de godt kunne lide. Men de så sig hurtigt låst i et kontraktforhold uden fortsat indflydelse på projektet. De var heller ikke helt sikre på, at ny-funkis stilen passede så godt til stedet, og selv om de havde et ambivalent forhold til Bedre Byggeskikstilen var de dog overbeviste om, at den ville passe ind i kvarteret. Foreningen Bedre Byggeskik var som nogen måske vil huske en forening med det formål at forbedre bygningskulturen og med enkle midler skab nogle velproportionerede, solide bygninger med høj grad af symmetri med hoveddøren i midten af facaden som blev holdt i røde sten med hvide vinduer og med rødt tegltag. Den gode murermestervilla, som vi kender den. Parret fik kontakt med et entreprenørfirma, der fik forelagt deres ideer til udseende og planløsning og snart tegnede der sig en vej frem. Et modigt valg af byggestil i dagens Danmark men gennemført i en fin nyfortolkning i relation til dagens mange byggetekniske karv og ikke mindst de energitekniske krav til isolering og varmegenvinding. Det er blevet til et fint hus med de kendte stilmæssige karakteristika fra Bedre Byggeskik-stilen med pæne røde mursten Imbris-prisen 2014, Emdrup Engvej 17 Anne og Peter med tegningen af huset med spil i. Det røde tegltag med valm, de hvide sprodsede vinduer og hoveddøren, som har fået en anden farve. Der er tagrender og nedløbsrør i zink. Proportionerne er på plads, og der er murede stik over vinduerne. Dog med den lille detalje, at det ikke længere er en gængs håndværkstradition, så byggefirmaet betingede sig, at der nederst blev oplagt en stålteglbjælke for at ville give garanti mod revner. Det er ikke ofte set men også KFUMs møde- og festhus på Nøkkerosevej har samme udførelse. Man kan sige, at man mangler en skorsten på huset. Men huset er fjernvarmeopvarmet og har derfor ikke behov for skorsten. En brændeovn ville på grund af den store isoleringsmængde give alt for meget overskudsvarme og er således fravalgt. Familien flyttede ind i januar og anlæg af have forestår derfor. Der er dog anlagt en terrasse mod sydvest og der bliver en flisegang, græs og bøgehæk mod vejen. Soluret og flagstangen, der begge stod i den gamle have, bliver bevaret. Emdrup Grundejerforening glæder sig over at kunne ønske Anne og Peter til lykke med det flotte resultat af et modigt valg af stil og med et fint hus på Emdrup Engvej nr. 17. side 6

7 Emdrup Torv Smutvejen er nu væk En forbedring blev nået, inden der skete en alvorlig ulykke I snart adskillige år har bestyrelsen arbejdet for, at der kom forsvarlige forhold på Emdrup Torv. Ikke så få bilister havde fået den vane i høj fart at skære hjørne af ved krydset Frederiksborgvej/Emdrupvej, når de kom i nordlig retning. Herved kunne de undgå trafiklyset. Og det skulle jo gå stærkt henover torvet, hvis tid skulle spares. Det var faktisk farligt Det var faktisk temmelig farligt for de, som færdedes på torvet. Nu er denne mulighed spærret ved, at der er sat forhindringer op ved Emdrupvej og det er markeret at passagen henover torvet ender blindt. Beboerne i andelsboligerne har stadigvæk mulighed for at køre hen det deres opgang, hvis der er behov for det. Og forbuddet mod at køre ud fra Pragtstjernevej, og dreje til højre ad Frederiksborgvej er ophævet. Godt at det blev nået inden at der skete en alvorlig ulykke! Ikke noget kønt syn Emdrup Torv er ikke noget kønt syn. Vedligeholdelsen lader meget tilbage at ønske. Bestyrelsen og et medlem af foreningen har rettet henvendelse til Københavns Kommune med ønske om, at der sker oprydning og vedligeholdelse på/af torvet. Tilsagn fra Københavns Kommune Kommunen har givet tilsagn om forbedringer, og noget er da allerede sket. Der er givet tilsagn fra kommunen om at der vil blive fejet og fjernet ukrudt. Bænkene vil blive repareret, og kommunen vil undersøge om det kan lade sig gøre at udskifte skraldespandene til en anden type, der har indbyggede askebægere. Ingen plan om nye træer Der er ikke planer om at plante nye træer til erstatning for de,som er gået ud, og som er fjernet. Det skyldes at der sker massiv saltning af hensyn til busserne. Kommunen vurderer at nyplantede træer vil lide samme skæbne som de der er gået ud og som nu er fjernet. Bestyrelsen vil følge op på sagen hvis de lovede tiltag ikke snart bliver gennemført. Den forhenværende smutvej på Emdrup Torv Gå til fagmanden VVS i Emdrup Deres lokale VVS-installatør Ring og få et uforbindende tilbud Vi kommer gerne hjem til Dem Vi giver tilbud på: Alt blikkeslagerarbejde i blik, zink eller kobber Alt autoriseret gas, vand og sanitetsarbejde Tagrenovering, kobber, & skiferdækning Central- fjernvarme og naturgasanlæg Totalrenovering af badeværelser inklusiv murer & tømrer Vandbesparende blandingsbatterier og toiletter Holst Kristiansen VVS Aps Frederiksborgvej 171, 2400 København NV Telefon Mail: Virksomheden er tilknyttet ankenævnet og garantiordningen Emdrup Torv. Ikke længere en smutvej side 7

8 Butiksdød Tre gamle Emdrup forretninger lukker Preisler lukker Gartner Preisler lukker forretningen på Emdrupvej 32. Gartneriet blev grundlagt 1878 af Carl Preisler. I 1947 flyttede forretningen til Emdrup. Så vidt vi har fået oplyst, skulle hele området med gartneriet og beboelsesejendommen ryddes, for at give plads til et nyt rækkehusbyggeri. Men i skrivende stund er det usikkert hvad der kommer til at ske på grunden. Beboerne der bor i området omkring gartneriet, er kede af at miste det fine åbne grønne look, og endnu en mulighed for lokal handel. Preisler fortsætter som web.butik andetsteds og vil fortsat sælge fine buketter til alle lejligheder. Jørgen Bych er lukket Jørgen Bych har for længst haft ophørsudsalg i forretningen på Emdrupvej 108. Jørgen Bychs far, Georg Bych havde brændselsforretningen på hjørnet af Emdrup Kærvej og Emdrupvej. I 1960 byggede han den tilstødende forretning som Jørgen Bych senere overtog. Jørgen Bych har gennem de mere end 50 år han har drevet forretningen, handlet med alt fra brændsel, hårde hvidevarer, køkkenudstyr til isenkram, værktøj og haveartikler og har sideløbende haft en stor vognmandsforretning. Det er endnu uvist hvad der skal ske med forretning og grund. Mange lokale i Emdrup området kommer til at savne den velassorterede forretning. Preislers gartneri og forretning på Emdrupvej Jørgen Bychs forretning på Emdrupvej 108 Erik Sørensens farvehandel på Frederiksborgvej 209 Peter Sørensen er lukket Peter Sørensens Farvehandel på Frederiksborgvej 209 har været lukket det sidste års tid og åbner ikke igen. I 1933 åbnede Peter Sørensen forretningen på Frederiksborgvej 199 og flyttede i 1964 til en udstykning fra Elborg grunden på Frederiksborgvej 209. Sønnen Erik Sørensen har de sidste mange år drevet forretningen videre. Forretning og hus skal ryddes for at give plads til nyt byggeri på grunden. Danbolig har allerede annonceret et projekt med salg af 10 rækkehuse Danboligs projekt på Peter Sørensens grund på Frederiksborgvej der forventes at stå færdig sidst i side 8

9 Emdrups gamle broer I april begyndte arbejdet med at bygge en ny bro over Farumbanen på Emdrupvej. Den gamle nedslidte bro var fra 1922 og havde længe udtjent sin pligt. Den nye bro, der nu står færdig, er udført som en trefags betonplade bro. Der er etableret nye trapper på begge sider af vejen og en bred forbindelses sti under broen. Den næste bro der stod for tur var broen over kanalen på Grønnemose Alle. Den blev bygget omkring 1940, i forbindelse med et stort arbejdsløshedsprojekt der skulle ændre den gamle mose til et parkområde. Det er nu snart 75 år siden og derfor er en gennemgribende renovering gået i gang. Den øverste belægning på broen bliver fjernet og erstattet af en ny armering. Samtidig bliver siderne på broen samt rækværket fornyet. Det er fortsat muligt at passere broen mens arbejdet står på. Renoveringen varer til udgangen af Broen over Renden på Frederiksborgvej er den næste i rækken der skal renoveres. Den er ligeledes meget nedslidt og der er store revner i betonen. Hvorvidt hele broen bliver erstattet eller den bliver forstærket med ny armering ved vi endnu ikke. Renovering af broen ved Grønnemose Alle Den nye bro på Emdrupvej Broen ved Renden Trafiksikkerhedsprojekt på Frederiksborgvej Endelig er det lykkedes at komme igennem med trafiksaneringen på Frederiksborgvej i stil med Emdrupvej. Den 12 meter brede vej har længe givet, nogle bilister, anledning til at sætte farten op på strækningen fra Søborg Hovedgade til krydset ved Emdrup Torv. Fartviserne som blev opstillet sidste år, afslører også med al tydelighed at hastigheden ofte overskrides. Det er nu planen at Frederiksborgvej får samme røde midterbelægning som på Emdrupvej. Det betyder at den enkelte vejbane bliver væsentligt smallere. Den indsnævrede vejbane har forhåbentligt den psykologiske effekt på trafikanterne, at både farlige overhalinger og høj hastighed mindskes. Det er ligeledes planen at lave et par midterheller på strækningen. Der er lavet ny opstribning til parkeringsarealer mellem vejtræerne her i efteråret. Vi har rykket for svar på hvornår projektet går i gang, og det ser ud til at være prioriteret til 2015 Poppeltræerne på kirkegårds alléen er fældet side 9

10 Langholmen Utterslev Moses hjerte Troells Melgaard Af Troells Melgaard, formand for Utterslev Mose Naturplejelaug Bosat i Nordvestkvarteret Uddannet bibliotekar med erfaring fra specielt miljø- og energiområdet. Amatørornitolog og naturfotograf I 1964 vendte jeg hjulet sydpå fra Vangede. Den første kikkert blev løftet ved Gentofte Sø. Nu var målet Utterslev Mose - et paradis for en knægt, der havde solgt sin sjæl til en fuglevinge. Sorthalset Lappedykker - skabt af en kinesisk maler - levede under mågernes skrigende skyer. Grågæssene skulle man vænne sig til. Du kan selv skride! Deres selvtillid fejler intet. Rørskovene husede Europas største hættemågekoloni med par. Den virkede som et skjold for sumpfugle. Ræve havde ikke en chance, hvis de forsøgte sig om dagen. Mågerne hakkede og sked dem ganske enkelt ud. Kanalerne omkring mosen blev gravet ved anlæggelsen af naturparken i Fuglene kan søge ly, hvis de føler sig truet. Mulighed for adskillelse giver mulighed for nærhed. Grågæs stortrivedes og bestanden er 25-doblet. De lærte hurtigt nærkontakt med mennesker. Den håndfodrede grågås på yngleplads havde verdenspremiere i Utterslev Mose. Nu går afkommet blandt kondiløbere og hundeluftere - også på Sortedamssøens smalle rabatter og Kastellets bastioner. De er kendt Verden over. Kanalerne danner skole. Projektet betød også udgravning af 96 hektar søflade og anlæggelse af fugleøer. Fodboldbaner og bakker omkring mosen er i høj grad skabt af gammel mosejord og affald. Langholmen fuglefolkets base Der var et sted for de indviede. Væk fra stier og pænt plænegræs. Et sted for fuglefolk om foråret. Langholmen. En åben, bølget ås, der var forbigået af gravemaskiners gnaven - formodentlig bevidst. Blomster, et slåenkrat og enkelte træer. Frit udsyn til alle sider. Civilisationen var begrænset til et par bænke. Under forårstrækket bliver rovfugle skubbet ind over København i NV-vind. Når fiskeørne og dværgfalke blandede sig med musvåger og spurvehøge fløj vores sjæle med. Ved SØ-vind i april kom tranerne som det store forårstegn. Vi brugte kendemærkerne til at fortælle, hvor rovfuglene var: Lige til højre for Brønshøj Kirke, et halvt kikkertfelt oppe. Et kikkertfelt over Grundtvigskirken!. Magien var total, når en lækat kom springende med en mosegris i flaben. Lækatten er væk, og kirkerne skjuler sig stadig bag pilekrat. Forurening og tilgroning Industri i Gladsaxe udledte urenset kemisk spildevand til Harrestrup Å op til 60 erne. Meget endte i Vestvolden og Utterslev Mose. Giften ligger vel urørt på bunden, men den virkelige kvæler var kloakudløb fra Gentofte, Gladsaxe og København. I 1970 blev mosen erklæret død. Der ligger stadig m3 slam på bunden. Et biologisk rensningsanlæg ved Hareskovvejen har gumlet fosfor i vandet siden Det hjælper langsomt, og forhåbentlig begynder livet at vende tilbage; men den dristige beslutning om rensning af mosen venter. Vi har lovet EU at være færdige senest Udgiften ligger på den forkerte side af de 100 mill. kr. Den er Udsnit af kort over Utterslev Mose år 1900 hvor både Langholm og Holmestien ses (pil) side 10

11 svær at sælge for en kommunalpolitiker. Besparelser og decentralisering betød gradvis færre midler til vedligeholdelse af offentlige arealer og en uundgåelig udvikling satte ind... tilgroning. Driftspersonalet er nu skåret ned til 1/3 på en generation, og det kan ses. De pæne parkarealer er plejet rimeligt, men de besværlige arealer er blevet overladt til sig. Elle- og pilesumpe et noget af det mest originale natur i Danmark, og de har det fint; men man har overset søbredderne og de gamle kulturlandskaber, som var helt dominerende omkring Utterslev Mose - engene og overdrevene. Kun få af disse arealer overlevede anlæggelsen af naturparken. Så meget vigtigere er de sidste rester for at kunne fortælle fremtiden om en nær fortid. Tilbage var blot engene ved Kirkemosen, enge og sumpe omkring boldbanerne nord for Grønnemose Allé og overdrevet på Langholmen. Resten blev park, pæne søbredder og 50 hektar plænegræs. Med naturparken ophørte landbrugets udnyttelse i løbet af få år. Græsning og høslæt holdt formodentlig op lige efter 2. Verdenskrig. Rørskæring med håndredskaber og pramme er sidst beskrevet ved Grønnemose Alle i Rørskæring på Grønnemose Allé under krigen Enge og overdrev holdt stand, så længe gartnerne var ansvarlige for deres områder; men fra begyndelsen af 1970erne gik det galt. Tilgroningen satte ind med naturens velkendte midler. Pil, rødel, ask og hyld på de fugtige områder. Tjørn og slåen på de tørre. Hertil kom importerede haveplanter. Gyldenris, hvid kornel, snebær og ahorn har få fjender i den danske natur, og det er ikke svært at se konsekvenserne. Højmosens enge er under tilgroning fra randområderne og gyldenris dækker flere hektar. Kirkemosens eng er reduceret til en håndboldbane, og Langholmens overdrev var skrumpet til 2 klatter på tilsammen 1000 m2. Naturplejen begynder Bispebjerg og Brønshøj-Husum Lokaludvalg indså, at der var en alvorlig mangel på folkelig debat om Utterslev Mose. I 2012 etablerede de netværket Utterslev Moses Venner. En bred vifte af mennesker, som har professionelle og personlige relationer til mosen. På initiativ fra Teknik- og Miljøforvaltningens frivillighedskoordinator gik de tre sammen om det første høslæt på Langholmen i maj Startskud til det frivillige naturplejearbejde. Denne artikels forfatter glemte 3 stykker værktøj på dagen; vendte tilbage og snublede over en ganske sjælden, kalkkrævende plante - Dunet Vejbred. Gammelt netværk fra Natur & Ungdom viste sin styrke. Erik Buchwald, der kendte stedet fra Atlas Flora Danica, stillede op til besigtigelse 10 dage senere. 3 biologer fra Teknik- & Miljøforvaltningen lyttede intenst og smilene spredte sig, mens nationalt eller lokalt sjældne og hensynskrævende plantearter blev udpeget. Der var ingen tvivl mulig. Løsningen lå i rydning af krat og fældning af træer. Et notat dannede grundlag for arbejdet. 2 uger efter idéen var undfanget, var der grønt lys. Langholmen ryddes Målsætningen er at sikre den sjældne, kalkbundne flora ved at udvide de to resterende voksesteder og få lyset tilbage på overdrevet. Udfordringerne var ganske store selv på en enkelt hektar. Krat, løvtræer og invasive planter havde på godt 40 år forandret stedets mikroklima så meget, at floraen var domineret af fugtigbundsplanter - ikke mindst brændenælde og sildig gyldenris. Fældning af hvidtjørn er ret ukomplice- side 11

12 ret, men kræver forsigtighed. Torne og knaster. Forvredne, hårde grene. Tjørn er nådesløs, hvis man laver fejl; men ned kom de uden personskade. Belønningen var, at floraen reagerede hurtigt og genindtog gammelt land. Et kornel-krat dækkede 600 m2 i op til 5 meters højde. Det tog 3 måneder med løvsave, grensakse og macheter at fælde det vildnis af forvredne grene. Genstridige rødder blev fjernet med træktalje, stålkæder, svellebolte og drænspade. Vorterod var først på pletten. Et slåenkrat på toppen af overdrevet var af nogenlunde samme størrelse; men der er en betydelig forskel. Slåen er som tjørn. Stenhårdt. Det tager tid, kræfter og omhu at få det ned. Her var pionerplanten skvalderkål. Det kommer til at tage tid. Yngre hyld, røn og ask er til at tale med; men hvornår er et træ stort nok til at kræve uddannelse fra Skovskolen? Vi blev aldrig helt enige. Efter 6 måneders skriverier fik vi en samarbejdsaftale, der definerer vores arbejdsopgaver fleksibelt og afgrænser de kommunale driftsopgaver. Vi kom i hus ikke mindst efter juridisk rådgivning fra et medlem af Bispebjerg Lokaludvalg. Aftalen bruges nu som model for samarbejdsaftaler mellem TMF og andre grupper i kommunen. Bortkørsel af materiale var et problem på grund af interne procedurer i TMF. Alt sker på intern fakturering, så der var begrænset kapacitet til rådighed og mukken i krogene. Chaufføren var fleksibel og toppede side 12 uopfordret op, når han havde fri plads på ladet fra en anden afhentning. Fornemt. Biologerne i TMF fandt en pose penge i slutningen af Vi fik professionel assistance til at fælde store træer og at rydde slåen og tjørn. Åmanden kom! Niels Johanssen er nok den mest erfarne lemand og -instruktør i Danmark; men også gammel skovarbejder og åmand i Nordsjælland i over 20 år. Store ahorn faldt med decimeters præcision, så kommunale bænke stadig kan benyttes. 26 meter høje rødel faldt tungt men de var kun 35 år gamle. Gennembrud - og vi genså Langholmens bølgede moræneås efter 40 år i skyggen. Min største belønning i arbejdet. Næste store skridt bliver forhåbentlig rydningen af Langholmens sydspids, så udsigten over mosen og dens omgivelser genskabes. I den oprindelige parkplan understreges sigtelinjerne til Grundtvigskirken og Brønshøj Kirke. Netværket styrkes og viden opstår Mange dage i felten skaber stille og roligt kontakter, og viden formidles. Folk fra Utterslev Moses Venner og Søborgmagle Grundejerforening har givet ny viden og perspektiver i arbejdet. En lokal kunstmaler og amatørarkæolog fortæller om stenalderfund ved Højmosen. En kvartærzoolog har fundet et flinteværksted med flækker og mindst en skraber. Der var mennesker på Langholmen for år siden. En geolog lavede tre borekerner ned til ca. 130 cm. Alle med et meget højt indhold af kalk og en uforstyrret lagdeling. Konklusionen var ret simpel for den indviede: Langholmen har aldrig været opdyrket. Det er en uforstyrret moræneås lagt af den yngre baltiske isstrøm. Istidens sidste fase for år siden. Ansamlingen af store sten ved sydspidsen er typisk for en endemoræne; men kan også være anvendt i en megalithgrav. Der forbliver uklart indtil videre. Hertil kommer, at vi har fundet rimeligt belæg for, at Holmevejs forlængelse stadig ligger under overfladen på Langholmens top. Biologer er gået i gang. Den første systematiske undersøgelse af insektlivet i Utterslev Mose blev påbegyndt på Langholmen i september 2014 og skal løbe et helt år. En anden biolog er gået i gang med at opdatere floralisten, der er 20 år gammel. Vi ved, at lokalhistorikere i Gladsaxe ligger inde med materiale og historier. Det får vi forhåbentlig fingre i næste år. Det mest positive er, at samarbejdet med kommunen nu fungerer i gensidig respekt. Vi supplerer hinanden og forsøger at løfte Utterslev Mose ud af årtiers glemsel. Vores erfaring er, at der mangler mindst 5 mand i driften, og at de også skal uddannes i naturpleje Bestyrelsen har lavet en aftale med Troells Melgaard om en omvisning på Langholm til foråret for medlemmerne af Grundejerforeningen. Mere orientering kommer på hjemmesiden

13 Støjreduktion I Ryparken/Lundehus Bispebjerg Lokaludvalg afholdt tirsdag d. 2. september 2014 et møde med overskriften Hvordan opnår vi mest mulig støjreduktion i Ryparken/Lundehus? I mødet deltog medarbejdere fra Teknik- og Miljøforvaltningen i København, en medarbejder fra Nordhavnsvejsprojektet, repræsentanter fra Bispebjerg og Østerbro Lokaludvalg, et medlem af borgerrepræsentationen samt repræsentanter fra lokale beboerforeninger, vejlaug og grundejerforeninger - bl.a. Emdrup Grundejerforening. Af interessenter vedr. støj i Ryparken/Lundehusområdet savnedes således kun Vejdirektoratet, som repræsentant for ejeren af Helsingørmotorvejen. Vejdirektoratet var ikke inviteret til mødet. Formålet med mødet var at blive klogere på støjen i området omkring Helsingørmotorvejen og Nordhavnsvejen og på de forskellige muligheder, der er for at dæmpe støjen. Opsamlede pointer fra mødet Nordhavnsvejprojektet udlægger støjreducerende asfalt på Nordhavnsvej, tilslutningsanlægget og Lyngbyvejen op til Emdrupbroen. Denne støjreducerende asfalt anslås at ville reducere støjen med 4,2 db, hvilket svarer til en halvering af støjen. Der lægges ikke støjreducerende asfalt på flyoveren, da max. hastigheden på flyoveren er 40 km/t (den runder, hvilket automatisk sætter begrænsning på hastigheden) og støjreducerende asfalt har sin primære effekt på steder, hvor der køres over 40 km/t. Hastigheden på motorvejen bliver også reduceret. Den bliver sat ned til 60 km/t i indadgående retning, hvor den nu er 70 km/t. Hastigheden i udadgående retning forbliver, så vidt vides uforandret på 90 km/t. Ejerskab og drift fordeling mellem kommune og stat for de tiltag som vedrører Nordhavnsvej og tilslutningsanlægget er endnu ikke afklaret. Som udgangspunkt defineres alle veje som krydser en statsvej som værende Statens / Vejdirektoratets ejendom. Udfletningen af Nordhavnsvej er et enormt projekt Nye spunsvægge De spunsvægge, som Nordhavnsvej projektet pt. sætter op langs Helsingørmotorvejen, vil blive Vejdirektoratets ejendom. Det bliver hårde overflader med beton på indersiden. Oven på spunsvæggene sættes den gennemsigtige støjvæg. Det bliver en 3,5 meter høj støjskærm, som altså bliver opstillet mellem Lyngbyvejen og Helsingørmotorvejen. Støjskærme mv. er defineret ud fra lokalplanen. Det er Vejdirektoratets standarder, der gælder her. En høj støjskærm som fx ses ved andre motorveje, indgår ikke i oplægget til støjdæmpning af Helsingørmotorvejen. Beregningerne viser at med de besluttede foranstaltninger, kommer der ikke en tilvækst i støjen, men at støjen vil være af en anden type. Rumleriller kommer ikke på tale her i Nordhavnsvejprojektet. Når arbejdet med opsætning af spunsvæggene er færdiggjort, opsættes beslag og i første kvartal af 2015 sættes støjskærmene op. Den samlede byggetid er nu forlænget, da tunnellen skal forlænges ved Strandvænget. Det blev drøftet, hvordan det kunne lade sig gøre for Strandvænget at få nogle mere effektive og højere støjskærme etableret ved Strandvænget, når det ikke kan lade sig gøre ved Helsingørmotorvejen. Repræsentanten fra Nordhavnsprojektet forklarede, at kommunen kan handle mere egenrådigt ved Strandvænget, hvor man ikke er så bundet af Vejdirektoratets krav. Men herudover handler det om, at man ved Strandvænget har lavet en sivegade, hvor motorvejen ikke kan ses, og der er (fortsættes på side 14) side 13

14 plads til at blande trafikformer på de bløde trafikanters præmisser. Et ligegyldigt valg Man har givet beboerne langs Helsingørmotorvejen et ligegyldigt valg mellem 3 næsten ens støjskærme, som kun varierer lidt ift. udsmykningen. Valget består ikke i hvor meget støj skærmen tilbageholder. Igen er det Staten der bestemmer typen af støjskærme, som kan opsættes langs motorvejen. Ny Ryvang Villakvarters Vejlaug undrer sig over, at støjskærmene langs Helsingørmotorvejen er så lave de er flere steder placeret lavere end villaernes vinduer. De involverede beboere oplever en forstærket støj fra de hårde overflader på støjvæggene. side 14 Ingen støjdæmpende asfalt Ligeledes undrede man sig over den manglende udlægning af støjdæmpende asfalt på Helsingørmotorvejens inderste stykke syd for Emdrup bro, når det er lagt på motorvejen i Gentofte kommune. Vejdirektoratet har argumenteret med det igangværende arbejde med Nordhavnsvejsprojektet som begrundelse for dette. Teknik og Miljøforvaltningen var uforstående overfor dette. Vejdirektoratet (staten) har efterfølgende oplyst, at man har planer om at lægge støjreducerende asfalt ud på den inderste del af motorvejen, når Nordhavnsvejprojektet er afsluttet dvs. august Men hvor meget effekt giver dette egentlig? Støjreducerende asfalt på sidegaderne (Lyngbyvejen) skulle reducerer støjen med 4,2 db. Det er muligt, at den i testrum reducerer med 4,2 db men erfaringerne siger, at den reelt vil reducere med kun 1,5 db. En reduktion på 1,5 db i Ryparken/Lundehus området, har en meget lille effekt, og selv efter udlægning af denne asfalt, overgår Ryparken/Lundehus alle andre bydele i støjniveau. Er støjmure løsningen? Støjmure kunne være løsningen, hvis de bliver højere. Kommunen fortæller, at det i lige så høj grad afhænger af støjmurens længde, da en kort støjmur ikke gavner meget. Broen ved Lundehusvej giver desværre et brud i en støjmur langs motorvejen. En beregning af støjen i området bygger på kortlægning tælle biler, kørehastighed, vejens belægning, dæktyper og evt. afskærmning. Beregninger betragtes af Miljøstyrelsen som den mest nøjagtige forudsigelse af støjniveauet, da en måling altid vil være en stikprøve. Hvis den skal kunne sige noget, skal den vare et år. Det vurderes, at én målestation i et år koster kr. Men da der skal mange målestationer til, vil det blive bekosteligt. Den beregnede værdi kan have svært ved at indfange enkeltstående tilfælde, såsom borede knallerter og larmende motorcykler, som kører for stærkt. Set i et større perspektiv, forventes sådanne enkeltstående tilfælde ikke at give det store udsving i det overordnede støjbillede. Der var flere, som på mødet talte for rigtige målinger frem for beregninger. Målinger må give et mere validt grundlag, som der ikke kan opstå tvivl om. Selv om det er dyrt, så er det også at udvise respekt for beboerne at prioritere sådanne indsatser. Alle støjgrænser er vejledende, der findes ingen maksimal grænse, som man skal overholde. Erfaringer viser, at der med tiden er kommet færre boliger som er stærkt belastede. Der er stor forskel på kravene til nye boliger og eksisterende boliger. Der er krav til max. støj for nybyggeri, men det er der ikke for eksisterende byggeri. Det aftaltes på mødet, at - Københavns Kommune hjælper med diverse data over det geografiske område herunder hvor mange i området, der er udsat for den stærkeste belastning af trafikstøj samt beskrivelse som viser forskellene ved forskellige typer af indsatser. - Nordhavnsvejsprojektet udarbejder en skrivelse til Vejdirektoratet, som fortæller præcis hvornår byggearbejdet på Helsingørmotorvejen er afsluttet (august 2015), så det kan bruges til at lægge pres på Staten, hvad angår at gå videre med at lægge støjreducerende asfalt på stækningen fra Tuborgvej til Emdrupvejsbroen. - Nordhavnsvejsprojektet fremsender resultaterne fra støjmålinger gennemført før og under arbejdet med Nordhavnsvejen Det er Bispebjerg Lokaludvalg, som bærer budskabet videre udvalget vil ønske møde med transportministeren om den aktuelle situation. Udvalget vil endvidere fremsende brev til borgmester Morten Kabell med ønske om fælles indsats overfor Staten. Det forventes ikke, at beboerne i Ryparken Lundehus selv skal løfte opgaven, men beboerne kan være med til at råbe op, hvis der er brug for at understrege behovet overfor myndighederne.

15 Emdrup Sø et smertensbarn Drift, vedligeholdelse og retablering En spadseretur rundt om Emdrup Sø i aftensolen, en hurtig morgenløbetur for at få energi til dagen eller skøjteløb på søen om vinteren. Emdrup Sø er en perle i vores område men selv perler kan forgå. I et forsøg på at imødegå dette foretog to bestyrelsesmedlemmer fra Emdrup Grundejerforening i begyndelsen af juni i år en besigtigelse af københavnersiden af Emdrup Sø, hvilket har givet anledning til følgende ikke så opmuntrende generelle og specifikke kommentarer hvad angår driftning, vedligeholdelse og retablering: Generelt: Vi må overordnet konstatere, at den almindelige driftning af arealerne omkring søen ikke finder sted og at driftningen når den finder sted tilsyneladende ikke foretages af professionelle gartnere. Vi må som daglige brugere af arealerne forvente en professionel beskæring mv. Vi må ligeledes konstatere, at brinkerne omkring søen forfalder og at arealerne i denne sammenhæng kan være farlige at færdes på for brugere herunder særligt forældre med småbørn. Vi konstaterer ligeledes, at søen er stærkt forurenet af bl.a. henkastet affald. Specifikt: Vi konstaterer en ophobning af ubehageligt og sundhedsskadeligt? ildelugtende affald i sydøst siden af søen på hjørnet af Lyngbyvej Lundehusvej. Strækningen fra samme hjørne og i nordgående retning mod Gentofte er hvad angår driftning en stærkt forsømt strækning, der appellerer til spontan henkastning af affald. På sydsiden af søen mod Lyngbyvej er opstillet bænke; vi forestiller os, at disse er tænkt som en mulighed for at slappe af og nyde udsigten over søen, hvilket pt. absolut ikke er muligt grundet høj og vildtvoksende beplantning. De på arealerne opstillede skilte er for de flestes vedkommende ikke til at se og i givet fald ulæselige grundet vildtvoksende beplantning. Den på sydsiden etablerede bro er stort set umulig at færdes på grundet ekskrementer fra områdets mange fugle; det kunne i den sammenhæng give mening at vurdere om antallet af fugle er for stort bl.a. grundet accept af en spontan og overdrevet fordring af disse fugle. På sydsiden af søen er der opstået spontane cykelstier til stærk gene for borgere, der bruger arealerne til spadsereture; disse stier bruges af cyklister, der skal fra Tuborgvej til Lyngbyvej og videre i nord- eller sydgående retning. Her kunne med fordel opsættes skilte med cykling forbudt. Eller måske kunne man indtænke en passagemulighed for netop disse cyklister. Konklusion: Anvendelsesmulighederne af områderne omkring søen kunne forbedres meget, f.eks. kunne en legeplads meget gerne for både voksne og børn være en mulighed. Andre kommuner omkring os f.eks. Gladsaxe og Gentofte prioriterer og bruger penge på nye legearealer/aktivitetsarealer. Københavns Kommune har en voksenlegeplads ved Fredens Bro, og den bruges af mange borgere. Og mange andre anvendelsesmuligheder ville se dagens lys, hvis områdets beboere blev inddraget. Vi er stærkt bekymrede over den uheldige udvikling, der uden kommunal bevågenhed og involvering, har fundet sted i og omkring Emdrup Sø de senere år. Området kan med en mindre og målrettet indsats bringes tilbage til tidligere stand til glæde for områdets unge og ældre beboere. Den aktuelle situation skriver sig ind i en generel kommunal negligering af Ryparken - Lundehus området og bidrager til betegnelse udkants- Østerbro. Vi må også konstatere, at områdets forfald kalder på tilstedeværelsen af kriminelle grupperinger og disses aktiviteter, en udvikling, der ikke er en storby værdig. Vi er vidende om, at Teknik- og Miljøforvaltningen (Parkforvaltningen drift Nord) sammen med formanden for G/F Lundehussøens Haveby har besigtiget området omkring søen d. 18. august 2014 og ser frem til og forventer en hurtig kommunal indsats gerne i et samarbejde mellem Københavns og Gentofte kommuner. Bispebjerg Lokaludvalg er gået ind i sagen og har nyligt rettet henvendelse til Københavns Kommune om forholdene ved Emdrup Sø. side 15

16 307 salg det seneste år!* Mogens Brask A/S sælger flest boliger i dit område* Det er vi naturligvis ydmyge og taknemmelige for. Med de mange salg følger en masse kunder som er gået forgæves og hvor boligerne som de har beset ikke har matchet deres ønsker. Vi har derfor et meget stærkt kartotek med ventende købere. Såfremt du går i salgstanker, har du således mulighed for at få et hurtigt og ukompliceret salg! Vil du forberede et salg indenfor en kortere årrække og ønsker rådgivning om hvilke forbedringer som kan betale sig, står vi også til din disposition. Kontakt derfor allerede i dag home Nordvest/Emdrup for en gratis og uforpligtende salgsvurdering. Vi sælger din bolig med engagement og begejstring. *jfr. boligsiden.dk den /find mægler/boliger i området/2400 NV N, solgt de seneste 12 måneder NORDVEST / EMDRUP v/ Mogens Brask A/S Ejendomsmægler & valuar Frederiksborgvej 13, 2400 København NV facebook.com/homenordvest Tlf home.dk NØRREBRO v/ Mogens Brask A/S Ejendomsmægler & valuar Jagtvej 49, 2200 København N facebook.com/homenoerrebro Tlf Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 26. februar 2014 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 55,

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer.

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer. Referat Møde den: 30. april 2014 Afholdt hos: Jørgen Til stede: Helle, Pia, Peter, Mads, Jørgen og Anette Afbud: Christina Referent: Anette Til mødet var der udsendt følgende dagsorden: 1) Godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Indlæg fra Bredballe Skovpark 4. Forelæggelse af

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Den flotte vej. Landskabsarkitekt Preben Skaarup. Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg.

Den flotte vej. Landskabsarkitekt Preben Skaarup. Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg. Den flotte vej Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg. Smuk tur gennem land og by Turen på motorvejen bliver en stor oplevelse for trafikanterne. På de 29 km

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamlingen 2016 i Grundejerforeningen Lindegården afholdt den 13. april 2016 i overensstemmelse med vedtægternes 13. Fremmøde: Der var fremmødt 11 husstande

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010 Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010 Resumé af referatet fra generalforsamling Tirsdag den 27. april 2010 kl. 19.00 Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 14 marts 2007. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 28.12.2008 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget

Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget Der var indkaldt til generalforsamling i grundejerforeningen Koglevænget tirsdag den 16. maj 2006 kl. 20:00 hos Helle og Ib i nr. 17 Dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen Østergårdsparken

Grundejerforeningen Østergårdsparken Grundejerforeningen Østergårdsparken Ordinær generalforsamling den 27. marts 2008. Rasmus Kjærgaard bød velkommen og orienterede om, at både formanden og næstformanden var blevet forhindrede i at deltage,

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Budget, herunder fastsættelse

Læs mere

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år a) Formandens beretning (er udsendt tidligere) 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene. Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19.

Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene. Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19. Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Valg af referent b. Afgørelse om

Læs mere

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed.

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed. Beretning 212 Vi kan se tilbage på et år, hvor udgifterne til vintervedligeholdelse har været fornuftige og på et stort set uændret niveau i forhold til 211. Vores leverandør af snerydning Anton Christensen

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent Elstedgårde Generalforsamling 2017 Onsdag d. 8. marts 2017 kl. 19.00 i Sognegården v/elsted Kirke Velkommen 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskabsaflæggelse for 2016 4.

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Der var repræsentanter for 37 husstande, i alt 52 personer. Joan Hansen, formand, bød velkommen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling.

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Referat generalforsamling 28.05.13 Gug plejehjem Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen havde taget

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2014.

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2014. Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2014. Tilstede: Henrik (65), Dan (75), Connie (41), Torben (51), Ole (7), Klaus (79) og Morten (67) Afbud: John (33) Fraværende: 1. VALG AF REFERANT Morten

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Vedlagt: Dagsorden i henhold til vedtægterne Revideret regnskab for 2009 Bestyrelsens forslag

Læs mere

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård.

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 4. Aflæggelse af regnskab,

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Baunevejens Grundejerforening den 25. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i Baunevejens Grundejerforening den 25. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Baunevejens Grundejerforening den 25. februar 2008 Der var 25 stemmeberettigede til stede. 1. Valg af dirigent. Forsamlingen valgte Niels Sørensen nr. 190, der kunne

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl. 11.00 Til stede fra bestyrelsen: Formand Bo Fredsøe Kasserer Niels Rasmussen Bestyrelsesmedlem Carsten Andersen

Læs mere

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010 Side 1 af 6 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN KILDESØ MØDEREFERAT Ordinær generalforsamling afholdt den 24. februar 2010 kl. 19-21.30. på Bækkegårdsskolen, Ølstykke Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009.

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2002

Referat fra generalforsamlingen 2002 \ Referat fra generalforsamlingen 2002 Formanden bød velkommen og fremviste dagsordenen. Formanden informerede om de nye tiltag i området: Området nord for Børnehaven udstykkes og anlægges, så snart der

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Kollekolle Nyt. Invitation til generalforsamling. Fællesarealer og legepladser. Husbrevkasser. Få nyheder direkte på mail.

Kollekolle Nyt. Invitation til generalforsamling. Fællesarealer og legepladser. Husbrevkasser. Få nyheder direkte på mail. Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken - Oktober 2010 Invitation til generalforsamling Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling i grundejerforeningen Kollekolleparken,

Læs mere

Generalforsamling, 2013

Generalforsamling, 2013 Generalforsamling, 2013 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 2 Generalforsamlingen afholdes i år d. 17.04. 2013 kl. 19.30 hos Skanderborg Erhvervsudvikling, Adelgade 105, st., 8660 Skanderborg. Dagsorden

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen. Tjærbyvang

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen. Tjærbyvang Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Dagsorden: Tjærbyvang Tirsdag den 24.03.15. Kl. 19.30. Afholdt på Rytterskolen, Borup Byvej 14, Randers. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent.

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Generalforsamling30/4 2012

Generalforsamling30/4 2012 Generalforsamling30/4 2012 Dagsorden 1. valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab for 2011 5. Godkendelse af årsregnskab for 2011 6. Budget og

Læs mere

Referat fra ordinær Generalforsamling

Referat fra ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Ridderhatten-Sneglehatten-Vokshatten Referat fra ordinær Generalforsamling TORSDAG D. 12. FEBRUAR KL 19.30 I TORNBJERG KIRKES Mødelokale, SKÆRMHATTEN 1 Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 19.03.2013 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

Her følger 3 dokumenter 1) Dagsorden ved stiftende generalforsamling i web-lystfiskerforeningen. (side 1) 2) Vedtægter for Fisketips Forening (side 2-4) 3) Praktiske retningslinier for generalforsamling

Læs mere

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken LUNDEGÅRDS- PARKEN Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken Nr. 110 Årgang 40 December 2014 2 Lundegårdsparken Glædelig Jul Beboerne i Lundegårdsparken ønskes en rigtig glædelig jul samt

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011 Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011 Resumé af referatet fra generalforsamling Læs hele referatet på www.beringsminde.dk Tirsdag den 26. april 2011 kl. 19.00 afholdte Grundejerforeningen

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Klædevænget

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Klædevænget Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Klædevænget Tirsdag, den 6. marts 2007 kl. 19.00 i det store lokale, Kammerrådensvej 15, Hørsholm Dagsorden i henhold til vedtægternes 12:

Læs mere

Grundejerforeningen Bredekæret

Grundejerforeningen Bredekæret Grundejerforeningen Bredekæret Referat af Generalforsamling 10. april 2013 Regnskab 2012/2013 Budget 2013/2014 Bestyrelsen 2013/2014 Formand Kasserer Sekretær Peter Toft Jon Finsen Kim Brejndal Bredekæret

Læs mere

Godhavn Grundejerforening

Godhavn Grundejerforening Godhavn Grundejerforening Nr. 45 Medlemsinformation 16. maj 2009 Ordinær generalforsamling Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Godhavn Grundejerforening Søndag den 21. juni 2009. kl. 10.00

Læs mere

Bestyrelsens Beretning 2007

Bestyrelsens Beretning 2007 Grundejerforeningen MOSEDE BYPARK Bestyrelsens Beretning 2007 I henhold til foreningens vedtægter skal bestyrelsen på generalforsamlingen afgive beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. I

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

QUINTO GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO

QUINTO GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN 2013 19. april 2013 Generalforsamling i Grundejerforeningen Quinto onsdag den 20. marts 2013. i Pilegården, lokale 5, Brønshøjvej 17, Brønshøj. Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

LIVET I MEULENBORG PARK 74. UDGAVE

LIVET I MEULENBORG PARK 74. UDGAVE LIVET I MEULENBORG PARK 74. UDGAVE Notat fra generalforsamlingen d. 3. april 2013 1. Velkomst Desværre var både Lisbeth og Karen fra Beboerrepræsentationen. Fraværende Så jens stod for hele dagsordenen.

Læs mere

Medlemsnyt september 2007

Medlemsnyt september 2007 Medlemsnyt september 2007 Bestyrelsen lovede på den ordinære generalforsamling, at der fremover jævnligt ville udkomme nyhedsbreve til medlemmerne. I dette nyhedsbrev vil vi orientere om det der er sket

Læs mere

Jeppe Skovgaard Schmidt

Jeppe Skovgaard Schmidt Jeppe Skovgaard Schmidt Fra: Familien Buur/Petersen Sendt: 20. august 2014 12:37 Til: Jeppe Skovgaard Schmidt Emne: Fjernelse/udskifning af bump på Knud Rasmussensvej, Lynge Vedhæftede

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Stråmosen naturgenopretning Ølstykke i Egedal

Stråmosen naturgenopretning Ølstykke i Egedal Stråmosen naturgenopretning i Ølstykke i Egedal 18. april 2016 extern Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Oversigt, placering, og ejerskab... 4 3. Tidligere initiativer og status...

Læs mere

NOTAT: Referat af møde ml. Svogerslev Lokalråd og Roskilde Kommune 2. marts 2012

NOTAT: Referat af møde ml. Svogerslev Lokalråd og Roskilde Kommune 2. marts 2012 Svogerslev Lokalråd Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 66043 Brevid. 1430885 Ref. AUM Dir. tlf. 46 31 37 25 anitaum@roskilde.dk NOTAT: Referat af møde ml. Svogerslev Lokalråd og Roskilde Kommune

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Juni 2015 Velkommen Bestyrelsen vil med denne skrivelse, efter en vinter, ønske alle velkommen til et nyt år. På generalforsamlingen blev det

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

Velkommen! Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Jyllinge Skov Jyllinge Skole tirsdag 28. marts 2017

Velkommen! Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Jyllinge Skov Jyllinge Skole tirsdag 28. marts 2017 Velkommen! Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Jyllinge Skov Jyllinge Skole tirsdag 28. marts 2017 Generalforsamling 28.03.2017-1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for 2016

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Sammen med det dejlige forår følger endnu en udgave af Ulleroden.

Sammen med det dejlige forår følger endnu en udgave af Ulleroden. Ulleroden forår 2009 Fastelavns-hygge på Drosselvænget Sammen med det dejlige forår følger endnu en udgave af Ulleroden. Det er blevet tid til forårets mange små og større istandsættelsesprojekter for

Læs mere

Elektrificering af Esbjerg-Lunderskov

Elektrificering af Esbjerg-Lunderskov Elektrificering af Esbjerg-Lunderskov Referat af borgermøde d. 9. april 2013, Bramming Kultur & Fritidscenter, Esbjerg Kommune Indledning Der var 37 fremmødte ud over de tilstedeværende fra Banedanmark.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Grundejerforeningen Asmild Dige og Asmild Eng

Grundejerforeningen Asmild Dige og Asmild Eng Grundejerforeningen Asmild Dige og Asmild Eng Agenda 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af regnskab 5. Forslag a) Ændring af vedtægterne b) Vedligeholdelsesplan

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen.

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Grundejerforeningen GJELLESTEN Ølstykke den 16. marts 2015 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Formand byder velkommen

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde Mårslet Fællesråd tirsdag d. 24/2 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde Mårslet Fællesråd tirsdag d. 24/2 2010 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde Mårslet Fællesråd tirsdag d. 24/2 2010 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Godkendelse af nye medlemsforeninger, jf. vedtægternes 3, stk. 2. 4. Godkendelse

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014

Referat af Generalforsamling 2014 Referat af Generalforsamling 2014 Tirsdag den 29. April kl. 19:30 Grundejerforeningen Hørsholm Søpark HUSK Kontigent skal betales SENEST 31.Maj 2014 på Reg. nr.: 1551 og Kontonr.: 3170170040 Moldrupvej

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 22. marts 2012 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Rikke Olesen/Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen.

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. 1. Valg af dirigent, referent og godkendelse af dagsordenen. 2.

Læs mere

Beretning om veje, den 9. august 2014 for Pedersdal Grundejerforening.

Beretning om veje, den 9. august 2014 for Pedersdal Grundejerforening. Beretning om veje, den 9. august 2014 for Pedersdal Grundejerforening. Vejene 2013/14 1. Vinter Sne og regn i vinteren 2013/2014 var minimal, så selvom snerydningen kun blev til en enkelt gang, vil vi

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

TAB Vesterby Afdeling

TAB Vesterby Afdeling TAB Vesterby Afdeling Referat af ordinært afdelingsmøde den 19. januar 2011 Der var 43 lejemål repræsenteret ved mødet, bestyrelsen, ejendomsmester M.H. og forvaltningskonsulent R.S. 1. Velkomst og valg

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere