Ejertav: Skab. Matr.nr. Adresse: lndividuel vedtægt for ejerforeningen Stadion Alle 33, Arhus C. r]f1;1å r-15 rlrl[fi,r:ilj::5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejertav: Skab. Matr.nr. Adresse: lndividuel vedtægt for ejerforeningen Stadion Alle 33, Arhus C. r]f1;1å r-15 rlrl[fi,r:ilj::5"

Transkript

1 Akt: Ejertav: Matr.nr. 741 dæ ejerlejlighederne nr Adresse: Stadion Alle 33, g000 Arhus Skab nr. Marselisborg, Arhus Bygrunde C Plliers EfendomsadminlstnationA/S Prismet - Silkeborgrcj Århus C Anmetder: Tlf.: Fax fifiigihal r]f1;1å r-15 rlrl[fi,r:ilj::5 Z0ZO00Z9 uf.1':r":r]rre i;,;i.i_r{lri-ilj lndividuel vedtægt for ejerforeningen Stadion Alle 33, Arhus C l.lndledning, formå1, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer, medmindre andet er vedtaget og tinglyst, jf. 7 i lov om ejerlejligheder, forholdene om ejerforeningers ledelse, regnskabsaflæggelse, revision, vedligeholdelse og udgiftsfordeling mv. i det omfang, forholdet ikke er reguleret i lov om ejerlejligheder. Ejerforeningens formål er atadministreie den fælles ejendom crg øvrige fællesanliggerrder for medlemmerne, der er samtlige ejere af ejerlejligheder i ejendommen. Stk. 2. For ejerforeningens forpligtelser hæfter medlemmerne solidarisk, men i det indbyrdes forhold pro rata forhold til deres fordelingstal. i 2. Generalforsamling Generalforsamlingen er ejerforeningens øverste myndighed. -., Stk. 2. De af bes relsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen. Undtaget er beslutninger efter 9, stk. 9. a Slk. 3. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflerhed efter fordelingstal. Sfk. 4. Til beslutninger om væsentlig forandring af fælles bestanddele og tilbehør eller om salg af væsentlige dele af disse eller om ændring i denne vedtægt kræves dog, at 213 af de stemmeberettigede medlemmer såvel efter antal som efter fordelingstal stemmer herfor. Såfremt forslaget uden at være vedtaget efter denne regel har opnået tilslutning fra mindst 213 al de repræsenterede medlemmer såvel efter antal som efter fordelingstal, uanset antallet af afholdes ekstraordinær generalforsamling inden 8 uger, og på denne kan forslaget repræsenterede - vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer efter antal og fordelingstal Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Dagsorden for denne skal omfatte mindst følgende punkter: side I Valg af dirigent og referent. Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år. Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse. Forelæggelse af vedligeholdelsesplan for ejendommen til godkendelse. Forelæggelse af budget til godkendelse. Valg af formand for bes relsen ilige år. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor Eventuelt. I

2 Sfk' 2. Den ordinære generalforsamling indkaldes skriftligt af bes relsen med mindst 1 uges varsel. Arsregnskab og budget udsendes sammen med indkaldelsen eller senest 1 uge før generalforsamlingån. Stk. 3. lndkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsordenen. 4. Forslag Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet på den ordinære generalforsamling. Sfk. 2. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsens formand i hænde senest 1. februar det pågældende år. i 5. Ekstraordinær generalforsamling - ud over de i 2, stk. 4 og 8, stk. 3, nævnte situationer - når bes relsen finder anledning dertil, når det til behandling af et anglvåt emne begæres af mindst % af ejerforeningens medlemmer efter antal eller efter fordelingstal, eller når en tidligeri generalforsamling har Ekstraordinær generalforsamling afholdes besluttet det. Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 1 uges varsel. ' Sfk. 3. lndkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsordenen. Stk, 4. Ændringsforslag kan stilles på generalforsamlingen. 6. Stemmeret og fuldmagt Ethvert medlem har stemmeret. Sfk. 2. Stemmeretten kan udøves af et medlems ægtefælle/samlever eller nærtstående slægtninge. Stemmeretten kan desuden udøves af en myndig person eller ejerforeningens bestyrelse, som medlemfiet skriftligt har givet luldnragt trertil. 7. Dirigent og referat Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent, der ikke behøver at være medlem af ejerforeningen. Stk. 2. Der udarbejdes referat af forhandlingerne. Referatet underskrives af dirigenten og udsendes senest 4 uger efter generalforsamlingens afholdelse. 8. Bestyrelsens medlemmer -.'i Bes relsen vælges af generalforsamlingen. Den består af 3 medlemmer foruden formanden, der vælges særskilt. Desuden vælges 2 suppleanter. Valgbare som formand, medlemmer af bessrelsen og som suppleaiter er kun ejerforeningens medlemmer, disses ægtefæller/samlevere og nært beslægtedd. Stk. 2. Formanden og bes relsens-øvrige medlemmer vælges for 2 år, således at formanden og halvdelen af bes relsens øvrige medlemmer afgår i lige år. Suppleanter afgår hvert år. Genvalg kan finde sted. Sfk. 3. Ved et bes relsesmedlems meddelelse om ikke at ville kunne deltage i bessrelsesarbejde i en periode på mindst 12 uger indtræder en valgt suppleant ibestyrelsen. Findei ingen suppleanter, indkaldes til ekstraordinær general-forsamling til valg af bes relsesmedlemmer og suppleanter. Såfremt formanden fratræder i en valgperiode, konstituerer bestyrelsen sig med en ny formand indtil førstkommende generalforsamling. Sfk. 4. Bes relsen vælger en næstformand af sin midte. Stk 5. Ved en forretningsorden kan bes relsen træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. 9. Bestyrelsens pligter Bes relsen har ledelsen af ejerforeningens anliggender. Stk. 2. Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af ejendommens anliggender, herunder overholdelse af god skik og orden, betaling af fælles udgifter, tegning af sædvanlige forsikringer (herunder brandforsikring, kombineret grundejerforsikring og eventuel bes relsesansvarsforsikring), renholdelse, side 2

3 vedligeholdelse og fornyelser i det omfang, sådanne foranstaltninger efter ejendommens karakter må anses for påkrævede. fk 3.. Bestyrelsen sørger for, at der udarbejdes budget, jf. 3 og føres forsvarligt regnskab over de på fælle-sskabets vegne afholdte udgifter og oppebårne indiægtlr, herunåer de ejerne bidrag til fælles udgifter. Bidragene opkræves med passende varsel "firævåoe '1. i betalingjmåneoån. forfalder til betaliåg den -ogejendommen, Bestyrelsen udarbejder desudin vedligeholdelsesplan foi jf. 3[ og husorden med'alminoelige ordensregler til godkendelse på generalforsamlingen. Sfk 4. Såfremt bes relsen ikke har antaget en administrator, vælger bessrelsen en kasserer. Stk 5. Bes relsesmøde indkaldes af formanden eller i formandens forfald af næstformanden, så ofte anledning findes at foreligge, samt når 2 medlemmer af bessrelsen begærer det. fk 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af den formanden eller næstformanden, er til stede. samlede bestyrelse, herunder Stk. 7. Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør formandens eller i formandens forfald næstformandens stemme udslaget. Sfk. 8. Bestyrelsen udarbejder referat af mødet. Referatet underskrives senest på det efterfølgende møde af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet. Sfk' 9. Bes relsen kan.beslutte, at ejerforeningen skal tegne bes relsesansvarsforsikring. Endvidere kan generalforsamlingen med tilslutning fra mindst lt al ejefioreningens medlemmer efter antal eller efter fordelingstal pålægge bestyrelsen at sørge for, at ejerforeningen tegnel bestyrelsesansvarsforsikring. 10. Administration Bestyrelsen kan beslutte_, 1t gjgrforelingen skal antage en administrator til bistand ved ejendommens daglige drift. E-ndvidere kan generalforsamlingen med tilslutning fra mindst /, medlemmer efter antal eller efter fordelingstal pålægge bes relsen at antage en administrator. varetagelsen af af elertoieningeni Sfk. 2. Administrator må ikke være medlem af ejerforeningen og må ikke være dennes revisor. 11. Tegningsret Ejerforeningen forpligtes ved underskrift af formanden eller næstformanden for bestyrelsen og et andet medlem af denne. 12. Opsparing til vedligehotdelse og forbedring (grundfond) Når det begæres af mindst-% af ejerforeningens medlemmer efter antal eller efter fordelingstal, skal der til bestridelse af de fælles udgifter til-vedligeholdelse og forbedring oprettes en opsparing, hvortil-ejerne årligt skal bidrage med maksimalt 10 pct. af det årlige ordinære fællesbidrag, indtil opsparinge-ns størrelse svareriil det seneste års budgetterede ordinære fællesbidrag. Den enkelte ejer kån ikke dilponerj over grundfonden. Stk. 2.- Beslutningen om benyttelse af opsparingen træffes på en generalforsamling. Herudover kan generalforsamlingen med almindeligt flertal beslutte yderligere opsparing i nødvendigt omfang til konkrete større vedligeholdelsesarbejder. 13. Revision Ejerforeningens regnskab revideres af en revisor, der vælges af generalforsamlingen. Når det begæres af mindst % af eierloreningens medlemmer efter antal eller efter fordelingstal, skal revisor være statsåutoriseret eller registreret. Sfk. 2. Revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted. sfk 3. Revisor må ikke være medlem af bessrelsen og må ikke vælges som kasserer. Sfk. 4. Revisionen skal udføres i overensstemmelse med god revisionsskik, og regnskabet påtegnes af revisor. 14. Årsregnskab Ejerforen ingens reg nskabsår er kalenderåret. side 3

4 Sfk. 2. Årsregnskabet skal indeholde både resultatopgørelse og balance. Sfk. 3. Det af generalforsamlingen godkendte regnskab forsynes med dirigentens påtegning om, at regnskabet er fremlagt og godkendt på generalforsamlingen. 15. Vedligeholdelse Ejerforeningen foretager forsvarlig udvendig vedligeholdelse og fornyelse, herunder samt fælles forsyningsledninger og fællesinstallationer. af døre mod fællesarealer Slk. 2. lndvendig vedligeholdelse og fornyelse af ejerlejlighederne påhviler de enkelte ejere. Den omfatter ikke alene hvidtning, maling og tapetsering, men også vedligeholdelse og fornyelse af gufubålægning, gulvbrædder, -tråunåei loftpuds, forsatsvinduer, indvendige døre, egne d.gr!åsl og att ejeilejlighedens iartvr, eleoninger, elkontakter, toiletter, vaske, vandhaner, radiatorer, -radiatårveirtiier, radiatormålere, UrugsranJsiår, varmeforsyningsrør, afløbsrør og gasrør, hvorimod.ejerforeningen sørger for vedligehotaåte og f6rnyelse ai ejerlejlighedens fælles.forsyningsledninger og fællesinstallationei indtildisses individiele fælles fo'rgrenihgåitiyi de enkelte ejerlejligheder. Sff Udskiftning og udvendig såvel som indvendig vedligeholdelse af ejerlejlighedens vinduer påhviter de enkelte ejere. Vinduerne skal ved udskiftning have såmme dimension og farve ådm Oe nuvaerende'vinouår åt der må kun isættes vinduer i træ. Ved udskiftning såvel.som vedligeholielse, herunder udvendig maling, skai ejeren indhente bestyrelsens godkendelse inden igangsætning af arbejdet. I Stk.-4. Ejerforeningen.betaler for udbedring af skader i ejerlejlighederne, der skyldes forhold omfattet af ejerf.oreningens vedligeholdelse_s- og fornyelsespligt. Når elerforåningen foietager råfaåtoner, skal der ske retablering i sædvanligt og rimeligt omfang. Sfk. 5. Hvis en ejerlejlighed groft forsømmes, eller forsømmelsen vil være til gene for de øvrige medlemmer, kan bestyrelsen kræve fornøden renholdelse, vedligeholdelse og istandsættelsiforetaget inden-for en fastsat'frist. Kravet fremsættes skriftligt. Efterkommes bes relsens t<rav iffe, kan bessrelsen ia toreningens vegne saette ejerlejligheden i stand for medlemmets regning. Sfk' 6. Medlemmerne må..ikke_ lade foretage. aendringer, reoarationer eller maling af ejendommens ydre, af ydersiderne af vinduerne eller af døre mod fællesarealer eller iade opsætte antennei skilte, reklamer m.m. uden bes relsens skrift lige samskke. 16. Pantstiftende tinglysning af vedtægten V..edtæg-ten tinglyses pantstiftende for kr ihver lejlighed til sikkerhed for ethvert tilgodehavende med tillæg af renter og omkostninger, som ejerforeningen måtte få hos et medlem, herunder for krai efter 1s, sft. ;. s Stk. 2. Panteretten efier stk. 't respekterer Te.d oprykkende panteret alene de pantehæftelser, byrder og servitutter, der hviler på de enkelte lejligheder på tidspunktet for tinglysning af pantereften. 17. Aflysning af nugældende vedtægter Ved tinglysning af nærværende vedtægt begæres nugældende vedtægt, tinglyst 18. juni 1g6g, samt senere tillæg til vedtægten, tinglyst 1. oktober 1982, samtidigt aflyst af tingbogen. Arhus, denzf_t)o 20OB Som ejer af ejerlejlighe.d-n+,.1,t side 4 - h ).- f"r xn"tt\1 rqncl<.r"trltt-f Stadion Alle 33, kælderen: SAVr*

5 Som ejer af ejerlejlighed nr. 3 - Alle 33, stuen tv.: nr. 4 - Stadion Alle 33, Som ejer af ejerlejlighed nr. 5 - StadionAlle 33, Som ejer af ejerlejlighed nr. 6 - % Stadion Atte 33, 1.th.: Som ejer af ejerlejlighed nr. 8 - Stadion Alle 33, 2.th.: Fvp-$--t(åira.-Å *-r.\. \ -.--\{---*+el--<-er--r (teuctontq5 pinnsjon AnneMarieJustChristensen,HenriliSteenSørensen,UlrikeMå Som ejer af ejerlejlighed nr. 9 - Stadion Alle 33, 3.tv.: æøgros#tps?n;coz tr leyyden _ Nl -r4 tnvest AP' Som ejer af ejerlejlighed nr Stadion Alle 33, 3.th.: L,t 1r47yt).\, /2, * n..y p--< / '*ail lf ( \r side 5

6 Som ejer af ejerlejlighed nr Stadion Aile 33, 4.tv.: Som ejer af ejer Underskrift - t+afr! trt NSk undeptororurh,,u6i preoourcnons Rps Som ejer af ejerlejlighed nr Stadion Alle 33, S.tv.: Underskrift - Mette Lyldcf Pedersen a Søren tt<ast /*ø"snru nderskrifternes ægthed samt unders6/vernes mynd ig hed : ffi.h"" itrw,#æly,;z Bopæl: lr7l.æ14 3o KZ{o g,-iskov side 6

7 *** * *** Sid.e: l-1 *** * * *** * * * Retten i Århus Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen 63 E_A 179 påtegning på byrde Vedrørende matr.nr - 741" DÆ Hovedejd, Marselisborg, Århus Grunde Ejendomsejer: 2/7-2OOz: noteret ændring Lyst første grang den: 19.0G.19G9 under nr. 47OL Senest ændret den : under nr. L3L74 Aflyst af Tingbogen den på matr nr 74:- DÆ Marselisborg, Århus Grund,e ejl nr l_4 Rett,en i Århus den 2G.O2.2OOT FChalotte Ranzau,l I.-)

8 /^, *** * *** *** Side: tz * * *** * * * Retten i Århus * *** Akt,.nr.: *** Tinglysningsafdelingen G3 E_A 129 påtegning på byrde Vedrørende matr-nr. 74L DÆ Hovedejd, Marselisborg, Århus Grunde Ejendomsejer: 2/7-2OAZ: noteret ændring Lyst første gang den: under nr. 13j_60 Senest ændret den z 24.O und.er nr. 13L60 Lyst servitut- og pantstiftende på matr nr 74L DÆ Marselisborg, Århus crunde ejl nr l- + 3-l-4 Retten tu i Årtrus d,en 2G.O2.2OO Chalot.te Ranzau t l

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening Ref. 261749-4 jb/as Vedtægter For Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10 Vedtægter ejerforening 1. Navn, hjemsted og værneting 1.1 Foreningens navn er [ ]. 1.2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Bestyrelsens udkast Vedtægter

Bestyrelsens udkast Vedtægter Ejerforeningen matrikel o Bestyrelsens udkast Vedtægter Ejerforeningen Forhåbningsholms Allé A og B Matr. Nr.: o, Frederiksberg Forhåbningsholms Alle A og B Anmelder: ADBO ejendomsforvaltning ApS Borups

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for Sag nr. 17027/TT Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] Matr.nr.: 6-df Ejerlejl.nr. 1-31 Ejerlav: Glostrup by og sogn ANMELDER Advokat Torben Thomasen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK 1. Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er "Ejerforeningen Dueodde Feriepark". 2. Hjemsted og værneting 2.1 Foreningens hjemsted er Bornholms Regionskommune.

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Formål og medlemskab 1 Foreningens formål er at administrere alle fælles anliggender for ejerlejlighederne nr. 1-10 af matr. nr. 98 Husum, København - beliggende

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm Ejerlav: Kongens Enghave, København Matr. nr.: delnr. 11 af umatrikuleret kajareal, ejerlejlighederne 1-194 Beliggende: x, 2450 København SV Anmelder: Adv. Jesper Mølgaard Det Gule Pakhus Havnepladsen

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården NAVN, HJEMSTED OG FORMAL Foreningens navn er Ejerforeningen Å-Gården. Janus la Cours Gade 14-26, Arhus C. Ejerforeningens hjemsted er Arhus kommune. 1 2 3 Ejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Navn 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Amicisvej 23. Hjemsted 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg kommune. Formål 3. Foreningens formål er at administrere

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd

V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd J. nr. 37679 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd Foreningen, som er stiftet 8. august 1972, omfatter ejerlejlighedsejere i ejendommen omfattende: matr.nr. 5 bf Nærum by, Nærum, Langebjerg

Læs mere

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup E J E R F O R E N I N G E N H Ø J A G E R B O Højagerparken 2-12, 2750 Ballerup Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO Ejerforeningen matr. nr. 113-a, Ballerup Side

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C Matr.nr. 770 c. Odense bygrunde VEDTÆGTER for Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C der omfatter ejerlejlighederne 1-52. Foreningens navn: 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense

Læs mere

Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund

Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund Matr.nr.: 11 h Vridsløselille By, Anmelder: Advokat Jesper Bach Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Matr.nr. 563 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1-34 Beliggende: Islands brygge 24 A og B 2300 København S Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Navn Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN , Matr. nr. loa, Sohngårdsholm. Hov"edgård, Aalborg jorder. Ejerlejlighed nr. l - 92 $~ A )< -ILlO L-I 1-11-,,/7 ADVOKAl Erling Hansen Vejgård Torv li 9000 Aalborg Tlf. 981376 00 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Slagelse Byboliger I

Vedtægter. for. Ejerforeningen Slagelse Byboliger I Bilag 7.1 Ejerlav: Slagelse Markjorder Anmelder: Matr.nr.: [nr.], ejl. nr. [nr.] Advokat Hans-Peter Jørgensen Beliggende: [nr.], 4200 Slagelse H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Tlf. 33 41 41

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er "EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør".

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør. Matr. nr. 168 a, d, e, og f Korsør købstads markjorder Sammenskrivning af original VEDTÆGT lyst 29-04-1977 med ændringer lyst: 31.08.79-17.07.80-15.07.83 20.12.84-27.05.86-20.06.88 09.05.96-26.06.00-20.12.02

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for. Ejerforeningen Lystofte Park I. matr. nr. 15 ec, ed og ø

Vedtægter for. Ejerforeningen Lystofte Park I. matr. nr. 15 ec, ed og ø Matr.nr. 15 ec, ed og ø Anmelder: Boligexperten-Administration Ejl. 1-79 Vesterbrogade 24, 3.th Beliggende: Lundtofte by, Lundtofte 1620 København V Tlf. 33 22 99 41 Vedtægter for Ejerforeningen Lystofte

Læs mere

-8.0KL1970*A 8928 Matr. nr. 924 ei Aarhus købstads bygrunde.

-8.0KL1970*A 8928 Matr. nr. 924 ei Aarhus købstads bygrunde. -8.0KL1970*A 8928 Matr. nr. 924 ei Aarhus købstads bygrunde. Beliggende: Mejlgade 67-69, - 8000 Aarhus C. Anmelder: ERIK WINTHER NIELSEN advokat Peter Bangsvej 28.1, Valby. grredsret slingen f Tillæg til

Læs mere

Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende

Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende Mat:.nr. 28 f Frederiksberg Beliggende Roskildevej 53-55/Azaleavej 34 2000 Frederiksberg I anledning af, at ejendommen matr.nr. 28 f Frederiksberg

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. Ejerforeningens fonnål er at varetage medlemmernes interesser som ejerlejlighedsejere.

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. Ejerforeningens fonnål er at varetage medlemmernes interesser som ejerlejlighedsejere. Matr.nr.: 12 E, Høje Taastrup by, Høje Taastrup Ejerlejlighed.nr.: 108-149 Adresse: Berings Gade 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 2630 Høje Taastrup Anmelder: INTER LEX Advokater Strandvejen 94 8000 Århus C

Læs mere

V E D T Æ G T E R E J E R F O R E N I N G E N [*] Foreningens navn er: Ejerforeningen [*] Hjemsted: Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

V E D T Æ G T E R E J E R F O R E N I N G E N [*] Foreningens navn er: Ejerforeningen [*] Hjemsted: Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. V E D T Æ G T E R E J E R F O R E N I N G E N [*] Navn: 1. Foreningens navn er: Ejerforeningen [*] Hjemsted: 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. Baggrund, formål, anvendelse, fordelingstal

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vestervang I Vestervang 35-41, Århus

Vedtægter for Ejerforeningen Vestervang I Vestervang 35-41, Århus Vedtægter for Ejerforeningen Vestervang I Vestervang 35-41, Århus 1. Navn. medlemskab. værneting m.v. Foreningens navn er "Ejerforeningen Vestervang I". Foreningen har hjemsted i Vestervang 39, lejlighed

Læs mere

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246 E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R Sofievej 40-246 1 Denne vedtægt lyses som byrde på hver af de i ejendommen matr. nr. 27c Nørre Tranders, Aalborg Jorder oprettede 134 ejerlejligheder, beliggende

Læs mere