Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park"

Transkript

1 Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Forfatter: Louise Rasmussen Revideret den Dokument nr Sags nr

2 Indhold Almindelig orientering... 2 Udbudsform... 2 Projektet... 2 Arbejdets påbegyndelse... 2 Projektoplysninger... 3 Projektet... 3 Beskrivelse... 3 Tilbuddets omfang:... 4 Rådgiveropgaven omfatter:... 4 Budget... 5 Almindelige betingelser... 6 Udbudsform... 6 Kvalitetssikring... 6 Tildelingskriterie... 6 Spørgsmål... 6 Særlige betingelser... 7 Tilbudsgrundlag... 7 Vedståelsesfrist... 7 Tilbudsafgivelse... 7 Forbehold... 7 Tilbudsudvælgelse... 8 Tidsplan... 8 Bilag Konkurrenceudsættelse Vej og Park

3 Almindelig orientering Udbudsform Projektet Nordfyns Kommune, Østergade 23, 5400 Bogense udbyder hermed totalrådgiverydelse i forbindelse med konkurrenceudsættelse af Vej og Park i henhold til tilbudslovens regler om annonceringspligt. Totalrådgiverydelse i forbindelse med konkurrenceudsættelse af Vej og Parks aktiviteter. Alle Vej og Parks aktiviteter finder sted på Materialegården, Møllerled 60, Nr. Esterbølle, 5400 Bogense. Arbejdets påbegyndelse Den overordnede tidsplan er følgende: Licitation den 15. april 2015 kl Kontrahering 20. april 2015 Projektstart 20. april 2015 Rådgiverydelse forventes påbegyndt umiddelbart efter endt licitation og kontraktindgåelse. 2 Konkurrenceudsættelse Vej og Park

4 Projektoplysninger Projektet Beskrivelse Rådgivning i forbindelse med konkurrenceudsættelse af Vej og Park i Nordfyns Kommune. Kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune har besluttet, at konkurrenceudsætte Vej og Parks aktiviteter. Det er ligeledes besluttet, at Vej og Park har mulighed for at afgive et kontrolbud på opgaven. Rådgivning i forbindelse med afgivelse af kontrolbud varetages af anden rådgiver. Vej og Park har siden Kommunesammenlægningen i 2007 gennemgået en løbende effektivisering og omorganisering. Vej og Park blev i 2010 samlet i én enhed på Materialegården i Nr. Esterbølle. Både driftspersonale, driftsledelse og administration er samlet her. Alle opgaver registreres i tids- og opgaveregistreringssystem, og der foreligger en totalopgørelse over tidsforbruget på alle opgaver, maskiner m.v. Opgaverne i Vej og Park skal konkurrenceudsættes i 3 pakker over en 4 årig periode, således, at alle områder har været konkurrenceudsat i Se nedenstående udbudsplan: *Asfaltbelægninger samt drift og vedligehold af gadelys er udenfor projektet. 3 Konkurrenceudsættelse Vej og Park

5 Der skal laves en opmåling og beskrivelse af de kommunale fysiske områder og lokaliteter samt en beskrivelse af serviceniveau i forhold til de forskellige opgaver. Der skal ligeledes udarbejdes materiale til brug for konkurrenceudsættelsen samt rådgivning i den efterfølgende proces indtil kontrahering samt opfølgning på kontrakterne. Der skal også påregnes rådgivning i forhold til håndtering af bygninger, maskiner. Tilbuddet skal afgives, i forhold til udbudsplanen således, at det er muligt at stoppe processen efter hvert udbud af en pakke. De grønne områder er ikke opmålte, og der findes ingen beskrivelser af serviceniveauerne. Der forefindes papirkort over områderne, og der kan leveres udtræk som GIS eller DXF-filer. Alle kommunens grunde med en unik ID kan leveres tilknyttet teknisk kort. Der kan ligeledes leveres ECW-filer, baggrundskort herunder luftfoto Det konkrete areal, som skal opmåles kendes ikke, men det forventes at være ca områder, som skal opmåles og registreres. Der skal tåles en afvigelse på +/- 25%. For vejområdet er der en delvis mængdeopgørelse i vejvedligeholdelsessystemet RoSy. Opmålingerne skal udføres med udgangspunkt i ca. 825 km. vej Tilbuddets omfang: Rådgiveropgaven omfatter: Totalrådgivning: Opgaven omfatter en totalrådgivning for hele konkurrenceprocessen, med opsamling af beskrivelser og registrering af mængder samt styring og kvalificeringen af beskrivelserne. Rådgiver er tovholder for processen med mængderegistrering og beskrivelser, men hvor kommunen bidrager med viden om serviceniveau, beliggenhed af arealer m.v. Styring af processen: Rådgiver skal forestå styring af processen som proceskonsulent og skal udarbejde og sikre at der ligger et samlet udbudsmateriale klar til udbud. Styring af processen indebærer også deltagelse i styregruppeog projektgruppemøder. Rådgiver udarbejder dagsorden og udfærdiger referat fra møderne. Der skal påregnes tid til mødedeltagelsen i rimeligt omfang hele processen igennem afholdt i Nordfyns Kommune. Alle udgifter til kørsel m.v. skal være indeholdt i tilbudsprisen. 4 Konkurrenceudsættelse Vej og Park

6 Det forudsættes, at rådgiver varetager opgaven med at sikre, at der ligger et samlet udbudsmateriale samt varetager hele udbudsprocessen, udvælgelse og kontrol at buddene, kontrahering og opfølgning med kontraktholder. Økonomi og jura: Tilbudsgiver skal kunne rådgive Nordfyns Kommune i alle økonomiske og juridiske forhold i relation til konkurrenceudsættelsen af Vej og Park, herunder forhold omkring: personale konsekvenser for virksomhedsoverdragelse af medarbejdere afdækning af eventuelle risikofaktorer eller lign. forud for udbuddene optimal udnyttelse af Vej og Parks maskinpark efter konkurrenceudsættelsen af de enkelte pakker økonomiske konsekvenser udbudsforhold, herunder maskiner og bygninger mv. Endvidere skal tilbudsgiver forud for udbud af pakke 1, 2 og 3 udarbejde relevante notater om forskellige mulige scenarier indenfor personale, udnyttelse af maskinparken, udbudsformer og lignende. Ovenstående skal blandt andet sikre, at Nordfyns Kommune får en optimal ressourceudnyttelse i Vej og Park frem til den fulde implementering af konkurrenceudsættelsen i Alle økonomiske og juridiske forhold skal endvidere afklares i tæt samarbejde med Økonomi og Løn samt Vej og Park i Nordfyns Kommune. Implementering: Rådgiver skal beskrive processen for implementering i driftsstyringen/ledelsen og vurdere påvirkning for driftsledelsens kontrol og kvalitetssikring. Der skal i samarbejde med Vej og Park udvikles kontrolværktøjer, som sikre den fremadrettede kvalitetssikring af opgaverne. Alle faser skal opdeles i forhold til udbudsplanen, så det er muligt at tilvælge pakke 1, 2 eller 3 frit. Budget Det samlede driftsbudget der sker udbud for er ca mio. kr. årligt, når alt er udbudt over en 4 årig periode. 5 Konkurrenceudsættelse Vej og Park

7 Almindelige betingelser Udbudsform Projektet udbydes i henhold til Tilbudslovens 15a med krav om offentliggørelse af udbuddet. Kvalitetssikring Rådgiveren skal ved tilbuddet vedlægge kvalitetssikringsmateriale indeholdende redegørelse for tilbudsgivers procedurer for kvalitetssikring af egne arbejder og evt. underrådgivers arbejder. Tildelingskriterie Tildelingskriteriet på opgaven er det for Nordfyns Kommune økonomisk mest fordelagtige tilbud. Tildelingskriterierne er, og vægtes som følgende: Pris på rådgiverydelsen vægtes med 50 %. Prisen (Totalrådgiverydelse) vurderes med udgangspunkt i den afgivne pris ud for de enkelte pakker i udbudsfasen. Med hovedvægt på 1. pakke. Procesbeskrivelse vægtes med 30 %. Tilbudsgivers procesbeskrivelse vurderes ud fra det forløb, der sikrer det bedste resultat for den samlede proces indenfor projektets økonomiske og tidsmæssige rammer. Referenceprojekter vægtes med 20 %. Tilbudsgivers referencer i forhold til erfaring med lignende projekter som konkurrenceudsættelse, udlicitering, partnering elle andre kommunale entreprenørfunktioner. Referenceprojekter skal være gennemført og må maksimalt være 5 år gamle. Spørgsmål Eventuelle spørgsmål skal rettes skriftligt og senest være udbyder i hænde den 13. april 2015 kl Eventuelt rettelsesblad og svar på spørgsmål vil blive uploadet på Nordfyns Kommunes hjemmeside senest 14. april Spørgsmål skal sendes til att. Louise Rasmussen, med teksten Spørgsmål til totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park i emnefeltet. 6 Konkurrenceudsættelse Vej og Park

8 Særlige betingelser Tilbudsgrundlag I følgende prioriteret rækkefølge: o o o Nærværende udbudsbetingelser. Eventuelle rettelsesblade. ABR 89, tilbudsloven, cirkulære om fast pris og tid Den tilbudsgivende har pligt til at læse udbudsbeskrivelsen i sin fulde længde. Vedståelsesfrist Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud indtil 3 måneder efter tilbudsdatoen. Endelig aftale er først indgået, når der foreligger en skriftlig rådgiveraftale, underskrevet af begge parter. Tilbudsafgivelse Tilbud afgives skriftligt og i underskreven stand i et eksemplar, og fremsendes til: Nordfyns Kommune Teknik, Erhverv og Kultur Driftsafdelingen Rådhuspladsen Otterup Att.: Driftschef Louise Rasmussen Tilbud skal være Nordfyns Kommune i hænde senest 15. april 2015, kl Tilbud kan også sendes via mail til og skal ligeledes være Nordfyns Kommune i hænde senest den 15. april 2015, kl Tilbud, som fremsendes pr. post eller mail eller afleveres personligt, skal være tydeligt mærket med TILBUD og Rådgiverydelse i forbindelse med konkurrenceudsættelse af Vej og Park. Rådgiversnavn samt kontaktperson skal ligeledes fremgå tydeligt. Det er alene tilbudsgivers ansvar at dennes tilbud er til stede på licitationstidspunktet. Med tilbud afleveres tro- og loveerklæring i underskrevet stand, beskrivelse af referenceprojekter, en procesbeskrivelse samt kvalitetssikringsmateriale. Forbehold Der accepteres kun DANSKE ARK og FRIs Standardforbehold, såfremt der tages andre forbehold, vil tilbuddet blive betragtet som ikke konditionsmæssig. 7 Konkurrenceudsættelse Vej og Park

9 Tilbudsudvælgelse Det er vigtigt for Nordfyns Kommunes vurdering af de indkomne tilbud, at tilbudsmaterialet er nøje specificeret (ud fra faserne), således at omfanget af det tilbudte projekt kan vurderes. Udbyder forbeholder sig retten til at udtage alle faser i rådgiverydelsen. Tidsplan Licitationsdato for rådgiver 15. april 2015 Kontraktindgåelse 20. april 2015 Projektstart 20. april 2015 Konkurrenceudsættelse sept./okt Igangsætning af 1. udbudspakke januar 2016 Igangsætning af 2. udbudspakke januar 2018 Igangsætning af 3. udbudspakke januar 2020 Implementeringsperiode slut august 2020 Bilag Ingen. 8 Konkurrenceudsættelse Vej og Park

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 24. oktober 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid 1 ORIENTERING OM UDBUD... 1 2 UDBUD... 3 2.1

Læs mere

Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret,

Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret, Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret, Vinge. Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret,

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale Udbud af kapitalforvaltning for Landsbyggefonden og Byggeskadefonden Marts 2015 Udbudsmateriale Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Udbudsbetingelser 5 2.1. Udbudsform 5 2.2. Ordregiver 5 2.3. Oplysninger

Læs mere

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark.

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 20. august 2013 Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 1 Indholdsfortegnelse 1. BETINGELSER... 4 1.1. Baggrund... 4

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013

Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013 Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013 Vejen Kommune 1 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune, Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Rammeaftaler vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget hjem efter servicelovens 83 og 91 Forventet Annonceringsdato: 27. september 2013

Læs mere

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter Projekt- og ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter 28.01.2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Aarhus Internationale Sejlsportscenter 3 3. Overordnet tidsplan

Læs mere

Udbud af IT-løsning til håndtering af Debitoropgaven i Jammerbugt Kommune.

Udbud af IT-løsning til håndtering af Debitoropgaven i Jammerbugt Kommune. Tilbudsgrundlag vedr. Debitorsystem Den 10. juli 2013 Udbud af IT-løsning til håndtering af Debitoropgaven i Jammerbugt Kommune. Udbudsbetingelser omfattet af tilbudsloven jvf. lovbekendtgørelse nr. 1410/2007

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX.

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX. Udbudsmateriale Offentligt EU-udbud Levering af lokal basal erhvervsservice til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: XXXX XXXX Side 1 af 27 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Ordregiver...3 1.2 Udbuddets omfang...3

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Udbudsmateriale. Århus Kommune 2007/S 159-198789. Juridisk Afdeling. Udbud af advokatydelser

Udbudsmateriale. Århus Kommune 2007/S 159-198789. Juridisk Afdeling. Udbud af advokatydelser Udbudsmateriale 2007/S 159-198789 Århus Kommune Juridisk Afdeling Udbud af advokatydelser Udbudsmateriale 24. september 2007 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Juridisk Afdeling Århus Kommune, Juridisk

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 TILBUDSINDHENTNING Tjenesteydelse På levering af Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 Svendborg Kommune 2. juni 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.2 Generel beskrivelse af udbuddet...4 1.2

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering Udbudsbetingelser vedr. Udbud ved Annoncering Vedrørende levering (leje) af borde, bænke, scene mv. til Landsstævne 2013 i Esbjerg fra den 29. juni - 7. juli 2013 November 2012 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskrivelse af totalrådgivers opgave

Beskrivelse af totalrådgivers opgave Bydende ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk SIDE 1/5 Udbudsbrev Engparken Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 Som tidligere meddelt er De blevet prækvalificeret

Læs mere

LEVERANCE AF FARTVISERE

LEVERANCE AF FARTVISERE UDBUDSBETINGELSER (BUT) LEVERANCE AF FARTVISERE JULI 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...1-1 1.1 Læsevejledning...1-1 2. Organisation, styring og lovgrundlag...2-1 2.1 Organisation...2-1 2.1.1 Projektets parter...2-1 2.1.2

Læs mere

Mercantec. Prækvalifikationsmateriale. Begrænset udbud. Bygherrerådgivning. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082

Mercantec. Prækvalifikationsmateriale. Begrænset udbud. Bygherrerådgivning. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082 Mercantec Prækvalifikationsmateriale Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082 Begrænset udbud Bygherrerådgivning August 2014 1. Indledning 1.1 Ordregiver Mercantec H.C. Andersens Vej 9 8800 Viborg Att.:

Læs mere

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. december 2011 BUT Mindre totalentrepriser 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER OM UDBUD OG

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere