UDKAST. Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST. Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler"

Transkript

1 UDKAST Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler 2013

2 Vejledning Oplag [xxxx] stk. On-line ISBN [xxxx] ISBN [xxxx] Design: Liebling A/S Tryk: Rosendahls [Navn] Redegørelsen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Hovedbidrag til de enkelte kapitler er forfattet af: Kapitel 1: [Navn (e)] Kapitel 2: [Navn (e)] Kapitel 3: [Navn (e)] Kapitel 4: [Navn (e)] [Måned og år]

3 Indhold Kapitel 1 Indledning og opsummering Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i udbud kan skabe praktikpladser Sammenfatning Vejledningens struktur... 6 Kapitel 2: Følg- eller forklarprincippet Hvad indebærer princippet? Hvilke ordregivere er omfattet? Hvilke kontrakter er omfattet? Indberetning til Erhvervs- og Vækstministeriet for alle ministerier... 9 Kapitel 3: Hvilke regler gælder? Tre betingelser Vilkåret skal overholde TEUF s regler og grundlæggende principper Vilkåret skal være knyttet til kontraktens udførelse Vilkåret skal fremgå af udbudsbekendtgørelsen eller udbudsbetingelserne Kapitel 4: Formulering af kontraktvilkår Afgrænsning af persongruppe Overførsel af allerede ansatte elever til opgaven eller krav om ny-ansættelse Kontraktopfølgning og håndhævelse Kapitel 6 Læs mere... 21

4 SIDE 4 KAPITEL 1 INDLEDNING OG OPSUMMERING Kapitel 1 Indledning og opsummering 1.1 Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i udbud kan skabe praktikpladser Der mangler praktikpladser til unge på erhvervsuddannelserne i Danmark. Det medfører, at mange unge har svært ved at færdiggøre deres uddannelsesforløb. Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i udbud kan bidrage til, at der bliver skabt praktikpladser. Klausulerne indebærer, at leverandøren der vinder udbuddet forpligtes til at anvende elever i i forbindelse med udførelsen af den udbudte opgave. Boks 1.1 Hvad er en social klausul om uddannelses- og praktikaftaler? En social klausul om uddannelses- og praktikaftaler er et kontraktvilkår, som den ordregivende myndighed kan stille i forbindelse med udbud af bygge- og anlægskontrakter og tjenesteydelseskontrakter. Den sociale klausul fastlægger, at leverandøren skal benytte elever i opgaveløsningen. Kontraktvilkåret er ikke et af de elementer, som tilbudsgiverne kan konkurrere om. Det vil sige, at vilkåret er gældende uanset hvilken leverandør, der vinder opgaven. Hvis en tilbudsgiver ikke accepterer vilkåret, fx ved at tage forbehold, er tilbuddet ikke i overensstemmelse med udbudsbetingelserne og er dermed ukonditionsmæssigt. Ordregiver er i givet fald som udgangspunkt både berettiget og forpligtet til at afvise ansøgningen/tilbuddet. Regeringen lægger vægt på, at der er praktikpladser til unge under uddannelse. For at skabe flere praktikpladser har regeringen med finansloven for 2013 fastlagt, at sociale klausuler skal anvendes hyppigere i staten. Samtidig har regeringen aftalt med KL og Danske Regioner, at kommuner og regioner også skal sikre brug af sociale klausuler om praktikpladser. Statslige ordregivere er i dag forpligtet til at overveje at anvende sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i relevante udbud. Fra den 1. januar 2014 gælder forpligtelsen tillige for kommunale og regionale ordregivere. Pligten baserer sig på et såkaldt følg-eller-forklar - princip. Princippet indebærer, at ordregiverne i relevante udbud enten skal anvende sociale klausuler eller forklare offentligt, hvorfor de ikke gør det. Denne vejledning har til formål at hjælpe offentlige indkøbere og udbudskonsulenter med at anvende sociale klausuler i praksis. Konkret anviser vejledningen, hvad følg-eller-forklar princippet indebærer, og hvordan en social klausul om praktikpladser kan formuleres og indgå i et udbud. Vejledningens målgruppe er offentlige indkøbere og udbudskonsulenter i statslige, regionale og kommunale myndigheder, herunder også selvejende institutioner såsom uddannelsesinstitutioner. Alle parter er omfattet af følg-eller-forklar -princippet. Brugen af sociale klausuler skal have hjemmel i lovgivningen ii. Vejledningen fokuserer derfor alene på praktikpladser, der er omfattet af lov om erhvervsuddannelser og lov om erhvervsgrunduddannelser m.v., eller lignende i andre lande. Det skyldes, at de to love er de eneste lovregulerede ungdomsuddannelser med et praktikforløb i Danmark. Begge uddannelsesord-

5 SIDE 5 VEJLEDNING ninger omfatter en flerhed af uddannelser inden for bl.a. byggeri, transport, medier, sundhed, elektricitet, service m.v. Et praktikforløb beror på en aftale mellem en elev under uddannelse og en arbejdsgiver iii. Beskrivelsen af de retlige rammer for brugen af sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler tager udgangspunkt i offentlige kontrakter, der er omfattet af EU s udbudsdirektiver, dvs. kontrakter der overstiger EU s tærskelværdier for indkøb. Vejledningen tager udgangspunkt i Rapport om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud (december 2012) iv, der bl.a. gennemgår de retlige rammer for anvendelsen af sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler. 1.2 Sammenfatning Nedenstående boks opsummerer de væsentligste konklusioner fra vejledningen. Boks 1.2 Væsentligste konklusioner Statslige, regionale og kommunale ordregivere, herunder selvejende institutioner såsom uddannelsesinstitutioner, er via følg-eller-forklarprincippet forpligtet til at overveje at bruge sociale klausuler om uddannelses- og praktikpladser i relevante udbud, jf. kapitel 2. Afgrænsningen af relevante udbud er ens for statslige, regionale og kommunale ordregivere. Relevante udbud er som udgangspunkt:» Bygge- og anlægskontrakter, hvor kontrakten udføres i Danmark, og har en varighed på minimum 6 måneder og en kontraktværdi på mindst 10 mio. eks. moms og/eller en lønsum på 4 mio. kr.» Tjenesteydelseskontrakter, hvor kontrakten udføres i Danmark, og har et driftselement (fx rengøring eller kantinedrift), en varighed på minimum 6 måneder og en kontraktværdi på mindst 10 mio. eks. moms og/eller en lønsum på 4. mio. kr. Ordregiver kan lovligt anvende sociale klausuler, når tre betingelser er opfyldt. Disse betingelser er, jf. kapitel 3:» Kravet overholder EU-retten, dvs. det er proportionalt og ikke-diskriminerende» Kravet er knyttet til kontraktens udførelse» Kravet er offentliggjort i udbudsbetingelserne eller udbudsbekendtgørelsen. Den førstnævnte betingelse indebærer bl.a., at det ikke er tilladt at stille krav om danske elever, eller elever fra en bestemt erhvervsskole eller geografisk område. Den ordregivende myndighed skal acceptere, at leverandøren medbringer elever fra andre EU-lande, der er omfattet af tilsvarende ordninger, dvs. ordninger med et uddannelsesmæssigt formål, jf. kapitel 3. I forbindelse med den konkrete formulering af kravet (kontraktvilkåret) om anvendelse af elever, skal ordregiver overveje, hvilke persongrupper der skal omfattes, hvorvidt leverandøren kan overføre allerede ansatte elever til opgaven, og hvordan opfølgning og håndhævelse skal gennemføres, jf. kapitel 4.

6 SIDE 6 KAPITEL 1 INDLEDNING OG OPSUMMERING 1.3 Vejledningens struktur Vejledningen består af seks kapitler.» Kapitel 2 redegør for følg- eller forklarprincippet» Kapitel 3 redegør for de juridiske rammer for, hvornår sociale klausuler om uddannelsesog praktikaftaler lovligt kan anvendes.» Kapitel 4 giver konkrete forslag til, hvordan en social klausul om uddannelses- og praktikaftaler kan udformes.

7 SIDE 7 VEJLEDNING Kapitel 2: Følg- eller forklarprincippet Regionale og kommunale ordregivere er fra 1. januar 2014 forpligtet til i relevante udbud efter følg- eller-forklar -princippet at overveje brugen af sociale klausuler om uddannelsesog praktikaftaler. Statslige ordregivere har siden den 6. februar 2013 været omfattet af forpligtelsen. Forpligtelsen følger af henholdsvis finansloven for 2013 og aftalerne om kommunerne og regionernes økonomi for I dette kapitel gennemgås hvad følg-eller-forklar -princippet indebærer, hvilke ordregivere der er omfattet, og hvad der forstås ved et relevant udbud. 2.1 Hvad indebærer princippet? Følg-eller-forklar -princippet indebærer en pligt for offentlige ordregivere til enten at anvende klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i relevante udbud eller forklare, hvorfor de ikke gør. Hvad der forstås ved relevante udbud vil blive belyst i vejledningens afsnit 2.3. Ordregiver skal inden udbuddet offentliggøres starte med at fastslå, om den konkrete kontrakt er omfattet af kategorien relevante udbud. Falder kontrakten ind under kategorien relevante udbud, skal ordregivere foretage en konkret vurdering af, om kontrakten egner sig til en social klausul om uddannelses og praktikaftaler. Baggrunden herfor er, at lovligheden af sociale klausuler i et offentligt udbud altid beror på en konkret vurdering i hen hold til EU s udbudsregler. Ordregiver skal bl.a. overveje, om en social klausul i et konkret udbud er proportionalt i forhold til opgaven, som skal udbydes, og om klausulen kan medføre en overtrædelse af ikke-diskrimination- og ligebehandlingsprincipperne. Disse forhold vil blive belyst i kapitel 3. Hvis ordregiver vælger ikke at bruge en social klausul om uddannelses- og praktikaftaler i det relevante udbud, skal ordregiver forklare grunden herfor. Forklaringen skal fremgå af ordregivers hjemmeside, med en begrundelse for, hvorfor der ikke er anvendt en social klausul. Begrundelsen kan for eksempel være, at der ikke er mangel på praktikpladser indenfor det uddannelsesområde, som er relevant for den konkrete kontrakt, eller at det ikke vil være proportionalt at stille en social klausul i kontrakten. Har ordregiver indgået en frivillig partnerskabsaftale v med henblik på at skaffe praktikpladser, kan det også være en forklaring på, hvorfor ordregiver ikke anvender en social klausul. Finder ordregiver, at kontrakten ikke falder ind under relevante udbud, skal ordregiveren ikke foretage sig yderligere. Der er således ikke pligt til at forklare, hvorfor udbuddet ikke omfatter en social klausul om uddannelses- og praktikpladser. Dog er ordregivere ikke afskåret fra at anvende sociale klausuler i kontrakter, som falder udenfor kategorien relevante udbud, så længe dette sker indenfor de juridiske rammer.

8 SIDE 8 KAPITEL 2: FØLG- ELLER FORKLARPRINCIPPET 2.2 Hvilke ordregivere er omfattet? Følg-eller-forklar -princippet gælder for alle statslige ordregivere mens regionale og kommunale ordregivere først omfattes af forpligtelsen pr. 1. januar Ved statslige ordregivere skal forstås alle statslige myndigheder og dertil tilknyttede institutioner, samt selvejende institutioner såsom uddannelsesinstitutioner mv. Eksempler på statslige ordregivere er ministerier, domstolene, politiet, gymnasier, universiteter mv. Desuden er selskaber, som fuldt ud er ejet af offentlige myndigheder og ikke er i konkurrence tillige omfattet. Eksempler på statslige virksomheder er Sund og Bælt Holding A/S, Energinet.dk, Metroselskabet I/S, Udviklingsselskabet By og Havn I/S, Statens Ejendomssalg A/S, Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S, DSB samt Finansiel Stabilitet A/S. Regionale og kommunale ordregivere omfatter alle regioner og kommuner, og dertil tilknyttede institutioner, som fx folkeskoler og plejecentre. Kommunale- og regionale sammenslutninger er også forpligtet af princippet. Det omfatter bl.a. Danske Regioner og Kommunernes Landsforening. 2.3 Hvilke kontrakter er omfattet? De relevante udbud efter følg-eller-forklar princippet er som udgangspunkt bygge- og anlægskontrakter, og tjenesteydelseskontrakter, som udføres i Danmark og opfylder nedenstående krav:» Bygge- og anlægskontrakter, som har en varighed af mindst 6 måneder, samt en kontraktværdi på mindst 10 mio. kr. eksklusiv moms og/eller minimum lønsum på 4 mio. kr., eller» Tjenesteydelseskontrakter som har en varighed af mindst 6 måneder, samt en kontraktværdi på mindst 10 mio. kr. eksklusiv og/eller minimum lønsum på 4 mio. kr. Derudover skal tjenesteydelseskontrakter indeholde et driftselement. Som eksempel hertil kan nævnes rengøringsydelseskontrakter, kantinedrift mv. Ved vareindkøbskontraker vil kravet om anvendelse af sociale klausuler om uddannelses- og praktikpladser skulle angå produktionsfasen. Oftest vil produktionen af varerne foregå udenfor Danmark. Det gør vareindkøbskontrakterne uegnet til formålet om at skabe flere uddannelses- og praktikpladser i Danmark. Afgrænsningen af relevante udbud er ens for såvel statslige, regionale og kommunale ordregivere. Det skal understreges, at udenlandske leverandører har ret til at ansætte elever fra deres hjemland eller andre EU-lande, under forudsætning af at eleverne er omfattet af uddannelsesordninger, som svarer til de danske uddannelsesordninger. Det betyder, at en social klausul om ansættelse af praktikanter ikke nødvendigvis vil skabe praktikpladser for danske elever under uddannelse.

9 SIDE 9 VEJLEDNING Figur 2.1 Skematisk oversigt over følg-eller-forklarprincippet 2.4 Indberetning til Erhvervs- og Vækstministeriet for alle ministerier For at kunne gøre status på indsatsen for at skabe praktikpladser på tværs af de statslige institutioner, skal alle ministerier ved udgangen af 2013 udarbejde en status på anvendelsen af klausulerne indenfor ministerområdet og sende den til Erhvervs- og Vækstministeriet. Status skal indeholde hvor mange relevante udbud de har haft, og i hvilket omfang, der er anvendt sociale klausuler i udbuddene. Eksempel på en indberetning til Erhvervs- og Vækstministeriet fremgår af boks 2.2. Boks 2.2 Eksempel på indberetning til Erhvervs- og Vækstministeriet [Ministerium X med tilknyttede institutioner m.v ] har i perioden [mm.åååå mm.åååå] gennemført [xx] offentlige udbud, hvoraf [x] af dem tilhørte kategorien relevante udbud. Der er indsat krav om ansættelse af elever i [x] relevante udbud, som har svaret til [xx] personer eller xx-antal årsværk. I [X ]relevante udbud har ministeriet ikke stillet krav om ansættelse af elever. De væsentligste forklaringer hertil er (afkrydses): Det er i det konkrete udbud ikke muligt indenfor de juridiske rammer at anvende en klausul., Det er vurderet, at det er mere hensigtsmæssigt at anvende frivillige partnerskabsaftaler Andet: [forklaring angives]

10 SIDE 10 KAPITEL 2: FØLG- ELLER FORKLARPRINCIPPET Kommunale og regionale ordregivere er ikke underlagt en indberetningspligt til Erhvervs- og Vækstministeriet. Det anbefales dog, at kommunerne og regionerne ved udgangen af 2014 gør status over effekten af følg- eller forklarprincippet.

11 SIDE 11 VEJLEDNING Kapitel 3: Hvilke regler gælder? Har ordregiver fastslået, at kontrakten der skal udbydes falder ind under kategorien relevante udbud, skal ordregiver sikre sig, at klausulen udformes i overensstemmelse med EU s udbudsregler. Når ordregiver indgår kontrakter, der overstiger udbudsdirektivernes tærskelværdier, skal ordregiver overholde EU s udbudsregler. Ved EU s udbudsregler forstås udbudsdirektiverne og regler og grundlæggende principper i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). Dette kapitel gennemgår, hvilke regler og principper ordregiver skal iagttage ved vurderingen af, om der i det konkrete EU-udbud lovligt kan stilles en social klausul om uddannelses- og praktikaftaler. Hvis kontrakten under tærskelværdierne i udbudsdirektiverne, er det Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens opfattelse, at der er videre rammer for brugen af sociale klausuler, end hvis kontrakten er omfattet af udbudsdirektiverne. 3.1 Tre betingelser Ordregiver kan lovligt i et udbud omfattet af udbudsdirektiverne stille krav (kontraktvilkår) om, at leverandøren ansætter en eller flere elever til udførelse af opgaven. Der er dog er dog en forudsætning, at vilkåret» overholder TEUF s regler og grundlæggende principper.» er knyttet til kontraktens udførelse.» er offentliggjort i udbudsbekendtgørelsen eller udbudsbetingelserne. Essensen af betingelserne er, at ordregiver alene må stille krav om ansættelse af elever til brug for leverandørens udførelse af den konkrete opgave, og kravet skal være rimeligt (proportionalt) i forhold til opgaven. Samtidig skal ordregiver acceptere, at leverandøren kan ansætte elever fra en anden medlemsstat, som er omfattet af en ordning med et uddannelsesmæssigt formål. I afsnit er de tre betingelser nærmere beskrevet. 3.2 Vilkåret skal overholde TEUF s regler og grundlæggende principper Det er en betingelse, at klausulen overholder EU-retten, herunder Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmådes (TEUF) principper om proportionalitet, ikke-diskrimination og ligebehandling. Vilkåret skal være proportionalt Proportionalitetsprincippet indebærer, at en ordregiver ikke må stille krav til leverandørerne, som er uegnede eller går ud over, hvad der er nødvendigt i forhold til kontraktens udførelse. Med andre ord skal kravet til leverandøren være rimeligt i forhold til den udbudte opgave.

12 SIDE 12 KAPITEL 3: HVILKE REGLER GÆLDER? Forpligtelsen til at ansætte elever skal dermed vurderes i forhold til den opgave, som ordregiver udbyder. I vurderingen skal ordregiver inddrage følgende forhold:» Er kravet om elever relevant i forhold til de arbejdsopgaver kontrakten indeholder? Ordregiver skal først og fremmest vurdere, om vilkåret er egnet til/relevant for udførelsen af den pågældende kontrakt. Hvis kontrakten alene indebærer arbejdsopgaver, som ikke er relevant for uddannelses- og praktikaftaler, vil det som udgangspunkt ikke være proportionalt at stille krav om ansættelse af elever til at udføre opgaven. Typisk vil håndværksarbejder (udførende fag, fx tømrer, snedker og murer) være relevante for uddannelses- og praktikaftalerne, men kontrakten kan konkret indebære, at der primært skal anvendes specialistviden. I sådanne situationer bør ordregiver overveje, om det er relevant at inddrage elever i opgaveløsningen. Når ordregiver har vurderet, at leverandøren skal anvende faglært arbejdskraft til udførelsen af kontrakten, har ordregiver to muligheder. Ordregiver kan med klausulen fastsætte, at stillinger som besættes med elever skal ske i relation til eksempelvis tømrerarbejdet. Alternativt kan ordregiver lade det være helt op til leverandøren at vælge hvilken slags elever, omfattet af den relevante uddannelseslov, der skal ansættes til opgaven. Det vil således være leverandøren, der beslutter, om der skal ansættes elever i relation til eksempelvis tømrerarbejdet eller i relation til VVS arbejdet i den udbudte kontrakt. Fremgangsmåden benyttes af Københavns Kommune. Sidstnævnte måde kan med fordel anvendes i forbindelse med OPP-projekter, hvor ordregiver som overvejende hovedregel anvender funktionskrav i kravsspecifikationen, og hvor det i høj grad er op til den private leverandør at tilrettelægge projektets anlægsfase. Det medfører, at ordregiver ikke altid på forhånd kan fastslå hvilken type arbejdskraft, der er nødvendig for kontraktens udførelse.» Hvor lang tid må kravet om uddannelses- og praktikaftaler gælde? En klausul om ansættelse af elever må ikke forpligte leverandøren i længere tid end den udbudte kontrakts løbetid. Løber kontrakten eksempelvis 10 måneder, må ordregiver ikke stille krav om ansættelse af en elev i to år. Ordregiver skal i det hele taget vurdere leverandørernes faktiske muligheder for at indgå uddannelses- og praktikaftaler, der ikke overstiger kontraktens løbetid.» Hvor mange elever kan der kræves ansat? Hvis den udbudte opgave vurderes egnet til en klausul om ansættelse af elever, skal antallet af elever der kræves beskæftiget under kontraktens udførelse være proportional med opgavens art og størrelse. Kontraktværdien og den samlede lønsum kan være gode indikatorer for, hvor mange medarbejdere, der kræves for at løse opgaven. Kontraktværdien alene giver ikke nødvendigvis et billede af, hvor mange medarbejdere opgaven kræver, bl.a. fordi materialeomkostninger kan udgøre en væsentlig del her af. På samme måde kan medarbejdergruppens sammensætning have betydning for vurderingen. Ordregiver skal derfor vurdere, hvor meget faguddannet arbejdskraft (med tilhørende erhvervsuddannelser) en leverandør må forventes at anvende på kontraktens udførelse og med afsæt i dette vurdere om, og i givet fald hvor mange elever, der kan stilles krav om. Hvor stor en andel af den relevante faguddannede arbejdskraft eleverne kan udgøre, vil være en konkret vurdering, hvor alle omstændigheder for udførelsen af den konkrete kontrakt inddrages. Det er derfor ikke muligt at give en entydig rettesnor for vurderingen eller en angive en bestemt %-andel. Bl.a. kan det have betydning, hvordan den relevante arbejdskraft er organiseret. Nedenfor findes eksempel på, hvordan Københavns Kommune vurderer en kontrakts elevpotentiale. Københavns Kommune tager udgangspunkt i, at det normalt vil være muligt at beskæftige 10 % praktikanter af det samlede timeantal for faglært arbejde på opgaven.

13 SIDE 13 VEJLEDNING Boks 3.1 Case: Vurdering af elevpotentialet for opgaven I Københavns Kommune (Københavns Ejendomme) vurderer en eksternt tilknyttet rådgiver antallet af elevårsværk i den konkrete kontrakt ud fra den forventede mængde faglært arbejde (med tilhørende erhvervsuddannelse)i opgaven. Opgavens potentiale vurderes ved anvendelse af nedenstående systematik, idet der benyttes et entrepriseeksempel (hoved- og fagentrepriser). Det samlede anlægsbudget opdeles i følgende hovedposter: Håndværkerudgifter xx. kr Øvrige omkostninger xx. kr. Samlet anlægsbudget xx. kr. Håndværkerudgifterne opdeles pr. entreprise og eventuelt yderligere på bygningsdelsniveau for en mere detaljeret vurdering. Reserver og hensættelse til uforudsete udgifter medregnes ikke. For hver entreprise angives den skønnede fagrelevante lønudgift, og på den baggrund vurderes potentialet for elever med udgangspunkt i, at det normalt vil være muligt at beskæftige 10 % praktikanter af det samlede timetal. Potentialet opgøres som antal årsværk (helårsstillinger), man kan i praksis være sammensat af deltidsbeskæftigede på opgaven. Der tages udgangspunkt i en gennemsnitsløn inklusiv sociale ydelser og andre omkostninger til medarbejderen. Opgavens potentiale findes ved følgende formel: Skønnede fagrelevante lønudgifter 10 % = x antal årsværk praktikanter gennemsnitsløn Københavns Kommune vurderer hovedentrepriser samlet, mens fagentrepriser vurderes enkeltvis i forhold til om og i givet fald hvor mange årsværk elever, der kan stilles krav om. Grundet opgavernes forskellige indhold af faglært arbejde, er der stor variation i forholdet mellem opgavens forventede størrelse og det krævede antal årsværk elever. Således har Københavns Kommune stillet krav om et elevårsværk pr. 7 mio. kr. i projekt Plejecentret Sølund, som indebærer en stor andel faglært arbejde, og krav om et elevårsværk pr. 45 mio.kr. i projekt Nordhavnsvej, som indebærer en mindre andel faglært arbejde. Vilkåret må ikke diskriminere eller forskelsbehandle EU s udbudsregler skal bl.a. sikre, at alle virksomheder har lige adgang til offentlige kontrakter. Det vil være i strid med reglerne, hvis ordregiver fastsætter en social klausul, som i realiteten kun kan opfyldes af en leverandør eller en eksklusiv gruppe af leverandører, eller hvis det vil være vanskeligere for leverandører fra andre medlemslande at overholde kravet. En social klausul ikke må heller ikke diskriminere arbejdstagere fra andre medlemslande.

14 SIDE 14 KAPITEL 3: HVILKE REGLER GÆLDER? Lovligheden af et kontraktvilkår afhænger derfor af den nøjagtige ordlyd og af, hvilken virkning det i praksis har for leverandører m.v. fra andre medlemslande. Det vil altid bero på en konkret vurdering om vilkåret er forenelig med EU-retten. For at sikre at kravet om ansættelse af elever ikke diskriminerer leverandører og elever fra andre EU-lande, skal ordregiver tage højde for følgende forhold i forbindelse med formuleringen af klausulen:» Der må ikke stilles krav om danske elever eller elever fra danske uddannelser. Ordregiver kan som udgangspunkt lovligt forpligte leverandøren til at ansætte et bestemt antal eller en bestemt procentdel elever, som med hensyn til nationalitet ikke er begrænset til et bestemt land, til udførelsen af den konkrete opgave. Derimod vil det være ulovligt at stille krav om, at eleverne er omfattet af de danske uddannelsesordninger eller danske elever. Det vil diskriminere elever fra andre EU-lande under tilsvarende uddannelsesordninger. Det vil derfor også være ulovligt, at stille krav om ansættelse af elever fra en bestemt erhvervsskole eller geografisk område. Leverandøren skal frit kunne ansætte elever fra ethvert EU-land, som er omfattet af en uddannelsesordning svarende til den ordning, som søges fremmet med klausulen. Ordregiver skal acceptere elever omfattet af uddannelsesordninger i andre EU-lande også hvis ordningerne har en anden opbygning og indhold end den pågældende danske ordning. Ordregiver kan ikke kræve, at den udenlandske uddannelsesordning er identisk med den danske vi. Afgørende er, at den udenlandske ordning varetager et uddannelsesmæssigt formål. Er det ikke tilfældet, vil ordningen ikke kunne tjene til at opfylde klausulen. Hvis det land, hvor leverandøren er hjemhørende ikke har en relevant uddannelsesordning, kan leverandøren vælge mellem selv at finde eleverne i et andet EU-land eller få anvist elever her i landet, som er omfattet af den danske uddannelsesordning, som klausulen er møntet på. Hvis leverandøren ikke selv har mulighed for eller ønske om at finde elever til opfyldelse af den sociale klausul i et andet EU-land, kan ordregiver henvise leverandøren til en dansk anvisningsenhed (en erhvervsskole) for at få anvist det antal elever, der kræves. Hvis det ikke er muligt for anvisningsenheden at formidle elever, er leverandøren fritaget fra forpligtelsen til at ansætte elever til udførelsen af den udbudte opgave.» Kravet skal formuleres uafhængigt af danske ordninger Et kontraktvilkår om ansættelse af elever skal defineres uafhængigt af de danske uddannelsesordninger. Konkret betyder det, at den pågældende uddannelsesordning (og hermed den omfattede persongruppe) skal beskrives på en sådan måde, at omfanget af uddannelsesordningen og de krav, der ligger heri, kan læses og forstås selvstændigt (uden kendskab til den pågældende danske uddannelsesordning). Det sikrer, at både danske og udenlandske ordregivere kan gøre sig bekendt med klausulens omfang. Samtidig skal ordregiver udtrykkeligt anføre, at leverandører fra andre EU-lande kan opfylde klausulen ved at anvende elever fra andre EU-lande, der er omfattet af lignende uddannelsesordninger. Se konkret eksempel på formulering i boks 4.1.» Der må ikke stilles forskellige krav til små og store leverandører Den sociale klausul skal udformes således, at vilkåret skal opfyldes ensartet, uanset hvilken leverandør der vinder udbuddet, og uanset om leverandøren er en stor eller lille virksomhed. Det skyldes, at vurderingen af hvor mange elever der kan kræves ansat tager udgangspunkt i kontraktens størrelse og karakter og ikke i virksomhedens størrelse. En klausul må derfor ikke fastsætte, at små virksomheder vil kunne nøjes med at ansætte færre elever end en stor virksomhed.

15 SIDE 15 VEJLEDNING 3.3 Vilkåret skal være knyttet til kontraktens udførelse En anden betingelse er, at en social klausul skal være knyttet til kontraktens udførelse. Kravene til kontraktens udførelse skal derfor være knyttet til de opgaver, som er nødvendige for at gennemføre de bygge- og anlægsarbejder eller levere de tjenesteydelser, som ordregiver vil udbyde. De praktikpladser, der kræves oprettet, skal derfor oprettes i tilknytning til den udbudte opgave og ikke i tilknytning til andre af virksomhedens opgaver. Det gælder også, hvis andre af virksomhedens opgaver, er opgaver der udføres for den pågældende ordregiver. Betingelsen er tæt forbundet med betingelsen om, at klausulen skal være proportional. Boks 3.2 Eksempler på hvornår en klausul ikke er knyttet til kontraktens udførelse En social klausul er ikke knyttet til udførelsen af kontrakten, hvis den fx fastsætter:» At en bestemt andel af leverandørens ansatte totalt set skal være elever.» At leverandøren allerede skal have oprettet et antal/en andel praktikpladser i virksomheden for at komme i betragtning.» At leverandøren skal oprette et antal/en andel praktikpladser i forbindelse med en anden kontrakt for ordregiver end den udbudte.» At leverandøren skal oprette et antal/en andel praktikpladser i forbindelse med udførelse af andre opgaver i virksomheden. 3.4 Vilkåret skal fremgå af udbudsbekendtgørelsen eller udbudsbetingelserne Det følger af udbudsdirektiverne, at en social klausul skal fremgå af udbudsbekendtgørelsen eller udbudsbetingelserne. vii Klausulen skal være klart og gennemsigtigt beskrevet. Det er imidlertid Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens opfattelse, at vilkåret som udgangspunkt bør fremgå af udbudsbekendtgørelsen, når der er tale om et begrænset udbud. Det skyldes, at potentielle leverandører, efter styrelsens opfattelse, skal have kendskab til forpligtelsen inden ansøgning om prækvalifikation, da klausulen skal accepteres af den leverandør, der vinder udbuddet. Herved kan leverandøren tage højde for forpligtelsen til at ansætte elever allerede i forbindelse med sin beslutning om, hvorvidt denne ønsker at deltage i udbuddet. Ansættelse af en eller flere elever er et væsentligt kontraktretligt krav, som må forventes at afholde nogle leverandører for at byde. Har ordregiver ikke på tidspunktet for offentliggørelsen af udbudsbekendtgørelsen (begrænset udbud) overblik over, hvorvidt det vil være relevant og juridisk holdbart at stille en klausul om uddannelses- og praktikaftaler, kan ordregiver i stedet tilkendegive i udbudsbekendtgørelsen, at der med kontrakten forventeligt medfølger en pligt til at ansætte elever. Bliver kravet en realitet skal vilkåret udtrykkeligt fremgå af udbudsbetingelserne, som de prækvalificerede modtager. Boks 3.3 Case: Udbudsbekendtgørelse, Københavns Kommune I udbudsbekendtgørelsens afsnit III.1.4) Andre særlige vilkår, som gælder for opfyldelse af kontrakten, har Københavns Kommune anvendt følgende formulering: Det forventes, at der ved nærværende udbud kan stilles krav om, at leverandøren skal beskæftige praktikanter.

16 SIDE 16 KAPITEL 3: HVILKE REGLER GÆLDER? Angiver ordregiver klausulen i udbudsmaterialet, er det Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens anbefaling, at det sker i et udkast til kontrakt og ikke et vilkårligt sted i udbudsbetingelserne. Ordregiver gør hermed særligt opmærksom på, at der er tale om et kontraktvilkår som leverandøren skal opfylde i forbindelse med kontraktens udførelse.

17 SIDE 17 VEJLEDNING Kapitel 4: Formulering af kontraktvilkår Når ordregiver har besluttet sig for at anvende en social klausul om uddannelses- og praktikaftaler i et konkret udbud, og har fået fastlagt, at det vil være proportionalt at stille krav om ansættelse af en eller flere elever, skal ordregiveren gøre sig overvejelser vedrørende formuleringen af klausulen som et kontraktvilkår. Særligt er det vigtigt at formulere klausulen, så den ikke diskriminerer leverandører og elever fra andre EU-lande. I kapitlet redegøres der for, hvilke overvejelser ordregiveren bør gøre sig i forbindelse med formuleringen af klausulen, og der angives konkrete eksempler på, hvordan kontraktvilkåret kan udformes. Forslagene er formuleret under hensyntagen til de juridiske betingelser gennemgået i kapitel Afgrænsning af persongruppe Når ordregiver skal indsætte et vilkår i kontrakten om, at leverandøren skal beskæftige elever til udførelsen af den udbudte opgave, er det vigtigt, at der sker en afgrænsning af den persongruppe, som skal være omfattet af vilkåret, og samtidig at vilkåret har tilknytning til kontraktens genstand. Klausulen skal defineres og afgrænses ud fra de objektive kriterier, der fremgår af den relevante uddannelsesordning. Det betyder, at kontraktvilkåret skal formuleres således, at det samtidig med at være afledt af de omtalte love, skal ligestille den danske uddannelsesordning, som klausulen er baseret på, med tilsvarende uddannelsesordninger i andre EU-lande. Vilkåret skal desuden give leverandørerne mulighed for at kunne ansætte elever fra andre EU-lande, der er omfattet af en tilsvarende uddannelsesordning, som den sociale klausul sigter at fremme Eksempel på, hvordan vilkåret kan formuleres fremgår af boks 4.1. Boks 4.1 Afgrænsning af gruppen Leverandøren skal sikre, at mindst x stillinger, der anvendes til at opfylde denne kontrakt, i relation til de opgaver, som er beskrevet nedenfor, besættes med elever. Ved elever forstås en arbejdstager, med hvem leverandøren indgår eller har indgået en uddannelsesaftale. Uddannelsesaftalen skal indgås som led i et uddannelsesforløb, som eleven følger, og skal være rettet mod, at eleven opnår personlige, sociale og faglige kvalifikationer, som understøtter elevens uddannelsesforløb, og som giver grundlag for beskæftigelse på arbejdsmarkedet. Uddannelsesforløb i medfør af lovbekendtgørelse nr. 987 af 16. august 2010 om erhvervsgrunduddannelser m.v. og i medfør af lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. april 2013 om erhvervsuddannelser anses at opfylde ovenstående krav til uddannelsesforløb. Leverandøren kan indgå uddannelsesaftaler om uddannelsesforløb i medfør af andre tilsvarende uddannelsesordninger i EU, herunder med elever fra andre EU-lande, som opfylder ovenstående krav til et uddannelsesforløb. Stillinger, som besættes med elever, skal ske i relation til følgende opgaver, der er knyttet til kontraktens udførelse:

18 SIDE 18 KAPITEL 4: FORMULERING AF KONTRAKTVILKÅR [Indsæt opgaver, fx tømrerarbejde, VVS arbejde mv.]. Eksemplet i boks 4.1 fastslår hvilken type faguddannet arbejdskraft (med tilhørende erhvervsuddannelse), der skal anvendes til kontraktens udførelse, idet der udtrykkeligt anføres, at elevansættelserne skal ske i relation til fx tømrerarbejde. Ordregiver kan også vælge at lade det være op til leverandøren at bestemme til hvilken type arbejde (med tilhørende erhvervsuddannelse), der skal ansættes elever. I givet fald undlades de tre sidste (kursiverede) linier. Ordregiver kan som i eksemplet i boks 4.1. vælge at fastlægge, at leverandøren skal besætte et bestemt antal stillinger med elever. Alternativt kan ordregiver, som Københavns Kommune, anvende en mere fleksibel model, hvor leverandøren kan vælge at beskæftige en eller flere elever i en kortere periode. Blot skal det samlede antal arbejdstimer, som udføres af elever, svare til beskæftigelsen af et bestemt antal årsværk praktikant(er) i kontraktens løbetid. Se boks 4.2. Københavns Kommune giver leverandøren mulighed for at overføre elever, som leverandøren måtte beskæftige i forvejen, til udførelsen af den udbudte opgave. Boks 4.2 Case: Kontraktvilkår, Københavns Kommune Uddrag af Københavns Kommunes kontraktvilkår om uddannelses- og praktikaftaler: Leverandøren kan vælge at beskæftige en eller flere praktikant(er) i en kortere periode, forudsat at det samlede antal arbejdstimer, som udføres af praktikanter, svarer til beskæftigelsen af X årsværk praktikant(er) i kontraktens løbetid 4.2 Overførsel af allerede ansatte elever til opgaven eller krav om ny-ansættelse Når ordregiver har fået afgrænset persongruppen, er det dernæst vigtigt at overveje, om allerede ansatte elever hos leverandøren kan overføres til den udbudte opgave, eller om der skal ske ny-ansættelser. Eksemplet i boks 4.1 giver leverandøren mulighed for at overføre allerede ansatte elever til den konkrete opgave. Herved tager ordregiver hensyn til de virksomheder, der allerede har oprettet praktikpladser i virksomheden. Hvis leverandøren ikke har elever (indenfor persongruppen i klausulen), der kan overføres til opgaven, vil leverandøren være forpligtet til at ansætte nye elever. Ønsker ordregiver at sikre, at der er tale om egentlige ny-ansættelser, kan ordregiver fastsætte, at leverandøren ikke kan opfylde klausulen ved at overføre elever fra en anden del af leverandørens virksomhed, jf. boks 4.3. Selvom kravet medfører nye praktikpladser, skal ordregiver dog være opmærksom på, at kravet kan risikere at få den virkning, at virksomhederne er tilbageholdende med at indgå uddannelses- og praktikaftaler på frivillig basis, hvis de alligevel bliver forpligtet til at ansætte elever i forbindelse med indgåelse af kontrakter med offentlige myndigheder. Boks 4.3 Krav om ny-ansættelser Leverandøren kan ikke opfylde sin forpligtelse til at beskæftige elever i henhold til pkt. X i kontrakten ved at overføre personer, som ved kontraktens indgåelse er ansat hos leverandøren, til den udbudte kontrakt.

19 SIDE 19 VEJLEDNING 4.3 Kontraktopfølgning og håndhævelse Ovenfor er der givet eksempler på, hvordan uddannelses- og praktikaftaler kan formuleres som kontraktvilkår og pålægges leverandøren at overholde. Dog vil kontraktvilkår om de pågældende krav ikke kunne stå alene, uden at der samtidig indsættes supplerende vilkår, som sikrer overholdelse af vilkåret om ansættelse af elever. Generelt bør ordregivere altid gennemføre en kontraktopfølgning for at sikre sig, at leverandørerne leverer varer og ydelser i overensstemmelse med det aftalte. Herigennem opnår ordregivere den ønskede effekt af deres aftaler. Kontraktopfølgning er særligt relevant i forbindelse med leverandørernes oprettelse af praktik- og elevpladser. Derfor bør ordregiveren anføre i kontrakten, hvordan ordregiver vil følge op på vilkåret, og hvilke sanktionsmuligheder der vil være, såfremt leverandøren ikke overholder forpligtelsen. Københavns Kommune har i den forbindelse gode erfaringer med, at opfølgningen sker ved at leverandøren bl.a. skal fremlægge en praktikantplan for beskæftigelse af praktikanter på opgaven. Derudover er den sociale klausul om praktikpladser et fast punkt på dagsordenen på de løbende byggemøder mellem kommunen og entreprenøren. På møderne forpligtes leverandøren til at oplyse antallet af aktuelle beskæftigede elever. Se hertil boks 4.4, hvor København Kommunes eksempel er angivet. Teksten er et uddrag af kommunens vejledning til kommunens leverandører. Boks 4.4 Case: Opfølgning, Københavns Kommune I forbindelse med projektets gennemførelse skal leverandøren godtgøre, at det krævede antal praktikanter er beskæftiget på den aktuelle opgave. Det sker som følger:» Samtidig med fremlæggelse af arbejdsplan skal leverandøren fremlægge en praktikantplan for beskæftigelse af praktikanter på opgaven.» På byggemøder/projektmøder oplyser leverandøren antallet af aktuelt beskæftigede praktikanter som er en særskilt del af den samlede bemanding, og dette noteres af byggelederen i referatet.» Under udførelsen opdaterer leverandøren løbende praktikplanen, når der sker ændringer i bemandingen, herunder eksempelvis i takt med at underleverandøren starter opgaven. Praktikplanen skal udformes principielt som nedenstående fiktive eksempel, idet det af Københavns Kommune udarbejdede skema herfor kan anvendes. Bygherre: Kommune Projekt: Ombygning af skole Entreprise: Hovedentreprise Entreprenør: A/S beton Antal krævede praktikanter beskæftiget på opgaven: 2,6 Omregnet til månedlige fuldtidsstillinger: 2,6 x entreprisens længde(her 12 måneder) = 31 Projekt: Ombygning af skole Entreprenør: A/S Beton Måned: 1 Måned: 2 Måned: 3 Måned: 12 SUM 2, En måned kan der være 2,5 praktikanter beskæftigede ved, at 2 praktikanter er tilknyttet opgaven hele måneden og 1 praktikant fx først tilknyttes opgaven fra midten af måneden. Praktikantplanens opfyldelse følges løbende på byggemøderne, og håndtering af eventuelle afvigelser aftales i overensstemmelse med entreprisens bestemmelser vedr. sanktioner mv.

20 SIDE 20 KAPITEL 4: FORMULERING AF KONTRAKTVILKÅR Ordregiver skal være opmærksom på, at sociale klausuler er en biforpligtelse til selve den udbudte kontrakt. Det betyder, at der ikke bør indføres meget vidtgående misligholdelsesbeføjelser, hvis der er tale om enkelstående misligholdelse af de pligter, som aftalen omfatter. Det påhviler derfor ordregiveren at skabe balance mellem ikke at være for restriktiv i forhold til kontrol- og håndhævelsesmuligheder, og samtidigt at sikre, at kravet opfyldes. I boks 4.5 er der angivet et eksempel på, hvordan ordregiver kan indsætte et vilkår om kontrolmulighed, og i boks 4.6 et eksempel på, hvad leverandøren bør gøre, hvis vilkåret ikke kan opfyldes. Boks 4.5 Dokumentation Leverandøren skal samtidig med kontraktunderskrivelsen dokumentere, at kravet om beskæftigelse af x stillinger er opfyldt. Herefter skal leverandøren på ordregivers anmodning dokumentere, at kravet om x antal stillinger er opfyldt. Boks 4.6 Oplysningspligt Leverandøren skal give meddelelse til ordregiveren, hvis en stilling, som skal besættes med elever, ikke har kunnet besættes i en periode på mere end x uger. Såfremt ordregiver får mistanke til, at leverandøren ikke overholder sine forpligtelser, er det vigtigt, at der findes en sanktionsbestemmelse i kontrakten. Bestemmelse bør afspejle, at opfyldelse af kravet om ansættelse af elever er vigtigt for ordregiveren. En økonomisk sanktion i form af bodbetaling er et effektiv middel hertil. Et eksempel på hvordan sanktionsbestemmelsen kan formuleres fremgår af boks 4.7. I boks 4.8 findes eksempel på bodsbestemmelse fra Københavns Kommune. Boks 4.7 Misligholdelse og bod Hvis der opstår uenighed om, hvorvidt leverandørens manglende besættelse af stillinger med elever er berettiget, kan ordregiveren forlange en uddybende redegørelse fra leverandøren. Hvis ordregiveren fortsat finder leverandørens handling uberettiget, kan ordregiveren meddele dette til leverandøren med tilkendegivelse af, at manglende besættelse af stillinger med elever vil blive betragtet som misligholdelse af kontrakten. Tilsvarende gælder hvis leverandøren ikke overholder pligten til at dokumentere, at kravet om beskæftigelse af x stillinger er opfyldt. Sker der fortsat misligholdelse fra leverandørens side, er ordregiver berettiget til efter påkrav at kræve en bod på x kr. pr. begyndt uge, indtil leverandøren har dokumenteret, at kravet om beskæftigelse af x stillinger er opfyldt. Boks 4.8 Case: Bodsbestemmelse, Københavns Kommune Københavns Kommune kan kræve, at entreprenøren dokumenterer, at kravet om beskæftigelse af et vist antal årsværk elever er opfyldt. Manglende beskæftigelse af årsværk elever gør kommunen berettiget til at opkræve bod ved opgaveafslutningen. Det fremgår af følgende bodsbestemmelse, som Københavns Kommune anvender i deres klausuler om uddannelsesog praktikaftaler: Såfremt det ved aflevering af opgaven kan konstateres, at leverandøren ikke fuldt ud har beskæftiget det krævede antal årsværk praktikant(er), pålægges leverandøren en bod svarende til DKK pr. manglende årsværk praktikant. Såfremt leverandøren mangler at beskæftige 0,5 praktikant(er) ifalder denne altså en bod på DKK

21 SIDE 21 VEJLEDNING Kapitel 6 Læs mere Her kan du læse mere om:» Sociale klausuler vedrørende uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud: Rapport om sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud (2013) udarbejdet af en tværministeriel arbejdsgruppe viii.» De enkelte erhvervsuddannelser og kontaktoplysninger på erhvervsskolerne m.v.:www.ug.dk.» Sociale hensyn i udbud generelt: Kommissionens vejledning om sociale hensyn ved indkøb En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb (2011).» Dansk Byggeris partnerskabsaftaler: i Personer omfattet af de danske uddannelsesordninger omtales i forskellige sammenhænge på forskelligvis som elever, praktikanter og lærlinge. I denne vejledning anvendes begrebet elever. ii Det er en alment gældende betingelse i dansk ret, at forvaltningens virksomhed skal være legitimeret i en lov eller anden relevant retskilde. Endvidere må offentlige myndigheder kun forfølge saglige formål. Den persongruppe, der skal omfattes af den sociale klausul skal afgrænses objektivt og i overensstemmelse med kriterierne i den pågældende ordning. iii På udannelsesguiden findes information om ordinær uddannelse, voksen- og efteruddannelse samt job og arbejdsmarkedsforhold i Danmark. Guiden, som giver mulighed for at søge på job, uddannelse og fagområde, indeholder nærmere oplysninger om de enkelte erhvervsuddannelser, herunder hvilke erhvervsskoler, der udbyder de enkelte uddannelser, og de enkelte kontaktoplysninger på skolerne. iv Rapport udarbejdet af tværministeriel arbejdsgruppe med repræsentanter fra Erhvervs- og Vækstministeriet, Finansministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Ministeriet for Børn og Undervisning, Klima, Energi- og Bygningsministeriet samt Transportministeriet. Rapporten findes på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside: v Frivillige partnerskabsaftaler kan være i form af aftaler mellem kommuner, regioner, uddannelsesinstitutioner, større bygherrer og relevante interesseorganisationer. Ordningerne er typisk kendetegnet ved, at man gennem dialog, oplysningskampagner og tættere samarbejde mellem kommuner, skoler og virksomheder søger at etablere praktikpladser i relevante virksomheder. vi De danske uddannelseslove indeholder særlige godkendelses- eller bopælskrav. Ordregiver må ikke kræve, at udenlandske leverandører godkendes som praktikvirksomhed eller stille krav om, at eleven er bosat i Danmark, hvis leverandøren selv medbringer elever fra andre EU-lande omfattet af tilsvarende uddannelsesordninger. Se nærmere herom i Rapport om sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud, side 17. vii Jf. også art. 26 i udbudsdirektivet, artikel 38 i forsyningsvirksomhedsdirektivet og artikel 20 i forsvars- og sikkerhedsdirektivet. viii Arbejdsgruppen var repræsenteret ved Erhvervs- og Vækstministeriet, Finansministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Ministeriet for Børn og Undervisning, Klima, Energi- og Bygningsministeriet samt Transportministeriet.

Vejledning om klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse

Vejledning om klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse Dato: 6. februar 2013 Sag: OK-12/16598-4 Vejledning om klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Indledning I dag står ca. 4.300 elever uden en praktikplads. Det er en uholdbar

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud 4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud I forbindelse med udbud som er omfattet udbudsdirektiverne, kan ordregiver lovligt opstille kontraktvilkår sociale klausuler

Læs mere

Vejledning om sociale klausuler i udbud

Vejledning om sociale klausuler i udbud Vejledning om sociale klausuler i udbud September 2016 Vejledning om sociale klausuler i udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Om den konkrete kontrakt indeholder arbejdsopgaver, der er relevante i forhold til uddannelses- og praktikaftaler.

Om den konkrete kontrakt indeholder arbejdsopgaver, der er relevante i forhold til uddannelses- og praktikaftaler. NOTAT Politik/retningslinjer for sociale klausuler 6. maj 2013 (revideret 28. september 2015) 1. Baggrund Som en del af selskabets eksterne personalepolitik har By & Havn vedtaget, at selskabets væsentlige

Læs mere

Uddannelses- og praktikklausuler i offentlige udbud

Uddannelses- og praktikklausuler i offentlige udbud Københavns Kommune Uddannelses- og praktikklausuler i offentlige udbud DFFU den 4. februar 2014 Af Emil Schütze, Specialkonsulent hos Teknik- og Miljøforvaltningen København, den 4. februar 2014 Side 2

Læs mere

Sociale klausuler vedr. praktik- og lærlingepladser i Odense Kommune 2012

Sociale klausuler vedr. praktik- og lærlingepladser i Odense Kommune 2012 Odense Byråd vedtog d. 10 marts 2010 (sagsnr. 2010/026094), at der i forbindelse med udbud af opgaver til private entreprenører/leverandører, skal stilles krav om beskæftigelse af praktikanter og/eller

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Bilag 4. Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til rådgiver

GLOSTRUP KOMMUNE. Bilag 4. Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til rådgiver GLOSTRUP KOMMUNE Bilag 4 Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til rådgiver Rammerne Glostrup Kommune har besluttet, at der i kontrakter med private leverandører så vidt muligt skal stilles krav om

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til Rådgivere.

Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til Rådgivere. Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til Rådgivere. Rammer og organisering Faxe Kommune har besluttet, at der i udbud af opgaver til private leverandører skal stilles krav om beskæftigelse af praktikanter.

Læs mere

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV.

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Side 1 af 5 KLAUSULER 1. TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Entreprenøren forpligter sig til at tiltræde [Charteret for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, FN's Global Compact eller lignende], eller

Læs mere

KONTRAKTBILAG 11. Krav om uddannelses- og praktikaftaler

KONTRAKTBILAG 11. Krav om uddannelses- og praktikaftaler KONTRAKTBILAG 11 Krav om uddannelses- og praktikaftaler Sagsnummer.: 18/561 KRAV OM UDDANNELSES- OG PRAKTIKAFTALER Vejledning til tilbudsgiver/leverandør På baggrund af Regeringens og Danske Regioners

Læs mere

i udbud Bilag 2 Rapport om sociale klausuler om uddannelsesog praktikaftaler i forbindelse med udbud

i udbud Bilag 2 Rapport om sociale klausuler om uddannelsesog praktikaftaler i forbindelse med udbud i udbud Bilag 2 Rapport om sociale klausuler om uddannelsesog praktikaftaler i forbindelse med udbud December 2012 Indhold Kapitel 1 Indledende afsnit... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Afgrænsning og opbygning...

Læs mere

Sociale klausuler - uddannelses- og praktikaftaler

Sociale klausuler - uddannelses- og praktikaftaler Sociale klausuler - uddannelses- og praktikaftaler Indledning Offentlige myndigheder skal ved indgåelse af vareindkøbs-, tjenesteydelses- og bygge- og anlægskontrakter iagttage de fællesskabsretlige udbudsregler,

Læs mere

Vejledning til håndtering af Svendborg Kommunes arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler

Vejledning til håndtering af Svendborg Kommunes arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler Arbejdsklausuler og Uddannelsesklausuler i udbud 1 Vejledning til håndtering af Svendborg Kommunes arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler 1. Indledning Økonomiudvalget vedtog den 18. juni 2013, at der

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Hillerød Kommune. Vejledning i brug af sociale klausuler ved udbud

Hillerød Kommune. Vejledning i brug af sociale klausuler ved udbud Hillerød Kommune Vejledning i brug af sociale klausuler ved udbud Hillerød, august 2012 Der er bred politisk enighed om, at både det offentlige og det private arbejdsmarked skal gøres mere rummeligt. Det

Læs mere

Administrativ forskrift nr. 28

Administrativ forskrift nr. 28 Arbejdsklausul ved indhentning af tilbud på bygge- og anlægsopgaver og tjenesteydelser Administrativ forskrift nr. 28 Ved udbud af bygge- og anlægsarbejder samt tjenesteydelser i Aalborg Kommune skal der

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 L 42 Bilag 1 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale

Læs mere

Procedure ved udbud af opgaver hvor der stilles krav om beskæftigelse af praktikanter

Procedure ved udbud af opgaver hvor der stilles krav om beskæftigelse af praktikanter Halsnæs Kommune Praktikanter og lærlinge i Halsnæs Kommunes udbud Vejledning til projektleder Procedure ved udbud af opgaver hvor der stilles krav om beskæftigelse af praktikanter Byrådet i Halsnæs Kommune

Læs mere

Bilag C, Lærlinge/praktikantvilkår

Bilag C, Lærlinge/praktikantvilkår om Teknisk Rådgivning til konvertering af Fjernvarmekedler på Lygten Vejledning Alle elementfelter skal udfyldes. (dette er et elementfelt) Sidehoved opdateres ved udskift og ved gem som PDF, eller ved

Læs mere

Cirkulære om skærpet anvendelse af sociale klausuler

Cirkulære om skærpet anvendelse af sociale klausuler KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Cirkulære om skærpet anvendelse af sociale klausuler Dette cirkulære erstatter cirkulære dateret 16.12.2013, dokumentnr. 2013-0245492-1. Udsendelse

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

Anvendelse af sociale klausuler Bilag til Indkøbs- og Udbudspolitikken, afsnit 7

Anvendelse af sociale klausuler Bilag til Indkøbs- og Udbudspolitikken, afsnit 7 Sagsnr.: 2010-51634 Dato: 30-01-2013 Dokumentnr.: 2013-23974 Sagsbehandler: Lotte Eun Elming Cpr.: Anvendelse af sociale klausuler Bilag til Indkøbs- og Udbudspolitikken, afsnit 7 Næstved Kommunes indkøbs-

Læs mere

I juni 2013 indgik Regeringen og KL en aftale om kommunernes økonomi for 2014, hvor principperne fra Vækstplan DK blandt andet er lagt til grund.

I juni 2013 indgik Regeringen og KL en aftale om kommunernes økonomi for 2014, hvor principperne fra Vækstplan DK blandt andet er lagt til grund. NOTAT VEDRØRENDE Den 05-12-2013 Sagsbeh: AH/LG Sagsnr.: 2013 Dok.nr.: 2013 Udbud & Indkøb Anvendelse af arbejds- og uddannelsesklausuler ved udbud i Frederiksberg Kommune Notatet har til formål at gøre

Læs mere

Evaluering af følg eller forklar-princippet om sociale klausuler for statslige ordregivere

Evaluering af følg eller forklar-princippet om sociale klausuler for statslige ordregivere Evaluering af følg eller forklar-princippet om sociale klausuler for statslige ordregivere August 2017 SIDE 2 Evaluering af følg eller forklar-princippet om sociale klausuler for statslige ordregivere

Læs mere

Regionen bistår med at finde praktikpladser i byggeriet

Regionen bistår med at finde praktikpladser i byggeriet Regionen bistår med at finde praktikpladser i byggeriet Hvorfor praktikanter Regionsrådet besluttede på sit møde den 1. februar 2011 at Region Hovedstaden fremover ved udbud af større anlægsprojekter stiller

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og anlægsarbejder,

Læs mere

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder...

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder... CSR - Leverandør (Corporate Sociale Responsibility) Indhold 1 Generelle krav... 2 1.1 Menneskerettigheder... 2 1.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 1.3 Miljø... 2 1.4 Anti-korruption... 2 2 Specifikke krav...

Læs mere

Sociale klausuler i FynBus udbud

Sociale klausuler i FynBus udbud Sociale klausuler i FynBus udbud Sociale klausuler i FynBus udbud FynBus sikrer, at det i forbindelse med alle udbud bliver overvejet, hvorvidt det kunne være relevant og gavnligt at anvende sociale klausuler.

Læs mere

Alle 98 kommuner har gennemført spørgeskemaundersøgelsen.

Alle 98 kommuner har gennemført spørgeskemaundersøgelsen. N OTAT Opsamling på spørgeskemaundersøgelse om kommunernes brug af arbejdsklausuler og sociale klausuler i udbud KL har som opfølgning på økonomiaftalen for 2014, og på anmodning fra Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses og praktikaftaler og arbejdsklausuler i almene byggerier m.v.

Sociale klausuler om uddannelses og praktikaftaler og arbejdsklausuler i almene byggerier m.v. NOTAT Dato: 10. marts 2015 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-10334 Sagsbeh.: Lars Nielsen Dok id: 574797 Sociale klausuler om uddannelses og praktikaftaler og arbejdsklausuler i almene byggerier m.v.

Læs mere

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG Bilag 2 Sociale klausuler

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG Bilag 2 Sociale klausuler AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG 2017 Bilag 2 Sociale klausuler Udbud November 2016 Arbejdsklausul

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler

Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 [Uddannelsesklausul]... 5 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 6 Lovvalg og værneting...

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv.

Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. Peter Dann Jørgensen Bender von Haller Dragsted København, den 15. juni 2011 www.bvhd.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovforslag nr. L 109 Folketinget 2014-15 Fremsat den 14. januar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Sociale klausuler

Læs mere

Vilkår vedr. Sociale Klausuler og Arbejdsklausuler

Vilkår vedr. Sociale Klausuler og Arbejdsklausuler MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 2. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 2000 E-mail: mbf@balk.dk Kontakt: Michael Fallesen Sagsid: 88.00.00-A00-1-13 Vilkår

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer Forslag til kontraktformuleringer Nedenstående er formuleret en række forslag til kontraktformuleringer, der kan anvendes ved udbud, der indeholder sociale klausuler. Formuleringerne er tænkt som forslag

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af uddannelsesklausuler i Svendborg Kommune

Retningslinjer for anvendelse af uddannelsesklausuler i Svendborg Kommune Udbud Uddannelsesklausuler 1 Retningslinjer for anvendelse af uddannelsesklausuler i Svendborg Kommune 1. Indledning På foranledning af Økonomiudvalget den 2. oktober 2012 blev administrationen bedt om,

Læs mere

Bilag marts 2006 /Christina Wetterlind

Bilag marts 2006 /Christina Wetterlind Økonomiforvaltning 1. kontor NOTAT Bilag 2 13. marts 2006 /Christina Wetterlind Juridiske rammer for sociale klausuler Brugen af sociale klausuler er underlagt forskellige juridiske rammer, alt efter om

Læs mere

Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud

Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud Borgmesterens Forvaltning indstiller efter drøftelse i Direktørgruppen - at alternativ 2 som beskrevet

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler

Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 3 [Uddannelsesklausul]... 6 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 8 Lovvalg og værneting...

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Betegnelsen arbejdsklausuler henviser til bestemmelser vedr. løn- og arbejdsvilkår i en kontrakt mellem bygherre og entreprenør.

Betegnelsen arbejdsklausuler henviser til bestemmelser vedr. løn- og arbejdsvilkår i en kontrakt mellem bygherre og entreprenør. BILAG 1: Overordnede principper for anvendelse af arbejdsklausuler og sociale klausuler i de udbudte kontrakter Helt overordnet skal anvendelse af arbejdsklausuler og sociale klausuler ses i sammenhæng

Læs mere

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9.

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9. Dato: 9. maj 2016 Sag: OK/JH Notat om hvorvidt udbudslovens 132, 148 og 160 finder analog anvendelse på indkøb omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 07/12/2007 (tilbudsloven). Resume Det er Konkurrence-

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 1 Vedr.: III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Kan det bekræftes at sikkerhedsstillelsen også kan afgives i form af en kontraktgaranti fra et kreditforsikringsselskab,

Læs mere

Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler. Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted

Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler. Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted Dansk Forening for Udbudsret, København, den 20. maj 2009 Oversigt I. Hvad er sociale klausuler? II. Er sociale

Læs mere

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2 Udbudspolitik Med henvisning til Bekendtgørelse om servicestrategi og opfølgningsredegørelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006 om kommunernes styrelse

Læs mere

Anvendelsen af klausuler og partnerskabsaftale

Anvendelsen af klausuler og partnerskabsaftale Notat Vedrørende: Erfaringsopsamling på anvendelsen af klausuler og partnerskabsaftale på udbuds- og indkøbsområdet i Randers Kommune Sagsnavn: Klausuler Sagsnummer: 00.01.00-A00-20-14 Skrevet af: Anne

Læs mere

September 2014. Vejledning i implementering af cirkulær økonomi i offentlige indkøbsaftaler

September 2014. Vejledning i implementering af cirkulær økonomi i offentlige indkøbsaftaler September 2014 Vejledning i implementering af cirkulær økonomi i offentlige indkøbsaftaler Indhold: 1. Formål... 3 2. Udbud... 3 3. Den tekniske dialog... 4 5. Kravspecifikation... 5 6. Tildelingsfasen...

Læs mere

Vejledning til cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter

Vejledning til cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter VEJ nr 9472 af 30/06/2014 Gældende Offentliggørelsesdato: 02-07-2014 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter 1. Baggrund I forbindelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

ORBICON A/S ONSDAG DEN 15. MAJ 2013 ANNE STØTT HANSEN

ORBICON A/S ONSDAG DEN 15. MAJ 2013 ANNE STØTT HANSEN ORBICON A/S ONSDAG DEN 15. MAJ 2013 ANNE STØTT HANSEN WINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL STRAND 34, 1202 KØBENHAVN K T: (+45) 3332 1033 F: (+45) 3696 0909 WINLAW@WINLAW.DK WWW.WINLAW.DK Hvad er sociale klausuler?

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

De samlede bilag til retningslinjer for anvendelse af sociale klausuler, arbejdsklausuler samt kædeansvar.

De samlede bilag til retningslinjer for anvendelse af sociale klausuler, arbejdsklausuler samt kædeansvar. De samlede bilag til retningslinjer for anvendelse af sociale klausuler, arbejdsklausuler samt kædeansvar. Bilag 1 Tillæg til kontrakt arbejdsklausuler mellem Horsens Kommune Teknik og miljø Rådhustorvet

Læs mere

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Karsten Hønge (SF) og Christine Antorini (S) m.fl.

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Karsten Hønge (SF) og Christine Antorini (S) m.fl. Til beslutningsforslag nr. B 25 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om sociale klausuler om lærlinge og elever

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune Udbud Arbejdsklausuler 1 Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune 1. Indledning På foranledning af Udvalget for Miljø og Teknik ultimo 2012 blev administrationen bedt om, at

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. NOTAT Dato: 8. december 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-10334 Sagsbeh.: lni Dok id: 565516 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler)

Læs mere

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62082-2011:text:da:html DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082

Læs mere

Politik for anvendelse af arbejdsklausuler og uddannelses-klausuler i I/S REFA

Politik for anvendelse af arbejdsklausuler og uddannelses-klausuler i I/S REFA Nykøbing Falster 25. november 2015 J. nr. 00.01.00G-0047/45873 Politik for anvendelse af arbejdsklausuler og uddannelses-klausuler i I/S REFA Indledning I lighed med at REFA ønsker at sikre ordnede forhold

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune 1. Indledning På foranledning af Udvalget for Miljø og Teknik ultimo 2012 blev administrationen bedt om, at se nærmere på muligheden

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

Netværksdage,Nyborg Strand, 27. august Arbejdsklausuler og sociale klausuler

Netværksdage,Nyborg Strand, 27. august Arbejdsklausuler og sociale klausuler Netværksdage,Nyborg Strand, 27. august 2014 Arbejdsklausuler og sociale klausuler 2 Dagsorden: Arbejdsklausuler - retlig kontekst Konkrete arbejdsklausuler i henholdsvis Syd og Midt Praktiske erfaringer

Læs mere

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Dato: 18. maj 2015 Brevid: 2512790 UDKAST Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som vil påtage sig et ansvar. Region

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

Boykot af varer fra israelske bosættelser på Vestbredden

Boykot af varer fra israelske bosættelser på Vestbredden Område: Økonomi Afdeling: Indkøbsafdelingen Journal nr.: 15/5815 Dato: 4. marts 2015 Udarbejdet af: Tina Pihlkjær Gade E-mail: tina.gade@rsyd.dk Telefon: 21549874 Notat Boykot af varer fra israelske bosættelser

Læs mere

Sociale hensyn og miljøhensyn ved offentlige indkøb Vejledning

Sociale hensyn og miljøhensyn ved offentlige indkøb Vejledning Sociale hensyn og miljøhensyn ved offentlige indkøb Vejledning 2014 Sociale hensyn og miljøhensyn ved offentlige indkøb Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 13-05-2015 Sagsnr. 2015-0023209 Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov Baggrund

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

Udbuds og indkøbspolitik 2014

Udbuds og indkøbspolitik 2014 Udbuds og indkøbspolitik 2014 Center for Økonomi og Personale, Budget og indkøb 2014 Indholdsfortegnelse 1. Formål og principper... 3 2. Ressourcerne skal bruges rigtigt!... 3 3. Kommunalbestyrelsen har

Læs mere

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF FÆRDSELSTAVLER OG GADENAVNESKILTE MED TILHØRENDE STANDERE OG GALGER AALBORG KOMMUNE 2016-2018

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF FÆRDSELSTAVLER OG GADENAVNESKILTE MED TILHØRENDE STANDERE OG GALGER AALBORG KOMMUNE 2016-2018 AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby LEVERANCE AF FÆRDSELSTAVLER OG GADENAVNESKILTE MED TILHØRENDE STANDERE OG GALGER AALBORG KOMMUNE 2016-2018

Læs mere

18. marts Aalborg Kommune Boulevarden Aalborg

18. marts Aalborg Kommune Boulevarden Aalborg 18. marts 2014 Aalborg Kommune Boulevarden 13 9100 Aalborg Høringssvar om brug af arbejds- og uddannelsesklausuler i Aalborg Kommune DI Aalborg takker for muligheden for at kommentere på kommunens udspil.

Læs mere

Vejledning i brug af sociale klausuler

Vejledning i brug af sociale klausuler Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse Odense Kommune, Job- og bistandsafdelingen Vejledning i brug af sociale klausuler København den 28. januar 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Typer af

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Sociale Klausuler. Større socialt ansvar og et rummeligt arbejdsmarked. Definition af en social klausul:

Sociale Klausuler. Større socialt ansvar og et rummeligt arbejdsmarked. Definition af en social klausul: Sociale Klausuler Større socialt ansvar og et rummeligt arbejdsmarked Der er både fordele og ulemper ved brugen af sociale klausuler. I nærværende notat orienteres nærmere om mulighederne for anvendelse

Læs mere

Ved udregning af kontraktsummens størrelse skal beløbene regnes eksklusiv moms.

Ved udregning af kontraktsummens størrelse skal beløbene regnes eksklusiv moms. Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for indkøb af varer og tjenesteydelser Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune Henvisning

Læs mere

Guide om udbudsreglerne mv. i det nye beskæftigelsessystem

Guide om udbudsreglerne mv. i det nye beskæftigelsessystem Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. kontor BILAG TIL MØDE I: BESK 28.08.2006, pkt. 1 Notat Guide om udbudsreglerne mv. i det nye beskæftigelsessystem I. Indledning 8. juni 2006 I forbindelse med det nye beskæftigelsessystem

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025471 (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012 K E N D E L S E Noe Net A/S (selv) mod Sikkerhedsstyrelsen (selv) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2011/S 157-261409 af

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

Social ansvarlighed - Klausuler og bestemmelser for bygge- og tjenesteydelseskontrakter

Social ansvarlighed - Klausuler og bestemmelser for bygge- og tjenesteydelseskontrakter Social ansvarlighed - Klausuler og bestemmelser for bygge- og tjenesteydelseskontrakter Arbejdsklausul vedrørende sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med kontraktarbejde. (Anvendes i alle

Læs mere

Notat udbud af erhvervsudviklingsopgaver

Notat udbud af erhvervsudviklingsopgaver Aarhus December 2015 Anne Bergholt Sommer Specialistadvokat T +45 72 27 33 61 ase@bechbruun.com Sagsnr. 038345-0070 tbr/ase/dla Notat udbud af erhvervsudviklingsopgaver 1. Baggrund og opdrag Norddjurs

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Udbudsregler, krav og procedurer

Udbudsregler, krav og procedurer 23. august 2010 Udbudsregler, krav og procedurer - Lovgivning Tilbudsloven og Udbudsdirektivet - Entrepriseformer - Udbudsformer - Udvælgelseskriterier - tildelingskriterier Regler Tilbudsloven Hvad siger

Læs mere

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Carina Risvig Hansen De nye regler Lovforslag nr. L 152 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven,

Læs mere

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Økonomiudvalget besluttede d. 19. marts 2013, at sociale klausuler skal anvendes i forbindelse med kommunens udbud og indkøb efter nærmere angivne

Læs mere

sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland POLITIK FOR SOCIALE KLAUSULER OG ARBEJDSKLAUSULER I REGION SJÆLLAND Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland 1 Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som

Læs mere

Kan man udskyde fristen for indhentelse af dokumentation?

Kan man udskyde fristen for indhentelse af dokumentation? Kan man udskyde fristen for indhentelse af dokumentation? Af Julia Vorgod og Maj-Britt Böwadt, Legal Consulting, Rambøll Management Consulting Før ordregivers tildelingsbeslutning skal ordregiver, jf.

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Nyt fra udbudsretten. H.P. Rosenmeier

Nyt fra udbudsretten. H.P. Rosenmeier Nyt fra udbudsretten H.P. Rosenmeier Indledning 2 I den begrænsede tid, jeg har fået, har jeg tænkt mig at omtale følgende afgørelser i prioriteret rækkefølge: 1. Klagenævnets kendelse af 4. maj 2016,

Læs mere