Kvartalsrapport pr. 30. september 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsrapport pr. 30. september 2008"

Transkript

1 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: Selskabsmeddelelse nr Kvartalsrapport pr. 3. september 28 Sammendrag: Resultat før skat på 12 mio. kr. - forventningerne til årets basisindtjening fastholdes Nettorenteindtægterne øget med 12 pct.. til 26 mio. kr. Gebyrer og provisioner, reduceret med 11 mio. kr. til 62 mio. kr. Omkostninger, som budgetteret øget med 6 pct.. til 16 mio. kr. Basisindtjening, før nedskrivninger, uændret 125 mio. kr. Nedskrivninger på udlån udgør beskedne 1 mio. kr. Kurstab på børnoterede værdipapirer m.v. andrager 4 mio. kr. Solvens - alene baseret på egenkapital - 12,9 pct.. Bankens ledelse anser resultatet for tilfredsstillende Forventningerne til årets basisindtjening fastholdes Banken forventer - incl. den negative påvirkning på ca. 6 mio. kr. af den statslige garantiordning - uændret en basisindtjening før nedskrivninger på mellem 14 og 16 mio.kr. - mod realiseret 153 mio. kr. i 27. Det forventes herudover, at nedskrivningsposten på udlån ikke i indeværende år vil få væsentlig negativ betydning for resultatet Nordjyske Bank, Direktionen Tel Jernbanegade 4-8, DK-99 Frederikshavn Fax BIC/SWIFT:EBANDK22 CVR-nr

2 Dato: Side: 2 Forretningsomfang og balance Bankens forretningsomfang med kunder - summen af indlån, udlån og garantier - udvikler sig fortsat tilfredsstillende. Indlån, excl. indlån tilknyttet bankens pensionspuljeordninger, er således siden 31/12-27 forøget med 569 mio. kr. - svarende til en vækst på 16 pct.. Modsat er indlån tilknyttet bankens pensionspuljeordninger, der tilstræbes omlagt til individuelle depoter med investeringsaftaler, i samme periode reduceret med 75 mio. kr. Det samlede indlån androg ultimo september i år 5, mia. kr. Udlån er siden årsskiftet vokset med 11 pct. - eller 553 mio. kr. - til i alt 5,6 mia. kr. Banken indgik i foråret en aftale med Nykredit om slutafregning i forbindelse med Nykredits køb af Totalkredit. I samme forbindelse blev samarbejdet med Totalkredit ændret, således at der ikke længere stilles garantier for formidlede realkreditlån. Som følge heraf er bankens garantistillelse ekstraordinært reduceret med godt 7 mio. kr. Det samlede bogførte forretningsomfang - summen af indlån, udlån og garantier - er det seneste år forøget med 1,3 mia. kr. til i alt 11,7 mia. kr. ved udgangen af september måned i år - en stigning på 13 pct.. Hertil kommer, at bankens FinansCenter forvalter formuer for i alt 4,5 mia. kr. Inklusive formueforvaltning andrager bankens samlede forretningsomfang med kunder således mere end 16 mia. kr. Den samlede balance er forøget med 836 mio. kr. til i alt 8,2 mia. kr. Resultatopgørelse i sammendrag (beløb i mio. kr.) 28 1/1-3/9 9 mdr. 27 1/1-3/9 9 mdr. 27 1/1-31/12 12 mdr. Nettorenteindtægter m.v.... Gebyrer og provisioner m.v. netto... Netto rente- og gebyrindtægter... Andre driftsindtægter... Basisindtægter... Omkostninger... Basisindtjening før nedskrivning m.v.... Nedskrivning på udlån og andre tilgodehavender.. Basisindtjening... Kursregulering af noterede værdipapirer m.v.... Resultat før skat... Resultat efter skat Nordjyske Bank, Direktionen Tel Jernbanegade 4-8, DK-99 Frederikshavn Fax BIC/SWIFT:EBANDK22

3 Dato: Side: 3 Basisindtjening, før nedskrivninger på 125 mio. kr. Den nationale og internationale krise har sammen med tilbageslaget i den indenlandske økonomi sat sine tydelige spor på de finansielle markeder i form af: knap og dermed dyrere likviditet, og som en følge heraf højere rente på såvel indlån som udlån i pengeinstitutterne markante fald i aktie- og obligationskurser, ikke mindst finansielle aktier har været under pres. Nettorenteindtægter er i de første 3 kvartaler af 28 forøget med 22 mio. kr., eller 12 pct., sammenlignet med samme periode i 27 - til i alt 26 mio. kr. På grund af et væsentligt lavere aktivitetsniveau inden for kapitalforvaltning og handel med værdipapirer er gebyrer og provisioner m.v. netto reduceret med 11 mio. kr. - eller 15 pct.., sammenholdt med samme periode sidste år, til i alt 62 mio. kr. Som et led i bankens strategiske udvikling, og med henblik på at styrke bankens personaleressourcer, er der i indeværende år igangsat en række uddannelses- og udviklingsaktiviteter. Dette er sammen med en mindre stigning i medarbejderstaben den væsentligste årsag til stigningen i omkostningerne på 6 pct.. til i alt 16 mio. kr. Basisindtjeningen før nedskrivninger på 125 mio. kr. svarer til de forventninger, som banken udmeldte i forbindelse med offentliggørelse af delårsrapporten for første halvår 28. Ingen engagementer i det mere spekulative ejendomsmarked Den samfundsøkonomiske udvikling har sammen med den internationale kreditkrise medført et fald i ejendomspriserne og en efterfølgende afmatning i ejendomsmarkedet. Tab og tabsudsigter på større aktører inden for dette mere risikobetonede og meget konjunkturfølsomme - og dermed mere spekulative segment af ejendomsmarkedet - er konsekvensen af tilbageslaget i ejendomsmarkedet. Nordjyske Bank har ingen engagementer med dette segment af ejendomsmarkedet. Nedskrivninger på udlån m.v. andrager netto beskedne 1 mio. kr. Banken foretager løbende vurderinger af boniteten i udlån og tilgodehavender, med henblik på opgørelse af behovet for nedskrivninger og tilbageførsler heraf. I de første 9 måneder af 28 er der foretaget nye nedskrivninger på 2 mio. kr., medens der er tilbageført nedskrivninger for 13 mio. kr. Nettonedskrivningen på 7 mio. kr. dækkes stort set af modtagne renter på nedskrevne fordringer, således er bankens resultat for de første 9 måneder kun i beskedent omfang påvirket af nedskrivninger på udlån og tilgodehavender. Nettonedskrivningen for de første 9 måneder af 28 andrager 1 mio. kr. I samme periode sidste år blev der tilbageført nedskrivninger for 7 mio. kr. netto. Nordjyske Bank, Direktionen Tel Jernbanegade 4-8, DK-99 Frederikshavn Fax BIC/SWIFT:EBANDK22

4 Dato: Side: 4 Finanstilsynet har ved tilsynets ordinære undersøgelse i banken primo september i år gennemgået bankens 7 største engagementer m.v. samt bankens gruppevise nedskrivninger. Gennemgangen gav ikke anledning til ændring af de af banken foretagne nedskrivninger og hensættelser. Vanskelige forhold på børsmarkederne På grund af den nationale og internationale kreditkrise har aktiemarkedet det seneste år været præget af en negativ udvikling. Dette har, sammen med en rentestigning de seneste måneder, medført et kurstab på bankens beholdning af noterede obligationer og aktier på 3 mio. kr. I foråret har banken, som tidligere omtalt, indgået en aftale med Nykredit om slutafregningen i forbindelse med Nykredits tidligere køb af bankens aktier i Totalkredit. I den forbindelse er der ekstraordinært indtægtsført 26 mio. kr. i kursavance. Den samlede kursregulering af værdipapirer andrager således 4 mio. kr. i nettotab. Et tilfredsstillende resultat før skat på 12 mio. kr. Resultatet før skat på 12 mio. kr. forrenter bankens egenkapital med 15 pct.. p.a. Bankens ledelse anser resultatet for tilfredsstillende. Egenkapitalforklaring (beløb i mio. kr.) Egenkapital primo... Periodens resultat, efter skat... Netto vedr. køb/salg af egne aktier... Udbetalt udbytte... Egenkapital ultimo, incl. periodens resultat /1-3/9 9 mdr /1-3/9 9 mdr Kapitalforhold og soliditet Ved opgørelse af bankens kapitaldækning (solvens) anvendes standardmetoderne for beregning af kreditrisici uden for handelsbeholdningen samt markedsrisici. Til brug for måling af de operationelle risici anvendes den såkaldte basisindikatormetode. Bankens solvensprocent andrager pr. 3. september 28, efter indregning af periodens resultat i kernekapitalen, 12,9. Det skal bemærkes at bankens solvensdækning alene er baseret på egenkapital, hvorfor banken ikke har nogen refinansieringsopgave eller evt. problemer f.s.v. angår ansvarlig lånekapital og lignende. Nordjyske Bank, Direktionen Tel Jernbanegade 4-8, DK-99 Frederikshavn Fax BIC/SWIFT:EBANDK22

5 Dato: Side: 5 Banken er således solidt og godt funderet - også på længere sigt. Hertil kommer at bankens egentlige solvens - alene baseret på egenkapital - udgør 17,2 pct.. - når man ser bort fra fradragene for finansielle aktiver, hvoraf en stor del er tilknyttet bankens puljeordning, hvor risikoen bæres af puljedeltagerne. Statsgarantiordningen Den danske stat har udstedt en 2-årig garanti for alle indlån og simple fodringer i danske pengeinstitutter - løbende frem til den 3. september 21. Nordjyske Bank er omfattet af den nye garantiordning, som administreres af Det Private Beredskab. Tilslutningen til ordningen medfører, at Nordjyske Banks nettogebyrindtægter i de næste 2 år bliver belastet med en garantiprovision på ca. 24 mio. kr., om året fra den 6. oktober 28. Hertil kommer eventuelle yderligere udgifter, såfremt betaling under ordningens selvrisiko for pengeinstitutterne bliver aktuel, og såfremt garantiprovisionsbetalingen øges, jfr. aftalens vilkår. I 28 forventes Nordjyske Banks deltagelse i ordningen at påvirke bankens resultat før skat i negativ retning med ca. 6 mio. kr. Finansielle risici Bankens kreditrisiko er spredt på en lang række mindre engagementer. Den samlede gearing af udlån er moderat - 5,2 gange bankens egenkapital. Incl. garantier andrager den samlede kreditgearing 6,2 gange egenkapitalen. I tilknytning hertil kan det oplyses, at banken ikke har eller har haft positioner i finansielle instrumenter med tilknytning til de såkaldte subprime-lån, samt at banken ikke har udlån eller garantier til det mere spekulative ejendomsmarked. Banken er kun i beskedent omfang disponeret over for ændringer i renteniveauet og udsving i valutakurserne. Ultimo september 28 androg bankens renterisiko, det vil sige det tab/den gevinst, banken risikerer at lide/opnå ved en ændring i den effektive rente på 1 procentpoint, 7,5 mio. kr. og valutarisikoen (udtrykt ved indikator 2) androg 317 t.kr. Likviditet Det er bankens overordnede politik at finansiere sine udlån via sædvanlige indlån i banken og egenkapital - og at yderligere likviditetsmæssige råderum sikres via langfristede seniorlån. Banken tilstræber, således ikke at være afhængig af at skulle finansiere udlån med kortfristede lån på pengemarkedet eller via større tidsindskud hentet uden for bankens almindelige kundekreds. Nordjyske Bank, Direktionen Tel Jernbanegade 4-8, DK-99 Frederikshavn Fax BIC/SWIFT:EBANDK22

6 Dato: Side: 6 Som det fremgår af noterne 6 og 8 har banken en komfortabel likviditetssituation. Bankens korte pengemarkedslån modsvares af korte pengemarkedsplaceringer i Danmarks Nationalbank, og det langsigtede fundingbehov er sikret med seniorlån for 1,2 mia. kr. med en restløbetid på op til 4 år. Tidsindskud, jf. note 9, har en begrænset og stabil størrelse på pct.. af bankens indlån, excl. indlån i puljeordninger. Usikkerhed ved indregning og måling Resultatet for de 9 første måneder af 28 er ikke påvirket af usædvanlige forhold. Og der er ikke, efter periodens afslutning, indtruffet hændelser, som har væsentlig indflydelse på periodens resultat, aktiver og passiver samt den finansielle stilling ved udgangen af september måned 28. Det er ledelsens vurdering, at der - bortset fra en mindre usikkerhed forbundet med opgørelsen af de gruppevise nedskrivninger på udlån, som er baseret på en ratingmodel, der løbende videreudvikles via backtest m.v. - ikke er usikkerhed med hensyn til indregning og måling. Koncernredegørelse Nordjyske Bank ejer hele aktiekapitalen i Sæbygård Skov A/S. Datterselskabets resultat for de første 9 måneder af 28 er medtaget i bankens resultatopgørelse under posten resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder. Da datterselskabets virksomhed er ubetydelig i forhold til banken, er der ikke udarbejdet koncernregnskab. Anvendt regnskabspraksis Denne delårsrapport er opstillet i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed samt bestemmelser og vejledninger udstedt af Finanstilsynet. Disse bestemmelser er forenelige med internationale regnskabsstandarder, fastlagt af IASB (International Accounting Standards Board). Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til seneste regnskabsår. Nordjyske Bank, Direktionen Tel Jernbanegade 4-8, DK-99 Frederikshavn Fax BIC/SWIFT:EBANDK22

7 Dato: Side: 7 2 års hovedtal beløb i mio. kr. Resultatopgørelse: Pr. 3/9 28 Pr. 3/9 27 Pr. 31/12 27 Netto renteindtægter... Gebyrer og provisioner m.v., netto... Netto rente- og gebyrindtægter... Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede selskaber... Andre driftsindtægter m.v. *)... Basisindtægter... Udgifter til personale og administration... Andre driftsudgifter m.v.... Omkostninger... Basisindtjening før nedskrivninger på udlån... Nedskrivning på udlån... Basisindtjening... Kursregulering af noterede værdipapirer og ekstraordinær kursavance vedr. sektoraktier *)... Resultat, før skat... 26,1 62,2 268,3, 17,2 285,5 156,2 3,6 159,8 125,7-1,3 124,4-4,3 12,1 184,1 72,7 256,8, 19,2 276, 146,8 4,4 151,2 124,8 + 7,2 132, + 1,6 142, Resultat efter skat... 92,5 113, 139 Kursreguleringer i alt, indregnet i de med *) mærkede poster... 8,4 25,8 28 Balance: Aktiver i alt... Udlån... Garantier... Indlån... Egenkapital Nordjyske Bank, Direktionen Tel Jernbanegade 4-8, DK-99 Frederikshavn Fax BIC/SWIFT:EBANDK22

8 Dato: Side: 8 2 års nøgletal: 3. kvar kvar. 27 Hele 27 Resultat før skat / gns. egenkapital % p.a.... Resultat efter skat / gns. egenkapital % p.a ,1 11,6 19,9 15,7 18,3 14,3 Omkostninger i % af basisindtægter... Indtjening pr. omkostningskrone... 56, 1,75 54,8 1,99 57,5 1,92 Solvensprocent... 12,9 1,9 1,1 Basiskapital før fradrag i forhold til vægtede aktiver... 17,2 16,3 15,2 Renterisiko... Valutaposition... Valutarisiko...,9 33,5,, 13,1,1,2 87,5,1 Udlån i forhold til indlån, %... Udlån i forhold til egenkapital... Periodens udlånsvækst, % ,5 5,2 1,9 18,7 4,8 9,6 114,6 4,9 16,1 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet... 78,2 3,6 42,6 Summen af store engagementer - i forhold til basiskapital efter fradrag... - i forhold til basiskapital før fradrag... 54,8 3,8 92,6 22, 111,1 14, Nettonedskrivningsprocent p.a.... Akkumuleret nedskrivningsprocent...,1 2,, 2,1 -,1 1,9 Nordjyske Bank-aktien: Resultat pr. aktie p.a.... Børskurs, aktie... Indre værdi, aktie... Børskurs / årets resultat pr. aktie (P/E)... Børskurs / indre værdi pr. aktie... 15,3 125, 139,7 8,2,89 18,7 195, 125,7 1,4 1,55 17,5 182, 13,5 1,4 1,39 Medarbejdere ultimo, omregnet til heltidsansatte Nordjyske Bank, Direktionen Tel Jernbanegade 4-8, DK-99 Frederikshavn Fax BIC/SWIFT:EBANDK22

9 Dato: Side: 9 Forventningerne til 28 som helhed Banken forventer - incl. den negative påvirkning på ca. 6 mio. kr. af den statslige garantiordning - uændret en basisindtjening før nedskrivninger på mellem 14 og 16 mio.kr. - mod realiseret 153 mio. kr. i 27. Resultatet vil herudover være påvirket af nedskrivningsposten på udlån, hvor det - uagtet at tilbageslaget i samfundsøkonomien må forventes at medføre øget tab og nedskrivninger i tiden fremover - ikke i indeværende år forventes at få væsentlig negativ betydning for resultatet. Det samlede resultat vil tillige være påvirket af årets samlede kursregulering på noterede værdipapirer m.v., hvor kursreguleringen pr. 3. september d.å. udgjorde et tab på 4 mio. kr. For yderligere kommentarer henvises til bankens administrerende direktør Jens Ole Jensen på telefon nr Venlig hilsen Hans Jørgen Kaptain formand for bestyrelsen Jens Ole Jensen adm. direktør Bilag: Resultatopgørelse, balance, noter samt ledelsespåtegning, i alt 8 sider. Nordjyske Bank, Direktionen Tel Jernbanegade 4-8, DK-99 Frederikshavn Fax BIC/SWIFT:EBANDK22

10 Dato: Side: 1 Resultatopgørelse note 1/1-3/ kr. 1/1-3/ kr. Hele kr. Renteindtægter... Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v.... Gebyrer og provisionsindtægter. Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer... Andre driftsindtægter... Udgifter til personale og administration... Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter... Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v.... Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Resultat efter skat Nordjyske Bank, Direktionen Tel Jernbanegade 4-8, DK-99 Frederikshavn Fax BIC/SWIFT:EBANDK22

11 Dato: Side: 11 Balance note Pr. 3/ kr. Pr. 3/ kr. Pr. 31/ kr. AKTIVER Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris... Obligationer til dagsværdi... Aktier m.v Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder... Aktiver tilknyttet puljeordninger.. Grunde og bygninger i alt... - Investeringsejendomme... - Domicilejendomme... Øvrige materielle aktiver... Udskudte skatteaktiver... Midlertidigt overtagne aktiver... Andre aktiver Aktiver i alt Nordjyske Bank, Direktionen Tel Jernbanegade 4-8, DK-99 Frederikshavn Fax BIC/SWIFT:EBANDK22

12 Dato: Side: 12 Balance note Pr. 3/ kr. Pr. 3/ kr. Pr. 31/ kr. PASSIVER: Gæld Gæld til kreditinstitutter og centralbanker... Indlån og anden gæld... Indlån i puljeordninger... Udstedte obligationer til amortiseret kostpris... Aktuelle skatteforpligtelser... Andre passiver... Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensatte forpligtelser Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser... Hensættelser til udskudt skat... Hensættelser til tab på garantier Hensatte forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud Efterstillede kapitalindskud Efterstillede kapitalindskud i alt Egenkapital Aktiekapital... Opskrivningshenlæggelser... Andre reserver... Overført overskud Egenkapital i alt Passiver i alt Nordjyske Bank, Direktionen Tel Jernbanegade 4-8, DK-99 Frederikshavn Fax BIC/SWIFT:EBANDK22

13 Dato: Side: 13 Noter 1. Renteindtægter Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker *)... Udlån og andre tilgodehavender *)... Obligationer... Afledte finansielle instrumenter i alt... Øvrige renteindtægter... 1/1-3/ kr /1-3/ kr Hele kr Renteindtægter i alt *)Heraf renteindtægter hidrørende fra ægte købs- og tilbagekøbsforretninger: Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker... Udlån og andre tilgodehavender Renteudgifter Gæld til kreditinstit. og centralbanker *)... Indlån og anden gæld *)... Efterstillede kapitalindskud... Øvrige renteudgifter Renteudgifter i alt *)Heraf renteudgifter hidrørende fra ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger: Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Gebyrer og provisionsindtægter Værdipapirhandel og depot... Betalingsformidling... Lånesagsgebyrer... Garantiprovision... Øvrige gebyrer og provisioner Nordjyske Bank, Direktionen Tel Jernbanegade 4-8, DK-99 Frederikshavn Fax BIC/SWIFT:EBANDK22

14 Dato: Side: 14 Noter 1/1-3/ kr. 1/1-3/ kr. Hele kr. 4. Kursreguleringer Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi... Obligationer... Aktier m.v.... Investeringsejendomme... Valuta... Afledte finansielle instrumenter... Aktiver tilknyttet puljeordninger... Indlån i puljeordninger Kursreguleringer i alt Udgifter til personale og administration Lønninger og vederlag til bestyrelse, direktion og repræsentantskab: Direktion... Direktion, reg. af pensionsforpligtelser. Bestyrelse... Repræsentantskab Personaleudgifter: Lønninger... Pension... Udgifter til social sikring m.v Øvrige administrationsudgifter Udgifter til personale og administration i alt Der er ikke fastsat særlige incitamentsprogrammer for medlemmer af bankens ledelse. Pensionstilsagn til direktionen er regnskabsmæssigt afdækket. Gns. antal heltidsbeskæftigede medarbejdere Nordjyske Bank, Direktionen Tel Jernbanegade 4-8, DK-99 Frederikshavn Fax BIC/SWIFT:EBANDK22

15 Dato: Side: 15 Noter 6. Tilgodehavender hos kreditinstituter og centralbanker Anfordringstilgodehavender... Restløbetid - til og med 3 måneder... - over 3 måneder til og med 1 år... - over 1 år til og med 5 år... - over 5 år... Pr. 3/ kr Pr. 3/ kr Pr. 31/ kr Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker i alt Heraf tilgodehavender hos centralbanker Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender Individuelle nedskrivninger Primo... Nedskrivninger i perioden... Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår... Endeligt tabt tidligere individuelt nedskrevet... Ultimo Gruppevise nedskrivninger Primo... Nedskrivninger i perioden... Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår... Endeligt tabt tidligere individuelt nedskrevet... Andre bevægelser... Ultimo Nordjyske Bank, Direktionen Tel Jernbanegade 4-8, DK-99 Frederikshavn Fax BIC/SWIFT:EBANDK22

16 Dato: Side: 16 Noter 8. Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Anfordring... Restløbetid - til og med 3 måneder... - over 3 måneder til og med 1 år... - over 1 år til og med 5 år... - over 5 år... Pr. 3/ kr Pr. 3/ kr Pr. 31/ kr Gæld til kreditinstitutter og centralbanker i alt Indlån og anden gæld Anfordring... Restløbetid - til og med 3 måneder... - over 3 måneder til og med 1 år... - over 1 år til og med 5 år... - over 5 år Indlån og anden gæld i alt Fordelt på kategorier - anfordring... - opsigelse... - tidsindskud... - særlige indlån Indlån og anden gæld i alt Eventualforpligtelser Garantier m.v. i alt Øvrige forpligtelser Pantsatte aktiver: Obligationer pantsat til sikkerhed for gæld til Danmarks Nationalbank Nordjyske Bank, Direktionen Tel Jernbanegade 4-8, DK-99 Frederikshavn Fax BIC/SWIFT:EBANDK22

17 Dato: Side: 17 Ledelsespåtegning Vi har dags dato godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar - 3. september 28 for Nordjyske Bank A/S. Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed og er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af bankens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet. Der er ikke foretaget revision eller review af delårsrapporten, men de uafhængige revisorer har påset, at betingelserne for løbende indregning af periodens indtjening i kernekapitalen er opfyldt. Frederikshavn, den 2. oktober 28 Direktionen Jens Ole Jensen adm. direktør /Bjarne Haugaard underdirektør Bestyrelsen Hans Jørgen Kaptain Erik Broholm Andersen Oluf Andersen Per Lykkegaard Christensen Tina Hansen Hanne Karlshøj Henrik Lintner Arne Ugilt Sten Uggerhøj Nordjyske Bank, Direktionen Tel Jernbanegade 4-8, DK-99 Frederikshavn Fax BIC/SWIFT:EBANDK22

Halvårsrapport for 1. halvår 2008

Halvårsrapport for 1. halvår 2008 OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 5.8.28 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Selskabsmeddelelse nr. 8.28 Halvårsrapport for 1. halvår 28 På trods af kreditkrise

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 23.05.2011 Dato: Vor ref.: Jens 23.05.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 Selskabsmeddelelse nr. 11.2011 Kvartalsrapport pr. 31. marts

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2010

Kvartalsrapport pr. 30. september 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 22.11.2010 Dato: Vor ref.: Jens 22.11.2010 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 Selskabsmeddelelse nr. 17.2010 Kvartalsrapport pr. 30. september

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Delårsrapport pr. 31. marts 2008

Delårsrapport pr. 31. marts 2008 OMX Den Nordiske Børs, København Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 19.5.28 Dato: Vor ref.: direktionen 19.5.28 Side: Telefon: 96331 5 Selskabsmeddelelse nr. 7.28 Delårsrapport pr. 31. marts 28 Resultat

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 15.5.26 15.5.26 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 9.26 Kvartalsrapport - 1. kvartal 26 Tilfredsstillende resultat

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 21.5.27 Side: Vor ref.: 1 direktionen Dato: 21.5.27 Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 8.27 Kvartalsrapport for 1. kvartal 27 Resultat før

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2007

Halvårsrapport for 1. halvår 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 7.8.27 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Selskabsmeddelelse nr. 1.27 Halvårsrapport for 27 Resultat før skat vokser med 28 pct. til

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse og årsrapport for 2008

Årsregnskabsmeddelelse og årsrapport for 2008 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 10.02.2009 10.02.2009 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5000 Selskabsmeddelelse nr. 01.2009 Årsregnskabsmeddelelse og årsrapport

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009.

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009. Dato: 27. april 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 8 Selskabsmeddelelse Tilfredsstillende 1. kvartal 2010 Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

Delårsrapport pr. 30. september Resultat før skat 158 mio. kr. mod 98 mio. kr. året forud.

Delårsrapport pr. 30. september Resultat før skat 158 mio. kr. mod 98 mio. kr. året forud. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 2.11.26 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 14.26 Delårsrapport pr. 3. september 26 Den positive udvikling, der

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: Dato: 23.5.25 23.5.25 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 1.25 Kvartalsrapport for 1. kvartal 25 Nordjyske Bank

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2009

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 18.5.29 Dato: Vor ref.: direktionen 18.5.29 Side: Telefon: 96331 5 Selskabsmeddelelse nr. 6.29 Kvartalsrapport pr. 31. marts 29 Tilfredsstillende

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007.

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 07/08 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk E-mail: vorbank@vorbank.dk

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2003 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2003 2002 2002 Netto

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 7 Skive, den 4. august 24 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 24 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer halvårsrapporten:

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 15.8.25 15.8.25 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 12.25 Halvårsrapport for 25 Endnu et godt og solidt sregnskab

Læs mere

Vinderup Bank s halvårsrapport 2009

Vinderup Bank s halvårsrapport 2009 A/S Vinderup Bank - Halvårsrapport Til: Nasdaq OMX, Copenhagen Meddelelse nr. 09 / 2009 fra Vinderup Bank A/S, reg. nr. 2160, indeholdende halvårsrapporten 2009. Vinderup Bank s halvårsrapport 2009 5 ÅRS

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 14 København K Dato: 2.11.22 2.11.22 Side: 1 Vor ref.: Jens Ole Jensen Telefon: 9921 2223 Nordjyske Banks kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 22 Nordjyske Bank har i

Læs mere

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015.

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 19. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2007

Årsregnskabsmeddelelse for 2007 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1007 København K Skjern, den 21. februar 2008 Fondsbørsmeddelse nr. 04/2008 Årsregnskabsmeddelelse for 2007 Fortsat stærk fremgang inden for alle forretningsområder

Læs mere

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand PERIODEMEDDELELSE 3. kvartal 2011 for Spar Lolland Indhold Indholdsfortegnelse Periodemeddelelse 30. september 2011 side 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 30. september 2011 side 7 Balance pr.

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Meddelelse nr. 2/2006.

Meddelelse nr. 2/2006. Meddelelse nr. 2/2006. Skive, den 31. januar 2006 Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelsen for 2005 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer årsregnskabsmeddelelsen: Resultatet før skat

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2008. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2008. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 192.845 197.696 Renteudgifter 2 155.096 165.928 Netto renteindtægter 37.749

Læs mere

Beløb år til dato. kvartalet

Beløb år til dato. kvartalet ES1 Resultatoplysninger Beløb for kvartalet Beløb år til dato 1. Renteindtægter... 1 19 2. Renteudgifter... 2 20 A. Netto renteindtægter... 3 21 3. Udbytte af aktier m.v.... 4 22 4. Gebyrer og provisionsindtægter...

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2012 01.01.2012-31.12.2012

Supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2012 01.01.2012-31.12.2012 Supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2012 01.01.2012-31.12.2012 www.djs.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Redegørelse vedrørende

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

HalvÅrs- rapport 2015

HalvÅrs- rapport 2015 HalvÅrsrapport 2015 Halvårsrapport 2015// 3 indhold Ledelsespåtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Femårsoversigter... 9 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse... 11 Balance... 12 Egenkapitalopgørelse...

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2013

Halvårsrapport for 1. halvår 2013 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. oktober 2013 Ref.: Direktionen / jc Halvårsrapport for 1. halvår 2013 Resultat før skat på 14,3 mio. kr. Forrentning af egenkapitalen

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2001

Årsregnskabsmeddelelse for 2001 Lemvig, den 12. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse for 2001 A/S NORDVESTBANK EN 5 regnskabsår i hovedtal Driftsregnskab (1.000 kr.) 2001 2000 1999 1998 1997 Netto rente- og gebyrindtægter... 209.704 203.086

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 25.10. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal - RESULTAT

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2011 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk E-mail: vorbank@vorbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K den 29. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 Følgende hovedtræk karakteriserer årets første kvartal i Morsø

Læs mere

vestjyskbank Kvartalsrapport

vestjyskbank Kvartalsrapport 3. kvartal 2009 vestjyskbank Kvartalsrapport 2 Ledelsesberetning Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 3 Hoved- og nøgletal 5 Resultatopgørelse 9 Finanskalender 14 Ledelsens påtegning 15 Revisorernes

Læs mere

1. kvartalsrapport 2015

1. kvartalsrapport 2015 1. kvartalsrapport 2015 Skjern Enge Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2015-30. april 2015 Tilfredsstillende udvikling og styrkelse af kapitaloverdækningen Tilfredsstillende resultat før skat på 20,8 mio. kr.

Læs mere

Næstbedste halvårsresultat i bankens historie og solid fremgang i basisindtjeningen

Næstbedste halvårsresultat i bankens historie og solid fremgang i basisindtjeningen X NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2015: Halvårsrapport 2015. Skive, den 19. august 2015 Næstbedste halvårsresultat i bankens historie og solid fremgang

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95QU +DOYnUVUHVXOWDWPLRNU 8GOnQVY NVWPLDNU 6DPOHWXGOnQPLDNU 0DUNHGVDQGHOIRUWVDW JHW 5HVXOWDW Nordea Kredit opnåede i 1. halvår 2005 et resultat på

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Rapport for 1. halvår 2006 - Fionia Bank A/S Koncernen

Rapport for 1. halvår 2006 - Fionia Bank A/S Koncernen Side 1 / 16 Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 Vestre Stationsvej 7 5100 Odense Telefon 65 20 40 60 CVR nr. 14 66 90 00 www.fioniabank.dk Odense den 15. august 2006 Rapport for 1. halvår 2006 - Fionia Bank

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K

Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48 28 Kommune: Lolland Kommune

Læs mere

Meddelelse til Nasdaq OMX Copenhagen 11/2016 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2016. GER-nr. 80050410. GrønlandsBANKEN 1.

Meddelelse til Nasdaq OMX Copenhagen 11/2016 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2016. GER-nr. 80050410. GrønlandsBANKEN 1. Meddelelse til Nasdaq OMX Copenhagen 11/2016 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 GER-nr. 80050410 GrønlandsBANKEN 1. kvartal 2016 1/18 1. KVARTALSRAPPORT 2016 I OVERSKRIFTER Tilfredsstillende første kvartal

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Á R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Overskrifter for 1.-3. kvartal 2015 Netto rente- og gebyrindtægter er øget med 9,1 mio. kr. (9 %) i forhold til

Overskrifter for 1.-3. kvartal 2015 Netto rente- og gebyrindtægter er øget med 9,1 mio. kr. (9 %) i forhold til Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2015 Kreditbanken opjusterer Med et overskud på 26,9 mio. kr. før skat i årets første 9 måneder opjusterer banken forventningen til årets resultat før skat fra 20-28 mio.

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november 2006. Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30.

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november 2006. Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30. Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november 2006 Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30. september 2006) PERIODEN KORT FORTALT Normaliseret realkreditmarked i 2006 Markedets

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks årsregnskabsmeddelelse for 2011

Ringkjøbing Landbobanks årsregnskabsmeddelelse for 2011 Side 1 af 20 NASDAQ OMX Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 1. februar 2012 Ringkjøbing Landbobanks årsregnskabsmeddelelse for 2011 Der er fremgang i bankens resultat på 12% fra 338 mio.

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2007. 7. august 2007 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2007. 7. august 2007 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11 7. august 2007 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11 Kontaktperson: Adm. direktør Allan Weirup. Tlf. 51 20 48 14 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1. halvår 2007 i overskrifter

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S 10. maj 2007 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning... 4 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Halvårsrapport. pr. 30-06-2012

Halvårsrapport. pr. 30-06-2012 Halvårsrapport pr. 30-06- 141. regnskabsår 1 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om 3 Ledelsespåtegning 4 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsesberetning 8 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse for perioden

Læs mere