Byggeprogram. University College Sjælland. Campus Roskilde. 27. april 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byggeprogram. University College Sjælland. Campus Roskilde. 27. april 2010"

Transkript

1 Byggeprogram University College Sjælland Campus Roskilde 27. april 2010

2 Forord Byggeprogrammet er udarbejdet i et samarbejde med UCSJ s byggeudvalg, der består af Ulla Koch, Kim Petersen, Niels Benn Sørensen og Bernt Overmark. Formålet med byggeprogrammet er at beskrive grundlaget for en bygning, der formår at danne rammen for samspillet mellem de seks forskellige uddannelser i campus Roskilde : Pædagoguddannelsen Læreruddannelsen Sygeplejerskeuddannelsen Socialrådgiveruddannelsen Fysioterapeutuddannelsen Leisure Management uddannelsen Samtidig skal bygningen indgå som en integreret enhed i Roskilde Universitetscenter (RUC), på en sådan måde at det arkitektoniske helhedsindtryk bevares og en udnyttelse af RUC s eksisterende fællesrum skal være en mulighed for Campus Roskildes studerende. Dette stiller store krav til bygningens arkitektur, fleksibilitet, logistik og rummelighed. Da Campus Roskilde bygges både med henblik på nutiden og fremtiden, stilles der store krav til et optimalt miljø og et minimalt energiforbrug. 2

3 Indhold 1. Præsentation af Campus Roskilde Vision for byggeriet Campus Roskilde Bygherrens organisation Konkurrencefasen Projektoptimeringsfasen Udførelsesfasen Roller og ansvar Den overordnede plan Torvet Auditoriet Studieservicecenteret Biblioteket Kantinen og cafeen Ledelseskontoret Undervisningszonerne Værkstedszonen Sciencezone Klinisk zone Musik, Drama og Bevægelseszone Konferencezone Kældre og opbevaring Fremtidens undervisningsmiljø Fleksibilitet og synergi Undervisningsformer Forskellige professionsuddannelser IT i og uden for undervisningen Fysiske rammer Generelle krav Specielle krav Bygningens udformning og teknik Arkitektur Hovedidé Bygningsdele og delkomponenter Indpasning i omgivelserne Fleksibilitet Lys og transparens Farver Informations- og kommunikationsteknologi (IT) Arkitekttonisk bearbejdning Funktionelle krav Byggegrunden Beskrivelse Haveanlæg Adgangsvej Parkering Bygninger i terræn Byggepladsforhold Disponering af bygningerne Forslag til rumdisponering Øvrige funktionelle forhold Stamoplysninger Arealer og planforhold Muligheder

4 4.1.2 Lokalplan Myndigheder Forsyningsvirksomheder Forsyningsmæssige forhold Varmeforsyning Vandforsyning El Afløb Telefon Antenne Renovation Funderingsforhold Miljøforhold Miljø Politik UCSJ vil: Sådan gennemføres politikken indenfor de enkelte uddannelser Miljøvurdering af bygge- og anlægsprojekter Affald genanvendelse/minimering Miljørigtig projektering Overordnede miljøhensyn Specifikke miljøkrav ved opførelse af Campus Roskilde Tekniske krav Generelt (1) Bygningsbasis (2) Primære bygningsdele (28) Øvrige primære bygningsdele (3) Kompletterende bygningsdele (4) Overflader (5) Vvs (50) Vvs-anlæg, terræn (6) El Bygherreleverancer

5 1. Præsentation af Campus Roskilde Campus Roskilde er beliggende ved Roskilde Universitetscenter i området Trekroner. Campus Roskilde vil fuldt udbygget komme til at omfatte op til m². I element 1 som er beskrevet i nærværende byggeprogram etableres et bruttoareal på ca m² der skal betjene uddannelserne: A. Pædagoguddannelsen har forår studerende. Uddannelsen forventes i 2014 at være vokset til 790 studerende. Pædagoguddannelsen rummer de faglige aspekter pædagogik, dansk, kultur, kommunikation, individ, institution, samfund og linjefagene værksted, natur og teknik, krop, bevægelse og sundhed, udtryk, musik og drama mv. Uddannelsen anvender kreative faglokaler, musiklokaler, bevægelseslokaler, naturfagslokaler mv. Pædagoguddannelsen indgår blandt andet i store projekter som Children at Risk, samt Fantasy Design. B. Læreruddannelsen har forår studerende. Uddannelsen forventes i 2014 at være vokset til 570 studerende. Læreruddannelsen rummer der faglige aspekter kristendomskundskab-livsoplysning-medborgerskab, pædagogik, psykologi, didaktik, dansk, matematik, natur-teknik, fysik-kemi, engelsk, historie, idræt, samt linjefagsundervisning mv. Læreruddannelsen anvender faglokaler indenfor naturfaglige laboratorier, kreative lokaler indenfor musik, materielt-design, samt billedkunst og indenfor idræt. Læreuddannelsen indgår i forsøg med skolebaseret læreuddannelse. C. Socialrådgiveruddannelsen har forår studerende. Uddannelsen forventes i 2014 at være vokset til 495 studerende. Socialrådgiveruddannelsen rummer de faglige aspekter socialt arbejde, socialrådgivning, psykologi-psykiatri, jurasamfundsvidenskab mv. Uddannelsen anvender ikke speciallokaler men har behov for store undervisningslokaler og for grupperum. D. Fysioterapeutuddannelsen har forår studerende. Uddannelsen forventes i 2014 at være vokset til 175 studerende. Fysioterapeutuddannelsen rummer fagområderne fysioterapi, klinisk ressonering- og beslutningstagning, berøring, kommunikation, manuel påvirkning, undersøgelse, diagnostik, samfund, sundhed og forebyggelse, identifikation og analyse, udredning og behandling, fysisk aktivitet, genoptræning mv. Fysioterapeutuddannelsen anvender faglokaler indenfor fysioterapi, ultralyd, bevægelse, brikserum. Uddannelsen indgår sammen med andre sundhedsuddannelser i Interdisciplinary Health Care Provision. 5

6 E. Sygeplejerskeuddannelsen har forår studerende. Uddannelsen forventes i 2014 at være vokset til 780 studerende. Sygeplejerskeuddannelsen rummer de faglige aspekter fag og profession, sundhed og sygdom, somatisk sygdom og lidelse, kronisk syge, kommunikation, etik, anatomi, fysiologi, mikrobiologi, biokemi, sygepleje, kompleks klinisk virksomhed mv. Uddannelsen indgår sammen med andre sundhedsuddannelser i Interdisciplinary Health Care Provision. Sygeplejerskeuddannelsen har brug for faglokaler demonstrationsstuer, naturfagslokaler. F. På uddannelsen i Leisure Management går der forår studerende. Uddannelsen forventes i 2014 at være vokset til 200 studerende. Uddannelsen i Leisure Management indeholder blandt andet fagområderne leisure management, metode, økonomi, marketing, ledelse. Uddannelsens praktik vil ofte være indenfor turisme, sport, kunst og kultur. I element 2 udbygges med m², der dels skal rumme en multihal på 600 m 2 og en multifunktionshal på 400 m 2 med depoter og omklædningsfaciliteter, dels en udbygning af undervisningsfaciliteterne i hovedbygningen til de 6 uddannelser. I element 3 udbygges med 950 m² der dels skal rumme center for undervisningsmidler med informativ samling, undervisningsfaciliteter og kontorer. I element 4 en udbygning af undervisningsfaciliteterne til øvrige aktiviteter i Campus Roskilde på i alt m 2. Antal studerende / lærer / TAP: I 2012 er der 1.400, lejlighedsvis element 1. I 2014 er der 2.100, lejlighedsvis element 2 og Vision for byggeriet Campus Roskilde Med den nye bygning samler UCSJ sine uddannelser og videnformidlingsaktiviteter i Roskilde i et hus. Et hus der skal være den fælles ramme udveksling og formidling for studerende, færdiguddannede, undervisere og fagpersoner. Et hus hvor uddannelse, videnformidling og praksis mødes under samme tag og udveksler og udvikler viden og erfaringer. Et sted hvor der er et mødefelt for professionsuddannede til faglig og praktisk fordybelse og viden udvikling af fagligheder, mellem fagligheder og på tværs af fagligheder og professioner. 6

7 Det nye Campusbyggeri er lyst og åbent i sit udtryk og flest mulige rum er knyttet ud mod det åbne landskab og de udemiljøer der kendetegner dette. Der er fleksible rum som kan tilpasses forskellige behov i løbet af ugen og året, og som kan give plads til den variation af undervisningsformer som kendetegner professionsuddannelserne. Det vil sige rum til brainstorm, rum til stormøder, rum til projektgrupper, rum til fordybelse, rum til udfoldelse kropsligt og kreativt, rum til holdundervisning i varierede størrelser etc. I det hele taget skulle det nye Campus genspejle den tid vi lever i og gerne være et sted, som er kendetegnet ved at være et humant hus der er tilpasset de humanuddannelser, vi først og fremmest uddanner til. Lokalerne skal afspejle professionerne. Fra visionsgrundlaget for Campus Roskilde Huset skal være åbent og inviterende i forhold til omverdenen og i huset er nøglebegreber som transparens og fleksibilitet gennemgående temaer i rum og mellem rum. Huset skal være handicapvenligt, miljø- og energirigtigt og understøtte et godt arbejdsmiljø for videndeling, viden formidling og viden opbygning. Miljøet i huset skal fremme det kvalificerede møde mellem mennesker i rum for uddannelse, udvikling, nytænkning og nysgerrighed. Det ikke intenderede møde mellem mennesker, fag og professioner er et gennemgående tema, således at brugerne bevæger sig gennem flere af husets zoner over dagen, ugen og året. Husets fysiske udformning skal sikre fleksibilitet og mulighed for omstilling over dagen og ugen. Huset skal dels rumme formelle uddannelsesaktiviteter, dels mere uformelle og individuelle aktiviteter i løbet af dagen. Samtidig vil en omstilling til studenterhus, konference- og eventhus være et ekstra element i bygningen som herved tilfører Universitetsområdet en ny dimension. Akustik og indeklima skal være designet så opholdet i huset bliver behageligt. Lydforholdene skal overalt være designet til at rumme mange mennesker, der kan mødes og samtale uden af virke forstyrrende for hinanden og uden at der ligger stressende baggrundsstøj i rummene. Huset skal være døgnåbent, men ikke døgnbetjent. Studerende og andre brugere skal kunne anvende huset gennem hele dagen og aftenen og en mindre del af lokalerne skal kunne godkendes til at studerende kan overnatte f.eks. i forbindelse med projektarbejde, indkald af til flerdages seminarer og til årsmøde i de studerendes råd. Huset skal være et grønt hus hvor energiforbrug og udledninger er tilpasset morgendagens krav til bæredygtigt offentligt byggeri. Endvidere skal Campus Roskilde indgå som en integreret enhed i RUC, både arkitektonisk og logistisk. 7

8 1.2 Bygherrens organisation Konkurrencefasen Projektoptimeringsfasen 8

9 1.2.3 Udførelsesfasen Roller og ansvar Bygherren Bygherren repræsenteret ved bestyrelsen har til opgave at træffe overordnede beslutninger bl.a.: Beslutte byggesagens organisation (blev besluttet på bestyrelsesmødet den 29. marts) Godkende udbudsgrundlag, herunder byggesagens budget (blev besluttet på bestyrelsesmødet den 29. marts) Beslutte igangsætning af byggeri Styregruppen Styregruppen skal følge byggesagen og træffe beslutninger af mere overordnet karakter. Styregruppen har bl.a. følgende opgaver: Godkende indstilling til fem konsortier om deltagelse i konkurrencen Antagelse af vindende totalentreprenør og forslag til kontrakt. Følge byggesagens forløb ved møder, hvor der fra byggeudvalget bliver redegjort for byggesagens forløb 9

10 Byggeudvalg Byggeudvalget har til opgave løbende at koordinere byggesagen og i forbindelse hermed varetage flg. opgaver: Beslutte, lede og senere at opløse byggesagens brugerorganisation, herunder at nedsætte nødvendige arbejdsgrupper med en hensigtsmæssig repræsentation samt sørge for at inddrage repræsentanter for alle brugergrupper i et passende omfang. Gennemføre byggesagens handlings- og tidsplan. Medvirke ved udarbejdelse af byggeprogram. Medvirke ved udvælgelse af konsortier Medvirke ved gennemførsel af konkurrence Rådgive dommerkomiteen ved udvælgelse af vinderprojekt Medvirke til en effektiv og fleksibel løsning af alle opståede problemer i forbindelse med byggesagen. Behandle og godkende projektforslag forud for behandling i bestyrelsen. Behandle og godkende det endelige projekt forud for behandling i bestyrelsen. Kommentere og godkende det endelige projekt Indstille igangsætning af byggeri Følge byggesagens forløb Deltage i afleveringsforretningen. Følge op på mangeludbedring Indstille til bestyrelsen om modtagelse af det færdiggjorte byggeri ved overdragelsen Arbejdsgrupper Efter behov nedsættes der af byggeudvalget arbejds-/brugergrupper, der vil få pålagt nogle nærmere definerede opgaver, fx i forbindelse med: Rumdisponeringer Logistik Teknik Miljø Indretning Udstyr Færdselsanlæg og parkering Indflytning og ibrugtagning Fællesfunktioner Dommerkomite Dommerkomiteen udvælger og indstiller det bedst egnede projekt blandt de 5 indkomne forslag efter de udvælgelseskriterier, der er offentliggjort i forbindelse med konkurrencen: 10

11 Samtalerum Samtalerum Bibliotek Stille Møderum rum Studieservicecenter Ledelse Åbent studiemiljø Varedepot Køkken Kantine INDGANG CAFÈ Butik Åbent auditoriemiljø A U D I T O R I E 1.3 Den overordnede plan Udendørs torvemiljø Campus Roskilde skal bygges op omkring et fælles centralt torv, som et naturligt samlingspunkt. Huset er opdelt i en række zoner, hvor studerende fra forskellige professionsuddannelser mødes og anvender de undervisningsfaciliteter der er fagligt forankret. 11

12 Følgende overordnede disponering er gældende: Rumtype Indhold Zone m2 Alm. multi UV lokaler 26 undervisningslokaler Fælleszone Lærerforberedelseszoner 48 arbejdspladser Fælleszone 200 Klinisk zone Fysioterapirum, sengestue Klinik 795 m.v. Konferencezone Undervisningslokale Konferencezone 65 Musik / Drama zone 2 UV lokaler, 2 øverum + depoter Musik / Drama 410 Sciencezone Kombineret fysik og biologi + Sciencezone 150 depot Værkstedszone Værksteder inkl. udeværksted Værksteds zone 600 Torv Fælles torv i flere etager som omdrejningspunkt for aktiviteter i Campus Roskilde. Torvet indeholder studiearbejdspladser og undervisningsmiljøer Fælleszone 630 Ledelse 6 arbejdspladser Fælleszone 125 Fælleszone 205 Studieservicecenter m.v. Arbejdspladser i storrumskontor. Opdeles i 2x80 m 2 Motionsrum/ testrum + omklædning Kondicykler, løbebånd, vægt- Fælleszone 150 og bad redskaber Auditorium 200 personer i alt med 100 faste Fælleszone 300 pladser og 100 pladser på gulv (stole) Bibliotek Bibliotek og stillearbejdspladser Fælleszone 150 Butik og cafe Fælleszone 75 Kantine 350 personer Fælleszone 450 Køkken 8 personer Fælleszone 180 Toiletter Toiletgrupper på etager Fælleszone 205 Balkoner Studiearbejdspladser Fælleszone 300 Nettoareal Fælleszone Gangarealer og trapper Fælleszone Bruttoareal Der henvises generelt til rumprogrammet vedrørende arealer og funktioner

13 1.3.1 Torvet Torvet starter ved vejen, hvor den forbipasserende inviteres ind i et ydre torvemiljø, med mulighed for ophold vejret tillader det. Det ydre torvemiljø indeholder grønne elementer og mulighed for mødepladser, siddepladser og studiepladser der gør grænsen mellem bygning og omgivelser flydende gennem forår sommer og efterår. Det ydre torv glider over i det indre torv der er bygningens omdrejningspunkt. Når brugeren kommer ind i huset mødes hun af et stort torverum med en lang række af de fælles funktioner i huset. Torvet er omkranset af gallerier med undervisnings zoner og arbejdspladser i det åbne rum, hvorfra man kan ses fra torvet og følge livet på torvet Auditoriet Auditoriet ligger i direkte tilslutning til torvet. Auditoriet kan kombineres med torvet gennem foldedøre så der etableres et sammenhængende rum til forelæsninger, optræden fester og events. Auditoriet udføres med siddepladser til 200 personer. Udføres med adgang fra Torvet og med skydedøre således at en del af Torvet kan inddrages i forbindelse med større arrangementer. 13

14 1.3.3 Studieservicecenteret Studieservicecentret indeholder de koordinerende og administrative funktioner der skal til for at drive uddannelserne på stedet. Planlægningsfunktioner, studieadministrative funktioner og servicefunktioner i forhold til studerende, underviserer og andre brugere er samlet i studieservicecentret. En stor del af arbejdspladserne er samlet i et fleksibelt storrumskontor, hvor der ikke er adgang for studerende. Ved særlig lejligheder er der brug for at kunne arbejde koncentreret med en opgave og her kan den enkelte medarbejder trække sig tilbage i et stillerum, med to arbejdspladser. Ud mod tovet ligger en reception der som skrankefunktion kan løse langt de fleste opgaver i forhold til den enkelte studerende. Desuden er der ud mod tovet placeret et særligt studie- og karrierevejledningscenter, der yder rådgivning i forhold til den enkelte studerendes studievalg, studieaktiviteter, praktik, internationale muligheder og karrieremuligheder. Her skal der være mulighed for at vejleder og studerende i det åbne rum og i særlige tilfælde trække sig tilbage i et samtalerum til den fortrolige samtale Biblioteket Biblioteket ligger som en del af torvet, måske i flere etager. På biblioteket er der dels bibliotekarer der kan hjælpe med researchopgaver, dels opstilling af aktuel litteratur og endelig opstilling af en række PC arbejdspladser med mulighed for søgninger og stillearbejde. Bibliotekets udlånssamling er primært placeret i rullereoler. 14

15 I nær tilknytning til biblioteket ligger en IT helpdesk der er specialiseret i løsning af alle IT tekniske problemstillinger. Reoler til bibliotek udføres som skinnereoler. Der udføres riller i gulvet hvor styreskinner er nedsænket Kantinen og cafeen Kantinen er et af torvets mødesteder. Her er der mulighed for at købe måltider og forfriskninger gennem dagen. Kantinens siddepladser anvendes såvel til spisning som til uformelle møder, gruppearbejde og individuelle studiearbejdspladser gennem dagen. Spiseområdet går i et med tovet på en sådan måde, at når kantinen lukker for salg og servering kan udsalgsområdet afskærmes meden borde og stole fortsat indgår som en levende del af tovet. En særlig funktion der ligger direkte ud mod torvet er cafeen, hvor baristaen server kaffespecialiteter og juice, gennem hele dagen og hvor man ved feste og events har bar. Cafeen drives af de studerende sammen med butikken hvilket begge er vigtige elementer i funktionen som studenterhus. I butikken kan huset brugere købe studierelevant materiale m.v. 15

16 1.3.6 Ledelseskontoret Krydsfeltet indeholder et fælles kontor til uddannelsesdirektør og uddannelsesledere samt to samtalerum og møderum, der kan deles med studieservicecentret Undervisningszonerne Undervisningszonerne ligger spredt i huset som elementer der ligger bag torvet. Gruppe og studiearbejdspladser ligger dels i gallerier ud mod torvet, dels i mellemrum i zonerne og mellem zonerne. Undervisningsfaciliteterne ligger som en skal omkring hele komplekset så der fra de enkelte undervisningslokaler er udkig til de fri og til de indre torve og mellemrum. UV-lokalerne udføres som åbne studiemiljøer for ca. 30 % af rummene. Bygningen udformes som et åbent miljø med meget glas i alle gangarealer til alle rum som f.eks. UV-lokaler, kontorer m.v. Alle kontorområder og møderum udføres med glasvægge. Samtalerum med glasvægge og matteret glas på midten. 16

17 Den brede vifte af arbejdsformer i Campus Roskilde kræver en større fleksibilitet i de fysiske rum og andre typer af rum. Fleksibiliteten kan sikres gennem forskellige rumtyper/- størrelser og gennem opdeling af større lokaler til mindre, fx ved foldevægge eller udvidelsesmuligheder ved at slå flere lokaler sammen. Projektarbejde og mere individualiseret undervisning kræver andre typer af rum end de traditionelle. Der vil være behov for projektrum af mindre størrelse, hvor grupper på 5-6 personer kan arbejde uforstyrret og studieområder Men undervisningen i klasserummet vil fortsat spille en central rolle. Derfor er der fortsat brug for klasselokaler, af en større størrelse, for at fleksibiliteten er til stede i holdundervisningssituationen, så der kan veksles mellem traditionel klasseundervisning, gruppearbejde og IT-baseret undervisning inden for klasserummet. Undervisningsfaciliteterne er tænkt så forbipasserende kan få indtryk i forhold til aktiviteterne i rummet. Gruppe og studiearbejdspladserne skal rumme mulighed for mange forskellige møde og arbejdsformer fra det stramt formelle til det ikke intenderede. Samtidig skal der være elementer der er åbne medens andre er i mere lukkede rum. 17

18 Der er udover undervisningslokalerne brug for studieområder, hvor de studerende kan arbejde selvstændigt eller i grupper og i længere tid end tilfældet er i mere almindelige undervisningslektioner. De studerendes arbejdsdag strækker sig udover den egentlige undervisningstid, hvorfor der skal være arbejdsfaciliteter til rådighed både eftermiddag og aften, og det skal også være muligt at benytte mere selvstændige arbejdsformer. Væksten i de selvstændige arbejdsformer nødvendiggør, at der også er et antal projektrum til rådighed i tilknytning til de enkelte studieområder. I disse projektrum kan der bag lukkede døre diskuteres, uden at arbejdet i studieområdet forstyrres. 18

19 1.3.8 Værkstedszonen Værkstedszonen er et åbent værkstedsmiljø med mulighed for samtidig undervisning af flere hold i kreative fag som billedkunst, materielt design m.v. Værkstedszonen indeholder et depotelement hvor værkstedselementer og reoler på hjul kan indeholde materialer der kan rulles ind i værkstedsmiljøet til brug i undervisningen. Værkstedet skal således kunne omstilles til forskellige formål, ligesom der skal være mulighed for at gennemføre teoretiske elementer af undervisningen i fleksible stoleopstillinger. Reolerne skal tillige kunne rumme igangværende arbejder mellem undervisningsforløbene. En del af værkstedszonen indeholder et udeværksted der giver mulighed for ar arbejde med større projekter, naturmaterialer, garnfarvning, svejsning af olietønder og andre pædagogiske og kreative projekter. 19

20 1.3.9 Sciencezone Sciencezonen indeholder et kombineret natur og tekniklokale til undervisning i fysik, biologi og geografi. En del af dette miljø kan tænkes som et udemiljø med mulighed for udendørs eksperimenter og opgaveløsning. Dette kan evt. ske i kombination med en tagterrasse eller andet der sikre at opstillinger kan stå uforstyrret Laboratorium Se særskilt bilag Klinisk zone Klinisk zone indeholder lokaler der primært knytter sig til sundhedsuddannelserne. Lokaler til fysioterapi, hvor brikserum kombineres med teorilokaler. Hertil kommer et øvelsesrum med hospitalssenge med tilknyttet teoridel, der primært anvendes i sygeplejeundervisningen. Hertil kommer et antal undersøgelses/grupperum. Alle disse lokaler udstyres med en dørbredde så hospitalssenge kan sættes ind i lokalerne. Lokalerne er tænkt så dele af uddannelsernes øvrige teoriundervisning kan gennemføres i rummene med hold på 26 deltagere. 20

21 Musik, Drama og Bevægelseszone Zonen indeholder to kombinerede musik og dramalokaler, Lokalerne udstyres med faciliteter til ophængning lysudstyr, mørklægning samt akustisk regulering så aktiviteterne ikke forstyrrer omgivelserne. Desuden forsynes lokalerne med gulvbelægning så de kan anvendes til mere bevægelsesorienterede aktiviteter / gymnastik. Det ene af musik og dramarummet tænkes ud i forhold til multifunktionshallen med foldevægge så lokalet kan anvendes som scene ved større og mindre teaterforestillinger. Zonen forsynes med to øverum hvoraf det ene øverum forsynes med et tilstødende lydteknikrum, der gør øverummet til et lille musik og lydstudie. Hertil kommer depoter til musikudstyr, lysudstyr og rekvisitter samt et sminkerum med garderobe Konferencezone Konferencezonen indeholder undervisnings og konferencelokaler med en lidt mere eksklusiv udformning, de kan anvendes til kursus og konferencevirksomhed internt som eksternt. Konferencezonen udbygges i fase tre og Center for undervisningsmidler tænkes placeret i nær tilknytning til konferencezonen. 21

22 Kældre og opbevaring Der disponeres en kælder på med følgende hovedfordeling: Kælder etape 1 Placering m 2 Depot for varer Kælder 180 Depot for undervisningsudstyr Opdeles i 6 rum Kælder 200 Teknikcentral Kælder 100 Møbeldepot Kælder 100 Køkkendepot Kælder 50 Pedelværksted Kælder 50 Serverrum Kælder 40 Operatørrum for serverrum Kælder 20 Biblioteksdepot Kælder 20 Kælder i alt 760 Det er væsentligt at adgangsforholdene er brugervenlige i forhold til transport at undervisningsudstyr møbler m.v. En adgang til kælderen skal sikres via elevator og en vareleveranceindgang. 1.4 Fremtidens undervisningsmiljø Kravene til koordinering af og samarbejde om undervisningen og sikring af sammenhæng og progression i såvel faglig viden som undervisnings- og arbejdsformer og dermed de studerendes samlede kompetenceudvikling vil blive stadig større. Fremtidens arbejdsformer kræver en stadig større fleksibilitet: Undervisning i klasserum vil fortsat spille en central rolle, men projektarbejde, mere individualiseret undervisning og mere IT-baseret undervisning vil få en større vægt. Visionen for Campus Roskilde er at skabe et studiemiljø, der anvender varierede og elevaktiverende undervisningsformer i tidssvarende fysiske og teknologiske rammer for at sikre, at de studerende opnår relevante faglige, almene, sociale og personlige kompetencer. 22

23 En andel svarende til op til 30 % af de generelle undervisningsrum kan tænkes som åbne rum med fleksible møbleringer og opstillingsmuligheder og undervisning i åbent plan, som det bl.a. kendes fra Ørestadens Gymnasium. 23

24 1.5 Fleksibilitet og synergi Campus Roskilde skal give fleksibilitet og synergi i mødet mellem professioner og i samarbejdet med RUC. Udfordringen består i at tænke kreativt i forhold til udnyttelsen af både eksisterende (RUC) og nye arealer, så Campus Roskilde efter projektets afslutning fremstår som en arkitektonisk og funktionel helhed Der vil naturligvis være krav om varierede undervisningsformer i en studiehverdag, hvor der forventes stor fleksibilitet i både planlægning og afvikling af undervisningen Undervisningsformer Undervisningen i Campus Roskilde fokuserer på udvikling af de studerendes faglige, almene, sociale og personlige kompetencer. Undervisningen skal sikre, at de studerende møder forskellige, varierede og aktiverende undervisningsformer. Projektarbejde og mere individualiseret undervisning vil få stor vægt, ligesom der vil være krav om og muligheder for øget tværfagligt samarbejde. IT-baseret undervisning vil udgøre en stor andel af undervisningen. Men dialogbaseret undervisning i og forelæsninger vil også spille en central rolle Forskellige professionsuddannelser Strukturen i Campus Roskilde med de mange forskellige uddannelser samlet på et sted øger muligheden for tværfagligt samarbejde mellem de forskellige fag, men stiller krav om lokalemæssig fleksibilitet, dvs. fra små projektgrupper til store grupper på op til 120 personer samt en velfungerende IT-infrastruktur IT i og uden for undervisningen IT-infrastrukturen skal udbygges, så al intern og ekstern kommunikation kan foregå elektronisk mellem alle Campus Roskildes ansatte og studerende. Det kræver et veletableret netmiljø i form af et netværksbaseret informations- og kommunikationssystem for alle ansattes og studerendes aktiviteter i forbindelse med undervisningen og Campus Roskildes øvrige liv. Information om undervisningen, herunder læseplaner, vejledninger, materialer mv. foreligger elektronisk og er tilgængelige via netmiljøet uanset arbejdstid og -sted. 24

25 IT-infrastrukturen skal bygge på en basis af velfungerende maskiner og software, trådløs opkobling overalt på Campus Roskilde, storskærmsordninger i alle undervisningsrum og relevant periferiudstyr. Udover IT-kommunikation vil der også være behov for vægarealer eller opslagstavler, hvor der kan ophænges plakater og meddelelser samt være udstillingsarealer for faglig formidling. Visionen for udbygningen af Campus Roskilde er at skabe et uddannelsesmiljø, hvor det fysiske rum og den teknologiske infrastruktur muliggør en realisering af den overordnede vision for Campus Roskilde i og samtidig understøtter en udvikling af nye uddannelsesformater. 25

26 1.6 Fysiske rammer Nøglebegreberne for de fysiske rum i fremtidens Campus Roskilde er: Fleksibilitet, multifunktionalitet, transparens, åbenhed og overskuelighed Generelle krav Generelt skal det sikres, at der etableres fysiske rum, der: integrerer ny og eksisterende bygningsmasse (RUC) gør det muligt at praktisere varierede, aktiverende undervisningsformer omfatter en IT-infrastruktur, som understøtter fleksibilitet muliggør faglig aktivitet og kreativ udfoldelse døgnet rundt muliggør at de studerende kan arbejde koncentreret og uforstyrret er æstetiske og signalerer kvalitet, udvikling og dynamik skaber et rekreativt, socialt miljø for de studerende uden for undervisningen tilbyder et miljø, hvor hyggekroge, lettilgængelig IT, cafe-miljø, kunst og kultur og de udendørs faciliteter smelter sammen og integreres i den samlede bygningsmasse er basis for videndeling, møder og rekreation integreret i den samlede bygningsmasse Specielle krav Undervisningsrum Den brede vifte af arbejdsformer i Campus Roskilde kræver en større fleksibilitet i de fysiske rum og andre typer af rum. Fleksibiliteten kan sikres gennem forskellige rumtyper/- størrelser og gennem opdeling af større lokaler til mindre, fx ved foldevægge eller udvidelsesmuligheder ved at slå flere lokaler sammen. Projektarbejde og mere individualiseret undervisning kræver andre typer af rum end de traditionelle. Der vil være behov for projektrum af mindre størrelse, hvor grupper på 5-6 personer kan arbejde uforstyrret og studieområder hvor der kan arbejdes individuelt og i grupper Men undervisningen i klasserummet vil fortsat spille en central rolle. Derfor er der fortsat brug for: 26

Velkommen til Campus Roskilde. Nye rammer for uddannelse

Velkommen til Campus Roskilde. Nye rammer for uddannelse Velkommen til Campus Roskilde Nye rammer for uddannelse Tillykke til alle studerende og medarbejdere, der får deres daglige gang her på Campus Roskilde og til alle andre, der i fremtiden vil bruge huset.

Læs mere

DISPOSITIONS- FORSLAG GODKENDES SGM. Ved godkendelse af dispostionsforslag. endelige rumprogram samt. PGM PGM disponering og størrelse på lokaler.

DISPOSITIONS- FORSLAG GODKENDES SGM. Ved godkendelse af dispostionsforslag. endelige rumprogram samt. PGM PGM disponering og størrelse på lokaler. FORLØB - BRUGERMØDER 29. jan. KICK-OFF-MØDE Rammesætning og introduktion til arbejdet i Brugergrupperne BRUGERGRUPPE- MØDE 01 DISPOSITIONS- FORSLAG GODKENDES SGM 12. feb. 26. feb. 19. mar. Ved godkendelse

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Arbejdsrum på faste arbejdssteder

Arbejdsrum på faste arbejdssteder Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.11 Juni 2007 Erstatter august 2004 Denne vejledning om Arbejdsrum på faste arbejdssteder oplyser om krav til arbejdsrum, hvori der beskæftiges ansatte.

Læs mere

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne Når Københavns Kommune renoverer skoler - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne 2 Indhold Hvorfor skal du læse denne pjece? 4 Beslutning - hvorfor skal der renoveres? 5 Ansvar og roller for helhedsrenovering

Læs mere

Børn og Ungeudvalget Aarhus Kommune

Børn og Ungeudvalget Aarhus Kommune Bilag A Fremadrettet inddragelsesproces Emne Frederiksbjergbyggeriet Fremadrettet inddragelsesproces Til Børn og Ungeudvalget Aarhus Kommune Børn og Unge Den 20. januar 2012 Nærværende bilag er en beskrivelse

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

Arbejdspladsvurdering 2014 på Nordsjællands Efterskole - sammenstilling af indsamlede data

Arbejdspladsvurdering 2014 på Nordsjællands Efterskole - sammenstilling af indsamlede data Arbejdspladsvurdering 204 på Nordsjællands Efterskole - sammenstilling af indsamlede data Fysiske forhold A. Skolens rum Lokalitet / aktivitet Ikke A Pladsforhold 5 2 A2 Gulve/vægge/loft 0 A3 Indretning

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation Scion DTU Miljøpolitik Velkommen til Scion DTU Hørsholm Miljøpolitik for Scion DTU Scion DTU a/s værner om sine omgivelser, sine kunder og sine medarbejdere ved kontinuerligt at have fokus på miljø- og

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK - EKSPLOSIV UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDE Ring 3 OfficePark er så stort et område, at det vil fremstå som sit eget

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter:

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter: Box 25 Arkitekter Store Kongensgade 40 G 4. DK 1264 København K Tlf.: 33 13 81 11 Fax: 33 93 20 95 E-mail: mail@box25arkitekter.dk www.box25arkitekter.dk 06.02.13 Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 BESKRIVELSE LANGHOLT SKOLE FAKTA Adresse Langholt skole Øster Hassingvej 1 9310 Vodskov Telefon 98256579 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsrum på faste arbejdssteder

At-VEJLEDNING. Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.11 Arbejdsrum på faste arbejdssteder Juni 2007 Erstatter august 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 indledning BAGGRUND Tårnby Gymnasium er opført i 1964 af arkitekterne Halldor Gunnløgsson og Jørn Nielsen og fremstår i dag stort set som det blev opført. Bygningsanlægget

Læs mere

CAMPUS BORNHOLM. Referat BGM01 - Gruppe 4 - Administrative områder

CAMPUS BORNHOLM. Referat BGM01 - Gruppe 4 - Administrative områder CAMPUS BORNHOLM Referat BGM01 - Gruppe 4 - Administrative områder MML 11.02.14 SAG 12.43.00 MØDE 1 D.06.02.14 kl. 9.00 hos Campus Bornholm Deltagere Brugere: Karin Møller, (KM)BOGH Jens Peter Kofoed, SKEM

Læs mere

Miljøplan: Indhold: 1. Miljøstyring. 1.1 Generelt. 1.1 Overordnet styring af miljøarbejdet (hvem gør hvad, hvornår) 1.2 Plan for miljøstyring

Miljøplan: Indhold: 1. Miljøstyring. 1.1 Generelt. 1.1 Overordnet styring af miljøarbejdet (hvem gør hvad, hvornår) 1.2 Plan for miljøstyring Miljøplan: Indhold: 1. Miljøstyring 1.1 Generelt 1.1 Overordnet styring af miljøarbejdet (hvem gør hvad, hvornår) 1.2 Plan for miljøstyring 1.3 Miljøstyringens væsentligste værktøjer 2. Organisation 2.1

Læs mere

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Idé-DB DSR IDÉKATALOG til studiemiljøet på Danmarks Biblioteksskole De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Indledning Idé-DB er et forum under DSR, De Studerendes Råd, hvor de studerende

Læs mere

MED LOV SKAL LAND BYGGES!

MED LOV SKAL LAND BYGGES! MED LOV SKAL LAND BYGGES! MØDET MED 2 ADVOKATFIRMAER I ÅRHUS RECEPTION ADVOKATFIRMA I ÅRHUS VENTEVÆRELSE ADVOKATFIRMA I ÅRHUS FORDELINGSGANG ADVOKATFIRMA I ÅRHUS BIBLIOTEK ADVOKATFIRMA I ÅRHUS ADVOKATKONTOR

Læs mere

INDEKLIMA RAPPORT UNDERVISNINGSLOKALER SKOLEOMRÅDET ASSENS KOMMUNE

INDEKLIMA RAPPORT UNDERVISNINGSLOKALER SKOLEOMRÅDET ASSENS KOMMUNE Notat INDEKLIMA RAPPORT UNDERVISNINGSLOKALER SKOLEOMRÅDET ASSENS KOMMUNE Rev. 25. februar 2015 Sags id: 13/26507 Kontaktperson: Holger Sørensen E-mail: hosoe@assens.dk Dir. tlf.: 64747204 BYG, BEREDSKAB

Læs mere

Fremtidens børneinstitution pædagogiske perspektiver

Fremtidens børneinstitution pædagogiske perspektiver Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2.3 2. Pædagogik... 2.4 3. Barneperspektiv og børnemiljø... 2.4 4. Voksenperspektiv og arbejdsmiljø... 2.5 5. Formidling... 2.6 6. Udearealer... 2.6 7. Børn med særlige

Læs mere

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG www.h-e.dk tlf. 86168836 INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Situationsplan Side 5 Rumlige gengivelser Side 6 Stueplan Side 10 Stueplan ny hal Side 12 1. salsplan Side

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 BESKRIVELSE VESTER HASSING SKOLE FAKTA Adresse Telefon 99824700 E-mail Web Skoleleder Antal elever 466 Antal klasser

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Koncept - fagkerne Skolens centrale kerne rummer viden i form af personale, pædagogiske læringscenter, ressourcecenter...

Koncept - fagkerne Skolens centrale kerne rummer viden i form af personale, pædagogiske læringscenter, ressourcecenter... Koncept/idé Koncept - resonans Resonans... Faglighed som ringe i vandet... Koncept - fagkerne Skolens centrale kerne rummer viden i form af personale, pædagogiske læringscenter, ressourcecenter... Koncept

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B St. Magleby Skole indskoling 0.-5. klasse

Læs mere

Sunde og Aktive Børn på Søndersøskolen

Sunde og Aktive Børn på Søndersøskolen Sunde og Aktive Børn på Søndersøskolen 1. Motion, leg & bevægelse Der skal være fokus på, at motion, leg og bevægelse både er noget der foregår i og mellem timerne, hvilket nedenstående områder og forslag

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

SBi-anvisning 212 Energieffektive skoler Ventilation, lys og akustik. 1. udgave, 2006

SBi-anvisning 212 Energieffektive skoler Ventilation, lys og akustik. 1. udgave, 2006 SBi-anvisning 212 Energieffektive skoler Ventilation, lys og akustik 1. udgave, 2006 Energieffektive skoler Ventilation, lys og akustik Kirsten Engelund Thomsen Kjeld Johnsen Lars Gunnarsen Claus Reinhold

Læs mere

Firkløverskolens afdeling i Mørke ligger som tvillingeskole til Mørke Skole.

Firkløverskolens afdeling i Mørke ligger som tvillingeskole til Mørke Skole. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 B. FIRKLØVERskolen, mørke afd. Mørke afd. LÅSBY AFD. Kirkevej 13 A, 8544 Mørke Firkløverskolens

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen.

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Indeklima Temperaturer 1 og træk 1 Er temperaturerne i lokalerne ved let fysisk aktivitet

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø HVORFOR VÆLGE ALTIFLEX Altiflex interimsaflukning er et innovativt og fleksibelt system til midlertidig aflukning

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Almegårds Kaserne. Bygninger

Almegårds Kaserne. Bygninger Almegårds Kaserne Bygninger Samlet bygningsmasse for depot. Generel renovering af depots bygninger er tiltrængt (nødvendig) (utætte Bygninger). (utætte vægge, døre, vinduer og tage) (undgå svamp/skimmel)

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

Miljødeklarering og -klassificering af bygninger - danske erfaringer

Miljødeklarering og -klassificering af bygninger - danske erfaringer Grønn Byggallianse Morgendagens eiendomsmarked Oslo 19. oktober 2004 Innlegg ved Arne Hansen RH ARKITEKTER AS Miljødeklarering og -klassificering af bygninger - danske erfaringer Miljødeklarering og -klassificering

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud:

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Udnyt alle læringsrum både inde og ude Læringsrum bør indrettes, så eleverne føler sig trygge og inspireres til læring og kreavitet Fleksibel indretning,

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

SKITSEFORSLAG TIL NY 50 BØRNS BØRNEHAVE I SVENSTRUP

SKITSEFORSLAG TIL NY 50 BØRNS BØRNEHAVE I SVENSTRUP Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen ved Aalborg Kommune Idræts- og Naturbørnehaven OLYMPIA / Marathonvej 6 / Svenstrup SKITSEFORSLAG TIL NY 50 BØRNS BØRNEHAVE I SVENSTRUP Knudsen & Østergaard A/S /

Læs mere

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] BOKA GROUP RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] A+ PLACERING FOR NYT DOMICIL Hjørneejendommen Ring3/Mileparken har den bedste placering i Herlev, da både tilkørselsforhold

Læs mere

Opgaven. Skitserende programanalyse. Valget af deltagerne

Opgaven. Skitserende programanalyse. Valget af deltagerne Skitserende programanalyse Opgaven Flemming Deichmann Arkitekt MAA Valget af deltagerne Det var ikke en let opgave at skulle udvælge fem arkitektfirmaer, som deltagere i den skitserende programanalyse.

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 5 // Overdragelse af aktivet

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 5 // Overdragelse af aktivet Bilag 5 // Overdragelse af aktivet Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 2 2 Aktivets tilstand ved ophør 2 3 Løbende tilstandsvurdering 2 4 Gennemgang af Aktivet 3 5 Levetid 4 1 Indledning Nærværende dokument

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

MARTS 2015 SIDE 1. Hvad betyder godt indeklima for bygherre og ejendomsinvestor?

MARTS 2015 SIDE 1. Hvad betyder godt indeklima for bygherre og ejendomsinvestor? MARTS 2015 SIDE 1 Hvad betyder godt indeklima for bygherre og ejendomsinvestor? Kort om mig Peter Hesselholt MOE A/S Byggeri og Design Kompetencechef Bæredygtighed M.SC. Indeklima og energiøkonomi, AAU

Læs mere

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ University College Sjællands Biblioteker Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ 1 UCSJ Bibliotekernes formålsparagraf: Bibliotekernes primære formål er at betjene studerende, kursister og medarbejdere

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

BESLUTNINGSOPLÆG FOR FREMTIDIG ORGANISERING AF BYGNINGSOMRÅDET

BESLUTNINGSOPLÆG FOR FREMTIDIG ORGANISERING AF BYGNINGSOMRÅDET Møde i Universitetsledelsen den 16. november 2009 Punkt 8, bilag 8b: Indstillinger fra bygningssporet om den fremtidige bygningsadministration Beslutningsoplæg for fremtidig organisering på bygningsområdet

Læs mere

http://arkitektur-lindring.dk/designprincipper/funktionalitet/ opdateret 01 02 15 FUNKTIONALITET

http://arkitektur-lindring.dk/designprincipper/funktionalitet/ opdateret 01 02 15 FUNKTIONALITET FUNKTIONALITET Loftslifte, afstande mellem arbejdsstationerne, videndeling og gode indeklimaforhold har betydning for personalets stressniveau, arbejdsglæde og risikoen for behandlingsfejl Der er en lang

Læs mere

INPUTS TIL PROGRAMOPLÆG - RENOVERING AF NØRRE SNEDE SKOLE

INPUTS TIL PROGRAMOPLÆG - RENOVERING AF NØRRE SNEDE SKOLE INPUTS TIL PROGRAMOPLÆG - RENOVERING AF NØRRE SNEDE SKOLE MAJ 2014 Tegnelaboratoriet v/ Maibritt Larsson Udarbejdet i samarbejde mellem borgere, foreninger, skoleledelse og skolebestyrelse & Ikast-Brande

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

Beslutningsnotat. Resume. Nr: RKB 21. Projekt: RKB 12. Dato: 17-09 - 2013. Emne: Opdatering fra Lavenergirammen 2015 til Bygningsklasse 2020

Beslutningsnotat. Resume. Nr: RKB 21. Projekt: RKB 12. Dato: 17-09 - 2013. Emne: Opdatering fra Lavenergirammen 2015 til Bygningsklasse 2020 Beslutningsnotat Nr: RKB 21 Projekt: RKB 12 Dato: 17-09 - 2013 Til: Fra: Kopi til: RKB TR Grontmij Aarhus Arkitekterne Emne: Opdatering fra Lavenergirammen 2015 til Bygningsklasse 2020 Resume Dette notat

Læs mere

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Navn Sofie Mandrup Andreassen Adresse Hasserisgade 1, 2.th 9000 Aalborg, Denmark E-mail sman07@student.aau.dk Mobil +45 27 33 07 24 Fødselsdag 1. sep. 1986, 24 år PEDESTRIAN

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

Natur kan lindre stress, smerter og depression

Natur kan lindre stress, smerter og depression NATUR kan lindre stress, smerter og depression fremhæves i en række undersøgelser som afgørende for lindring af stress, smerter og depression*. er et vigtigt element for patienter, pårørende og personale.

Læs mere

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU Det Nye Universitetshospital: sammenhængende, bæredygtigt og effektivt byggeri integreret forskning, uddannelse og klinik attraktivt arbejdsmiljø innovative processer

Læs mere

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 Københavns Energi De nye energibestemmelser og deres umiddelbare konsekvenser for planlægning og gennemførelse af bygge- og renoveringsprojekter J.C. Sørensen Projektleder

Læs mere

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af radiatoranlæg til eksisterende byggeri Denne rapport er en undersøgelse for mulighed for realisering af lavtemperaturfjernvarme i eksisterende

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A

Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau EUC Ringsted Htx Teknologi A Lærer Peter Benediktson/Christian

Læs mere

1.1 Ansvar... 17. Ændring som udløser krav om efterisolering... 19 Bagatelgrænse... 19 Eksempler med generel ændring i klimaskærmen...

1.1 Ansvar... 17. Ændring som udløser krav om efterisolering... 19 Bagatelgrænse... 19 Eksempler med generel ændring i klimaskærmen... Indhold Eksempelsamling om energi... 5 Indholdsfortegnelse... 7 1 Eksisterende byggeri... 15 1.1 Ansvar... 17 1.2 Eksempler på ændringer der udløser krav... 19 Ændring som udløser krav om efterisolering...

Læs mere

VIND ET GAVEKORT REDAKTIONSLOKALE OG VIND 1000,- TIL ARCHI TEGN [KÅRK] KONKURRENCE INDRET KÅRKS LOKALE. http://kaark.aarch.dk

VIND ET GAVEKORT REDAKTIONSLOKALE OG VIND 1000,- TIL ARCHI TEGN [KÅRK] KONKURRENCE INDRET KÅRKS LOKALE. http://kaark.aarch.dk VIND ET GAVEKORT INDRET KÅRKS REDAKTIONSLOKALE OG VIND 1000,- TIL ARCHI TEGN [KÅRK] KONKURRENCE INDRET KÅRKS LOKALE http://kaark.aarch.dk side_2 Indledning Kårk genopstod sidste semester efter længere

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger

Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger BST KØBENHAVNS KOMMUNE Rådgivning om arbejdsmiljø og trivsel Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger NÅR ARBEJDSPLADSEN PLANLÆGGER NYBYGGERI OG OMBYGNINGER 2003 FORFATTERE Susanne Flagstad,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

2014 Undervisningsmiljøvurdering

2014 Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undervisningsmiljøvurdering For erhvervsuddannelserne Tradium Svarprocent: 67% (1023 besvarelser ud af 1529 mulige) Vurdering af det sociale, fysiske og æstetiske miljø (hvis valgt i undersøgelsen)

Læs mere

Notat. 1. Etablering af den sammenlagte hjemmepleje på én adresse

Notat. 1. Etablering af den sammenlagte hjemmepleje på én adresse Til: Kopi til: ØKU og KMB MADB og INKR BALLERUP KOMMUNE Dato: 10. juni 2015 E-mail: kcs@balk.dk Kontakt: Karsten Schrøder Sagsid: 82.25.00-P20-2-15 Notat Sammenlægning af Hjemmeplejen på Telegrafvej 4

Læs mere

I denne checkliste er anført Lokale- og Anlægsfondens arkitektoniske og byggetekniske forudsætninger og krav til projekter, som projektvurderes.

I denne checkliste er anført Lokale- og Anlægsfondens arkitektoniske og byggetekniske forudsætninger og krav til projekter, som projektvurderes. INDHOLD 1 INDLEDNING 2 PROJEKTVURDERING 2.1 Lovkrav 2.2 Funktionsmæssige forhold 2.3 Arkitektonisk kvalitet 2.4 Byggeteknisk kvalitet 2.5 Miljøbelastning 2.6 Anlægsøkonomi 2.7 Drifts- og vedligeholdsøkonomi

Læs mere

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR MODEL 2B - MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR 2B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2B St. Magleby Skole indskoling 0.-9. klasse 0.-9.

Læs mere

Statens Byggeforskningsinstitut, SBiAalborg Universitet. Afd. for By, Bolig og Ejendom. Dr. Neergaardsvej 152970. Hørsholm+45 4586 5533. www.sbi.

Statens Byggeforskningsinstitut, SBiAalborg Universitet. Afd. for By, Bolig og Ejendom. Dr. Neergaardsvej 152970. Hørsholm+45 4586 5533. www.sbi. Statens Byggeforskningsinstitut, SBiAalborg Universitet Afd. for By, Bolig og Ejendom Dr. Neergaardsvej 152970 Hørsholm+45 4586 5533 www.sbi.dk Hvad er tilgængelighed? Begrebet er tæt forbundet med Design

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Værdien af god akustik i bygninger

Værdien af god akustik i bygninger DI Byg s forårskonference 26. marts 2015 4 Værdien af god akustik i bygninger Præsentation ved civ. ing. Claus Møller Petersen, Fagchef i Acoustica, Grontmij s akustikafdeling Værdien af god akustik i

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

munkebjerg park i odenses studiemiljø, nær syddansk universitet og ingeniørskolen, opføres et 35.000 m 2 moderne uddannelses- og forskningsmiljø.

munkebjerg park i odenses studiemiljø, nær syddansk universitet og ingeniørskolen, opføres et 35.000 m 2 moderne uddannelses- og forskningsmiljø. munkebjerg park i odenses studiemiljø, nær syddansk universitet og ingeniørskolen, opføres et 35.000 m 2 moderne uddannelses- og forskningsmiljø. den kreative proces er kendetegnet ved at man først kender

Læs mere

Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik

Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik Retningslinjer og vejledning December 2014 Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Regionshuset Horsens Emil Møllers Gade 41, 8700 Horsens www.fa.rm.dk

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Kommunal planlægning for energi og klima

Kommunal planlægning for energi og klima Mandag d. 22 september 2008 Konferencen Energieffektivt Byggeri Stenløse Syd På kommunalt initiativ etableres Danmarks største samlede bebyggelse af lav-energi huse Kommunal planlægning for energi og klima

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015 BESKRIVELSE KÆRBYSKOLEN FAKTA Adresse Kærbyskolen Oluf Borchs Vej 2 9000 Aalborg Telefon +45 99 82 13 00 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre Book en fremvisning hos Sadolin & Albæk 70 11 66 55 Og kom i selskab med bl.a. IF, Santander Bank og Hilti Københavns billigste arbejdspladser

Læs mere

Med 360 graders spredning kan indeklimaet rigtigt folde sig ud

Med 360 graders spredning kan indeklimaet rigtigt folde sig ud lindab ventilation Med 360 graders spredning kan indeklimaet rigtigt folde sig ud Plexus. Den fleksible løsning til både køling, varme og ventilation Designet er baseret på to unikke teknikker: 360 graders

Læs mere

Tjekliste for tidsplan

Tjekliste for tidsplan Tjekliste for tidsplan Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde skal lade

Læs mere

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads indretning arbejdsplads tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser En god ergonomisk arbejdsplads er nødvendig for at skabe et sundt arbejdsmiljø, for den enkelte medarbejder. Et sundt arbejdsmiljø

Læs mere

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus Dispositionsforslag Projektforslag Forprojektet Hovedprojektet Konkurrence Materiale: Arkitekt Planche Tegninger Program Skole Dokumenter: Logbog Speciale - LYDGENER Tegnestue: Kontrakt Entreprise Organisation

Læs mere

NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING

NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING DISPOSITIONSFORSLAG TIL FREMTIDIG ANVENDELSE AF NR. BROBY SKOLE TIL JOB & AKTIV DATO 15.12.2011 NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING ARKITEKTFIRMAET TKT A/S ENGLANDSGADE 25, 1 POSTBOKS 40 DK-5100 ODENSE C www.tkt.dk

Læs mere

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre Book en fremvisning hos Sadolin & Albæk 70 11 66 55 Og kom i selskab med bl.a. IF, Santander Bank og Hilti Københavns billigste arbejdspladser

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Ny og ombygningsplan September 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen

Læs mere

Danmarks mest klimavenlige daginstitution: Solhuset Lions Active House

Danmarks mest klimavenlige daginstitution: Solhuset Lions Active House Danmarks mest klimavenlige daginstitution: Solhuset Lions Active House Formål og vision Der er et særligt behov for et godt og sundt indeklima i børneinstitutioner og skoler for at styrke trivslen og indlæringsevnen

Læs mere

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ)

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) 27. april 2015 Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) Samarbejdsaftalen gælder i perioden fra den 27. april 2015 til den 30. april 2017. Samarbejdsaftalen

Læs mere