Byggeprogram. University College Sjælland. Campus Roskilde. 27. april 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byggeprogram. University College Sjælland. Campus Roskilde. 27. april 2010"

Transkript

1 Byggeprogram University College Sjælland Campus Roskilde 27. april 2010

2 Forord Byggeprogrammet er udarbejdet i et samarbejde med UCSJ s byggeudvalg, der består af Ulla Koch, Kim Petersen, Niels Benn Sørensen og Bernt Overmark. Formålet med byggeprogrammet er at beskrive grundlaget for en bygning, der formår at danne rammen for samspillet mellem de seks forskellige uddannelser i campus Roskilde : Pædagoguddannelsen Læreruddannelsen Sygeplejerskeuddannelsen Socialrådgiveruddannelsen Fysioterapeutuddannelsen Leisure Management uddannelsen Samtidig skal bygningen indgå som en integreret enhed i Roskilde Universitetscenter (RUC), på en sådan måde at det arkitektoniske helhedsindtryk bevares og en udnyttelse af RUC s eksisterende fællesrum skal være en mulighed for Campus Roskildes studerende. Dette stiller store krav til bygningens arkitektur, fleksibilitet, logistik og rummelighed. Da Campus Roskilde bygges både med henblik på nutiden og fremtiden, stilles der store krav til et optimalt miljø og et minimalt energiforbrug. 2

3 Indhold 1. Præsentation af Campus Roskilde Vision for byggeriet Campus Roskilde Bygherrens organisation Konkurrencefasen Projektoptimeringsfasen Udførelsesfasen Roller og ansvar Den overordnede plan Torvet Auditoriet Studieservicecenteret Biblioteket Kantinen og cafeen Ledelseskontoret Undervisningszonerne Værkstedszonen Sciencezone Klinisk zone Musik, Drama og Bevægelseszone Konferencezone Kældre og opbevaring Fremtidens undervisningsmiljø Fleksibilitet og synergi Undervisningsformer Forskellige professionsuddannelser IT i og uden for undervisningen Fysiske rammer Generelle krav Specielle krav Bygningens udformning og teknik Arkitektur Hovedidé Bygningsdele og delkomponenter Indpasning i omgivelserne Fleksibilitet Lys og transparens Farver Informations- og kommunikationsteknologi (IT) Arkitekttonisk bearbejdning Funktionelle krav Byggegrunden Beskrivelse Haveanlæg Adgangsvej Parkering Bygninger i terræn Byggepladsforhold Disponering af bygningerne Forslag til rumdisponering Øvrige funktionelle forhold Stamoplysninger Arealer og planforhold Muligheder

4 4.1.2 Lokalplan Myndigheder Forsyningsvirksomheder Forsyningsmæssige forhold Varmeforsyning Vandforsyning El Afløb Telefon Antenne Renovation Funderingsforhold Miljøforhold Miljø Politik UCSJ vil: Sådan gennemføres politikken indenfor de enkelte uddannelser Miljøvurdering af bygge- og anlægsprojekter Affald genanvendelse/minimering Miljørigtig projektering Overordnede miljøhensyn Specifikke miljøkrav ved opførelse af Campus Roskilde Tekniske krav Generelt (1) Bygningsbasis (2) Primære bygningsdele (28) Øvrige primære bygningsdele (3) Kompletterende bygningsdele (4) Overflader (5) Vvs (50) Vvs-anlæg, terræn (6) El Bygherreleverancer

5 1. Præsentation af Campus Roskilde Campus Roskilde er beliggende ved Roskilde Universitetscenter i området Trekroner. Campus Roskilde vil fuldt udbygget komme til at omfatte op til m². I element 1 som er beskrevet i nærværende byggeprogram etableres et bruttoareal på ca m² der skal betjene uddannelserne: A. Pædagoguddannelsen har forår studerende. Uddannelsen forventes i 2014 at være vokset til 790 studerende. Pædagoguddannelsen rummer de faglige aspekter pædagogik, dansk, kultur, kommunikation, individ, institution, samfund og linjefagene værksted, natur og teknik, krop, bevægelse og sundhed, udtryk, musik og drama mv. Uddannelsen anvender kreative faglokaler, musiklokaler, bevægelseslokaler, naturfagslokaler mv. Pædagoguddannelsen indgår blandt andet i store projekter som Children at Risk, samt Fantasy Design. B. Læreruddannelsen har forår studerende. Uddannelsen forventes i 2014 at være vokset til 570 studerende. Læreruddannelsen rummer der faglige aspekter kristendomskundskab-livsoplysning-medborgerskab, pædagogik, psykologi, didaktik, dansk, matematik, natur-teknik, fysik-kemi, engelsk, historie, idræt, samt linjefagsundervisning mv. Læreruddannelsen anvender faglokaler indenfor naturfaglige laboratorier, kreative lokaler indenfor musik, materielt-design, samt billedkunst og indenfor idræt. Læreuddannelsen indgår i forsøg med skolebaseret læreuddannelse. C. Socialrådgiveruddannelsen har forår studerende. Uddannelsen forventes i 2014 at være vokset til 495 studerende. Socialrådgiveruddannelsen rummer de faglige aspekter socialt arbejde, socialrådgivning, psykologi-psykiatri, jurasamfundsvidenskab mv. Uddannelsen anvender ikke speciallokaler men har behov for store undervisningslokaler og for grupperum. D. Fysioterapeutuddannelsen har forår studerende. Uddannelsen forventes i 2014 at være vokset til 175 studerende. Fysioterapeutuddannelsen rummer fagområderne fysioterapi, klinisk ressonering- og beslutningstagning, berøring, kommunikation, manuel påvirkning, undersøgelse, diagnostik, samfund, sundhed og forebyggelse, identifikation og analyse, udredning og behandling, fysisk aktivitet, genoptræning mv. Fysioterapeutuddannelsen anvender faglokaler indenfor fysioterapi, ultralyd, bevægelse, brikserum. Uddannelsen indgår sammen med andre sundhedsuddannelser i Interdisciplinary Health Care Provision. 5

6 E. Sygeplejerskeuddannelsen har forår studerende. Uddannelsen forventes i 2014 at være vokset til 780 studerende. Sygeplejerskeuddannelsen rummer de faglige aspekter fag og profession, sundhed og sygdom, somatisk sygdom og lidelse, kronisk syge, kommunikation, etik, anatomi, fysiologi, mikrobiologi, biokemi, sygepleje, kompleks klinisk virksomhed mv. Uddannelsen indgår sammen med andre sundhedsuddannelser i Interdisciplinary Health Care Provision. Sygeplejerskeuddannelsen har brug for faglokaler demonstrationsstuer, naturfagslokaler. F. På uddannelsen i Leisure Management går der forår studerende. Uddannelsen forventes i 2014 at være vokset til 200 studerende. Uddannelsen i Leisure Management indeholder blandt andet fagområderne leisure management, metode, økonomi, marketing, ledelse. Uddannelsens praktik vil ofte være indenfor turisme, sport, kunst og kultur. I element 2 udbygges med m², der dels skal rumme en multihal på 600 m 2 og en multifunktionshal på 400 m 2 med depoter og omklædningsfaciliteter, dels en udbygning af undervisningsfaciliteterne i hovedbygningen til de 6 uddannelser. I element 3 udbygges med 950 m² der dels skal rumme center for undervisningsmidler med informativ samling, undervisningsfaciliteter og kontorer. I element 4 en udbygning af undervisningsfaciliteterne til øvrige aktiviteter i Campus Roskilde på i alt m 2. Antal studerende / lærer / TAP: I 2012 er der 1.400, lejlighedsvis element 1. I 2014 er der 2.100, lejlighedsvis element 2 og Vision for byggeriet Campus Roskilde Med den nye bygning samler UCSJ sine uddannelser og videnformidlingsaktiviteter i Roskilde i et hus. Et hus der skal være den fælles ramme udveksling og formidling for studerende, færdiguddannede, undervisere og fagpersoner. Et hus hvor uddannelse, videnformidling og praksis mødes under samme tag og udveksler og udvikler viden og erfaringer. Et sted hvor der er et mødefelt for professionsuddannede til faglig og praktisk fordybelse og viden udvikling af fagligheder, mellem fagligheder og på tværs af fagligheder og professioner. 6

7 Det nye Campusbyggeri er lyst og åbent i sit udtryk og flest mulige rum er knyttet ud mod det åbne landskab og de udemiljøer der kendetegner dette. Der er fleksible rum som kan tilpasses forskellige behov i løbet af ugen og året, og som kan give plads til den variation af undervisningsformer som kendetegner professionsuddannelserne. Det vil sige rum til brainstorm, rum til stormøder, rum til projektgrupper, rum til fordybelse, rum til udfoldelse kropsligt og kreativt, rum til holdundervisning i varierede størrelser etc. I det hele taget skulle det nye Campus genspejle den tid vi lever i og gerne være et sted, som er kendetegnet ved at være et humant hus der er tilpasset de humanuddannelser, vi først og fremmest uddanner til. Lokalerne skal afspejle professionerne. Fra visionsgrundlaget for Campus Roskilde Huset skal være åbent og inviterende i forhold til omverdenen og i huset er nøglebegreber som transparens og fleksibilitet gennemgående temaer i rum og mellem rum. Huset skal være handicapvenligt, miljø- og energirigtigt og understøtte et godt arbejdsmiljø for videndeling, viden formidling og viden opbygning. Miljøet i huset skal fremme det kvalificerede møde mellem mennesker i rum for uddannelse, udvikling, nytænkning og nysgerrighed. Det ikke intenderede møde mellem mennesker, fag og professioner er et gennemgående tema, således at brugerne bevæger sig gennem flere af husets zoner over dagen, ugen og året. Husets fysiske udformning skal sikre fleksibilitet og mulighed for omstilling over dagen og ugen. Huset skal dels rumme formelle uddannelsesaktiviteter, dels mere uformelle og individuelle aktiviteter i løbet af dagen. Samtidig vil en omstilling til studenterhus, konference- og eventhus være et ekstra element i bygningen som herved tilfører Universitetsområdet en ny dimension. Akustik og indeklima skal være designet så opholdet i huset bliver behageligt. Lydforholdene skal overalt være designet til at rumme mange mennesker, der kan mødes og samtale uden af virke forstyrrende for hinanden og uden at der ligger stressende baggrundsstøj i rummene. Huset skal være døgnåbent, men ikke døgnbetjent. Studerende og andre brugere skal kunne anvende huset gennem hele dagen og aftenen og en mindre del af lokalerne skal kunne godkendes til at studerende kan overnatte f.eks. i forbindelse med projektarbejde, indkald af til flerdages seminarer og til årsmøde i de studerendes råd. Huset skal være et grønt hus hvor energiforbrug og udledninger er tilpasset morgendagens krav til bæredygtigt offentligt byggeri. Endvidere skal Campus Roskilde indgå som en integreret enhed i RUC, både arkitektonisk og logistisk. 7

8 1.2 Bygherrens organisation Konkurrencefasen Projektoptimeringsfasen 8

9 1.2.3 Udførelsesfasen Roller og ansvar Bygherren Bygherren repræsenteret ved bestyrelsen har til opgave at træffe overordnede beslutninger bl.a.: Beslutte byggesagens organisation (blev besluttet på bestyrelsesmødet den 29. marts) Godkende udbudsgrundlag, herunder byggesagens budget (blev besluttet på bestyrelsesmødet den 29. marts) Beslutte igangsætning af byggeri Styregruppen Styregruppen skal følge byggesagen og træffe beslutninger af mere overordnet karakter. Styregruppen har bl.a. følgende opgaver: Godkende indstilling til fem konsortier om deltagelse i konkurrencen Antagelse af vindende totalentreprenør og forslag til kontrakt. Følge byggesagens forløb ved møder, hvor der fra byggeudvalget bliver redegjort for byggesagens forløb 9

10 Byggeudvalg Byggeudvalget har til opgave løbende at koordinere byggesagen og i forbindelse hermed varetage flg. opgaver: Beslutte, lede og senere at opløse byggesagens brugerorganisation, herunder at nedsætte nødvendige arbejdsgrupper med en hensigtsmæssig repræsentation samt sørge for at inddrage repræsentanter for alle brugergrupper i et passende omfang. Gennemføre byggesagens handlings- og tidsplan. Medvirke ved udarbejdelse af byggeprogram. Medvirke ved udvælgelse af konsortier Medvirke ved gennemførsel af konkurrence Rådgive dommerkomiteen ved udvælgelse af vinderprojekt Medvirke til en effektiv og fleksibel løsning af alle opståede problemer i forbindelse med byggesagen. Behandle og godkende projektforslag forud for behandling i bestyrelsen. Behandle og godkende det endelige projekt forud for behandling i bestyrelsen. Kommentere og godkende det endelige projekt Indstille igangsætning af byggeri Følge byggesagens forløb Deltage i afleveringsforretningen. Følge op på mangeludbedring Indstille til bestyrelsen om modtagelse af det færdiggjorte byggeri ved overdragelsen Arbejdsgrupper Efter behov nedsættes der af byggeudvalget arbejds-/brugergrupper, der vil få pålagt nogle nærmere definerede opgaver, fx i forbindelse med: Rumdisponeringer Logistik Teknik Miljø Indretning Udstyr Færdselsanlæg og parkering Indflytning og ibrugtagning Fællesfunktioner Dommerkomite Dommerkomiteen udvælger og indstiller det bedst egnede projekt blandt de 5 indkomne forslag efter de udvælgelseskriterier, der er offentliggjort i forbindelse med konkurrencen: 10

11 Samtalerum Samtalerum Bibliotek Stille Møderum rum Studieservicecenter Ledelse Åbent studiemiljø Varedepot Køkken Kantine INDGANG CAFÈ Butik Åbent auditoriemiljø A U D I T O R I E 1.3 Den overordnede plan Udendørs torvemiljø Campus Roskilde skal bygges op omkring et fælles centralt torv, som et naturligt samlingspunkt. Huset er opdelt i en række zoner, hvor studerende fra forskellige professionsuddannelser mødes og anvender de undervisningsfaciliteter der er fagligt forankret. 11

12 Følgende overordnede disponering er gældende: Rumtype Indhold Zone m2 Alm. multi UV lokaler 26 undervisningslokaler Fælleszone Lærerforberedelseszoner 48 arbejdspladser Fælleszone 200 Klinisk zone Fysioterapirum, sengestue Klinik 795 m.v. Konferencezone Undervisningslokale Konferencezone 65 Musik / Drama zone 2 UV lokaler, 2 øverum + depoter Musik / Drama 410 Sciencezone Kombineret fysik og biologi + Sciencezone 150 depot Værkstedszone Værksteder inkl. udeværksted Værksteds zone 600 Torv Fælles torv i flere etager som omdrejningspunkt for aktiviteter i Campus Roskilde. Torvet indeholder studiearbejdspladser og undervisningsmiljøer Fælleszone 630 Ledelse 6 arbejdspladser Fælleszone 125 Fælleszone 205 Studieservicecenter m.v. Arbejdspladser i storrumskontor. Opdeles i 2x80 m 2 Motionsrum/ testrum + omklædning Kondicykler, løbebånd, vægt- Fælleszone 150 og bad redskaber Auditorium 200 personer i alt med 100 faste Fælleszone 300 pladser og 100 pladser på gulv (stole) Bibliotek Bibliotek og stillearbejdspladser Fælleszone 150 Butik og cafe Fælleszone 75 Kantine 350 personer Fælleszone 450 Køkken 8 personer Fælleszone 180 Toiletter Toiletgrupper på etager Fælleszone 205 Balkoner Studiearbejdspladser Fælleszone 300 Nettoareal Fælleszone Gangarealer og trapper Fælleszone Bruttoareal Der henvises generelt til rumprogrammet vedrørende arealer og funktioner

13 1.3.1 Torvet Torvet starter ved vejen, hvor den forbipasserende inviteres ind i et ydre torvemiljø, med mulighed for ophold vejret tillader det. Det ydre torvemiljø indeholder grønne elementer og mulighed for mødepladser, siddepladser og studiepladser der gør grænsen mellem bygning og omgivelser flydende gennem forår sommer og efterår. Det ydre torv glider over i det indre torv der er bygningens omdrejningspunkt. Når brugeren kommer ind i huset mødes hun af et stort torverum med en lang række af de fælles funktioner i huset. Torvet er omkranset af gallerier med undervisnings zoner og arbejdspladser i det åbne rum, hvorfra man kan ses fra torvet og følge livet på torvet Auditoriet Auditoriet ligger i direkte tilslutning til torvet. Auditoriet kan kombineres med torvet gennem foldedøre så der etableres et sammenhængende rum til forelæsninger, optræden fester og events. Auditoriet udføres med siddepladser til 200 personer. Udføres med adgang fra Torvet og med skydedøre således at en del af Torvet kan inddrages i forbindelse med større arrangementer. 13

14 1.3.3 Studieservicecenteret Studieservicecentret indeholder de koordinerende og administrative funktioner der skal til for at drive uddannelserne på stedet. Planlægningsfunktioner, studieadministrative funktioner og servicefunktioner i forhold til studerende, underviserer og andre brugere er samlet i studieservicecentret. En stor del af arbejdspladserne er samlet i et fleksibelt storrumskontor, hvor der ikke er adgang for studerende. Ved særlig lejligheder er der brug for at kunne arbejde koncentreret med en opgave og her kan den enkelte medarbejder trække sig tilbage i et stillerum, med to arbejdspladser. Ud mod tovet ligger en reception der som skrankefunktion kan løse langt de fleste opgaver i forhold til den enkelte studerende. Desuden er der ud mod tovet placeret et særligt studie- og karrierevejledningscenter, der yder rådgivning i forhold til den enkelte studerendes studievalg, studieaktiviteter, praktik, internationale muligheder og karrieremuligheder. Her skal der være mulighed for at vejleder og studerende i det åbne rum og i særlige tilfælde trække sig tilbage i et samtalerum til den fortrolige samtale Biblioteket Biblioteket ligger som en del af torvet, måske i flere etager. På biblioteket er der dels bibliotekarer der kan hjælpe med researchopgaver, dels opstilling af aktuel litteratur og endelig opstilling af en række PC arbejdspladser med mulighed for søgninger og stillearbejde. Bibliotekets udlånssamling er primært placeret i rullereoler. 14

15 I nær tilknytning til biblioteket ligger en IT helpdesk der er specialiseret i løsning af alle IT tekniske problemstillinger. Reoler til bibliotek udføres som skinnereoler. Der udføres riller i gulvet hvor styreskinner er nedsænket Kantinen og cafeen Kantinen er et af torvets mødesteder. Her er der mulighed for at købe måltider og forfriskninger gennem dagen. Kantinens siddepladser anvendes såvel til spisning som til uformelle møder, gruppearbejde og individuelle studiearbejdspladser gennem dagen. Spiseområdet går i et med tovet på en sådan måde, at når kantinen lukker for salg og servering kan udsalgsområdet afskærmes meden borde og stole fortsat indgår som en levende del af tovet. En særlig funktion der ligger direkte ud mod torvet er cafeen, hvor baristaen server kaffespecialiteter og juice, gennem hele dagen og hvor man ved feste og events har bar. Cafeen drives af de studerende sammen med butikken hvilket begge er vigtige elementer i funktionen som studenterhus. I butikken kan huset brugere købe studierelevant materiale m.v. 15

16 1.3.6 Ledelseskontoret Krydsfeltet indeholder et fælles kontor til uddannelsesdirektør og uddannelsesledere samt to samtalerum og møderum, der kan deles med studieservicecentret Undervisningszonerne Undervisningszonerne ligger spredt i huset som elementer der ligger bag torvet. Gruppe og studiearbejdspladser ligger dels i gallerier ud mod torvet, dels i mellemrum i zonerne og mellem zonerne. Undervisningsfaciliteterne ligger som en skal omkring hele komplekset så der fra de enkelte undervisningslokaler er udkig til de fri og til de indre torve og mellemrum. UV-lokalerne udføres som åbne studiemiljøer for ca. 30 % af rummene. Bygningen udformes som et åbent miljø med meget glas i alle gangarealer til alle rum som f.eks. UV-lokaler, kontorer m.v. Alle kontorområder og møderum udføres med glasvægge. Samtalerum med glasvægge og matteret glas på midten. 16

17 Den brede vifte af arbejdsformer i Campus Roskilde kræver en større fleksibilitet i de fysiske rum og andre typer af rum. Fleksibiliteten kan sikres gennem forskellige rumtyper/- størrelser og gennem opdeling af større lokaler til mindre, fx ved foldevægge eller udvidelsesmuligheder ved at slå flere lokaler sammen. Projektarbejde og mere individualiseret undervisning kræver andre typer af rum end de traditionelle. Der vil være behov for projektrum af mindre størrelse, hvor grupper på 5-6 personer kan arbejde uforstyrret og studieområder Men undervisningen i klasserummet vil fortsat spille en central rolle. Derfor er der fortsat brug for klasselokaler, af en større størrelse, for at fleksibiliteten er til stede i holdundervisningssituationen, så der kan veksles mellem traditionel klasseundervisning, gruppearbejde og IT-baseret undervisning inden for klasserummet. Undervisningsfaciliteterne er tænkt så forbipasserende kan få indtryk i forhold til aktiviteterne i rummet. Gruppe og studiearbejdspladserne skal rumme mulighed for mange forskellige møde og arbejdsformer fra det stramt formelle til det ikke intenderede. Samtidig skal der være elementer der er åbne medens andre er i mere lukkede rum. 17

18 Der er udover undervisningslokalerne brug for studieområder, hvor de studerende kan arbejde selvstændigt eller i grupper og i længere tid end tilfældet er i mere almindelige undervisningslektioner. De studerendes arbejdsdag strækker sig udover den egentlige undervisningstid, hvorfor der skal være arbejdsfaciliteter til rådighed både eftermiddag og aften, og det skal også være muligt at benytte mere selvstændige arbejdsformer. Væksten i de selvstændige arbejdsformer nødvendiggør, at der også er et antal projektrum til rådighed i tilknytning til de enkelte studieområder. I disse projektrum kan der bag lukkede døre diskuteres, uden at arbejdet i studieområdet forstyrres. 18

19 1.3.8 Værkstedszonen Værkstedszonen er et åbent værkstedsmiljø med mulighed for samtidig undervisning af flere hold i kreative fag som billedkunst, materielt design m.v. Værkstedszonen indeholder et depotelement hvor værkstedselementer og reoler på hjul kan indeholde materialer der kan rulles ind i værkstedsmiljøet til brug i undervisningen. Værkstedet skal således kunne omstilles til forskellige formål, ligesom der skal være mulighed for at gennemføre teoretiske elementer af undervisningen i fleksible stoleopstillinger. Reolerne skal tillige kunne rumme igangværende arbejder mellem undervisningsforløbene. En del af værkstedszonen indeholder et udeværksted der giver mulighed for ar arbejde med større projekter, naturmaterialer, garnfarvning, svejsning af olietønder og andre pædagogiske og kreative projekter. 19

20 1.3.9 Sciencezone Sciencezonen indeholder et kombineret natur og tekniklokale til undervisning i fysik, biologi og geografi. En del af dette miljø kan tænkes som et udemiljø med mulighed for udendørs eksperimenter og opgaveløsning. Dette kan evt. ske i kombination med en tagterrasse eller andet der sikre at opstillinger kan stå uforstyrret Laboratorium Se særskilt bilag Klinisk zone Klinisk zone indeholder lokaler der primært knytter sig til sundhedsuddannelserne. Lokaler til fysioterapi, hvor brikserum kombineres med teorilokaler. Hertil kommer et øvelsesrum med hospitalssenge med tilknyttet teoridel, der primært anvendes i sygeplejeundervisningen. Hertil kommer et antal undersøgelses/grupperum. Alle disse lokaler udstyres med en dørbredde så hospitalssenge kan sættes ind i lokalerne. Lokalerne er tænkt så dele af uddannelsernes øvrige teoriundervisning kan gennemføres i rummene med hold på 26 deltagere. 20

21 Musik, Drama og Bevægelseszone Zonen indeholder to kombinerede musik og dramalokaler, Lokalerne udstyres med faciliteter til ophængning lysudstyr, mørklægning samt akustisk regulering så aktiviteterne ikke forstyrrer omgivelserne. Desuden forsynes lokalerne med gulvbelægning så de kan anvendes til mere bevægelsesorienterede aktiviteter / gymnastik. Det ene af musik og dramarummet tænkes ud i forhold til multifunktionshallen med foldevægge så lokalet kan anvendes som scene ved større og mindre teaterforestillinger. Zonen forsynes med to øverum hvoraf det ene øverum forsynes med et tilstødende lydteknikrum, der gør øverummet til et lille musik og lydstudie. Hertil kommer depoter til musikudstyr, lysudstyr og rekvisitter samt et sminkerum med garderobe Konferencezone Konferencezonen indeholder undervisnings og konferencelokaler med en lidt mere eksklusiv udformning, de kan anvendes til kursus og konferencevirksomhed internt som eksternt. Konferencezonen udbygges i fase tre og Center for undervisningsmidler tænkes placeret i nær tilknytning til konferencezonen. 21

22 Kældre og opbevaring Der disponeres en kælder på med følgende hovedfordeling: Kælder etape 1 Placering m 2 Depot for varer Kælder 180 Depot for undervisningsudstyr Opdeles i 6 rum Kælder 200 Teknikcentral Kælder 100 Møbeldepot Kælder 100 Køkkendepot Kælder 50 Pedelværksted Kælder 50 Serverrum Kælder 40 Operatørrum for serverrum Kælder 20 Biblioteksdepot Kælder 20 Kælder i alt 760 Det er væsentligt at adgangsforholdene er brugervenlige i forhold til transport at undervisningsudstyr møbler m.v. En adgang til kælderen skal sikres via elevator og en vareleveranceindgang. 1.4 Fremtidens undervisningsmiljø Kravene til koordinering af og samarbejde om undervisningen og sikring af sammenhæng og progression i såvel faglig viden som undervisnings- og arbejdsformer og dermed de studerendes samlede kompetenceudvikling vil blive stadig større. Fremtidens arbejdsformer kræver en stadig større fleksibilitet: Undervisning i klasserum vil fortsat spille en central rolle, men projektarbejde, mere individualiseret undervisning og mere IT-baseret undervisning vil få en større vægt. Visionen for Campus Roskilde er at skabe et studiemiljø, der anvender varierede og elevaktiverende undervisningsformer i tidssvarende fysiske og teknologiske rammer for at sikre, at de studerende opnår relevante faglige, almene, sociale og personlige kompetencer. 22

23 En andel svarende til op til 30 % af de generelle undervisningsrum kan tænkes som åbne rum med fleksible møbleringer og opstillingsmuligheder og undervisning i åbent plan, som det bl.a. kendes fra Ørestadens Gymnasium. 23

24 1.5 Fleksibilitet og synergi Campus Roskilde skal give fleksibilitet og synergi i mødet mellem professioner og i samarbejdet med RUC. Udfordringen består i at tænke kreativt i forhold til udnyttelsen af både eksisterende (RUC) og nye arealer, så Campus Roskilde efter projektets afslutning fremstår som en arkitektonisk og funktionel helhed Der vil naturligvis være krav om varierede undervisningsformer i en studiehverdag, hvor der forventes stor fleksibilitet i både planlægning og afvikling af undervisningen Undervisningsformer Undervisningen i Campus Roskilde fokuserer på udvikling af de studerendes faglige, almene, sociale og personlige kompetencer. Undervisningen skal sikre, at de studerende møder forskellige, varierede og aktiverende undervisningsformer. Projektarbejde og mere individualiseret undervisning vil få stor vægt, ligesom der vil være krav om og muligheder for øget tværfagligt samarbejde. IT-baseret undervisning vil udgøre en stor andel af undervisningen. Men dialogbaseret undervisning i og forelæsninger vil også spille en central rolle Forskellige professionsuddannelser Strukturen i Campus Roskilde med de mange forskellige uddannelser samlet på et sted øger muligheden for tværfagligt samarbejde mellem de forskellige fag, men stiller krav om lokalemæssig fleksibilitet, dvs. fra små projektgrupper til store grupper på op til 120 personer samt en velfungerende IT-infrastruktur IT i og uden for undervisningen IT-infrastrukturen skal udbygges, så al intern og ekstern kommunikation kan foregå elektronisk mellem alle Campus Roskildes ansatte og studerende. Det kræver et veletableret netmiljø i form af et netværksbaseret informations- og kommunikationssystem for alle ansattes og studerendes aktiviteter i forbindelse med undervisningen og Campus Roskildes øvrige liv. Information om undervisningen, herunder læseplaner, vejledninger, materialer mv. foreligger elektronisk og er tilgængelige via netmiljøet uanset arbejdstid og -sted. 24

25 IT-infrastrukturen skal bygge på en basis af velfungerende maskiner og software, trådløs opkobling overalt på Campus Roskilde, storskærmsordninger i alle undervisningsrum og relevant periferiudstyr. Udover IT-kommunikation vil der også være behov for vægarealer eller opslagstavler, hvor der kan ophænges plakater og meddelelser samt være udstillingsarealer for faglig formidling. Visionen for udbygningen af Campus Roskilde er at skabe et uddannelsesmiljø, hvor det fysiske rum og den teknologiske infrastruktur muliggør en realisering af den overordnede vision for Campus Roskilde i og samtidig understøtter en udvikling af nye uddannelsesformater. 25

26 1.6 Fysiske rammer Nøglebegreberne for de fysiske rum i fremtidens Campus Roskilde er: Fleksibilitet, multifunktionalitet, transparens, åbenhed og overskuelighed Generelle krav Generelt skal det sikres, at der etableres fysiske rum, der: integrerer ny og eksisterende bygningsmasse (RUC) gør det muligt at praktisere varierede, aktiverende undervisningsformer omfatter en IT-infrastruktur, som understøtter fleksibilitet muliggør faglig aktivitet og kreativ udfoldelse døgnet rundt muliggør at de studerende kan arbejde koncentreret og uforstyrret er æstetiske og signalerer kvalitet, udvikling og dynamik skaber et rekreativt, socialt miljø for de studerende uden for undervisningen tilbyder et miljø, hvor hyggekroge, lettilgængelig IT, cafe-miljø, kunst og kultur og de udendørs faciliteter smelter sammen og integreres i den samlede bygningsmasse er basis for videndeling, møder og rekreation integreret i den samlede bygningsmasse Specielle krav Undervisningsrum Den brede vifte af arbejdsformer i Campus Roskilde kræver en større fleksibilitet i de fysiske rum og andre typer af rum. Fleksibiliteten kan sikres gennem forskellige rumtyper/- størrelser og gennem opdeling af større lokaler til mindre, fx ved foldevægge eller udvidelsesmuligheder ved at slå flere lokaler sammen. Projektarbejde og mere individualiseret undervisning kræver andre typer af rum end de traditionelle. Der vil være behov for projektrum af mindre størrelse, hvor grupper på 5-6 personer kan arbejde uforstyrret og studieområder hvor der kan arbejdes individuelt og i grupper Men undervisningen i klasserummet vil fortsat spille en central rolle. Derfor er der fortsat brug for: 26

Velkommen til Campus Roskilde. Nye rammer for uddannelse

Velkommen til Campus Roskilde. Nye rammer for uddannelse Velkommen til Campus Roskilde Nye rammer for uddannelse Tillykke til alle studerende og medarbejdere, der får deres daglige gang her på Campus Roskilde og til alle andre, der i fremtiden vil bruge huset.

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.13 af december 1996 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

DISPOSITIONS- FORSLAG GODKENDES SGM. Ved godkendelse af dispostionsforslag. endelige rumprogram samt. PGM PGM disponering og størrelse på lokaler.

DISPOSITIONS- FORSLAG GODKENDES SGM. Ved godkendelse af dispostionsforslag. endelige rumprogram samt. PGM PGM disponering og størrelse på lokaler. FORLØB - BRUGERMØDER 29. jan. KICK-OFF-MØDE Rammesætning og introduktion til arbejdet i Brugergrupperne BRUGERGRUPPE- MØDE 01 DISPOSITIONS- FORSLAG GODKENDES SGM 12. feb. 26. feb. 19. mar. Ved godkendelse

Læs mere

Bogdepot skal flyttes tættere på elevator i kælderen. Det skal være min. 200 m 2 bogdepot.

Bogdepot skal flyttes tættere på elevator i kælderen. Det skal være min. 200 m 2 bogdepot. Campusbyggeriet Nedenstående liste er en oversigt over de beslutninger, som er taget af projektgruppen efter modtagelse af dispositionsforslag (beslutninger pr. 10. april). Derefter følger en oversigt

Læs mere

LK Teklon Inspiration til erhvervsrenovering og -byggeri

LK Teklon Inspiration til erhvervsrenovering og -byggeri LK Teklon Inspiration til erhvervsrenovering og -byggeri Intelligente funktioner på tværs Når en erhvervsbygning skal renoveres eller bygges, er der gennem de seneste år kommet nye punkter på ønskesedlen.

Læs mere

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN 1 Det Maritime Museum AQUARIUS Tungevågen INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4. ARKITEKTONISK, URBANT OG LANDSKABELIGT KONCEPT 5-7. CONCEPTUELLE DIAGRAMMER 8. MASTERPLAN OG TVÆRSNIT 9. PLAN -1, +1 10. ARKITEKTUR OG

Læs mere

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med lyd- og støjforhold som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø.

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med lyd- og støjforhold som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø. Lyd Denne DCUM-vejledning handler om lyd og støj på skoler og uddannelsessteder. en beskriver, hvad lyd og støj er, og hvorfor det er vigtigt med god lyd i undervisningslokaler. Herudover beskrives, hvilke

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Indeklimahåndbogen 2.UDGAVE SBI-ANVISNING 196 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 2000

Indeklimahåndbogen 2.UDGAVE SBI-ANVISNING 196 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 2000 Indeklimahåndbogen 2.UDGAVE SBI-ANVISNING 196 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 2000 2 INDHOLD INDHOLD 3 Indeklimahåndbogen Redaktion: Ole Valbjørn Susse Laustsen John Høwisch Ove Nielsen Peter A. Nielsen

Læs mere

Optimering af sfo/indskoling

Optimering af sfo/indskoling Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 Optimering af sfo/indskoling ESPERGÆRDESKOLE, afd. tibberup, mørdrup, grydemosen, gl.espergærde

Læs mere

Enestuer er vigtige for relationen mellem patient og pårørende. Enestuer forebygger at patienten bliver stresset og bange

Enestuer er vigtige for relationen mellem patient og pårørende. Enestuer forebygger at patienten bliver stresset og bange PRIVATLIV RELATIONER Enestuer er vigtige for relationen mellem patient og pårørende. Enestuer forebygger at patienten bliver stresset og bange Patienter, pårørende og personale i de palliative enheder

Læs mere

DATO LSC PHE NAVN UDFØRT NIRAS. NIRAS

DATO LSC PHE NAVN UDFØRT NIRAS. NIRAS Notat 22A Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Københavns Kommune MATTHÆUSGADE SKOLE OG ENGHAVE PLADS SKOLE Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk

Læs mere

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER 2008 TOTALRÅDGIVER: RAMBØLL DANMARK A/S BAG HAVERNE 32 4600 KØGE ARKITEKT: ARKITEKTERNE KØGE A/S VESTERGADE 20 4600 KØGE Indholdsfortegnelse

Læs mere

Center for Høretab. resumé af byggeprogram vedr. etablering af auditorium. samt bæredygtighedsvurdering

Center for Høretab. resumé af byggeprogram vedr. etablering af auditorium. samt bæredygtighedsvurdering Center for Høretab resumé af byggeprogram vedr. etablering af auditorium samt bæredygtighedsvurdering Senest ajourført den 23. november 2009 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende

Læs mere

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler.

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 NYVANGSSKOLEN 17. NYVANGSSKOLEN Rindsvej 2, 8900 Randers Nyvangsskolen er beliggende i den nordlige del af Randers midtby. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Arbejdsrum på faste arbejdssteder

Arbejdsrum på faste arbejdssteder Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.11 Juni 2007 Erstatter august 2004 Denne vejledning om Arbejdsrum på faste arbejdssteder oplyser om krav til arbejdsrum, hvori der beskæftiges ansatte.

Læs mere

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 d. FIRKLØVERskolen, Jebjerg afd. Jebjerg afd. Jebjergvej 43, 8870 Langå LÅSBY AFD. Firkløverskolens

Læs mere

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 BESKRIVELSE Idegrundlaget Projektet tager udgangspunkt i at skabe funktionalitet såvel som fleksibilitet,

Læs mere

I forbindelse med byggearbejder på Nymarkskolen

I forbindelse med byggearbejder på Nymarkskolen Rådgiverudbud I forbindelse med byggearbejder på Nymarkskolen Byggeprogram Udgave: 2012-05-10 Det er besluttet, at der skal indrettes lokaler for Loma (Lokal mad) og Science (Fysik/ kemi og biologilokaler)

Læs mere

Egå Gymnasium. Århus Amts ønsker og krav til tilgængelighed var beskrevet i Byggeprogrammet.

Egå Gymnasium. Århus Amts ønsker og krav til tilgængelighed var beskrevet i Byggeprogrammet. 25.08.2008 Case: Egå Gymnasium Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/8 Egå Gymnasium Århus Amts ønsker og krav til tilgængelighed var beskrevet i Byggeprogrammet.

Læs mere

Niels Brocks internationale gymnasium. INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010

Niels Brocks internationale gymnasium. INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010 Niels Brocks internationale gymnasium INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010 INDHOLD Indretningskonceptet skal understøtte Niels Brocks internationale gymnasiums image, værdier og mål - og være identitetsskabende

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

GOD LYD OG MINDRE STØJ

GOD LYD OG MINDRE STØJ GOD LYD OG MINDRE STØJ DCUM anbefaler fokus på gode lydforhold, da lyd og støjniveau har stor indflydelse på elevernes koncentration og læring. Skolens fysiske rammer og indeklima har stor betydning for

Læs mere

VESTBYEN - FRISKOLE OG FÆLLESHUS ILLUSTRATION AF VESTBYEN

VESTBYEN - FRISKOLE OG FÆLLESHUS ILLUSTRATION AF VESTBYEN VESTBYEN - FRISKOLE OG FÆLLESHUS ILLUSTRATION AF VESTBYEN OVERSIGTSKORT PLACERINGEN Vestbyen - friskole og fælleshus bygges i den nordvestlige del af Holstebro, skolen får her en god placering på grænsen

Læs mere

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne Når Københavns Kommune renoverer skoler - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne 2 Indhold Hvorfor skal du læse denne pjece? 4 Beslutning - hvorfor skal der renoveres? 5 Ansvar og roller for helhedsrenovering

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

Arbejdspladsvurdering 2014 på Nordsjællands Efterskole - sammenstilling af indsamlede data

Arbejdspladsvurdering 2014 på Nordsjællands Efterskole - sammenstilling af indsamlede data Arbejdspladsvurdering 204 på Nordsjællands Efterskole - sammenstilling af indsamlede data Fysiske forhold A. Skolens rum Lokalitet / aktivitet Ikke A Pladsforhold 5 2 A2 Gulve/vægge/loft 0 A3 Indretning

Læs mere

DNV Gødstrup. Bilag 10.11 Miljøplan

DNV Gødstrup. Bilag 10.11 Miljøplan DNV Gødstrup Bilag 10.11 Miljøplan Dokumentnummer: DNV C BP 08 Bilag 10_11 til Byggeprogram Projekt: H10159 Rev. Dato Tekst Firma Udarbejdet Kontrolleret Godkendt 29.06.2012 Byggeprogram etape 1 HLH PWA

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

Indeklima i kontorer. Indeklimaets temadag 27. September Søren Draborg

Indeklima i kontorer. Indeklimaets temadag 27. September Søren Draborg Indeklima i kontorer Indeklimaets temadag 27. September 2016 Søren Draborg Center for energieffektivisering og ventilation Teknologisk institut, Energi & Klima sdg@teknologisk.dk Agenda Udfordringerne

Læs mere

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter - Samlingssted i lokalområdet - Motion og sundhed for alle aldre - Fleksibilitet, åbenhed og inspiration - Identitet og fælleskab Adresse: Ny sportshal

Læs mere

AALBORG KOMMUNE SKOLE OG KULTURFORVALTNINGEN

AALBORG KOMMUNE SKOLE OG KULTURFORVALTNINGEN AALBORG KOMMUNE SKOLE OG KULTURFORVALTNINGEN VADUM SKOLE - DET FLEKSIBLE LÆRINGSMILJØ SØNDERMARKEN 29 9430 VADUM SKITSEFORSLAG 06. SEPTEMBER 2010 AaK Bygninger Rendsburggade 6, 1.sal 9000 Aalborg Moe &

Læs mere

Børn og Ungeudvalget Aarhus Kommune

Børn og Ungeudvalget Aarhus Kommune Bilag A Fremadrettet inddragelsesproces Emne Frederiksbjergbyggeriet Fremadrettet inddragelsesproces Til Børn og Ungeudvalget Aarhus Kommune Børn og Unge Den 20. januar 2012 Nærværende bilag er en beskrivelse

Læs mere

RØRBÆK OG MØLLER ARKITEKTER APS

RØRBÆK OG MØLLER ARKITEKTER APS Proces Bygning i 3 etager Bygning i 3 etager Bygning i 4 etager Undervisning Torv Trapper, elevator etc. Diagram: Balance mellem byggeprogram, antal etager og byggegrundens geometri Nord Situationsplan

Læs mere

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Denne tjekliste er et praktisk værktøj til landmænd, der planlægger at indkøbe nye maskiner. Tjeklisten er fortrinsvist rettet mod lanmænd inden for kvægbruget,

Læs mere

Energirigtige og sunde skoler - en udfordring for samfundet

Energirigtige og sunde skoler - en udfordring for samfundet Energirigtige og sunde skoler - en udfordring for samfundet Konferencen Den gode skole, 14. marts i Århus Kirsten Engelund Thomsen Statens Byggeforskningsinstitut Et par tal om skoler 1700 folkeskoler

Læs mere

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] BOKA GROUP RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK - EKSPLOSIV UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDE Ring 3 OfficePark er et område af et så stort omfang, at det

Læs mere

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS TOTALRÅDGIVER ØSTERGAARD ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - ARKITEKT NØRKÆR+POULSEN ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - INGENIØR RAMBØLL A/S UNDERRÅDGIVER - LANDSKAB RAMBØLL BYUDVIKLING OG LANDSKAB STØVRING BIBLIOTEK

Læs mere

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation Scion DTU Miljøpolitik Velkommen til Scion DTU Hørsholm Miljøpolitik for Scion DTU Scion DTU a/s værner om sine omgivelser, sine kunder og sine medarbejdere ved kontinuerligt at have fokus på miljø- og

Læs mere

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Idé-DB DSR IDÉKATALOG til studiemiljøet på Danmarks Biblioteksskole De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Indledning Idé-DB er et forum under DSR, De Studerendes Råd, hvor de studerende

Læs mere

Bæredygtigt byggeri. Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09. Pernille Hedehus

Bæredygtigt byggeri. Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09. Pernille Hedehus Bæredygtigt byggeri Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09 Pernille Hedehus Dagens tekst Hvad taler vi om, når vi taler bæredygtighed? Hvorfor skal vi beskæftige os med det? Hvordan ser det ud for byggeprojekter?

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE FARSTRUP SKOLE FAKTA Adresse Farstrup Skole Vårvej 9, Farstrup 9240 Nibe Telefon 99824340 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

Lokalitetsskemaer. Udkast. ØK 10. januar 2013. Rebild Kommune UDKAST. Nyt rådhus 08.01.13

Lokalitetsskemaer. Udkast. ØK 10. januar 2013. Rebild Kommune UDKAST. Nyt rådhus 08.01.13 Lokalitetsskemaer Rebild Kommune UDKAST Nyt rådhus 08.01.13 Side 2 af 67 Forord Efterfølgende lokalitetsskemaer oplyser de overordnede krav til rummene. Skemaer passer med de lokaliteter der er oplistet

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 BESKRIVELSE LANGHOLT SKOLE FAKTA Adresse Langholt skole Øster Hassingvej 1 9310 Vodskov Telefon 98256579 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG

KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG 18.06.2015 Sagsnr. 15.5526 20 m K 17,5 K 18 K 19 K 17,5 K 19 K 16,5 MATRIKEL OG BYGGELINJER BYGNINGSHØJDER OG KOTER ANKOMST TIL GRUNDEN

Læs mere

4. BLICHERSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes Fysiske rammer Haldvej 6, 8981 Spentrup

4. BLICHERSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes Fysiske rammer Haldvej 6, 8981 Spentrup Randers Kommune Folkeskolernes Fysiske rammer 2012 BLICHERSKOLEN 4. BLICHERSKOLEN Haldvej 6, 8981 Spentrup Blicherskolen er beliggende i Spentrup nord for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13 497 elever

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Møbler og indretning

Møbler og indretning Møbler og indretning Denne DCUM-vejledning handler om møbler og indretning på uddannelsessteder. en beskriver hvorfor gode og korrekte møbler, og god indretning er vigtig på uddannelsessteder. Den beskriver,

Læs mere

helhedsplan Tranegårdskolen - Disponering - December 2005 Tranegårdskolen Nybygning Musik/drama Indskoling 0-3 klasse GFO gule villa Nybygning

helhedsplan Tranegårdskolen - Disponering - December 2005 Tranegårdskolen Nybygning Musik/drama Indskoling 0-3 klasse GFO gule villa Nybygning helhedsplan - Disponering - December 2005 De nye fysiske rammer vil understøtte det pædagogiske arbejde og give mulighed for at gennemføre og afprøve nye pædagogiske metoder og arbejdegange. Størst mulig

Læs mere

Arbejdsrum på faste arbejdssteder

Arbejdsrum på faste arbejdssteder 4.3 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse fx til brug i program- og i projektgranskningsfasen Arbejdsrum 1 på faste arbejdssteder 2 Placering og indretning 1 Bliver alle rum indenfor virksomhedens

Læs mere

KLARUP SKOLE FLEKSIBELT LÆRINGSMILJØ KLARUP SKOLE. Indføring af. Skitseforslag Marts 2010 ARKI NORD

KLARUP SKOLE FLEKSIBELT LÆRINGSMILJØ KLARUP SKOLE. Indføring af. Skitseforslag Marts 2010 ARKI NORD OPDELING I TRIN OPBRYDNING AF GANGE TRIN MED IDENTITET LÆRERE I AFD. INDGANGE INTEGRERET DUS FÆLLESOMRÅDER Indføring af FLEKSIBELT LÆRINGSMILJØ Skitseforslag Marts 2010 OPDELING I TRIN OPBRYDNING AF GANGE

Læs mere

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK - EKSPLOSIV UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDE Ring 3 OfficePark er så stort et område, at det vil fremstå som sit eget

Læs mere

Bilag 4: Idékatalog til bedre studiemiljø på HCØ

Bilag 4: Idékatalog til bedre studiemiljø på HCØ Bilag 4: Idékatalog til bedre studiemiljø på HCØ Dette idékatalog er et bilag til studiemiljøudvalgets afsluttende rapport. Idékataloget består af en række enkeltstående forslag. Formålet med idékataloget

Læs mere

BR08 betydning for byggeriet Den praktiske konsekvens af BR08 for byggeriet

BR08 betydning for byggeriet Den praktiske konsekvens af BR08 for byggeriet BR08 betydning for byggeriet Den praktiske konsekvens af BR08 for byggeriet Dansk Betonforening - IDA Ingeniørhuset Onsdag den 12. marts 2008 Mikael Mortensen Bygningsreglement 2008 Sammenskrivning af

Læs mere

Koncept - fagkerne Skolens centrale kerne rummer viden i form af personale, pædagogiske læringscenter, ressourcecenter...

Koncept - fagkerne Skolens centrale kerne rummer viden i form af personale, pædagogiske læringscenter, ressourcecenter... Koncept/idé Koncept - resonans Resonans... Faglighed som ringe i vandet... Koncept - fagkerne Skolens centrale kerne rummer viden i form af personale, pædagogiske læringscenter, ressourcecenter... Koncept

Læs mere

Udendørs opholdsarealer

Udendørs opholdsarealer Udendørs opholdsarealer Denne DCUM-vejledning handler om udendørs opholdsarealer på uddannelsessteder. en beskriver, hvorfor udendørs opholdsarealer er vigtige, hvordan de bør udformes og hvilken fordel

Læs mere

MED LOV SKAL LAND BYGGES!

MED LOV SKAL LAND BYGGES! MED LOV SKAL LAND BYGGES! MØDET MED 2 ADVOKATFIRMAER I ÅRHUS RECEPTION ADVOKATFIRMA I ÅRHUS VENTEVÆRELSE ADVOKATFIRMA I ÅRHUS FORDELINGSGANG ADVOKATFIRMA I ÅRHUS BIBLIOTEK ADVOKATFIRMA I ÅRHUS ADVOKATKONTOR

Læs mere

EDB -lokaler APV Fase 1 Skema 5 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

EDB -lokaler APV Fase 1 Skema 5 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

OFFICEPARK TOLDBODEN 2, VIBORG [Et moderne flerbrugerhus med suveræn placering]

OFFICEPARK TOLDBODEN 2, VIBORG [Et moderne flerbrugerhus med suveræn placering] [ V E R S I O N 1 ] OFFICEPARK OLDBODEN 2, VIBORG [Et moderne flerbrugerhus med suveræn placering] OFFICEPARK OLDBODEN SPARRE GADE Etape 1 Fleksible arbejdspladser orv No. 2 OFFICEPARK OLDBODEN 2, VIBORG

Læs mere

Principper for beliggenhed, disponering og indretning af dagtilbud

Principper for beliggenhed, disponering og indretning af dagtilbud Principper for beliggenhed, disponering og indretning af dagtilbud Den kommende Børne- og Ungepolitik, der forventes vedtaget politisk i april 2013 udpeger en række fokusområder for arbejdet med Furesøs

Læs mere

Dagsorden. 1. Vision for Kirkebjerg (ny) Skole. - Identitet. - Et barns rejse på Kirkebjerg skole - én skole for alle. - Tidsplan m.

Dagsorden. 1. Vision for Kirkebjerg (ny) Skole. - Identitet. - Et barns rejse på Kirkebjerg skole - én skole for alle. - Tidsplan m. Dagsorden 1. Vision for Kirkebjerg (ny) Skole - Identitet - Et barns rejse på Kirkebjerg skole - én skole for alle - Tidsplan m. status 2. Byggeriet - Program - Proces - Projekt 3. Tidsplan Dagsorden Vision

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Formål og indhold for faget sløjd Formålet med undervisningen i sløjd er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der knytter sig til

Læs mere

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B St. Magleby Skole indskoling 0.-5. klasse

Læs mere

Skovgårdsskolen Inventar og adfærd Plan for hjemområder

Skovgårdsskolen Inventar og adfærd Plan for hjemområder Skovgårdsskolen Inventar og adfærd Plan for hjemområder 12.3.07 Hjemområdernes indretning Dette dokument beskriver, hvordan hjemområderne på Skovgårdsskolen tænkes indrettet efter ombygningen. Indretningen

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Hvordan spiller facaden solafskærmningen sammen med installationerne? Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København

Hvordan spiller facaden solafskærmningen sammen med installationerne? Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København Hvordan spiller facaden solafskærmningen sammen med installationerne? Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København Indeklimaets Temadag 2017 Teknologisk Institut 26.9.2017 Fra introduktionen: Hvad er afgørende for,

Læs mere

Byens Hus det kreative samlingssted

Byens Hus det kreative samlingssted Konsensuspapir for Byens Hus side 1 af 5 Byens Hus det kreative samlingssted Baggrund Byens Hus har løbende været på den politiske dagsorden siden revitaliseringen af Kokkedal i 1999. Ved budgetforliget

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

CAMPUS BORNHOLM. Referat BGM01 - Gruppe 4 - Administrative områder

CAMPUS BORNHOLM. Referat BGM01 - Gruppe 4 - Administrative områder CAMPUS BORNHOLM Referat BGM01 - Gruppe 4 - Administrative områder MML 11.02.14 SAG 12.43.00 MØDE 1 D.06.02.14 kl. 9.00 hos Campus Bornholm Deltagere Brugere: Karin Møller, (KM)BOGH Jens Peter Kofoed, SKEM

Læs mere

installationer, inventar, maskiner og tekniske hjælpemidler

installationer, inventar, maskiner og tekniske hjælpemidler Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer, inventar, maskiner og tekniske hjælpemidler samt rengøring Lærerværelset Er lokalets areal passende i forhold til antallet af brugere, dvs.

Læs mere

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Baggrund Bindslevs Plads var tidligere byens markedsplads, hvor der foregik livlig handel. I dag arbejder områdets

Læs mere

Resumé af byggeprogram Sydvestjysk Sygehus. Renovering af kontorlokaler i Bygning 00 - Laksen

Resumé af byggeprogram Sydvestjysk Sygehus. Renovering af kontorlokaler i Bygning 00 - Laksen Resumé af byggeprogram Sydvestjysk Sygehus Renovering af kontorlokaler i Bygning 00 - Laksen Side 2 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat indeholder de væsentlige afsnit af et byggeprogram

Læs mere

Miljøplan: Indhold: 1. Miljøstyring. 1.1 Generelt. 1.1 Overordnet styring af miljøarbejdet (hvem gør hvad, hvornår) 1.2 Plan for miljøstyring

Miljøplan: Indhold: 1. Miljøstyring. 1.1 Generelt. 1.1 Overordnet styring af miljøarbejdet (hvem gør hvad, hvornår) 1.2 Plan for miljøstyring Miljøplan: Indhold: 1. Miljøstyring 1.1 Generelt 1.1 Overordnet styring af miljøarbejdet (hvem gør hvad, hvornår) 1.2 Plan for miljøstyring 1.3 Miljøstyringens væsentligste værktøjer 2. Organisation 2.1

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter:

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter: Box 25 Arkitekter Store Kongensgade 40 G 4. DK 1264 København K Tlf.: 33 13 81 11 Fax: 33 93 20 95 E-mail: mail@box25arkitekter.dk www.box25arkitekter.dk 06.02.13 Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup

Læs mere

Evaluering af undervisningsmiljøet, uge 36, 2005

Evaluering af undervisningsmiljøet, uge 36, 2005 Evaluering af undervisningsmiljøet, uge 36, 2005 84 elever har spørgeskemaet. Alle tal er angivet i antal/procent. Er der JA 51. Rum, der særligt tiltaler dig (f.eks. pga. stemningen, farverne eller indretningen)?

Læs mere

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med temperatur som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø.

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med temperatur som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø. Temperatur Denne DCUM-vejledning handler om temperaturer på uddannelsessteder. en beskriver, hvilken betydning temperaturen i undervisningslokalet har, temperaturens påvirkning af præstationsevnen, og

Læs mere

5. FÅRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolebakken 5, 8990 Fårup

5. FÅRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolebakken 5, 8990 Fårup Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 FÅRUP SKOLE 5. FÅRUP SKOLE Skolebakken 5, 8990 Fårup Fårup Skole er beliggende i Fårup nordvest for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13 270 elever

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

Sunde og Aktive Børn på Søndersøskolen

Sunde og Aktive Børn på Søndersøskolen Sunde og Aktive Børn på Søndersøskolen 1. Motion, leg & bevægelse Der skal være fokus på, at motion, leg og bevægelse både er noget der foregår i og mellem timerne, hvilket nedenstående områder og forslag

Læs mere

Studieordning - Specialebeskrivelse. Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Konstruktionsprojektering

Studieordning - Specialebeskrivelse. Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Konstruktionsprojektering 26. juni 2008 J.Nr. 08.06 cst Studieordning - Specialebeskrivelse for Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Konstruktionsprojektering Specialebeskrivelsen hører til Studieordning E2008 for Bygningskonstruktør

Læs mere

Samling af værkstederne i Glamsbjerg medio 2009.

Samling af værkstederne i Glamsbjerg medio 2009. Samling af værkstederne i Glamsbjerg medio 2009. Indledning På baggrund af byrådets bevilling på kr. 10. mill. med henblik på samling af Værkstederne i Assens og Glamsbjerg til et værksted i Glamsbjerg,

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ University College Sjællands Biblioteker Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ 1 UCSJ Bibliotekernes formålsparagraf: Bibliotekernes primære formål er at betjene studerende, kursister og medarbejdere

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

På vegne af P/S Ejby Industrivej 125, Glostrup anmoder vi hermed Glostrup Kommune om at udarbejde en ny lokalplan til matr. nr. 6g Ejby by, Glostrup.

På vegne af P/S Ejby Industrivej 125, Glostrup anmoder vi hermed Glostrup Kommune om at udarbejde en ny lokalplan til matr. nr. 6g Ejby by, Glostrup. Glostrup Kommune 2013.12.19 Anmodning om ny lokalplan til matr. nr. 6g, Ejby by, Glostrup. På vegne af P/S Ejby Industrivej 125, Glostrup anmoder vi hermed Glostrup Kommune om at udarbejde en ny lokalplan

Læs mere

Handlingsplan. I gennemgangen af tilfredshedsmålingen er der taget udgangspunkt i fire campusrelaterede områder:

Handlingsplan. I gennemgangen af tilfredshedsmålingen er der taget udgangspunkt i fire campusrelaterede områder: Opfølgning på den kombinerede studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 vedrørende Campus Aarhus N er sket i en arbejdsgruppe nedsat af Campusledelsen, Campus Aarhus N. Handlingsplanen

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 12. HORNBÆK SKOLE HORNBÆK SKOLE H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Hornbæk Skole er beliggende i den vestlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

It. Strategi og handlingsplan 2008-10

It. Strategi og handlingsplan 2008-10 Fredericia Gymnasium 2008-10 Side 1/5 It. Strategi og handlingsplan 2008-10 1. Indledning 2. Elevernes it-kompetencer og it-færdigheder 3. Kommunikationssystemer mv. 4. Netværk, hardware, software - investeringsplan

Læs mere

Byggeprogram for nye lokaler til Hjemmeplejen Vest i Glesborg

Byggeprogram for nye lokaler til Hjemmeplejen Vest i Glesborg Byggeprogram for nye lokaler til Hjemmeplejen Vest i Glesborg Den nye bygning placeres nordvest for plejecentret. Der er adgang til bygningen fra den eksisterende parkeringsplads. Området er afdækket af

Læs mere

8. nyhedsbrev for Birkerød Skole

8. nyhedsbrev for Birkerød Skole Juni 2012 8. nyhedsbrev for Indhold Hilsen fra styregruppen... 2 Beskrivelse af 4. og 5. klasses fløjen og faglokalerne... 2 To elever står bag den nye skoles navn... 5 Stort orienteringsmøde i Birkerød

Læs mere

Karakterbogen KVU Akademiernes undervisningsmiljøundersøgelse 2009/2010

Karakterbogen KVU Akademiernes undervisningsmiljøundersøgelse 2009/2010 Karakterbogen KVU Akademiernes undervisningsmiljøundersøgelse 29/21 Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Karakterbogen Akademiernes undervisningsmiljøundersøgelse 29/21 - KVU Karakterbogen har til formål

Læs mere

BR Lyd - parametre. DABYFO Kreds København. Lydforhold er generelt skærpet Ændring fra detail-krav til funktionskrav

BR Lyd - parametre. DABYFO Kreds København. Lydforhold er generelt skærpet Ændring fra detail-krav til funktionskrav DABYFO Kreds København Akustisk Indeklima og Bygningsreglementet ved Claus Riis, Riis Akustik ApS Hvad siger BR2010? Hvordan bruges BR2010? Sikrer det os gode lydforhold? BR-2010 Lydforhold er generelt

Læs mere

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard » Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard Inde klima Workshop B Input til energirenovering Indledende screening Pris Design Behov D & V FBBB - Via University College 2. nov. 2011 Total økono mi

Læs mere

Vejledningen skal støtte de dagtilbud og kommuner i arbejdet med indeklima, herunder temperatur som en del af arbejdet for et godt børnemiljø.

Vejledningen skal støtte de dagtilbud og kommuner i arbejdet med indeklima, herunder temperatur som en del af arbejdet for et godt børnemiljø. Denne DCUM-vejledning handler om temperaturer i dagtilbud. en beskriver, hvilken betydning temperaturen i dagtilbud har, temperaturens påvirkning af børnenes trivsel, og hvordan børnene generelt bliver

Læs mere

Bæredygtighed Viden til tiden

Bæredygtighed Viden til tiden Bæredygtighed Viden til tiden Det bæredygtige byggeri Uanset hvilket abstraktionsniveau man fokuserer på, så kommer vi ikke uden om bæredygtighed. Hensynet til Moder Jord, til menneskene omkring os, til

Læs mere

De store vinduer er placeret mod nord, og de små mod syd for at lukke et smukt og roligt arbejdslys ind, der ikke overopheder klasselokalerne.

De store vinduer er placeret mod nord, og de små mod syd for at lukke et smukt og roligt arbejdslys ind, der ikke overopheder klasselokalerne. Udbygning af Falkonergårdens Gymnasium Ens Men Forskellige Vores forslag til Falkonergårdens Gymnasiums nye udvidelse består af en ombygning af østfløjen til seks nye klasselokaler med tilhørende grupperum,

Læs mere