REGLEMENT (Revideret november 2012 gældende fra 1/1-2013)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGLEMENT (Revideret november 2012 gældende fra 1/1-2013)"

Transkript

1 REGLEMENT (Revideret november 2012 gældende fra 1/1-2013) for afholdelse af sporprøve - kaninslæb Reglementet gælder for følgende samarbejdende specialklubber: Beagle Klubben, Dansk Terrier Klub, Spidshundeklubben samt Dværgschnauzerklubben FORMÅL Formålet med sporprøven er at bedømme de forskellige racers evne til selvstændigt at kunne udrede et spor på frisk fært og finde vildtet, dels til støtte for avlsarbejdet og dels for at stimulere interessen for sporarbejde blandt klubbernes hunde.

2 Indholdsfortegnelse 1. Adgang til prøverne Særlige bestemmelser for dommere, prøveleder og hjælpere Dommere Hjælpere Adgangskrav Vaccinationer Sundhedskrav mv Drægtige tæver Løbske tæver Kupering Forbudte racer Tilmelding Indbetaling af tilmeldingsgebyr samt tilbagebetaling Klager Kontrol På prøveområdet Opførsel Doping Sporenes opbygning Bedømmelsen og præmieringen Dagens bedste Championat krav Dansk Sporchampion (kaninslæb) DKSCH(S) Dansk Elite Sporchampion (kaninslæb) DKESCH(S) Uddannelse af dommer Planlægning af prøver

3 1. Adgang til prøverne Alle racer som er med i Beagle Klubben, Dansk Terrier Klub, Spidshundeklubben eller Dværgschnauzerklubben, med en DKK eller anden FCI-anerkendt stambog kan deltage på prøverne. Stambogen skal medbringes på prøvedagen. Fører og ejer skal være medlem af enten Beagle Klubben, Dansk Terrier Klub, Spidshundeklubben eller Dværgschnauzerklubben. I det omfang at der er plads på prøverne, kan alle andre racer deltage såfremt fører og ejer er medlem af DKK. Hunden skal ligeledes have en DKK eller anden FCIanerkendt stambog. 1.1 Særlige bestemmelser for dommere, prøveleder og hjælpere. Ingen ved prøven fungerende dommer eller prøveleder kan anmelde hund eller selv fremføre hund til afprøvning. Dommer og prøveleder tildeles til gengæld ét wildcard som giver fortrinsret til én prøve med én hund inden for en periode på indeværende år + 1 år, i en af de 4 specialklubber, jf. afsnit 5. Én person kan til ethvert tidspunkt kun være indehaver af ét wildcard. Et wildcard er brugt hvis indehaveren har fået en plads på en sporprøve indenfor wildcardets løbetid, også hvis denne prøve ligger før erhvervelsesdato i erhvervelsesåret. Dommer og prøveleder kan lade hund fra egen husstand fremføre på prøven hvis dette sker på ukendt spor. I dette tilfælde bortfalder det ellers tildelte wildcard. Hvis hjælpere skal afprøves på dagen, er det prøveleders ansvar, at disse afprøves på et ukendt spor. 1.2 Dommere Den arrangerende specialklub eller prøvens prøveleder inviterer dommere til klubbens prøver. Alle af DKK godkendte kaninslæbsdommere kan virke som dommere på prøven foruden vildtspors- og schweiss-dommere, der har opkvalificeret sig. Jf. SPK s Regler for uddannelse til Kaninslæbsdommer. Så længe hundene er til bedømmelse, er disse og deres førere underlagt dommeren og dennes afgørelser. En dommer kan ikke dømme husstands egen hund. Er der elev eller aspirant med ved bedømmelsen, henvises til SPK s Reglerne for uddannelse til Kaninslæbsdommer. 1.3 Hjælpere Der skal foruden dommeren være en stifinder og en sporlægger på hvert spor. Disse skal være 2 forskellige personer. Der kan desuden evt. være en hornblæser. 3

4 En fører eller dennes husstand må ikke lægge spor for egen hund. 2. Adgangskrav For anlægsklasse 400m gælder at hunden skal: o Være fyldt 7 mdr. på prøvedagen. For åbenklasse 1000m gælder at hunden skal have opnået: o 1. præmie i anlægsklasse (kaninslæb) eller o 1. præmie på 400 meter/3 timers schweisspor eller o 1. præmie på nordisk anlægsprøve på mindst 400m ligesom o Hunden skal være fyldt 10 måneder på prøvedagen. For eliteklasse 1200m gælder at hunden skal have opnået: o 3 x 1. præmie i åbenklasse (kaninslæb) eller o 1. præmie på 400 meter /20 timers schweisspor eller o 1. præmie på nordisk åbenklasse prøve på mindst 400m ligesom o Hunden skal være fyldt 24 måneder på prøvedagen. En hund kan ikke igen deltage i anlægsklasse efter at have opnået én 1. præmie i åbenklasse eller eliteklasse. Ligeledes kan en hund ikke igen deltage i åbenklasse efter at have opnået én 1. præmie i eliteklasse. 3. Vaccinationer For at deltage på prøve skal en hund være vaccineret mod hundesyge og parvovirus. Sidste vaccination skal være foretaget senest 14 dage før prøvedagen. For hunde op til 24 måneder gælder, at vaccinationen højst må være 1 år gammel. For øvrige gælder, at vaccinationen højst må være 4 år gammel. Dokumentation for vaccination skal kunne fremvises. Udenlandske hunde skal yderligere være rabiesvaccinerede i henhold til den til enhver tid gældende danske lovgivning. 4. Sundhedskrav mv. Hunde, som afprøves, skal være i god mental og fysisk sundhedstilstand og ikke vise tegn på sygdom. En hund må således kun deltage på prøve, såfremt den på prøvedagen ikke udgør nogen smittefare. Ved tvivl skal fremlægges dyrlægeattest, der bekræfter dette. 4

5 4.1 Drægtige tæver Følgende kan ikke deltage på prøverne: Tæver med hvalpe under 8 uger. Drægtige tæver 35 dage efter 1. parring. 4.2 Løbske tæver Løbske tæver kan anmeldes og afprøves. Disse skal afprøves sidst, og skal indtil afprøvningen sammen med føreren opholde sig på et af prøvelederen nærmere anvist sted. Hunden skal under alle omstændigheder holdes væk fra andre hunde på prøven indtil disse selv er afprøvet. 4.3 Kupering Halekuperede hunde, født efter den 1. juni 1996, kan ifølge dansk lovgivning ikke deltage, uanset i hvilket land hunden er født. Forbuddet omfatter ikke hunde, som har fået halen kuperet af veterinære årsager, såfremt der foreligger en dansk dyrlægeerklæring herpå og at indgrebet er foretaget i Danmark. Følgende racer er dog undtaget for halekuperingsforbuddet: Ruhåret hønsehund, Korthåret hønsehund, Breton, Vizsla og Weimaraner. Såfremt en hund er født stumphalet, skal det for dansk opdrættede hundes vedkommende fremgå af hundens stambog. For udenlandsk opdrættede hundes vedkommende skal der fremlægges en engelsksproget dyrlægeattest, der er udstedt i det land, hvor hunden er opdrættet, på, at hunden er født stumphalet. For hunde født efter 1. oktober 2004 er det dog kun følgende racer, der på stambogen kan få påført, at de er født naturligt stumphalet: Australian Shepherd, Boston Terrier, Bouvier des Flandres, Dansk/svensk Gårdhund, Engelsk Bulldog, Entlebucher Sennenhund, Fransk Bulldog, Gos d atura Catala, Jack Russell Terrier, Karelsk Bjørnehund, King Charles Spaniel, Mudi, Old English Sheepdog, Perro de Agua Espanol, Polski Owczarek Nizinny, Pyrenæisk Hyrdehund, Pyrenæisk Hyrdehund m/korthårshoved, Västgötaspids og Welsh Corgi Pembroke. 4.4 Forbudte racer Racer som er forbudte ifølge dansk lovgivning kan ikke deltage på sporprøverne. 5

6 5. Tilmelding Tilmelding skal ske på den fælles anmeldelsesblanket, som fås ved henvendelse til prøvelederen eller på den arrangerende specialklubs hjemmeside. Alternativt kan online-tilmelding på den arrangerende specialklubs hjemmeside benyttes. Anmeldelsesfristen er 4 uger. Efteranmeldelser modtages såfremt der er plads på prøven. Ved for mange tilmeldinger udvælges deltagerne efter først til mølle. Dog prioriteres der efter nedenstående rækkefølgende: 1. Den arrangerende specialklubbens egne medlemmer og racer har fortrinsret. 2. Dernæst kan dommere og prøveledere fra tilsvarende prøver i andre specialklubber bruge deres erhvervede wildcard, som fortrinsret til én prøve med én hund. Hvis en dommer eller prøveleder ved en tidligere prøve har brugt sit wildcard prioriteres tilmeldingen som i punkt 3 og evt Resterende pladser fordeler prøvelederen efter først til mølle blandt de 4 specialklubbers medlemmer. 4. Slutteligt tildeles resterende pladser til øvrige medlemmer af DKK. 6. Indbetaling af tilmeldingsgebyr samt tilbagebetaling Tilmeldingsgebyret fastsættes individuelt af den enkelte specialklub. Tilmeldingsgebyret skal være indbetalt inden anmeldelsesfristens udløb, da prøvedeltageren ellers kan miste sin ret til at deltage på prøven. Ved for sen indbetaling er det op til den arrangerende specialklub at afgøre, hvorvidt en hund kan deltage. Tilbagebetaling af tilmeldingsgebyret kan kun ske hvis en anden hund/deltager kan tage pladsen. Dette gælder også selvom dyrlægeattest kan fremvises. Prøvearrangør er ikke forpligtet til at returnere indbetalt gebyr i tilfælde af aflysning på grund af force majeure. 7. Klager Ønsker en deltager at klage skal prøvelederen mundtligt gøres opmærksom på dette på dagen. Prøveleder skal forsøge at forlige klagen på dagen. Lykkes dette ikke skal den skriftlige klage sendes til den arrangerende specialklubs bestyrelse inden 8 dage efter prøvens afholdelse. Klagegebyr på kr. 500,00 skal indsendes sammen med klagen. Klagegebyret refunderes, såfremt klager får medhold. Klager behandles af den arrangerende specialklubs bestyrelse. Inden klagen behandles indhentes udtalelser fra alle implicerede parter. Der kan desuden indhentes udtalelser fra andre relevante personer (vidner/prøveleder eller andre). Når sagen således er belyst bedst muligt, vil den indklagede blive gjort bekendt med alle udtalelser der belyser sagen, og vil få mulighed for en afsluttende kommentar. 6

7 Efter endt klagebehandling træffer arrangerende specialklubs bestyrelse en endelig afgørelse vedrørende sagens afgørelse. Dommerens bedømmelse er inappellabel. Ved dommerens overtrædelse af nærværende reglement kan arrangerende specialklubs bestyrelse dog ændre dommerens afgørelse dette vil normalt være i form af at prøveresultatet annulleres. Alle afgørelser vil blive offentliggjort på arrangerende specialklubs hjemmeside i form af referat fra bestyrelsesmøde. Hvis klager er uenig i afgørelsen fra den arrangerende specialklubs bestyrelse kan klagen indgives for DKK under til enhver tid gældende regler herfor. 8. Kontrol Der kan på prøvedagen ske ID-kontrol af de tilmeldte hunde. 9. På prøveområdet Prøvelederen er øverste myndighed på prøven. Det er prøvedeltagerens eget ansvar at møde i god tid til prøven, så hunden er til stede, når den skal bedømmes. Hundene skal overalt på prøveområdet føres i line. Hvis en hund opfører sig aggressivt eller på anden vis er til gene for andre mennesker og/eller hunde, kan den bortvises af prøvelederen. Evt. opnået præmiering på dagen kan da fratages hunden. Enhver bortvisning eller fratagelse af præmiering skal indberettes til DKK med kopi til arrangerende specialklubs bestyrelse. Afstraffelse af hunde medfører øjeblikkelig bortvisning samt fratagelse af evt. opnået præmiering, desuden efterfølgende indberetning til DKK med kopi til arrangerende specialklubs bestyrelse. Under afprøvningen må der hverken bæres eller anvendes tekniske hjælpemidler såsom mobiltelefon, skridttæller, navigationsudstyr, pejl eller lign. Disse skal forblive slukket. Stifinder og prøveleder er dog undtaget, såfremt dette sker lydløst. 10. Opførsel Al utilbørlig kritik af en dommer, nedsættende ytringer om en fungerende dommer og fjernelse af en afprøvet hund eller udeblivelse, mens prøven stadig pågår, såvel som usømmelig omgangstone og anden overtrædelse af dette reglement kan medføre fortabelse af retten til tildelt præmie samt evt. bortvisning fra prøven. Afgørelse herom træffes af prøvelederen. Prøvelederen skal indberette hændelsen til DKK med kopi til arrangerende specialklubs bestyrelse. 7

8 11. Doping Det er forbudt at behandle hunde med stoffer, der neddæmper eller opildner temperament eller ydeevne (doping). Dopingkontrol kan ske ved prøver. Anmodning om dopingkontrol (fra andre end officials, prøveleder eller dommere) af en hund skal sammen med en skriftlig begrundelse for kontrollen indgives til prøvelederen senest på dagen. Anmodningen skal vedlægges et gebyr på kr ,00, der fortabes, såfremt testen er negativ. Samtlige omkostninger ved kontrol og efterfølgende test betales af hundens ejer, såfremt testen er positiv. Hvis testen er negativ betales omkostningerne ved kontrol og efterfølgende test af anmelder. De kr ,00 som allerede er indbetalt regnes som depositum. Indgives der anmodning om dopingkontrol af en hund, skal prøvelederen indkalde den pågældende hunds ejer/fører for høring og meddelelse om, at hunden skal stille til dopingkontrol på dagen. Det påhviler prøvelederen at tilkalde dyrlæge for udtagelse af blodprøve, urinprøve, hårprøve og næsesvaberprøve på dagen. De udtagne prøver opbevares af dyrlægen. Prøvelederen orienterer arrangerende specialklubs bestyrelse om den udførte dopingkontrol, som herefter orienterer DKK s Sundhedsudvalg. Det aftales herefter på baggrund af anmodningens karakter med dyrlægen, hvilke analyser der skal foretages. Når analyseresultatet foreligger træffer DKK s Sundhedsudvalg afgørelse om, hvorvidt der har været tale om doping. Sundhedsudvalgets afgørelse tilsendes arrangerende specialklubs bestyrelse, som træffer afgørelse om hvorvidt en sag kan betragtes som afsluttet eller om den skal videregives til DKK s disciplinærnævn til behandling i henhold til DKK s love. Personer der afviser at stille til dopingkontrol eller udebliver fra kontrol, indberettes til arrangerende specialklubs bestyrelse, som herefter træffer afgørelse om hvorvidt sagen skal overgives til DKK s disciplinærnævn til behandling i henhold til DKK s love. 8

9 12. Sporenes opbygning Generelt: Der udlægges et slæb pr. deltagende hund. Afstanden mellem de enkelte spor skal være mindst 100m. Slæbet markeres i nødvendigt omfang, dog således at markeringerne er usynlige for hundeføreren. Slæbet lægges sådan, at udlæggerens fod distraherer/støtter hunden mindst muligt. Prøven arrangeres i varieret terræn, det vil sige at skov og marker kan bruges som terræn. Hunden skal under bedømmelsen føres i 8-10 meter line og må ikke føres i kvælerhalsbånd. Der skal så vidt muligt være ens vilkår for alle den pågældende dag. Dommer skal kunne have overblik over området hvori sporet er udlagt. Sporet udlægges så det så vidt muligt ikke er synligt i terrænet samt således at stier, grusvej, traktorspor, grøfter, vandløb mv. passeres altid direkte på tværs. Anlægsklasse: Anlægsklassen afvikles som 400m slæb på frisk evt. veloptøet kanin eller hare: 2 knæk på 90 grader. Liggetiden skal være minimum 30min, dog maximalt 2 timer. De første 50m af sporet skal være ligeud uden knæk. Stifinderen angiver ved starten sporets startsted og retningen for hundeføreren. Hvis friskoptøet kanin eller hare benyttes, skal dette benyttes på alle spor på dagen. Åbenklasse: Åbenklassen afvikles som 1000m slæb på frisk evt. veloptøet kanin eller hare: 4 knæk på 90 grader. Liggetiden skal være minimum 30min, dog maximalt 2 timer. De første 50m af sporet skal være ligeud uden knæk. Sporet gradueres i sværhedsgrad fra 1. til 2. og 2. til 3. gang en hund prøves: o Sværhedsgrad 1: Stifinderen angiver ved starten sporets startsted og retningen for hundeføreren. 9

10 o Sværhedsgrad 2: Startstedet markeres ikke, men der anvises et område på ca. 20 m x 20 m. (kassen). o Sværhedsgrad 3: Startstedet markeres ikke, men der anvises et område på ca. 20 m x 20 m. (kassen). Kassens hjørner bør markeres med bånd. I forbindelse med et af knækkene, hvor det er naturligt for sporets forløb, laves en tilbagegang på ca. 20 m. (wiedergang). Kaninen slæbes både frem og tilbage i wiedergangen. Det må ud fra terrænet afgøres i hvilket knæk tilbagegangen skal være. Placeringen bør så vidt mulig ikke være i samme knæk på samtlige spor på prøven. Er der fra sidste knæk til sporets afslutning 100m eller derunder må tilbagegangen ikke være i sidste knæk. Hvis friskoptøet kanin eller hare benyttes, skal dette benyttes på alle spor på dagen. Eliteklasse: Eliteklassen afvikles som 1200m slæb på frisk evt. veloptøet kanin eller hare: 4 knæk på 90 grader. Liggetiden skal være minimum 60min, dog maximalt 2 timer. De første 50m af sporet skal være ligeud uden knæk. Startstedet markeres ikke, men der anvises et område på ca. 20 m x 20 m. (kassen) Kassens hjørner bør markeres med bånd. I forbindelse med et af knækkene, hvor det er naturligt for sporets forløb, laves en tilbagegang på ca. 20 m. (wiedergang). Kaninen slæbes både frem og tilbage i wiedergangen. Det må ud fra terrænet afgøres i hvilket knæk tilbagegangen skal være. Placeringen bør så vidt mulig ikke være i samme knæk på samtlige spor på prøven. Er der fra sidste knæk til sporets afslutning 100m eller derunder må tilbagegangen ikke være i sidste knæk. Sporet anlægges i varieret terræn, f.eks. skov til mark/åbenskov til skov. Foruden ovenstående krav skal mindst ét af følgende elementer indgå: o o o Der lægges en stjerne med 4-6 ben på max. 40m i diameter (det vil sige at et ben skal være ca. 20m) ca. midt på sporet. Placeringen må så vidt mulig ikke være ens ved samtlige spor på en prøve. Et naturligt sted på sporet udlægges der en afledning på tværs af sporet med schweiss, klov el. lign. Der etableres et overspring på ca. 10m hvor kanin løftes fra sporet. Overspringet må ikke placeres i forbindelse med et af knækkene. 10

11 o Der lægges en sløjfe i form af et 8-tal på sporet. Diameteren på de 2 cirkler i 8-tallet skal være ca. 10m. o o Sporet udlægges i zigzag over 40-50m for at efterligne kaniners naturlige bevægelsesmønster. Eller lign. Hvis friskoptøet kanin eller hare benyttes, skal dette benyttes på alle spor på dagen. 13. Bedømmelsen og præmieringen Der skal altid udleveres en skriftlig kritik fra dommeren til den enkelte hundefører. Det anbefales at Bedømmelsesskema til Schweissprøver benyttes. Kopi af kritikken opbevares af den arrangerende specialklub. Præmielister sendes til DKK. Der skal ved præmieringen ikke stilles krav om slavisk sporing. 1. præmie gives til den hund, der energisk, vedvarende og i passende tempo følger sporet og selvstændigt udreder eventuelle tab. 2. præmie gives til den hund, der ikke i tilstrækkelig grad kan honorere ovenstående krav, og som evt. behøver hjælp fra dommeren én gang for at fuldføre sporet. 3. præmie gives til den hund, der viser en meget usikker/ukoncentreret præstation, men som alligevel viser, at den er i besiddelse af de ønskværdige evner/egenskaber. For at fuldføre sporet, må den højst have modtaget hjælp fra dommeren to gange. 0. præmie gives til den hund, der på dagen er for usikker/ukoncentreret, og ikke er i stand til at følge eller fuldføre spor uden yderligere hjælp fra dommere. Det er tilladt for føreren at hjælpe hunden med udredningen. Dog er det først og fremmest hundens evne til selv at udrede sporet som bedømmes. Førerens indgriben skal fremme hundens udredning af sporet, ellers kan hunden trækkes en præmieringsgrad. Evt. korte ryk i linen, dæmpende kommandoer og ros er altid tilladt. Det er tilladt at lade dommeren informere deltagerne om hvorledes førerens indgriben bedømmes under prøven. Overfor hunde, som ikke yder en tilstrækkelig præstation, kan afprøvningen på et hvilket som helst tidspunkt standses af dommeren. Ved bedømmelsen skal der først og fremmest lægges vægt på hundens sporvilje, evne og lyst, herunder koncentration, selvstændighed og ro. Tempoet må ikke være hurtigere, end at dommeren kan følge med uden at løbe. Såfremt hunden i anlægs- og åbenklasse går af sporet, men stadig arbejder, griber dommeren først ind, når hunden har fjernet sig ca. 50m fra sporet (f.eks. ved ordene du har tab ), hvorefter hund og fører kaldes tilbage og anvises sporet. 11

12 I eliteklasse skal hunden og føreren selvstændigt udrede sporet til dyret og skal derfor, såfremt hunden går af sporet, selv finde det igen. Dommeren må kun gøre opmærksom på, at hunden er gået af sporet (f.eks. ved ordene du har tab ), og først når hunden er ca. 50m fra sporet. Når hunden har tab af sporet skal dommeren først gribe ind, når det er åbenlyst, at hunden er på afledningsfært eller på anden måde er gået af sporet, og det ikke mere kan forventes, at hunden selv søger tilbage. Hvis retningen ud af den åbne start (kassen) ikke er korrekt, må dette ikke automatisk betyde trækning af en præmieringsgrad. Hunden dømmes som udgangspunkt først med tab ca. 50m udenfor kassen. Dommerindgriben må kun ske 2 gange, og hunden trækkes hver gang en præmiegrad. Tredje gang standses afprøvningen. Såfremt hunden retter sig selv, regnes det som en fordel ved bedømmelsen, medens dommeren skønner over, hvorledes førerens indgriben skal bedømmes, dog således at overdreven fører indgriben regnes som et tegn på usikkerhed hos hunden og kan medføre, at hunden trækkes en præmiegrad. Søger hunden på tværs af sporet efter at være gået af, eller krydser hunden over sporet uden at tage det op eller markere det, kan hunden, hvis dette sker flere gange, trækkes en præmiegrad. Følger hunden sporet i dets læside over en længere strækning, skal dommeren være opmærksom på, om hunden har kontakt med sporet. Det samme gælder, hvis hunden skærer et knæk. Ved bedømmelse af hunden trækkes der ikke en præmiegrad, hvis hunden springer tilbagegangen, zig-zag eller 8-tal over. Det er tilladt hunden at finde sporet igen både ved rundering og tilbagesøgning på begge sider af sporet samt med hjælp fra føreren. Hvis dommeren er i tvivl om hund og fører har afsluttet sporarbejdet kan der trækkes en præmieringsgrad Dagens bedste For hver prøve udnævnes prøvens bedste hunde separat i alle 3 klasser. Prøvens bedste hund udvælges blandt hunde som har opnået en 1. præmie i klassen. Hundens alder tages i betragtning til yngste hunds fordel. Der stilles ikke krav om slavisk sporarbejde på tilbagegang, zig-zag og 8-tal. 12

13 14. Championat krav 14.1 Dansk Sporchampion (kaninslæb) DKSCH(S) Krav for hunde i Beagle Klubben: 3 x 1. præmie på åbenklasse 1000m slæb på 3. sværhedsgrad under mindst 2 forskellige dommere samt én Good præmiering (3. præmie) på en FCI anerkendt udstilling. Krav for hunde i de 3 andre specialklubber: 3 x 1. præmie på åbenklasse 1000m slæb i de 3 sværhedsgrader 1, 2 og 3, under mindst 2 forskellige dommere. For hunde som pr. 1/ har netop 2 x 1. præmie på 1000m slæb efter det tidligere reglement, kan fortsat erhverve championatet efter dette. Dette gælder ligeledes for hunde, som har erhvervet alle 3 x 1.præmie, men endnu ikke har registreret championatet hos DKK Dansk Elite Sporchampion (kaninslæb) DKESCH(S) Alle specialklubber: 3 x 1. præmie på 1200m elitespor under mindst 2 forskellige dommere samt have opnået Dansk Sporchampionat DKSCH(S). 15. Uddannelse af dommer Her henvises til SPK uddannelsesprogram for både kanin og vildtspors dommer uddannelsen. Alle uddannede kaninslæbsdommere kan dømme på alle 4 specialklubbers kaninslæbsprøver. For at undgå dommermangel, vil alle schweissdommere i en overgangsperiode på 2 år fra 1/1-2012, automatisk blive godkendt til at dømme på de 4 specialklubbers prøver. Efter 1/ skal schweissdommere, for at blive godkendt kaninslæbsdommer, følge 2 forskellige allerede godkendte kaninslæbsdommere på 2 forskellige prøver. Derefter er den medfølgende dommer godkendt til at dømme kaninslæb på alle de 4 specialklubbers kaninslæbsprøver. Jf. SPK s Regler for uddannelse til Kaninslæbsdommer. Samme regler gælder for dommere som allerede er uddannet vildtsporsdommer. Schweiss- og vildtsporsdommere der har dømt kaninslæb før 1/ vil også efter 1/ være godkendt kaninslæbsdommer. 13

14 16. Planlægning af prøver Den enkelte specialklub planlægger selv sporprøver i eget regi og melder ud til de andre specialklubber når planlægningen er overstået. De resterende specialklubber retter så vidt muligt deres planlægning ind efter de specialklubber, der allerede har meldt prøver ud. Udmelding bør være de andre specialklubber i hænde senest 1. november for forårets prøver og 1. maj for efterårets prøver. Det er op til de enkelte specialklubber at beslutte hvilke prøver og hvor mange der udbydes. Der tages så vidt muligt hensyn til andre arrangementer i de 4 specialklubber samt i DKK. Alle prøver offentliggøres så vidt muligt i alle 4 specialklubber. 14

REGLEMENT. for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL

REGLEMENT. for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL REGLEMENT for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL Formålet med sporprøven er at bedømme beaglens evne til selvstændigt at kunne udrede et spor på frisk fært og finde vildtet. Dels

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg. Administrative bestemmelser

DKK s Schweisshundeudvalg. Administrative bestemmelser DKK s Schweisshundeudvalg Administrative bestemmelser Godkendt af DKK december 2007 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Prøveleder 3 2 Adgang til prøverne 3 3 Adgangskrav 3 4 Definition af alderskrav 4 5 Særlige

Læs mere

Spidshundeklubbens Sporudvalg

Spidshundeklubbens Sporudvalg Spidshundeklubbens Sporudvalg Generelle bestemmelser vedrørende sporprøver for: Finsk Spids Hvid svensk Elghund Jämthund Karelsk Bjørnehund Norbottenspids Norsk Elghund, grå Norsk Elghund, sort Russisk

Læs mere

REGLEMENT. pr. 1. januar 2017 for afholdelse af sporprøve kaninslæb. Reglementet gælder for Dansk Shetland Sheepdog Klub FORMÅL:

REGLEMENT. pr. 1. januar 2017 for afholdelse af sporprøve kaninslæb. Reglementet gælder for Dansk Shetland Sheepdog Klub FORMÅL: REGLEMENT pr. 1. januar 2017 for afholdelse af sporprøve kaninslæb Reglementet gælder for Dansk Shetland Sheepdog Klub FORMÅL: Formålet med sporprøven er: at bedømme racens evne til selvstændigt at kunne

Læs mere

REGLEMENT FOR KANINSLÆB DANSK TERRIER KLUB

REGLEMENT FOR KANINSLÆB DANSK TERRIER KLUB REGLEMENT FOR KANINSLÆB DANSK TERRIER KLUB 1 Indholdsfortegnelse 2 Formål... 3 3 Adgang til prøverne... 3 3.1 Særlige bestemmelser for dommere, prøveleder og hjælpere.... 3 3.2 Dommere... 3 3.3 Hjælpere...

Læs mere

Dansk Kennel Klub. Schweisshundeudvalg. Prøveregler

Dansk Kennel Klub. Schweisshundeudvalg. Prøveregler Dansk Kennel Klub Schweisshundeudvalg Prøveregler Gældende fra 1. januar 2011 Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold Side 1. Schweissprøvernes formål 3 2. Klubbernes prøveprogram 3 3. Prøvens organisering

Læs mere

Dansk Kennel Klub. Schweisshundeudvalg. Prøveregler

Dansk Kennel Klub. Schweisshundeudvalg. Prøveregler Dansk Kennel Klub Schweisshundeudvalg Prøveregler Gældende fra 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold Side 1. Schweissprøvernes formål 3 2. Klubbernes prøveprogram 3 3. Prøvens organisering

Læs mere

Dansk Kennel Klub Sporprøveregler

Dansk Kennel Klub Sporprøveregler Dansk Kennel Klub Sporprøveregler Gældende fra 1. januar 2018 Indholdsfortegnelse 1. Sporprøvernes formål 3 2. Prøvernes organisering 3 2.1 Prøveprogram 3 2.2 Prøveleder 3 2.3 Dommere 3 2.4 Hjælpere 4

Læs mere

SPORPRØVEREGLEMENT for Dansk Retriever Klub

SPORPRØVEREGLEMENT for Dansk Retriever Klub SPORPRØVEREGLEMENT for Dansk Retriever Klub 1 Indhold: Kapitel 1. Sporprøvernes formål...side 3 Kapitel 2. Prøveform og klasseinddelinger...side 3 Kapitel 3. Administrative bestemmelser...side 4 Kapitel

Læs mere

Dansk Kennel Klub Sporprøveregler

Dansk Kennel Klub Sporprøveregler Dansk Kennel Klub Sporprøveregler Revideret udgave gældende for SPIDSHUNDEKLUBBEN Ændringer i forhold til DKK s sporprøveregler, er skrevet i Centuri, kursiv og rødt. Godkendt af DKK 31/01-2019 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det er endvidere ifølge dansk lovgivning forbudt at fjerne vildtkløer af kosmetiske årsager.

Det er endvidere ifølge dansk lovgivning forbudt at fjerne vildtkløer af kosmetiske årsager. Konkurrence regler Heelwork to Music / Freestyle Generelle regler A). Arrangør Den arrangerende klubs bestyrelse - eller et af bestyrelsen nedsat udvalg - er ansvarlig for prøvernes tekniske gennemførelse

Læs mere

Dansk Kennel Klub Schweissprøveregler

Dansk Kennel Klub Schweissprøveregler Dansk Kennel Klub Schweissprøveregler Gældende fra 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold Side 1. Schweissprøvernes formål 3 2. Klubbernes prøveprogram 3 3. Prøvens organisering 3 3.1 Prøveleder

Læs mere

Dansk Kennel Klub Schweissprøveregler

Dansk Kennel Klub Schweissprøveregler Dansk Kennel Klub Schweissprøveregler Gældende fra 1. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Schweissprøvernes formål 3 2. Prøvernes organisering 3 2.1 Klubbernes prøveprogram 3 2.2 Prøveleder 3 2.3 Dommere

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg. Schweissprøveregler

DKK s Schweisshundeudvalg. Schweissprøveregler DKK s Schweisshundeudvalg Schweissprøveregler Godkendt af DKK december 2007 1 1 Schweissprøvernes formål Side - stk. 1 3 - stk. 2 3 - stk. 3 3 - stk. 4 3 2 Hvem kan afholde prøver 3 3 Sporenes opbygning

Læs mere

REGLEMENT FOR RALLY LYDIGHED 2012 DANSK KENNEL KLUB

REGLEMENT FOR RALLY LYDIGHED 2012 DANSK KENNEL KLUB REGLEMENT FOR RALLY LYDIGHED 2012 DANSK KENNEL KLUB A). Arrangør Den arrangerende klubs bestyrelse - eller et af bestyrelsen nedsat udvalg - er ansvarlig for prøvernes tekniske gennemførelse og korrekte

Læs mere

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2019

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2019 Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2019 tallene henviser til udstillingsreglementet 2018 på DKK s hjemmeside, og ændringerne er anført med rød skrift. 6 Udstillingsberettigede Danskejede

Læs mere

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtspor prøvereglement

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtspor prøvereglement Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtspor prøvereglement Reglementet er gyldigt fra 1. januar 2014. Reglementet er godkendt af DNSDTRK den 6. juli 2013 og DKK den 2013 Gældende fra 1. januar

Læs mere

REGLEMENT FOR RALLY LYDIGHED 2014 DANSK KENNEL KLUB

REGLEMENT FOR RALLY LYDIGHED 2014 DANSK KENNEL KLUB REGLEMENT FOR RALLY LYDIGHED 2014 DANSK KENNEL KLUB A). Arrangør Den arrangerende klubs bestyrelse - eller et af bestyrelsen nedsat udvalg - er ansvarlig for prøvernes tekniske gennemførelse og korrekte

Læs mere

Dansk Retriever Klubs vildtspor prøvereglement.

Dansk Retriever Klubs vildtspor prøvereglement. Dansk Retriever Klubs vildtspor prøvereglement. Indhold: Side Kapitel 01 Sporprøvernes formål.. 02 Kapitel 02 Prøveform og klasseinddeling 02 Kapitel 03 Kvalifikationsprøver, Sportype, Sporenes opbygning

Læs mere

Kl åbnes indgangen, og kl starter bedømmelserne. Samtlige ringe er udendørs.

Kl åbnes indgangen, og kl starter bedømmelserne. Samtlige ringe er udendørs. Dansk Kennel Klubs kreds 11 s nordiske udstilling den 3. og 4. august 2019 i Horne Idrætspark Horne Hallen, Stadionvej 21, Horne, 6800 Varde Lørdag grupperne 2,3,5,6,8 - Søndag: grupperne 1,4,7,9,10 Dansk

Læs mere

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde Formål Prøven er en konkurrenceprøve, der har til formål at finde frem til årets Danmarksmester i schweissarbejde.

Læs mere

Forslag til revision af Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde. (Egnethedsprøve). Version 2015.

Forslag til revision af Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde. (Egnethedsprøve). Version 2015. Forslag til revision af Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde. (Egnethedsprøve). Version 2015.2 Godkendt af Schweissudvalget d. 16. marts 2010 1. Formål 1 Prøven har

Læs mere

LP-regler 2008 1. Det er endvidere ifølge dansk lovgivning forbudt at fjerne vildtkløer af kosmetiske årsager.

LP-regler 2008 1. Det er endvidere ifølge dansk lovgivning forbudt at fjerne vildtkløer af kosmetiske årsager. LP-regler 2008 1 REGLER for lydighedsprøver 2008 A). Arrangør Den arrangerende klubs bestyrelse - eller et af bestyrelsen nedsat udvalg - er ansvarlig for prøvernes tekniske gennemførelse og korrekte afvikling

Læs mere

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissspor

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissspor Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissspor Solrød 1. januar 2018 1 Formål Prøven er en konkurrenceprøve, der har til formål at finde frem til årets Danmarksmester

Læs mere

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtsporprøvereglement

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtsporprøvereglement Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtsporprøvereglement Reglementet er gældende fra 1. januar 2016. Reglementet er godkendt af DNSDTRK den 15.10.2015 og af DKK den 22.12.2015 Dansk Nova

Læs mere

LP-regler 2010 gældende fra 01.08.2010 1

LP-regler 2010 gældende fra 01.08.2010 1 LP-regler 2010 gældende fra 01.08.2010 1 REGLER for lydighedsprøver 2010 A). Arrangør Den arrangerende klubs bestyrelse - eller et af bestyrelsen nedsat udvalg - er ansvarlig for prøvernes tekniske gennemførelse

Læs mere

LYDIGHEDSREGLEMENT 2016

LYDIGHEDSREGLEMENT 2016 6 LYDIGHEDSREGLEMENT 2016 1 REGLER for lydighedsprøver 2016 A). Arrangør Den arrangerende klubs bestyrelse - eller et af bestyrelsen nedsat udvalg - er ansvarlig for prøvernes tekniske gennemførelse og

Læs mere

Dansk Retriever Klubs Bilag til Vildtspor prøvereglement

Dansk Retriever Klubs Bilag til Vildtspor prøvereglement Dansk Retriever Klubs Bilag til Vildtspor prøvereglement Gældende fra 1. januar 2013 Indhold: 1 Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2 Vildtspor, Championatsklassens sporelementer:

Læs mere

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2016

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2016 21. december 2015 JN/DKKregl/Ændringer pr 01-01-2016 1 Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2016 tallene henviser til udstillingsreglementet 2015 på DKK s hjemmeside, og ændringerne er

Læs mere

Kl åbnes indgangen, og kl starter bedømmelserne (begge dage). Samtlige ringe er udendørs.

Kl åbnes indgangen, og kl starter bedømmelserne (begge dage). Samtlige ringe er udendørs. Dansk Kennel Klubs internationale dobbeltudstilling den 18.-19. august 2018 på Rønne Stadion Nord, Torneværksvej 1, 3700 Rønne Lørdag: Alle grupper Søndag: Alle grupper Dansk Kennel Klub byder hermed velkommen

Læs mere

Indhold: 1. Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2

Indhold: 1. Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2 Indhold: 1 Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2 Sporelementer fælles for DM og champinatsklassen: Sporelement 1. Startområde (kasse) 3 Sporelement 2. Knæk, vinkelrette

Læs mere

DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub

DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub Prøvens formål er at vække og støtte interessen for hundens arbejde efter skuddet, og derigennem at tjene til højnelse af jagtkulturen, samt at

Læs mere

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglementet (revideret april 2015) 1 Formål Markprøverne skal være avlsvejledende med det overordnede

Læs mere

PRØVELEDERMANUAL DANSK TERRIER KLUB

PRØVELEDERMANUAL DANSK TERRIER KLUB PRØVELEDERMANUAL DANSK TERRIER KLUB 1. FORORD Denne manual er udarbejdet til brug for prøveledere, der arrangerer kaninslæb efter DTKs kaninslæbsreglement eller schweissprøver efter Dansk Kennel Klubs

Læs mere

Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde (Regler for Egnethedsprøve) - 2. februar 2016 -

Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde (Regler for Egnethedsprøve) - 2. februar 2016 - Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde (Regler for Egnethedsprøve) - 2. februar 2016-1. Formål 1 Prøven har til formål at sikre kvaliteten af nye hunde, der ønskes optaget

Læs mere

Udstillingsreglement 2011

Udstillingsreglement 2011 Dansk Kennel Klub Parkvej 1 2680 Solrød Strand www.dansk-kennel-klub.dk Telefon 56 18 81 00 Telefax 56 18 81 91 Informationen (direkte nr.) 56 18 81 55 Udstillingsreglement 2011 Indledning 2 Hvordan bruges

Læs mere

Udstillingsreglement 2008

Udstillingsreglement 2008 Dansk Kennel Klub Parkvej 1 2680 Solrød Strand www.dansk-kennel-klub.dk Telefon 56 18 81 00 Telefax 56 18 81 91 Informationen (direkte nr.) 56 18 81 55 Servicetelefon (hele døgnet) 56 18 81 56 Udstillingsreglement

Læs mere

Kl åbnes indgangen, og kl starter bedømmelserne. Samtlige ringe er indendørs.

Kl åbnes indgangen, og kl starter bedømmelserne. Samtlige ringe er indendørs. Dansk Kennel Klubs internationale CACIB-udstillinger lørdag den 2. november 2019 og søndag den 3. november 2019 (Dansk Vinder) i MCH Messecenter Herning, Vardevej 1, 7400 Herning Lørdag: Alle grupper Søndag:

Læs mere

Kl åbnes indgangen, og kl starter bedømmelserne. Samtlige ringe er indendørs.

Kl åbnes indgangen, og kl starter bedømmelserne. Samtlige ringe er indendørs. Dansk Kennel Klubs internationale CACIB-udstillinger lørdag den 3. november 2018 og søndag den 4. november 2018 (Dansk Vinder) i MCH Messecenter Herning, Vardevej 1, 7400 Herning Lørdag: Alle grupper Søndag:

Læs mere

Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben. Specialklub under DKK. Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse

Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben. Specialklub under DKK. Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben Specialklub under DKK Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse Indholdsfortegnelse: Side 3-4 Kapitel 1 Overordnede principper for markprøverne

Læs mere

VILDTSPOR PRØVE REGLEMENT for Dansk Retriever Klub

VILDTSPOR PRØVE REGLEMENT for Dansk Retriever Klub VILDTSPOR PRØVE REGLEMENT for Dansk Retriever Klub Gældende fra 1. januar 2009 1 VILDTSPOR PRØVEREGLEMENT Indhold: side Kapitel 1 Sporprøvernes formål....3 Kapitel 2 Prøveform og klasseinddeling....3 Kapitel

Læs mere

Kl åbnes indgangen, og kl starter bedømmelserne. Ring 1 9 er indendørs i hallen, som IKKE er opvarmet. Øvrige ringe er udendørs.

Kl åbnes indgangen, og kl starter bedømmelserne. Ring 1 9 er indendørs i hallen, som IKKE er opvarmet. Øvrige ringe er udendørs. Dansk Kennel Klubs internationale CACIB-udstilling den 21.-22. september 2019 i Ballerup Idrætspark, Ballerup Idrætsby 36, DK-2750 Ballerup Lørdag: Gruppe 1-4-6-8-9 - Søndag: Gruppe 2-3-5-7-10 Dansk Kennel

Læs mere

DANSK KENNEL KLUBS udstillingsregler 2011

DANSK KENNEL KLUBS udstillingsregler 2011 DANSK KENNEL KLUBS udstillingsregler 2011 Generelle bestemmelser Dette reglement er udarbejdet med udgangspunkt i FCI s udstillingsregler (Regulations for FCI Dog Shows). FCI s udstillingsregler fastsætter

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer DKK s Schweisshundeudvalg Regler for uddannelse til schweissdommer Gældende fra 1. januar 2012 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Skal have ført mindst 2 forskellige hunde til 2 præmie

Læs mere

Regler for. Jagtegnethedstest JET1

Regler for. Jagtegnethedstest JET1 Regler for Jagtegnethedstest JET1 Nærværende regler for Jagtegnethedstest JET1 træder i kraft den 15.08.2017 REGLER Jagtegnethedstest JET1 AVLSMÅL Avlsmålet for stående kontinentale hunde er at fastholde

Læs mere

Udstillingsreglement 2010

Udstillingsreglement 2010 Dansk Kennel Klub Parkvej 1 2680 Solrød Strand www.dansk-kennel-klub.dk Telefon 56 18 81 00 Telefax 56 18 81 91 Informationen (direkte nr.) 56 18 81 55 Servicetelefon (hele døgnet) 56 18 81 56 Udstillingsreglement

Læs mere

AGILITY REGLEMENT 2015. [17. Januar 2015]

AGILITY REGLEMENT 2015. [17. Januar 2015] AGILITY REGLEMENT 2015 [17. Januar 2015] Indhold Introduktion:... 2 A. Generelt... 2 B. Deltagerbetingelser... 3 C. Tilmelding... 6 D. Klasser... 7 E. Kvalitetsbedømmelse... 11 F. Titler... 11 G. Præmiering...

Læs mere

Regler for uddannelse til- og autorisation som spordommer

Regler for uddannelse til- og autorisation som spordommer Regler for uddannelse til- og autorisation som spordommer Gældende fra 1. januar 2018 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Ansøger skal have ført 2 forskellige hunde til 1 præmie på 1.000

Læs mere

Samlet regelsæt for Dansk Gravhundeklubs vildtspormesterskab

Samlet regelsæt for Dansk Gravhundeklubs vildtspormesterskab Samlet regelsæt for Dansk Gravhundeklubs vildtspormesterskab Formål Prøven er en konkurrenceprøve, der har til formål at finde frem til årets Danmarksmester i vildtsporarbejde for gravhunde. At udbygge

Læs mere

Udstillingsreglement 2009

Udstillingsreglement 2009 Dansk Kennel Klub Parkvej 1 2680 Solrød Strand www.dansk-kennel-klub.dk Telefon 56 18 81 00 Telefax 56 18 81 91 Informationen (direkte nr.) 56 18 81 55 Servicetelefon (hele døgnet) 56 18 81 56 Udstillingsreglement

Læs mere

Hvordan bruges DKK s udstillingsreglement?

Hvordan bruges DKK s udstillingsreglement? UDSTILLINGSREGLEMENT 2015 Indledning Hvordan bruges DKK s udstillingsreglement? Regler kan ind imellem være lidt vanskelige at finde rundt i, og man kan godt komme ud for, at man skal bruge en masse tid

Læs mere

Udstillingsreglement 2009

Udstillingsreglement 2009 Dansk Kennel Klub Parkvej 1 2680 Solrød Strand www.dansk-kennel-klub.dk Telefon 56 18 81 00 Telefax 56 18 81 91 Informationen (direkte nr.) 56 18 81 55 Servicetelefon (hele døgnet) 56 18 81 56 Udstillingsreglement

Læs mere

Dansk Kennel Klub. Prøveledermanual for schweissprøver

Dansk Kennel Klub. Prøveledermanual for schweissprøver Dansk Kennel Klub Prøveledermanual for schweissprøver Gældende fra 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse Afsnit Side 1. Forord 3 2. Klubbens schweissprøveprogram 3 3. Hundeweb 3 4. Prøvelederens ansvar og

Læs mere

Udstillingsreglement 2012

Udstillingsreglement 2012 Dansk Kennel Klub Parkvej 1 2680 Solrød Strand www.dansk-kennel-klub.dk Telefon 56 18 81 00 Telefax 56 18 81 91 Informationen (direkte nr.) 56 18 81 55 Udstillingsreglement 2012 Indledning 2 Hvordan bruges

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg

DKK s Schweisshundeudvalg DKK s Schweisshundeudvalg Regler for uddannelse tilog autorisation som schweissdommer Gældende fra 1.januar 2017 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Ansøger skal have ført 2 hunde til 1

Læs mere

Udstillingsreglement 2013

Udstillingsreglement 2013 Dansk Kennel Klub Parkvej 1 2680 Solrød Strand www.dkk.dk Telefon 56 18 81 00 Telefax 56 18 81 91 Informationen (direkte nr.) 56 18 81 55 Udstillingsreglement 2013 Indledning 2 Hvordan bruges DKK s udstillingsreglement?

Læs mere

Udstillingsreglement 2014

Udstillingsreglement 2014 Dansk Kennel Klub Parkvej 1 2680 Solrød Strand www.dkk.dk post@dkk.dk Telefon 56 18 81 00 Telefax 56 18 81 91 Informationen (direkte nr.) 56 18 81 55 Udstillingsreglement 2014 Indledning 2 Hvordan bruges

Læs mere

Regler for. Jagtegnethedstest JET2

Regler for. Jagtegnethedstest JET2 Regler for Jagtegnethedstest JET2 Nærværende regler for Jagtegnethedstest JET2 træder i kraft den 01.01.2018 REGLER FOR Jagtegnethedstest JET2 AVLSMÅL Alsmålet for stående kontinentale hunde er at fastholde

Læs mere

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Formål: Prøvens formål er at fremme interessen og forståelsen hos Danmarks jægere for betydningen af veldresserede jagthunde for derigennem at medvirke til en højnelse af

Læs mere

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE. Prøvernes formål

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE. Prøvernes formål Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE Prøvernes formål At støtte og virke vejledende for terrierracernes avl og brug gennem en bedømmelse af den enkelte hunds anlæg og avlsværdi i de discipliner,

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

REGLEMENT FOR WORKING TEST

REGLEMENT FOR WORKING TEST REGLEMENT FOR WORKING TEST Udgivet 2013 1 Indhold: 1. Indledning... side 3 2. Tilrettelæggelse af en WT... side 3 3. Etiske regler... side 3 4. Adgangsbetingelser... side 4 5. Bedømmelse... side 4 6. Praktiske

Læs mere

REGLER For lydighedsprøver

REGLER For lydighedsprøver REGLER For lydighedsprøver A). Arrangør Den arrangerende klubs bestyrelse - eller et af bestyrelsen nedsat udvalg - er ansvarlig for prøvernes tekniske gennemførelse og korrekte afvikling i.h.t. reglerne

Læs mere

Samlet regelsæt for Dansk Gravhundeklubs vildtspormesterskab

Samlet regelsæt for Dansk Gravhundeklubs vildtspormesterskab 2017 Samlet regelsæt for Dansk Gravhundeklubs vildtspormesterskab DGK Dansk Gravhundeklub Stiftet 1947 Specialklub tilsluttet DKK Gældende fra 20.01.2017 Indhold Formål... 3 Almene bestemmelser... 3 Adgangskrav

Læs mere

Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning

Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning Indledning En Working Test (WT) afholdes med det formål at vurdere brugsegenskaberne for de deltagende retrievere. Retrieveren er jægerens uundværlige hjælp

Læs mere

SPANIEL KLUBBEN MARKPRØVE REGLER FOR BEGYNDERKLASSE ÅBENKLASSE VINDERKLASSE SPECIALKLUB UNDER DKK

SPANIEL KLUBBEN MARKPRØVE REGLER FOR BEGYNDERKLASSE ÅBENKLASSE VINDERKLASSE SPECIALKLUB UNDER DKK SPANIEL KLUBBEN MARKPRØVE REGLER FOR BEGYNDERKLASSE ÅBENKLASSE VINDERKLASSE SPECIALKLUB UNDER DKK OPDATERET D. 05.10.2017 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - Overordnede principper for markprøverne... 2 Kapitel

Læs mere

Reglement Rally lydighed god. 1 af 16

Reglement Rally lydighed god. 1 af 16 god 1 af 16 RALLYREGLEMENT 2017 REGLEMENT FOR RALLY LYDIGHED 2017 DANSK KENNEL KLUB A). Arrangør Den arrangerende klubs bestyrelse - eller et af bestyrelsen nedsat udvalg - er ansvarlig for prøvernes tekniske

Læs mere

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2017

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2017 6. december 2016 JN/DKKregl/Ændringer pr 01-01-2017 1 Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2017 tallene henviser til udstillingsreglementet 2016 på DKK s hjemmeside, og ændringerne er anført

Læs mere

Reglement Rallylydighed betalinggod. 1 af 16

Reglement Rallylydighed betalinggod. 1 af 16 betalinggod 1 af 16 RALLYREGLEMENT 2019 REGLEMENT FOR RALLLYDIGHED 2019 DANSK KENNEL KLUB A). Arrangør Den arrangerende klubs bestyrelse - eller et af bestyrelsen nedsat udvalg - er ansvarlig for prøvernes

Læs mere

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE Prøvernes formål At støtte og virke vejledende for terrierracernes avl og brug gennem en bedømmelse af den enkelte hunds anlæg og avlsværdi i de discipliner,

Læs mere

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard.

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard. Regler for deltagelse i IPO 3 DM og udtagelser Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point opnået ved 1 udtagelse,

Læs mere

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2015

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2015 11. december 2014 JN/DKKregl/Ændringer pr 01-01-2015 1 Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2015 tallene henviser til udstillingsreglementet 2014 på DKK s hjemmeside, og ændringerne er

Læs mere

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE 2012 1. Indstilling af elever.. 2 2. Godkendelse af elever.. 3 3. Elevkursus 3 4. Elevtjeneste.. 3 5. Dommeraspirantprøvebedømmelse. 4 6. Aspiranttjeneste...

Læs mere

DANSK KENNEL KLUB Vejledning til brug ved ansøgning og afholdelse af DKK godkendte officielle lydighedsprøver.

DANSK KENNEL KLUB Vejledning til brug ved ansøgning og afholdelse af DKK godkendte officielle lydighedsprøver. Denne vejledning er tænkt som en hjælp til brug for specialklub- og kredsbestyrelser, lydighedsudvalg, sekretærer og lignende, der beskæftiger sig med lydighed og dommere. Det er ikke en fuldstændig checkliste,

Læs mere

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Newfoundlandklubben i 2012 Danmark Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Danmark NFK Sundhedsudvalget v/wivi Mørch 01-05- 2012 Indledning...

Læs mere

Working Test R E G L E M E N T D a n s k R e t r i e v e r K l u b 1

Working Test R E G L E M E N T D a n s k R e t r i e v e r K l u b 1 Working Test R E G L E M E N T 2 0 1 0 D a n s k R e t r i e v e r K l u b 1 Indhold: 1. Indledning... side 3 2. Tilrettelæggelse af en WT... side 3 3. Etiske regler... side 3 4. Adgangsbetingelser...

Læs mere

REGLER FOR AGILITY (AG) 2013

REGLER FOR AGILITY (AG) 2013 REGLER FOR AGILITY (AG) 2013 Introduktion: Agility er en sport for alle hunde. I sin ideelle udførelse kræver sporten harmoni og fuldstændig forståelse mellem hund og fører. Det er derfor nødvendigt med

Læs mere

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelserne er kopieret fra DKK (Dansk Kennel Klub) Regler for lydighedstræning Hunden trænes alle 13 træningsaftener af samme fører, som skal

Læs mere

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK)

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Dansk Stabyhoun Klub (forkortet DASK). Klubben er stiftet den 4. december 2004 Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse.

Læs mere

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelserne er kopieret fra DKK (Dansk Kennel Klub) Regler for lydighedstræning Hunden trænes alle 13 træningsaftener af samme fører, som skal

Læs mere

REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER

REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER Udgivet 2013 1 MARKPRØVEREGLEMENT OG VEJLEDNING 2013 Indhold: Markprøvereglement Kapitel 1. Markprøvernes formål...3 Kapitel 2. Prøveformer og klasseinddeling...3

Læs mere

Hvilke oplysninger skal DKK have for at godkende en udenlandske dommer?

Hvilke oplysninger skal DKK have for at godkende en udenlandske dommer? Dansk Kennel Klub Parkvej 1 DK-2680 Solrød Strand Tlf. +45 5618 8100 Information +45 5618 8155 http://www.dkk.dk post@dkk.dk Vejledning til afholdelse af officielle DKK lydighedsprøver Denne vejledning

Læs mere

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Newfoundlandklubben i 2012 Danmark Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Danmark NFK Sundhedsudvalget v/wivi Mørch 01-05- 2012 Indledning...

Læs mere

Unghunde: ( 0 24 mdr.)

Unghunde: ( 0 24 mdr.) Unghunde: ( 0 24 mdr.) Løsgående hinter på afmærket bane med vinkler og stop. Afstås fra løsgående, reduceres pointtallet forlods med 3. Endvidere vises dæklydighed på kort og langt hold. "På langt hold"

Læs mere

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2018

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2018 19. december 2017 JN/DKKregl/Ændringer pr 01-01-2018 1 Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2018 tallene henviser til udstillingsreglementet 2017 på DKK s hjemmeside, og ændringerne er

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 19. april 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 19. april 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 3-2006 i Langhårsklubben Fredag den 16. juni 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup, HB Svend

Læs mere

28. Euro-OES-Show 22.-25. maj 2015 - Nyborg Tilmeldingsliste samt regler og retningslinjer.

28. Euro-OES-Show 22.-25. maj 2015 - Nyborg Tilmeldingsliste samt regler og retningslinjer. 1 Tidsfrister: Tidsfrist for rabatteret tilmelding (Closing 1): 1. april. Sidste frist for tilmelding (Closing 2): 1. maj. (Dette gælder ikke lydighed (lørdag). Deadline for indlevering af katalog annoncer:

Læs mere

VEDTÆGTER. for. DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932. ( Derbyudvalget )

VEDTÆGTER. for. DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932. ( Derbyudvalget ) VEDTÆGTER for DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932 ( Derbyudvalget ) Kapitel 1. Organisation 1. Følgende specialklubber, Engelsk Setter Klub i Danmark, Dansk Irsksetter-Klub, Dansk Gordon Setter

Læs mere

Indhold: Reglement udarbejdet marts 2006. Godkendt i DKK marts 2006. 1. udgave - marts 2006.

Indhold: Reglement udarbejdet marts 2006. Godkendt i DKK marts 2006. 1. udgave - marts 2006. 1 Indhold: Indledning.... side 3 Tilrettelæggelse af en WT... side 3 Etiske regler... side 3 Adgangsbetingelser... side 4 Bedømmelse... side 4 Praktiske forhold ved bedømmelse... side 5 Klasser og præmiering...

Læs mere

VEJLEDNING TIL HUNDEFØRERE VED IGP3 DM OG UDTAGELSER

VEJLEDNING TIL HUNDEFØRERE VED IGP3 DM OG UDTAGELSER VEJLEDNING TIL HUNDEFØRERE VED IGP3 DM OG UDTAGELSER Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IGP2 eller IPO2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point

Læs mere

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE 2017 1. Indstilling af elever 2 2. Elevkursus 2 3. Elevtjeneste 3 4. Aspirantprøvebedømmelse 3 5. Aspiranttjeneste 3 6. Regler for førstegangsautoriserede

Læs mere

På DJU's bestyrelsesmøde den 8. august 2016 blev følgende besluttet til ikrafttræden den 1. januar 2017 med en prøvetid på 3 år:

På DJU's bestyrelsesmøde den 8. august 2016 blev følgende besluttet til ikrafttræden den 1. januar 2017 med en prøvetid på 3 år: Hermed svar fra Dansk Irsksetter Setter Klub ( DISK) svarene er skrevet med rødt efter hvert spørgsmål. Høringen har været behandlet i forbindelse med mail korrespondance blandt DISK Bestyrelses medlemmer

Læs mere

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg.

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg. FORRETNINGSORDEN FOR SPIDSHUNDEKLUBBENS BESTYRELSE 1. KONSTITUERING. Bestyrelsen træder sammen snarest efter generalforsamlingen og konstituerer sig. Besættelse af poster sker ved simpelt flertal. 2. NEDSÆTTELSE

Læs mere

Såfremt 2 arrangører ønsker at afholde prøver samme dag, skal de være opmærksomme på at der skal være min. 100 km mellem prøvestederne.

Såfremt 2 arrangører ønsker at afholde prøver samme dag, skal de være opmærksomme på at der skal være min. 100 km mellem prøvestederne. Dansk Kennel Klub Parkvej 1 DK-2680 Solrød Strand Tlf. +45 5618 8100 Information +45 5618 8155 http://www.dkk.dk post@dkk.dk Vejledning til afholdelse af officielle DKK lydighedsprøver Denne vejledning

Læs mere

DGKs Almene Brugsprøveregler

DGKs Almene Brugsprøveregler 2011 DGKs Almene Brugsprøveregler DGK Dansk Gravhundeklub Stiftet 1947 Specialklub tilsluttet DKK 01-01-2011 Gældende fra 01.01.2011 1 Indhold Indhold... 2 Brugsprøvernes formål og anvendelse... 3 Almene

Læs mere

Dansk Ruhår Klub's. Jagtegnethedstest JET1

Dansk Ruhår Klub's. Jagtegnethedstest JET1 Regler for Dansk Ruhår Klub's Jagtegnethedstest JET1 Nærværende regler for Dansk Ruhår Klub's jagtegnethedstest træder i kraft den 01.01.2016 REGLER FORDANSK RUHÅR KLUB's Jagtegnethedstest JET1 DANSK RUHÅR

Læs mere

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. PRØVERNES FORMÅL På baggrund af to dages afprøvning inden for jagtområderne SKOVARBEJDE, MARKARBEJDE og VANDARBEJDE at

Læs mere

Brugsprøve (BRGPR) Sid i gruppe (1 minut) (Koeff. 3 max. 30 point) Fri ved fod (Koeff. 2 max. 20 point) Opdateret iflg. DKKs LP-Regler 2013

Brugsprøve (BRGPR) Sid i gruppe (1 minut) (Koeff. 3 max. 30 point) Fri ved fod (Koeff. 2 max. 20 point) Opdateret iflg. DKKs LP-Regler 2013 Brugsprøven er godkendt af DKK, alene for Shetland Sheepdog og collies. Bestået brugsprøve indsendes til DKK, der noterer den på hundens stamkort. Brugsprøven skal være bedømt af en autoriseret DKK dommer,

Læs mere

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR.

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014 Ansøgning om arrangement: Kredse som ønsker at ansøge om afholdelse af en DM/VM udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Det er BHR der beslutter,

Læs mere

REGLEMENT FOR WORKING TEST

REGLEMENT FOR WORKING TEST REGLEMENT FOR WORKING TEST Udgivet 2017 1 Indhold: 1. Indledning... side 3 2. Tilrettelæggelse af en WT... side 3 3. Administrative bestemmelser... side 3 4. Etiske regler... side 4 5. Adgangsbetingelser...

Læs mere