Målbeskrivelse & Resultatkrav MYNDIGHEDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Målbeskrivelse & Resultatkrav MYNDIGHEDER"

Transkript

1 ÅP 2015 version 003 Aktion Målbeskrivelse & Resultatkrav MYNDIGHEDER RK krav Finanslov - Ref Kontoplan - Ref Udgået 1.02 Udgået 1.03 Kerneområde: Nationale opgaver HJV ønsker, at medlemmer i den aktive struktur årligt vedligeholder deres grundlæggende militære færdigheder. ønsker derfor, at der særligt fokuseres på, at alle aktive medlemmer, der har gennemført den samlede lovpligtige uddannelse (LPU), årligt gennemfører aktiviteter, der indeholder skydning og førstehjælp således: Minimum 70% af den aktive styrke med gennemført LPU har gennemført aktiviteter indenfor skydning og førstehjælp. Mellem 60% - <70% af den aktive styrke har gennemført aktiviteter som anført. Når under 60% af den aktive styrke har gennemført aktiviteter som anført. Myndigheder rapporterer på målopfyldelsen i forbindelse med fremsendelse af MYN chefvurdering Udgået

2 1.05 HJV frivillige politihjemmeværnssoldater skal være uddannelsesmæssigt klar til indsættelser til støtte for Politiets opgaveløsning. skal tilvejebringe tilstrækkelig kursuskapacitet til at kunne uddanne personellet. ønsker her særligt at fokusere på personellets politifunktionsmæssige færdigheder, og MYN samt underlagte MYN skal derfor have en uddannet kapacitet som følger: Minimum 70% af den aktive styrke ved POENH lever til stadighed op til kravet. Mellem 60% - <70% af den aktive styrke ved POENH lever op til kravet.. Ved under 60% af den aktive styrke ved POENH lever op til kravet. Personellet skal minimum have følgende kvalifikation: Q : PO FUNK, Almindelig hjælp.

3 1.06 Udgået har opstillet fire nationale MFP-kapaciteter, som er uddannelsesmæssigt klar til indsættelse i nationale Maritime Force Protection (MFP)-opgaver. fire MFP HVF, har en kapacitet på uddannede enkeltpersoner således: Minimum 80% af den aktive MFP-styrke har nedenstående kvalifikationer samt minimum 8% af personellet endvidere har føreruddannelse som anført. Mellem 60% - <80% af den aktive MFP-styrke har nedenstående kvalifikationer samt mellem 6% - <8% af personellet endvidere har føreruddannelse som anført. Under 60% af den aktive MFP-styrke har nedenstående kvalifikationer samt under 6% af personellet endvidere har føreruddannelse som anført. Kapaciteterne skal bestå af personel med minimum følgende kvalifikationer: Q : LPU 4, Bevogtning. Q : ENH, Kampeksercits og formationer. Q : ENH, Forskydning og egensikring. Q : ENH, Beredskabsområde 1. Q : ENH, Bevogtning - Fred. Q : ENH, Kamp fra stilling 1. Førerpersonel skal endvidere have minimum følgende kvalifikation: Q : VBK, Videregående befalingsmandskursus. skal stille to operative fartøjer til rådighed for farvandsovervågning. Opgaven løses ved, at fartøjerne sejler SURVEX svarende til samlet 2 x 45 weekender på årsbasis. skal totalt levere SURVEX 180 dage (lør/søn) i Når samlet stiller 2 fartøjer til rådighed i 45 weekender. Delvis opfyldt: Når stiller 2 fartøjer til rådighed i weekender. Hvis stiller 2 fartøjer til rådighed i færre end 40 weekender. HJV stiller to fartøjer med operative besætninger til rådighed som supplement til Maritim Indsats Enhed (MIE) i samlet 2 x 45 weekender p.a. Mindst én besætning fra hver HVF med fartøj deltager.

4 HJV opretholder på døgnbasis mindst 27 marinehjemmeværnsfartøjer på 60 minutters beredskab, svarende til i alt 9855 beredskabsdøgn. RESULTATKRAV til : Når mindst 95% af kravet til antal beredskabsdøgn er leveret. Når mellem 90% - <95% af kravet til antal beredskabsdøgn er leveret. Hvis under 90% af kravet til antal beredskabsdøgn er leveret. HVF skal rapportere, når fartøjerne ikke opfylder kravet om 60 minutters beredskab. Alle rapporteringer registreres via online registreringssystem. opstiller kapaciteter med fokus på operationsstøtte (herunder bevogtning og Force Protection) til Flyvevåbnet (FLV) jf. aftaler med Den Værnsfælles Kommando (VFK). (Flyverhjemmeværnets Security Force (FSF) endelige opgavekompleks afventer fastlæggelsen af den fremtidige struktur i FLV regi forventes afklaret primo 2015.) inddrages i arbejdet med justering/tilpasning af uddannelser og uddannelseskrav. viderefører arbejdet fra 2014 med opstillingen af Flyverhjemmeværnets Security Force (FSF) med seks DEL-værdier. Når rammerne for kapaciteten er fastlagt, herunder at opgaver, uddannelseskrav og opstillingsansvar er beskrevet og opstillingen er påbegyndt for de seks DEL. Når rammerne for kapaciteten er fastlagt, men ansvarsfordeling og opstilling mangler. Hvis arbejdet med FSF ikke er påbegyndt. fører kontrol med oprettelse/opstilling og rapporterer status på målopfyldelsen ved årsafslutningen.

5 1.11 færdiggør opstilling og implementeringen af Hjemmeværnets Flyvende Kapacitet (HFK). Kapaciteten skal bidrage til HJV generelle støtte til værnene og civile myndigheder. inddrages i arbejdet med udarbejdelse/justering af uddannelser og uddannelseskrav pba. udarbejdede opstillingsgrundlag. (HFK nærmere opgavevaretagelse afventer den endelige opstillingsstruktur - forventes afklaret primo 2015.) HFK er operativ og indsættelsesklar. Opstillingsgrundlag i form af Business Case, indeholdende alle formelle krav til organisationen er færdiggjort. HFK er operativ og indsættelsesparat på fastlagt beredskab. 80 % af opstillingsgrundlaget er på plads og HFK er operativ. HFK er ikke operativ. fører kontrol med oprettelse/opstilling og rapporterer status på målopfyldelsen ved årsafslutningen Udgået 1.13 Udgået 1.14 Udgået 1.15 På anmodning fra partnere i samfundets samlede beredskab (FSV, Politi, Beredskabsmyndigheder, SKAT, samfundsvigtige virksomheder) kan HJV med udgangspunkt i de til rådighed værende personel- og materielressourcer tilgodese ønsker om støtte. Prioriterede anmodninger fra samfundets samlede beredskab om støtte søges imødekommet: Når 95% eller flere af de prioriterede anmodninger imødekommes. Når mellem 93 - <95% af de prioriterede anmodninger imødekommes. Hvis under 93% af de prioriterede anmodninger imødekommes. Alle anmodninger/rekvisitioner om HJV støtte (i forhold til aktivitetstyper i aftalekataloget) skal rekvireres via HJV fælles elektroniske rekvirerings- og evalueringssystem (nyt REEVAPOL-lignende system, der er under udvikling).

6 1.16 HJV MYN skal via "vagthavende"-ordningen inden for 30 minutter have iværksat opgaveløsningen ved uvarslede opgaver til støtte for HJV rekvirenter. MYN vagthavende (VH) igangsætter opgaveløsningen og rekvirerer den nødvendig kapacitet. Ved 100 % af de uvarslede opgaver. Ved mellem 95 % - <100 % af de uvarslede opgaver. Ved under 95 % af de uvarslede opgaver. Alle anmodninger/rekvisitioner om HJV støtte (i forhold til aktivitetstyper i aftalekataloget) skal rekvireres/ efterfølgende registreres via HJV fælles elektroniske rekvirerings- og evalueringssystem (nyt REEVAPOL lignende system, der er under udvikling) på HJV.DK. Indtil evalueringssystemet er indført, vil målopfyldelse på området indgår som en del af MYN CH-vurdering Beredskabet i HJV skal ved rekvisition af støtte til samfundets samlede beredskab i forbindelse med naturfænomener, forureningsbekæmpelse, eftersøgnings- og søredningsopgaver eller andre uvarslede beredskabsmæssige opgaver være klar til at indsætte det rekvirerede mandskab/besætninger (op til 30 personer) samt nødvendigt materiel inden for 1 time fra modtagelsen af rekvisitionen. Indsættelser skal være påbegyndt inden for 1 time: Ved 95% eller flere af indsættelserne. Ved mellem 90% - <95% af indsættelserne. Ved under 90% af indsættelserne. Alle anmodninger/rekvisitioner om HJV støtte (i forhold til aktivitetstyper i aftalekataloget) skal rekvireres/efterfølgende registreres via HJV fælles elektroniske rekvirerings- og evalueringssystem (nyt REEVAPOL-lignende system, der er under udvikling) på HJV.DK. Indtil evalueringssystemet er indført, vil målopfyldelse på området indgår som en del af MYN CH-vurdering.

7 1.18 Ved søredning og andre uvarslede indsættelser af fartøjer forventes den gennemsnitlige reaktionstid (fra alarmering til afgang havn) maksimalt at være 45 minutter. Ved maksimalt 45 minutters reaktionstid i gennemsnit. Ved mellem 45 - <60 minutters reaktionstid i gennemsnit. Ved mere end 60 minutters reaktionstid i gennemsnit. Alle anmodninger/rekvisitioner om HJV støtte (i forhold til aktivitetstyper i aftalekataloget) skal rekvireres/efterfølgende registreres via HJV fælles elektroniske rekvirerings- og evalueringssystem (nyt REEVAPOL-lignende system, der er under udvikling) Beredskabet i HJV skal ved rekvisition af støtte til samfundets samlede beredskab i forbindelse med naturfænomener, forureningsbekæmpelse, eftersøgnings- og søredningsopgaver eller andre uvarslede beredskabsmæssige opgaver kunne øge indsatsen/støtten med det rekvirerede mandskab (op til 100 personer) samt nødvendigt materiel inden for 3 time fra modtagelsen af rekvisitionen. HJV skal ved uvarslede indsættelser inden for 3 timer kunne mønstre op til 100 personer: Ved 100% af indsættelserne. Ved mellem 95% - <100% af indsættelserne. Ved under 95% af indsættelserne. Alle anmodninger/rekvisitioner om HJV støtte (i forhold til aktivitetstyper i aftalekataloget) skal rekvireres/efterfølgende registreres via HJV fælles elektroniske rekvirerings- og evalueringssystem (nyt REEVAPOL-lignende system, der er under udvikling). Indtil evalueringssystemet er indført, vil målopfyldelse på området indgår som en del af MYN CH-vurdering.

8 1.20 HJV skal ved rekvisition støtte Forsvaret i forbindelse med gennemførelse af uddannelses- og øvelsesaktiviteter. HJV MYN skal med udgangspunkt i de til rådighed værende personel- og materielressourcer tilgodese ønsker om støtte, hvor det vurderes at have en uddannelsesmæssig værdi for de frivillige. Ved 97% eller mere af de prioriterede rekvisitioner. Ved mellem 90% - <97% af de prioriterede rekvisitioner. Ved under 90% af de prioriterede rekvisitioner. Alle anmodninger/rekvisitioner om HJV støtte (i forhold til aktivitetstyper i aftalekataloget) skal rekvireres/efterfølgende registreres via HJV fælles elektroniske rekvirerings- og evalueringssystem (nyt REEVAPOL-lignende system, der er under udvikling). MYNCH vurderer relevans for HJV. Målopfyldelsen må ikke være medvirkende til en kompromittering af beredskabsmæssige indsættelser. Indtil evalueringssystemet er indført, skal registrering af aktiviteter foretages som tidligere ved MYN Udgået 1.22 Udgået 1.23 Udgået 1.24 Udgået 1.25 Udgået 1.26 Flyttet til Flyttet til 3.13

9 Udgået 2.02 Udgået Udgået 2.05 Udgået 2.06 Udgået Kerneområde: Internationale opgaver HJV rolle i forhold til at kunne støtte og bistå FSV i internationale opgaver styrkes. I 2015 har HJV fokus på det internationale samarbejde ved gennemførelse af hovedaktiviteterne i samarbejdsprogrammerne for: - De skandinaviske lande, Norge og Sverige, - USA, US National Guard, - Estland samt - Georgisk National Guard. skal støtte med kursus og instruktørkapacitet i nødvendigt omfang. De planlagte hovedaktiviteter i de fire samarbejdsprogrammer er gennemført. De planlagte hovedaktiviteter i to af de fire samarbejdsprogrammer er gennemført. Hovedaktiviteterne ved færre end to af samarbejdsprogrammerne er gennemført. (KAPC) fører kontrol med gennemførelsen og rapporterer på målopfyldelsen ved årsafslutningen.

10 Udgået 3.02 Kerneområde: Kommunikation Nedgangen i den aktive medlemsstyrke skal standses, og antallet af aktive skal på sigt øges. MYN skal fokusere på at fastholde medlemstallet i den aktive struktur. Her vil det være ønskeligt samtidig at: - Nedbringe gennemsnitsalderen i aktivstyrken, - Øge antallet af værnsuddannede medlemmer, der hurtigere kan indgå i HJV beredskab samt skabe hvervegrundlag for BM-strukturen, samt - Øge antallet af kvindlige medlemmer. Aktivstyrken fastholdes på samme niveau eller øges i forhold til styrken ved udgangen af Delvis opfyldt: Aktivstyrken falder med højst 10% i forhold til styrken ved udgangen af Aktivstyrken falder med mere end 10% i forhold til styrken ved udgangen af (KOM) fører kontrol med målopfyldelsen og rapporterer ved årets afslutning eller ved behov Udgået 3.04 Udgået 3.05 Udgået 3.06 Udgået - indgår i Udgået 3.08 Udgået Udgået 3.11 Udgået For at få synliggjort HJV militære profil og støtten til samfundet arbejder MYN opsøgende i aktiv dialog med landsdækkende, regionale og lokale tv- og radiostationer, aviser og netmedier. Arbejdet udføres jf. de fastsatte retningslinjer i HJVBST , Pressetjenesten i Hjemmeværnet. Hvert kvartal bringes en historie (redaktionel omtale) i et lokalt, regionalt eller landsdækkende medie for hver myndighed. Der bringes en historie fra MYN hvert kvartal. Der bringes ikke en historie fra MYN hvert kvartal. (KOM) fører kontrol med målopfyldelsen via Retriever.

11 HJV skal øge antallet af samfundsvigtige virksomheder, som indgår i samarbejdet omkring udvikling af en sikkerheds- og beredskabskultur. Når HJV har opnået aftaler (A, B eller C) med i alt 50 virksomheder. Når der foreligger gyldige aftaler med mellem 40 - <50 virksomheder. Hvis der er under 40 gyldige aftaler med virksomheder. (SA) fører kontrol med målopfyldelsen og rapporterer ved årets afslutning eller ved behov. HJV skal øge antallet af B-medlemmer, der indgår i samarbejdet omkring udbredelse af en beredskabskultur blandt samfundsvigtige virksomheder. Når flere end 70 medlemmer har forpligtiget sig til samarbejdet. Når mellem 60 - <70 medlemmer har forpligtiget sig til samarbejdet. Hvis under 60 medlemmer har forpligtiget sig til samarbejdet. (SA) fører kontrol med målopfyldelsen og rapporterer ved årets afslutning eller ved behov.

12 Udgået 4.02 Udgået Flyttet til bilag 4 Kerneområde: Udviklende virksomhed HJV iværksætter og implementerer Forsvarsministeriets Koncernfælles LEAN-strategi. HJV vil gradvist øge integrationen af LEAN-filosofien i sin virksomhedsstyring. udarbejder et DIR for anvendelsen af LEANværktøjet i HJV. DIR forventes udsendt til MYN ultimo MYN og underliggende MYN skal anvende de centrale LEAN-værktøjer (eller lignende) til optimering af arbejdsgange og processer for bedre udnyttelse af ressourcer. Mindst et centralt LEAN-værktøj (eller lignende) er taget i anvendelse, og der er opnået en synlig/målbar optimering af mindst en arbejdsgang. MYN egne målsætninger for LEAN-arbejde fremgår af MYN styringsdokumenter. Ingen centrale LEAN-værktøjer (eller lignende) er taget i anvendelse, og MYN har ikke udarbejdet egne målsætninger for LEAN-arbejdet. Kontrol gennemføres i forbindelse med chefvurdering, hvor værktøjets anvendelse samt effektiviseringsgevinsten dokumenteres For at sikre en hensigtsmæssig anvendelse af LEAN-principperne skal ansat personel uddannes. MYN og underliggende MYN skal til stadighed have mindst en LEAN-grunduddannet medarbejder ansat. Der er LEAN-grunduddannet mindst en medarbejder ved den enkelte MYN. Der er ikke LEAN-grunduddannet nogen medarbejdere ved den enkelte MYN. Personellet skal have følgende kvalifikation: Q : Gundlæggende LEAN-uddannelse eller tilsvarende uddannelse. (STU) fører kontrol med målopfyldelsen og rapporterer ved årets afslutning eller ved behov Udgået - sammenskrevet med 4.03

13 4.07 Implementering af forsvarsforligsprojekter i HJV. Hjemmeværnet har udarbejdet en implementeringsplan for forligsprojekterne. Følgende milepæle skal gennemføres i 2015: - Flytning af til Vordingborg - Sammenlægning af regioner (3-2) - Beskrivelse af øget havmiljø indsats - Indledning af tilpasning distriktsstrukturen Alle fire krav er opfyldt. Tre af de fire krav er opfyldt. Færre end tre krav er opfyldt. (STU) fører kontrol med målopfyldelsen og rapporterer ved årets afslutning eller ved behov.

14 Udgået 5.02 Kerneområde: Styring Implementering af ny virksomhedsmodel. Hjemmeværnet har i arbejdet med at udvikle en samlet styrings- og virksomhedsmodel. Der i højere grad afspejler Hjemmeværnets operative grundlag. Denne model afspejler Hjemmeværnets primære operative opgave at levere beredskab. Følgende parametre danner grundlag for målopfyldelse: Hjemmeværnet kan dokumentere, at den nye styrings- og virksomhedsmodel anvendes i resultat-kontrakten, årsprogrammet og i finanslovsteksten samt, at virksomhedsmodellen danner skabelon for den efterfølgende rapportering. Hjemmeværnet kan dokumentere anvendelse i to af de tre anførte rammedokumenter. Hjemmeværnet kan ikke dokumentere anvendelse i mere end et af de tre overordnede rammedokumenter. (PD) fører kontrol med målopfyldelsen og rapporterer ved årets afslutning eller ved behov Udgået 5.04 Udgået 5.05 Det gennemsnitlige antal sygedage pr. ansat, skal minimeres mest muligt gennem aktiv fokus på det lokale arbejdsmiljø samt opfølgning på medarbejderes sygefravær jf. FPTDIR på HR-portalen. Gennemsnitlige antal sygedage pr. ansat, må maksimalt være 5,5 dage. (Reduceret for langtidsfravær) Ved mindre end 5,5 sygedage i gennemsnit. Ved mellem 6,5 - <5,5 sygedage i gennemsnit. Ved mere end 6,5 sygedage i gennemsnit. (DS) fører kontrol med målopfyldelsen og rapporterer ved årets afslutning eller ved behov.

15 5.06 HJV har i samarbejde med Veterancentret aftalt, at HJV tilbyder støtte til veteraner i forbindelse med rehabilitering. Fokus vil især være på besættelse af de praktikpladser, HJV har tilbudt at stille til rådighed for Veterancentret. HJV kan stille minimum 15 praktikpladser til rådighed ved MYN indenfor egen struktur. MYN udpeger en egnet praktikplads og tilbyder denne til Veterancentret via HR-Partnerelementet. HJV tilbyder samlet minimum 13 praktikpladser. HJV tilbyder samlet færre end 13 praktikpladser. (DS) fører kontrol med målopfyldelsen og rapporterer ved årets afslutning eller ved behov MYN tilsikrer, at alle underlagte MYN ved inspektionsvirksomhed gennemføre kontrol med styrkeproduktion og målopfyldelse ift. ÅP samt forvaltning ved egne underafdelinger (UAFD), for at styrke HJV samlede målopfyldelse samt for at optimere HJV interne processer (mellem DST og UAFD). Evalueringerne gennemføres således, at det sikres, at alle UAFD evalueres inden for en 3-årig cyklus. DST gennemfører inspektion af alle underlagte UAFD inden for en 3-årig cyklus ved anvendelse af konceptet for underafdelingsinspektioner udarbejdet af. DST gennemfører ikke inspektion af alle underlagte UAFD inden for en 3-årig cyklus ved anvendelse af konceptet for underafdelingsinspektioner udarbejdet af. (KTR) fører kontrol med målopfyldelsen via monitering på HJV.DK aktivitetsmodul Udgået

Hjemmeværnets. Årsprogram 2015. Version 002

Hjemmeværnets. Årsprogram 2015. Version 002 Hjemmeværnets Årsprogram 2015 Version 002 30. juni 2014 Indhold 1. Hjemmeværnsledelsens direktiv til myndighedscheferne...3 2. Generelt...5 2.1 Forsvarsforlig 2013-2017... 5 2.2 Resultatkontrakt... 5 2.3

Læs mere

Forsvarsministeriets it-strategi 2005-2009

Forsvarsministeriets it-strategi 2005-2009 Forsvarsministeriets it-strategi 2005-2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Mission og it-vision...3 Forretningsmæssige krav, herunder kompetencer...4 It-styring og -organisering...6

Læs mere

RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN

RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1. Præsentation af mission, vision og strategiske indsatsområder 1 1.1.1. Beredskabsforbundets mission 1 1.1.2. Beredskabsforbundets

Læs mere

Forsvarskommandoens Virksomhedsregnskab

Forsvarskommandoens Virksomhedsregnskab Forsvarskommandoens Virksomhedsregnskab 2000 Udgivet af Forsvarskommandoen maj 2001 Design Eleven Danes Produktion: Nordjyllands Bogtrykkeri A/S Oplag: 2500 Forsvarets Virksomhedsregnskab 2000 1 2 Indhold

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Oktober 2008. Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi

Oktober 2008. Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Oktober 2008 Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi Side 2 Resume For at udnytte det fulde potentiale i politireformen og for at imødegå den kritik, der har

Læs mere

Politiets virksomhedsplan 2014

Politiets virksomhedsplan 2014 Politiets virksomhedsplan 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord s. 3 Sammenhængen i politiets overordnede prioriteringer og rammerne for arbejdet i 2014 s. 4 Flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden

Læs mere

Introduktion til HR-strategien

Introduktion til HR-strategien FORSVARSKOMMANDOEN 18. januar 2013 Introduktion til HR-strategien Indledning Denne introduktion er et dynamisk dokument, der jævnligt vil blive opdateret i takt med, at HR-strategien udvikles og implementeres.

Læs mere

Resume. Analysen opstiller følgende løsningsforslag:

Resume. Analysen opstiller følgende løsningsforslag: Resume Analysen tager udgangspunkt i, at den nuværende elevproduktion fortsat udgør grundlaget, idet det bemærkes, at udfaldet af øvrige igangværende analyser og implementering af en ny HR strategi kan

Læs mere

Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet

Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet September 2008 Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K Tlf.: 33 92 33 20 Fax: 33 32 06 55 Mail: fmn@fmn.dk Web: www.fmn.dk Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet Arbejdsgruppen

Læs mere

Redningsberedskabets Strukturudvalg

Redningsberedskabets Strukturudvalg 2014 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Redningsberedskabets Strukturudvalg Afrapportering fra Redningsberedskabets Strukturudvalg 2014 Indhold Indhold... 1 1.... 4 2. Baggrund for

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus

Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD Introduktion Ramme for mål- og resultatplanen Strategisk målbillede Mål- og resultatplanen Målformulering Opfølgning Bilag

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Indhold Indledning............................................................................ 3 Sammenfatning.......................................................................

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om vagtplanlægning i statslige institutioner. Januar 2015

Beretning til Statsrevisorerne om vagtplanlægning i statslige institutioner. Januar 2015 Beretning til Statsrevisorerne om vagtplanlægning i statslige institutioner Januar 2015 BERETNING OM VAGTPLANLÆGNING I STATSLIGE INSTITUTIONER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1.

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 340-002 NOV 2014 H J E M M E V Æ R N S B E S T E M M E L S E

HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 340-002 NOV 2014 H J E M M E V Æ R N S B E S T E M M E L S E H J E M M E V Æ R N S B E S T E M M E L S E Emne: Hjemmeværnets anvendelse af internettet herunder HJV.DK. Ref.: FKOBST 358-001 Erstatter: HJVBST 340-002 af DEC 2013 Bilag: 1. Beskrivelse af forhold vedrørende

Læs mere

Forord Side 01. 1 En koncernfælles strategi for informations- og kommunikationsteknologi Side 02. 2 Principper for IKT Side 33

Forord Side 01. 1 En koncernfælles strategi for informations- og kommunikationsteknologi Side 02. 2 Principper for IKT Side 33 Forsvarsministeriets koncernfælles strategi for informations- og kommunikationsteknologi 2011-2014 Indholdsfortegnelse Forord Side 01 1 En koncernfælles strategi for informations- og kommunikationsteknologi

Læs mere

RESULTAT KONT RAKT FOR. Forsva rsm ifl isteriets Ejendomsstyrelse

RESULTAT KONT RAKT FOR. Forsva rsm ifl isteriets Ejendomsstyrelse RESULTAT KONT RAKT 2015 FOR Forsva rsm ifl isteriets Ejendomsstyrelse Indledning Nærværende resultatkontrakt mellem Forsvarsministeriets departement og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse indeholder

Læs mere

April 2015 Psykiatri

April 2015 Psykiatri April 2015 Psykiatri PLAN FOR STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING INDHOLD FORORD INDLEDNING INDSATSOMRÅDER - PATIENTENS ØNSKER OG BEHOV - KOMPETENTE MEDARBEJDERE - KVALITET I BEHANDLINGEN - EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE

Læs mere

Mål- og resultatplan for politiet

Mål- og resultatplan for politiet JUSTITSMINISTERIET RIGSPOLITIET RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for politiet 2015 Politiets strategiske målbillede Politiets mission og vision I politiets og anklagemyndighedens fælles strategi for 2011-2015

Læs mere

RAPPORT FRA ARBEJDSGRUPPEN VEDRØRENDE JUSTERING AF FORSVARETS PERSONEL- OG UDDANNELSESSTRUKTUR

RAPPORT FRA ARBEJDSGRUPPEN VEDRØRENDE JUSTERING AF FORSVARETS PERSONEL- OG UDDANNELSESSTRUKTUR RAPPORT FRA ARBEJDSGRUPPEN VEDRØRENDE JUSTERING AF FORSVARETS PERSONEL- OG UDDANNELSESSTRUKTUR DEL II INDHOLDSFORTEGNELSE Bilagssamling...ii KAPITEL 8 INDLEDNING...1 Grundlag... 1 Udviklingen siden arbejdsgrupperapport

Læs mere

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen for 3. og 4. kvartal 2013

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen for 3. og 4. kvartal 2013 Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen for 3. og 4. kvartal 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske

Læs mere

Fællessekretariat Aftale 2008

Fællessekretariat Aftale 2008 Fællessekretariat Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 3 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

1. Indledning. Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014

1. Indledning. Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014 Nyt kapitel Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om regionernes økonomi for 2015 sikres rammerne for en fortsat udvikling af sundhedsvæsenet. Det betyder fortsat

Læs mere

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Evalueringsgruppen Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Indholdsfortegnelse Resumé...4 1 Indledning...6 2 Evalueringen...8 2.1 Evalueringens målsætning...8 2.2 Evalueringsgruppen...8

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere