Hjemmeværnets opgavekontoplan Kapitalmidler og aktivitetstyper Gældende fra 01 JAN 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjemmeværnets opgavekontoplan Kapitalmidler og aktivitetstyper Gældende fra 01 JAN 2015"

Transkript

1 Bilag 4 til HJV Årsprogram 2015, version 003, kontoplan Hjemmeværnets opgavekontoplan Kapitalmidler og aktivitetstyper Gældende fra 01 JAN 2015 Side 1 af 22

2 Bilag 4 til HJV Årsprogram 2015, version 003, kontoplan Indledning Formålet med denne opgavekontoplan er at vejlede de konterende medarbejdere i retvisende kontering af forbrug og budgettering af ressourcer i forhold til Hjemmeværnets opgaveløsning. Denne opgavekontoplan erstatter tidligere udsendte opgavekontoplaner. kontoplanen har direkte sammenhæng med Hjemmeværnets samlede kontoplan, der udover -kontoplanen indeholder en artskontoplan (også kaldet finanskontoplan) og en profitcenterkontoplan (også kaldet sted-kontoplan). Dette giver en mulighed for at styre, budgettere, følge op og prioritere på tværs af opgaver, finanskonti og myndigheder/steder. kontoplanen skal endvidere ses i sammenhæng med Hjemmeværnets samlede virksomheds- og økonomistyringsmodel, der træder i kraft fra finansåret Ansvaret for vedligeholdelsen af opgavekontoplanen ligger hos OE, der mindst en gang årligt evaluerer opgavekontoplanen i forbindelse med udarbejdelse af Hjemmeværnets årsprogram. kontoplanen kan ændres ved OE foranstaltning og efter anmodning. Der skelnes mellem rent tekniske og faktuelle ændringer f.eks. som følge af en nye opgaver eller en erkendt teknisk mangel på den ene side, og større generelle ændringer som tilføjelser af nye produkter eller større omflytninger mellem områderne, sidstnævnte skal godkendes af både OE og PD og i princippet forelægges Hjemmeværnsledelsen. Der vil senere i 2015 blive udarbejdet et notat om omkostningsfordelingen, som udmønter denne opgavekontoplan i økonomien. kontoplanen vil altid være et kompromis mellem at sikre den regnskabsmæssigt præcise registrering og den opgavemæssigt korrekte beskrivelse af dagligdagens aktiviteter, men det centrale er, at der igennem denne kontoplan og den løbende dialog herom skabes en fælles forståelse for, hvordan samme typer af aktiviteter konteres på tværs af Hjemmeværnet. MARTIN DAHL Kontorchef Chef for økonomiafdelingen Side 2 af 22

3 Bilag 4 til HJV Årsprogram 2015, version 003, kontoplan Konteringsdimensionerne i DeMars DeMars har 3 dimensioner i finansregnskabet: Art (finans): Hvad skal der konteres. Profitcenter (sted): Hvem har brugt/fået pengene? Kapitalmiddel (): Hvorfor har de brugt/fået pengene? Profitcenter og kan samles til en ordre. Der kan være flere ordrer med samme kontostreng. Der er en sammenhæng mellem i DeMars, aktivitetstypen i, opgaven i REVAPOL og opgavetype i -rapporten. Denne sammenhæng fremgår af kontoplanen. 3 Dimensionerne i kontoplanen kontoplanen har i beskrivelsen nedenstående 7 kolonner. Kolonne: opgave -opgave Betydning Entydig talkombination, der identificerer den enkelte konto. En kort beskrivelse af kontoen. En yderligere beskrivelse kontoens anvendelse. En oplistning af den/de aktivitetstype(r) i, der relateres til den enkelte konto/detailaktivitet. En oplistning af den/de aktivitetstype(r) i, der relateres til den enkelte konto/detailaktivitet. En oplistning af den/de aktivitetstype(r) i -rapporten, der relateres til den enkelte konto/detailaktivitet. En reference til Hjemmeværnets Årsprogram. Side 3 af 22

4 Bilag 4 til HJV Årsprogram 2015, version 003, kontoplan Kontoplanen 91 BEREDSKAB Hjemmeværnet, aktivitetsramme 911 OPSTILLING Opstilling af enheder, 9111 Nationalt Opstilling omfatter alle omkostninger og aktiviteter, der muliggør et beredskab. Direkte omkostninger til drift af Hjemmeværnet Hjemmeværnets enheder Alle udgifter til drift af TFR og hjemmeværnsdistrikter (bortset fra etablissementsudgifter) Hjemmeværnets myndigheder Herunder placeres omkostninger vedrørende møder ved hjemmeværnsdistrikter og Totalforsvarsregioner. Eksempelvis rådsmøder, distriktsstabsmøder, kompagnichefsmøder, kommandobefalingsmandsmød er. Løn og andre personelrelaterede Møder Side 4 af 22

5 Bilag 4 til HJV Årsprogram 2015, version 003, kontoplan omkostninger til militært og civilt personel ansat ved distrikter eller totalforsvarsregioner, som ikke kan relateres til et formål under støttevirksomhed. Flyttegodtgørelse til ansat personel. Rådighedsvederlag til frivilligt personel. Arbejdsgiverbetalte goder til frivilligt personel Hjemmeværnets underafdelinger Kaffe m.v. og kommunikationsudgifter til frivilligt personel. Alle udgifter til drift af underafdelinger, herunder møder, som eksempelvis rådsmøder, befalingsmandsmøder, delingsmøder og gruppemøder. Møder Hjemmeværnskommandoen Alle udgifter til drift af Planlægningsdivisionen, Marinehjemmeværnselementet, Flyverhjemmeværnselementet Side 5 af 22

6 Bilag 4 til HJV Årsprogram 2015, version 003, kontoplan og Kommunikations- og Rekrutteringsafdelingen. Herunder placeres omkostninger vedrørende møder ved nævnte enheder Eksempelvis mødevirksomhed, herunder værnsgrensmøder. Løn og andre personelrelaterede omkostninger til militært og civilt personel ansat ved de nævnte enheder. Flyttegodtgørelse til ansat personel. Opstilling af enheder, 9112 Internationalt Hjemmeværnets enheder, International Hjemmeværnets Kapacitetsopbygningscenter Alle udgifter til drift af Hjemmeværnets Kapacitetscenter (bortset fra etablissementsudgifter). Herunder placeres omkostninger vedrørende Side 6 af 22

7 Bilag 4 til HJV Årsprogram 2015, version 003, kontoplan møder. Løn og andre personelrelaterede omkostninger, som ikke kan relateres til et formål under støttevirksomhed Opstilling af enheder, Kommunikation Opstilling af enheder, Udviklende virksomhed Flyttegodtgørelse til ansat personel Generel Informationsvirke Rekruttering Alle udgifter til aktiviteter i rekrutteringsprocessen, herunder Distriktsudvalg. Rekruttering Info F.eks. informationsaftner Udstillinger Alle udgifter til udstillinger. Udstilling Udstilling Historisk virksomhed Alle udgifter til historisk virksomhed. Historisk arbejde Generel oplysningsvirksomhed Alle udgifter til udarbejdelse af magasiner, pjecer mv. inkl. Elektroniske medier. Generel oplysning Side 7 af 22

8 Bilag 4 til HJV Årsprogram 2015, version 003, kontoplan Vedrører ikke specifikt arrangement Øvrig informationsvirksomhed Udgifter til generel informationsvirksomhed, f.eks. holdningsunderundersøgelser, konsulentbistand mv, der ikke kan henføres til andre områder. {oprettes ved behov} Profilering Profilering, befolkning Profilering, partnere og kunder Alle udgifter til information af befolkningen, f.eks. reklamer med det formål at styrke befolkningens forsvarsvilje. Omfatter ikke udstillinger. Alle udgifter til information om samfundets samlede beredskab, samt skabelse af vilje til at oprette eller optimere en sikkerheds- og beredskabskultur i egen virksomhed. Omfatter ikke udstillinger. Profilering {oprettes ved behov} Profilering, beslutningstagere Alle udgifter til informationsvirke mod politikere Side 8 af 22 Profilering, Beslutningstage Profilering, Beslutnings

9 Bilag 4 til HJV Årsprogram 2015, version 003, kontoplan og beslutningstagere med det formål at styrke beslutningstagernes viden om samfundets, herunder Hjemmeværnets, beredskab. re tagere Omfatter ikke udstillinger Generel udvikling Generel udvikling Forsvarsforlig 9115 Opstilling af enheder, Styring Garnisonskommandantskab 912 UDDANNELSE 9121 Uddannelse, Nationalt Enkeltmandsuddannelse, frivillige Lovpligtig uddannelse Udvikling af Hjemmeværnets strategiske kapaciteter, herunder udarbejdelse af doktriner. Udarbejdelse af og opfølgning på forsvarsforligsmateriale. Udgifter til garnisonskommandantskab. Alle udgifter i f.m. tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af lovpligtig og omskolingskursus (LPU1-4). LPU LPU Alle udgifter i f.m. Dog ikke grunduddannelsesaktiviteter, Side 9 af 22

10 Bilag 4 til HJV Årsprogram 2015, version 003, kontoplan som gennemføres af den enkelte underafdeling Funktionsuddannelse Befalingsmands- og officersuddannelse Enhedsuddannelse/Øvelser Enhedsuddannelse og øvelser Stævner og konkurrencer Uddannelse af ansat personel Eksempelvis tabt arbejdsfortjeneste, forplejning, indkvartering, kørepenge, leje af køretøjer, instruktørvederlag samt time- og dagpenge. Alle uddannelser bortset fra lovpligtig uddannelse, befalingsmands- og officersuddannelse, hvor formålet er at sætte en frivillig i stand til at virke i en given funktion i Hjemmeværnet. Alle uddannelser, der har til formål at udvikle personel til at virke som befalingsmand og/eller officer i Hjemmeværnet. Al lokal uddannelse og øvelsesvirksomhed både med Hjemmeværnets frivillige og personel fra den regionale føringsstruktur. Indlandske konkurrencer og aktiviteter, som Hjemmeværnet deltager i eller arrangerer. Funktionsuddannelse BM-uddannelse Øvelse Konkurrence Funktionsu ddannelse BM-UDD FLOTEX BASEX GBEX KOMEX COASTEX EHU MHD-EX Side 10 af 22

11 Bilag 4 til HJV Årsprogram 2015, version 003, kontoplan Uddannelse af ansat personel 9122 Uddannelse, Internationalt Funktionsuddannelse, international Missionsforberedende uddannelse Øvrig international uddannelse Alle interne uddannelser til ansat personel. Alle udgifter i f.m. tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af uddannelsen. Eksempelvis variable ydelser, forplejning, kørepenge, leje af køretøjer, tabt arbejdsfortjeneste samt timeog dagpenge. Alle udgifter til deltagelse på kurser i udlandet for både frivillige og ansatte. {oprettes ved behov} Uddannelse, International Internationale øvelser Internationale øvelser Udenlandske stævner/konkurrencer 9123 Uddannelse, Kommunikation Alle udgifter ved deltagelse i internationale øvelser. Eksempelvis forplejning, kørepenge, leje af køretøjer, tabt arbejdsfortjeneste samt time- og dagpenge. Konkurrencer eller stævner i udlandet eller med udenlandsk deltagelse. Øvelse, international Konkurrence, international Øvelse, Internation al Side 11 af 22

12 Bilag 4 til HJV Årsprogram 2015, version 003, kontoplan Informationsvirksomhed Information, Uddannelse Uddannelse, Udviklende 9124 virksomhed Uddannelsesudvikling Uddannelsesudvikling, HVS 913 INDSÆTTELSE 9131 Indsættelse, Nationalt Støtte til Forsvaret, Hæren Operativ støtte Øvelsesstøtte Information om uddannelse målrettet til kursusdeltagere Alle udgifter i f.m. HVS udvikling af nye og revidering af gamle uddannelser for frivilligt personel, herunder forsøgsvirksomhed, udgifter til mødevirksomhed og til bistand til andre myndigheder. Herunder løn m.v. til personel ved HVS, der primært beskæftiger sig med uddannelsesplanlægning. Alle former for direkte omkostninger til støtte for Hærens myndighedsudøvelse, f.eks. tabt arbejdsfortjeneste, kørsel og forplejning. Alle former for direkte omkostninger til støtte for Hærens uddannelser og øvelser, f.eks. tabt arbejdsfortjeneste, kørsel og forplejning. HRN, operativ støtte HRN, støtte til øvelse ASS. TIL Hæren Side 12 af 22

13 Bilag 4 til HJV Årsprogram 2015, version 003, kontoplan Rydningsassistance Støtte til Forsvaret, Søværnet Operativ støtte Øvelsesstøtte Søredning (SAR) Miljø (OIL-OPS) SURVEX FAS/MAS Støtte til Forsvaret, Flyvevåbnet Operativ støtte Øvelsesstøtte Alle former for direkte omkostninger til ammunitions rydningsassistance, f.eks. tabt arbejdsfortjeneste, kørsel og forplejning. Støtte til Søværnet, der fremgår af SOKBST r i relation til Søværnet, som ikke fremgår af nedenstående. Støtte til Søværnets øvelser og uddannelse Aktivering af 1-times SAR beredskab. Aktivering af 1-times miljøberedskab. MHV bidrag til farvandsovervågning/operativ kontroløvelse, jf. CH MHV DIR Assistance til fritidssejlere samt anden maritim assistance. Alle former for direkte omkostninger til støtte for Flyvevåbnets myndighedsudøvelse, f.eks. tabt arbejdsfortjeneste, kørsel og forplejning. Alle former for direkte omkostninger til støtte for HRN, Rydningsassista nce SVN, operativ støtte SVN, støtte til øvelse SVN, SAR SVN, MILJØ SURVEX SVN, FAS-MAS FLV, operativ støtte FLV, støtte til øvelse Søværnet, operativ ASS. TIL SVN ØVELSE SAR OILOPS SURVEX FAS/MAS ASS. TIL FLV Side 13 af 22

14 Bilag 4 til HJV Årsprogram 2015, version 003, kontoplan Bevogtningsassistance Støtte til Forsvaret, SPEC.OP.KOM(SOKOM) Operativ støtte Øvelsesstøtte Støtte til Politiet Afspærring Flyvervåbnets uddannelser og øvelser, f.eks. tabt arbejdsfortjeneste, kørsel og forplejning. Indsættelse af bevogtningsassistenter ved flyvevåbnet etablissementer Alle former for direkte omkostninger til støtte for Specialoperationskommandomy ndighedsudøvelse, f.eks. tabt arbejdsfortjeneste, kørsel og forplejning. Alle former for direkte omkostninger til støtte for Specialoperationskommando uddannelser og øvelser, f.eks. tabt arbejdsfortjeneste, kørsel og forplejning. Støtten til Politiet er reguleret af samarbejdsaftale mellem Rigspolitiet og Hjemmeværnet. Alle udgifter til støtte med afspærring og adgangskontrol, der er rekvireret af politiet. Eksempelvis forplejning, kørepenge, leje af køretøjer, tabt arbejdsfortjeneste samt time- og dagpenge. FLV, Bevogtningsassi stance SOKOM, operativ støtte SOKOM, støtte til øvelse Politi, Afspærring Afspærring og adgangskontr ol ASS. TIL SOKOM Side 14 af 22

15 Bilag 4 til HJV Årsprogram 2015, version 003, kontoplan Færdselsregulering Transport Søværtskontrol, Politi Anden assistance til politiet Alle udgifter til støtte med færdselsregulering, der er rekvireret af politiet. Eksempelvis forplejning, kørepenge, leje af køretøjer, tabt arbejdsfortjeneste samt time- og dagpenge. Alle udgifter til støtte med transportstøtte, der er rekvireret af politiet. Eksempelvis forplejning, kørepenge, leje af køretøjer, tabt arbejdsfortjeneste samt time- og dagpenge. Alle udgifter til støtte til Politiets søværtskontrol (maritim kontrol) Eksempelvis forplejning, kørepenge, sejlads, tabt arbejdsfortjeneste samt timeog dagpenge. Alle udgifter til aftalte opgaver for politiet, der ikke fremgår af ovenstående og som indgår i samarbejdsaftalen. Eksempelvis forplejning, kørepenge, sejlads, tabt arbejdsfortjeneste samt timeog dagpenge. Politi, Færdselsregulering Færdselsregulering Politi, Transport Transport Politi, maritim kontrol Politi, øvrige opgaver Varsling og evakuering. Humanitær eftersøgning Afsøgning efter objekter, POLITI Side 15 af 22

16 Bilag 4 til HJV Årsprogram 2015, version 003, kontoplan Observation, Sikkerhedsransagning, Platform for transport, Materiel mv. Håndtering og registre-ring af effek-ter, Støtte til Redningsberedskabet Operativ støtte Øvelsesstøtte Alle former for direkte omkostninger til støtte for såvel det statslige som de kommunale redningsberedskaber Støtte, der er rekvireret af enten et kommunalt redningsberedskab eller af Beredskabsstyrelsen, f.eks. tabt arbejdsfortjeneste, kørsel og forplejning. Støtte til uddannelse af de kommunale redningsberedskaber eller Beredskabsstyrelsen, f.eks. tabt arbejdsfortjeneste, kørsel og forplejning. Redning, Støtte Redning, Øvelse Registrering af personer. Side 16 af 22

17 Bilag 4 til HJV Årsprogram 2015, version 003, kontoplan Støtte til andre myndigheder Uddannelse til MYN under FMN Uddannelse til ØVR MYN Støtte til transportsektoren Støtte til energisektoren Støtte til IT og Kommunikationssektoren Bevogtningsassistance til civile lufthavne Søværtskontrol, SKAT Øvrig Støtte Koordineret støtte Alle former for direkte omkostninger til støtte for såvel det statslige som de kommunale redningsberedskaber, f.eks. tabt arbejdsfortjeneste, kørsel og forplejning. Separate kurser til PSN fra MYN under FMN. Separate kurser til PSN fra MYN, der ikke er under FMN. Alle direkte udgifter til støtte til transportsektoren. Alle direkte udgifter til støtte til energisektoren. Alle direkte udgifter til støtte til IT og kommunikationssektoren. Indsættelse af bevogtningsassistenter i civile lufthavne eller flyvepladser Støtte til SKAT søværtskontrol (maritim kontrol) Alle former for direkte omkostninger til støtte for rekvirenter, der ikke fremgår af ovenstående, f.eks. tabt arbejdsfortjeneste, kørsel og forplejning. Hjælp til samfundets samlede beredskab, hvor de koordinerende stabe (lokalt, regionalt eller landsdækkende) er etablerede, og hvor støtten {oprettes ved behov} {oprettes ved behov} Støtte til transportsektor Støtte til energisektor Støtte til ITsektor Bevogtningsassi stance, CIV SKAT, maritim kontrol Koordineret støtte Tværgående myndighedssamarbejde Ekstern Uddannelse SKAT KOOR STØTTE Side 17 af 22

18 Bilag 4 til HJV Årsprogram 2015, version 003, kontoplan Kystdirektoratet Dansk Center for Havforskning Anden støtte til samfundet 9132 Indsættelse, Internationalt Støtte til FSV Indsættelse, internationalt Støtte til uddannelse, Internationalt International kapacitetsopbygning Støtte til kapacitets- og civil opbygning 9133 Indsættelse, Kommunikation Støtte til FSV ikke gives til en enkelt rekvirent. Støtte til kystdirektoratet jf. servicelevelagreement Støtte til Dansk Center for Havforskning jf. servicelevelagreement Støtte til myndigheder, foreninger mv. som ikke fremgår ovenfor. Alle udgifter til støtte til indsættelse (svarende til 9131 Indsættelse, nationalt) i udlandet. Alle udgifter til Hjemmeværnets uddannelse af udenlandske enheder i Danmark eller udlandet, f.eks. instruktørvederlag, uddannelsesmateriale og rejser. Alle udgifter til Hjemmeværnets genopbygning af militære kapaciteter og civile samfund i udlandet. KDI, sejlads DCH, sejlads Anden støtte {oprettes ved behov} {oprettes ved behov} {oprettes ved behov} KDI DCH ASS. TIL ANDRE Side 18 af 22

19 Bilag 4 til HJV Årsprogram 2015, version 003, kontoplan Koncerter Mærkedage Alle udgifter til koncerter, der ikke er markering af historiske mærkedage, f.eks. til nedlæggelse af kranse og parader. Alle udgifter til markering af historiske mærkedage, f.eks. til nedlæggelse af kranse og parader. Koncerter Mærkedage 92 HJÆLPEFUNKTIONER 9211 ETABLISSEMENT Alle aktiviteter, der direkte støtter Hjemmeværnets opgaveløsning. Ind- og udvendig vedligeholdelse rengøring mv. ved underafdelinger Drift af etablissementer, UAFD Kun til frivilliges tidsregistrering. Direkte aktivitetsomkostninger konteres på Etab, drift Reaktion på alarmer ved underafdelinger Sikkerhedstjeneste, UAFD Kun til frivilliges tidsregistrering. Direkte aktivitetsomkostninger konteres på MATERIEL 9231 LOGISTIK Drift af Logistikafdelingen i HJK Alle udgifter til drift af Etab, sikkerhed Side 19 af 22

20 Bilag 4 til HJV Årsprogram 2015, version 003, kontoplan Logistikafdelingen i HJK. Herunder placeres omkostninger vedrørende møder ved Logistikafdelingen. Løn og andre personelrelaterede omkostninger til militært og civilt ansat personel Drift af kapaciteter Drift af forsyningstjeneste, UAFD 9245 ØKONOMI Drift af økonomiafdelingen i HJK Flyttegodtgørelse til ansat personel. Drift og vedligeholdelse af skibe, køretøjer og fly Kun til frivilliges tidsregistrering. Direkte aktivitetsomkostninger konteres på Kun til frivilliges tidsregistrering. Direkte aktivitetsomkostninger konteres på Alle udgifter til drift af Økonomiafdelingen i HJK. Herunder placeres omkostninger vedrørende møder ved Økonomiafdelingen. Drift, skibe Drift, fly Drift, køretøjer Forsyningstjene ste Iklædning Løn og andre personelrelaterede omkostninger til militært og Side 20 af 22

21 Bilag 4 til HJV Årsprogram 2015, version 003, kontoplan civilt ansat personel IT Supportorganisation, 9271 HUMAN RESSOURCE Kompetenceudvikling GENEREL LEDELSE OG 93 ADMINISTRATION 931 TOPLEDELSE Hjemmeværnsledelsen Hjemmeværnsstaben 932 KONTROL & INSPEKTION Helhedsinspektion af MYN Kontrol og inspektioner af UAFD Flyttegodtgørelse til ansat personel. Kun til frivilliges tidsregistrering. Direkte aktivitetsomkostninger konteres på Ekstern kompetenceudvikling af ansatte medarbejdere. Alle udgifter til drift af HJL. Alle udgifter til drift af HJS, undtagen de eksplicit nævnte afdelinger. Kontrol med styrkeproduktion, operativ kontrol, uddannelseskontrol, forvaltningskontrol, sikkerhedseftersyn, besøg og tilsyn m.v. v. TFR, HVS og DST Kontrol med styrkeproduktion, operativ kontrol, forvaltningskontrol, og sikkerhedseftersyn, besøg og IT, support Inspektion Side 21 af 22

22 Bilag 4 til HJV Årsprogram 2015, version 003, kontoplan Våbeneftersyn og mønstring tilsyn m.v. ved UAFD Våbeneftersyn og mønstring af materiel ved UAFD. Alle udgifter til drift af Kontrolafdelingen i HJK. Våbeneftersyn og mønstring Herunder placeres omkostninger vedrørende møder ved Kontrolafdelingen Kontrolafdelingen i HJK Løn og andre personelrelaterede omkostninger til militært og civilt ansat personel. 933 Samarbejdsfora Samarbejdsudvalg og hovedsamarbejdsudvalg Landsråd Flyttegodtgørelse til ansat personel. Udgifter i f.m. samarbejdsudvalg, sikkerhedsudvalg og hovedsamarbejdsudvalg. Udgifter i forbindelse med landsråd, uniformsudvalg, uddannelsesråd og driftsråd mv. Landsråd Side 22 af 22

Hjemmeværnets opgavekontoplan Kapitalmidler og aktivitetstyper Gældende fra 01 JAN 2015

Hjemmeværnets opgavekontoplan Kapitalmidler og aktivitetstyper Gældende fra 01 JAN 2015 Hjemmeværnets opgavekontoplan Kapitalmidler og aktivitetstyper Gældende fra 01 JAN 2015 Senest gemt 23 JUN 2015 Side 1 af 23 1 Indledning Formålet med denne opgavekontoplan er at vejlede de konterende

Læs mere

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted:

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted: HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 410-100 Orienteringssamtale (samtaleskema) Navn: Samtale afholdt den / 20 Adresse på ansøgning kontrolleret med sundhedskort. På ansøgers: Bopæl Andet sted: Du har søgt optagelse

Læs mere

Bilag 4 til HJV Årsprogram 2016, ver. 002

Bilag 4 til HJV Årsprogram 2016, ver. 002 Bilag 4 til HJV Årsprogram 2016, ver. 002 HJEMMEVÆRNETS BUDGETDIREKTIV 2016 HJEMMEVÆRNETS BUDGETDIREKTIV 2016 Ref.: a. HJK skr. PO 2014/005184-729571af 2015-06-23 (HJK Årsprogram 2016 version 002). b.

Læs mere

Briefing Syddansk Universitet 31 JAN 2007 Totalforsvaret og Marinehjemmeværnet. Kommandør Karsten Riis Andersen Marinehjemmeværnsinspektør

Briefing Syddansk Universitet 31 JAN 2007 Totalforsvaret og Marinehjemmeværnet. Kommandør Karsten Riis Andersen Marinehjemmeværnsinspektør Briefing Syddansk Universitet 31 JAN 2007 Totalforsvaret og Marinehjemmeværnet Kommandør Karsten Riis Andersen Marinehjemmeværnsinspektør Indlægget vil omfatte Affarende plads. Hvad var totalforsvar i

Læs mere

Målbeskrivelse & Resultatkrav MYNDIGHEDER

Målbeskrivelse & Resultatkrav MYNDIGHEDER ÅP 2015 version 003 Aktion Målbeskrivelse & Resultatkrav MYNDIGHEDER RK krav Finanslov - Ref Kontoplan - Ref 21-11-2014 1.00 1.01 Udgået 1.02 Udgået 1.03 Kerneområde: Nationale opgaver HJV ønsker, at medlemmer

Læs mere

Kvalitet i opgaveløsningen

Kvalitet i opgaveløsningen Nationale opgaver 1N Støtte til Forsvaret Anmodninger fra Forsvaret skal tilfældene inden for rammerne af Forsvarskommandoens direktiv for Hjemmeværnets operative anvendelse samt respektive operative myndigheders

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Bilag 3. Delrapport vedr. hjemmeværnet i slutmålsstrukturen

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Bilag 3. Delrapport vedr. hjemmeværnet i slutmålsstrukturen Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 3 Delrapport vedr. hjemmeværnet i slutmålsstrukturen Indholdsfortegnelse Indledning 2 Baggrund 2 Totalforsvaret

Læs mere

Bilag 5 til HJV Årsprogram 2015, version 003, Budgetdirektiv

Bilag 5 til HJV Årsprogram 2015, version 003, Budgetdirektiv Bilag 5 til HJV Årsprogram 2015, version 003, Budgetdirektiv HJEMMEVÆRNETS BUDGETDIREKTIV 2015 HJEMMEVÆRNETS BUDGETDIREKTIV 2015 Ref.: a. HJK skr. PO 2014/002799-637624 af 2014-06-30 (HJK Årsprogram 2015

Læs mere

Orienteringssamtale (inkl. vejledning til ansøgningsskema)

Orienteringssamtale (inkl. vejledning til ansøgningsskema) Orienteringssamtale (inkl. vejledning til ansøgningsskema) Ansøgers fulde navn: Samtale afholdt den / 20 Du har søgt optagelse i (distrikt og underafdeling): Samtalen er gennemført mellem ansøger og ansøgers

Læs mere

Uddannede enkeltpersoner, som i forbindelse med støtte til samfundets samlede beredskab kan sammensættes i operationelle enheder.

Uddannede enkeltpersoner, som i forbindelse med støtte til samfundets samlede beredskab kan sammensættes i operationelle enheder. Hjemmeværnskommandoen Institution Hjemmeværnskommandoen Forfatter Steen Gøtsche, Major Opgavetypen der eksemplificeres Beredskab Kort om Hjemmeværnet Hjemmeværnet har i forsvarsforlig 2005 2009 af 10.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem. Norddjurs Kommune, Syddjurs kommune. Beredskabsforbundet Djurslands kreds

Samarbejdsaftale mellem. Norddjurs Kommune, Syddjurs kommune. Beredskabsforbundet Djurslands kreds Samarbejdsaftale mellem Norddjurs Kommune, Syddjurs kommune og Beredskabsforbundet Djurslands kreds Indholdsfortegnelse 1. Grundlag for aftalen og aftalens parter....2 2. Generelle opgaver....2 Information

Læs mere

Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2018

Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2018 Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2018 11. december 2017 Indhold 1. Indledning... 1 2. Strategisk målbillede 2018... 2 3. Mål for 2018... 4 4. Opfølgning... 7 5. Påtegning... 8 1. Indledning

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til statsrevisorerne

Læs mere

Typisk stillede spørgsmål vedrørende den lovpligtige uddannelse

Typisk stillede spørgsmål vedrørende den lovpligtige uddannelse Typisk stillede spørgsmål vedrørende den lovpligtige uddannelse Ved overgang fra struktur for den lovpligtige uddannelse til den nye mere forenklede struktur er der en række spørgsmål, som ofte stilles

Læs mere

Hjemmeværnets Årsberetning 2012

Hjemmeværnets Årsberetning 2012 Hjemmeværnets Årsberetning 2012 Klar til et nyt forlig Indhold: Ledelsens forord: Indholdsfortegnelse Klar til et nyt forlig Stigende Hjemmeværnsledelsens støtte til forsvaret forord En fælles politik

Læs mere

Hjemmeværnets Årsberetning 2013

Hjemmeværnets Årsberetning 2013 Hjemmeværnets mission: Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

SINE I KYSTNÆRT OMRÅDE

SINE I KYSTNÆRT OMRÅDE MARINESTABEN SINE I KYSTNÆRT OMRÅDE ORIENTERING AF VÆRNSFÆLLES FORSVARSKOMMANDO, MARINESTABEN VED NILS BJERRING STRANDBYGAARD KL/SAGSBEHANDLER SAR 28. JANUAR 2015 FORSVARET MST-MSP312 28.01.2015 SINE I

Læs mere

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance 2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance Bestyrelsen orienteres om, at Tårnby Kommune har meddelt Hovestadens Beredskab, at kommunen ikke ønsker at indgå en aftale om assistance

Læs mere

Målbeskrivelse & Resultatkrav

Målbeskrivelse & Resultatkrav ÅP 2015 version 002 Aktion Målbeskrivelse & Resultatkrav RK krav Finanslov - Ref Kontoplan - Ref 30-06-2014 1.00 1.01 Udgået 1.02 Udgået 1.03 Udgået 1.04 Udgået 1.05 1.06 Udgået Kerneområde: Nationale

Læs mere

Resultatkontrakt 2013-2017

Resultatkontrakt 2013-2017 Resultatkontrakt 2013-2017 mellem Forsvarsministeriet og Hjemmeværnskommandoen (Gældende for 2014) 17. december 2013 1. INDLEDNING Hjemmeværnet er en beredskabsorganisation, hvor den operative kapacitet

Læs mere

Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2017

Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2017 Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2017 20. december 2016 Sankelmarksvej 26 4760 Vordingborg Telefon: 72 45 20 00 Telefax: 72 45 20 01 E-mail: hjk@hjv.dk Web: www.hjv.dk CVR: 16 28 71 80 EAN:

Læs mere

Første MFP-flotille er nu operativ

Første MFP-flotille er nu operativ jemmeværnet - Første MFP-flotille er nu operativ af 5 21-08-2014 14:50 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Første MFP-flotille er nu operativ Første MFP-flotille er nu

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Almindelig hjælp til politiet, LPU 1, 1033 Lovpligtig uddannelse, modul 1, 1000 Udgivelse Marts 2014 2. FAGETS MÅL Formålet med uddannelsen er, at kursisten som enkeltmand

Læs mere

Hjemmeværnets. Årsprogram 2015. Version 003

Hjemmeværnets. Årsprogram 2015. Version 003 Hjemmeværnets Årsprogram 2015 Version 003 21. november 2014 Indhold 1. Hjemmeværnsledelsens direktiv til myndighedscheferne... 3 2. Generelt... 5 2.1 Vision og mission...5 Vision...5 Mission...5 Strategi

Læs mere

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse HVS UNR-0004 MAR 2013 Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser

Læs mere

UDD DIR HVK Holstebro 2015

UDD DIR HVK Holstebro 2015 UDD DIR HVK Holstebro 2015-1 - Overordnede produktionsmål Formål: Formålet med overordnet produktionsmål er at give den enkelte viden og holdninger, således at alle har mulighed for at arbejde hen mod

Læs mere

Aktuelt fra Danmark. Regeringens prioriteter for beredskabet

Aktuelt fra Danmark. Regeringens prioriteter for beredskabet Aktuelt fra Danmark Regeringens prioriteter for beredskabet Samling af beredskab og forsvar Status på arbejdet med samlingen Fokus på udviklingen af et CBRN-institut Tværfaglig koordination ved kriser

Læs mere

Hjemmeværnets. Årsprogram 2015. Version 002

Hjemmeværnets. Årsprogram 2015. Version 002 Hjemmeværnets Årsprogram 2015 Version 002 30. juni 2014 Indhold 1. Hjemmeværnsledelsens direktiv til myndighedscheferne...3 2. Generelt...5 2.1 Forsvarsforlig 2013-2017... 5 2.2 Resultatkontrakt... 5 2.3

Læs mere

Rettigheder og pligter. som frivillig i hjemmeværnet. Vi træder frem, hvor andre viger tilbage

Rettigheder og pligter. som frivillig i hjemmeværnet. Vi træder frem, hvor andre viger tilbage Rettigheder og pligter som frivillig i hjemmeværnet. Vi træder frem, hvor andre viger tilbage Hjemmeværnsledelsens forord Som frivillig i hjemmeværnet har du en række rettigheder, som du bør være opmærksom

Læs mere

HJEMMEVÆRNETS UDDANNELSES DATABASE. NK HVK HSL Martin Christoffersen, Det Bornholmske Hjemmeværn (opdateret 24/06/2014)

HJEMMEVÆRNETS UDDANNELSES DATABASE. NK HVK HSL Martin Christoffersen, Det Bornholmske Hjemmeværn (opdateret 24/06/2014) HJEMMEVÆRNETS UDDANNELSES DATABASE NK HVK HSL Martin Christoffersen, Det Bornholmske Hjemmeværn (opdateret /06/0) Hvad er uddannelsesdatabasen Hjemmeværnets uddannelsesdatabasen er udarbejdet som er stykke

Læs mere

Hjemmeværnets. Årsprogram Version 002

Hjemmeværnets. Årsprogram Version 002 Hjemmeværnets Årsprogram 2014 Version 002 29. november 2013 Indhold 1. Hjemmeværnsledelsens direktiv til myndighedscheferne...3 2. Generelt...5 2.1 Resultatkontrakt... 5 2.2 Årsprogram... 5 Opgavehierarki

Læs mere

Udgangspunkter: De 16 udsagn er:

Udgangspunkter: De 16 udsagn er: Foreløbige undersøgelsesresultater 21 september 2015 HOD s kvalificerende undersøgelse HOD s undersøgelse til kvalificering af HR-målingernes resultater har basis i såvel Forsvarets nyligt gennemførte

Læs mere

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse HVS UNR-0004 JAN 2017 Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser

Læs mere

Hjemmeværnets Årsrapport 2012

Hjemmeværnets Årsrapport 2012 Hjemmeværnets Årsrapport 2012 hjemmeværnet Resumé Hjemmeværnet har i 2012 og i hele den afsluttede forligsperiode bidraget til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel beredskabskapacitet

Læs mere

Hjemmeværnet 2016 Resultater og nøgletal

Hjemmeværnet 2016 Resultater og nøgletal Hjemmeværnet 2016 Resultater og nøgletal Stigende efterspørgsel på Hjemmeværnet 2016 blev endnu et rekordår for Hjemmeværnet, hvor vores indsats for Forsvaret, Politiet, Beredskabet og borgerne i Danmark

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Tjeneste i Hjemmeværnet, LPU 1, 1001 Lovpligtig uddannelse, modul 1, 1000 Udgivelse MAR 2014 Kort navn TJ i HJVLPU 1 2. FAGETS MÅL Faget skal give kursisten en sådan viden

Læs mere

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Vejledning om det lokale og regionale beredskabssamarbejde i forbindelse med større ulykker og katastrofer m.v.

Læs mere

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg Forsvarsministeriet Finansministeriet Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg 11. oktober 2013 Baggrund Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen, Venstre,

Læs mere

a. For at oppebære ydelser efter dette pkt. skal de i pkt. 2 fastsatte betingelser være opfyldt.

a. For at oppebære ydelser efter dette pkt. skal de i pkt. 2 fastsatte betingelser være opfyldt. Bestemmelser om godtgørelse af merudgifter under deltagelse i øvelser, sejlads med Søværnets skibe mv. samt under ophold i øvelses-/skydelejre mv. for personel under Forsvarsministeriets område. Tillæg:

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR. Faget. Almindelig hjælp til Politiet

LÆRINGSPLAN FOR. Faget. Almindelig hjælp til Politiet Version 1.0 LÆRINGSPLAN FOR Faget Almindelig hjælp til Politiet Udarbejdet af: HVS/UDV/AG KBU MA 346961 PL Kenneth Kristian Keis MA 336089 KN Peter Hartvig Andersen Dato og år: DEC 16 Side 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UKLASSIFICERET. Fagplan HJV I TF NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET. Fagplan HJV I TF NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Hjemmeværnet en komponent i totalforsvaret. B. Kort navn FAGPLAN C. Formål Formålet med uddannelsen er at give soldaten viden om hjemmeværnets

Læs mere

IDA Symposium Arktiske udfordringer. Chef for Arktisk Projektorganisation Forsvarsministeriet. Kim Jesper Jørgensen

IDA Symposium Arktiske udfordringer. Chef for Arktisk Projektorganisation Forsvarsministeriet. Kim Jesper Jørgensen IDA Symposium Arktiske udfordringer Chef for Arktisk Projektorganisation Forsvarsministeriet Kim Jesper Jørgensen Agenda Arktis set fra Rigsfællesskabet Muligheder og udfordringer Regeringens politik Forsvarsministeriets

Læs mere

FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER DEN DIREKTE VEJ

FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER DEN DIREKTE VEJ FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER DEN DIREKTE VEJ FOR DINE BEDSTE KANDIDATER AKADEMIUDDANNELSEN 2015 HER STARTER REJSEN FOR FREMTIDENS OFFICERER Når Forsvaret nu søger kandidater til officersuddannelserne,

Læs mere

Forsvarets fremtidige anvendelse af Hjemmeværnets frivillige og personel af reserven

Forsvarets fremtidige anvendelse af Hjemmeværnets frivillige og personel af reserven FORSVARSKOMMANDOEN OG HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN AUGUST 2014 RAPPORT VEDRØRENDE Forsvarets fremtidige anvendelse af Hjemmeværnets frivillige og personel af reserven RESUMÉ Baggrund for rapporten Nærværende

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 1081 DeMars DIR 02992975 SEP/2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 1081 DeMars DIR 02992975 SEP/2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 1081 DeMars DIR 02992975 SEP/2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Orienteringssamtaleleder kursus. B. Kort navn ORIENT SAMTLE FAGPLAN C. Formål Faget skal bibringe kursisten

Læs mere

Vand i Byer - stormøde Beredskabsplanlægning i praksis

Vand i Byer - stormøde Beredskabsplanlægning i praksis Vand i Byer - stormøde Beredskabsplanlægning i praksis Beredskabsplanlægning som grundlag for effektiv indsats ved oversvømmelser Helhedsorienteret beredskabsplanlægning som grundlag for indsatsen dvs.

Læs mere

Administrative tjeklister. Bilag 7

Administrative tjeklister. Bilag 7 Administrative tjeklister Bilag 7 Som anført i partnerskabsaftalen påhviler det partnerskabsorganisationen at have den fornødne administrative kapacitet til at sikre en forsvarlig og betryggende forvaltning

Læs mere

Forsvarsministeriets vurdering af eget beredskab

Forsvarsministeriets vurdering af eget beredskab Forsvarsministeriet og dets myndigheders evaluering af indsatsen i forbindelse med tsunamikatastrofen i Sydøstasien i perioden fra den 26. december 2004 til den 10. januar 2005. Forsvarsministeriets første

Læs mere

UKLASIFICERET U-DIR 2400

UKLASIFICERET U-DIR 2400 UKLASIFICERET Fagplan Maritim Alment Befalingsmand Tjenestekendskab U-DIR 2400 Fagplan A. Titel lang Tjenestekendskab B. Titel kort TJEK C. Formål Faget skal udvikle den enkelte kursists forudsætninger

Læs mere

Pressekit for journalister

Pressekit for journalister Pressekit for journalister Velkommen til Hjemmeværnets Landsøvelse 2016. I dette pressekit har vi samlet forskellige informationer til dig, som dækker Landsøvelsens begivenheder for et medie. I pressekittet

Læs mere

KOMPETENCEPROFIL FOR HOVEDFUNKTIONEN: Operativ/M312/TAK/Niv 1/SVN

KOMPETENCEPROFIL FOR HOVEDFUNKTIONEN: Operativ/M312/TAK/Niv 1/SVN HOVEDFUNKTIONSDATA Hovedfunktions- Taktisk-navigatorisk retning, skib, Niveau 1 (M312 første gangs tjeneste), sektionsofficer. betegnelse Funktionsniveau M312 (SVN) og værnstilhørsforhold Antal stillinger

Læs mere

Hjemmeværnets. Årsprogram 2016. Version 002

Hjemmeværnets. Årsprogram 2016. Version 002 Hjemmeværnets Årsprogram 2016 Version 002 15. december 2015 Indhold 1. Hjemmeværnsledelsens direktiv til myndighedscheferne... 3 2. Generelt... 4 2.1 Mission og vision...4 Strategi (langsigtet)...4 2.2

Læs mere

Hjemmeværnskommandoen 5. juni 2012 HJEMMEVÆRNETS SKRIFTLIGE ÅRLIGE REDEGØRELSE

Hjemmeværnskommandoen 5. juni 2012 HJEMMEVÆRNETS SKRIFTLIGE ÅRLIGE REDEGØRELSE Hjemmeværnskommandoen 5. juni 2012 HJEMMEVÆRNETS SKRIFTLIGE ÅRLIGE REDEGØRELSE Indledning: Året der gik i hjemmeværnet. Støtten til forsvaret og samfundets samlede beredskab inden for Danmarks grænser

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hjemmeværnet. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hjemmeværnet. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om hjemmeværnet Maj 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om hjemmeværnet (beretning nr. 7/03) 3. maj 2010 RN A505/10 I. Indledning

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Vordingborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 6. august 2013 Vordingborg Kommune

Læs mere

1. BERETNING... 1. 1.1 Præsentation... 1. 1.2 Mission og vision... 1. 1.3 Hovedopgaver... 1. 1.4 Årets økonomiske resultat... 1

1. BERETNING... 1. 1.1 Præsentation... 1. 1.2 Mission og vision... 1. 1.3 Hovedopgaver... 1. 1.4 Årets økonomiske resultat... 1 Hjemmeværnets Årsrapport 2011 Resumé Støtten til forsvaret og samfundets samlede beredskab inden for Danmarks grænser er omdrejningspunktet for hjemmeværnet. Her har frivillige, også i 2011, løst opgaver

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 3460 DeMars DIR D 02975148 MAR/2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 3460 DeMars DIR D 02975148 MAR/2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 3460 DeMars DIR D 02975148 MAR/2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 FAGPLAN A. Langt navn Maritime Force Protection Uddannelsesstøtteofficer. B. Kort navn MFP UDSTOF C. Formål Uddannelsen

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Beredskabstesten Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009

Beredskabstesten Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009 Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009 Introduktion Introduktion Hvad er Beredskabstesten Beredskabstesten er en metode til at få et indtryk af organisationens

Læs mere

ERHVERVSPRAKTIK I FORSVARET

ERHVERVSPRAKTIK I FORSVARET FORSVARSKOMMANDOEN Postboks 202 2950 Vedbæk Telefon: 45 67 45 67 Gennemvalg: 45 67 + lok.nr. Telefax: 45 89 07 48 E-mail: fko@fko.dk ERHVERVSPRAKTIK I FORSVARET Ref.: a. Lov om folkeskolen, nr. 534 af

Læs mere

Forlig Konference for Tjenestestedschefer

Forlig Konference for Tjenestestedschefer Forlig 2005-2009 Konference for Tjenestestedschefer Et nyt og stærkt forsvar Styrker til udsendelse alle skal være klar! Totalforsvarskapacitet Forsvaret tager sig af sine ansatte Færre civile Forsvaret

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Informationsofficerskursus, 3080. MAR 2014

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Informationsofficerskursus, 3080. MAR 2014 UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Informationsofficerskursus, 3080. MAR 2014 2. FAGETS MÅL Ved fagets afslutning skal kursisten have kendskab til informationsofficersfunktionen samt kunne varetage tjenesten

Læs mere

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER.

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER. Redegørelse for overvejelser og forslag vedr. udlevering og opbevaring af våben og ammunition til hjemmeværnsmedlemmer. HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN 4. februar 2002 REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE

Læs mere

Studieordning for elementet FLYVEVÅBNETS FUNKTIONSUDDANNELSE, KONTROL OG VARSLING. Version

Studieordning for elementet FLYVEVÅBNETS FUNKTIONSUDDANNELSE, KONTROL OG VARSLING. Version Studieordning for elementet FLYVEVÅBNETS FUNKTIONSUDDANNELSE, KONTROL OG VARSLING Version 26112015 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Kontrol og Varslingsuddannelsens formål... 3 3. Kontrol og varslingsuddannelsens

Læs mere

Kriterier for valg af hjemsted til nyt fælles sønderjysk beredskab

Kriterier for valg af hjemsted til nyt fælles sønderjysk beredskab Brand og Redning Dato: 06-05-2015 Sagsnr.: 15/13202 Dok.løbenr.: 121541/15 Sagsbehandler: Jarl Vagn Hansen Direkte tlf.: 73767294 E-mail: jvh@aabenraa.dk Kriterier for valg af hjemsted til nyt fælles sønderjysk

Læs mere

Holdninger til Hjemmeværnet

Holdninger til Hjemmeværnet Holdninger til Hjemmeværnet 16 Danmarks Statistik Sejrøgade 11 København Ø Indholdsfortegnelse Forord 3 1. Sammenfatning 4 1.1 Tillid til Hjemmeværnet og vigtigheden af Hjemmeværnets bidrag 4 1.2 Vigtighed

Læs mere

Hjemmeværnets Årsrapport 2013

Hjemmeværnets Årsrapport 2013 Hjemmeværnets Årsrapport 2013 hjemmeværnet Resumé Hjemmeværnet har også i 2013 været en aktiv og attraktiv partner i samfundets samlede beredskab. Hjemmeværnets frivillige soldater har i 2013 været indsat

Læs mere

Direktiv for Hjemmeværnskompagni Holstebro

Direktiv for Hjemmeværnskompagni Holstebro Direktiv for Hjemmeværnskompagni Holstebro UKLASSIFICERET 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORMÅL... 4 MÅL... 4 OPSTILLING... 4 ENKADRERING... 4 PERSONELLETS PLIGTER... 4 AFLØNNING AF PSN...

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Samtank A/S Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 4 3. Anmeldelse

Læs mere

Hjemmeværnets. Årsprogram version 002

Hjemmeværnets. Årsprogram version 002 Hjemmeværnets Årsprogram 2017 version 002 9. januar 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HJEMMEVÆRNSLEDELSENS DIREKTIV...3 2. ÅRSPROGRAMMET...3 2.1. Mission, vision og pejlemærker...4 2.2. Mål- og resultatplan....5

Læs mere

SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner

SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel: Side: 1. Aftalens område 3 2. Sammensætning af - og virksomhed i den fælles beredskabskommission

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 6005 DeMars DIR D 02342097 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 6005 DeMars DIR D 02342097 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 6005 DeMars DIR D 02342097 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn 6005 Bevogtning fred. B. Kort navn BEVFCOBJ FAGPLAN C. Formål Uddannelsen skal sætte enheden i stand til

Læs mere

AKTIVITETSOVERSIGT 2007 FLYVERHJEMMEVÆRNSDISTRIKT ØST

AKTIVITETSOVERSIGT 2007 FLYVERHJEMMEVÆRNSDISTRIKT ØST AKTIVITETSOVERSIGT 2007 FLYVERHJEMMEVÆRNSDISTRIKT ØST Virksomhedslukket: 23-07-200714:11:30 DATO I 2007 Årsag 26-28 MAR 2007 FHDE Studieperiode 2-4 APR 2007 Påskeferie 18 MAJ 2007 Efter Kristi himmelfartsdag

Læs mere

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse. HVS UNR-0006 JAN udgave

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse. HVS UNR-0006 JAN udgave Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse HVS UNR-0006 JAN 2017 2. udgave Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker,

Læs mere

Konverteringstabel NOV 2015

Konverteringstabel NOV 2015 Konverteringstabel NOV 2015 Indholdsfortegnelse Indhold Generelle bestemmelser:... 4 PERSONER MED VÆRNEPLIGTSUDDANNELSE... 4 Personel med værnepligtsuddannelse:... 4 Forhold vedr. personel med militær

Læs mere

Holdninger til Hjemmeværnet

Holdninger til Hjemmeværnet Holdninger til Hjemmeværnet Danmarks Statistik Sejrøgade 11 København Ø Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 4 1.1 Tillid til Hjemmeværnet og vigtigheden af Hjemmeværnets bidrag 4 1.2 Vigtighed og relevans

Læs mere

HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 340-002 NOV 2014 H J E M M E V Æ R N S B E S T E M M E L S E

HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 340-002 NOV 2014 H J E M M E V Æ R N S B E S T E M M E L S E H J E M M E V Æ R N S B E S T E M M E L S E Emne: Hjemmeværnets anvendelse af internettet herunder HJV.DK. Ref.: FKOBST 358-001 Erstatter: HJVBST 340-002 af DEC 2013 Bilag: 1. Beskrivelse af forhold vedrørende

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan Ledelse

UKLASSIFICERET Fagplan Ledelse UKLASSIFICERET Fagplan Ledelse JAN 2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Ledelse B. Kort navn LED FAGPLAN C. Formål Faget skal udvikle den enkelte kursists viden, færdigheder og holdninger mest muligt,

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Ledelse Maritimt Officerskursus B. Kort navn LED MOK FAGPLAN C. Formål Faget skal udvikle den enkelte kursists

Læs mere

Mål- og Resultatplan for Værnsfælles Forsvarskommando 2017

Mål- og Resultatplan for Værnsfælles Forsvarskommando 2017 Mål- og Resultatplan for Værnsfælles Forsvarskommando 2017 Indhold 1. Indledning... 3 2. Strategisk målbillede... 4 Den koncernfælles Mission og Vision... 4 Det strategiske målbillede... 4 Værnsfælles

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Identifikation af uddannelsesbehov, UDDBEHOV. Uddannelsesstøtteofficersuddannelse, 3413 Udgivelse Marts 2014 2. FAGETS MÅL Formålet med uddannelsener at skal kursisten kunne

Læs mere

Beredskabsstyrelsens uddannelser

Beredskabsstyrelsens uddannelser Beredskabsstyrelsens uddannelser Besøg ved Indhold Per Bach Jensen, uddannelseskonsulent og sektionschef i Beredskabsstyrelsen, Uddannelse Datavej 16, 3460 Birkerød. Telefon 45 90 60 00 Oversigt over præsentationen:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeværnet (Ændring af reglerne om uddannelse, udpegelse til distriktsudvalg m.v.)

Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeværnet (Ændring af reglerne om uddannelse, udpegelse til distriktsudvalg m.v.) UDKAST 8. november 2005 Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeværnet (Ændring af reglerne om uddannelse, udpegelse til distriktsudvalg m.v.) 1 I lov om hjemmeværnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 80 af

Læs mere

flemming omel hansen bedst egnede FLYVER

flemming omel hansen bedst egnede FLYVER Flemming Omel Hansen Blandt de bedst egnede FLYVER hjemmeværnet blandt de bedst egnede Som 26-årige begyndte Flemming Omel Hansen sin karriere i hærhjemmeværnet som delingsfører og patruljefører. Men i

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 10. Delrapport vedrørende klassificering og oprettelse af stillinger samt anvendelse af personel

Bilag 10. Delrapport vedrørende klassificering og oprettelse af stillinger samt anvendelse af personel Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 10 Delrapport vedrørende klassificering og oprettelse af stillinger samt anvendelse af personel Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

HJV Landsøvelse 2016

HJV Landsøvelse 2016 HJV Landsøvelse 2016 Indhold HJV Landsøvelse 2016... 1 Den største Hjemmeværnsøvelse i nyere tid... 2 HDSSJ Opgave... 3 Skitser... 4 Overordnet Tidsplan... 7 Hvorfor en Landsøvelse... 8 Fremtoning... 8

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE BERETNING 17/2008 OM FORSVARETS UNDERSTØTTELSE AF SINE MILITÆ- RE OPERATIONER I AFGHANISTAN

MINISTERREDEGØRELSE BERETNING 17/2008 OM FORSVARETS UNDERSTØTTELSE AF SINE MILITÆ- RE OPERATIONER I AFGHANISTAN Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 8. december 2009 MINISTERREDEGØRELSE BERETNING 17/2008 OM FORSVARETS UNDERSTØTTELSE AF SINE MILITÆ- RE OPERATIONER I AFGHANISTAN

Læs mere

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen 1 Disposition Historisk overflyvning Aftale om redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Aftale om redningsberedskabet

Læs mere

AKTIVITETSOVERSIGT 2009 FLYVERHJEMMEVÆRNSDISTRIKT ØST

AKTIVITETSOVERSIGT 2009 FLYVERHJEMMEVÆRNSDISTRIKT ØST AKTIVITETSOVERSIGT 2009 FLYVERHJEMMEVÆRNSDISTRIKT ØST Virksomhedslukket: 19-10-2008 22:38:44 Versionering: 2. udgave DATO I 2009 Årsag 02-04 FEB FHV studieperiode XX-XX XXX FHDE Studieperiode 06-13 APR

Læs mere

Forsvarets. mission og vision

Forsvarets. mission og vision Forsvarets mission og vision Forsvarets mission Ved at kunne kæmpe og vinde fremmer Forsvarets soldater en fredelig og demokratisk udvikling i verden og et sikkert samfund i Danmark Forsvaret Forsvarskommandoen

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR. kurset. ADR kapitel 1.3 Chauffør uddannelse

LÆRINGSPLAN FOR. kurset. ADR kapitel 1.3 Chauffør uddannelse Version 28. Oktober 2014 LÆRINGSPLAN FOR kurset ADR kapitel 1.3 Chauffør uddannelse Udarbejdet af: SSG Steffen M. Carlsen, HJK-LOG9 Dato og år: SEP 2016 Side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forside Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beredskabsplan. Bilag nr. 11. Generel del Lokalberedskabsstab ved Østjyllands politi

Beredskabsplan. Bilag nr. 11. Generel del Lokalberedskabsstab ved Østjyllands politi Vejledning om samarbejde i forbindelse med oprettelse af lokalberedskabsstab under i forbindelse med større ulykker og katastrofer. 1. Indledning Plan for Beredskabsstab i kreds er en rammeplan, der skal

Læs mere

Hjemmeværnet har også i 2014 været en aktiv og attraktiv partner i samfundets samlede beredskab.

Hjemmeværnet har også i 2014 været en aktiv og attraktiv partner i samfundets samlede beredskab. Hjemmeværnets Årsrapport 2014 Resumé Hjemmeværnet har også i 2014 været en aktiv og attraktiv partner i samfundets samlede beredskab. Hjemmeværnets frivillige soldater har i 2014 leveret 2.783.762 mandtimer,

Læs mere

Læringsplan for Lovpligtig uddannelse (HHV, VHV, FHV), modul 3 Vagttjeneste

Læringsplan for Lovpligtig uddannelse (HHV, VHV, FHV), modul 3 Vagttjeneste Læringsplan for Lovpligtig uddannelse (HHV, VHV, FHV), modul 3 Vagttjeneste Udarbejdet af: AG LPU Dato og år: 01 10-2016 Version 01. Oktober 2016 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

mike benson jørgensen en forskel FLYVER

mike benson jørgensen en forskel FLYVER Mike Benson Jørgensen Lyst til at gøre en forskel FLYVER hjemmeværnet Lyst til at gøre en forskel Mike Benson Jørgensen er 35 år og har været frivillig i hjemmeværnet hele sit voksne liv. Fællesskabet

Læs mere