Hjemmeværnets opgavekontoplan Kapitalmidler og aktivitetstyper Gældende fra 01 JAN 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjemmeværnets opgavekontoplan Kapitalmidler og aktivitetstyper Gældende fra 01 JAN 2015"

Transkript

1 Bilag 4 til HJV Årsprogram 2015, version 003, kontoplan Hjemmeværnets opgavekontoplan Kapitalmidler og aktivitetstyper Gældende fra 01 JAN 2015 Side 1 af 22

2 Bilag 4 til HJV Årsprogram 2015, version 003, kontoplan Indledning Formålet med denne opgavekontoplan er at vejlede de konterende medarbejdere i retvisende kontering af forbrug og budgettering af ressourcer i forhold til Hjemmeværnets opgaveløsning. Denne opgavekontoplan erstatter tidligere udsendte opgavekontoplaner. kontoplanen har direkte sammenhæng med Hjemmeværnets samlede kontoplan, der udover -kontoplanen indeholder en artskontoplan (også kaldet finanskontoplan) og en profitcenterkontoplan (også kaldet sted-kontoplan). Dette giver en mulighed for at styre, budgettere, følge op og prioritere på tværs af opgaver, finanskonti og myndigheder/steder. kontoplanen skal endvidere ses i sammenhæng med Hjemmeværnets samlede virksomheds- og økonomistyringsmodel, der træder i kraft fra finansåret Ansvaret for vedligeholdelsen af opgavekontoplanen ligger hos OE, der mindst en gang årligt evaluerer opgavekontoplanen i forbindelse med udarbejdelse af Hjemmeværnets årsprogram. kontoplanen kan ændres ved OE foranstaltning og efter anmodning. Der skelnes mellem rent tekniske og faktuelle ændringer f.eks. som følge af en nye opgaver eller en erkendt teknisk mangel på den ene side, og større generelle ændringer som tilføjelser af nye produkter eller større omflytninger mellem områderne, sidstnævnte skal godkendes af både OE og PD og i princippet forelægges Hjemmeværnsledelsen. Der vil senere i 2015 blive udarbejdet et notat om omkostningsfordelingen, som udmønter denne opgavekontoplan i økonomien. kontoplanen vil altid være et kompromis mellem at sikre den regnskabsmæssigt præcise registrering og den opgavemæssigt korrekte beskrivelse af dagligdagens aktiviteter, men det centrale er, at der igennem denne kontoplan og den løbende dialog herom skabes en fælles forståelse for, hvordan samme typer af aktiviteter konteres på tværs af Hjemmeværnet. MARTIN DAHL Kontorchef Chef for økonomiafdelingen Side 2 af 22

3 Bilag 4 til HJV Årsprogram 2015, version 003, kontoplan Konteringsdimensionerne i DeMars DeMars har 3 dimensioner i finansregnskabet: Art (finans): Hvad skal der konteres. Profitcenter (sted): Hvem har brugt/fået pengene? Kapitalmiddel (): Hvorfor har de brugt/fået pengene? Profitcenter og kan samles til en ordre. Der kan være flere ordrer med samme kontostreng. Der er en sammenhæng mellem i DeMars, aktivitetstypen i, opgaven i REVAPOL og opgavetype i -rapporten. Denne sammenhæng fremgår af kontoplanen. 3 Dimensionerne i kontoplanen kontoplanen har i beskrivelsen nedenstående 7 kolonner. Kolonne: opgave -opgave Betydning Entydig talkombination, der identificerer den enkelte konto. En kort beskrivelse af kontoen. En yderligere beskrivelse kontoens anvendelse. En oplistning af den/de aktivitetstype(r) i, der relateres til den enkelte konto/detailaktivitet. En oplistning af den/de aktivitetstype(r) i, der relateres til den enkelte konto/detailaktivitet. En oplistning af den/de aktivitetstype(r) i -rapporten, der relateres til den enkelte konto/detailaktivitet. En reference til Hjemmeværnets Årsprogram. Side 3 af 22

4 Bilag 4 til HJV Årsprogram 2015, version 003, kontoplan Kontoplanen 91 BEREDSKAB Hjemmeværnet, aktivitetsramme 911 OPSTILLING Opstilling af enheder, 9111 Nationalt Opstilling omfatter alle omkostninger og aktiviteter, der muliggør et beredskab. Direkte omkostninger til drift af Hjemmeværnet Hjemmeværnets enheder Alle udgifter til drift af TFR og hjemmeværnsdistrikter (bortset fra etablissementsudgifter) Hjemmeværnets myndigheder Herunder placeres omkostninger vedrørende møder ved hjemmeværnsdistrikter og Totalforsvarsregioner. Eksempelvis rådsmøder, distriktsstabsmøder, kompagnichefsmøder, kommandobefalingsmandsmød er. Løn og andre personelrelaterede Møder Side 4 af 22

5 Bilag 4 til HJV Årsprogram 2015, version 003, kontoplan omkostninger til militært og civilt personel ansat ved distrikter eller totalforsvarsregioner, som ikke kan relateres til et formål under støttevirksomhed. Flyttegodtgørelse til ansat personel. Rådighedsvederlag til frivilligt personel. Arbejdsgiverbetalte goder til frivilligt personel Hjemmeværnets underafdelinger Kaffe m.v. og kommunikationsudgifter til frivilligt personel. Alle udgifter til drift af underafdelinger, herunder møder, som eksempelvis rådsmøder, befalingsmandsmøder, delingsmøder og gruppemøder. Møder Hjemmeværnskommandoen Alle udgifter til drift af Planlægningsdivisionen, Marinehjemmeværnselementet, Flyverhjemmeværnselementet Side 5 af 22

6 Bilag 4 til HJV Årsprogram 2015, version 003, kontoplan og Kommunikations- og Rekrutteringsafdelingen. Herunder placeres omkostninger vedrørende møder ved nævnte enheder Eksempelvis mødevirksomhed, herunder værnsgrensmøder. Løn og andre personelrelaterede omkostninger til militært og civilt personel ansat ved de nævnte enheder. Flyttegodtgørelse til ansat personel. Opstilling af enheder, 9112 Internationalt Hjemmeværnets enheder, International Hjemmeværnets Kapacitetsopbygningscenter Alle udgifter til drift af Hjemmeværnets Kapacitetscenter (bortset fra etablissementsudgifter). Herunder placeres omkostninger vedrørende Side 6 af 22

7 Bilag 4 til HJV Årsprogram 2015, version 003, kontoplan møder. Løn og andre personelrelaterede omkostninger, som ikke kan relateres til et formål under støttevirksomhed Opstilling af enheder, Kommunikation Opstilling af enheder, Udviklende virksomhed Flyttegodtgørelse til ansat personel Generel Informationsvirke Rekruttering Alle udgifter til aktiviteter i rekrutteringsprocessen, herunder Distriktsudvalg. Rekruttering Info F.eks. informationsaftner Udstillinger Alle udgifter til udstillinger. Udstilling Udstilling Historisk virksomhed Alle udgifter til historisk virksomhed. Historisk arbejde Generel oplysningsvirksomhed Alle udgifter til udarbejdelse af magasiner, pjecer mv. inkl. Elektroniske medier. Generel oplysning Side 7 af 22

8 Bilag 4 til HJV Årsprogram 2015, version 003, kontoplan Vedrører ikke specifikt arrangement Øvrig informationsvirksomhed Udgifter til generel informationsvirksomhed, f.eks. holdningsunderundersøgelser, konsulentbistand mv, der ikke kan henføres til andre områder. {oprettes ved behov} Profilering Profilering, befolkning Profilering, partnere og kunder Alle udgifter til information af befolkningen, f.eks. reklamer med det formål at styrke befolkningens forsvarsvilje. Omfatter ikke udstillinger. Alle udgifter til information om samfundets samlede beredskab, samt skabelse af vilje til at oprette eller optimere en sikkerheds- og beredskabskultur i egen virksomhed. Omfatter ikke udstillinger. Profilering {oprettes ved behov} Profilering, beslutningstagere Alle udgifter til informationsvirke mod politikere Side 8 af 22 Profilering, Beslutningstage Profilering, Beslutnings

9 Bilag 4 til HJV Årsprogram 2015, version 003, kontoplan og beslutningstagere med det formål at styrke beslutningstagernes viden om samfundets, herunder Hjemmeværnets, beredskab. re tagere Omfatter ikke udstillinger Generel udvikling Generel udvikling Forsvarsforlig 9115 Opstilling af enheder, Styring Garnisonskommandantskab 912 UDDANNELSE 9121 Uddannelse, Nationalt Enkeltmandsuddannelse, frivillige Lovpligtig uddannelse Udvikling af Hjemmeværnets strategiske kapaciteter, herunder udarbejdelse af doktriner. Udarbejdelse af og opfølgning på forsvarsforligsmateriale. Udgifter til garnisonskommandantskab. Alle udgifter i f.m. tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af lovpligtig og omskolingskursus (LPU1-4). LPU LPU Alle udgifter i f.m. Dog ikke grunduddannelsesaktiviteter, Side 9 af 22

10 Bilag 4 til HJV Årsprogram 2015, version 003, kontoplan som gennemføres af den enkelte underafdeling Funktionsuddannelse Befalingsmands- og officersuddannelse Enhedsuddannelse/Øvelser Enhedsuddannelse og øvelser Stævner og konkurrencer Uddannelse af ansat personel Eksempelvis tabt arbejdsfortjeneste, forplejning, indkvartering, kørepenge, leje af køretøjer, instruktørvederlag samt time- og dagpenge. Alle uddannelser bortset fra lovpligtig uddannelse, befalingsmands- og officersuddannelse, hvor formålet er at sætte en frivillig i stand til at virke i en given funktion i Hjemmeværnet. Alle uddannelser, der har til formål at udvikle personel til at virke som befalingsmand og/eller officer i Hjemmeværnet. Al lokal uddannelse og øvelsesvirksomhed både med Hjemmeværnets frivillige og personel fra den regionale føringsstruktur. Indlandske konkurrencer og aktiviteter, som Hjemmeværnet deltager i eller arrangerer. Funktionsuddannelse BM-uddannelse Øvelse Konkurrence Funktionsu ddannelse BM-UDD FLOTEX BASEX GBEX KOMEX COASTEX EHU MHD-EX Side 10 af 22

11 Bilag 4 til HJV Årsprogram 2015, version 003, kontoplan Uddannelse af ansat personel 9122 Uddannelse, Internationalt Funktionsuddannelse, international Missionsforberedende uddannelse Øvrig international uddannelse Alle interne uddannelser til ansat personel. Alle udgifter i f.m. tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af uddannelsen. Eksempelvis variable ydelser, forplejning, kørepenge, leje af køretøjer, tabt arbejdsfortjeneste samt timeog dagpenge. Alle udgifter til deltagelse på kurser i udlandet for både frivillige og ansatte. {oprettes ved behov} Uddannelse, International Internationale øvelser Internationale øvelser Udenlandske stævner/konkurrencer 9123 Uddannelse, Kommunikation Alle udgifter ved deltagelse i internationale øvelser. Eksempelvis forplejning, kørepenge, leje af køretøjer, tabt arbejdsfortjeneste samt time- og dagpenge. Konkurrencer eller stævner i udlandet eller med udenlandsk deltagelse. Øvelse, international Konkurrence, international Øvelse, Internation al Side 11 af 22

12 Bilag 4 til HJV Årsprogram 2015, version 003, kontoplan Informationsvirksomhed Information, Uddannelse Uddannelse, Udviklende 9124 virksomhed Uddannelsesudvikling Uddannelsesudvikling, HVS 913 INDSÆTTELSE 9131 Indsættelse, Nationalt Støtte til Forsvaret, Hæren Operativ støtte Øvelsesstøtte Information om uddannelse målrettet til kursusdeltagere Alle udgifter i f.m. HVS udvikling af nye og revidering af gamle uddannelser for frivilligt personel, herunder forsøgsvirksomhed, udgifter til mødevirksomhed og til bistand til andre myndigheder. Herunder løn m.v. til personel ved HVS, der primært beskæftiger sig med uddannelsesplanlægning. Alle former for direkte omkostninger til støtte for Hærens myndighedsudøvelse, f.eks. tabt arbejdsfortjeneste, kørsel og forplejning. Alle former for direkte omkostninger til støtte for Hærens uddannelser og øvelser, f.eks. tabt arbejdsfortjeneste, kørsel og forplejning. HRN, operativ støtte HRN, støtte til øvelse ASS. TIL Hæren Side 12 af 22

13 Bilag 4 til HJV Årsprogram 2015, version 003, kontoplan Rydningsassistance Støtte til Forsvaret, Søværnet Operativ støtte Øvelsesstøtte Søredning (SAR) Miljø (OIL-OPS) SURVEX FAS/MAS Støtte til Forsvaret, Flyvevåbnet Operativ støtte Øvelsesstøtte Alle former for direkte omkostninger til ammunitions rydningsassistance, f.eks. tabt arbejdsfortjeneste, kørsel og forplejning. Støtte til Søværnet, der fremgår af SOKBST r i relation til Søværnet, som ikke fremgår af nedenstående. Støtte til Søværnets øvelser og uddannelse Aktivering af 1-times SAR beredskab. Aktivering af 1-times miljøberedskab. MHV bidrag til farvandsovervågning/operativ kontroløvelse, jf. CH MHV DIR Assistance til fritidssejlere samt anden maritim assistance. Alle former for direkte omkostninger til støtte for Flyvevåbnets myndighedsudøvelse, f.eks. tabt arbejdsfortjeneste, kørsel og forplejning. Alle former for direkte omkostninger til støtte for HRN, Rydningsassista nce SVN, operativ støtte SVN, støtte til øvelse SVN, SAR SVN, MILJØ SURVEX SVN, FAS-MAS FLV, operativ støtte FLV, støtte til øvelse Søværnet, operativ ASS. TIL SVN ØVELSE SAR OILOPS SURVEX FAS/MAS ASS. TIL FLV Side 13 af 22

14 Bilag 4 til HJV Årsprogram 2015, version 003, kontoplan Bevogtningsassistance Støtte til Forsvaret, SPEC.OP.KOM(SOKOM) Operativ støtte Øvelsesstøtte Støtte til Politiet Afspærring Flyvervåbnets uddannelser og øvelser, f.eks. tabt arbejdsfortjeneste, kørsel og forplejning. Indsættelse af bevogtningsassistenter ved flyvevåbnet etablissementer Alle former for direkte omkostninger til støtte for Specialoperationskommandomy ndighedsudøvelse, f.eks. tabt arbejdsfortjeneste, kørsel og forplejning. Alle former for direkte omkostninger til støtte for Specialoperationskommando uddannelser og øvelser, f.eks. tabt arbejdsfortjeneste, kørsel og forplejning. Støtten til Politiet er reguleret af samarbejdsaftale mellem Rigspolitiet og Hjemmeværnet. Alle udgifter til støtte med afspærring og adgangskontrol, der er rekvireret af politiet. Eksempelvis forplejning, kørepenge, leje af køretøjer, tabt arbejdsfortjeneste samt time- og dagpenge. FLV, Bevogtningsassi stance SOKOM, operativ støtte SOKOM, støtte til øvelse Politi, Afspærring Afspærring og adgangskontr ol ASS. TIL SOKOM Side 14 af 22

15 Bilag 4 til HJV Årsprogram 2015, version 003, kontoplan Færdselsregulering Transport Søværtskontrol, Politi Anden assistance til politiet Alle udgifter til støtte med færdselsregulering, der er rekvireret af politiet. Eksempelvis forplejning, kørepenge, leje af køretøjer, tabt arbejdsfortjeneste samt time- og dagpenge. Alle udgifter til støtte med transportstøtte, der er rekvireret af politiet. Eksempelvis forplejning, kørepenge, leje af køretøjer, tabt arbejdsfortjeneste samt time- og dagpenge. Alle udgifter til støtte til Politiets søværtskontrol (maritim kontrol) Eksempelvis forplejning, kørepenge, sejlads, tabt arbejdsfortjeneste samt timeog dagpenge. Alle udgifter til aftalte opgaver for politiet, der ikke fremgår af ovenstående og som indgår i samarbejdsaftalen. Eksempelvis forplejning, kørepenge, sejlads, tabt arbejdsfortjeneste samt timeog dagpenge. Politi, Færdselsregulering Færdselsregulering Politi, Transport Transport Politi, maritim kontrol Politi, øvrige opgaver Varsling og evakuering. Humanitær eftersøgning Afsøgning efter objekter, POLITI Side 15 af 22

16 Bilag 4 til HJV Årsprogram 2015, version 003, kontoplan Observation, Sikkerhedsransagning, Platform for transport, Materiel mv. Håndtering og registre-ring af effek-ter, Støtte til Redningsberedskabet Operativ støtte Øvelsesstøtte Alle former for direkte omkostninger til støtte for såvel det statslige som de kommunale redningsberedskaber Støtte, der er rekvireret af enten et kommunalt redningsberedskab eller af Beredskabsstyrelsen, f.eks. tabt arbejdsfortjeneste, kørsel og forplejning. Støtte til uddannelse af de kommunale redningsberedskaber eller Beredskabsstyrelsen, f.eks. tabt arbejdsfortjeneste, kørsel og forplejning. Redning, Støtte Redning, Øvelse Registrering af personer. Side 16 af 22

17 Bilag 4 til HJV Årsprogram 2015, version 003, kontoplan Støtte til andre myndigheder Uddannelse til MYN under FMN Uddannelse til ØVR MYN Støtte til transportsektoren Støtte til energisektoren Støtte til IT og Kommunikationssektoren Bevogtningsassistance til civile lufthavne Søværtskontrol, SKAT Øvrig Støtte Koordineret støtte Alle former for direkte omkostninger til støtte for såvel det statslige som de kommunale redningsberedskaber, f.eks. tabt arbejdsfortjeneste, kørsel og forplejning. Separate kurser til PSN fra MYN under FMN. Separate kurser til PSN fra MYN, der ikke er under FMN. Alle direkte udgifter til støtte til transportsektoren. Alle direkte udgifter til støtte til energisektoren. Alle direkte udgifter til støtte til IT og kommunikationssektoren. Indsættelse af bevogtningsassistenter i civile lufthavne eller flyvepladser Støtte til SKAT søværtskontrol (maritim kontrol) Alle former for direkte omkostninger til støtte for rekvirenter, der ikke fremgår af ovenstående, f.eks. tabt arbejdsfortjeneste, kørsel og forplejning. Hjælp til samfundets samlede beredskab, hvor de koordinerende stabe (lokalt, regionalt eller landsdækkende) er etablerede, og hvor støtten {oprettes ved behov} {oprettes ved behov} Støtte til transportsektor Støtte til energisektor Støtte til ITsektor Bevogtningsassi stance, CIV SKAT, maritim kontrol Koordineret støtte Tværgående myndighedssamarbejde Ekstern Uddannelse SKAT KOOR STØTTE Side 17 af 22

18 Bilag 4 til HJV Årsprogram 2015, version 003, kontoplan Kystdirektoratet Dansk Center for Havforskning Anden støtte til samfundet 9132 Indsættelse, Internationalt Støtte til FSV Indsættelse, internationalt Støtte til uddannelse, Internationalt International kapacitetsopbygning Støtte til kapacitets- og civil opbygning 9133 Indsættelse, Kommunikation Støtte til FSV ikke gives til en enkelt rekvirent. Støtte til kystdirektoratet jf. servicelevelagreement Støtte til Dansk Center for Havforskning jf. servicelevelagreement Støtte til myndigheder, foreninger mv. som ikke fremgår ovenfor. Alle udgifter til støtte til indsættelse (svarende til 9131 Indsættelse, nationalt) i udlandet. Alle udgifter til Hjemmeværnets uddannelse af udenlandske enheder i Danmark eller udlandet, f.eks. instruktørvederlag, uddannelsesmateriale og rejser. Alle udgifter til Hjemmeværnets genopbygning af militære kapaciteter og civile samfund i udlandet. KDI, sejlads DCH, sejlads Anden støtte {oprettes ved behov} {oprettes ved behov} {oprettes ved behov} KDI DCH ASS. TIL ANDRE Side 18 af 22

19 Bilag 4 til HJV Årsprogram 2015, version 003, kontoplan Koncerter Mærkedage Alle udgifter til koncerter, der ikke er markering af historiske mærkedage, f.eks. til nedlæggelse af kranse og parader. Alle udgifter til markering af historiske mærkedage, f.eks. til nedlæggelse af kranse og parader. Koncerter Mærkedage 92 HJÆLPEFUNKTIONER 9211 ETABLISSEMENT Alle aktiviteter, der direkte støtter Hjemmeværnets opgaveløsning. Ind- og udvendig vedligeholdelse rengøring mv. ved underafdelinger Drift af etablissementer, UAFD Kun til frivilliges tidsregistrering. Direkte aktivitetsomkostninger konteres på Etab, drift Reaktion på alarmer ved underafdelinger Sikkerhedstjeneste, UAFD Kun til frivilliges tidsregistrering. Direkte aktivitetsomkostninger konteres på MATERIEL 9231 LOGISTIK Drift af Logistikafdelingen i HJK Alle udgifter til drift af Etab, sikkerhed Side 19 af 22

20 Bilag 4 til HJV Årsprogram 2015, version 003, kontoplan Logistikafdelingen i HJK. Herunder placeres omkostninger vedrørende møder ved Logistikafdelingen. Løn og andre personelrelaterede omkostninger til militært og civilt ansat personel Drift af kapaciteter Drift af forsyningstjeneste, UAFD 9245 ØKONOMI Drift af økonomiafdelingen i HJK Flyttegodtgørelse til ansat personel. Drift og vedligeholdelse af skibe, køretøjer og fly Kun til frivilliges tidsregistrering. Direkte aktivitetsomkostninger konteres på Kun til frivilliges tidsregistrering. Direkte aktivitetsomkostninger konteres på Alle udgifter til drift af Økonomiafdelingen i HJK. Herunder placeres omkostninger vedrørende møder ved Økonomiafdelingen. Drift, skibe Drift, fly Drift, køretøjer Forsyningstjene ste Iklædning Løn og andre personelrelaterede omkostninger til militært og Side 20 af 22

21 Bilag 4 til HJV Årsprogram 2015, version 003, kontoplan civilt ansat personel IT Supportorganisation, 9271 HUMAN RESSOURCE Kompetenceudvikling GENEREL LEDELSE OG 93 ADMINISTRATION 931 TOPLEDELSE Hjemmeværnsledelsen Hjemmeværnsstaben 932 KONTROL & INSPEKTION Helhedsinspektion af MYN Kontrol og inspektioner af UAFD Flyttegodtgørelse til ansat personel. Kun til frivilliges tidsregistrering. Direkte aktivitetsomkostninger konteres på Ekstern kompetenceudvikling af ansatte medarbejdere. Alle udgifter til drift af HJL. Alle udgifter til drift af HJS, undtagen de eksplicit nævnte afdelinger. Kontrol med styrkeproduktion, operativ kontrol, uddannelseskontrol, forvaltningskontrol, sikkerhedseftersyn, besøg og tilsyn m.v. v. TFR, HVS og DST Kontrol med styrkeproduktion, operativ kontrol, forvaltningskontrol, og sikkerhedseftersyn, besøg og IT, support Inspektion Side 21 af 22

22 Bilag 4 til HJV Årsprogram 2015, version 003, kontoplan Våbeneftersyn og mønstring tilsyn m.v. ved UAFD Våbeneftersyn og mønstring af materiel ved UAFD. Alle udgifter til drift af Kontrolafdelingen i HJK. Våbeneftersyn og mønstring Herunder placeres omkostninger vedrørende møder ved Kontrolafdelingen Kontrolafdelingen i HJK Løn og andre personelrelaterede omkostninger til militært og civilt ansat personel. 933 Samarbejdsfora Samarbejdsudvalg og hovedsamarbejdsudvalg Landsråd Flyttegodtgørelse til ansat personel. Udgifter i f.m. samarbejdsudvalg, sikkerhedsudvalg og hovedsamarbejdsudvalg. Udgifter i forbindelse med landsråd, uniformsudvalg, uddannelsesråd og driftsråd mv. Landsråd Side 22 af 22

Hjemmeværnets. Årsprogram 2015. Version 002

Hjemmeværnets. Årsprogram 2015. Version 002 Hjemmeværnets Årsprogram 2015 Version 002 30. juni 2014 Indhold 1. Hjemmeværnsledelsens direktiv til myndighedscheferne...3 2. Generelt...5 2.1 Forsvarsforlig 2013-2017... 5 2.2 Resultatkontrakt... 5 2.3

Læs mere

Målbeskrivelse & Resultatkrav MYNDIGHEDER

Målbeskrivelse & Resultatkrav MYNDIGHEDER ÅP 2015 version 003 Aktion Målbeskrivelse & Resultatkrav MYNDIGHEDER RK krav Finanslov - Ref Kontoplan - Ref 21-11-2014 1.00 1.01 Udgået 1.02 Udgået 1.03 Kerneområde: Nationale opgaver HJV ønsker, at medlemmer

Læs mere

HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 340-002 NOV 2014 H J E M M E V Æ R N S B E S T E M M E L S E

HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 340-002 NOV 2014 H J E M M E V Æ R N S B E S T E M M E L S E H J E M M E V Æ R N S B E S T E M M E L S E Emne: Hjemmeværnets anvendelse af internettet herunder HJV.DK. Ref.: FKOBST 358-001 Erstatter: HJVBST 340-002 af DEC 2013 Bilag: 1. Beskrivelse af forhold vedrørende

Læs mere

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted:

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted: HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 410-100 Orienteringssamtale (samtaleskema) Navn: Samtale afholdt den / 20 Adresse på ansøgning kontrolleret med sundhedskort. På ansøgers: Bopæl Andet sted: Du har søgt optagelse

Læs mere

Undersøgelse af frivilligområdet

Undersøgelse af frivilligområdet Undersøgelse af frivilligområdet Arbejdsgruppen Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K Tlf.: 33 92 33 20 Fax: 33 32 06 55 Mail: fmn@fmn.dk Web: www.fmn.dk September 2008 Arbejdsgruppen vedrørende

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 12 Forsvarsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 12 Forsvarsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 12 Forsvarsministeriet 12. Forsvarsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 12. Forsvarsministeriet... 4 4 12. Forsvarsministeriet Realøkonomisk

Læs mere

Rettigheder og pligter som medlem af Hjemmeværnet. hjemmeværnet

Rettigheder og pligter som medlem af Hjemmeværnet. hjemmeværnet Rettigheder og pligter som medlem af Hjemmeværnet hjemmeværnet Ledelsens forord Læs om Side: Ledelsens forord 3 Indholdsfortegnelse Tjeneste 6 Udrustning Hjemmeværnsledelsens og våben forord 8 En fælles

Læs mere

Forsvarsministeriet, AG FRIVUN. Undersøgelse af Frivilligområdet

Forsvarsministeriet, AG FRIVUN. Undersøgelse af Frivilligområdet Capacent Indhold Summary 1 1. Indledning 7 1.1 Baggrund 7 1.2 Analysens formål 7 1.3 Metode 10 1.4 Frivilligbegrebet i redningsberedskabet 10 2. Baggrund 12 3. Beredskabsstyrelsens frivilligområde 15 3.1

Læs mere

Redningsberedskabets Strukturudvalg

Redningsberedskabets Strukturudvalg 2014 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Redningsberedskabets Strukturudvalg Afrapportering fra Redningsberedskabets Strukturudvalg 2014 Indhold Indhold... 1 1.... 4 2. Baggrund for

Læs mere

RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN

RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1. Præsentation af mission, vision og strategiske indsatsområder 1 1.1.1. Beredskabsforbundets mission 1 1.1.2. Beredskabsforbundets

Læs mere

RAPPORT FRA ARBEJDSGRUPPEN VEDRØRENDE JUSTERING AF FORSVARETS PERSONEL- OG UDDANNELSESSTRUKTUR

RAPPORT FRA ARBEJDSGRUPPEN VEDRØRENDE JUSTERING AF FORSVARETS PERSONEL- OG UDDANNELSESSTRUKTUR RAPPORT FRA ARBEJDSGRUPPEN VEDRØRENDE JUSTERING AF FORSVARETS PERSONEL- OG UDDANNELSESSTRUKTUR DEL II INDHOLDSFORTEGNELSE Bilagssamling...ii KAPITEL 8 INDLEDNING...1 Grundlag... 1 Udviklingen siden arbejdsgrupperapport

Læs mere

Resume. Analysen opstiller følgende løsningsforslag:

Resume. Analysen opstiller følgende løsningsforslag: Resume Analysen tager udgangspunkt i, at den nuværende elevproduktion fortsat udgør grundlaget, idet det bemærkes, at udfaldet af øvrige igangværende analyser og implementering af en ny HR strategi kan

Læs mere

Hjemmeværnets Uddannelseskatalog

Hjemmeværnets Uddannelseskatalog Hjemmeværnets Uddannelseskatalog HVS 9100-016-16 JAN 2013 Velkommen Hjemmeværnet deltager i disse år i stigende omfang i løsningen af opgaver, der støtter Forsvaret, Politiet, Beredskabsstyrelsen, Redningsberedskabet

Læs mere

ARBEJDSGRUPPE VÆRNSFÆLLES ARKTISK KOMMANDO. 19. maj 2011 RAPPORT VEDRØRENDE PLACERING AF VÆRNSFÆLLES ARKTISK KOMMANDO

ARBEJDSGRUPPE VÆRNSFÆLLES ARKTISK KOMMANDO. 19. maj 2011 RAPPORT VEDRØRENDE PLACERING AF VÆRNSFÆLLES ARKTISK KOMMANDO ARBEJDSGRUPPE VÆRNSFÆLLES ARKTISK KOMMANDO 19. maj 2011 RAPPORT VEDRØRENDE PLACERING AF VÆRNSFÆLLES ARKTISK KOMMANDO 1 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ 5 1 INDLEDNING... 7 1.1 Overordnet problemstilling....

Læs mere

Forsvarschefens forord

Forsvarschefens forord 2007 årsrapport Forsvarskommandoen Forsvarschefens forord 2007 har været et spændende, men også krævende år for forsvaret og i særlig grad for de ansatte. Det står klart, når man kigger på de opgaver,

Læs mere

HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB

HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB - en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning 2007 2. udgave Håndbog om sundhedsberedskab en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67

Læs mere

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET Akkrediteringsrapport 2014 NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET Den militære diplomuddannelse, Forsvarsakademiet Side 2 Den militære diplomuddannelse Forsvarsakademiet 14/017062

Læs mere

forsvarets anskaffelse og ibrugtagning af it-systemet DeMars

forsvarets anskaffelse og ibrugtagning af it-systemet DeMars Beretning til statsrevisorerne om forsvarets anskaffelse og ibrugtagning af it-systemet DeMars November 2005 RB A304/05 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning... 10 A. Undersøgelsens

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

Årsberetning 2009. Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark

Årsberetning 2009. Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark Årsberetning 2009 Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark Forsvaret og dets personel - og dermed også HPRD kan ved indgangen til 2010 se tilbage på forligsperioden 2005-2009 som en periode

Læs mere

Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet

Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet September 2008 Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K Tlf.: 33 92 33 20 Fax: 33 32 06 55 Mail: fmn@fmn.dk Web: www.fmn.dk Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet Arbejdsgruppen

Læs mere

Beredskabsstyrelsen Årsrapport 2013. Beredskabsstyrelsens ÅRSRAPPORT 2013

Beredskabsstyrelsen Årsrapport 2013. Beredskabsstyrelsens ÅRSRAPPORT 2013 Beredskabsstyrelsen Årsrapport 2013 Beredskabsstyrelsens ÅRSRAPPORT 2013 1 Beredskabsstyrelsen Årsrapport 2013 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk

Læs mere

Rapport (udkast) Udvikling af stabsledelse

Rapport (udkast) Udvikling af stabsledelse Rapport (udkast) Udvikling af stabsledelse Juni 2004 Udvikling af stabsledelse 2. udgave Januar 2005 Udgivet af Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød ISBN: 87-91133-96-3 Rapporten kan hentes på

Læs mere

Forsvarskommandoens Virksomhedsregnskab

Forsvarskommandoens Virksomhedsregnskab Forsvarskommandoens Virksomhedsregnskab 2000 Udgivet af Forsvarskommandoen maj 2001 Design Eleven Danes Produktion: Nordjyllands Bogtrykkeri A/S Oplag: 2500 Forsvarets Virksomhedsregnskab 2000 1 2 Indhold

Læs mere

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget)

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Oluf Engell Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Partner Tlf 33 34 50 00 oe@bruunhjejle.dk

Læs mere

Finansministeriet Forsvarsministeriet 26. oktober 2012. Budgetanalyse af redningsberedskabet Kortlægningens metodiske grundlag

Finansministeriet Forsvarsministeriet 26. oktober 2012. Budgetanalyse af redningsberedskabet Kortlægningens metodiske grundlag Finansministeriet Forsvarsministeriet 26. oktober 2012 Budgetanalyse af redningsberedskabet Kortlægningens metodiske grundlag Kontakt Spørgsmål til denne evaluering indhold kan stilles til partner Gustav

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 13-711-16 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om

Læs mere

bevogtning til søs Nyt koncept og nye gummibådebedre Hjemmeværnet er klar til endnu en hård vinter Fuld gas frem mod EU-formandskabet

bevogtning til søs Nyt koncept og nye gummibådebedre Hjemmeværnet er klar til endnu en hård vinter Fuld gas frem mod EU-formandskabet nr. 4 / december 2011 Nyt koncept og nye gummibådebedre bevogtning til søs Hjemmeværnet er klar til endnu en hård vinter Fuld gas frem mod EU-formandskabet Fynsk succes med disciplin og uddannelse Nyt

Læs mere