Hjemmeværnets opgavekontoplan Kapitalmidler og aktivitetstyper Gældende fra 01 JAN 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjemmeværnets opgavekontoplan Kapitalmidler og aktivitetstyper Gældende fra 01 JAN 2015"

Transkript

1 Bilag 4 til HJV Årsprogram 2015, version 003, kontoplan Hjemmeværnets opgavekontoplan Kapitalmidler og aktivitetstyper Gældende fra 01 JAN 2015 Side 1 af 22

2 Bilag 4 til HJV Årsprogram 2015, version 003, kontoplan Indledning Formålet med denne opgavekontoplan er at vejlede de konterende medarbejdere i retvisende kontering af forbrug og budgettering af ressourcer i forhold til Hjemmeværnets opgaveløsning. Denne opgavekontoplan erstatter tidligere udsendte opgavekontoplaner. kontoplanen har direkte sammenhæng med Hjemmeværnets samlede kontoplan, der udover -kontoplanen indeholder en artskontoplan (også kaldet finanskontoplan) og en profitcenterkontoplan (også kaldet sted-kontoplan). Dette giver en mulighed for at styre, budgettere, følge op og prioritere på tværs af opgaver, finanskonti og myndigheder/steder. kontoplanen skal endvidere ses i sammenhæng med Hjemmeværnets samlede virksomheds- og økonomistyringsmodel, der træder i kraft fra finansåret Ansvaret for vedligeholdelsen af opgavekontoplanen ligger hos OE, der mindst en gang årligt evaluerer opgavekontoplanen i forbindelse med udarbejdelse af Hjemmeværnets årsprogram. kontoplanen kan ændres ved OE foranstaltning og efter anmodning. Der skelnes mellem rent tekniske og faktuelle ændringer f.eks. som følge af en nye opgaver eller en erkendt teknisk mangel på den ene side, og større generelle ændringer som tilføjelser af nye produkter eller større omflytninger mellem områderne, sidstnævnte skal godkendes af både OE og PD og i princippet forelægges Hjemmeværnsledelsen. Der vil senere i 2015 blive udarbejdet et notat om omkostningsfordelingen, som udmønter denne opgavekontoplan i økonomien. kontoplanen vil altid være et kompromis mellem at sikre den regnskabsmæssigt præcise registrering og den opgavemæssigt korrekte beskrivelse af dagligdagens aktiviteter, men det centrale er, at der igennem denne kontoplan og den løbende dialog herom skabes en fælles forståelse for, hvordan samme typer af aktiviteter konteres på tværs af Hjemmeværnet. MARTIN DAHL Kontorchef Chef for økonomiafdelingen Side 2 af 22

3 Bilag 4 til HJV Årsprogram 2015, version 003, kontoplan Konteringsdimensionerne i DeMars DeMars har 3 dimensioner i finansregnskabet: Art (finans): Hvad skal der konteres. Profitcenter (sted): Hvem har brugt/fået pengene? Kapitalmiddel (): Hvorfor har de brugt/fået pengene? Profitcenter og kan samles til en ordre. Der kan være flere ordrer med samme kontostreng. Der er en sammenhæng mellem i DeMars, aktivitetstypen i, opgaven i REVAPOL og opgavetype i -rapporten. Denne sammenhæng fremgår af kontoplanen. 3 Dimensionerne i kontoplanen kontoplanen har i beskrivelsen nedenstående 7 kolonner. Kolonne: opgave -opgave Betydning Entydig talkombination, der identificerer den enkelte konto. En kort beskrivelse af kontoen. En yderligere beskrivelse kontoens anvendelse. En oplistning af den/de aktivitetstype(r) i, der relateres til den enkelte konto/detailaktivitet. En oplistning af den/de aktivitetstype(r) i, der relateres til den enkelte konto/detailaktivitet. En oplistning af den/de aktivitetstype(r) i -rapporten, der relateres til den enkelte konto/detailaktivitet. En reference til Hjemmeværnets Årsprogram. Side 3 af 22

4 Bilag 4 til HJV Årsprogram 2015, version 003, kontoplan Kontoplanen 91 BEREDSKAB Hjemmeværnet, aktivitetsramme 911 OPSTILLING Opstilling af enheder, 9111 Nationalt Opstilling omfatter alle omkostninger og aktiviteter, der muliggør et beredskab. Direkte omkostninger til drift af Hjemmeværnet Hjemmeværnets enheder Alle udgifter til drift af TFR og hjemmeværnsdistrikter (bortset fra etablissementsudgifter) Hjemmeværnets myndigheder Herunder placeres omkostninger vedrørende møder ved hjemmeværnsdistrikter og Totalforsvarsregioner. Eksempelvis rådsmøder, distriktsstabsmøder, kompagnichefsmøder, kommandobefalingsmandsmød er. Løn og andre personelrelaterede Møder Side 4 af 22

5 Bilag 4 til HJV Årsprogram 2015, version 003, kontoplan omkostninger til militært og civilt personel ansat ved distrikter eller totalforsvarsregioner, som ikke kan relateres til et formål under støttevirksomhed. Flyttegodtgørelse til ansat personel. Rådighedsvederlag til frivilligt personel. Arbejdsgiverbetalte goder til frivilligt personel Hjemmeværnets underafdelinger Kaffe m.v. og kommunikationsudgifter til frivilligt personel. Alle udgifter til drift af underafdelinger, herunder møder, som eksempelvis rådsmøder, befalingsmandsmøder, delingsmøder og gruppemøder. Møder Hjemmeværnskommandoen Alle udgifter til drift af Planlægningsdivisionen, Marinehjemmeværnselementet, Flyverhjemmeværnselementet Side 5 af 22

6 Bilag 4 til HJV Årsprogram 2015, version 003, kontoplan og Kommunikations- og Rekrutteringsafdelingen. Herunder placeres omkostninger vedrørende møder ved nævnte enheder Eksempelvis mødevirksomhed, herunder værnsgrensmøder. Løn og andre personelrelaterede omkostninger til militært og civilt personel ansat ved de nævnte enheder. Flyttegodtgørelse til ansat personel. Opstilling af enheder, 9112 Internationalt Hjemmeværnets enheder, International Hjemmeværnets Kapacitetsopbygningscenter Alle udgifter til drift af Hjemmeværnets Kapacitetscenter (bortset fra etablissementsudgifter). Herunder placeres omkostninger vedrørende Side 6 af 22

7 Bilag 4 til HJV Årsprogram 2015, version 003, kontoplan møder. Løn og andre personelrelaterede omkostninger, som ikke kan relateres til et formål under støttevirksomhed Opstilling af enheder, Kommunikation Opstilling af enheder, Udviklende virksomhed Flyttegodtgørelse til ansat personel Generel Informationsvirke Rekruttering Alle udgifter til aktiviteter i rekrutteringsprocessen, herunder Distriktsudvalg. Rekruttering Info F.eks. informationsaftner Udstillinger Alle udgifter til udstillinger. Udstilling Udstilling Historisk virksomhed Alle udgifter til historisk virksomhed. Historisk arbejde Generel oplysningsvirksomhed Alle udgifter til udarbejdelse af magasiner, pjecer mv. inkl. Elektroniske medier. Generel oplysning Side 7 af 22

8 Bilag 4 til HJV Årsprogram 2015, version 003, kontoplan Vedrører ikke specifikt arrangement Øvrig informationsvirksomhed Udgifter til generel informationsvirksomhed, f.eks. holdningsunderundersøgelser, konsulentbistand mv, der ikke kan henføres til andre områder. {oprettes ved behov} Profilering Profilering, befolkning Profilering, partnere og kunder Alle udgifter til information af befolkningen, f.eks. reklamer med det formål at styrke befolkningens forsvarsvilje. Omfatter ikke udstillinger. Alle udgifter til information om samfundets samlede beredskab, samt skabelse af vilje til at oprette eller optimere en sikkerheds- og beredskabskultur i egen virksomhed. Omfatter ikke udstillinger. Profilering {oprettes ved behov} Profilering, beslutningstagere Alle udgifter til informationsvirke mod politikere Side 8 af 22 Profilering, Beslutningstage Profilering, Beslutnings

9 Bilag 4 til HJV Årsprogram 2015, version 003, kontoplan og beslutningstagere med det formål at styrke beslutningstagernes viden om samfundets, herunder Hjemmeværnets, beredskab. re tagere Omfatter ikke udstillinger Generel udvikling Generel udvikling Forsvarsforlig 9115 Opstilling af enheder, Styring Garnisonskommandantskab 912 UDDANNELSE 9121 Uddannelse, Nationalt Enkeltmandsuddannelse, frivillige Lovpligtig uddannelse Udvikling af Hjemmeværnets strategiske kapaciteter, herunder udarbejdelse af doktriner. Udarbejdelse af og opfølgning på forsvarsforligsmateriale. Udgifter til garnisonskommandantskab. Alle udgifter i f.m. tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af lovpligtig og omskolingskursus (LPU1-4). LPU LPU Alle udgifter i f.m. Dog ikke grunduddannelsesaktiviteter, Side 9 af 22

10 Bilag 4 til HJV Årsprogram 2015, version 003, kontoplan som gennemføres af den enkelte underafdeling Funktionsuddannelse Befalingsmands- og officersuddannelse Enhedsuddannelse/Øvelser Enhedsuddannelse og øvelser Stævner og konkurrencer Uddannelse af ansat personel Eksempelvis tabt arbejdsfortjeneste, forplejning, indkvartering, kørepenge, leje af køretøjer, instruktørvederlag samt time- og dagpenge. Alle uddannelser bortset fra lovpligtig uddannelse, befalingsmands- og officersuddannelse, hvor formålet er at sætte en frivillig i stand til at virke i en given funktion i Hjemmeværnet. Alle uddannelser, der har til formål at udvikle personel til at virke som befalingsmand og/eller officer i Hjemmeværnet. Al lokal uddannelse og øvelsesvirksomhed både med Hjemmeværnets frivillige og personel fra den regionale føringsstruktur. Indlandske konkurrencer og aktiviteter, som Hjemmeværnet deltager i eller arrangerer. Funktionsuddannelse BM-uddannelse Øvelse Konkurrence Funktionsu ddannelse BM-UDD FLOTEX BASEX GBEX KOMEX COASTEX EHU MHD-EX Side 10 af 22

11 Bilag 4 til HJV Årsprogram 2015, version 003, kontoplan Uddannelse af ansat personel 9122 Uddannelse, Internationalt Funktionsuddannelse, international Missionsforberedende uddannelse Øvrig international uddannelse Alle interne uddannelser til ansat personel. Alle udgifter i f.m. tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af uddannelsen. Eksempelvis variable ydelser, forplejning, kørepenge, leje af køretøjer, tabt arbejdsfortjeneste samt timeog dagpenge. Alle udgifter til deltagelse på kurser i udlandet for både frivillige og ansatte. {oprettes ved behov} Uddannelse, International Internationale øvelser Internationale øvelser Udenlandske stævner/konkurrencer 9123 Uddannelse, Kommunikation Alle udgifter ved deltagelse i internationale øvelser. Eksempelvis forplejning, kørepenge, leje af køretøjer, tabt arbejdsfortjeneste samt time- og dagpenge. Konkurrencer eller stævner i udlandet eller med udenlandsk deltagelse. Øvelse, international Konkurrence, international Øvelse, Internation al Side 11 af 22

12 Bilag 4 til HJV Årsprogram 2015, version 003, kontoplan Informationsvirksomhed Information, Uddannelse Uddannelse, Udviklende 9124 virksomhed Uddannelsesudvikling Uddannelsesudvikling, HVS 913 INDSÆTTELSE 9131 Indsættelse, Nationalt Støtte til Forsvaret, Hæren Operativ støtte Øvelsesstøtte Information om uddannelse målrettet til kursusdeltagere Alle udgifter i f.m. HVS udvikling af nye og revidering af gamle uddannelser for frivilligt personel, herunder forsøgsvirksomhed, udgifter til mødevirksomhed og til bistand til andre myndigheder. Herunder løn m.v. til personel ved HVS, der primært beskæftiger sig med uddannelsesplanlægning. Alle former for direkte omkostninger til støtte for Hærens myndighedsudøvelse, f.eks. tabt arbejdsfortjeneste, kørsel og forplejning. Alle former for direkte omkostninger til støtte for Hærens uddannelser og øvelser, f.eks. tabt arbejdsfortjeneste, kørsel og forplejning. HRN, operativ støtte HRN, støtte til øvelse ASS. TIL Hæren Side 12 af 22

13 Bilag 4 til HJV Årsprogram 2015, version 003, kontoplan Rydningsassistance Støtte til Forsvaret, Søværnet Operativ støtte Øvelsesstøtte Søredning (SAR) Miljø (OIL-OPS) SURVEX FAS/MAS Støtte til Forsvaret, Flyvevåbnet Operativ støtte Øvelsesstøtte Alle former for direkte omkostninger til ammunitions rydningsassistance, f.eks. tabt arbejdsfortjeneste, kørsel og forplejning. Støtte til Søværnet, der fremgår af SOKBST r i relation til Søværnet, som ikke fremgår af nedenstående. Støtte til Søværnets øvelser og uddannelse Aktivering af 1-times SAR beredskab. Aktivering af 1-times miljøberedskab. MHV bidrag til farvandsovervågning/operativ kontroløvelse, jf. CH MHV DIR Assistance til fritidssejlere samt anden maritim assistance. Alle former for direkte omkostninger til støtte for Flyvevåbnets myndighedsudøvelse, f.eks. tabt arbejdsfortjeneste, kørsel og forplejning. Alle former for direkte omkostninger til støtte for HRN, Rydningsassista nce SVN, operativ støtte SVN, støtte til øvelse SVN, SAR SVN, MILJØ SURVEX SVN, FAS-MAS FLV, operativ støtte FLV, støtte til øvelse Søværnet, operativ ASS. TIL SVN ØVELSE SAR OILOPS SURVEX FAS/MAS ASS. TIL FLV Side 13 af 22

14 Bilag 4 til HJV Årsprogram 2015, version 003, kontoplan Bevogtningsassistance Støtte til Forsvaret, SPEC.OP.KOM(SOKOM) Operativ støtte Øvelsesstøtte Støtte til Politiet Afspærring Flyvervåbnets uddannelser og øvelser, f.eks. tabt arbejdsfortjeneste, kørsel og forplejning. Indsættelse af bevogtningsassistenter ved flyvevåbnet etablissementer Alle former for direkte omkostninger til støtte for Specialoperationskommandomy ndighedsudøvelse, f.eks. tabt arbejdsfortjeneste, kørsel og forplejning. Alle former for direkte omkostninger til støtte for Specialoperationskommando uddannelser og øvelser, f.eks. tabt arbejdsfortjeneste, kørsel og forplejning. Støtten til Politiet er reguleret af samarbejdsaftale mellem Rigspolitiet og Hjemmeværnet. Alle udgifter til støtte med afspærring og adgangskontrol, der er rekvireret af politiet. Eksempelvis forplejning, kørepenge, leje af køretøjer, tabt arbejdsfortjeneste samt time- og dagpenge. FLV, Bevogtningsassi stance SOKOM, operativ støtte SOKOM, støtte til øvelse Politi, Afspærring Afspærring og adgangskontr ol ASS. TIL SOKOM Side 14 af 22

15 Bilag 4 til HJV Årsprogram 2015, version 003, kontoplan Færdselsregulering Transport Søværtskontrol, Politi Anden assistance til politiet Alle udgifter til støtte med færdselsregulering, der er rekvireret af politiet. Eksempelvis forplejning, kørepenge, leje af køretøjer, tabt arbejdsfortjeneste samt time- og dagpenge. Alle udgifter til støtte med transportstøtte, der er rekvireret af politiet. Eksempelvis forplejning, kørepenge, leje af køretøjer, tabt arbejdsfortjeneste samt time- og dagpenge. Alle udgifter til støtte til Politiets søværtskontrol (maritim kontrol) Eksempelvis forplejning, kørepenge, sejlads, tabt arbejdsfortjeneste samt timeog dagpenge. Alle udgifter til aftalte opgaver for politiet, der ikke fremgår af ovenstående og som indgår i samarbejdsaftalen. Eksempelvis forplejning, kørepenge, sejlads, tabt arbejdsfortjeneste samt timeog dagpenge. Politi, Færdselsregulering Færdselsregulering Politi, Transport Transport Politi, maritim kontrol Politi, øvrige opgaver Varsling og evakuering. Humanitær eftersøgning Afsøgning efter objekter, POLITI Side 15 af 22

16 Bilag 4 til HJV Årsprogram 2015, version 003, kontoplan Observation, Sikkerhedsransagning, Platform for transport, Materiel mv. Håndtering og registre-ring af effek-ter, Støtte til Redningsberedskabet Operativ støtte Øvelsesstøtte Alle former for direkte omkostninger til støtte for såvel det statslige som de kommunale redningsberedskaber Støtte, der er rekvireret af enten et kommunalt redningsberedskab eller af Beredskabsstyrelsen, f.eks. tabt arbejdsfortjeneste, kørsel og forplejning. Støtte til uddannelse af de kommunale redningsberedskaber eller Beredskabsstyrelsen, f.eks. tabt arbejdsfortjeneste, kørsel og forplejning. Redning, Støtte Redning, Øvelse Registrering af personer. Side 16 af 22

17 Bilag 4 til HJV Årsprogram 2015, version 003, kontoplan Støtte til andre myndigheder Uddannelse til MYN under FMN Uddannelse til ØVR MYN Støtte til transportsektoren Støtte til energisektoren Støtte til IT og Kommunikationssektoren Bevogtningsassistance til civile lufthavne Søværtskontrol, SKAT Øvrig Støtte Koordineret støtte Alle former for direkte omkostninger til støtte for såvel det statslige som de kommunale redningsberedskaber, f.eks. tabt arbejdsfortjeneste, kørsel og forplejning. Separate kurser til PSN fra MYN under FMN. Separate kurser til PSN fra MYN, der ikke er under FMN. Alle direkte udgifter til støtte til transportsektoren. Alle direkte udgifter til støtte til energisektoren. Alle direkte udgifter til støtte til IT og kommunikationssektoren. Indsættelse af bevogtningsassistenter i civile lufthavne eller flyvepladser Støtte til SKAT søværtskontrol (maritim kontrol) Alle former for direkte omkostninger til støtte for rekvirenter, der ikke fremgår af ovenstående, f.eks. tabt arbejdsfortjeneste, kørsel og forplejning. Hjælp til samfundets samlede beredskab, hvor de koordinerende stabe (lokalt, regionalt eller landsdækkende) er etablerede, og hvor støtten {oprettes ved behov} {oprettes ved behov} Støtte til transportsektor Støtte til energisektor Støtte til ITsektor Bevogtningsassi stance, CIV SKAT, maritim kontrol Koordineret støtte Tværgående myndighedssamarbejde Ekstern Uddannelse SKAT KOOR STØTTE Side 17 af 22

18 Bilag 4 til HJV Årsprogram 2015, version 003, kontoplan Kystdirektoratet Dansk Center for Havforskning Anden støtte til samfundet 9132 Indsættelse, Internationalt Støtte til FSV Indsættelse, internationalt Støtte til uddannelse, Internationalt International kapacitetsopbygning Støtte til kapacitets- og civil opbygning 9133 Indsættelse, Kommunikation Støtte til FSV ikke gives til en enkelt rekvirent. Støtte til kystdirektoratet jf. servicelevelagreement Støtte til Dansk Center for Havforskning jf. servicelevelagreement Støtte til myndigheder, foreninger mv. som ikke fremgår ovenfor. Alle udgifter til støtte til indsættelse (svarende til 9131 Indsættelse, nationalt) i udlandet. Alle udgifter til Hjemmeværnets uddannelse af udenlandske enheder i Danmark eller udlandet, f.eks. instruktørvederlag, uddannelsesmateriale og rejser. Alle udgifter til Hjemmeværnets genopbygning af militære kapaciteter og civile samfund i udlandet. KDI, sejlads DCH, sejlads Anden støtte {oprettes ved behov} {oprettes ved behov} {oprettes ved behov} KDI DCH ASS. TIL ANDRE Side 18 af 22

19 Bilag 4 til HJV Årsprogram 2015, version 003, kontoplan Koncerter Mærkedage Alle udgifter til koncerter, der ikke er markering af historiske mærkedage, f.eks. til nedlæggelse af kranse og parader. Alle udgifter til markering af historiske mærkedage, f.eks. til nedlæggelse af kranse og parader. Koncerter Mærkedage 92 HJÆLPEFUNKTIONER 9211 ETABLISSEMENT Alle aktiviteter, der direkte støtter Hjemmeværnets opgaveløsning. Ind- og udvendig vedligeholdelse rengøring mv. ved underafdelinger Drift af etablissementer, UAFD Kun til frivilliges tidsregistrering. Direkte aktivitetsomkostninger konteres på Etab, drift Reaktion på alarmer ved underafdelinger Sikkerhedstjeneste, UAFD Kun til frivilliges tidsregistrering. Direkte aktivitetsomkostninger konteres på MATERIEL 9231 LOGISTIK Drift af Logistikafdelingen i HJK Alle udgifter til drift af Etab, sikkerhed Side 19 af 22

20 Bilag 4 til HJV Årsprogram 2015, version 003, kontoplan Logistikafdelingen i HJK. Herunder placeres omkostninger vedrørende møder ved Logistikafdelingen. Løn og andre personelrelaterede omkostninger til militært og civilt ansat personel Drift af kapaciteter Drift af forsyningstjeneste, UAFD 9245 ØKONOMI Drift af økonomiafdelingen i HJK Flyttegodtgørelse til ansat personel. Drift og vedligeholdelse af skibe, køretøjer og fly Kun til frivilliges tidsregistrering. Direkte aktivitetsomkostninger konteres på Kun til frivilliges tidsregistrering. Direkte aktivitetsomkostninger konteres på Alle udgifter til drift af Økonomiafdelingen i HJK. Herunder placeres omkostninger vedrørende møder ved Økonomiafdelingen. Drift, skibe Drift, fly Drift, køretøjer Forsyningstjene ste Iklædning Løn og andre personelrelaterede omkostninger til militært og Side 20 af 22

21 Bilag 4 til HJV Årsprogram 2015, version 003, kontoplan civilt ansat personel IT Supportorganisation, 9271 HUMAN RESSOURCE Kompetenceudvikling GENEREL LEDELSE OG 93 ADMINISTRATION 931 TOPLEDELSE Hjemmeværnsledelsen Hjemmeværnsstaben 932 KONTROL & INSPEKTION Helhedsinspektion af MYN Kontrol og inspektioner af UAFD Flyttegodtgørelse til ansat personel. Kun til frivilliges tidsregistrering. Direkte aktivitetsomkostninger konteres på Ekstern kompetenceudvikling af ansatte medarbejdere. Alle udgifter til drift af HJL. Alle udgifter til drift af HJS, undtagen de eksplicit nævnte afdelinger. Kontrol med styrkeproduktion, operativ kontrol, uddannelseskontrol, forvaltningskontrol, sikkerhedseftersyn, besøg og tilsyn m.v. v. TFR, HVS og DST Kontrol med styrkeproduktion, operativ kontrol, forvaltningskontrol, og sikkerhedseftersyn, besøg og IT, support Inspektion Side 21 af 22

22 Bilag 4 til HJV Årsprogram 2015, version 003, kontoplan Våbeneftersyn og mønstring tilsyn m.v. ved UAFD Våbeneftersyn og mønstring af materiel ved UAFD. Alle udgifter til drift af Kontrolafdelingen i HJK. Våbeneftersyn og mønstring Herunder placeres omkostninger vedrørende møder ved Kontrolafdelingen Kontrolafdelingen i HJK Løn og andre personelrelaterede omkostninger til militært og civilt ansat personel. 933 Samarbejdsfora Samarbejdsudvalg og hovedsamarbejdsudvalg Landsråd Flyttegodtgørelse til ansat personel. Udgifter i f.m. samarbejdsudvalg, sikkerhedsudvalg og hovedsamarbejdsudvalg. Udgifter i forbindelse med landsråd, uniformsudvalg, uddannelsesråd og driftsråd mv. Landsråd Side 22 af 22

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted:

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted: HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 410-100 Orienteringssamtale (samtaleskema) Navn: Samtale afholdt den / 20 Adresse på ansøgning kontrolleret med sundhedskort. På ansøgers: Bopæl Andet sted: Du har søgt optagelse

Læs mere

Målbeskrivelse & Resultatkrav MYNDIGHEDER

Målbeskrivelse & Resultatkrav MYNDIGHEDER ÅP 2015 version 003 Aktion Målbeskrivelse & Resultatkrav MYNDIGHEDER RK krav Finanslov - Ref Kontoplan - Ref 21-11-2014 1.00 1.01 Udgået 1.02 Udgået 1.03 Kerneområde: Nationale opgaver HJV ønsker, at medlemmer

Læs mere

Bilag 5 til HJV Årsprogram 2015, version 003, Budgetdirektiv

Bilag 5 til HJV Årsprogram 2015, version 003, Budgetdirektiv Bilag 5 til HJV Årsprogram 2015, version 003, Budgetdirektiv HJEMMEVÆRNETS BUDGETDIREKTIV 2015 HJEMMEVÆRNETS BUDGETDIREKTIV 2015 Ref.: a. HJK skr. PO 2014/002799-637624 af 2014-06-30 (HJK Årsprogram 2015

Læs mere

Hjemmeværnets Årsberetning 2013

Hjemmeværnets Årsberetning 2013 Hjemmeværnets mission: Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse HVS UNR-0004 MAR 2013 Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser

Læs mere

Første MFP-flotille er nu operativ

Første MFP-flotille er nu operativ jemmeværnet - Første MFP-flotille er nu operativ af 5 21-08-2014 14:50 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Første MFP-flotille er nu operativ Første MFP-flotille er nu

Læs mere

HJEMMEVÆRNETS UDDANNELSES DATABASE. NK HVK HSL Martin Christoffersen, Det Bornholmske Hjemmeværn (opdateret 24/06/2014)

HJEMMEVÆRNETS UDDANNELSES DATABASE. NK HVK HSL Martin Christoffersen, Det Bornholmske Hjemmeværn (opdateret 24/06/2014) HJEMMEVÆRNETS UDDANNELSES DATABASE NK HVK HSL Martin Christoffersen, Det Bornholmske Hjemmeværn (opdateret /06/0) Hvad er uddannelsesdatabasen Hjemmeværnets uddannelsesdatabasen er udarbejdet som er stykke

Læs mere

Hjemmeværnets. Årsprogram 2015. Version 002

Hjemmeværnets. Årsprogram 2015. Version 002 Hjemmeværnets Årsprogram 2015 Version 002 30. juni 2014 Indhold 1. Hjemmeværnsledelsens direktiv til myndighedscheferne...3 2. Generelt...5 2.1 Forsvarsforlig 2013-2017... 5 2.2 Resultatkontrakt... 5 2.3

Læs mere

Hjemmeværnets. Årsprogram 2015. Version 003

Hjemmeværnets. Årsprogram 2015. Version 003 Hjemmeværnets Årsprogram 2015 Version 003 21. november 2014 Indhold 1. Hjemmeværnsledelsens direktiv til myndighedscheferne... 3 2. Generelt... 5 2.1 Vision og mission...5 Vision...5 Mission...5 Strategi

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Almindelig hjælp til politiet, LPU 1, 1033 Lovpligtig uddannelse, modul 1, 1000 Udgivelse Marts 2014 2. FAGETS MÅL Formålet med uddannelsen er, at kursisten som enkeltmand

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Tjeneste i Hjemmeværnet, LPU 1, 1001 Lovpligtig uddannelse, modul 1, 1000 Udgivelse MAR 2014 Kort navn TJ i HJVLPU 1 2. FAGETS MÅL Faget skal give kursisten en sådan viden

Læs mere

Hjemmeværnets Årsrapport 2012

Hjemmeværnets Årsrapport 2012 Hjemmeværnets Årsrapport 2012 hjemmeværnet Resumé Hjemmeværnet har i 2012 og i hele den afsluttede forligsperiode bidraget til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel beredskabskapacitet

Læs mere

UKLASSIFICERET. Fagplan HJV I TF NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET. Fagplan HJV I TF NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Hjemmeværnet en komponent i totalforsvaret. B. Kort navn FAGPLAN C. Formål Formålet med uddannelsen er at give soldaten viden om hjemmeværnets

Læs mere

Forsvarets fremtidige anvendelse af Hjemmeværnets frivillige og personel af reserven

Forsvarets fremtidige anvendelse af Hjemmeværnets frivillige og personel af reserven FORSVARSKOMMANDOEN OG HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN AUGUST 2014 RAPPORT VEDRØRENDE Forsvarets fremtidige anvendelse af Hjemmeværnets frivillige og personel af reserven RESUMÉ Baggrund for rapporten Nærværende

Læs mere

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER.

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER. Redegørelse for overvejelser og forslag vedr. udlevering og opbevaring af våben og ammunition til hjemmeværnsmedlemmer. HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN 4. februar 2002 REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE

Læs mere

HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 340-002 NOV 2014 H J E M M E V Æ R N S B E S T E M M E L S E

HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 340-002 NOV 2014 H J E M M E V Æ R N S B E S T E M M E L S E H J E M M E V Æ R N S B E S T E M M E L S E Emne: Hjemmeværnets anvendelse af internettet herunder HJV.DK. Ref.: FKOBST 358-001 Erstatter: HJVBST 340-002 af DEC 2013 Bilag: 1. Beskrivelse af forhold vedrørende

Læs mere

Forsvarsministeriets vurdering af eget beredskab

Forsvarsministeriets vurdering af eget beredskab Forsvarsministeriet og dets myndigheders evaluering af indsatsen i forbindelse med tsunamikatastrofen i Sydøstasien i perioden fra den 26. december 2004 til den 10. januar 2005. Forsvarsministeriets første

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Hjemmeværnets Årsrapport 2013

Hjemmeværnets Årsrapport 2013 Hjemmeværnets Årsrapport 2013 hjemmeværnet Resumé Hjemmeværnet har også i 2013 været en aktiv og attraktiv partner i samfundets samlede beredskab. Hjemmeværnets frivillige soldater har i 2013 været indsat

Læs mere

1. BERETNING... 1. 1.1 Præsentation... 1. 1.2 Mission og vision... 1. 1.3 Hovedopgaver... 1. 1.4 Årets økonomiske resultat... 1

1. BERETNING... 1. 1.1 Præsentation... 1. 1.2 Mission og vision... 1. 1.3 Hovedopgaver... 1. 1.4 Årets økonomiske resultat... 1 Hjemmeværnets Årsrapport 2011 Resumé Støtten til forsvaret og samfundets samlede beredskab inden for Danmarks grænser er omdrejningspunktet for hjemmeværnet. Her har frivillige, også i 2011, løst opgaver

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE BERETNING 17/2008 OM FORSVARETS UNDERSTØTTELSE AF SINE MILITÆ- RE OPERATIONER I AFGHANISTAN

MINISTERREDEGØRELSE BERETNING 17/2008 OM FORSVARETS UNDERSTØTTELSE AF SINE MILITÆ- RE OPERATIONER I AFGHANISTAN Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 8. december 2009 MINISTERREDEGØRELSE BERETNING 17/2008 OM FORSVARETS UNDERSTØTTELSE AF SINE MILITÆ- RE OPERATIONER I AFGHANISTAN

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 3460 DeMars DIR D 02975148 MAR/2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 3460 DeMars DIR D 02975148 MAR/2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 3460 DeMars DIR D 02975148 MAR/2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 FAGPLAN A. Langt navn Maritime Force Protection Uddannelsesstøtteofficer. B. Kort navn MFP UDSTOF C. Formål Uddannelsen

Læs mere

Administrative tjeklister. Bilag 7

Administrative tjeklister. Bilag 7 Administrative tjeklister Bilag 7 Som anført i partnerskabsaftalen påhviler det partnerskabsorganisationen at have den fornødne administrative kapacitet til at sikre en forsvarlig og betryggende forvaltning

Læs mere

mike benson jørgensen en forskel FLYVER

mike benson jørgensen en forskel FLYVER Mike Benson Jørgensen Lyst til at gøre en forskel FLYVER hjemmeværnet Lyst til at gøre en forskel Mike Benson Jørgensen er 35 år og har været frivillig i hjemmeværnet hele sit voksne liv. Fællesskabet

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 6005 DeMars DIR D 02342097 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 6005 DeMars DIR D 02342097 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 6005 DeMars DIR D 02342097 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn 6005 Bevogtning fred. B. Kort navn BEVFCOBJ FAGPLAN C. Formål Uddannelsen skal sætte enheden i stand til

Læs mere

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser.

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser. Bilag 1 Forsvarschefens rolle og ansvar i forhold til materielplanlægning Forsvarschefen er ansvarlig for og godkender det såkaldte prioriteringsdirektiv på materielområdet, som prioriterer erstatningsanskaffelser

Læs mere

Hjemmeværnet har også i 2014 været en aktiv og attraktiv partner i samfundets samlede beredskab.

Hjemmeværnet har også i 2014 været en aktiv og attraktiv partner i samfundets samlede beredskab. Hjemmeværnets Årsrapport 2014 Resumé Hjemmeværnet har også i 2014 været en aktiv og attraktiv partner i samfundets samlede beredskab. Hjemmeværnets frivillige soldater har i 2014 leveret 2.783.762 mandtimer,

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

Beredskabsstyrelsens uddannelser

Beredskabsstyrelsens uddannelser Beredskabsstyrelsens uddannelser Besøg ved Indhold Per Bach Jensen, uddannelseskonsulent og sektionschef i Beredskabsstyrelsen, Uddannelse Datavej 16, 3460 Birkerød. Telefon 45 90 60 00 Oversigt over præsentationen:

Læs mere

Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006

Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006 Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006 Nordisk konference om sundhedsberedskab Johannesbergs Slott, Sverige d. 19.-21. september Oplæg v. fuldmægtig Sigrid Paulsen, Sundhedsstyrelsen i Danmark

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen 1 Disposition Historisk overflyvning Aftale om redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Aftale om redningsberedskabet

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Stabshjælpertjeneste, STHJ TJ, 1140 Udgivelse MAR 2014

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Stabshjælpertjeneste, STHJ TJ, 1140 Udgivelse MAR 2014 UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Stabshjælpertjeneste, STHJ TJ, 1140 Udgivelse MAR 2014 2. FAGETS MÅL Uddannelsen skal give kursisten en sådan viden, færdigheder og kompetencer indenfor kommandostationstjenesten,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 09-02-2007. Bilag 14. Delrapport vedrørende kontraktofficerer i forsvaret

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 09-02-2007. Bilag 14. Delrapport vedrørende kontraktofficerer i forsvaret Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 09-02-2007 Bilag 14 Delrapport vedrørende kontraktofficerer i forsvaret Indholdsfortegnelse Indledning 2 Kompetencebaseret tilgang

Læs mere

ammunition, sprængstoffer og gasser

ammunition, sprængstoffer og gasser ISBN nr.: 87-91106-26-5 Vare nr.:16 20 34 2. udgave 2. oplag, 2006 Tryk: PrintDivision Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Branchevejledning i sikker håndtering af ammunition, sprængstoffer og gasser 1

Læs mere

HOLDNINGER TIL HJEMMEVÆRNET

HOLDNINGER TIL HJEMMEVÆRNET : HOLDNINGER TIL HJEMMEVÆRNET 2014 MAJA FROMSEIER PETERSEN MIE KATRINE LASSESEN KØBENHAVN 2014 SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD SFI SURVEY leverer data til forsknings- og analyseformål: Vi

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Ledelse Maritimt Officerskursus B. Kort navn LED MOK FAGPLAN C. Formål Faget skal udvikle den enkelte kursists

Læs mere

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold: 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling

Læs mere

FAGPLAN. Formål: Kursus skal give eleven det fornødne grundlag for at kunne anvende FX-våben i uddannelsen ved hjemmeværnets enheder.

FAGPLAN. Formål: Kursus skal give eleven det fornødne grundlag for at kunne anvende FX-våben i uddannelsen ved hjemmeværnets enheder. UKLASSIFICERET UDIR 4032 DeMars DIR D: intet 02/10 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 Langt navn: Omskoling for skydeledere m. fl. til FX-våben. Kort navn: OMSK-FX FAGPLAN Formål: Kursus skal give eleven det fornødne

Læs mere

InterForce er også for dig i hjemmeværnet. hjemmeværnet

InterForce er også for dig i hjemmeværnet. hjemmeværnet InterForce er også for dig i hjemmeværnet hjemmeværnet Kære hjemmeværnssoldat Hvad er InterForce? Du har sikkert hørt om InterForce. Måske har du også undersøgt, om InterForce er et samarbejde mellem forsvaret

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Bilag 7. Delrapport vedrørende militær lederstruktur i forsvaret 2006 til 2012

Bilag 7. Delrapport vedrørende militær lederstruktur i forsvaret 2006 til 2012 Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 7 Delrapport vedrørende militær lederstruktur i forsvaret 2006 til 2012 Indholdsfortegnelse Resume 3 Indledning

Læs mere

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 10. april 2014 Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 En ændret organisering af den øverste ledelse skal bidrage til den yderligere effektivisering af

Læs mere

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I INDLEDNING Er du så god til engelsk, som du går og tror? Kan du kommunikere tilfredsstillende på en international operation? Får du nok ud

Læs mere

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK INDLEDNING Er du så god til engelsk, som du går og tror? Kan du kommunikere tilfredsstillende på en international operation?

Læs mere

CH OPU S SPALTE OPU SEKTIONEN HDEJY. Nr. 01 2015

CH OPU S SPALTE OPU SEKTIONEN HDEJY. Nr. 01 2015 Kontaktperson Henrik L. Christensen CH OPU/MJ Mail: hdejychopu@hjv.dk. Tlf. 7244-0010 Tørk Egeberg UO/PL Mail: hdejyopu05@hjv.dk. Tlf. 7244-0015 Tonny Bjerregaard OO-OE/KN Mail: hdejyopu02@hjv.dk Tlf.

Læs mere

Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014

Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014 Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014 12. november 2012 Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti vil sikre, at Danmark har et robust og omkostningseffektivt

Læs mere

Forslag til Reformmodel. Den Danske Model.

Forslag til Reformmodel. Den Danske Model. Haderslev, den 8. april 2014 Forslag til Reformmodel. Den Danske Model. Indledning Afsættet for og inspirationen til Reformmodellen er det beredskab, som vi har i dag. Beredskabet i dag er velfungerende

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget)

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Oluf Engell Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Partner Tlf 33 34 50 00 oe@bruunhjejle.dk

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion. Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab

Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion. Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab Det lovmæssige grundlag Beredskabsloven 3 Forsvarsministeren kan bestemme, at redningsberedskabet

Læs mere

UKLASSIFICERET. Fagplan OGUDD TFUAFD BEV NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET. Fagplan OGUDD TFUAFD BEV NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 FAGPLAN A. Langt navn Overgangsuddannelse for reservepersonel, Totalforsvarsunderafdelingen, Bevogtning B. Kort navn C. Formål Uddannelsen skal

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

Hvorfor har AMU-Fyn valgt at arbejde med IKA

Hvorfor har AMU-Fyn valgt at arbejde med IKA Hvorfor har AMU-Fyn valgt at arbejde med IKA Nyt AMU- med brugeren i centrum 2003 - Totalt skift i uddannelsestænkningen fra at tænke i enkeltuddannelser til at tænke i kompetencer på arbejdsmarked. 1.

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN

RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1. Præsentation af mission, vision og strategiske indsatsområder 1 1.1.1. Beredskabsforbundets mission 1 1.1.2. Beredskabsforbundets

Læs mere

KMP-rå ds møde, HVK JAA, 17.11.14

KMP-rå ds møde, HVK JAA, 17.11.14 KMP-rå ds møde, HVK JAA, 17.11.14 Tilstedeværende: - Allan Ø. Gøttrup - Margith Nielsen - Helena Kjærup - Jesper Windelborg - Christian Hedegaard - Lars Olesen - Nina Otte 1. FORMANDSKABETS INDLEDNING

Læs mere

Præsentation af. Flyvertaktisk Kommando Wing Reserve (FTK WRES)

Præsentation af. Flyvertaktisk Kommando Wing Reserve (FTK WRES) Præsentation af Flyvertaktisk Kommando Wing Reserve (FTK WRES) FLV har seks Wing Reserves Reserven i Flyvevåbnet er organiseret i syv Wings Reserves, som matcher moderwings: FW SKP, HW KAR, ATW AAL, ACW,

Læs mere

AFTALE PÅ FORSVARSOMRÅDET 2013-2017

AFTALE PÅ FORSVARSOMRÅDET 2013-2017 AFTALE PÅ FORSVARSOMRÅDET 2013-2017 København, den 30. november 2012 Der er mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg 1 November 2005 Notat om SU-aftalens bestemmelser om ledelsens pligt til information og drøftelse i samarbejdsudvalget Baggrund EU-direktiv af 11. marts 2002 om

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Informationsgrundkursus - 1080. JAN 2015

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Informationsgrundkursus - 1080. JAN 2015 UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Informationsgrundkursus - 1080. JAN 2015 2. FAGETS MÅL Uddannelsen skal udvikle den enkelte deltagers forudsætninger bedst muligt for selvstændigt og ansvarligt at kunne deltage

Læs mere

Forsvarets Rekruttering. Forsvaret

Forsvarets Rekruttering. Forsvaret Forsvarets Rekruttering Forsvaret Kære læser, Du har her en brochure, som i tekst og billeder fortæller dig om mulighederne for erhvervspraktik i Forsvaret. Du opfordres til at besøge vores hjemmeside

Læs mere

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

Læs mere

KOMMISSORIUM 4. december 2013

KOMMISSORIUM 4. december 2013 KOMMISSORIUM 4. december 2013 Bilag: 1 STYRKELSE AF FORSVARSMINISTERIETS OPGAVELØSNING I ARKTIS Indledning Der sker i disse år store og gennemgribende forandringer i Arktis. Klimaforandringerne i Arktis

Læs mere

UKLASSIFICERET. Fagplan OGUDD TFUAFD RFM NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET. Fagplan OGUDD TFUAFD RFM NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 FAGPLAN A. Langt navn Overgangsuddannelse for reservepersonel, Totalforsvarsunderafdelingen, Regler for magtanvendelse. B. Kort navn C. Formål Formålet

Læs mere

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev November 2013 En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund Af Johnny G. Larsen, formand for Folk & Sikkerhed på Bornholm Folk &

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

Videreuddannelsestrin II for mellemledere (VUT II/ML)

Videreuddannelsestrin II for mellemledere (VUT II/ML) Videreuddannelsestrin II for mellemledere (VUT II/ML) A. FORMÅL 1. At give eleven det uddannelsesgrundlag, der kvalificerer den pågældende til at forrette tjeneste på højeste funktionsniveau for mellemledere

Læs mere

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007)

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007) Initiativer til synliggørelse af AMU systemet overfor medarbejdere, chefer/ledere og udstikkere, og initiativer til håndtering af barrierer omkring anvendelsen af AMU. Initiativer til synliggørelse af

Læs mere

Udkast af 14 JAN 2004 til artikel til Militært Tidsskrift:

Udkast af 14 JAN 2004 til artikel til Militært Tidsskrift: Michael H. Clemmesen, Brigadegeneral Udkast af 14 JAN 2004 til artikel til Militært Tidsskrift: En kommentar til Venstre i Viborg Amts Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Udvalgs Oplæg til nyt forsvarsforlig:

Læs mere

FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, SVN TAKTISK LINIE

FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, SVN TAKTISK LINIE FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, SVN TAKTISK LINIE FORMÅL Formålet med uddannelsen er, at officerseleven erhverver sig den viden og de færdigheder samt de holdningsmæssige kvaliteter, der kræves for

Læs mere

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen Værnepligt ved Beredskabsstyrelsen Indhold Kom indenfor hos Beredskabsstyrelsen........... 4 Redningsberedskabet hvad er det?............ 5 Hvad laver Beredskabsstyrelsen?................ 6 Mine uddannelses-

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget.

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget. Finansudvalget 2008-09 Aktstk. 121 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt FORSVARSMINISTERENS TALESEDDEL TIL SAMRÅD I FINANSUDVALGET DEN 22. APRIL OM AKTSTYKKE 121. Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne

Læs mere

Rettigheder og pligter som medlem af Hjemmeværnet. hjemmeværnet

Rettigheder og pligter som medlem af Hjemmeværnet. hjemmeværnet Rettigheder og pligter som medlem af Hjemmeværnet hjemmeværnet Ledelsens forord Læs om Side: Ledelsens forord 3 Indholdsfortegnelse Tjeneste 6 Udrustning Hjemmeværnsledelsens og våben forord 8 En fælles

Læs mere

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 Projektgruppe: Mikkel Vedby Rasmussen Kristian Søby Kristensen Henrik

Læs mere

Status for implementering af strategi for risikobaseret toldkontrol

Status for implementering af strategi for risikobaseret toldkontrol Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 108 Offentligt Notat København Told Sluseholmen 8 B 2450 København SV Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk J.nr. 12-0227166 Status for

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Flytning af registre eller ny kontostreng

Flytning af registre eller ny kontostreng Flytning af registre eller ny kontostreng Side 1 af 5 I denne emnebeskrivelse kan du læse om maskinel opsætning af ny intern kontoplan, samt flytninger af lønmodtagerregistre mellem institutioner fx ifm.

Læs mere

Hist hvor vejen slår en bugt, ligger TUNG TRANSPORT så smukt.

Hist hvor vejen slår en bugt, ligger TUNG TRANSPORT så smukt. Hist hvor vejen slår en bugt, ligger TUNG TRANSPORT så smukt. Udfordringer i dagligdagen kan der jo være nok af. Men selvom uniformerne er ens, så er opgaverne og dagligdagen det meget sjældent, rundt

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Forslag til ansvarsfordeling i forbindelse med civilt personels deltagelse i erhvervsuddannelse.

Forslag til ansvarsfordeling i forbindelse med civilt personels deltagelse i erhvervsuddannelse. Forslag til ansvarsfordeling i forbindelse med civilt personels deltagelse i erhvervsuddannelse. 1. INDLEDNING En civil ansat elev/lærling er for de håndværksmæssige fags vedkommende overordnet tilknyttet

Læs mere

Bilag 2. Den 21. juni 2002. Politisk aftale om redningsberedskabet efter 2002

Bilag 2. Den 21. juni 2002. Politisk aftale om redningsberedskabet efter 2002 Bilag 2 Den 21. juni 2002 Politisk aftale om redningsberedskabet efter 2002 Der er mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Enhedslisten, Kristeligt Folkeparti,

Læs mere

Sammensat af personer fra kommune, lokale idrætsforeninger og DHIF

Sammensat af personer fra kommune, lokale idrætsforeninger og DHIF Kommissorium for Styregruppen Formand: Sammensat af personer fra kommune, lokale idrætsforeninger og DHIF DHIF s Breddekonsulent Opgaver: - Det praktiske ansvar for planlægning og afvikling - Koordinere

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 13 Vagtydelser

Sikringskatalog Kapitel 13 Vagtydelser Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 13 Vagtydelser Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium Memorandum of Understanding mellem Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium I det

Læs mere

FORSVARETS PERSONELTJENESTE UDSENDELSE AF CIVILE AC ERE TIL INTERNATIONALE OPERATIONER

FORSVARETS PERSONELTJENESTE UDSENDELSE AF CIVILE AC ERE TIL INTERNATIONALE OPERATIONER FORSVARETS PERSONELTJENESTE UDSENDELSE AF CIVILE AC ERE TIL INTERNATIONALE OPERATIONER Forsvarets Personeltjeneste har i samarbejde med Forsvarsministeriet, Ingeniørforeningen, IDA og en lokal tillidsrepræsentant

Læs mere

Krisestyring i Danmark. Krisestyring i. Danmark

Krisestyring i Danmark. Krisestyring i. Danmark Krisestyring i Danmark Krisestyring i Danmark 1 Udgivet af: Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk Forsidebillede: Satellitbillede nedtaget af DMI fra den amerikanske

Læs mere

Nedenstående er lektionsplanen for uddannelsen TRAFFIC OFFICIAL.

Nedenstående er lektionsplanen for uddannelsen TRAFFIC OFFICIAL. Nedenstående er lektionsplanen for uddannelsen TRAFFIC OFFICIAL. OBS! Der vil hele tiden blive tilføjet nye informationer til uddannelsen så som sted, tid etc. - se løbende her på siden. Lektions nummer

Læs mere

Budgetoplæg 2009-2012. Samfundsansvar og indkøb Hvordan retter man op?

Budgetoplæg 2009-2012. Samfundsansvar og indkøb Hvordan retter man op? Budgetoplæg 2009-2012 Samfundsansvar og indkøb Hvordan retter man op? Rudersdal Kommune Indkøb arbejder med udbud af varer, tjenesteydelser samt alle bygge- og anlægsopgaver under samme UDBUDSPOLITIK Vi

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere