Ernærings. assistenten. Årets Food Fighter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ernærings. assistenten. Årets Food Fighter"

Transkript

1 Ernærings assistenten 7 JAN / De første i bestyrelsen 3 Reform af ernærings assistentuddannelsen madpakker 4 Progression i hovedforløbet 5 Elevforening 5 Sølvmedaljer 6 VIFFOS vokser 6 Livet omkring måltidet 8 Din nye kollega og klassekammerat kommer måske fra Sverige! INDHOLD Årets Food Fighter side 7

2 2 ERNÆRINGSassistenten Fra venstre ses Hanne Østergaard, Tina Lauridsen og Else Erikstrup. Ernæringsassistenter kan nu glæde sig over at have fået to repræsentanter i skolens bestyrelse de første i skolens historie. Af Hanne Christensen og Jesper Petersen De første Uddannelsescentret i Roskilde har gennem tiden fået en langt bredere mangfoldighed af uddannelser end dengang, vi udelukkende skrev Slagteriskolen på visitkortene. Denne mangfoldighed skal afspejles i skolens bestyrelse, og det er den kommet til med de seneste to bestyrelsesmedlemmer Hanne Østergaard og Tina Lauridsen. else Erikstrup Hanne er udpeget af Kost & Ernæringsforbundet. Hun arbejder til dagligt som personalechef i KRAM Madservice og blev valgt ind i bestyrelsen i november Tina er ved at uddanne sig til ernæringsassistent på UCR og er i praktik i Det Sunde Køkken på Slagelse Sygehus. Hun blev valgt ind som elevrepræsentant i april De to mødtes til en snak med UCR s direktør Else Erikstrup, og det kom der bl.a. disse spændende ting ud af. Visioner Fælles for Tina og Hanne er, at de gerne vil gøre uddannelsen bedre og skabe mere fokus omkring ernæringsassistenternes kompetencer. Regeringen har stort fokus på skolemad, og jeg synes, det er vigtigt, at faglærte styrer måltidskonceptet med skolemad. Leve-bomiljøer er i fremdrift, og her er det også vigtigt, at fagligheden er til stede enten fysisk eller tilknyttet som konsulent. Desuden er det oplagt at samarbejde med kokke og smørrebrødsjomfruer på sygehuse og plejehjem for at højne tværfagligheden og supplere hinandens kompetencer, siger Hanne Østergaard. Det er vigtigt at uddannelsen bliver kendt tidligt allerede i folkeskolen, supplerer Tina Lauridsen. Ernæringsassistenterne ved mere om ernæring i forhold til kokkene, og der er rigtig gode videreuddannelsesmuligheder som fx procesteknolog eller professionsbachelor i ernæring og sundhed. Reform Den reform, der træder i kraft i august 2008, giver mulighed for trindeling. Her får man bevis på sine kompetencer allerede efter første trin, hvor man kan kalde sig ernæringshjælper. Der ligger en udfordring i at afklare kompetencerne på de to trin i uddannelsen, så begge trin kommer til deres fulde ret ude på arbejdspladserne. Det er utrolig vigtigt at ernæringshjælperens kompetencer er kendt i køkkenerne uddannelsen skal virke ude blandt de øvrige medarbejdergrupper, mener Hanne Østergaard. Og alle parter skal være trygge ved hinandens kompetencer og funktioner, og værdien af sund og veltillavet mad må absolut ikke undervurderes. Det er ekstremt vigtigt, supplerer Else Erikstrup. Desuden kræver det et godt benarbejde at få profileret uddannelsen og rettet den mod de rigtige målgrupper. Reformen lægger især op til, at de praktisk orienterede unge nu får en mulighed for at lægge billet ind hos virksomhederne med de faglige kompetencer, de får på trin 1. En anden målgruppe for ernæringshjælperne kan også være etniske kvinder, der har madlavning som en central del af deres kultur. Det er Else Erikstrup enig i: Vi samarbejder med branchen om initiativer for at rekruttere flere etniske kvinder til fagområdet bl.a. via Jobcentrene. Vi kan etablere særlige forløb med virksomhedspraktik koblet med kurser på UCR. Det kunne være individuelle forløb AMU-uddannelser. Skolen har fokus på, at køkkenerne kan få kvalificerede medarbejdere. Ernæringsassistentens rolle Hanne Østergaard og Tina Lauridsen er begge meget bevidste om, hvilken rolle ernæringsassistenterne skal have rundt omkring i køkkenerne. Det er en alsidig uddannelse der handler både om krop og kost og om det at producere maden. Man lærer hvorfor man gør de ting man gør. Til forskel fra kokken lærer vi meget om ernæring og dens betydning for sundhed, fortæller Tina. Hanne er enig og mener desuden, at ernæringsassistenten også har en vejlederrolle ud til brugeren. Ernæringsassistenten kan vejlede alle typer af patienter som fx diabetikere og underernærede. Der er stort behov for viden på det område, da der vil være fokus på det i fremtiden, og det er meget vigtigt at putte den nødvendige faglighed ind, når man vejleder brugeren.

3 ERNÆRINGSassistenten 3 Reform af ernæringsassistentuddannelsen Uddannelsescentret i Roskilde har været med til at revidere målpindene i uddannelsen og i fagene. Af Henrik Dyrby Mogensen I STARTEN AF EFTERÅRET 2007 fik jeg tilbuddet om at deltage i arbejdet med reform af ernæringsassistentuddannelsen i en arbejdsgruppe, der var nedsat af Fagligt Udvalg. Arbejdet bestod i at diskutere og komme med input til, hvad fremtidige ernæringsassistenter skal kunne. Opbygning Der sker en stor ændring i opbygning af bekendtgørelsen. Der vil fremover være en kort bekendtgørelse med fælles kompetencemål for indgangen, og så vil der være bilag for hver af uddannelserne under den nye fællesindgang: Mad til mennesker. Ansvaret for bilagene og dermed de konkrete kompetencemål er de faglige udvalgs, og det er også Det Faglige Udvalg, der har ansvaret for det, der i fremtiden kommer til at hedde Uddannelsesordning for uddannelsen til ernæringsassistent. Dvs. det vi kender i dag som bekendtgørelse og vejledning erstattes af ovennævnte. Ikrafttræden Bekendtgørelse m.m. træder i kraft pr. 1. august 2008 mht. grundforløbet. Om der kommer nogle overgangsmodeller for hovedforløbet er ikke meldt ud endnu. Trindeling Et krav fra ministeriets side har været, at erhvervsuddannelser indeholder en afstigningsmulighed en trindeling. Trindelingen er tænkt som en uddannelsesmulighed for nogle af de mange unge, der i dag ikke opnår en uddannelse. Den mulighed, der er lagt op til er, at man efter gennemført grundforløb kan have et års praktik, der afsluttes med 1. skoleperiode på 10 uger, hvor man så bliver ernæringshjælper. 3x10 ugers hovedforløb Fremover vil hovedforløbet være delt i 3x10 uger, hvor den første 10 ugers periode vil være fælles for ernæringshjælper og ernæringsassistent, mens de sidste 2x10 uger kun vil være for ernæringsassistenter. Uddannelsen som ernæringsassistent vil stadig skulle afsluttes med en svendeprøve, men her sker der også forandringer i formen. Det er dog en anden arbejdsgruppe, der har siddet med dette. Indhold Der sker flere ændringer med fagene flere af dem får nye titler, og der er justeret i indholdet af flere fag. Fokus har blandt andet været på, at eleverne skal blive bedre håndværkere, og dette er da også styrket i uddannelsen. Samtidig har man valgt at gøre sensorik obligatorisk på hovedforløbet (ernæringsassistent) og reducere de valgfrie specialefag til 2 uger. Her kommer der også en del nye fag ind, som vi også har haft indflydelse på. Blandt andet bliver det muligt for nogle af de dygtigste elever at tage specialefagene ernæringslære, diætetik og kostlære på et højere niveau end det, der er beskrevet i uddannelsesordningen madpakker! Igen i år var nogle af ernæringsassistenterne, sammen med andre elever fra skolen, med til at lave mad til de frivillige på Roskilde Festivalen. 20 elever fra UCR valgte at forlænge deres skoleår med en uge, mens kammeraterne tog på ferie. Eleverne skulle lave frokost og aftensmad otte gange, producere 1200 madpakker og arbejde en dag i Festivalens eget cateringkøkken. Det var hårdt arbejde men også en rigtig god erfaring at få med sig, når man skal ud at søge arbejde i køkkenerne. Oveni det fik de også et gratis armbånd til Festivalen, så de kunne gå over og nyde musikken og deltage i festlighederne.

4 4 ERNÆRINGSassistenten FoU-projekt UCR har arbejdet på en ny og forbedret praksis på hovedforløbet. Progression i hovedforløbet på ernæringsassistent uddannelsen Af Henrik Dyrby Mogensen I foråret 2006 fik vi bevilget penge af Undervisningsministeriet til et FoU-projekt (Forsøgs- og Udviklingsprojekter gennemført inden for erhvervsskole-, social- og sundhedsskole-, landbrugsskole- og EGU-området). Projektet skulle gennemføres i et samarbejde med en anden erhvervsskole. Det der er vigtigt med projekter af denne type er, at de gerne skal give erfaringer, der kan ændre (forbedre!) praksis på skolerne og gerne også inspirere andre. Nedenstående artikel beskriver derfor både de intentioner, der var med projektet, samt de synlige resultater, der er kommet ud af det, som nu er blevet en del af praksis omkring hovedforløbet på ernæringsassistentuddannelsen på Uddannelsescentret i Roskilde. Projektets formål var at udvikle lærernes pædagogiske værktøjskasse for at optimere elevernes indlæring og synliggøre både den personlige og den faglige progression på hovedforløbet. Hensigten var at udvikle modeller, som øger den faglige og den personlige progression i elevens samlede uddannelsesforløb gennem et øget skole/virksomheds-samspil. Arbejdet var delt i to arbejdsgrupper, hvor den ene var en skoledel med lærere fra UCR og den anden en skole/ virksomhedsdel med lærere fra CEUS og UCR samt to virksomheder. Dertil kom inspiration fra andre skoler og andre uddannelser som f.eks. Sosu. Skoledelen på UCR skulle Udvikle og udvide kommunikationsværktøjerne mellem de tre parter i en oplæringssituation nemlig skolen, virksomheden og eleven. Øge elevens fokus på egen læring vha. redskaber som: refleksion, logbog, selvevaluering og synliggørelse af mål og delmål. Gøre undervisningen mere praksisnær vha. casepædagogik og action-learning forløb. Gøre undervisningen mere individuel ved at tage højde for elevernes forskellige læringsstile. Den nye lærerrolle med fokus på lærerens rolle som coach og vejleder for eleven. Succeskriterierne var At elever og praktiksteder som indgår i forsøgene oplever at de nye tiltag øger progressionen. At praktiksteder og lærere oplever et øget kendskab til hinandens verdener. At de nye pædagogiske tiltag bliver implementeret i undervisningen på en sådan måde at de også anvendes efter projektets afslutning. At der bliver etableret kommunikationsveje og metoder mellem skole og praktiksted som kan fungere efter projektets afslutning. Erfaringer og fremtidigt arbejde Vi har undervejs i forløbet afprøvet mange forskellige ting. Noget af det vigtigste, vi har arbejdet med, er samtaler mellem elev og kontaktlærer (samt i nogle sammenhænge praktikstedet) som værktøj til at øge den enkelte elevs progression. Samtalerne giver plads til at arbejde målrettet med den enkelte og eleven oplever den personlige fokus som styrkende for arbejdet med uddannelsen. Vi er nået frem til følgende samtaler, der er en integreret del af uddannelsen her: Introduktionssamtale ved start på 1. skoleperiode inden for de første 14 dage Midtvejssamtale Afsluttende samtale først med eleven alene, og derefter overlevering til praktikstedet. 3-partssamtale i praktikken Opsamlingssamtale på 2. skoleperiode Selvevaluering Hertil kommer at vi har fået meget fokus på selvevaluering. Efter hvert modul også i gruppeopgaver er der en individuel elektronisk procesevaluering. Evalueringen tager udgangspunkt i arbejdet med opgaven og i, hvordan den enkelte elev har arbejdet med denne. Resultatet bruges dels i forbindelse med evalueringen af opgaverne og dels inddrages elevens svar i samtalerne.

5 ERNÆRINGSassistenten 5 Elevforeningen på Uddannelsescentret i Roskilde Opgaver på skolen Opgaverne tager så vidt det er muligt udgangspunkt i praksis og er baseret på casepædagogik. Vi prøver så vidt det er muligt at ramme virkeligheden, så eleverne har mulighed for at relatere til denne i opgaveløsningen. Derudover arbejder vi med niveaudelte opgaver på flere måder. Dels opgaver, hvor de konkrete niveauer er nævnt, så eleven kan vælge ud fra overskud/ambitionsniveau. Dels modulopgaver, der er formuleret meget bredt med mange elementer. Her sker valg af ambitionsniveau løbende sammen med vejlederen. Hjemmesiden I forbindelse med projektet har vi arbejdet en del med at gøre vores materialer tilgængelige på hjemmesiden. Fra forsiden kan man klikke på Ernæringsassistent, hvor man kommer ind til følgende menu: Under praktiksteder er der en del under punkter: I foråret blev der nedsat en bestyrelse, som fremover skal tage initiativ til aktiviteter for tidligere ernæringsassistentelever på UCR. Bestyrelsen består af: Formand Benita Andersen, afsluttede april 2001 Næstformand Bente Jensen, afsluttede april 2001 Sekretær Tasha Hendriksen, afsluttede november 2006 Bestyrelsesmedlemmer Rikke Jensby, afsluttede november 2006 Lynge Karlsson, afsluttede november 2002 Det første arrangement blev til en hyggelig aften med idéer til påskens chokolade- og marcipanæg. Der blev spist dejlig mad i selskab med andre ernæringsassistenter, der har taget deres uddannelse på skolen, og der blev snakket, grinet og kigget på gamle klassebilleder. Kunne du tænke dig at komme med til det næste årlige arrangement, sidste torsdag i september, så skal du tilmelde dig vores mailliste, da posten vedr. elevforeningen fremover kun vil blive udsendt elektronisk. Send en mail til sekretær Birgit Pedersen Har du ikke mulighed for at modtage mailpost så kontakt skolen på tlf Man kan finde de opgaver, som eleverne arbejder med på uddannelsen typisk ½ år bagud. Skolekalender og skolens lokale undervisningsplan er også tilgængelige herfra. Derudover er noget af arbejdet med FoU-projektet tilgængelig. Det vigtigste element her er Uddannelsesguiden, der kan downloades fra hjemmesiden. Uddannelsesguiden er et læringsværktøj til den enkelte elev, der sendes ud fra UCR, når eleven har indgået en uddannelsesaftale. Den rummer forskellige læringsværktøjer, bl.a. noget om refleksion, samtaler, arbejdet med praktikopgaver m.m. Idéen er, at uddannelsesguiden er elevens, men forhåbentlig kan den også bruges i et samarbejde med praktiksted og skole. Sølvmedaljer Ved svendeprøverne i efteråret 2007 har fire af UCR s elever fået karakteren 12 i alle tre dele af svendeprøven. De flotte resultater udløser en sølvmedalje fra Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen. Vi siger tillykke til: Chrestina Toft Rusbjerg Rikke Lindhardt Nielsen Anne Mette Møller Lene Anette Gravgaard Jensen

6 6 ERNÆRINGSassistenten IFFOS vokser Af Karina Kyhn Andersen I maj-nummeret af Ernæringsassistenten præsenterede Gitte Gross VIFFOS strategi og formål Nu, et halvt år efter er aktiviteterne mange. For eksempel kommer mere eller mindre lødige fødevarer under kritisk behandling i TV2 s Go morgen Danmark, ligesom Viffos leverer fødevaretests til både Politiken og Søndagsavisen. Morgenmadsprodukter til børn kan være et sandt orgie af sukker og lavt fiberindhold. Det ville producenten Quaker gøre noget ved, og i samarbejde med VIFFOS er det nye ernæringsrigtige produkt Mini Fras kommet på dagligvarehylderne. Hovedformålet med arbejdet i Viffos er at finde ny viden om fødevarer og sundhed, der kan forny uddannelserne på fødevareområdet. De fleste af medarbejderne i VIFFOS kommer fra Uddannelsescentret i Roskilde og CVU Sjælland, hvor de samtidig arbejder som undervisere. Ud over ny viden til uddannelserne giver det mulighed for kompetenceudvikling hos de involverede undervisere. Faglærerne Karina Kyhn Andersen og Gitte Svensson er med i flere VIFFOS-projekter. Blandt andet bliver der netop nu udviklet et spændende uddannelseskoncept om kulinarisk sensorik og kvalitetssikring tilpasset storkøkkener sammen med undervisere fra CVU Sjælland. Inspirationskonference 4. september 2007 Af Hanne Langager For anden gang gennemførte Uddannelsescentret i Roskilde en inspirationskonference for storkøkkenbranchen. I år var emnerne Kvalitetsstyring, dokumentation og kulinarisk kvalitet. Konferencen samlede ca. 75 gæster fra branchen som hørte oplæg af Anne Marie Beck, der kiggede i krystalkuglen og kom med bud på, hvilke krav der vil komme til kvalitetsstyring i plejehjemskøkkenerne i fremtiden. På konferencen var der lejlighed til at stifte bekendtskab med Videncenter for fødevarer og sundhed, VIFFOS, som har til huse på Uddannelsescentret i Roskilde. Medarbejdere fra VIFFOS kom med bud på hvordan kulinarisk kvalitet og hygiejnisk kvalitet kan supplere hinanden. Køkkenchef Kirsten Sivertsen fra Det sunde køkken på Holbæk sygehus delte på inspirerende vis ud af sine og medarbejdernes erfaringer med at indføre LEAN begrebet i køkkenet. På markedspladsen var der lejlighed til at komme i dialog med oplægsholderne og de repræsenterede ud - dan nelsesinstitutioner samt til at få en bid brød. Næste inspirationskonference er planlagt til foråret Livet omkring måltidet Af Hanne Langager Tværfaglige kurser for pleje- og køkkenpersonale om Livet omkring måltidet i samarbejde med Social og sundhedsskolen i Greve. Uddannelsescentret i Roskilde samarbejder med Social og sundhedsskolen i Greve om kompetenceudvikling af medarbejderne i ældreplejen og særligt i leve-bo miljøer. På baggrund af samarbejde gennem længere tid har de to skoler efterhånden opbygget et stort kendskab til hinanden og kan derfor tilbyde kurser, hvor især tværfagligheden kommer i spil.

7 ERNÆRINGSassistenten 7 Camilla blev årets Food Fighter Igen i år er Uddannelsecentret i Roskilde Slagteriskolen repræsenteret blandt vinderne i konkurrencen om årets Food Fighter. Denne gang drejer det sig om Camilla Elkjær Christensen, der er ved at uddanne sig til ernæringsassistent. En Food Fighter er en elev i fødevarebranchen, der brænder for en høj faglighed, for den gode mad og for god kvalitet i fremtidens fødevarer. Danish Meat Association afholder konkurrencen, hvor lærepladserne rundt om i landet opfordres til at indstille deres elever, hvis de har holdninger til kvalitet i fødevarebranchen og viser initiativ, der følger op på holdningerne. Camilla er elev på Rigshospitalets Centralkøkken, hvor hun blandt andet har været med til at starte Rigshospitalets Diætteam, der laver superkost a la carte til underernærede patienter med en lille appetit. Og her var køkkenchef Anne Lis Olsen ikke i tvivl, da hun indstillede Camilla til konkurrencen: Camilla er meget moden af sin alder, og hun er grundig til sit arbejde. Hun ønsker at gøre noget for maden, og hun elsker at få noget godt ud af råvarerne. Camilla er dygtig både ernæringsmæssigt og hygiejnemæssigt, hun er vellidt, og vi ønsker det bedste for hende, siger Anne Lis Olsen. Årets Food Fighter Af Jesper Petersen The Big Apple Præmien var en uge til New York sammen med de syv øvrige Food Fighters, der er udvalgt blandt kokke, butiksslagtere, ernæringsassistenter og professionsbachelorer i ernæring og sundhed. Her fik Camilla og de andre en oplevelsestur ud over det sædvanlige. De var blandt andet på besøg i køkkenet i FNs hovedkvarter, og de serverede suppe for fattige i Holy Apostles Soup Kitchen. De mødtes til en faglig og hyggelig snak med Claus Meyer, og de spiste middag på en af Gordon Ramsays restauranter. Jeg synes jeg jo bare, at turen har været super fed. Jeg er virkelig glad for, at jeg fik denne oplevelse med i bagagen, siger Camilla. Store planer Når Camilla er færdig med sin uddannelse, vil hun gerne ud og se verden og få lidt erfaring. Hun vil gerne til udlandet og undervise, og det må meget gerne være Afrika, for her er der mange steder brug for god vejledning i ernæring. Senere vil hun gerne videreuddanne sig til Professionsbachelor i ernæring og sundhed, og længere ude i fremtiden vil hun gerne være selvstændig med speciale i firmafrokoster. Har du en Food Fighter i dit køkken? så indstil ham eller hende til en inspirerende gastronomisk oplevelsestur til New York. Nej, en Food Fighter er ikke en, der fægter med porrer på slagmarken, skyder med flæskesteg i katapulten eller hælder varm sovs udover borgmuren. En Food Fighter er en ung elev, der gør sig særligt bemærket ved at have holdninger og stille krav til kvalitet og faglighed i fødevarebranchen. Hvert år kårer Danish Meat Association otte elever, der kæmper for fremtidens fødevarekvalitet og som er ved at uddanne sig til kok, slagter, ernæringsassistent, cater eller professionsbachelor i ernæring og sundhed. De er minimum 20 år, tager initiativ, er inspirerende, de vil noget med deres fag, og de brænder for den gode mad. Så hvis du har en Food Fighter i dit køkken, som du gerne vil belønne med en oplevelse ud over det sædvanlige, og med alt betalt, kan du indstille ham eller hende til Food Fighter 2008 inden 1. juni på hjemmesiden: I det seneste projekt Fra flerfaglighed til tværfaglighed har der været fokus på udvikling af tværfagligheden og den tværfaglige lærer. Omdrejningspunktet i forløbene har været Livet omkring måltidet. I projektet har de to skoler i samarbejde afviklet kurser for ca.120 medarbejdere i henholdsvis Roskilde og Lejre kommune. Set fra en køkkenfaglig vinkel er det meget glædeligt at erfare, at plejepersonalet kan se store fordele i at lære mere om mad og måltider til deres borgere. Før i tiden stod personalet på nakken af hinanden for at tage tallerkenerne af bordet. Nu har hvert bord fået en værtinde og andet personale skal holde sig væk, fortæller en kursist. Projektet har for de implicerede lærere båret præg af stor begejstring og indsigt i, hvordan det tværfaglige samarbejde mellem social og sundhedspersonale og køkkenpersonale kan fremmes. Ønsker du flere oplysninger om tværfaglige kurser med fokus på mad og måltider, kan det læses på hjemmesiderne: og eller kontakt kursuskonsulent Hanne Langager tlf

8 Kontakt os Uddannelsescentret i Roskilde Maglegårdsvej Roskilde Tlf Inspektør, Ernæringsassistentuddannelsen Hanne Christensen Tlf Inspektør, AMU Hans Gustav Christensen Tlf Uddannelsesog erhvervsvejleder Lars Schnoor Tlf Uddannelsesog erhvervsvejleder Monika O. Kromann Tlf Se kurser Din nye kollega og klassekammerat kommer måske fra Sverige! Påtänkar du utbildning i Danmark? Af Karina Kyhn Andersen UCR s stand på messen blev kåret som den flotteste pga. samspillet mellem lys, farver og budskab. Sætningen er halvsvensk og blev gentaget et par hundrede gange af UCR s udsendte den 25. september 2007 på Malmös store job- og uddannelsesmesse. Utbildning er svensk for uddannelse og det var netop dét, UCR repræsenterede. Med Øresundsbroen er Danmark og Sverige kommet meget tættere på hinanden, og dette åbner op for, at unge svenskere kan uddanne sig til köksbiträder (ernæringsassistent) eller styckare (slagter) i Danmark. Job i Danmark Jobmulighederne i København og omegn er særdeles gunstige, og messestanden var godt besøgt ikke mindst fordi produktionskøkkenet og slagterbutikken venligst havde forsynet os med lækre smagsprøver på grissini og egnspølser. Faglærer Karina Kyhn Andersen (ernæringsassistent) og Christian Friis (detailslagter) i selskab med Anders Bowall- Jensen (international konsulent) og Rune R Nissen (uddannelseskonsulent) fik uddelt hen imod 200 stk. informationsmateriale om UCR s uddannelser samt invitationer til åbent hus på skolen. Svensk besøg Den 23. oktober 2007 stod skolen så åben for svensk besøg. 13 potentielle elever krydsede Øresund og brugte det meste af dagen på at skaffe sig yderligere information om skolen og uddannelserne og så selvfølgelig på at blive introduceret til kunsten at lave dansk smørrebrød fra bunden! Uddannelsescentret i Roskilde håber på i nær fremtid at kunne sige hejsan til mange nye elever fra den anden side af sundet! Forsidefoto Finn Fons Redaktion Jesper Christian Petersen (ansv.) Design og produktion Tryk KLS Grafisk Hus Citater Eftertryk og citat tilladt med kildeangivelse

Ernærings. assistenten

Ernærings. assistenten Ernærings assistenten 4 DEC / 2005 2 Ny uddannelseschef 2 5 ud af 8 Food Fighters er Slagteriskoleelever 4 Et slag for smagen 5 Sultne efter mere 6 700 gange frokost og aftensmad, 1750 madpakker og så

Læs mere

Indhold. Nr. 2, november 2010

Indhold. Nr. 2, november 2010 Nr. 2, november 2010 Indhold Leder v/ Områdechef Lars Holm, UCR... 2 Det Lokale Uddannelsesudvalg v/ Formand Inge Sønke, KRAM... 2 Den friske giffel i kurven v/ Esther Bruus Midgley, UCR... 3 Kyllinge

Læs mere

Ernæringsassistenter professionelle madhåndværkere gør en forskel

Ernæringsassistenter professionelle madhåndværkere gør en forskel Ernæringsassistenter professionelle madhåndværkere gør en forskel Ernæringsassistenter tilbereder hver dag sund, lækker, velsmagende og ernæringsrigtig mad. Mad, som gør en stor forskel for dem, som spiser

Læs mere

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I Sydkysten Færdig med skolen, i gang med ungdomsuddannelsen Det kan siges meget kort Færdig med skolen, i gang med ungdomsuddannelsen og sådan tænker og handler langt de

Læs mere

Best practice Hvordan får vi flere dygtige elever på erhvervsuddannelserne?

Best practice Hvordan får vi flere dygtige elever på erhvervsuddannelserne? Best practice Hvordan får vi flere dygtige elever på erhvervsuddannelserne? - et inspirationshæfte om samarbejdet mellem UU, folkeskoler og erhvervsuddannelserne Februar 2015 Vi vil meget gerne have virksomheder

Læs mere

Nyhedsbrevet Årgang 3 - nr. 1-20. januar 2011

Nyhedsbrevet Årgang 3 - nr. 1-20. januar 2011 Nyhedsbrevet Årgang 3 - nr. 1-20. januar 2011 Klik på boksen for at læse artiklen Ledelsesakademiet godt fra start side 2 MUS-kurser til alle ledere i Fredericia Kommune side 3 LEDERKONFERENCEN også en

Læs mere

FoU konferencen 2007. Mange bud på fastholdelse. Evaluering skal bruges. Erhvervsskoler skal være innovative

FoU konferencen 2007. Mange bud på fastholdelse. Evaluering skal bruges. Erhvervsskoler skal være innovative FoU konferencen 2007 Indtryk fra Undervisningsministeriets FoU-konference i Odense 24.-25. januar 2007 Mange bud på fastholdelse Frafaldet i erhvervsuddannelserne skal ned, og skolerne myldrer med ideer

Læs mere

RUNE MALER 30 ERNE FREM I KORSBÆK MALEREN . 15. Maleruddannelserne får mere kvalitet. Mike og Marco knokler forud for WorldSkills

RUNE MALER 30 ERNE FREM I KORSBÆK MALEREN . 15. Maleruddannelserne får mere kvalitet. Mike og Marco knokler forud for WorldSkills . 15 MALEREN Maleruddannelserne får mere kvalitet SIDE 16 Mike og Marco knokler forud for WorldSkills SIDE 12 OG 30 03 MEDLEMSBLAD FOR MALERFORBUNDET I DANMARK JUNI RUNE MALER 30 ERNE FREM I KORSBÆK Bygningsmalere

Læs mere

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 - - Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 1 Indhold Forord... 3 1.0 Indledning... 5 2.0 Problemformulering... 6 3.0 Projektmetode... 6 4.0 Selektionskriterier... 7 5.0 2009 2012 Fagmentorprojekt

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Bilag til analyserapporten:

Bilag til analyserapporten: Projekt nr.: 128 818 Pulje: EUAMUK6480 KHRU udvikling af udd. og lærerudd.2012 Bilag til analyserapporten: Konsekvens af jobglidning og barrierer for efteruddannelse af ikke-faglærte og medarbejdere med

Læs mere

førlederudvikling førlederudvikling nye talenter førledere lederaspiranter eller bobler

førlederudvikling førlederudvikling nye talenter førledere lederaspiranter eller bobler førlederudvikling førlederudvikling nye talenter førledere lederaspiranter eller bobler Førlederudvikling 1. udgave, 1. oplag 2003 Pjecen er udarbejdet for KTO og KL af Karen Lund, FTF, Jesper Baltzer

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

2009 eren -arets beretninger

2009 eren -arets beretninger 2009 eren -arets beretninger Indhold 4 Handelsgymnasiet - HHX 8 Erhvervsuddannelserne - HG 12 Kursusafdelingen 18 Tæt samarbejde med erhvervslivet 22 Iværksætteri & innovation 24 Internationalitet 26 Drømme

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Øget gennemførelse af et uddannelsesforløb - hvordan?

Øget gennemførelse af et uddannelsesforløb - hvordan? Social- og Sundhedsskolen Syd Bjerggade 4M Aabenraa Øget gennemførelse af et uddannelsesforløb - hvordan? Denne bog er resultatet af et samarbejde mellem Social og Sundhedsskolen Syd og praksisområdet.

Læs mere

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Indhold Indledning 3 Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 4 Undervisningsdifferentiering på grundforløbet 6 Dyr, planter og natur 6 SOSU

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Projekt, case, opgave

Projekt, case, opgave Projekt, case, opgave - hvad er projektarbejde i eud? En håndbog 1 Projekt, case, opgave - hvad er projektarbejde i eud? En håndbog Jens Andersson Karsten Holm Sørensen Thomas Tylén Danmarks Erhvervspædagogiske

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16 s.2 Fra byggeplads til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på Syddansk Erhvervsskole s.14 Tidligere Lindø-folk med nyt svendebrev s.16 Krisen har næsten forbigået nogle brancher s.2 MINISTER MED FAGLIG

Læs mere

- med ungdomsskolen! Partnerskaber

- med ungdomsskolen! Partnerskaber Gør en god skole bedre - med ungdomsskolen! Partnerskaber Partnerskaber - med ungdomsskolen Af Finn Lillelund Christensen, formand for Ungdomsskoleforeningens bestyrelse Ungdomsskolen har lange og gode

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

Vejledning om gennemførelse af ungdomsuddannelse

Vejledning om gennemførelse af ungdomsuddannelse PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC Vejledning om gennemførelse af ungdomsuddannelse Valg modul 2 Erhvervs og studievejleder Tove Søndergaard Bak, Hotel og Restaurantskolen, København 15 12 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TUP PROJEKT FRA FLERFAGLIGHED TIL TVÆRFAGLIGHED

TUP PROJEKT FRA FLERFAGLIGHED TIL TVÆRFAGLIGHED TUP PROJEKT FRA FLERFAGLIGHED TIL TVÆRFAGLIGHED Fleksible kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere i leve-bo miljøer gennem kompetenceudvikling af undervisere fra to uddannelsesinstitutioner i fælles

Læs mere

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Parkposten Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia Årgang 5 Nr. 1 Marts 2015 Redaktionen Leder Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Bygge bro og netværk Beskæftigelse og udd. Aktivitetshus

Læs mere