Ernærings. assistenten. Årets Food Fighter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ernærings. assistenten. Årets Food Fighter"

Transkript

1 Ernærings assistenten 7 JAN / De første i bestyrelsen 3 Reform af ernærings assistentuddannelsen madpakker 4 Progression i hovedforløbet 5 Elevforening 5 Sølvmedaljer 6 VIFFOS vokser 6 Livet omkring måltidet 8 Din nye kollega og klassekammerat kommer måske fra Sverige! INDHOLD Årets Food Fighter side 7

2 2 ERNÆRINGSassistenten Fra venstre ses Hanne Østergaard, Tina Lauridsen og Else Erikstrup. Ernæringsassistenter kan nu glæde sig over at have fået to repræsentanter i skolens bestyrelse de første i skolens historie. Af Hanne Christensen og Jesper Petersen De første Uddannelsescentret i Roskilde har gennem tiden fået en langt bredere mangfoldighed af uddannelser end dengang, vi udelukkende skrev Slagteriskolen på visitkortene. Denne mangfoldighed skal afspejles i skolens bestyrelse, og det er den kommet til med de seneste to bestyrelsesmedlemmer Hanne Østergaard og Tina Lauridsen. else Erikstrup Hanne er udpeget af Kost & Ernæringsforbundet. Hun arbejder til dagligt som personalechef i KRAM Madservice og blev valgt ind i bestyrelsen i november Tina er ved at uddanne sig til ernæringsassistent på UCR og er i praktik i Det Sunde Køkken på Slagelse Sygehus. Hun blev valgt ind som elevrepræsentant i april De to mødtes til en snak med UCR s direktør Else Erikstrup, og det kom der bl.a. disse spændende ting ud af. Visioner Fælles for Tina og Hanne er, at de gerne vil gøre uddannelsen bedre og skabe mere fokus omkring ernæringsassistenternes kompetencer. Regeringen har stort fokus på skolemad, og jeg synes, det er vigtigt, at faglærte styrer måltidskonceptet med skolemad. Leve-bomiljøer er i fremdrift, og her er det også vigtigt, at fagligheden er til stede enten fysisk eller tilknyttet som konsulent. Desuden er det oplagt at samarbejde med kokke og smørrebrødsjomfruer på sygehuse og plejehjem for at højne tværfagligheden og supplere hinandens kompetencer, siger Hanne Østergaard. Det er vigtigt at uddannelsen bliver kendt tidligt allerede i folkeskolen, supplerer Tina Lauridsen. Ernæringsassistenterne ved mere om ernæring i forhold til kokkene, og der er rigtig gode videreuddannelsesmuligheder som fx procesteknolog eller professionsbachelor i ernæring og sundhed. Reform Den reform, der træder i kraft i august 2008, giver mulighed for trindeling. Her får man bevis på sine kompetencer allerede efter første trin, hvor man kan kalde sig ernæringshjælper. Der ligger en udfordring i at afklare kompetencerne på de to trin i uddannelsen, så begge trin kommer til deres fulde ret ude på arbejdspladserne. Det er utrolig vigtigt at ernæringshjælperens kompetencer er kendt i køkkenerne uddannelsen skal virke ude blandt de øvrige medarbejdergrupper, mener Hanne Østergaard. Og alle parter skal være trygge ved hinandens kompetencer og funktioner, og værdien af sund og veltillavet mad må absolut ikke undervurderes. Det er ekstremt vigtigt, supplerer Else Erikstrup. Desuden kræver det et godt benarbejde at få profileret uddannelsen og rettet den mod de rigtige målgrupper. Reformen lægger især op til, at de praktisk orienterede unge nu får en mulighed for at lægge billet ind hos virksomhederne med de faglige kompetencer, de får på trin 1. En anden målgruppe for ernæringshjælperne kan også være etniske kvinder, der har madlavning som en central del af deres kultur. Det er Else Erikstrup enig i: Vi samarbejder med branchen om initiativer for at rekruttere flere etniske kvinder til fagområdet bl.a. via Jobcentrene. Vi kan etablere særlige forløb med virksomhedspraktik koblet med kurser på UCR. Det kunne være individuelle forløb AMU-uddannelser. Skolen har fokus på, at køkkenerne kan få kvalificerede medarbejdere. Ernæringsassistentens rolle Hanne Østergaard og Tina Lauridsen er begge meget bevidste om, hvilken rolle ernæringsassistenterne skal have rundt omkring i køkkenerne. Det er en alsidig uddannelse der handler både om krop og kost og om det at producere maden. Man lærer hvorfor man gør de ting man gør. Til forskel fra kokken lærer vi meget om ernæring og dens betydning for sundhed, fortæller Tina. Hanne er enig og mener desuden, at ernæringsassistenten også har en vejlederrolle ud til brugeren. Ernæringsassistenten kan vejlede alle typer af patienter som fx diabetikere og underernærede. Der er stort behov for viden på det område, da der vil være fokus på det i fremtiden, og det er meget vigtigt at putte den nødvendige faglighed ind, når man vejleder brugeren.

3 ERNÆRINGSassistenten 3 Reform af ernæringsassistentuddannelsen Uddannelsescentret i Roskilde har været med til at revidere målpindene i uddannelsen og i fagene. Af Henrik Dyrby Mogensen I STARTEN AF EFTERÅRET 2007 fik jeg tilbuddet om at deltage i arbejdet med reform af ernæringsassistentuddannelsen i en arbejdsgruppe, der var nedsat af Fagligt Udvalg. Arbejdet bestod i at diskutere og komme med input til, hvad fremtidige ernæringsassistenter skal kunne. Opbygning Der sker en stor ændring i opbygning af bekendtgørelsen. Der vil fremover være en kort bekendtgørelse med fælles kompetencemål for indgangen, og så vil der være bilag for hver af uddannelserne under den nye fællesindgang: Mad til mennesker. Ansvaret for bilagene og dermed de konkrete kompetencemål er de faglige udvalgs, og det er også Det Faglige Udvalg, der har ansvaret for det, der i fremtiden kommer til at hedde Uddannelsesordning for uddannelsen til ernæringsassistent. Dvs. det vi kender i dag som bekendtgørelse og vejledning erstattes af ovennævnte. Ikrafttræden Bekendtgørelse m.m. træder i kraft pr. 1. august 2008 mht. grundforløbet. Om der kommer nogle overgangsmodeller for hovedforløbet er ikke meldt ud endnu. Trindeling Et krav fra ministeriets side har været, at erhvervsuddannelser indeholder en afstigningsmulighed en trindeling. Trindelingen er tænkt som en uddannelsesmulighed for nogle af de mange unge, der i dag ikke opnår en uddannelse. Den mulighed, der er lagt op til er, at man efter gennemført grundforløb kan have et års praktik, der afsluttes med 1. skoleperiode på 10 uger, hvor man så bliver ernæringshjælper. 3x10 ugers hovedforløb Fremover vil hovedforløbet være delt i 3x10 uger, hvor den første 10 ugers periode vil være fælles for ernæringshjælper og ernæringsassistent, mens de sidste 2x10 uger kun vil være for ernæringsassistenter. Uddannelsen som ernæringsassistent vil stadig skulle afsluttes med en svendeprøve, men her sker der også forandringer i formen. Det er dog en anden arbejdsgruppe, der har siddet med dette. Indhold Der sker flere ændringer med fagene flere af dem får nye titler, og der er justeret i indholdet af flere fag. Fokus har blandt andet været på, at eleverne skal blive bedre håndværkere, og dette er da også styrket i uddannelsen. Samtidig har man valgt at gøre sensorik obligatorisk på hovedforløbet (ernæringsassistent) og reducere de valgfrie specialefag til 2 uger. Her kommer der også en del nye fag ind, som vi også har haft indflydelse på. Blandt andet bliver det muligt for nogle af de dygtigste elever at tage specialefagene ernæringslære, diætetik og kostlære på et højere niveau end det, der er beskrevet i uddannelsesordningen madpakker! Igen i år var nogle af ernæringsassistenterne, sammen med andre elever fra skolen, med til at lave mad til de frivillige på Roskilde Festivalen. 20 elever fra UCR valgte at forlænge deres skoleår med en uge, mens kammeraterne tog på ferie. Eleverne skulle lave frokost og aftensmad otte gange, producere 1200 madpakker og arbejde en dag i Festivalens eget cateringkøkken. Det var hårdt arbejde men også en rigtig god erfaring at få med sig, når man skal ud at søge arbejde i køkkenerne. Oveni det fik de også et gratis armbånd til Festivalen, så de kunne gå over og nyde musikken og deltage i festlighederne.

4 4 ERNÆRINGSassistenten FoU-projekt UCR har arbejdet på en ny og forbedret praksis på hovedforløbet. Progression i hovedforløbet på ernæringsassistent uddannelsen Af Henrik Dyrby Mogensen I foråret 2006 fik vi bevilget penge af Undervisningsministeriet til et FoU-projekt (Forsøgs- og Udviklingsprojekter gennemført inden for erhvervsskole-, social- og sundhedsskole-, landbrugsskole- og EGU-området). Projektet skulle gennemføres i et samarbejde med en anden erhvervsskole. Det der er vigtigt med projekter af denne type er, at de gerne skal give erfaringer, der kan ændre (forbedre!) praksis på skolerne og gerne også inspirere andre. Nedenstående artikel beskriver derfor både de intentioner, der var med projektet, samt de synlige resultater, der er kommet ud af det, som nu er blevet en del af praksis omkring hovedforløbet på ernæringsassistentuddannelsen på Uddannelsescentret i Roskilde. Projektets formål var at udvikle lærernes pædagogiske værktøjskasse for at optimere elevernes indlæring og synliggøre både den personlige og den faglige progression på hovedforløbet. Hensigten var at udvikle modeller, som øger den faglige og den personlige progression i elevens samlede uddannelsesforløb gennem et øget skole/virksomheds-samspil. Arbejdet var delt i to arbejdsgrupper, hvor den ene var en skoledel med lærere fra UCR og den anden en skole/ virksomhedsdel med lærere fra CEUS og UCR samt to virksomheder. Dertil kom inspiration fra andre skoler og andre uddannelser som f.eks. Sosu. Skoledelen på UCR skulle Udvikle og udvide kommunikationsværktøjerne mellem de tre parter i en oplæringssituation nemlig skolen, virksomheden og eleven. Øge elevens fokus på egen læring vha. redskaber som: refleksion, logbog, selvevaluering og synliggørelse af mål og delmål. Gøre undervisningen mere praksisnær vha. casepædagogik og action-learning forløb. Gøre undervisningen mere individuel ved at tage højde for elevernes forskellige læringsstile. Den nye lærerrolle med fokus på lærerens rolle som coach og vejleder for eleven. Succeskriterierne var At elever og praktiksteder som indgår i forsøgene oplever at de nye tiltag øger progressionen. At praktiksteder og lærere oplever et øget kendskab til hinandens verdener. At de nye pædagogiske tiltag bliver implementeret i undervisningen på en sådan måde at de også anvendes efter projektets afslutning. At der bliver etableret kommunikationsveje og metoder mellem skole og praktiksted som kan fungere efter projektets afslutning. Erfaringer og fremtidigt arbejde Vi har undervejs i forløbet afprøvet mange forskellige ting. Noget af det vigtigste, vi har arbejdet med, er samtaler mellem elev og kontaktlærer (samt i nogle sammenhænge praktikstedet) som værktøj til at øge den enkelte elevs progression. Samtalerne giver plads til at arbejde målrettet med den enkelte og eleven oplever den personlige fokus som styrkende for arbejdet med uddannelsen. Vi er nået frem til følgende samtaler, der er en integreret del af uddannelsen her: Introduktionssamtale ved start på 1. skoleperiode inden for de første 14 dage Midtvejssamtale Afsluttende samtale først med eleven alene, og derefter overlevering til praktikstedet. 3-partssamtale i praktikken Opsamlingssamtale på 2. skoleperiode Selvevaluering Hertil kommer at vi har fået meget fokus på selvevaluering. Efter hvert modul også i gruppeopgaver er der en individuel elektronisk procesevaluering. Evalueringen tager udgangspunkt i arbejdet med opgaven og i, hvordan den enkelte elev har arbejdet med denne. Resultatet bruges dels i forbindelse med evalueringen af opgaverne og dels inddrages elevens svar i samtalerne.

5 ERNÆRINGSassistenten 5 Elevforeningen på Uddannelsescentret i Roskilde Opgaver på skolen Opgaverne tager så vidt det er muligt udgangspunkt i praksis og er baseret på casepædagogik. Vi prøver så vidt det er muligt at ramme virkeligheden, så eleverne har mulighed for at relatere til denne i opgaveløsningen. Derudover arbejder vi med niveaudelte opgaver på flere måder. Dels opgaver, hvor de konkrete niveauer er nævnt, så eleven kan vælge ud fra overskud/ambitionsniveau. Dels modulopgaver, der er formuleret meget bredt med mange elementer. Her sker valg af ambitionsniveau løbende sammen med vejlederen. Hjemmesiden I forbindelse med projektet har vi arbejdet en del med at gøre vores materialer tilgængelige på hjemmesiden. Fra forsiden kan man klikke på Ernæringsassistent, hvor man kommer ind til følgende menu: Under praktiksteder er der en del under punkter: I foråret blev der nedsat en bestyrelse, som fremover skal tage initiativ til aktiviteter for tidligere ernæringsassistentelever på UCR. Bestyrelsen består af: Formand Benita Andersen, afsluttede april 2001 Næstformand Bente Jensen, afsluttede april 2001 Sekretær Tasha Hendriksen, afsluttede november 2006 Bestyrelsesmedlemmer Rikke Jensby, afsluttede november 2006 Lynge Karlsson, afsluttede november 2002 Det første arrangement blev til en hyggelig aften med idéer til påskens chokolade- og marcipanæg. Der blev spist dejlig mad i selskab med andre ernæringsassistenter, der har taget deres uddannelse på skolen, og der blev snakket, grinet og kigget på gamle klassebilleder. Kunne du tænke dig at komme med til det næste årlige arrangement, sidste torsdag i september, så skal du tilmelde dig vores mailliste, da posten vedr. elevforeningen fremover kun vil blive udsendt elektronisk. Send en mail til sekretær Birgit Pedersen Har du ikke mulighed for at modtage mailpost så kontakt skolen på tlf Man kan finde de opgaver, som eleverne arbejder med på uddannelsen typisk ½ år bagud. Skolekalender og skolens lokale undervisningsplan er også tilgængelige herfra. Derudover er noget af arbejdet med FoU-projektet tilgængelig. Det vigtigste element her er Uddannelsesguiden, der kan downloades fra hjemmesiden. Uddannelsesguiden er et læringsværktøj til den enkelte elev, der sendes ud fra UCR, når eleven har indgået en uddannelsesaftale. Den rummer forskellige læringsværktøjer, bl.a. noget om refleksion, samtaler, arbejdet med praktikopgaver m.m. Idéen er, at uddannelsesguiden er elevens, men forhåbentlig kan den også bruges i et samarbejde med praktiksted og skole. Sølvmedaljer Ved svendeprøverne i efteråret 2007 har fire af UCR s elever fået karakteren 12 i alle tre dele af svendeprøven. De flotte resultater udløser en sølvmedalje fra Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen. Vi siger tillykke til: Chrestina Toft Rusbjerg Rikke Lindhardt Nielsen Anne Mette Møller Lene Anette Gravgaard Jensen

6 6 ERNÆRINGSassistenten IFFOS vokser Af Karina Kyhn Andersen I maj-nummeret af Ernæringsassistenten præsenterede Gitte Gross VIFFOS strategi og formål Nu, et halvt år efter er aktiviteterne mange. For eksempel kommer mere eller mindre lødige fødevarer under kritisk behandling i TV2 s Go morgen Danmark, ligesom Viffos leverer fødevaretests til både Politiken og Søndagsavisen. Morgenmadsprodukter til børn kan være et sandt orgie af sukker og lavt fiberindhold. Det ville producenten Quaker gøre noget ved, og i samarbejde med VIFFOS er det nye ernæringsrigtige produkt Mini Fras kommet på dagligvarehylderne. Hovedformålet med arbejdet i Viffos er at finde ny viden om fødevarer og sundhed, der kan forny uddannelserne på fødevareområdet. De fleste af medarbejderne i VIFFOS kommer fra Uddannelsescentret i Roskilde og CVU Sjælland, hvor de samtidig arbejder som undervisere. Ud over ny viden til uddannelserne giver det mulighed for kompetenceudvikling hos de involverede undervisere. Faglærerne Karina Kyhn Andersen og Gitte Svensson er med i flere VIFFOS-projekter. Blandt andet bliver der netop nu udviklet et spændende uddannelseskoncept om kulinarisk sensorik og kvalitetssikring tilpasset storkøkkener sammen med undervisere fra CVU Sjælland. Inspirationskonference 4. september 2007 Af Hanne Langager For anden gang gennemførte Uddannelsescentret i Roskilde en inspirationskonference for storkøkkenbranchen. I år var emnerne Kvalitetsstyring, dokumentation og kulinarisk kvalitet. Konferencen samlede ca. 75 gæster fra branchen som hørte oplæg af Anne Marie Beck, der kiggede i krystalkuglen og kom med bud på, hvilke krav der vil komme til kvalitetsstyring i plejehjemskøkkenerne i fremtiden. På konferencen var der lejlighed til at stifte bekendtskab med Videncenter for fødevarer og sundhed, VIFFOS, som har til huse på Uddannelsescentret i Roskilde. Medarbejdere fra VIFFOS kom med bud på hvordan kulinarisk kvalitet og hygiejnisk kvalitet kan supplere hinanden. Køkkenchef Kirsten Sivertsen fra Det sunde køkken på Holbæk sygehus delte på inspirerende vis ud af sine og medarbejdernes erfaringer med at indføre LEAN begrebet i køkkenet. På markedspladsen var der lejlighed til at komme i dialog med oplægsholderne og de repræsenterede ud - dan nelsesinstitutioner samt til at få en bid brød. Næste inspirationskonference er planlagt til foråret Livet omkring måltidet Af Hanne Langager Tværfaglige kurser for pleje- og køkkenpersonale om Livet omkring måltidet i samarbejde med Social og sundhedsskolen i Greve. Uddannelsescentret i Roskilde samarbejder med Social og sundhedsskolen i Greve om kompetenceudvikling af medarbejderne i ældreplejen og særligt i leve-bo miljøer. På baggrund af samarbejde gennem længere tid har de to skoler efterhånden opbygget et stort kendskab til hinanden og kan derfor tilbyde kurser, hvor især tværfagligheden kommer i spil.

7 ERNÆRINGSassistenten 7 Camilla blev årets Food Fighter Igen i år er Uddannelsecentret i Roskilde Slagteriskolen repræsenteret blandt vinderne i konkurrencen om årets Food Fighter. Denne gang drejer det sig om Camilla Elkjær Christensen, der er ved at uddanne sig til ernæringsassistent. En Food Fighter er en elev i fødevarebranchen, der brænder for en høj faglighed, for den gode mad og for god kvalitet i fremtidens fødevarer. Danish Meat Association afholder konkurrencen, hvor lærepladserne rundt om i landet opfordres til at indstille deres elever, hvis de har holdninger til kvalitet i fødevarebranchen og viser initiativ, der følger op på holdningerne. Camilla er elev på Rigshospitalets Centralkøkken, hvor hun blandt andet har været med til at starte Rigshospitalets Diætteam, der laver superkost a la carte til underernærede patienter med en lille appetit. Og her var køkkenchef Anne Lis Olsen ikke i tvivl, da hun indstillede Camilla til konkurrencen: Camilla er meget moden af sin alder, og hun er grundig til sit arbejde. Hun ønsker at gøre noget for maden, og hun elsker at få noget godt ud af råvarerne. Camilla er dygtig både ernæringsmæssigt og hygiejnemæssigt, hun er vellidt, og vi ønsker det bedste for hende, siger Anne Lis Olsen. Årets Food Fighter Af Jesper Petersen The Big Apple Præmien var en uge til New York sammen med de syv øvrige Food Fighters, der er udvalgt blandt kokke, butiksslagtere, ernæringsassistenter og professionsbachelorer i ernæring og sundhed. Her fik Camilla og de andre en oplevelsestur ud over det sædvanlige. De var blandt andet på besøg i køkkenet i FNs hovedkvarter, og de serverede suppe for fattige i Holy Apostles Soup Kitchen. De mødtes til en faglig og hyggelig snak med Claus Meyer, og de spiste middag på en af Gordon Ramsays restauranter. Jeg synes jeg jo bare, at turen har været super fed. Jeg er virkelig glad for, at jeg fik denne oplevelse med i bagagen, siger Camilla. Store planer Når Camilla er færdig med sin uddannelse, vil hun gerne ud og se verden og få lidt erfaring. Hun vil gerne til udlandet og undervise, og det må meget gerne være Afrika, for her er der mange steder brug for god vejledning i ernæring. Senere vil hun gerne videreuddanne sig til Professionsbachelor i ernæring og sundhed, og længere ude i fremtiden vil hun gerne være selvstændig med speciale i firmafrokoster. Har du en Food Fighter i dit køkken? så indstil ham eller hende til en inspirerende gastronomisk oplevelsestur til New York. Nej, en Food Fighter er ikke en, der fægter med porrer på slagmarken, skyder med flæskesteg i katapulten eller hælder varm sovs udover borgmuren. En Food Fighter er en ung elev, der gør sig særligt bemærket ved at have holdninger og stille krav til kvalitet og faglighed i fødevarebranchen. Hvert år kårer Danish Meat Association otte elever, der kæmper for fremtidens fødevarekvalitet og som er ved at uddanne sig til kok, slagter, ernæringsassistent, cater eller professionsbachelor i ernæring og sundhed. De er minimum 20 år, tager initiativ, er inspirerende, de vil noget med deres fag, og de brænder for den gode mad. Så hvis du har en Food Fighter i dit køkken, som du gerne vil belønne med en oplevelse ud over det sædvanlige, og med alt betalt, kan du indstille ham eller hende til Food Fighter 2008 inden 1. juni på hjemmesiden: I det seneste projekt Fra flerfaglighed til tværfaglighed har der været fokus på udvikling af tværfagligheden og den tværfaglige lærer. Omdrejningspunktet i forløbene har været Livet omkring måltidet. I projektet har de to skoler i samarbejde afviklet kurser for ca.120 medarbejdere i henholdsvis Roskilde og Lejre kommune. Set fra en køkkenfaglig vinkel er det meget glædeligt at erfare, at plejepersonalet kan se store fordele i at lære mere om mad og måltider til deres borgere. Før i tiden stod personalet på nakken af hinanden for at tage tallerkenerne af bordet. Nu har hvert bord fået en værtinde og andet personale skal holde sig væk, fortæller en kursist. Projektet har for de implicerede lærere båret præg af stor begejstring og indsigt i, hvordan det tværfaglige samarbejde mellem social og sundhedspersonale og køkkenpersonale kan fremmes. Ønsker du flere oplysninger om tværfaglige kurser med fokus på mad og måltider, kan det læses på hjemmesiderne: og eller kontakt kursuskonsulent Hanne Langager tlf

8 Kontakt os Uddannelsescentret i Roskilde Maglegårdsvej Roskilde Tlf Inspektør, Ernæringsassistentuddannelsen Hanne Christensen Tlf Inspektør, AMU Hans Gustav Christensen Tlf Uddannelsesog erhvervsvejleder Lars Schnoor Tlf Uddannelsesog erhvervsvejleder Monika O. Kromann Tlf Se kurser Din nye kollega og klassekammerat kommer måske fra Sverige! Påtänkar du utbildning i Danmark? Af Karina Kyhn Andersen UCR s stand på messen blev kåret som den flotteste pga. samspillet mellem lys, farver og budskab. Sætningen er halvsvensk og blev gentaget et par hundrede gange af UCR s udsendte den 25. september 2007 på Malmös store job- og uddannelsesmesse. Utbildning er svensk for uddannelse og det var netop dét, UCR repræsenterede. Med Øresundsbroen er Danmark og Sverige kommet meget tættere på hinanden, og dette åbner op for, at unge svenskere kan uddanne sig til köksbiträder (ernæringsassistent) eller styckare (slagter) i Danmark. Job i Danmark Jobmulighederne i København og omegn er særdeles gunstige, og messestanden var godt besøgt ikke mindst fordi produktionskøkkenet og slagterbutikken venligst havde forsynet os med lækre smagsprøver på grissini og egnspølser. Faglærer Karina Kyhn Andersen (ernæringsassistent) og Christian Friis (detailslagter) i selskab med Anders Bowall- Jensen (international konsulent) og Rune R Nissen (uddannelseskonsulent) fik uddelt hen imod 200 stk. informationsmateriale om UCR s uddannelser samt invitationer til åbent hus på skolen. Svensk besøg Den 23. oktober 2007 stod skolen så åben for svensk besøg. 13 potentielle elever krydsede Øresund og brugte det meste af dagen på at skaffe sig yderligere information om skolen og uddannelserne og så selvfølgelig på at blive introduceret til kunsten at lave dansk smørrebrød fra bunden! Uddannelsescentret i Roskilde håber på i nær fremtid at kunne sige hejsan til mange nye elever fra den anden side af sundet! Forsidefoto Finn Fons Redaktion Jesper Christian Petersen (ansv.) Design og produktion Tryk KLS Grafisk Hus Citater Eftertryk og citat tilladt med kildeangivelse

Ernærings. assistenten. Bland jer i debatten!

Ernærings. assistenten. Bland jer i debatten! Ernærings assistenten 6 MAJ / 2007 2 Reform på vej igen 3 Sundhed skal tænkes med 5 Inspirationskonference part II 5 Sølvmedaljer 5 Har du en Food Fighter i dit køkken? 6 Ny karakterskala fra 1. august

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Tillæg til: Lokal undervisningsplan, januar Ernæringsassistent / ernæringshjælper. Erhvervsskolerne Aars

Tillæg til: Lokal undervisningsplan, januar Ernæringsassistent / ernæringshjælper. Erhvervsskolerne Aars Tillæg til: Lokal undervisningsplan, januar 2015 Ernæringsassistent / ernæringshjælper Erhvervsskolerne Aars Den lokale undervisningsplan for ernæringsassistentuddannelsens hovedforløb er udarbejdet i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Gastronom Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Service i institutionskøkkener - Kunden i centrum Nr. 46501 Udviklet af: Gitte Svensson Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Maglegårdsvej

Læs mere

Mange uddannelsesveje for ernæringshjælpere og ernæringsassistenter. Temadag 2. april 2009 Maj-Britt Duus

Mange uddannelsesveje for ernæringshjælpere og ernæringsassistenter. Temadag 2. april 2009 Maj-Britt Duus Mange uddannelsesveje for ernæringshjælpere og ernæringsassistenter Temadag 2. april 2009 Maj-Britt Duus + Uddannelsesaftaler Uddannelsesvej -under 25 år ingen Under 25 år 9. Klasse Ingen Grundforløb mad

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 0 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 39 om uddannelserne i den

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Tværfagligt samarbejde om måltider til ældre 42934 Udviklet af: Birgitte Højlund

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: 21. maj 2008 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne

Læs mere

Udmøntningen af dogmerne i forhold til rammer for elever over og under 25 samt talentspor beskrives nedenfor.

Udmøntningen af dogmerne i forhold til rammer for elever over og under 25 samt talentspor beskrives nedenfor. Den pædagogiske erhvervsuddannelsesreform SOPU har valgt at fokusere på fire særlige indsatsområder i forbindelse med EUD reformen. Dogmerne har sit udgangspunkt i skolens fælles pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

assistenten Elever skaber udvikling på arbejdspladsen, og vi lærer alle sammen noget af det. Hansen, ledende økonoma.

assistenten Elever skaber udvikling på arbejdspladsen, og vi lærer alle sammen noget af det. Hansen, ledende økonoma. 1 assistenten JUNI / 2004 Velkommen til Køkkenassistenten..... 2 Nye muligheder for at indgå uddannelsesaftale........... 2 Alle veje fører til Rom......... 3 Elever skaber udvikling......... 4 Kursusoversigt............

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

PRAKTIKPLADS - SOSU SJÆLLAND PRAKTIKPLADS SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT PÆDAGOGISK ASSISTENT

PRAKTIKPLADS - SOSU SJÆLLAND PRAKTIKPLADS SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT PÆDAGOGISK ASSISTENT PRAKTIKPLADS - SOSU SJÆLLAND PRAKTIKPLADS SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT PÆDAGOGISK ASSISTENT Social- og sundhedsuddannelserne - opbygning og muligheder for videreuddannelse Kære

Læs mere

Så er der serveret Fru Jørgensen

Så er der serveret Fru Jørgensen KRAM Madservice proaktiv omtanke ambitiøs Velkommen til præsentation af projekt: Så er der serveret Fru Jørgensen Historie 1996 Etablering af KRAM I/S 1997 1998 Implementering af Cap Cold og MAP 1999 1.

Læs mere

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110 De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD En introduktion for nye medlemmer Juni 2007 Varenr. 6110 Praktisk vejledning til nye medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne

Læs mere

Ernærings. assistenten

Ernærings. assistenten Ernærings assistenten 4 DEC / 2005 2 Ny uddannelseschef 2 5 ud af 8 Food Fighters er Slagteriskoleelever 4 Et slag for smagen 5 Sultne efter mere 6 700 gange frokost og aftensmad, 1750 madpakker og så

Læs mere

Der var en uformel præsentation og velkomst af deltagerne i LUU. Der er endnu ikke udnævnt en repræsentant fra Randers Kommune.

Der var en uformel præsentation og velkomst af deltagerne i LUU. Der er endnu ikke udnævnt en repræsentant fra Randers Kommune. Referat fra lokalt uddannelsesudvalg (LUU) For det pædagogiske område 8. september 2011 kl. 13.00 16.00 Deltagere Hanne Nielsen, Karin Mathiesen, Jørgen Nielsen, Jonna Lauritsen, Birgit Nielsen, Kenneth

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: 15.juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse 329 af 11.04.12 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

Gastroskolen. Nyt tilbud til ledige. ernæringshjælper eller andet håndværk med mad.

Gastroskolen. Nyt tilbud til ledige. ernæringshjælper eller andet håndværk med mad. Nyt tilbud til ledige Gastroskolen Et 6-ugers kompetenceforløb for dig som er eller gerne vil være kok, delikatesseassistent, smørrebrødsjomfru, cater, gastronom, tjener, ernæringsassistent, ernæringshjælper

Læs mere

Klar til fremtiden rundt om måltidet UCR.DK

Klar til fremtiden rundt om måltidet UCR.DK Klar til fremtiden rundt om måltidet UCR.DK 3UCR 4 uddannelser 5 Musicon 6 Danmarks førende 7 Oplevelser Klostergårdsvej 56 4000 Roskilde Tlf. 46 4 1 0 Mobil 40 25 05 47 www.bjentreprise.dk Center for

Læs mere

I praktik på Aarhus Universitetshospital

I praktik på Aarhus Universitetshospital I praktik på Aarhus Universitetshospital Uge 46: 14. 17. november 2016 Introduktion til Social og sundhedsassistent Serviceassistent Lægesekretær Ernæringsassistent Velkommen som praktikant på Aarhus Universitetshospital

Læs mere

MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN

MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN 1 22 KÆRE BORGER i Fredericia Kommune Politikkens mål er at bevare, fremme og støtte arbejdet med Længst Mulig I Eget Liv. Fokus skal derfor være på muligheder frem for

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

CERTIFICERING. k ØD CUISINIER. Kom dine kunder i møde med store smagsoplevelser

CERTIFICERING. k ØD CUISINIER. Kom dine kunder i møde med store smagsoplevelser CERTIFICERING k ØD CUISINIER Kom dine kunder i møde med store smagsoplevelser Danmarks Slagteriskole ZBC Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 2 zbc.dk k ØD CUISINIER k ØD CUISINIER er en ny uddannelse,

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Værktøjer til risikoanalyse i madproduktionen Nr. 47 256 Udviklet af: Heidi Friis Hansen, Erhvervsakademi Sjælland, VIFFOS Maj-Britt Duus, Uddannelsescentret

Læs mere

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010 om

Læs mere

Referat fra PA LUU møde den 19/11, 2014.

Referat fra PA LUU møde den 19/11, 2014. 24-11-2014 Referat fra PA LUU møde den 19/11, 2014. Selandia Park 8, Demonstrationsstuen, 4100 Ringsted. Referent: Merete Frank Christensen Velkomst/Marianne Frederiksen. FOA har opfordret skolen til at

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

VELKOMMEN TIL VIFFOS NYHEDSBREV

VELKOMMEN TIL VIFFOS NYHEDSBREV VELKOMMEN TIL VIFFOS NYHEDSBREV VIFFOS er kendt for sine sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende initiativer i Danmark indenfor fødevare og sundhedsområdet som projektmagere, og som rådgivere for såvel

Læs mere

UNDERVISER JACOB LYKKE HANSEN DECEMBER 2015 ERHVERV I GRUNDFORLØB PÅ SOCIAL & SUNDHEDSSKOLEN HERNING. Forside

UNDERVISER JACOB LYKKE HANSEN DECEMBER 2015 ERHVERV I GRUNDFORLØB PÅ SOCIAL & SUNDHEDSSKOLEN HERNING. Forside Forside Rapport ultimo 2015 1 Indholdsfortegnelse Forside... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Problemanalyse... 3 Mål... 3 Indsats/aktiviteter... 4 Resultater... 5 Læring... 6 2 Problemanalyse Som beskrevet

Læs mere

Menuplanen et værktøj udviklet til daginstitutioner

Menuplanen et værktøj udviklet til daginstitutioner Menuplanen et værktøj udviklet til daginstitutioner Et elektronisk værktøj til daginstitutioner Menuplanen henvender sig til daginstitutioner, der ønsker et værktøj, der kan sikre, at maden på børnenes

Læs mere

APPETIT PÅ LIVET. Mad- og måltidspolitik for ældre i Københavns Kommune 2012-2016

APPETIT PÅ LIVET. Mad- og måltidspolitik for ældre i Københavns Kommune 2012-2016 APPETIT PÅ LIVET Mad- og måltidspolitik for ældre i Københavns Kommune 2012-2016 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal tilbyde velsmagende og nærende mad, og måltiderne skal være med til at skabe fællesskaber

Læs mere

Referat fra møde i LUU SOSU for SOSU Sjælland

Referat fra møde i LUU SOSU for SOSU Sjælland Referat fra møde i LUU SOSU for SOSU Sjælland Onsdag d.02.10.2013. Referent: Merete Frank Christensen 1. Opgørelse over frafald på SSH- og SSA-uddannelsen. SOSU Sjælland har fået lavet en opgørelse over

Læs mere

Lokalt uddannelsesudvalg for: Ernæringsassistentuddannelsens. Efteruddannelse. Referat. Udvalgsmøde 12:00 14:30

Lokalt uddannelsesudvalg for: Ernæringsassistentuddannelsens. Efteruddannelse. Referat. Udvalgsmøde 12:00 14:30 Tid & sted: Tirsdag d. 20. januar 2015 Udvalgsmøde 12:00 14:30 Deltagere: Arbejdsgiversiden: Danske Regioner: Uddannelseskoordinator Inge Sønke, IS (formand for LUU ERA) Køkkenchef Hanne Jensen, HJ (afbud)

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

veje til den gode praktik

veje til den gode praktik veje til den gode praktik SOCIAL OG SUNDHEDSSKOLEN HERNING indholdsfortegnelse FORORD SIDE 3 INDLEDNING SIDE 4 TO SIDER AF SAMME SAG SIDE 6 FORUDSÆTNINGER FOR EN GOD PRAKTIKUDDANNELSE SIDE 7 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

assistenten 2 UDDANNELSEN SKIFTER NAVN Fra 1. juli skifter uddannelsen navn til ernæringsassistent 4 ET KØKKEN, DER FORTÆLLES

assistenten 2 UDDANNELSEN SKIFTER NAVN Fra 1. juli skifter uddannelsen navn til ernæringsassistent 4 ET KØKKEN, DER FORTÆLLES 3 assistenten JUN / 2005 2 Tilbage til mesterlæren? 2 Uddannelsen skifter navn 3 Svendeprøven set med en faglærers briller 4 Et køkken, der fortælles historier om 6 Kompetenceudvikling i leve-bo miljøer

Læs mere

Information om avanceret- og ekspertniveau -samt talentspor

Information om avanceret- og ekspertniveau -samt talentspor Information om avanceret- og ekspertniveau -samt talentspor Indhold Intentionerne bag EUD-reformen... 2 Præstationsstandarder... 2 Avanceret niveau... 2 Ekspertniveau... 2 Randers Social- og Sundhedsskoles

Læs mere

ANSVAR indhold anerkendelse

ANSVAR indhold anerkendelse MERE END ET GODT JOB ANSVAR indhold anerkendelse Pædagogisk assistentuddannelse Børne- og Kulturchefforeningens Årsmøde 11.-13. november 2009 En investering i arbejdsglæde, der betaler sig www.godtjob.dk

Læs mere

Referat. Dato: Torsdag den 10. april 2014 kl til Emne: Referat fra mødet

Referat. Dato: Torsdag den 10. april 2014 kl til Emne: Referat fra mødet Referat Udvalg: PASS Dato: Torsdag den 10. april 2014 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat fra mødet Tilstede: Nanna Højlund, FOA, formand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Jette Hovedskov, Danske regioner

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

LUU PAU Dato: 16. december Kl. 9:00-11:00 Sted: Social- og Sundhedsskolen i Fredericia lokale 304

LUU PAU Dato: 16. december Kl. 9:00-11:00 Sted: Social- og Sundhedsskolen i Fredericia lokale 304 LUU PAU Dato: 16. december 2015. Kl. 9:00-11:00 Sted: Social- og Sundhedsskolen i Fredericia lokale 304 Deltagere: Annie Hansen, Jørgen Nitschke, Carina Rasmussen, Hanne Dorte Iversen, Grethe Buch, Pia

Læs mere

Side 1 af 7 12/09/2013 infonyt Frisøruddannelsen December 2013 Svendeprøve Endnu en svendeprøve er veloverstået. På billederne herover ses nogle af modellerne fra svendeprøven i november 2013. 24 elever

Læs mere

På denne baggrund fremsender Metalindustriens uddannelsesudvalg et oplæg vedrørende denne ændring til ministeriets videre behandling.

På denne baggrund fremsender Metalindustriens uddannelsesudvalg et oplæg vedrørende denne ændring til ministeriets videre behandling. Undervisningsministeriet Vester Voldgade 123 1552 København V. 1) Uddannelsens formål og hvilken erhvervsfaglig fællesindgang eller fællesindgange uddannelsen agtes tilknyttet. 2) De beskæftigelsesområder,

Læs mere

Måltidsbarometeret i praksis

Måltidsbarometeret i praksis Måltidsbarometeret i praksis En drejebog til hvordan redskabet kan anvendes til at evaluere og forbedre kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere.. Kulinarisk kvalitet Samarbejde. og kommunikation

Læs mere

Kvalitet i elevens uddannelse ved brug af den personlige uddannelsesplan.

Kvalitet i elevens uddannelse ved brug af den personlige uddannelsesplan. Kvalitet i elevens uddannelse ved brug af den personlige uddannelsesplan Baggrund: I det sidste år har vi bevidst arbejdet med at forbedre kvalitet i arbejdet med den personlige uddannelsesplan er er arbejdet

Læs mere

Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN for Analyse af strukturforløb inden for institutionskøkkenområdet

Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN for Analyse af strukturforløb inden for institutionskøkkenområdet Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN for Analyse af strukturforløb inden for institutionskøkkenområdet Projektnr.: 136146 Projektpulje: EVUK6915 MJJ Januar 2014 Efteruddannelsesudvalgets handlingsplan

Læs mere

Danny & Victor GHO 27-01 / 2015. Kok. Opgaven er udarbejdet af: Danny Møller Victor Mortensen. Vejleder/underviser: Jytte Niels

Danny & Victor GHO 27-01 / 2015. Kok. Opgaven er udarbejdet af: Danny Møller Victor Mortensen. Vejleder/underviser: Jytte Niels Kok Opgaven er udarbejdet af: Danny Møller Victor Mortensen Vejleder/underviser: Jytte Niels Afleveringsdato: 27. Januar 2015 Klokkeslæt: 14:10 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Emne/problemformulering...?

Læs mere

Dagsorden. LUU møde. Torsdag den 3. april 2014 fra klokken 8.30 til 11.30. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa Lokale 0.8

Dagsorden. LUU møde. Torsdag den 3. april 2014 fra klokken 8.30 til 11.30. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa Lokale 0.8 Dagsorden LUU møde Torsdag den 3. april 2014 fra klokken 8.30 til 11.30 Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa Lokale 0.8 Side 2 af 5 3 fagkyndige medlemmer repræsenterende kommunerne i Sønderjylland:

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg - Fødevarer, jordbrug og oplevelser

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg - Fødevarer, jordbrug og oplevelser Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg - Fødevarer, jordbrug og oplevelser GRUPPE Det lokale uddannelsesudvalg Fødevarer, jordbrug og oplevelser MØDE Dagsorden til møde i det lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Dagsorden. Referat fra Skolepraktikrådsmøde 30. august 2011

Dagsorden. Referat fra Skolepraktikrådsmøde 30. august 2011 Referat fra Skolepraktikrådsmøde 30. august 2011 Fra praksis Annette Dippel Larsen, Ruth Skriver, Mette Kitnæs, Anne-Marie Sørensen, Stefi Olesen, Vera Larsen, Susanne Pallesen, Birgit Søndergaard Fra

Læs mere

SKOLE-PRAKTIKMØDE SOSU ASSISTENTER

SKOLE-PRAKTIKMØDE SOSU ASSISTENTER SKOLE-PRAKTIKMØDE SOSU ASSISTENTER Tidspunkt: 3. september 2009 Deltagere: Arbejdsgivere, praktikansvarlige og skolen Referent: Anne Høyrup Referat AD 1. orientering vedrørende SOSU uddannelsen Fællestaxameteret

Læs mere

Side 2 / AMU-kurser for praktikvejledere i SOSU-uddannelsen

Side 2 / AMU-kurser for praktikvejledere i SOSU-uddannelsen AMU-kurser for praktikvejledere i SOSU-uddannelsen Lene Halberstadt og Jette Lohse Studieunit Indre by/østerbro, Sundhedsforvaltningen, Københavns Kommune www.kk.dk Side 2 / AMU-kurser for praktikvejledere

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk Formativ evaluering (Løbende evaluering) Formålet med den løbende evaluering er at afdække elevens tilfredshed med og udbytte af undervisningen. Hensigten er, at lærer og elev kan indrette den videre undervisning

Læs mere

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 sætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 Herningsholm Erhvervsskole Frisørafdeling Overordnet målsætning Afdelingens overordnede mål er at formidle en relevant, pædagogisk og virkelighedsnær undervisning for

Læs mere

- Hvad har målet været? - Hvad har der primært været fokus på?

- Hvad har målet været? - Hvad har der primært været fokus på? Undervisningsdifferentiering v.h.a. IKT: Mercantec (levnedsmiddel) Dokumentation af læringsproces via PhotoStory inden for levnedsmiddel 1. Introside PR-side om forløbet. - Hvad er det vigtigt at slå på?

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 13. juni 2008. Anlægsgartner Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen anlægsgartner

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Sjælland, Øerne og Hovedstaden Mødevært: Integrationskoordinator Simon Knudsen, føtex Sted: føtex, Vesterbrogade 74-76,

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere

MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN

MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN 1 2 3 KÆRE BORGER i Fredericia Kommune Politikkens mål er at bevare, fremme og støtte arbejdet med Længst Mulig I Eget Liv. Fokus skal derfor være på muligheder frem for

Læs mere

Portfolio i erhvervsuddannelserne

Portfolio i erhvervsuddannelserne Portfolio i erhvervsuddannelserne Undervisningsministeriets temahæfteserie nr. 5 2008 Indhold 4 Introduktion 5 Portfolio i erhvervsuddannelserne 5 To former for portfolio 6 Portfolio som evalueringsmetode

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid

Fra ufaglært til faglært på rekordtid Fra ufaglært til faglært på rekordtid Program Generelt om Grunduddannelse for voksne (GVU) - hvad er GVU? - hvilke kriterier skal GVU-ansøgerne opfylde? - hvordan er processen? Hvad er GVU? Med en GVU

Læs mere

ERNÆRINGS HJÆLPER PJECE MØD TO AF DEM HER OG LÆS OM DE FUNKTIONER, ERNÆRINGS- HJÆLPERE KAN UDFYLDE I KØKKENER BLIV KLOGERE PÅ ERNÆRINGS- HJÆLPERNE

ERNÆRINGS HJÆLPER PJECE MØD TO AF DEM HER OG LÆS OM DE FUNKTIONER, ERNÆRINGS- HJÆLPERE KAN UDFYLDE I KØKKENER BLIV KLOGERE PÅ ERNÆRINGS- HJÆLPERNE ERNÆRINGS HJÆLPER - en kostfaglig ressource i både små og store køkkener PJECE BLIV KLOGERE PÅ ERNÆRINGS- HJÆLPERNE MØD TO AF DEM HER OG LÆS OM DE FUNKTIONER, ERNÆRINGS- HJÆLPERE KAN UDFYLDE I KØKKENER

Læs mere

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat fra mødet Tilstede Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Lotte Meilstrup, FOA Jette Hovedskov,

Læs mere

6 Kursus- og aktivitetsoversigt 7 Kombinationsaftaler: Flere tangenter at spille på 8 Kompetenceudvikling for ansatte i leve-bo miljøer

6 Kursus- og aktivitetsoversigt 7 Kombinationsaftaler: Flere tangenter at spille på 8 Kompetenceudvikling for ansatte i leve-bo miljøer 2 assistenten NOV / 2004 2 Visitation for viderekommende 3 Tallerkenanretning på flere måder 3 Livsstilstimer 4 På den hårde måde 6 Kursus- og aktivitetsoversigt 7 Kombinationsaftaler: Flere tangenter

Læs mere

FAGLÆRT RENGØRINGSTEKNIKER (TRIN 1) SERVICEASSISTENT (TRIN 2) Uddannelsesmuligheden for at blive. indenfor rengøringsservice OPSTART UGE 38 2015

FAGLÆRT RENGØRINGSTEKNIKER (TRIN 1) SERVICEASSISTENT (TRIN 2) Uddannelsesmuligheden for at blive. indenfor rengøringsservice OPSTART UGE 38 2015 ERHVERVSUDDANNELSE RENGØRINGSTEKNIKER (TRIN 1) SERVICEASSISTENT (TRIN 2) Uddannelsesmuligheden for at blive FAGLÆRT indenfor rengøringsservice OPSTART UGE 38 2015 TRIN 1: RENGØRINGSTEKNIKER TRIN 2: SERVICEASSISTENT

Læs mere

Erhvervsuddannelsesreform

Erhvervsuddannelsesreform Erhvervsuddannelsesreform 2014-2015 Ursula Dybmose, KL Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner, PASS 1. september 2014 Indhold Reformens mål Grundforløbet Flytning af 7 uger Adgangskrav til hovedforløbet

Læs mere

Side 1 af 7 11/05/2013 InfoNyt Dyrepasseruddannelsen med specialet heste Efterår 2013 På dyrepasseruddannelsen ønsker vi at knytte en tæt kontakt til branchen, og derfor vil vi nu officielt udsende nyhedsbreve

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 20. maj 2008 tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i

Læs mere

Statusnotat: Kulinarisk madkvalitet på sygehuse i Region Sjælland.

Statusnotat: Kulinarisk madkvalitet på sygehuse i Region Sjælland. Bygninger & Service Alléen 15 4180 Sorø Att. Ole Hansen Roskilde den 30. december 2008 Statusnotat: Kulinarisk madkvalitet på sygehuse i Region Sjælland. Regionsrådet besluttede den 6. marts 2008 at bevilge

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Mad about food på AARHUS TECH Introduktionskursus for 8. klasse

Mad about food på AARHUS TECH Introduktionskursus for 8. klasse Mad about food på AARHUS TECH Introduktionskursus for 8. klasse 2017 AARHUS TECH Halmstadgade 6 8200 Aarhus N Tlf. 8937 3533 mail@aarhustech.dk EAN 5798000554221 Kontakt: Trine Bendix Jacobsen Tlf. 8937

Læs mere

ung til voksen sansestormerne.dk Vil du arbejde med mennesker Vil du arbejde med mad Skal du lære at stå på egne ben og klare din egen hverdag

ung til voksen sansestormerne.dk Vil du arbejde med mennesker Vil du arbejde med mad Skal du lære at stå på egne ben og klare din egen hverdag ? Skal du lære at stå på egne ben og klare din egen hverdag Vil du arbejde med mennesker Vil du arbejde med mad ung til voksen - forbereder dig til voksentilværelsen og giver dig hjælp til afklaring af

Læs mere

Fokus på kompetencemål. Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger

Fokus på kompetencemål. Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger Fokus på kompetencemål Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger Introduktion 3 Kompetencemål i erhvervsuddannelserne 6 Vigtigt at vide om grundforløbspakker og kompetencemål 8 Vigtigt at

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedelsesdato: 16. maj 2008 Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 04/03/2008 om

Læs mere

Referat af møde i Lokalt Uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne

Referat af møde i Lokalt Uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Referat af møde i Lokalt Uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Mandag den 14. juni 2010 kl. 9.00 12.00 på Social og Sundhedsskolen Syd Lokale 1.2. Medlemmer: Alice Andersen FOA næstformand

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Referat fra mødet i det lokale uddannelsesudvalg for VVS ved Uddannelsescenter Herning den 11. marts 2008

Referat fra mødet i det lokale uddannelsesudvalg for VVS ved Uddannelsescenter Herning den 11. marts 2008 Referat fra mødet i det lokale uddannelsesudvalg for VVS ved Uddannelsescenter Herning den 11. marts 2008 Deltagere: Afbud: Ordstyrer: Bue Bomm Jensen, Lars Troelsgaard, Bjarne Kristensen, Søren Mogensen,

Læs mere

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier www.madkonceptet.dk Frokostordning Catering Om os vores værdier Kontakt os Frokostordning Få en oplevelse hver dag kl. 12

Læs mere

APPETIT PÅ LIVET UDKAST MARTS 2012

APPETIT PÅ LIVET UDKAST MARTS 2012 APPETIT PÅ LIVET UDKAST MARTS 2012 MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK FOR ÆLDRE I KØBENHAVNS KOMMUNE 2012-2016 1 INDHOLD Forord...3 APPETIT PÅ LIVET...4 Madkvalitet...5 Det gode måltid...6 Det rette tilbud til den

Læs mere

Personlige uddannelsesplaner på tekniske erhvervsuddannelser

Personlige uddannelsesplaner på tekniske erhvervsuddannelser Personlige uddannelsesplaner på tekniske erhvervsuddannelser inspiration til udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Inspiration til udvikling Hæftets fire temaer fortæller om: Eleven og planen Om hvordan

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 2. oktober 2014 kl

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 2. oktober 2014 kl Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Christian Jørgensen Angela Kühl Jensen Anne-Mette Holm Sørensen Karsten Uno Petersen Anette Byriel Andersen

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

DAGSORDEN. Skole-praktikforum møde. D. 16. september 2015 kl på Social- og Sundhedsskolen. Referat

DAGSORDEN. Skole-praktikforum møde. D. 16. september 2015 kl på Social- og Sundhedsskolen. Referat Skole-praktikforum møde D. 16. september 2015 kl. 9-12 på Social- og Sundhedsskolen TIL STEDE: NINA JEXEN, ILSE SØRENSEN, INGE MARIE KRISTIANSEN, KAREN M LUND, ULLA LAURSEN, ANNE HØYRUP, EVA PEDERSEN,

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistentuddannelse

Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistentuddannelse Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistentuddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Hospitalstekniskassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Fra skolen: Afbud: Drøftelsespunkter

Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Fra skolen: Afbud: Drøftelsespunkter Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Irene Winter, Bente Juulsgaard, Kasper Soelberg, Ilse Rasmussen Fra skolen: Else Ravn Rasmussen, Lotte Herskind, Lonnie

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

TALENTSPOR PÅ HOVEDFORLØB

TALENTSPOR PÅ HOVEDFORLØB TALENTSPOR PÅ HOVEDFORLØB 1 Indhold Ny EUD-reform og talentudvikling... 2 Det lovmæssige... 2 Talentfag på social- og sundhedsuddannelsen og pædagogisk assistent... 3 Talentspor er fag på ekspertniveau...

Læs mere