Ernærings. assistenten. Årets Food Fighter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ernærings. assistenten. Årets Food Fighter"

Transkript

1 Ernærings assistenten 7 JAN / De første i bestyrelsen 3 Reform af ernærings assistentuddannelsen madpakker 4 Progression i hovedforløbet 5 Elevforening 5 Sølvmedaljer 6 VIFFOS vokser 6 Livet omkring måltidet 8 Din nye kollega og klassekammerat kommer måske fra Sverige! INDHOLD Årets Food Fighter side 7

2 2 ERNÆRINGSassistenten Fra venstre ses Hanne Østergaard, Tina Lauridsen og Else Erikstrup. Ernæringsassistenter kan nu glæde sig over at have fået to repræsentanter i skolens bestyrelse de første i skolens historie. Af Hanne Christensen og Jesper Petersen De første Uddannelsescentret i Roskilde har gennem tiden fået en langt bredere mangfoldighed af uddannelser end dengang, vi udelukkende skrev Slagteriskolen på visitkortene. Denne mangfoldighed skal afspejles i skolens bestyrelse, og det er den kommet til med de seneste to bestyrelsesmedlemmer Hanne Østergaard og Tina Lauridsen. else Erikstrup Hanne er udpeget af Kost & Ernæringsforbundet. Hun arbejder til dagligt som personalechef i KRAM Madservice og blev valgt ind i bestyrelsen i november Tina er ved at uddanne sig til ernæringsassistent på UCR og er i praktik i Det Sunde Køkken på Slagelse Sygehus. Hun blev valgt ind som elevrepræsentant i april De to mødtes til en snak med UCR s direktør Else Erikstrup, og det kom der bl.a. disse spændende ting ud af. Visioner Fælles for Tina og Hanne er, at de gerne vil gøre uddannelsen bedre og skabe mere fokus omkring ernæringsassistenternes kompetencer. Regeringen har stort fokus på skolemad, og jeg synes, det er vigtigt, at faglærte styrer måltidskonceptet med skolemad. Leve-bomiljøer er i fremdrift, og her er det også vigtigt, at fagligheden er til stede enten fysisk eller tilknyttet som konsulent. Desuden er det oplagt at samarbejde med kokke og smørrebrødsjomfruer på sygehuse og plejehjem for at højne tværfagligheden og supplere hinandens kompetencer, siger Hanne Østergaard. Det er vigtigt at uddannelsen bliver kendt tidligt allerede i folkeskolen, supplerer Tina Lauridsen. Ernæringsassistenterne ved mere om ernæring i forhold til kokkene, og der er rigtig gode videreuddannelsesmuligheder som fx procesteknolog eller professionsbachelor i ernæring og sundhed. Reform Den reform, der træder i kraft i august 2008, giver mulighed for trindeling. Her får man bevis på sine kompetencer allerede efter første trin, hvor man kan kalde sig ernæringshjælper. Der ligger en udfordring i at afklare kompetencerne på de to trin i uddannelsen, så begge trin kommer til deres fulde ret ude på arbejdspladserne. Det er utrolig vigtigt at ernæringshjælperens kompetencer er kendt i køkkenerne uddannelsen skal virke ude blandt de øvrige medarbejdergrupper, mener Hanne Østergaard. Og alle parter skal være trygge ved hinandens kompetencer og funktioner, og værdien af sund og veltillavet mad må absolut ikke undervurderes. Det er ekstremt vigtigt, supplerer Else Erikstrup. Desuden kræver det et godt benarbejde at få profileret uddannelsen og rettet den mod de rigtige målgrupper. Reformen lægger især op til, at de praktisk orienterede unge nu får en mulighed for at lægge billet ind hos virksomhederne med de faglige kompetencer, de får på trin 1. En anden målgruppe for ernæringshjælperne kan også være etniske kvinder, der har madlavning som en central del af deres kultur. Det er Else Erikstrup enig i: Vi samarbejder med branchen om initiativer for at rekruttere flere etniske kvinder til fagområdet bl.a. via Jobcentrene. Vi kan etablere særlige forløb med virksomhedspraktik koblet med kurser på UCR. Det kunne være individuelle forløb AMU-uddannelser. Skolen har fokus på, at køkkenerne kan få kvalificerede medarbejdere. Ernæringsassistentens rolle Hanne Østergaard og Tina Lauridsen er begge meget bevidste om, hvilken rolle ernæringsassistenterne skal have rundt omkring i køkkenerne. Det er en alsidig uddannelse der handler både om krop og kost og om det at producere maden. Man lærer hvorfor man gør de ting man gør. Til forskel fra kokken lærer vi meget om ernæring og dens betydning for sundhed, fortæller Tina. Hanne er enig og mener desuden, at ernæringsassistenten også har en vejlederrolle ud til brugeren. Ernæringsassistenten kan vejlede alle typer af patienter som fx diabetikere og underernærede. Der er stort behov for viden på det område, da der vil være fokus på det i fremtiden, og det er meget vigtigt at putte den nødvendige faglighed ind, når man vejleder brugeren.

3 ERNÆRINGSassistenten 3 Reform af ernæringsassistentuddannelsen Uddannelsescentret i Roskilde har været med til at revidere målpindene i uddannelsen og i fagene. Af Henrik Dyrby Mogensen I STARTEN AF EFTERÅRET 2007 fik jeg tilbuddet om at deltage i arbejdet med reform af ernæringsassistentuddannelsen i en arbejdsgruppe, der var nedsat af Fagligt Udvalg. Arbejdet bestod i at diskutere og komme med input til, hvad fremtidige ernæringsassistenter skal kunne. Opbygning Der sker en stor ændring i opbygning af bekendtgørelsen. Der vil fremover være en kort bekendtgørelse med fælles kompetencemål for indgangen, og så vil der være bilag for hver af uddannelserne under den nye fællesindgang: Mad til mennesker. Ansvaret for bilagene og dermed de konkrete kompetencemål er de faglige udvalgs, og det er også Det Faglige Udvalg, der har ansvaret for det, der i fremtiden kommer til at hedde Uddannelsesordning for uddannelsen til ernæringsassistent. Dvs. det vi kender i dag som bekendtgørelse og vejledning erstattes af ovennævnte. Ikrafttræden Bekendtgørelse m.m. træder i kraft pr. 1. august 2008 mht. grundforløbet. Om der kommer nogle overgangsmodeller for hovedforløbet er ikke meldt ud endnu. Trindeling Et krav fra ministeriets side har været, at erhvervsuddannelser indeholder en afstigningsmulighed en trindeling. Trindelingen er tænkt som en uddannelsesmulighed for nogle af de mange unge, der i dag ikke opnår en uddannelse. Den mulighed, der er lagt op til er, at man efter gennemført grundforløb kan have et års praktik, der afsluttes med 1. skoleperiode på 10 uger, hvor man så bliver ernæringshjælper. 3x10 ugers hovedforløb Fremover vil hovedforløbet være delt i 3x10 uger, hvor den første 10 ugers periode vil være fælles for ernæringshjælper og ernæringsassistent, mens de sidste 2x10 uger kun vil være for ernæringsassistenter. Uddannelsen som ernæringsassistent vil stadig skulle afsluttes med en svendeprøve, men her sker der også forandringer i formen. Det er dog en anden arbejdsgruppe, der har siddet med dette. Indhold Der sker flere ændringer med fagene flere af dem får nye titler, og der er justeret i indholdet af flere fag. Fokus har blandt andet været på, at eleverne skal blive bedre håndværkere, og dette er da også styrket i uddannelsen. Samtidig har man valgt at gøre sensorik obligatorisk på hovedforløbet (ernæringsassistent) og reducere de valgfrie specialefag til 2 uger. Her kommer der også en del nye fag ind, som vi også har haft indflydelse på. Blandt andet bliver det muligt for nogle af de dygtigste elever at tage specialefagene ernæringslære, diætetik og kostlære på et højere niveau end det, der er beskrevet i uddannelsesordningen madpakker! Igen i år var nogle af ernæringsassistenterne, sammen med andre elever fra skolen, med til at lave mad til de frivillige på Roskilde Festivalen. 20 elever fra UCR valgte at forlænge deres skoleår med en uge, mens kammeraterne tog på ferie. Eleverne skulle lave frokost og aftensmad otte gange, producere 1200 madpakker og arbejde en dag i Festivalens eget cateringkøkken. Det var hårdt arbejde men også en rigtig god erfaring at få med sig, når man skal ud at søge arbejde i køkkenerne. Oveni det fik de også et gratis armbånd til Festivalen, så de kunne gå over og nyde musikken og deltage i festlighederne.

4 4 ERNÆRINGSassistenten FoU-projekt UCR har arbejdet på en ny og forbedret praksis på hovedforløbet. Progression i hovedforløbet på ernæringsassistent uddannelsen Af Henrik Dyrby Mogensen I foråret 2006 fik vi bevilget penge af Undervisningsministeriet til et FoU-projekt (Forsøgs- og Udviklingsprojekter gennemført inden for erhvervsskole-, social- og sundhedsskole-, landbrugsskole- og EGU-området). Projektet skulle gennemføres i et samarbejde med en anden erhvervsskole. Det der er vigtigt med projekter af denne type er, at de gerne skal give erfaringer, der kan ændre (forbedre!) praksis på skolerne og gerne også inspirere andre. Nedenstående artikel beskriver derfor både de intentioner, der var med projektet, samt de synlige resultater, der er kommet ud af det, som nu er blevet en del af praksis omkring hovedforløbet på ernæringsassistentuddannelsen på Uddannelsescentret i Roskilde. Projektets formål var at udvikle lærernes pædagogiske værktøjskasse for at optimere elevernes indlæring og synliggøre både den personlige og den faglige progression på hovedforløbet. Hensigten var at udvikle modeller, som øger den faglige og den personlige progression i elevens samlede uddannelsesforløb gennem et øget skole/virksomheds-samspil. Arbejdet var delt i to arbejdsgrupper, hvor den ene var en skoledel med lærere fra UCR og den anden en skole/ virksomhedsdel med lærere fra CEUS og UCR samt to virksomheder. Dertil kom inspiration fra andre skoler og andre uddannelser som f.eks. Sosu. Skoledelen på UCR skulle Udvikle og udvide kommunikationsværktøjerne mellem de tre parter i en oplæringssituation nemlig skolen, virksomheden og eleven. Øge elevens fokus på egen læring vha. redskaber som: refleksion, logbog, selvevaluering og synliggørelse af mål og delmål. Gøre undervisningen mere praksisnær vha. casepædagogik og action-learning forløb. Gøre undervisningen mere individuel ved at tage højde for elevernes forskellige læringsstile. Den nye lærerrolle med fokus på lærerens rolle som coach og vejleder for eleven. Succeskriterierne var At elever og praktiksteder som indgår i forsøgene oplever at de nye tiltag øger progressionen. At praktiksteder og lærere oplever et øget kendskab til hinandens verdener. At de nye pædagogiske tiltag bliver implementeret i undervisningen på en sådan måde at de også anvendes efter projektets afslutning. At der bliver etableret kommunikationsveje og metoder mellem skole og praktiksted som kan fungere efter projektets afslutning. Erfaringer og fremtidigt arbejde Vi har undervejs i forløbet afprøvet mange forskellige ting. Noget af det vigtigste, vi har arbejdet med, er samtaler mellem elev og kontaktlærer (samt i nogle sammenhænge praktikstedet) som værktøj til at øge den enkelte elevs progression. Samtalerne giver plads til at arbejde målrettet med den enkelte og eleven oplever den personlige fokus som styrkende for arbejdet med uddannelsen. Vi er nået frem til følgende samtaler, der er en integreret del af uddannelsen her: Introduktionssamtale ved start på 1. skoleperiode inden for de første 14 dage Midtvejssamtale Afsluttende samtale først med eleven alene, og derefter overlevering til praktikstedet. 3-partssamtale i praktikken Opsamlingssamtale på 2. skoleperiode Selvevaluering Hertil kommer at vi har fået meget fokus på selvevaluering. Efter hvert modul også i gruppeopgaver er der en individuel elektronisk procesevaluering. Evalueringen tager udgangspunkt i arbejdet med opgaven og i, hvordan den enkelte elev har arbejdet med denne. Resultatet bruges dels i forbindelse med evalueringen af opgaverne og dels inddrages elevens svar i samtalerne.

5 ERNÆRINGSassistenten 5 Elevforeningen på Uddannelsescentret i Roskilde Opgaver på skolen Opgaverne tager så vidt det er muligt udgangspunkt i praksis og er baseret på casepædagogik. Vi prøver så vidt det er muligt at ramme virkeligheden, så eleverne har mulighed for at relatere til denne i opgaveløsningen. Derudover arbejder vi med niveaudelte opgaver på flere måder. Dels opgaver, hvor de konkrete niveauer er nævnt, så eleven kan vælge ud fra overskud/ambitionsniveau. Dels modulopgaver, der er formuleret meget bredt med mange elementer. Her sker valg af ambitionsniveau løbende sammen med vejlederen. Hjemmesiden I forbindelse med projektet har vi arbejdet en del med at gøre vores materialer tilgængelige på hjemmesiden. Fra forsiden kan man klikke på Ernæringsassistent, hvor man kommer ind til følgende menu: Under praktiksteder er der en del under punkter: I foråret blev der nedsat en bestyrelse, som fremover skal tage initiativ til aktiviteter for tidligere ernæringsassistentelever på UCR. Bestyrelsen består af: Formand Benita Andersen, afsluttede april 2001 Næstformand Bente Jensen, afsluttede april 2001 Sekretær Tasha Hendriksen, afsluttede november 2006 Bestyrelsesmedlemmer Rikke Jensby, afsluttede november 2006 Lynge Karlsson, afsluttede november 2002 Det første arrangement blev til en hyggelig aften med idéer til påskens chokolade- og marcipanæg. Der blev spist dejlig mad i selskab med andre ernæringsassistenter, der har taget deres uddannelse på skolen, og der blev snakket, grinet og kigget på gamle klassebilleder. Kunne du tænke dig at komme med til det næste årlige arrangement, sidste torsdag i september, så skal du tilmelde dig vores mailliste, da posten vedr. elevforeningen fremover kun vil blive udsendt elektronisk. Send en mail til sekretær Birgit Pedersen Har du ikke mulighed for at modtage mailpost så kontakt skolen på tlf Man kan finde de opgaver, som eleverne arbejder med på uddannelsen typisk ½ år bagud. Skolekalender og skolens lokale undervisningsplan er også tilgængelige herfra. Derudover er noget af arbejdet med FoU-projektet tilgængelig. Det vigtigste element her er Uddannelsesguiden, der kan downloades fra hjemmesiden. Uddannelsesguiden er et læringsværktøj til den enkelte elev, der sendes ud fra UCR, når eleven har indgået en uddannelsesaftale. Den rummer forskellige læringsværktøjer, bl.a. noget om refleksion, samtaler, arbejdet med praktikopgaver m.m. Idéen er, at uddannelsesguiden er elevens, men forhåbentlig kan den også bruges i et samarbejde med praktiksted og skole. Sølvmedaljer Ved svendeprøverne i efteråret 2007 har fire af UCR s elever fået karakteren 12 i alle tre dele af svendeprøven. De flotte resultater udløser en sølvmedalje fra Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen. Vi siger tillykke til: Chrestina Toft Rusbjerg Rikke Lindhardt Nielsen Anne Mette Møller Lene Anette Gravgaard Jensen

6 6 ERNÆRINGSassistenten IFFOS vokser Af Karina Kyhn Andersen I maj-nummeret af Ernæringsassistenten præsenterede Gitte Gross VIFFOS strategi og formål Nu, et halvt år efter er aktiviteterne mange. For eksempel kommer mere eller mindre lødige fødevarer under kritisk behandling i TV2 s Go morgen Danmark, ligesom Viffos leverer fødevaretests til både Politiken og Søndagsavisen. Morgenmadsprodukter til børn kan være et sandt orgie af sukker og lavt fiberindhold. Det ville producenten Quaker gøre noget ved, og i samarbejde med VIFFOS er det nye ernæringsrigtige produkt Mini Fras kommet på dagligvarehylderne. Hovedformålet med arbejdet i Viffos er at finde ny viden om fødevarer og sundhed, der kan forny uddannelserne på fødevareområdet. De fleste af medarbejderne i VIFFOS kommer fra Uddannelsescentret i Roskilde og CVU Sjælland, hvor de samtidig arbejder som undervisere. Ud over ny viden til uddannelserne giver det mulighed for kompetenceudvikling hos de involverede undervisere. Faglærerne Karina Kyhn Andersen og Gitte Svensson er med i flere VIFFOS-projekter. Blandt andet bliver der netop nu udviklet et spændende uddannelseskoncept om kulinarisk sensorik og kvalitetssikring tilpasset storkøkkener sammen med undervisere fra CVU Sjælland. Inspirationskonference 4. september 2007 Af Hanne Langager For anden gang gennemførte Uddannelsescentret i Roskilde en inspirationskonference for storkøkkenbranchen. I år var emnerne Kvalitetsstyring, dokumentation og kulinarisk kvalitet. Konferencen samlede ca. 75 gæster fra branchen som hørte oplæg af Anne Marie Beck, der kiggede i krystalkuglen og kom med bud på, hvilke krav der vil komme til kvalitetsstyring i plejehjemskøkkenerne i fremtiden. På konferencen var der lejlighed til at stifte bekendtskab med Videncenter for fødevarer og sundhed, VIFFOS, som har til huse på Uddannelsescentret i Roskilde. Medarbejdere fra VIFFOS kom med bud på hvordan kulinarisk kvalitet og hygiejnisk kvalitet kan supplere hinanden. Køkkenchef Kirsten Sivertsen fra Det sunde køkken på Holbæk sygehus delte på inspirerende vis ud af sine og medarbejdernes erfaringer med at indføre LEAN begrebet i køkkenet. På markedspladsen var der lejlighed til at komme i dialog med oplægsholderne og de repræsenterede ud - dan nelsesinstitutioner samt til at få en bid brød. Næste inspirationskonference er planlagt til foråret Livet omkring måltidet Af Hanne Langager Tværfaglige kurser for pleje- og køkkenpersonale om Livet omkring måltidet i samarbejde med Social og sundhedsskolen i Greve. Uddannelsescentret i Roskilde samarbejder med Social og sundhedsskolen i Greve om kompetenceudvikling af medarbejderne i ældreplejen og særligt i leve-bo miljøer. På baggrund af samarbejde gennem længere tid har de to skoler efterhånden opbygget et stort kendskab til hinanden og kan derfor tilbyde kurser, hvor især tværfagligheden kommer i spil.

7 ERNÆRINGSassistenten 7 Camilla blev årets Food Fighter Igen i år er Uddannelsecentret i Roskilde Slagteriskolen repræsenteret blandt vinderne i konkurrencen om årets Food Fighter. Denne gang drejer det sig om Camilla Elkjær Christensen, der er ved at uddanne sig til ernæringsassistent. En Food Fighter er en elev i fødevarebranchen, der brænder for en høj faglighed, for den gode mad og for god kvalitet i fremtidens fødevarer. Danish Meat Association afholder konkurrencen, hvor lærepladserne rundt om i landet opfordres til at indstille deres elever, hvis de har holdninger til kvalitet i fødevarebranchen og viser initiativ, der følger op på holdningerne. Camilla er elev på Rigshospitalets Centralkøkken, hvor hun blandt andet har været med til at starte Rigshospitalets Diætteam, der laver superkost a la carte til underernærede patienter med en lille appetit. Og her var køkkenchef Anne Lis Olsen ikke i tvivl, da hun indstillede Camilla til konkurrencen: Camilla er meget moden af sin alder, og hun er grundig til sit arbejde. Hun ønsker at gøre noget for maden, og hun elsker at få noget godt ud af råvarerne. Camilla er dygtig både ernæringsmæssigt og hygiejnemæssigt, hun er vellidt, og vi ønsker det bedste for hende, siger Anne Lis Olsen. Årets Food Fighter Af Jesper Petersen The Big Apple Præmien var en uge til New York sammen med de syv øvrige Food Fighters, der er udvalgt blandt kokke, butiksslagtere, ernæringsassistenter og professionsbachelorer i ernæring og sundhed. Her fik Camilla og de andre en oplevelsestur ud over det sædvanlige. De var blandt andet på besøg i køkkenet i FNs hovedkvarter, og de serverede suppe for fattige i Holy Apostles Soup Kitchen. De mødtes til en faglig og hyggelig snak med Claus Meyer, og de spiste middag på en af Gordon Ramsays restauranter. Jeg synes jeg jo bare, at turen har været super fed. Jeg er virkelig glad for, at jeg fik denne oplevelse med i bagagen, siger Camilla. Store planer Når Camilla er færdig med sin uddannelse, vil hun gerne ud og se verden og få lidt erfaring. Hun vil gerne til udlandet og undervise, og det må meget gerne være Afrika, for her er der mange steder brug for god vejledning i ernæring. Senere vil hun gerne videreuddanne sig til Professionsbachelor i ernæring og sundhed, og længere ude i fremtiden vil hun gerne være selvstændig med speciale i firmafrokoster. Har du en Food Fighter i dit køkken? så indstil ham eller hende til en inspirerende gastronomisk oplevelsestur til New York. Nej, en Food Fighter er ikke en, der fægter med porrer på slagmarken, skyder med flæskesteg i katapulten eller hælder varm sovs udover borgmuren. En Food Fighter er en ung elev, der gør sig særligt bemærket ved at have holdninger og stille krav til kvalitet og faglighed i fødevarebranchen. Hvert år kårer Danish Meat Association otte elever, der kæmper for fremtidens fødevarekvalitet og som er ved at uddanne sig til kok, slagter, ernæringsassistent, cater eller professionsbachelor i ernæring og sundhed. De er minimum 20 år, tager initiativ, er inspirerende, de vil noget med deres fag, og de brænder for den gode mad. Så hvis du har en Food Fighter i dit køkken, som du gerne vil belønne med en oplevelse ud over det sædvanlige, og med alt betalt, kan du indstille ham eller hende til Food Fighter 2008 inden 1. juni på hjemmesiden: I det seneste projekt Fra flerfaglighed til tværfaglighed har der været fokus på udvikling af tværfagligheden og den tværfaglige lærer. Omdrejningspunktet i forløbene har været Livet omkring måltidet. I projektet har de to skoler i samarbejde afviklet kurser for ca.120 medarbejdere i henholdsvis Roskilde og Lejre kommune. Set fra en køkkenfaglig vinkel er det meget glædeligt at erfare, at plejepersonalet kan se store fordele i at lære mere om mad og måltider til deres borgere. Før i tiden stod personalet på nakken af hinanden for at tage tallerkenerne af bordet. Nu har hvert bord fået en værtinde og andet personale skal holde sig væk, fortæller en kursist. Projektet har for de implicerede lærere båret præg af stor begejstring og indsigt i, hvordan det tværfaglige samarbejde mellem social og sundhedspersonale og køkkenpersonale kan fremmes. Ønsker du flere oplysninger om tværfaglige kurser med fokus på mad og måltider, kan det læses på hjemmesiderne: og eller kontakt kursuskonsulent Hanne Langager tlf

8 Kontakt os Uddannelsescentret i Roskilde Maglegårdsvej Roskilde Tlf Inspektør, Ernæringsassistentuddannelsen Hanne Christensen Tlf Inspektør, AMU Hans Gustav Christensen Tlf Uddannelsesog erhvervsvejleder Lars Schnoor Tlf Uddannelsesog erhvervsvejleder Monika O. Kromann Tlf Se kurser Din nye kollega og klassekammerat kommer måske fra Sverige! Påtänkar du utbildning i Danmark? Af Karina Kyhn Andersen UCR s stand på messen blev kåret som den flotteste pga. samspillet mellem lys, farver og budskab. Sætningen er halvsvensk og blev gentaget et par hundrede gange af UCR s udsendte den 25. september 2007 på Malmös store job- og uddannelsesmesse. Utbildning er svensk for uddannelse og det var netop dét, UCR repræsenterede. Med Øresundsbroen er Danmark og Sverige kommet meget tættere på hinanden, og dette åbner op for, at unge svenskere kan uddanne sig til köksbiträder (ernæringsassistent) eller styckare (slagter) i Danmark. Job i Danmark Jobmulighederne i København og omegn er særdeles gunstige, og messestanden var godt besøgt ikke mindst fordi produktionskøkkenet og slagterbutikken venligst havde forsynet os med lækre smagsprøver på grissini og egnspølser. Faglærer Karina Kyhn Andersen (ernæringsassistent) og Christian Friis (detailslagter) i selskab med Anders Bowall- Jensen (international konsulent) og Rune R Nissen (uddannelseskonsulent) fik uddelt hen imod 200 stk. informationsmateriale om UCR s uddannelser samt invitationer til åbent hus på skolen. Svensk besøg Den 23. oktober 2007 stod skolen så åben for svensk besøg. 13 potentielle elever krydsede Øresund og brugte det meste af dagen på at skaffe sig yderligere information om skolen og uddannelserne og så selvfølgelig på at blive introduceret til kunsten at lave dansk smørrebrød fra bunden! Uddannelsescentret i Roskilde håber på i nær fremtid at kunne sige hejsan til mange nye elever fra den anden side af sundet! Forsidefoto Finn Fons Redaktion Jesper Christian Petersen (ansv.) Design og produktion Tryk KLS Grafisk Hus Citater Eftertryk og citat tilladt med kildeangivelse

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Ernærings. assistenten

Ernærings. assistenten Ernærings assistenten 4 DEC / 2005 2 Ny uddannelseschef 2 5 ud af 8 Food Fighters er Slagteriskoleelever 4 Et slag for smagen 5 Sultne efter mere 6 700 gange frokost og aftensmad, 1750 madpakker og så

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Service i institutionskøkkener - Kunden i centrum Nr. 46501 Udviklet af: Gitte Svensson Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Maglegårdsvej

Læs mere

Mange uddannelsesveje for ernæringshjælpere og ernæringsassistenter. Temadag 2. april 2009 Maj-Britt Duus

Mange uddannelsesveje for ernæringshjælpere og ernæringsassistenter. Temadag 2. april 2009 Maj-Britt Duus Mange uddannelsesveje for ernæringshjælpere og ernæringsassistenter Temadag 2. april 2009 Maj-Britt Duus + Uddannelsesaftaler Uddannelsesvej -under 25 år ingen Under 25 år 9. Klasse Ingen Grundforløb mad

Læs mere

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110 De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD En introduktion for nye medlemmer Juni 2007 Varenr. 6110 Praktisk vejledning til nye medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Så er der serveret Fru Jørgensen

Så er der serveret Fru Jørgensen KRAM Madservice proaktiv omtanke ambitiøs Velkommen til præsentation af projekt: Så er der serveret Fru Jørgensen Historie 1996 Etablering af KRAM I/S 1997 1998 Implementering af Cap Cold og MAP 1999 1.

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Værktøjskassen. Værsgo. - så er der serveret, fru Jørgensen! Samarbejde på tværs af faggrænser med beboeren og måltidet i centrum

Værktøjskassen. Værsgo. - så er der serveret, fru Jørgensen! Samarbejde på tværs af faggrænser med beboeren og måltidet i centrum Værsgo Værktøjskassen - så er der serveret, fru Jørgensen! Samarbejde på tværs af faggrænser med beboeren og måltidet i centrum Indholdsfortegnelse Introduktion Formål med projekt Fru Jørgensen Forandringsprocessen

Læs mere

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalgs Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg En guide til medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg Velkommen til det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat fra mødet Tilstede Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Lotte Meilstrup, FOA Jette Hovedskov,

Læs mere

MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG. Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR:

MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG. Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR: MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR: «Virksomhedsvurdering Velkomst» «Aktivitetsoversigt Vejledning» Generelle forhold» Velkommen til dig, som ny lærling på Maskinsnedker

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Værktøjer til risikoanalyse i madproduktionen Nr. 47 256 Udviklet af: Heidi Friis Hansen, Erhvervsakademi Sjælland, VIFFOS Maj-Britt Duus, Uddannelsescentret

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Institutionskøkkenets forplejning ved konferencer.

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Institutionskøkkenets forplejning ved konferencer. Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Institutionskøkkenets forplejning ved konferencer. Nr. 47531 Udviklet af: Marianne Luther og Ulla Bach EUC-Nord M.P. Kofoedsvej 10 9800 Hjørring November

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Reformen - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelsernes mange styrker skal frem i lyset Med en erhvervsuddannelse åbnes døre til faglærte jobs, videreuddannelse og en fremtid

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid

Fra ufaglært til faglært på rekordtid Fra ufaglært til faglært på rekordtid Program Generelt om Grunduddannelse for voksne (GVU) - hvad er GVU? - hvilke kriterier skal GVU-ansøgerne opfylde? - hvordan er processen? Hvad er GVU? Med en GVU

Læs mere

ung til voksen sansestormerne.dk Vil du arbejde med mennesker Vil du arbejde med mad Skal du lære at stå på egne ben og klare din egen hverdag

ung til voksen sansestormerne.dk Vil du arbejde med mennesker Vil du arbejde med mad Skal du lære at stå på egne ben og klare din egen hverdag ? Skal du lære at stå på egne ben og klare din egen hverdag Vil du arbejde med mennesker Vil du arbejde med mad ung til voksen - forbereder dig til voksentilværelsen og giver dig hjælp til afklaring af

Læs mere

Skole madens mange muligheder

Skole madens mange muligheder Skole madens mange muligheder Mad- og måltidsguide til Madskoler Mad- og måltidsguide til madskoler Skolemad kan give eleverne mætte maver og energi til resten af skoledagen men skolemad indeholder også

Læs mere

MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN

MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN 1 22 KÆRE BORGER i Fredericia Kommune Politikkens mål er at bevare, fremme og støtte arbejdet med Længst Mulig I Eget Liv. Fokus skal derfor være på muligheder frem for

Læs mere

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup Regionshospital Viborg Skive Kjellerup indgår i et beskrivelsessystem, der består af flg. hierarkisk ordnede elementer: Lov om erhvervsuddannelser - LBK nr. 1244 af 23.10.2007 (bilag 1) www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105174

Læs mere

Måltidsbarometeret i praksis

Måltidsbarometeret i praksis Måltidsbarometeret i praksis En drejebog til hvordan redskabet kan anvendes til at evaluere og forbedre kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere.. Kulinarisk kvalitet Samarbejde. og kommunikation

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

NY 2008. Få en fremtid som teknisk designer

NY 2008. Få en fremtid som teknisk designer NY 2008 Få en fremtid som teknisk designer Indholdsfortegnelse Side 3 Hvad er en teknisk designer? Side 4-5 Som teknisk designer kan du fx arbejde som: Teknisk designer produktion Teknisk designer bygge

Læs mere

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb Disposition for fremlægningen Hvilke krav indgik i kommissoriet til udvikling af en uddannelse til målgruppen +25 (GVU /AMU)? På hvilken måde kan

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ERNÆRINGSASSISTENT VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ERNÆRINGSASSISTENT VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ERNÆRINGSASSISTENT VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX? En EUX Ernæringsassistent giver dig det bedste fra erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Referat fra møde i LUU SOSU for SOSU Sjælland

Referat fra møde i LUU SOSU for SOSU Sjælland Referat fra møde i LUU SOSU for SOSU Sjælland Onsdag d.02.10.2013. Referent: Merete Frank Christensen 1. Opgørelse over frafald på SSH- og SSA-uddannelsen. SOSU Sjælland har fået lavet en opgørelse over

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny uddannelsesordning d. 1. juli 2013 Vigtige ændringer Trin 1 Flisemontøren nedlagt hvad betyder det? Nye Fagområder, hvad betyder det? Projekt k svendeprøve, hvad betyder

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA)

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Værd at vide som praktiksted Juli 2015 Indhold Uddannelsen 3 Prøvetid 3 Praktik og evaluering 3 Arbejdstidsplanlægning

Læs mere

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125 7100 Vejle Mandag den 29. april 2013 28 faglærer havde taget imod tilbuddet om en introduktion og et lille kursus i anvendelse

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

viden er vejen frem Kost&Ernæringsforbundets uddannelsespolitik 1kost&ernæringsforbundet

viden er vejen frem Kost&Ernæringsforbundets uddannelsespolitik 1kost&ernæringsforbundet viden er vejen frem Kost&Ernæringsforbundets uddannelsespolitik 1kost&ernæringsforbundet 2 Viden er vejen frem Engang tog man en uddannelse som ung, og så var det slut med det. Men den tid er forbi. Nu

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Kompetenceudvikling EUD reform workshop

Kompetenceudvikling EUD reform workshop Kompetenceudvikling EUD reform workshop Susanne Gottlieb Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 9.2.2. Markant løft af lærernes pædagogiske kompetencer alle lærere [skal] inden 2020 have

Læs mere

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 sætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 Herningsholm Erhvervsskole Frisørafdeling Overordnet målsætning Afdelingens overordnede mål er at formidle en relevant, pædagogisk og virkelighedsnær undervisning for

Læs mere

Kompetenceudvikling for køkkenpersonale på ungdomsuddannelsesinstitutioner og efterskoler

Kompetenceudvikling for køkkenpersonale på ungdomsuddannelsesinstitutioner og efterskoler Kompetenceudvikling for køkkenpersonale på ungdomsuddannelsesinstitutioner og efterskoler Kursusnummer.: 12 Hvornår: 27.9., 2.10., 23.10. og 7.11.2013 Hvor: UCR; Maglegårdsvej 8, 4000 Roskilde Deltagergebyr:

Læs mere

Kvalitetsinitiativer (FL 2013)

Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Til inspiration Regeringen indgik den 8. november 2012 en finanslovsaftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Bedre erhvervsuddannelser

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for gastronom i henhold til bekendtgørelse nr. 441 af 13. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente.

Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente. Referat LUU SOSU møde den 5. februar 2014 Inviterede: Irene Frederiksen, Silkeborg Kommune Jonna Christiansen, Skanderborg Kommune Joan Sinberg, Favrskov Kommune Lone Kolbæk, Region Midt Lone Smedegaard,

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Teknologi i den daglige madproduktion Nr 46 902 Udviklet af: Gitte Saxton Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Maglegårdsvej 8, 4000 Roskilde

Læs mere

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland Program for dagen Velkomst vicedirektør Anders Sevelsted Oplæg om EUD-reformen samt fremtidig optag og ansættelse ved Projektleder Ditte Grostøl

Læs mere

Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013

Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013 0 Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013 Selandia, Bredahlsgade 3A, 4200 Slagelse (Tænketanken) kl. 08.30-12.30 Til stede / afbud / fraværende

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft i køkkenerne

Fremtidens arbejdskraft i køkkenerne KRAM Madservice KRAM Madservice A/S proaktiv proaktiv omtanke omtanke ambitiøs ambitiøs Fremtidens arbejdskraft i køkkenerne April Hanne Østergaard Køkkenassistent Økonoma Kvalitetsrådgiver PD i ernæring

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Hvem er SOSU Nord? KURSER. Grundforløbet. assistent. sundhedshjælper. Social- og sundhedsassistent. Ambulancebehandler

Hvem er SOSU Nord? KURSER. Grundforløbet. assistent. sundhedshjælper. Social- og sundhedsassistent. Ambulancebehandler Hvem er SOSU Nord? KURSER AKADEMIUDDANNELSEN Social- og sundhedsassistent Grundforløbet Social- og sundhedshjælper Ambulancebehandler Pædagogisk assistent SOSU Nord - 9310 Vodskov www.sosunord.dk Tlf.

Læs mere

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Ledelse på tværs med borgerne som samarbejdspartnere Ernæringsforbundet, 18. januar 2014 www.par3.dk Indhold o Udfordringer i ledelse tværs af sektorer o Paradigmeskift

Læs mere

Herlev Hospital Det Nordiske Køkken Smagen af sæsonens råvarer

Herlev Hospital Det Nordiske Køkken Smagen af sæsonens råvarer Det Nordiske Køkken Herlev Hospital Det Nordiske Køkken Smagen af sæsonens råvarer Kære patient Nordisk menu I Det Nordiske Køkken på Herlev Hospital ønsker vi at servere velsmagende mad for vores gæster,

Læs mere

FAGLÆRT RENGØRINGSTEKNIKER (TRIN 1) SERVICEASSISTENT (TRIN 2) Uddannelsesmuligheden for at blive. indenfor rengøringsservice OPSTART UGE 38 2015

FAGLÆRT RENGØRINGSTEKNIKER (TRIN 1) SERVICEASSISTENT (TRIN 2) Uddannelsesmuligheden for at blive. indenfor rengøringsservice OPSTART UGE 38 2015 ERHVERVSUDDANNELSE RENGØRINGSTEKNIKER (TRIN 1) SERVICEASSISTENT (TRIN 2) Uddannelsesmuligheden for at blive FAGLÆRT indenfor rengøringsservice OPSTART UGE 38 2015 TRIN 1: RENGØRINGSTEKNIKER TRIN 2: SERVICEASSISTENT

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Kost Forebyggelse Behandling Sundhed Velkommen til en uddannelse fuld af muligheder Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus er en spændende og udfordrende uddannelse,

Læs mere

Praksis Info. Vi er meget glade for at kunne byde et nyt medie til kommunikation. velkommen og håber, at I vil tage godt imod det.

Praksis Info. Vi er meget glade for at kunne byde et nyt medie til kommunikation. velkommen og håber, at I vil tage godt imod det. Praksis Info I DETTE NUMMER: Spændende nye læringsrum På Fredericia Sygehus Opstart af ny spændende innovationslinje Overgangssamtaler og læringspraktik giver bonus SOSU Skills sætter fokus på uddannelserne

Læs mere

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Kost Forebyggelse Behandling Sundhed Velkommen til en uddannelse fuld af muligheder Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus er en spændende og udfordrende uddannelse,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier www.madkonceptet.dk Frokostordning Catering Om os vores værdier Kontakt os Frokostordning Få en oplevelse hver dag kl. 12

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

4. Orientering om status på arbejdet med ny portøruddannelse Bilag 1: Indstilling

4. Orientering om status på arbejdet med ny portøruddannelse Bilag 1: Indstilling Referat Udvalg: Portøruddannelsesnævnet Emne: Referat fra mødet onsdag den 8.2.2012 kl. 10-12.00 Til stede: Erik Brouer, Region Hovedstaden (formand) Lotte Meilstrup, FOA (suppleant) Janne Uth, Region

Læs mere

Nr. 11 Maj 2015 Indhold

Nr. 11 Maj 2015 Indhold Nr. 11 Maj 2015 Indhold Leder v/ Uddannelseschef Tina Düsterdich, UCR... 1 Store Smagedag v/ Faglærer Laila Lauridsen UCR... 2 Det Lokale Uddannelsesudvalg v/ Formand Inge Sønke, KRAM... 3 Store ændringer

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

2. Orientering om status på arbejdet med ny portøruddannelse

2. Orientering om status på arbejdet med ny portøruddannelse Referat Udvalg: Portøruddannelsesnævnet Dato: Den 18. november 2009 Tid: Kl. 12.30 15.30 Til stede: Erik Brouer, Region Hovedstaden (formand) Karen Stæhr, FOA (næstformand) Sten Norrit, Region Nordjylland

Læs mere

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med

Læs mere

Vejledning til Elevplan for virksomheder

Vejledning til Elevplan for virksomheder 1 Vejledning til Elevplan for virksomheder Læsevejledning Denne vejledning er delt op i tre dele: Første del er for alle og indeholder de funktioner, som alle virksomhedersmedarbejdere har. Anden del indeholder

Læs mere

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags?

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags? MEDIEGRAFIKER Er du vild med medier af alle slags? I brochuren kan du læse om mediegrafikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted og få en

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen

Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen v/ole Nørvang-Holm Virksomhedscenterchef EUC Sjælland De store infrastrukturprojekter vil være dynamoen i regionens vækst, i årerne der kommer! Stor efterspørgsel

Læs mere

Hvad er Mercantec? Mercantec

Hvad er Mercantec? Mercantec Marts 2013 Mercantec Hvad er Mercantec? En fusioneret selvejet erhvervsskole i Viborg: - et AMU Center - en handelsskole / handelsgymnasium - en teknisk skole / teknisk gymnasium Ca. 3.100 årlige elever

Læs mere

Lokale uddannelsesplaner

Lokale uddannelsesplaner Lokale uddannelsesplaner For social- og sundhedsuddannelserne 2013 KURSER AKADEMIUDDANNELSE N Socia l- og sundh ed hjælp ser Social- og sundhedsassistent Ambulancebehandler Grundforløbet Pædagogisk assistent

Læs mere

Side 1 af 7 11/05/2013 InfoNyt Dyrepasseruddannelsen med specialet heste Efterår 2013 På dyrepasseruddannelsen ønsker vi at knytte en tæt kontakt til branchen, og derfor vil vi nu officielt udsende nyhedsbreve

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Sundhedsservicesekretær Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december

Læs mere

Deltagerliste. Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på EPOS' område 2009. Deltagere. 61 deltagere. Elevkoordinator

Deltagerliste. Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på EPOS' område 2009. Deltagere. 61 deltagere. Elevkoordinator Deltagerliste 61 deltagere Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på ' område 2009 Afholdt: 20. oktober 2009 Deltagere Alice Andersen Elevkoordinator Anders Hoff Pædagogisk konsulent Anette

Læs mere

Handelsskolernes Lærerforenings repræsentantskabsmøde 25. april 2015

Handelsskolernes Lærerforenings repræsentantskabsmøde 25. april 2015 Handelsskolernes Lærerforenings repræsentantskabsmøde 25. april 2015 Læringskonsulenter Erhvervsuddannelserne STUK, Styrelsen for undervisning og kvalitet Undervisningsministeriet /v. Lone Kirk og Lisbeth

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Industrioperatør. -på Processkolen i Kalundborg

Industrioperatør. -på Processkolen i Kalundborg Industrioperatør -på Processkolen i Kalundborg Industrioperatør Industrioperatøruddannelsen, som særligt tilrettelagte forløb for elever ansat i industrien, afvikles efter forskellige modeller efter elevernes

Læs mere

i arbejdsmarkedsuddannelserne

i arbejdsmarkedsuddannelserne UNDERVISNINGS MINISTERIET KONTOR FOR ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne... fra integrering i undervisningen til sikkerhedskultur i virksomheden 12/12-konference den 8.-

Læs mere

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Formål Formålet med udvikling af erhvervsuddannelse med EUX er at sammensætte et uddannelsesmæssigtindhold, der giver elever en solid faglig erhvervsuddannelse kombineret

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere

Uddannelser på food College Aalborg. bager detailslagter gastronom ernæringsassistent tjener receptionist

Uddannelser på food College Aalborg. bager detailslagter gastronom ernæringsassistent tjener receptionist Uddannelser på food College Aalborg bager detailslagter gastronom ernæringsassistent tjener receptionist Mød vores vejledere! I denne brochure kan du snuse til vores uddannelser. Hvis du gerne vil vide

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

Udviklingsredegørelser for 2015

Udviklingsredegørelser for 2015 Udviklingsredegørelser for 2015 DFFU Det faglige Fællesudvalg for Bager-, Konditor-, Møller- og Sukkervarefagene 11-08-2014 Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til Bager & Konditor Nøgletal

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

Undervisningsplan. for. Ernæringsassistent -uddannelsen. trin 2. hos Sansestormerne

Undervisningsplan. for. Ernæringsassistent -uddannelsen. trin 2. hos Sansestormerne Undervisningsplan for Ernæringsassistent -uddannelsen trin 2 2. skoleperiode hos Sansestormerne januar 2015 1 Indholdsfortegnelse - undervisningsplan for ernæringsassistentuddannelsen trin 2 2. skoleperiode

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Ernæringsassistenter professionelle madhåndværkere gør en forskel

Ernæringsassistenter professionelle madhåndværkere gør en forskel Ernæringsassistenter professionelle madhåndværkere gør en forskel Ernæringsassistenter tilbereder hver dag sund, lækker, velsmagende og ernæringsrigtig mad. Mad, som gør en stor forskel for dem, som spiser

Læs mere

Hotel- og restaurationsbranchen: Rekruttering til HoReCa er et speciale hos

Hotel- og restaurationsbranchen: Rekruttering til HoReCa er et speciale hos 2 Hotel- og restaurationsbranchen: Rekruttering til er et speciale hos Rekruttering til både vikariater og faste jobs indenfor og fødevareindustrien er et speciale hos. Vi har stor erfaring med at finde

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere