Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2012/02 Dannet den: Mandag den Mødedato: Torsdag den Mødetidspunkt: 09:00-11:30.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2012/02 Dannet den: Mandag den 27-02-2012 Mødedato: Torsdag den 23-02-2012 Mødetidspunkt: 09:00-11:30."

Transkript

1 Referat Ældrerådet Møde nr.: 2012/02 Dannet den: Mandag den Mødedato: Torsdag den Mødetidspunkt: 09:00-11:30 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen Larsen Inge Jørgensen Birgit Czerkas Fraværende Bemærkninger

2 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side

3 2. Finansiering af koordineret rehabilitering til personer med erhvervet hjerneskade Godkendelse af dagsorden - februar Meddelelser fra administrationen - februar Budget Revidering af kvalitetsstandarder Orientering om tilsyn på Ældreområdet Orientering om samarbejdsprojekt om velfærdsteknologi i K17-samarbejde i Region Sjælland Kontakt til borgere og pressen - februar Høringer fra andre fagudvalg, herunder lokalplanforslag og arbejdsgrupper/referat fra fagudvalgene - februar Danske Ældreråd - februar Regionsældreråd - februar Meddelelser fra formanden - februar Fastlæggelse af næste møde - februar Evt. - februar...24 Bilagsoversigt...25 Sagsid: Sagen afgøres i: Ældrerådet Bilag: Godkendt.

4 2. Finansiering af koordineret rehabilitering til personer med erhvervet hjerneskade Sagsid: 11/23737 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Ringsted Kommune tilsagnsskrivelse vedr pdf (211751/11) 2 Kommissorium pr bilag 1.doc (211789/11) 3 Hjerneskadeansøgning 2.doc (211788/11) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU Indstilling X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Som led i finanslovsaftalen for 2011 er der afsat i alt 150 mio. kr. i perioden til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade. Udmøntningen af midlerne til kommunerne sker via puljeansøgning. Ringsted Kommune har sendt ansøgning og ansøgningen har været til faglig vurdering i Sundhedsstyrelsen. Styrelsen har vurderet, at det faglige indhold er relevant, og at det ansøgte projekt er i overensstemmelse med puljens formål og betingelser for støtte og at der derfor bevilliges puljemidler til projektet. Sundhedsstyrelsen har imidlertid samtidig nogle bemærkninger til ansøgningen. Nærværende sag fremsætter forlag til finansiering af hjerneskadeprojektet og fremsendelse af revideret ansøgning, der tilgodeser Sundhedsstyrelsens bemærkninger. Beskrivelse af sagen Ringsted Kommune har i samarbejde internt mellem de forskellige afdelinger og forvaltninger udarbejdet ansøgning til puljen for borgere med erhvervet hjerneskade, det er borgere i alle aldersgrupper efter f.eks. trafikulykker, drukneulykker, hjernetumorer, hjerneblødning, mv. - og har endvidere i samarbejde med flere af de øvrige kommuner i Regionen bl.a. Holbæk, Odsherred og Kalundborg kommuner indskrevet et ønske om at indgå i tværkommunalt erfaringsudveksling og samarbejde med den private aktør BOMI. Ringsted Kommune har nedsat en koordinationsgruppen internt i kommunen - kommissoriet for arbejdet, fremgår af bilag 2. Ansvaret for borgeren med erhvervet hjerneskadede overgår til kommunen efter udskrivning fra sygehuset, hvilket stiller betydelige krav til den indsats, som kommunen skal iværksætte med henblik på at imødekomme borgerens behov for hjælp. Formålet med koordinationsgruppen er at sikre kvalitet og sammenhæng i rehabiliteringsforløbet med borgeren i centrum og at yde støtte til involverede medarbejdere i denne proces.

5 Formålet med hjerneskadeprojektet er bl.a. at styrke det koordinerende arbejde udover hvad der er muligt i koordinationsgruppen. Projektet indeholder således ansættelsen af en egentlig tovholder, der skal arbejde på tværs af kommunens forvaltninger og afdelinger for at etablere fælles arbejdsgange for indsatsen. Hjerneskadeprojektet tilgodeser også behovet for at få etableret et fælles fundament for tværfagligt samarbejde, fælles sprog og opkvalificering af medarbejdere. Opkvalificeringen tænkes planlagt og varetaget dels af Center for Hjerneskade og dels af hjerneskadekoordinatoren. I hjerneskadeprojektet indgår tillige inddragelse af pårørende, og eventuel etablering af netværksgrupper og endeligt indgår udbygning af samarbejdet med eksterne specialiserede hjerneskadetilbud. Samlet vil projektet medvirke til at øge og styrke indsatsen i forhold til Byrådets indsatsområde for 2012 omkring parallelindsatsen og have fokus på overgangene mellem de forskellige forvaltninger, da projektet er målrettet såvel børn som voksne.. Ringsted Kommunes ansøgning handler således om at øge indsatsen i forhold til borgere med erhvervet hjerneskade gennem: - Ansættelse af en hjerneskadekoordinator - At udbygge kompetencer og viden på området - At udvikle faglige retningslinjer for området - Koordinere kommunens indsats for borgere i målgruppen og udbygge samarbejdet med deres pårørende - At videreudvikle samarbejdet med de omkringliggende kommuner - At medvirke til at få et formaliseret samarbejde med eksterne specialiserede hjerneskadetilbud - At Ringsted Kommune gennem samarbejdet med flere andre kommuner i regionen sikrer kvaliteten af de faglige indsatser. For at varetage de fremtidige opgaver i samarbejde med andre kommuner, og eksterne institutioner samt koordineringen internt i kommunen og arbejdet med de enkelte borgersager, vil det være nødvendigt at ansætte en kvalificeret medarbejder, der er dedikeret til disse opgaver og at der afsættes midler til uddannelse herudover. Projektet var planlagt over 3 år - fra 1. april 2012 og til 31. marts I projektperioden dannes et solidt grundlag for implementering af forløbsprogrammer for rehabilitering af voksne og børn med erhvervet hjerneskade. Det forventes, at kompetencer, arbejdsbeskrivelser, tilbud mv. er implementeret i de almindelige arbejdsgange på tværs af afdelinger og forvaltninger, når projektet udløber. Ringsted Kommunes ansøgning fremgår af i bilag 3. Sundhedsstyrelsen har vurderet samtlige ansøgninger. I forhold til Ringsted Kommunes ansøgning er der bevilliget godt halvdelen af det ansøgte beløb, med bemærkninger om at projektet i højere grad skal inkludere tværkommunalt samarbejde og at det i forbindelse med kompetenceudvikling af medarbejdere er væsentligt at have fokus på nøglemedarbejdere, herunder hjerneskadekoordinatorfunktionen, jf. bilag 1. Indenfor 8 uger skal der indsendes en revideret ansøgning. Ringsted Kommune har fået tilsagn om et tilskud til projektet på kr. der var ansøgt om 1,5 milo.kr. Der udarbejdes derfor en revideret ansøgning, der indebærer en forkortet projektperiode, mindre uddannelse af personalet, at samarbejdet med BOMI vil blive reduceret og at ansættelse af en hjerneskadekoordinator vil blive på færre timer og i en kortere ansættelsesperiode.

6 Høring Til orientering i Ældreråd og Handicapråd. Økonomi Ringsted Kommune har fået tilsagn om et tilskud til projektet på kr. for perioden fra 1. april 2012 til 31. marts Vurdering Gennemførelsen af projektet vil være til gavn for borgere i alle aldersgrupper med erhvervet hjerneskade både fagligt og kvalitetsmæssigt samtidig med, at medarbejdernes kompetence vil øges på området. Endvidere vil projektet medvirke til at styrke samarbejdet på tværs og styrke indsatsen i forhold til Byrådets indsatsområde omkring parallelindsatsen. Indstilling Social- og sundhedsdirektøren indstiller: 1. at der gives en udgiftsbevilling på kr. til hjerneskadeprojektet for 1. oktober 2012 til 30. september at udgiftsbevillingen finansieres af indtægtsbevillingen på kr. fra Ministeriet for sundhed og forebyggelse 3. at der sendes en revideret projektbeskrivelse til Ministeriet for sundhed og forebyggelse. Beslutning i Handicaprådet den Orienteringen taget til efterretning Ej til stede: Nina Eg Hansen, Lars Mørk, Lisbet Overvad, Lisbeth Andersen Beslutning i Socialudvalget den Anbefales godkendt, idet der ønskes en nærmere orientering når bevillingen er modtaget. Ej til stede: Torben Lollike Beslutning i Ældrerådet den Orienteringen taget til efterretning. Ældrerådet finder det beklageligt, at projektet reduceres ift. det oprindelige og der ønskes en uddybning af projektet ved Sundhedschef Birgit Wehlast. Supplerende sagsfremstilling Birgit Wehlast deltager med en uddybning af projektet. Orienteringen taget til orientering.

7 3. Godkendelse af dagsorden - februar Sagsid: Sagen afgøres i: Bilag: Ældrerådet Godkendt.

8 4. Meddelelser fra administrationen - februar Sagsid: 12/821 Sagen afgøres i: Ældrerådet Bilag: Indledning Digitalisering Orientering om følgende: Digitalisering. Inger Glerup kontakter It-afdelingen ang. plan for digitalisering. FUI hvis formål er at minimere genindlæggelser. Budget 2013.

9 5. Budget 2013 Sagsid: 11/34722 Sagen afgøres i: Ældrerådet Bilag: Indledning Ældrerådet har modtaget indbydelse til at deltage i budgetprocessen Forslag og ideer skal sendes på og meget gerne med en ledsagende kort forklarende tekst til de enkelte forslag og ideer. Forslag og ideer bedes være i hænde senest den 29. februar - og sendes til Afventer til processen bliver mere konkret og ser frem til embedsmændenes udvidelsesønsker.

10 6. Revidering af kvalitetsstandarder 2012 Sagsid: 12/2336 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Kvalitetsstandard for Træning efter Serviceloven 86 tilrettet udkast januar 2012.doc (16916/12) 2 Ændringer i kvalitetsstandarder socialudvalg1.docx (16917/12) 3 Kvalitetsstandard for Nødkald tilrettet udkast januar 2012.doc (16915/12) 4 Kvalitetsstandard for Boligindretning tilrettet udkast januar 2012.doc (16914/12) 5 Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder tilrettet udkast januar 2012.doc (16912/12) 6 Kvalitetsstandard 96 tilrettet udgave januar 2012.doc (16911/12) 7 Kvalitetsstandard 85.doc (16909/12) 8 Kvalitetsstandard 103.doc (16908/12) 9 Kvalitetsstandard 104.doc (16906/12) 10 Kvalitetsstandard 107.doc (16905/12) 11 Kvalitetsstandard 108.doc (16904/12) 12 Kvalitetsstandard 109.doc (16902/12) 13 Kvalitetsstandard 110.doc (16901/12) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU Indstilling x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Der er udarbejdet forslag til den årlige revidering af kvalitetsstandarder på voksenområdet, træningsområdet samt hjælpemiddelområdet. Disse forelægges i vedlagte bilag til Byrådets godkendelse. Beskrivelse af sagen I kvalitetsstandarderne angives de kriterier, som danner grundlag for visitering af den pågældende ydelse, samt det serviceniveau, der viser omfanget og indholdet af den pågældende ydelse. Dermed gives der mulighed for at skabe sammenhæng mellem serviceniveau og økonomi. Kvalitetsstandarderne skal godkendes 1 gang årligt og blev senest revideret i større omfang i november 2010, mens enkelte kvalitetsstandarder efterfølgende er yderligere revideret; eksempelvis træning efter Serviceloven. Der er udarbejdet en oversigt over forslag til revidering, som ses af vedlagte bilag.

11 Uddrag af ændringer: Ændringer som følge af lovændringer Som følge af lovændring på området vedrørende transport til beskyttet beskæftigelse, kan den enkelte borger maksimalt opkræves 30 pct. af lønnen til betaling for transport til beskæftigelse efter Servicelovens 103. Som følge af lovændring vedrørende reglerne om frit valg på hjælpemiddelområdet, er der sket en præcisering i kvalitetsstandarderne på dette område. Regler om defekt høreapparat er ophørt, hvorfor det slettes fra standarden. Ændringer som følge af Byrådsbeslutninger Som følge af beslutningen på Byrådets møde d. 6. juni 2011 om sagsbehandlingsfrister på det sociale område er der foretaget ændringer. Ændringer som følge af gældende praksis eller præciseringer Tilsyn på voksenhandicapområdet er ændret til følgende tekst. Der foretages et årligt anmeldt tilsyn på de kommunale tilbud. På de private tilbud beliggende i Ringsted Kommune foretages der årligt et anmeldt tilsyn samt et uanmeldt tilsyn. Baggrunden for ændringen er, at der tidligere fejlagtigt var anvendt en formulering, der svarede til de lovgivningsmæssige krav for plejehjem, og derfor angav afholdelse af både et anmeldt og et unameldt tilsyn hver år. Der er ingen lovmæssige krav for tilsyn på voksenhandicapområdet, hverken hvad angår form eller interval af tilsyn, hvorfor forslaget angiver et højere serviceniveau end det minimalt krævede. Den endelige formulering afhænger af vedtagelsen i særskilt sag vedr. tilsyn. Nødkald direkte til Falck er slettet samt præciseret, at nødkald går til hjemmesygeplejen. Krav om at borgeren skal anskaffe sig en mobiltelefon før nødkald kan etableres er slettet. Reparation af defekt høreapparat. Her er der sket en præcisering af hvem der skal henvendes til og hvem der udfører opgaven. Præciseringer vedrørende hjælpemidler omkring krav til borger og betaling. Herunder borgers forpligtelser i forbindelse med anskaffelse af hjælpemidler hos anden leverandør end kommunens. Præcisering vedrørende BPA ordningen( 96), da der var uklarheder i forhold til nuværende praksis og vejledning på området. For uddybning af ovenstående henvises til bilag. Høring Handicapråd og Ældreråd. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

12 Vurdering Revideringen er af mindre omfang, og der rejses ingen problemstillinger fra forvaltningens side i relation til revideringen. Indstilling Voksen- Seniorchefen indstiller, at de vedlagte kvalitetsstandarder godkendes. Beslutning i Handicaprådet den Handicaprådet er enige om, at en kvalitetsstandard for et givent område ikke må fremstå som udtryk for en minimal eller maksimal ydelse. Det er derfor vigtigt, at sagsbehandlingen altid fortsat tager udgangspunkt i en konkret individuel vurdering. Handicaprådet påpeger, at det er vigtigt, at det i forbindelse med tilsyn præciseres og er kendt, hvad der forventes, at der kommer ud af tilsynsbesøg. DH-siden i Handicaprådet er ikke generelt utrygge ved det udøvede tilsyn, men mener at der aktuelt, men måske kun i en periode, er grundlag for, at der fremadrettet udføres både et anmeldt og et uanmeldt tilsynsbesøg på både de kommunale og på de ikke kommunale institutioner i kommunen. DH-siden i Handicaprådet kan derfor ikke tiltræde Voksen- Seniorchefens indstilling om at de reviderede kvalitetsstandarder godkendes. Ej til stede: Lisbet Overvad, Lars Mørk, Nina Eg Hansen, Lisbeth Balling, Jakob Jensen Beslutning i Socialudvalget den Anbefales godkendt. Anbefales godkendt.

13 7. Orientering om tilsyn på Ældreområdet 2011 Sagsid: 10/20728 Sagen afgøres i: Ældreudvalget Bilag: Solbakken, Ringsted Kommune, uanmeldt tilsyn.pdf (18187/12) Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune, uanmeldt tilsyn.pdf (18186/12) KLC, Ringsted Kommune, uanmeldt tilsyn.pdf (18185/12) 4 Ældreområdet årsrapport.pdf (19952/12) Indledning Sagsgang Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Der er for 2011 udarbejdet tilsynsrapporter vedr. kommunens uanmeldte tilsyn for hvert af de tre plejecentre. Tilsynsrapporterne samt årsredegørelsen fremlægges til orientering, jf. bilag. Beskrivelse af sagen Som led i de lovpligtige kommunale tilsyn skal der hvert år aflægges ét uanmeldt tilsyn. Der er således i 2011 gennemført følgende tilsyn på Ældreområdet: Plejecenter Solbakken: Uanmeldt tilsyn 27. april Knud Lavard Centeret: Uanmeldt tilsyn 31. oktober Plejecenter Ortved: Uanmeldt tilsyn 1. november Formålet med tilsynene er at sikre, at de kommunale afgørelser og opgaveløsninger overholder service- og retssikkerhedslovens bestemmelser og at opgaverne løses i henhold til de vedtagne kvalitetsstandarder. Det er centralt i tilsynet, at opgaverne i forhold til den enkelte borger løses på en tilfredsstillende måde. Resultaterne af tilsynene skal bruges til at: udvikle kvaliteten inspirere til læring og udvikling vedligeholde og styrke borgernes tillid til det kommunale system dokumentere en sammenhæng mellem de politisk fastsatte mål og værdier, og det man gør i praksis. Social- og Sundhedsforvaltningen har indgået aftale med eksternt firma, der har specialiseret sig i tilsynsopgaven på børn, Voksenhandicap og Ældreområdet (REVAS ApS), om udførelsen af forvaltningens tilsyn. REVAS har i 2011 foretaget uanmeldte tilsyn på kommunens 3

14 plejecentre. I rapporterne for de enkelte plejecentre er der opstillet nogle hovedkonklusioner for tilsynet samt hvis nødvendigt oplistet de områder, der skal arbejdes videre med. Der er ligeledes udarbejdet en årsredegørelse for området. Notatet vedlægges som bilag. Høring Ældrerådet og Bruger- og pårørenderåd høres vedr. tilsynsreporterne. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Det er administrationens vurdering, at plejecentrene i det daglige fungerer tilfredsstillende med enkelte problemstillinger, der fremadrettet arbejdes på at løse. Ledelsen har forholdt sig til de angivne problemstillinger i tilsynsrapporterne, og det er forvaltningens vurdering, at der arbejdes målrettet på at afhjælpe problemerne. Indstilling Voksen- Seniorchefen indstiller, at orienteringen om uanmeldte tilsyn i 2011 tages til efterretning. Godkendt. Opfordring til at de uanmeldte besøg lægges, så aften medtages og helheden fremkommer.

15 8. Orientering om samarbejdsprojekt om velfærdsteknologi i K17-samarbejde i Region Sjælland Sagsid: 12/1183 Sagen afgøres i: SOC Bilag: Indledning Sagsgang BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU Orientering x x Indstilling Beslutning BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg I forbindelse med budget 2012 var en af hensigtserklæringerne, at mulighederne for anvendelse af ny teknologi skulle undersøges, herunder afprøvning af velfærdsteknologi på ældre-, handicap- og sundhedsområdet til gavn for såvel borgere som medarbejdere. For at opfylde hensigtserklæringen, har Ringsted Kommune tilmeldt sig K17 samarbejde om afprøvning og videreudvikling af velfærdsteknologi blandt 15 kommuner i Region Sjælland, for herigennem at opnå størst mulig effekt/viden på området. Beskrivelse af sagen De seneste 5 år er velfærdsteknologi med stigende hyppighed blevet fremhævet som et område, hvor kommunerne dels kan opnå effektiviseringsgevinster, dels kan imødegå den fremtidige forventede mangel på arbejdskraft. Alle kommuner står overfor nogenlunde de samme udfordringer og muligheder på de store velfærdsområder. På den baggrund har kommunaldirektør-forummet K17 initieret et tværkommunalt samarbejdsprojekt om afprøvning og videreudvikling af velfærdsteknologi. Formålet med projektet er at fremme afprøvningen/udviklingen og implementeringen af velfærdsteknologier på ældre, social/handicap og sundhedsområdet blandt de deltagende kommuner og herigennem sikre en effektivisering og mindske behovet for arbejdskraft. Projektet vil kunne bidrage til, at effektiviseringsgevinster kan indhentes tidligere end det er muligt med landsdækkende, nationale udviklingsprojekter samt sikre vidensdeling, så gode erfaringer bliver spredt og forhindre at de samme fejl bliver begået. Det har vist sig, at der i forbindelse med implementering af ny teknologi, er behov for at bearbejde den nuværende arbejdskultur. Der er med andre ord tale om en større forandringsproces. Det er forventningen, at den nære udvikling blandt nabokommuner i højere grad kan bidrage til, at sådanne hindringer overvindes. Derudover er det et mål i projektet at søge ekstern (del-)finansiering af de forskellige afprøvningsprojekter. Projektet indbefatter både velfærdsteknologier, som kendt fra andre projekter og afprøvet samt videreudvikling af eksisterende teknologier eller brug af disse på nye markeder (det såkaldte prækommercielle spor). Projektet er treårigt og består af en analyse-fase på et halvt år (fase 1) og en afprøvningsfase på 2½ år (fase 2): Analysefase: Afdækning af behov og erfaringer på det velfærdsteknologiske område både blandt de deltagende kommuner og på landsbasis. Der opstilles business cases mv. på minimum 15 velfærdsteknologiske projekter, og der udvælges blandt disse fem afprøvningsprojekter, der iværksættes i projektperioden. Afprøvningsfase: iværksættelse og implementering af fem valgte afprøvningsprojekter blandt de kommuner i samarbejdet, som ønsker at deltage i de konkrete afprøvningsprojekter.

16 Til at løse opgaverne projektansættes to medarbejdere, som refererer til en strategisk styregruppe, der vil bestå af en kommunaldirektør samt tre fagdirektører. Deres opgaver og ansvar er: Medarbejdernes opgaver Styregruppens opgaver afdække behov og erfaringer, ansættelse af de to projektmedarbejdere, udarbejde beslutningsgrundlag, udvælgelsen af de fem konkrete fungere som projektledere for de valgte afprøvningsprojekter afprøvningsprojekter, sikre den løbende orientering af følgegruppen bidrage med fundraising og den årlige afrapportering til K-17 evaluere effekterne af projekter iht. de udarbejdede business cases Medarbejderen placeres fysisk i sammenhæng til Center for Sundhedsinnovation og Kommercialisering i Næstved. Til de enkelte afprøvningsprojekter (i fase 2) nedsættes operationelle styregrupper, der har ansvaret for afprøvningsprojektets fremdrift. De deltagende kommuner binder sig til at afholde deres andel af udgiften til projektmedarbejderne i hele den 3-årige periode. Kommunerne vil blive refunderet deres udgifter i det omfang, udgiften til projektmedarbejdernes finansieres via tildelte pulje- eller fondsmidler. Fordelingen af udgifter tager udgangspunkt i en fordelingsmodel, hvor kommunernes udgifter afhænger af deres indbyggertal. For Ringsted kommune betyder det en årlig udgift på ca kr. i 3 år, i alt, der afholdes indenfor budgetrammen til borgerservice. Hver af de tilmeldte kommuner har i fase 2 mulighed for at deltage eller undlade at deltage i projektafprøvningerne. Såfremt Ringsted Kommune vælger at deltage i et af afprøvningsprojekterne i fase 2, vil der være et yderligere investeringsbehov knyttet til projektet som vil afhænge af den specifikke teknologi, men som vil fremgå af de business cases, som udarbejdes i projektets fase 1. Høring Til orientering i Ældreråd og Handicapråd. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Det vurderes, deltagelsen i projektet kan understøtte det arbejde Ringsted Kommune har sat i gang på velfærdsteknologiområdet primært på Ældreområdet, og samtidig understøtte udbredelsen af teknologien på kommunens øvrige serviceområder. Indstilling Borgerservicechefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Handicaprådet den Handicaprådet tiltræder indstillingen Ej til stede: Lisbet Overvad, Lars Mørk, Nina Eg Hansen, Lisbeth Balling, Jakob Jensen Beslutning i Socialudvalget den Taget til efterretning.

17 Taget til efterretning. Ældrerådet opfordrer til at have en repræsentant med i styregruppen.

18 9. Kontakt til borgere og pressen - februar Sagsid: 12/822 Sagen afgøres i: Ældrerådet Bilag: Indledning Referat fra mødet i pressegruppen. Inger Glerup orienterede om, at pressegruppen har besluttet at træde sammen og beslutter fra gang til gang hvornår der evt. skal en artikel i medierne. Fast punkt fremover: Kommunikation til pressen.

19 10. Høringer fra andre fagudvalg, herunder lokalplanforslag og arbejdsgrupper/referat fra fagudvalgene - februar Sagsid: 12/824 Sagen afgøres i: Ældrerådet Bilag: Indledning Referat fra Trafikcaféen d. 24. januar. Jørgen Larsen refererede fra Trafikcaféen og orienterede om kommende Trafikdag d. 2. juni 2012.

20 11. Danske Ældreråd - februar Sagsid: 12/826 Sagen afgøres i: Ældrerådet Bilag: Indledning Forslag fra Danske Ældreråd ang. vedtægtsændringer og valgkredse, samt høringsbrev. Den 14. marts skal der indgives kommentarer vedr. vedtægtsændringer og valgkredse. Ringsted Ældreråd har ikke yderligere kommentarer.

21 12. Regionsældreråd - februar Sagsid: 12/834 Sagen afgøres i: Ældrerådet Bilag: Indledning Referat fra Regionsældrerådsmødet d. 7. februar Referat fra d. 7. februar er udsendt. Regionsældrerådet arbejder med digitalisering, herunder arbejder de på at få foretræde på Christiansborg. Inger Glerup er medlem af gruppen. Regionsældrerådet har indstillet Inger Glerup til medlem af Kontaktforum for brugere af sundhedsvæsenet i Region Sjælland.

22 13. Meddelelser fra formanden - februar Sagsid: 12/836 Sagen afgøres i: Ældrerådet Bilag: 1 Regnskab Ældrerådet (24346/12) Indledning Repræsentantskabsmøde d. 14. maj på Nyborg Strand. Høringssvar vedr. Sundhedspolitik og Idræts- og fritidspolitik. Drøftelse af mødet med ÆldreSagen d. 24. februar Borgmesteren og udvalgsformanden deltager på Ældrerådsmøderne d. 21. juni og d. 22. november vedr. gensidig drøftelse. Regnskab Ældrerådet har 4 stemmer. Og alle Ældrerådets medlemmer deltager d. 14. maj. Ældrerådet ønsker ikke at kommentere høringen på Idræts- og fritidspolitik, da det ikke direkte er Ældrerådets område. Dialog om kommende møde med ÆldreSagen. Datoer er fastlagt vedr. møde med borgmester og udvalgsformand. Regnskab 2011 er afsluttet med et mindreforbrug på ca. kr Der har været en henvendelse fra Dagbladet. Inger Glerup har en aftale med Dagbladet ang. Ældrerådets arbejde. Ældrerådet vil rette henvendelse til Klima- og Miljøudvalget ang. Movia s regnskab 2011.

23 14. Fastlæggelse af næste møde - februar Sagsid: 12/838 Sagen afgøres i: Ældrerådet Bilag: Næste møde er d. 22. marts.

24 15. Evt. - februar Sagsid: Sagen afgøres i: Bilag: Ældrerådet Inge Jørgensen havde forespørgsel omkring annoncer i medierne. Ældrekommissionens pjece Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem printes og kan afhentes i Social- og sundhedssekretariatet. Fremmøde af borger, der beder Ældrerådet om at tage sig af problematikken vedr. digitalisering og manglende kompetencer og viden på området for de ældre.

25 Bilagsoversigt 2. Finansiering af koordineret rehabilitering til personer med erhvervet hjerneskade 1. Ringsted Kommune tilsagnsskrivelse vedr pdf (211751/11) 2. Kommissorium pr bilag 1.doc (211789/11) 3. Hjerneskadeansøgning 2.doc (211788/11) 6. Revidering af kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard for Træning efter Serviceloven 86 tilrettet udkast januar 2012.doc (16916/12) 2. Ændringer i kvalitetsstandarder socialudvalg1.docx (16917/12) 3. Kvalitetsstandard for Nødkald tilrettet udkast januar 2012.doc (16915/12) 4. Kvalitetsstandard for Boligindretning tilrettet udkast januar 2012.doc (16914/12) 5. Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder tilrettet udkast januar 2012.doc (16912/12) 6. Kvalitetsstandard 96 tilrettet udgave januar 2012.doc (16911/12) 7. Kvalitetsstandard 85.doc (16909/12) 8. Kvalitetsstandard 103.doc (16908/12) 9. Kvalitetsstandard 104.doc (16906/12) 10. Kvalitetsstandard 107.doc (16905/12) 11. Kvalitetsstandard 108.doc (16904/12) 12. Kvalitetsstandard 109.doc (16902/12) 13. Kvalitetsstandard 110.doc (16901/12) 7. Orientering om tilsyn på Ældreområdet Solbakken, Ringsted Kommune, uanmeldt tilsyn.pdf (18187/12) Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune, uanmeldt tilsyn.pdf (18186/12) KLC, Ringsted Kommune, uanmeldt tilsyn.pdf (18185/12) 4. Ældreområdet årsrapport.pdf (19952/12) 13. Meddelelser fra formanden - februar 1. Regnskab Ældrerådet (24346/12)

26 Underskriftsside Inger Glerup - Formand Ejgil Risager - Næstformand Kirsten Bandholtz - Medlem Birgit Thomsen - Medlem Jørgen Larsen - Medlem Inge Jørgensen - Medlem Birgit Czerkas - Medlem

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2012/01 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Torsdag den Mødetidspunkt: 08:30-10:30.

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2012/01 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Torsdag den Mødetidspunkt: 08:30-10:30. Referat Ældrerådet Møde nr.: 2012/01 Dannet den: Tirsdag den 24-01-2012 Mødedato: Torsdag den 19-01-2012 Mødetidspunkt: 08:30-10:30 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2012/03 Dannet den: Mandag den 26-03-2012 Mødedato: Torsdag den 22-03-2012 Mødetidspunkt: 08:30-11:00.

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2012/03 Dannet den: Mandag den 26-03-2012 Mødedato: Torsdag den 22-03-2012 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Referat Ældrerådet Møde nr.: 2012/03 Dannet den: Mandag den 26-03-2012 Mødedato: Torsdag den 22-03-2012 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Mandag den 27-08-2012 Mødedato: Torsdag den 23-08-2012 Mødetidspunkt: 08:30-11:00.

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Mandag den 27-08-2012 Mødedato: Torsdag den 23-08-2012 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Referat Ældrerådet Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Mandag den 27-08-2012 Mødedato: Torsdag den 23-08-2012 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2010/09 Mødedato: torsdag den 28-10-2010 Mødetidspunkt: 08:30-11:30. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2010/09 Mødedato: torsdag den 28-10-2010 Mødetidspunkt: 08:30-11:30. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2010/09 Mødedato: torsdag den 28-10-2010 Mødetidspunkt: 08:30-11:30 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Ejgil Risager Inger Glerup Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Projekt Koordineret rehabilitering til personer med erhvervet hjerneskade

Projekt Koordineret rehabilitering til personer med erhvervet hjerneskade Ringsted januar 2012 Revideret ansøgning til pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Projekt Koordineret rehabilitering til personer

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Birgit Thomsen Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen. Fraværende Jørgen Larsen

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Birgit Thomsen Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen. Fraværende Jørgen Larsen Referat Ældrerådet Møde nr.: 7/2013 Dannet den: Tirsdag den 27-08-2013 Mødedato: Torsdag den 22-08-2013 Mødetidspunkt: 08:30-11:30 Mødested: Grå mødelokale, Amtstue Alle Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager

Læs mere

Referat. Integrationsrådsmøde. Dannet den: Mandag den 17-09-2012 Mødedato: Torsdag den 13-09-2012 Mødetidspunkt: 18:15-20:15.

Referat. Integrationsrådsmøde. Dannet den: Mandag den 17-09-2012 Mødedato: Torsdag den 13-09-2012 Mødetidspunkt: 18:15-20:15. Referat Integrationsrådet Møde nr.: Integrationsrådsmøde Dannet den: Mandag den 17-09-2012 Mødedato: Torsdag den 13-09-2012 Mødetidspunkt: 18:15-20:15 Mødested: Gråt mødelokale Amtsstue Alle 71 Medlemmer

Læs mere

Referat. Handicaprådet

Referat. Handicaprådet Referat Handicaprådet Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Tirsdag den 14-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 07-05-2013 Mødetidspunkt: 17:30-18:35 Mødested: Grå mødelokale, Amtstue Alle Medlemmer Jan Jakobsen Ib Ipsen

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/03 Mødedato: torsdag den Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/03 Mødedato: torsdag den Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/03 Mødedato: torsdag den 24-03-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Referat. Frivilligråd

Referat. Frivilligråd Referat Frivilligråd Møde nr.: Møde i Frivilligrådet Dannet den: Tirsdag den 15-05-2012 Mødedato: Torsdag den 10-05-2012 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale, Social og sundhedsforvaltningen

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen Benny Dyhr Jens Chr. Nielsen John Rasmussen

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen Benny Dyhr Jens Chr. Nielsen John Rasmussen Referat Ældrerådet Møde nr.: 4/2014 Dannet den: Mandag den 28-04-2014 Mødedato: Torsdag den 24-04-2014 Mødetidspunkt: 09:00-11:00 Mødested: Grønt mødelokale Amtstue Allé 71 Medlemmer Inger Glerup Jørgen

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 20/2012 Dannet den: Tirsdag den 11-12-2012 Mødedato: Mandag den 10-12-2012 Mødetidspunkt: 18:30-18:35

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 20/2012 Dannet den: Tirsdag den 11-12-2012 Mødedato: Mandag den 10-12-2012 Mødetidspunkt: 18:30-18:35 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 20/2012 Dannet den: Tirsdag den 11-12-2012 Mødedato: Mandag den 10-12-2012 Mødetidspunkt: 18:30-18:35 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Britta

Læs mere

Referat. Integrationsrådet. Dannet den: Mandag den 11-06-2012 Mødedato: Onsdag den 23-05-2012 Mødetidspunkt: 19:00-21:30

Referat. Integrationsrådet. Dannet den: Mandag den 11-06-2012 Mødedato: Onsdag den 23-05-2012 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Referat Integrationsrådet Møde nr.: Integrationsrådet Dannet den: Mandag den 11-06-2012 Mødedato: Onsdag den 23-05-2012 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Gråt Lokale Social- og Sundhedsforvaltningen

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: torsdag den Mødetidspunkt: 09:00-12:00

Referat. Ældrerådet. Mødedato: torsdag den Mødetidspunkt: 09:00-12:00 Referat Møde nr.: Ældrerådsmøde Mødedato: torsdag den 18-10-2007 Mødetidspunkt: 09:00-12:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Anker Hvidesten Hansen Inge Jørgensen Birgit Thomsen Anne Margrethe Hermansen Ejgil

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 10/2012 Dannet den: Tirsdag den 27-11-2012 Mødedato: Torsdag den 22-11-2012 Mødetidspunkt: 08:30-11:30.

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 10/2012 Dannet den: Tirsdag den 27-11-2012 Mødedato: Torsdag den 22-11-2012 Mødetidspunkt: 08:30-11:30. Referat Ældrerådet Møde nr.: 10/2012 Dannet den: Tirsdag den 27-11-2012 Mødedato: Torsdag den 22-11-2012 Mødetidspunkt: 08:30-11:30 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/04 Mødedato: torsdag den 28-04-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/04 Mødedato: torsdag den 28-04-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/04 Mødedato: torsdag den 28-04-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose,

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2010/1 Mødedato: torsdag den Mødetidspunkt: 09:00-12:00. Amtstue Alle 71 (tidligere Zahlesvej 18)

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2010/1 Mødedato: torsdag den Mødetidspunkt: 09:00-12:00. Amtstue Alle 71 (tidligere Zahlesvej 18) Referat Møde nr.: 2010/1 Mødedato: torsdag den 28-01-2010 Mødetidspunkt: 09:00-12:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 (tidligere Zahlesvej 18) Medlemmer Ejgil Risager Inger Glerup Kirsten Bandholtz

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 11. juni 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Referat mandag den 7. november 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Tema, Beskæftigelsesindsatser

Læs mere

Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71

Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: et Mødedato: tirsdag den 12-04-2011 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71 Medlemmer Arner Frederiksen (Ældresagen) Lis Andersen (Hyldegården

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Det store mødelokale i Vrå Fraværende: Laug Mathiasen, Ingrid Andreasen Bemærkninger

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. september 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:30 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 08. september 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 18:36 Mødelokale: Medlemmer: Det røde mødelokale Carsten Jelund, Annette Møller Sjøbeck, Niels Ulsing Fravær med afbud:

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøger: Kommune, forvaltning og afdeling Projektejer Nordfyns

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 012. Orientering fra Ældrerådets formand til mødet den 10. februar 2011 28 013.

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Referat af Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Tilstedeværende: Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer

Læs mere

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,

Læs mere

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 Januar 2013 Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 J. nr. 00.01.00P22 1 Forord Forord indsættes her Frivilligpolitikken træder i kraft fra 1. marts 2013 På vegne af Byrådet, Borgmester Karin Søjberg

Læs mere

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale E, 4. sal, Codanhus Fraværende: Følgende sager

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2 Voksen- og Plejeudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2008 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 9. juni 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand)

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Handicaprådet. Dagsorden. Mødedato: 11. oktober 2012. Mødetidspunkt: 13:30. Mødelokale: Udvalgsværelset, 4. Social- og Sundhedsforvaltningen

Handicaprådet. Dagsorden. Mødedato: 11. oktober 2012. Mødetidspunkt: 13:30. Mødelokale: Udvalgsværelset, 4. Social- og Sundhedsforvaltningen Sidenr. 1 Dagsorden Mødedato: 11. oktober 2012 Mødetidspunkt: 13:30 Mødelokale: Udvalgsværelset, 4. Social- og Sundhedsforvaltningen Fraværende: Bemærkninger: Godkendelse af forslag til dagsordenen: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat. Mødedato: 20. januar 2015. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00.

Referat. Mødedato: 20. januar 2015. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00. Mødedo: 20. januar 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 20. januar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Dagsorden og refer 3 2 Orientering

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 043. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 103 044.

Læs mere

Aftale for Social- og Handicapcentret

Aftale for Social- og Handicapcentret Aftale for Social- og Handicapcentret Overskrifter for aftalens mål Fælles mål: 1 Borgeren i centrum via rehabilitering 2 Faglig og økonomisk bæredygtighed ved hjælp af mål og opfølgning Øvrige mål: 3

Læs mere

Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211. Indholdsfortegnelse: Referat Ældrerådet Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211 Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden 2 2 Information om strukturændringer på madområdet 3 3 Midtvejsstatus - projekt

Læs mere

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Status på pulje til løft af ældreområdet 27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har modtaget midler fra den statslige pulje til løft af ældreområdet på 8,1 mio.

Læs mere

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By NOTAT Til Økonomiudvalget Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 Jf. vedlagte indstilling

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Kommunalreform fremtidig organisering af genoptræning 524283 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 19-02-2013 Mødedato: Mandag den 18-02-2013 Mødetidspunkt: 17:00-20:35 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV)

Læs mere

Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger

Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger Punkt 6. Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger 2016-011001 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender, at forvaltningen

Læs mere

Tværgående effektiviseringsforslag budget 2013 2016

Tværgående effektiviseringsforslag budget 2013 2016 Tværgående effektiviseringsforslag budget 2013 2016 Nr. Effektiviseringsforslag [Hele 1.000 kr.] Tværgående effektiviseringsforslag År 2013 Effektivisering TV 1 Hjemmearbejdspladser 300 X TV 2 Kørselskontor

Læs mere

Referat af møde nr. 3. Mandag d. 29.02.2016 kl. 8.00. Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 3. Mandag d. 29.02.2016 kl. 8.00. Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 3. Mandag d. 29.02.2016 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 29.02.2016 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.7, Egedal Rådhus

Læs mere

307. Forslag til Klimatilpasningsplan

307. Forslag til Klimatilpasningsplan 307. Forslag til Klimatilpasningsplan Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, 1. at forslag til Klimatilpasningsplan, med tilhørende ændringsforslag

Læs mere

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade. Evaluering Slutrapport

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade. Evaluering Slutrapport Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade. Evaluering Slutrapport Marts 2015/ Projektnummer: 62151 Journalnummer: 29.00.00-A00-11965 1. GENEREL INFORMATION

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 08. april 2010 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 08. april 2010 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 4 Mødet holdes torsdag den 08. april 2010 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A), Næstformand Jens Grønne (R),

Læs mere

Forebyggende tiltag Sundhed

Forebyggende tiltag Sundhed DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder Bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD har drøftet en række ældrepolitiske områder og er enige om følgende holdninger og opfordringer. Områderne er

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Dronningens Ferieby Dronningens Ferieby 1 i Grenaa Dato: Torsdag den 14. januar 2016 Start kl.: 10:00 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Fraværende: Preben Fruelund Kaj Aagaard

Læs mere

Center for ophold, botilbud, familiepleje

Center for ophold, botilbud, familiepleje Center for ophold, botilbud, familiepleje Formålet med Faaborg-Midtfyn Kommunes aftalestyring er, at Kommunalbestyrelsen og de enkelte fagudvalg udstikker og godkender centrale mål for drift og udvikling

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 6. januar 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 6. januar 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 6. januar 2004, kl. 13:00 Åben sag: 186. Ansøgning Mærk Vinden Åben sag: 187. Tilsynsrapport

Læs mere

Referat af møde i Handicaprådet for Solrød Kommune Mandag d. 8. september 2014 kl. 16-19 i lokale 1B. Åben dagsorden

Referat af møde i Handicaprådet for Solrød Kommune Mandag d. 8. september 2014 kl. 16-19 i lokale 1B. Åben dagsorden SOLRØD KOMMUNE Job- og SocialCenteret MØDEINDKALDELSE Emne: Dagsorden for møde i Handicaprådet Mødedato: 8.september 2014 Kl.: 16-19 Sted: Lokale 1B Til: Arne Pedersen, Jane Noer, Mette Cadovious, Brian

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mandag den 30. november 2009 Kl. 16.30 i SL 4, Sct. Michael, Administrationscentret i Slangerup Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Handicaprådet. Referat Mandag den 19. maj 2014, kl. 16:30

REBILD KOMMUNE. Handicaprådet. Referat Mandag den 19. maj 2014, kl. 16:30 REBILD KOMMUNE Handicaprådet Referat Mandag den 19. maj 2014, kl. 16:30 Mødested: Administrationsbygningen i Nørager Jernbanegade 13, 9610 Nørager Mødelokale: Mødelokale 1 Afbud: Fraværende: Annette Søegaard

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2013 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 Mødedato: 26-11-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.15 Mødested: Udvalgslokalet, Fasanvej Fraværende: Ingen # 273531/27-11-2002 Bilags- og indholdsfortegnelse

Læs mere

MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen

MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen Ældrerådet Mandag den 13.04.2015 kl. 09:15 12:30 i lokale F2 på Rådhuset MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen Christian Heiberg

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse i et værksted Beskæftigelse udenfor

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. november 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30 15:45 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Torsdag den 21. marts 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Niels Erik Iversen (A) Jytte Schmidt (F) Olaf Krogh

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 15. juni 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Social Omsorg. Mødedato: 4. maj 2015. Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokale 2 Hedensted Rådhus.

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Social Omsorg. Mødedato: 4. maj 2015. Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokale 2 Hedensted Rådhus. Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 2 Hedensted Rådhus Deltagere:, Daniel Toft Jakobsen, Hanne Grangaard, Birgit Jakobsen, Bent Poulsen Fraværende: Bemærkninger: Kl. 16.00 Afdelingsleder

Læs mere

Voksen-Ældreområdet. Ringsted Kommune. Januar 2010

Voksen-Ældreområdet. Ringsted Kommune. Januar 2010 Voksen-Ældreområdet i Ringsted Kommune Januar 2010 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Nøgletal for Voksenområdet...4 2. Nøgletal for Ældreområdet...4 3. Organisationen...4 3. 1. Myndighedsenheden...5 3. 2.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 6. maj 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen, Arne

Læs mere

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december 2012. Kære alle

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december 2012. Kære alle Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Handicaprådet. Mandag den 11. Marts 2013. Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3

REBILD KOMMUNE REFERAT. Handicaprådet. Mandag den 11. Marts 2013. Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3 REBILD KOMMUNE Handicaprådet REFERAT Mandag den 11. Marts 2013 Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3 Afbud: Britta Fraværende: Laila deltog fra kl. ca. 17:00 Kontakt: Handicaprådet

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol 12-01-2016 08:30 D116 (M0022) Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Pleje opfølgning på indsatsområder 2013

Pleje opfølgning på indsatsområder 2013 Pleje opfølgning på indsatsområder 2013 1. Ydelser til borgerne 1.1 Fredericia Former Fremtiden - Længst muligt i eget liv vers. 3.0 Visionen for Længst muligt i eget liv version 3,0 er: En kommune med

Læs mere

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010 TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der forelægger referat til underskrift fra HBM 25.-26.08.10 2. Mødeaktivitet og

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 09. december 2008 kl. 09:30 i Sundhedscentret, Fredensvej 4, Farsø

Åbent møde for Ældreråds møde den 09. december 2008 kl. 09:30 i Sundhedscentret, Fredensvej 4, Farsø Åbent møde for Ældreråds møde den 09. december 2008 kl. 09:30 i Sundhedscentret, Fredensvej 4, Farsø Indholdsfortegnelse 066. Orientering fra Ældrerådets formand 110 067. Orientering fra Knud Bech Jensen,

Læs mere

Dagsorden. Møde Nr. 26 Mødetype Ordinært møde Dato Tidspunkt. 12. februar 2016 kl. 09.00-13.00

Dagsorden. Møde Nr. 26 Mødetype Ordinært møde Dato Tidspunkt. 12. februar 2016 kl. 09.00-13.00 Møde Nr. 26 Mødetype Ordinært møde Dato Tidspunkt 12. februar 2016 kl. 09.00-13.00 Sted Grønnegadecentret, 1. sal lokale Nellike Deltagere Alle med undtagelse af Regnar Berdiin Referent Birgit Vejby Afbud

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 02. februar 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale 111

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 02. februar 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale 111 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 02. februar 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale 111 Indholdsfortegnelse 011. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 2. februar 2010 25 012.

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A DAGSORDEN Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 09. juni 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:01 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Poppelgården Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen,

Læs mere

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 12. august 2015 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Bemærkning Referat med temadrøftelserne er publiceret Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

Seniorrådet Beslutningsprotokol nr. 10-13 Dagsorden og referat. Dato: 28. oktober 2013 Kl: 10-12 Sted: Hybyhus DAGSORDEN

Seniorrådet Beslutningsprotokol nr. 10-13 Dagsorden og referat. Dato: 28. oktober 2013 Kl: 10-12 Sted: Hybyhus DAGSORDEN Seniorrådet Beslutningsprotokol nr. 10-13 Dagsorden og referat Dato: 28. oktober 2013 Kl: 10-12 Sted: Hybyhus Deltagere: Seniorrådet, Mona Larsen og Pernille Fogtmann Fraværende: Grethe Rasmussen DAGSORDEN

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 5 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 26. april 2007 Side: 31 Fraværende:

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 14. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 14. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 14 Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007. Mødet startede kl. 9.05 og sluttede kl. 11.50 Lone Hansen deltog fra kl. 9.30 Der var afbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013 Acadre doc.: 150839-13

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 06-12-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, l. 138/139

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 06-12-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, l. 138/139 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 06-12-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, l. 138/139 Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Medhat Khattab, Jesper Ullemose, Jørgen Pless, Grete Schødts,

Læs mere

Referat af møde i Handicaprådet den 15. maj 2014.

Referat af møde i Handicaprådet den 15. maj 2014. Referat af møde i Handicaprådet den 15. maj 2014. Ældre- og Handicapforvaltningen Virksom Indsigt DA Baglandet Ørbækvej 100 5220 Odense SØ www.odense.dk Tlf. 65513105 Fax E-mail Deltagere: Allan Laursen,

Læs mere

Rødovre Kommunes projektbeskrivelse. - vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade

Rødovre Kommunes projektbeskrivelse. - vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade Revideret projektbeskrivelse januar 2012 Rødovre Kommunes projektbeskrivelse - vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade Rødovre Kommune har på baggrund af

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 26-11-2008

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 26-11-2008 REFERAT Handicaprådet Mødedato: Onsdag den 26-11-2008 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Svend-Erik Jakobsen (SEJ)

Læs mere

Møde 19. marts 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen

Møde 19. marts 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 19. marts 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Alle mødt. Mødet hævet kl.: 17.13 Pkt. Tekst Side 21 Udvælgelse af projekter til anvendelse af midler i Grøn Ordning

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Bofællesskabet

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 16. januar 2012. Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 16. januar 2012. Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 16. januar 2012 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for pejling og GPS

Læs mere

Nærdemokratiudvalget 19-10-2015 16:30. Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.

Nærdemokratiudvalget 19-10-2015 16:30. Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune. Nærdemokratiudvalget Beslutningsprotokol 19-10-2015 16:30 Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden3

Læs mere