Uddannelsen. Uddannelsens omfang og varighed. 8. Uddannelsesstedets underskrift. Ansøgning modtaget den: Navn. Adresse. . Uddannelse/fagtitel:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsen. Uddannelsens omfang og varighed. 8. Uddannelsesstedets underskrift. Ansøgning modtaget den: Navn. Adresse. E-mail. Uddannelse/fagtitel:"

Transkript

1 Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Se i vejledningen, hvem der skal udfylde skemaet. 1. Attestation for modtagelse hos administrator (Udfyldes af administrator) Ansøgning modtaget den: Skolekode A-kasse-nummer af: 2. Ansøgers navn og adresse (Uddannelsesstedet skal udfylde felt 2 til 8) Navn Underskrift Adresse Telefon/privat Mobiltelefon Postnr. By/postdistrikt Telefon/arbejde 3. Uddannelsen Afholdes uddannelsesforløbet som... GVU eud+ Er uddannelsesforløbet inden for rammerne af Den Europæiske Socialfond og godkendt af projektgodkendelsesudvalget? Hvis ja, godkendt den... Uddannelsens omfang og varighed Oplys de uddannelsesperioder, ansøgningen dækker: til til til til til Adgang/optagelse givet den... Foregår undervisningen på virksomheden?... Hvis, hvor foregår undervisningen? Projektets journalnr. Indenfor FKB Undervisningssted Adresse Postnr. By 8. Uddannelsesstedets underskrift Uddannelsesstedets navn Uddannelsesstedets adresse Dato Uddannelsesstedets stempel og underskrift Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for Uddannelsesstøtte,

2 9. Ansøgning (Arbejdsgiver eller medarbejder skal udfylde felt 9 til 20) Er du arbejdsgiver eller medarbejder?... Arbejdsgiver Medarbejder Er du/medarbejderen medlem af en a-kasse?... Hvis ja, anfør hvilken a-kasse?... Navn Søger du/medarbejderen VEU-godtgørelse?... Søger du/medarabejderen befordringstilskud?... Afdeling 10. Uddannelsesbaggrund Faglært Hvad er din/medarbejderens højeste uddannelse?... (se på ug.dk, hvilke uddannelser der hører til i de forskellige felter) Anden uddannelse, oplys hvilken:... Ufaglært Videregående uddannelse (fx sygeplejerske, ingeniør, optometrist, installatør, pædagog) (fx tømrer, kontorassistent, sosuassistent, datatekniker, etatsuddannelse) Andre videregående uddannelser (fx kommunom, statonom, diplomuddannelser, kunstneriske uddannelser) Har du/medarbejderen afsluttet uddannelsen for mindre end 5 år siden?... Har du/medarbejderen brugt uddannelsen i de sidste 5 år? Anden offentlig støtte Får du/medarbejderen i hele uddannelsesperioden anden offentlig støtte, som skal dække leveomkostningerne?... (Svar, hvis du/medarbejderen modtager godtgørelse fra overenskomstaftalte kompetencefonde) Kontanthjælp Efterløn Hvis ja, oplys hvilken... Starthjælp Dagpenge Oplys perioden her, hvis du/medarbejderen kun får anden støtte i en del af uddannelsesperioden (vedlæg evt. bilag) Beskæftigelse Er du/medarbejderen i arbejde?... (se vejledningen, hvis du er afskediget eller selv har sagt op) Delpension Folkepension Førtidspension Barsels- eller børnepasningsorlovsydelse Uddannelsesydelse (6 ugers selvvalg) til Introduktionsydelse Dagpenge under aktivering SU Anden støtte, oplys hvilken: Hvis nej, gå direkte til felt 15 Er du/medarbejderen ansat som elev/lærling med ret til løn ifølge en uddannelsesaftale med arbejdsgiver?... Hvis ja, gå direkte til felt 15 Arbejder du som... Er du/medarbejderen ansat med løntilskud?... Hvis ja, gå direkte til felt 15. (Svar, hvis du/medarbejderen er i fleksjob) Lønmodtager Selvstændig erhvervsdrivende 2

3 14. Beskæftigelse (fortsat) Arbejder du/medarbejderen fuldtid svarende til 37 timer eller deltid? Er du helt væk fra dit arbejde, mens uddannelsen foregår?... Hvis nej, hvor mange timer er du/medarbejderen i alt væk fra arbejdet pga. uddannelsen?... Udfyld bilag til felt 14, hvis du/medarbejderen har varierende arbejdstid Se vejledningen, hvis - arbejdstiden er omlagt i uddannelsesperioden, - du/medarbejderen har fået en fridag med løn, eller - fravær i uddannelsesperioden er varierende Fuldtid Antal timer i alt i uddannelsesperioden, Deltid 15. Udfyldes kun, hvis du/medarbejderen er deltidsansat: Hvad er din/medarbejderens ugentlige arbejdstid?... (Se vejledningen, hvis du arbejder på vilkår, der har betydning for din arbejdstid i uddannelsesperioden.) Er du/medarbejderen tilmeldt jobcentret som arbejdssøgende?... Hvis ja, er du/medarbejderen tilmeldt jobcentret som... Fuldtidsarbejdssøgende Deltidsarbejdssøgende Befordringstilskud (Se vejledningen) AMU og enkeltfag, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse Udfyld enten A eller B eller C afhængig af, om du tager til og fra uddannelsesstedet hver dag eller er indkvarteret under hele eller en del af kurset. A. Skal kun udfyldes, hvis du/medarbejderen har daglig transport mellem bopæl og uddannelsessted Afstand mellem bopæl og uddannelsessted én vej... B. Skal kun udfyldes, hvis du/medarbejderen er indkvarteret under hele kurset Afstand mellem bopæl og uddannelsessted én vej... Antal timer pr. uge Antal km Antal km, (Afstanden skal svare til den Google Maps angiver som den hurtigste vej i bil på under Få rutevejledninger.) (Afstanden skal svare til den Google Maps angiver som den hurtigste vej i bil på under Få rutevejledninger. Rejser du hjem i weekenden/søgnehelligdage?... C. Hvis du/medarbejderen har en blanding af daglig transport og indkvartering under kurset: Udfyld i stedet bilag til felt Udbetaling og skattetræk Skal vi udbetale VEU-godtgørelse til arbejdsgiveren, fordi medarbejderen får sædvanlig løn under uddannelsen?... Hvis nej, oplys arbejdsgivers CVR-nr.... CVR-/SE-nr. Skal vi udbetale befordringstilskud til arbejdsgiveren, fordi arbejdsgiveren afholder medarbejderens befordringsudgifter?... Skal vi udbetale VEU-godtgørelse eller befordringstilskud til dig/medarbejderen, bliver pengene sat ind på NemKonto. Vi henter selv dine skatteoplysninger. Sæt derfor kryds ved det skattekort, du/medarbejderen ønsker at bruge, når vi trækker skat af VEU-godtgørelsen. Ønsker du/medarbejderen at bruge frikort, sæt kryds i Hovedkort Ekstra oplysninger Medarbejderen har givet arbejdsgiveren fuldmagt til at søge VEU-godtgørelse og/eller befordringstilskud på sine vegne... (skal udfyldes, hvis der søges VEU-godtgørelse) Hovedkort Bikort 55% Sender du bilag med, skal du anføre antallet... Mærk alle bilag med dit personnummer. 20. Ansøgers underskrift (udfyldes kun, hvis du søger som medarbejder) Jeg bekræfter under strafansvar, at de oplysninger, jeg har givet i felt 9-19, er rigtige. Jeg har pligt til at give uddannelsesstedet - eller a-kassen, hvis jeg er medlem af en a-kasse - besked, hvis de oplysninger, jeg har givet, bliver ændret, fx hvis jeg bliver afskediget eller selv har sagt op. Jeg erklærer, at jeg har læst vejledningen til udfyldelse af dette skema. Dato Ansøgers underskrift 3

4 22. Arbejdsgivers oplysninger (arbejdsgiver skal udfylde felt 22 til 25) VEU-godtgørelse bliver anvist til virksomhedens NemKonto på grundlag af CVR-/SE-nummer, medmindre NemKonto knyttet til virksomhedens P-nummer ønskes anvendt... CVR-/SE-nr. (skal udfyldes) P-nr. (produktionsenhedsnr.) Hvis befordringstilskud ønskes udbetalt til et andet P- nummer end VEU-godtgørelsen, skriv da det P-nummer, befordringstilskuddet ønskes udbetalt til her... P-nr. (produktionsenhedsnr. til befordringstilskud) Arbejdsgivers telefon... Arbejdsgivers mail... Ansøgers sædvanlige timeløn er i uddannelsesperioden... Større end godtgørelsen Mindre end godtgørelsen Hvis den sædvanlige timeløn er mindre end VEUgodtgørelsen, angives bruttotimelønnen for den seneste udbetalingsperiode... Kr. pr. time, 24. Arbejdsgivers evt. bemærkninger 25. Arbejdsgivers underskrift Ovenstående oplysninger bekræftes. Hvis VEU-godtgørelse udbetales til arbejdsgiver, bekræftes samtidig, at der vil blive udbetalt sædvanlig løn til medarbejder under deltagelse i uddannelsen. Med underskriften bekræfter arbejdsgiver, at medarbejderen er informeret om ansøgningens indhold, og at rigtigheden af de oplysninger, der er givet om deltageren, kan blive kontrolleret ved sammenkøring af registre. Endvidere bekræfter arbejdsgiver at have pligt til at give uddannelsesstedet eller a-kassen besked, hvis de oplysninger, der er givet, bliver ændret, for eksempel hvis medarbejderen bliver afskediget eller selv siger op. Dato Firmanavn/stempel og underskrift 4

5 Vejledning til ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Hvad er VEU-godtgørelse og befordringstilskud? VEU-godtgørelse er en kompensation for tab af indtægt eller arbejdsmulighed ved deltagelse i visse former for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Ved fuldtidsundervisning svarer godtgørelsen pr. uge til 80 procent af den højeste ugentlige dagpengesats. Tilskud til befordring kan opnås af deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse (FKB). Tilskuddet beregnes ud fra en fast sats og i forhold til afstanden mellem deltagerens bopæl og uddannelsesstedet. (Se vejledningen til felt 15). Flere oplysninger Du kan få mere at vide om VEU-godtgørelse og befordringstilskud på uddannelsesstedet og i din/medarbejderens eventuelle a- kasse. Du kan også finde oplysninger og se reglerne på Hvem skal udfylde ansøgningsskemaet? Arbejdsgivere, der betaler sædvanlig løn til medarbejdere (deltagere) under uddannelse, der berettiger til godtgørelse eller tilskud til befordring, skal udfylde og indsende ansøgning om godtgørelse og/eller befordringstilskud. I andre tilfælde skal deltageren selv udfylde og indsende ansøgningen. En medarbejder, der selv skal indgive ansøgning, har mulighed for at give sin arbejdsgiver fuldmagt til at søge for sig. Det kan oplyses i felt 19, hvis der foreligger fuldmagt. Fuldmagten skal ikke indsendes, men skal kunne forevises på forlangende. Uddannelsesstedet udfylder altid felt 2-8. Ansøgningen kan ikke behandles, før alle relevante felter er udfyldt. Aflevering og ansøgningsfrist Hvis du/medarbejderen er medlem af en a-kasse, skal det udfyldte ansøgningsskema afleveres til a-kassen. Hvis du/medarbejderen ikke er medlem af en a-kasse, skal det udfyldte ansøgningsskema afleveres til uddannelsesstedet. Ansøgningsfristen er 4 uger regnet fra sidste uddannelsesdag. A-kassen eller uddannelsesstedet afgør om ansøgningen er modtaget retidigt. VEU-breve til virksomhederne i e-boks Bevillings- og udbetalingsbreve sendes til virksomhedens e-boks (med mindre virksomheden får besked om andet). Læs mere om de enkelte felter på de næste sider. Oplysninger om dig I henhold til persondataloven skal det oplyses, at de oplysninger om deltageren, der afgives af deltageren selv eller dennes arbejdsgiver, vil blive registreret. Oplysningerne bruges til beregning og udbetaling af godtgørelse og befordringstilskud og for at kontrollere udbetalingerne. Uddannelsesstedet videregiver oplysninger om den enkelte deltagers tilstedeværelse under undervisningen. Hvis deltageren er medlem af en a-kasse videregives oplysningerne til deltagerens a-kasse. Hvis deltageren ikke er medlem af en a- kasse videregives oplysningerne til Uddannelsesstyrelsen. Endvidere kan der som led i behandlingen af en ansøgning indhentes yderligere hos deltageren, arbejdsgiveren, uddannelsesstedet eller fra offentlige myndigheder. Deltagerens personnummer bliver brugt til at hente oplysninger fra SKAT og overføre penge til deltagerens eller arbejdsgiverens NemKonto. et bliver også brugt, når der gives oplysninger til SKAT eller e-indkomstregistret og ved inddrivelse af tilbagebetalingskrav. Hvis deltageren er medlem af en a-kasse, stiller a-kassen de oplysninger den får om deltageren til rådighed for uddannelsesstedet i forbindelse med vejledning og administration af VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Hvis deltageren ikke er medlem af en a-kasse, er det Uddannelsesstyrelsen, der stiller oplysningerne om deltageren til rådighed for uddannelsesstedet. Uddannelsesstyrelsen / a-kassen kan indhente yderligere oplysninger fra uddannelsesstedet som led i behandlingen af en klagesag. Hvis deltageren er medlem af en a-kasse, er a-kassen ansvarlig for behandling af oplysninger fra deltageren eller dennes arbejdsgiver. Deltageren har mulighed for at indsigt i de oplysninger a-kassen har om denne, og kan kræve forkerte oplysninger rettet. Hvis deltageren ikke er medlem af en a- kasse, er Uddannelsesstyrelsen ansvarlig for behandling af oplysninger om deltageren. Deltageren har mulighed for at indsigt i de oplysninger Uddannelsesstyrelsen har om denne, og kan kræve forkerte oplysninger rettet. Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for Uddannelsesstøtte,

6 Sådan udfylder felterne i du skemaet Uddannelsesstedet skal udfylde felt 2 8 Uddannelsesstedet påfører oplysninger om, hvilken uddannelse du/medarbejderen er optaget på og hvor længe, den varer. Deltageren eller arbejdsgiveren skal udfylde felt Ansøgning Her skal du oplyse, om der søges om VEU-godtgørelse og/eller tilskud til befordring. 10. Uddannelsesbaggrund Det er en forudsætning for at få VEUgodtgørelse eller tilskud til befordring, at du/medarbejderen ikke har en uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed overstiger niveauet for en erhvervsuddannelse (eud) eller en uddannelse, der kan sidestilles hermed, medmindre uddannelsen ikke har været anvendt de sidste fem år. Du skal oplyse om din/medarbejderens uddannelsesmæssige baggrund til brug for afgørelsen af om du/medarbejderen er for højt uddannet til at få VEU-godtgørelse eller befordringstilskud. Det er kun afsluttede uddannelser, der tæller med. Afbrudte uddannelser tæller ikke med. Hvis du/medarbejderen ikke har afsluttet en uddannelse efter endt skolegang, dvs. efter afslutning af grund-/folkeskolen eller en gymnasial uddannelse, sættes kryds i Ufaglært. 11. Anden offentlig støtte VEU-godtgørelse kan ikke opnås, hvis du/medarbejderen modtager godtgørelse fra andre godtgørelsesordninger eller offentlige ydelser, der tilsigter at dække leveomkostningerne. Det gælder fx kontanthjælp, sygedagpenge, SU eller SVU. Dog kan godtgørelse fra overenskomstaftalte kompetencefonde modtages samtidig med VEU-godtgørelse. 14. Beskæftigelse Er du/medarbejderen i arbejde? I visse tilfælde betragtes personer, der er blevet afskedigede eller selv har sagt op, fortsat som beskæftigede. Det gælder: 1) Personer, der er afskediget, og som påbegynder en uddannelse i umiddelbar forlængelse af ansættelsesforholdet, og som, før de blev afskediget, har indgået aftale med arbejdsgiveren om deltagelse i uddannelsen. 2) Personer, der er afskediget eller selv har sagt op, og som deltager i uddannelse, der strækker sig ud over opsigelsesperioden, hvis uddannelsesstedet har givet denne adgang til uddannelsen, før han eller hun blev opsagt eller selv sagde op. I tilfælde af 1) eller 2) skal du derfor svare til spørgsmålet Er du/medarbejderen i arbejde? Fritstillede har normalt ikke mulighed for at modtage godtgørelse, da den pågældende ikke lider noget tab ved deltagelse i uddannelse. Den fritstillede skal ikke møde på arbejdet, men modtager sædvanlig løn alligevel. Da lønmodtageren ikke har et tab, har arbejdsgiveren heller ikke mulighed for at få udbetalt godtgørelse. Er du/medarbejderen ansat som elev? Har du/medarbejderen en uddannelsesaftale inden for erhvervsuddannelsesområdet, skal du svare. Du/medarbejderen har i så fald ikke ret til VEU-godtgørelse, men kan eventuelt få befordringstilskud. Er du/medarbejderen ansat med løntilskud? For lønmodtagere er det en betingelse for at opnå godtgørelse eller tilskud til befordring, at arbejdsgiveren ikke modtager offentlige ydelser som tilskud til lønnen. Dette gælder dog ikke tilskud i forbindelse med fleksjob, og der skal derfor svares til spørgsmålet Er du/medarbejderen ansat med løntilskud?, hvis du/medarbejderen er i fleksjob. Hvis du/ medarbejderen er ansat i jobrotation med løntilskud, skal du svare til spørgsmålet. Den ugentlige arbejdstid VEU-godtgørelse gives som kompensation for tab af arbejdsindtægt eller arbejdsmulighed. Du skal derfor oplyse, hvor mange timer du/medarbejderen arbejder om ugen. Du skal skrive 37,0 timer, hvis du arbejder på vilkår, der svarer til fuld tid, eller hvis din arbejdsgiver i uddannelsesperioden udbetaler dig løn for fuld tid, selvom du er deltidsansat. Hvis din/medarbejderens arbejdstid er omlagt i uddannelsesperioden efter aftale eller overenskomst, eller hvis du/medarbejderen har fået en fridag med løn, fordi du/medarbejderen uddanner dig/sig på et tidspunkt, hvor du/medarbejderen ellers skulle have haft fri, skal disse timer indgå i beregningen af arbejdstiden i uddannelsesperioden og dermed også i beregningen af fravær fra arbejdet i uddannelsesperioden. vær fra arbejdet Godtgørelse beregnes på baggrund af det antal timer, du/medarbejderen er fraværende fra arbejdet på grund af deltagelse i uddannelsen. Du/medarbejderen skal derfor oplyse, hvor mange timer du/ medarbejderen er fraværende fra arbejdet på grund af deltagelse i uddannelsen. Timetallet må ikke overstige din/medarbejderens ugentlige arbejdstid eller antallet af undervisningstimer. Hvis du/medarbejderen har varierende arbejdstid i uddannelsesperioden, og dit/ medarbejderens fravær derfor er varierende, skal du/medarbejderen udfylde en særlig blanket. Blanketten skal indsendes sammen med ansøgningsskemaet som bilag til felt 14. Blanketten findes på under menupunktet Skemaer. Deltidsansat Spørgsmåleene vedrørende deltidsansættelse skal kun besvares, hvis du/medarbejderen er deltidsansat. Hvis du/medarbejderen er tilmeldt jobcentret som arbejdssøgende, skal du/medarbejderen kunne dokumentere det. Vejledning til ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 2

7 15. Befordringstilskud Tilskud til befordring kan kun ydes i forbindelse med deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse(fkb). Hvis uddannelsen foregår på den virksomhed, hvor deltageren er ansat, har denne dog ikke ret til tilskud. Du skal udfylde enten A eller B eller C, afhængigt af, om du/medarbejderen har daglig befordring mellem bopæl og uddannelsessted, eller er indkvarteret under uddannelsen eller har en blanding af daglig befordring og indkvartering. Hvis du/medarbejderen har en blanding af daglige befordring og indkvartering under uddannelsen ( C ), skal du udfylde en særlig blanket til felt 15. Blanketten findes på www,veug.dk under menupunktet Skemaer. Hvis du/medarbejderen har daglig befordring mellem bopæl og uddannelsessted, kan der ydes tilskud for de kilometer, der ligger ud over de første 24 km, dog højst for 576 km pr. dag (600 minus 24 km). Hvis du/medarbejderen er indkvarteret under uddannelsen, kan der ydes tilskud til ud- og hjemrejsen, rejser i forbindelse med weekender mellem kursusdage og på søgnehelligdage (dvs. helligdage, der falder på dage, som ellers ville være normale arbejdsdage). Tilskuddet ydes for afstanden mellem din/medarbejderens bopæl og uddannelsesstedet, uanset hvor indkvarteringen finder sted, dog højst for 400 km pr. rejse (0-400 km). Der ydes ikke tilskud til eventuel befordring mellem indkvarteringssted og uddannelsessted. Hvis undervisningen foregår flere steder sammen dag, skal du anvende det undervisningssted, der ligger længst væk fra din/medarbejderens bopæl, når du skal beregne af afstanden mellem deltagerens bopæl og uddannelsesstedet. Du skal bruge Google Maps ( maps.google.dk) til at beregne afstanden mellem bopæl og uddannelsessted. Klik på Få rutevejledninger og lav en beregning med kørsel i bil (også selv om du/ medarbejderen bruger et andet transportmiddel). Befordringstilskud ydes som et kilometerafstands-tilskud efter en fast sats uafhængigt af faktisk afholdte udgifter. Satsen for befordringstilskud er 1,00 kr. pr. km (pr. januar 2011). Satsens størrelse svarer til det skattemæssige fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads over 100 km pr. dag. Satsen reguleres hvert år i januar måned. Hvis det samlede tilskud for en uddannelse er under 33 kr. (sats pr. juli 2011) udbetales dette dog ikke. Mindstebeløbet reguleres hvert år i juli måned. 17. Udbetaling og skattetræk Udbetaling af VEU-godtgørelse Hvis arbejdsgiveren ikke betaler løn under uddannelsen, udbetales godtgørelsen til medarbejderen. Arbejdsgiverens CVRnummer skal oplyses for derved at bekræfte, at der foreligger et godtgørelsesberettigende beskæftigelsesforhold. Hvis arbejdsgiveren betaler løn til medarbejderen under uddannelsen, udbetales godtgørelsen til arbejdsgiveren. Udbetaling af befordringstilskud Tilskud til befordring udbetales normalt til dig/medarbejderen. Tilskuddet kan udbetales til arbejdsgiveren, hvis denne er forpligtet til enten at udbetale et beløb, der mindst svarer til det befordringstilskud medarbejderen ellers kunne have fået udbetalt, eller til at afholde alle udgifter til medarbejderens befordring i forbindelse med uddannelsen. Udbetaling til NemKonto Udbetaling af VEU-godtgørelse og befordringstilskud sker til modtagerens NemKonto. Du kan ændre din NemKonto i din bank eller via Skatteoplysninger Der er trækkes skat og ATP ved udbetaling af VEU-godtgørelse. Du skal derfor vælge, om der skal trækkes 55 pct. i skat, eller om dit hoved- eller bikort skal anvendes. Ønsker du at bruge frikort, skal du sætte kryds i Hovedkort. Styrelsen og a-kasserne henter selv skatteoplysning elektronisk fra SKAT. Befordringstilskud er skattefrit. under uddannelsen, har mulighed for at give sin arbejdsgiver fuldmagt til at søge for sig. Du svare til spørgsmålet om fuldmagt, hvis der foreligger en sådan fuldmagt. Fuldmagten skal ikke indsendes, men skal kunne forevises på forlangende. Felt skal udfyldes af arbejdsgiveren 22. Arbejdsgiveroplysninger Arbejdsgivere, der betaler sædvanlig løn til medarbejdere under uddannelse, der berettiger til godtgørelse, indtræder i medarbejderens ret til godtgørelse. Arbejdsgivere, der betaler løn for fuld tid til medarbejdere, der ellers er deltidsansatte, har ret til godtgørelse for fuld tid. Godtgørelsen til arbejdsgiveren svarer til den godtgørelse, medarbejderen ellers ville være berettiget til, men kan dog ikke være højere end den løn, arbejdsgiveren udbetaler under uddannelsen. Hvis godtgørelsesbeløbet er højere end lønnen, udbetales forskellen til medarbejderen. Godtgørelsen svarer til 80 pct. af arbejdsløshedsdagpengene. Den aktuelle dagpengesats kan ses på Arbejdsgiveren skal underrette kommunen, hvis en person i fleksjob deltager i uddannelse, der berettiger til VEU-godtgørelse. Godtgørelsen udbetales automatisk til virksomhedens NemKonto. CVR/SE-nummer skal oplyses. Hvis godtgørelsen ønskes udbetalt til en NemKonto, der er tilknyttet en produktionsenhed eller underafdeling, skal det pågældende P-nummer oplyses. Klagevejledning Afgørelser om VEU-godtgørelse og befordringstilskud sendes skriftligt til ansøgeren. Et eventuelt afslag vil være begrundet og indeholde en klagevejledning. Den, som afgørelsen vedrører, kan klage inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen. Klagen afleveres til den a-kasse eller det uddannelsessted, der har truffet afgørelsen. Hvis afgørelsen fastholdes videre- 19. Ekstra oplysninger I dette felt kan du skrive eventuelle bemærkninger. Beskæftigelsesudvalg med en udtalelse. sendes klagen til Ankestyrelsens En medarbejder, der selv skal indgive Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg ansøgning, fordi denne ikke modtager løn træffer den endelige administrative afgørelse. Vejledning til ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 3

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere der ikke er medlem af en a-kasse Er du medlem af en a-kasse skal du udfylde et andet skema. Husk at læse vejledningen til dette skema. Du

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator: Professionshøjskolen Metropol Professionshøjskolen Lillebælt University

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen til et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen til

Læs mere

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder VEU-godtgørelse og befordringstilskud Virksomheder Side 2 af 31 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til ansøgningsskema... 3 Ansøgningen... 4 Trin 1 Hvad søges?... 5 Trin 2 Personlige oplysninger...

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen a-kassen eller et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen

Læs mere

20. Anden offentlig støtte. 28. Sådan udbetales din SVU. 32. Ekstra oplysninger. 33. Ansøgers underskrift

20. Anden offentlig støtte. 28. Sådan udbetales din SVU. 32. Ekstra oplysninger. 33. Ansøgers underskrift Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen a-kassen eller et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen

Læs mere

FAKTA OM VEU-GODTGØRELSE 2009

FAKTA OM VEU-GODTGØRELSE 2009 FAKTA OM VEU-GODTGØRELSE 2009 MED OPDATEREDE KILOMETER- TAKSTER FRA JULI 2009 2 DS Uddannelsesafdeling FORORD Denne lille guide giver svar på de hyppigst stillede spørgsmål om VEU-godtgørelse. Hvis der

Læs mere

Bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse BEK nr 1475 af 16/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 077.90S.541 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse BEK nr 877 af 28/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j. nr. 021.60M.391

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

Ansøgning om tilskud til uddannelse for medarbejdere, der er omfattet af overenskomsten mellem TEKNIQ og HK/Privat

Ansøgning om tilskud til uddannelse for medarbejdere, der er omfattet af overenskomsten mellem TEKNIQ og HK/Privat Ansøgningen udfyldes og indsendes inden kursusstart Selvvalgt uddannelse (sæt X): Virksomhedsansøgt uddannelse (sæt X): Firmanavn: Adresse: CVR-nr.: Tlf.nr.: Postnr.: By: E-mail Registreringsnr.: Kontonr.:

Læs mere

1111111111111111 II. Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på jobrettet uddannelse for ledige dagpengemodtagere

1111111111111111 II. Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på jobrettet uddannelse for ledige dagpengemodtagere Pædagogmedhjælper I 1111111111111111 II AR 237 Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på jobrettet uddannelse for ledige dagpengemodtagere Husk at læse vejledningen pà sidste side, før du udfylder

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Udbetaling af uhævede feriepenge må ikke ske på baggrund af denne blanket, hvis blanketten er modtaget efter den 5. juli 2010. Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2008 for ferieåret 2009/2010) Du

Læs mere

I II IIIIIIIIIIIIII Ii Ansøgning om og bekræftelse af ret

I II IIIIIIIIIIIIII Ii Ansøgning om og bekræftelse af ret I II IIIIIIIIIIIIII Ii Ansøgning om og bekræftelse af ret AR 237 til optagelse påjobrettet uddannelse for ledige dagpengemodtagere Husk at læse vejledningen på sidste side, før du tidfylder blanketten

Læs mere

I II IIIIIIilhIUIII II Ansøgning om og bekræftelse af ret

I II IIIIIIilhIUIII II Ansøgning om og bekræftelse af ret I II IIIIIIilhIUIII II Ansøgning om og bekræftelse af ret AR 237 til optagelse på jobrettet uddannelse for ledige dagpengemodtagere AR 237-01-2015 Husk at læse vejledningen på sidste side, før du udfylder

Læs mere

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale.

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale. UDDANNELSESBOG AFSNIT: 1. LØNAFTALE mellem MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING og NÆRINGS- OG NYDELSESMIDDELARBEJDER FORBUNDET, DANSK FUNKTIONÆRFORBUND / DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING og FAGLIGT FÆLLES

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding.

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde Cadskolens ansøgningsskema og

Læs mere

Bekendtgørelse om statens voksenuddannelsesstøtte (SVUbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om statens voksenuddannelsesstøtte (SVUbekendtgørelsen) Bekendtgørelse om statens voksenuddannelsesstøtte (SVUbekendtgørelsen) I medfør af 2, stk. 6, 3, stk. 3, 4, 5, stk. 4, 6, 7, 8, stk. 1-4, 9, stk. 2, 12, stk. 3, 13, stk. 5 og 6, 14, stk. 2, 14 a, stk.

Læs mere

Brugerguide. Kursister

Brugerguide. Kursister Brugerguide Kursister Kolofon 3 Indhold Introduktion 4 1. Kursussøgning 5 2. Kursustilmelding 9 3. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 20 Kolofon 4. Kursistens side 29 Brugerguide

Læs mere

Bekendtgørelse om feriedagpenge

Bekendtgørelse om feriedagpenge BEK nr 698 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Ansøgning om uddannelsesydelse til lediges uddannelse på videregående niveau

Ansøgning om uddannelsesydelse til lediges uddannelse på videregående niveau AR 238 Ansøgning om uddannelsesydelse til lediges uddannelse på videregående niveau Husk at læse vejledningen på side 4, før du udfylder blanketten. CPR-nummer Udfyldes af a-kassen Ansøgningen er modtaget

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 8. juli 2009. Nr. 730. Bekendtgørelse om kompensation til personer med handicap i erhverv m.v. I medfør af 3, stk. 2, 7, stk. 5, 11, 14 a, stk. 5, 16 a, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 10 b, 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342

Læs mere

Lønsikring Krifa Forsikring A/S

Lønsikring Krifa Forsikring A/S Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? 1. Hvornår har du tegnet forsikringen? 2. Hvornår er virksomheden startet som

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 8 januar.2012 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere

Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere AR 245 Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere Husk at læse vejledningen på sidste side, før du udfylder blanketten Rubrik 1: Navn mv. (Udfyldes

Læs mere

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1:

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Cpr.nr. Privat Gade Post nr./by Tlf./Mobil E-mail Følgende e-mail ønskes benyttet ved udsendelse af div. mails fra VIA University College: (VIGTIGT! Notér

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 10 jan.2013 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. 1 Tegning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af Beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

I UhIIIIIIIIIIIIIIIH. Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse påjobrettet uddannelse for ledige dagpengemodtagere AR 237

I UhIIIIIIIIIIIIIIIH. Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse påjobrettet uddannelse for ledige dagpengemodtagere AR 237 Pædagogmedhjælper UhH AR 237 Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse påjobrettet uddannelse for ledige dagpengemodtagere AR 237-01-2015 Husk at læse vejledningen på sidste side, før du udfylder

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om statens voksenuddannelsesstøtte

Lovtidende A. Bekendtgørelse om statens voksenuddannelsesstøtte Lovtidende A Bekendtgørelse om statens voksenuddannelsesstøtte I medfør af 2, stk. 4 og 5, 3, stk. 3, 4, 5, stk. 2, 7 og 8, 9, stk. 2, 12, stk. 3, 13, stk. 5 og 6, 14, stk. 2, 14 a, stk. 5, 16, stk. 2,

Læs mere

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser.

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser. Skema til beregning af årsindtægt for selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne, der modtager tilskud (fleksjob) Jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 70 g, stk 5. For at kommunen kan beregne

Læs mere

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005 Kørepenge om skattefri befordringsgodtgørelse Januar 2005 Skatten Indhold Kørepenge 2005.qxp 10-02-2005 13:12 Side 18 Eksempel på kørselsafregning med bemærkninger om, hvad lønmodtager og arbejdsgiver

Læs mere

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet September 2012 Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Et springbræt til arbejdsmarkedet Du skal snart starte i et løntilskudsjob på en arbejdsplads.

Læs mere

Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på jobrettet uddannelse for ledige dagpengemodtagere

Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på jobrettet uddannelse for ledige dagpengemodtagere Pædagogmedhjælper 1111 111111 liii AR 237 Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på jobrettet uddannelse for ledige dagpengemodtagere Husk at læse vejledningen på sidste side, før du udfylder

Læs mere

(bemærk der findes forside i powerpoint format)

(bemærk der findes forside i powerpoint format) (bemærk der findes forside i powerpoint format) Formålet med elevpjecen Vi ved af erfaring at det første stykke tid kan være en smule uoverskueligt, fordi du møder mange nye mennesker og får en masse ny

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Arbejdsløs og hvad så?

Arbejdsløs og hvad så? Frederiksberg Arbejdsløs og hvad så? Orientering fra El-fagets arbejdsløshedskasse Januar 2012 Arbejdsløs og hvad så? Vi vil i denne pjece prøve, at besvare nogle af de mest stillede spørgsmål. Du har

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 58 A Folketinget 2014-15 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. december 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

sikring og støtte ved sygdom

sikring og støtte ved sygdom sikring og støtte ved sygdom regler om sygedagpenge Sygedagpenge Tilmeld dig vores nyhedsbrev på dsa.dk og få spændende nyt om job og karriere I DSA arbejder vi under mottoet Din sikkerhed altid. Med det

Læs mere

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010)

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010) April 2007 (Senest opdateret november 2010) INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER FLEKSYDELSESORDNINGEN?... 3 3. SÅDAN BEHANDLES DIN SAG... 3 4. BETINGELSER FOR AT VÆRE MED I FLEKSYDELSESORDNINGEN... 4

Læs mere

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2016 Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de økonomiske støtte-foranstaltninger, der som oftest kommer på tale for en voksne med cystisk

Læs mere

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele Værd at vide om Barsel læs mere om Dine rettigheder og fordele I denne pjece vil du få de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel/forældreorlov.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. LBK nr 727 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0008754 Senere ændringer til

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide Virksomheder Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 1. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 5 2. Login med Ret til at administrere

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

UDKAST. Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed UDKAST Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed I medfør af 62, stk. 7, 63, stk. 5, 65, stk. 6, og 65 a, stk. 7, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2015,

Læs mere

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Om Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 10. udgave, april 2011 Indhold 1. Indledning 3 2. Pensionsliste 4 3. Hvad kan du bruge dit efterlønsbevis til? 4 3.1

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Bilag 97 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Samrådsspørgsmål

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed BEK nr 62 af 25/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0010745 Senere ændringer til

Læs mere

Om at være selvforskyldt ledig

Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være selvforskyldt ledig INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. HVAD SKER DER, HVIS DU SIGER ET ARBEJDE OP?...3 3. HVAD ER EN GYLDIG GRUND TIL AT SIGE ET ARBEJDE OP?...3 3.1.

Læs mere

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale.

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale. UDDANNELSESBOG AFSNIT: 1. LØNAFTALE mellem MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING og NÆRINGS- OG NYDELSESMIDDELARBEJDER FORBUNDET, DANSK FUNKTIONÆRFORBUND / DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING og FAGLIGT FÆLLES

Læs mere

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE - NÅR DU ER I ARBEJDE - NÅR DU ER FYRET, MEN IKKE FRATRÅDT ENDNU STATENS VOKSENUDDANNELSES-STØTTE (SVU) ELLER GODTGØRELSE TIL VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE (VEU) LÆS HER HVORDAN

Læs mere

Velkommen til Hartmanns A/S 3

Velkommen til Hartmanns A/S 3 vikarhåndbogen Indhold Velkommen til Hartmanns A/S 3 Vikar hos Hartmanns 4 Arbejdstid 4 Når du møder på arbejdspladsen 4 Tavshedspligt 5 Sygdom 5 Sygedagpenge 5 1., 2. og 3 ledighedsdag (G-dage) 6 Feriepenge

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Januar 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til

Læs mere

Til arbejdsgiveren FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Send medarbejderne på VEU-uddannelse. og scor kassen

Til arbejdsgiveren FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Send medarbejderne på VEU-uddannelse. og scor kassen Til arbejdsgiveren FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Send medarbejderne på VEU-uddannelse og scor kassen Pjecen Send medarbejderne på VEU-uddannelse og scor kassen er udgivet af FOA Fag og Arbejdes

Læs mere

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp==

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp== Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land 3. Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Jobrotation Mulighed for Efteruddannelse til medarbejderne uden produktivtetstab

fremtiden starter her... Gode råd om... Jobrotation Mulighed for Efteruddannelse til medarbejderne uden produktivtetstab fremtiden starter her... Gode råd om... Jobrotation Mulighed for Efteruddannelse til medarbejderne uden produktivtetstab INDHOLD Indledning 3 Sådan kommer du i gang 3 Blanketter 4 Praktiske oplysninger

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB NOVEMBER 2014 INDHOLD S. 02 1. SÅDAN FÅR DU SENIORJOB S. 02 Betingelser for seniorjob i Københavns Kommune S. 02 Hvornår skal du søge seniorjob? S. 02 Kompensationsydelse

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide Virksomheder Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 1. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 5 2. Login med Ret til at administrere

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN S. 1 SÅDAN FÅR DU... GUIDE TIL INTEGRATIONSYDELSE, UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP APRIL 2016 INDHOLD S. 05 1. FORMER FOR ØKONOMISK HJÆLP S. 05 Integrationsydelse, uddannelseshjælp

Læs mere

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge bringer dig videre DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge FORORD Denne pjece er din guide, mens du modtager dagpenge. Den handler om, hvilke overordnede krav der bliver stillet til dig, hvilke

Læs mere

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle PROSAs a-kasse. Værd. at vide om ledighed. A-kasseinformation

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle PROSAs a-kasse. Værd. at vide om ledighed. A-kasseinformation A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle PROSAs a-kasse Værd at vide om ledighed A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk

Læs mere

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager.

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. april 2005 sag nr. 05-207-91 Til AF-regionerne Intern instruks til AF om administration af løntilskudsordningen i forhold til forsikrede ledige 1. Baggrund Private og offentlige

Læs mere

Barselorlov. Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl.

Barselorlov. Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl. Barselorlov Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl. Barseldagpenge Barselloven giver dig mulighed for at stykke din orlov sammen på mange forskellige måder. Da reglerne om barseldagpenge

Læs mere

HVIS DU VIL KLAGE. - Om at klage over sociale sager behandlet af kommunen

HVIS DU VIL KLAGE. - Om at klage over sociale sager behandlet af kommunen HVIS DU VIL KLAGE - Om at klage over sociale sager behandlet af kommunen HVIS DU VIL KLAGE - Om at klage over sociale sager behandlet af kommunen I denne pjece kan du læse om de almindelige klageregler

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

Om Beregning af dagpenge eller efterløn til selvstændige

Om Beregning af dagpenge eller efterløn til selvstændige Om Beregning af dagpenge eller efterløn til selvstændige Ledernes arbejdsløshedskasse 4 udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Betingelser for satsberegning... 3 3. Hvis du har drevet virksomheden

Læs mere

Sociale Medier Tilmeldingsblanket

Sociale Medier Tilmeldingsblanket Sociale Medier Tilmeldingsblanket Campus Vejle it Gør din virksomhed mere synlig på nettet CPR. nr. Navn Adresse Post nr. / by Tlf. privat Tlf. mobil E-mail Anvendte AMU-fag Pris pr. aften Datoer Tilmeld

Læs mere

Ansøgning om jobrotation/ Anmodning om udbetaling af jobrotationsydelse efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, 97 og 98a

Ansøgning om jobrotation/ Anmodning om udbetaling af jobrotationsydelse efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, 97 og 98a Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato KLE 15.21.05G01 Sagsidentifikation Ansøgning om / Anmodning om udbetaling af sydelse efter

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 2-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2 og 14 i lov nr. 417 af 8. maj 2006

Læs mere

MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN 16. NOVEMBER 2015

MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN 16. NOVEMBER 2015 MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN HVAD VIL VI FORTÆLLE JER SIDE: 2 / Hvilke betingelser skal der til for at få dagpenge og hvor længe. / Hvad må jeg mens jeg får dagpenge.

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 7.

Læs mere

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Elevrefusion

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Elevrefusion BEK nr 127 af 21/02/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., AER, j.nr 50-01-30 Senere ændringer til forskriften BEK nr 320 af

Læs mere

Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige

Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige I medfør af 26 a, stk. 9 og 10, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016, fastsættes

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis: (optjent i 2013 for ferieåret 2014/2015) A. beløbet stammer fra den 5. ferieuge,

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 684 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 684 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 684 Offentligt Folketingets Retsudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato:8. april 2014 Under henvisning til Folketingets Retsudvalgs

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven)

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Ansættelseskontrakt for medarbejdere i landbruget (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser) Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 171 Offentligt Lovforslag nr. L 1 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 26. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til

Læs mere

Vejledning om tilskud til private pasningsordninger

Vejledning om tilskud til private pasningsordninger Vejledning om tilskud til private pasningsordninger 1. Indledning: Forældre i Horsens Kommune har mulighed for at vælge privat pasning af deres barn. Horsens Kommune yder tilskud til privat pasning i henhold

Læs mere

OVERENSKOMST. om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever. Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening og

OVERENSKOMST. om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever. Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening og Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening OVERENSKOMST om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Med disse praktikske oplysninger om ansættelse vil vi gerne byde dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev.

Med disse praktikske oplysninger om ansættelse vil vi gerne byde dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev. Velkommen Med disse praktikske oplysninger om ansættelse vil vi gerne byde dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev. Under hele din ansættelse er det Sydvestjysk Sygehus eller Psykiatri i Region

Læs mere

HK Privat og HORESTAs Kompetenceudviklingsfond. Kompetenceudviklingsfond

HK Privat og HORESTAs Kompetenceudviklingsfond. Kompetenceudviklingsfond HK Privat og HORESTAs Kompetenceudviklingsfond Kompetenceudviklingsfond Hvad er kompetenceudviklingsfonden? Kompetenceudviklingsfonden er etableret af HORESTA Arbejdsgiver og HK-Privat for at yde tilskud

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser DAGPENGE + Forsikringsbetingelser Dag-2 Gældende fra 01.02.2016 Forsikringsbetingelser PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 99 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring

Læs mere

2 ugers SAP - salg, lager, indkøb Tilmeldingsblanket

2 ugers SAP - salg, lager, indkøb Tilmeldingsblanket 2 ugers SAP - salg, lager, indkøb Tilmeldingsblanket CPR. nr. Campus Vejle sap Navn Adresse Post nr. / by Tlf. privat Tlf. mobil E-mail AMU nr Pris Datoer Tilmeld (sæt X) 41373 Forretningsforståelse og

Læs mere

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Retningslinjer for tjenesterejser og befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Forelagt revisionen: 2012 Godkendt af direktionen: 13. juni 2012 Mindre korrektioner:

Læs mere

I KIIIIHIIIIIIIIIIIU Ansøgning om og bekræftelse af ret

I KIIIIHIIIIIIIIIIIU Ansøgning om og bekræftelse af ret I KIIIIHIIIIIIIIIIIU Ansøgning om og bekræftelse af ret AR 237 til optagelse på jobrettet uddannelse for ledige dagpengemodtagere Husk at læse vefledningen på sidste side, før du udfylder blanketten Rubrik

Læs mere

AMU-UDDANNELSER - information og vejledning

AMU-UDDANNELSER - information og vejledning AMU-UDDANNELSER AMU-UDDANNELSER - information og vejledning AMU-UDDANNELSER AMU-UDDANNELSER HVAD ER AMU-UDDANNELSE AMU står for arbejdsmarkedsuddannelser. Uddannelsesområdet hører under Undervisningsministeriet.

Læs mere