Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau"

Transkript

1 Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator Du kan ikke få SVU bagud. Sender du ansøgningen efter uddannelsen er begyndt kan du først få SVU fra mandagen efter din SVU-administrator har modtaget ansøgningen. Modtaget den Du kan tidligst aflevere ansøgningen om SVU din SVUadministrator 3 måneder før uddannelsen med SVU begynder. Afleverer du ansøgningen tidligere får du afslag. 2. Du skal udfylde felt 2-33 Navn (stempel) Kode for SVU-administrator Skal ansøgningen særbehandling (sæt kryds) Sling Telefon/privat Adresse Postnr. By/postdistrikt 3. Du søger om at få ændret en tidligere ansøgning (sæt kryds) 10. Uddannelsesbaggrund Har du afsluttet en videregående uddannelse?... Hvis ja med hvilken eksamensgrad?... Har du brugt uddannelsen indenfor de seneste 5 år?... Erhvervsakademiniveau Bachelor professionsbachelor eller diplom Kandidat master eller ph.d. 14. Beskæftigelse Lønmodtager Selvstændig Medarbejdende ægtefælle Du arbejder som... Besvares af fuldtidsbeskæftigede: Har du inden for de sidste 5 år haft arbejde i hvad der svarer mindst 3 år på fuldtid? Arbejdet skal have været uden offentligt skud... Besvares af deltidsbeskæftigede: Har du inden for de sidste 5 år haft arbejde i hvad der svarer mindst 2 år på fuldtid? Arbejdet skal have været uden offentligt skud Arbejdstid Hvor mange timer har du i gennemsnit arbejdet om ugen på din nuværende arbejdsplads de sidste 10 uger før du søger om SVU?... Hvor mange timer om ugen vil du være væk fra arbejdspladsen fordi du er under uddannelse?... Timer om ugen Timer om ugen * SVU-administratorer for videregående uddannelse: - A-kasser - Professionshøjskolen Metropol Professionshøjskolen Lillebælt University College Professionshøjskolen VIA University College Professionshøjskolen Nordjylland University College og Professionshøjskolen Syd University College

2 20. Anden offentlig støtte Får du i den periode du søger SVU anden offentlig støtte som skal dække dine leveomkostninger?... For eksempel SU ydelse efter lov om sygdom fødsel m.m. eller støtte udgifter aflønning af medhjælper. Hvis ja hvilken slags?... Hvilken periode får du anden offentlig støtte? Sådan udbetales din SVU Skal SVUen udbetales din arbejdsplads fordi du får løn under uddannelsen?... Skal SVUen udbetales dig sættes pengene ind på din NemKonto. Du skal derfor ikke oplyse dit kontonummer. Du skal betale skat af den SVU du får udbetalt. Kryds af for det skattekort du ønsker at bruge SVU. Ønsker du at bruge frikort sæt kryds i Hovedkort... Hovedkort Bikort 55% 32. Ekstra oplysninger Sender du bilag med?... Hvis ja skriv antal bilag Mærk alle bilag med dit personnummer 33. Ansøgers underskrift Her bekræfter du under strafansvar at de oplysninger du har givet i felt 2-32 er rigtige og erklærer at du har læst vejledningen udfyldelse af skemaet. Din arbejdsgiver bekræfter i felt 45 at der er indgået en aftale om orlov uddannelse. Dato Ansøgers underskrift 44. Arbejdspladsen skal udfylde felt (Er du selvstændig erhvervsdrivende skal du også udfylde disse felter) Firmanavn Telefon Adresse Postnr. By/postdistrikt Refusion bliver anvist arbejdspladsen på grundlag af CVR-nummer medmindre virksomhedens SE-nummer eller P-nummer ønskes anvendt... CVR-nr. SE-nr. P-nr. (skal udfyldes) 45. Arbejdspladsens underskrift Arbejdspladsen bekræfter her oplysningerne om ansøgerens beskæftigelsesforhold afgivet under felt og felt 55. Arbejdspladsen bekræfter samtidig at der er indgået en aftale med ansøger om orlov uddannelse med SVU og at aftalen indeholder nærmere vilkår for bagevenden efter orlovens ophør eller afbrydelse. Aftalen kan være skriftlig eller mundtlig.... Dato Arbejdspladsens underskrift og stempel 2

3 48. Uddannelsesstedet skal udfylde felt Uddannelsessted Adresse Skolekode CVR-nr. (skal udfyldes) P-nr. (skal udfyldes) Til hver skolekode hører kun et P-nummer! Telefon Postnr. By/postdistrikt 51. Uddannelse ansøger er optaget på Uddannelsens navn... Er der tale om heltidsuddannelse?... Angiv uddannelsesbekendtgørelsens navn nr. og dato Uddannelsens art omfang og varighed (sæt kryds) Sæt ikke kryds hvis uddannelsen er udbudt som indtægtsdækket virksomhed. A. Åben uddannelse: Uddannelse på videregående niveau som udbydes efter lov om åben uddannelse og er omfattet af en uddannelsesbekendtgørelse. Supplerende uddannelsesaktiviteter med henblik på at opfylde adgangskrav hvor der er fastsat adgangskrav og som er udbudt efter 2 stk. 2 i lov om åben uddannelse. B. Universitetsuddannelser: Masteruddannelse der udbydes efter 5 stk. 1 nr. 1 i lov om universiteter og som er omfattet af en uddannelsesbekendtgørelse. Anden efter- og videreuddannelse der udbydes efter 5 stk. 1 nr. 2 i lov om universiteter og som er omfattet af en uddannelsesbekendtgørelse. Enkeltfag på deltid fra de uddannelser som universiteterne er godkendt at udbyde på heltid jf. 5 stk. 2 i lov om universiteter. C. Særlige uddannelser: Styrmandsuddannelsen efter bekendtgørelse om uddannelse styrmand for voksne erhvervsfiskere og skibsassistenter. Skibsmaskinistuddannelsen efter bekendtgørelse om uddannelse skibsmaskinist. D. Andre uddannelser: Anden uddannelse på videregående niveau. Oplys nøjagtig i hvilke uddannelsesperioder der søges om SVU. Man kan for eksempel ikke få SVU i sommerferien. Oplys antal ECTS-point pr. modul 3

4 59. Ret løn under praktik Har ansøger ret at få løn fra et praktiksted i samme periode der søges SVU?... Hvis ja hvilken periode? Uddannelsesstedets underskrift Uddannelsesstedet skal her bekræfte at oplysningerne i felterne er rigtige. Dato Uddannelsesstedets stempel Navn og underskrift 4

5 Vejledning skema om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau SVU er et bud personer i arbejde der er mellem 25 år og folkepensionsalderen. Er du ansat på fuldtid skal du have været ansat i hvad der svarer mindst 3 år på fuld tid inden for de sidste 5 år. Er du ansat på deltid skal du have været ansat i hvad der svarer mindst 2 år på fuld tid inden for de sidste 5 år. Du kan få delt SVU i højst 40 uger omregnet heltid. Flere oplysninger Du kan få mere at vide om SVU hos en SVU-administrator. Du kan finde oplysninger om SVU på Her kan du også finde adresser på SVU-administratorerne. Vigtige oplysninger - hvilke felter skal udfyldes og af hvem? Ansøgningen skal udfyldes i nævnte rækkefølge: Dig selv dit uddannelsessted og din arbejdsplads. Vi kan ikke behandle din ansøgning før alle relevante felter er udfyldt. Du skal udfylde felt Søger du din støtte ændret skal du udfylde de felter ændringen angår samt sætte kryds i felt 3. Dit uddannelsessted skal udfylde felt Husk at du ikke er berettiget SVU i længere ferieperioder f.eks. sommerferier. Din arbejdsplads skal udfylde felt Du skal have indgået en aftale med din arbejdsplads om fravær uddannelse (orlovsaftale). Læs om de enkelte felter på næste side. Hvor skal du aflevere skemaet? Når skemaet er udfyldt skal du aflevere det en SVU-administrator senest den dag uddannelsen starter. Vi gennemfører en række kontroller af at oplysningerne i skemaet er korrekte. Det kan være strafbart bevidst at give forkerte oplysninger eller at undlade at give oplysninger. Frister Normalt må du regne med op fem ugers ekspeditionstid. Hvis du ønsker svar før uddannelsen begynder bør du sende ansøgningen i god tid. Vi kan kun dispensere fra ansøgningsfristen hvis den der skal have udbetalt SVUen kan godtgøre at vedkommende ikke er skyld i forsinkelsen. Aftale om orlov Aftalen med arbejdspladsen om orlov uddannelse kan være mundtlig eller skriftlig og skal indeholde vilkår for din bagevenden arbejdspladsen efter orlovens udløb eller afbrydelse. Vilkårene kan være at du vender bage dit arbejde men også at du ikke vender bage. Du skal være i en uopsagt sling og være startet på uddannelsen når du indgår orlovsaftalen hvis du skal have mulighed for at få SVU efter din fratrædelse. Hvis du er i en opsagt sling når du indgår orlovsaftale kan du kun få SVU frem du fratræder. Oplysninger om dig Vi sler de oplysninger vi får om dig rådighed for den SVU-administrator som du har afleveret ansøgningen. Her administreres din SVU og her kan du få vejledning. Når vi henter oplysninger fra SKAT og CPR-registeret bruger vi dit personnummer. Det gør vi også når vi overfører penge din eller din arbejdsplads konto. Vi bruger også dit personnummer når vi giver oplysninger SKAT og det fælleskommunale kontrolsystem så kommunen kan se om du får SVU. Skal du betale SVU bage vil vi give de relevante oplysninger om dig SKAT. Vi er ansvarlige for behandling af oplysningerne. Er oplysningerne forkerte skal du straks give besked den SVU-administrator hvor du afleverede din ansøgning. Så bliver fejlen rettet. Indsigt Du har mulighed for at få indsigt i de oplysninger vi har om dig. Henvend dig Styrelsen for Videregående Uddannelser via Digital Post på borger. dk/e-boks se trin for trin-vejledning på

6 Sådan udfylder du felterne i skemaet Du skal udfylde felt 2-33 Du kan få SVU hvis du er dansk statsborger eller meldt folkeregisteret i Danmark. Er du ikke det kan du søge om at blive ligeslet med danske statsborgere. Vedlæg et brev om det og aflever det sammen med ansøgningsskemaet. Husk at udfylde felt 32. For at få SVU skal du normalt være fyldt 25 år. Sker uddannelsen som led i jobrotation kan du søge om fravigelse af alderskravet. Vedlæg et brev om det og aflever det sammen med ansøgningsskemaet. Husk at udfylde felt Du søger om at få ændret en tidligere ansøgning Sæt kun kryds hvis du allerede har sendt en ansøgning om SVU uddannelsen og nu ønsker din støtte ændret. 10. Uddannelsesbaggrund Er du i tvivl om hvilken eksamensgrad du har afsluttet din videregående uddannelse med kan du kontakte det uddannelsessted du gik på. Har du en videregående uddannelse med en eksamensgrad der svarer bachelor professionsbachelor diplom kandidat master eller ph.d. kan vi se bort fra uddannelsen hvis den er forældet. Din videregående uddannelse er forældet hvis du ikke har brugt den de sidste fem år forud for ansøgningstidspunktet du ikke bruger den og kan sandsynliggøre at du ikke har mulighed for at bruge den igen fordi den ikke svarer den nuværende uddannelse du kan dokumentere at du ikke kan bruge din videregående uddannelse af helbredsmæssige grunde eller du kan sandsynliggøre at din videregående uddannelse fra udlandet ikke kan bruges i Danmark. Hvis du mener din uddannelse er forældet eller du ikke kan bruge den af helbredsmæssige grunde eller fordi din videregående uddannelse i udlandet ikke kan bruges i Danmark skal du skrive et brev hvor du forklarer hvorfor du ikke kan bruge din uddannelse. Aflever brevet sammen med din ansøgning om SVU. Hvis du søger om dispensation af helbredsmæssige grunde skal du vedlægge dokumentation for eksempel i form af lægeerklæring. Hvis du søger om dispensation for din videregående uddannelse fra udlandet skal du oplyse titlen på dit afgangsniveau oplyse i hvilket land du har taget uddannelsen og vedlægge kopi af afgangsbevis eller eksamensbevis. Kan du ikke skaffe kopi af eksamensbevis skal du oplyse hvorfor. 14. Beskæftigelse Du skal have været beskæftiget i en periode for at kunne få SVU. Perioden afhænger af om du er fuldtids- eller deltidsbeskæftiget når du søger SVU. Arbejde på fuld tid eller deltid Du anses for fuldtidsbeskæftiget hvis du i de sidste 10 uger før du søger SVU har været ansat i 37 timer om ugen eller hvis du har været ansat på vilkår der efter overenskomst eller lignende aftale mellem arbejdsgivere og lønmodtagere kan sidesles med arbejde på fuld tid. I alle andre fælde anses du for at være deltidsbeskæftiget. Arbejde uden offentligt skud Din ansættelse skal være uden offentligt skud. Der gælder dog nogle undtagelser. Følgende perioder kan regnes med når kravet om forudgående beskæftigelse på 3 eller 2 år skal opgøres selvom der indgår offentligt skud: perioder med SVU perioder med VEU-godtgørelse perioder med orlovsydelse uddannelse og perioder hvor du har været i fleks- skåne- og servicejob. 16. Orlov og arbejdstid SVU kan kun gives uddannelse der i alt giver ret mindst 1 uges støtte - 37 timer. Hvis du fx deltager i en uddannelse af en uges varighed og er væk fra din arbejdsplads i 32 timer i den pågældende uge har du ikke ret SVU. 29. Sådan udbetales din SVU Betaler din arbejdsplads løn dig under uddannelsen kan I aftale at SVU udbetales arbejdspladsen. SVU udbetales din NemKonto Udbetalinger fra det offentlige sker din NemKonto. Skal SVU udbetales dig sætter vi den derfor ind på din NemKonto. Du kan altid ændre din NemKonto i din bank eller ved at logge ind med digital signatur på Skat Der er trukket skat når du får SVU en udbetalt. Du skal derfor vælge om der skal trækkes 55 procent i skat af SVU en eller om vi skal bruge dit hoved- eller bikort ved udbetalingen. Ønsker du at bruge frikort skal du sætte kryds i Hovedkort. Styrelsen henter selv skatteoplysningerne elektronisk fra SKAT. 32. Ekstra oplysninger Vedlægger du nogen form for bilag skal du i felt 32 skrive hvor mange bilag du sender med og skrive dit personnummer på alle bilagene. Arbejdspladsen skal udfylde Er du selvstændig skal du her give oplysning om din virksomhed. Er du medarbejdende ægtefælle skal din ægtefælle her give oplysning om sin virksomhed. SVU udbetalt arbejdspladsen SVU kan kun udbetales arbejdspladsen hvis ansøgers løn mindst er af samme størrelse som SVUen. Vejledning skema om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau 2

7 Refusion arbejdspladsens NemKonto Refusion udbetales automatisk virksomhedens NemKonto. Arbejdsgivere skal udfylde CVR-nummer og kan vælge at påføre et SE-nummer eller P-nummer hvis udbetalingen skal ske en NemKonto knyttet et sådant nummer. Uddannelsesstedet skal udfylde felt Ansøger kan søge SVU en hel eller en del af en uddannelse. Foregår uddannelsen på flere uddannelsessteder skal alle uddannelsessteder udfylde side 3 og 4. i undervisningen der skyldes uddannelsesstedets for-hold. Man må ikke genoptage sit arbejde imens. Der kan ikke gives SVU længere ferieperioder som for eksempel sommerferie. 59. Ret løn under praktik Har ansøger ret at få løn fra et praktiksted i uddannelses-perioden kan der ikke ydes SVU. 51. Uddannelse ansøger er optaget på Ansøger skal være optaget eller have fået sagn om at blive optaget på en uddannelse. Der kan kun gives SVU et videregående uddannelsesforløb der er rettelagt som heltidsuddannelse. Heltidsuddannelse En uddannelse dele af en uddannelse eller et særligt rettelagt forløb som uddannelsesstedet udbyder og som er normeret efter European Credit Transfer System (ECTS). Der er tale om heltid hvis uddannelsen svarer 1154 ECTS-point pr. uge. Uddannelsen skal være omfattet af en uddannelsesbekendtgørelse. 55. Uddannelsens art omfang og varighed SVU gives kun de uddannelser der er nævnt i felt 55 punkt A-C. For at vi kan udbetale SVUen skal uddannelsesstedet nøjagtigt angive hvilken del af undervisningen der søges SVU og det nøjagtige antal uger. Ved ansøgning om SVU videregående uddannelse udfyldes felt 55. Det gælder fx også SVU afgangsprojektet på en uddannelse i videreuddannelsessystemet for voksne. SVU kan kun gives uddannelse der i alt giver ret mindst 1 uges støtte - 37 timer. Man kan få SVU de kortere ferieperioder og andre kortere afbrydelser Vejledning skema om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau 3

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen a-kassen eller et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen

Læs mere

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole Center for Drift og Vedligehold På Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold erhverver den studerende de nødvendige værktøjer og kompetencer

Læs mere

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1:

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Cpr.nr. Privat Gade Post nr./by Tlf./Mobil E-mail Følgende e-mail ønskes benyttet ved udsendelse af div. mails fra VIA University College: (VIGTIGT! Notér

Læs mere

. Udfyld skemaet med kuglepen...

. Udfyld skemaet med kuglepen... Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse - udland SU/2014 1 Navn 0 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser c/o navn Institutionskode Retningskode

Læs mere

0 Min uddannelse er på Fast Track listen...

0 Min uddannelse er på Fast Track listen... Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse, der er på Fast Track listen SU/2015 1 Navn c/o navn Nuværende adresse 0 Min uddannelse er på Fast Track listen...

Læs mere

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md.

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse - udland SU/2009 1 Navn c/o navn 1 Udfyldes af Styrelsen for Statens Uddannelsstøtte Institutionskode Retningskode Postadresse

Læs mere

1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Tlf.nr. UDL.nr. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til

1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Tlf.nr. UDL.nr. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse - udland SU/2014 1 Navn c/o navn 1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser Institutionskode Retningskode Postadresse

Læs mere

Sociale Medier Tilmeldingsblanket

Sociale Medier Tilmeldingsblanket Sociale Medier Tilmeldingsblanket Campus Vejle it Gør din virksomhed mere synlig på nettet CPR. nr. Navn Adresse Post nr. / by Tlf. privat Tlf. mobil E-mail Anvendte AMU-fag Pris pr. aften Datoer Tilmeld

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

Iværksætterskole - Et kursus for kommende selvstændige

Iværksætterskole - Et kursus for kommende selvstændige Iværksætterskole - Et kursus for kommende selvstændige Tilmeldingsblanket CPR. nr. Campus Vejle iværksætter Navn Post nr. / by Telefon Mobil nr. E-mail Firmaoplysninger Navn (firma) Postnr. / by CVR nr.

Læs mere

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding.

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde Cadskolens ansøgningsskema og

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis: (optjent i 2013 for ferieåret 2014/2015) A. beløbet stammer fra den 5. ferieuge,

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge 2 Vejledning om supplerende dagpenge 5 Indviklede regler 6 Supplerende dagpenge 6 Fradrag i dagpenge 7 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 9 Løndokumentation 10 Ophavsrettigheder,

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 3 Selvbetjening... 3 Afmelding på jobcentret... 3 CV skal på jobnet.dk... 4 Kundenummer og password...

Læs mere

Ledig og hvad nu? STÍ

Ledig og hvad nu? STÍ Ledig og hvad nu? Hvem skal du kontakte? HK s A-kasse har samlet alt arbejde i forhold til dagpenge, efterløn, og så videre i én fælles a-kasse. Du skal derfor kontakte a-kassen, hvis du har spørgsmål

Læs mere

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning Ansøgningsskema Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning TU2_da_010515 Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om permanent opholdstilladelse

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Juli 2013 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

en del af Vejledning til nyledige

en del af Vejledning til nyledige en del af Vejledning til nyledige 2 Indholdsfortegnelse side 3 Forord side 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 4 Selvbetjening side 4 Afmelding på jobcentret side 4 CV skal på jobnet.dk side 5 Kundenummer

Læs mere

LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk

LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk Lønsikring Husforsikring medlemmer af DSA Vilkår Vilkår nr. 28-1, nr. 41-6, juli 2015 februar 2014 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om medlemskab 116660_Led_blanket_M6.qxd 09/11/06 12:56 Side 1 Ansøgning om medlemskab Udfyld og send skemaet til os eller ansøg om medlemskab via lederne.dk/blivmedlem 1 Personlige oplysninger Cpr-nummer Navn og by

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere