Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse"

Transkript

1 Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere der ikke er medlem af en a-kasse Er du medlem af en a-kasse skal du udfylde et andet skema. Husk at læse vejledningen til dette skema. Du skal aflevere skemaet i udfyldt stand til uddannelsesstedet hurtigst muligt og senest 4 uger efter sidste uddannelsesdag. Sker det ikke mistes retten til støtte. Uddannelsesstedet afgør endeligt om skemaet er afleveret rettidigt. 1. Attestation for modtagelse Skolekode Ansøgning modtaget den: af: Underskrift 2. Ansøgers navn og adresse (Uddannelsesstedet skal udfylde felt 2 til 8) Navn Personnummer Telefon/privat Adresse Telefon/arbejde Postnr. By/postdistrikt 3. Uddannelsen Fagskode Afholdes uddannelsesforløbet som... GVU eud+ Er uddannelsesforløbet inden for rammerne af Den Europæiske Socialfond og godkendt af projektgodkendelsesudvalget?... Hvis ja godkendt den Uddannelsens omfang og varighed Oplys de uddannelsesperioder ansøgningen dækker: til til til til til Adgang/optagelse givet den Uddannelsesstedets underskrift Uddannelsesstedets stempel Dato og underskrift SUstyrelsen

2 9. Uddannelsesbaggrund (Ansøger skal udfylde felt 9 til 20) Har du afsluttet en uddannelse efter endt skolegang?... Hvis ja hvilken?... Erhvervsuddannelse (fx tømrer social- og sundhedsassistent) Anden uddannelse Hvis anden uddannelse oplys hvilken:... Har du brugt uddannelsen i dit arbejde i de sidste 5 år?... Hvad arbejder du som (stillingsbetegnelse)? Anden støtte Får du i hele uddannelsesperioden anden støtte som skal dække dine leveomkostninger fx kontanthjælp?... Hvis ja oplys hvilken... Kontanthjælp a) b) Starthjælp Introduktionsydelse Delpension Folkepension Førtidspension Barsels- eller børnepasningsorlovsydelse Anden støtte oplys hvilken: Hvis du kun får anden støtte i en del af uddannelsesperioden skal du oplyse perioden (vedlæg evt. bilag) Beskæftigelse Er du i arbejde?... (se vejledningen hvis du er afskediget eller selv har sagt op) Arbejder du som... til Lønmodtager Selvstændig Hvis nej gå direkte til felt 15 Er du ansat i skånejob?... Hvad er din ugentlige arbejdstid?... Antal timer pr. uge Udfyldes kun hvis du er deltidsansat: Er du tilmeldt AF som arbejdssøgende?... Hvis ja er du tilmeldt AF som... Er du helt væk fra dit arbejde mens uddannelsen foregår?... (Du skal tage højde for uddannelse i fritiden mv. se vejledningen) Hvis nej hvor mange timer er du væk fra arbejdet pga. uddannelsen? Befordringstilskud (Se vejledningen) A. Udfyldes kun ved daglig transport Afstand (nærmeste vej) mellem bopæl og uddannelsessted tur/retur... B. Udfyldes kun ved indkvartering Adresse på indkvarteringssted... Fuldtidsarbejdssøgende Deltidsarbejdssøgende Antal timer i alt i uddannelsesperioden Antal km Antal timer pr. uge Personnummer 2

3 15. Befordringstilskud (fortsat) Afstand (nærmeste vej) mellem indkvarteringssted og uddannelsessted tur/retur... Afstand (nærmeste vej) mellem bopæl og indkvarteringssted tur/retur... Rejser du hjem i weekenden/søgnehelligdage? Oplysninger om lønkonto og skattetræk Skal vi udbetale VEU-godtgørelse til din arbejdsgiver fordi du får sædvanlig løn under uddannelsen?... Skal du selv have udbetalt VEU-godtgørelse eller befordringstilskud skal du oplyse bankens reg. nr. og dit kontonr... Antal km Antal km Registreringsnummer Kontonummer Vi henter selv dine skatteoplysninger. Sæt derfor kryds ved det skattekort du ønsker at bruge når vi trækker skat af din VEU-godtgørelse Ekstra oplysninger Du skal fx vedlægge bilag hvis skolen er lukket pga. jul påske eller sommerferie og du ønsker at søge VEU-godtgørelse fordi du ikke får feriepenge (se vejledningen til skemaet). Sender du bilag med skal du anføre antallet... Hovedkort Bikort Frikort 60% (vedlægges) Mærk alle bilag med dit personnummer. 20. Ansøgers underskrift Jeg bekræfter under strafansvar at de oplysninger jeg har givet i felt 9-19 er rigtige. Jeg har pligt til at give uddannelsesstedet besked hvis de oplysninger jeg har givet bliver ændret fx hvis jeg bliver afskediget eller selv har sagt op. Jeg erklærer at jeg har læst vejledningen til udfyldelse af dette skema. Dato Ansøgers underskrift 22. Arbejdsgivers oplysninger (arbejdsgiver skal udfylde felt 22 til 25) Bruger arbejdsgiver ansøgers hovedkort i uddannelsesperioderne i felt 7?... VEU-godtgørelse der skal udbetales til arbejdsgiver sættes ind på konto... Ansøgers sædvanlige løn er i uddannelsesperioden... Hvis den sædvanlige løn er mindre end VEU-godtgørelsen angives bruttotimelønnen for den seneste udbetalingsperiode... Registreringsnummer Større end godtgørelsen Kr. pr. time Kontonummer Mindre end godtgørelsen Udfyldes kun for deltidsbeskæftigede Udbetaler arbejdsgiveren løn i uddannelsesperioden for fuld tid (37 timer) til deltageren der ellers er deltidsbeskæftiget? Arbejdsgivers evt. bemærkninger 25. Arbejdsgivers underskrift Ovenstående oplysninger bekræftes herunder at der vil blive udbetalt sædvanlig løn til ansøger under deltagelse i uddannelsen hvis VEU-godtgørelse udbetales som refusion til arbejdsgiver. SE-nr. Personnummer Dato Firmanavn/stempel og underskrift 3

4 Vejledning til ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere der ikke er medlem af en a-kasse VEU-godtgørelse er godtgørelse for tab af indtægt eller arbejdsmulighed når du deltager i en erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Deltager du i fuldtidsundervisning svarer godtgørelsen til højeste ugentlige dagpengesats. Du kan få befordringstilskud til dækning af dine udgifter til befordring når du deltager i AMU-uddannelser og enkeltfag der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse. Du kan ikke få tilskud til befordring hvis du tager uddannelsen på din arbejdsplads. Flere oplysninger Du kan få mere at vide om VEU-godtgørelse og befordringstilskud på dit uddannelsessted. Du kan også finde oplysninger og se reglerne på Vigtige oplysninger hvilke felter skal udfyldes og af hvem? Ansøgningen skal udfyldes i nævnte rækkefølge: Først skal dit uddannelsessted udfylde felt 2 8. Dernæst skal du udfylde felt 9 20 Til sidst skal din arbejdsgiver udfylde felt Din ansøgning kan ikke behandles før alle relevante felter er udfyldt. Du skal aflevere skemaet i udfyldt stand til uddannelsesstedet hurtigst muligt og senest 4 uger efter sidste uddannelsesdag. Uddannelsesstedet afgør endeligt om ansøgningen er modtaget rettidigt. Læs mere om de enkelte felter på næste side. Oplysninger om dig SUstyrelsen stiller de oplysninger de får om dig til rådighed for uddannelsesstederne som de har brug for til vejledning og administration af VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Dit personnummer bliver brugt når der hentes oplysninger fra skattevæsenet og overføres penge til din eller din arbejdsgivers konto. Dit personnummer bliver også brugt når der gives oplysninger til skattevæsenet og det fælles kommunale kontrolsystem så kommunen kan se om du får VEU-godtgørelse. Skal du betale VEU-godtgørelse tilbage vil de relevante oplysninger om dig blive givet til Økonomistyrelsen. De oplysninger der bruges til at beregne din godtgørelse fremgår af din ansøgning og svaret på din ansøgning. Er oplysningerne forkerte skal du straks give besked til det uddannelsessted hvor du afleverede din ansøgning. Så bliver oplysningerne rettet. SUstyrelsen er ansvarlig for behandling af oplysningerne. Du har mulighed for at få indsigt i de oplysninger de har om dig. Du skal henvende dig til: SUstyrelsen Danasvej København V. CVR tlf.: fax: mail: SUstyrelsen

5 Sådan udfylder du felterne i skemaet Dit uddannelsessted skal udfylde felt 2 8 Uddannelsesstedet skal bekræfte hvilken uddannelse du er optaget på og oplyse hvor længe uddannelsen varer. Du skal udfylde felt Uddannelsesbaggrund Du skal tilhøre målgruppen for VEU-godtgørelse eller befordringstilskud. Du må derfor ikke have en uddannelse der er på et højere niveau og har længere varighed end en erhvervsuddannelse. Du har en uddannelse efter endt skolegang Det er kun erhvervsrettet uddannelse du har afsluttet efter din skolegang der tæller med. Med skolegang forstås: folkeskole mellem- og realskole gymnasium hf højere handelseksamen eller højere teknisk eksamen. Du skal sætte kryds i Erhvervsuddannelse hvis du fx har en uddannelse som kontorassistent smed tømrer eller faglært landmand. Du skal sætte kryds i Anden uddannelse hvis du fx er sygeplejerske pædagog ingeniør portør eller togbetjent. Du skal skrive hvilken uddannelse der er tale om. Har du brugt uddannelsen inden for de sidste 5 år Har du ikke brugt uddannelsen i dit arbejde i de sidste 5 år kan uddannelsen betragtes som forældet. Er du i tvivl så spørg på dit uddannelsessted. 11. Anden støtte Du kan ikke få VEU-godtgørelse samtidig med at du får anden støtte som har til formål at dække dine leveomkostninger. Det gælder fx statens uddannelsesstøtte (SU) statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) dagpenge ved sygdom og fødsel og førtidspension efter lov om social pension. Du kan heller ikke få VEU-godtgørelse i en praktikperiode hvor du har ret til løn fordi du har indgået en uddannelsesaftale. 14. Beskæftigelse Er du i arbejde I visse tilfælde vil du kunne få VEU-godtgørelse selv om du er blevet afskediget eller selv har sagt op. I følgende situationer skal du derfor svare ja til spørgsmålet om du er i arbejde: Hvis du begynder på en uddannelse lige efter ansættelsesforholdets ophør og du har aftalt uddannelse med din arbejdsgiver inden du blev afskediget eller sagde op. Hvis du er blevet afskediget eller har sagt op og deltager i uddannelsen inden for opsigelsesperioden. Hvis uddannelsen går ud over opsigelsesperioden men din ansøgning om optagelse er modtaget på uddannelsesstedet før du blev afskediget eller sagde op. Du skal svare ja hvis du er ansat i fleksjob. Du skal svare nej hvis du er ansat i jobrotation med løntilskud. Din ugentlige arbejdstid Du skal oplyse hvor mange timer du arbejder om ugen. Dog skal du være opmærksom på at hvis du fx kun arbejder 32 timer om ugen men er ansat på vilkår der efter overenskomst eller aftale med din arbejdsgiver kan sidestilles med fuldtid skal du skrive 37 timer som din ugentlige arbejdstid. Er du tilmeldt AF som arbejdssøgende Spørgsmålet skal besvares hvis du er deltidsansat. Hvis du er tilmeldt AF som arbejdssøgende skal du kunne dokumentere det. Er du helt væk fra dit arbejde Du skal svare ja hvis du er helt væk fra dit arbejde mens du uddanner dig. Det gælder også hvis du fx uddanner dig på en fridag og får en erstatningsfridag på et andet tidspunkt. Du skal svare nej hvis du helt eller delvist uddanner dig i den fritid uden at få erstatningsfrihed på et andet tidspunkt. Det kan fx være uddannelse på: fridage herunder helligdage og kompenserende fridage afspadseringsdage eller feriedage Du skal også svare nej hvis du helt eller delvist arbejder på de dage hvor du uddanner dig. Hvor mange timer er du væk fra arbejdet Du kan kun få VEU-godtgørelse for tab af arbejdsindtægt eller tab af arbejdsmulighed. Hvis du har svaret nej til spørgsmålet om du er helt væk fra dit arbejde under uddannelsen skal du oplyse hvor mange timer du er væk fra arbejdet i alt under uddannelsen. Hvis du fx normalt arbejder 37 timer om ugen og deltager i en fuldtidsuddannelse (37 timer) i en uge men fortsat arbejder to timer hver dag så har du ikke tab af indtægt for disse to timer dagligt. I det tilfælde skal du svare at du er væk 27 timer i alt i den uge du uddanner dig (37 timer 10 timer). 15. Befordringstilskud Ønsker du at søge om tilskud til befordring skal du udfylde A eller B. Du kan få tilskud til AMU-fag og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse. Du får tilskud efter gældende kilometertakster. Tilskud på mindre end 27 kr. (pr. 4. juli 2005) pr. uddannelse bliver ikke udbetalt. Rejsen tur/retur skal være mere end 24 km for at du kan få tilskud til befordring. Grænsen gælder for den nærmeste vej mellem din bopæl og dit uddannelsessted eller mellem dit indkvarteringssted og dit uddannelsessted. Grænsen gælder ikke for afstand mellem din bopæl og dit indkvarteringssted. Er du indkvarteret kan du få tilskud for rejsen til og fra indkvarteringsstedet og Vejledning til ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere der ikke er medlem af en a-kasse 2

6 hjemrejse i weekends og søgnehelligdage (en helligdag der falder på en dag som ellers ville være en normal arbejdsdag). Udgift til færgebillet eller broafgift refunderes ikke. 17. Oplysninger om lønkonto og skattetræk Udbetaling til arbejdsgiver Betaler din arbejdsgiver sædvanlig løn til dig under uddannelsen kan I aftale at VEU-godtgørelsen udbetales til din arbejdsgiver. Befordringstilskud skal altid udbetales til dig selv. Kontooplysninger Skifter du senere pengeinstitut eller kontonummer skal du straks give dit uddannelsessted skriftlig besked. Skatteoplysninger Der er trukket skat og ATP når du får VEU-godtgørelsen udbetalt. Du skal derfor vælge om der skal trækkes 60 procent i skat eller om dit hovedkort bikort eller frikort skal bruges. Hvis du har sat kryds ved hovedkort eller bikort får vi oplysninger elektronisk fra Told- og Skattestyrelsen om dit skattefradrag og din trækprocent. Har du sat kryds ved frikort skal du aflevere eller sende frikortet til dit uddannelsessted. Befordringstilskuddet er skattefrit. Din arbejdsgiver skal udfylde felt Arbejdsgiveroplysninger Arbejdsgivere der ikke betaler løn under uddannelsen skal oplyse om ansøgers hovedkort skal bruges i uddannelsesperioderne. Arbejdsgivere der efter aftale med ansøger udbetaler sædvanlig løn under uddannelsen har ret til refusion. Arbejdsgivere der udbetaler løn for fuld arbejdstid til deltagere der ellers er deltidsbeskæftigede har ret til refusion for fuld tid. Refusionen svarer til den godtgørelse ansøger er berettiget til men kan ikke være højere end den løn arbejdsgiveren udbetaler under uddannelsen. Hvis godtgørelsen er højere end lønnen udbetales forskellen til ansøgeren. Godtgørelsen udgør kr. pr. uge (8838 kr. pr. time) pr. 3. januar Arbejdsgivere der har beskæftigede i fleksjob skal underrette kommunen hvis disse ansøgere deltager i uddannelse. 19. Ekstra oplysninger I dette felt kan du skrive eventuelle bemærkninger. Hvis dit uddannelsessted holder lukket på grund af arbejdsmarkedsferie d.v.s. juleferie påskeferie og sommerferie har du mulighed for at få VEU-godtgørelse i den periode hvor du er under uddannelse. Du må ikke få feriepenge eller ferietillæg samtidig. Spørg på dit uddannelsessted. Vejledning til ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere der ikke er medlem af en a-kasse 3

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen a-kassen eller et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

FAKTA OM VEU-GODTGØRELSE 2009

FAKTA OM VEU-GODTGØRELSE 2009 FAKTA OM VEU-GODTGØRELSE 2009 MED OPDATEREDE KILOMETER- TAKSTER FRA JULI 2009 2 DS Uddannelsesafdeling FORORD Denne lille guide giver svar på de hyppigst stillede spørgsmål om VEU-godtgørelse. Hvis der

Læs mere

. Udfyld skemaet med kuglepen...

. Udfyld skemaet med kuglepen... Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse - udland SU/2014 1 Navn 0 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser c/o navn Institutionskode Retningskode

Læs mere

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md.

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse - udland SU/2009 1 Navn c/o navn 1 Udfyldes af Styrelsen for Statens Uddannelsstøtte Institutionskode Retningskode Postadresse

Læs mere

0 Min uddannelse er på Fast Track listen...

0 Min uddannelse er på Fast Track listen... Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse, der er på Fast Track listen SU/2015 1 Navn c/o navn Nuværende adresse 0 Min uddannelse er på Fast Track listen...

Læs mere

1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Tlf.nr. UDL.nr. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til

1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Tlf.nr. UDL.nr. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse - udland SU/2014 1 Navn c/o navn 1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser Institutionskode Retningskode Postadresse

Læs mere

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole Center for Drift og Vedligehold På Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold erhverver den studerende de nødvendige værktøjer og kompetencer

Læs mere

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre 02 LEDIG I DANA... Indholdsfortegnelse DANA........................... 3 LEDIG HVAD SÅ?................ 3 CV.............................. 3 Hvad er et CV?..................

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis: (optjent i 2013 for ferieåret 2014/2015) A. beløbet stammer fra den 5. ferieuge,

Læs mere

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra Redaktionen er afsluttet den 27. januar 2012. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1:

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Cpr.nr. Privat Gade Post nr./by Tlf./Mobil E-mail Følgende e-mail ønskes benyttet ved udsendelse af div. mails fra VIA University College: (VIGTIGT! Notér

Læs mere

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder VEU-godtgørelse og befordringstilskud Virksomheder Side 2 af 31 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til ansøgningsskema... 3 Ansøgningen... 4 Trin 1 Hvad søges?... 5 Trin 2 Personlige oplysninger...

Læs mere

Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om medlemskab 116660_Led_blanket_M6.qxd 09/11/06 12:56 Side 1 Ansøgning om medlemskab Udfyld og send skemaet til os eller ansøg om medlemskab via lederne.dk/blivmedlem 1 Personlige oplysninger Cpr-nummer Navn og by

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse. Værd. at vide om ledighed. 1 A-kasseinformation

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse. Værd. at vide om ledighed. 1 A-kasseinformation A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse Værd at vide om ledighed 1 A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3 ISBN 87-89036-88-3 Arbejdsdirektoratet April 2005 Om at få feriedagpenge INDHOLD 1. BETINGELSER FOR UDBETALING...3 2. OPTJENING AF FERIEDAGPENGE...4 3. NYUDDANNEDE (DIMITTENDER)...5 4. OPTJENT FERIE HOS

Læs mere

Ledig og hvad nu? STÍ

Ledig og hvad nu? STÍ Ledig og hvad nu? Hvem skal du kontakte? HK s A-kasse har samlet alt arbejde i forhold til dagpenge, efterløn, og så videre i én fælles a-kasse. Du skal derfor kontakte a-kassen, hvis du har spørgsmål

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Indledning Denne vejledning er vejledning til bekendtgørelse nr. xx af 2329. decemberjuni 20145 om 6 ugers jobrettet

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding.

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde Cadskolens ansøgningsskema og

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere