GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall"

Transkript

1 GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall Referat fra generalforsamling, 15. maj 2013 kl hos Vattenfall A/S. Dagsorden for mødet er i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af klubbens årsrapport til godkendelse 4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer 5. Fastsættelse af klubkontingent 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og af en suppleant 7. Valg af revisor 8. Eventuelt Til stede ved generalforsamlingen var følgende personer: Søren Thaaning Pedersen (Formand) Jørgen Wendt-Larsen (Bestyrelsesmedlem) Hemming Carstensen Steffen Nebelong Bjarne Mortensen Jens Rosbjerg 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hemming Carstensen til dirigent og han modtog valget. Hemming takkede for valget og konstaterede at Generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig idet vedtægterne var overholdt omkring varsel og dagsorden. Generalforsamlingen var varslet i GF medlemsnyt-folder udsendt den 8. marts og dagsordenen indeholdt alle 8 nødvendige punkter ifølge vedtægterne. 2. Bestyrelsens beretning Formanden takkede for ordet og fremlagde bestyrelsens beretning. NYT fra GF Politisk skete der ved generalforsamlingen i april 2012 et markant skifte i GF Forsikrings hovedbestyrelsen. Svend Anker Petersen afgik efter eget ønske som formand for bestyrelsen på generalforsamlingen, og tidligere næstformand Jørgen Bremholm trådte Side 1 af 6

2 ligeledes ud af bestyrelsen. Ny formand blev Jørgen Kristoffersen der er formand for klubben i Sorø, og ny næstformand blev Gunnar Hansen fra GF Sønderjylland. Bestyrelsen gik kort tid efter generalforsamlingen i gang med at arbejde med en langsigtet strategi STRATEGI Denne blev offentliggjort i løbet af efteråret 2012, og har som overordnet mål, at omsætningen (den samlede portefølje) runder 2. mia. kr. i løbet af Det blev samtidig slået fast at klubberne er den væsentligste salgskanal, men at der tages en række initiativer til at supplere det salg der sker i klubberne. Her kan nævnes fokus på salg via gruppeaftaler, ansættelse af assurandører, og andre mulige markeder. De førstnævnte er der taget hul på, og andre muligheder er under overvejelse. I forlængelse af STRATEGI 2016 er der i starten af i 2013 ansat to regionskonsulenter der skal være regionernes og de enkelte klubbers sparringspartnere omkring salget. Samtidig skal de være sparringspartner for de assurandører der er ved at blive ansat i alt 15 på landsplan. Disse ansættes centralt af GF Odense og lønnes af GF Odense. De skal fysisk placeres i forskellige forsikringsklubber, og vores administrator kommer til at huse en af de nye assurandører. Desuden er der ansat to firma-/fagkonsulenter der skal fungere som sparringspartner for firma-/fagklubberne i deres bestræbelser med at fastholde og udvikle firmaaftaler og gruppeaftaler. Den 6. juni 2012 så den længe ventede nye biltarif dagens lys, samtidig med at det Digitale Motor Register (DMR) blev taget i brug. I tariffen indgår væsentlig flere parametre ved beregning af præmien end i den tidligere tarif Forsikringstagers alder Forventet årligt kørselsbehov Valg af selvrisiko Bilmærke og model Postnummer Handelsværdi Alle bilforsikringer tegnet efter 6. juni er placeret på den nye tarif, og eksisterende kunder overgår til den nye tarif ved skift af bil. Vores administrator har udtryk stor tilfredshed med den nye tarif, da den har betydet at konkurrenceevnen er forbedret på mange områder og specielt de mindre biler der ikke kører så meget er begunstiget i den nye tarif, og tarifområde A (storbyerne) har fået forbedret konkurrenceevnen. Den årlige landsdækkende sikkerhedsdag afholdes altid den første weekend i november og dette falder i år den november 2012 GF uddelte i 2013 samlet 142 mio kr. i forbindelse med overskudsdeling. Status for klub 187: I 2012 har bestyrelsen arbejdet meget med at udnytte potentialet i de respektive virksomheders medarbejder portefølje. Det har dog vist sig at være svært at komme til at annoncere på firmaernes intranetsider af flere årsager. For det første har klubbens navn gjort at hverken DONG Energy eller Vattenfall ønsker deres navn nævnt sammen med Side 2 af 6

3 det andet på deres eget intranet pga. konkurrencehensyn og for det andet har det i begge firmaer været et turbulent år med fyringsrunder samt frasalg af aktiviteter, hvilket har gjort at interessen for at annoncere ikke har været til stede. Bestyrelsen havde ved sidste års generalforsamling en målsætning om at udvide porteføljen med 50 bilpolicer i 2012, men denne målsætning er ikke blevet opnået på trods af de aktiviteter der er sat i gang. Bestyrelsen har i det seneste år arbejdet med følgende initiativer for at få modvirke den negative tilvækst vi har haft. Nyt navn for klub 187 Fusion med klub 115 GF Energinet.dk Hvervekampagne ifm. udsendelse af brev om overskudsdeling Status på ovenstående er følgende: Bestyrelsen indkalder til en ekstraordinær generalforsamling i juni 2013, hvor eneste punkt på dagsorden er ændring af navn til GF Energi. Derudover har klubben i sommeren 2012 fået en henvendelse fra GF Klub 115, som har forespurgt om vi ønskede at fusionere således at alle medlemmer fra klub 115 ville overgå til vores klub. Årsagen er at bestyrelsen i klub 115 ikke længere har kontakt til deres medlemmer og arbejdsmarkedet og derfor ikke så nogen fremtidig udvikling af porteføljen. Vi har sagt ja tak til dette tilbud og arbejder på at kunne foretage denne fusion med udgangen af Klub 115 blev startet i 1960'erne under navnet MIDTKRAFT og bestod af medarbejdere fra kraftværkerne: Århusværket og Studstupværket, samt projektafdeling, distributionsafdeling og driftsafdeling, som ejede og overvågede 150 kv og 60 kv højspændingsnettet i Midtjylland. Firmaerne er ændret efterfølgende og nu hedder klubben GF Energinet.dk og har en pt. portefølje på ca. 50 bilpolicer. Sidste punkt er hvervekampagne og denne blev skudt i gang ifm. udsendelse af brev om overskudsdeling i marts 2013, da vi vedlagde en flyer, hvor alle medlemmer kunne anbefale et nyt medlem. Hvis dette første til en ny helkunde ville klubben kvittere med et gavekort på 300 kr til Hvervekampagnen var dog været en stor skuffelse, da vi ikke har modtaget en eneste anbefaling og derfor vil vi evaluere hvordan vi så skal komme i kontakt med nye medlemmer og udvide porteføljen i forhold til vores nye målsætning på 2 % i 2013, 3 % i 2014 og 4 % i Klubben har pr , 173 bilpolicer i kraft. Overskudsdelingen for bilklubben var pr. 15. maj 2013 på 3,15 %. Foreningen fortsætter samarbejdsaftalen med GF klub 195 omkring administration. Adressen til klubbens administrator er Lyngbyvej 403, 2820 Gentofte Skadesregnskab for klub 187 i 2012: I 2012 endte vi op med et rigtig godt skadesregnskab på trods af at der i løbet af 2012 havde været 50 skader. Heldigvis var størstedelen af disse mindre skader. Skadesregnskabet viste, den et overskud på kr, hvilket svarer til en overskudsdeling på 33,76 %. De seneste år (2010 og 2011) har vores skadesregnskab været meget dårligere og derfor har bestyrelsen overført penge fra skadesreserven for at kunne udbetale 10 % i overskudsdeling. Med årets flotte besluttede bestyrelsen at udbetale 25 % i overskudsdeling og overføre de resterende penge til skadesreserven. Side 3 af 6

4 Bestyrelsen havde forud for dette års resultat et mål om at bringe skadesreserven op fra 16,9 % (2012) til minimum 25 % over de kommende tre år. Med dette års flotte resultat, og overførsel af kr til skadesreserven er bestyrelsens målsætning allerede opfyldt og klubben har ved årets udgang en skadesreserve på 27 %. I de første 4 måneder af 2013 har klubben 173 policer og der er allerede været 25 skader, hvoraf 3 er store skader. Status for overskudsdeling er p.t 3,15 % i udbetaling. Bestyrelsen forventer at der i det kommende kvartal ikke vil være større skader, p.g.a. vejrlig og derfor forventes det at skadesregnskabet vil forbedres. Generalforsamlingen godkendte enstemmigt formandens beretning. 3. Forelæggelse af klubbens årsregnskab til godkendelse Formanden gennemgik årsregnskabet for 2012, der er udarbejdet af Revision Faaborg. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Generalforsamlingen godkendte enstemmigt årsregnskabet for Formanden fremlagde driftsbudget for 2013, der er baseret på posterne i årsregnskabet for 2012, med følgende kommentarer: Kontingentindtægter er 50 kr/medlem og er baseret på en portefølje på 200 bilpolicer. Porteføljeprovision er baseret på medlemmernes øvrige forsikringer hos GF. Justeret forholdsmæssigt i forhold til antallet af nye medlemmer. Administrationstilskud fra GF afhænger af antallet af policer og vil derfor stige, afhængig af hvor mange nye medlemmer vi får. Markedsføringsomkostningerne i 2013 er estimeret til kr, da vi allerede har brugt ca kr på hvervekampagne og derudover forventes yderligere tiltag for at nå 200 bilpolicer. GF giver 50 % i markedsføringstilskud Gaver og blomster er julegaver til bestyrelsen og kontoret i Gentofte. I 2012, blev der medtaget udgifter fra både 2011 og 2012, hvorfor denne udgift er større end i Rejseomkostninger ifm. bestyrelsesmøder og møder i Odense, jf. statens takster. Mødeomkostninger inkluderer middag efter bestyrelsesmøder samt til deltagerne ved den ordinære generalforsamling i maj måned. Generalforsamlingen godkendte enstemmigt budgettet for Forslag fra bestyrelse eller medlemmer I henhold til vedtægterne ( 9) står der følgende: 9 Ordinær generalforsamling Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest den 1.marts. Der var ikke indkommet nogen forslag. 5. Fastsættelse af klubkontingent I klubbens vedtægter 7 står der nedenstående: Side 4 af 6

5 7 Kontingent Til dækning af en del af klubbens udgifter opkræves et årskontingent, der fastsættes af klubbens generalforsamling. Bestyrelsen indstiller at vi fortsætter med et klubkontingent på 50 kr./år/police i den kommende periode. Generalforsamlingen godkendte enstemmigt bestyrelsens forslag om kontingent på 50 kr/år/police. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og en suppleant I henhold til vedtægternes 12 er følgende på valg: 12 Valg af bestyrelse Klubben ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Formand og et medlem er på valg i lige år og øvrige medlemmer i ulige år. Genvalg kan finde sted. Valgbare til bestyrelsen er medlemmer af klubben. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. Der vælges en bestyrelsessuppleant, der er på valg hvert år. Dette betyder at bestyrelsesmedlem Søren Balck Jensen er på valg i år og er villig til genvalg. Søren Balck Jensen blev enstemmigt valgt til bestyrelsen for en 2-årig periode. Bestyrelsessuppleanten Kjeld Rasmussen var ikke til stede ved mødet, men havde indvilliget i at genopstille til valg. Kjeld Rasmussen blev enstemmigt valgt til bestyrelsessuppleant frem til næste års generalforsamling. 7. Valg af revisor I henhold til vedtægternes 16 skal klubbens revisor være enten statsautoriseret eller registreret revisor. 16 Revision Klubbens regnskaber føres i overensstemmelse med god regnskabsskik og revideres af en generalforsamlingsvalgt statsautoriseret eller registreret revisor. Revisor er på valg hvert år. Bestyrelsen indstiller at Revision Faaborg, eller lignende revisionsfirma, benyttes til det kommende års regnskab. Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om valg af revisor. 8. Eventuelt Side 5 af 6

6 Bestyrelsen har besluttet at flytte klubbens fremtidige generalforsamlinger fra Vattenfalls kontor i Sydhavnen til klubbens administrator på Lyngbyvej 403, 2820 Gentofte. Afslutning Formanden takkede dirigenten samt de fremmødte medlemmer for en god generalforsamling og bød alle til middag på Hotel Scandic i Sydhavnen. Referent Søren Thaaning Pedersen Side 6 af 6

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse.

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse. GF-FYN Ref: nr. 4612010 PROTOKOLAT: Ordinær generalforsamling afholdt den 14. april20l0 kl. 18. 00-19.30. Sted : Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Der var tilmeldt 79, næsten alle tilmeldte

Læs mere

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00.

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Generalforsamling blev afholdt på Hotel Søfryd i henhold til den udsendte dagsorden af 28.3.2015,

Læs mere

Den 22. januar 2009 kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Land & Leisure A/S, CVR nr. 31 22 65 11 på Lyngbyvej 20, 2100 København Ø

Den 22. januar 2009 kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Land & Leisure A/S, CVR nr. 31 22 65 11 på Lyngbyvej 20, 2100 København Ø Den 22. januar 2009 kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Land & Leisure A/S, CVR nr. 31 22 65 11 på Lyngbyvej 20, 2100 København Ø Der var følgende dagsorden til den ordinære generalforsamling:

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU April 2006 HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Løndannelsen 2006 Bonus og provision 2005 Information om valg af A-kasse Ferie/Feriefridage

Læs mere

Lynettens Vindkraft I/S August 2006 c/o Ægirsgade 16, 2.tv. 2200 København N SE Nr. 1866 1101. Invitation

Lynettens Vindkraft I/S August 2006 c/o Ægirsgade 16, 2.tv. 2200 København N SE Nr. 1866 1101. Invitation Lynettens Vindkraft I/S August 2006 c/o Ægirsgade 16, 2.tv. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Invitation Lynettens Vindkraft & markerer 10 årsdagen for Lynettens syv vindmøller lørdag den 2. september

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 3. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Torsdag den 17. november 2011 kl. 19.30 i Sognegården, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 21 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år Antal stemmesedler udleveret: 82. Formand Bernt Freiberg byder velkommen til Tune Kabelnet generalforsamling 2004. 1. Valg af dirigent Frede Kruse-Christiansen bliver valgt som dirigent. Iflg. 5 af vedtægterne

Læs mere