Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/ kl på Café Utopia, Holstebro

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro"

Transkript

1 Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/ kl på Café Utopia, Holstebro Nr Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt indkaldelse til medlemmerne Connie Bruun formand for bestyrelsen bød kort velkommen til Gunnar Hansen fra GF Forsikring, som deltog som gæst i sin egenskab af repræsentant for GF Forsikrings hovedkontor. Gunnar Hansen er næstformand i GF Forsikrings bestyrelse. Hun præsenterede derefter kort medarbejderne på Viborgvej 41A samt den nye tilknyttede assurandør, Erik Henriksen, som starter 1. maj. Punkt 1 Valg af dirigent Connie Bruun (Herefter benævnt som CB) foreslog Arne Rindom (mangeårigt GF-NORDVEST medlem) som dirigent. Arne Rindom (Herefter benævnt som AR) blev enstemmigt valgt, og AR takkede for valget og erklærede Generalforsamlingen for lovligt indvarslet. Gennemgik derefter kort dagsordenen. Gennemgik derefter listen med tilmeldte medlemmer for check af stemmeberettigede. Ordet blev givet til CB og bestyrelsens beretning. Punkt 2 Bestyrelsens beretning Beretningen var omdelt til deltagerne på Generalforsamlingen og blev læst op af CB. Beretningen kan findes i sin fulde ordlyd på Især blev fremhævet ny adresse for kontoret pr. 1/7-12 samt ansættelse af ny forsikringsrådgiver Thomas Andersen den 1. august Thomas er startet i stedet for Ketty Jørgensen, der er gået på efterløn. Desuden blev nævnt mange nye forsikringsdækninger, bl.a. Identitetsforsikring og ny bilforsikring. Overskud på i alt 8,42 % blev udbetalt til bilisterne i GF-NORDVEST. Beretningen afsluttedes med tak for godt samarbejde til bestyrelsen, personalet m.fl., og dermed blev beretningen overladt til Generalforsamlingen. AR tog derefter ordet og spurgte, om der var kommentarer til beretningen? - Finn Augustinussen: Ville gerne høre mere om den nævnte identitetsforsikring. - CB forklarede kort om dette. Orientering om denne nye gratis dækning fra 1. april 2013 kan findes på - Axel Bastrup: Nævnte, at han ved Generalforsamlingen sidste år havde spurgt om, hvor meget vi betalte til sponsoraftalen med Kvindehåndboldlandsholdet uden at kunne få dette oplyst. Sagde derefter, at han nu efter at aftalen er ophørt - kunne forstå, at aftalen har kostet i hvert fald 9 millioner kroner. Ville derfor gerne gøre opmærksom på, at dette beløb burde begrænses for fremtiden Nævnte, at han intet havde imod at støtte sporten i mindre skala, men at der burde sættes en lavere grænse for disse sponsorater. 1

2 - Hertil svarede Gunnar Hansen fra GF Forsikring, at Sponsoraftalen blev indgået af GFs hovedselskab for 5½ år siden, hvor tiderne var mere gunstige. Sponsoratet blev indgået pga. at GF ønskede at blive mere kendte hos kunderne, hvilket er lykkedes ifølge alle undersøgelser. Desværre er der ikke kommet helt så mange forsikringer ud af den større kendskabsgrad som ønsket, og GF har derfor valgt ikke at fortsætte sponsoraftalen. Der er ingen store sponsorater på vej. Da der ikke var øvrige kommentarer, blev beretningen afsluttet med klapsalver Punkt 3 - Forelæggelse af klubbens årsrapport til godkendelse Revisor Jan Christensen (Herefter benævnt JC) fra Revisionsfirmaet VEST fremlagde regnskabet, og der var omdelt kopi af regnskabet til alle medlemmer. JC nævnte, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold, jfr. konklusionen i regnskabet. JC fortalte, at regnskabet for 2012 gav overskud hvilket betyder en positiv egenkapital for første gang i 10 år, hvilket er meget positivt. I 2011 ophørte samarbejdet med forsikringsklubben GF FORBOMA hvilket netto har givet en besparelse i 2012 i forhold til I Juli 2012 flyttede klubben i større lokaler, der har været afholdt nogle omkostninger i den forbindelse. Derudover er der købt kontorinventar, som afskrives ifølge regnskabspraksis over de næste 7 år. Regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. Resultatopgørelsen kort gennemgået uden de større kommentarer fra JCs side. Derefter tog AR ordet, og sagde, at regnskabet var åbent for debat og kommentarer/spørgsmål. Der var ingen spørgsmål fra Generalforsamlingen, og regnskabet blev derefter enstemmigt godkendt ved klapsalver. Punkt 4 Forslag fra bestyrelse eller medlemmer Bestyrelsen foreslår graduering af transportkontingent i forhold til bilens alder, samt at kontingentet reguleres hver den 1. januar. AR gav derefter ordet til CB, som fortalte, at indtil nu har alle medlemmer betalt 350 kr. årligt til transporthjælp. Bestyrelsen vil foreslå en fremtidig graduering af prisen for transporthjælp, således at kunder med nyere biler under 3 år får nedsat prisen, biler mellem 3-9 år bibeholder nuværende pris og biler over 9 år får en stigning i pris. Et almindeligt bilkontingent hos Dansk Autohjælp koster p.t. 795 kr. for den dækning medlemmerne har hos GF NORDVEST. CB fortsatte med at fortælle, at i øjeblikket er det sådan, at Dansk Autohjælp hvert år i august dikterer GF NORDVEST, hvad prisen for transporthjælp vil være for det efterfølgende kalenderår. Som det er nu, kan GF NORDVEST først reagere på denne prisændring fra Dansk Autohjælp fra 1. januar året efter, dvs. 1 år og 5 måneder efter prisændringen. Dette skyldes, at en ændring af denne type skal godkendes på Generalforsamlingen. Derfor anmoder bestyrelsen om at få Generalforsamlingens godkendelse af, at transporthjælpskontingentet kan reguleres af bestyrelsen pr. 1. januar uden involvering af Generalforsamlingen. 2

3 - Finn Augustinussen: Mener, at det med alder på bilen ikke er relevant mht. fastsættelse af pris på transporthjælp. Det kommer an på personen og om det er en mandagsbil, om man har brug for Transporthjælp eller ej. - Gunnar Hansen: Fortæller, at der har været lavet statistik i GF på de mange nedbrud og assistancer og at Finn Augustinussen til dels har ret; Enkelte medlemmer med nye biler benytter ofte transporthjælp, og andre medlemmer med gamle biler benytter ikke transporthjælp. Fortæller yderligere, at faktum er, at for biler der er under 3 år gamle, er det under 10 % der kontakter os for transporthjælp. For biler mellem 3-9 år ligger kontaktprocenten på %, og for biler mellem 9-12 år er det ca. 40 % af medlemmerne, der får brug for transporthjælp, og over 12 år er det 50 % af medlemmerne, der benytter assistancen. - Finn Augustinussen: Siger, at han som den eneste stemte imod i sin tid, da vi skulle have Dansk Autohjælp med. Han har kørt km årligt og den tidligere bil var 16 år gammel og havde aldrig haft brug for Dansk Autohjælp. Den nuværende bil er 7 år gammel, jeg han har haft brug for hjælp 1 gang. Mener, at det er træls, at medlemmerne presses til medlemskab af Dansk Autohjælp. - Per Hansen: Nævner, at han for nylig har set Tv-reklame vistnok for Chevrolet, hvor der samtidig tilbydes billig forsikring til købere af bilmærket. Foreslår det som en ide til GF at gå ind i samarbejde med nye biler. Spørger derudover om, hvordan Dansk Autohjælp reguleres mht. bilens alder? - CB svarer, at ved graduering af transporthjælpskontingent efter bilens alder, vil prisændringen ske ved årsskiftet efter at bilen fylder år. - AR sendte herefter forslaget til afstemning ved håndsoprækning. - Forslaget blev godkendt ved stemmeflertal, 6 medlemmer stemte imod. Punkt 5 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant På valg til bestyrelsen er Connie Bruun (Modtager genvalg) - AR: spurgte, om der var andre forslag? - Tommy Brandt (Bestyrelsesmedlem i GF NORDVEST): Ville gerne understrege, at bestyrelsen er meget glade for CB og kan varmt anbefale genvalg. - CB blev genvalgt ved klapsalver På valg som suppleant er Jesper Langer Borgen (modtager ikke genvalg) Kandidat til suppleant til bestyrelsen er Poul Simonsen - CB: Nævnte, at Poul Simonsen desværre var forhindret, men at han er meget interesseret i at modtage valg. - AR: Nævnte, at han kender Poul Simonsen, og at PS er en god mand. - Poul Simonsen blev herefter valgt enstemmigt in absentia Punkt 6 Valg af revisorer På valg er Revisionsfirmaet VEST (modtager genvalg) - AR: Spurgte om nogen havde andre forslag? - Da det ikke var tilfældet, blev Revisionsfirmaet Vest genvalgt 3

4 På valg er K. C. Olsen (modtager genvalg) - AR: Nævnte, at K. C. Olsen desværre var forhindret, og spurgte om der var andre forslag - Da det ikke var tilfældet, blev K. C. Olsen valgt in absentia Punkt 7 Fastsættelse af klubkontingent for år 2013 Torben Henriksen (Bestyrelsesmedlem i GF NORDVEST): På bestyrelsens vegne foreslås uændret kontingent Dette blev vedtaget ved klapsalver. Punkt 8 Eventuelt CB: Takkede for en god generalforsamling og gav derefter ordet til Gunnar Hansen fra GF Forsikring, som fortalte lidt nyheder fra GF Forsikring: Fastslog, at GF er forbrugerejet, og derfor ikke skal tjene penge til aktionærerne, som andre selskaber skal. GF er et solidt forsikringsselskab, som til fulde opfylder Finanstilsynets krav for solvens med 3,3 gange over det forlangte. GF er unik på den måde, at vi er lokale med lokalkontorer, og vi forbliver Lokale, hvor andre selskaber lukker kontorer. I 2012 har GF vedtaget en ny vækststrategi, hvilket betyder at vi i 2016 skal nå et mål på en vækst på 16 % og en samlet portefølje på 2 mia. For at vi kan nå målet, er der sat gang i effektivisering af administrative rutiner, så vi får mere tid til salg og service. Kunder kan fremover tegnes ind via assurandørbesøg, hvilket betyder, at der fra 1. maj er ansat assurandører over hele landet, og her i landsdelen får vi derfor glæde af assurandør Erik Henriksen fra Struer. Nye samarbejdspartnere er på vej, - Samarbejdspartnere, som kan generere kundeemner til GF det kunne f.eks. være et pengeinstitut eller landsdækkende forretningskæder, hvor kunderne har brug for forsikringer. - Per Hansen: Havde spørgsmål til, hvad man kan gøre for at stoppe opringningen fra Forsikringssælgere fra andre forsikringsselskaber - Gunnar Hansen: Anbefalede at kontakte CPR-registret og melde til den såkaldte Robinson-liste så burde man ikke få flere henvendelser - AR: Spurgte, om der var andre emner eller spørgsmål? - Finn Augustinussen: Ønskede at vide hvad årsagen til adresseskiftet for forsikringsklubben var? - CB: Fortalte, at det var af plads- og støjmæssige årsager. Anbefalede Finn Augustinussen at komme ned og besøge det nye kontor. - AR: Takkede for god ro og orden samt for alle kommentarer både ris og ros. - CB: Takkede for godt dirigentarbejde fra AR, takkede desuden Gunnar Hansen for at komme og være med til GF NORDVESTs generalforsamling. Holstebro den Arne Rindum Dirigent Connie Bruun Formand 4

5 5

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall Referat fra generalforsamling, 15. maj 2013 kl 17.00 hos Vattenfall A/S. Dagsorden for mødet er i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Dato: 29/6-2013 Sted: Storebælt camping og feriecenter, Korsør Fremmødte: 62 medlemmer Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 3. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse.

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse. GF-FYN Ref: nr. 4612010 PROTOKOLAT: Ordinær generalforsamling afholdt den 14. april20l0 kl. 18. 00-19.30. Sted : Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Der var tilmeldt 79, næsten alle tilmeldte

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00

R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00 R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00 Generalforsamlingen afholdt på Jagtgården i Svogerslev. Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Velkomst ved formand Bjarne Madsen 1. Valg af dirigent Christian skov blev enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Referat fra ordinær generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V. Dagsorden:

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 13. marts 2010 Sted HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle Deltagere 14 fremmødte, heraf 10 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K 230408 450/RC Referat af ordinær generalforsamling År 2008, d. 23. april, kl. 18.30, på Langelinieskolen, Holsteinsgade

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Ad punkt l Valg af dirigent

Ad punkt l Valg af dirigent GENERATIONSSKIFTE & VÆKST A/S CVR.NR. 20813938 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING Den 28. april 2003 afholdtes ordinær generalforsamling i Generationsskifte & Vækst A/S på A/S Georg Jensen Damaskvæveriet

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere