Sønderborg Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitution og krav til løbende drift

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sønderborg Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitution og krav til løbende drift"

Transkript

1 Sønderborg Kommune Jnr I02 Børn og Uddannelse april 2007 /EP/HF Ajourført /ep korrektion på pkt. 6 afsnit Ajourført Korrektion takster 2014 Ajourført Korrektion takster 2015 Ajourført Korr. tilskud privat inst. Sønderborg Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitution og krav til løbende drift Godkendt af Sønderborg Byråd den 19. april 2007 Siden ajourført i forhold til lovhenvisninger mv.

2 1. ETABLERING OG DRIFT AF PRIVATINSTITUTION LOVGRUNDLAG INDLEDNING FREMSENDELSE AF ANSØGNING ANSØGNINGEN GODKENDELSESKRITERIER OG KRAVSPECIFIKATIONER GENERELLE LOVGIVNINGSKRAV FORMÅL MED DAGTILBUD LÆREPLAN I DAGTILBUD BØRN MED SÆRLIGE BEHOV TOSPROGEDE FØRSKOLEBØRN SUNDHED BØRNEMILJØVURDERING... 8 PRIVATINSTITUTIONEN ER ANSVARLIG FOR UDARBEJDELSE OG OFFENTLIGGØRELSE AF BØRNEMILJØVURDERING JF. LOV OM BØRNEMILJØ I DAGTILBUD, LOV 485 AF 7. JUNI VEDTÆGTER Formål Optagelseskriterier/opsigelsesvarsel Bestyrelseskonstruktion Åbningstid/antal børn Anvendelse af institutionens overskud TILSYN OG KONTROL FORÆLDREBETALING SØNDERBORG KOMMUNES KVALITETSKRAV DAGTILBUDETS PERSONALE FYSISKE RAMMER TILSKUD TYPER OG STØRRELSER TILSKUD PR. 1. JANUAR DRIFTSTILSKUD ADMINISTRATIONSBIDRAG BYGNINGSTILSKUD SIKKERHEDSSTILLELSE - ØKONOMISK HÆDERLIGHED FORSIKRINGER LUKNING KLAGEMULIGHEDER OG BORTFALD AF TILSKUD Side 2 af 15

3 1. Etablering og drift af privatinstitution 1.1. Lovgrundlag - Dagtilbudsloven nr. 501 af 6. juni 2007 fra Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. - Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 16 (Lovbek. 858 af 8. august 2006 med senere ændringer). - Socialministeriets bekendtgørelse nr. 868 af 24. juni 2011 om kommuners tilskud til brug for dagtilbud til børn, forældrenes egenbetaling og fripladstilskud m.v. 2. Indledning Privatinstitutioner skal overholde gældende lovgivning, Sønderborg Kommunes regler for etablering og drift af daginstitution samt de mål, politikker og pædagogiske principper, der er gældende i kommunens dagtilbud. Imidlertid har privatinstitutioner nogle frihedsgrader i forhold til økonomi, overskud og forældrebetaling. Endvidere optager privatinstitutionen selv børn. Privatinstitutioner, der ønsker at etablere og drive dagtilbud efter Dagtilbudslovens 19 skal i ansøgningen dokumentere, hvordan de vil efterleve de krav og forventninger, der fremgår af Sønderborg Kommunes kriterier, som de er formuleret her. Hvis man har spørgsmål til materialet, er man velkommen til at rette henvendelse til Sønderborg Kommunes Fagcenter Børn og Uddannelse tlf eller Fremsendelse af ansøgning Ansøgning fremsendes til Sønderborg Kommune Børn og Uddannelse Jyllandsgade Sønderborg. 3. Ansøgningen Ansøgningen skal fuldt og helt beskrive og dokumentere, hvordan den private leverandør har til hensigt at indfri de krav, der i materialet er angivet som forudsætning for kommunens godkendelse af ansøgningen. Side 3 af 15

4 3.1. Godkendelseskriterier og kravspecifikationer Oversigt over godkendelseskriterier, der skal overholdes ved fremsendelse af ansøgning. Ansvar Godkendelseskriterier Kravspecifikationer Det skal af ansøgningen entydigt fremgå hvor det juridiske og økonomiske ansvar hos den private leverandør er placeret. Depositum Depositum Depositum på kr. indbetales forud for sagsbehandlingen i kommunen på reg.nr kontonr Husk at anføre, hvad beløbet vedrører. Depositum refunderes umiddelbart efter at der er truffet afgørelse, og udfaldet er meddelt ansøger. Budget Driftsbudgettet for de første 12 måneder skal fremgå af ansøgningen. Formål med Dagtilbud Pædagogisk kvalitet Børn med særlige behov Det skal i ansøgningen beskrives, hvordan institutionen vil leve op til Dagtilbudsloven 1 og 7. Ansøgningen skal beskrive, hvordan institutionen vil sikre pædagogisk kvalitet i sin ydelse. Det skal af ansøgningen fremgå, hvordan institutionen vil sikre og underbygge rummelighed, herunder man vil sikre, at børn med særlige behov, Det skal sikres, at der tales dansk i institutionen. Her ud over henvises til afsnittet om pædagogiske læreplaner. Institutionens pædagogiske læreplaner skal fremsendes til kommunens godkendelse senest et år efter ibrugtagning af institutionen. Der skal i institutionen være ansat det nødvendige personale med en uddannelsesmæssig baggrund, der gør, at institutionen kan indfri de krav, som godkendelse af institutionen indebærer. Sønderborg Kommunes retningslinier for arbejdet med tosprogede børn og Sønderborg Kommunes procedure for ansøgning om støttepædagoger skal følges. Side 4 af 15

5 Vedtægter Optagelseskriterier Personale Fysiske rammer Sikkerhedsstillelse børn med krav på sprogstimulering og tosprogede børn tilgodeses. Vedtægter for institutionen skal være udarbejdet og vedlægges ansøgningen som bilag. Kommunalbestyrelsen skal ved godkendelse af privatinstitutioner påse, at forældrene sikres indflydelse svarende til forældreindflydelsen i selvejende daginstitutioner jf. Dagtilbudsloven 14 og 15. Regelsættet for optagelse i institutionen skal fremgå af ansøgningen Der skal i ansøgningen oplyses om personalets sammensætning og hvilke faglige forudsætninger, det forventes at have. Det skal af bilag til ansøgningen fremgå, at de fysiske rammer indfrier gældende krav til bygninger, hygiejne, sikkerhed m.v. Sikkerhedsstillelse beskrives i ansøgningen og dokumenteres ved bilag. Vedtægterne skal bl. a. indeholde: Formål Optagelseskriterier Opsigelsesvarsel Bestyrelseskonstruktion Åbningstider Antal børn Anvendelse af institutionens overskud Regelsættet må ikke være i strid med grundsætninger om lighed, diskrimination o. lign. De fysiske rammer skal være godkendt i henhold til bygningsreglementet vedr. daginstitutioner samt være godkendt af brandmyndighederne. Regelsættet for daginstitutioner i kommunens byggeprogram skal følges. Sønderborg Kommune stiller krav om leverancesikkerhed i form af en bankgaranti svarende til 1 måneds nettodriftsudgift. Administrationsbidrag Det skal af ansøgningen fremgå om institutionen selv vil varetage de administrative opgaver. Alternativt at anmode Sønderborg Kommune om at Hvis institutionen selvstændigt ønsker at varetage administrationsopgaverne, skal det af ansøgningen fremgå, hvorledes opgaverne planlægges løst. Side 5 af 15

6 varetage opgaverne eller dele heraf. I det følgende er krav og forventninger beskrevet uddybende: 4. Generelle lovgivningskrav Privatinstitutionen er i lighed med øvrige dagtilbudsinstitutioner forpligtet af den til enhver tid gældende lovgivning på børneområdet. Den private leverandør skal desuden efterleve samme myndighedskrav og standarder som kommunale institutioner i forbindelse med bygningsforhold, brandværnsmæssige forhold, sikringsrum, arbejdsmiljøforhold, sundhedsmæssige forhold, køkkenmæssige forhold, bestemmelser vedr. befordring af børn m.v. Privatinstitutioner er omfattet af reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven i forhold til den private leverandørs forhold til borgeren i relation til den opgave, der udføres for kommunen jf. retssikkerhedslovens Formål med dagtilbud Privatinstitutionen skal være opmærksom på gældende bestemmelser og formål Dagtilbudsloven. Således skal privatinstitutionen leve op til bestemmelsen i 1, der omhandler formål med dagtilbud. Ifølge 1 i dagtilbudsloven fastsætter kommunen mål og rammer for dagtilbudenes arbejde som en integreret del både af kommunens samlede generelle tilbud til børn og af den forebyggende og støttende indsats over for børn, herunder børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med andet behov for støtte. Dagtilbudene skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og støtte det enkelte barns tilegnelse og udvikling af sociale og almene færdigheder med henblik på at styrke det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd og at bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst. Dagtilbudene skal give muligheder for oplevelser og aktiviteter, der bidrager til at stimulere barnets fantasi, kreativitet og sproglige udvikling, samt give barnet rum til at lege og lære og til fysisk udfoldelse, samvær og mulighed for udforskning af omgivelserne. Dagtilbudene skal give børn mulighed for medbestemmelse og medansvar og som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed og evner til at indgå i forpligtende fællesskaber. Dagtilbudene skal medvirke til at give børn forståelse for kulturelle værdier og for samspillet med naturen. Side 6 af 15

7 Dagtilbuddene skal medvirke til og understøtte børns demokratiforståelse og integration i og samhørighed med det danske samfund Læreplan i dagtilbud Det enkelte dagtilbud skal ifølge 7 i dagtilbudsloven udarbejde en pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 1/2-2 år og aldersgruppen fra 3 år til skolealderen. Læreplanen skal give rum for leg, læring og udvikling. Den pædagogiske læreplan skal med udgangspunkt i sammensætningen af børnegruppen beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring og indeholde overordnede pædagogiske beskrivelser af relevante mulige aktiviteter og metoder. Herudover skal det beskrives, hvordan udsatte børns læring understøttes. Læringsmålene er fælles overordnede mål for, hvilke kompetencer den pædagogiske læringsproces i dagtilbuddet skal lede frem imod. Nærmere regler for indhold og overordnede mål for læring i dagtilbuddene fremgår af dagtilbudslovens 8 sammen med kapitel 15. i vejledning om dagtilbud. Der skal i alle dagtilbud jf. dagtilbudslovens 9 udarbejdes en pædagogisk læreplan, der behandler temaerne, jf. 8: 1) Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2) Sociale kompetencer 3) Sprog 4) Krop og bevægelse 5) Naturen og naturfænomener 6) Kulturelle udtryksformer og værdier Ledelsen i dagtilbuddet er over for forældrebestyrelsen og kommunalbestyrelsen ansvarlig for, at den pædagogiske læreplan bliver udarbejdet. Den pædagogiske læreplan skal beskrive, hvordan dagtilbuddet mere konkret vil arbejde med de anførte indholdstemaer, og hvordan det leder frem mod målene. Kommunalbestyrelsen skal godkende den pædagogiske læreplan, jf. dagtilbudslovens 10. Læreplanen skal evalueres årligt med henblik på eventuel revision Børn med særlige behov Privatinstitutionen skal være åben for børn med særlige behov og samarbejde med de relevante kommunale instanser og det pædagogiske tilsyn om de nødvendige tiltag overfor disse børn. Side 7 af 15

8 Privatinstitutionen skal følge Sønderborg Kommunes procedure for ansøgning om støttepædagoger, i lighed med de øvrige dagtilbud i kommunen. Ressourcer til støttepædagoger er ikke indregnet i driftstilskuddet, men bevilliges og udmøntes særskilt til barnet. Såfremt tilbuddet ikke matcher barnets behov, kan kommunen flytte barnet til en anden institution. Hvis kommunen vurderer, at barnet ikke trives i privatinstitutionen, kan kommunen pålægge forældrene at få barnet flyttet til en anden institution. Privatinstitutionen er underlagt underretningspligt jf. Servicelovens 153. Det betyder, at privatinstitutionen skal tage kontakt til kommunen med henblik på at få en vurdering af behovet for støtte til børn med særlige behov eller handicap Sprogvurdering af børn i 3 års alderen Der skal gennemføres en sprogvurdering af børn i alderen omkring 3 år, der er optaget i et dagtilbud, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering. jf. 11 i dagtilbudsloven Sundhed Privatinstitutinstitutionen skal leve op til gældende krav og lokale retningslinier vedrørende forebyggende sundhedsordninger, embedslægeforhold mv. Sundhedsplejen fører tilsyn i henhold til lov om forebyggende sundhedsordninger. Det vil sige, at de giver råd omkring sygdomsforebyggelse og indberetter uacceptable hygiejniske forhold Børnemiljøvurdering Privatinstitutionen er ansvarlig for udarbejdelse og offentliggørelse af børnemiljøvurdering jf. dagtilbudslovens Vedtægter Privatinstitutionen skal udarbejde vedtægter, der vedlægges ansøgningen. Vedtægterne skal som minimum indeholde: - formål, - optagelseskriterier, - opsigelsesvarsel, Side 8 af 15

9 - bestyrelseskonstruktion, - åbningstid, - antal børn, - anvendelse af institutionens overskud. Vedtægternes indhold indgår som en væsentlig del af godkendelsen. Eventuelle ændringer kan derfor ikke finde sted uden kommunens godkendelse Formål Se punkt Optagelseskriterier/opsigelsesvarsel Privatinstitutionen træffer selv afgørelse om optagelse i institutionen og kommunen kan ikke anvise plads i privatinstitutionen. Privatinstitutionen kan kun afvise børn ved manglende kapacitet. Privatinstitutionen skal fastsætte regler om optagelse og opsigelse. Reglerne må ikke være i strid med lighedsgrundsætning, diskriminationsforbud o. lign. Privatinstitutionen kan være oprettet med et specielt formål, der gør, at der gives fortrinsret til bestemte grupper af børn, f.eks. virksomhedsbørnehaver Bestyrelseskonstruktion Forældrene skal sikres indflydelse svarende til forældreindflydelsen i en selvejende institution. Der skal således være en bestyrelse med et flertal af valgte forældre. Forældrene skal som minimum have indflydelse på: - principper for daginstitutionens arbejde, - principper for anvendelse af budgetrammen, - indstillingsret i forbindelse med ansættelse af personale i privatinstitutionen Åbningstid/antal børn Se bl.a. afsnit 5.1 om personale og 5.2 om fysiske rammer Anvendelse af institutionens overskud Se afsnit 4.8 om Tilsyn og kontrol Tilsyn og kontrol Privatinstitutionerne er underlagt kommunens tilsynsforpligtelse i henhold til Retssikkerhedslovens 16. Tilsynet skal sikre, at forældre og børn i kommunen får den service, de har krav på, og at dagtilbuddet er egnet til ophold for de børn, som tilbuddet er bestemt for. Tilsynet indebærer også i en løbende opfølgning på, at betingelserne for godkendelse af privatinstitutionen er opfyldt. Side 9 af 15

10 Som led i tilsynet indgår derfor også, at kommunen bl.a. påser, at - personalet har de fornødne kvalifikationer, - institutionen reelt påtager sig de opgaver, der fremgår af godkendelseskriterierne, - opgaverne løses på en sådan måde, at de vil kunne opfylde de opstillede mål, - institutionens arbejde med 4a sprogstimuleringen lever op til kommunens retningslinjer. Privatinstitutionen er forpligtet til at samarbejde med det pædagogiske tilsyn og det løbende kommunale tilsyn skal foregå frit og uhindret. Kommunen kan til enhver tid kræve at se den dokumentation, den måtte anse for nødvendig for at udøve tilsynet. Privatinstitutionen er forpligtet til at gøre kommunen bekendt med eventuelle klager fra forældre samt disses indhold. Leverandøren har pligt til at oplyse, hvis der sker ændringer i godkendelsesgrundlaget. Kommunen fører ikke økonomisk tilsyn, men det bemærkes, at kommunen gennem det pædagogiske tilsyn skal sikre, at privatinstitutionens overskud ikke går til ulovlige formål Forældrebetaling Privatinstitutionen fastsætter selv forældrebetalingen og står selv for opkrævning af betalingen. Det påhviler lederen af privatinstitutionen at give forældrene vejledning om mulighederne for fripladstilskud og at sørge for opslag om reglerne i institutionen. Efter anmodning udleveres oversigt over reglerne til forældrene. 5. Sønderborg Kommunes kvalitetskrav Privatinstitutionen er på samme måde som kommunale institutioner forpligtet til at efterlevede til enhver tid gældende politikker og retningslinier fastsat af kommunen på børneområdet Dagtilbudets personale Der skal ansættes en ansvarlig leder, der varetager den pædagogiske ledelse og den daglige administration af institutionen. Lederen er ansvarlig for, at drift af institutionen sker i samarbejde med institutionens øvrige medarbejdere. Institutionen skal mindst have 60 % af personaletimerne bemandet med pædagogisk uddannet personale. Side 10 af 15

11 Det ugentlige timetal er inkl. leder og tilnærmelsesvis fordelt på 70 % pædagog-timer og 30 % medhjælper-timer. I lighed med de øvrige daginstitutioner, skal privatinstitutionen indfri kommunens krav om, at der i institutionen er ansat det nødvendige personale, herunder med en uddannelsesmæssig baggrund, der gør, at institutionen kan indfri de krav, som godkendelse af institutionen indebærer. På evt. lukkedage, skal privatinstitutionen sikre pasning af de børn, der har behov. Der skal indhentes straffe- og børneattest på såvel ansatte som frivillige, som medvirker i det daglige arbejde med børnene jf. Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 520 af 21. juni 2005 med ændring/udvidelse efter lov nr. 444 af 23. maj Det skal endvidere sikres, at der tales dansk i institutionen. Kommunen skal stille egnede praktikpladser til rådighed for pædagoguddannelsen og privatinstitutionen har mulighed for at indgå aftale om modtagelse af lønnede praktikanter Fysiske rammer Bygningen skal kunne godkendes i henhold til Bygningsreglementet til daginstitutionsformål og kunne opnå godkendelse hos Brand og Redning til formålet. Der skal søges om byggetilladelse. Arealkrav: Der skal være et gulvareal i grupperummet på 3m 2 pr. vuggestuebarn og 2m 2 pr. børnehavebarn. Arbejdsrum skal have et gulvareal på min. 7m 2, rumhøjde min. 2,5meter. Arbejdsrum skal have et rumindhold på min. 12m 3 for hver person, der er beskæftiget i rummet. Indretningsmæssige krav: Toiletrum i direkte forbindelse med grupperummene med toiletter og vaskerende. Pusleborde skal være højdejusterbare. Der skal være fællesrum, vaskerum med vaskesøjle, rengøringsrum og kontor til administration. Personalerum, garderobe, toilet og badefaciliteter. Såfremt privatinstitutionen modtager vuggestuebørn, skal der være et godkendt produktionskøkken med tilknyttet viktualierum. Endvidere medfører modtagelse af vuggestuebørn, at der skal være en aflåselig overdækket liggehal til ca. 1/2 af børnene. Udendørsområder: Arealet skal være uden sundhedsmæssig risiko. Der må ikke være skadelige eller giftige planter mm på grunden. Der skal etableres en sikker legeplads med legeredskaber, der overholder Dansk Standard samt tilgodeser børns behov for udvikling såvel fysisk som socialt mm. Der skal være barnevognsrum til opbevaring af barnevogne og klapvogne til forældrenes og institutionens brug. Der skal være aflåselige udhuse til Side 11 af 15

12 legeredskaber mm. Arealet skal være indhegnet i en højde af 1,5m. Låger skal være forsynet med børnesikring. Eventuelle uddybende spørgsmål kan besvares ved henvendelse til forvaltningen Børn og Uddannelse. 6. Tilskud typer og størrelser Kommunen er forpligtet til at yde tilskud fra det tidspunkt et barn er berettiget til et dagtilbud under den kommunale forsyning og hvor barnet er optaget i privatinstitutionen og indtil det tidspunkt, hvor børn normalt optages i børnehaveklasse.. Pengene følger barnet i form af et driftstilskud, et administrationsbidrag og et bygningstilskud fra det tidspunkt barnet er optaget og passes i privatinstitutionen. Optagelse og udmeldelse registreres af Sønderborg Kommune pr. den 1. eller 15. i måneden. Afregning sker sidste bankdag i måneden på baggrund af indmeldte børn den kommende måned. Tilskuddene fastsættes af Byrådet for 1 år ad gangen, sammen med øvrige takster på dagtilbudsområdet, i forbindelse med den årlige budgetlægning. Tilskuddene er som udgangspunkt fastsat på baggrund af den enkelte kommunes udgiftsniveau og i beregningsgrundlaget er der taget højde for den kommunale variation i sammensætningen af dagtilbudstyperne Tilskud pr. 1. januar 2015 Pr. barn 0-2år 8 mdr. 2år 9 mdr. - 5årige Driftstilskud pr. år kr kr. pr. måned ved 11 mdr kr kr. Adm. tilskud pr. år kr kr. pr. måned ved 11 mdr. 213 kr. 137 kr. Bygningstilskud pr. år kr kr. pr. måned ved 11 mdr. 473 kr. 260 kr. Side 12 af 15

13 6.2. Driftstilskud Driftstilskuddet pr. barn svarer til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter (eksklusiv støttepædagogudgifter) pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommunen efter dagtilbudslovens 36. Tilskuddet er opgjort inklusiv udgifter til moms. I driftstilskuddet indgår ressourcer til ledelsestid, vikarer, rengøring og sprogstimulering. Driftstilskuddet er beregnet ud fra en åbningstid på 50 timer pr. uge. Såfremt der holdes åbent i færre timer, reguleres tilskuddet forholdsmæssigt. Der ydes ikke forhøjet tilskud til en længere åbningstid Administrationsbidrag Kommunen yder jf. dagtilbudslovens 38 et administrationsbidrag til dækning af administrative opgaver. Administrationen indebærer følgende opgaver: - løn - bogføring - budget og regnskab - revision - personalejuridisk bistand Beløbet svarer til 2,1 % af de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommunen efter dagtilbudslovens 19 stk. 2 og stk. 3. Ønsker privatinstitutionen at lade kommunen varetage administrationsopgaven eller dele heraf, bortfalder/nedsættes administrationsbidraget Bygningstilskud Kommunen yder jf. dagtilbudslovens 37 et bygningstilskud pr. barn svarende til det gennemsnitlige tilskud pr. barn i samme aldersgruppe i kommunens selvejende daginstitutioner. Bygningstilskuddet beregnes som et vægtet gennemsnit. Bygningstilskuddet er udelukkende baseret på udgifter til husleje Side 13 af 15

14 7. Sikkerhedsstillelse - Økonomisk hæderlighed Sønderborg Kommune stiller krav om leverancesikkerhed i form af en bankgaranti svarende til 1 måneds nettodriftsudgift. Beløbet reguleres årligt hver den 1. januar eller med en måneds varsel. Kommunen forudsætter, at den private leverandør har orden i sin økonomi, har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og sociale ydelser og er hæderlig i sin erhvervsudøvelse. Såfremt kommunen anmoder om det, skal den private leverandør fremlægge serviceattest fra erhvervs- og selskabsstyrelsen. 8. Forsikringer Privatinstitutionen er forpligtet til at tegne følgende forsikringer: - løsøreforsikring, - erhvervsansvarsforsikring - arbejdsskadeforsikring (også for kommunalt ansatte, der er beskæftiget i institutionen) - bygningsbrandforsikring - husejerforsikring 9. Lukning I forbindelse med opsigelse fra og lukning af en privatinstitution har kommunen efter gældende regler pligt til at sørge for det nødvendige antal pladser i dagtilbud. Et barn vil være berettiget til en plads indenfor de gældende optagelsesregler i kommunen. Der forudsættes et opsigelsesvarsel på 3 måneder til den første i måneden. Såfremt der er planer om lukning af institutionen, skal kommunen straks informeres herom. 10. Klagemuligheder og bortfald af tilskud Klage over fastsættelse af kommunens godkendelseskriterier kan afhængig af klagens art påklages til kommunalbestyrelse eller Konkurrencerådet/Konkurrencestyrelsen.. Klage over afslag på godkendelse af privat leverandør, som efter leverandørens opfattelse er ulovlig, kan indbringes for det kommunale tilsyn. Der er ingen klageadgang for forældre i forbindelse med optagelse, flytning, mv. hvilket er samme betingelser for forældre til børn i kommunale tilbud. Hvis kommunen får oplysninger om, eller via tilsyn bliver bekendt med, at en privatinstitution tilsidesætter krav og forpligtelser kan det medføre: o Ophævelse af godkendelse Side 14 af 15

15 o Bortfald af tilskud med kort eller intet varsel, hvis kommunen skønner, at kriterier misligholdes eller groft misligholdes o erstatningsansvar Forældre til børn i privatinstitutionen kan forfølge et eventuelt erstatningskrav ved de almindelige domstole. Forældre kan henvende sig til kommunen, hvis de har spørgsmål eller oplevelser, der er relevante i forhold til tilsynet med privatinstitutionen Side 15 af 15

Kriterier for godkendelse af privatinstitution:

Kriterier for godkendelse af privatinstitution: Kriterier for godkendelse af privatinstitution: Kriterier for godkendelse af privatinstitution i Kolding Kommune På baggrund af ændring af lov om Social Service lov nr. 400 af 1. juni 2005 (private leverandører

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Sønderborg Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitution og krav til løbende drift

Sønderborg Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitution og krav til løbende drift Ajourført senest d. 28.05.2019 Korrigerede takster Afsnit 1.1 lovgivning Afsnit 4. 1 og 4.2 og 4.3 s kriterier for godkendelse af privatinstitution og krav til løbende drift Godkendt af Sønderborg Byråd

Læs mere

Center for Børn & Undervisning

Center for Børn & Undervisning Center for Børn & Undervisning Dato 17-12-2018 j./sagsnr. 28.06.04-A26-1-18 Notat udarbejdet af: Anette Nygaard Bang Godkendelseskriterier til private institutioner Her finder du informationer om godkendelseskriterier

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

Center for Børn & Undervisning

Center for Børn & Undervisning Center for Børn & Undervisning Dato 03-09-2019 j./sagsnr. 28.06.04-A26-1-18 Godkendelseskriterier for private institutioner. Her finder du informationer om godkendelseskriterier for etablering af private

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner

SKANDERBORG KOMMUNE. Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner SKANDERBORG KOMMUNE Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner Kriterierne er redaktionelt tilrettede i august 2012 Indledning Jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5 kan daginstitutioner etableres og drives

Læs mere

Kravspecifikation for private dagtilbud til småbørn

Kravspecifikation for private dagtilbud til småbørn GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen 29.03.2019 Kravspecifikation for private dagtilbud til småbørn J. nr. 16.06.02P21 Sag: 2005/0004524-003 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune Børn og Pædagogik 2019 Indledning...2 Ansøgning...2 Depositum...2 Behandlingstid...2 Driftsgaranti...2 Økonomisk hæderlighed...2

Læs mere

GODKENDELSE AF PRIVATE INSTITUTIONER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET I HENHOLD TIL DAGTILBUDSLOVENS 19 OG 20

GODKENDELSE AF PRIVATE INSTITUTIONER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET I HENHOLD TIL DAGTILBUDSLOVENS 19 OG 20 Sagsnr. 16.05.07-P27-1-10 Cpr. Nr. Dato 13.09.2017 Navn Sagsbehandler Bente Bækvad Jensen Godkendelseskriterier for oprettelse af privat institution revideret pr. 30.04.18 GODKENDELSE AF PRIVATE INSTITUTIONER

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a. Godkendelseskriterier

SOLRØD KOMMUNE. Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a. Godkendelseskriterier SOLRØD KOMMUNE Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Godkendelseskriterier Solrød, den 27. oktober 2005 Lovgrundlag Den ny lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25 er vedtaget

Læs mere

Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven)

Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Godkendelseskriterier Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Godkendelseskriterier Følgende godkendelseskriterier indstilles til godkendelse:

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune Børn og Pædagogik 20198 Indledning...2 Ansøgning...2 Depositum...2 Behandlingstid...2 Driftsgaranti...2 Økonomisk hæderlighed...2

Læs mere

Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave. Indledning

Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave. Indledning ØU 030209 Bilag pkt. 25 Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave Indledning Den ny lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet,

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune Nørregade 2 9800 Hjørring Tlf. 72333333 hjoerring.dk Foto: Colourbox Baggrund: I henhold til Dagtilbudsloven 19, stk. 4 er det muligt at oprette private daginstitutioner. Loven gør det muligt for organisationer,

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Ringsted Kommune, jf. Dagtilbudslovens 19 og 20. Børne- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1 Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 20. Kommunalbestyrelsen i institutionskommunen skal godkende privatinstitutioner. En privatinstitution, som opfylder lovgivningens og kommunalbestyrelsens

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

GODKENDELSESKRITERIER

GODKENDELSESKRITERIER SKOLER OG INSTITUTIONER GODKENDELSESKRITERIER - FOR PRIVATINSTITUTIONER EFTER DAGTILBUDSLOVEN Indhold Indledning 3 Lovgrundlag 3 Godkendelseskriterier 4 Relevant lovgivning og standarder på området 4 Optagelsesregler

Læs mere

Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5

Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5 Udkast indholdsmæssige ændringer er markeret med gul overstregning. Øvrige ændringer er af redaktionel karakter samt præciseringer nuværende kriterier Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf.

Læs mere

Gældende retsgrundsætninger. De til enhver tid gældende kommunale godkendelseskriterier for dagtilbud.

Gældende retsgrundsætninger. De til enhver tid gældende kommunale godkendelseskriterier for dagtilbud. Kriterier for godkendelse af privatinstitution i Kolding Kommune Med henvisning til Lov om dagtilbuds-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) har Kolding Kommune udarbejdet følgende

Læs mere

Kriterier for godkendelse af daginstitution i Vordingborg Kommune

Kriterier for godkendelse af daginstitution i Vordingborg Kommune Kriterier for godkendelse af daginstitution i Vordingborg Kommune Indhold Lovgivning og standarder. Generelle krav. Lokale krav. Optagelsesregler. Forældrebestyrelse. Sikkerhedsstillelse og økonomi. Tilskud.

Læs mere

Fredericia Kommunes godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

Fredericia Kommunes godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Fredericia Kommunes godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Indledning Den ny lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25 - er vedtaget den 17. maj 2005 og trådte

Læs mere

NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni

NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni Dato November 2010 NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Varde Kommune På baggrund af dagtilbudslovens 19, stk. 4 og

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Indledning En privatinstitution er et dagtilbud til børn indtil skolestart etableret som en daginstitution, der drives af private leverandører.

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Baggrund Hørsholm Kommune er via central lovgivning forpligtet til

Læs mere

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Lovgivning og standarder på området Oprettelse af privatinstitutioner vil ske efter 19 20 i Dagtilbudsloven.

Læs mere

Godkendelseskriterier Dagtilbud

Godkendelseskriterier Dagtilbud SOLRØD KOMMUNE OMRÅDE/AFDELING Godkendelseskriterier Dagtilbud Oktober 2012 Godkendt af Byrådet 17. september 2012. Indhold Baggrund... 1 Ansøgning... 1 Depositum... 2 Driftsgaranti... 2 Forsyningspligt...

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner 0-6 år. i Frederiksværk-Hundested Kommune

Kravspecifikation for private daginstitutioner 0-6 år. i Frederiksværk-Hundested Kommune 2006/SLU/007-001 tsi Kravspecifikation for private daginstitutioner 0-6 år i Frederiksværk-Hundested Kommune 1. Indledning Kravspecifikationen er udarbejdet på baggrund af loven om private leverandører

Læs mere

Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Indhold 1. Generelle krav... 3 1.1. Depositum... 3 1.2. Driftsgaranti... 3 1.3. Vedtægter...

Læs mere

Privatinstitutioner træffer selv, indenfor særlige regler, afgørelse om optagelse og fastsætter selv niveauet for forældrenes egenbetaling.

Privatinstitutioner træffer selv, indenfor særlige regler, afgørelse om optagelse og fastsætter selv niveauet for forældrenes egenbetaling. Notatark Private Dagtilbud, Kravspecifikation Private dagtilbud Hedensted kommune Baggrund. Reglerne om etablering af private dagtilbud til børn i alderen 6 måneder (26 uger) og indtil barnet begynder

Læs mere

Kriterier for godkendelse. Privatinstitutioner i Vejle kommune efter i Dagtilbudsloven. Vedtaget og revideret i BFU

Kriterier for godkendelse. Privatinstitutioner i Vejle kommune efter i Dagtilbudsloven. Vedtaget og revideret i BFU Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Vejle kommune efter 19 20 i Dagtilbudsloven Vedtaget 30.03.2011 og revideret i BFU 21.06.18 Lovgivning og standarder på området. Oprettelse af privatinstitutioner

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune

Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune I medfør af lov nr. 400 af 1. juni 2005 om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Indholdsfortegnelse: Formål Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Privatinstitutionens Godkendelse 2.1 Ansøgning 2.2 Endelig godkendelse 2.3 Privatinstitutionens forpligtelse Privatinstitutionens

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION. 1. Menneske- og læringssyn

KRAVSPECIFIKATION. 1. Menneske- og læringssyn KRAVSPECIFIKATION Denne kravspecifikation indeholder alle de formelle nationale krav og kommunale krav, som stilles til en privat leverandør af dagtilbud i Ballerup Kommune. Dermed får eventuelle interesserede

Læs mere

Hjørring Kommunes godkendelseskriterier til privat institutioner

Hjørring Kommunes godkendelseskriterier til privat institutioner Redigeret 24.01.17 Hjørring Kommunes godkendelseskriterier til privat institutioner Baggrund I henhold til Dagtilbudsloven 19, stk. 4 er det muligt at oprette private daginstitutioner. Loven gør det muligt

Læs mere

Godkendelseskriterier privatinstitutioner i Sorø kommune

Godkendelseskriterier privatinstitutioner i Sorø kommune Godkendelseskriterier privatinstitutioner i Sorø kommune Indhold Ansøgningsprocedure... 2 Godkendelseskriterier... 2 Lovgrundlag... 2 Myndighedskrav... 3 Tavsheds- og underretningspligt... 3 Pædagogiske

Læs mere

2. Privatinstitutionen forpligter sig til at leve op til de samme politikker, mål og rammer som er gældende for de kommunale daginstitutioner.

2. Privatinstitutionen forpligter sig til at leve op til de samme politikker, mål og rammer som er gældende for de kommunale daginstitutioner. Vejledning for etablering af privatinstitutioner. Marts 2013 Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets- og leverandørkrav for etablering af privatinstitutioner i henhold til Dagtilbudslovens

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner Uddannelse og Arbejdsmarked Godkendt af Børne og Skoleudvalget den 9. september 2013, med tilføjelse vedtaget af Børne- og Skoleudvalget den 2. juni 2014, og med ændring vedtaget af Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere)

Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere) Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere) Lovgivningen giver kvalificerede private leverandører ret til at oprette og drive

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Side 1 af 5 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven Kap. 3 19 stk. 5 Alle private leverandører, som

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner Fanø Kommune godkender private daginstitutioner i henhold til Dagtilbudsloven 20a, hvis de lever op til lovgivningen og Kommunens

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune Kravspecifikationen for private daginstitutioner efter 19, stk. 5. i Dagtilbudsloven er udarbejdet på baggrund af Dagtilbudsloven.

Læs mere

Godkendelseskriterier/retningslinjer i forbindelse

Godkendelseskriterier/retningslinjer i forbindelse Godkendelseskriterier/retningslinjer i forbindelse med oprettelse/drift af privatinstitutioner i Struer Kommune Lovgrundlag Lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25 blev vedtaget

Læs mere

1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016

1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016 1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016 Private leverandører, som jf. Dagtilbudsloven 19-20 ønsker at etablere og drive en privatinstitution i Fredensborg

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune Afdelingen for Dagtilbud Oktober 2008 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudslovens

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Roskilde Kommune

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Roskilde Kommune Velfærdssekretariatet Sagsnr. 143415 Brevid. 993974 Ref. SOTH Dir. tlf. 46 31 40 09 sofiet@roskilde.dk Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Roskilde Kommune 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat. Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud. Børne- og Ungeforvaltningen Institutionsafdelingen

Notat. Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud. Børne- og Ungeforvaltningen Institutionsafdelingen Notat Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud Til private leverandører og andre interesserede Indledning Kravspecifikationen skal fungere som den konkrete udmøntning af lovgivningen om

Læs mere

Privatinstitutioner. Vesthimmerlands Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner efter dagtilbudslovens 20

Privatinstitutioner. Vesthimmerlands Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner efter dagtilbudslovens 20 Privatinstitutioner Vesthimmerlands Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner efter dagtilbudslovens 20 1 Lovgivning Privatinstitutioner skal leve op til gældende bekendtgørelser og vejledninger

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af pasningstilbud I Greve Kommune

Godkendelseskriterier for private leverandører af pasningstilbud I Greve Kommune Godkendelseskriterier for private leverandører af pasningstilbud I Greve Kommune Indledning Med lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25, der trådte i kraft 1. oktober 2005, er

Læs mere

Dato: 24. maj 2005 j.nr meaa

Dato: 24. maj 2005 j.nr meaa Til samtlige kommuner, amtskommuner m.fl. Departementet Dato: 24. maj 2005 j.nr. 321-9 meaa Orientering om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud Til private leverandører og andre interesserede

Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud Til private leverandører og andre interesserede Notat Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget cc: [Navn(e)] Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud Til private leverandører og andre interesserede Dato: 9. august 2018 Sags nr.: 28.06.00-A26-1-18

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune.

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune. Målgruppe Målgruppen er de børn, der ellers vil kunne tilbydes en plads i et dagtilbud i Herning Kommune, jfr. Dagtilbudsloven.

Læs mere

Dagtilbudslovens 19 stk. 3 5

Dagtilbudslovens 19 stk. 3 5 Godkendelseskriterier Privatinstitutioner Udliciterede institutioner Selvejende institutioner Dagtilbudslovens 19 stk. 3 5 Side 1 af 9 Lovgrundlag. Dagtilbudslovens 19 stk. 3-5: Stk. 3. Daginstitutioner

Læs mere

Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud

Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud Til private leverandører og andre interesserede Indledning Kravspecifikationen skal fungere som den konkrete udmøntning af lovgivningen om etablering

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Herved bekendtgøres lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, lovbekendtgørelse nr. 314 af

Læs mere

LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007

LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007 LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007 1. ANSØGNINGSPERIODE... 2 DEPOSITUM... 2 DRIFTSGARANTI... 2 VEDTÆGTER... 2 2. DE FYSISKE RAMMER... 2 LOVGIVNINGSMÆSSIGE KRAV...

Læs mere

Kriterier for godkendelse af private daginstitutioner

Kriterier for godkendelse af private daginstitutioner Kriterier for godkendelse af private daginstitutioner For at blive godkendt som privat daginstitution i Herlev Kommune skal private leverandører skriftligt dokumentere, hvordan de vil leve op til de krav,

Læs mere

Kravspecifikationer til private dagtilbud. september 2010

Kravspecifikationer til private dagtilbud. september 2010 Kravspecifikationer til private dagtilbud september 2010 Indledning Det er muligt for organisationer, forældre, virksomheder og andre interesserede at oprette en privat daginstitution. Randers Kommune

Læs mere

i Esbjerg Kommune Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner

i Esbjerg Kommune Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner i Esbjerg Kommune Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner er godkendt af Esbjerg Byråd d. 02/10/2014. Redaktionelt ajourført efter Vejledning

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Vejledning Etablering af privat daginstitution

Dagtilbud og Skole. Vejledning Etablering af privat daginstitution Dagtilbud og Skole Vejledning Etablering af privat daginstitution Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets- og leverandørkrav for etablering af private daginstitutioner i Assens Kommune

Læs mere

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn Skjal B Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af 17.01.2000 om social service 7 26. Kapitel 4 Dagtilbud til børn 7. Kommunen sørger for, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud

Læs mere

Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a. Inspiration til udarbejdelse af godkendelseskriterier

Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a. Inspiration til udarbejdelse af godkendelseskriterier Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Inspiration til udarbejdelse af godkendelseskriterier København den 30. august 2005 For yderligere oplysninger kontakt: Konsulent Dorthe Nørgaard (dng@kl.dk)

Læs mere

Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud

Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud Til private leverandører og andre interesserede Indledning Kravspecifikationen skal fungere som den konkrete udmøntning af lovgivningen om etablering

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Tårnby Kommune. Børne- og Kultur forvaltningen.

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Tårnby Kommune. Børne- og Kultur forvaltningen. Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Tårnby Kommune Børne- og Kultur forvaltningen. Indhold Formål... 4 Hovedprincipper for opstilling af godkendelseskriterier... 4 Formål til dagtilbud...

Læs mere

Kravspecifikation for private dagtilbud til småbørn.

Kravspecifikation for private dagtilbud til småbørn. GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen Den 31. januar 2014 Kravspecifikation for private dagtilbud til småbørn. J. nr. 28.03.04G01 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning....

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 2014 Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Indholdsfortegnelse Lovgivningen Ansøgningsproces Bygningsgodkendelse Depositum ved ansøgning Driftsgaranti Vedtægter Forældrebestyrelse

Læs mere

GODKENDELSESKRITERIER FOR PRIVATE LEVERANDØRER AF DAGTILBUD

GODKENDELSESKRITERIER FOR PRIVATE LEVERANDØRER AF DAGTILBUD GODKENDELSESKRITERIER FOR PRIVATE LEVERANDØRER AF DAGTILBUD Køge Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen 2018 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven Kap. 3

Læs mere

2.1 Lovgivning og kommunale regler Privatinstitutionen er over-ordnet set forpligtet på at overholde og efterleve følgende:

2.1 Lovgivning og kommunale regler Privatinstitutionen er over-ordnet set forpligtet på at overholde og efterleve følgende: Kriterier for godkendelse og drift af dagtilbud som privatinstitution i Gentofte Kommune På baggrund af lov om dagtilbud, har Gentofte Kommune i september 2005 fastsat kriterier for godkendelse af en privatinstitution.

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune Marts 2011 Udarbejdet af Børn og Unge Skole og Dagtilbud Godkendt i Udvalget for Børn og Unge d. xxx 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Privatinstitutioner KERTEMINDE KOMMUNE. Godkendelseskriterier Tilskud Vilkår. Børn og Ungeforvaltningen, Grønvej 11,5550 Langeskov

Privatinstitutioner KERTEMINDE KOMMUNE. Godkendelseskriterier Tilskud Vilkår. Børn og Ungeforvaltningen, Grønvej 11,5550 Langeskov KERTEMINDE KOMMUNE Børn og Ungeforvaltningen, Grønvej 11,5550 Langeskov Privatinstitutioner (efter Dagtilbudslovens 19, stk. 3) Godkendelseskriterier Tilskud Vilkår maj 2010 Forord: Organisationer, forældre,

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 2014 Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Indholdsfortegnelse LOVGIVNINGEN... 3 ANSØGNINGSPROCES... 3 BYGNINGSGODKENDELSE... 3 DEPOSITUM VED ANSØGNING... 3 DRIFTSGARANTI...

Læs mere

Helsingør Kommunes Godkendelseskriterier i forbindelse med oprettelse af Privatinstitutioner. efter dagtilbudsloven 20.

Helsingør Kommunes Godkendelseskriterier i forbindelse med oprettelse af Privatinstitutioner. efter dagtilbudsloven 20. Helsingør Kommune 9. september 2016 Center for Dagtilbud og Skoler 1 Godkendt i Byrådet den 07. november 2005. Redigeret oktober 2007, da lovgrundlaget pr. 1. august 2007 er Dagtilbudsloven. Redigeret

Læs mere

Kommunen skal fastsætte og offentliggøre sine kriterier for godkendelse af privatinstitutioner.

Kommunen skal fastsætte og offentliggøre sine kriterier for godkendelse af privatinstitutioner. Notat Børneafdelingen Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 nyborg@kommune.dk www.nyborg.dk Retningslinjer for etablering og drift af privatinstitutioner, herunder Nyborg Kommunes

Læs mere

Driftsaftale. med puljeinstitutionen SAPIN

Driftsaftale. med puljeinstitutionen SAPIN Driftsaftale med puljeinstitutionen SAPIN Aftalen: Tillæg II til Driftsaftale side 18-25 - med puljeinstitutionen Sapin er godkendt i Børn & Familieudvalget xx/xx 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen November 2016 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven

Læs mere

Forskelle mellem dagtilbud og private pasningsordninger i Haderslev Kommune

Forskelle mellem dagtilbud og private pasningsordninger i Haderslev Kommune Forskelle mellem dagtilbud og private pasningsordninger i Haderslev Kommune Indledning Det er et lovmæssigt krav, at Haderslev kommune forud for godkendelse af en pasningsaftale skal orientere forældrene

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud. Baggrund

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud. Baggrund Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Baggrund Dagtilbudslovens 19, stk. 5 giver mulighed for, at private leverandører, med Byrådets godkendelse, kan oprette private dagtilbud. Af

Læs mere

Forslag. Dagtilbudslov

Forslag. Dagtilbudslov Fremsat den {FREMSAT} af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til Dagtilbudslov (lov om dag, -fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Formål 1. Formålet

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Kravspecifikation. for private daginstitutioner i Brøndby Kommune

Kravspecifikation. for private daginstitutioner i Brøndby Kommune Brøndby Kommune Park Allé 160, 2605 Brøndby 4328 2828 daginstsektor@brondby.dk www.brondby.dk Kravspecifikation for private daginstitutioner i Brøndby Kommune september 2005 Indholdsfortegnelse: 1. Kravspecifikation

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af selvejende privat daginstitutionstilbud

Ansøgning om godkendelse af selvejende privat daginstitutionstilbud Frederikssund Kommune Jægerspris 16.02.2018 Torvet 2 3600 Frederikssund Ansøgning om godkendelse af selvejende privat daginstitutionstilbud Denne ansøgning er disponeret ud fra "Godkendelseskriterier for

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune. Indhold. August 2019

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune. Indhold. August 2019 August 2019 Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune Dagtilbudsområdet Dagtilbudsområdet administration Kravspecifikationen for private daginstitutioner, efter

Læs mere

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen Januar 2015 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven

Læs mere

Halsnæs Kommune. Kravspecifikation for private dagtilbud i Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune. Kravspecifikation for private dagtilbud i Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Kravspecifikation for private dagtilbud i Halsnæs Kommune 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1Hovedprincipper for godkendelseskriterierne.... 3 1.2 Lovgrundlag for og krav til

Læs mere

Forslag til Godkendelseskriterier for privatinstitutioner

Forslag til Godkendelseskriterier for privatinstitutioner Forslag til Godkendelseskriterier for privatinstitutioner Sagsnr. 28.03.04-G01-1-18 Dato: 24.10.2018 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Ansøgning 2.1. Depositum 2.2. Driftsgaranti 2.3. Vedtægter 2.4.

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner Godkendelseskriterier for privatinstitutioner Sagsnr. 28.03.04-G01-1-18 Dato: 24.10.2018 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Ansøgning 2.1. Depositum 2.2. Driftsgaranti 2.3. Vedtægter 2.4. Økonomisk

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Roskilde Kommune

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Roskilde Kommune Skole og Børn Sekretariatet Sagsnr. 143415 Brevid. 3049540 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Roskilde Kommune 7. februar 2019 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Håndbog om oprettelse af privat daginstitution

Håndbog om oprettelse af privat daginstitution Håndbog om oprettelse af privat daginstitution Det kan være et forhindringsløb at starte en privatinstitution op, hvis I ikke har gode rådgivere ved hånden 1 Kære læser Spia s lille håndbog om oprettelse

Læs mere

Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune

Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune April 2014 Udarbejdet af Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Godkendt i Udvalget for Børn og Unge den 8.

Læs mere

Vejledning for etablering af privatinstitution

Vejledning for etablering af privatinstitution Vejledning for etablering af privatinstitution Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets - og leverandørkrav for etablering af privatinstitutioner i henhold til Dagtilbudslovens 19

Læs mere

Nej tæller ikke med i kommunens samlede pladsforsyning. Hvis institutionen lukker skal kommunen skaffe pladser til institutionens tidligere børn.

Nej tæller ikke med i kommunens samlede pladsforsyning. Hvis institutionen lukker skal kommunen skaffe pladser til institutionens tidligere børn. Etablering Kommunale daginstitutioner pr. 1. august 2018 Etableres og drives af kommunen, som træffer beslutning om lukning, sammenlægning mv. Privatinstitutioner pr. 1. august 2018 Etableres af privat

Læs mere

Godkendelseskriterier Ved oprettelse af private dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. i Lyngby-Taarbæk Kommune

Godkendelseskriterier Ved oprettelse af private dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendelseskriterier Ved oprettelse af private dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. i Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Børne- og Fritidsforvaltningen 2013 Godkendelseskriterier for private

Læs mere

Notat vedrørende pasningsformer etableret i Billund Kommune efter Dagtilbudsloven for børn i alderen 0 til 5 år.

Notat vedrørende pasningsformer etableret i Billund Kommune efter Dagtilbudsloven for børn i alderen 0 til 5 år. Grindsted d. 27. februar 2018 Notat vedrørende pasningsformer etableret i Billund Kommune efter Dagtilbudsloven for børn i alderen 0 til 5 år. Sagsbehandler: Lisbeth Østergaard Telefon: 79727607 Journalnummer

Læs mere

Privatinstitutioner i Aabenraa Kommune efter 19 stk. 5 i dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse

Privatinstitutioner i Aabenraa Kommune efter 19 stk. 5 i dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Aabenraa Kommune efter 19 stk. 5 i dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse gældende pr. 1. december 2011 December 2011 Sagsnr.: 07/107 Doknr.: 253 Dato: 23-01-2011 LOVGIVNING OG

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune Social, Børn og Kultur December 2010Maj 2009 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudslovens

Læs mere