Kravspecifikation for private dagtilbud til småbørn.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kravspecifikation for private dagtilbud til småbørn."

Transkript

1 GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen Den 31. januar 2014 Kravspecifikation for private dagtilbud til småbørn. J. nr G01 1

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning Godkendelseskrav Leverandøren Tilskud Optagelse Forældrebetaling Forældrebestyrelse Pædagogiske krav Barne- og læringssyn Læringsmiljøet Barnets leg Kompetencer Gladsaxe Kommunes fælles læreplan og læringsmål Personale Børn med særlige behov Legeplads Øvrige krav Sundhed Åbningstid Tilsyn Misligholdelse Klage J. nr G01 2

3 Kravspecifikation for private dagtilbud til småbørn. Indledning. Kravspeifikationen er udarbejdet som følge af, at dagtilbudslovens (lbkg. nr af ) 19, stk. 4 giver mulighed for, at private leverandører, med byrådets godkendelse, kan oprette private dagtilbud. Af dagtilbudslovens 20 fremgår, at byrådet skal tage stilling til hver enkelt ansøgning for sig, og at byrådetskal godkende eller forkaste ansøgningen om godkendelse af private dagtilbud til småbørn i alderen 0-6 år, med baggrund i dagtilbudsloven samt de krav, som stilles til de kommunale institutioner. De krav der stilles til et privat dagtilbud skal således svare til de krav der stilles til kommunens egne institutioner. Ved indsendelse af ansøgning betales et depositum på kr., der tilbagebetales når byrådet har godkendt eller afslået ansøgningen. For at opnå godkendelse skal leverandøren, udover at opfylde de her opstillede krav, stille en driftsgaranti på anfordringsvilkår, svarende til 3 måneders driftsomkostninger. Private leverandører skal efterleve de samme love, regler og rammer som de kommunale dagtilbud. Kommunen er forpligtet til at yde tilskud til dagtilbudspladser for børn, hvis de er i alderen 26 uger til skolestart og er berettiget til en plads i et kommunalt dagtilbud. Tilskuddet skal komme til udbetaling, selvom barnet optages i en privatinstitution, som er beliggende i og godkendt af en anden kommune. I Gladsaxe Kommune er skolestart 1. juni for børn der skal gå i kommuneskole og 1. august for børn der skal gå i privatskole. Godkendelseskrav. Private leverandører som ønsker at oprette og drive daginstitution i Gladsaxe Kommune er i deres ansøgning forpligtet til skriftligt at dokumentere, hvordan de vil efterleve de krav loven og den samlede kravspecifikation opstiller. Private leverandører er, udover kravspecifikationen forpligtet til at overholde de til enhver tid gældende kommunale politikker og lovgivningen på området, herunder dagtilbudsloven, folkeskoleloven, byggelovgivningen, arbejdsmiljøloven samt forvaltningsloven og offentlighedsloven for så vidt angår borgerrelaterede situationer. Private leverandører skal udarbejde formål og vedtægter for dagtilbuddets virke. Vedtægterne skal fastsætte optagelseskriterier, opsigelsesvarsel, bestyrelseskonstruktion, formål, åbningstid, antal børn, anvendelse af institutionens eventuelle overskud mv.. Vedtægterne skal forelægges byrådet sammen med ansøgning om godkendelse. Leverandøren. Private leverandører er forpligtet til at leve op til de til enhver tid gældende kommunale godkendelseskriterier og til gældende lovgivning. Private leverandører, som ønsker at oprette og drive daginstitution i Gladsaxe Kommune skal være kvalificerede leverandører. Det vil sige at de skal udvise økonomisk hæderlighed, herunder sikre sammenhæng mellem indtægter og udgifter, opfylde sine forpligtelser i forhold til betaling af skatter, sociale ydelser m.v., anvende tilskud til det de er bevilliget til og i formål og vedtægter redegøre for, hvad et eventuelt overskud skal anvendes til. J. nr G01 3

4 Leverandøren skal endvidere sikre at: der hvert år i juni måned afleveres en årlig virksomhedsplan indeholdende pædagogiske læreplaner, handleplaner for indsatsområder og evaluering af dagtilbuddets pædagogiske arbejde. Gladsaxe Kommunes koncept for Årsplan for kvalitetsstyring og pædagogisk læring kan anvendes. overholde byrådets beslutninger vedrørende normeringsforhold og krav til sammensætning af personale og ledelse forældre har den samme inddragelse og medbestemmelse som i kommunale dagtilbud det løbende kommunale pædagogiske tilsyn kan foregå frit og uhindret modtage pædagogstuderende i praktik der tales dansk i institutionen udarbejde synlige og gennemskuelige optagelsesregler leve op til kommunens kvalitetskriterier om kost tage kontakt til kommunen i forhold til optagelse af børn med særlige behov Tilskud. Gladsaxe Kommune er forpligtet til at yde tilskud til godkendte dagtilbud oprettet i henhold til dagtilbudslovens 20 til børn i alderen 5 1/2 måned til skolestart, hvis de er berettiget til en plads i et kommunalt tilbud og er bosiddende i kommunen. Tilskuddet, som afregnes månedsvis på grundlag af antal indskrevne børn, omfatter driftstilskud, administrationsbidrag og bygningstilskud, men ikke støtteomkostninger til børn med særligt behov for støtte. Tilskuddets størrelse er afhængig af åbningstiden. Maksimalt gives tilskud til en åbningstid på 49,5 time ugentlig i 49 uger svarende til åbningstiden i Gladsaxe Kommunes børnehuse. Driftstilskuddet svarer til de gennemsnitlige kommunale budgetterede nettodriftsudgifter for aldersgruppen pr. barn med bopæl i Gladsaxe Kommune, jf, dagtilbudslovens 36. Udgiften til støttepædagog indgår ikke i driftstilskuddet, men bevilliges efter kommunens vurdering og beslutning til den konkrete institution. Administrationsbidrag til dækning af administrative opgaver svarer til det gennemsnitlige administrationsbidrag pr. barn, som kommunen yder til selvejende daginstitutioner i kommunen. Bygningstilskuddet svarer til det gennemsnitlige tilskud pr. barn i samme aldersgruppe som ydes til selvejende daginstitutioners bygninger i kommunen. Bygningstilskuddet baseres udelukkende på udgifter til husleje. Hvis Gladsaxe Kommune får oplysning om, eller ved tilsyn erfarer at en privat leverandør tilsidesætter de gældende krav og forpligtelser kan det medføre bortfald af tilskud med kort eller intet varsel og et eventuelt erstatningsansvar. Optagelse. Private dagtilbud fastsætter selv retningslinier for optagelse af børn i institutionen og træffer selv afgørelse om optagelse. Institutioner kan oprettes med et specielt formål, hvor der gives fortrinsret til bestemte grupper af børn, men der kan ikke fastsættes optagelsesregler eller udvikles en praksis, der formelt eller reelt udelukker visse grupper af børn. Institutionen skal gennem sine retningslinier J. nr G01 4

5 sikre den samme rummelighed som i kommunens øvrige institutioner og er forpligtet til at optage børn, hvis der er ledig kapacitet i institutionen. Forældrebetaling. Private dagtilbud fastsætter og opkræver selv forældrenes egenbetaling for en plads i institutionen, jfr. dagtilbudslovens 40. Forældre med plads i en privat institution er berettiget til fripladstilskud, søskendetilskud og tilskud af behandlingsmæssige og socialpædagogiske årsager, jf. dagtilbudslovens 31-43a. Kommunens afgørelser om friplads, søskendetilskud og tilskud af behandlingsmæssige og socialpædagogiske årsager kan indbringes for Ankestyrelsen, jf. dagtilbudslovens 97. Forældrebestyrelse. Forældrene skal sikres indflydelse svarende til forældreindflydelse i selvejende institutioner. Det vil sige at forældrebestyrelsen som minimum skal have indflydelse på principperne for daginstitutionens arbejde, principper for anvendelse af budgetramme samt indstillingsret til institutionsbestyrelsen i forbindelse med ansættelse af personale i institutionen. Pædagogiske krav. Gladsaxe Kommune stiller krav om at private leverandører, der ønsker at etablere og drive dagtilbud, skriftligt dokumenterer, hvordan man i institutionens pædagogiske praksis vil leve op til nedenstående fundament som udgangspunkt for det pædagogiske arbejde i institutionen. Værdigrundlag Ledere og medarbejdere skaber et dagtilbudsliv, hvor alle børn har et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. Dette sker i samarbejde med børnenes forældre. En tryg, alsidig og udviklende opvækst er en ledetråd i Gladsaxe Kommune. Dagtilbuddene bidrager med respekt og omsorg for det enkelte barn og for fællesskabet. Det pædagogiske arbejde og samværet med børnene bygger på ligeværd og demokrati. Dagtilbuddene er for alle børn. Børnene tilbydes differentierede, varierede og fleksible tilbud, og alle børn rummes i inkluderende fællesskaber. Tre overordnede værdier danner rammen for det pædagogiske arbejde i Gladsaxe Kommune: Respekt for barnet og det fællesskab barnet indgår i Barnet understøttes i egen alsidige udvikling Barnet understøttes i en demokratisk væremåde Dagtilbuddene arbejder ud fra en grundlæggende respekt for den enkelte og den enkeltes baggrund. En værdi der skal karakterisere livet og samværet i dagtilbud og skole. Dagtilbuddene skal udforme trygge og udfordrende rammer, hvor alle børn gennem et aktivt hverdagsliv medvirker til egen alsidige udvikling, hvorigennem de opbygger og udvikler deres selvfølelse J. nr G01 5

6 og tør udfolde sig selv. Den alsidige udvikling betyder også, at barnet skal have mulighed for at udfolde og udvikle alle sine mange potentialer, der skal ses i en helhed. Det gælder såvel det intellektuelle, det etiske, det sociale, det følelsesmæssige, det motoriske og det æstetiske. Dagtilbuddene skal skabe et hverdagsliv, der styrker børnenes lyst til at udforme og deltage i fælles aktiviteter og indgå i forpligtende relationer med henblik på, at de erhverver sig erfaringer med og udvikler en demokratisk væremåde. Dagtilbuddene skal understøtte, at børnene bliver fortrolige med det demokratiske værdisæt og bliver i stand til at indgå i en dialog og vise respekt for andre mennesker, deres holdninger og værdier. Det alsidige og demokratisk dannede menneske Handler på baggrund af en integration af egen vilje og følelser, viden og færdigheder Er et selvstændigt menneske, der har lært at tage hånd om sin egen situation og tænke selvstændigt Har et perspektiv på hvordan, hvornår og til hvad, man vil anvende sin viden Har udviklet fællesskabsfølelse og forpligtigelse, som ligger til grund for egen aktive deltagelse i kultur- og samfundslivet. Forældrene har hovedansvaret for deres barns trivsel, opdragelse og udvikling. Et barn der oplever tryghed, nærhed og omsorg har det bedste grundlag for at få glæde af dagtilbuddets lærings- og udviklingsmiljø. Forældre og pædagoger har et fælles ansvar for at udvikle et godt samarbejde med henblik på at skabe helhed i barnets liv. Barne- og læringssyn. Synet på børn og børns læring tager udgangspunkt i en forståelse af barnet som værende aktivt lærende. Barnet forstås som socialt kompetent med en medfødt parathed til at indgå i sociale sammenhænge og til at kommunikere med sine omgivelser og reagere på det, der sker i dets omgivelser. Barnet tilegner sig viden, færdigheder og erfaringer gennem aktiv handling og medvirker dermed aktivt til at udvikle egen personlighed og viden. Læringsmiljøet. Læringsmiljøet i dagtilbuddet afspejler dette barne- og læringssyn. Kommunikationen foregår ud fra en ligeværdig og anerkendende tilgang til børn. Altid med et efterforskende fokus på, hvad der er barnets intention og behov. Pædagogerne har øje for barnets ressourcer og ser og hører det, barnet viser, siger eller gør. På den baggrund tilrettelægges projekter, der udfordrer barnets færdigheder og kompetencer. Læringen foregår hovedsageligt i sociale sammenhænge og skaber muligheder for selvaktive børn, der indgår i relationer. Læringsmiljøet er præget af en udforskende, reflekterende og analyserende indstilling. Når børn og pædagoger indgår i en fælles aktivitet, er det med en aktiv involvering og deltagelse af både børn og voksne. Børn og pædagoger finder i fællesskab nye veje ind i fælles læring og udvikling. Relationer mellem børn og mellem børn og pædagog danner grundlag for læring, nysgerrighed og lyst til at ud- J. nr G01 6

7 forske og forstå omverdenen. Det er gennem aktiv deltagelse, at barnet sammen med pædagoger og andre børn, er i stand til at skabe viden og kultur og få indflydelse på form og indhold i hverdagen. Barnets leg. Barnets leg er basal for barnets udvikling og egen meningsdannelse. I leg skaber børn en verden af mening og værdier og deler herigennem livsverdener med andre børn. I legen sker konstante forhandlinger, hvor reglerne hele tiden bliver genforhandlet og aftalt. Leg karakteriseres af fantasi, spænding, lyst og engagement, hvor kreativitet, sprog og kropslige udtryk er flettet ind i hinanden. Legen er central for udvikling af sprog og kompetencer og dermed nødvendig for børns læring, kreativitet og evne til at skabe. Leg og læring er for barnet en helhed og ikke noget, der kan skelnes imellem eller adskilles. Hverdagslivet i dagtilbuddet bygger på følgende værdier: At blive lyttet til og få indflydelse At blive taget alvorligt At udforske og afprøve viden og holdninger At blive udfordret af nærværende voksne At blive respekteret og vise respekt for andre At vise solidaritet At føle sig forpligtet overfor fællesskabet Kompetencer. Alle dagtilbud skal ifølge dagtilbudsloven udarbejde en pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets skolestart. De pædagogiske læreplaner indgår i arbejdet med at dokumentere de 0-6-åriges læring og udvikling. Formål med en pædagogisk læreplan jf. dagtilbudsloven kapitel 1, 8 Stk. 2. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets mål for børnenes læring inden for følgende temaer: 1) Alsidig personlig udvikling 2) Sociale kompetencer 3) Sproglig udvikling 4) Krop og bevægelse 5) Naturen og naturfænomener 6) Kulturelle udtryksformer og værdier I Gladsaxe Kommune benævnes temaerne kompetencer, der hver især er udmøntet i konkrete læringsmål, som det forventes at børnene udvikler, i den periode de er i dagtilbud. J. nr G01 7

8 Gladsaxe Kommune har i arbejdet med de pædagogiske læreplaner valgt at slå temaerne alsidig personlig udvikling og sociale kompetencer sammen, da det i det pædagogiske arbejde er vanskeligt at skille dem ad. Temaet krop og bevægelse er derimod opdelt i to dele for at sikre fokus på såvel det kropslige som det musiske og kreative. Der arbejdes derfor med henholdsvis krop og bevægelse og musisk og kreativ. De 6 kompetencer i Gladsaxe Kommune: 1) Personlige og sociale kompetencer 2) Sprog og kommunikative kompetencer 3) Krop og bevægelse 4) Musisk og kreativ 5) Natur og teknik 6) Kultur og kulturelle udtryksformer Gladsaxe Kommunes fælles læreplan og læringsmål. Børne- og Undervisningsudvalget har besluttet fælles læreplan og læringsmål for dagtilbuddene for 3-årige og for 6-årige. Der er læringsmål for hvert enkelt kompetenceområde. Læringsmålene skal betragtes som mål, barnet arbejder hen imod, og danner dermed grundlag for det pædagogiske arbejde. Pædagogerne anvender målene reflekteret som rettesnor, når de tilrettelægger pædagogiske processer for børnegruppen som helhed og under hensyntagen til det enkelte barn. Læringsmålene fremgår af Gladsaxe Kommunes Dagtilbudspolitik (vedlagt som bilag til kravsspecifikationen). Personale. Lederen af en privat daginstitution skal have en relevant pædagogisk uddannelse. Personalet skal have en sammensætning som i de kommunale institutioner hvor udgangspunktet er 70% uddannet pædagogisk personale og 30% uuddannet. Andelen af uddannet personale må dog aldrig være under 50 %. Af sikkerhedsgrunde skal institutionen, også i ydertimerne, altid være bemandet med mindst 2 personer. Der henvises i øvrigt til Gladsaxe kommunes normeringsregler, som vedlægges denne kravspecifikation. Leverandøren skal efterleve regler om arbejdsmiljø, herunder udarbejdelse af APV mv. Den private institution er forpligtet til at modtage praktikanter fra pædagogseminarierne. Børn med særlige behov. Institutionen skal være åben for børn med særlige behov og samarbejde med de relevante kommunale instanser og det pædagogiske tilsyn om de nødvendige tiltag overfor disse børn. Hvis kommunen vurderer, at barnet ikke trives i privatinstitutionen kan kommunen pålægge forældrene at få barnet flyttet til en anden institution. Privatinstitutioner er underlagt underretningspligt jfr. servicelovens kapitel 2. Institutionen skal således kontakte kommunen med henblik på en vurdering af behovet for støtte til børn med særlige behov eller handicap. J. nr G01 8

9 Privatinstitutionen skal følge kommunens procedure for ansøgning om støttepædagog. Legeplads. I bygningsreglementet fra 2010 (BR10) fremgår det, at legepladsredskaber og lignende skal udformes og dimensioneres, så der opnås sikkerheds- og sundhedsmæssigt tilfredsstillende forhold mod personskader. I Bygningsreglementets vejledningstekst henvises til de europæiske standarder DS/EN 1176 og DS/EN 1177 som de sikkerhedskrav, der er god praksis for en forsvarlig stand for legeredskaber. Privatinstitutionens legeplads skal leve op til de nævnte standarder. Øvrige krav. Rammebeløbet inkluderet fuld forplejning til alle børn. Der er endvidere inkluderet omkostningen til bleer. Det er muligt for forældrebestyrelsen at begrænse dette, til alene at omfatte vuggestuebørn. Sundhed. Privatinstitutionen skal leve op til gældende krav og kommunale retningslinjer vedrørende forbyggende sundhedsordninger, embedslægeforhold m.v. Åbningstid. Tilskuddet reguleres i forhold til institutionens åbningstid. Tilskuddet er udregnet ud fra en ugentlig åbningstid på 49,5 time i 49 uger. Ved lukkedage skal kommunens kriterier for lavt fremmøde overholdes således, at der kun må holdes lukket, hvis det forventes, at under 20 procent af de indskrevne børn har behov for pasning. Institutionen har en pasningsforpligtelse i forhold til de børn der er indskrevet i institutionen, også på lukkedage. Tilsyn. Beliggenhedskommunen er tilsynsførende myndighed. Kommunen fører løbende tilsyn med privatinstitutionen for at påse at forældre og børn i kommunen får den service, de har krav på, og at dagtilbuddet er egnet til ophold for de børn, som tilbuddet er bestemt for. Tilsynet omfatter blandt andet lovbestemmelser, godkendelsesgrundlaget, institutionens egne mål, pædagogiske læreplaner mv. Kommunen vil i sit tilsyn eksempelvis påse at personalet har de fornødne kvalifikationer, at institutionen reelt påtager sig de opgaver, der fremgår af godkendelseskriterierne, at opgaven løses på en sådan måde, at de vil kunne opfylde de opstillede mål og at institutionen arbejder med sprogstimulering i henhold til folkeskoleloven. Institutionen er forpligtet til at samarbejde med det kommunale tilsyn, som skal foregå frit og uhindret. Tilsynet kan kræve at se den dokumentation, som findes nødvendig for udøvelse af tilsynet. Leverandøren er forpligtet til at oplyse, hvis der sker ændringer i godkendelsesgrundlaget. Misligholdelse. Tilsidesættelse af krav og forpligtelser kan medføre at tilskuddet til privatinstitutionen bortfalder straks eller med kortere varsel. J. nr G01 9

10 Klage. Klage over manglende godkendelse rettes til byrådet. Det kommunale tilsyn er klagemyndighed i forhold til lovligheden af byrådets beslutning om godkendelse. Forældre til børn i det private dagtilbud kan forfølge et eventuelt erstatningskrav via de civilretlige instanser og myndigheder. Forældre kan henvende sig til Gladsaxe kommune, hvis de har spørgsmål eller oplevelser, der er relevante i forhold til tilsynet med det private dagtilbud. J. nr G01 10

Kravspecifikation for private dagtilbud til småbørn

Kravspecifikation for private dagtilbud til småbørn GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen 29.03.2019 Kravspecifikation for private dagtilbud til småbørn J. nr. 16.06.02P21 Sag: 2005/0004524-003 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION. 1. Menneske- og læringssyn

KRAVSPECIFIKATION. 1. Menneske- og læringssyn KRAVSPECIFIKATION Denne kravspecifikation indeholder alle de formelle nationale krav og kommunale krav, som stilles til en privat leverandør af dagtilbud i Ballerup Kommune. Dermed får eventuelle interesserede

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Center for Børn & Undervisning

Center for Børn & Undervisning Center for Børn & Undervisning Dato 17-12-2018 j./sagsnr. 28.06.04-A26-1-18 Notat udarbejdet af: Anette Nygaard Bang Godkendelseskriterier til private institutioner Her finder du informationer om godkendelseskriterier

Læs mere

Center for Børn & Undervisning

Center for Børn & Undervisning Center for Børn & Undervisning Dato 03-09-2019 j./sagsnr. 28.06.04-A26-1-18 Godkendelseskriterier for private institutioner. Her finder du informationer om godkendelseskriterier for etablering af private

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner

SKANDERBORG KOMMUNE. Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner SKANDERBORG KOMMUNE Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner Kriterierne er redaktionelt tilrettede i august 2012 Indledning Jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5 kan daginstitutioner etableres og drives

Læs mere

GODKENDELSE AF PRIVATE INSTITUTIONER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET I HENHOLD TIL DAGTILBUDSLOVENS 19 OG 20

GODKENDELSE AF PRIVATE INSTITUTIONER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET I HENHOLD TIL DAGTILBUDSLOVENS 19 OG 20 Sagsnr. 16.05.07-P27-1-10 Cpr. Nr. Dato 13.09.2017 Navn Sagsbehandler Bente Bækvad Jensen Godkendelseskriterier for oprettelse af privat institution revideret pr. 30.04.18 GODKENDELSE AF PRIVATE INSTITUTIONER

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1 Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 20. Kommunalbestyrelsen i institutionskommunen skal godkende privatinstitutioner. En privatinstitution, som opfylder lovgivningens og kommunalbestyrelsens

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune Børn og Pædagogik 2019 Indledning...2 Ansøgning...2 Depositum...2 Behandlingstid...2 Driftsgaranti...2 Økonomisk hæderlighed...2

Læs mere

GODKENDELSESKRITERIER

GODKENDELSESKRITERIER SKOLER OG INSTITUTIONER GODKENDELSESKRITERIER - FOR PRIVATINSTITUTIONER EFTER DAGTILBUDSLOVEN Indhold Indledning 3 Lovgrundlag 3 Godkendelseskriterier 4 Relevant lovgivning og standarder på området 4 Optagelsesregler

Læs mere

Fredericia Kommunes godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

Fredericia Kommunes godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Fredericia Kommunes godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Indledning Den ny lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25 - er vedtaget den 17. maj 2005 og trådte

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a. Godkendelseskriterier

SOLRØD KOMMUNE. Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a. Godkendelseskriterier SOLRØD KOMMUNE Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Godkendelseskriterier Solrød, den 27. oktober 2005 Lovgrundlag Den ny lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25 er vedtaget

Læs mere

Kriterier for godkendelse af privatinstitution:

Kriterier for godkendelse af privatinstitution: Kriterier for godkendelse af privatinstitution: Kriterier for godkendelse af privatinstitution i Kolding Kommune På baggrund af ændring af lov om Social Service lov nr. 400 af 1. juni 2005 (private leverandører

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune Børn og Pædagogik 20198 Indledning...2 Ansøgning...2 Depositum...2 Behandlingstid...2 Driftsgaranti...2 Økonomisk hæderlighed...2

Læs mere

Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven)

Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Godkendelseskriterier Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Godkendelseskriterier Følgende godkendelseskriterier indstilles til godkendelse:

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Ringsted Kommune, jf. Dagtilbudslovens 19 og 20. Børne- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune Kravspecifikationen for private daginstitutioner efter 19, stk. 5. i Dagtilbudsloven er udarbejdet på baggrund af Dagtilbudsloven.

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune Nørregade 2 9800 Hjørring Tlf. 72333333 hjoerring.dk Foto: Colourbox Baggrund: I henhold til Dagtilbudsloven 19, stk. 4 er det muligt at oprette private daginstitutioner. Loven gør det muligt for organisationer,

Læs mere

Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave. Indledning

Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave. Indledning ØU 030209 Bilag pkt. 25 Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave Indledning Den ny lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet,

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Baggrund Hørsholm Kommune er via central lovgivning forpligtet til

Læs mere

Kriterier for godkendelse af daginstitution i Vordingborg Kommune

Kriterier for godkendelse af daginstitution i Vordingborg Kommune Kriterier for godkendelse af daginstitution i Vordingborg Kommune Indhold Lovgivning og standarder. Generelle krav. Lokale krav. Optagelsesregler. Forældrebestyrelse. Sikkerhedsstillelse og økonomi. Tilskud.

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Kriterier for godkendelse af private daginstitutioner

Kriterier for godkendelse af private daginstitutioner Kriterier for godkendelse af private daginstitutioner For at blive godkendt som privat daginstitution i Herlev Kommune skal private leverandører skriftligt dokumentere, hvordan de vil leve op til de krav,

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Indholdsfortegnelse: Formål Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Privatinstitutionens Godkendelse 2.1 Ansøgning 2.2 Endelig godkendelse 2.3 Privatinstitutionens forpligtelse Privatinstitutionens

Læs mere

Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5

Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5 Udkast indholdsmæssige ændringer er markeret med gul overstregning. Øvrige ændringer er af redaktionel karakter samt præciseringer nuværende kriterier Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf.

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Indledning En privatinstitution er et dagtilbud til børn indtil skolestart etableret som en daginstitution, der drives af private leverandører.

Læs mere

Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud Til private leverandører og andre interesserede

Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud Til private leverandører og andre interesserede Notat Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget cc: [Navn(e)] Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud Til private leverandører og andre interesserede Dato: 9. august 2018 Sags nr.: 28.06.00-A26-1-18

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner 0-6 år. i Frederiksværk-Hundested Kommune

Kravspecifikation for private daginstitutioner 0-6 år. i Frederiksværk-Hundested Kommune 2006/SLU/007-001 tsi Kravspecifikation for private daginstitutioner 0-6 år i Frederiksværk-Hundested Kommune 1. Indledning Kravspecifikationen er udarbejdet på baggrund af loven om private leverandører

Læs mere

Privatinstitutioner træffer selv, indenfor særlige regler, afgørelse om optagelse og fastsætter selv niveauet for forældrenes egenbetaling.

Privatinstitutioner træffer selv, indenfor særlige regler, afgørelse om optagelse og fastsætter selv niveauet for forældrenes egenbetaling. Notatark Private Dagtilbud, Kravspecifikation Private dagtilbud Hedensted kommune Baggrund. Reglerne om etablering af private dagtilbud til børn i alderen 6 måneder (26 uger) og indtil barnet begynder

Læs mere

Notat. Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud. Børne- og Ungeforvaltningen Institutionsafdelingen

Notat. Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud. Børne- og Ungeforvaltningen Institutionsafdelingen Notat Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud Til private leverandører og andre interesserede Indledning Kravspecifikationen skal fungere som den konkrete udmøntning af lovgivningen om

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune. Indhold. August 2019

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune. Indhold. August 2019 August 2019 Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune Dagtilbudsområdet Dagtilbudsområdet administration Kravspecifikationen for private daginstitutioner, efter

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner Uddannelse og Arbejdsmarked Godkendt af Børne og Skoleudvalget den 9. september 2013, med tilføjelse vedtaget af Børne- og Skoleudvalget den 2. juni 2014, og med ændring vedtaget af Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Gældende retsgrundsætninger. De til enhver tid gældende kommunale godkendelseskriterier for dagtilbud.

Gældende retsgrundsætninger. De til enhver tid gældende kommunale godkendelseskriterier for dagtilbud. Kriterier for godkendelse af privatinstitution i Kolding Kommune Med henvisning til Lov om dagtilbuds-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) har Kolding Kommune udarbejdet følgende

Læs mere

Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud

Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud Til private leverandører og andre interesserede Indledning Kravspecifikationen skal fungere som den konkrete udmøntning af lovgivningen om etablering

Læs mere

Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud

Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud Til private leverandører og andre interesserede Indledning Kravspecifikationen skal fungere som den konkrete udmøntning af lovgivningen om etablering

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune Kravspecifikationen for private daginstitutioner efter 19, stk. 5. i Dagtilbudsloven er udarbejdet på baggrund af Dagtilbudsloven.

Læs mere

i Esbjerg Kommune Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner

i Esbjerg Kommune Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner i Esbjerg Kommune Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner er godkendt af Esbjerg Byråd d. 02/10/2014. Redaktionelt ajourført efter Vejledning

Læs mere

Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune

Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune I medfør af lov nr. 400 af 1. juni 2005 om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

2. Privatinstitutionen forpligter sig til at leve op til de samme politikker, mål og rammer som er gældende for de kommunale daginstitutioner.

2. Privatinstitutionen forpligter sig til at leve op til de samme politikker, mål og rammer som er gældende for de kommunale daginstitutioner. Vejledning for etablering af privatinstitutioner. Marts 2013 Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets- og leverandørkrav for etablering af privatinstitutioner i henhold til Dagtilbudslovens

Læs mere

NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni

NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni Dato November 2010 NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Varde Kommune På baggrund af dagtilbudslovens 19, stk. 4 og

Læs mere

Godkendelseskriterier Dagtilbud

Godkendelseskriterier Dagtilbud SOLRØD KOMMUNE OMRÅDE/AFDELING Godkendelseskriterier Dagtilbud Oktober 2012 Godkendt af Byrådet 17. september 2012. Indhold Baggrund... 1 Ansøgning... 1 Depositum... 2 Driftsgaranti... 2 Forsyningspligt...

Læs mere

Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Indhold 1. Generelle krav... 3 1.1. Depositum... 3 1.2. Driftsgaranti... 3 1.3. Vedtægter...

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune Afdelingen for Dagtilbud Oktober 2008 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudslovens

Læs mere

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Lovgivning og standarder på området Oprettelse af privatinstitutioner vil ske efter 19 20 i Dagtilbudsloven.

Læs mere

Hjørring Kommunes godkendelseskriterier til privat institutioner

Hjørring Kommunes godkendelseskriterier til privat institutioner Redigeret 24.01.17 Hjørring Kommunes godkendelseskriterier til privat institutioner Baggrund I henhold til Dagtilbudsloven 19, stk. 4 er det muligt at oprette private daginstitutioner. Loven gør det muligt

Læs mere

Aftalegrundlag (kravspecifikation) for private fritidstilbud

Aftalegrundlag (kravspecifikation) for private fritidstilbud Aftalegrundlag (kravspecifikation) for private fritidstilbud Bilag 1 - Side 1 af 9 AFTALEGRUNDLAG FOR PRIVATE FRITIDSHJEM OG KLUBBER BAGGRUND 3 TILSKUD TIL BØRN BOSIDDENDE I FURESØ KOMMUNE 3 STØTTE TIL

Læs mere

Privatinstitutioner. Vesthimmerlands Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner efter dagtilbudslovens 20

Privatinstitutioner. Vesthimmerlands Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner efter dagtilbudslovens 20 Privatinstitutioner Vesthimmerlands Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner efter dagtilbudslovens 20 1 Lovgivning Privatinstitutioner skal leve op til gældende bekendtgørelser og vejledninger

Læs mere

Godkendelseskriterier privatinstitutioner i Sorø kommune

Godkendelseskriterier privatinstitutioner i Sorø kommune Godkendelseskriterier privatinstitutioner i Sorø kommune Indhold Ansøgningsprocedure... 2 Godkendelseskriterier... 2 Lovgrundlag... 2 Myndighedskrav... 3 Tavsheds- og underretningspligt... 3 Pædagogiske

Læs mere

Notat vedrørende pasningsformer etableret i Billund Kommune efter Dagtilbudsloven for børn i alderen 0 til 5 år.

Notat vedrørende pasningsformer etableret i Billund Kommune efter Dagtilbudsloven for børn i alderen 0 til 5 år. Grindsted d. 27. februar 2018 Notat vedrørende pasningsformer etableret i Billund Kommune efter Dagtilbudsloven for børn i alderen 0 til 5 år. Sagsbehandler: Lisbeth Østergaard Telefon: 79727607 Journalnummer

Læs mere

Kriterier for godkendelse. Privatinstitutioner i Vejle kommune efter i Dagtilbudsloven. Vedtaget og revideret i BFU

Kriterier for godkendelse. Privatinstitutioner i Vejle kommune efter i Dagtilbudsloven. Vedtaget og revideret i BFU Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Vejle kommune efter 19 20 i Dagtilbudsloven Vedtaget 30.03.2011 og revideret i BFU 21.06.18 Lovgivning og standarder på området. Oprettelse af privatinstitutioner

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af selvejende privat daginstitutionstilbud

Ansøgning om godkendelse af selvejende privat daginstitutionstilbud Frederikssund Kommune Jægerspris 16.02.2018 Torvet 2 3600 Frederikssund Ansøgning om godkendelse af selvejende privat daginstitutionstilbud Denne ansøgning er disponeret ud fra "Godkendelseskriterier for

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Side 1 af 5 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven Kap. 3 19 stk. 5 Alle private leverandører, som

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Vejledning Etablering af privat daginstitution

Dagtilbud og Skole. Vejledning Etablering af privat daginstitution Dagtilbud og Skole Vejledning Etablering af privat daginstitution Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets- og leverandørkrav for etablering af private daginstitutioner i Assens Kommune

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af pasningstilbud I Greve Kommune

Godkendelseskriterier for private leverandører af pasningstilbud I Greve Kommune Godkendelseskriterier for private leverandører af pasningstilbud I Greve Kommune Indledning Med lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25, der trådte i kraft 1. oktober 2005, er

Læs mere

Vejledning for etablering af privatinstitution

Vejledning for etablering af privatinstitution Vejledning for etablering af privatinstitution Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets - og leverandørkrav for etablering af privatinstitutioner i henhold til Dagtilbudslovens 19

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud. Baggrund

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud. Baggrund Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Baggrund Dagtilbudslovens 19, stk. 5 giver mulighed for, at private leverandører, med Byrådets godkendelse, kan oprette private dagtilbud. Af

Læs mere

Kommunen skal fastsætte og offentliggøre sine kriterier for godkendelse af privatinstitutioner.

Kommunen skal fastsætte og offentliggøre sine kriterier for godkendelse af privatinstitutioner. Notat Børneafdelingen Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 nyborg@kommune.dk www.nyborg.dk Retningslinjer for etablering og drift af privatinstitutioner, herunder Nyborg Kommunes

Læs mere

Godkendelseskriterier/retningslinjer i forbindelse

Godkendelseskriterier/retningslinjer i forbindelse Godkendelseskriterier/retningslinjer i forbindelse med oprettelse/drift af privatinstitutioner i Struer Kommune Lovgrundlag Lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25 blev vedtaget

Læs mere

Godkendelseskriterier Ved oprettelse af private dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. i Lyngby-Taarbæk Kommune

Godkendelseskriterier Ved oprettelse af private dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendelseskriterier Ved oprettelse af private dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. i Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Børne- og Fritidsforvaltningen 2013 Godkendelseskriterier for private

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune.

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune. Målgruppe Målgruppen er de børn, der ellers vil kunne tilbydes en plads i et dagtilbud i Herning Kommune, jfr. Dagtilbudsloven.

Læs mere

Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere)

Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere) Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere) Lovgivningen giver kvalificerede private leverandører ret til at oprette og drive

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner Fanø Kommune godkender private daginstitutioner i henhold til Dagtilbudsloven 20a, hvis de lever op til lovgivningen og Kommunens

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Tårnby Kommune. Børne- og Kultur forvaltningen.

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Tårnby Kommune. Børne- og Kultur forvaltningen. Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Tårnby Kommune Børne- og Kultur forvaltningen. Indhold Formål... 4 Hovedprincipper for opstilling af godkendelseskriterier... 4 Formål til dagtilbud...

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnegalaxen Viby

Virksomhedsplan for Børnegalaxen Viby Virksomhedsplan for Børnegalaxen Viby 1. Indholdsfortegnelse 1 Indhold 2 FORMÅL FOR INSTITUTIONEN BØRNEGALAXEN VIBY 2 3 FYSISK PLACERING 3 3.1 LOKALERNE 3 4 INSTITUTIONSBESTYRELSEN 3 5 BØRN 3 6 PERSONALESAMMENSÆTNING

Læs mere

Forskelle mellem dagtilbud og private pasningsordninger

Forskelle mellem dagtilbud og private pasningsordninger Forskelle mellem dagtilbud og private pasningsordninger Dagtilbud Dagtilbud er tilbud for børn i alderen 0-6 år og består af: Kommunale dagplejere Kommunale daginstitutioner Selvejende daginstitutioner

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune Marts 2011 Udarbejdet af Børn og Unge Skole og Dagtilbud Godkendt i Udvalget for Børn og Unge d. xxx 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner 0-6 år

Kravspecifikation for private daginstitutioner 0-6 år Januar 2007 Kravspecifikation for private daginstitutioner 0-6 år Rådhustorvet 2, 3520 Farum, Telefon 72 35 40 00 email: furesoe@furesoe.dk, Internet: www.furesoe.dk KRAVSPECIFIKATION FOR PRIVATE DAGINSTITUTIONER

Læs mere

Forskelle mellem dagtilbud og private pasningsordninger i Haderslev Kommune

Forskelle mellem dagtilbud og private pasningsordninger i Haderslev Kommune Forskelle mellem dagtilbud og private pasningsordninger i Haderslev Kommune Indledning Det er et lovmæssigt krav, at Haderslev kommune forud for godkendelse af en pasningsaftale skal orientere forældrene

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner Godkendelseskriterier for privatinstitutioner Sagsnr. 28.03.04-G01-1-18 Dato: 24.10.2018 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Ansøgning 2.1. Depositum 2.2. Driftsgaranti 2.3. Vedtægter 2.4. Økonomisk

Læs mere

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen November 2016 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven

Læs mere

I Trørød børnehus arbejder vi målrettet med den styrkede pædagogiske læreplan og her har vi tænkt det fælles pædagogiske grundlag ind i årshjulpet.

I Trørød børnehus arbejder vi målrettet med den styrkede pædagogiske læreplan og her har vi tænkt det fælles pædagogiske grundlag ind i årshjulpet. I Trørød børnehus arbejder vi målrettet med den styrkede pædagogiske læreplan og her har vi tænkt det fælles pædagogiske grundlag ind i årshjulpet. Det pædagogiske grundlag Dagtilbud skal basere deres

Læs mere

Helsingør Kommunes Godkendelseskriterier i forbindelse med oprettelse af Privatinstitutioner. efter dagtilbudsloven 20.

Helsingør Kommunes Godkendelseskriterier i forbindelse med oprettelse af Privatinstitutioner. efter dagtilbudsloven 20. Helsingør Kommune 9. september 2016 Center for Dagtilbud og Skoler 1 Godkendt i Byrådet den 07. november 2005. Redigeret oktober 2007, da lovgrundlaget pr. 1. august 2007 er Dagtilbudsloven. Redigeret

Læs mere

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen Januar 2015 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Roskilde Kommune

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Roskilde Kommune Skole og Børn Sekretariatet Sagsnr. 143415 Brevid. 3049540 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Roskilde Kommune 7. februar 2019 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag til Godkendelseskriterier for privatinstitutioner

Forslag til Godkendelseskriterier for privatinstitutioner Forslag til Godkendelseskriterier for privatinstitutioner Sagsnr. 28.03.04-G01-1-18 Dato: 24.10.2018 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Ansøgning 2.1. Depositum 2.2. Driftsgaranti 2.3. Vedtægter 2.4.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Herved bekendtgøres lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, lovbekendtgørelse nr. 314 af

Læs mere

Privatinstitutioner KERTEMINDE KOMMUNE. Godkendelseskriterier Tilskud Vilkår. Børn og Ungeforvaltningen, Grønvej 11,5550 Langeskov

Privatinstitutioner KERTEMINDE KOMMUNE. Godkendelseskriterier Tilskud Vilkår. Børn og Ungeforvaltningen, Grønvej 11,5550 Langeskov KERTEMINDE KOMMUNE Børn og Ungeforvaltningen, Grønvej 11,5550 Langeskov Privatinstitutioner (efter Dagtilbudslovens 19, stk. 3) Godkendelseskriterier Tilskud Vilkår maj 2010 Forord: Organisationer, forældre,

Læs mere

Kravspecifikation. for private daginstitutioner i Brøndby Kommune

Kravspecifikation. for private daginstitutioner i Brøndby Kommune Brøndby Kommune Park Allé 160, 2605 Brøndby 4328 2828 daginstsektor@brondby.dk www.brondby.dk Kravspecifikation for private daginstitutioner i Brøndby Kommune september 2005 Indholdsfortegnelse: 1. Kravspecifikation

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn Skjal B Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af 17.01.2000 om social service 7 26. Kapitel 4 Dagtilbud til børn 7. Kommunen sørger for, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud

Læs mere

GODKENDELSESKRITERIER FOR PRIVATE LEVERANDØRER AF DAGTILBUD

GODKENDELSESKRITERIER FOR PRIVATE LEVERANDØRER AF DAGTILBUD GODKENDELSESKRITERIER FOR PRIVATE LEVERANDØRER AF DAGTILBUD Køge Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen 2018 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven Kap. 3

Læs mere

Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a. Inspiration til udarbejdelse af godkendelseskriterier

Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a. Inspiration til udarbejdelse af godkendelseskriterier Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Inspiration til udarbejdelse af godkendelseskriterier København den 30. august 2005 For yderligere oplysninger kontakt: Konsulent Dorthe Nørgaard (dng@kl.dk)

Læs mere

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen August 2017 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven

Læs mere

LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007

LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007 LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007 1. ANSØGNINGSPERIODE... 2 DEPOSITUM... 2 DRIFTSGARANTI... 2 VEDTÆGTER... 2 2. DE FYSISKE RAMMER... 2 LOVGIVNINGSMÆSSIGE KRAV...

Læs mere

Dagtilbudslovens 19 stk. 3 5

Dagtilbudslovens 19 stk. 3 5 Godkendelseskriterier Privatinstitutioner Udliciterede institutioner Selvejende institutioner Dagtilbudslovens 19 stk. 3 5 Side 1 af 9 Lovgrundlag. Dagtilbudslovens 19 stk. 3-5: Stk. 3. Daginstitutioner

Læs mere

1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016

1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016 1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016 Private leverandører, som jf. Dagtilbudsloven 19-20 ønsker at etablere og drive en privatinstitution i Fredensborg

Læs mere

Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune

Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune April 2014 Udarbejdet af Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Godkendt i Udvalget for Børn og Unge den 8.

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Roskilde Kommune

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Roskilde Kommune Velfærdssekretariatet Sagsnr. 143415 Brevid. 993974 Ref. SOTH Dir. tlf. 46 31 40 09 sofiet@roskilde.dk Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Roskilde Kommune 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven 20

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven 20 J:\Børn og Unge\INSTITUTIONSAFD\ADMINISTRATION\Godkendelseskriterier for privatinstitutioner.doc Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven 20 Alle private leverandører,

Læs mere

Ansøgningsskema for godkendelse af privat institution

Ansøgningsskema for godkendelse af privat institution Ansøgningsskema for godkendelse af privat institution Private leverandører, der ønsker godkendelse til drift af en privat institution, jf. Lov om Dag-, Fritids- og Klubtilbud 20, beliggende i Slagelse

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 Dagtilbudspolitik Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 1 Indhold Vision 3 Baggrund 3 Formål 3 Pædagogisk tilgang 4 Helhed for børnene 5 Vision I Rebild kommunes dagtilbud vil vi, at børnene skal

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Kravspecifikationer til private dagtilbud. september 2010

Kravspecifikationer til private dagtilbud. september 2010 Kravspecifikationer til private dagtilbud september 2010 Indledning Det er muligt for organisationer, forældre, virksomheder og andre interesserede at oprette en privat daginstitution. Randers Kommune

Læs mere

Privatinstitutioner i Aabenraa Kommune efter 19 stk. 5 i dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse

Privatinstitutioner i Aabenraa Kommune efter 19 stk. 5 i dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Aabenraa Kommune efter 19 stk. 5 i dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse gældende pr. 1. december 2011 December 2011 Sagsnr.: 07/107 Doknr.: 253 Dato: 23-01-2011 LOVGIVNING OG

Læs mere

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen 2018 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven Kap.

Læs mere