Halsnæs Kommune. Kravspecifikation for private dagtilbud i Halsnæs Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halsnæs Kommune. Kravspecifikation for private dagtilbud i Halsnæs Kommune"

Transkript

1 Halsnæs Kommune Kravspecifikation for private dagtilbud i Halsnæs Kommune 2016

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Hovedprincipper for godkendelseskriterierne Lovgrundlag for og krav til private daginstitutioner Dagtilbudsloven Tilsyn Underretningspligt Børn med behov for særlig støtte Madordning Anden lovgivning Ansøgningsprocedure for etablering af privatinstitutioner i Halsnæs Kommune Lokalt fastsatte godkendelseskriterier Krav til fysiske rammer Lokaler Udearealer Krav til sikkerhed, hygiejne m.v Organisatoriske krav Vedtægter Forældrebestyrelse Personaleforhold og normering Forældrebetaling Praktikanter Optagelsesregler, udmeldelse m.v Sprog Den private institutions kommunikations- og IT forpligtigelse Lukning af institutionen Godkendelse som privat virksomhed Økonomi Depositum garantistillelse m.v Driftstilskud Kommunale bygningstilskud Administrationsbidrag Økonomiske tilskud til børn i privatinstitutioner

3 6.1 Friplads til børn i privatinstitution Søskendetilskud Tilskud af behandlingsmæssige og socialpædagogiske årsager Samarbejdsaftale Klage

4 1. Indledning I henhold til dagtilbudsloven skal kommunen formulere og offentligøre godkendelseskriterier for etablering af private dagtilbud. 1.1 Hovedprincipper for godkendelseskriterierne. Daginstitutioner kan ifølge dagtilbudsloven 19.stk 5 under forudsætning af kommunens godkendelse drives af private leverandører som privatinstitutioner. Byrådet fastsætter kriterier for godkendelsen. Kriterierne er sammensat af de lovgivningsmæssige krav til institutionen samt de specielle krav Halsnæs Kommune stiller til dagtilbud. Kravene er de samme som Halsnæs kommune stiller til egne kommunale dagtilbud. Forskellen er primært, at det private dagtilbud har nogle andre frihedsgrader end kommunale dagtilbud i forhold til anvendelsen af økonomi, herunder overskud og formue. Desuden er et privat dagtilbud ikke underlagt den kommunale pladsanvisning, og dagtilbuddet fastsætter selv forældrebetalingen, retningslinjer for optagelse og træffer selv afgørelse om optagelse. Kommunen har stadig forsyningspligten. Kommunen skal yde et drifts- administrations- og bygningstilskud til privatinstitutionen. En privatinstitution, som opfylder lovgivningens og kommunalbestyrelsens betingelser for godkendelse, har krav på godkendelse. I det følgende beskrives kravene til en privatinstitution i Halsnæs Kommune samt de retningsliner der som minimum skal lægges til grund for en dokumenteret ansøgning. 1.2 Lovgrundlag for og krav til private daginstitutioner Privatinstitutionen skal overholde og efterleve følgende: Den til enhver tid gældende lovgivning og regler på området, herunder: Lov om Dagtilbud Lov om Social Service Forvaltningsloven og offentlighedsloven Byggelovgivningen Arbejdsmiljøloven Fødevarelovgivningen Miljølovgivningen Gældende retsgrundsætninger De enkelte love og vejledninger hertil kan findes på De centrale lovkrav omtales nærmere nedenfor. 1.3 Dagtilbudsloven LBK nr. 748 af 20/06/2016. Loven kan findes på: 3

5 Den private leverandør skal dokumentere, hvorledes privatinstitutionen lever op til de centralt fastsatte krav i dagtilbudsloven blandt andet formålsbestemmelsen for dagtilbud, jf. dagtilbudslovens 1 og 7, og bestemmelserne om pædagogiske læreplaner, og sprogstimulering, jf. dagtilbudslovens kapitel 2. Den pædagogiske læreplan fremsendes efter institutionens start og efter aftale med kommunen. For institutioner, der ved ansøgningens fremsendelse, er i drift som kommunal eller selvejende institution vedlægges de pædagogiske læreplaner og evt. virksomhedsplaner. 1.4 Tilsyn Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med at den private institution overholder dagtilbudsloven og andre lovregler, de lokale retningslinjer på dagtilbudsområdet samt den private institutions formål, mål og rammer, godkendelseskriterier m.v. Halsnæs Kommune foretager minimum 1 tilsynsbesøg hvert år. Herudover kan der foretages tilsyn som følge af henvendelser i løbet af året og uanmeldte tilsynsbesøg. Privat institutionen er forpligtet til at samarbejde med tilsynet og fremlægge den dokumentation der er nødvendig for tilsynets gennemførelse. 1.5 Underretningspligt Forældrebestyrelsens/institutionsbestyrelsens medlemmer er omfattet af bestemmelserne om underretningspligt, jf. 153 i lov om social service og Socialministeriets bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunalbestyrelserne efter lov om social service. Selvom forældrebestyrelsen/institutionsbestyrelsen ikke skal beskæftige sig med enkeltsager, kan det ske, at medlemmerne i forbindelse med varetagelse af arbejdet bliver bekendt med, at et barn har behov for særlig støtte. Forældrerepræsentanter har i sådanne tilfælde pligt til at underrette kommunalbestyrelsen. Den konkrete sag kan ikke tages op i forældrebestyrelsen/institutionsbestyrelsen. 1.6 Børn med behov for særlig støtte Institutionen skal samarbejde med kommunen om indsatsen i forhold til børn med særlige vanskeligheder. Hvis den private institution optager/har et barn indskrevet med særlige behov skal kommunen vurdere behovet for særlige støtteforanstaltninger, herunder om det er hensigtsmæssigt, at barnet er optaget i privatinstitutionen. Hvis kommunen vurderer, at barnets behov ikke kan tilgodeses i privatinstitutionen, kan forældrene pålægges at få flyttet barnet til en anden institution, der er indrettet til barnets behov, eller som har personale med særlig uddannelse til at varetage barnets behov. Hvis kommunen bevilger støtte til et barn, skal støtten gives til barnet. 1.7 Madordning I henhold til dagtilbudsloven 16 a, stk. 1 skal alle børn have et sundt frokostmåltid alle hverdage. Frokostmåltidet skal leve op til de til enhver tid gældende anbefalinger fra fødevaremyndighederne ( 4

6 Kommunen er forpligtet til gennem sit tilsyn at sikre, at der er de fornødne køkkenfaciliteter i privatinstitutionerne. Forældre med børn i privatinstitutioner, kan beslutte at fravælge et sundt frokostmåltid. Beslutningen træffes ved simpelt flertal af forældre, der har børn i den pågældende privatinstitution. Forældrene har én stemme for hvert barn, de har i privatinstitutionen. Forældre med børn i privatinstitutioner, skal mindst hvert andet år og højst én gang om året have mulighed for at fravælge et sundt frokostmåltid. Frokostmåltidet skal ophøre, senest 6 måneder efter at forældrenes beslutning om fravalg er modtaget af privatinstitutionen. Forældre med børn i privatinstitutionen er ansvarlige for at oplyse privatinstitutionen om beslutningen. Privatinstitutionen skal fastsætte og offentliggøre retningslinjer for forældrenes fravalg af frokostmåltidet, herunder længden af perioden for forældrenes fravalg af et sundt frokostmåltid og frister og procedurer for formidling af forældrenes beslutning om fravalg til privatinstitutionen. (dagtilbudsloven 16b, stk. 3) 1.8 Anden lovgivning Den private leverandør skal efterleve samme myndighedskrav og standarder som kommunale institutioner i forbindelse med bygningsforhold, brandmæssige forhold, sikringsrum, arbejdsmiljøforhold, sundhedsmæssige forhold, køkkenmæssige forhold og bestemmelser vedr. befordring af børn mv. Efter retssikkerhedslovens 43, omfatter reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven også privatinstitutioner. Det betyder, at de to loves regler om aktindsigt, notatpligt, tavshedspligt, partshøring og begrundelse skal anvendes i forhold til forældre og børn i privatinstitutionerne. 2. Ansøgningsprocedure for etablering af privatinstitutioner i Halsnæs Kommune Alle der kan opfylde godkendelseskriterierne kan oprette en privatinstitution. Ansøgningen skal som minimum beskrive følgende: 1. Faktuelle oplysninger 2. Organisatoriske forhold 3. Pædagogiske rammer 4. Foældreindflydelse 5. Personaleforhold 6. Økonomi Ansøger skal herudover udarbejde en række bilag der dokumenterer, hvorledes den private institution opfylder kravene i lovgivningen samt de øvrige godkendelseskriterier. Samtidigt med indsendelse af ansøgning indbetales et depositum på kr. Beløbet tilbagebetales, når kommunen har truffet afgørelse, uanset om privatinstitutionen godkendes eller ej. 5

7 Ansøgning sendes til Halsnæs Kommune, området for Børn, Unge og Læring. Ansøger modtager en kvittering for modtagelsen. Halsnæs kommune anslår at den normale ekspeditionstid for en ansøgning vil andrage ca. 6 måneder fra det tidspunkt hvor ansøgningen er modtaget. Såfremt ansøgningen opfylder godkendelseskriterierne igangsættes den politiske behandling og godkendelse i udvalg og byråd. Såfremt ansøgningen ikke umiddelbart opfylder godkendelseskriterierne indkalder Halsnæs Kommune senest 1 måned efter modtagelsen af ansøgningen til et ansøgningsmøde, hvor ansøgning og bilag drøftes med henblik på, at give ansøger mulighed for at rette eventuelle mangler og uklarheder. Ansøger genfremsender efter aftale den tilrettede ansøgning. Når ansøgningen opfylder kravene igangsættes den politiske behandling. Ansøgning kan fremsendes digitalt 2.1 Lokalt fastsatte godkendelseskriterier Halsnæs kommunes politikker og retningslinjer på børneområdet er det overordnede grundlag for de pædagogiske rammer. Derfor skal det enkelte dagtilbuds pædagogiske ramme for børnenes institutionsliv afspejle disse og det helhedssyn, de bygger på. Ansøgningen skal overordnet redegøre for, hvorledes den private institution vil leve op til og arbejde med de kommunale politikker og retningslinjer, der er besluttet på børneområdet. Som eksempler kan nævnes, Børnenes stemme, Fælles strategi for læring og læringssyn og Brændende platforme. Ansøgningen skal indeholde en tilkendegivelse af, at den private institution, på linje med de kommunale institutioner, vil arbejde med årets politisk vedtagne målsætninger på dagtilbudsområdet. Disse målsætninger offentliggøres hvert efterår. Ansøgningen skal indeholde en tilkendegivelse af, hvordan den private institution, på linje med de kommunale institutioner vil arbejde med sprogvurdering og sprogstimulering. 3. Krav til fysiske rammer Det fysiske børnemiljø skal beskrives. 3.1 Lokaler Bygningen skal godkendes til daginstitutionsformål i henhold til bygningsreglement og af brandmyndigheden. Lokalerne skal desuden efterleve myndighedskrav i forhold til arbejdsmiljøforhold, sundhedsmæssige forhold, køkkenmæssige forhold m.v. 6

8 Bygninger og lokaler skal sikres tilgængelighed overskuelighed og indretning i forhold til at sikre, at alle børn, herunder børn med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, har mulighed for at færdes og udfolde sig på de bedst mulige betingelser. Hvis der foreligger særlige omstændigheder, så betingelsen ikke kan opfyldes, skal det fremgå af ansøgningen, at der søges om dispensation. Godkendelser skal vedlægges ansøgning. 3.2 Udearealer Udearealer og legepladser skal godkendes i henhold til bygningsreglementet. Halsnæs Kommunes legepladsinspektør udfører årligt sikkerhedseftersyn af udearealer og legeplads. Den private institution afholder udgiften. Ved enhver nyetablering af legepladsredskab skal bygningsmyndigheden ansøges om godkendelse. Godkendelser skal vedlægges ansøgning. 3.3 Krav til sikkerhed, hygiejne m.v. Halsnæs Kommunes sikkerhedsinstruks vedrørende sovende børn kan hentes på Halsnæs Kommunes hjemmeside. 4. Organisatoriske krav 4.1 Vedtægter Privatinstitutioner skal udarbejde vedtægter. Vedtægterne skal fastsætte optagelseskriterier, opsigelsesvarsel, bestyrelseskonstruktion, eventuelt et særligt formål med institutionen, åbningstid, antal børn, anvendelse af institutions eventuelle overskud herunder også anvendelse af eventuelt overskud ved lukning af institutionen. Vedtægter skal vedlægges ansøgningen og godkendes i forbindelse med institutionsgodkendelsen. 4.2 Forældrebestyrelse I privatinstitutioner skal der oprettes forældrebestyrelser svarende til selvejende institutioner (jvf. dagtilbudslovens 14, stk. 3). Forældrebestyrelser skal som minimum have indflydelse på principperne for daginstitutionens arbejde, principperne for anvendelse af budgetramme samt indstillingsret til institutionsbestyrelsen i forbindelse med ansættelse af fast personale i daginstitutionen. 4.3 Personaleforhold og normering Normeringen skal overholde det til enhver tid gældende administrations- og styringsgrundlag for Børn, Unge og Læring. Halsnæs Kommunes administrations- og styringsgrundlag for 2016 angiver et normeringsforhold på 55 % Pædagoger og 45 % Pædagogmedhjælpere. Ressourcer til køkkentimer, ledelsestid m.m. skal tildeles udover den nævnte normering. 7

9 Institutionens leder skal være uddannet pædagog. Personalenormeringen samt hvorledes institutionens, f.eks. gennem et beredskab af vikarer eller på anden vis, sikrer en forsvarlig ramme for børnenes hverdag - også ved ferie, sygdom blandt personalet og lukkedage skal fremgå af ansøgningen. Der skal indhentes straffe- og børneattester på samtlige ansatte. Et barn tæller som 2 enheder, indtil det er fyldt 3 år, også selv om barnet starter i børnehave inden det fyldte 3. år. 4.4 Forældrebetaling Den private institution fastsætter og opkræver selv forældrebetalingen. 4.5 Praktikanter Alle institutioner er forpligtet til at modtage lønnede praktikanter fra uddannelsen til professionsbachelor som pædagog. Dette gælder også for private institutioner, som etableres i Halsnæs Kommune. Fordelingen sker efter en central fastlagt turnusordning i Halsnæs Kommune. Den private institution skal udarbejde en praktiksted beskrivelse. 4.6 Optagelsesregler, udmeldelse m.v. Kommunen kan ikke anvise pladser i privatinstitutionen. Et privat dagtilbud fastsætter selv sine optagelsesog ventelistekriterier. De skal som minimum overholde gældende lovgivning såsom lighedsgrundsætningen, diskriminationsforbud og lignende. Institutioner kan oprettes med et specielt formål, hvor de giver fortrinsrets til bestemte grupper af børn f.eks. virksomhedsbørnehaver. Privatinstitutionen kan alene afvise optagelse af børn, der opfylder optagelseskriterierne, hvis der ikke er ledige pladser. Privatinstitutionen skal være tilgængelig for børn med handicap. Optagelsesreglerne skal fremgå af institutionens vedtægt. Halsnæs Kommune stiller krav om, at optagelsesog venteliste- og udmeldelseskriterierne er offentligt tilgængelige f.eks. via den private institutions hjemmeside. 4.7 Sprog Udgangspunktet er, at hovedsproget i privatinstitutionen er dansk. Hvis der imidlertid er særlige forhold, der i den konkrete privatinstitution taler for, at dansk ikke skal være hovedsproget, har kommunen mulighed for at se bort fra dette krav. Det er i situationer hvor det ikke vil medføre integrationsmæssige problemer, der påvirker børns evne til at begå sig i det danske samfund. Privatinstitutionen skal begrunde sin ansøgning om, at dansk ikke skal være hovedsproget. 4.8 Den private institutions kommunikations- og IT forpligtigelse Den private institution er forpligtiget til på samme måde som de øvrige institutioner i Kommunen at oprette en hjemmeside med relevant information om institutionen herunder optagelsesregler og 8

10 ventelistekriterier. (Venteliste må ikke offentliggøres). Det skal ligeledes sikres at det udover post og telefon også er muligt at kommunikere digitalt med institutionen på sikker mail. 4.9 Lukning af institutionen. Den private institution forpligter sig, i forbindelse med lukning af institutionen, til et opsigelsesvarsel på minimum 3 måneder svarende til den stillede driftsgaranti Godkendelse som privat virksomhed. Før den endelige godkendelse af institutionen kan gives, skal der foreligge virksomhedsregistreringsbevis fra Erhvervs og Selskabsstyrelsen (CVR-nr.) 5. Økonomi 5.1 Depositum garantistillelse m.v. Private leverandører, der ønsker at oprette og drive dagtilbud Halsnæs Kommune, skal være kvalificerede leverandører, udvise økonomisk hæderlighed og være en økonomisk troværdig samarbejdspartner, der overholder sine forpligtelser i forhold til: - at indbetale depositum på kr. ved fremsendelse af ansøgning (depositum tilbagebetales, når kommunen har truffet afgørelse om ansøgningen) - at stille garanti på anfordringsvilkår, der svarer til udgifter ved 3 mdr. drift til det børnetal, der fremgår af ansøgningen. Sammen med ansøgningen indsendes et budget for de første 12 måneder. - at dokumentere sikringen af sammenhæng mellem indtægter og udgifter - at opfylde sine forpligtelser i forhold til betaling af skatter, sociale ydelser mv. - at anvende tilskud til det, de er bevilget til. Skal fremgå af det med ansøgningen fremsendte budget. - at redegøre for, hvad et eventuelt overskud anvendes til (skal fremgå af dagtilbuddets formål og vedtægter) Den private institutions regnskab skal dokumentere, hvorvidt og hvordan den private institution har anvendt de kommunale tilskud. Manglende opfyldelse af dokumentation vil blive opfattet som grov misligholdelse af aftalen, og medføre øjeblikkeligt bortfald af alle tilskud. Det årlige regnskab skal offentliggøres, f.eks. på institutionens hjemmeside. Den private leverandør skal tegne de nødvendige forsikringer for privatinstitutionen, bl.a. en løsøreforsikring, en erhvervsansvarsforsikring og en arbejdsskadeforsikring. Bygningen skal være bygningsbrandforsikret og husejerforsikret. 9

11 5.2 Driftstilskud Kommunalbestyrelsen i barnets opholdskommune yder til godkendte privatinstitutioner et driftstilskud pr. barn, der er optaget i en privatinstitution. Udgangspunktet for beregningen er kommunens vægtede gennemsnitlige bruttoudgift ifølge budgettet til en plads i et alderssvarende dagtilbud. For at finde nettodriftsudgiften anvendes kommunens tilskudsprocent (som ved frit valg over kommunegrænserne). Herefter fratrækkes kommunens gennemsnitlige vægtede udgift til specialpædagog. I beregningsgrundlaget tager kommunen højde for institutionens åbningstid og tilskuddet nedsættes i forhold til privatinstitutioner med deltidspladser eller begrænset åbningstid mv. Driftstilskuddet udbetales bagudrettet. 5.3 Kommunale bygningstilskud Privatinstitutioner er berettiget til at modtage et bygningstilskud pr. barn optaget i privatinstitutionen, som skal dække den private institutions udgifter til husleje. Bygningstilskuddet udbetales fra barnets startdato. Bygningstilskuddet svarer som udgangspunkt til de gennemsnitlige ejendomsrelaterede udgifter pr. barn i samme aldersgruppe i selvejende og udliciterede daginstitutioner i kommunen. Såfremt kommunen ikke har selvejende eller udliciterede daginstitutioner for aldersgruppen, udgør bygningstilskuddet: For 0-2-årige: 4,1 pct. af kommunens gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgift, jf. dagtilbudslovens 32, 33 og 34, pr. barn i et alderssvarende dagtilbud efter dagtilbudslovens 19, stk. 2-4, og 21, stk. 2 og 3. For 3-5-årige: 3,2 pct. af kommunens gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgift, jf. dagtilbudslovens 32, 33 og 34, pr. barn i et alderssvarende dagtilbud efter dagtilbudslovens 19, stk. 2-4, og 21, stk. 2 og 3. Bygningstilskuddet udbetales bagudrettet. 5.4 Administrationsbidrag Privatinstitutioner er berettiget til at modtage et administrationsbidrag pr. barn optaget i privatinstitutionen. Administrationsbidraget dækker udgifter til følgende opgaver: løn, bogføring, budget og regnskab, revision og personalejuridisk bistand. Administrationsbidraget skal svare til det gennemsnitlige administrationsbidrag pr. barn, som kommunen yder til selvejende og udliciterede daginstitutioner i kommunen. Har kommunen ikke selvejende eller udliciterede institutioner, der modtager et administrationstilskud fastsat ved aftale med kommunen, eller der varetager administrationen af alle fem opgaver, udgør administrationstilskuddet til den godkendte privatinstitution i stedet et beløb på 2,1 % af kommunens gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter jf. 32, 33 og 34 pr. barn for et aldersvarende dagtilbud i kommunen efter dagtilbudslovens 19, stk. 2-4, og 21, stk En privatinstitution kan efter aftale med kommunen modtage et forholdsmæssigt administrationstilskud for at varetage enkelte af administrationsopgaverne. Administrationstilskuddet udbetales bagudrettet. 10

12 6. Økonomiske tilskud til børn i privatinstitutioner Børn i privatinstitutioner har ret til søskende- og fripladstilskud på linje med børn i de kommunale institutioner. 6.1 Friplads til børn i privatinstitution Fripladstilskuddet for ophold i privatinstitutioner beregnes som en procentsats af de gennemsnitlige bruttodriftsudgifter per plads i et aldersvarende dagtilbud i opholdskommunen. Reglerne for beregningen af økonomiske fripladser adskiller sig ikke fra beregningerne for økonomisk friplads i kommunale dagtilbud. Fripladstilskuddet til en plads i en privatinstitution skal anvendes til at reducere forældrenes egenbetaling. Fripladstilskuddet inklusiv andre tilskud til nedbringelse af egenbetalingen kan ikke overstige forældrebetalingen. 6.2 Søskendetilskud Søskendetilskud til en dagtilbudsplads i en privatinstitution fastsættes til et beløb, der svarer til minimum 50 % af differencen mellem det tilskud kommunen giver den private daginstitution (inklusiv tilskud til økonomisk friplads) og de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter per barn for et alderssvarende dagtilbud i kommunen. 6.3 Tilskud af behandlingsmæssige og socialpædagogiske årsager Der er muligt at tilkende et barn et tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen af behandlingsmæssige eller socialpædagogiske årsager. Tilskuddet svarer til 50 % af forskellen mellem det tilskud kommunen giver (inklusiv økonomisk friplads og søskendetilskud) og kommunens gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter for et alderssvarende dagtilbud i kommunen. 7. Samarbejdsaftale Efter godkendelse udarbejder Halsnæs Kommune og privatinstitutionen en samarbejdsaftale med henblik på en smidig administration. Samarbejdsaftalen omhandler blandt andet retningslinjer og administrative procedurer for. Indberetning, til Halsnæs Kommune, af antallet af børn, samt indmeldte og udmeldte, i den private institution Udbetaling af tilskud fra Halsnæs Kommune Halsnæs Kommunes tilsyn med privat institutionen Virksomhedsplan for privatinstitutionen 11

13 8. Klage Privatinstitutioner kan ikke indbringe kommunens godkendelse eller afslag på godkendelse for højere administrativ myndighed. Klage over kommunens godkendelseskriterier kan sendes til: Det kommunale tilsyn Statsforvaltningen Storetorv Aabenraa Vedtaget af Halsnæs Kommunes byråd den 13. oktober 2016, Punkt

Privatinstitutioner træffer selv, indenfor særlige regler, afgørelse om optagelse og fastsætter selv niveauet for forældrenes egenbetaling.

Privatinstitutioner træffer selv, indenfor særlige regler, afgørelse om optagelse og fastsætter selv niveauet for forældrenes egenbetaling. Notatark Private Dagtilbud, Kravspecifikation Private dagtilbud Hedensted kommune Baggrund. Reglerne om etablering af private dagtilbud til børn i alderen 6 måneder (26 uger) og indtil barnet begynder

Læs mere

Center for Børn & Undervisning

Center for Børn & Undervisning Center for Børn & Undervisning Dato 17-12-2018 j./sagsnr. 28.06.04-A26-1-18 Notat udarbejdet af: Anette Nygaard Bang Godkendelseskriterier til private institutioner Her finder du informationer om godkendelseskriterier

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune Nørregade 2 9800 Hjørring Tlf. 72333333 hjoerring.dk Foto: Colourbox Baggrund: I henhold til Dagtilbudsloven 19, stk. 4 er det muligt at oprette private daginstitutioner. Loven gør det muligt for organisationer,

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune Børn og Pædagogik 2019 Indledning...2 Ansøgning...2 Depositum...2 Behandlingstid...2 Driftsgaranti...2 Økonomisk hæderlighed...2

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Center for Børn & Undervisning

Center for Børn & Undervisning Center for Børn & Undervisning Dato 03-09-2019 j./sagsnr. 28.06.04-A26-1-18 Godkendelseskriterier for private institutioner. Her finder du informationer om godkendelseskriterier for etablering af private

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner

SKANDERBORG KOMMUNE. Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner SKANDERBORG KOMMUNE Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner Kriterierne er redaktionelt tilrettede i august 2012 Indledning Jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5 kan daginstitutioner etableres og drives

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune Børn og Pædagogik 20198 Indledning...2 Ansøgning...2 Depositum...2 Behandlingstid...2 Driftsgaranti...2 Økonomisk hæderlighed...2

Læs mere

GODKENDELSE AF PRIVATE INSTITUTIONER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET I HENHOLD TIL DAGTILBUDSLOVENS 19 OG 20

GODKENDELSE AF PRIVATE INSTITUTIONER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET I HENHOLD TIL DAGTILBUDSLOVENS 19 OG 20 Sagsnr. 16.05.07-P27-1-10 Cpr. Nr. Dato 13.09.2017 Navn Sagsbehandler Bente Bækvad Jensen Godkendelseskriterier for oprettelse af privat institution revideret pr. 30.04.18 GODKENDELSE AF PRIVATE INSTITUTIONER

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Vejledning Etablering af privat daginstitution

Dagtilbud og Skole. Vejledning Etablering af privat daginstitution Dagtilbud og Skole Vejledning Etablering af privat daginstitution Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets- og leverandørkrav for etablering af private daginstitutioner i Assens Kommune

Læs mere

Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5

Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5 Udkast indholdsmæssige ændringer er markeret med gul overstregning. Øvrige ændringer er af redaktionel karakter samt præciseringer nuværende kriterier Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf.

Læs mere

Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven)

Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Godkendelseskriterier Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Godkendelseskriterier Følgende godkendelseskriterier indstilles til godkendelse:

Læs mere

1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016

1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016 1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016 Private leverandører, som jf. Dagtilbudsloven 19-20 ønsker at etablere og drive en privatinstitution i Fredensborg

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner 0-6 år. i Frederiksværk-Hundested Kommune

Kravspecifikation for private daginstitutioner 0-6 år. i Frederiksværk-Hundested Kommune 2006/SLU/007-001 tsi Kravspecifikation for private daginstitutioner 0-6 år i Frederiksværk-Hundested Kommune 1. Indledning Kravspecifikationen er udarbejdet på baggrund af loven om private leverandører

Læs mere

Kriterier for godkendelse. Privatinstitutioner i Vejle kommune efter i Dagtilbudsloven. Vedtaget og revideret i BFU

Kriterier for godkendelse. Privatinstitutioner i Vejle kommune efter i Dagtilbudsloven. Vedtaget og revideret i BFU Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Vejle kommune efter 19 20 i Dagtilbudsloven Vedtaget 30.03.2011 og revideret i BFU 21.06.18 Lovgivning og standarder på området. Oprettelse af privatinstitutioner

Læs mere

Godkendelseskriterier Dagtilbud

Godkendelseskriterier Dagtilbud SOLRØD KOMMUNE OMRÅDE/AFDELING Godkendelseskriterier Dagtilbud Oktober 2012 Godkendt af Byrådet 17. september 2012. Indhold Baggrund... 1 Ansøgning... 1 Depositum... 2 Driftsgaranti... 2 Forsyningspligt...

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni

NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni Dato November 2010 NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Varde Kommune På baggrund af dagtilbudslovens 19, stk. 4 og

Læs mere

GODKENDELSESKRITERIER

GODKENDELSESKRITERIER SKOLER OG INSTITUTIONER GODKENDELSESKRITERIER - FOR PRIVATINSTITUTIONER EFTER DAGTILBUDSLOVEN Indhold Indledning 3 Lovgrundlag 3 Godkendelseskriterier 4 Relevant lovgivning og standarder på området 4 Optagelsesregler

Læs mere

Kravspecifikation for private dagtilbud til småbørn

Kravspecifikation for private dagtilbud til småbørn GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen 29.03.2019 Kravspecifikation for private dagtilbud til småbørn J. nr. 16.06.02P21 Sag: 2005/0004524-003 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a. Godkendelseskriterier

SOLRØD KOMMUNE. Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a. Godkendelseskriterier SOLRØD KOMMUNE Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Godkendelseskriterier Solrød, den 27. oktober 2005 Lovgrundlag Den ny lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25 er vedtaget

Læs mere

Hjørring Kommunes godkendelseskriterier til privat institutioner

Hjørring Kommunes godkendelseskriterier til privat institutioner Redigeret 24.01.17 Hjørring Kommunes godkendelseskriterier til privat institutioner Baggrund I henhold til Dagtilbudsloven 19, stk. 4 er det muligt at oprette private daginstitutioner. Loven gør det muligt

Læs mere

Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave. Indledning

Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave. Indledning ØU 030209 Bilag pkt. 25 Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave Indledning Den ny lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet,

Læs mere

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Lovgivning og standarder på området Oprettelse af privatinstitutioner vil ske efter 19 20 i Dagtilbudsloven.

Læs mere

Kriterier for godkendelse af privatinstitution:

Kriterier for godkendelse af privatinstitution: Kriterier for godkendelse af privatinstitution: Kriterier for godkendelse af privatinstitution i Kolding Kommune På baggrund af ændring af lov om Social Service lov nr. 400 af 1. juni 2005 (private leverandører

Læs mere

Kriterier for godkendelse af daginstitution i Vordingborg Kommune

Kriterier for godkendelse af daginstitution i Vordingborg Kommune Kriterier for godkendelse af daginstitution i Vordingborg Kommune Indhold Lovgivning og standarder. Generelle krav. Lokale krav. Optagelsesregler. Forældrebestyrelse. Sikkerhedsstillelse og økonomi. Tilskud.

Læs mere

Vejledning for etablering af privatinstitution

Vejledning for etablering af privatinstitution Vejledning for etablering af privatinstitution Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets - og leverandørkrav for etablering af privatinstitutioner i henhold til Dagtilbudslovens 19

Læs mere

Fredericia Kommunes godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

Fredericia Kommunes godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Fredericia Kommunes godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Indledning Den ny lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25 - er vedtaget den 17. maj 2005 og trådte

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Ringsted Kommune, jf. Dagtilbudslovens 19 og 20. Børne- og Kulturforvaltningen

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION. 1. Menneske- og læringssyn

KRAVSPECIFIKATION. 1. Menneske- og læringssyn KRAVSPECIFIKATION Denne kravspecifikation indeholder alle de formelle nationale krav og kommunale krav, som stilles til en privat leverandør af dagtilbud i Ballerup Kommune. Dermed får eventuelle interesserede

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1 Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 20. Kommunalbestyrelsen i institutionskommunen skal godkende privatinstitutioner. En privatinstitution, som opfylder lovgivningens og kommunalbestyrelsens

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune Kravspecifikationen for private daginstitutioner efter 19, stk. 5. i Dagtilbudsloven er udarbejdet på baggrund af Dagtilbudsloven.

Læs mere

2. Privatinstitutionen forpligter sig til at leve op til de samme politikker, mål og rammer som er gældende for de kommunale daginstitutioner.

2. Privatinstitutionen forpligter sig til at leve op til de samme politikker, mål og rammer som er gældende for de kommunale daginstitutioner. Vejledning for etablering af privatinstitutioner. Marts 2013 Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets- og leverandørkrav for etablering af privatinstitutioner i henhold til Dagtilbudslovens

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune Marts 2011 Udarbejdet af Børn og Unge Skole og Dagtilbud Godkendt i Udvalget for Børn og Unge d. xxx 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Godkendelseskriterier privatinstitutioner i Sorø kommune

Godkendelseskriterier privatinstitutioner i Sorø kommune Godkendelseskriterier privatinstitutioner i Sorø kommune Indhold Ansøgningsprocedure... 2 Godkendelseskriterier... 2 Lovgrundlag... 2 Myndighedskrav... 3 Tavsheds- og underretningspligt... 3 Pædagogiske

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 2014 Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Indholdsfortegnelse Lovgivningen Ansøgningsproces Bygningsgodkendelse Depositum ved ansøgning Driftsgaranti Vedtægter Forældrebestyrelse

Læs mere

i Esbjerg Kommune Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner

i Esbjerg Kommune Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner i Esbjerg Kommune Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner er godkendt af Esbjerg Byråd d. 02/10/2014. Redaktionelt ajourført efter Vejledning

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Kravspecifikationer til private dagtilbud. september 2010

Kravspecifikationer til private dagtilbud. september 2010 Kravspecifikationer til private dagtilbud september 2010 Indledning Det er muligt for organisationer, forældre, virksomheder og andre interesserede at oprette en privat daginstitution. Randers Kommune

Læs mere

Kriterier for godkendelse af private daginstitutioner

Kriterier for godkendelse af private daginstitutioner Kriterier for godkendelse af private daginstitutioner For at blive godkendt som privat daginstitution i Herlev Kommune skal private leverandører skriftligt dokumentere, hvordan de vil leve op til de krav,

Læs mere

Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune

Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune April 2014 Udarbejdet af Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Godkendt i Udvalget for Børn og Unge den 8.

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 2014 Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Indholdsfortegnelse LOVGIVNINGEN... 3 ANSØGNINGSPROCES... 3 BYGNINGSGODKENDELSE... 3 DEPOSITUM VED ANSØGNING... 3 DRIFTSGARANTI...

Læs mere

Aftalegrundlag (kravspecifikation) for private fritidstilbud

Aftalegrundlag (kravspecifikation) for private fritidstilbud Aftalegrundlag (kravspecifikation) for private fritidstilbud Bilag 1 - Side 1 af 9 AFTALEGRUNDLAG FOR PRIVATE FRITIDSHJEM OG KLUBBER BAGGRUND 3 TILSKUD TIL BØRN BOSIDDENDE I FURESØ KOMMUNE 3 STØTTE TIL

Læs mere

Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere)

Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere) Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere) Lovgivningen giver kvalificerede private leverandører ret til at oprette og drive

Læs mere

Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Indhold 1. Generelle krav... 3 1.1. Depositum... 3 1.2. Driftsgaranti... 3 1.3. Vedtægter...

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Baggrund Hørsholm Kommune er via central lovgivning forpligtet til

Læs mere

Godkendelseskriterier/retningslinjer i forbindelse

Godkendelseskriterier/retningslinjer i forbindelse Godkendelseskriterier/retningslinjer i forbindelse med oprettelse/drift af privatinstitutioner i Struer Kommune Lovgrundlag Lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25 blev vedtaget

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner Fanø Kommune godkender private daginstitutioner i henhold til Dagtilbudsloven 20a, hvis de lever op til lovgivningen og Kommunens

Læs mere

Gældende retsgrundsætninger. De til enhver tid gældende kommunale godkendelseskriterier for dagtilbud.

Gældende retsgrundsætninger. De til enhver tid gældende kommunale godkendelseskriterier for dagtilbud. Kriterier for godkendelse af privatinstitution i Kolding Kommune Med henvisning til Lov om dagtilbuds-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) har Kolding Kommune udarbejdet følgende

Læs mere

Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune

Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune I medfør af lov nr. 400 af 1. juni 2005 om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Indledning En privatinstitution er et dagtilbud til børn indtil skolestart etableret som en daginstitution, der drives af private leverandører.

Læs mere

Kommunen skal fastsætte og offentliggøre sine kriterier for godkendelse af privatinstitutioner.

Kommunen skal fastsætte og offentliggøre sine kriterier for godkendelse af privatinstitutioner. Notat Børneafdelingen Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 nyborg@kommune.dk www.nyborg.dk Retningslinjer for etablering og drift af privatinstitutioner, herunder Nyborg Kommunes

Læs mere

Notat. Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud. Børne- og Ungeforvaltningen Institutionsafdelingen

Notat. Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud. Børne- og Ungeforvaltningen Institutionsafdelingen Notat Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud Til private leverandører og andre interesserede Indledning Kravspecifikationen skal fungere som den konkrete udmøntning af lovgivningen om

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune Afdelingen for Dagtilbud Oktober 2008 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudslovens

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune Kravspecifikationen for private daginstitutioner efter 19, stk. 5. i Dagtilbudsloven er udarbejdet på baggrund af Dagtilbudsloven.

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune.

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune. Målgruppe Målgruppen er de børn, der ellers vil kunne tilbydes en plads i et dagtilbud i Herning Kommune, jfr. Dagtilbudsloven.

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune. Indhold. August 2019

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune. Indhold. August 2019 August 2019 Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune Dagtilbudsområdet Dagtilbudsområdet administration Kravspecifikationen for private daginstitutioner, efter

Læs mere

Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud

Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud Til private leverandører og andre interesserede Indledning Kravspecifikationen skal fungere som den konkrete udmøntning af lovgivningen om etablering

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014.

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Notat vedrørende tilskud til private og kommunale Nærværende notat beskriver følgende: 1. Tilskud til private

Læs mere

Dagtilbudslovens 19 stk. 3 5

Dagtilbudslovens 19 stk. 3 5 Godkendelseskriterier Privatinstitutioner Udliciterede institutioner Selvejende institutioner Dagtilbudslovens 19 stk. 3 5 Side 1 af 9 Lovgrundlag. Dagtilbudslovens 19 stk. 3-5: Stk. 3. Daginstitutioner

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold Dagtilbudsloven Kompetenceplan for Børne- og Undervissudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Formål og ansvar 3 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for dagtilbud n BilagØU_140120_pkt.10.03

Læs mere

Håndbog om oprettelse af privat daginstitution

Håndbog om oprettelse af privat daginstitution Håndbog om oprettelse af privat daginstitution Det kan være et forhindringsløb at starte en privatinstitution op, hvis I ikke har gode rådgivere ved hånden 1 Kære læser Spia s lille håndbog om oprettelse

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Side 1 af 5 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven Kap. 3 19 stk. 5 Alle private leverandører, som

Læs mere

Privatinstitutioner. Vesthimmerlands Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner efter dagtilbudslovens 20

Privatinstitutioner. Vesthimmerlands Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner efter dagtilbudslovens 20 Privatinstitutioner Vesthimmerlands Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner efter dagtilbudslovens 20 1 Lovgivning Privatinstitutioner skal leve op til gældende bekendtgørelser og vejledninger

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Roskilde Kommune

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Roskilde Kommune Skole og Børn Sekretariatet Sagsnr. 143415 Brevid. 3049540 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Roskilde Kommune 7. februar 2019 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud Til private leverandører og andre interesserede

Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud Til private leverandører og andre interesserede Notat Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget cc: [Navn(e)] Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud Til private leverandører og andre interesserede Dato: 9. august 2018 Sags nr.: 28.06.00-A26-1-18

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Roskilde Kommune

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Roskilde Kommune Velfærdssekretariatet Sagsnr. 143415 Brevid. 993974 Ref. SOTH Dir. tlf. 46 31 40 09 sofiet@roskilde.dk Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Roskilde Kommune 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af selvejende privat daginstitutionstilbud

Ansøgning om godkendelse af selvejende privat daginstitutionstilbud Frederikssund Kommune Jægerspris 16.02.2018 Torvet 2 3600 Frederikssund Ansøgning om godkendelse af selvejende privat daginstitutionstilbud Denne ansøgning er disponeret ud fra "Godkendelseskriterier for

Læs mere

Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud

Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud Til private leverandører og andre interesserede Indledning Kravspecifikationen skal fungere som den konkrete udmøntning af lovgivningen om etablering

Læs mere

Nej tæller ikke med i kommunens samlede pladsforsyning. Hvis institutionen lukker skal kommunen skaffe pladser til institutionens tidligere børn.

Nej tæller ikke med i kommunens samlede pladsforsyning. Hvis institutionen lukker skal kommunen skaffe pladser til institutionens tidligere børn. Etablering Kommunale daginstitutioner pr. 1. august 2018 Etableres og drives af kommunen, som træffer beslutning om lukning, sammenlægning mv. Privatinstitutioner pr. 1. august 2018 Etableres af privat

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner Godkendelseskriterier for privatinstitutioner Sagsnr. 28.03.04-G01-1-18 Dato: 24.10.2018 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Ansøgning 2.1. Depositum 2.2. Driftsgaranti 2.3. Vedtægter 2.4. Økonomisk

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner Uddannelse og Arbejdsmarked Godkendt af Børne og Skoleudvalget den 9. september 2013, med tilføjelse vedtaget af Børne- og Skoleudvalget den 2. juni 2014, og med ændring vedtaget af Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007

LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007 LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007 1. ANSØGNINGSPERIODE... 2 DEPOSITUM... 2 DRIFTSGARANTI... 2 VEDTÆGTER... 2 2. DE FYSISKE RAMMER... 2 LOVGIVNINGSMÆSSIGE KRAV...

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Indholdsfortegnelse: Formål Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Privatinstitutionens Godkendelse 2.1 Ansøgning 2.2 Endelig godkendelse 2.3 Privatinstitutionens forpligtelse Privatinstitutionens

Læs mere

Privatinstitutioner i Aabenraa Kommune efter 19 stk. 5 i dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse

Privatinstitutioner i Aabenraa Kommune efter 19 stk. 5 i dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Aabenraa Kommune efter 19 stk. 5 i dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse gældende pr. 1. december 2011 December 2011 Sagsnr.: 07/107 Doknr.: 253 Dato: 23-01-2011 LOVGIVNING OG

Læs mere

Privatinstitutioner KERTEMINDE KOMMUNE. Godkendelseskriterier Tilskud Vilkår. Børn og Ungeforvaltningen, Grønvej 11,5550 Langeskov

Privatinstitutioner KERTEMINDE KOMMUNE. Godkendelseskriterier Tilskud Vilkår. Børn og Ungeforvaltningen, Grønvej 11,5550 Langeskov KERTEMINDE KOMMUNE Børn og Ungeforvaltningen, Grønvej 11,5550 Langeskov Privatinstitutioner (efter Dagtilbudslovens 19, stk. 3) Godkendelseskriterier Tilskud Vilkår maj 2010 Forord: Organisationer, forældre,

Læs mere

Driftsaftale. med puljeinstitutionen SAPIN

Driftsaftale. med puljeinstitutionen SAPIN Driftsaftale med puljeinstitutionen SAPIN Aftalen: Tillæg II til Driftsaftale side 18-25 - med puljeinstitutionen Sapin er godkendt i Børn & Familieudvalget xx/xx 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a. Inspiration til udarbejdelse af godkendelseskriterier

Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a. Inspiration til udarbejdelse af godkendelseskriterier Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Inspiration til udarbejdelse af godkendelseskriterier København den 30. august 2005 For yderligere oplysninger kontakt: Konsulent Dorthe Nørgaard (dng@kl.dk)

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud. Baggrund

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud. Baggrund Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Baggrund Dagtilbudslovens 19, stk. 5 giver mulighed for, at private leverandører, med Byrådets godkendelse, kan oprette private dagtilbud. Af

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af pasningstilbud I Greve Kommune

Godkendelseskriterier for private leverandører af pasningstilbud I Greve Kommune Godkendelseskriterier for private leverandører af pasningstilbud I Greve Kommune Indledning Med lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25, der trådte i kraft 1. oktober 2005, er

Læs mere

Sønderborg Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitution og krav til løbende drift

Sønderborg Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitution og krav til løbende drift Sønderborg Kommune Jnr. 16.05.00.I02 Børn og Uddannelse april 2007 /EP/HF Ajourført 07.03.2013/ep korrektion på pkt. 6 afsnit 3 22.03.2013 Ajourført 28.11.2013 Korrektion takster 2014 Ajourført 04.12.2014

Læs mere

Aabenraa Kommunes godkendelseskriterier for privatinstitutioner efter 19 stk.5 i dagtilbudsloven

Aabenraa Kommunes godkendelseskriterier for privatinstitutioner efter 19 stk.5 i dagtilbudsloven Aabenraa Kommunes godkendelseskriterier for privatinstitutioner efter 19 stk.5 i dagtilbudsloven Godkendt af Børne- og Uddannelsesudvalget den 2. februar 2016 Indhold Indledning... 3 Ansøgning om oprettelse

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Roskilde Kommune

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Roskilde Kommune Skole og Børn Sekretariatet Sagsnr. 143415 Brevid. 3049540 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Roskilde Kommune 18. januar 2019 (Oversigt over

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Tårnby Kommune. Børne- og Kultur forvaltningen.

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Tårnby Kommune. Børne- og Kultur forvaltningen. Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Tårnby Kommune Børne- og Kultur forvaltningen. Indhold Formål... 4 Hovedprincipper for opstilling af godkendelseskriterier... 4 Formål til dagtilbud...

Læs mere

Dato: 24. maj 2005 j.nr meaa

Dato: 24. maj 2005 j.nr meaa Til samtlige kommuner, amtskommuner m.fl. Departementet Dato: 24. maj 2005 j.nr. 321-9 meaa Orientering om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Godkendelseskriterier Ved oprettelse af private dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. i Lyngby-Taarbæk Kommune

Godkendelseskriterier Ved oprettelse af private dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendelseskriterier Ved oprettelse af private dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. i Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Børne- og Fritidsforvaltningen 2013 Godkendelseskriterier for private

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private daginstitutioner Version september 2015 Thisted kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse af private daginstitutioner Version september 2015 Thisted kommune En privat daginstitution skal i lighed med kommunale dagtilbud leve op til den almindelige lovgivning på området samt de kriterier, som kommunen opstiller. I Thisted Kommune betyder dette, at en privat

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) LBK nr 1214 af 11/10/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2018-4436 Senere ændringer til forskriften LOV nr

Læs mere

DAGTILBUDSLOVEN. Kapitel 2 Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering, børnemiljøvurdering m.v.

DAGTILBUDSLOVEN. Kapitel 2 Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering, børnemiljøvurdering m.v. DAGTILBUDSLOVEN Offentliggørelsesdato: 22-06-2011 Socialministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål, anvendelsesområde, ansvar, tilsyn m.v. Kapitel 2 Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) LBK nr 668 af 17/06/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2011-3847 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Odense Kommune

Ansøgning om godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Odense Kommune Ansøgning om godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Odense Kommune Børnehus: Indholdsfortegnelse Stamoplysninger... 2 Overordnede rammer... 3 Vedtægter... 3 Forældreindflydelse... 4 De pædagogiske

Læs mere

Kravspecifikation. for private leverandører af dagtilbud i Brøndby Kommune

Kravspecifikation. for private leverandører af dagtilbud i Brøndby Kommune Brøndby Kommune Park Allé 160, 2605 Brøndby 4328 2828 born@brondby.dk www.brondby.dk Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Brøndby Kommune 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Kravspecifikation

Læs mere

Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner i Vejen Kommune.

Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner i Vejen Kommune. Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner i Vejen Kommune. Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE LOVGIVNING OG STANDARDER PÅ OMRÅDET... 4 Kommunale politikker for daginstitutionsområdet... 4 OPGAVER...

Læs mere

Notat vedrørende pasningsformer etableret i Billund Kommune efter Dagtilbudsloven for børn i alderen 0 til 5 år.

Notat vedrørende pasningsformer etableret i Billund Kommune efter Dagtilbudsloven for børn i alderen 0 til 5 år. Grindsted d. 27. februar 2018 Notat vedrørende pasningsformer etableret i Billund Kommune efter Dagtilbudsloven for børn i alderen 0 til 5 år. Sagsbehandler: Lisbeth Østergaard Telefon: 79727607 Journalnummer

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Forslag til Godkendelseskriterier for privatinstitutioner

Forslag til Godkendelseskriterier for privatinstitutioner Forslag til Godkendelseskriterier for privatinstitutioner Sagsnr. 28.03.04-G01-1-18 Dato: 24.10.2018 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Ansøgning 2.1. Depositum 2.2. Driftsgaranti 2.3. Vedtægter 2.4.

Læs mere