Notat Bilag 5. Planlægning og Byggeri. Den Markedsføringsforslag for Lisbjerg første etape

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat Bilag 5. Planlægning og Byggeri. Den 01.10 2009. Markedsføringsforslag for Lisbjerg første etape"

Transkript

1 Notat Bilag 5 Den Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune Markedsføringsforslag for Lisbjerg første etape Ved fremsendelsen af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 for Lisbjerg første etape til Byrådet, og nærværende igangsættelse af byggegrundsalg, er Lisbjergs markedsføring mere aktuel end nogensinde. Lisbjerg ændrer sin profil radikalt over de næste årtier arkitektonisk, befolkningsmæssigt, i omfanget af tilbud til beboerne, landskabsmæssigt mm. Fra at være en landsby med ca indbyggere, skal Lisbjerg om ca. 25 år rumme forskellige indbyggere, handlende, besøgende og erhvervsfolk. Markedsføringen af Lisbjerg skal være en løbende proces og skal iværksættes i forskellige skala fra hjemmeside til international udbudt konkurrence om en landskabspark. Der skal bygges ny by på bar mark, og skabes en interesse for at investere, bo og arbejde i Lisbjerg. Da byen skal være repræsenteret af alle aldersklasser og faggrupper, skal der satses bredt i markedsføringen af den nye by. Kommuneplanafdelingen Kalkværksvej Århus C Sagsnr.: Journalnr.: Sagsbeh.: Ninna Møller Telefon: Direkte: Telefax: E-post: Direkte: Der er mange mål med markedsføringen/brandingen af den nye by. Der er fx ønske om at opnå et effektivt og økonomisk gunstigt grundsalg, men samtidigt et ligeså vigtigt mål om, at beboere i Lisbjerg og de fremtidige indbyggere kan knytte et identitetsforhold til den by. Det er vigtigt, at der på overordnet plan, skabes et overblik over byens ressourcer og potentialer, så markedsføringen af den nye by bliver målrettet og givende. Markedsføringen skal danne grundlag for en bymæssig identitet, som byens borgere kan relatere sig til samt udmønte sig i en højere erhvervsprofil og et gunstigt grundsalg, der tiltrækker spændende investorer til området.

2 Værdisæt Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 for Lisbjerg første etape er baseret på et værdisæt, der fungerer som et fundament for planlægningen af den nye by. Værdierne skal ligeledes integreres i forbindelse med markedsføringen af den nye by, som et redskab til at kvalitetskontrollere og sikre en høj by og erhvervsmæssig standard i det nye Lisbjerg. Værdierne omfatter bæredygtighed, tilgængelighed, mangfoldighed, naturog landskabskvalitet, historisk forankring, arkitektonisk kvalitet og borgerinddragelse. Der er basis for stor interesse for byudviklingsområdet. I forslag til Kommuneplan 09 beskrives Lisbjerg som en pionerby for udviklingen af de helt nye byer, og der i fremtiden vil trækkes på erfaringer fra Lisbjerg. Borgerinddragelse og markedsføring Som beskrevet forslag til Kommuneplantillæg nr. 9, er borgerinddragelsen et vigtigt redskab til planlægningen af den nye by ved Lisbjerg. Planen er blandt andet blevet til på baggrund af en bred demokratisk proces, hvor beboerne i Lisbjerg har haft mulighed for at påvirke planlægningen. Både i forbindelse med realisering af planen og det efterfølgende hverdagsliv i området, skal der arbejdes med borgerinddragelse, eksempelvis ved inddragelse i planprocesser eller ved etablering af nye, faste samarbejdspartnere i området, etablering af et informationscenter m.v. (Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 for Lisbjerg første etape) Når planen fremlægges til offentlig høring i 8 uger, ønskes der fra nuværende beboere, repræsentanter fra det nye og gamle Lisbjergs erhverv og andre interesserede borgere forslag, til markedsføring af Lisbjerg. Der ønskes et bredspektret billede over mulige markedsføringstiltag for byen og gerne et nyt fokus fra borgerens side over nye utraditionelle tiltag. Efter endt høring, vil forslagene på lige fod med øvrige indkomne forslag og bemærkninger blive evalueret og sammenfattet i det endelige materiale til politisk godkendelse. Der er gjort overvejelser om, hvilke markedsføringsmæssige tiltag, der kan iværksættes på kort og lang sigt. Herunder listes de forskellige tiltag punktvis. Det er hensigten, at der efter nærværende borgerinddragelsesproces, ved fremlæggelse af den detaljerede Dispositionsplan kan føjes flere punkter til listen. Forslag til konkrete markedsføringstiltag Ekstern konsulentbistand Der bør engageres professionel ekstern bistand til marketingsstrategi og branding af den nye by. Side 2 af 9

3 Branding betegnes som en handlingsplan, der har til hensigt at give byens borgere, erhvervsdrivende og besøgende en fælles bevidsthed omkring byen og dens udvikling. Branding skaber identitet og dermed tilhørsforhold og tiltro og skal ikke forveksles med almindelig reklame. I branding er der fokus på målgrupper og interessenter - udadrettet skal brandingen af byen tiltrække nye investorer og borgere. Indadtil, for borgeren eller den besøgende, skal der skabes billeder af de værdier byen repræsenterer eller vil repræsentere. Udfordringen i brandingen af den nye by i Lisbjerg er, at der skal skabes en historie omkring den nye by. Der foreligger en unik mulighed for at definere hvad byen skal være, hvilke ressourcer der skal anspores i fremtiden og hvad der er af potentialer i den nye by. Der er formuleret en ambition i kommuneplantillæg nr. 9 om, at Lisbjerg skal være en tæt by, og bredt repræsenteret befolkningsmæssigt. De stedlige kvaliteter såsom natur, terræn, beliggenhed, infrastruktur og stedets historie er grundlaget for, at fremtidige beboere og erhvervsdrivende kan forholde sig til og identificere sig med området. Hvordan denne historie og værdisættet skal formidles og implementeres i markedsføringen/brandingen, skal defineres i samarbejde med ekstern professionel assistance. Gennem arbejdet med den overordnede og detaljerede dispositionsplan, har der været tilknyttet eksterne konsulenter. Materialet er omfattende og sammensat af forskellige aktører og derfor også visuelt usammenhængende. Ved markedsføring og branding af en ny by, skal der fremstilles præsentationsmateriale, der kan formidle byens værdier til et bredt befolkningsudsnit - potentielle byggegrundsopkøbere, lokale erhvervsdrivende og den enkelte borger. Konsulentaftalen skal bestå i udvikling og implementering af en handlingsplan for, hvordan Lisbjerg eksponeres forud for grundsalg af første etape. Byggegrunde Med Budgetforlig 2008, bilag 2 om Bæredygtigt Århus og ambitionen om, at Århus Kommune som bysamfund skal være CO2-neutral inden for tidshorisonten for det fremlagte forslag til Planstrategi 2008 skal der tænkes innovativt med hensyn til opførelsen af bæredygtigt byggeri i den nærværende byplanlægning. Ved satsning udover de vante rammer i markedsførings- og planlægningsøjemed, er der grundlag for positiv omtale og et solidt grundlag for turisme og interesse i området med et langsigtet perspektiv. Processen for at imødekomme Århus Kommunes klimamålsætning kan opnås ved udvalgte byggegrunde i Lisbjerg via lokalplanlægningen reserveres for aktuelle mærkesager Side 3 af 9

4 bæredygtige materialer, solcelleanlæg, nytænkende boligformer etc. På baggrund af mediedækkede konkurrencer, indbydes innovative planlæggere, arkitekter, bygherrer og studerende til at give bud på pilotprojekter indenfor en række indsatsområder. Lisbjerg betegnes i Kommuneplan 2009 som eksempelprojekt for den fremtidige byvækst. Den nye by bør derfor kunne fremvise fremtidens boligformer, innovativ arkitektur, nytænkende bæredygtighedsløsninger mm. Argumentationen for at gennemføre sådanne pilotprojekter er, at Lisbjerg skal blive et innovations-centrum. Byen skal på Århus Kommunes vegne benchmarke sig internationalt fx i forhold til bæredygtighed, materialevalg, nytænkning af boligformer, nye byggekoncepter mm. Hele processen tilsigtes at skulle generere presseomtale og ikke mindst værdifulde mindemærker og nytilførte kvaliteter i den nye by. Et eksempel på et sådant projekt, er Europan konkurrencen. På et ca. 1 hektar boligbyggefelt i Lisbjerg er der formuleret et konkurrenceprogram hvor Århus Kommune ønsker innovative bud på energieffektivt byggeri af høj arkitektonisk klasse, der kan blive et inspirationsprojekt i den nye by. Konkurrencen finansieres af den afsatte bæredygtighedspulje under Århus Kommunes Klimaplan Der kan læses mere om konkurrencen, tidsplan mm. på Konkurrence om Landskabspark De grønne arealer bliver på sigt et vigtigt varemærke for Lisbjerg by. Der bliver lagt stort vægt på, at en høj og tæt bebyggelsesplan skal spille sammen med nærhed og høj tilgængelighed til grønne områder. Med en central placering i første etape af den nye by, kommer Landskabsparken, til at repræsentere en af de vigtige herlighedsværdier den nye by. Den 20 ha. store bypark skal højne kvaliteten af den omkringliggende jord, og dermed byggefelternes værdi. Det er af stor vigtighed for hele byudviklingsprojektet, at en konkurrence igangsættes hurtigst muligt, så Landskabsparken kan indgå som en central del af markedsføringsstrategien for den nye by. Der vil være potentiale for stor mediedækning både i fagblade og den øvrige presse og Landskabsparken skal igangsættes med en konkurrence umiddelbart efter dispositionsplanens endelige godkendelse i Byrådet. Sideløbende med grundsalg af byggefelterne, bør der være mediedækning og information om arbejdet med Landskabsparken. Hjemmeside En hjemmeside for Lisbjerg by, skal være et grundlæggende redskab i både markedsføringen og formidlingen af den nye by. En hjemmeside bidrager med udveksling af vigtig information til og mellem byens borgere. Side 4 af 9

5 Aktuelt planlægningsmateriale vedrørende Lisbjerg kan posteres på hjemmesiden - fra Århus Kommunes status på planlægningsarbejdet til faktisk byggeri vist på WebCam. I forbindelse med borgerinddragelse i planlægningsprocessen, kan en hjemmeside være et nyttigt redskab. Hjemmesiden kan eksponere opdateringer i planlægningsprocessen, informationer om aktiviteter, fremme dialog og dermed fungere som et bindeled mellem borgere i byen. Lisbjergs udvikling er unik, idet den vokser fra at være et lille landsbysamfund til at være en stor by med indbyggere. I processen skal der fokuseres på historier og beretninger, som borgere, erhvervsdrivende og andre interesserede kan forholde sig til. Historierne skal beskrive byen nu og i fremtiden. Således bygger man sammen med opførelsen af den nye by, ikke blot nye huse, men knytter en fortælling og en historie til Lisbjerg. En hjemmeside kan styrke arbejdet med borgerinddragelsen, da der kan skabes mulighed for på mere uformel vis, at indgå i dialogen om byen. Således er der basis for idéudveksling og et øget sammenhold. En hjemmeside har store anvendelsesmuligheder, og et eksempel på en bydel, der har anvendt hjemmeside er Århus vest: Hjemmesiden er et rigtigt godt eksempel på, at kunne skabe netværk og en positiv historie om byen. Møder med følgegruppen kan på uformel vis planlægges via hjemmesiden, ligesom der kan samles op på projektets faser. Hjemmesiden kan indeholde en substantiel mængde ny information vedrørende den hidtidige samt information om den aktuelle planlægning. Erfaringerne fra den hidtidige planlægningsproces har vist, at informationsudvekslingen mellem myndighed og borger ikke har været tilstrækkelig. På den ene side findes en stor mængde frisk viden om planlægningen, som først videreformidles i endelig form i publikationer. En hjemmeside vil kunne formidle viden løbende, og være et uformelt bindeled mellem borgeren og kommunen. Udveksling af viden, spørgsmål og opdateringer i processen, vil kunne ske gradvist, hvilket fordrer en større forståelse for planlægningsprocessen samt det deciderede projekt. Temakort over byen på Lisbjergs hjemmeside. På Lisbjergs hjemmeside kan oprettes en funktion, der afbilleder Lisbjerg byudviklingsområdet på et kort. Når man bevæger cursoren henover kortet, kan man aktivere fx bydele, byggegrunde, Landskabsparken eller bygaden. Når de enkelte elementer af kortet aktiveres vil dialogbokse med information om byen og planlægningen komme frem på skærmen. En letlæselig, uformel og visuel stærk grafik vil kunne involvere de helt unge beboere og interesserede i planlægningen og informationsarbejdet om den nye by. Side 5 af 9

6 Temakortet udarbejdes i sammenhæng med hjemmesiden og skal kunne bruges til almen oplysning for interesserede borgere, men også kunne fungere som et redskab i markedsføring og salg af de enkelte byggegrunde. Infocenter i/om Lisbjerg Infocentret i/om Lisbjerg placeres på den nye skole og er en aktivitet, der skal iværksættes tidligt i markedsførings-forløbet. Et infocenter skal visuelt og tekstmæssigt formidle planlægnings- og byggeprocessen, og vil være et fortløbende projekt tilknyttet markedsføringen gennem hele processen. Skolen modtog de første elever til skoleårets start 2008/2009, og vil i første etape huse 150 elever samt en gruppe børnehavebørn. Skolens funktionsopdeling er meget fleksibel, og det er intentionen, at nederste niveau, skal kunne fungere som et multirum, hvor ikke-skole relaterede aktiviteter kan finde sted. Der er reelt plads til 400 elever på den nye skole, og indtil området er fuldt udbygget, vil det være oplagt, at bruge skolens lokaler til en udstilling af projektets faser koordineret med byens hjemmeside. Infocentret skal tænkes til fremtidige og nuværende beboere, investorer og generelt interesserede og skal kunne kombineres med arrangementer, foredrag etc. Stedet vil fungere som et informationscenter om Lisbjerg By, områdets udvikling og den relaterede planlægning. Et infocenter vil ideelt kunne danne rammen om borgerinddragelses initiativer, borgermøder samt arrangementer der vedrører følgegruppen. Arkæologi-kunstruten Kunst i Landskabet Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 fokuserer på den nære relation til det eksisterende miljø og områdets historie. En meget vigtig kilde til at aflæse Lisbjergs historie, er de adskillige gravhøje og fundsteder i planlægningsområdet. Gravhøjene er i dag overpløjede, men det har været et vigtigt træk i planlægningen, at de bliver reetableret eller markeret på deres oprindelige placeringer. Gravhøjene og fundstederne vidner om Lisbjergs betydning historisk, og er en vigtig brik i en fortælling om byens identitet og betydning. Der kan etableres en rute gennem området, der fortæller en historie om Lisbjergs historie. Gravhøjene og fundstederne markeres eller fortolkes af lokale Århus/Lisbjerg-kunstnere, fortællinger informerer om stedets historiske betydning samt hvad der oprindelig har været placeret de enkelte steder. Marguerit-ruten i det danske landskab fortolkes til en Arkæologi-kunstrute, og skal på sigt bugte sig gennem de tre etaper, og koble hele området sammen. I forbindelse med Byplanidékonkurrencen (2002), om et nyt byområde i Lisbjerg, foreslog Transform et koncept Lovers Lane, en udbygning og forlængelse af stinettet i den eksisterende Lisbjerg Skov. Som beskrevet i konkurrencebesvarelsen skal der: anlægges et stiforløb gennem hele den nye bebyggelse på Lisbjerg Bakke. Stien er et rekreativt for- Side 6 af 9

7 løb der knytter landskaber sammen i bevægelsen, skjuler og fremviser den fantastiske udsigt På sigt skal de tre planlægningsetaper knyttes sammen af kunstgravhøjruterne. Tiltaget vil omfatte kontakt til og etablering af en lokal, bredt repræsenteret kunstnersammenslutning. Efterfølgende kan der tages kontakt til fx AroS og Moesgaard, der kan have en interesse i at have en udstilling i landskabet. Udstillinger I maj 2005 åbnede Moesgård en udstilling om Vikingernes Aros, omhandlende Lisbjergs rolle i vikingetiden. Særlige udstillinger med temaer om Lisbjerg iværksættes løbende og arrangementerne kan fx realiseres i samarbejde med fx Moesgård, AroS, Arkitektskolen, biblioteker, skoler, virksomheder etc. Præsentationsmateriale Oplysnings- og salgsmateriale i forskellige formater skal udarbejdes. Det er vigtigt, at der er en sammenhæng i det visuelle udtryk, og det skal fremgå af det grafiske, at der er tale om en Lisbjerg-tryksag uanset omfang og format. Grafik og udformning skal ske i forlængelse af branding af området så der opnås et ensartet udtryk hvilket er repræsentativt for området. Presse Den lokale presse skal løbende inddrages som hidtil i etapeplanlægningen, med orientering om møder med følgegruppen. Artikler kan publiceres på Lisbjerg-hjemmesiden. Århus Stiftstidende har tidligere haft et tema om Byen på bakken Der skal tænkes nye vinkler på den nye bys historier, det kunne fx temaer om: Byens grønne profil, bæredygtighed/klima, international konkurrence om Landskabsparken, innovativt byggeri, vand i byen og arkæologiske spor reetablering af gravhøje og fundsteder. Arkitektskolerne Der lægges op til at der arbejdes med problemstillinger eller udviklingsområder i forbindelse med dispositionsområdet. I forbindelse med semesterstart 2008 på Arkitektskolen i Århus, var der etableret et samarbejde mellem instituttet og en række interessenter herunder bl.a. Tækker, Byggeriets Innovation, Århus Kommune m.fl. Samarbejdet tog udgangspunkt i en semesteropgave om byudvikling ved Elev, og gav løsningsforslag til byudviklingen i området. Lignende projektsamarbejder kan fungere som forløber til udskrivelsen af konkurrencer i Lisbjerg. Side 7 af 9

8 Borgerinddragelse Der bør satses på, at omfanget af borgerinddragelsen kan bidrage positivt markedsføringsmæssigt. Ved løbende at inddrage borgerne i faser af planlægningen opnås et tilhørsforhold til byen såvel som planlægningen. Hjemmeside, infocenter, vandreture og møder i følgegrupper vil bidrage til et velfungerende og udbytterigt samarbejde mellem kommunen og borgeren. Positiv omtale vil spredes til borgernes netværk og således udgøre en lille væsentlig brik i den generelle markedsføring. Pixi Den resumerede udgave af Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 for Lisbjerg første etape er en tryksag på ca. 25 sider. Materialet skal bruges til generel formidling af de informationer hoveddokumentet redegør for. Publikationen er grafisk bearbejdet så den er indbydende og samtidig en informativ kort udgave af hoveddokumentet. GoCards Der skal der satses bredt i markedsføringen, som skal henvende sig til en bred befolkningsgruppe. GO-CARD er et reklamebåret gratis postkort målrettet mod de urbane unge - en målgruppe der kan være svære at få i tale. GO-CARD stilles frem i biografer, cafeer, restauranter m.v. hvor brugerne frivilligt opsøger reklamebudskaberne. Postkortene er et medie med høj social accept og der bliver dagligt taget ca gratis postkort, som bliver brugt som postkort, dekoration, gavemærker mm. Postkortet tænkes med en visuel kraftfuld og smuk forside, der beskriver projektet. Formålet er at skabe interesse om Lisbjerg, og nå målgruppen af yngre familier, der påtænker at flytte ud af Århus, studerende og singler. Kampagnen kan målrettes 65 cafeer og biografer i Århus, eller der kan satses på landsdækkende kampagne dækkende 400 cafeer og biografer på landsplan. Arrangementer Byvandring Ved indstillingens Byrådsfremsendelse foreligger der en omfattende mængde materiale, der grafisk kan give et billede af den nye by. En udfordring ved formidlingen af denne type materiale er, at plan og kortmateriale samt skala og relationen til området, kan være vanskeligt at aflæse og forholde sig til rumligt. Der har været nævnt mange gange, at Lisbjerg er et byggeprojekt på bar mark, hvilket ikke gør det nemt at visualisere på selve området i den ubearbejdede muld, hvad byen kommer til at rumme på sigt. En vandring gennem området, som en del af både borgerinddragelsen men også markedsføringen kan skabe et forhold mellem tegningsmateriale og selve sitet. Side 8 af 9

9 Byggefelternes dimensioner markeret på terrænet, eksempler på byggeri-typer og referencefotos bringer tegningsmaterialet i menneskelig skala. Afstandsskilte, skilte med kommende vejnavne samt midlertidige markeringer på fladen ved overpløjede gravhøje kan kombineres med fortællinger om tidsperiode og hvilke folk, der boede her engang. De forskellige iscenesættelser kan opbygge en historie om byens fortid og fremtid, hvilket gør det nemmere at forestille sig stemninger, skala, og intentioner for byggeri, dimensioner og placeringer. 3D Bymodel På kommunens hjemmeside findes en digital bymodel over Århus VVP-Århus (Virtuel vurdering af planlægning). Hensigten med modellen er at give den enkelte borger mulighed for at studere såvel eksisterende byrum såvel som fremtidige byudviklingsområder. Modellen afbilleder bygningsvolumener i landskabet, samt relationen til nærmiljøet. Der er mulighed for at bevæge sig i skiftende skala i bymodellen, så der både er mulighed for at se den bymæssige planlægning i nærkontekst men også i relation til Århus midtby. Bymodellen skal både kunne bruges til almen oplysning til interesserede borgere, men også kunne fungere som et redskab i markedsføring og salg af de enkelte byggegrunde. Bymodellen udvides med Lisbjergplanerne. Møderække Der skal som hidtil arrangeres en møderække for følgegruppen, men der vil være basis for en mere dybdegående debat og udveksling af viden, holdninger og forslag til planlægningsprocessen, hvis møderækken kobles sammen med de ovennævnte hjemmesidefunktioner. Det er gennem møderækkerne, den nære dialog og den personlige kobling sker mellem borger og planlægningsgruppen, og derfor skal en møderække for den fremtidige etapeplanlægning fastlægges efter en tidsplan for den endelige godkendelse af kommuneplantillæg nr. 9 foreligger. Side 9 af 9

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Februar 2014 Regeringen Februar 2014 ARKITEKTURPOLITIK MENNESKER I CENTRUM kum.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING ARKITEKTUR FOR MENNESKER SIDE 6 1. MØDET MED ARKITEKTUREN

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

Kulturarven - et aktiv

Kulturarven - et aktiv Kulturarven - et aktiv Anbefalinger fra fire kulturarvskommuner KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA titel kulturarven - et aktiv anbefalinger fra fire kulturarvskommuner udgiver kulturarvsstyrelsen og realdania

Læs mere

SKÆRBÆK - PORTEN TIL RØMØ

SKÆRBÆK - PORTEN TIL RØMØ SKÆRBÆK - PROGRAM 2015-2019 OMRÅDEFORNYELSE i SKÆRBÆK OKTOBER 2014, rev. januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord 2 1. Områdebeskrivelse 3 Områdets afgrænsning, herunder bebyggelse m.v. Vision og fremtid

Læs mere

To verdener mødes. Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter. Miljøministeriet Realdania

To verdener mødes. Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter. Miljøministeriet Realdania To verdener mødes Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af

Læs mere

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE Århus Kommune 2004 Indhold Forord... 3 Sammendrag af Århusmodel for borgerinddragelse... 4 Baggrund for Århusmodel for borgerinddragelse... 8 Karakter og formål for borgerinddragelsen...

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

Bosætningsstrategi 2011-2013

Bosætningsstrategi 2011-2013 Bosætningsstrategi 2011-2013 Indhold Forord... 2 Fakta om tilflyttere... 3 Pejlemærke 1: Markedsføring... 4 Pejlemærke 2: Velkommen til Horsens Kommune... 6 Pejlemærke 3: Styrk og dyrk relationerne...

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Digital formidling af livet i og omkring Naturpark Randers Fjord, rekreativ infrastruktur og lokale frivillige Projektbeskrivelse til Nordea-fonden

Læs mere

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand www.vallensbaek.dk bpm@vallensbaek.dk T 4797 4000 Det hele menneske Vision for fremtidens boligby PLANSTRATEGI 2012 Vallensbæk det

Læs mere

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed Guide til mere trygge byer Byplanlægning, der skaber tryghed Byplanlægning, der skaber tryghed Indhold Forord 1 1. Tryghed og bymiljø 2 2. Anbefalinger til kriminalpræventiv byplanlægning 10 3. Organisering

Læs mere

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om.

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om. Planstrategi 2013 Forord Hermed præsenteres Skive Kommunes Planstrategi 2013. Byrådet har vedtaget at denne første behandling af den samlede kommuneplan efter kommunalreformen skal have fokus på helheder

Læs mere

Udvikling af. plankultur. 27 kommunale eksempler. Miljøministeriet Realdania

Udvikling af. plankultur. 27 kommunale eksempler. Miljøministeriet Realdania Udvikling af plankultur 27 kommunale eksempler Miljøministeriet Realdania Udvikling af plankultur 27 kommunale eksempler Udvikling af plankultur 27 kommunale eksempler Tekster: Eksempelkommunerne og Plan09

Læs mere

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen er den overordnede plan, hvor borgere, offentlige og private virksomheder, investorer og mange flere kan orientere sig

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN 2011. Hjørring Kommune. Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv

UDVIKLINGSPLAN 2011. Hjørring Kommune. Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv UDVIKLINGSPLAN 2011 Hjørring Kommune Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv 2 INDHOLD Billeder: Carl Hansen m.fl. Indledning s. 3 Fremtidsbillede s. 4 Fuld revision af Kommuneplanen i 2013 s.

Læs mere

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet.

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet. Notatark Sagsnr. 04.21.00-G01-2-14 Sagsbehandler Susanne Ernst 14.3.2014 Ansøgningsskema Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne Branding og bosætning i Hornsyld og Bråskov Formål Projektet skal

Læs mere

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i k v a l i t e t i b y u d v i k l i n g e n i n f r a s t r u k t u r o g b y m ø n s t e r d e t å b n e l a n d d e m o k r a t i p r o c e s s e r P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i Odder

Læs mere

indkaldelse af ideer og forslag

indkaldelse af ideer og forslag indkaldelse af ideer og forslag d e n n y e b y v e d e l e v RANDERSVEJ Elev perspektivareal forslag til udvidelse Djurslandmotorvejen Egå Engsø letbanestation I MIDTBY Baggrund Med dette hæfte fremlægger

Læs mere

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Indhold Side 2-3 Forord af af Kulturarvsstyrelsen Side 4-5 Forord af Realdania Side 6-13 Fælles anbefalinger Side 14-23 Halsnæs Kommune Side

Læs mere

SUBEXPO2009 EN INTERNATIONAL BYUDSTILLING. futurefarmers used by permission

SUBEXPO2009 EN INTERNATIONAL BYUDSTILLING. futurefarmers used by permission SUBEXPO2009 EN INTERNATIONAL BYUDSTILLING futurefarmers used by permission ALLE TALER OM VEJRET SubExpo2009 er en udstilling, der sætter fokus på individets adfærd i en globaliseret verden, hvor problemer

Læs mere

Aalborg Universitet. Ny by ved Store Rørbæk Vestergaard, Hedvig; Ærø, Thorkild; Lyduch, Andreas. Publication date: 2006

Aalborg Universitet. Ny by ved Store Rørbæk Vestergaard, Hedvig; Ærø, Thorkild; Lyduch, Andreas. Publication date: 2006 Aalborg Universitet Ny by ved Store Rørbæk Vestergaard, Hedvig; Ærø, Thorkild; Lyduch, Andreas Publication date: 2006 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Denne rapport er udarbejdet af Vesthimmerlands Kommune og Dansk

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur www.skive.dk Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune er opdelt i 5 hæfter og 1 bilagshæfte: Hæfte 1: Hovedstruktur Hæfte 2: Skive

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

NY VISION FOR BORDING

NY VISION FOR BORDING NY VISION FOR BORDING EKSPERTERNES TRE VISIONSFORSLAG ER BLEVET TIL ÉT SAMLET VISIONSOPL ÆG FOR BORDING. OPL ÆG TIL BORGERMØDET D. 12.08.2012 2 INDHOLD INDLEDNING V. HAUSENBERG s. 03 Hvad ligger til grund

Læs mere

SPIRERIET I NYKØBING FALSTER

SPIRERIET I NYKØBING FALSTER SPIRERIET I NYKØBING FALSTER Spireriet i Nykøbing Falster Udarbejdet af Kuben Management A/S i samarbejde med GivRum for Guldborgsund Kommune Guldborgsund Kommune Rådhuset Parkvej 37 4800 Nykøbing F Projektleder

Læs mere

Mulighed for midlertidige anvendelser

Mulighed for midlertidige anvendelser INDHOLD Sammenfatning... 3 Indledning... 3 Kommissorium og projektgruppens sammensætning... 4 Metode... 4 Hvad er midlertidige anvendelser?... 5 Hvordan arbejdes der med midlertidighed i kommunen?... 5

Læs mere