Notat Bilag 5. Planlægning og Byggeri. Den Markedsføringsforslag for Lisbjerg første etape

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat Bilag 5. Planlægning og Byggeri. Den 01.10 2009. Markedsføringsforslag for Lisbjerg første etape"

Transkript

1 Notat Bilag 5 Den Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune Markedsføringsforslag for Lisbjerg første etape Ved fremsendelsen af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 for Lisbjerg første etape til Byrådet, og nærværende igangsættelse af byggegrundsalg, er Lisbjergs markedsføring mere aktuel end nogensinde. Lisbjerg ændrer sin profil radikalt over de næste årtier arkitektonisk, befolkningsmæssigt, i omfanget af tilbud til beboerne, landskabsmæssigt mm. Fra at være en landsby med ca indbyggere, skal Lisbjerg om ca. 25 år rumme forskellige indbyggere, handlende, besøgende og erhvervsfolk. Markedsføringen af Lisbjerg skal være en løbende proces og skal iværksættes i forskellige skala fra hjemmeside til international udbudt konkurrence om en landskabspark. Der skal bygges ny by på bar mark, og skabes en interesse for at investere, bo og arbejde i Lisbjerg. Da byen skal være repræsenteret af alle aldersklasser og faggrupper, skal der satses bredt i markedsføringen af den nye by. Kommuneplanafdelingen Kalkværksvej Århus C Sagsnr.: Journalnr.: Sagsbeh.: Ninna Møller Telefon: Direkte: Telefax: E-post: Direkte: Der er mange mål med markedsføringen/brandingen af den nye by. Der er fx ønske om at opnå et effektivt og økonomisk gunstigt grundsalg, men samtidigt et ligeså vigtigt mål om, at beboere i Lisbjerg og de fremtidige indbyggere kan knytte et identitetsforhold til den by. Det er vigtigt, at der på overordnet plan, skabes et overblik over byens ressourcer og potentialer, så markedsføringen af den nye by bliver målrettet og givende. Markedsføringen skal danne grundlag for en bymæssig identitet, som byens borgere kan relatere sig til samt udmønte sig i en højere erhvervsprofil og et gunstigt grundsalg, der tiltrækker spændende investorer til området.

2 Værdisæt Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 for Lisbjerg første etape er baseret på et værdisæt, der fungerer som et fundament for planlægningen af den nye by. Værdierne skal ligeledes integreres i forbindelse med markedsføringen af den nye by, som et redskab til at kvalitetskontrollere og sikre en høj by og erhvervsmæssig standard i det nye Lisbjerg. Værdierne omfatter bæredygtighed, tilgængelighed, mangfoldighed, naturog landskabskvalitet, historisk forankring, arkitektonisk kvalitet og borgerinddragelse. Der er basis for stor interesse for byudviklingsområdet. I forslag til Kommuneplan 09 beskrives Lisbjerg som en pionerby for udviklingen af de helt nye byer, og der i fremtiden vil trækkes på erfaringer fra Lisbjerg. Borgerinddragelse og markedsføring Som beskrevet forslag til Kommuneplantillæg nr. 9, er borgerinddragelsen et vigtigt redskab til planlægningen af den nye by ved Lisbjerg. Planen er blandt andet blevet til på baggrund af en bred demokratisk proces, hvor beboerne i Lisbjerg har haft mulighed for at påvirke planlægningen. Både i forbindelse med realisering af planen og det efterfølgende hverdagsliv i området, skal der arbejdes med borgerinddragelse, eksempelvis ved inddragelse i planprocesser eller ved etablering af nye, faste samarbejdspartnere i området, etablering af et informationscenter m.v. (Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 for Lisbjerg første etape) Når planen fremlægges til offentlig høring i 8 uger, ønskes der fra nuværende beboere, repræsentanter fra det nye og gamle Lisbjergs erhverv og andre interesserede borgere forslag, til markedsføring af Lisbjerg. Der ønskes et bredspektret billede over mulige markedsføringstiltag for byen og gerne et nyt fokus fra borgerens side over nye utraditionelle tiltag. Efter endt høring, vil forslagene på lige fod med øvrige indkomne forslag og bemærkninger blive evalueret og sammenfattet i det endelige materiale til politisk godkendelse. Der er gjort overvejelser om, hvilke markedsføringsmæssige tiltag, der kan iværksættes på kort og lang sigt. Herunder listes de forskellige tiltag punktvis. Det er hensigten, at der efter nærværende borgerinddragelsesproces, ved fremlæggelse af den detaljerede Dispositionsplan kan føjes flere punkter til listen. Forslag til konkrete markedsføringstiltag Ekstern konsulentbistand Der bør engageres professionel ekstern bistand til marketingsstrategi og branding af den nye by. Side 2 af 9

3 Branding betegnes som en handlingsplan, der har til hensigt at give byens borgere, erhvervsdrivende og besøgende en fælles bevidsthed omkring byen og dens udvikling. Branding skaber identitet og dermed tilhørsforhold og tiltro og skal ikke forveksles med almindelig reklame. I branding er der fokus på målgrupper og interessenter - udadrettet skal brandingen af byen tiltrække nye investorer og borgere. Indadtil, for borgeren eller den besøgende, skal der skabes billeder af de værdier byen repræsenterer eller vil repræsentere. Udfordringen i brandingen af den nye by i Lisbjerg er, at der skal skabes en historie omkring den nye by. Der foreligger en unik mulighed for at definere hvad byen skal være, hvilke ressourcer der skal anspores i fremtiden og hvad der er af potentialer i den nye by. Der er formuleret en ambition i kommuneplantillæg nr. 9 om, at Lisbjerg skal være en tæt by, og bredt repræsenteret befolkningsmæssigt. De stedlige kvaliteter såsom natur, terræn, beliggenhed, infrastruktur og stedets historie er grundlaget for, at fremtidige beboere og erhvervsdrivende kan forholde sig til og identificere sig med området. Hvordan denne historie og værdisættet skal formidles og implementeres i markedsføringen/brandingen, skal defineres i samarbejde med ekstern professionel assistance. Gennem arbejdet med den overordnede og detaljerede dispositionsplan, har der været tilknyttet eksterne konsulenter. Materialet er omfattende og sammensat af forskellige aktører og derfor også visuelt usammenhængende. Ved markedsføring og branding af en ny by, skal der fremstilles præsentationsmateriale, der kan formidle byens værdier til et bredt befolkningsudsnit - potentielle byggegrundsopkøbere, lokale erhvervsdrivende og den enkelte borger. Konsulentaftalen skal bestå i udvikling og implementering af en handlingsplan for, hvordan Lisbjerg eksponeres forud for grundsalg af første etape. Byggegrunde Med Budgetforlig 2008, bilag 2 om Bæredygtigt Århus og ambitionen om, at Århus Kommune som bysamfund skal være CO2-neutral inden for tidshorisonten for det fremlagte forslag til Planstrategi 2008 skal der tænkes innovativt med hensyn til opførelsen af bæredygtigt byggeri i den nærværende byplanlægning. Ved satsning udover de vante rammer i markedsførings- og planlægningsøjemed, er der grundlag for positiv omtale og et solidt grundlag for turisme og interesse i området med et langsigtet perspektiv. Processen for at imødekomme Århus Kommunes klimamålsætning kan opnås ved udvalgte byggegrunde i Lisbjerg via lokalplanlægningen reserveres for aktuelle mærkesager Side 3 af 9

4 bæredygtige materialer, solcelleanlæg, nytænkende boligformer etc. På baggrund af mediedækkede konkurrencer, indbydes innovative planlæggere, arkitekter, bygherrer og studerende til at give bud på pilotprojekter indenfor en række indsatsområder. Lisbjerg betegnes i Kommuneplan 2009 som eksempelprojekt for den fremtidige byvækst. Den nye by bør derfor kunne fremvise fremtidens boligformer, innovativ arkitektur, nytænkende bæredygtighedsløsninger mm. Argumentationen for at gennemføre sådanne pilotprojekter er, at Lisbjerg skal blive et innovations-centrum. Byen skal på Århus Kommunes vegne benchmarke sig internationalt fx i forhold til bæredygtighed, materialevalg, nytænkning af boligformer, nye byggekoncepter mm. Hele processen tilsigtes at skulle generere presseomtale og ikke mindst værdifulde mindemærker og nytilførte kvaliteter i den nye by. Et eksempel på et sådant projekt, er Europan konkurrencen. På et ca. 1 hektar boligbyggefelt i Lisbjerg er der formuleret et konkurrenceprogram hvor Århus Kommune ønsker innovative bud på energieffektivt byggeri af høj arkitektonisk klasse, der kan blive et inspirationsprojekt i den nye by. Konkurrencen finansieres af den afsatte bæredygtighedspulje under Århus Kommunes Klimaplan Der kan læses mere om konkurrencen, tidsplan mm. på Konkurrence om Landskabspark De grønne arealer bliver på sigt et vigtigt varemærke for Lisbjerg by. Der bliver lagt stort vægt på, at en høj og tæt bebyggelsesplan skal spille sammen med nærhed og høj tilgængelighed til grønne områder. Med en central placering i første etape af den nye by, kommer Landskabsparken, til at repræsentere en af de vigtige herlighedsværdier den nye by. Den 20 ha. store bypark skal højne kvaliteten af den omkringliggende jord, og dermed byggefelternes værdi. Det er af stor vigtighed for hele byudviklingsprojektet, at en konkurrence igangsættes hurtigst muligt, så Landskabsparken kan indgå som en central del af markedsføringsstrategien for den nye by. Der vil være potentiale for stor mediedækning både i fagblade og den øvrige presse og Landskabsparken skal igangsættes med en konkurrence umiddelbart efter dispositionsplanens endelige godkendelse i Byrådet. Sideløbende med grundsalg af byggefelterne, bør der være mediedækning og information om arbejdet med Landskabsparken. Hjemmeside En hjemmeside for Lisbjerg by, skal være et grundlæggende redskab i både markedsføringen og formidlingen af den nye by. En hjemmeside bidrager med udveksling af vigtig information til og mellem byens borgere. Side 4 af 9

5 Aktuelt planlægningsmateriale vedrørende Lisbjerg kan posteres på hjemmesiden - fra Århus Kommunes status på planlægningsarbejdet til faktisk byggeri vist på WebCam. I forbindelse med borgerinddragelse i planlægningsprocessen, kan en hjemmeside være et nyttigt redskab. Hjemmesiden kan eksponere opdateringer i planlægningsprocessen, informationer om aktiviteter, fremme dialog og dermed fungere som et bindeled mellem borgere i byen. Lisbjergs udvikling er unik, idet den vokser fra at være et lille landsbysamfund til at være en stor by med indbyggere. I processen skal der fokuseres på historier og beretninger, som borgere, erhvervsdrivende og andre interesserede kan forholde sig til. Historierne skal beskrive byen nu og i fremtiden. Således bygger man sammen med opførelsen af den nye by, ikke blot nye huse, men knytter en fortælling og en historie til Lisbjerg. En hjemmeside kan styrke arbejdet med borgerinddragelsen, da der kan skabes mulighed for på mere uformel vis, at indgå i dialogen om byen. Således er der basis for idéudveksling og et øget sammenhold. En hjemmeside har store anvendelsesmuligheder, og et eksempel på en bydel, der har anvendt hjemmeside er Århus vest: Hjemmesiden er et rigtigt godt eksempel på, at kunne skabe netværk og en positiv historie om byen. Møder med følgegruppen kan på uformel vis planlægges via hjemmesiden, ligesom der kan samles op på projektets faser. Hjemmesiden kan indeholde en substantiel mængde ny information vedrørende den hidtidige samt information om den aktuelle planlægning. Erfaringerne fra den hidtidige planlægningsproces har vist, at informationsudvekslingen mellem myndighed og borger ikke har været tilstrækkelig. På den ene side findes en stor mængde frisk viden om planlægningen, som først videreformidles i endelig form i publikationer. En hjemmeside vil kunne formidle viden løbende, og være et uformelt bindeled mellem borgeren og kommunen. Udveksling af viden, spørgsmål og opdateringer i processen, vil kunne ske gradvist, hvilket fordrer en større forståelse for planlægningsprocessen samt det deciderede projekt. Temakort over byen på Lisbjergs hjemmeside. På Lisbjergs hjemmeside kan oprettes en funktion, der afbilleder Lisbjerg byudviklingsområdet på et kort. Når man bevæger cursoren henover kortet, kan man aktivere fx bydele, byggegrunde, Landskabsparken eller bygaden. Når de enkelte elementer af kortet aktiveres vil dialogbokse med information om byen og planlægningen komme frem på skærmen. En letlæselig, uformel og visuel stærk grafik vil kunne involvere de helt unge beboere og interesserede i planlægningen og informationsarbejdet om den nye by. Side 5 af 9

6 Temakortet udarbejdes i sammenhæng med hjemmesiden og skal kunne bruges til almen oplysning for interesserede borgere, men også kunne fungere som et redskab i markedsføring og salg af de enkelte byggegrunde. Infocenter i/om Lisbjerg Infocentret i/om Lisbjerg placeres på den nye skole og er en aktivitet, der skal iværksættes tidligt i markedsførings-forløbet. Et infocenter skal visuelt og tekstmæssigt formidle planlægnings- og byggeprocessen, og vil være et fortløbende projekt tilknyttet markedsføringen gennem hele processen. Skolen modtog de første elever til skoleårets start 2008/2009, og vil i første etape huse 150 elever samt en gruppe børnehavebørn. Skolens funktionsopdeling er meget fleksibel, og det er intentionen, at nederste niveau, skal kunne fungere som et multirum, hvor ikke-skole relaterede aktiviteter kan finde sted. Der er reelt plads til 400 elever på den nye skole, og indtil området er fuldt udbygget, vil det være oplagt, at bruge skolens lokaler til en udstilling af projektets faser koordineret med byens hjemmeside. Infocentret skal tænkes til fremtidige og nuværende beboere, investorer og generelt interesserede og skal kunne kombineres med arrangementer, foredrag etc. Stedet vil fungere som et informationscenter om Lisbjerg By, områdets udvikling og den relaterede planlægning. Et infocenter vil ideelt kunne danne rammen om borgerinddragelses initiativer, borgermøder samt arrangementer der vedrører følgegruppen. Arkæologi-kunstruten Kunst i Landskabet Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 fokuserer på den nære relation til det eksisterende miljø og områdets historie. En meget vigtig kilde til at aflæse Lisbjergs historie, er de adskillige gravhøje og fundsteder i planlægningsområdet. Gravhøjene er i dag overpløjede, men det har været et vigtigt træk i planlægningen, at de bliver reetableret eller markeret på deres oprindelige placeringer. Gravhøjene og fundstederne vidner om Lisbjergs betydning historisk, og er en vigtig brik i en fortælling om byens identitet og betydning. Der kan etableres en rute gennem området, der fortæller en historie om Lisbjergs historie. Gravhøjene og fundstederne markeres eller fortolkes af lokale Århus/Lisbjerg-kunstnere, fortællinger informerer om stedets historiske betydning samt hvad der oprindelig har været placeret de enkelte steder. Marguerit-ruten i det danske landskab fortolkes til en Arkæologi-kunstrute, og skal på sigt bugte sig gennem de tre etaper, og koble hele området sammen. I forbindelse med Byplanidékonkurrencen (2002), om et nyt byområde i Lisbjerg, foreslog Transform et koncept Lovers Lane, en udbygning og forlængelse af stinettet i den eksisterende Lisbjerg Skov. Som beskrevet i konkurrencebesvarelsen skal der: anlægges et stiforløb gennem hele den nye bebyggelse på Lisbjerg Bakke. Stien er et rekreativt for- Side 6 af 9

7 løb der knytter landskaber sammen i bevægelsen, skjuler og fremviser den fantastiske udsigt På sigt skal de tre planlægningsetaper knyttes sammen af kunstgravhøjruterne. Tiltaget vil omfatte kontakt til og etablering af en lokal, bredt repræsenteret kunstnersammenslutning. Efterfølgende kan der tages kontakt til fx AroS og Moesgaard, der kan have en interesse i at have en udstilling i landskabet. Udstillinger I maj 2005 åbnede Moesgård en udstilling om Vikingernes Aros, omhandlende Lisbjergs rolle i vikingetiden. Særlige udstillinger med temaer om Lisbjerg iværksættes løbende og arrangementerne kan fx realiseres i samarbejde med fx Moesgård, AroS, Arkitektskolen, biblioteker, skoler, virksomheder etc. Præsentationsmateriale Oplysnings- og salgsmateriale i forskellige formater skal udarbejdes. Det er vigtigt, at der er en sammenhæng i det visuelle udtryk, og det skal fremgå af det grafiske, at der er tale om en Lisbjerg-tryksag uanset omfang og format. Grafik og udformning skal ske i forlængelse af branding af området så der opnås et ensartet udtryk hvilket er repræsentativt for området. Presse Den lokale presse skal løbende inddrages som hidtil i etapeplanlægningen, med orientering om møder med følgegruppen. Artikler kan publiceres på Lisbjerg-hjemmesiden. Århus Stiftstidende har tidligere haft et tema om Byen på bakken Der skal tænkes nye vinkler på den nye bys historier, det kunne fx temaer om: Byens grønne profil, bæredygtighed/klima, international konkurrence om Landskabsparken, innovativt byggeri, vand i byen og arkæologiske spor reetablering af gravhøje og fundsteder. Arkitektskolerne Der lægges op til at der arbejdes med problemstillinger eller udviklingsområder i forbindelse med dispositionsområdet. I forbindelse med semesterstart 2008 på Arkitektskolen i Århus, var der etableret et samarbejde mellem instituttet og en række interessenter herunder bl.a. Tækker, Byggeriets Innovation, Århus Kommune m.fl. Samarbejdet tog udgangspunkt i en semesteropgave om byudvikling ved Elev, og gav løsningsforslag til byudviklingen i området. Lignende projektsamarbejder kan fungere som forløber til udskrivelsen af konkurrencer i Lisbjerg. Side 7 af 9

8 Borgerinddragelse Der bør satses på, at omfanget af borgerinddragelsen kan bidrage positivt markedsføringsmæssigt. Ved løbende at inddrage borgerne i faser af planlægningen opnås et tilhørsforhold til byen såvel som planlægningen. Hjemmeside, infocenter, vandreture og møder i følgegrupper vil bidrage til et velfungerende og udbytterigt samarbejde mellem kommunen og borgeren. Positiv omtale vil spredes til borgernes netværk og således udgøre en lille væsentlig brik i den generelle markedsføring. Pixi Den resumerede udgave af Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 for Lisbjerg første etape er en tryksag på ca. 25 sider. Materialet skal bruges til generel formidling af de informationer hoveddokumentet redegør for. Publikationen er grafisk bearbejdet så den er indbydende og samtidig en informativ kort udgave af hoveddokumentet. GoCards Der skal der satses bredt i markedsføringen, som skal henvende sig til en bred befolkningsgruppe. GO-CARD er et reklamebåret gratis postkort målrettet mod de urbane unge - en målgruppe der kan være svære at få i tale. GO-CARD stilles frem i biografer, cafeer, restauranter m.v. hvor brugerne frivilligt opsøger reklamebudskaberne. Postkortene er et medie med høj social accept og der bliver dagligt taget ca gratis postkort, som bliver brugt som postkort, dekoration, gavemærker mm. Postkortet tænkes med en visuel kraftfuld og smuk forside, der beskriver projektet. Formålet er at skabe interesse om Lisbjerg, og nå målgruppen af yngre familier, der påtænker at flytte ud af Århus, studerende og singler. Kampagnen kan målrettes 65 cafeer og biografer i Århus, eller der kan satses på landsdækkende kampagne dækkende 400 cafeer og biografer på landsplan. Arrangementer Byvandring Ved indstillingens Byrådsfremsendelse foreligger der en omfattende mængde materiale, der grafisk kan give et billede af den nye by. En udfordring ved formidlingen af denne type materiale er, at plan og kortmateriale samt skala og relationen til området, kan være vanskeligt at aflæse og forholde sig til rumligt. Der har været nævnt mange gange, at Lisbjerg er et byggeprojekt på bar mark, hvilket ikke gør det nemt at visualisere på selve området i den ubearbejdede muld, hvad byen kommer til at rumme på sigt. En vandring gennem området, som en del af både borgerinddragelsen men også markedsføringen kan skabe et forhold mellem tegningsmateriale og selve sitet. Side 8 af 9

9 Byggefelternes dimensioner markeret på terrænet, eksempler på byggeri-typer og referencefotos bringer tegningsmaterialet i menneskelig skala. Afstandsskilte, skilte med kommende vejnavne samt midlertidige markeringer på fladen ved overpløjede gravhøje kan kombineres med fortællinger om tidsperiode og hvilke folk, der boede her engang. De forskellige iscenesættelser kan opbygge en historie om byens fortid og fremtid, hvilket gør det nemmere at forestille sig stemninger, skala, og intentioner for byggeri, dimensioner og placeringer. 3D Bymodel På kommunens hjemmeside findes en digital bymodel over Århus VVP-Århus (Virtuel vurdering af planlægning). Hensigten med modellen er at give den enkelte borger mulighed for at studere såvel eksisterende byrum såvel som fremtidige byudviklingsområder. Modellen afbilleder bygningsvolumener i landskabet, samt relationen til nærmiljøet. Der er mulighed for at bevæge sig i skiftende skala i bymodellen, så der både er mulighed for at se den bymæssige planlægning i nærkontekst men også i relation til Århus midtby. Bymodellen skal både kunne bruges til almen oplysning til interesserede borgere, men også kunne fungere som et redskab i markedsføring og salg af de enkelte byggegrunde. Bymodellen udvides med Lisbjergplanerne. Møderække Der skal som hidtil arrangeres en møderække for følgegruppen, men der vil være basis for en mere dybdegående debat og udveksling af viden, holdninger og forslag til planlægningsprocessen, hvis møderækken kobles sammen med de ovennævnte hjemmesidefunktioner. Det er gennem møderækkerne, den nære dialog og den personlige kobling sker mellem borger og planlægningsgruppen, og derfor skal en møderække for den fremtidige etapeplanlægning fastlægges efter en tidsplan for den endelige godkendelse af kommuneplantillæg nr. 9 foreligger. Side 9 af 9

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København

Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København Projektleder Marc Jørgensen www.kk.dk Side 1 Side 2 / Side 3 / Side 4 / Udfordringen! > Hvilke processer er centrale for at indfri visionerne? > Hvordan

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING 1. TMU 66/2006 J.nr. 639.0029/05 Billige boliger INDSTILLING OG BESLUTNING På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 15. december 2005 om, at der over en femårig periode, bygges 5.000 boliger

Læs mere

Plan09 og plankulturen til debat!

Plan09 og plankulturen til debat! Plan09 og plankulturen til debat! På programmet Plan09 og Fornyelse af planlægningen Hvad er plankultur? Værdier og kompetencer Eksempler Redskaber til udvikling af den lokale plankultur Et første bud

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kolding, den 10. november 2014 KEN BAGGRUND Dette notat er udarbejdet i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af kandidater til stillingen

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 23 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Anne-Line Møller Sutcliffe Sagsnr: 2011-2168 Forslag

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

Ring-stier i Hillerød

Ring-stier i Hillerød Byringen Søringen Naturringen Ring-stier i Hillerød Strategiprogram Marts 2012 Strategiprogrammet er udarbejdet som et samarbejde mellem: Hillerød Kommune & RUM by & landskab Nærværende strategiprogram

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Den gode proces Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Vejen til den gode proces Klimatruslen og usikkerhed om den fremtidige forsyningssikkerhed

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum 26/6/2015 2/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Vinge Centrum 4 3. Etaper 4 4. Udbudsproces 5 4.1 Investorudbudsprocessen

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Miljøvurdering Af forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 for Lisbjerg første etape

Miljøvurdering Af forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 for Lisbjerg første etape Bilag 3 Miljøvurdering Af forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 for Lisbjerg første etape 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Resume side 4 3. Beskrivelse af forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

Byggeri med visioner

Byggeri med visioner Byggeri med visioner Nøgletal 2005-2006 Kroner Resultat Egenkapital Balancesum* Soliditetsgrad 2005 29.480.813 41.965.182 351.857.585 11,9 % 2006 64.594.083 120.541.377 557.160.152 21,6 % *Balancesumsbegrebet

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig service 310.000 etagemeter

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 81 Århus C Tlf. 894 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. april via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.:

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

REDSKABER TIL KOMMUNAL ARKITEKTURPOLITIK VISIONER FOR

REDSKABER TIL KOMMUNAL ARKITEKTURPOLITIK VISIONER FOR RKITEKTUREN REDSKABER TIL KOMMUNAL ARKITEKTURPOLITIK VISIONER FOR 2 FORORD FORORD 3 AF KULTUR- MINISTER Carina Christensen FOR- ORD VI SKAL TURDE TÆNKE VISIONÆRT Siden udgivelsen af den nationale arkitekturpolitik

Læs mere

Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER

Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER Kommunikationsstrategi for Region Hovedstadens større byggeprojekter Formålet med en fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. februar 2007 Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Århus Kommune

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Formålet med nærværende opgave er at skabe både formidling af tilgængelighed og tilgængelig formidling ved at:

Formålet med nærværende opgave er at skabe både formidling af tilgængelighed og tilgængelig formidling ved at: Teknik & Miljø Plan Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 plan@viborg.dk Tilgængelighed i historiske bykerner - nye veje til Viborgs kulturarv Dato: 10. februar 2014 Tilbudsindhentning Viborg Kommune

Læs mere

Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv

Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv 10. februar 2014/rev. 17. februar 2014/ rev. 4. marts 2014 Formidlingsopgave Baggrundsnotat Indhold 1. Indledning 4 2. Baggrund 5 3.

Læs mere

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup BIT-House Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup Morten Bøgebjerg motb@r-m.com Disposition 1 2 3 4 5 Konceptet for Datamuseet & BIT-House Ballerup nu og i fremtiden En del af kommunens planer

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Udkast pr. 14. feb. 2012. Bygherrevejledning. Værktøj til en bæredygtig byudvikling. Miljø/sundhed. Social/kultur. Erhverv/økonomi

Udkast pr. 14. feb. 2012. Bygherrevejledning. Værktøj til en bæredygtig byudvikling. Miljø/sundhed. Social/kultur. Erhverv/økonomi Udkast pr. 1. feb. 20 Bygherrevejledning Værktøj til en bæredygtig byudvikling Social/kultur 3 5 Miljø/sundhed 2 1 Erhverv/økonomi 2 Udkast Udkast Introduktion til vejledningen Invitation til samarbejde

Læs mere

REALISERING 1 REALISERING

REALISERING 1 REALISERING ERHVERVSKORRIDOREN - SILKEBORG KOMMUNE REALISERING ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 REALISERING Nedenstående anbefalinger er baseret

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. november 2013 for Aarhus Kommune i forlængelse af Kommuneplan 2013. Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume

Læs mere

HVORDAN SKAL VI BO I FREMTIDEN?

HVORDAN SKAL VI BO I FREMTIDEN? 5. og 6. september 2014 i Bella Center HVORDAN SKAL VI BO I FREMTIDEN? Mød 1.500 beslutningstagere fra alle landets almene boligorganisationer på Danmarks største messe for almene boliger. Over 50 udstillere

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

BIBLIOTEKET KAN. Fortællinger og værktøjer der styrker bibliotekets visuelle kommunikation i Region Sjælland & Bornholm

BIBLIOTEKET KAN. Fortællinger og værktøjer der styrker bibliotekets visuelle kommunikation i Region Sjælland & Bornholm BIBLIOTEKET KAN Fortællinger og værktøjer der styrker bibliotekets visuelle kommunikation i Region Sjælland & Bornholm Forår 2013 UiWE Roskildebibliotekerne Biblioteker under udvikling 2 Velkommen UDVEKSLING

Læs mere

Dialogbaseret borgerkommunikation

Dialogbaseret borgerkommunikation Dialogbaseret borgerkommunikation SmartCityDK Projektprogram 2 Energirigtig byggeri Frederikshavn Kommune Landsbymodellen 1:1 SmartCityDK Projektprogram 2 Energirigtig byggeri vil via samarbejde, viden

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Aktive Byrum Projektstatus 2012

Aktive Byrum Projektstatus 2012 Aktive Byrum Projektstatus 2012 Indhold KMØ ramme Indsatsområde og mål Målgruppe Delprojekter Organisering Mobile faciliteter Kunstneriske indgreb Tidsplan 2013-15 Det aktive byrum 2012 Fagligt netværk

Læs mere

gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled

gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 er fremlagt i perioden 05.03.203 til 07.05.203. Har du indsigelser eller ændringsforslag

Læs mere

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller 13. marts 2012 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 E: info@stedet-taeller.dk Baggrund www.stedet-taeller.dk Stedet Tæller

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 til 4.O.02 - Rehabiliteringscenter, Munkebo September 2014 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Disposition De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Fra udsat boligområde til attraktiv bydel hvordan? Historien lys og luft. Livet bag voldene 2400 almene boliger og 32 blokke Opført

Læs mere

Offentligt/privat samarbejde om et stort byudviklingsprojekt. Skagafjördur den 15. juni 2011 / Peter Frost

Offentligt/privat samarbejde om et stort byudviklingsprojekt. Skagafjördur den 15. juni 2011 / Peter Frost Offentligt/privat samarbejde om et stort byudviklingsprojekt Søndre Havn 15 ha Stationsområdet 6 ha Collstrop 3 ha Boliger: 152.000 kvm Erhverv: 118.000 kvm Detail: 22.000 kvm Kultur: 15.000 kvm Offentlig

Læs mere

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. maj 2014 Valg af placering af stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby i henhold til Kommuneplan 2013. 1. Resumé I forbindelse

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur

Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur I kan blive aktive medspillere og være med til at sætte dagsordenen for fremtidens idrætshaller. Søg om at blive Fyrtårn eller

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Indstilling. Aktivt medborgerskab. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 26.

Indstilling. Aktivt medborgerskab. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 26. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 26. september 2013 Aktivt medborgerskab Indstillingen indeholder forslag til styrkelse af aktivt medborgerskab ved at nedsætte et medborgerskabsudvalg

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune Notat Bilag: Kommissorium 1.0 Den 30. januar 2014 Kommissorium for Medborgerskabsudvalget Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Baggrund Byrådet vedtog 6. november 2013 at nedsætte et Medborgerskabsudvalg

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 11-06-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Dagsorden Under punkt 1 deltager vidensbydirektør Caroline Arends Tirsdag den 11. juni 2013 kl.

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Kommunikationsstrategien

Kommunikationsstrategien Kommunikationsstrategi April 2010 Journalnr. 10/11870 Kontaktperson Ole Bjarke Nielsen Udmøntning af kommunikationsstrategien Værdierne for kommunikationsstrategien kan læses i den politisk vedtagne Syddjurs

Læs mere

Den 6. april 2006 Århus Kommune

Den 6. april 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. april 2006 Århus Kommune Ledelsessekretariat Borgmesterens Afdeling Initiativer der skal styrke forståelsen for respekt, dialog

Læs mere

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune Ministeren for Børn og Undervisning Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Den 17. september 2012 Aarhus Kommune Ansøgning om dispensation vedrørende delvis fravalg

Læs mere

NærHeden Fremtidens forstad

NærHeden Fremtidens forstad Mellem Høje-Taastrup Kommune og Realdania By A/S (CVR-nr. 30 81 32 51) er der indgået følgende Partnerskabskabsaftale om byudvikling af NærHeden Fremtidens forstad Aftalens formål Høje-Taastrup Kommune

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark I MIDTEN AF DANMARK E20 Erhvervspark VELKOMMEN TIL E 20 ERHVERVSPARK E20 Erhvervspark udvikles til de fremsynede virksomheder, som vil eksponeres optimalt og lever af at være tættest på de største talenter,

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Medieinformation 2010 GO-CARD

Medieinformation 2010 GO-CARD Medieinformation 2010 GO-CARD KONCEPT GO-CARD er reklame på gratis postkort, som er målrettet unge trendsættere. GO-CARD postkort er et velegnet medie til kulturelle og humanitære budskaber samt virksomheder

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Nye tider nye roller

Nye tider nye roller Mellemby Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer Et pilotprojekt med Landdistrikternes Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk. Projektets formål er at understøtte

Læs mere

Velkommen til Anebjergspillet

Velkommen til Anebjergspillet Velkommen til Anebjergspillet Bo Riis Duun Arkitekt MAA GBL Gruppen for by & landskabsplanlægning aps, Kolding Formål med spillet: at omsætte planstrategiens visioner til virkelighed at skabe en ny form

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere