Notat Bilag 5. Planlægning og Byggeri. Den Markedsføringsforslag for Lisbjerg første etape

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat Bilag 5. Planlægning og Byggeri. Den 01.10 2009. Markedsføringsforslag for Lisbjerg første etape"

Transkript

1 Notat Bilag 5 Den Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune Markedsføringsforslag for Lisbjerg første etape Ved fremsendelsen af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 for Lisbjerg første etape til Byrådet, og nærværende igangsættelse af byggegrundsalg, er Lisbjergs markedsføring mere aktuel end nogensinde. Lisbjerg ændrer sin profil radikalt over de næste årtier arkitektonisk, befolkningsmæssigt, i omfanget af tilbud til beboerne, landskabsmæssigt mm. Fra at være en landsby med ca indbyggere, skal Lisbjerg om ca. 25 år rumme forskellige indbyggere, handlende, besøgende og erhvervsfolk. Markedsføringen af Lisbjerg skal være en løbende proces og skal iværksættes i forskellige skala fra hjemmeside til international udbudt konkurrence om en landskabspark. Der skal bygges ny by på bar mark, og skabes en interesse for at investere, bo og arbejde i Lisbjerg. Da byen skal være repræsenteret af alle aldersklasser og faggrupper, skal der satses bredt i markedsføringen af den nye by. Kommuneplanafdelingen Kalkværksvej Århus C Sagsnr.: Journalnr.: Sagsbeh.: Ninna Møller Telefon: Direkte: Telefax: E-post: Direkte: Der er mange mål med markedsføringen/brandingen af den nye by. Der er fx ønske om at opnå et effektivt og økonomisk gunstigt grundsalg, men samtidigt et ligeså vigtigt mål om, at beboere i Lisbjerg og de fremtidige indbyggere kan knytte et identitetsforhold til den by. Det er vigtigt, at der på overordnet plan, skabes et overblik over byens ressourcer og potentialer, så markedsføringen af den nye by bliver målrettet og givende. Markedsføringen skal danne grundlag for en bymæssig identitet, som byens borgere kan relatere sig til samt udmønte sig i en højere erhvervsprofil og et gunstigt grundsalg, der tiltrækker spændende investorer til området.

2 Værdisæt Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 for Lisbjerg første etape er baseret på et værdisæt, der fungerer som et fundament for planlægningen af den nye by. Værdierne skal ligeledes integreres i forbindelse med markedsføringen af den nye by, som et redskab til at kvalitetskontrollere og sikre en høj by og erhvervsmæssig standard i det nye Lisbjerg. Værdierne omfatter bæredygtighed, tilgængelighed, mangfoldighed, naturog landskabskvalitet, historisk forankring, arkitektonisk kvalitet og borgerinddragelse. Der er basis for stor interesse for byudviklingsområdet. I forslag til Kommuneplan 09 beskrives Lisbjerg som en pionerby for udviklingen af de helt nye byer, og der i fremtiden vil trækkes på erfaringer fra Lisbjerg. Borgerinddragelse og markedsføring Som beskrevet forslag til Kommuneplantillæg nr. 9, er borgerinddragelsen et vigtigt redskab til planlægningen af den nye by ved Lisbjerg. Planen er blandt andet blevet til på baggrund af en bred demokratisk proces, hvor beboerne i Lisbjerg har haft mulighed for at påvirke planlægningen. Både i forbindelse med realisering af planen og det efterfølgende hverdagsliv i området, skal der arbejdes med borgerinddragelse, eksempelvis ved inddragelse i planprocesser eller ved etablering af nye, faste samarbejdspartnere i området, etablering af et informationscenter m.v. (Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 for Lisbjerg første etape) Når planen fremlægges til offentlig høring i 8 uger, ønskes der fra nuværende beboere, repræsentanter fra det nye og gamle Lisbjergs erhverv og andre interesserede borgere forslag, til markedsføring af Lisbjerg. Der ønskes et bredspektret billede over mulige markedsføringstiltag for byen og gerne et nyt fokus fra borgerens side over nye utraditionelle tiltag. Efter endt høring, vil forslagene på lige fod med øvrige indkomne forslag og bemærkninger blive evalueret og sammenfattet i det endelige materiale til politisk godkendelse. Der er gjort overvejelser om, hvilke markedsføringsmæssige tiltag, der kan iværksættes på kort og lang sigt. Herunder listes de forskellige tiltag punktvis. Det er hensigten, at der efter nærværende borgerinddragelsesproces, ved fremlæggelse af den detaljerede Dispositionsplan kan føjes flere punkter til listen. Forslag til konkrete markedsføringstiltag Ekstern konsulentbistand Der bør engageres professionel ekstern bistand til marketingsstrategi og branding af den nye by. Side 2 af 9

3 Branding betegnes som en handlingsplan, der har til hensigt at give byens borgere, erhvervsdrivende og besøgende en fælles bevidsthed omkring byen og dens udvikling. Branding skaber identitet og dermed tilhørsforhold og tiltro og skal ikke forveksles med almindelig reklame. I branding er der fokus på målgrupper og interessenter - udadrettet skal brandingen af byen tiltrække nye investorer og borgere. Indadtil, for borgeren eller den besøgende, skal der skabes billeder af de værdier byen repræsenterer eller vil repræsentere. Udfordringen i brandingen af den nye by i Lisbjerg er, at der skal skabes en historie omkring den nye by. Der foreligger en unik mulighed for at definere hvad byen skal være, hvilke ressourcer der skal anspores i fremtiden og hvad der er af potentialer i den nye by. Der er formuleret en ambition i kommuneplantillæg nr. 9 om, at Lisbjerg skal være en tæt by, og bredt repræsenteret befolkningsmæssigt. De stedlige kvaliteter såsom natur, terræn, beliggenhed, infrastruktur og stedets historie er grundlaget for, at fremtidige beboere og erhvervsdrivende kan forholde sig til og identificere sig med området. Hvordan denne historie og værdisættet skal formidles og implementeres i markedsføringen/brandingen, skal defineres i samarbejde med ekstern professionel assistance. Gennem arbejdet med den overordnede og detaljerede dispositionsplan, har der været tilknyttet eksterne konsulenter. Materialet er omfattende og sammensat af forskellige aktører og derfor også visuelt usammenhængende. Ved markedsføring og branding af en ny by, skal der fremstilles præsentationsmateriale, der kan formidle byens værdier til et bredt befolkningsudsnit - potentielle byggegrundsopkøbere, lokale erhvervsdrivende og den enkelte borger. Konsulentaftalen skal bestå i udvikling og implementering af en handlingsplan for, hvordan Lisbjerg eksponeres forud for grundsalg af første etape. Byggegrunde Med Budgetforlig 2008, bilag 2 om Bæredygtigt Århus og ambitionen om, at Århus Kommune som bysamfund skal være CO2-neutral inden for tidshorisonten for det fremlagte forslag til Planstrategi 2008 skal der tænkes innovativt med hensyn til opførelsen af bæredygtigt byggeri i den nærværende byplanlægning. Ved satsning udover de vante rammer i markedsførings- og planlægningsøjemed, er der grundlag for positiv omtale og et solidt grundlag for turisme og interesse i området med et langsigtet perspektiv. Processen for at imødekomme Århus Kommunes klimamålsætning kan opnås ved udvalgte byggegrunde i Lisbjerg via lokalplanlægningen reserveres for aktuelle mærkesager Side 3 af 9

4 bæredygtige materialer, solcelleanlæg, nytænkende boligformer etc. På baggrund af mediedækkede konkurrencer, indbydes innovative planlæggere, arkitekter, bygherrer og studerende til at give bud på pilotprojekter indenfor en række indsatsområder. Lisbjerg betegnes i Kommuneplan 2009 som eksempelprojekt for den fremtidige byvækst. Den nye by bør derfor kunne fremvise fremtidens boligformer, innovativ arkitektur, nytænkende bæredygtighedsløsninger mm. Argumentationen for at gennemføre sådanne pilotprojekter er, at Lisbjerg skal blive et innovations-centrum. Byen skal på Århus Kommunes vegne benchmarke sig internationalt fx i forhold til bæredygtighed, materialevalg, nytænkning af boligformer, nye byggekoncepter mm. Hele processen tilsigtes at skulle generere presseomtale og ikke mindst værdifulde mindemærker og nytilførte kvaliteter i den nye by. Et eksempel på et sådant projekt, er Europan konkurrencen. På et ca. 1 hektar boligbyggefelt i Lisbjerg er der formuleret et konkurrenceprogram hvor Århus Kommune ønsker innovative bud på energieffektivt byggeri af høj arkitektonisk klasse, der kan blive et inspirationsprojekt i den nye by. Konkurrencen finansieres af den afsatte bæredygtighedspulje under Århus Kommunes Klimaplan Der kan læses mere om konkurrencen, tidsplan mm. på Konkurrence om Landskabspark De grønne arealer bliver på sigt et vigtigt varemærke for Lisbjerg by. Der bliver lagt stort vægt på, at en høj og tæt bebyggelsesplan skal spille sammen med nærhed og høj tilgængelighed til grønne områder. Med en central placering i første etape af den nye by, kommer Landskabsparken, til at repræsentere en af de vigtige herlighedsværdier den nye by. Den 20 ha. store bypark skal højne kvaliteten af den omkringliggende jord, og dermed byggefelternes værdi. Det er af stor vigtighed for hele byudviklingsprojektet, at en konkurrence igangsættes hurtigst muligt, så Landskabsparken kan indgå som en central del af markedsføringsstrategien for den nye by. Der vil være potentiale for stor mediedækning både i fagblade og den øvrige presse og Landskabsparken skal igangsættes med en konkurrence umiddelbart efter dispositionsplanens endelige godkendelse i Byrådet. Sideløbende med grundsalg af byggefelterne, bør der være mediedækning og information om arbejdet med Landskabsparken. Hjemmeside En hjemmeside for Lisbjerg by, skal være et grundlæggende redskab i både markedsføringen og formidlingen af den nye by. En hjemmeside bidrager med udveksling af vigtig information til og mellem byens borgere. Side 4 af 9

5 Aktuelt planlægningsmateriale vedrørende Lisbjerg kan posteres på hjemmesiden - fra Århus Kommunes status på planlægningsarbejdet til faktisk byggeri vist på WebCam. I forbindelse med borgerinddragelse i planlægningsprocessen, kan en hjemmeside være et nyttigt redskab. Hjemmesiden kan eksponere opdateringer i planlægningsprocessen, informationer om aktiviteter, fremme dialog og dermed fungere som et bindeled mellem borgere i byen. Lisbjergs udvikling er unik, idet den vokser fra at være et lille landsbysamfund til at være en stor by med indbyggere. I processen skal der fokuseres på historier og beretninger, som borgere, erhvervsdrivende og andre interesserede kan forholde sig til. Historierne skal beskrive byen nu og i fremtiden. Således bygger man sammen med opførelsen af den nye by, ikke blot nye huse, men knytter en fortælling og en historie til Lisbjerg. En hjemmeside kan styrke arbejdet med borgerinddragelsen, da der kan skabes mulighed for på mere uformel vis, at indgå i dialogen om byen. Således er der basis for idéudveksling og et øget sammenhold. En hjemmeside har store anvendelsesmuligheder, og et eksempel på en bydel, der har anvendt hjemmeside er Århus vest: Hjemmesiden er et rigtigt godt eksempel på, at kunne skabe netværk og en positiv historie om byen. Møder med følgegruppen kan på uformel vis planlægges via hjemmesiden, ligesom der kan samles op på projektets faser. Hjemmesiden kan indeholde en substantiel mængde ny information vedrørende den hidtidige samt information om den aktuelle planlægning. Erfaringerne fra den hidtidige planlægningsproces har vist, at informationsudvekslingen mellem myndighed og borger ikke har været tilstrækkelig. På den ene side findes en stor mængde frisk viden om planlægningen, som først videreformidles i endelig form i publikationer. En hjemmeside vil kunne formidle viden løbende, og være et uformelt bindeled mellem borgeren og kommunen. Udveksling af viden, spørgsmål og opdateringer i processen, vil kunne ske gradvist, hvilket fordrer en større forståelse for planlægningsprocessen samt det deciderede projekt. Temakort over byen på Lisbjergs hjemmeside. På Lisbjergs hjemmeside kan oprettes en funktion, der afbilleder Lisbjerg byudviklingsområdet på et kort. Når man bevæger cursoren henover kortet, kan man aktivere fx bydele, byggegrunde, Landskabsparken eller bygaden. Når de enkelte elementer af kortet aktiveres vil dialogbokse med information om byen og planlægningen komme frem på skærmen. En letlæselig, uformel og visuel stærk grafik vil kunne involvere de helt unge beboere og interesserede i planlægningen og informationsarbejdet om den nye by. Side 5 af 9

6 Temakortet udarbejdes i sammenhæng med hjemmesiden og skal kunne bruges til almen oplysning for interesserede borgere, men også kunne fungere som et redskab i markedsføring og salg af de enkelte byggegrunde. Infocenter i/om Lisbjerg Infocentret i/om Lisbjerg placeres på den nye skole og er en aktivitet, der skal iværksættes tidligt i markedsførings-forløbet. Et infocenter skal visuelt og tekstmæssigt formidle planlægnings- og byggeprocessen, og vil være et fortløbende projekt tilknyttet markedsføringen gennem hele processen. Skolen modtog de første elever til skoleårets start 2008/2009, og vil i første etape huse 150 elever samt en gruppe børnehavebørn. Skolens funktionsopdeling er meget fleksibel, og det er intentionen, at nederste niveau, skal kunne fungere som et multirum, hvor ikke-skole relaterede aktiviteter kan finde sted. Der er reelt plads til 400 elever på den nye skole, og indtil området er fuldt udbygget, vil det være oplagt, at bruge skolens lokaler til en udstilling af projektets faser koordineret med byens hjemmeside. Infocentret skal tænkes til fremtidige og nuværende beboere, investorer og generelt interesserede og skal kunne kombineres med arrangementer, foredrag etc. Stedet vil fungere som et informationscenter om Lisbjerg By, områdets udvikling og den relaterede planlægning. Et infocenter vil ideelt kunne danne rammen om borgerinddragelses initiativer, borgermøder samt arrangementer der vedrører følgegruppen. Arkæologi-kunstruten Kunst i Landskabet Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 fokuserer på den nære relation til det eksisterende miljø og områdets historie. En meget vigtig kilde til at aflæse Lisbjergs historie, er de adskillige gravhøje og fundsteder i planlægningsområdet. Gravhøjene er i dag overpløjede, men det har været et vigtigt træk i planlægningen, at de bliver reetableret eller markeret på deres oprindelige placeringer. Gravhøjene og fundstederne vidner om Lisbjergs betydning historisk, og er en vigtig brik i en fortælling om byens identitet og betydning. Der kan etableres en rute gennem området, der fortæller en historie om Lisbjergs historie. Gravhøjene og fundstederne markeres eller fortolkes af lokale Århus/Lisbjerg-kunstnere, fortællinger informerer om stedets historiske betydning samt hvad der oprindelig har været placeret de enkelte steder. Marguerit-ruten i det danske landskab fortolkes til en Arkæologi-kunstrute, og skal på sigt bugte sig gennem de tre etaper, og koble hele området sammen. I forbindelse med Byplanidékonkurrencen (2002), om et nyt byområde i Lisbjerg, foreslog Transform et koncept Lovers Lane, en udbygning og forlængelse af stinettet i den eksisterende Lisbjerg Skov. Som beskrevet i konkurrencebesvarelsen skal der: anlægges et stiforløb gennem hele den nye bebyggelse på Lisbjerg Bakke. Stien er et rekreativt for- Side 6 af 9

7 løb der knytter landskaber sammen i bevægelsen, skjuler og fremviser den fantastiske udsigt På sigt skal de tre planlægningsetaper knyttes sammen af kunstgravhøjruterne. Tiltaget vil omfatte kontakt til og etablering af en lokal, bredt repræsenteret kunstnersammenslutning. Efterfølgende kan der tages kontakt til fx AroS og Moesgaard, der kan have en interesse i at have en udstilling i landskabet. Udstillinger I maj 2005 åbnede Moesgård en udstilling om Vikingernes Aros, omhandlende Lisbjergs rolle i vikingetiden. Særlige udstillinger med temaer om Lisbjerg iværksættes løbende og arrangementerne kan fx realiseres i samarbejde med fx Moesgård, AroS, Arkitektskolen, biblioteker, skoler, virksomheder etc. Præsentationsmateriale Oplysnings- og salgsmateriale i forskellige formater skal udarbejdes. Det er vigtigt, at der er en sammenhæng i det visuelle udtryk, og det skal fremgå af det grafiske, at der er tale om en Lisbjerg-tryksag uanset omfang og format. Grafik og udformning skal ske i forlængelse af branding af området så der opnås et ensartet udtryk hvilket er repræsentativt for området. Presse Den lokale presse skal løbende inddrages som hidtil i etapeplanlægningen, med orientering om møder med følgegruppen. Artikler kan publiceres på Lisbjerg-hjemmesiden. Århus Stiftstidende har tidligere haft et tema om Byen på bakken Der skal tænkes nye vinkler på den nye bys historier, det kunne fx temaer om: Byens grønne profil, bæredygtighed/klima, international konkurrence om Landskabsparken, innovativt byggeri, vand i byen og arkæologiske spor reetablering af gravhøje og fundsteder. Arkitektskolerne Der lægges op til at der arbejdes med problemstillinger eller udviklingsområder i forbindelse med dispositionsområdet. I forbindelse med semesterstart 2008 på Arkitektskolen i Århus, var der etableret et samarbejde mellem instituttet og en række interessenter herunder bl.a. Tækker, Byggeriets Innovation, Århus Kommune m.fl. Samarbejdet tog udgangspunkt i en semesteropgave om byudvikling ved Elev, og gav løsningsforslag til byudviklingen i området. Lignende projektsamarbejder kan fungere som forløber til udskrivelsen af konkurrencer i Lisbjerg. Side 7 af 9

8 Borgerinddragelse Der bør satses på, at omfanget af borgerinddragelsen kan bidrage positivt markedsføringsmæssigt. Ved løbende at inddrage borgerne i faser af planlægningen opnås et tilhørsforhold til byen såvel som planlægningen. Hjemmeside, infocenter, vandreture og møder i følgegrupper vil bidrage til et velfungerende og udbytterigt samarbejde mellem kommunen og borgeren. Positiv omtale vil spredes til borgernes netværk og således udgøre en lille væsentlig brik i den generelle markedsføring. Pixi Den resumerede udgave af Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 for Lisbjerg første etape er en tryksag på ca. 25 sider. Materialet skal bruges til generel formidling af de informationer hoveddokumentet redegør for. Publikationen er grafisk bearbejdet så den er indbydende og samtidig en informativ kort udgave af hoveddokumentet. GoCards Der skal der satses bredt i markedsføringen, som skal henvende sig til en bred befolkningsgruppe. GO-CARD er et reklamebåret gratis postkort målrettet mod de urbane unge - en målgruppe der kan være svære at få i tale. GO-CARD stilles frem i biografer, cafeer, restauranter m.v. hvor brugerne frivilligt opsøger reklamebudskaberne. Postkortene er et medie med høj social accept og der bliver dagligt taget ca gratis postkort, som bliver brugt som postkort, dekoration, gavemærker mm. Postkortet tænkes med en visuel kraftfuld og smuk forside, der beskriver projektet. Formålet er at skabe interesse om Lisbjerg, og nå målgruppen af yngre familier, der påtænker at flytte ud af Århus, studerende og singler. Kampagnen kan målrettes 65 cafeer og biografer i Århus, eller der kan satses på landsdækkende kampagne dækkende 400 cafeer og biografer på landsplan. Arrangementer Byvandring Ved indstillingens Byrådsfremsendelse foreligger der en omfattende mængde materiale, der grafisk kan give et billede af den nye by. En udfordring ved formidlingen af denne type materiale er, at plan og kortmateriale samt skala og relationen til området, kan være vanskeligt at aflæse og forholde sig til rumligt. Der har været nævnt mange gange, at Lisbjerg er et byggeprojekt på bar mark, hvilket ikke gør det nemt at visualisere på selve området i den ubearbejdede muld, hvad byen kommer til at rumme på sigt. En vandring gennem området, som en del af både borgerinddragelsen men også markedsføringen kan skabe et forhold mellem tegningsmateriale og selve sitet. Side 8 af 9

9 Byggefelternes dimensioner markeret på terrænet, eksempler på byggeri-typer og referencefotos bringer tegningsmaterialet i menneskelig skala. Afstandsskilte, skilte med kommende vejnavne samt midlertidige markeringer på fladen ved overpløjede gravhøje kan kombineres med fortællinger om tidsperiode og hvilke folk, der boede her engang. De forskellige iscenesættelser kan opbygge en historie om byens fortid og fremtid, hvilket gør det nemmere at forestille sig stemninger, skala, og intentioner for byggeri, dimensioner og placeringer. 3D Bymodel På kommunens hjemmeside findes en digital bymodel over Århus VVP-Århus (Virtuel vurdering af planlægning). Hensigten med modellen er at give den enkelte borger mulighed for at studere såvel eksisterende byrum såvel som fremtidige byudviklingsområder. Modellen afbilleder bygningsvolumener i landskabet, samt relationen til nærmiljøet. Der er mulighed for at bevæge sig i skiftende skala i bymodellen, så der både er mulighed for at se den bymæssige planlægning i nærkontekst men også i relation til Århus midtby. Bymodellen skal både kunne bruges til almen oplysning til interesserede borgere, men også kunne fungere som et redskab i markedsføring og salg af de enkelte byggegrunde. Bymodellen udvides med Lisbjergplanerne. Møderække Der skal som hidtil arrangeres en møderække for følgegruppen, men der vil være basis for en mere dybdegående debat og udveksling af viden, holdninger og forslag til planlægningsprocessen, hvis møderækken kobles sammen med de ovennævnte hjemmesidefunktioner. Det er gennem møderækkerne, den nære dialog og den personlige kobling sker mellem borger og planlægningsgruppen, og derfor skal en møderække for den fremtidige etapeplanlægning fastlægges efter en tidsplan for den endelige godkendelse af kommuneplantillæg nr. 9 foreligger. Side 9 af 9

Notat. Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye. Til Byrådet. Planlægning og Byggeri. Den 25. marts Indledning

Notat. Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye. Til Byrådet. Planlægning og Byggeri. Den 25. marts Indledning Notat Til Byrådet Den 25. marts 2011 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye Indledning I forbindelse med byrådsdebatten den 16. marts 2011

Læs mere

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN 13 VIL BELYSE HVORDAN EUROPAS BYER KAN TILPASSES

Læs mere

EUROPAN 12 EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER TIL AT DELTAGE I EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BÆREDYGTIG BYUDVIKLING

EUROPAN 12 EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER TIL AT DELTAGE I EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BÆREDYGTIG BYUDVIKLING EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER TIL AT DELTAGE I EUROPAN 12 EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BÆREDYGTIG BYUDVIKLING Strandgade 27B 1401 København K www.dac.dk SEKRETARIATETET FOR EUROPAN

Læs mere

Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi offentlig høring

Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi offentlig høring Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Att. Marc Jørgensen Sundholmsvej 8 2300 København S E-mail ZH3T@okf.kk.dk www.avlu.dk Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi 2014 - offentlig høring Amager Vest

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. juni 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 804 - Boliger og erhverv

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Byen som vækstdriver. Bente Lykke Sørensen Arealudviklingschef 8. maj 2013. Arealudvikling Aarhus Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Byen som vækstdriver. Bente Lykke Sørensen Arealudviklingschef 8. maj 2013. Arealudvikling Aarhus Teknik og Miljø Aarhus Kommune Byen som vækstdriver Bente Lykke Sørensen Arealudviklingschef 8. maj 2013 Globale trends/mega trends Urbaniseringen ( ) handler om tilgængelighed til arbejdspladser og uddannelse. Arbejdspladserne placerer

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013

GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013 GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013 BYPLAN IDÉKONKURRENCE FOR DE BYNÆRE HAVNEAREALER 1999 Helhedsplanen må gerne være visionær i sin karakter og skal på det overordnede niveau belyse ideer og

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole.

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. august 2014 for Lisbjerg Skole - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for

Læs mere

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding 1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding Kom med idéer og forslag til miljørapport og planforslag fra den 22. marts 2017 til den 19. april 2017 Kolding Kommune

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Plan09 og plankulturen til debat!

Plan09 og plankulturen til debat! Plan09 og plankulturen til debat! På programmet Plan09 og Fornyelse af planlægningen Hvad er plankultur? Værdier og kompetencer Eksempler Redskaber til udvikling af den lokale plankultur Et første bud

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til "Dispositionsplan for byvækstområder. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Dispositionsplan for byvækstområder. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 20. september 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til "Dispositionsplan for byvækstområder

Læs mere

Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1014, Blandet byområde i Gellerup Nord og Tillæg nr. 78 til Kommuneplan 2013.

Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1014, Blandet byområde i Gellerup Nord og Tillæg nr. 78 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2016 Lokalplan 1014, Blandet byområde i Gellerup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1014, Blandet byområde

Læs mere

Bygnings- og Arkitekturpolitik

Bygnings- og Arkitekturpolitik Forslag til Bygnings- og Arkitekturpolitik Middelfart Kommune Forord Denne politik Bygnings- og Arkitekturpolitikken er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i Middelfart Kommune. Formålet

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4. juli Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4. juli Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 4. juli 2006 Iværksættelse af forudgående offentlig høring om kommuneplanændring med henblik på placering af en moské og et islamisk kulturcenter

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

STRATEGI FOR OMVERDENSINDDRAGELSE

STRATEGI FOR OMVERDENSINDDRAGELSE STRATEGI FOR OMVERDENSINDDRAGELSE LOKALPLAN KALVEBOD BRYGGE VEST II Bilag 6 Indhold 1. INTRODUKTION...3 1.1 BAGGRUND... 3 1.2 FORMÅL OG RAMMER... 4 1.3 DEMOGRAFI... 4 2. INDDRAGELSESAKTIVITETER... 5 2.1

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

Amager Fælled Bykvarter Fremtidens CO 2 neutrale bydel - et udredningsprojekt. Projektleder Annette Egetoft

Amager Fælled Bykvarter Fremtidens CO 2 neutrale bydel - et udredningsprojekt. Projektleder Annette Egetoft Amager Fælled Bykvarter Fremtidens CO 2 neutrale bydel - et udredningsprojekt Projektleder Annette Egetoft Fakta om Amager Fælled Bykvarter Amager Fælled Bykvarter 2 Faser i projektet 3 Konklusion Vi kan

Læs mere

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé 9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé Økonomiudvalget besluttede den 8. december 2014: at der - under inddragelse af Den Selvejende Institution Kolding Lystbådehavn - arbejdes

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

KUNSTMUSEET REVISITED

KUNSTMUSEET REVISITED REVISITED Til efteråret 2017 er Kunstmuseet transformeret til et åbent, levende og digitalt funderet kunstmuseum med en skarp formidlings-, samlings- og udstillingsprofil. Kunstmuseet Revisited ligger

Læs mere

Frederiks Plads. Projektstatus og gennemgang for Teknisk Udvalg

Frederiks Plads. Projektstatus og gennemgang for Teknisk Udvalg Frederiks Plads Projektstatus og gennemgang for Teknisk Udvalg 20130902 DAGSORDEN OMRAADETS POTENTIALE PROJEKT VISION BEVARINGS OVERVEJELSER KULTURHISTORISKE RELATIONER AARHUS C IDAG Området har med sin

Læs mere

Udtalelse. Opkøb af jord Strategi og finansiering. Opkøb af jord Strategi og finansiering. Århus Byråd via Magistraten. Planlægning og Byggeri

Udtalelse. Opkøb af jord Strategi og finansiering. Opkøb af jord Strategi og finansiering. Århus Byråd via Magistraten. Planlægning og Byggeri Udtalelse Til: Århus Byråd via Magistraten Den 29. oktober 2007 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune Opkøb af jord Strategi og finansiering 1. Konklusion I udtalelsen redegøres for den

Læs mere

Godsbanearealerne et nyt byområde

Godsbanearealerne et nyt byområde Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 4. april 2016 Godsbanearealerne et nyt byområde Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune er i gang med, at planlægge det nye byområde ved

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 23 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Anne-Line Møller Sutcliffe Sagsnr: 2011-2168 Forslag

Læs mere

Indstilling. Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden Resume. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. juni 2010 Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden 2011-2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune 1.

Læs mere

Planstrategier, kommuneplaner og plankultur

Planstrategier, kommuneplaner og plankultur Planstrategier, kommuneplaner og plankultur Niels Østergård, DB i Kolding 3. december 2008 Plan09 - lige nu og med 13 måneder tilbage 3 strategieksempler og demokratiopfattelser Plan09 - Guldborgsund Plan09

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013.

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. september 2013 Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Et enigt Erhvervskontaktudvalg for Aarhus Kommune (EKU) har den 2. september 2013

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Økonomiudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 24-11-2010 Dato: 11-11-2010 Sag nr.: ØU 273 Sagsbehandler: Ditte Bendix Lanng Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 4. Aalborg Midtby, Kjellerupsgade 12 og 14 "Symfonien", Boliger og erhverv. Kommuneplantillæg 1.022, Lokalplan 1-1-115 og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). 2012-43473. By- og Landskabsforvaltningen

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. maj 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 785, Blandet bolig- og erhvervsområde

Læs mere

Indstillingspunkt 2 anbefales med den ændring, at der maksimalt kan bygges i to etager.

Indstillingspunkt 2 anbefales med den ændring, at der maksimalt kan bygges i to etager. 15-03-2016 Side 5 4. ØU - Arkitektkonkurrence for Degnejorden Sagsnr.: 13/18661 Resumé: har besluttet, at der skal gennemføres en arkitektkonkurrence for udviklingen af Degnejorden. Torsdag den 11. februar

Læs mere

METODER OG VÆRKTØJER I BORGERINDDRAGELSE. Eksempler på god kommunikation i byudviklingsprojekter

METODER OG VÆRKTØJER I BORGERINDDRAGELSE. Eksempler på god kommunikation i byudviklingsprojekter METODER OG VÆRKTØJER I BORGERINDDRAGELSE Eksempler på god kommunikation i byudviklingsprojekter STRAM STYRING I EN ÅBEN PROCES Fokuseret og effektiv proces - gennemsigtig - dokumenterende - argumenterende

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Udviklingsområdet Lisbjerg Bakke. Prospekt

Udviklingsområdet Lisbjerg Bakke. Prospekt Udviklingsområdet Lisbjerg Bakke Prospekt Udviklingsområdet Lisbjerg Bakke Lisbjerg Lisbjerg midt i landskabet og samtidig en del af Aarhus. Lisbjerg er Danmarks største byudviklingsområde og uden sammenligning

Læs mere

Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig

Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 15. maj 2017 Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig Blandet bolig og erhvervsområde ved Dagmar Petersens Gade, Aarhus Ø. 1. Resume

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Kultur- og Planlægning

Budget 2013 Udvalget for Kultur- og Planlægning Politikområde 1: Tankefuld 1.000 kr. Etape 1 2013 2014 2015 2016 1. Projektudvikling 1.037 1.037 2. Salgsfremme 1.016 508 508 508 3. Afdrag lån -2.600 2.300 600-600 4. Grundsalg 5.000-13.000 6.000 5. Grønne

Læs mere

Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde til boligformål på kanten mellem by og land - tæt på indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til rekreative områder.

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Fremtidens Nordøst Amager

Fremtidens Nordøst Amager WORKSHOP LØRDAG DEN 27. SEPTEMBER KL. 14.00 16.00 STRANDLODSVEJ 69: Fremtidens Nordøst Amager INTRO Side 1-2 indeholder en opsamling på workshoppen og de forskellige input og diskussioner. På side 3-5

Læs mere

LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING

LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING HVORFOR ETABLERE ET LIVEABLE CITY LAB (LCL)? Det går godt for Aarhus. Byen oplever betydelig vækst og udvikling som det erhvervsmæssige, uddannelsesmæssige og kulturelle

Læs mere

Kravspecifikation, byrumsanalyse og masterplan Campus Slagelse 2013. Kravspecifikation. Byrumsanalyse og masterplan for Campus Slagelse

Kravspecifikation, byrumsanalyse og masterplan Campus Slagelse 2013. Kravspecifikation. Byrumsanalyse og masterplan for Campus Slagelse Kravspecifikation Byrumsanalyse og masterplan for Campus Slagelse 7. oktober 2013 Side 1 af 7 Udviklingssekretariat www.slagelse.dk 20. september 2013 Sagsid.: 330-2013-57751 Kontaktperson: Linda Choe

Læs mere

Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN

Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN 02.04.2014 Men hvad skaber vækst? Men hvad skaber vækst? Hvordan bruger vi vores planstrategi? Men hvad skaber vækst? Hvordan bruger vi vores planstrategi?..så

Læs mere

Plan og Udvikling Sagsnr Brevid Ref. PKA Dir. tlf december 2015

Plan og Udvikling Sagsnr Brevid Ref. PKA Dir. tlf december 2015 ØKONOMIUDVALGET Plan og Udvikling Sagsnr. 246187 Brevid. 2229089 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Almene boligprojekter i Roskilde 3. december 2015 Indledning: Der er behov for flere

Læs mere

Kommunikationsstrategi for byudviklingsområdet Egedal By

Kommunikationsstrategi for byudviklingsområdet Egedal By Kommunikationsstrategi for byudviklingsområdet Egedal By Målet for strategien: Målet med strategien er, at kommunikationen og markedsføringen sker på en sådan måde, at udviklingen af Egedal By støttes

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Indstilling. Borgersamarbejde version 2.0. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. rgmesterens Afdeling Den 15.

Indstilling. Borgersamarbejde version 2.0. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. rgmesterens Afdeling Den 15. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten rgmesterens Afdeling Den 15. marts 2013 1. Resume På byrådskonferencen april 2012 drøftede Byrådet styrket innovation. Der var bred opbakning til at arbejde

Læs mere

Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København

Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København Projektleder Marc Jørgensen www.kk.dk Side 1 Side 2 / Side 3 / Side 4 / Udfordringen! > Hvilke processer er centrale for at indfri visionerne? > Hvordan

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig service 310.000 etagemeter

Læs mere

Byudvikling i Lisbjerg udbud og salg af storparceller

Byudvikling i Lisbjerg udbud og salg af storparceller Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 16. december 2014 Klik her for at angive tekst. Byudvikling i Lisbjerg udbud og salg af storparceller Igangsætning af byudvikling i

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE/ Nyt boligområde i Musicon, Roskilde Oktober KSE Ejendomme. SvendborgArchitects

PRESSEMEDDELELSE/ Nyt boligområde i Musicon, Roskilde Oktober KSE Ejendomme. SvendborgArchitects PRESSEMEDDELELSE/ Nyt boligområde i Musicon, Roskilde Oktober 2016 Til pressen Kullegaard, Svendborg Architects og Schønherr udvikler nyt område i Roskilde Arkitektvirksomhederne Kullegaard, Svendborg

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj www.furesoe.dk/hoering OBS: Ny høringsfrist den 11. marts 2016 Ny planlægning for den sydlige og sydøstlige del af Laanshøj Furesø Kommune igangsætter en

Læs mere

Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag

Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. november 2015 Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. november 2013 for Aarhus Kommune i forlængelse af Kommuneplan 2013. Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Endelig vedtagelse af Forslag til Tillæg til Højhuspolitik for Aarhus Kommune for et område i midtbyen Tillæg nr. 99 til Kommuneplan 2013.

Endelig vedtagelse af Forslag til Tillæg til Højhuspolitik for Aarhus Kommune for et område i midtbyen Tillæg nr. 99 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 16. november 2017 Tillæg til højhuspolitikken for et område i midtbyen Endelig Endelig vedtagelse af Forslag til Tillæg til Højhuspolitik

Læs mere

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign Islands Brygge 35 2300 København S Njalsgade 106, 2. sal, lok. 17.3.242 2300 København S www.avlu.dk HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING 1. TMU 66/2006 J.nr. 639.0029/05 Billige boliger INDSTILLING OG BESLUTNING På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 15. december 2005 om, at der over en femårig periode, bygges 5.000 boliger

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 799, Erhvervsområde mellem Herredsvej og Sommerlystvej i Skejby. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 799, Erhvervsområde mellem Herredsvej og Sommerlystvej i Skejby. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. november 2007 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 799, Erhvervsområde mellem Herredsvej

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Gladsaxe en kommunikerende kommune

Gladsaxe en kommunikerende kommune gladsaxe.dk Kommunikationsstrategi Gladsaxe en kommunikerende kommune Strategi for Gladsaxe Kommunes eksterne kommunikation Hvorfor en ekstern kommunikationsstrategi Gladsaxe Kommune ønsker at styrke kommunikationsindsatsen

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE Plan- og Udviklingsfunktionen

HEDENSTED KOMMUNE Plan- og Udviklingsfunktionen HEDENSTED KOMMUNE Plan- og Udviklingsfunktionen Rapport: Projekt Landsbykataloger Planlægning for landsbyerne i Hedensted Kommune KL-J.nr.: 01.02.15 P16 EDH: 23647 / 171361 Juli 2002 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nyt liv ved Fjellerup Strand

Nyt liv ved Fjellerup Strand Nyt liv ved Fjellerup Strand Bygning fra fiskeriets storhedstid Norddjurs Kommune ansøger om deltagelse i Realdania-kampagnen Stedet tæller med projektet Nyt liv ved Fjellerup Strand. Projektet tager ud

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG

INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Byliv og boliger ved Bassin 7 BAGGRUND FOR HØRINGEN Aarhus Kommune er i gang med, at udvikle området ved Bassin 7 på Aarhus Ø. Det er

Læs mere

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 30. januar 2017 Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er udlagt til byomdannelse i

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Udbud og udviklingsplan for den sydlige del af Aarhus Ø

Udbud og udviklingsplan for den sydlige del af Aarhus Ø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. august 2017 Klik her for at angive tekst. Udbud og udviklingsplan for den sydlige del af Aarhus Ø Teknik og Miljø bemyndiges til

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed Notat Sagsnavn: Byen til Vandet projektbeskrivelse - forundersøgelse Sagsnummer: 01.00.05-P20-14 Forvaltning: Miljø & Teknik, Dato: 15. august 2014 Byen til Vandet Projektbeskrivelse - forundersøgelse

Læs mere

Bæredygtig byudvikling i Slagelse

Bæredygtig byudvikling i Slagelse Bæredygtig byudvikling i Slagelse Januar 2012 TIDSELBJERGET Bo i balance Visionen om et bedre sted at bo I Slagelse Kommune skal der være plads til at leve det hele liv - hele livet. Sådan udtrykker vores

Læs mere

Ledig byggegrund med direkte udsigt og adgang til naturskønne omgivelser.

Ledig byggegrund med direkte udsigt og adgang til naturskønne omgivelser. Ledig byggegrund med direkte udsigt og adgang til naturskønne omgivelser. Dato 28.09.2015 Version 001 Revideret af KMN Ledig byggegrund tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og direkte adgang til grønne

Læs mere

Indstilling. Salg af matr. nr. 5b m.fl. Lyngby By, Lyngby samt erhvervelse af Glamhøjvej 32. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Salg af matr. nr. 5b m.fl. Lyngby By, Lyngby samt erhvervelse af Glamhøjvej 32. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. maj 2007 Salg af matr. nr. 5b m.fl. Lyngby By, Lyngby samt erhvervelse af Glamhøjvej 32 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og

Læs mere

Dialogbaseret planlægning for byudvikling og bynære skov- og naturarealer til sundhedsfremmende og rekreative formål.

Dialogbaseret planlægning for byudvikling og bynære skov- og naturarealer til sundhedsfremmende og rekreative formål. Anebjergspillet Kort beskrivelse (emne, formål og projektaktiviteter) Dialogbaseret planlægning for byudvikling og bynære skov- og naturarealer til sundhedsfremmende og rekreative formål. Skanderborg kommune

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

Effektivisering af lokalplanprocedurer og af plansager

Effektivisering af lokalplanprocedurer og af plansager Effektivisering af lokalplanprocedurer og af plansager Projektet med at effektivisere lokalplanprocedurer og plansager begyndte i 2011. type: Fagområde For at opnå et flow i arbejdet, så skal implementeringen

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Udvikling af levende byer

Udvikling af levende byer Udvikling af levende byer Estate Media konference den 25. marts 2015 om udvikling af byområder Chefkonsulent Claus Ravn, Realdania By, cra@realdaniaby.dk Hvem er Realdania By Vores byudviklingsprojekter

Læs mere

SMUKKE INDFALDSVEJE Strategi

SMUKKE INDFALDSVEJE Strategi SMUKKE INDFALDSVEJE Strategi INDLEDNING 3 En bund af krokus ANKOMSTEN 5 INDFALDSVEJE 6 VIRKEMIDLER 7 Beplantning Bebyggelse og arkitektur Skiltning Kunst og udsmykning Belysning Forside - H. P. Hansens

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til Notat Side 1 af 6 Til Kulturudvalget Til Orientering Kopi til Udvidelse af Filmby 3 Aarhus KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune 1. Resume I forbindelse med vedtagelsen af budget

Læs mere

UDVIKLINGSPLANEN SOM STYRINGSINSTRUMENT

UDVIKLINGSPLANEN SOM STYRINGSINSTRUMENT UDVIKLINGSEN SOM STYRINGSINSTRUMENT PETER FROST-MØLLER PARTNER OG BYLÆGGER VI ER Arkitekter og byplanlæggere (Urban design) Antropolog Master i strategisk byplanlægning Vi hjælper med at træffe gode beslutninger

Læs mere

Budget 2012 Udvalget for Kultur og Planlægning

Budget 2012 Udvalget for Kultur og Planlægning Plan og Erhverv TANKEFULD, ETAPE 2 1.000 kr. Projektering og arkæologi 8.000 Byggemodning - grunde, interne veje 20.000 14.000 Byggemodning - grøn og salgsfremme 500 3.500 3.100 Afdrag lån 1.200 4.500

Læs mere