Ergo-app en applikation til at fremme aktivitetsdeltagelsen for børn med ASF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ergo-app en applikation til at fremme aktivitetsdeltagelsen for børn med ASF"

Transkript

1 Bacheloropgave i ergoterapi Modul 14 Et innovationsprojekt Ergo-app en applikation til at fremme aktivitetsdeltagelsen for børn med ASF Udarbejdet af: VIA University College Holstebro Vejleder: Tove Ptak Sensor: Ulla Garbøl Anslag: Denne opgave er udarbejdet af studerende ved Ergoterapeutuddannelsen, CVU vita, i 14. modul, som led i et uddannelsesforløb. Den foreligger urettet og ukommenteret fra skolens side og er således udtryk for den studerendes egne synspunkter. Denne opgave, eller dele deraf, må kun offentliggøres med den studerendes tilladelse, jf. lov om ophavsret. Side 1 af 71

2 Side 2 af 71

3 Resumé Titel Ergo-app en applikation til fremme af aktivitetsdeltagelsen for børn med autismespektrumsforstyrrelser (ASF). Formål Dette projekt har til formål at undersøge, hvordan vi som ergoterapeuter kan bidrage til at fremme aktivitetsdeltagelse for børn med autismespektrumsforstyrrelser ved hjælp af en applikation til smartphones. Projektet er blevet udarbejdet på baggrund af viden, om de problematikker børn med ASF kan have som følge af deres diagnose. I projektet vil vi undersøge, hvad vi som ergoterapeuter kan bidrage med ift. at anvende teknologiske hjælpemidler sammen med børn med ASF. I forhold til disse børn ser vi en mulighed i teknologien som et hjælpemiddel til at fremme aktivitetsdeltagelse i blandt andet socialt samspil, styrkelse af fleksibilitet i tankegang samt forbedring af motorisk planlægning, som netop er typiske problemområder hos børn med ASF. Metode Vi har valgt at arbejde ud fra det konstruktivistiske paradigme med en kvalitativ metode og en hermeneutisk tilgang. Vi har foretaget to semistrukturerede interviews. Interviewguiden, transskriptionen og analysen er udarbejdet ud fra Model of Human Occupation (MOHO). Vi har anvendt innovationsmetoderne som arbejdsprocesmodel. Resultat Begreberne i MOHO er med til at belyse børnenes ressourcer og problematikker. Vores undersøgelse viser, at vores målgruppe er motiveret for at lære igennem og arbejde med teknologien. Det er blevet tydeligt gennem undersøgelsen, at børnene har stort behov for struktur og forudsigelighed i deres hverdag, hvilket har indflydelse på børnenes aktivitetsdeltagelse. Side 3 af 71

4 Børnenes aktivitetsdeltagelse bliver påvirket af de tre punkter i triaden, hvorfor redskaber fra KAT-kassen er særligt anvendelige i vores applikation. Konklusion For at kunne fremme aktivitetsdeltagelse hos vores målgruppe er det vigtigt, at vi som ergoterapeuter har fokus på at motivere specielt disse børn igennem aktiviteter og interesser, de finder meningsfulde. En god måde at nå målgruppen på er gennem teknologien, og dermed er en applikation særligt relevant og brugbar for netop denne målgruppe. Vi kan som ergoterapeuter hjælpe det enkelte barn med at finde frem til individuelle behov og igennem Ergo-app støtte målgruppen i at bevare vaner og roller, opretholde værdier og interesser samt agere i sociale omgivelser, så aktivitetsdeltagelsen fremmes og vedligeholdes gennem genkendelighed, forudsigelighed og struktur. Et teknologisk hjælpemiddel som Ergo-app kan være en støtte for barnet, når støttepersonen ikke kan være til stede. Emneord: Ergoterapi, teknologiske hjælpemidler, applikation, smartphones, aktivitetsdeltagelse, innovation, børn, autismespektrumsforstyrrelser. (Anslag: 2318) Side 4 af 71

5 Summary Title Ergo-app - an application to facilitate occupational participation for children with autism spectrum disorder (ASD). Objective This project has the objective to study how we can contribute the advancement of occupational participation for children with ASD by the aid of an application. The project has been based on the knowledge of those difficulties that children with ASD may have due to their diagnosis. In this project we will examine what we as occupational therapists can contribute in regard to the utilization of technical appliances with children with ASD. For these children we see an opportunity by using technology as an aid to further occupational participation in among other things social interaction, reinforcing the flexibility of their way of thinking and the improvement of motor function planning, all typical problem areas for children with ASD. Method We have chosen to work deriving from the constructivist padigm with a qualitative method and a hermeneutic approach. We have conducted two semi-structured interviews. The interview model, transcription and the analysis is derived from the Model of Human Occupation (MOHO). We have applied the innovation method as working-process model. Results The terms in MOHO contribute to illuminate these children's resources and difficulties. Our studies show that that our target group has been motivated to learn through the use of technology. It has become evident through this study, that these children have a great need for structure and predictability in their daily routines, which have influenced their occupation participation. The children's occupation participation is influenced by the three elements in the triad, and thus making the tools from the KAT-toolbox especially usable in our application. Side 5 af 71

6 Conclusion Bacheloropgave i ergoterapi To further occupational participation within our target group, it is essential that we as occupational therapists focus on motivating these children in particular, through activities and interests that they find meaningful. An effective way to reach this target group is through technology, which makes a smart-phone application particularly relevant and useful for this target group. We can as occupational therapists, help the individual child to identify individual needs and through Ergoapp to support the target group to maintain habits and roles, maintain values and interests and social interaction. All further to facilitate and maintain occupational participation through recognizability, predictability and structure. A technological appliance as Ergo-app can be a support for the child when the supporting adult is absent. Keywords: Occupational therapy, technological appliances, application, smartphones, occupational participation, innovation, children, autism spectrum disorder. (Anslag: 2400) Side 6 af 71

7 Indholdsfortegnelse Bacheloropgave i ergoterapi 1 Læsevejledning Problembaggrund Vidensøgning ASF Børn med ASF og ergoterapi KAT-kassen HANDS Persuasive Technology Afgrænsning Problemformulering Begrebsafklaring Design og metode Design Kvalitativ metode Hermeneutisk tilgang Innovationsmetoder Etik Valg og præsentation af respondenter Valg af respondenter Præsentation af respondenter Validitet Analyse Kildeudvælgelse Dataindsamling Indsamling og fremstilling af empiri Interviewguide Plan for og udførelse af interview Transskription Teoriafsnit Model of Human Occupation Sanseintegration Side 7 af 71

8 10.3 Bandura Antonovsky Jeg-støttende principper Sociale historier Analyse af empiriske data Vilje Opsummering af Vilje Vanedannelse Opsummering af Vanedannelse Udøvelseskapacitet Opsummering på Udøvelseskapacitet Omgivelser Opsummering på omgivelserne Resultater Tre forslag til udvikling af applikationen Ergo-app Diskussion Diskussion af metode Diskussion undersøgelsen Konklusion Perspektivering Litteraturliste Bilag 1 Vidensøgning Bilag 2 Interviewguides Interviewguide: Bøgeskolen Interviewguide: Moderen til pigen med Aspergers syndrom Bilag 3 Brainstorm Side 8 af 71

9 1 Læsevejledning I analysen blander vi eksempler fra vore interviews, da det nogle steder er mere relevant at inddrage eksempler fra det ene interview end fra det andet. I analysedelen vil der komme en kort opsummering efter hver komponent for at skabe et bedre overblik. I autismekredse benævnes mennesker uden autismespektrumsforstyrrelser neurotypiske, hvilket vi forkorter til NT i opgaven. Desuden forkortes autismespektrumsforstyrrelser til ASF. Alle personer og steder som nævnes i opgaven er anonymiserede. I opgaven har vi inddelt afsnittene med forkortelse af vores navne: - Ida Kristensen (IK) - Lykke Andersen (LA) - Marian Pedersen (MP) - Julie Therese Jensen (JU) Vi er alle ansvarlige for: Problembaggrund, afgrænsning, problemformulering, begrebsafklaring, resultater, opsummeringer, diskussion, konklusion samt perspektivering. God læselyst! Side 9 af 71

10 2 Problembaggrund Bacheloropgave i ergoterapi Gennem uddannelsen har vi været igennem mange spændende fag og omkring mange interessante områder inden for ergoterapien. Specielt har vi fundet arbejdet med børn og deres udvikling interessant. Derfor vil vi beskæftige os med børn med ASF. I det følgende kommer vi ind på den viden, der har ledt os til vores problemformulering. Problembaggrunden er opdelt i følgende emner: Vidensøgning, ASF, Børn med ASF og ergoterapi, KATkassen, HANDS, Persuasive Technology samt Problemafgrænsning. 2.1 Vidensøgning Vi har søgt bredt om forskningsprojektet HANDS, hvilket senere beskrives nærmere, og autismespektrumsforstyrrelser på google.dk. Vi har været opmærksomme på, at denne viden nødvendigvis ikke er godkendt i forhold til de faglige og videnskabelige søgedatabaser, men har været opmærksom på kildernes pålidelighed. Under søgningen på HANDS på google.dk har vi fundet flere artikler omhandlende projektet HANDS. Derudover har vi søgt på: Human Computer Interaction (HCI) og Persuasive Technology. Vi har søgt på: autismespektrumsforstyrrelser for at få en bredere viden om emnet. Disse søgninger har hjulpet os på vej til at forme vores problembaggrund og problemformulering ASF Autisme er en medfødt, biologisk betinget udviklingsforstyrrelse. Det er en spektrumstilstand, hvilket vil sige, at man kan være mere eller mindre påvirket af tilstanden. For dem, som ikke taler eller kun taler lidt, er der udviklet andre måder at kommunikere på, så næsten alle mennesker med autisme kan kommunikere (Socialstyrelsen, Hvad er en autisme?). Ifølge WHO's diagnosekriterier skal man have vanskeligheder inden for tre områder, som kaldes triaden: (Andersen, Ingrid, Vej; Lauritzen, Gertrud, Quist; Stokholm, Gitte, 2010, s. 229). Vanskeligheder ved socialt samspil og forståelse. Børn med autisme har svært ved at kunne fornemme, bryde sig om og forstå andre folks følelser, overbevisninger og hensigter. 1 Bilag 1 Side 10 af 71

11 Vanskeligheder ved alle former for kommunikation verbal og nonverbal. Manglende fleksibilitet i tankegang og nedsat social forestillingsevne. Der findes fire former for autisme: Infantil autisme: Mennesker med denne form for autisme har vanskeligheder inden for samtlige punkter i triaden. Aspergers syndrom: Mennesker med denne diagnose har problemer med de to punkter i triaden, der drejer sig om socialt samspil og nedsat social forestillingsevne. Atypisk autisme opfylder et eller to af kriterierne i triaden. Gennemgribende udviklingsforstyrrelse, uspecificeret opfylder nogle af kriterierne for autisme, såfremt vanskelighederne ikke var tydelige, før barnet var mere end seks år gammelt (Socialstyrelsen, Hvad er autismespektret?). Vi finder Aspergers syndrom interessant, da børn med denne diagnose typisk er fascinerede af deres helt særlige interesser. Når det drejer sig om logisk tænkning, og når det handler om deres særinteresser, så ligger de i spidsen og overrasker deres lærere med deres gode svar (Attwood, 2008, s. 285). Vi ser disse typiske træk, som en ressource vi kan gøre brug af i udviklingen af en applikation. Aspergers syndrom betragtes som en undergruppe af autismespektrumsforstyrrelse og har sine egne diagnosekriterier. Det er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse og tilstanden påvirker udviklingen af en lang række evner (Attwood, 2000, s.18). Ifølge ICD-10 er Aspergers syndrom: karakteriseret ved samme kvalitative forstyrrelse af socialt samspil som ved infantil autisme, tillige med et begrænset, stereotypt og repetetivt repertoire af interesser og aktiviteter. Den afviger fra en infantil autisme ved, at der ikke ses generelt forsinkelse eller hæmning af den sproglige eller kognitive udvikling. Tilstanden er ofte forbundet med motorisk klodsethed (WHO ICD-10 s ). Aspergers syndrom er en neural funktionsnedsættelse, der optræder hos normalt begavede mennesker som følge af en udviklingsforstyrrelse i hjernen (AspergerDK, Aspergers syndrom?). Undersøgelser har vist, at der oprindeligt er anomalier i specifikke områder af cerebellum. Cerebellum er vitalt vigtigt for Side 11 af 71

12 regulering af muskeltonus, lemmernes bevægelse, timing af bevægelse, tale, kropsholdning, balance og sansemodulering (Attwood, 2000, s. 123). 2.3 Børn med ASF og ergoterapi Den ergoterapeutiske intervention ift. børn med ASF har til formål at bedre deres muligheder for deltagelse i daglige aktiviteter. Det er derfor nødvendigt at analysere faktorer hos barnet, hvilket f.eks. kan gøres ud fra komponenterne i Model of Human Occupation. Nødvendige forudsætninger for udvikling og aktivitet er sansning og bevægelse, hvilket spiller en væsentlig rolle for sundhed og trivsel (Andersen, I. V., et al., 2010, s. 230). Børn med ASF har et anderledes sensorisk bearbejdningsmønster og lever en mere intens version af livet, hvor de oplever ting mere eller mindre intenst. Børn med ASF foretrækker i højere grad end NT børn kendte aktiviteter og udvikler dermed ikke nye bevægemønstre f.eks. gennem leg (Andersen, I.V., et al., 2010, s ). Da børn med ASF tænker i billeder og har en god visuel hukommelse, bør vi som ergoterapeuter støtte barnet gennem tilrettelæggelse af aktiviteter med vægt på det visuelle (Andersen, I. V., et al., 2010, s. 244). Børn med ASF kræver længere tid til at tilegne sig viden om motoriske handlinger og mentale tilstande end NT børn. Der indgår ofte en kropsbevidsthedstræning, der tager udgangspunkt i kognitiv læring af kropsbevidsthed, da barnet pga. sin funktionsnedsættelse skal lære bevidsthed om kroppen ad kognitiv vej. Mange af de sansemotoriske vanskeligheder, børn med ASF har, stammer fra manglende automatisering af bevægelser. Derfor er det vigtigt, at vi som ergoterapeuter har fokus på at træne børnenes bevægelser flere gange dagligt og i forskellige sammenhænge (Andersen, I. V., et al., 2010, s. 229). Mennesker med ASF er forskellige ligesom NT ere. De har individuelle behov, og er ofte meget styret af deres vaner og rutiner. Som ergoterapeuter har vi en stor rolle i forhold til børn med ASF, da vi fokuserer på det enkelte barn og kan fremme aktivitetsdeltagelsen gennem meningsfulde aktiviteter. 2.4 KAT-kassen Vi har som forberedelse til bachelorforløbet deltaget i et todages kursus i Århus omhandlende KAT-kassen og Den Kognitive Børnesamtale. Side 12 af 71

13 KAT-kassen er et samtaleredskab, sammensat af en række elementer der kan anvendes hver for sig eller sammen i samme samtale. Redskabet støtter barnet i at blive bevidst om egne tanker, følelser og handlinger. En væsentlig del af udbyttet af redskabet handler om, at barnet bliver bevidst om sammenhænge, der er mellem dets tanker, følelser og reaktioner, og at barnet bliver støttet i udvikling af sin selvopfattelse og af sin sociale kompetence. Det kognitive er de processer, som omhandler tanker, indtryk, opfattelser, holdninger og erkendelser. Det affektive står for de processer, som omhandler følelser, indre og ydre sansninger, intuition og kropsbevidsthed, der karakteriserer følelsesmæssige processer. Ved at træne barnet, når det arbejder med disse processer, kan man hjælpe det til større selvforståelse og bedre sociale færdigheder, som kan være med til at fremme livskvaliteten hos barnet. KAT-kassen har fokus på barnets egne sociale- og udviklingsmæssige erkendelsesprocesser, som en hjælp til at støtte barnet i at forstå, hvordan de indre sammenhænge mellem tanker og følelser er med til at styre dets handlinger. Hvis barnet oplever succes ved hjælp af en mere hensigtsmæssig indre styring, kan dette virke motiverende for dets handlinger. Igennem denne proces er det vigtigt at hjælpe barnet til at blive bevidst om sin lyst eller ulyst til at handle hensigtsmæssigt og til at få bearbejdet sine handlemuligheder. En del af denne bearbejdning består i, sammen med barnet, at afdække, hvilke strategier barnet hidtil har gjort brug af for at få opfyldt sine behov, og at hjælpe barnet til at få et bredere perspektiv på konsekvensen af disse strategier (Callesen, K, Nielsen, A.,M., Attwood, T., 2009) 2.5 HANDS HANDS er et innovations- og forskningsprojekt i Danmark, Sverige, England og Ungarn, som blev startet i juli Formålet med projektet har været at udvikle IKT-løsninger (informations- og kommunikationsteknologi) for børn og unge med ASF. IKT-løsningerne er baseret på ny forskning inden for menneske-computer-interaktion (human-computer-interaction, forkortes herefter som HCI). Ved hjælp af HCI har HANDS haft til formål at forbedre disse børns og unges ageren i sociale og dagligdags aktiviteter. Projektet har på den måde også haft det mål at få unge mennesker med ASF bedre integreret i Side 13 af 71

14 samfundet, hvorved en social marginalisering med deraf følgende negative konsekvenser for den enkelte og samfundet har kunnet undgås (The HANDS Project - DK version). Igennem HANDS-projektet er der blevet udviklet et program til smartphones og PDA er, som giver barnets støttepersoner mulighed for at tilrettelægge et undervisnings- og støtteforløb, som er tilpasset den enkelte. Dette gør, at barnet vil kunne få en mere tryg og velfungerende hverdag. Programmet og applikationen skal så at sige give børnene med ASF en hjælpende hånd i dagligdagen og desuden være en støtte, når støttepersonen ikke kan være til stede. Vi ser således HANDS som et interessant hjælpemiddel, der kan være medvirkende til at bedre livskvaliteten hos mennesker med ASF samt øge aktivitetsdeltagelsen i hverdagen. 2.6 Persuasive Technology I HCI anvendes en ny teknologi, den såkaldte Persuasive Technology, som går ud på at lade smartphones og PDA er spille en interaktiv rolle over for barnet med ASF, således at vedkommende effektivt motiveres og overbevises til handling. På denne måde er det ikke kun brugeren, der aktivt kontakter smartphonen eller PDA en, men også smartphonen eller PDA en, der kontakter brugeren (Gulstad, 2007, Hvad er Persuasive Technology?). Teknologien kan give brugeren en såkaldt prompting, der minder vedkommende om at huske en given aktivitet på et bestemt tidspunkt. Prompting er således en metode, hvor teknologien giver brugeren påmindelser. Teknologien kan være med til at skabe adfærdsændringer hos barnet med ASF. I artiklen Børn med autisme kan få en hjælpende hånd fra mobiltelefonen nævnes det som en som fordel ved Persuasive Technology, at..den ikke fordrer interaktion med andre mennesker, hvilket netop er det, mennesker med ASF ofte har svært ved. Karakteristisk for mennesker med ASF er desuden, at de holder af at tilbringe megen tid ved computeren, hvilket gør HANDS-applikationen ekstra brugbar og anvendelig for denne gruppe (Fedders, Line, Emilie, 2011). 2.7 Afgrænsning Undersøgelser viser, at mange børn med ASF har problemer med motorisk planlægning og koordinering af bevægelser, hvilket begrænser børnene i aktivitetsdeltagelse. Som ergoterapeuter ser vi sanseintegration som noget af det grundliggende for udvikling og aktivitet, hvilket har indflydelse på, hvordan vi trives. Vi er klar over at størstedelen af børn med ASF har brug for styrkelse af deres sanseintegration. Dette vil vi dog Side 14 af 71

15 kun i begrænset omfang beskæftige os med i denne undersøgelse, da det ikke har relevans for pigen, vi tager udgangspunkt i. Pigen præsenteres i afsnittet Præsentation af respondenter. Mennesker med Aspergers syndrom har problemer inden for to områder i triaden; socialt samspil og manglende fleksibilitet i tankegang. Ifølge ICD-10 har mennesker med Aspergers syndrom generelt ikke forsinkelse i sproglig eller kognitiv udvikling, hvilket bl.a. begrunder vores valg af fokus på denne diagnose, da det åbner op for muligheden at interviewe børn med Aspergers syndrom. Mennesker med Aspergers syndrom kendetegnes ofte ved tendensen til at blive fascineret af en særinteresse (Attwood, 2000, s. 99). Vi ser dette som en ressource, vi kan gøre brug af i udviklingen af en applikation. Børn med ASF holder ofte af at tilbringe tid ved computere, derfor finder vi det relevant at inddrage teknologien som et hjælpemiddel for disse børn. Forskningsprojektet HANDS har inspireret os til at undersøge nærmere, hvad vi som ergoterapeuter kan bidrage med ift. at udvikle og anvende teknologiske hjælpemidler sammen med børn med ASF. Ift. disse børn ser vi en mulighed i teknologien som et hjælpemiddel til at fremme aktivitetsdeltagelse bl.a. i socialt samspil, styrkelse af fleksibilitet i tankegang samt forbedring af motorisk planlægning. Da børn med ASF tænker i billeder, har vi et ønske om at udvikle et visuelt redskab, som kan fremme disse børns aktivitetsdeltagelse. Gennem denne undersøgelse ønsker vi som ergoterapeuter at komme frem til idéer til udviklingen af en applikation til smartphones. 3 Problemformulering Med udgangspunkt i vores problembaggrund vil vi undersøge: Hvordan kan ergoterapi bidrage til at fremme aktivitetsdeltagelsen for børn med autismespektrumsforstyrrelser ved hjælp af en applikation til smartphones? 4 Begrebsafklaring Ergoterapi arbejder med menneskets krop, psyke og livskvalitet. Ergoterapeuter hjælper det enkelte menneske gennem forskellige meningsfulde aktiviteter, træning eller tilpasning af omgivelserne, så det Side 15 af 71

16 bedre kan håndtere hverdagen (Ergoterapeutforeningen og Ergoterapeutuddannelserne i Danmark Hvad laver en ergoterapeut?). Aktivitetsdeltagelse indebærer involvering i arbejde, leg og dagligdagsaktiviteter, som er ønskede og/eller nødvendige for ens trivsel. Aktivitetsdeltagelse forudsætter, at man udøver aktivitet af personlig og social betydning og det påvirkes af: Udøvelseskapacitet, Vanedannelse, Vilje og forhold i Omgivelserne (Kielhofner, 2010, s ). Børn: Vi tager udgangspunkt i en pige med Aspergers syndrom. Når vi finder det relevant, inddrager vi eksempler fra en skole for børn med ASF. Vi omtaler disse som vores målgruppe. Vi har valgt alderen 8-12 på baggrund af evner til at kunne læse og anvende smartphones. Autismespektrumsforstyrrelser: Aspergers syndrom er en diagnose i autismespektret, og vi har valgt at tage udgangspunkt i ovennævnte pige. Børnene på skolen inddrages for at få en dybere forståelse for, hvordan ASF påvirker aktivitetsdeltagelsen. Disse børn vil blive præsenteret i afsnittet, Præsentation af vores respondenter. Applikation eller app er et enkelt softwareprogram, der kan hentes fra internettet og virker på smartphones. En app har nogle helt enkle funktioner og er designet til at udfylde brugerens behov ved at føje flere funktioner til smartphonen (Addo App ApS, Alle taler om det, men hvad er en App?). Smartphone er en mobiltelefon, der giver let mulighed for at bruge funktioner, som man kender fra PC, f.eks. at gå på internettet og bruge . En smartphone bruger styresystemer som Android og iphone OS og er oftest kendetegnet ved at have en touch skærm (3, Hvad er en smartphone?) 5 Design og metode I det følgende beskrives hvordan vores bachelorprojekt er designet samt vores metodiske overvejelser ift. videnskabsteoretisk og metodisk tilgang. Som arbejdsprocesmodel anvendes innovationsmetoder med udgangspunkt i innovationshåndbogen, som beskrives sidst i afsnittet. 5.1 Design Vi har valgt at designe vores opgave ud fra det konstruktivistiske paradigme, hvor verden ses ud fra et socialpsykologisk perspektiv, der er konstrueret af mennesker og bestemt af den sammenhæng, kultur eller Side 16 af 71

17 det samfund, som de indgår i. Dette indebærer, at der ikke findes én, men flere sandheder. Vores innovationsproces har hjulpet os med at strukturere samarbejdet med vores respondenter, så vi sammen har kunnet finde frem til løsningsforslag i udviklingen af en applikation til vores målgruppe. I denne sammenhæng er vi afhængige af hinanden, og skaber sammen viden (Dehlholm-Lambertsen, Maunsbach, 1998, s.7). Det vil sige, den viden, vi får fra vores respondenter, skaber sammen med vores ergoterapeutiske teorier, en viden om, hvordan vi kan udvikle en applikation, som imødekommer behovet hos børn med ASF. Vi har løbende haft kontakt med Bøgeskolen og moderen til pigen med Aspergers syndrom, hvilket stemmer overens med den hermeneutiske forskning (Jerlang, E., et al., 2008, s. 290). (IK) 5.2 Kvalitativ metode Igennem interviews ønsker vi at få viden om ressourcer og problematikker hos børn med ASF med fokus på Aspergers syndrom samt forældrenes og personalets erfaringer for, at vi kan få et indblik i barnets handlinger, tanker og følelser, hvilket den kvalitative forskning netop studerer (Brinkmann & Tanggaard, 2010, s. 437). Vi lægger vægt på at forstå vores respondenter ud fra vores ergoterapeutiske teorier (Brinkmann & Tanggaard, 2010, s.37-38). Vi anvender Model of Human Occupation (forkortes herefter som MOHO) som rammeteori. Denne beskrives i teoriafsnittet. Igennem vores litteratursøgning og kurser om børn med ASF har vi fået en viden om vores undersøgelsesfelt. På baggrund af denne viden har vi udformet en interviewguide 2 tematiseret ud fra Kielhofners komponenter i MOHO, hvilket kan give os en bredere viden om, hvordan ressourcer og problematikker hos målgruppen, påvirker deres hverdag. Desuden viser erfaringen, at de bedste interviews foretages af interviewere, som har stor viden om det emne, interviewet drejer sig om, da de kan stille de mest relevante spørgsmål (Brinkmann & Tanggaard, 2010, s.37-38). (LA) 5.3 Hermeneutisk tilgang Vi har lavet semistrukturerede interviews, hvilket ifølge den hermeneutiske tilgang er en måde, hvorpå data kan indhentes (Jerlang, E., et al., 2008, s. 291). Eftersom vores tilgang er hermeneutisk, er det ikke relevant for os at medtage betoninger, pauser mm. i transskriptionen. For os har selve indholdet af samtalen været det vigtige. Havde vores tilgang været fænomenologisk, ville det have været nødvendigt 2 Bilag 2 Side 17 af 71

18 præcist at skrive ned, hvad respondenterne havde sagt verbalt og udtrykt nonverbalt (Kvale & Brinkmann, 2009, s.45). Transskriptionen beskrives i et senere afsnit. Ved at anvende vores ergoterapeutiske teorier og ved hjælp af vores respondenter søger vi at finde frem til en forståelse af, hvordan vi som ergoterapeuter kan fremme aktivitetsdeltagelsen for vores målgruppe (Thurén, Torsten, 2008, s. 109). Vi anvender MOHO som analyseredskab og supplerer med andre relevante teorier f.eks. Antonovsky s Følelse af Sammenhæng. Disse beskrives ligeledes i teoriafsnittet. Indføling er udover empiri og logik en erkendelseskilde i hermeneutikken. Den hermeneutiske tolkning er vigtig, når det handler om at forstå vores målgruppes handlinger og resultaterne af disse. Ifølge Maslow må man leve sig ind i og føle sig ind i et andet menneskes situation, hvis man vil opnå en viden og en forståelse af mennesket (Jerlang, E., et al., 2008, s. 289).(JU) 5.4 Innovationsmetoder Vi anvender innovationsmetoder med udgangspunkt i innovationshåndbogen 3. Vi ser et behov for et nyt produkt via inkrementel- og brugerdreven innovation med fokus på målgruppens behov og med udgangspunkt i respondenternes udsagn (Lybecher, Søren, 2007, s. 14, 38). Vi vil i nedenstående skabelon gennemgå vores innovationsmetode og de faser, vi har bevæget os i, hvilket er fase 0 til 3. Fase 4, 5 og 6 beskrives i afsnittet Perspektivering og kan, hvis muligt, gennemføres efter dette forløbs afslutning i samarbejde med eksperter. FASER METODE TILTAG / HANDLING Fase 0 - Fokus Vi har i denne fase udviklet en klar retning og skabt overblik over sociale og teknologiske arbejds- og undersøgelsesområder. Denne fase har hjulpet os til at 0.1 Kick-off workshop Vi har i starten af projektforløbet lavet en bred vidensøgning for at undersøge, hvor meget viden der findes på området. Derudover har vi haft kontakt til koordinator og kontaktperson i Foreningen Autisme som ekstern samarbejdspartner. Vi har i fællesskab dannet en ramme for projektet. 3 Erhvervs- og Byggestyrelsen, juni 2010, Side 18 af 71

19 forme og afgrænse vores problembaggrund. Bacheloropgave i ergoterapi Fase 0 - Fokus 0.4 Trendanalyse Vi har undersøgt, hvad der findes på markedet inden for vores undersøgelsesfelt og fandt inspiration i HANDS-projektet. Dette projekt anvender persuasive technology, hvilket vi finder interessant i forhold til at udvikle løsninger til vores målgruppe. Ved at tænke på brugerbehov og teknologi, er vi nået frem til vores problemformulering. Fase 0 - Fokus 0.5 Researchguide Udarbejdelse af problemformulering hjælper os til at skabe et overblik over, hvordan vi skal lave research, og hvilket spørgsmål vi vil belyse. Dette er med til at effektivisere analysen. Fase 1- Research Vi vil opnå viden om brugernes behov og situation i forhold til arbejds- og undersøgelsesområderne, der er defineret i opstartsfasen. 1.1 Etnografisk interview Ud fra vores valg af metode har vi lavet åbne semistrukturerede interviews baseret på MOHO-teorien. Denne form for interview hjælper os tættere på en forståelse af målgruppens ressourcer og problematikker i hverdagslivet. Det er vigtigt, at vi i denne fase har fokus på børnenes behov og inddrager, hvad de finder interessant og motiverende. Dette hjælper os til at Side 19 af 71

20 identificere brugerbehov og indsamle data, som kan anvendes i analysen, hvilket hjælper os til at samle inspiration til nye produkter eller til fornyelse af eksisterende produkter. Bacheloropgave i ergoterapi Fase 1 - Research 1.5 Ekspertinterview Som supplement til vidensøgningen har vi deltaget i foredrag og kurser. Dette har givet os en værdifuld viden, som kan hjælpe os videre med projektet. Desuden har dette sat fokus på vigtige områder, skabt overblik over mangler og givet projektets tilgang troværdighed for den videre analyse. Fase 2 Analyse Vi analyserer det indsamlede researchmateriale, så der skabes overblik og identificeres udviklingspotentialer. Her har vi fokus på at få indsigt i udviklingspotentialer i forhold til målgruppen med henblik på at finde løsninger til applikationen. Fase 3 Idé og koncept I denne fase udvikler og udvælger vi konceptidéer, som har potentiale til at blive 2.1 Mønsteranalyse Analyse af vores research ud fra den ergoterapeutiske teori, MOHO, er sammenkoblet med andre relevante teorier, hvilket har skabt struktur i vores datamateriale og er med til at fremtvinge en retning for innovationspotentialer, som kan videreudvikles til værdifulde løsninger. 3.1 Brainstorm I denne fase har vi bevæget os ind på den kreative platform og lavet en brainstorm. Dette vil vi arbejde videre med i et tværfagligt samarbejde, hvis Side 20 af 71

Modellen for Menneskelig aktivitet - ERGOTERAPIFAGLIGT SELSKAB FOR PSYKIATRI OG PSYKOSOCIAL REHBABILITERING den 2. maj 2012

Modellen for Menneskelig aktivitet - ERGOTERAPIFAGLIGT SELSKAB FOR PSYKIATRI OG PSYKOSOCIAL REHBABILITERING den 2. maj 2012 Modellen for Menneskelig aktivitet - ERGOTERAPIFAGLIGT SELSKAB FOR PSYKIATRI OG PSYKOSOCIAL REHBABILITERING den 2. maj 2012 Sjælland 1 Fakta om MoHO Primært udviklet af Gary Kielhofner (1949 2010) med

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Interview i klinisk praksis

Interview i klinisk praksis Interview i klinisk praksis Videnskabelig session onsdag d. 20/1 2016 Center for forskning i rehabilitering (CORIR), Institut for Klinisk Medicin Aarhus Universitetshospital & Aarhus Universitet Hvorfor

Læs mere

TITELSIDE TIL BACHELORPROJEKTET

TITELSIDE TIL BACHELORPROJEKTET VIA University College Læreruddannelsen i Århus TITELSIDE TIL BACHELORPROJEKTET (2007-UDDANNELSEN) JF. BEKENDTGØRELSE OM UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM LÆRER I FOLKESKOLEN, 10 Navn: Nicoline Agesen

Læs mere

DET GODE MØDE MED BORGERE MED AUTISME

DET GODE MØDE MED BORGERE MED AUTISME PROGRAMMET VAR DET GODE MØDE MED BORGERE MED AUTISME Slides/plancher fra det Spændende arrangement med autismeekspert Dorthe Hölck Torsdag den 24. august 2017 kl. 15-17 Indblik i autisme og interaktion

Læs mere

Autismespektret. PsykInfo v. Maria Kirk Østergaard, psykolog BUC Risskov

Autismespektret. PsykInfo v. Maria Kirk Østergaard, psykolog BUC Risskov Autismespektret PsykInfo 24.04.12 v. Maria Kirk Østergaard, psykolog BUC Risskov Program Hvad er autisme? Hvad er symptomerne på autisme? Adfærd Behandling Spørgsmål Dias kan findes på www.psykinfo.dk

Læs mere

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9.

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9. Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Adresse: Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Kontakt oplysninger Leder Margit Lunde. Tlf.: 30 17 47 81 E-mail: margit.lunde@svendborg.dk Kliniske undervisere: Camilla

Læs mere

Det skal vi vide på erhvervsskolerne om elever med diagnoser

Det skal vi vide på erhvervsskolerne om elever med diagnoser Det skal vi vide på erhvervsskolerne om elever med diagnoser Det skal vi vide på erhvervsskolerne om elever med diagnoser Undersøgelser viser, at der er en kønsfordeling på 60 % drenge og 40 % piger, der

Læs mere

At skabe bedre målsætninger i rehabilitering med TRIV. ERGO15 Jacob Madsen & Gunner Gamborg

At skabe bedre målsætninger i rehabilitering med TRIV. ERGO15 Jacob Madsen & Gunner Gamborg At skabe bedre målsætninger i rehabilitering med TRIV ERGO15 Jacob Madsen & Gunner Gamborg Program TRIV og bedre målsætninger i rehabilitering. Vi kan allerede måle TRIV. Diskussion. Situationel og relationelt

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Projektleder Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 2. Maj 2012 Mr Side 1 Formål og leverancer Formålet er at udvikle metoder

Læs mere

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering Pædagogisk diplomuddannelse SPECIALPÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal kunne håndtere specialpædagogiske problemstillinger i sit professionelle virke inden for almenpædagogiske praksisfelter, såvel som

Læs mere

Handicapfaggruppens Handicapkonference 2010. Workshop om Børnesamtalen - børn med udviklingsforstyrrelser. torsdag d.11.marts 2010

Handicapfaggruppens Handicapkonference 2010. Workshop om Børnesamtalen - børn med udviklingsforstyrrelser. torsdag d.11.marts 2010 Handicapfaggruppens Handicapkonference 2010 Workshop om Børnesamtalen - børn med torsdag d.11.marts 2010 Inge Louv Socialrådgiver handicapkonsulent www.ingelouv.dk Kort gennemgang af grundlæggende forstyrrelser

Læs mere

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Vidensproduktion Problem Teori Analyse Tolkning Empiri Konklusion Metode Hvad vil I gøre? Hvorfor

Læs mere

De fire kompetencer i oldtidskundskab

De fire kompetencer i oldtidskundskab De fire kompetencer i oldtidskundskab Digitale, innovative og globale kompetencer samt karrierekompetencer studieretningsprojektet Side 1 De fire kompetencer - Fra lov til læreplan - Fra læreplan til vejledning

Læs mere

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL C ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL Denne guide er en let bearbejdet oversættelse fra bogen Skills for Communicating with Patients af Jonathan Silverman,

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Strandgårdens værdier

Strandgårdens værdier Strandgårdens værdier Tryghed Respekt Inddragelse Tværfaglighed Udarbejdelsen af værdigrundlaget Strandgårdens værdigrundlag er udarbejdet på baggrund af forskellige drøftelser og undersøgelser af værdierne

Læs mere

v/lene Metner PsykologCentret ApS

v/lene Metner PsykologCentret ApS v/lene Metner PsykologCentret PsykologCentret ApS www.pcaps.dk 1 PsykologCentret Viborg Lidt om PsykologCentret Privat psykologvirksomhed (Skive-Viborg)med 14 kollegaer Med som underlag : Supervision Kurser,

Læs mere

Specialiseringsuddannelse i autisme 2017

Specialiseringsuddannelse i autisme 2017 Specialiseringsuddannelse i autisme 2017 Autismespecialisering henvender sig til fagpersoner, der ønsker at øge og udvikle deres faglige kompetencer og kvalifikationer inden for autismeområdet. På uddannelsen

Læs mere

Opgavekriterier Bilag 4

Opgavekriterier Bilag 4 Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier Bilag 4 - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Bilag 13: Interviewguide til semistrukturerede interview. Briefing. Hvem er vi? Præsentation af interviewerne og projektets formål

Bilag 13: Interviewguide til semistrukturerede interview. Briefing. Hvem er vi? Præsentation af interviewerne og projektets formål Bilag 13: Interviewguide til semistrukturerede interview Briefing Præsentation af interviewerne og projektets formål Hvem er vi? Gruppen består af: Kristina, Britt og Virdina. Vi læser Klinisk Videnskab

Læs mere

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen.

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Klinisk undervisning på ergoterapeutuddannelsen tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2017-2018 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

INTRODUKTION TIL AUTISME

INTRODUKTION TIL AUTISME INTRODUKTION TIL AUTISME d. 18 maj, kl. 19-21 V. Psykolog Lise S. Westermann PROGRAM Program Hvad er autismespektrumforstyrrelser Diagnoser Komorbiditet Diagnosesystemer Hvilke udfordringer og styrker

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

Mange professionelle i det psykosociale

Mange professionelle i det psykosociale 12 ROLLESPIL Af Line Meiling og Katrine Boesen Mange professionelle i det psykosociale arbejdsfelt oplever, at de ikke altid kan gøre nok i forhold til de problemer, de arbejder med. Derfor efterlyser

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Autismespektrumforstyrrelser hos børn og unge. Den 4. marts 2014 v. Birgit D. Søgaard Isene Cand. Psych. Aut.

Autismespektrumforstyrrelser hos børn og unge. Den 4. marts 2014 v. Birgit D. Søgaard Isene Cand. Psych. Aut. Autismespektrumforstyrrelser hos børn og unge Den 4. marts 2014 v. Birgit D. Søgaard Isene Cand. Psych. Aut. Indhold Autismespektrumforstyrrelser (ASF) set ud fra diagnoseperspektiv Pædagogiske principper

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

Aktiv livskvalitet. Formål. Begrebsafklaring. - Aktiv livskvalitet for voksne udviklinghæmmede. Projekt: Aktiv livskvalitet

Aktiv livskvalitet. Formål. Begrebsafklaring. - Aktiv livskvalitet for voksne udviklinghæmmede. Projekt: Aktiv livskvalitet Aktiv livskvalitet - Aktiv livskvalitet for voksne udviklinghæmmede Formål Formålet er at højne livskvaliteten for voksne udviklingshæmmede på Brande Åcenter ved igennem træning at forebygge, vedligeholde

Læs mere

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A HVAD SKAL VI IGENNEM DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6 1. AFKLARE OG DEFINERE EN UDFORDRING 2. FORVENTNINGSAFSTEMME SUCCES OG MÅL 3. FORSTÅ

Læs mere

Af ergoterapeutstuderende Anja Christoffersen, Maria E. Hansen, Ann Christina Holm og Ditte Jakobsen.

Af ergoterapeutstuderende Anja Christoffersen, Maria E. Hansen, Ann Christina Holm og Ditte Jakobsen. Ergoterapeuter kan hjælpe overvægtige børn Når børn skal tabe sig skal forældrene inddrages. En gruppe ergoterapeutstuderende har via deres bachelorprojekt fundet ud af, at ergoterapeuter kan gøre en indsats

Læs mere

Hjerneskadecentret, Fyns Amt, Rytterkasernen 11, 5000 Odense C ERGOTERAPEUTISK BEHANDLING PÅ HJERNESKADECENTRET

Hjerneskadecentret, Fyns Amt, Rytterkasernen 11, 5000 Odense C ERGOTERAPEUTISK BEHANDLING PÅ HJERNESKADECENTRET ergoterapeut Karen Margrethe Madsen ERGOTERAPEUTISK BEHANDLING PÅ HJERNESKADECENTRET Den ergoterapeutiske behandling er en del af et tværfagligt tilbud, som Hjerneskadecentret (HSC), Fyns Amt, giver senhjerneskadede

Læs mere

Kurser 2016. www.autismecenter.dk

Kurser 2016. www.autismecenter.dk Kurser 2016 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster Artwork by Ruth Crone Foster Jeg kan Jeg kan Vores psykologiske kapacitet afhænger bl.a. af vores tro på egen formåen. Hvis ikke vi er i besiddelse af denne følelse af at kunne risikerer vi ikke at kunne

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Interviewguide lærere uden erfaring

Interviewguide lærere uden erfaring Interviewguide lærere uden erfaring Indledningsvist til interviewer Først og fremmest vi vil gerne sige dig stor tak for din deltagelse, som vi sætter stor pris på. Inden vi går i gang med det egentlige

Læs mere

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING............... 9 1 KOMMUNIKATIONSKULTUR.................... 13 Kommunikative kompetencer............................13 Udvælgelse af information................................14

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune Hvordan bestiller man en Temapakke? Bestilling af temapakker sker ved henvendelse til PPR mail: pprgreve@greve.dk, eller på telefon 43 97 84 44. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Hvor kan man få yderligere

Læs mere

Demens og træning af opmærksomhedsfunktion

Demens og træning af opmærksomhedsfunktion Demens og træning af opmærksomhedsfunktion 1 Demens er fællesbetegnelsen for en række sygdomme, der alle har det til fælles, at de indebærer en svækkelse af hjernens funktioner. Demens kan ramme de intellektuelle

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Hvorfor gives diagnosen? Hvad er autisme? Go between

Hvorfor gives diagnosen? Hvad er autisme? Go between Hvad er autisme? Jeg indleder med en introduktion til autismen. Jeg komme med eksempler på, hvordan I som familiemedlemmer kan forstå jeres familiemedlem med autisme. Kaffepause Det sidste fra mig / Spørgsmål

Læs mere

BILAG A: OVERSIGT OVER SATSPULJEN

BILAG A: OVERSIGT OVER SATSPULJEN BILAG A: OVERSIGT OVER SATSPULJEN Oversigt over satspuljen Børns trivsel i udsatte familier med overvægt eller andre sundhedsrisici. Udmøntning af satspuljen Børns trivsel i udsatte familier med overvægt

Læs mere

Moduler i social- og specialpædagogik på Uddannelsescenter Marjatta

Moduler i social- og specialpædagogik på Uddannelsescenter Marjatta UDDANNELSESCENTER Marjatta-moduler Moduler i social- og specialpædagogik på Uddannelsescenter Marjatta Strandvejen 11, DK 47 3 University College Sjælland (UCSJ) og Uddannelsescenter Marjatta (UCM) har

Læs mere

Interviewguide lærere med erfaring

Interviewguide lærere med erfaring Interviewguide lærere med erfaring Indledningsvist til interviewer Først og fremmest vi vil gerne sige dig stor tak for din deltagelse, som vi sætter stor pris på. Inden vi går i gang med det egentlige

Læs mere

Børn med social-kognitive vanskeligheder

Børn med social-kognitive vanskeligheder Børn med social-kognitive vanskeligheder Hvordan håndterer vi dette i spejderarbejdet? 01-03-2013 LIMBIS / Mikala Lousdal Liemann 1 Model for diagnoserne ADHD 3-12 af 100 Aggressiv adfærd ASF 3-15 af 1000

Læs mere

Metoder til refleksion:

Metoder til refleksion: Metoder til refleksion: 1. Dagbogsskrivning En metode til at opøve fortrolighed med at skrive om sygepleje, hvor den kliniske vejleder ikke giver skriftlig feedback Dagbogsskrivning er en metode, hvor

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG

MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG Grundsynspunkter i pædagogikken: Vi fokuserer på ressourcer og styrker i mennesket, hvilket giver kompetence udvikling for barnet. Vi styrker det enkelte barns selvfølelse, og dermed

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Journal nr.: 12/13856 Dato: 28. juni 2012 Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Definition Undersøgelser og procedure indeholdt i forløbet Aldersgruppe:

Læs mere

Autisme- spektrum- forstyrrelser. Karina N. Jørgensen, cand.psych

Autisme- spektrum- forstyrrelser. Karina N. Jørgensen, cand.psych Autisme- spektrum- forstyrrelser Karina N. Jørgensen, cand.psych 1 Hvad tænker i, at autismespektrumforstyrrelser er? 2 Infantil autisme, 1943 ICD-10: Gennemgribende udviklingsforstyrrelse (1992) ICD-11:?

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Furesø Kommune 2009 RAPPORT

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Furesø Kommune 2009 RAPPORT PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Furesø Kommune 2009 RAPPORT Indhold 1. Indledning 3 2. Status på elevernes udbytte af undervisningen 6 Elevernes faglige niveau 6 Kreativitet,

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

Basens grundforståelse for vigtigheden af struktur og planlægning

Basens grundforståelse for vigtigheden af struktur og planlægning Basens grundforståelse for vigtigheden af struktur og planlægning For at kunne implementerer en tydelig struktur for eleverne i hverdagen, er det nødvendigt at hver enkelt medarbejder har en grundlæggende

Læs mere

Når motivationen hos eleven er borte

Når motivationen hos eleven er borte Når motivationen hos eleven er borte om tillært hjælpeløshed Kristina Larsen Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Denne artikel omhandler

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering D. 1. juli 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere

Læs mere

Den nuværende opfattelse af ASD* til undervisning. Professor Rita Jordan

Den nuværende opfattelse af ASD* til undervisning. Professor Rita Jordan Den nuværende opfattelse af ASD* til undervisning Professor Rita Jordan Autisme center for uddannelse og forskning Birminghams Universitet, England Herning, April 2009 * ASD ( Autisme Spectrum Disorder)

Læs mere

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION 1 og kan bedres helt op til et halvt år efter, og der kan være attakfrie perioder på uger, måneder eller år. Attakkerne efterlader sig spor i hjernen i form af såkaldte plak, som er betændelseslignende

Læs mere

Arbejdets!indflydelse!på! aktivitetsidentitet!

Arbejdets!indflydelse!på! aktivitetsidentitet! Bachelorprojekt Hold:E12V 7.Semester Modul14 Arbejdetsindflydelsepå aktivitetsidentitet JIforbindelsemedendtforløbpåRySclerosehospital AnneBøndingKvistgaard BetinaChristensenKyed CarinaMiddelhedeKragh

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Introduktion til 4. praktik

Introduktion til 4. praktik Introduktion til 4. praktik CPE14o Maj 2017 1 Hvad er 4. praktik? Ifølge uddannelsesbekendtgørelsens 8, stk. 4 Tilrettelægges 4. praktik som en ulønnet praktik på 7. semester I sammenhæng med bachelorprojektet

Læs mere

Borgerinvolvering via Smartphone

Borgerinvolvering via Smartphone Borgerinvolvering via Smartphone Et Move-projekt i University College Lillebælt Afslutningsrapport LHN 03-08-2015 1 Indhold Et Move-projekt i University College Lillebælt... 1 Afslutningsrapport... 1 Indledning...

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Materiale til kursus i brugercentreret design

Materiale til kursus i brugercentreret design Materiale til kursus i brugercentreret design Sønderborg 2014 Indledning Hvorfor brugercentreret design? Fordi det giver god mening! Og fordi det medvirker til at kvalificere koncepter, undervisningsaktiviteter,

Læs mere

Hvorfor gives diagnosen? Hvad er autisme? Go between. Udviklingsforstyrrelser

Hvorfor gives diagnosen? Hvad er autisme? Go between. Udviklingsforstyrrelser Hvad er autisme? Jeg indleder med en introduktion til autismen. Jeg komme med eksempler på, hvordan I som familiemedlemmer kan forstå jeres familiemedlem med autisme. Kaffepause Det sidste fra mig / Spørgsmål

Læs mere

Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag

Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag 13.06.2013 Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag - tillæg til Vejledning/Råd og vink om Almen Studieforberedelse (AT). I formålet for AT indgår ifølge læreplanen, at Almen studieforberedelse

Læs mere

AMEE Oplæg Milene Torp Madsen

AMEE Oplæg Milene Torp Madsen AMEE- 2015 Oplæg Milene Torp Madsen Amee 2015 30 min. Introduktion af workshop. Hvad ved i om kvalitativ forskning? Øvelse: Kvalitativ forskningsmetode ca. 15 min. Kvalitativ vs/og kvantitativ forskning.

Læs mere

Forandringskompas Voksne borgere med handicap

Forandringskompas Voksne borgere med handicap Forandringskompas Voksne borgere med handicap INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... Opbygning... Vejledning... 1. Struktur og overblik.... Psykisk trivsel og tryghed.... Sociale kompetencer / socialt liv....

Læs mere

Autisme og skolevægring. VISO konference 1. december 2015

Autisme og skolevægring. VISO konference 1. december 2015 Autisme og skolevægring VISO konference 1. december 2015 Baggrund Stigning i henvendelser hos VISO Komplekse sager med både udviklings- og kontekstuelle problematikker Viden om målgruppen, problemstillingen

Læs mere

Hvad kan den kliniske vejleder se efter ved den praktiske del af intern prøve modul 12 sygeplejerskeuddannelsen?

Hvad kan den kliniske vejleder se efter ved den praktiske del af intern prøve modul 12 sygeplejerskeuddannelsen? Sygeplejerskeuddannelsen del af intern prøve rskeuddannelsen? Hensigten med materialet er at inspirere til vurdering af studerende i, i forhold til læringsudbyttet. Materialet beskriver tegn, som den kliniske

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

UDDANNELSE Innovationsagent 2017

UDDANNELSE Innovationsagent 2017 UDDANNELSE Innovationsagent 2017 Vi har fået skabt et tættere forløb mellem patienter og personale - en bedre forståelse for hinanden. INNOVATION I HVERDAGEN Uddannelse i praktisk innovation og brugerinddragelse

Læs mere

Refleksion: Refleksionen i de sygeplejestuderendes kliniske undervisning. Refleksion i praksis:

Refleksion: Refleksionen i de sygeplejestuderendes kliniske undervisning. Refleksion i praksis: Refleksion: Refleksionen i de sygeplejestuderendes kliniske undervisning. Refleksion i praksis Skriftlig refleksion Planlagt refleksion Refleksion i praksis: Klinisk vejleder stimulerer til refleksion

Læs mere

INNOVATION. BLOGS. KU. DK

INNOVATION. BLOGS. KU. DK $ SPØRGEGUIDE TIL BRUGERTEST INNOVATION. BLOGS. KU. DK Katapult og Katalyst interviewer ca. 8 brugere af innovation.blogs.ku.dk for at samle viden om deres adfærd og behov i relationen til udvikling og

Læs mere

Autismespektrumforstyrrelse. Go between. Fokus i mit oplæg

Autismespektrumforstyrrelse. Go between. Fokus i mit oplæg Autismespektrumforstyrrelse Go between Speciale i ASF og ADHD Rådgivning, vejledning og kurser Mentorordninger Supervision Huskurser og undervisning Viso leverandør mail: dh@dorthehoelck.dk mobil: 24657309

Læs mere

Beskrivelser af kursernes indhold på Autisme i Fokus 2016

Beskrivelser af kursernes indhold på Autisme i Fokus 2016 Beskrivelser af kursernes indhold på Autisme i Fokus 2016 Piger med autisme: Der er i de senere år kommet øget fokus på piger og kvinder med autismer. Piger og kvinder med autisme fremtræder ofte anderledes

Læs mere

En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview

En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview David Rasch, stud. psych., Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Indledning En analyse af samtalens form, dvs. dynamikken mellem

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Autisme Specialisering 2018

Autisme Specialisering 2018 Autisme Specialisering 2018 AutismeSpecialisering AutismeSpecialisering henvender sig til fagpersoner, der ønsker at øge og udvikle deres faglige kompetencer og kvalifikationer inden for autismeområdet.

Læs mere

Workshop: Velfærdsteknologi og hjælpemidler på handicapområdet

Workshop: Velfærdsteknologi og hjælpemidler på handicapområdet Workshop: Velfærdsteknologi og hjælpemidler på handicapområdet Åse Brandt og Max Peder Jensen Kontoret for Bevægelseshandicap, hjælpemidler og teknologi Socialtilsyn årsmøde 2015, den 21. maj Fokus Hjælpemidlers

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

Professionsprojekt 3. årgang Demokrati i skolen

Professionsprojekt 3. årgang Demokrati i skolen Professionsprojekt 3. årgang Demokrati i skolen Underviser: Annette Jäpelt Fag: Natur og teknik Afleveret den 27/2 2012 af Heidi Storm, studienr 21109146 0 Indhold Demokrati i folkeskolen... 2 Problemformulering...

Læs mere

Tema aften for den Nord jyske kredsforening. Fagcenter for Autisme og ADHD Socialpædagog Maria Hansen

Tema aften for den Nord jyske kredsforening. Fagcenter for Autisme og ADHD Socialpædagog Maria Hansen Tema aften for den Nord jyske kredsforening Fagcenter for Autisme og ADHD Socialpædagog Maria Hansen Hvad er Autisme og ADHD - En neuro biologisk udfordring det sker i hjernen, vi ser det på adfærden -

Læs mere

Recovery Ikast- Brande Kommune

Recovery Ikast- Brande Kommune Recovery Ikast- Brande Kommune Individuelle forløb og gruppeforløb i Socialpsykiatrien I dette hæfte vil man kunne læse om de individuelle forløb og gruppeforløb, der vil kunne tilbydes i socialpsykiatrien

Læs mere