Ergo-app en applikation til at fremme aktivitetsdeltagelsen for børn med ASF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ergo-app en applikation til at fremme aktivitetsdeltagelsen for børn med ASF"

Transkript

1 Bacheloropgave i ergoterapi Modul 14 Et innovationsprojekt Ergo-app en applikation til at fremme aktivitetsdeltagelsen for børn med ASF Udarbejdet af: VIA University College Holstebro Vejleder: Tove Ptak Sensor: Ulla Garbøl Anslag: Denne opgave er udarbejdet af studerende ved Ergoterapeutuddannelsen, CVU vita, i 14. modul, som led i et uddannelsesforløb. Den foreligger urettet og ukommenteret fra skolens side og er således udtryk for den studerendes egne synspunkter. Denne opgave, eller dele deraf, må kun offentliggøres med den studerendes tilladelse, jf. lov om ophavsret. Side 1 af 71

2 Side 2 af 71

3 Resumé Titel Ergo-app en applikation til fremme af aktivitetsdeltagelsen for børn med autismespektrumsforstyrrelser (ASF). Formål Dette projekt har til formål at undersøge, hvordan vi som ergoterapeuter kan bidrage til at fremme aktivitetsdeltagelse for børn med autismespektrumsforstyrrelser ved hjælp af en applikation til smartphones. Projektet er blevet udarbejdet på baggrund af viden, om de problematikker børn med ASF kan have som følge af deres diagnose. I projektet vil vi undersøge, hvad vi som ergoterapeuter kan bidrage med ift. at anvende teknologiske hjælpemidler sammen med børn med ASF. I forhold til disse børn ser vi en mulighed i teknologien som et hjælpemiddel til at fremme aktivitetsdeltagelse i blandt andet socialt samspil, styrkelse af fleksibilitet i tankegang samt forbedring af motorisk planlægning, som netop er typiske problemområder hos børn med ASF. Metode Vi har valgt at arbejde ud fra det konstruktivistiske paradigme med en kvalitativ metode og en hermeneutisk tilgang. Vi har foretaget to semistrukturerede interviews. Interviewguiden, transskriptionen og analysen er udarbejdet ud fra Model of Human Occupation (MOHO). Vi har anvendt innovationsmetoderne som arbejdsprocesmodel. Resultat Begreberne i MOHO er med til at belyse børnenes ressourcer og problematikker. Vores undersøgelse viser, at vores målgruppe er motiveret for at lære igennem og arbejde med teknologien. Det er blevet tydeligt gennem undersøgelsen, at børnene har stort behov for struktur og forudsigelighed i deres hverdag, hvilket har indflydelse på børnenes aktivitetsdeltagelse. Side 3 af 71

4 Børnenes aktivitetsdeltagelse bliver påvirket af de tre punkter i triaden, hvorfor redskaber fra KAT-kassen er særligt anvendelige i vores applikation. Konklusion For at kunne fremme aktivitetsdeltagelse hos vores målgruppe er det vigtigt, at vi som ergoterapeuter har fokus på at motivere specielt disse børn igennem aktiviteter og interesser, de finder meningsfulde. En god måde at nå målgruppen på er gennem teknologien, og dermed er en applikation særligt relevant og brugbar for netop denne målgruppe. Vi kan som ergoterapeuter hjælpe det enkelte barn med at finde frem til individuelle behov og igennem Ergo-app støtte målgruppen i at bevare vaner og roller, opretholde værdier og interesser samt agere i sociale omgivelser, så aktivitetsdeltagelsen fremmes og vedligeholdes gennem genkendelighed, forudsigelighed og struktur. Et teknologisk hjælpemiddel som Ergo-app kan være en støtte for barnet, når støttepersonen ikke kan være til stede. Emneord: Ergoterapi, teknologiske hjælpemidler, applikation, smartphones, aktivitetsdeltagelse, innovation, børn, autismespektrumsforstyrrelser. (Anslag: 2318) Side 4 af 71

5 Summary Title Ergo-app - an application to facilitate occupational participation for children with autism spectrum disorder (ASD). Objective This project has the objective to study how we can contribute the advancement of occupational participation for children with ASD by the aid of an application. The project has been based on the knowledge of those difficulties that children with ASD may have due to their diagnosis. In this project we will examine what we as occupational therapists can contribute in regard to the utilization of technical appliances with children with ASD. For these children we see an opportunity by using technology as an aid to further occupational participation in among other things social interaction, reinforcing the flexibility of their way of thinking and the improvement of motor function planning, all typical problem areas for children with ASD. Method We have chosen to work deriving from the constructivist padigm with a qualitative method and a hermeneutic approach. We have conducted two semi-structured interviews. The interview model, transcription and the analysis is derived from the Model of Human Occupation (MOHO). We have applied the innovation method as working-process model. Results The terms in MOHO contribute to illuminate these children's resources and difficulties. Our studies show that that our target group has been motivated to learn through the use of technology. It has become evident through this study, that these children have a great need for structure and predictability in their daily routines, which have influenced their occupation participation. The children's occupation participation is influenced by the three elements in the triad, and thus making the tools from the KAT-toolbox especially usable in our application. Side 5 af 71

6 Conclusion Bacheloropgave i ergoterapi To further occupational participation within our target group, it is essential that we as occupational therapists focus on motivating these children in particular, through activities and interests that they find meaningful. An effective way to reach this target group is through technology, which makes a smart-phone application particularly relevant and useful for this target group. We can as occupational therapists, help the individual child to identify individual needs and through Ergoapp to support the target group to maintain habits and roles, maintain values and interests and social interaction. All further to facilitate and maintain occupational participation through recognizability, predictability and structure. A technological appliance as Ergo-app can be a support for the child when the supporting adult is absent. Keywords: Occupational therapy, technological appliances, application, smartphones, occupational participation, innovation, children, autism spectrum disorder. (Anslag: 2400) Side 6 af 71

7 Indholdsfortegnelse Bacheloropgave i ergoterapi 1 Læsevejledning Problembaggrund Vidensøgning ASF Børn med ASF og ergoterapi KAT-kassen HANDS Persuasive Technology Afgrænsning Problemformulering Begrebsafklaring Design og metode Design Kvalitativ metode Hermeneutisk tilgang Innovationsmetoder Etik Valg og præsentation af respondenter Valg af respondenter Præsentation af respondenter Validitet Analyse Kildeudvælgelse Dataindsamling Indsamling og fremstilling af empiri Interviewguide Plan for og udførelse af interview Transskription Teoriafsnit Model of Human Occupation Sanseintegration Side 7 af 71

8 10.3 Bandura Antonovsky Jeg-støttende principper Sociale historier Analyse af empiriske data Vilje Opsummering af Vilje Vanedannelse Opsummering af Vanedannelse Udøvelseskapacitet Opsummering på Udøvelseskapacitet Omgivelser Opsummering på omgivelserne Resultater Tre forslag til udvikling af applikationen Ergo-app Diskussion Diskussion af metode Diskussion undersøgelsen Konklusion Perspektivering Litteraturliste Bilag 1 Vidensøgning Bilag 2 Interviewguides Interviewguide: Bøgeskolen Interviewguide: Moderen til pigen med Aspergers syndrom Bilag 3 Brainstorm Side 8 af 71

9 1 Læsevejledning I analysen blander vi eksempler fra vore interviews, da det nogle steder er mere relevant at inddrage eksempler fra det ene interview end fra det andet. I analysedelen vil der komme en kort opsummering efter hver komponent for at skabe et bedre overblik. I autismekredse benævnes mennesker uden autismespektrumsforstyrrelser neurotypiske, hvilket vi forkorter til NT i opgaven. Desuden forkortes autismespektrumsforstyrrelser til ASF. Alle personer og steder som nævnes i opgaven er anonymiserede. I opgaven har vi inddelt afsnittene med forkortelse af vores navne: - Ida Kristensen (IK) - Lykke Andersen (LA) - Marian Pedersen (MP) - Julie Therese Jensen (JU) Vi er alle ansvarlige for: Problembaggrund, afgrænsning, problemformulering, begrebsafklaring, resultater, opsummeringer, diskussion, konklusion samt perspektivering. God læselyst! Side 9 af 71

10 2 Problembaggrund Bacheloropgave i ergoterapi Gennem uddannelsen har vi været igennem mange spændende fag og omkring mange interessante områder inden for ergoterapien. Specielt har vi fundet arbejdet med børn og deres udvikling interessant. Derfor vil vi beskæftige os med børn med ASF. I det følgende kommer vi ind på den viden, der har ledt os til vores problemformulering. Problembaggrunden er opdelt i følgende emner: Vidensøgning, ASF, Børn med ASF og ergoterapi, KATkassen, HANDS, Persuasive Technology samt Problemafgrænsning. 2.1 Vidensøgning Vi har søgt bredt om forskningsprojektet HANDS, hvilket senere beskrives nærmere, og autismespektrumsforstyrrelser på google.dk. Vi har været opmærksomme på, at denne viden nødvendigvis ikke er godkendt i forhold til de faglige og videnskabelige søgedatabaser, men har været opmærksom på kildernes pålidelighed. Under søgningen på HANDS på google.dk har vi fundet flere artikler omhandlende projektet HANDS. Derudover har vi søgt på: Human Computer Interaction (HCI) og Persuasive Technology. Vi har søgt på: autismespektrumsforstyrrelser for at få en bredere viden om emnet. Disse søgninger har hjulpet os på vej til at forme vores problembaggrund og problemformulering ASF Autisme er en medfødt, biologisk betinget udviklingsforstyrrelse. Det er en spektrumstilstand, hvilket vil sige, at man kan være mere eller mindre påvirket af tilstanden. For dem, som ikke taler eller kun taler lidt, er der udviklet andre måder at kommunikere på, så næsten alle mennesker med autisme kan kommunikere (Socialstyrelsen, Hvad er en autisme?). Ifølge WHO's diagnosekriterier skal man have vanskeligheder inden for tre områder, som kaldes triaden: (Andersen, Ingrid, Vej; Lauritzen, Gertrud, Quist; Stokholm, Gitte, 2010, s. 229). Vanskeligheder ved socialt samspil og forståelse. Børn med autisme har svært ved at kunne fornemme, bryde sig om og forstå andre folks følelser, overbevisninger og hensigter. 1 Bilag 1 Side 10 af 71

11 Vanskeligheder ved alle former for kommunikation verbal og nonverbal. Manglende fleksibilitet i tankegang og nedsat social forestillingsevne. Der findes fire former for autisme: Infantil autisme: Mennesker med denne form for autisme har vanskeligheder inden for samtlige punkter i triaden. Aspergers syndrom: Mennesker med denne diagnose har problemer med de to punkter i triaden, der drejer sig om socialt samspil og nedsat social forestillingsevne. Atypisk autisme opfylder et eller to af kriterierne i triaden. Gennemgribende udviklingsforstyrrelse, uspecificeret opfylder nogle af kriterierne for autisme, såfremt vanskelighederne ikke var tydelige, før barnet var mere end seks år gammelt (Socialstyrelsen, Hvad er autismespektret?). Vi finder Aspergers syndrom interessant, da børn med denne diagnose typisk er fascinerede af deres helt særlige interesser. Når det drejer sig om logisk tænkning, og når det handler om deres særinteresser, så ligger de i spidsen og overrasker deres lærere med deres gode svar (Attwood, 2008, s. 285). Vi ser disse typiske træk, som en ressource vi kan gøre brug af i udviklingen af en applikation. Aspergers syndrom betragtes som en undergruppe af autismespektrumsforstyrrelse og har sine egne diagnosekriterier. Det er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse og tilstanden påvirker udviklingen af en lang række evner (Attwood, 2000, s.18). Ifølge ICD-10 er Aspergers syndrom: karakteriseret ved samme kvalitative forstyrrelse af socialt samspil som ved infantil autisme, tillige med et begrænset, stereotypt og repetetivt repertoire af interesser og aktiviteter. Den afviger fra en infantil autisme ved, at der ikke ses generelt forsinkelse eller hæmning af den sproglige eller kognitive udvikling. Tilstanden er ofte forbundet med motorisk klodsethed (WHO ICD-10 s ). Aspergers syndrom er en neural funktionsnedsættelse, der optræder hos normalt begavede mennesker som følge af en udviklingsforstyrrelse i hjernen (AspergerDK, Aspergers syndrom?). Undersøgelser har vist, at der oprindeligt er anomalier i specifikke områder af cerebellum. Cerebellum er vitalt vigtigt for Side 11 af 71

12 regulering af muskeltonus, lemmernes bevægelse, timing af bevægelse, tale, kropsholdning, balance og sansemodulering (Attwood, 2000, s. 123). 2.3 Børn med ASF og ergoterapi Den ergoterapeutiske intervention ift. børn med ASF har til formål at bedre deres muligheder for deltagelse i daglige aktiviteter. Det er derfor nødvendigt at analysere faktorer hos barnet, hvilket f.eks. kan gøres ud fra komponenterne i Model of Human Occupation. Nødvendige forudsætninger for udvikling og aktivitet er sansning og bevægelse, hvilket spiller en væsentlig rolle for sundhed og trivsel (Andersen, I. V., et al., 2010, s. 230). Børn med ASF har et anderledes sensorisk bearbejdningsmønster og lever en mere intens version af livet, hvor de oplever ting mere eller mindre intenst. Børn med ASF foretrækker i højere grad end NT børn kendte aktiviteter og udvikler dermed ikke nye bevægemønstre f.eks. gennem leg (Andersen, I.V., et al., 2010, s ). Da børn med ASF tænker i billeder og har en god visuel hukommelse, bør vi som ergoterapeuter støtte barnet gennem tilrettelæggelse af aktiviteter med vægt på det visuelle (Andersen, I. V., et al., 2010, s. 244). Børn med ASF kræver længere tid til at tilegne sig viden om motoriske handlinger og mentale tilstande end NT børn. Der indgår ofte en kropsbevidsthedstræning, der tager udgangspunkt i kognitiv læring af kropsbevidsthed, da barnet pga. sin funktionsnedsættelse skal lære bevidsthed om kroppen ad kognitiv vej. Mange af de sansemotoriske vanskeligheder, børn med ASF har, stammer fra manglende automatisering af bevægelser. Derfor er det vigtigt, at vi som ergoterapeuter har fokus på at træne børnenes bevægelser flere gange dagligt og i forskellige sammenhænge (Andersen, I. V., et al., 2010, s. 229). Mennesker med ASF er forskellige ligesom NT ere. De har individuelle behov, og er ofte meget styret af deres vaner og rutiner. Som ergoterapeuter har vi en stor rolle i forhold til børn med ASF, da vi fokuserer på det enkelte barn og kan fremme aktivitetsdeltagelsen gennem meningsfulde aktiviteter. 2.4 KAT-kassen Vi har som forberedelse til bachelorforløbet deltaget i et todages kursus i Århus omhandlende KAT-kassen og Den Kognitive Børnesamtale. Side 12 af 71

13 KAT-kassen er et samtaleredskab, sammensat af en række elementer der kan anvendes hver for sig eller sammen i samme samtale. Redskabet støtter barnet i at blive bevidst om egne tanker, følelser og handlinger. En væsentlig del af udbyttet af redskabet handler om, at barnet bliver bevidst om sammenhænge, der er mellem dets tanker, følelser og reaktioner, og at barnet bliver støttet i udvikling af sin selvopfattelse og af sin sociale kompetence. Det kognitive er de processer, som omhandler tanker, indtryk, opfattelser, holdninger og erkendelser. Det affektive står for de processer, som omhandler følelser, indre og ydre sansninger, intuition og kropsbevidsthed, der karakteriserer følelsesmæssige processer. Ved at træne barnet, når det arbejder med disse processer, kan man hjælpe det til større selvforståelse og bedre sociale færdigheder, som kan være med til at fremme livskvaliteten hos barnet. KAT-kassen har fokus på barnets egne sociale- og udviklingsmæssige erkendelsesprocesser, som en hjælp til at støtte barnet i at forstå, hvordan de indre sammenhænge mellem tanker og følelser er med til at styre dets handlinger. Hvis barnet oplever succes ved hjælp af en mere hensigtsmæssig indre styring, kan dette virke motiverende for dets handlinger. Igennem denne proces er det vigtigt at hjælpe barnet til at blive bevidst om sin lyst eller ulyst til at handle hensigtsmæssigt og til at få bearbejdet sine handlemuligheder. En del af denne bearbejdning består i, sammen med barnet, at afdække, hvilke strategier barnet hidtil har gjort brug af for at få opfyldt sine behov, og at hjælpe barnet til at få et bredere perspektiv på konsekvensen af disse strategier (Callesen, K, Nielsen, A.,M., Attwood, T., 2009) 2.5 HANDS HANDS er et innovations- og forskningsprojekt i Danmark, Sverige, England og Ungarn, som blev startet i juli Formålet med projektet har været at udvikle IKT-løsninger (informations- og kommunikationsteknologi) for børn og unge med ASF. IKT-løsningerne er baseret på ny forskning inden for menneske-computer-interaktion (human-computer-interaction, forkortes herefter som HCI). Ved hjælp af HCI har HANDS haft til formål at forbedre disse børns og unges ageren i sociale og dagligdags aktiviteter. Projektet har på den måde også haft det mål at få unge mennesker med ASF bedre integreret i Side 13 af 71

14 samfundet, hvorved en social marginalisering med deraf følgende negative konsekvenser for den enkelte og samfundet har kunnet undgås (The HANDS Project - DK version). Igennem HANDS-projektet er der blevet udviklet et program til smartphones og PDA er, som giver barnets støttepersoner mulighed for at tilrettelægge et undervisnings- og støtteforløb, som er tilpasset den enkelte. Dette gør, at barnet vil kunne få en mere tryg og velfungerende hverdag. Programmet og applikationen skal så at sige give børnene med ASF en hjælpende hånd i dagligdagen og desuden være en støtte, når støttepersonen ikke kan være til stede. Vi ser således HANDS som et interessant hjælpemiddel, der kan være medvirkende til at bedre livskvaliteten hos mennesker med ASF samt øge aktivitetsdeltagelsen i hverdagen. 2.6 Persuasive Technology I HCI anvendes en ny teknologi, den såkaldte Persuasive Technology, som går ud på at lade smartphones og PDA er spille en interaktiv rolle over for barnet med ASF, således at vedkommende effektivt motiveres og overbevises til handling. På denne måde er det ikke kun brugeren, der aktivt kontakter smartphonen eller PDA en, men også smartphonen eller PDA en, der kontakter brugeren (Gulstad, 2007, Hvad er Persuasive Technology?). Teknologien kan give brugeren en såkaldt prompting, der minder vedkommende om at huske en given aktivitet på et bestemt tidspunkt. Prompting er således en metode, hvor teknologien giver brugeren påmindelser. Teknologien kan være med til at skabe adfærdsændringer hos barnet med ASF. I artiklen Børn med autisme kan få en hjælpende hånd fra mobiltelefonen nævnes det som en som fordel ved Persuasive Technology, at..den ikke fordrer interaktion med andre mennesker, hvilket netop er det, mennesker med ASF ofte har svært ved. Karakteristisk for mennesker med ASF er desuden, at de holder af at tilbringe megen tid ved computeren, hvilket gør HANDS-applikationen ekstra brugbar og anvendelig for denne gruppe (Fedders, Line, Emilie, 2011). 2.7 Afgrænsning Undersøgelser viser, at mange børn med ASF har problemer med motorisk planlægning og koordinering af bevægelser, hvilket begrænser børnene i aktivitetsdeltagelse. Som ergoterapeuter ser vi sanseintegration som noget af det grundliggende for udvikling og aktivitet, hvilket har indflydelse på, hvordan vi trives. Vi er klar over at størstedelen af børn med ASF har brug for styrkelse af deres sanseintegration. Dette vil vi dog Side 14 af 71

15 kun i begrænset omfang beskæftige os med i denne undersøgelse, da det ikke har relevans for pigen, vi tager udgangspunkt i. Pigen præsenteres i afsnittet Præsentation af respondenter. Mennesker med Aspergers syndrom har problemer inden for to områder i triaden; socialt samspil og manglende fleksibilitet i tankegang. Ifølge ICD-10 har mennesker med Aspergers syndrom generelt ikke forsinkelse i sproglig eller kognitiv udvikling, hvilket bl.a. begrunder vores valg af fokus på denne diagnose, da det åbner op for muligheden at interviewe børn med Aspergers syndrom. Mennesker med Aspergers syndrom kendetegnes ofte ved tendensen til at blive fascineret af en særinteresse (Attwood, 2000, s. 99). Vi ser dette som en ressource, vi kan gøre brug af i udviklingen af en applikation. Børn med ASF holder ofte af at tilbringe tid ved computere, derfor finder vi det relevant at inddrage teknologien som et hjælpemiddel for disse børn. Forskningsprojektet HANDS har inspireret os til at undersøge nærmere, hvad vi som ergoterapeuter kan bidrage med ift. at udvikle og anvende teknologiske hjælpemidler sammen med børn med ASF. Ift. disse børn ser vi en mulighed i teknologien som et hjælpemiddel til at fremme aktivitetsdeltagelse bl.a. i socialt samspil, styrkelse af fleksibilitet i tankegang samt forbedring af motorisk planlægning. Da børn med ASF tænker i billeder, har vi et ønske om at udvikle et visuelt redskab, som kan fremme disse børns aktivitetsdeltagelse. Gennem denne undersøgelse ønsker vi som ergoterapeuter at komme frem til idéer til udviklingen af en applikation til smartphones. 3 Problemformulering Med udgangspunkt i vores problembaggrund vil vi undersøge: Hvordan kan ergoterapi bidrage til at fremme aktivitetsdeltagelsen for børn med autismespektrumsforstyrrelser ved hjælp af en applikation til smartphones? 4 Begrebsafklaring Ergoterapi arbejder med menneskets krop, psyke og livskvalitet. Ergoterapeuter hjælper det enkelte menneske gennem forskellige meningsfulde aktiviteter, træning eller tilpasning af omgivelserne, så det Side 15 af 71

16 bedre kan håndtere hverdagen (Ergoterapeutforeningen og Ergoterapeutuddannelserne i Danmark Hvad laver en ergoterapeut?). Aktivitetsdeltagelse indebærer involvering i arbejde, leg og dagligdagsaktiviteter, som er ønskede og/eller nødvendige for ens trivsel. Aktivitetsdeltagelse forudsætter, at man udøver aktivitet af personlig og social betydning og det påvirkes af: Udøvelseskapacitet, Vanedannelse, Vilje og forhold i Omgivelserne (Kielhofner, 2010, s ). Børn: Vi tager udgangspunkt i en pige med Aspergers syndrom. Når vi finder det relevant, inddrager vi eksempler fra en skole for børn med ASF. Vi omtaler disse som vores målgruppe. Vi har valgt alderen 8-12 på baggrund af evner til at kunne læse og anvende smartphones. Autismespektrumsforstyrrelser: Aspergers syndrom er en diagnose i autismespektret, og vi har valgt at tage udgangspunkt i ovennævnte pige. Børnene på skolen inddrages for at få en dybere forståelse for, hvordan ASF påvirker aktivitetsdeltagelsen. Disse børn vil blive præsenteret i afsnittet, Præsentation af vores respondenter. Applikation eller app er et enkelt softwareprogram, der kan hentes fra internettet og virker på smartphones. En app har nogle helt enkle funktioner og er designet til at udfylde brugerens behov ved at føje flere funktioner til smartphonen (Addo App ApS, Alle taler om det, men hvad er en App?). Smartphone er en mobiltelefon, der giver let mulighed for at bruge funktioner, som man kender fra PC, f.eks. at gå på internettet og bruge . En smartphone bruger styresystemer som Android og iphone OS og er oftest kendetegnet ved at have en touch skærm (3, Hvad er en smartphone?) 5 Design og metode I det følgende beskrives hvordan vores bachelorprojekt er designet samt vores metodiske overvejelser ift. videnskabsteoretisk og metodisk tilgang. Som arbejdsprocesmodel anvendes innovationsmetoder med udgangspunkt i innovationshåndbogen, som beskrives sidst i afsnittet. 5.1 Design Vi har valgt at designe vores opgave ud fra det konstruktivistiske paradigme, hvor verden ses ud fra et socialpsykologisk perspektiv, der er konstrueret af mennesker og bestemt af den sammenhæng, kultur eller Side 16 af 71

17 det samfund, som de indgår i. Dette indebærer, at der ikke findes én, men flere sandheder. Vores innovationsproces har hjulpet os med at strukturere samarbejdet med vores respondenter, så vi sammen har kunnet finde frem til løsningsforslag i udviklingen af en applikation til vores målgruppe. I denne sammenhæng er vi afhængige af hinanden, og skaber sammen viden (Dehlholm-Lambertsen, Maunsbach, 1998, s.7). Det vil sige, den viden, vi får fra vores respondenter, skaber sammen med vores ergoterapeutiske teorier, en viden om, hvordan vi kan udvikle en applikation, som imødekommer behovet hos børn med ASF. Vi har løbende haft kontakt med Bøgeskolen og moderen til pigen med Aspergers syndrom, hvilket stemmer overens med den hermeneutiske forskning (Jerlang, E., et al., 2008, s. 290). (IK) 5.2 Kvalitativ metode Igennem interviews ønsker vi at få viden om ressourcer og problematikker hos børn med ASF med fokus på Aspergers syndrom samt forældrenes og personalets erfaringer for, at vi kan få et indblik i barnets handlinger, tanker og følelser, hvilket den kvalitative forskning netop studerer (Brinkmann & Tanggaard, 2010, s. 437). Vi lægger vægt på at forstå vores respondenter ud fra vores ergoterapeutiske teorier (Brinkmann & Tanggaard, 2010, s.37-38). Vi anvender Model of Human Occupation (forkortes herefter som MOHO) som rammeteori. Denne beskrives i teoriafsnittet. Igennem vores litteratursøgning og kurser om børn med ASF har vi fået en viden om vores undersøgelsesfelt. På baggrund af denne viden har vi udformet en interviewguide 2 tematiseret ud fra Kielhofners komponenter i MOHO, hvilket kan give os en bredere viden om, hvordan ressourcer og problematikker hos målgruppen, påvirker deres hverdag. Desuden viser erfaringen, at de bedste interviews foretages af interviewere, som har stor viden om det emne, interviewet drejer sig om, da de kan stille de mest relevante spørgsmål (Brinkmann & Tanggaard, 2010, s.37-38). (LA) 5.3 Hermeneutisk tilgang Vi har lavet semistrukturerede interviews, hvilket ifølge den hermeneutiske tilgang er en måde, hvorpå data kan indhentes (Jerlang, E., et al., 2008, s. 291). Eftersom vores tilgang er hermeneutisk, er det ikke relevant for os at medtage betoninger, pauser mm. i transskriptionen. For os har selve indholdet af samtalen været det vigtige. Havde vores tilgang været fænomenologisk, ville det have været nødvendigt 2 Bilag 2 Side 17 af 71

18 præcist at skrive ned, hvad respondenterne havde sagt verbalt og udtrykt nonverbalt (Kvale & Brinkmann, 2009, s.45). Transskriptionen beskrives i et senere afsnit. Ved at anvende vores ergoterapeutiske teorier og ved hjælp af vores respondenter søger vi at finde frem til en forståelse af, hvordan vi som ergoterapeuter kan fremme aktivitetsdeltagelsen for vores målgruppe (Thurén, Torsten, 2008, s. 109). Vi anvender MOHO som analyseredskab og supplerer med andre relevante teorier f.eks. Antonovsky s Følelse af Sammenhæng. Disse beskrives ligeledes i teoriafsnittet. Indføling er udover empiri og logik en erkendelseskilde i hermeneutikken. Den hermeneutiske tolkning er vigtig, når det handler om at forstå vores målgruppes handlinger og resultaterne af disse. Ifølge Maslow må man leve sig ind i og føle sig ind i et andet menneskes situation, hvis man vil opnå en viden og en forståelse af mennesket (Jerlang, E., et al., 2008, s. 289).(JU) 5.4 Innovationsmetoder Vi anvender innovationsmetoder med udgangspunkt i innovationshåndbogen 3. Vi ser et behov for et nyt produkt via inkrementel- og brugerdreven innovation med fokus på målgruppens behov og med udgangspunkt i respondenternes udsagn (Lybecher, Søren, 2007, s. 14, 38). Vi vil i nedenstående skabelon gennemgå vores innovationsmetode og de faser, vi har bevæget os i, hvilket er fase 0 til 3. Fase 4, 5 og 6 beskrives i afsnittet Perspektivering og kan, hvis muligt, gennemføres efter dette forløbs afslutning i samarbejde med eksperter. FASER METODE TILTAG / HANDLING Fase 0 - Fokus Vi har i denne fase udviklet en klar retning og skabt overblik over sociale og teknologiske arbejds- og undersøgelsesområder. Denne fase har hjulpet os til at 0.1 Kick-off workshop Vi har i starten af projektforløbet lavet en bred vidensøgning for at undersøge, hvor meget viden der findes på området. Derudover har vi haft kontakt til koordinator og kontaktperson i Foreningen Autisme som ekstern samarbejdspartner. Vi har i fællesskab dannet en ramme for projektet. 3 Erhvervs- og Byggestyrelsen, juni 2010, Side 18 af 71

19 forme og afgrænse vores problembaggrund. Bacheloropgave i ergoterapi Fase 0 - Fokus 0.4 Trendanalyse Vi har undersøgt, hvad der findes på markedet inden for vores undersøgelsesfelt og fandt inspiration i HANDS-projektet. Dette projekt anvender persuasive technology, hvilket vi finder interessant i forhold til at udvikle løsninger til vores målgruppe. Ved at tænke på brugerbehov og teknologi, er vi nået frem til vores problemformulering. Fase 0 - Fokus 0.5 Researchguide Udarbejdelse af problemformulering hjælper os til at skabe et overblik over, hvordan vi skal lave research, og hvilket spørgsmål vi vil belyse. Dette er med til at effektivisere analysen. Fase 1- Research Vi vil opnå viden om brugernes behov og situation i forhold til arbejds- og undersøgelsesområderne, der er defineret i opstartsfasen. 1.1 Etnografisk interview Ud fra vores valg af metode har vi lavet åbne semistrukturerede interviews baseret på MOHO-teorien. Denne form for interview hjælper os tættere på en forståelse af målgruppens ressourcer og problematikker i hverdagslivet. Det er vigtigt, at vi i denne fase har fokus på børnenes behov og inddrager, hvad de finder interessant og motiverende. Dette hjælper os til at Side 19 af 71

20 identificere brugerbehov og indsamle data, som kan anvendes i analysen, hvilket hjælper os til at samle inspiration til nye produkter eller til fornyelse af eksisterende produkter. Bacheloropgave i ergoterapi Fase 1 - Research 1.5 Ekspertinterview Som supplement til vidensøgningen har vi deltaget i foredrag og kurser. Dette har givet os en værdifuld viden, som kan hjælpe os videre med projektet. Desuden har dette sat fokus på vigtige områder, skabt overblik over mangler og givet projektets tilgang troværdighed for den videre analyse. Fase 2 Analyse Vi analyserer det indsamlede researchmateriale, så der skabes overblik og identificeres udviklingspotentialer. Her har vi fokus på at få indsigt i udviklingspotentialer i forhold til målgruppen med henblik på at finde løsninger til applikationen. Fase 3 Idé og koncept I denne fase udvikler og udvælger vi konceptidéer, som har potentiale til at blive 2.1 Mønsteranalyse Analyse af vores research ud fra den ergoterapeutiske teori, MOHO, er sammenkoblet med andre relevante teorier, hvilket har skabt struktur i vores datamateriale og er med til at fremtvinge en retning for innovationspotentialer, som kan videreudvikles til værdifulde løsninger. 3.1 Brainstorm I denne fase har vi bevæget os ind på den kreative platform og lavet en brainstorm. Dette vil vi arbejde videre med i et tværfagligt samarbejde, hvis Side 20 af 71

Handicapfaggruppens Handicapkonference 2010. Workshop om Børnesamtalen - børn med udviklingsforstyrrelser. torsdag d.11.marts 2010

Handicapfaggruppens Handicapkonference 2010. Workshop om Børnesamtalen - børn med udviklingsforstyrrelser. torsdag d.11.marts 2010 Handicapfaggruppens Handicapkonference 2010 Workshop om Børnesamtalen - børn med torsdag d.11.marts 2010 Inge Louv Socialrådgiver handicapkonsulent www.ingelouv.dk Kort gennemgang af grundlæggende forstyrrelser

Læs mere

Bilag 13: Interviewguide til semistrukturerede interview. Briefing. Hvem er vi? Præsentation af interviewerne og projektets formål

Bilag 13: Interviewguide til semistrukturerede interview. Briefing. Hvem er vi? Præsentation af interviewerne og projektets formål Bilag 13: Interviewguide til semistrukturerede interview Briefing Præsentation af interviewerne og projektets formål Hvem er vi? Gruppen består af: Kristina, Britt og Virdina. Vi læser Klinisk Videnskab

Læs mere

Børn med social-kognitive vanskeligheder

Børn med social-kognitive vanskeligheder Børn med social-kognitive vanskeligheder Hvordan håndterer vi dette i spejderarbejdet? 01-03-2013 LIMBIS / Mikala Lousdal Liemann 1 Model for diagnoserne ADHD 3-12 af 100 Aggressiv adfærd ASF 3-15 af 1000

Læs mere

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Projektleder Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 2. Maj 2012 Mr Side 1 Formål og leverancer Formålet er at udvikle metoder

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL C ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL Denne guide er en let bearbejdet oversættelse fra bogen Skills for Communicating with Patients af Jonathan Silverman,

Læs mere

Af ergoterapeutstuderende Anja Christoffersen, Maria E. Hansen, Ann Christina Holm og Ditte Jakobsen.

Af ergoterapeutstuderende Anja Christoffersen, Maria E. Hansen, Ann Christina Holm og Ditte Jakobsen. Ergoterapeuter kan hjælpe overvægtige børn Når børn skal tabe sig skal forældrene inddrages. En gruppe ergoterapeutstuderende har via deres bachelorprojekt fundet ud af, at ergoterapeuter kan gøre en indsats

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Studieaktiviteter for modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse August 2013 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 2... 1 Studieaktiviteter for modul

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster Artwork by Ruth Crone Foster Jeg kan Jeg kan Vores psykologiske kapacitet afhænger bl.a. af vores tro på egen formåen. Hvis ikke vi er i besiddelse af denne følelse af at kunne risikerer vi ikke at kunne

Læs mere

VOLDSRAMTE KVINDERS BETYDNINGSFULDE AKTIVITETER PÅ ET KRISECENTER!

VOLDSRAMTE KVINDERS BETYDNINGSFULDE AKTIVITETER PÅ ET KRISECENTER! BACHELOR I ERGOTERAPI VOLDSRAMTE KVINDERS BETYDNINGSFULDE AKTIVITETER PÅ ET KRISECENTER UDARBEJDET AF ANNE BENEDIKTE TUXEN, ELLEN DUE AARIS GOTTFRIEDSEN & HANNE HØJLUND HANSEN Voldsramte+kvinders+betydningsfulde+aktiviteter+

Læs mere

Stress og kvinder. Hvorfor er det så svært at sige nej? En kvalitativ undersøgelse

Stress og kvinder. Hvorfor er det så svært at sige nej? En kvalitativ undersøgelse Hvorfor er det så svært at sige nej? En kvalitativ undersøgelse Udarbejdet af: Charlotte Gomez og Cecilie Lykke Facius University College Nordjylland Ergoterapeutuddannelsen Modul 14 Bachelor opgave Tegn

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og indtryk opleves

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Modul 14 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt September 2011 Indholdsfortegnelse Modul 14: Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt.... 2 Rammer for bachelorprojektet... 3 Indholdsmæssige

Læs mere

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Bachelorprojektisocialrådgivningogsocialtarbejde VIAUniversityCollege,SocialrådgiveruddannelseniÅrhus Opkvalificeringafdettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverne

Læs mere

SKOVMOSESKOLEN. Hvad kan vi FYSIOTERAPEUTER ERGOTERAPEUTER

SKOVMOSESKOLEN. Hvad kan vi FYSIOTERAPEUTER ERGOTERAPEUTER SKOVMOSESKOLEN Hvad kan vi? FYSIOTERAPEUTER OG ERGOTERAPEUTER FYSIOTERAPI Som fysioterapeuter på Skovmoseskolen vurderer vi elevens bevægelser og motoriske funktionsevne. Børn lærer vigtige færdigheder

Læs mere

hotunge med en sindslidelse og uddannelse

hotunge med en sindslidelse og uddannelse hotunge med en sindslidelse og uddannelse et kvalitativt studie med fokus på unges udfordringer i forbindelse med at gennemføre en uddannelse Udarbejdet af: Maria Lagoni Thyssen Louise Marie Gregersen

Læs mere

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE Biologisk forskel i nervesystemet. Har et mere følsomt nervesystem. Stimuli, indtryk

Læs mere

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING............... 9 1 KOMMUNIKATIONSKULTUR.................... 13 Kommunikative kompetencer............................13 Udvælgelse af information................................14

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger Coaching - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger At coache er en færdighed som at cykle. Når først du har fået det lært, er det meget let og det vil kunne gøre det uden at tænke over det.

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

En digital lydtegneserie til unge ordblinde

En digital lydtegneserie til unge ordblinde En digital lydtegneserie til unge ordblinde I det følgende ses resultatet af fire studerendes projektarbejde på efterårssemesteret 2011, 5. semester på Interaktive Digitale Medier på Aalborg Universitet.

Læs mere

SPECIALTILBUDDET NYSTED ET SPECIALISERET DAGTILBUD FOR BORGERE MED AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER OG LIGENDE PROBLEMATIKKER.

SPECIALTILBUDDET NYSTED ET SPECIALISERET DAGTILBUD FOR BORGERE MED AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER OG LIGENDE PROBLEMATIKKER. SPECIALTILBUDDET NYSTED ET SPECIALISERET DAGTILBUD FOR BORGERE MED AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER OG LIGENDE PROBLEMATIKKER. DEN SOCIALE VIRKSOMHED FALSTER JANUAR 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelse af

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast)

Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast) Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast) Peter Vermeulen, PhD Autisme Centraal, Gent, Belgium, 2014 Baggrund: Spørgeskemaet Autisme-Good-Feeling er et uformelt assessment værktøj. Formålet med værktøjet

Læs mere

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 Intensive Interaction Danmark udbyder i samarbejde med Intensive Interaction Institute (UK) det første danske Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 I Baggrund Kommunikation

Læs mere

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Mentoring er et unikt værktøj til: * At træffe flere bevidste valg! * Ressource tænkning og vækstbevisthed * Personlig

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk).

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk). lifeframing er opstartet i 2008, med selvstændig klinisk praksis indenfor fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Den kliniske praksis har base i Viborg. Der udøves praksis i overensstemmelse med ergoterapi- fagets

Læs mere

IDRÆTSBØRNEHAVE. IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup

IDRÆTSBØRNEHAVE. IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup Pædagogisk idræt Leg Bevægelse Idræt Idræt: En aktivitet, spil/øvelse. Bevæger kroppen efter bestemte regler, alene eller sammen med andre, i konkurrence. Kroppen

Læs mere

Nye perspektiver på kommunikation med børn og unge med multiple funktionsnedsættelser en dialogisk udredningsmodel.

Nye perspektiver på kommunikation med børn og unge med multiple funktionsnedsættelser en dialogisk udredningsmodel. Nye perspektiver på kommunikation med børn og unge med multiple funktionsnedsættelser en dialogisk udredningsmodel. Præsentation Birgitte Brandt Ergoterapeut og kommunikationsvejleder Børneterapien Odense

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

Vi har behov for en diagnose

Vi har behov for en diagnose Vi har behov for en diagnose Henrik Skovhus, konsulent ved Nordjysk Læse og Matematik Center hen@vuc.nordjylland.dk I artiklen beskrives et udviklingsprojekt i region Nordjylland, og der argumenteres for

Læs mere

Lektions- og pensumbeskrivelse

Lektions- og pensumbeskrivelse Lektions- og pensumbeskrivelse Mentaltræning og personligt udviklingsforløb for hørehæmmede Understøtter og udvikler hørehæmmedes menneskelige og personlige potentiale Indhold: 1. Overordnede udbytte af

Læs mere

SKOLEREFORMEN OG TRIVSEL

SKOLEREFORMEN OG TRIVSEL SKOLEREFORMEN OG TRIVSEL Oplæg på workshop 19. august 2014 Forskning i skole i forandring Karen Wistoft Professor, institut for Læring, Grønlands Universitet Lektor, Institut for Uddannelse og pædagogik

Læs mere

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB PRESENTATION INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB AGENDA Om Innovation Lab Brugerdreven Innovation Unge ordblinde Ideation og Konceptualisering

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse

Læs mere

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Elsk dig selv en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Indhold Forord Indledning Kapitel 1 Det særligt sensitive karaktertræk To forskellige typer inden for samme art Vi tager flere indtryk

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for professionsforskning den 25. oktober 2012 Ulla Gars Jensen, Lektor ved Institut for sygepleje Professionshøjskolen Metropol og forsker

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Almen studieforberedelse

Almen studieforberedelse Almen studieforberedelse Synopsiseksamen 2014 - specielt om opgaven med innovation Thisted Gymnasium & HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488

Læs mere

Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015

Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015 Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015 WWW.UCC.DK/AMU AMU-kurser med kompetence AMU-kurser giver reel kompetence til videre uddannelse. Uanset om du har en kort eller lang uddannelse, kan du deltage. Uddannelserne

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

SKOLEREFORMEN OG TRIVSEL

SKOLEREFORMEN OG TRIVSEL SKOLEREFORMEN OG TRIVSEL Oplæg for Skolesundhed.dk kommuner Nyborg Strand 10 juni 2014 Karen Wistoft Professor, institut for Læring, Grønlands Universitet Lektor, Institut for Uddannelse og pædagogik (DPU)

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen.

Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen. Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen. Sociale kompetencer: For at barnet udvikler sine sociale kompetencer, skal der være nogle basale forudsætninger tilstede, såsom tryghed, tillid og at barnet

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Aktiv deltagelsesrapport Person- og klientcentreret terapi

Aktiv deltagelsesrapport Person- og klientcentreret terapi Aktiv deltagelsesrapport Person- og klientcentreret terapi Modul 5B Intervention i et pædagogisk psykologisk perspektiv Januar 2008 11.983 anslag Gitte Holst Larsen (gl)1372685 Indholdsfortegnelse Modul

Læs mere

Adult Sensory Profile

Adult Sensory Profile Adult Sensory Profile 1 For yderligere oplysninger eller spørgsmål: Mailadresse: Henriette.Kiirdal.Niemann@regionh.dk Videnskabelige artikler kan findes i: Adolescent/Adult Sensory Profile and Obsessive-Compulsive

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Demens Film. Ekspertgruppens anbefalinger. Anders Møller Jensen (red.) V i d e n c e n t e r f o r O m s o r g, L i v o g A l d r i n g ( V I O L A )

Demens Film. Ekspertgruppens anbefalinger. Anders Møller Jensen (red.) V i d e n c e n t e r f o r O m s o r g, L i v o g A l d r i n g ( V I O L A ) Demens Film Ekspertgruppens anbefalinger Anders Møller Jensen (red.) 2012 V i d e n c e n t e r f o r O m s o r g, L i v o g A l d r i n g ( V I O L A ) Demens Film projektet Vi vil skabe film til mennesker

Læs mere

Demo rapport. Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by. Demo rapport - 1 / 42

Demo rapport. Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by. Demo rapport - 1 / 42 Demo rapport Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by Demo rapport - 1 / 42 Få udbytte af din feedback Det er almindelig kendt at arbejdsglæde og høj performance ofte er sammenhængende. UdviklingsKompas

Læs mere

Ideer til hensigtsmæssig brug af ipad til voksne med særlige behov. Kan vi træne - og genoptræne - vores hjerne?

Ideer til hensigtsmæssig brug af ipad til voksne med særlige behov. Kan vi træne - og genoptræne - vores hjerne? Temadage Forår 2014 Temadage: o Ideer til hensigtsmæssig brug af ipad til voksne med særlige behov. Lær om apps til aktivitet/tidsfordriv, kognitiv træning og støtte, samt støtte ved læseog skrivevanskeligheder

Læs mere

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul.

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul. FAG Yoga FAGFORMÅL (OVERORDNET) Gennem yogaundervisning med fokus på relevante temaer vil eleverne arbejde med deres forhold til sig selv, andre og det omkringliggende samfund. De vil arbejde med deres

Læs mere

Stress, vold og trusler: En giftig cocktail

Stress, vold og trusler: En giftig cocktail Stress, vold og trusler: En giftig cocktail v. Kasper Kock Pædagogisk vejleder/ afdelingsleder & Michael Harboe Specialpædagogisk konsulent/ projektleder Begge Atlass & Studio III instruktører Emner Præsentation

Læs mere

Køre hviletids app en

Køre hviletids app en Køre hviletids app en Køre hviletids app en Et læringskoncept udviklet i samarbejde mellem & Ulla Gerner Wohlgemuth Anna Britt Krog University College Syddanmark Workshop 28.2.2012 12.45 13.45 Deltagere

Læs mere

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til.

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til. Læseplan - projektarbejde Klasse Mål Indhold 0.-3. Problemformulering: At eleverne udvikler deres evne til at undres. At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som

Læs mere

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Udover den klassiske opgave kan der til eksamen i AT indgå en opgave med innovation. Dette dokument beskriver arbejdet med innovation i AT og indeholder:

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

Vejledningen indeholder først en oversigt over de 10 takstgruppers niveaudeling i venstre kolonne støtteniveauet og i højre kolonne typen af ydelse

Vejledningen indeholder først en oversigt over de 10 takstgruppers niveaudeling i venstre kolonne støtteniveauet og i højre kolonne typen af ydelse Vejledning til Ydelsesbeskrivelser Indhold Vejledningen indeholder først en oversigt over de 10 takstgruppers niveaudeling i venstre kolonne støtteniveauet og i højre kolonne typen af ydelse Herefter følger

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Talenternes forældre

Talenternes forældre ernes forældre DJGA Hjarbæk 2008 Martin Thomsen Langagergaard Cand.scient. idræt og psykologi Driver Learn2improve Specialiseret i psykologiske tilgange til præstation i sportens verden, erhvervslivet

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg 1 Indholdsfortegnelse side nr. 1. Forside. 2. Indholdsfortegnelse og indledning. 3. Problemformulering og afgræsning. 4. Tidsplan projektplan

Læs mere

Intro Den kognitive Børnesamtale

Intro Den kognitive Børnesamtale Intro Den kognitive Børnesamtale Marts 2012 Christina Sommer www.psyk-ressource.dk cso@psyk-ressource.dk tlf. 31664661 Børn med og uden diagnoser * Autisme og Aspergers Syndrom - GUA * ADHD og ADD (opmærksomhedsforstyrrelse)

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING... 3 2.0 METODE... 13 3.0 TEORI... 30 4.0 EMPIRI... 38

INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING... 3 2.0 METODE... 13 3.0 TEORI... 30 4.0 EMPIRI... 38 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 PROBLEMFELT.... 3 1.2 PROBLEMFORMULERING... 8 1.3 DEFINITION AF NØGLEBEGREBER... 9 1.4 ANTAGELSER... 12 2.0 METODE... 13 2.1 VIDENSKABSTEORETISK TILGANG... 13

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere

AT 3.1 2015. august 2015 / MG

AT 3.1 2015. august 2015 / MG AT 3.1 2015 august 2015 / MG TIDSPLAN Uge Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 34 Introduktion til forløbet Vejledning om valg af emne og fag 35 Frist for valg af sag og fag kl. 9.45 Vejlederfordeling

Læs mere

Målgruppe Pædagoger, specialpædagoger, AKT-lærere, speciallærere, pædagogiske vejledere.

Målgruppe Pædagoger, specialpædagoger, AKT-lærere, speciallærere, pædagogiske vejledere. KURSUSFORLØB for lærere og pædagoger GUA - en kompleks autismespektrumforstyrrelse onsdag d. 20. og torsdag d. 21. november 2013 GUA-ramte anskues ofte ud fra en autisme-tilgang. De gennemgribende udviklingsforstyrrelser

Læs mere

Udviklingsprogrammer for ledere

Udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer for ledere Organisationsudvikling gennem ledelsesudvikling Fleksible og dynamiske udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer, hvor organisationen udvikler sig gennem udvikling

Læs mere

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Vindere i salget har en plan tabere har en undskyldning I arbejdet med salg og forbedring af performance er det vigtigt, at man konstant træner og udfordrer sig selv

Læs mere

Særligt sensitive mennesker

Særligt sensitive mennesker Særligt sensitive mennesker Psykolog Athina Delskov Formand for HSP foreningen Min baggrund Arbejde med spiseforstyrrelser siden 2003 Opdagede, at jeg selv er særligt sensitiv Elaine N. Aron: Særligt sensitive

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere