Formuepleje Penta A/S. Børsprospekt juni 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formuepleje Penta A/S. Børsprospekt juni 2007"

Transkript

1 Børsprospekt jni 2007

2 / Børsprospekt jni 2007

3 Formepleje Penta A/S Udbd af op til stk. nye aktier á nom. 100 kr. svarende til nominelt kr. ny aktiekapital. Dette prospekt ( Prospektet ) vedrører offentligt dbd af maksimm stk. nye aktier ( Aktierne ) á nom. 100 kr. i Formepleje Penta A/S ( Selskabet eller Formepleje Penta ). Aktierne søges samtidig optaget til notering på Københavns Fondsbørs A/S med forventet første noteringsdag den 6. jli Aktierne har præcist samme rettigheder som de eksisterende aktier. Nærværende dbd af aktier er et frit offentligt dbd den fortegningsret. Selskabet har en eksisterende aktiekapital på kr. fordelt på stk. aktier á nom. 100 kr. Aktierne dbydes i perioden 11. jni til 25. jni 2007 kl ( Tegningsperioden ), begge dage inklsive. Udbddet forestås af Formepleje A/S Fondsmæglerselskab ( Formepleje A/S eller Formidler ). Aktierne dbydes til markedskrs ( Tegningskrs ) og afregnes franko, dvs. den krtage. Udbddet kan dog tidligst lkkes 11. jni 2007 kl I tilfælde af, at dbddet lkkes inden tegningsperiodens dløb, vil der ikke blive fremrykning af betaling og notering. De nytegnede aktier bærer fldt dbytte for indeværende regnskabsår. Tegningskrsen vil blive fastsat som Selskabets officielle krs på sidste tegningsdag den 25. jni 2007 med tillæg af 0,5%, hvilket dækker Selskabets omkostninger til etablering af aktie-, obligations- og valtaporteføljer. Den officielle krs defineres som gennemsnitskrs, der beregnes som et vejet gennemsnit af alle de handler der dføres og indberettes til Københavns Fondsbørs handelssystem. Tegningskrsen kan dog ikke være lavere end den indberettede indre værdi den sidste tegningsdag med tillæg af 0,5%. Tegningskrsen offentliggøres den 26. jni 2007 via Københavns Fondsbørs. Betaling og registrering af aktierne vil ske 3 bankdage efter offentliggørelsen af resltatet af tegningen. Det forventes, at registrering af Aktierne på modtagernes konti i Værdipapircentralen finder sted den 29. jni 2007 mod samtidig betaling. Udbddet er tilrettelagt således, at investorer som dgangspnkt vil modtage fld tildeling af Aktier i forhold til de afgivne ordrer. Bestyrelsen forbeholder sig dog ret til, i tilfælde af overtegning, på Selskabets vegne, at fastsætte en individel tildeling på de enkelte ordrer anset den indkomne ordremængde. Der foreligger ikke konkrete kriterier for redktion i tilfælde af overtegning. Udbddet af Aktierne er nderlagt dansk ret, hernder Københavns Fondsbørs regler. Enhver tvist som følge af dbddet eller af tegning af Aktier skal indbringes for Sø- og Handelsretten i København som værneting. For investorer bosiddende den for Danmark kan der gælde særlige regler vedrørende dbddet. Prospektet er ikke darbejdet med henblik på at opfylde sådanne regler, og Selskabet og Formidleren påtager sig derfor intet ansvar for overholdelse af disse. Udbddet er ikke rettet mod andre investorer end investorer nderlagt dansk ret, det vil sige danske investorer i Danmark. Selskabet og Formidleren er alene ansvarlig for oplysninger, dtalelser, beregninger m.v., som er indeholdt i Prospektet. Der kan forekomme afvigelser mellem de anførte tal i Prospektet og årsrapporten. Sådanne afvigelser skyldes alene afrndinger. De i Prospektet indeholdte oplysninger er gældende på tidspnktet for Prospektets nderskrivelse. Enhver ændring, som i henhold til gældende lovgivning vil være at anse som af væsentlig betydning i forhold til Prospektets indhold, vil blive offentliggjort som spplement hertil ligeledes som krævet i henhold til gældende lovgivning. Det er ikke nogen person tilladt at give oplysninger i forbindelse med dbddet, bortset fra hvad der er indeholdt i dette prospekt, og sådanne oplysninger kan i givet fald ikke betragtes som godkendt af Selskabet, Bestyrelsen, Direktionen eller Formidler. Investorer skal ndersøge alle relevante risici og jridiske forhold ford for tegningen, hernder skattemæssige og mlige valtariske forhold. Investorer, som måtte være bosiddende den for Danmark, skal ligeledes ndersøge relevante risici forbndet med denlandske lovregler. Der henvises i øvrigt til afsnittet Risikofaktorer. Børsprospekt jni 2007 /

4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Tidsplan og finansiel kalender Ansvar og erklæringer Resmé Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Formepleje Penta A/S Driftsomkostninger Ledelse Øvrige oplysninger om Formepleje Penta A/S Aktiekapital og aktionærforhold Tegningsbetingelser Beskatning Vedtægter Definitioner Managementaftale Aftale om Market Making Rådgivere Om Formepleje A/S Regnskabsoplysninger års oversigt og nøgletal Halvårsregnskab 2006/ Krydsreferencetabel Ledelsens regnskabspåtegning De afhængige revisorers erklæring til aktionærerne i Formepleje Penta A/S Anvendt regnskabspraksis Resltatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Noter Tegningsblanket / Børsprospekt jni 2007

5 Tidsplan og finansiel kalender Tidsplan for emissionen Tegningsperiode (begge dage inklsive): jni til 25. jni 2007 Forventet offentliggørelse af Tegningskrs: jni 2007 Meddelelse om dbddets forløb: jni 2007 Betaling for Aktierne: jni 2007 Første forventede noteringsdag for Aktierne: jli 2007 Forventet offentliggørelse af finansiel information Årsrapport, 2006/ september 2007 Perioden Ordinær generalforsamling oktober 2007 Med daglig offentliggørelse af Selskabets indre værdi skønnes værdien af kvartalsregnskaber at være begrænset og der darbejdes således alene årsrapporter samt halvårsrapporter. Børsprospekt jni 2007 /

6 1. Ansvar og erklæringer Ledelsens erklæring Vi erklærer hermed, at vi som ansvarlige for Prospektet har gjort vores bedste for at sikre, at oplysningerne i Prospektet efter vores vidende er i overensstemmelse med fakta, og at der ikke er deladt oplysninger, der kan påvirke dette forhold. Vi erklærer ligeledes herved, at oplysningerne i Prospektet os bekendt er rigtige, og at Prospektet os bekendt ikke er behæftet med deladelser, der vil knne forvanske det billede, som Prospektet skal give, hernder at alle relevante oplysninger i bestyrelsesprotokoller, revisionsprotokoller og andre interne dokmenter er medtaget i Prospektet. Århs, den 30. maj 2007 Formepleje Penta A/S Direktion Erik Møller Direktør Bestyrelse Esben Vibe Direktør, Formand Jørn Nielsen Projektrådgiver Carsten W. Thygesen Adm. direktør / Børsprospekt jni 2007

7 De afhængige revisoreres erklæring Årsrapporterne for 2003, 2004, 2005 og 2005/06 Vi har revideret årsrapporterne for Formepleje Penta A/S for regnskabsårene 1. janar december 2003, 1. janar december 2004, 1. janar jni 2005 og 1. jli jni Årsrapporterne for 2003, 2004, 2005 og 2005/06 er alle forsynet med revisionspåtegning den forbehold eller spplerende oplysninger. Det dførte arbejde Vi har dført vort arbejde i overensstemmelse med den danske revisionsstandard for Andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger (RS 3000). Vi har tilrettelagt og dført vort arbejde med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at prospektet ikke indeholder væsentlig fejlinformation af regnskabsmæssig karakter. Prospektet Vi har som generalforsamlingsvalgte revisorer gennemgået det af ledelsen darbejdede prospekt. Prospektet er darbejdet i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser, hernder Københavns Fondsbørs regler. Selskabets ledelse har ansvaret for prospektet og for indholdet og præsentationen af informationerne heri. Vort ansvar er på grndlag af vor gennemgang at dtrykke en konklsion om oplysninger af regnskabsmæssig karakter i prospektet. Vi har gennemgået prospektets oplysninger af regnskabsmæssig karakter, hernder opstillingen af hoved- og nøgletal, hvor vi har påset, at disse er korrekt gengivet fra de reviderede årsrapporter. Vedrørende de økonomiske oplysninger om forventninger til fremtiden, der er darbejdet efter ledelsens bedste skøn og de af ledelsen fastsatte fordsætninger, har vi påset, at oplysningerne er i overensstemmelse med de af ledelsen fastsatte fordsætninger, og at regnskabsgrndlaget for resltatforventningen er i overensstemmelse med dsteders regnskabsprincipper. Konklsion I henhold til Københavns Fondsbørs regler skal vi herved bekræfte, at alle væsentlige forhold vedrørende Formepleje Penta A/S, som er os bekendt, og som efter vor opfattelse kan påvirke vrderingen af selskabets aktiver og passiver, økonomiske stilling og resltat (som angivet i nævnte årsrapporter) er indeholdt i prospektet. Århs, den 30. maj 2007 Bsch-Sørensen Statsatoriseret revisionspartnerselskab Ivan Madsen Statsat. revisor Ove Hartvigsen Statsat. revisor Børsprospekt jni 2007 /

8 1. Ansvar og erklæringer Formidlers erklæring I vores egenskab af formidler skal vi hermed bekræfte, at vi har fået forelagt alle de oplysninger, vi har anmodet om, og som vi har skønnet nødvendige fra dsteder og dennes revisorer. De dleverede eller oplyste data, hernder de data, som ligger til grnd for regnskabsoplysninger, oplysninger om markedsforhold m.v., har vi ikke foretaget en egentlig efterprøvelse af, men vi har foretaget en gennemgang af oplysningerne og har sammenholdt de nævnte oplysninger med de i Prospektet indeholdte informationer og har herved ikke konstateret korrektheder eller manglende sammenhæng. Århs, den 30. maj 2007 Formepleje A/S Fondsmæglerselskab Brian Leander Direktør / Børsprospekt jni 2007

9 2. Resmé Som indledning til resméet skal det oplyses: 1) Resméet bør læses som en indledning til Prospektet. 2) Enhver besltning om investering i værdipapirerne bør træffes på baggrnd af Prospektet som helhed. 3) Hvis en sag vedrørende oplysningerne i Prospektet indbringes for en domstol, kan den sagsøgende investor være forpligtet til at betale omkostningerne i forbindelse med oversættelse af Prospektet, inden sagen indledes. 4) De fysiske eller jridiske personer, som har dfærdiget resméet eller eventelle oversættelser heraf og anmodet om godkendelse heraf, kan ifalde et civilretligt erstatningsansvar, men kn såfremt det er misvisende, korrekt eller overensstemmende, når det læses sammen med de andre dele af Prospektet. Dette Prospekt omhandler dbd af maksimm styk nye aktier i Formepleje Penta A/S. Prospektet indeholder information om Selskabet dets formål, strategi, fremtidsforventninger, risikofaktorer, ledelse, aktionærforhold, regnskaber, vedtægter, indgåede aftaler mv. Prospektet indeholder endvidere dsagn om Selskabets forventninger til fremtidige resltater, som er nderlagt risici og sikkerhed. Selskabets fremtidige resltater kan således adskille sig væsentligt fra såvel tidligere opnåede resltater som omtalte og nderforståede forventninger til fremtidige resltater i de fremadrettede dsagn. Risikofaktorer, som kan bevirke en sådan forskel mellem forventede resltater og faktisk opnåede fremtidige resltater er omtalt i afsnittet Risikofaktorer. Selskabet har eksisteret som klassisk porteføljeselskab siden janar 1994 med foks på investeringer i børsnoterede aktier og obligationer. Selskabet bygger på tre grndlæggende idéer og fordsætninger: 1) Selskabet skal til hver en tid anvende det bedste fra porteføljeteorien 2) Selskabet skal grndlæggende investere d fra en lang tidshorisont 3) Selskabet skal altid søge det højeste risikojsterede afkast Selskabets overordnede strategi kan beskrives som at søge MASERATI MAx. SharpE Ratio After Tax and Interest. Det er således Selskabets formål at opnå det højeste risikojsterede afkast efter skat og finansieringsdgifter. Selskabet må på investeringstidspnktet investere op til 130% af egenkapitalen i aktier og Selskabet må optage lån på indtil en soliditetsgrænse på 20%. Selskabets risikofaktorer er tæt forbndet med dviklingen på de finansielle markeder, hernder obligationer, aktier, valta og fremmedfinansiering. Investering og finansiering foretages d fra rammer fastsat af Selskabets bestyrelse og Selskabets vedtægtsmæssige bestemmelser. Som led i overvejelserne om investering i Formepleje Penta A/S bør investor læse afsnittet Risikofaktorer i sin helhed, og i sammenhæng med den resterende del af nærværende prospekt. Selskabet har et absolt afkastmål på 90% efter omkostninger og selskabsskat over 5-års investeringsperioder. Dette absoltte afkastmål er ikke og må ikke forveksles med en garanti. Selskabet har endvidere defineret et absolt risikomål som det maksimale tab af Selskabets egenkapital (indre værdi), der indtræffer på en 3-årshorisont til et maksimalt tab på 25% målt med 90% sikkerhed. Børsprospekt jni 2007 /

10 2. Resmé Med en egenkapital på 7,3 mia. kr. fordelt på cirka aktionærer og med et koncept, der har givet en egenkapitalforrentning til aktionærerne på 373% (12,4% p.a.) efter omkostninger og selskabsskat siden Selskabets start, har Selskabets bestyrelse efter bemyndigelse fra Selskabets generalforsamling fndet det natrligt at give en større kreds af aktionærer mlighed for at investere i et gennemprøvet koncept. Selskabet har indgået en Managementaftale med Formepleje A/S Fondsmæglerselskab om forvaltning af Selskabets midler inden for de af Selskabet dstkne investerings- og lånerammer. Selskabet har endvidere indgået market maker-aftale med Jyske Bank A/S, i henhold til hvilken Jyske Bank A/S kontinerligt hver børsdag stiller priser for aktierne. Danske Bank A/S har stillet kreditfaciliteter til rådighed for Selskabet. Aftalerne er indgået på sædvanlige markedsvilkår. Udbddet vil bestå af maksimm stk. nye aktier á nominelt 100 kr., som dbydes til markedskrs. Aktierne dbydes i perioden 11. jni til 25. jni 2007 kl begge dage inklsive, med mindre dbddet lkkes tidligere. Udbddet kan dog tidligst lkkes 11. jni 2007 kl I tilfælde af, at dbddet lkkes inden tegningsperiodens dløb, vil der ikke blive fremrykning af betaling og notering. Mindste tegningsbeløb er kr. Udbddet er tilrettelagt således, at investorer som dgangspnkt vil modtage fld tildeling af Aktier i forhold til de afgivne ordrer. Bestyrelsen forbeholder sig dog ret til, i tilfælde af overtegning, på Selskabets vegne, at fastsætte en individel tildeling på de enkelte ordrer anset den indkomne ordremængde. Der foreligger ikke konkrete kriterier for redktion i tilfælde af overtegning. Tegningsresltatet forventes offentliggjort den 27. jni 2007 og aktierne forventes afregnet den 29. jni 2007 mod samtidig registrering i Værdipapircentralen. Første forventede noteringsdag for de nye aktier er 6. jli / Børsprospekt jni 2007

11 3. Risikofaktorer Historiske risikofaktorer Risikoprofilen er pr. 1. janar 2005 kvantificeret til et maksimalt tab af egenkapital på 25% målt over en treårs investeringshorisont, som beskrevet i kapitel 5. Selskabets vedtægter gav tidligere mlighed for at investere op til 60% af balancen i aktier. Fra 13. december 2005 er aktieandelen maksimeret til 130% af egenkapitalen. De viste historiske afkast i nærværende afsnit er derfor opnået nder andre investeringsgrænser end der nødvendigvis vil være gældende fremadrettet. Selskabets historiske risikofaktorer har været tæt forbndet med dviklingen på de finansielle markeder. De risici, som relaterer sig til Selskabets investerings- og finansieringsforhold kan vrderes individelt, men har i fællesskab dannet en samlet risikoprofil og har haft betydning for Selskabets krsdsving. De enkelte elementer i Selskabets krsrisici og dermed resltatdvikling kan derfor opdeles i følgende faktorer. I de efterfølgende historiske risikomålinger indgår de nævnte risikofaktorer. De viste risikobeskrivelser på de følgende sider er derfor dtryk for smmen af samtlige investerings- og finansieringsbesltninger og giver et reelt billede af den faktisk målte historiske krsrisiko. Risici kan måles på forskellige måder, og derfor tages der dgangspnkt i følgende metoder: 1. Historisk målt risiko d fra standardafvigelser 2. Historisk tabsfrekvens 3. Worst og best case Målingerne dækker årene maj 2007, som samtidig indeholder flere opgangs- og nedgangsperioder på finansmarkederne, hvorfor perioden efter Managers opfattelse må siges at være dækkende for en reel risikobeskrivelse. Faktor Beskrivelse Renterisiko Kreditrisiko Aktierisiko Valtarisiko Fremmedfinansiering Låneomkostning Renterisiko har betydning for obligationsinvesteringer, og dækker over forskydninger i rentestrktren. En obligation med en lang løbetid har en større renterisiko end en obligation med en kort løbetid. Ved generelle rentestigninger eller rentefald har den valgte renterisiko derfor stor betydning for obligationsafkastet. Kreditrisiko dækker over den risiko der er for, at dstederen af en given obligation ikke kan honorere sine forpligtelser, eller at modparten i en given transaktion ikke kan overholde de aftalte afviklingsvilkår. Finansmarkedernes vrdering af kreditrisici er ikke konstant, men ændrer sig over tid og har haft betydning for eksempelvis rentespændet mellem danske stats- og realkreditobligationer. Aktierisiko dækker over de risici der er forbndet med investering i danske og denlandske aktier. Dels er der en generel markedsrisiko ved at investere i aktier, men krsdviklingen på aktier inden for en enkelt sektor eller geografisk område svinger normalt mere end det generelle aktiemarked. Derfor kan en over- eller ndervægtning af sektorer/geografiske områder få stor betydning for aktieafkastet. Valtarisiko dækker over de sitationer, hvor der investeres i denlandske aktier eller der optages lån i en anden valta end danske kroner. Krsdsving på valtaer er generelt meget differentieret, hvorfor nettoeksponeringen i hver valta har stor betydning for den samlede valtarisiko. Selskabet har mlighed for at optage lån på indtil 4 gange egenkapitalen. Det har derfor betydning for Selskabets risiko, hvor meget låneadgangen dnyttes, hvad låneprovenet investeres i, og hvor store krsdsving der er på de finansielle markeder. Selskabets låneomkostninger ændrer sig over tid og består af flere elementer. Dels er der de direkte rentedgifter som Selskabet betaler til långiver. Dertil kommer valtakrsbevægelser på de lån som ikke er i danske kroner. Børsprospekt jni 2007 / 11

12 3. Risikofaktorer Historisk målt risiko Den fremherskende metode til kvantificering af Selskabets risikoprofil er Vale-at-Risk (VaR), som Selskabet siden 1995 har benyttet sig af og styret efter. VaR er en måde at måle risici på og brges til statistisk beregning af det maksimale krstab, der med en valgt sandsynlighed kan forventes inden for en given tidshorisont. Metoden bag VaR går d på at kombinere risikoen på de finansielle positioner i Selskabet med et skøn over, hvor meget markedskrserne typisk svinger. For investor er måling af krsrisikoen derfor essentiel i vrderingen af, hvor risikofyldt en investering er. Den gængse metode til at måle ændringen i afkastet er standardafvigelsen på de månedlige afkast. Standardafvigelsen er den vigtigste parameter i VaR, og en lav standardafvigelse er dtryk for lav variation i afkastet, mens en høj standardafvigelse er dtryk for en stor variation i afkastet, og dermed større krsdsving. FT World verdensaktieindekset er et dbredt og anerkendt benchmark og her anvendt som sammenligningsgrndlag, idet indekset af Manager betragtes som retvisende for verdens aktiemarkeder og således kan repræsentere en global aktieportefølje. Grafisk kan det illstreres ved de seneste års standardafvigelser i Selskabet og verdensaktieindekset. Som det ses af grafen, har risikoen (krsdsvingene) i Selskabet over tid været tæt på risikoen i verdensaktieindekset, her vist som Financial Times World aktieindeks omregnet til DKK. Der har med andre ord ikke været en markant anderledes risiko i Formepleje Penta A/S end aktier generelt målt ved standardafvigelser. Selskabet har siden 1/ defineret sin risikoprofil som, at det maksimale formetab på egenkapitalen med en 3-års investeringshorisont med 90% sikkerhed ikke vil overstige 25%. Testes risikobetegnelsen på de samme tal for henholdsvis Selskabet og FT World i DKK fås følgende billede: Risikoen i Selskabet fastlægges via langsigtede dsving på de finansielle markeder målt som standardafvigelser på aktier, obligationer og valta. Bestyrelsen har siden 1995 haft som et accepteret mål for risikoniveaet i Selskabet, at den samlede risiko (her defineret som Selskabets risiko ved aktie- og obligationsinvesteringer samt fremmedfinansiering) over tid kan være på nivea med eller op til 10%-point over FT World i DKK målt som standardafvigelser. Fra dårligste til bedste afkast 3 års afkast 200% 175% 150% 125% 100% 75% 50% Formepleje Penta 3-års inv. 25% 30% Standardafvigelser Formepleje Penta FT World 0% -25% FT World 3 års inv. -50% 25% 20% -75% Dårligste Observationsnmmer perioden maj 2007 Bedste 15% 10% Der er taget dgangspnkt i rllende 3-års investeringsperioder indtil 1. maj Selskabet har på intet tidspnkt siden 1995 overskredet risikomålsætningen. Det dårligste 3-årsafkast blev et tab på 25%, mens FT World i DKK i den dårligste 3-års periode i samme måleperiode fik et tab på over 50%. 5% 0% Kilde: Bloomberg og årsrapporter fra Formepleje Penta A/S Grafen viser de årlige gennemsnit for standardafvigelser for henholdsvis Formepleje Penta A/S og det meget brede aktieverdensindeks indtil 1. janar Som anført er VaR et betydeligt og væsentligt redskab til kontinerligt at overvåge og styre Selskabets risikoprofil. På samme tid skal det nævnes, at VaR ikke fortæller den flde sandhed om risiko. Det skyldes dels, at beregningen foretages på grndlag af historiske tal, og dels siger VaR ikke noget om tab nder ekstremt negative markedsforhold. Som spplement til standardafvigelserne vises derfor andre risikomål såsom historisk tabsfrekvens og worst-case ved alternative investeringshorisonter. 12 / Børsprospekt jni 2007

13 Historisk tabsfrekvens I den finansielle verden måles risiko som nævnt ovenfor ved brg af standardafvigelser. Standardafvigelser er nyttige til professionelt brg, men andre metoder er mere forståelige for eksempel den empiriske risiko for tab på en investering over forskellige tidsperioder. Selvom Selskabet i årenes løb har anvendt fremmedkapital og dermed haft en soliditet nder 100, har det ikke givet sig dslag i en øget tabsfrekvens. Årsagen er blandt andet, at aktier, obligationer og valta ikke svinger i samme takt på samme tidspnkt, hvilket Selskabet kan drage nytte af i den løbende risiko- og porteføljestyring. I grafen nedenfor vises tabsfrekvensen på forskellige tidshorisonter i perioden maj Tabsfrekvens for perioden maj 2007 Investeringshorisont Formepleje Penta FT World i DKK 1 år 24% 26% 2 år 16% 28% Den historiske frekvens, hvormed Selskabet har genereret tab, må dog ikke opfattes som en garanti, men bør alene betragtes som den empiriske risiko for tabsfrekvens på forskellige tidshorisonter. Worst og best case Worst case viser det absolt dårligste målte afkast ved en investering, og kan sammen med andre risikobegreber som standardafvigelser og tabsfrekvenser være et spplement til at beskrive Selskabets risikonivea. 3 år 8% 34% Worst case maj 2007 Afkast 10% 5 år 0% 52% 0% -10% Formepleje Penta 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Tab hvor tit -20% -30% Kilde: Bloomberg og årsrapporter fra Formepleje Penta A/S Grafen viser den faktisk historiske målte tabsfrekvens på 1, 2, 3 og 5 års tidshorisonter. -40% FT World -50% Målingerne foretages måned for måned eksempelvis måles 1-års investeringshorisonter som løbende 12 måneders investeringer, hvor første periode er fra janar 1995 til janar 1996, herefter fra febrar 1995 til febrar 1996 osv. Derefter tælles, hvor mange 12 mdrs. perioder der har givet tab i forhold til det totale antal rllende 12 mdrs. perioder fra janar 1995 til 1. maj Den gode investering er kendetegnet ved, at tabsfrekvensen falder markant over længere tidshorisonter samtidig med, at der fastholdes en attraktiv afkastmlighed. Som det ses, har Selskabet haft en markant lavere tabsfrekvens end verdensaktieindekset. Målt på 5 års investeringsperioder har investorer i Selskabet overhovedet ikke haft nderskd. -60% 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år Investeringshorisont Kilde: Bloomberg og årsrapporter fra Formepleje Penta A/S Grafen viser de dårligste afkast på forskellige tidshorisonter i perioden 1995 til 1.maj Selskabet har ikke siden 1995 på nogen målt investeringshorisont haft et dårligere worst case afkast end worst case for verdensaktieindekset. Ligesom risikostyringen i Selskabet baseres på langsigtede prognoser for krsdsving på de finansielle markeder, bør en investering i Selskabet også anlægges dfra en flerårig investeringshorisont. Det skyldes bl.a., at worst case sjældent indtræffer og samtidig heller ikke fortæller om de afkast en investering har givet. Derfor er det vigtigt også at se på best case. Børsprospekt jni 2007 / 13

14 3. Risikofaktorer Best case illstrerer de højeste afkast, som en investering har givet. Igen måles investeringsresltatet på forskellige tidsperioder, og i kombination med worst case giver det et helhedsindtryk af de historiske afkast. Best case maj 2007 Afkast 350% Formepleje Penta 300% 250% 200% FT World 150% 100% 50% 0% 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år Investeringshorisont Kilde: Bloomberg og årsrapporter fra Formepleje Penta A/S Grafen viser de bedste historiske afkast på forskellige tidshorisonter i perioden 1995 til 1.maj Målt på best case har Selskabet på alle målte investeringshorisonter opnået et højere afkast end verdensaktieindekset FT World. Det skal samtidig pointeres, at de opnåede resltater i Selskabet er efter omkostninger og selskabsskat, mens afkastlinien for verdensaktieindekset er før omkostninger og før skattemæssige konsekvenser. Risici i forbindelse med investeringsstrategi Selskabets investeringsstrategi indebærer risici relateret til dviklingen på rente-, aktie,- valta- og kreditmarkedet. Herdover er der risici forbndet med anvendelse af finansielle instrmenter. Generelt gælder desden, at alle transaktioner på de finansielle markeder er behæftede med afviklingsrisiko. Anvendelse af fremmedkapital, bestående af variabelt forrentede stående lån i EUR, CHF og andre valtaer, bidrager desden med en yderligere risikodimension i forhold til en isoleret anvendelse af egenkapital. I nærværende afsnit om risici i forbindelse med investeringsstrategi, bliver konsekvenserne for Selskabets værdidvikling ved forskellige afkastniveaer for de enkelte aktiver og passiver analyseret. De valgte afkastniveaer vrderes af Manager at dgøre et retvisende billede af, hvor meget afkastene for de enkelte aktiver og passiver kan forventes at variere i løbet af et år. Der tages dgangspnkt i den forventede porteføljesammensætning, og de forventede afkast der er beskrevet for de øvrige aktiver og passiver. Konsekvensberegningerne er ikke dtømmende, men eksempler på den skønnede værdidvikling nder de fordsætninger som beskrives i afsnittet. De konkrete fordsætninger for at antage et aktieafkast på 10% p.a. (inkl. aktiedbytter), et obligationsafkast på 4% p.a. og en finansieringsrente inkl. valtakrsbevægelser på 2,5% p.a., bygger på analyse og valering af den forventede markedsdvikling og er således dtryk for forventede normaliserede niveaer den kommende tid. For aktieafkastet gælder, at indtjeningsvæksten for de globale aktiemarkeder forventes i niveaet 8%. Hertil lægges 2% i forventet dbyttebetaling. Forventningen til obligationsafkastet tager dgangspnkt i niveaet for de toneangivende renter, hvor den 10-årige danske rente befinder sig i niveaet 4%. Forventningen til finansieringsrenten inkl. valtakrsbevægelser, tager dgangspnkt i 1-månedsrenten i Schweiz på 2,2% p.a. samt i Eroland på 3,8%. Da Selskabets strategiske finansiering foregår via CHF og EUR, anses niveaet 2,5%, som værende realistisk. Selve vrderingen og alle fordsætninger for vrderingen er behæftet med sikkerhed, hvor den faktiske dvikling vil knne vise sig at afvige fra de vrderinger der danner baggrnd for Selskabets dispositioner. Sker dette, kan det ikke delkkes, at resltaterne af dispositionerne ikke modsvarer den værdidvikling som beskrives i det efterfølgende afsnit. Renterisiko Særligt Selskabets obligationsinvesteringer og finansieringsomkostninger påvirkes af dsving i renterne. På nværende tidspnkt, hvor renterne i historisk sammenligning er lave, er et stigende rentenivea derfor en betydende risikofaktor. For obligationsinvesteringerne er renterisikoen dels knyttet til det generelle rentenivea dels til rentedviklingen for de specifikke obligationer i Selskabets portefølje. Selskabets samlede afkast er således i stor dstrækning påvirket af dsving i obligationsafkastene. Nedenstående figr viser den forventede dvikling af en 100 kr. investering i Selskabet, før skat og omkostninger, givet forskellige 12 måneders afkast på Selskabets obligationsportefølje som angivet ved de sorte pnkter. Resltaterne er sammenholdt med dviklingen i de forventede medianafkast samt et 80% konfidensinterval for et best og worst case scenarim. 14 / Børsprospekt jni 2007

Formuepleje Epikur A/S udvider aktiekapitalen

Formuepleje Epikur A/S udvider aktiekapitalen Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århs, den 29. janar 2007 Formepleje Epikr A/S dvider aktiekapitalen Formepleje Epikr A/S dvider aktiekapitalen og offentliggør hermed børsprospekt.

Læs mere

4. KVARTAL 2006 21. ÅRGANG

4. KVARTAL 2006 21. ÅRGANG 4. KVARTAL 2006 21. ÅRGANG Indhold Redaktion og krsopdatering er afslttet 30. september 2006 Artikler 7 børsnoteringer på 6 måneder...3 Vis mig balancen...4 1.600 aktionærer deltog på Formeplejedagene...G

Læs mere

Formuepleje Safe A/S 2006/07. Årsrapport 1. juli 2006-30. juni 2007 20. regnskabsår

Formuepleje Safe A/S 2006/07. Årsrapport 1. juli 2006-30. juni 2007 20. regnskabsår 2006/07 Årsrapport 1. juli 2006-30. juni 2007 20. regnskabsår Det Den tid, der anvendes på rekognoscering og forberedelse er meget sjældent spildt. kongelige britiske tankkorps, 1918 uu Formuepleje Safe

Læs mere

Hedge Markedsneutral Obligationer

Hedge Markedsneutral Obligationer Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer Vejen til et mere stabilt afkast Jyske Invest hedge Markedsneutral - obligationer Markedsneutrale obligationer vejen til et mere stabilt afkast Vejen til

Læs mere

Mød Svend Askær fra Lederne. Formuepleje Safe VSO nu med højere procenter Dovne investorer slår daytraderne

Mød Svend Askær fra Lederne. Formuepleje Safe VSO nu med højere procenter Dovne investorer slår daytraderne AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE 3. kvartal 2007 22. årgang Mød Svend Askær fra Lederne Formepleje Safe VSO n med højere procenter Dovne investorer slår daytraderne Indhold 22. årgang, 3.

Læs mere

Formuepleje LimiTTellus A/S

Formuepleje LimiTTellus A/S Årsrapport 2005/2006 4. februar 2005-30. juni 2006 Leonardo Den, som handler uden teori, er som kaptajnen, der står til søs uden søkort og kompas. da Vinci, 1452-1519 u Den vitruvianske mand er Formuepleje

Læs mere

EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Introduktion til På First North Prospekt 13. februar 2008 First North er en alternativ markedsplads, der drives af de forskellige børser, der indgår i OMX. Selskaberne på First North er ikke underlagt

Læs mere

Udbud af aktier i EuroInvestor.com A/S

Udbud af aktier i EuroInvestor.com A/S Udbud af aktier i EuroInvestor.com A/S Prospekt dateret 22. maj 2007 Nærværende Prospekt er udarbejdet i forbindelse med børsnoteringen af EuroInvestor.com A/S på Københavns Fondsbørs samt et udbud ( Udbuddet

Læs mere

Invester i en børsnoteret ejendomsaktie

Invester i en børsnoteret ejendomsaktie CMYK Invester i en børsnoteret ejendomsaktie PMS 296 - og få del i det tyske opsving PMS 296 Invester i en børsnoteret ejendomsaktie - og få del i det tyske opsving 1 Indledning 4 1 Indledning Dette

Læs mere

Prospekt. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. af 20. august 2013 CVR NR. 30 80 75 45

Prospekt. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. af 20. august 2013 CVR NR. 30 80 75 45 Prospekt af 20. august 2013 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR NR. 30 80 75 45 Fuldstændigt prospekt for Hedgeforeningen Mermaid Nordic 1 Indledning Dette prospekt, der er udarbejdet på dansk, henvender

Læs mere

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S. Tegningsperiode 10. - 23. juni 2008

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S. Tegningsperiode 10. - 23. juni 2008 Prospekt til udbud af nye B-aktier i Tegningsperiode 10. - 23. juni 2008 1 Generelle oplysninger Dette Prospekt ( Prospekt ) er udarbejdet i forbindelse med Udbuddet af minimum 7,5 mio. stk. Nye B- aktier

Læs mere

PROSPEKT. Udbud af kapitalbeviser i form af ansvarlig lånekapital DKK 100.000.000. November 2009. Arrangør

PROSPEKT. Udbud af kapitalbeviser i form af ansvarlig lånekapital DKK 100.000.000. November 2009. Arrangør PROSPEKT Udbud af kapitalbeviser i form af ansvarlig lånekapital DKK 100.000.000 November 2009 Arrangør Generel information Dette prospekt (»Prospekt(et)«) er udarbejdet i forbindelse med, at Skjern Bank

Læs mere

20 år med Formuepleje

20 år med Formuepleje nr. 2 APRIL 2006 21. årgang 20 år med Formepleje To stiftere ser tilbage på op- og nedtre Formeplejeselskaberne på børsen Stor interesse for børsnoteringen Hvis lven kommer... Stresstest af Formeplejekonceptet

Læs mere

Cimber Sterling Group A/S

Cimber Sterling Group A/S Cimber Sterling Group A/S et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 56 36 97 16) Udbud af op til 16.650.000 stk. aktier à nominelt DKK 1 Udbudskursinterval: DKK 20 24 pr. Aktie Dette prospekt ( Prospektet

Læs mere

Prospekt af 17. december 2008

Prospekt af 17. december 2008 Prospekt af 17. december 2008 RESUME Indholdsfortegnelse: Resume... 1 Baggrund for udstedelse af aktier... 1 Olicom A/S... 2 Bestyrelse og direktion... 6 Risikofaktorer... 6 Kapital og aktionærforhold...

Læs mere

Prospekt. Introduktion på First North

Prospekt. Introduktion på First North Prospekt Introduktion på First North 2 Introduktion af WirTek A/S på First North Godkendt rådgiver for WirTek A/S CDI BROCORFI A/S COMPANY BROKERS & CORPORATE FINANCE Den Godkendte Rådgivers rolle på First

Læs mere

Investeringsselskabet Artha Optimum A/S CVR-nr. 32937896. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 07.05.

Investeringsselskabet Artha Optimum A/S CVR-nr. 32937896. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 07.05. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C u Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Investeringsselskabet Artha Optimum

Læs mere

PROSPEKT januar 2007. Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion

PROSPEKT januar 2007. Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion PROSPEKT januar 2007 Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion Introduktion af på First North Godkendt rådgiver Den Godkendte

Læs mere

Markedsforventninger til 2. halvår 2014... 23 Resultatopgørelse... 24 Balance... 24 Nøgletal... 25 Positioner... 25 Halvårsregnskab for afdeling CPH

Markedsforventninger til 2. halvår 2014... 23 Resultatopgørelse... 24 Balance... 24 Nøgletal... 25 Positioner... 25 Halvårsregnskab for afdeling CPH Indhold Foreningsoplysninger... 5 Påtegninger... 6 Ledelsespåtegning... 6 Ledelsesberetning for Investeringsforeningen... 7 Resultat og formue... 7 Ændringer og nyheder... 7 Væsentlige markedsbegivenheder

Læs mere

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Børsprospekt 2010 Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Telefon: +45 33 33 93 03 Telefax: +45 33 33 83 03 Internet: www.nordicom.dk

Læs mere

adserving PROSPEKT adserving International A/S international

adserving PROSPEKT adserving International A/S international adserving international PROSPEKT adserving International A/S Introduktion af adserving International A/S på Godkendt Rådgiver for adserving International A/S: Godkendte Rådgivers rolle på First North Den

Læs mere

I.R.E. German Property Holding B.V.

I.R.E. German Property Holding B.V. I.R.E. German Property Holding B.V. Prospekt dateret den 21. maj 2007 Pantsikrede obligationer 2015 Finansiel rådgiver Juridisk rådgiver Skatte- og revisionsmæssig rådgiver Obligationsbank Special Servicer

Læs mere

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719)

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Udbud af op til 337.880.040 stk. nye aktier á nom. DKK 0,50 til kurs 0,60 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i

Læs mere

Prime Office A/S. UDBUD af 2.128.876 stk. nye aktier Et dansk aktieselskab med CVR-nr 30558642)

Prime Office A/S. UDBUD af 2.128.876 stk. nye aktier Et dansk aktieselskab med CVR-nr 30558642) Prime Office A/S UDBUD af 2.128.876 stk. nye aktier Et dansk aktieselskab med CVR-nr 30558642) Udbud af 2.128.876 stk. nye aktier a nominelt DKK 50 til DKK 50 per aktie med fortegningsret for eksisterende

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Hedgeforeningen Jyske Invest Jyske Invest April 2007 INDHOLD 1 FRASKRIVELSE AF ANSVAR...1 2 ANSVAR FOR PROSPEKT...2 3 ÆNDRINGSFORBEHOLD...3 4 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...3

Læs mere

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte.

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte. Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Den nemme vej til

Læs mere

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Århus Elite A/S

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Århus Elite A/S Prospekt til udbud af nye B-aktier i Århus Elite A/S Tegningsperiode 7. - 20. december 2010 Udbud af 46.555.398 stk. nye B-aktier a nominelt DKK 1 til DKK 1,35 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne

Læs mere

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10.

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10. ALM. BRAND BANK Direktionen Midtermolen 7 2 1 0 0 K ø b enh a v n Ø T elef on 3 5 4 7 4 8 4 9 T elef a x w w w. a lmb ra nd. dk K ø b h a v n s F o n d s b ø r s N i k o l a j P l a d s 6 P o s t b o k

Læs mere

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP.

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP. KlimaInvest A/S (et dansk aktieselskab), CVR-nr. 30731735 Udbud af op til 8.500.000 stk. nye aktier á nominelt DKK 1,00 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:10. Dette prospekt (

Læs mere

Formuepleje Merkur A/S. Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006

Formuepleje Merkur A/S. Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006 Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006 japansk I et frit marked er overskud samfundets belønning til de, som tjener dets interesser. Kasud Unamori, stifter af Kyocera, industrikonglomerat

Læs mere