Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05"

Transkript

1 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Holger Lauritzen ankom kl efter behandlingen af pkt. 9 Bemærkninger: Pkt. 9 blev behandlet først.

2 Økonomiudvalget, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 5. Økonomiudvalgets årsmål Godkendelse af vision for Haderslev Kommune Fastsættelse af beløbsgrænse for leverandører med gæld til det offentlige Forslag til nyt takstblad for Haderslev Idrætscenter LUKKET DAGSORDEN 9. Etablering af Jobcenter Salg af ejendom Salg af parcelhusgrund Personalesag...9

3 Økonomiudvalget, Side 4 5. Økonomiudvalgets årsmål 2007 J.nr.: ÅBEN SAG Sagsfremstilling Ved årets begyndelse fastlægges de vigtigste mål for økonomiudvalgets arbejde i Da 2007 er det første år under den nu gennemførte kommunalreform, vil kommunen naturligt være påvirket af den aktuelle tilpasningsproces. Med baggrund i det vedlagte bilag lægges der op til, at Økonomiudvalget drøfter udvalgets arbejdsopgaver i 2007, herunder i forhold til særlige fokusområder samt i forhold til mulige årsmål for Bilag Opgavebeskrivelse Økonomiudvalget (275379) Indstilling Byrådssekretariatet indstiller: at Økonomiudvalget indledningsvis drøfter mulige emner til årsmål for 2007, at Økonomiudvalget i den forbindelse afklarer, hvorledes årsmålene skal finde deres endelige udtryk, eksempelvis i form af notat eller lignende og, at der med baggrund i Økonomiudvalgets behandling af punktet udarbejdes forslag til årsmål for 2007, som indstilles til godkendelse i Økonomiudvalgets møde den 31. januar Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Lone Ravn På grundlag af dagens drøftelse sammenskriver forvaltningen en målbeskrivelse til beslutning i udvalgets næste møde den 31. januar Godkendelse af vision for Haderslev Kommune J.nr.: ÅBEN SAG Sagsfremstilling Sammenlægningsudvalget påbegyndte i april 2006 en proces med henblik på udarbejdelse af en vision for den nye Haderslev Kommune. Der blev gennemført personlige interviews med samtlige 32 politikere og afholdt visionsseminar i foråret/sommeren Den 19. september 2006 godkendte Sammenlægningsudvalget et forslag til en vision. Samtidig godkendte Sammenlægningsudvalget en tids- og

4 Økonomiudvalget, Side 5 procesplan, som bl.a. indeholdt afholdelse af 7 interessentmøder og 3 borgermøder. Formålet med interessent- og borgermøderne var bl.a. at få mulighed for en dybdegående drøftelse af enkeltstående temaer i visionen få skabt engagement blandt professionelle inden for de temaer/brancher, som bliver berørt i visionen få drøftet om det er den rigtige vision. Indeholder visionen de rigtige temaer eller er der andre temaer som er vigtigere få inddraget borgerne i arbejdet med visionen for Ny Haderslev Kommune få forslag til handlinger og initiativer, der fremmer visionens realisering Interessent- og borgermøderne er nu gennemført. Der deltog ca. 335 borgere og interessenter i de 9 møder som blev gennemført. Overordnet set var der både på borgermøderne og interessentmøderne enighed om, at temaerne i visionen er de rigtige. På den baggrund anbefaler Erhvervs- og Kulturservice, at der ikke sker ændringer i de overordnede temaer i visionen. På det handlingsorienterede plan gav borgermøderne og interessentmøderne en lang række forslag til mere eller mindre konkrete handlinger og initiativer, som kan iværksættes for at realisere visionen. Forslagene til handlinger peger i mange forskellige retninger, hvilket er helt naturligt, da deltagerne på de 6 interessentmøder blev bedt om at forholde sig til en specifik del af visionen. Erhvervs- og Kulturservice vil anbefale, at de mange forslag til handlinger og initiativer fra interessent- og borgermøderne anvendes i forbindelse med udarbejdelse af planstrategien, som bl.a. vil være struktureret omkring de temaer, som visionen indeholder. Endvidere vil Erhvervs- og kulturservice anbefale, at fagudvalgene og serviceområderne anvender de mange forslag i fagudvalgenes videre drøftelser af ideer og mål for deres fagområde. Til orientering er referaterne fra de 3 borgermøder og 6 interessentmøder vedlagt i en samlet fil. Endvidere har to interessenter i forlængelse af interessentmøderne ønsket at uddybe deres bidrag skriftligt. Disse to bidrag er ligeledes vedlagt som filer. Procedure Visionen vil efter godkendelse blive indarbejdet som et strukturerende element i Haderslev Kommunes planstrategi, som skal være politisk godkendt inden udgangen af Endvidere er de enkelte fagudvalg og serviceområder ansvarlig for at arbejde for en realisering af visionen på deres respektive ansvarsområder.

5 Økonomiudvalget, Side 6 Tovholder/informationsansvarlig Kim Ledel Bilag Inputs fra visionsmøderne mm. (271801) Høringssvar til Erhvervsudvikling (271792) Turismeforslag fra Lokomotivklubben (271027) Vision efter endt høring (271960) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstilller, at visionen for Haderslev Kommune fremsendes til godkendelse i Byrådet uden ændringer. At bidragene fra interessent- og borgermøderne inddrages i arbejdet med planstrategien og fagudvalgenes videre drøftelser af ideer og mål. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Godkendt som indstillet. Med følgende tilføjelse i den overordnede vision. Der sættes punktum efter vækstkommune. Den efterfølgende sætning startes på følgende måde "Vi vil prioritere det sunde liv og være det mest..." Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Lone Ravn Anbefales som beskrevet af Udvalget for Erhverv og Kultur. 7. Fastsættelse af beløbsgrænse for leverandører med gæld til det offentlige J.nr.: ÅBEN SAG Sagsfremstilling Lov om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger m. v. vedtoges af Folketinget den 21/ (lov nr. 1093). Loven pålagde offentlige ordregivere, herunder kommuner, at frasortere tilbudsgivere ved udbud af bygge- og anlægsarbejder samt indkøb af varer eller tjenesteydelser med en ubetalt forfalden gæld til det offentlige på mere end kr. Loven muliggjorde samtidig, at en ordregiver uanset gældens størrelse kunne udelukke en tilbudsgiver fra at deltage i en udbudsforretning. På den baggrund vedtog Haderslev Byråd den 27. april 1995 at fastsætte gældsgrænsen til kr., idet man endvidere forudsatte en aftale om afvikling af restgælden.

6 Økonomiudvalget, Side 7 Juridiske aspekter På følgende områder gælder der særlovgivning: 1) Hotel- og restaurationsområdet: Der opereres med en beløbsgrænse på kr., hvorefter politimesteren kan nægte at udstede næringsbrev/vejledende ved fratagelse af næringsbrev. Beløbene har ikke været reguleret, siden lov nr. 256 af 6. maj 1993 trådte i kraft. 2) Taxabevilling: Også her foreskriver lovgivningen en grænse på kr. (Lov nr. 220 af 31. marts 2000, 3, om taxakørsel). Boligselskaber: Med udgangspunkt i byrådsbeslutning af 27. april 1995 er gældsgrænsen for ubetalt, forfalden gæld til det offentlige i forhold til lov nr af 21. december 1994 om begrænsninger af skyldneres mulighed for at deltage i offentlige udbudsforretninger skærpet fra kr. til kr. Indkøb: På indkøbsområdet er lov nr af 21. december 1994 og bekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 omfattende en beløbsgrænse på kr. lagt til grund. Procedure Sagen forelægges Direktionen og behandles efterfølgende i Økonomiudvalg og Byråd Tovholder/informationsansvarlig Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet finder det nødvendigt, at der praktiseres ensartede regler i den nye kommune og indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at der på områder, der ikke er omfattet af særlovgivning, fastsættes en gældsgrænse på kr., idet samtidig forudsættes en aftale om afvikling af restgælden. Beslutning i Direktionen den Fraværende: Niels Koustrup, Henning Schrøder Direktionen videresender indstillingen med anbefaling. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Lone Ravn Anbefales. 8. Forslag til nyt takstblad for Haderslev Idrætscenter 2007 J.nr.: ÅBEN SAG Fraværende: Afbud:

7 Økonomiudvalget, Side 8 Sagsfremstilling Det har ved flere lejligheder været nødvendigt at fravige de fastsatte takster for leje af Haderslev Idrætscenters faciliteter. Det skyldes at taksterne og vilkårene ikke har været tilpasset lejernes faktiske behov og at prisniveauet ikke længere har været tidssvarende. I forslaget til takstblad for 2007 (se vedlagte takstblad) er vilkårene for leje af mødelokaler tilrettet en optimal udnyttelse, ved at inddele dagen i tidsblokke. Hver tidsblok er prissat. Herved undgås placering af skæve mødetidspunkter, der blokerer for anden udlejning samme dag. Det store mødelokale 4 bliver i begyndelsen af 2007 monteret med højttaleranlæg og fastmonteret projektor. Prisen for leje af foyer til kommercielle formål reduceres, da prisen har været fastsat for højt. Foyeren rummer ved afskærmning mange muligheder for opstilling til mindre konferencer og foredrag op til 250 mennesker. Herved undgås at afvise andre brugere af hallerne. Prisen for leje af hallerne til kommercielle formål er fastsat efter sammenligning med andre centre i landet. Den foreslåede pris er gældende ved korttidsleje (enkeltdage), og kan kun ved længerevarende eller større arrangementer forhandles, herunder vilkårene for betaling for leje under opstilling og nedtagning. Dobbelthallen kan udlejes opdelt, hvis arrangementet i øvrigt tillader dette. Anden leje af idrætshal følger taksterne for de øvrige idrætshaller. Foreninger og formål efter Folkeoplysningsloven betaler ikke leje, men centrets udgifter til pedeltimer (herunder ekstra rengøring) dækkes efter taksten. Procedure Efter behandling i Udvalget for Erhverv og Kultur sendes sagen til behandling i Økonomiudvalg og Byråd. Tovholder/informationsansvarlig Jørgen Smed. Bilag Forslag til nyt Takstblad HIC (269854) Indstilling Erhvervs-.og Kulturservice indstiller, at forslaget til nyt takstblad for benyttelse af faciliteter i Haderslev Idrætscenter fremsendes med anbefaling til Byrådet Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Godkendt som indstillet med den bemærkning, at foreninger efter Folkeoplysningsloven ikke betaler udgifter til pedeltimer og rengøring.

8 Økonomiudvalget, Side 9 Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Lone Ravn Anbefales som beskrevet af Udvalget for Erhverv & Kultur. LUKKET DAGSORDEN 9. Etablering af Jobcenter 10. Salg af ejendom 11. Salg af parcelhusgrund 12. Personalesag

9 Økonomiudvalget, Side 10 Underskriftsside H.P. Geil Inger Fleischer Peter Chr. Jacobsen Holger Lauritzen Gunnar Nielsen Jens Chr. Gjesing Markvard Hovmøller Søren Rishøj Jakobsen Karsten Sperling

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Byrådet REFERAT. Spørgetid Til Byrådsmødet i maj var det modtaget et skriftligt spørgsmål vedrørende hate-crime / voksenmobning.

Byrådet REFERAT. Spørgetid Til Byrådsmødet i maj var det modtaget et skriftligt spørgsmål vedrørende hate-crime / voksenmobning. REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 31-05-2007 Mødested: Hotel Vojens, Nørregade 2 A, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:28 Afbud: Anita Christensen, Holger Eskildsen, Peter

Læs mere

REFERAT Ø k o n o m i u d v a l g e t

REFERAT Ø k o n o m i u d v a l g e t REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 07-10-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:20 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Lone Ravn forlod mødet efter behandlingen af pkt.

Læs mere

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52 Afbud: H.P.Geil Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 07-03-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-03-2008

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-03-2008 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-03-2008 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:25 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Gunnar Nielsen medvirkede ikke ved behandlingen

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 31-01-2008

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 31-01-2008 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 31-01-2008 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Yrsa Theisen, Asta Freund Fraværende: Bemærkninger: Byrådet godkendte ved

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 20-02-2008 Mødested: Mødelokale 1, tidligere Byrådssal i Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:55 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Sag nr.

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

REFERAT. Seniorrådet. Mødedato: Tirsdag den 28-04-2009. Starttidspunkt: Kl. 09:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Seniorrådet. Mødedato: Tirsdag den 28-04-2009. Starttidspunkt: Kl. 09:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Seniorrådet Mødedato: Tirsdag den 28-04-2009 Mødested: Tørning Mølle Starttidspunkt: Kl. 09:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Seniorrådet, 28-04-2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Handicaprådet REFERAT

Handicaprådet REFERAT REFERAT Handicaprådet Mødedato: Tirsdag den 23-11-2010 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Handicaprådet, 23-11-2010 Indholdsfortegnelse Sag

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid. Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard, Erhardt Jull

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid. Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard, Erhardt Jull Åbent Referat til Mødedato: Tirsdag den 22. januar 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-december-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Anlæg...2. 3. 14/29981 MTU - 2. budgetopfølgning 2015 - DRIFT...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Anlæg...2. 3. 14/29981 MTU - 2. budgetopfølgning 2015 - DRIFT... Referat Miljø- og Teknikudvalget Tid Tirsdag den 11. august 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30.

Læs mere

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Referat Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL)

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 30. maj 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. og Christian Friis ved afbud.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 30. maj 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. og Christian Friis ved afbud. Refer Refer Mødedo: 30. maj 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Flemming Gjelstrup og Christian Friis ved afbud. 30. maj 2013 Refer Indholdsfortegnelse

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 17-marts-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Mødested: Vicekommunaldirektørens kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 27-08-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Tirsdag den 27 august 2013 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus

Læs mere