Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41"

Transkript

1 Side 1 af 8 Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Til stede: Fra administrationen: 42 stemmeberettigede medlemmer inkl. afgivne fuldmagter. Troels Behr (forretningsfører), Peter Bunster (ejendomsmester) og Henriette Hansen (referent). Indholdsfortegnelse A. Valg af dirigent... 2 B. Godkendelse af forretningsorden... 2 C. Valg af stemmeudvalg 3 personer... 2 D. Repræsentantskabets beretning for det forløbne regnskabsår... 2 E. Revideret årsregnskab for det forløbne regnskabsår, samt statusopgørelse... 4 F. Valg af 2 medlemmer til repræsentantskabet... 5 G. Valg af 3 suppleanter... 5 H. Valg af lokal revisor og fastsættelse af dennes honorar... 5 I. Budget for J. Indkomne forslag... 6 K. Eventuelt... 8

2 Side 2 af 8 A. Valg af dirigent Formanden Lars Pedersen bød velkommen til afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling. Formanden foreslog Troels Behr fra KAB som dirigent. Troels Behr blev valgt uden modkandidater. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen med det udsendte materiale var lovlig indvarslet efter vedtægterne og således beslutningsdygtig. B. Godkendelse af forretningsorden Dirigenten henviste til selskabets forretningsorden, godkendt den 28. marts 1989, og spurgte, om der var bemærkninger til forretningsordenen. Der var ingen bemærkninger, hvorefter forretningsordenen blev godkendt. C. Valg af stemmeudvalg 3 personer Til stemmeudvalg blev valgt Irene Nielsen og Anne-Mette Helweg. D. Repræsentantskabets beretning for det forløbne regnskabsår Formanden aflagde beretning for 2006, der er vedlagt dette referat. Liselotte Kauman takkede formanden for en god beretning men ville samtidig klage over den daglige rutine på ejendommen. Der er mange mangler og det flyder alle vegne. Hvis funktionærerne ikke selv kan finde ud af det, må der udarbejdes nogle planer. Formanden replicerede, at han ikke var uenig men vinduesprojektet har krævet mange kræfter, og Peter Bunster brugte hele sommeren på IT-projektet. Side 2

3 Side 3 af 8 Knud Svendsen forespurgte, hvad det koster for IP-telefoni og om anlægget kan klare digitale tv-signaler. Thomas Norling fra repræsentantskabet svarede, at kablerne ikke fejler noget så de kan godt klare digitale signaler. Prisen for IP-telefoni er 71 kr. Jørgen Lykke kommenterede at han støttede Liselotte angående den manglende renholdelse. Affaldshuset bliver brugt af andre end beboerne også af købmanden og han foreslog, at der kom net og dør i skraldehusene. Endvidere mente han ikke hjemmesiden fungerede, da den ikke blev opdateret. Han har tilbudt sin hjælp. Morten Skytte svarede at det var rigtigt at hjemmesiden har ligget stille, da den bygges om, og repræsentantskabet har diskuteret hvad der skal lægges ud på nettet. Svend Poulsen svarede, at skraldehuset og papcontainerne ikke bruges rigtigt. Pap slås ikke sammen og der bliver lagt mad i affaldhuset. Det hjælper hvis alle bruger dem korrekt. Anne-Mette Helweg foreslog at bruge lokal-tv til information om blandt andet IT og gode råd om renholdelse. Thomas Norling svarede at udstyr til lokal-tv er meget dyrt, men måske kan det lægges på en internetside. Fra salen blev der forespurgt, hvor mange forsatsvinder der var i stykker og om alle forsatsvinduer bliver repareret. Lars Pedersen svarede, at der er fejl i ca. halvdelen af forsatsvinduerne. Alle vinduer vil blive gennemgået og repareret, og er vinduet meget i stykker vil det blive repareret med hjørnebånd på ydersiden. Håndværkerne skal bruge 1 dag pr. lejlighed og metoden vil blive afprøvet på kontoret i foråret. Dorthe Achton spurgte om repræsentantskabet har tænkt på nogle løsninger i forhold til skimmelsvamp i lejlighederne. Svend Poulsen kommenterede, at problemet kommer hvis man glemmer at lufte ud og hvis man tørrer tøj i lejligheden. Specielt skal man være opmærksom hvis badeværelset ligger midt i lejligheden. Hvis der konstateres meget skimmelsvamp i en lejlighed, og den erklæres sundhedsfarlig, kan man blive nødt til at opsige beboeren. Side 3

4 Side 4 af 8 Der opstod en længere debat om hvad der kunne gøres ved de lukkede badeværelser. Svend Poulsen konkluderede, at der nok skal kigges mere på den sag. Lars Pedersen kommenterede, at der for nuværende ikke var særlig mange der har afleveret klage over skimmelsvamp. Han har selv en elektrisk ventilator der kører ca. 6 timer om dagen. Niels Henrik Topp omtalte at i flere kældre ligger der vand, det løber nærmest som små kildevæld. Kældregulvene rådner op og det er med til at udvikle skimmelsvamp. Han forespurgte hvordan det er medtaget i renoveringen. Lars Pedersen svarede, at driftschef Thomas Kirkegaard fra KAB er sat på sagen, og at der ses på knækkede afløbsrør sammen med gårdrenoveringen. Dirigenten satte herefter beretningen under afstemning. Beretningen blev enstemmigt vedtaget. E. Revideret årsregnskab for det forløbne regnskabsår, samt statusopgørelse Ivan Munkstrup fremlagde årsrapporten, der er godkendt af både lokalrevisor og KAB s revisor. Han omtalte blandt at man havde lånt 8 mio. kr. i GI og sat de 7 mio. kr. i banken til 4 % i rente, og at der nu var indtægter på vaskerierne efter man var gået over til pengeløst betalingssystem. På spørgsmål fra salen om hvorfor man ikke lånte noget mere i GI, svarede Ivan Munkstrup, at man kun kan låne 8 mio. kr. hvert 4 år. Dirigenten satte herefter årsrapporten under afstemning. Årsrapporten blev godkendt med overvældende flertal. Side 4

5 Side 5 af 8 F. Valg af 2 medlemmer til repræsentantskabet Da Svend Poulsen ikke ønskede genvalg, takkede Lars Pedersen på repræsentantskabets vegne ham for hans mange gode år, hans skarpe tunge og klare råd. Liselotte Kauman takkede ligeledes Svend Poulsen og foreslog Jeanette Hald. Thomas Skytte ønskede valg og Lars Pedersen omtalte at Gert Urban ønskede genvalg men kunne desværre ikke være tilstede. Ved den skriftlige afstemning blev der afgivet 77 stemmer, der fordelte sig som følger: Jeanette Hald Gert Urban Thomas Skytte. 30 stemmer 27 stemmer 20 stemmer Dermed var Jeanette Hald valgt og Gert Urban genvalgt. G. Valg af 3 suppleanter Thomas Skytte opstillede på den ledige plads. På opfordring opstillede Dorthe Achton og Liselotte Kauman. Suppleanterne blev med applaus valgt i følgende rækkefølge: Thomas Skytte Dorthe Achton Liselotte Kauman H. Valg af lokal revisor og fastsættelse af dennes honorar Leif Hansen genopstillede og blev genvalgt. I. Budget for 2007 Ivan Munkstrup gennemgik budgettet og fremhævede, at de kommende arbejder på ejendommen fremgik af side 3, og at det på side 4 fremgik at det optagne lån på 8 mio. kr. gav en renteudgift på kr. Side 5

6 Side 6 af 8 Dirigenten satte budget 2007 under afstemning. Budget 2007 blev enstemmigt vedtaget. J. Indkomne forslag Forslag stillet af repræsentantskabet: A. Præcisering af ancienniteten på beboerlejlighedslisten Svend Poulsen redegjorde for forslaget. Der opstod en debat om, hvornår der skulle regnes fra. Svend Poulsen kommenterede, at der regnes fra den dag man overtager en lejlighed og det gælder ikke børnelisten eller ekstern opskrivningsliste. Dirigenten konstaterede, at forslaget indebærer, at ancienniteten løber fra den dato man erhverver et grundfondsbevis og flytter ind. Det gælder tillige, når dette senere overtages ved skilsmisse eller arv. Forslaget kan føre til et større detektivarbejde i KAB. Lars Pedersen omtalte, at det kunne give ændringer på listen, og at listen som altid vil ligge til gennemsyn på ejendomskontoret. Forslaget blev sat under afstemning vedtaget med 1 stemme imod forslaget. Forslag stillet af Morten Skytte: B1. Anvendelse af garager inddragelse til storskrald Forslagsstilleren kommenterede sit forslag og fremviste billeder fra skralderum m.m. Efter en lang debat der blandt andet omhandlede tømningshyppighed, sortering af affald og hvad garagerne skulle anvendes til, blev forslaget sat under afstemning. Side 6

7 Side 7 af 8 JA: NEJ: 16 stemmer 11 stemmer Forslaget blev dermed vedtaget. B2. Anvendelse af garager inddragelse til cykeldepot Forslagsstilleren kommenterede sit forslag og fremviste billeder. Der blev fra salen opfordret til cykeloprydning, så man kunne få et hyggeligere gårdrum. Dirigenten satte forslaget under afstemning: JA: NEJ: 17 stemmer 14 stemmer Forslaget blev dermed vedtaget. Forslag stillet af Thomas Norling: C1. Omkostningsbestemt garageleje Forslagsstilleren kommenterede sit forslag og fremhævede blandt andet, at der ikke blev betalt for el- og vandforbrug. Endvidere fremviste han en kurve over hvordan den omkostningsbestemte leje udviklede sig kontra den faste leje. Fra salen blev der forespurgt om det ikke var svært at finde den omkostningsbestemte leje og om ikke det var bedre at stille forslag om, at en garage skulle koste 500 kr. om måneden at leje. Svend Poulsen kommenterede, at hvis man skal betale en omkostningsbestemt leje, så skal der en separat regnskabsførng til. Han mente, at man skulle tænke sig om og finde ud af hvad garagerne skal bruges til og så sige, hvis det er bilerne man vil af med. Dirigenten satte ændringsforslaget, om at en garage skal koste 500 kr. om måneden i leje, under afstemning. Side 7

8 Side 8 af 8 JA: NEJ: 23 stemmer 5 stemmer. Ændringsforslaget blev dermed vedtaget. C2: Inddragelse af ekstra motorcykelgarage Forslaget blev trukket af forslagsstilleren. K. Eventuelt Dorthe Achton påpegede, at lyset kører hele dagen og mente ikke følerne virker. Peter Bunster svarede, at anlægget skal udskiftes og at han har rykket elektrikeren. Dorthe Achton spurgte om man ikke kunne tage punktet garager op på næste generalforsamling. Lars Pedersen svarede, at der skal nedsættes et gårdudvalg og det må være en fornem opgave for udvalget. Morten Skytte præsenterede den nye internetside og fortalte, at man kan få en mailadresse med VCH.dk hvis man skriver til men i første omgang kun 1 pr. lejlighed. Den ordinære generalforsamling sluttede kl Troels Behr Henriette Hansen Lars Pedersen Dirigent Referent Formand Side 8

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have af generalforsamling i Ved Classens Have Afholdt den: 27. marts 2014, klokken 19:00 Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103 Til stede: 62 stemmeberettigede, heraf 9 ved fuldmagt. Fra repræsentantskabet: Marie-Louise

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

1.a) Anita Matthiesen, Ole Schubell og Karin Ryder blev valgt som stemmetællere for hvert sit bord.

1.a) Anita Matthiesen, Ole Schubell og Karin Ryder blev valgt som stemmetællere for hvert sit bord. Sporvejsfunktionærernes Boligforening Spøttrupvej 18, kld. 2720 Vanløse J.nr. 504000 sup/ Referat fra ordinært medlemsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 - afholdt mandag den 29. maj 2006,

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse.

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse. Referat af ordinær generalforsamling 2010 onsdag den 14. april 2010, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Lillerødhallen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 Til stede var beboere fra 12 lejemål. Yderligere 3 lejemål var repræsenteret

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent.

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent. EJENDOMS- ADMINISTRATION Frederiksberg, 19. maj 2014 REFERAT Ejd.nr. 8-857 E/F Hvidovrevang ordinær generalforsamling Mødested: Risbjerggårds store sal, Hvidovrevej 241, 2650 Hvidovre Mødedato: 1. april

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens beretning (vedlagt).

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Prøvehallens café, Valby Langgade 95. Til stede var 34 huse (stemmeberettigede), heraf 3 ved fuldmagter. 1. Valg af dirigent Gert Birnbacher, NA 7, blev valgt

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Lyøvej 1. med fl. den 27. maj 2014

Referat fra ordinær generalforsamling Lyøvej 1. med fl. den 27. maj 2014 Referat fra ordinær generalforsamling Lyøvej 1. med fl. den 27. maj 2014 i A/B Ad 1: Valg af dirigent. Bestyrelsen indstillede Dannie Buchberg fra Egemar & Clausen (administrator) Michael Rasmussen som

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 ØST, Vestervang 8 lej. 811 (kontor) 8000 Århus C.

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 ØST, Vestervang 8 lej. 811 (kontor) 8000 Århus C. Referat af ordinær generalforsamling d. 15/03 2012. Vestervang d. 21-03-2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Lokalcenter Vestervang. Der var tilmeldt 85 inkl. 4 gæster. En stemmeberettiget repræsentation

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2.

År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2. Frederiksberg, 21. april 2008 Ref.: 8035/AH/KN G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1.

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1. År 2013, den 27. august kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Bomhoffs Have i Medborgerhuset, Foredragssalen, Danasvej 30 B. Formanden Pia Sindbjerg bød velkommen. 1. Valg

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere