Sport-, Fritid- og Kulturudvalget. Onsdag kl. 15:00

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sport-, Fritid- og Kulturudvalget. Onsdag 29.09.2010 kl. 15:00"

Transkript

1 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde Fuglsanghus, Gl. Hovedgade 2 Onsdag kl. 15:00 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 2 Økonomisk orientering Sport-, Fritid,- og Kulturudvalget september Dialogmøde på SFKU området 6 Hørsholm Scenen - ansøgning om ekstraordinært tilskud 8 Forslag til samarbejds og tilskudsaftale mellem Trommen/Hørsholm Kommune og Hørsholm Scenen for Kvalitetskontrakter - første drøftelse af indhold 14 Bilagsoversigt 17 Φραϖ ρενδε Per Støvring Sørensen (V) Βεµ ρκνινγερ τιλ δαγσορδεν

2 Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ Punkt: 1 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig Hørsholm Kommune enhed: Sagsbehandler: Marianne Godtfredsen Μεδδελελσερ Ρεσυµε Βεσλυτνινγ Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ δεν Åbning af skateboardbanen Ansøgning om projekt "udsatte" børn Status på halsituationen Overflytning af gartnerafdeling og teknisk medarbejder fra Idrætsparken til teknisk service Beslutning fra Fredensborg kommune om deltagelse i produktion af lydavisen på biblioteket Møde med Idrætsrådet Orientering om status på etableringen af Team Hørsholm Orientering om personalesituationen på Musikskolen Φραϖ ρενδε: Per Støvring Sørensen (V) Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 2

3 Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 09/24491 Journalnr.: P07 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Lars Heinrichsen κονοµισκ οριεντερινγ Σπορτ, Φριτιδ, ογ Κυλτυρυδϖαλγετ σεπτεµβερ 2010 Ρεσυµε Økonomisk orientering giver denne gang udvalget et skøn for et forventet årsregnskab og en gennemgang af afvigelser i forhold til budgettet. Φορσλαγ Administrationen foreslår, at Sport-, Fritid,- og Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning. Σαγσφρεµστιλλινγ Da forbruget ultimo juli umiddelbart udviste et stort periodiseret merforbrug, blev der udarbejdet en særlig grundig budgetgennemgang, der blev brugt i forbindelse med den seneste udgave af økonomisk orientering. Alle afdelingschefer er blevet bedt om at vurdere, hvordan de forventer, at deres årsregnskab kommer til at se ud. Disse forventninger ligger til grund for denne udgave af økonomistyringspunktet for Sport-, Fritid,- og Kulturudvalget. Resultatet af denne budgetgennemgang for hele kommunen var et forventet merforbrug på 0,5 mio. kr. Se nedenstående tabel. Ταβελ 1. Φορϖεντετ ρεγνσκαβ αλλε υδϖαλγ Korrigeret budget eksl. overførsler Mindreforbru g (-) i mio. kr. af per korrigeret budget eksl. overførsler MPU - skat 71,9 0,4 MPU - -0,4 0,0 bruger BSU 419,9 6,4 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 3

4 SSU 368,0 0,0 SU 68,8 1,7 SFKU 52,5 0,0 EBU 80,4-5,0 ØU 172,9-3,0 Ι αλτ 1.234,0 0,5 Administrationen har gennemgået forbruget per ultimo august på Sport-, Fritid,- og Kulturudvalgets områder. På den baggrund ventes det stadig at ovennævnte regnskabsresultat er retvisende. I det efterfølgende uddybes tallene på Sport-, Fritid,- og Kulturudvalgets område: Totalt set ventes SFKU at holde sig inden for det udmeldte budget. Ιδρ τσπαρκεν ογ Κυλτυρ ογ Φριτιδ Idrætsparken og Kultur og Fritid forventer et merforbrug af energi på samlet kr. i Som det fremgår af bilag El-budget i Hørsholm Idrætspark har Idrætsparken tidligere år oplevet merforbrug på energikontiene, som følge af en manglende prisfremskrivning i 2007 og et misforhold mellem KL prisfremskrivninger og den reelle prisstigning. Efterfølgende prisfremskrivninger har ikke kompenseret for fastfrysningen i Fra 2008 til 2009 og igen fra 2009 til 2010 vokser merforbruget yderligere, som følge af, at Hørsholm Kommune følger KL s generelle prisfremskrivningsprocent, der ikke tager højde for den reelle prisstigning for el i den pågældende periode. Hidtil har Idrætsparken kunnet dække merforbruget ind via mindreforbrug på andre poster. Som følge af den hårde vinter i 2010 er energiforbruget ekstraordinært stort i år og da det øvrige kultur og fritidsområde ligeledes oplever bl.a. ekstra lokaleudgifter, som følge af vandskaderne d. 14. august i Hørsholm Hallen og Hørsholm Skole er det vanskeligt at "fordele merforbruget" på Kultur og Fritidsområdets øvrige poster. Administrationen vil til udvalgsmødet udarbejde en budget kontrol, med en vurdering af de tidsmæssigt forskudte udbetalinger på Kultur og Fritidsområdet, der mere præcist vurderer mulighederne indenfor SFKU området. En fortsat dækning af underbudgetteringen indenfor SFKU"s område i 2011 vil dog kræve reduktioner i serviceniveauet. Μυσικσκολεν Musikskolens elevindtægter er budgetteret for højt (udenfor rammen) i forhold til de faktiske indtægter. Forsikringer virker ligeledes underbudgetteret. Samlet set kommer der til at mangle omkring ½ mio. kr. på musikskolen vedr. dette forhold. Den ledige musikskolelederstilling kan dække en del af det underskud, der fremkommer udenfor rammen i En fortsat dækning af underbudgetteringen indenfor SFKU"s område i 2011 vil dog kræve reduktioner i serviceniveauet, idet musikskolelederstillingen allerede ligger som en del af besparelserne i forhold til budgetaftalen for Βιλαγ - Notat EL-budget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 4

5 Βεσλυτνινγ Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ δεν SFKU tager til efterretning, at Musikskolens overbudgettering af elevindtægter med 0,5 mio. kr. håndteres indenfor rammen i 2010, men ser ikke mulighed for at gøre det samme i SFKU konstaterer, at Idrætsparkens totale elbudget i 2010 er underbudgetteret med ca kr. som følge af utilstrækkelig prisfremskrivning. Som følge af en ekstraordinær hård vinter forventes det samlede merforbrug på energi at blive 1 mio. kr. SFKU vurderer ikke at merforbruget i 2010 kan hentes indenfor udvalgets samlede ramme. Φραϖ ρενδε: Per Støvring Sørensen (V) Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 5

6 Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 10/21270 Journalnr.: A30 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Søren Nabe-Nielsen ιαλογµ δε π ΣΦΚΥ οµρ δετ Ρεσυµε På dialogmøde vedr. budget på SFKU området blev der fra flere af deltagerne efterspurgt et halvårligt ikke budget relateret dialogmøde, hvor foreninger, aftenskoler og politikere kan udveksle oplysninger og synspunkter. Φορσλαγ Administrationen foreslår, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget drøfter forespørgslen om afholdelse af et halvårligt dialogmøde på udvalgets område. Σαγσφρεµστιλλινγ Indtil 2006 havde Hørsholm Kommune et Folkeoplysningsudvalg med deltagelse af kommunalbestyrelsesmedlemmer, aftenskoler, foreninger og spejdere. I forbindelse med revisionen af Folkeoplysningsloven i 2005, blev det muligt for kommuner at afskaffe Folkeoplysningsudvalget. I 2006 nedlagde Hørsholm Kommune derfor udvalget og overførte samtidig udvalgets arbejde til Kultur og Fritidsudvalget det senere Sports-, Fritid- og Kulturudvalg. Kommunerne uden folkeoplysningsudvalg har typisk valgt i stedet af have brugerindflydelsen direkte via møder mellem det pågældende stående udvalg og foreninger og aftenskoler. I borgmesterkonstitueringsaftalen, indgået november 2009, fremgår det, at SFKU skal arbejde på at oprette kulturelle samråd. På dialogmødet blev der fra flere foreninger og aftenskoler udtrykt ønske om at afholde et dialogmøde, hvor foreninger, aftenskoler og politikere kan udveksle oplysninger om og diskutere udviklingen på området. Udover dialog kan oplæg fra interne såvel som eksterne nøglepersoner omkring aktuelle problemstillinger indgå i mødet. Βεσλυτνινγ Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ δεν SFKU besluttede, at der fremadrettet afholdes et årligt dialogmøde med alle interessenter indenfor området. Første gang i marts Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 6

7 Φραϖ ρενδε: Per Støvring Sørensen (V) Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 7

8 Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 10/21574 Journalnr.: G00 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig Hørsholm Kommune enhed: Sagsbehandler: Peter Skjøt- Rasmussen Η ρσηολµ Σχενεν ανσ γνινγ οµ εκστραορδιν ρτ τιλσκυδ Ρεσυµε Udvalget besluttede på møde den 23. juni 2010 at bevilge kr. af Kultur- og fritidspuljen som ekstraordinært tilskud til Hørsholm Scenen til dækning af underskud og produktion af program for næste sæson, under betingelse af: *at foreningen dokumenterer hvorledes de resterende kr. i forventet underskud for indeværende sæson dækkes ind *at foreningen indenfor rammerne af de indgåede aftaler, herunder tilsagnet om en underskudsdækning på , kan fremvise et budget for den kommende sæson 2010/11 i balance. Hørsholm Scenen har følgende fremsendt regnskab og dokumentation til udvalgets godkendelse. Φορσλαγ Det foreslås, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget tager stilling til om man kan godkende Hørsholm Scenens fremsendte dokumentation og budget. Σαγσφρεµστιλλινγ HS har i sæsonen haft 12 forestillinger med 10 i Trommen, én i Caroline Mathilde Salen og én i fællessalen på Sofielund Aktivitetscenter med en samlet belægningsprocent på 60%. Dette er 5% lavere end budgetteret, hvilket, ifølge foreningen, skyldes det lavere salg at løssalgsbilletter. Dette tilskrives bl.a. finanskrisen. Med et ekstraordinært tilskud vil foreningen fortsætte sit virke og gennemføre tilsagn om teaterforestillinger og aftaler med Trommen. For at få nedbragt udgifter har foreningen reduceret antal forestillinger fra 12 til 9, hvoraf to opføres som samarbejdsforestillinger med Trommen. I sæsonen budgetterede foreningen med en belægningsprocent på 65%. HS orienterede endvidere i ansøgningen, at de forventede et underskud på kr ,- i sæsonen Dette beløb ville foreningen ansøge om, som en del af budget Udvalget besluttede på møde den 23. juni 2010 at bevilge kr. af Kultur- og Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 8

9 fritidspuljen som ekstraordinært tilskud til Hørsholm Scenen til dækning af underskud og produktion af program for næste sæson, under betingelse af: * at foreningen dokumenterer hvorledes de resterende kr. i forventet underskud for indeværende sæson dækkes ind * at foreningen indenfor rammerne af de indgåede aftaler, herunder tilsagnet om en underskudsdækning på , kan fremvise et budget for den kommende sæson 2010/11 i balance. Hørsholm Scenens skriver i mail tilknyttet regnskab og budget af 22. september 2010, at underskud for sæson forventes nedbragt til at udgøre kr ,- således at det ekstraordinære tilskud dækker hele underskuddet. Dermed kan Hørsholm Scenen forsætte den nye sæson uden at overføre gammel gæld. De primære besparelser er hentet ved at en leverandør har givet et prisafslag og ved at ændre på markedsføringen af den kommende sæsons forestillinger. Hørsholm Scenen har endvidere revideret budgettet for den kommende sæson, da det er blevet stillet som en betingelse at de kan fremvise et budget i balance. Hørsholm Scenen har justeret på markedsføringsomkostninger og forventningerne til billetsalg. Det skal bemærkes at det er bestyrelsen i Hørsholm Scenens opfattelse, at budgettet er noget optimistisk på indtægtssiden. I det revideret budget er der et overforbrug på kr. κονοµι/περσοναλε Κοµµυνικατιον Σαγενσ τιδλιγερε βεηανδλινγ Hørsholm Kommune og Hørsholm Scenen (HS) indgik i 2008 en aftale om tilskudsvilkår for tre sæsoner, frem til d. 30. juni 2011 bestående i en underskudsgaranti på kr ,- og tilskud fra Kulturministeriet på kr ,- (tilskud baseret på pristaltsfremskrivning af amtstilskud fra 2005). I 2010 var tilskuddet på kr Sammen med tilskudsaftalen indgik kommunen/trommen og foreningen ligeledes en samarbejdsaftale. Βιλαγ - tilpasset Kopi af Hørsholm Scenens budget xls - Økonomi status xls - Hørsholm Scenen.pdf Νοτερ τιλ βιλαγ Βεσλυτνινγ Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ δεν Da SFKU ikke ønsker at konvertere underskudsgarantien på kr. til et fast tilskud, Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 9

10 anmodes Hørsholm Scenen om til næste møde at udarbejde et budget for sæsonen 2010/11 i balance, hvor underskudsgarantien ikke indgår på indtægtssiden som fast tilskud. Hørsholm Scenen bedes endvidere angive forventet belægningsprocent for sæsonen. Φραϖ ρενδε: Nadja Maria Hageskov (C), Per Støvring Sørensen (V) Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 10

11 Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 10/21509 Journalnr.: A00 Sagsforløb: SFKU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig Hørsholm Kommune enhed: Sagsbehandler: Søren Nabe-Nielsen Φορσλαγ τιλ σαµαρβεϕδσ ογ τιλσκυδσαφταλε µελλεµ Τροµµεν/Η ρσηολµ Κοµµυνε ογ Η ρσηολµ Σχενεν φορ Ρεσυµε Med baggrund i beslutningen fra budgetaftalen fremsender Hørsholm Scenen en ansøgning om en forlængelse af den eksisterende samarbejds- og tilskudsaftale med 1 år uden ændringer. Hørsholm Scenen ønsker dog at underskudsgarantien i Aftalen om tilskudsvilkår ændres til et tilskud. Φορσλαγ Administrationen anbefaler at Sport-, Fritids- og Kulturudvalget drøfter ansøgningen om en forlængelse af samarbejdsaftalen og aftale om tilskudsvilkår, og beslutte hvorvidt aftalerne skal godkendes samt at underskudsgarantien ændres til et tilskud. Σαγσφρεµστιλλινγ I budgetaftalen har forligspartierne besluttet, at nedsætte en arbejdsgruppe med politikere, der skal udarbejde et oplæg til hvordan anvendelsen af Kulturhuset Trommens kan se ud i fremtiden. Oplægget skal ligge klar i marts Med baggrund i beslutningen fra budgetaftalen fremsender Hørsholm Scenen en ansøgning om en forlængelse af aftalerne indgået i 2008, med 1 år uden ændringer. Hørsholm Scenen ønsker dog at underskudsgarantien i Aftalen om tilskudsvilkår ændres til et tilskud. Ændringer i den fornyede aftale om tilskudsvilkår er forhold: Vedrørende pkt. 1. Perioden ændret fra gældende for 3 sæsoner fra til til nærværende aftale er gældende frem til d I pkt. 2. udgår afsnit om nedlæggelse af amterne og erstattes med Kulturministeriet omlægger fra 2011 de tidligere amtslige tilskud til kulturområdet, sådan at tilskud under kr. er lagt ud i bloktilskuddet til kommunerne. I budgetaftalen er det besluttet at disse penge bl.a. kan anvendes til tilskud til de tidligere modtagere: Hørsholm Scenen m.fl. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 11

12 I pkt. 6 Markedsføring vedrørende 2009 og er fjernet I pkt. 7 Finansiering erstattes tekst omhandlende tidligere tilskud med: Fra sæson udgør tilskuddet kr ,- og en prisfremskrivning af foreningens tilskud fra de tidligere amtslige tilskud til kulturområdet, som i 2011 er kr ,-. I alt skal foreningen modtage kr ,-. I pkt. 8 Evaluering, hvor tekst vedrørende årligt møde med udvalget i januar udgår. I pkt. 9 Varighed, hvor perioden er ændret til Tilskudsvilkårene er gældende frem til d Nyt afsnit pkt. 10 vedrørende Ikrafttræden : Aftalen gælder til 30. juni Genforhandling skal ske senest den 31. maj Genforhandling kan yderligere ske, såfremt Hørsholm Kommune væsentligt ændrer sit driftstilskud til og sin organisation af Trommen. Nyt afsnit pkt.11 vedrørende evaluering: Aftalen evalueres hvert år, næste gang i maj Ændringer i den fornyede samarbejdsaftale er: I pkt. 8. Husleje, hvor aftaleperioden vedrørende huslejetaksterne er gældende til den 30.juni 2012 Pkt. 11. Ikrafttræden, hvor det er præciseret at aftalen gælder frem til d. 30. juni 2012 og at genforhandling skal ske senest den 31. maj Evaluering, hvor det nu fremgår, at aftalen evalueres hvert år, næste gang i maj I aftalen fra 2008 om tilskudsvilkår blev det forudsat, at Hørsholm Kommune i aftaleperioden gav en årlig underskudsgaranti på kr., som skulle udbetales aconto til endelig afregning i forbindelse med Hørsholm Scenens årsregnskab. I forbindelse med ny ansøgning ønsker Hørsholm Scenen at få ændret underskudsgarantien til et egentligt tilskud. Βιλαγ - Tidligere tilskudsvilkår og samarbejdsaftale mellem Hørsholm Kommune og Hørsholm Scenen - Udkast til aftale om tilskudsvilkår - Udkast til samarbejdsaftale - Forlængelse af aftalerne med Hørsholm Scenen Ansøgning til SFKU.jpg Βεσλυτνινγ Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ δεν SFKU tilslutter sig Hørsholm Scenens ønske om en etårig forlængelse af samarbejdsaftale og aftale om tilskudsvilkår. SFKU kan dog ikke godkende, at underskudsgarantien ændres til et tilskud. Før indgåelse af ny aftale ønskes derfor udarbejdet budget for kommende sæson 2010/11 i balance, hvor underskudsgarantien ikke indgår på indtægtssiden som fast tilskud. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 12

13 Φραϖ ρενδε: Nadja Maria Hageskov (C), Per Støvring Sørensen (V) Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 13

14 Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ Punkt: 6 Acadre sagsnr.: 10/21563 Journalnr.: A21 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig Hørsholm Kommune enhed: Sagsbehandler: Ida Andréa Stoltze Rasmussen Κϖαλιτετσκοντρακτερ φ ρστε δρ φτελσε αφ ινδηολδ Ρεσυµε Sports-, Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til de faglige emnefelter inden for hvilke, der skal formuleres kvalitetskontraktmål på udvalgets område. Φορσλαγ Det foreslås, at Sports-, Fritids- og Kulturudvalget drøfter inden for hvilke områder (op til tre) der ønskes formuleret kvalitetsudviklingsmål til kvalitetskontrakten. Udvalget skal senere vælge tre konkrete mål. Σαγσφρεµστιλλινγ Φορµ λ µεδ κϖαλιτετσκοντρακτερνε Kvalitetskontrakter er et nyt element i styrelsesloven, der forpligter kommunerne til at offentliggøre mål for kvalitetsudviklingsindsatsen på alle borgerrettede serviceområder. Kvalitetskontrakterne er tænkt som et redskab til at systematisere og tydeliggøre arbejdet med at forny og udvikle kvaliteten i den borgerrettede opgaveløsning. Formålet er at forpligte kommunalbestyrelsen til at overveje, hvordan kvaliteten i opgaveløsningen kan udvikles og opstille mål herfor og selve kvalitetskontrakten skal give borgerne et overblik over arbejdet med kvalitetsudvikling. De udvalgte mål skal være udtryk for indsatsområder, der har en særlig politisk prioritet og således omvendt ikke nødvendigvis være dækkende for alle mål på et givent serviceområde. Målene skal være kvantificerbare og dermed klare, konkrete og formuleret på en måde, der gør det nemt at følge op på målopfyldelsen. Η ρσηολµσ τιλγανγ τιλ κϖαλιτετσκοντρακτερ ØU har på sit møde den 19. august besluttet, at hvert fagudvalg skal formulere op til tre kvalitetskontraktmål. Denne tilgang med relativt få mål også i forhold til mange andre kommuner - er valgt af Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 14

15 især to grunde. Dels for at sikre, at kvalitetskontrakterne bliver udtryk for en reel prioritering og ikke bare en sammenskrivning af eksisterende mål. Og dels et hensyn til at sikre troværdighed om og efterfølgende politisk og administrativ opbakning til et håndterbart antal mål. Fagudvalgene foretager udvælgelsen af de relevante mål eller fokusområder. Udfordringen i det arbejde bliver ikke kun at finde på gode mål men i lige så høj grad at sikre, at de mål der vælges og efterfølgende kommunikeres rent faktisk er realiserbare og udtryk for en egentlig politisk prioritering, som både det politiske og det administrative system efterfølgende er gearet til at bakke op om. Der skal således inden for de givne økonomiske rammer formuleres realiserbare mål, der tilstræber at opnå nogle synlige effekter, som det et muligt at følge op på gennem kvantitative målinger. Processen med at formulere mål foretages i to tempi. I første omgang skal fagudvalget tage stilling til, hvilke temaer målene skal formuleres indenfor, og om der er nogle bestemte målgrupper eller typer af mål, udvalget ønsker at sætte fokus på i kvalitetskontrakten. Ud fra denne beslutning vil administrationen udarbejde forslag til konkrete kvantitative mål, som forelægges udvalget i november. Μ λτψπερ ογ ηενσψν ϖεδ µ λφορµυλερινγ Lovgivningen giver meget vide rammer for målformuleringen og kvalitetsudviklingsmål vil meningsfuldt kunne formuleres på mange måder. Tilfredsheds- eller trivselsmål hvor målet altså knytter an til, at man ønsker et bestemt niveau for tilfredsheden eller trivslen for en given bruger- eller interessentgruppe. Opnåelse af færdigheder eller effekter hvor målet knytter an til de egentlige effekter af en given indsats. Korrekthed i de kommunale ydelser hvor målet knytter an til, at den kommunale service efterlever kravene i relevant lovgivning. Kan fx udtrykkes ved, at kommunen vinder sine klagesager eller en vis andel heraf. Gennemførelse af nye initiativer hvor målet knytter an til, at man lykkes med at implementere et nyt indsatsområde eller fx et nyt anlæg eller initiativ. Tilgængelighed - hvor målet knytter an til udbredelse af information eller selvbetjeningsløsninger. Reaktionstider - hvor målet knytter an til traditionelle sagsbehandlingstider (og den ønskede udvikling heri!) eller til svartider ift til fx mail eller telefonbetjening. Der er endvidere en række hensyn, der skal spille ind i den konkrete målformulering: Økonomisk realisme målene bør således ligge inden for rammerne af allerede eksisterende eller besluttede initiativer. Påvirkelige målene bør primært adressere forhold, som kommunen har klar mulighed for at påvirke opnåelsen af. Dvs. mål, hvor kommunen gennem indsatser o.l. kan sikre, at der opnås en effekt. Dog kan det give mening at formulere mål, hvor kommunen fx opstiller nogle rammer, der leder i retning af målopfyldelse, men Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 15

16 ikke sikrer målopfyldelse. Opfølgning lovgivningen stiller krav om årlige opfølgningsredegørelser, hvorfor det også bør spille ind i målformuleringen, at opfølgning skal være enkel at gennemføre og gerne basere sig på allerede tilgængelige data/observationer. Effekt for at opnå størst mulig effekt med kvalitetsudviklingen er det som nævnt ovenfor først og fremmes vigtigt at vælge mål, hvis opnåelse, vi selv kan påvirke. Endvidere er det vigtigt at gøre sig overvejelser om det niveau, vi starter ud på. Vælges kvalitetsudviklingsmål på områder, hvor kvaliteten i forvejen er høj, kan det kræve relativt mange ressourcer at opnå en forholdsvist lille effekt. Mens det oftest vil give en langt større effekt, at arbejde med kvalitetsudvikling på områder, hvor kvaliteten i udgangspunktet er knap så høj. Synlighed effekterne af kvalitetsudviklingsarbejdet skal være synlige eller kunne synliggøres for kommunens borgere. Bred eller snæver målgruppe jo mere snæver målgruppe, jo mere præcist, konkret og nærværende vil målet ofte forekomme, men omvendt netop have relevans for en mindre gruppe af kommunens borgere. Relative eller absolutte mål mål vil ofte kunne formuleres med begge tilgange. Relative mål er formuleret så de sigter mod et niveau, der er defineret i forhold til f.eks. andre kommuners niveau. Det rummer en udfordring i forhold til sammenligning med andre kommuner, idet nøgletal o.l. defineres forskelligt i forskellige kommuner, og idet forskellige forudsætninger med hensyn til F.eks. befolkningssammensætning, geografi etc. kan gøre det vanskeligt at sammenligne resultater på tværs af kommuner. Endelig er ambitionsniveauet i målfastlæggelsen naturligvis central, men med den foreslåede politiske proces vil ambitionsniveauet overvejende blive fastlagt i forbindelse med den senere konkrete målformulering. Βιλαγ - Sports-, Fritids- og Kulturudvalget temaer for kvalitetsudviklingsmål Νοτερ τιλ βιλαγ Mulige emnefelter for målene inden for Sports-, Fritids- og Kulturudvalget ressort findes i bilaget. Βεσλυτνινγ Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ δεν SFKU pegede på områderne biblioteket, hjemmeside og lokaleudnyttelse, som der ønskes formuleret kvalitetsudviklingsmål for. Φραϖ ρενδε: Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 16

17 Nadja Maria Hageskov (C), Per Støvring Sørensen (V) Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 17

18 Βιλαγσοϖερσιγτ Πκτ. Τιλγανγ Τιτελ Ρεφνρ. νρ. 2 Åben Notat EL-budget Åben tilpasset Kopi af Hørsholm Scenens budget xls Åben Økonomi status xls Åben Hørsholm Scenen.pdf Åben Tidligere tilskudsvilkår og samarbejdsaftale mellem Hørsholm Kommune og Hørsholm Scenen Åben Udkast til aftale om tilskudsvilkår Åben Udkast til samarbejdsaftale Åben Forlængelse af aftalerne med Hørsholm Scenen Ansøgning til SFKU.jpg Åben Sports-, Fritids- og Kulturudvalget temaer for kvalitetsudviklingsmål Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 18

19 Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετσ µ δε Nadja Maria Hageskov (C) Formand Henrik Klitgaard (B) Næstformand Hanne Merete Lassen (C) Medlem Annette Wiencken (V) Medlem Per Støvring Sørensen (V) Medlem Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Side 19

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 22-06-2011 Onsdag 22.06.2011 kl. 16:00 Mødelokale D1 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelse 2 1. kvartal, Hørsholm Bibliotek, Kvartalsstatistik

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde

Kommunalbestyrelsen. Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Spørgetid før kommunalbestyrelsesmødet 3 Meddelelser 5 Endelig

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ordinært møde 29. oktober 2008 Onsdag 29.10.2008 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Kultur- og Fritidsudvalgets politikområdebeskrivelser

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet Side

Følgende sager behandles på mødet Side Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Møde den 30. august Mandag 30.08.2010 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2010: Budgetrevision 3 på Social- og Seniorudvalgets

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 28. februar 2011

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 28. februar 2011 Referat mandag den 28. februar 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Bjørn Lykke Sørensen (C) Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...6 3. KB -

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde 25. maj 2009 Mandag 25.05.2009 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Årsregnskab 2008 for Hørsholm Kommune 4 Forslag

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 29. april 2015 Mødested: Den historiske Miniby, Vestre Ringvej 98C Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 27-08-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Tirsdag den 27 august 2013 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 31.10.2011 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før kommunalbestyrelsesmødet 3 Takster

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. KB - Orientering...2

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 27. august 2009 Torsdag 27.08.2009 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Politikområdebeskrivelser på Økonomiudvalgets område

Læs mere