Sport-, Fritid- og Kulturudvalget. Onsdag kl. 15:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sport-, Fritid- og Kulturudvalget. Onsdag 29.09.2010 kl. 15:00"

Transkript

1 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde Fuglsanghus, Gl. Hovedgade 2 Onsdag kl. 15:00 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 2 Økonomisk orientering Sport-, Fritid,- og Kulturudvalget september Dialogmøde på SFKU området 6 Hørsholm Scenen - ansøgning om ekstraordinært tilskud 8 Forslag til samarbejds og tilskudsaftale mellem Trommen/Hørsholm Kommune og Hørsholm Scenen for Kvalitetskontrakter - første drøftelse af indhold 14 Bilagsoversigt 17 Φραϖ ρενδε Per Støvring Sørensen (V) Βεµ ρκνινγερ τιλ δαγσορδεν

2 Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ Punkt: 1 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig Hørsholm Kommune enhed: Sagsbehandler: Marianne Godtfredsen Μεδδελελσερ Ρεσυµε Βεσλυτνινγ Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ δεν Åbning af skateboardbanen Ansøgning om projekt "udsatte" børn Status på halsituationen Overflytning af gartnerafdeling og teknisk medarbejder fra Idrætsparken til teknisk service Beslutning fra Fredensborg kommune om deltagelse i produktion af lydavisen på biblioteket Møde med Idrætsrådet Orientering om status på etableringen af Team Hørsholm Orientering om personalesituationen på Musikskolen Φραϖ ρενδε: Per Støvring Sørensen (V) Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 2

3 Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 09/24491 Journalnr.: P07 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Lars Heinrichsen κονοµισκ οριεντερινγ Σπορτ, Φριτιδ, ογ Κυλτυρυδϖαλγετ σεπτεµβερ 2010 Ρεσυµε Økonomisk orientering giver denne gang udvalget et skøn for et forventet årsregnskab og en gennemgang af afvigelser i forhold til budgettet. Φορσλαγ Administrationen foreslår, at Sport-, Fritid,- og Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning. Σαγσφρεµστιλλινγ Da forbruget ultimo juli umiddelbart udviste et stort periodiseret merforbrug, blev der udarbejdet en særlig grundig budgetgennemgang, der blev brugt i forbindelse med den seneste udgave af økonomisk orientering. Alle afdelingschefer er blevet bedt om at vurdere, hvordan de forventer, at deres årsregnskab kommer til at se ud. Disse forventninger ligger til grund for denne udgave af økonomistyringspunktet for Sport-, Fritid,- og Kulturudvalget. Resultatet af denne budgetgennemgang for hele kommunen var et forventet merforbrug på 0,5 mio. kr. Se nedenstående tabel. Ταβελ 1. Φορϖεντετ ρεγνσκαβ αλλε υδϖαλγ Korrigeret budget eksl. overførsler Mindreforbru g (-) i mio. kr. af per korrigeret budget eksl. overførsler MPU - skat 71,9 0,4 MPU - -0,4 0,0 bruger BSU 419,9 6,4 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 3

4 SSU 368,0 0,0 SU 68,8 1,7 SFKU 52,5 0,0 EBU 80,4-5,0 ØU 172,9-3,0 Ι αλτ 1.234,0 0,5 Administrationen har gennemgået forbruget per ultimo august på Sport-, Fritid,- og Kulturudvalgets områder. På den baggrund ventes det stadig at ovennævnte regnskabsresultat er retvisende. I det efterfølgende uddybes tallene på Sport-, Fritid,- og Kulturudvalgets område: Totalt set ventes SFKU at holde sig inden for det udmeldte budget. Ιδρ τσπαρκεν ογ Κυλτυρ ογ Φριτιδ Idrætsparken og Kultur og Fritid forventer et merforbrug af energi på samlet kr. i Som det fremgår af bilag El-budget i Hørsholm Idrætspark har Idrætsparken tidligere år oplevet merforbrug på energikontiene, som følge af en manglende prisfremskrivning i 2007 og et misforhold mellem KL prisfremskrivninger og den reelle prisstigning. Efterfølgende prisfremskrivninger har ikke kompenseret for fastfrysningen i Fra 2008 til 2009 og igen fra 2009 til 2010 vokser merforbruget yderligere, som følge af, at Hørsholm Kommune følger KL s generelle prisfremskrivningsprocent, der ikke tager højde for den reelle prisstigning for el i den pågældende periode. Hidtil har Idrætsparken kunnet dække merforbruget ind via mindreforbrug på andre poster. Som følge af den hårde vinter i 2010 er energiforbruget ekstraordinært stort i år og da det øvrige kultur og fritidsområde ligeledes oplever bl.a. ekstra lokaleudgifter, som følge af vandskaderne d. 14. august i Hørsholm Hallen og Hørsholm Skole er det vanskeligt at "fordele merforbruget" på Kultur og Fritidsområdets øvrige poster. Administrationen vil til udvalgsmødet udarbejde en budget kontrol, med en vurdering af de tidsmæssigt forskudte udbetalinger på Kultur og Fritidsområdet, der mere præcist vurderer mulighederne indenfor SFKU området. En fortsat dækning af underbudgetteringen indenfor SFKU"s område i 2011 vil dog kræve reduktioner i serviceniveauet. Μυσικσκολεν Musikskolens elevindtægter er budgetteret for højt (udenfor rammen) i forhold til de faktiske indtægter. Forsikringer virker ligeledes underbudgetteret. Samlet set kommer der til at mangle omkring ½ mio. kr. på musikskolen vedr. dette forhold. Den ledige musikskolelederstilling kan dække en del af det underskud, der fremkommer udenfor rammen i En fortsat dækning af underbudgetteringen indenfor SFKU"s område i 2011 vil dog kræve reduktioner i serviceniveauet, idet musikskolelederstillingen allerede ligger som en del af besparelserne i forhold til budgetaftalen for Βιλαγ - Notat EL-budget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 4

5 Βεσλυτνινγ Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ δεν SFKU tager til efterretning, at Musikskolens overbudgettering af elevindtægter med 0,5 mio. kr. håndteres indenfor rammen i 2010, men ser ikke mulighed for at gøre det samme i SFKU konstaterer, at Idrætsparkens totale elbudget i 2010 er underbudgetteret med ca kr. som følge af utilstrækkelig prisfremskrivning. Som følge af en ekstraordinær hård vinter forventes det samlede merforbrug på energi at blive 1 mio. kr. SFKU vurderer ikke at merforbruget i 2010 kan hentes indenfor udvalgets samlede ramme. Φραϖ ρενδε: Per Støvring Sørensen (V) Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 5

6 Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 10/21270 Journalnr.: A30 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Søren Nabe-Nielsen ιαλογµ δε π ΣΦΚΥ οµρ δετ Ρεσυµε På dialogmøde vedr. budget på SFKU området blev der fra flere af deltagerne efterspurgt et halvårligt ikke budget relateret dialogmøde, hvor foreninger, aftenskoler og politikere kan udveksle oplysninger og synspunkter. Φορσλαγ Administrationen foreslår, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget drøfter forespørgslen om afholdelse af et halvårligt dialogmøde på udvalgets område. Σαγσφρεµστιλλινγ Indtil 2006 havde Hørsholm Kommune et Folkeoplysningsudvalg med deltagelse af kommunalbestyrelsesmedlemmer, aftenskoler, foreninger og spejdere. I forbindelse med revisionen af Folkeoplysningsloven i 2005, blev det muligt for kommuner at afskaffe Folkeoplysningsudvalget. I 2006 nedlagde Hørsholm Kommune derfor udvalget og overførte samtidig udvalgets arbejde til Kultur og Fritidsudvalget det senere Sports-, Fritid- og Kulturudvalg. Kommunerne uden folkeoplysningsudvalg har typisk valgt i stedet af have brugerindflydelsen direkte via møder mellem det pågældende stående udvalg og foreninger og aftenskoler. I borgmesterkonstitueringsaftalen, indgået november 2009, fremgår det, at SFKU skal arbejde på at oprette kulturelle samråd. På dialogmødet blev der fra flere foreninger og aftenskoler udtrykt ønske om at afholde et dialogmøde, hvor foreninger, aftenskoler og politikere kan udveksle oplysninger om og diskutere udviklingen på området. Udover dialog kan oplæg fra interne såvel som eksterne nøglepersoner omkring aktuelle problemstillinger indgå i mødet. Βεσλυτνινγ Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ δεν SFKU besluttede, at der fremadrettet afholdes et årligt dialogmøde med alle interessenter indenfor området. Første gang i marts Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 6

7 Φραϖ ρενδε: Per Støvring Sørensen (V) Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 7

8 Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 10/21574 Journalnr.: G00 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig Hørsholm Kommune enhed: Sagsbehandler: Peter Skjøt- Rasmussen Η ρσηολµ Σχενεν ανσ γνινγ οµ εκστραορδιν ρτ τιλσκυδ Ρεσυµε Udvalget besluttede på møde den 23. juni 2010 at bevilge kr. af Kultur- og fritidspuljen som ekstraordinært tilskud til Hørsholm Scenen til dækning af underskud og produktion af program for næste sæson, under betingelse af: *at foreningen dokumenterer hvorledes de resterende kr. i forventet underskud for indeværende sæson dækkes ind *at foreningen indenfor rammerne af de indgåede aftaler, herunder tilsagnet om en underskudsdækning på , kan fremvise et budget for den kommende sæson 2010/11 i balance. Hørsholm Scenen har følgende fremsendt regnskab og dokumentation til udvalgets godkendelse. Φορσλαγ Det foreslås, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget tager stilling til om man kan godkende Hørsholm Scenens fremsendte dokumentation og budget. Σαγσφρεµστιλλινγ HS har i sæsonen haft 12 forestillinger med 10 i Trommen, én i Caroline Mathilde Salen og én i fællessalen på Sofielund Aktivitetscenter med en samlet belægningsprocent på 60%. Dette er 5% lavere end budgetteret, hvilket, ifølge foreningen, skyldes det lavere salg at løssalgsbilletter. Dette tilskrives bl.a. finanskrisen. Med et ekstraordinært tilskud vil foreningen fortsætte sit virke og gennemføre tilsagn om teaterforestillinger og aftaler med Trommen. For at få nedbragt udgifter har foreningen reduceret antal forestillinger fra 12 til 9, hvoraf to opføres som samarbejdsforestillinger med Trommen. I sæsonen budgetterede foreningen med en belægningsprocent på 65%. HS orienterede endvidere i ansøgningen, at de forventede et underskud på kr ,- i sæsonen Dette beløb ville foreningen ansøge om, som en del af budget Udvalget besluttede på møde den 23. juni 2010 at bevilge kr. af Kultur- og Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 8

9 fritidspuljen som ekstraordinært tilskud til Hørsholm Scenen til dækning af underskud og produktion af program for næste sæson, under betingelse af: * at foreningen dokumenterer hvorledes de resterende kr. i forventet underskud for indeværende sæson dækkes ind * at foreningen indenfor rammerne af de indgåede aftaler, herunder tilsagnet om en underskudsdækning på , kan fremvise et budget for den kommende sæson 2010/11 i balance. Hørsholm Scenens skriver i mail tilknyttet regnskab og budget af 22. september 2010, at underskud for sæson forventes nedbragt til at udgøre kr ,- således at det ekstraordinære tilskud dækker hele underskuddet. Dermed kan Hørsholm Scenen forsætte den nye sæson uden at overføre gammel gæld. De primære besparelser er hentet ved at en leverandør har givet et prisafslag og ved at ændre på markedsføringen af den kommende sæsons forestillinger. Hørsholm Scenen har endvidere revideret budgettet for den kommende sæson, da det er blevet stillet som en betingelse at de kan fremvise et budget i balance. Hørsholm Scenen har justeret på markedsføringsomkostninger og forventningerne til billetsalg. Det skal bemærkes at det er bestyrelsen i Hørsholm Scenens opfattelse, at budgettet er noget optimistisk på indtægtssiden. I det revideret budget er der et overforbrug på kr. κονοµι/περσοναλε Κοµµυνικατιον Σαγενσ τιδλιγερε βεηανδλινγ Hørsholm Kommune og Hørsholm Scenen (HS) indgik i 2008 en aftale om tilskudsvilkår for tre sæsoner, frem til d. 30. juni 2011 bestående i en underskudsgaranti på kr ,- og tilskud fra Kulturministeriet på kr ,- (tilskud baseret på pristaltsfremskrivning af amtstilskud fra 2005). I 2010 var tilskuddet på kr Sammen med tilskudsaftalen indgik kommunen/trommen og foreningen ligeledes en samarbejdsaftale. Βιλαγ - tilpasset Kopi af Hørsholm Scenens budget xls - Økonomi status xls - Hørsholm Scenen.pdf Νοτερ τιλ βιλαγ Βεσλυτνινγ Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ δεν Da SFKU ikke ønsker at konvertere underskudsgarantien på kr. til et fast tilskud, Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 9

10 anmodes Hørsholm Scenen om til næste møde at udarbejde et budget for sæsonen 2010/11 i balance, hvor underskudsgarantien ikke indgår på indtægtssiden som fast tilskud. Hørsholm Scenen bedes endvidere angive forventet belægningsprocent for sæsonen. Φραϖ ρενδε: Nadja Maria Hageskov (C), Per Støvring Sørensen (V) Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 10

11 Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 10/21509 Journalnr.: A00 Sagsforløb: SFKU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig Hørsholm Kommune enhed: Sagsbehandler: Søren Nabe-Nielsen Φορσλαγ τιλ σαµαρβεϕδσ ογ τιλσκυδσαφταλε µελλεµ Τροµµεν/Η ρσηολµ Κοµµυνε ογ Η ρσηολµ Σχενεν φορ Ρεσυµε Med baggrund i beslutningen fra budgetaftalen fremsender Hørsholm Scenen en ansøgning om en forlængelse af den eksisterende samarbejds- og tilskudsaftale med 1 år uden ændringer. Hørsholm Scenen ønsker dog at underskudsgarantien i Aftalen om tilskudsvilkår ændres til et tilskud. Φορσλαγ Administrationen anbefaler at Sport-, Fritids- og Kulturudvalget drøfter ansøgningen om en forlængelse af samarbejdsaftalen og aftale om tilskudsvilkår, og beslutte hvorvidt aftalerne skal godkendes samt at underskudsgarantien ændres til et tilskud. Σαγσφρεµστιλλινγ I budgetaftalen har forligspartierne besluttet, at nedsætte en arbejdsgruppe med politikere, der skal udarbejde et oplæg til hvordan anvendelsen af Kulturhuset Trommens kan se ud i fremtiden. Oplægget skal ligge klar i marts Med baggrund i beslutningen fra budgetaftalen fremsender Hørsholm Scenen en ansøgning om en forlængelse af aftalerne indgået i 2008, med 1 år uden ændringer. Hørsholm Scenen ønsker dog at underskudsgarantien i Aftalen om tilskudsvilkår ændres til et tilskud. Ændringer i den fornyede aftale om tilskudsvilkår er forhold: Vedrørende pkt. 1. Perioden ændret fra gældende for 3 sæsoner fra til til nærværende aftale er gældende frem til d I pkt. 2. udgår afsnit om nedlæggelse af amterne og erstattes med Kulturministeriet omlægger fra 2011 de tidligere amtslige tilskud til kulturområdet, sådan at tilskud under kr. er lagt ud i bloktilskuddet til kommunerne. I budgetaftalen er det besluttet at disse penge bl.a. kan anvendes til tilskud til de tidligere modtagere: Hørsholm Scenen m.fl. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 11

12 I pkt. 6 Markedsføring vedrørende 2009 og er fjernet I pkt. 7 Finansiering erstattes tekst omhandlende tidligere tilskud med: Fra sæson udgør tilskuddet kr ,- og en prisfremskrivning af foreningens tilskud fra de tidligere amtslige tilskud til kulturområdet, som i 2011 er kr ,-. I alt skal foreningen modtage kr ,-. I pkt. 8 Evaluering, hvor tekst vedrørende årligt møde med udvalget i januar udgår. I pkt. 9 Varighed, hvor perioden er ændret til Tilskudsvilkårene er gældende frem til d Nyt afsnit pkt. 10 vedrørende Ikrafttræden : Aftalen gælder til 30. juni Genforhandling skal ske senest den 31. maj Genforhandling kan yderligere ske, såfremt Hørsholm Kommune væsentligt ændrer sit driftstilskud til og sin organisation af Trommen. Nyt afsnit pkt.11 vedrørende evaluering: Aftalen evalueres hvert år, næste gang i maj Ændringer i den fornyede samarbejdsaftale er: I pkt. 8. Husleje, hvor aftaleperioden vedrørende huslejetaksterne er gældende til den 30.juni 2012 Pkt. 11. Ikrafttræden, hvor det er præciseret at aftalen gælder frem til d. 30. juni 2012 og at genforhandling skal ske senest den 31. maj Evaluering, hvor det nu fremgår, at aftalen evalueres hvert år, næste gang i maj I aftalen fra 2008 om tilskudsvilkår blev det forudsat, at Hørsholm Kommune i aftaleperioden gav en årlig underskudsgaranti på kr., som skulle udbetales aconto til endelig afregning i forbindelse med Hørsholm Scenens årsregnskab. I forbindelse med ny ansøgning ønsker Hørsholm Scenen at få ændret underskudsgarantien til et egentligt tilskud. Βιλαγ - Tidligere tilskudsvilkår og samarbejdsaftale mellem Hørsholm Kommune og Hørsholm Scenen - Udkast til aftale om tilskudsvilkår - Udkast til samarbejdsaftale - Forlængelse af aftalerne med Hørsholm Scenen Ansøgning til SFKU.jpg Βεσλυτνινγ Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ δεν SFKU tilslutter sig Hørsholm Scenens ønske om en etårig forlængelse af samarbejdsaftale og aftale om tilskudsvilkår. SFKU kan dog ikke godkende, at underskudsgarantien ændres til et tilskud. Før indgåelse af ny aftale ønskes derfor udarbejdet budget for kommende sæson 2010/11 i balance, hvor underskudsgarantien ikke indgår på indtægtssiden som fast tilskud. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 12

13 Φραϖ ρενδε: Nadja Maria Hageskov (C), Per Støvring Sørensen (V) Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 13

14 Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ Punkt: 6 Acadre sagsnr.: 10/21563 Journalnr.: A21 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig Hørsholm Kommune enhed: Sagsbehandler: Ida Andréa Stoltze Rasmussen Κϖαλιτετσκοντρακτερ φ ρστε δρ φτελσε αφ ινδηολδ Ρεσυµε Sports-, Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til de faglige emnefelter inden for hvilke, der skal formuleres kvalitetskontraktmål på udvalgets område. Φορσλαγ Det foreslås, at Sports-, Fritids- og Kulturudvalget drøfter inden for hvilke områder (op til tre) der ønskes formuleret kvalitetsudviklingsmål til kvalitetskontrakten. Udvalget skal senere vælge tre konkrete mål. Σαγσφρεµστιλλινγ Φορµ λ µεδ κϖαλιτετσκοντρακτερνε Kvalitetskontrakter er et nyt element i styrelsesloven, der forpligter kommunerne til at offentliggøre mål for kvalitetsudviklingsindsatsen på alle borgerrettede serviceområder. Kvalitetskontrakterne er tænkt som et redskab til at systematisere og tydeliggøre arbejdet med at forny og udvikle kvaliteten i den borgerrettede opgaveløsning. Formålet er at forpligte kommunalbestyrelsen til at overveje, hvordan kvaliteten i opgaveløsningen kan udvikles og opstille mål herfor og selve kvalitetskontrakten skal give borgerne et overblik over arbejdet med kvalitetsudvikling. De udvalgte mål skal være udtryk for indsatsområder, der har en særlig politisk prioritet og således omvendt ikke nødvendigvis være dækkende for alle mål på et givent serviceområde. Målene skal være kvantificerbare og dermed klare, konkrete og formuleret på en måde, der gør det nemt at følge op på målopfyldelsen. Η ρσηολµσ τιλγανγ τιλ κϖαλιτετσκοντρακτερ ØU har på sit møde den 19. august besluttet, at hvert fagudvalg skal formulere op til tre kvalitetskontraktmål. Denne tilgang med relativt få mål også i forhold til mange andre kommuner - er valgt af Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 14

15 især to grunde. Dels for at sikre, at kvalitetskontrakterne bliver udtryk for en reel prioritering og ikke bare en sammenskrivning af eksisterende mål. Og dels et hensyn til at sikre troværdighed om og efterfølgende politisk og administrativ opbakning til et håndterbart antal mål. Fagudvalgene foretager udvælgelsen af de relevante mål eller fokusområder. Udfordringen i det arbejde bliver ikke kun at finde på gode mål men i lige så høj grad at sikre, at de mål der vælges og efterfølgende kommunikeres rent faktisk er realiserbare og udtryk for en egentlig politisk prioritering, som både det politiske og det administrative system efterfølgende er gearet til at bakke op om. Der skal således inden for de givne økonomiske rammer formuleres realiserbare mål, der tilstræber at opnå nogle synlige effekter, som det et muligt at følge op på gennem kvantitative målinger. Processen med at formulere mål foretages i to tempi. I første omgang skal fagudvalget tage stilling til, hvilke temaer målene skal formuleres indenfor, og om der er nogle bestemte målgrupper eller typer af mål, udvalget ønsker at sætte fokus på i kvalitetskontrakten. Ud fra denne beslutning vil administrationen udarbejde forslag til konkrete kvantitative mål, som forelægges udvalget i november. Μ λτψπερ ογ ηενσψν ϖεδ µ λφορµυλερινγ Lovgivningen giver meget vide rammer for målformuleringen og kvalitetsudviklingsmål vil meningsfuldt kunne formuleres på mange måder. Tilfredsheds- eller trivselsmål hvor målet altså knytter an til, at man ønsker et bestemt niveau for tilfredsheden eller trivslen for en given bruger- eller interessentgruppe. Opnåelse af færdigheder eller effekter hvor målet knytter an til de egentlige effekter af en given indsats. Korrekthed i de kommunale ydelser hvor målet knytter an til, at den kommunale service efterlever kravene i relevant lovgivning. Kan fx udtrykkes ved, at kommunen vinder sine klagesager eller en vis andel heraf. Gennemførelse af nye initiativer hvor målet knytter an til, at man lykkes med at implementere et nyt indsatsområde eller fx et nyt anlæg eller initiativ. Tilgængelighed - hvor målet knytter an til udbredelse af information eller selvbetjeningsløsninger. Reaktionstider - hvor målet knytter an til traditionelle sagsbehandlingstider (og den ønskede udvikling heri!) eller til svartider ift til fx mail eller telefonbetjening. Der er endvidere en række hensyn, der skal spille ind i den konkrete målformulering: Økonomisk realisme målene bør således ligge inden for rammerne af allerede eksisterende eller besluttede initiativer. Påvirkelige målene bør primært adressere forhold, som kommunen har klar mulighed for at påvirke opnåelsen af. Dvs. mål, hvor kommunen gennem indsatser o.l. kan sikre, at der opnås en effekt. Dog kan det give mening at formulere mål, hvor kommunen fx opstiller nogle rammer, der leder i retning af målopfyldelse, men Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 15

16 ikke sikrer målopfyldelse. Opfølgning lovgivningen stiller krav om årlige opfølgningsredegørelser, hvorfor det også bør spille ind i målformuleringen, at opfølgning skal være enkel at gennemføre og gerne basere sig på allerede tilgængelige data/observationer. Effekt for at opnå størst mulig effekt med kvalitetsudviklingen er det som nævnt ovenfor først og fremmes vigtigt at vælge mål, hvis opnåelse, vi selv kan påvirke. Endvidere er det vigtigt at gøre sig overvejelser om det niveau, vi starter ud på. Vælges kvalitetsudviklingsmål på områder, hvor kvaliteten i forvejen er høj, kan det kræve relativt mange ressourcer at opnå en forholdsvist lille effekt. Mens det oftest vil give en langt større effekt, at arbejde med kvalitetsudvikling på områder, hvor kvaliteten i udgangspunktet er knap så høj. Synlighed effekterne af kvalitetsudviklingsarbejdet skal være synlige eller kunne synliggøres for kommunens borgere. Bred eller snæver målgruppe jo mere snæver målgruppe, jo mere præcist, konkret og nærværende vil målet ofte forekomme, men omvendt netop have relevans for en mindre gruppe af kommunens borgere. Relative eller absolutte mål mål vil ofte kunne formuleres med begge tilgange. Relative mål er formuleret så de sigter mod et niveau, der er defineret i forhold til f.eks. andre kommuners niveau. Det rummer en udfordring i forhold til sammenligning med andre kommuner, idet nøgletal o.l. defineres forskelligt i forskellige kommuner, og idet forskellige forudsætninger med hensyn til F.eks. befolkningssammensætning, geografi etc. kan gøre det vanskeligt at sammenligne resultater på tværs af kommuner. Endelig er ambitionsniveauet i målfastlæggelsen naturligvis central, men med den foreslåede politiske proces vil ambitionsniveauet overvejende blive fastlagt i forbindelse med den senere konkrete målformulering. Βιλαγ - Sports-, Fritids- og Kulturudvalget temaer for kvalitetsudviklingsmål Νοτερ τιλ βιλαγ Mulige emnefelter for målene inden for Sports-, Fritids- og Kulturudvalget ressort findes i bilaget. Βεσλυτνινγ Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ δεν SFKU pegede på områderne biblioteket, hjemmeside og lokaleudnyttelse, som der ønskes formuleret kvalitetsudviklingsmål for. Φραϖ ρενδε: Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 16

17 Nadja Maria Hageskov (C), Per Støvring Sørensen (V) Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 17

18 Βιλαγσοϖερσιγτ Πκτ. Τιλγανγ Τιτελ Ρεφνρ. νρ. 2 Åben Notat EL-budget Åben tilpasset Kopi af Hørsholm Scenens budget xls Åben Økonomi status xls Åben Hørsholm Scenen.pdf Åben Tidligere tilskudsvilkår og samarbejdsaftale mellem Hørsholm Kommune og Hørsholm Scenen Åben Udkast til aftale om tilskudsvilkår Åben Udkast til samarbejdsaftale Åben Forlængelse af aftalerne med Hørsholm Scenen Ansøgning til SFKU.jpg Åben Sports-, Fritids- og Kulturudvalget temaer for kvalitetsudviklingsmål Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 18

19 Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετσ µ δε Nadja Maria Hageskov (C) Formand Henrik Klitgaard (B) Næstformand Hanne Merete Lassen (C) Medlem Annette Wiencken (V) Medlem Per Støvring Sørensen (V) Medlem Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Side 19

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Torsdag 30.09.2010 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Økonomisk orientering Sundhedsudvalget per ultimo august

Læs mere

Social- og Seniorudvalget. Mandag 31.01.2011 kl. 13:45. Referat fra ordinært møde Gutfeldtshaves fælleslejlighed

Social- og Seniorudvalget. Mandag 31.01.2011 kl. 13:45. Referat fra ordinært møde Gutfeldtshaves fælleslejlighed Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Gutfeldtshaves fælleslejlighed Mandag 31.01.2011 kl. 13:45 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 2 Status på disponible puljemidler politikområde

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget. Onsdag 02.06.2010 kl. 15:00

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget. Onsdag 02.06.2010 kl. 15:00 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 2. juni Onsdag 02.06.2010 kl. 15:00 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 2 Budgetlægning i Sport, Fritid, og Kulturudvalget 3 Budget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet Side

Følgende sager behandles på mødet Side Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Torsdag 02.12.2010 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Økonomisk orientering Sundhedsudvalget per ultimo oktober

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde d. 25.09.2013 Onsdag 25.09.2013 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 S/E/S Sportsefterskolen Sjælsølund ansøger om fritagelse for leje

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 3006 Torsdag 30.06.2016 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2017: Endelige forslag til budgetreduktioner og budgetønsker

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00. Referat fra ordinært møde Louiselund. Følgende sager behandles på mødet

Sundhedsudvalget. Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00. Referat fra ordinært møde Louiselund. Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Louiselund Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forebyggelsespakker: Opsamling på workshop d. 1. november 2012 3

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 31.05.2011 kl. 15:00. Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 31.05.2011 kl. 15:00. Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Tirsdag 31.05.2011 kl. 15:00 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 2 Budgetopfølgning 2, 2011 på Børne- og skoleudvalgets

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Dagsorden til ordinært møde 29-02-2012 Onsdag 29.02.2012 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 DBU og HUI søger om tilskud til afholdelse

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde 30. juni Mandag 30.06.2014 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forslag til udmøntning af anlægsrammen

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Fællesmøde EBU og MPU Onsdag 20.05.2015 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Forslag til ny udbudspolitik 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 03-09-2015 Torsdag 03.09.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 1. behandling af Budget 2016-2019 3 Omdannelse af midlertidige

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 28.11.2012 Onsdag 28.11.2012 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Fraværende Bemærkninger til dagsorden Sport-, Fritid-

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget. Onsdag 03.09.2008 kl. 21:00. Referat fra ekstraordinært møde Idrætsparken. Følgende sager behandles på mødet

Kultur- og Fritidsudvalget. Onsdag 03.09.2008 kl. 21:00. Referat fra ekstraordinært møde Idrætsparken. Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ekstraordinært møde Idrætsparken Onsdag 03.09.2008 kl. 21:00 Følgende sager behandles på mødet Side Teaterforestillinger i Hørsholm 2 Bilagsoversigt 9 Fraværende

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 4.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde d. 17.12.2013 Tirsdag 17.12.2013 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Genudbudsrunde af cafe- og restaurantsdrift i Kulturhus Trommen 3

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 30.10.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag 02.09.2010 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Møde den 2. september

Sundhedsudvalget. Torsdag 02.09.2010 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Møde den 2. september Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Møde den 2. september Torsdag 02.09.2010 kl. 16:00 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 2 Budget 2010: Budgetrevision 3 på Sundhedsudvalgets område

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ordinært møde Ekstraordinært fællesmøde med SFKU Onsdag 23.09.2015 kl. 14:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Lokalplan for Idrætsparken 2

Læs mere

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 09/14576 Journalnr.: Sagsforløb: KFU - ØU - KB - Åben sag Mødedato:.2 Sagsansvarlig enhed: Sagsbehandler: Søren Nabe-Nielsen Ansøgning om konvertering af budgetaftalen 2010-2013,

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 16-12-2014 Tirsdag 16.12.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Udvikling i jobcentrets målgrupper

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Tandplejen, Vallerødskolen, Stadionallé 12 Torsdag 26.06.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 SU, Budget 2015-2018: Rådrumforslag,

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 30.11.2010 kl. 15:00 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde 30. nov

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 30.11.2010 kl. 15:00 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde 30. nov Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 30. nov Tirsdag 30.11.2010 kl. 15:00 Mødelokale D1 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 2 Kvalitetsrapporter på skoleområdet 2009-2010 3 Frokostordning

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor. Følgende sager behandles på mødet Side

Sundhedsudvalget. Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor. Følgende sager behandles på mødet Side Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Redegørelse for alkoholbehandling i Hørsholm 3 Fremtidig

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ordinært møde 23-09-2009 15:00 Onsdag 23.09.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Realisering af besparelse på Trommens

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne- og

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 11.10.2012 kl. 7:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Almene Boligselskab - Orientering om boligorganisationen

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært Møde Tirsdag 21.06.2011 kl. 7:30 Mødelokale D1 Meddelelser 2 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetmøde, Budget 2012-2015 3 2.

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 25.02.2010 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2011-2014 - Orientering om den politiske tids- og arbejdsplan

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Dagsorden til ordinært møde Mette Herberts kontor Mandag 23.05.2016 kl. 14:15 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om afholdt dialogmødeom budget 2017-2020 på ældreområdet 3

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget. Store Mødelokale i Idrætsbygningen bag Skøjtehallen

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget. Store Mødelokale i Idrætsbygningen bag Skøjtehallen Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 24. februar 2010 Onsdag 24.02.2010 kl. 15:00 Store Mødelokale i Idrætsbygningen bag Skøjtehallen Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Referat 9. november 2017 kl. 08:15 Udvalgsværelse 1 Indkaldelse Hanne Agersnap Finn Riber Rasmussen Søren P. Rasmussen Henrik Bang Ib Carlsen Mette Schmidt Olsen Dorthe la Cour

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger Beskrivelse af bestilling

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger Beskrivelse af bestilling Politiske bestillinger til Augustkonferencen, Budget 2015-2018 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger NR. Titel Beskrivelse af bestilling Levering af

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde Hørsholm Egns Museum, Sdr. Jagtvej 2 Onsdag 02.03.2011 kl. 16:00 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 2 Orientering om Hørsholm

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde IT projektrum Tirsdag 25.04.2017 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Rammeforsøg om mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen 2 Velfærd frem for mursten

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde D238 Torsdag 23.04.2015 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Puljemidler 2015: Ansøgning Tour de Hørsholm 3 Fælles Sundhedshus i Helsingør

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revurdering af kvalitetsstandarden

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde EBU møde 31. august Tirsdag 31.08.2010 kl. 7:30 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 2 Budget 2010: Budgetrevision 3 på Erhvervs-

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 22-06-2011 Onsdag 22.06.2011 kl. 16:00 Mødelokale D1 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelse 2 1. kvartal, Hørsholm Bibliotek, Kvartalsstatistik

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Mandag kl. 16:15. Referat fra ekstraordinært møde Kenneth Kristensens kontor. Følgende sager behandles på mødet

Børne- og Skoleudvalget. Mandag kl. 16:15. Referat fra ekstraordinært møde Kenneth Kristensens kontor. Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ekstraordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 08.12.2014 kl. 16:15 Følgende sager behandles på mødet Side Udmøntning af budgetaftale 2015-2018 2 Fraværende Bemærkninger

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 28-08-2012 07:30:00 Tirsdag 28.08.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Enstrenget erhvervsservice 4 Udvikling i jobcentrets målgrupper,

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 26.05.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 26-08-2014 Tirsdag 26.08.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Proces for Erhvervsstrategi 3 Revisionsberetning

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 27.09.2012 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af budgetforslag 2013-2016 3 Enstrenget erhvervsservice

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ordinært møde 29-01-2015 Torsdag 29.01.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hannebjerg. Startredegørelse for forslag til ny lokalplan 3 Nedbringelse

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 16:00 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 16:00 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 18.08.2010 kl. 16:00 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 26. Meddelelser og orientering... 3 27. Fritidspas... 3 28. Budget 2011... 4 29.

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 09.08.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status over igangværende LBR-indsatgsområder, -projekter og - aktiviteter

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

UDKAST Fjordcentret. Drifts- og samarbejdsaftale

UDKAST Fjordcentret. Drifts- og samarbejdsaftale UDKAST Fjordcentret Kultur- og udviklingsafdelingen Journalnr.:08-24633 Drifts- og samarbejdsaftale 1. Samarbejdets parter. Som led i samarbejdet mellem: Foreningen Naturcenter Randers Fjord (i det følgende

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Mødelokale D1 Tirsdag 15.12.2015 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Integrationsområdet - prioritering

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært møde Onsdag 03.04.2013 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Renovering af gågaden - godkendelse af

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet Side

Følgende sager behandles på mødet Side Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.02.2011 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Tilsynssag - årsregnskab 2009 3 Sanktionslovgivningen

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor. Følgende sager behandles på mødet

Sundhedsudvalget. Torsdag kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor. Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor Torsdag 25.02.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Puljemidler 2016 3 Evaluering af tværkommunal alkoholkampagne

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ordinært møde 19. november 2008 Onsdag 19.11.2008 kl. 15:00 KDY s lokaler, Havnen Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 "Velvære i vand" og "Gang i

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Årsregnskab 2007 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område 3 Overførsler

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

0konomiudvalget. Onsdag kl M0delokale D2. Referat fra ekstraordinaert m0de Ekstraordinaert 0U m0de den 21. juni H0RSHOLM KOMMUNE

0konomiudvalget. Onsdag kl M0delokale D2. Referat fra ekstraordinaert m0de Ekstraordinaert 0U m0de den 21. juni H0RSHOLM KOMMUNE H0RSHOLM KOMMUNE 0konomiudvalget Referat fra ekstraordinaert m0de Ekstraordinaert 0U m0de den 1. juni Onsdag 1.06.017 kl. 8 00 M0delokale D F0lgende sager behandles mpdet Side Meddelelser Budget 018-01:

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr. 31.8.2015. Dok. nr.: 143026/15

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr. 31.8.2015. Dok. nr.: 143026/15 Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 31.8. Dok. nr.: 143026/15 1 Drift UDVIKLING I VIST PÅ HOVEDOMRÅDER - = overskud 30/4 31/8 1 2 3 4 4-2 Bibliotek og Borgerservice 129.724

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsning af konkrete opgaver Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Partnerskaber mellem foreningslivet

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 01.11.2011 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på projekt "Offentlige Løntilskud" 3 Hyppigere samtaler for

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Onsdag 20.06.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 11. juni 2015, kl Kultur og Fritids mødelokale

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 11. juni 2015, kl Kultur og Fritids mødelokale Mødedato: 11. juni 2015 Side: 21 Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 11. juni 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale Medlemmer Birger L. Hansen Dina Oxfeldt Finn Jensen Henrik

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 26.01.2016 Tirsdag 26.01.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Hovedstadsregionens afrapporteringer på Socialstyrelsens udmeldinger 2 Etablering

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 26.09.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Sundhedsudvalgets pulje 2013 3 Status på

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-11-2014 Tirsdag 25.11.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 True North 3 Fremtidig struktur for dialog med erhvervslivet 5 Fremtiden

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Fraværende: Kjeld Pedersen, H.C. Dalgaard Hansen og Morten Thaysen Erik Juhl deltog ikke i

Læs mere