Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag kl. 15:00 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde 30. nov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 30.11.2010 kl. 15:00 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde 30. nov"

Transkript

1 Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 30. nov Tirsdag kl. 15:00 Mødelokale D1 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 2 Kvalitetsrapporter på skoleområdet Frokostordning i Hørsholms dagtilbud 6 Økonomistyring, oktober/novermber 2010 på BSU s områder 11 Udvikling af viften af lokale tilbud til børn og unge med behov for specialundervisning 12 Orientering om det disponerede forbrug på politikområde Kvalitetskontrakter - anden drøftelse: godkendelse af mål 17 Bilagsoversigt 20 Φραϖ ρενδε Βεµ ρκνινγερ τιλ δαγσορδεν

2 Β ρνε ογ Σκολευδϖαλγετ Punkt: 1 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: BSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Marianne Godtfredsen Μεδδελελσερ Βεσλυτνινγ Β ρνε ογ Σκολευδϖαλγετ δεν Formandskabet for BSU suppleret med administrationen inviterer til møder med de enkelte selvejende institutioner om status på overgangen til områdeledelse, privat inst. m.v. BSU ønsker mere viden om konsekvenserne af de besluttede besparelser på dagtilbudsområdet. Dagsordenspunkt udarbejdes suppleret med besøg hos de enkelte institutioner. Der arrangeres besøg hos firmaet Specialisterne i forbindelse med et kommende BSU-møde. Af hensyn til overholdelse af pladsgarantien er ventelisten for vuggestuebørn lukket for andre kommuners børn. Forventet indvielse af Solhuset bliver d. 9. februar Dagtilbudspolitikken udsendes nu i høring I forbindelse med den årlige visitation af børn og unge til specialskolerne har administrationen beregnet et økonomisk estimat for den vidtgående specialundervisning for 2011, som viser et merforbrug på 1,5 mio. kr. Orientering om tabt klagesag ved Klagenævnet for Specialundervisning Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 2

3 Β ρνε ογ Σκολευδϖαλγετ Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 10/27030 Journalnr.: P00 Sagsforløb: BSU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Mia Michaelsen Κϖαλιτετσραππορτερ π σκολεοµρ δετ Ρεσυµε Ifølge Folkeskolelovens 40 a skal Kommunalbestyrelsen årligt udarbejde en kvalitetsrapport, der indeholder en sammenfattende vurdering af det faglige niveau på den enkelte skole og for det samlede skolevæsen samt Kommunalbestyrelsens opfølgning på den seneste kvalitetsrapport. I Hørsholm Kommune er det fast praksis, at der udarbejdes en kvalitetsrapport på hver skole, der ligger til grund for kvalitetsrapporten for Hørsholms skolevæsen. Φορσλαγ Det anbefales, at Kommunalbestyrelsen tager forslaget til Kvalitetsrapport for Hørsholms kommunale skolevæsen samt den enkelte skoles kvalitetsrapport til efterretning. Σαγσφρεµστιλλινγ Kvalitetsrapport for Hørsholms skolevæsen: Ifølge Folkeskolelovens 40 a samt Bekendtgørelse af 3. marts 2007 vedrørende kommunernes anvendelse af kvalitetsrapporter og handleplaner, skal landets kommunalbestyrelser udarbejde en årlig kvalitetsrapport. Kvalitetsrapporten er et værktøj, som skal sikre systematisk dokumentation og samarbejde mellem lokale politikere, forvaltning og skoler om evaluering og udvikling af kvaliteten i folkeskolen. Kvalitetsrapporten beskriver det netop afsluttede skoleår og skal senest behandles på et møde i Kommunalbestyrelsen den 31. december hvert år. Kvalitetsrapporten indeholder en sammenfattende vurdering af det faglige niveau på: den enkelte skole for det samlede skolevæsen i kommunen Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 3

4 Vurderingen baseres på oplysninger om: rammebetingelser (antal skoler, elever, timer m.v.) pædagogiske processer (evaluering, skole-hjem-samarbejde m.v.) resultater (karakterer, testresultater, overgangsfrekvenser m.v.) Endelig beskriver kvalitetsrapporten den opfølgning, kommunalbestyrelsen har foretaget på baggrund af den seneste kvalitetsrapport. Kommunalbestyrelsen skal forinden sin drøftelse af kvalitetsrapporten indhente en udtalelse om rapporten fra kommunens fire skolebestyrelser. Der indhentes udtalelser fra skolebestyrelserne samtidig med at kvalitetsrapporten er til drøftelse i Børne- og Skoleudvalget. Udtalelserne fremlægges på Børne- og Skoleudvalgsmødet i november. Skolernes kvalitetsrapport Skolerne udarbejder hvert år egen kvalitetsrapport, hvor skoleledelsen vurderer det faglige niveau på egen skole på baggrund af rammebetingelser, pædagogiske processer og resultater. Rapporten er til høring i skolebestyrelsen. Skolernes rapporter er grundlag for kvalitetsrapporten for Hørsholms skolevæsen. Skolebestyrelsernes udtalelser vedr. Hørsholm skolevæsens kvalitetsrapport Skolebestyrelserne har udtalt sig om både form og indhold. Nedenstående er en sammenfattende konklusion på de fire skolebestyrelsers udtalelser. Form: Der er generel tilfredshed med kvalitetsrapportens form, som er enkel og overskuelig. Muligheden for at sammenligne skolerne imellem bringes i spil i bestyrelsernes refleksioner over egen skole. Bestyrelserne finder, at kvalitetsrapporten er et fint redskab til løbende kvalitetsudvikling af skolerne. Indhold: Skolebestyrelserne ser kvalitetsrapporten som et udtryk for et velfungerende skolevæsen i Hørsholm Kommune og er generelt tilfredse med egen skole. Det nævnes yderligere, at kvalitetsrapporten giver anledning til at arbejde med særlige indsatsområder på skolerne. Udtalelserne giver ikke anledning til ændringer i kvalitetsrapporten. Κοµµυνικατιον Kvalitetsrapporten for Hørsholm skolevæsen offentliggøres på kommunens hjemmeside sammen med skolebestyrelsernes udtalelser. Skolernes egne kvalitetsrapporter offentliggøres på den enkelte skoles hjemmeside. Σαγενσ τιδλιγερε βεηανδλινγ Sagen er tidligere behandlet Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 4

5 Βιλαγ - Oversigt - Udtalelser i skema - Udtalelser fra skolebestyrelserne - Kvalitetsrapport Vallerødskolen Kvalitetsrapport Rungsted Skole Kvalitetsrapport Usserød Skole Kvalitetsrapport Hørsholm Skole Bilagsmateriale til Kvalitetsrapporten Hørsholm skolevæsen Kvalitetsrapport Hørsholm skolevæsen Βεσλυτνινγ Β ρνε ογ Σκολευδϖαλγετ δεν Punktet taget til efterretning. BSU er opmærksom på energiudgifternes øgede andel af de samlede udgifter. Der gives en tilbagemelding til skolerne. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 5

6 Β ρνε ογ Σκολευδϖαλγετ Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 10/28137 Journalnr.: P35 Sagsforløb: BSU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Mia Michaelsen Φροκοστορδνινγ ι Η ρσηολµσ δαγτιλβυδ Ρεσυµε Hørsholm Kommune skal ifl. dagtilbudsloven senest den 1. august 2011 tilbyde alle børn i dagtilbud et sundt frokostmåltid. Forældrene skal derfor inden den 31. december 2010 have mulighed for at fravælge kommunens frokostordning. Forældrenes beslutning skal ske på oplyst grundlag, det vil sige, de skal inden valget vide, hvad frokostordningen indeholder og forventes at koste. Det sker via Nyhedsbrev samt et prøvesmagningsarrangement. Ifl. dagtilbudsloven skal kommunalbestyrelsen fastlægge retningslinjer for forældrenes eventuelle fravalg af frokostordningen og ligeledes fastsætte den periode, som forældrenes fravalg er gældende for. Φορσλαγ Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget tager til efterretning, at firmaet FRU HANSENS KÆLDER er valgt som leverandør af kommunens frokostordning til dagtilbuddene. Administrationen anbefaler, at natur- og musikbørnehaven Koglerne fritages for at være omfattet af frokostordningen. Administrationen anbefaler, at frokostordningen etableres med virkning fra Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget godkender størrelsen af den beregnede udgift for deltagelse i frokostordningen for henholdsvis vuggestue- og børnehavebørn, og at den er udgiftsneutral for kommunen. Administrationen anbefaler, at forældrene hvert 2. år skal tage stilling til, hvorvidt de ønsker, at institutionen omfattes af kommunens frokostordning. Den første gang, hvor forældrene tager stilling - december anbefales beslutningen kun at gælde for 1 år, dvs. frem til " Σαγσφρεµστιλλινγ Ifl. dagtilbudsloven skal alle børn i kommunale, selvejende og private institutioner tilbydes et sundt frokostmåltid senest den 1. august Dagplejen er undtaget, da måltidet er en del af tilbuddet. Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet, at forældre med børn i kommunens daginstitutioner skal tilbydes en sund frokostordning, produceret og leveret af en ekstern leverandør. Ordningen omfatter alene frokostmåltidet - og ikke eksempelvis Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 6

7 mellemmåltider. I den forbindelse har frokostordningen til vuggestue- og børnehavebørn været i udbud, og firmaet FRU HANSENS KÆLDER er af administrationen blevet valgt som leverandør. Udbudsmaterialet stillede en række krav til frokostordningen. Først og fremmest skal den overordnet leve op til de til enhver tid gældende officielle danske anbefalinger af sund mad og Hørsholms Kommunes Mad- og Måltidspolitik. Derudover er der lagt vægt på: Økonomi det vil sige prisen på råvarer og forarbejdning Kvalitet herunder madens procentvise andel af økologiske råvarer med minimumskravet 50% samt krav til variation og indholdet af den tilbudte mad over 4 uger mm. Service for daginstitutionerne herunder leverancetidspunkt, som passer til daginstitutionernes hverdag og hensyn til børn med lægeordineret behov for specialtilberedt mad mm. FRU HANSENS KÆLDER opfyldte bedst udbudskriterierne og kunne tilbyde den billigste frokostordning, hvor over 70% af menuen består af økologiske produkter i en meget varieret menu. Ifl. dagtilbudsloven skal forældrene tage stilling til, hvorvidt de ønsker, at deres børn får et sundt frokostmåltid i dagtilbuddet. Lovgivningen beskriver forældrenes mulighed for at fravælge ordningen, hvilket betyder, at et egentligt fravalg af ordningen forudsætter en aktiv handling. Første gang, forældrene skal tage stilling til frokostordningen, skal ske senest den 31. december Fremadrettet skal forældrene tage stilling og evt. fravælge frokostordningen hvert 2. år maksimalt hvert år. Forældrene skal tage stilling til en konkret frokostordning, og det vil sige, at de skal kende indholdet af ordningen og den forventede pris. Forældrene orienteres herom via Nyhedsbrev nr fra Skole og Institution. Nyhedsbrevet udsendes til alle dagtilbud senest fredag, den 18. november Administrationen arrangerer sammen med leverandøren en prøvesmagning den 22. november 2010 med det formål, at forældrene får mulighed for at smage på den mad, den valgte menumodel indeholder samt få information om frokostordningen. Menu-modellen indeholder 2 varme retter om ugen og 3 dagen med smør-selv-mad samt lune retter. Efter prøvesmagningen er der for forældrene frist til den 13. december 2010 til evt. at fravælge frokostordningen. Der udleveres stemmesedler til forældrene via institutionerne. Forældrene er orienteret herom i Nyhedsbrev Dagtilbudsloven er formuleret således, at det som udgangspunkt er forældrebestyrelsens flertal, der er afgørende, hvis man ønsker at fravælge madordningen, men hvis der er flere enheder under den samme institution, vil det være et flertal af forældrene i den enkelte enhed, der kan fravælge frokostmåltidet. Når det er et forældreflertal, der er gældende, har forældrene én stemme pr. barn i institutionen. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 7

8 I Hørsholm er det således et flertal i forældrebestyrelserne i de selvejende daginstitutioner, og et flertal af forældrene i de kommunale institutioner, som skal beslutte, om de vil fravælge kommunens frokostordning. Beslutningen gælder alle børn i dagtilbuddet. Enkelte børn kan kun fritages, hvis de har lægedokumenteret allergi eller anden sygdom, som kræver en specialkost eller særligt tilberedt mad. Forældre, der fravælger kommunens ordning, kan etablere en forældrebetalt frokostordning. Endvidere kan eksisterende ordninger fortsætte efter den 1. august 2011 som forældrebetalte ordninger. Dette gælder f.eks. madordningerne i Ahornhuset og Hørsholm Børnegård. & Ifl. dagtilbudsloven skal forældrebetalingen for frokostordning alene fastsættes efter de direkte omkostninger, der er ved en frokostordning. Forældrebetalingen vedrører således prisen på maden incl. forarbejdning samt personaletimer brugt i dagtilbuddet til køkkenarbejde. Ekstra udgifter til eksempelvis renovation, rengøring eller el kan ikke medtages i beregningsgrundlaget. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at give et økonomisk tilskud med henblik på at nedsætte forældrenes betaling. Administrationen anbefaler, at ordningen bliver udgiftsneutral for kommunen, således at forældrene dækker de samlede udgifter dog undtaget administrationens udgifter til etablering og implementering af ordningen. Administrationen har beregnet følgende forældrebetaling for frokostordning: For børnehavebørn: 506 kr. mdl. For vuggestuebørn: 456 kr. mdl. Forældrenes betaling er beregnet på grundlag af leverandørens pris pr. barn (henholdsvis vuggestue/-børnehavebarn), tillagt 25 % moms samt et beregnet tidsforbrug ved tilberedning af maden. Leverandørens oplysninger om forventet tidsforbrug er anvendt som grundlag for det forventede omfang af personaleressourcer. Frokostordningen koster pr. dag (excl. moms) 12,50 kr. for et vuggestuebarn, og 14,50 kr. for et børnehavebarn. Der er i beregningerne forventet madlevering i gennemsnitligt 230 dage årligt, og der er afsat 3 minutter dagligt pr. barn pr. dag til tilberedningen (leverandøren forventer 2½-3 minutter). Der er i beregningsgrundlaget ikke fratrukket den tid, der i dag anvendes i daginstitutionerne til anretning og afrydning vedr. frokostmåltidet. Daginstitutionen tilføres midler til lønudgifter i det beskrevne omfang afhængigt af antallet af børn i institutionen og beregnet på en gennemsnitsløn for en pædagogmedhjælper. & Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 8

9 Kommunalbestyrelsen skal ifl. dagtilbudsloven fastlægge retningslinjer for forældrenes fravalg, herunder længden af perioden for forældrenes fravalg og frister. Kommunalbestyrelsen skal mindst hvert andet år og højest én gang om året give forældrene mulighed for at fravælge frokostordningen. Et fravalg bliver automatisk et tilvalg, hvis man ikke gentager fravalget. Et fravalg skal gennemføres senest 6 mdr. efter beslutningen. Administrationen anbefaler, at forældrene fremadrettet hvert 2. år skal tage stilling til, om de ønsker kommunes tilbud af et sundt frokostmåltid. En to-årig periode for tilvalg eller fravalg af frokostordning ses som hensigtsmæssigt, fordi de daginstitutioner, som vælger ordningen får mulighed for at bruge den over en længere periode og herved få den integreret i dagligdagen, inden den skal til afstemning igen. Det anbefales, at der holdes afstemning 6-8 mdr. før periodens udløb, for at en evt. ændring i valgresultatet kan gennemføres senest efter 6 mdr. Natur- og musikbørnehaven Koglerne kan fritages for tilbuddet, da børnene og medarbejderne det meste af tiden befinder sig i skoven med medbragte madpakker og dermed ikke er afhængige af at skulle tilbage til institutionens hjemsted (bygning) for at spise. Institutionen har tilkendegivet et ønske om fritagelse for at være omfattet af ordningen, og det kan administrationen anbefale. Κοµµυνικατιον I november 2010 udsendes Nyhedsbrev til forældre og ansatte med orientering om valg af leverandør, valg af menu, forventet omfang af egenbetaling mm. samt procedurer omkring tilvalg og fravalg af madordning gældende fra I november 2010 udsendes en pressemeddelelse med orientering om valget af leverandør, indholdet af det sunde frokostmåltid og frokostordningen mm. Ved et aftenarrangement den 22. november 2010 præsenteres forældre for den tilbudte frokostordning. Her vil også være mulighed for at få besvaret spørgsmål fra leverandøren FRU HANSENS KÆLDER, formanden for Børne- og Skoleudvalget samt fra repræsentanter fra forvaltningen. Efter forældrenes tilvalg eller fravalg af frokostordning, udsendes Nyhedsbrev med orientering om, hvad forældrene har besluttet i relation til frokostordningen. Nyhedsbreve samt takster mv og beskrivelse af frokostordningen vil ligeledes fremgå af hjemmesiden. Σαγενσ τιδλιγερε βεηανδλινγ BSU , , ; ØU , og og KB og Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 9

10 Βεσλυτνινγ Β ρνε ογ Σκολευδϖαλγετ δεν BSU indstillede administrationens anbefalinger til godkendelse. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 10

11 Β ρνε ογ Σκολευδϖαλγετ Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 09/24491 Journalnr.: P07 Sagsforløb: BSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Marianne Caglayan κονοµιστψρινγ, οκτοβερ/νοϖερµβερ 2010 π ΒΣΥ σ οµρ δερ Ρεσυµε Økonomisk sekretariat har i samarbejde med afdelingerne gennemgået økonomien på Børne- og Skoleudvalgets områder på baggrund af forbruget ultimo september Φορσλαγ Administrationen anbefaler at Børne- og Skoleudvalget tager sagen til efterretning. Σαγσφρεµστιλλινγ Økonomisk sekretariat har i samarbejde med afdelingscheferne gennemgået forbruget ultimo september samt forventningerne til forbruget den resterende del af året. Økonomisk sekretariat har efterfølgende lavet opfølgning pr. ultimo oktober 2010, for at se om forudsætningerne fortsat holder. Ved opgørelsen af forbruget pr. ultimo september forventedes det at Børne- og Skoleudvalgets områder ville slutte 2010 med et merforbrug på ca. kr. 6,0 mio. Ca. kr. 4,0 mio. på politikområde 30, primært på grund af udgiftspres/kapacitetstilpasning, og ca. kr. 2,0 på politikområde 34, på grund af særlige dyre enkeltsager. Ved opfølgning af forbruget pr. ultimo oktober forventes der stadig et totalt merforbrug på ca. 6,0 mio. Dog vil merforbruget fordele sig med kr. 3,0 mio. på politikområde 30 og et forventet merforbrug på politikområde 34 på ca. 3,0 mio. På politikområde 30 er der opnået et bedre resultat med hensyn til kapacitetsjusteringerne og på politikområde 34 har der været en stigning på udgiften til særlige dyre enkeltsager. Βεσλυτνινγ Β ρνε ογ Σκολευδϖαλγετ δεν Taget til efterretning. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 11

12 Β ρνε ογ Σκολευδϖαλγετ Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 10/26754 Journalnr.: P16 Sagsforløb: BSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Ebbe Ro Madsen Υδϖικλινγ αφ ϖιφτεν αφ λοκαλε τιλβυδ τιλ β ρν ογ υνγε µεδ βεηοϖ φορ σπεχιαλυνδερϖισνινγ Ρεσυµε Administrationen ønsker en drøftelse af udvikling af viften af lokale tilbud til børn og unge med behov for specialundervisning i den overvejende del af undervisningen.(udover 12 timer ugentligt.) Φορσλαγ Administrationen foreslår, at Børne- og skoleudvalget godkender at der etableres et lokalt tilbud for 3 konkrete unge (trin 1) snarest samt at øvrige forslag drøftes ( trin 2 og trin 3) Σαγσφρεµστιλλινγ Der har i det seneste år været et voldsomt pres på ansøgninger om specialundervisning herunder ikke mindst ansøgninger om undervisning på specialskoler i og udenfor netværk 1. Der blev i perioden september 2009 til april 2010 gennemført en undersøgelse i Netværk 1 (samarbejdet mellem Hørsholm, Fredensborg og Helsingør kommuner) om den vidtgående specialundervisning. Analysen peger endvidere på, at elever med autisme/asperger og ADHD i videst muligt omfang bør rummes i almenmiljøet, under den forudsætning, at de tre kommuner fremadrettet prioriterer det ledelsesmæssige styringsværktøj i visitationen samt reelt styrker almenområdet. Στατυσ Hørsholm kommune har nuværende følgende vifte af lokale tilbud til børn og unge med behov for specialundervisning: Enkeltintegration i folkeskolerne. Barnet følger den almene undervisning og tilbydes støtte til undervisningen ved at tilknytte ekstra ressourcer ved en lærer eller pædagog alt efter barnets problemstilling. Specialklasse på Usserød skole målgruppen er primært børn, der er mindre begavede. Den interne undervisning i Familiehuset. Det interne undervisningstilbud retter sig mod børn i alderen 6-12 år, der af adfærdsmæssige årsager herunder, et Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 12

13 uhensigtsmæssigt samspil med lærere og kammerater i skole og fritidstilbud, ikke kan rummes i det almindelige skole- og fritidstilbud. Ekstern indsats på folkeskolerne med familiebehandling tilknyttet. Denne indsats udgår fra Familiehuset. En indsats i 6-18 måneder, der effektmåles efter 6 måneder. Indsatsen koordineres med skolens kompetencecenter. A- huset et tilbud til normalt begavede børn med ADHD. Møllevejens skole et tilbud til unge i Fredensborg og Hørsholm Kommuner. Målgruppen er elever der er skoletrætte af forskellige og ofte komplekse grunde. Elever som skønnes at have brug for et andet undervisningstilbud end det, folkeskolen tilbyder. Hjemmeundervisning Specialskoletilbud i andre kommuner Υδϖικλινγστενδενσερ Der har i det seneste år været et voldsomt pres på ansøgninger om specialundervisning herunder ikke mindst ansøgninger om undervisning på specialskoler i og udenfor netværk 1. Der blev i perioden september 2009 til april 2010 gennemført en undersøgelse i Netværk 1 (samarbejdet mellem Hørsholm, Fredensborg og Helsingør kommuner) om den vidtgående specialundervisning. Fra rapporten skal bl.a. nævnes: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & Analysen peger endvidere på, at elever med autisme/asperger og ADHD i videst muligt omfang bør rummes i almenmiljøet, under den forudsætning, at de tre kommuner fremadrettet prioriterer det ledelsesmæssige styringsværktøj i visitationen samt reelt styrker almenområdet. Hørsholm Kommune har i dag 61 børn og unge, der modtager specialundervisning udenfor kommunen på forskellige former for specialskoler. Der er intet der tyder på at dette tal falder i årene fremover, snarere må der forventes en stigning i antallet. Såfremt denne udvikling skal bremses og ændres til mindre indgribende og omkostningstunge tilbud, er der behov for at etablere et mere fintmasket net af fyldestgørende lokale skoletilbud til elever, som ikke profiterer af de eksisterende tilbud. Der er foreløbig identificeret fire områder, hvor der er behov for udvikling. 1. Behov for etablering af et tilbud til skrøbelige børn med forskellige udviklingsforstyrrelser. 2. Specialklassernes kapacitet og målgrupper. 3. Udvikling af bedre tilbud til børn med dysleksi (ordblindhed) 4. Fortsat udvikling af tilbud til børn med ADHD Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 13

14 Τριν 1 På kort sigt er der behov for at etablere et tilbud snarest muligt til 3 konkrete unge, som af forskellige grunde ikke har profiteret af de nuværende tilbud. Det drejer sig om en ung, som ikke ønsker at fortsætte på specialskole, og hvor den unge, moderen og skolen samstemmende vurderer, at det ikke er meningsfyldt at fastholde pladsen, en ung som er tilknyttet Møllevejens skole men ikke magter at modtage undervisning der af psykiske årsager, og endelig en ung der nuværende midlertidigt er tilknyttet Familiehusets skoletilbud. Der har været en drøftelse med forældrene til de 3 unge, alle forældre er interesseret i en lokal løsning. Τριν 2 Administrationen vil foreslå, at der arbejdes på at etablere en gruppeordning, som kan rumme op til 8 skrøbelige børn og unge med forskellige udviklingsforstyrrelser. Det er barnets funktionsniveau og personlighed, der afgør placeringen, ikke en eventuel diagnose. Børnene visiteres til gruppeordningen via visitationsudvalg 2. (Et udvalg der visiterer til alle særlige skoletilbud, fritidsforanstaltninger samt kørsel i tilknytning hertil) Det er tanken, at man i gruppetilbuddet skal imødekomme børnenes behov med forskellige pædagogiske tilgange. Gruppeordningen tænkes knyttet til en af folkeskolerne og igangsættes til skoleåret Børnene vil som udgangspunkt skulle indgå i gruppeordningen over en længere periode. Gruppeordningen kunne som en mulighed placeres i H huset ved Usserød skole. Der er nuværende to funktioner i H-Huset. Tosprogsundervisning og SSP konsulenten. Der vil være behov for at disse funktioner blev flyttet. H-Huset har tidligere været foreslået til et lokalt fritidstilbud til elever på de eksterne specialskoler. Det er uklart, om dette projekt vil kunne gennemføres, men i alle tilfælde er det ene et skoletilbud og det andet finder sted om eftermiddagen. Det foreslås, at der nedsættes en arbejdsgruppe med 2 repræsentanter fra det etablerede visitationsudvalg 2, heraf er den ene leder af psykologgruppen, en ledelsesrepræsentant fra skolerne samt 1 psykolog. Τριν 3 Visitationsudvalg 2 vil snarest tage initiativ til at der udarbejdes kommissorier til tre arbejdsgrupper, som vil blive sammensat af fagpersoner fra henholdsvis SKIN og BOU. Arbejdsgrupperne skal fremkomme med anbefalinger til Visitation 2 om specialklassernes kapacitet og målgrupper, udvikling af bedre tilbud til børn med dysleksi (ordblindhed) og udvikling af tilbud til børn med ADHD. κονοµι/περσοναλε κονοµι τιλ τριν 1 Der er en mulighed for at finansiere trin 1 umiddelbart. Der hjemtages en elev fra specialskole (efter eget ønske). Omkostningen ved det tidligere tilbud udgør kr. årligt samt anslået kr. i kørselsudgift. I første omgang vil denne ændring gøre det muligt at starte tilbuddet op med 1 lærer samt ½ pædagogstilling. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 14

15 κονοµι τιλ τριν 2 Det foreslås, at der udarbejdes en beregningsmodel for gruppetilbud. κονοµι τιλ τριν 3 Det foreslås, at Visitationsudvalg 2 udarbejder forslag til prioritering og finansiering af de tre udviklingsområder. Κοµµυνικατιον Forslag 2 og 3 skal drøftes med skoleledelserne, såfremt det besluttes at arbejde videre med administrationens forslag. Σαγενσ τιδλιγερε βεηανδλινγ Sagen har ikke været behandlet tidligere. Νοτερ τιλ βιλαγ Βεσλυτνινγ Β ρνε ογ Σκολευδϖαλγετ δεν Godkendt. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 15

16 Β ρνε ογ Σκολευδϖαλγετ Punkt: 6 Acadre sagsnr.: 10/923 Journalnr.: Ø09 Sagsforløb: BSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Hanne Deichmann Οριεντερινγ οµ δετ δισπονερεδε φορβρυγ π πολιτικοµρ δε 34 Ρεσυµε Administrationen fremlægger en orientering om budget, regnskab og disponerede regnskab for politikområde 34. Φορσλαγ Administrationen foreslår at orienteringen tages til efterretning Σαγσφρεµστιλλινγ Administrationen foreslår at orienteringen tages til efterretning Βιλαγ - Bilag 1 disponeret forbrug politikområde 34 nov.pdf - Bilag 2 disponerede forbrug antal fam nov.pdf Βεσλυτνινγ Β ρνε ογ Σκολευδϖαλγετ δεν Taget til efterretning. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 16

17 Β ρνε ογ Σκολευδϖαλγετ Punkt: 7 Acadre sagsnr.: 10/27096 Journalnr.: P00 Sagsforløb: BSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Mia Michaelsen Κϖαλιτετσκοντρακτερ ανδεν δρ φτελσε: γοδκενδελσε αφ µ λ Ρεσυµε Børne- og skoleudvalget har på sit møde i september drøftet indholdet af udvalgets bidrag til Hørsholm Kommunes kvalitetskontrakter. Udvalget valgte 2 temaer, som administrationen skulle arbejde videre med. Administrationen fremlægger nu en række forslag til mål, hvoraf Børne- og skoleudvalget skal vælge i alt tre mål valgfrit fordelt på de 2 temaer. Φορσλαγ Administrationen foreslår, at Børne- og skoleudvalget: Drøfter de foreslåede mål, herunder også det ambitionsniveau målformuleringen er udtryk for Vælger op til tre af de foreslåede mål Σαγσφρεµστιλλινγ Kvalitetskontrakter er et nyt element i styrelsesloven, der forpligter kommunerne til at offentliggøre mål for kvalitetsudviklingsindsatsen på alle borgerrettede serviceområder. Hørsholms tilgang til målformuleringen har været, at hvert fagudvalg og Økonomiudvalget skal formulere op til tre mål. Derfor har Børne- og skoleudvalget i september prioriteret op til tre temaer for målene. Børne- og skoleudvalget prioriterede følgende temaer: 1. Pædagogisk kontinuitet 2. Inklusion Administrationen har på den baggrund arbejdet videre med den konkrete målformulering. Målformuleringen er sket ud fra følgende hensyn: Målene skal kunne rummes inden for den kendte budgetmæssige ramme Målene skal så vidt muligt baseres på eksisterende målinger. Målene skal være udviklingsmål. Det betyder, at der skal være reel mulighed for at skabe en udvikling, eller at et højt niveau skal fastholdes med et reduceret budget. Målene skal konkretisere de bredere temaer. Derfor er der i de fleste tilfælde minimum to mål per tema, som udvalget kan vælge imellem. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 17

18 De mål udvalget vælger skal være udtryk for indsatsområder, der har særlig politisk prioritet. Fastlæggelsen af mål i regi af kvalitetskontrakten udelukker ikke, at udvalget sideløbende kan arbejde med andre mål, ligesom det heller ikke betyder, at administrationen ikke følger op på øvrige områder og initiativer. Efter udvalget og senere Kommunalbestyrelsen har vedtaget målene, vil de blive gjort offentligt tilgængelige på med det indhold, der kan ses i bilag 1. Når borgeren først klikker på målet, ses felterne Navn og Mål. Når der klikkes anden gang vises resten af felterne, hvis de er udfyldt. Teksten om Status for målopfyldelse og Opfølgning på målopfyldelse er i udgangspunkt en standard tekst, som foreslås anvendt på alle mål og udvalg. Målene vil endvidere indgå i Hørsholm Kommunes nye styringskoncept som en del af Mål- og rammeaftalerne. I tabellen nedenfor er indsat en oversigt over forslag til målene. I bilag 1, er hvert mål beskrevet i detaljer. Υδϖαλ γετσ ϖαλγ αφ τεµα Νρ. ι βιλαγ 1 Ναϖν (οφφεντλιγγ ρεσ) Øget pædagogisk kontinuitet Ηϖορ ρεσσουρχεκρ ϖενδε Μ λ (οφφεντλιγγ ρεσ) ερ µ λινγεν? Hørsholm Kommune ønsker at udvikle en central model for overgangen mellem daginstitution og skole/sfo. Målet er nået, når modellen er implementeret, og succeskriterierne for projektet er opfyldt i Lav Overgange Inklusion Samarbejde om overgangen til børnehave Tilfredshed med undervisningsdifferentiering Undervisningsdifferentiering, metode udvikling, specialundervisning Målet er nået, når børnehaverne og de integrerede institutioner giver tilbagemelding på 95 pct. af de modtagne børn i [forkortet, se fuld tekst i bilaget] I 2011 oplever 80 pct. af forældre med børn i Hørsholms folkeskoler, at den daglige undervisning i høj grad er tilpasset deres barns behov og forudsætninger. I 2012 oplever 85 pct. af eleverne i Hørsholms folkeskoler, at der stilles passende krav til dem i skolen. [forkortet, se fuld tekst i bilaget] Overordnet er det målet at færre børn segregeres til særlige undervisningstilbud. Den nuværende udskillelsesprocent på 3,6% skal nedbringes til 3 % i Det svarer til at 15 børn færre segregeres. [forkortet, se fuld tekst i bilaget] Mellem Høj, men foretages allerede 4 Bedre tværfaglig indsats sikrer inklusion Målet er nået i 2013, når 80 pct. af alle bekymringsbørn, som kræver en tværfaglig indsats, har en logbog, som aktivt bruges af alle involverede fagpersoner. [forkortet, se fuld tekst i bilaget] Mellem Βιλαγ - Forslag til kvalitetskontraktmål Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 18

19 Βεσλυτνινγ Β ρνε ογ Σκολευδϖαλγετ δεν BSU godkendte indstillingen og valgte de foreslåede mål 2, 3b og 4 til at indgå i kvalitetskontrakten for Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 19

20 Βιλαγσοϖερσιγτ Πκτ. νρ. Τιλγανγ Τιτελ Ρεφνρ. 2 Åben Oversigt Åben Udtalelser i skema Åben Udtalelser fra skolebestyrelserne Åben Kvalitetsrapport Vallerødskolen Åben Kvalitetsrapport Rungsted Skole Åben Kvalitetsrapport Usserød Skole Åben Kvalitetsrapport Hørsholm Skole Åben Bilagsmateriale til Kvalitetsrapporten Hørsholm skolevæsen Åben Kvalitetsrapport Hørsholm skolevæsen Åben Bilag 1 disponeret forbrug politikområde 34 nov.pdf Åben Bilag 2 disponerede forbrug antal fam nov.pdf Åben Forslag til kvalitetskontraktmål Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 20

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Tirsdag 01.11.2011 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Anlægsregnskab Vallerødskolen, administration, Ungdomsskolen

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 31.05.2011 kl. 15:00. Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 31.05.2011 kl. 15:00. Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Tirsdag 31.05.2011 kl. 15:00 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 2 Budgetopfølgning 2, 2011 på Børne- og skoleudvalgets

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde 26.4.2016 Tirsdag 26.04.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Dispensation af timetal for specialundervisningstilbud 2 Velfærd frem for mursten, orientering inden

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Solhuset Tirsdag 25.02.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om dagtilbudsområdet i Hørsholm 3 Orientering vedrørende

Læs mere

Social- og Seniorudvalget. Mandag 31.01.2011 kl. 13:45. Referat fra ordinært møde Gutfeldtshaves fælleslejlighed

Social- og Seniorudvalget. Mandag 31.01.2011 kl. 13:45. Referat fra ordinært møde Gutfeldtshaves fælleslejlighed Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Gutfeldtshaves fælleslejlighed Mandag 31.01.2011 kl. 13:45 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 2 Status på disponible puljemidler politikområde

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Fakta om frokostordningen ifølge dagtilbudsloven

Fakta om frokostordningen ifølge dagtilbudsloven Fakta om frokostordningen ifølge dagtilbudsloven Alle børn i kommunale, selvejende og private dagtilbud skal have et sundt frokostmåltid hver dag. Kommunalbestyrelsen skal mindst hvert andet år og højst

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet Side

Følgende sager behandles på mødet Side Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Torsdag 02.12.2010 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Økonomisk orientering Sundhedsudvalget per ultimo oktober

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde IT projektrum Tirsdag 25.04.2017 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Rammeforsøg om mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen 2 Velfærd frem for mursten

Læs mere

FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6

FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 Frokostmåltid i daginstitutioner 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 RETNINGSLINIER

Læs mere

Fravalg af kommunal frokostordning

Fravalg af kommunal frokostordning Fravalg af kommunal frokostordning i dagtilbud i 2016 2016 Sags-id: 16.06.10-P21-1-09 Baggrund Med loven om frokostordning i dagtilbud i 2009 var det et ønske fra Folketingets side om at sikre, at alle

Læs mere

Information om frokostordning i daginstitutioner

Information om frokostordning i daginstitutioner Oktober 2016 Center for Dagtilbud & Skoler Information om frokostordning i daginstitutioner Læs om: Greve Kommunes tilbud om et sundt frokostmåltid Forældrenes mulighed for at fravælge tilbuddet Forældrearrangerede

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune Center for Dagtilbud Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune 12. september 2014 Indhold a. Lov om frokostordninger i daginstitutioner... 2 b. Frokostordningen i Slagelse Kommune... 2 c.

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Politiske målsætninger for skolernes specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almindelige undervisningsmiljø Forord

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor. Følgende sager behandles på mødet

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor. Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Tirsdag 26.11.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Fraværende Bemærkninger til dagsorden Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

September Frokostordning. for daginstitutioner i Rudersdal Kommune

September Frokostordning. for daginstitutioner i Rudersdal Kommune September 2017 Frokostordning for daginstitutioner i Rudersdal Kommune Hvorfor frokostordning? De overordnede linjer i kravene er, at: I 2008 besluttede Folketinget, at alle børn i daginstitutioner skal

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget. Onsdag 29.09.2010 kl. 15:00

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget. Onsdag 29.09.2010 kl. 15:00 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde Fuglsanghus, Gl. Hovedgade 2 Onsdag 29.09.2010 kl. 15:00 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 2 Økonomisk orientering Sport-, Fritid,-

Læs mere

Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune.

Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune. Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune. Med beslutningen om at indføre et sundt frokostmåltid i daginstitutionerne kan kommunalbestyrelsen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 19.08.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af Mediestrategi for folkeskolerne

Læs mere

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner.

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. N O TAT FAQ om frokostordninger i daginstitutioner Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. Lov nr. 631 af 11. juni 2010

Læs mere

RETNINGSLINIER. Frokostordning i daginstitutioner

RETNINGSLINIER. Frokostordning i daginstitutioner Børn & Kultur Dagtilbud Oktober 2014 RETNINGSLINIER Frokostordning i daginstitutioner LOVGIVNING Folketinget vedtog den 4. juni 2010 lov om fleksibel frokostordning i daginstitutioner. Med denne lov er

Læs mere

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune Ministeren for Børn og Undervisning Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Den 17. september 2012 Aarhus Kommune Ansøgning om dispensation vedrørende delvis fravalg

Læs mere

Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra

Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra AFGIV STEMME SENEST onsdag den 12. juni klokken 17.00 Bestyrelsen for Vibereden har på bestyrelsesmødet den 30. maj besluttet at

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Herved bekendtgøres lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, lovbekendtgørelse nr. 314 af

Læs mere

Frokostordninger. Retningslinjer for valg af frokostordninger

Frokostordninger. Retningslinjer for valg af frokostordninger Retningslinjer for valg af frokostordninger 2017-2019 1. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Lovgivningen... 3 2. Kommunalt arrangeret frokostordning... 4 2.1. Kommunalt arrangeret frokostordning (2.10-6

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune Center for Dagtilbud Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune 06. september 2016 Indhold a. Lov om frokostordninger i daginstitutioner... 2 b. Frokostordningen i Slagelse Kommune... 2 c.

Læs mere

Sundt frokostmåltid til alle børn i dagtilbud Forslag til frokosttilbud til børnehavebørn i Ishøj Kommunes dagtilbud

Sundt frokostmåltid til alle børn i dagtilbud Forslag til frokosttilbud til børnehavebørn i Ishøj Kommunes dagtilbud Sundt frokostmåltid til alle børn i dagtilbud Forslag til frokosttilbud til børnehavebørn i Ishøj Kommunes dagtilbud 6. august 2010 Børne- og Undervisningsudvalget behandlede 7. juni 2010 to sager vedrørende

Læs mere

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år Pkt.nr. 8 Fleksibel frokostordning for kommunale og selvejende dagtilbud Sagsnr.: Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 32 Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Valg til forældrebestyrelser i område Nord og Syd 2 Anvendelse

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 21.06.2011 kl. 15:00. Referat fra ordinært møde Kildegård Privatskole

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 21.06.2011 kl. 15:00. Referat fra ordinært møde Kildegård Privatskole Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Kildegård Privatskole Tirsdag 21.06.2011 kl. 15:00 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 2 Mål- og rammeaftale for Center for Dagtilbud og

Læs mere

FROKOST I DAGTILBUD INFORMATION TIL FORÆLDRE DAGTILBUD OG LÆRING

FROKOST I DAGTILBUD INFORMATION TIL FORÆLDRE DAGTILBUD OG LÆRING FROKOST I DAGTILBUD INFORMATION TIL FORÆLDRE DAGTILBUD OG LÆRING Frokostmåltid i daginstitutioner 2015-17 Alle børn i daginstitutioner skal have tilbud om en kommunalt arrangeret frokostordning, som alternativ

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ordinært møde 29-01-2015 Torsdag 29.01.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hannebjerg. Startredegørelse for forslag til ny lokalplan 3 Nedbringelse

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Doris Børger (A)

Læs mere

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet.

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet. NOTAT Fakta om køkkenombygninger og frokostordninger Siden Folketingets første beslutning i november 2008 om, at alle børn skulle have et sundt frokostmåltid, har udviklingen omkring børnemaden ikke stået

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revurdering af kvalitetsstandarden

Læs mere

Informationsmateriale til forældre om den fleksible frokostordning i Furesø Kommunes daginstitutioner

Informationsmateriale til forældre om den fleksible frokostordning i Furesø Kommunes daginstitutioner Informationsmateriale til forældre om den fleksible frokostordning i Furesø Kommunes daginstitutioner I dette materiale gennemgås baggrunden for indførelse af den fleksible frokostordning i daginstitutioner

Læs mere

NOTATARK. Bilag 1. Baggrundsnotat. Hvidovre Kommune. Danner grundlag for mødesag Køkkener i daginstitutioner, Projekt nr. 5702

NOTATARK. Bilag 1. Baggrundsnotat. Hvidovre Kommune. Danner grundlag for mødesag Køkkener i daginstitutioner, Projekt nr. 5702 Bilag 1. Baggrundsnotat. Danner grundlag for mødesag Køkkener i daginstitutioner, Projekt nr. 5702 NOTATARK Hvidovre Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen 1. Baggrund Folketinget vedtog den 25. november

Læs mere

Frokostmåltid i Skive Kommune Hvad gør sig gældende for, at dit barn kan få serveret et frokostmåltid i sin daginstitution

Frokostmåltid i Skive Kommune Hvad gør sig gældende for, at dit barn kan få serveret et frokostmåltid i sin daginstitution Frokostmåltid i Skive Kommune Hvad gør sig gældende for, at dit barn kan få serveret et frokostmåltid i sin daginstitution Det kommunale frokostmåltid i Skive Kommune Siden august 2011 har Skive Kommune

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 22. November 2016 Tirsdag 22.11.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Velfærd frem for mursten - antal skoledistrikter 2 Antal spor på

Læs mere

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune Administrationsgrundlag for dagtilbudsområdet i Halsnæs Kommune Dagpleje og Daginstitution, 20.11.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 3 1.1. Organisering

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 28.04.2014 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Fokusområder for SSU 2014-2017 3 Tilfredshedsundersøgelse 5 Rammeaftale 2015 - Udviklingsstrategi

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Retningslinjer for fravalg af Holbæk Kommunes tilbud om et sundt frokostmåltid i daginstitutioner

Retningslinjer for fravalg af Holbæk Kommunes tilbud om et sundt frokostmåltid i daginstitutioner Børn og Unge sekretariatet November 2010 Retningslinjer for fravalg af Holbæk Kommunes tilbud om et sundt frokostmåltid i daginstitutioner Børn fra Slotsparkens vuggestue 2008 samt regler for forældrearrangerede

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Tirsdag 16.06.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Børne- og Skoleudvalgets 2. budgetmøde - Budget 2010-2013

Læs mere

Fastsættelse af børnepolitikken B I I. Evaluering og dokumentation af politikkens fremdrift B I I

Fastsættelse af børnepolitikken B I I. Evaluering og dokumentation af politikkens fremdrift B I I Delegationsplan - ørne- og undervisningsudvalget Ringsted Kommune = eslutter, = ndstiller yrådet Økonomiudvalget ørne- og undervisnings-ud valget Generelt Fastsættelse af børnepolitikken Evaluering og

Læs mere

Information om frokostordning i daginstitutioner

Information om frokostordning i daginstitutioner Oktober 2014 Center for Dagtilbud & Skoler Information om frokostordning i daginstitutioner Læs om: Greve Kommunes tilbud om et sundt frokostmåltid Forældrenes mulighed for at fravælge tilbuddet Forældrearrangerede

Læs mere

Bilag Notat Evaluering af madordning 2010

Bilag Notat Evaluering af madordning 2010 Bilag 25.10.2010 Notat Evaluering af madordning 2010 1. Evalueringsmetode Evalueringen er kvalitativ. Der er dels afholdt en række interview med pædagoger og køkkenmedarbejdere. Dels har alle medlemmer

Læs mere

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud I foråret 2012 er der ført tilsyn med kommunens kommunale og selvejende dagtilbud i Område Syd, Område Nord og Område Lions Børnehuse samt med kommunens puljeinstitution

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 01.04.2008 kl. 14:00 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde 1. april 2008. Følgende sager behandles på mødet

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 01.04.2008 kl. 14:00 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde 1. april 2008. Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 1. april 2008 Tirsdag 01.04.2008 kl. 14:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Regnskab på Børne- og Skoleudvalgets område 4

Læs mere

TIL- OG FRAVALG AF DEN KOMMUNALE FROKOSTORDNING

TIL- OG FRAVALG AF DEN KOMMUNALE FROKOSTORDNING TIL- OG FRAVALG AF DEN KOMMUNALE FROKOSTORDNING 2013 1 Det obligatoriske frokostmåltid Lov nr.631 af 11.juni 2010 om fleksible frokostordninger i daginstitutioner m.v. blev vedtaget i Folketinget den 4.juni

Læs mere

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 Landsbyordninger Dagtilbud-Børn juli 2011 INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 2 Indledning

Læs mere

Det forventes, at en eventuel frokostordning vil kunne træde i kraft tidligst den 1.april 2013.

Det forventes, at en eventuel frokostordning vil kunne træde i kraft tidligst den 1.april 2013. Fleksible frokostordninger i Nordkaperen Det er inden udgangen af november, at der skal afholdes valg om der ønskes eller ikke ønskes etableret en frokostordning i dit barns/børns børnehus. Forældrebestyrelsen

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 27.02.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Her indsættes et billede af SFO-børn. Kommunal ramme for mål- og indholdsbeskrivelser i SFO

Her indsættes et billede af SFO-børn. Kommunal ramme for mål- og indholdsbeskrivelser i SFO Her indsættes et billede af SFO-børn Kommunal ramme for mål- og indholdsbeskrivelser i SFO Forord af Pernille Schnoor, formand for Børne- og Skoleudvalget 2 Ινδλεδνινγ Kommunalbestyrelsen blev pr. 1. august

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Tirsdag 31.01.2012 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Mål- og Rammeaftale 2012, BOV og DOS 3 Udbud af

Læs mere

September Frokostordning. for daginstitutioner i Rudersdal Kommune

September Frokostordning. for daginstitutioner i Rudersdal Kommune September 2012 Frokostordning for daginstitutioner i Rudersdal Kommune Hvorfor frokostordning? I 2008 besluttede Folketinget, at alle børn i daginstitutioner skal tilbydes et sundt frokostmåltid hver

Læs mere

2009/1 LSF 35 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar Forslag. til

2009/1 LSF 35 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar Forslag. til 2009/1 LSF 35 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Indenrigs- og Socialministeriet Journalnummer: Indenrings- og Socialmin., j. nr. 2009-5491 Fremsat den 8. oktober 2009 af indenrigs-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven (Fleksibel frokostordning i daginstitutioner m.v.)

Læs mere

April Frokostordning. for daginstitutioner i Rudersdal Kommune

April Frokostordning. for daginstitutioner i Rudersdal Kommune April 2016 Frokostordning for daginstitutioner i Rudersdal Kommune Hvorfor frokostordning? I 2008 besluttede Folketinget, at alle børn i daginstitutioner skal tilbydes et sundt frokostmåltid hver dag.

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag.

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag. 2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-831 Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00. Referat fra ordinært møde Louiselund. Følgende sager behandles på mødet

Sundhedsudvalget. Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00. Referat fra ordinært møde Louiselund. Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Louiselund Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forebyggelsespakker: Opsamling på workshop d. 1. november 2012 3

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Børne- og Skoleudvalget

Mødesagsfremstilling. Børne- og Skoleudvalget Mødesagsfremstilling Børne- og Kulturforvaltningen Børne- og Skoleudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 13-01-2009 Dato: 05-01-2009 Sag nr.: BSU 4 Sagsbehandler: Frida Jans Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Tirsdag 27.03.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2011 på Børne- og Skoleudvalgets område

Læs mere

Sundt frokostmåltid til børn

Sundt frokostmåltid til børn Varde Kommunes information til forældrebestyrelser Sundt frokostmåltid til børn I kommunale, selvejende og private dagtilbud i Varde Kommune Gældende fra 1. januar 2013 til december 2014 Fravalgsdato:

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn og Unge

Referat fra møde i Udvalget for Børn og Unge Referat fra møde i Udvalget for Børn og Unge Referat åben Mødedato 24. april 2008 Mødetidspunkt 12.00 Mødelokale 188 Bemærkninger Udvalget for Børn og Unge den 24. april 2008 kl. 12.00 Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 13. maj 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 13. maj 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedato: 13. maj 2014 Mødelokale: Lokale 120, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 13. maj 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Budget 2015 3 2 Inklusion 4 4

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Specialpædagogisk bistand. Odder Kommune.

Specialpædagogisk bistand. Odder Kommune. Specialpædagogisk bistand I Odder Kommune. Formål, ansvar, kompetence, visitation og tilbud. Dato: 25.10.11 Doc: 2011-152077 Den specialpædagogiske bistands formål. I henhold til bekendtgørelse om folkeskolens

Læs mere

RETNINGSLINIER. Frokostordning i daginstitutioner

RETNINGSLINIER. Frokostordning i daginstitutioner Børn & Kultur Dagtilbud RETNINGSLINIER Frokostordning i daginstitutioner LOVGIVNING Folketinget vedtog den 4. juni 2010 lov om fleksibel frokostordning i daginstitutioner. Med denne lov er kommunen forpligtet

Læs mere

Frokost i dagtilbud. Notat til Børne- og uddannelsesudvalgets. Sags-id: 16.06.10-P21-1-09

Frokost i dagtilbud. Notat til Børne- og uddannelsesudvalgets. Sags-id: 16.06.10-P21-1-09 Frokost i dagtilbud 2014 Notat til Børne- og uddannelsesudvalgets møde den 20. august 2014 Sags-id: 16.06.10-P21-1-09 Baggrund Med loven om frokostordning i dagtilbud i 2009, var det et ønske fra Folketingets

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Naturbørnehaven Lillegryn, Østermarievej 4 B, Ibsker 3740 Svaneke Dato for tilsynsbesøg: 27. november 2014 kl. 8.30-11.30 Forrige

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 17:00 administrationsbygningen i Brovst, mødelokale 1 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 33. Budget 2009 - "Sundhedsfremme forebyggelse

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00.

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 43 Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 26.01.2016 Tirsdag 26.01.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Hovedstadsregionens afrapporteringer på Socialstyrelsens udmeldinger 2 Etablering

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Notat. Vedrørende udfordringer på specialundervisningsområdet

Notat. Vedrørende udfordringer på specialundervisningsområdet Vedrørende udfordringer på specialundervisningsområdet Dato: 06.12.2017 Center for Børn og Voksne Team Stab horsholm.dk Der er et merforbrug på Børn- og Skoleudvalgets budgetområde til specialundervisning

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Skoledistrikt Kommentarer fra høringssvar Center for Dagtilbud og Skoler Espergærde Skoledistrikt

Skoledistrikt Kommentarer fra høringssvar Center for Dagtilbud og Skoler Espergærde Skoledistrikt Kommentarer til høringssvarene: Skoledistrikt Kommentarer fra høringssvar Center for Dagtilbud og Skoler Espergærde Skoledistrikt Elevrepræsentanter. Eleverne ønsker dog at fastholde 17, hvoraf det fremgår,

Læs mere

Godkendelse af mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er til stede i den fagdelte undervisning

Godkendelse af mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er til stede i den fagdelte undervisning Punkt 13. Godkendelse af mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er til stede i den fagdelte undervisning 2015-058779 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 11.10.2012 kl. 7:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Almene Boligselskab - Orientering om boligorganisationen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Tandplejen, Vallerødskolen, Stadionallé 12 Torsdag 26.06.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 SU, Budget 2015-2018: Rådrumforslag,

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 20. november 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 56 2. Godkendelse af kommunal redegørelse

Læs mere

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud.

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Grundlag. Grundlaget for visitationsproceduren er: Bekendtgørelse nr. 693 af 20/06/2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2016

Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 og koordineret samarbejde. Mål: Tidlig indsats Politikområde 01 og 03 Langsigtet mål: Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 06. august 2012 på Rådhuset i Blommehaven. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:15.

Mødet blev holdt mandag den 06. august 2012 på Rådhuset i Blommehaven. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:15. ALLERØD KOMMUNE Børneudvalget Møde nr. 29 Mødet blev holdt mandag den 06. august 2012 på Rådhuset i Blommehaven. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:15. Medlemmer: Bjarni G. Jørgensen (V), Lone

Læs mere