Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag kl. 15:00 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde 30. nov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 30.11.2010 kl. 15:00 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde 30. nov"

Transkript

1 Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 30. nov Tirsdag kl. 15:00 Mødelokale D1 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 2 Kvalitetsrapporter på skoleområdet Frokostordning i Hørsholms dagtilbud 6 Økonomistyring, oktober/novermber 2010 på BSU s områder 11 Udvikling af viften af lokale tilbud til børn og unge med behov for specialundervisning 12 Orientering om det disponerede forbrug på politikområde Kvalitetskontrakter - anden drøftelse: godkendelse af mål 17 Bilagsoversigt 20 Φραϖ ρενδε Βεµ ρκνινγερ τιλ δαγσορδεν

2 Β ρνε ογ Σκολευδϖαλγετ Punkt: 1 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: BSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Marianne Godtfredsen Μεδδελελσερ Βεσλυτνινγ Β ρνε ογ Σκολευδϖαλγετ δεν Formandskabet for BSU suppleret med administrationen inviterer til møder med de enkelte selvejende institutioner om status på overgangen til områdeledelse, privat inst. m.v. BSU ønsker mere viden om konsekvenserne af de besluttede besparelser på dagtilbudsområdet. Dagsordenspunkt udarbejdes suppleret med besøg hos de enkelte institutioner. Der arrangeres besøg hos firmaet Specialisterne i forbindelse med et kommende BSU-møde. Af hensyn til overholdelse af pladsgarantien er ventelisten for vuggestuebørn lukket for andre kommuners børn. Forventet indvielse af Solhuset bliver d. 9. februar Dagtilbudspolitikken udsendes nu i høring I forbindelse med den årlige visitation af børn og unge til specialskolerne har administrationen beregnet et økonomisk estimat for den vidtgående specialundervisning for 2011, som viser et merforbrug på 1,5 mio. kr. Orientering om tabt klagesag ved Klagenævnet for Specialundervisning Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 2

3 Β ρνε ογ Σκολευδϖαλγετ Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 10/27030 Journalnr.: P00 Sagsforløb: BSU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Mia Michaelsen Κϖαλιτετσραππορτερ π σκολεοµρ δετ Ρεσυµε Ifølge Folkeskolelovens 40 a skal Kommunalbestyrelsen årligt udarbejde en kvalitetsrapport, der indeholder en sammenfattende vurdering af det faglige niveau på den enkelte skole og for det samlede skolevæsen samt Kommunalbestyrelsens opfølgning på den seneste kvalitetsrapport. I Hørsholm Kommune er det fast praksis, at der udarbejdes en kvalitetsrapport på hver skole, der ligger til grund for kvalitetsrapporten for Hørsholms skolevæsen. Φορσλαγ Det anbefales, at Kommunalbestyrelsen tager forslaget til Kvalitetsrapport for Hørsholms kommunale skolevæsen samt den enkelte skoles kvalitetsrapport til efterretning. Σαγσφρεµστιλλινγ Kvalitetsrapport for Hørsholms skolevæsen: Ifølge Folkeskolelovens 40 a samt Bekendtgørelse af 3. marts 2007 vedrørende kommunernes anvendelse af kvalitetsrapporter og handleplaner, skal landets kommunalbestyrelser udarbejde en årlig kvalitetsrapport. Kvalitetsrapporten er et værktøj, som skal sikre systematisk dokumentation og samarbejde mellem lokale politikere, forvaltning og skoler om evaluering og udvikling af kvaliteten i folkeskolen. Kvalitetsrapporten beskriver det netop afsluttede skoleår og skal senest behandles på et møde i Kommunalbestyrelsen den 31. december hvert år. Kvalitetsrapporten indeholder en sammenfattende vurdering af det faglige niveau på: den enkelte skole for det samlede skolevæsen i kommunen Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 3

4 Vurderingen baseres på oplysninger om: rammebetingelser (antal skoler, elever, timer m.v.) pædagogiske processer (evaluering, skole-hjem-samarbejde m.v.) resultater (karakterer, testresultater, overgangsfrekvenser m.v.) Endelig beskriver kvalitetsrapporten den opfølgning, kommunalbestyrelsen har foretaget på baggrund af den seneste kvalitetsrapport. Kommunalbestyrelsen skal forinden sin drøftelse af kvalitetsrapporten indhente en udtalelse om rapporten fra kommunens fire skolebestyrelser. Der indhentes udtalelser fra skolebestyrelserne samtidig med at kvalitetsrapporten er til drøftelse i Børne- og Skoleudvalget. Udtalelserne fremlægges på Børne- og Skoleudvalgsmødet i november. Skolernes kvalitetsrapport Skolerne udarbejder hvert år egen kvalitetsrapport, hvor skoleledelsen vurderer det faglige niveau på egen skole på baggrund af rammebetingelser, pædagogiske processer og resultater. Rapporten er til høring i skolebestyrelsen. Skolernes rapporter er grundlag for kvalitetsrapporten for Hørsholms skolevæsen. Skolebestyrelsernes udtalelser vedr. Hørsholm skolevæsens kvalitetsrapport Skolebestyrelserne har udtalt sig om både form og indhold. Nedenstående er en sammenfattende konklusion på de fire skolebestyrelsers udtalelser. Form: Der er generel tilfredshed med kvalitetsrapportens form, som er enkel og overskuelig. Muligheden for at sammenligne skolerne imellem bringes i spil i bestyrelsernes refleksioner over egen skole. Bestyrelserne finder, at kvalitetsrapporten er et fint redskab til løbende kvalitetsudvikling af skolerne. Indhold: Skolebestyrelserne ser kvalitetsrapporten som et udtryk for et velfungerende skolevæsen i Hørsholm Kommune og er generelt tilfredse med egen skole. Det nævnes yderligere, at kvalitetsrapporten giver anledning til at arbejde med særlige indsatsområder på skolerne. Udtalelserne giver ikke anledning til ændringer i kvalitetsrapporten. Κοµµυνικατιον Kvalitetsrapporten for Hørsholm skolevæsen offentliggøres på kommunens hjemmeside sammen med skolebestyrelsernes udtalelser. Skolernes egne kvalitetsrapporter offentliggøres på den enkelte skoles hjemmeside. Σαγενσ τιδλιγερε βεηανδλινγ Sagen er tidligere behandlet Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 4

5 Βιλαγ - Oversigt - Udtalelser i skema - Udtalelser fra skolebestyrelserne - Kvalitetsrapport Vallerødskolen Kvalitetsrapport Rungsted Skole Kvalitetsrapport Usserød Skole Kvalitetsrapport Hørsholm Skole Bilagsmateriale til Kvalitetsrapporten Hørsholm skolevæsen Kvalitetsrapport Hørsholm skolevæsen Βεσλυτνινγ Β ρνε ογ Σκολευδϖαλγετ δεν Punktet taget til efterretning. BSU er opmærksom på energiudgifternes øgede andel af de samlede udgifter. Der gives en tilbagemelding til skolerne. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 5

6 Β ρνε ογ Σκολευδϖαλγετ Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 10/28137 Journalnr.: P35 Sagsforløb: BSU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Mia Michaelsen Φροκοστορδνινγ ι Η ρσηολµσ δαγτιλβυδ Ρεσυµε Hørsholm Kommune skal ifl. dagtilbudsloven senest den 1. august 2011 tilbyde alle børn i dagtilbud et sundt frokostmåltid. Forældrene skal derfor inden den 31. december 2010 have mulighed for at fravælge kommunens frokostordning. Forældrenes beslutning skal ske på oplyst grundlag, det vil sige, de skal inden valget vide, hvad frokostordningen indeholder og forventes at koste. Det sker via Nyhedsbrev samt et prøvesmagningsarrangement. Ifl. dagtilbudsloven skal kommunalbestyrelsen fastlægge retningslinjer for forældrenes eventuelle fravalg af frokostordningen og ligeledes fastsætte den periode, som forældrenes fravalg er gældende for. Φορσλαγ Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget tager til efterretning, at firmaet FRU HANSENS KÆLDER er valgt som leverandør af kommunens frokostordning til dagtilbuddene. Administrationen anbefaler, at natur- og musikbørnehaven Koglerne fritages for at være omfattet af frokostordningen. Administrationen anbefaler, at frokostordningen etableres med virkning fra Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget godkender størrelsen af den beregnede udgift for deltagelse i frokostordningen for henholdsvis vuggestue- og børnehavebørn, og at den er udgiftsneutral for kommunen. Administrationen anbefaler, at forældrene hvert 2. år skal tage stilling til, hvorvidt de ønsker, at institutionen omfattes af kommunens frokostordning. Den første gang, hvor forældrene tager stilling - december anbefales beslutningen kun at gælde for 1 år, dvs. frem til " Σαγσφρεµστιλλινγ Ifl. dagtilbudsloven skal alle børn i kommunale, selvejende og private institutioner tilbydes et sundt frokostmåltid senest den 1. august Dagplejen er undtaget, da måltidet er en del af tilbuddet. Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet, at forældre med børn i kommunens daginstitutioner skal tilbydes en sund frokostordning, produceret og leveret af en ekstern leverandør. Ordningen omfatter alene frokostmåltidet - og ikke eksempelvis Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 6

7 mellemmåltider. I den forbindelse har frokostordningen til vuggestue- og børnehavebørn været i udbud, og firmaet FRU HANSENS KÆLDER er af administrationen blevet valgt som leverandør. Udbudsmaterialet stillede en række krav til frokostordningen. Først og fremmest skal den overordnet leve op til de til enhver tid gældende officielle danske anbefalinger af sund mad og Hørsholms Kommunes Mad- og Måltidspolitik. Derudover er der lagt vægt på: Økonomi det vil sige prisen på råvarer og forarbejdning Kvalitet herunder madens procentvise andel af økologiske råvarer med minimumskravet 50% samt krav til variation og indholdet af den tilbudte mad over 4 uger mm. Service for daginstitutionerne herunder leverancetidspunkt, som passer til daginstitutionernes hverdag og hensyn til børn med lægeordineret behov for specialtilberedt mad mm. FRU HANSENS KÆLDER opfyldte bedst udbudskriterierne og kunne tilbyde den billigste frokostordning, hvor over 70% af menuen består af økologiske produkter i en meget varieret menu. Ifl. dagtilbudsloven skal forældrene tage stilling til, hvorvidt de ønsker, at deres børn får et sundt frokostmåltid i dagtilbuddet. Lovgivningen beskriver forældrenes mulighed for at fravælge ordningen, hvilket betyder, at et egentligt fravalg af ordningen forudsætter en aktiv handling. Første gang, forældrene skal tage stilling til frokostordningen, skal ske senest den 31. december Fremadrettet skal forældrene tage stilling og evt. fravælge frokostordningen hvert 2. år maksimalt hvert år. Forældrene skal tage stilling til en konkret frokostordning, og det vil sige, at de skal kende indholdet af ordningen og den forventede pris. Forældrene orienteres herom via Nyhedsbrev nr fra Skole og Institution. Nyhedsbrevet udsendes til alle dagtilbud senest fredag, den 18. november Administrationen arrangerer sammen med leverandøren en prøvesmagning den 22. november 2010 med det formål, at forældrene får mulighed for at smage på den mad, den valgte menumodel indeholder samt få information om frokostordningen. Menu-modellen indeholder 2 varme retter om ugen og 3 dagen med smør-selv-mad samt lune retter. Efter prøvesmagningen er der for forældrene frist til den 13. december 2010 til evt. at fravælge frokostordningen. Der udleveres stemmesedler til forældrene via institutionerne. Forældrene er orienteret herom i Nyhedsbrev Dagtilbudsloven er formuleret således, at det som udgangspunkt er forældrebestyrelsens flertal, der er afgørende, hvis man ønsker at fravælge madordningen, men hvis der er flere enheder under den samme institution, vil det være et flertal af forældrene i den enkelte enhed, der kan fravælge frokostmåltidet. Når det er et forældreflertal, der er gældende, har forældrene én stemme pr. barn i institutionen. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 7

8 I Hørsholm er det således et flertal i forældrebestyrelserne i de selvejende daginstitutioner, og et flertal af forældrene i de kommunale institutioner, som skal beslutte, om de vil fravælge kommunens frokostordning. Beslutningen gælder alle børn i dagtilbuddet. Enkelte børn kan kun fritages, hvis de har lægedokumenteret allergi eller anden sygdom, som kræver en specialkost eller særligt tilberedt mad. Forældre, der fravælger kommunens ordning, kan etablere en forældrebetalt frokostordning. Endvidere kan eksisterende ordninger fortsætte efter den 1. august 2011 som forældrebetalte ordninger. Dette gælder f.eks. madordningerne i Ahornhuset og Hørsholm Børnegård. & Ifl. dagtilbudsloven skal forældrebetalingen for frokostordning alene fastsættes efter de direkte omkostninger, der er ved en frokostordning. Forældrebetalingen vedrører således prisen på maden incl. forarbejdning samt personaletimer brugt i dagtilbuddet til køkkenarbejde. Ekstra udgifter til eksempelvis renovation, rengøring eller el kan ikke medtages i beregningsgrundlaget. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at give et økonomisk tilskud med henblik på at nedsætte forældrenes betaling. Administrationen anbefaler, at ordningen bliver udgiftsneutral for kommunen, således at forældrene dækker de samlede udgifter dog undtaget administrationens udgifter til etablering og implementering af ordningen. Administrationen har beregnet følgende forældrebetaling for frokostordning: For børnehavebørn: 506 kr. mdl. For vuggestuebørn: 456 kr. mdl. Forældrenes betaling er beregnet på grundlag af leverandørens pris pr. barn (henholdsvis vuggestue/-børnehavebarn), tillagt 25 % moms samt et beregnet tidsforbrug ved tilberedning af maden. Leverandørens oplysninger om forventet tidsforbrug er anvendt som grundlag for det forventede omfang af personaleressourcer. Frokostordningen koster pr. dag (excl. moms) 12,50 kr. for et vuggestuebarn, og 14,50 kr. for et børnehavebarn. Der er i beregningerne forventet madlevering i gennemsnitligt 230 dage årligt, og der er afsat 3 minutter dagligt pr. barn pr. dag til tilberedningen (leverandøren forventer 2½-3 minutter). Der er i beregningsgrundlaget ikke fratrukket den tid, der i dag anvendes i daginstitutionerne til anretning og afrydning vedr. frokostmåltidet. Daginstitutionen tilføres midler til lønudgifter i det beskrevne omfang afhængigt af antallet af børn i institutionen og beregnet på en gennemsnitsløn for en pædagogmedhjælper. & Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 8

9 Kommunalbestyrelsen skal ifl. dagtilbudsloven fastlægge retningslinjer for forældrenes fravalg, herunder længden af perioden for forældrenes fravalg og frister. Kommunalbestyrelsen skal mindst hvert andet år og højest én gang om året give forældrene mulighed for at fravælge frokostordningen. Et fravalg bliver automatisk et tilvalg, hvis man ikke gentager fravalget. Et fravalg skal gennemføres senest 6 mdr. efter beslutningen. Administrationen anbefaler, at forældrene fremadrettet hvert 2. år skal tage stilling til, om de ønsker kommunes tilbud af et sundt frokostmåltid. En to-årig periode for tilvalg eller fravalg af frokostordning ses som hensigtsmæssigt, fordi de daginstitutioner, som vælger ordningen får mulighed for at bruge den over en længere periode og herved få den integreret i dagligdagen, inden den skal til afstemning igen. Det anbefales, at der holdes afstemning 6-8 mdr. før periodens udløb, for at en evt. ændring i valgresultatet kan gennemføres senest efter 6 mdr. Natur- og musikbørnehaven Koglerne kan fritages for tilbuddet, da børnene og medarbejderne det meste af tiden befinder sig i skoven med medbragte madpakker og dermed ikke er afhængige af at skulle tilbage til institutionens hjemsted (bygning) for at spise. Institutionen har tilkendegivet et ønske om fritagelse for at være omfattet af ordningen, og det kan administrationen anbefale. Κοµµυνικατιον I november 2010 udsendes Nyhedsbrev til forældre og ansatte med orientering om valg af leverandør, valg af menu, forventet omfang af egenbetaling mm. samt procedurer omkring tilvalg og fravalg af madordning gældende fra I november 2010 udsendes en pressemeddelelse med orientering om valget af leverandør, indholdet af det sunde frokostmåltid og frokostordningen mm. Ved et aftenarrangement den 22. november 2010 præsenteres forældre for den tilbudte frokostordning. Her vil også være mulighed for at få besvaret spørgsmål fra leverandøren FRU HANSENS KÆLDER, formanden for Børne- og Skoleudvalget samt fra repræsentanter fra forvaltningen. Efter forældrenes tilvalg eller fravalg af frokostordning, udsendes Nyhedsbrev med orientering om, hvad forældrene har besluttet i relation til frokostordningen. Nyhedsbreve samt takster mv og beskrivelse af frokostordningen vil ligeledes fremgå af hjemmesiden. Σαγενσ τιδλιγερε βεηανδλινγ BSU , , ; ØU , og og KB og Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 9

10 Βεσλυτνινγ Β ρνε ογ Σκολευδϖαλγετ δεν BSU indstillede administrationens anbefalinger til godkendelse. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 10

11 Β ρνε ογ Σκολευδϖαλγετ Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 09/24491 Journalnr.: P07 Sagsforløb: BSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Marianne Caglayan κονοµιστψρινγ, οκτοβερ/νοϖερµβερ 2010 π ΒΣΥ σ οµρ δερ Ρεσυµε Økonomisk sekretariat har i samarbejde med afdelingerne gennemgået økonomien på Børne- og Skoleudvalgets områder på baggrund af forbruget ultimo september Φορσλαγ Administrationen anbefaler at Børne- og Skoleudvalget tager sagen til efterretning. Σαγσφρεµστιλλινγ Økonomisk sekretariat har i samarbejde med afdelingscheferne gennemgået forbruget ultimo september samt forventningerne til forbruget den resterende del af året. Økonomisk sekretariat har efterfølgende lavet opfølgning pr. ultimo oktober 2010, for at se om forudsætningerne fortsat holder. Ved opgørelsen af forbruget pr. ultimo september forventedes det at Børne- og Skoleudvalgets områder ville slutte 2010 med et merforbrug på ca. kr. 6,0 mio. Ca. kr. 4,0 mio. på politikområde 30, primært på grund af udgiftspres/kapacitetstilpasning, og ca. kr. 2,0 på politikområde 34, på grund af særlige dyre enkeltsager. Ved opfølgning af forbruget pr. ultimo oktober forventes der stadig et totalt merforbrug på ca. 6,0 mio. Dog vil merforbruget fordele sig med kr. 3,0 mio. på politikområde 30 og et forventet merforbrug på politikområde 34 på ca. 3,0 mio. På politikområde 30 er der opnået et bedre resultat med hensyn til kapacitetsjusteringerne og på politikområde 34 har der været en stigning på udgiften til særlige dyre enkeltsager. Βεσλυτνινγ Β ρνε ογ Σκολευδϖαλγετ δεν Taget til efterretning. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 11

12 Β ρνε ογ Σκολευδϖαλγετ Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 10/26754 Journalnr.: P16 Sagsforløb: BSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Ebbe Ro Madsen Υδϖικλινγ αφ ϖιφτεν αφ λοκαλε τιλβυδ τιλ β ρν ογ υνγε µεδ βεηοϖ φορ σπεχιαλυνδερϖισνινγ Ρεσυµε Administrationen ønsker en drøftelse af udvikling af viften af lokale tilbud til børn og unge med behov for specialundervisning i den overvejende del af undervisningen.(udover 12 timer ugentligt.) Φορσλαγ Administrationen foreslår, at Børne- og skoleudvalget godkender at der etableres et lokalt tilbud for 3 konkrete unge (trin 1) snarest samt at øvrige forslag drøftes ( trin 2 og trin 3) Σαγσφρεµστιλλινγ Der har i det seneste år været et voldsomt pres på ansøgninger om specialundervisning herunder ikke mindst ansøgninger om undervisning på specialskoler i og udenfor netværk 1. Der blev i perioden september 2009 til april 2010 gennemført en undersøgelse i Netværk 1 (samarbejdet mellem Hørsholm, Fredensborg og Helsingør kommuner) om den vidtgående specialundervisning. Analysen peger endvidere på, at elever med autisme/asperger og ADHD i videst muligt omfang bør rummes i almenmiljøet, under den forudsætning, at de tre kommuner fremadrettet prioriterer det ledelsesmæssige styringsværktøj i visitationen samt reelt styrker almenområdet. Στατυσ Hørsholm kommune har nuværende følgende vifte af lokale tilbud til børn og unge med behov for specialundervisning: Enkeltintegration i folkeskolerne. Barnet følger den almene undervisning og tilbydes støtte til undervisningen ved at tilknytte ekstra ressourcer ved en lærer eller pædagog alt efter barnets problemstilling. Specialklasse på Usserød skole målgruppen er primært børn, der er mindre begavede. Den interne undervisning i Familiehuset. Det interne undervisningstilbud retter sig mod børn i alderen 6-12 år, der af adfærdsmæssige årsager herunder, et Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 12

13 uhensigtsmæssigt samspil med lærere og kammerater i skole og fritidstilbud, ikke kan rummes i det almindelige skole- og fritidstilbud. Ekstern indsats på folkeskolerne med familiebehandling tilknyttet. Denne indsats udgår fra Familiehuset. En indsats i 6-18 måneder, der effektmåles efter 6 måneder. Indsatsen koordineres med skolens kompetencecenter. A- huset et tilbud til normalt begavede børn med ADHD. Møllevejens skole et tilbud til unge i Fredensborg og Hørsholm Kommuner. Målgruppen er elever der er skoletrætte af forskellige og ofte komplekse grunde. Elever som skønnes at have brug for et andet undervisningstilbud end det, folkeskolen tilbyder. Hjemmeundervisning Specialskoletilbud i andre kommuner Υδϖικλινγστενδενσερ Der har i det seneste år været et voldsomt pres på ansøgninger om specialundervisning herunder ikke mindst ansøgninger om undervisning på specialskoler i og udenfor netværk 1. Der blev i perioden september 2009 til april 2010 gennemført en undersøgelse i Netværk 1 (samarbejdet mellem Hørsholm, Fredensborg og Helsingør kommuner) om den vidtgående specialundervisning. Fra rapporten skal bl.a. nævnes: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & Analysen peger endvidere på, at elever med autisme/asperger og ADHD i videst muligt omfang bør rummes i almenmiljøet, under den forudsætning, at de tre kommuner fremadrettet prioriterer det ledelsesmæssige styringsværktøj i visitationen samt reelt styrker almenområdet. Hørsholm Kommune har i dag 61 børn og unge, der modtager specialundervisning udenfor kommunen på forskellige former for specialskoler. Der er intet der tyder på at dette tal falder i årene fremover, snarere må der forventes en stigning i antallet. Såfremt denne udvikling skal bremses og ændres til mindre indgribende og omkostningstunge tilbud, er der behov for at etablere et mere fintmasket net af fyldestgørende lokale skoletilbud til elever, som ikke profiterer af de eksisterende tilbud. Der er foreløbig identificeret fire områder, hvor der er behov for udvikling. 1. Behov for etablering af et tilbud til skrøbelige børn med forskellige udviklingsforstyrrelser. 2. Specialklassernes kapacitet og målgrupper. 3. Udvikling af bedre tilbud til børn med dysleksi (ordblindhed) 4. Fortsat udvikling af tilbud til børn med ADHD Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 13

14 Τριν 1 På kort sigt er der behov for at etablere et tilbud snarest muligt til 3 konkrete unge, som af forskellige grunde ikke har profiteret af de nuværende tilbud. Det drejer sig om en ung, som ikke ønsker at fortsætte på specialskole, og hvor den unge, moderen og skolen samstemmende vurderer, at det ikke er meningsfyldt at fastholde pladsen, en ung som er tilknyttet Møllevejens skole men ikke magter at modtage undervisning der af psykiske årsager, og endelig en ung der nuværende midlertidigt er tilknyttet Familiehusets skoletilbud. Der har været en drøftelse med forældrene til de 3 unge, alle forældre er interesseret i en lokal løsning. Τριν 2 Administrationen vil foreslå, at der arbejdes på at etablere en gruppeordning, som kan rumme op til 8 skrøbelige børn og unge med forskellige udviklingsforstyrrelser. Det er barnets funktionsniveau og personlighed, der afgør placeringen, ikke en eventuel diagnose. Børnene visiteres til gruppeordningen via visitationsudvalg 2. (Et udvalg der visiterer til alle særlige skoletilbud, fritidsforanstaltninger samt kørsel i tilknytning hertil) Det er tanken, at man i gruppetilbuddet skal imødekomme børnenes behov med forskellige pædagogiske tilgange. Gruppeordningen tænkes knyttet til en af folkeskolerne og igangsættes til skoleåret Børnene vil som udgangspunkt skulle indgå i gruppeordningen over en længere periode. Gruppeordningen kunne som en mulighed placeres i H huset ved Usserød skole. Der er nuværende to funktioner i H-Huset. Tosprogsundervisning og SSP konsulenten. Der vil være behov for at disse funktioner blev flyttet. H-Huset har tidligere været foreslået til et lokalt fritidstilbud til elever på de eksterne specialskoler. Det er uklart, om dette projekt vil kunne gennemføres, men i alle tilfælde er det ene et skoletilbud og det andet finder sted om eftermiddagen. Det foreslås, at der nedsættes en arbejdsgruppe med 2 repræsentanter fra det etablerede visitationsudvalg 2, heraf er den ene leder af psykologgruppen, en ledelsesrepræsentant fra skolerne samt 1 psykolog. Τριν 3 Visitationsudvalg 2 vil snarest tage initiativ til at der udarbejdes kommissorier til tre arbejdsgrupper, som vil blive sammensat af fagpersoner fra henholdsvis SKIN og BOU. Arbejdsgrupperne skal fremkomme med anbefalinger til Visitation 2 om specialklassernes kapacitet og målgrupper, udvikling af bedre tilbud til børn med dysleksi (ordblindhed) og udvikling af tilbud til børn med ADHD. κονοµι/περσοναλε κονοµι τιλ τριν 1 Der er en mulighed for at finansiere trin 1 umiddelbart. Der hjemtages en elev fra specialskole (efter eget ønske). Omkostningen ved det tidligere tilbud udgør kr. årligt samt anslået kr. i kørselsudgift. I første omgang vil denne ændring gøre det muligt at starte tilbuddet op med 1 lærer samt ½ pædagogstilling. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 14

15 κονοµι τιλ τριν 2 Det foreslås, at der udarbejdes en beregningsmodel for gruppetilbud. κονοµι τιλ τριν 3 Det foreslås, at Visitationsudvalg 2 udarbejder forslag til prioritering og finansiering af de tre udviklingsområder. Κοµµυνικατιον Forslag 2 og 3 skal drøftes med skoleledelserne, såfremt det besluttes at arbejde videre med administrationens forslag. Σαγενσ τιδλιγερε βεηανδλινγ Sagen har ikke været behandlet tidligere. Νοτερ τιλ βιλαγ Βεσλυτνινγ Β ρνε ογ Σκολευδϖαλγετ δεν Godkendt. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 15

16 Β ρνε ογ Σκολευδϖαλγετ Punkt: 6 Acadre sagsnr.: 10/923 Journalnr.: Ø09 Sagsforløb: BSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Hanne Deichmann Οριεντερινγ οµ δετ δισπονερεδε φορβρυγ π πολιτικοµρ δε 34 Ρεσυµε Administrationen fremlægger en orientering om budget, regnskab og disponerede regnskab for politikområde 34. Φορσλαγ Administrationen foreslår at orienteringen tages til efterretning Σαγσφρεµστιλλινγ Administrationen foreslår at orienteringen tages til efterretning Βιλαγ - Bilag 1 disponeret forbrug politikområde 34 nov.pdf - Bilag 2 disponerede forbrug antal fam nov.pdf Βεσλυτνινγ Β ρνε ογ Σκολευδϖαλγετ δεν Taget til efterretning. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 16

17 Β ρνε ογ Σκολευδϖαλγετ Punkt: 7 Acadre sagsnr.: 10/27096 Journalnr.: P00 Sagsforløb: BSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Mia Michaelsen Κϖαλιτετσκοντρακτερ ανδεν δρ φτελσε: γοδκενδελσε αφ µ λ Ρεσυµε Børne- og skoleudvalget har på sit møde i september drøftet indholdet af udvalgets bidrag til Hørsholm Kommunes kvalitetskontrakter. Udvalget valgte 2 temaer, som administrationen skulle arbejde videre med. Administrationen fremlægger nu en række forslag til mål, hvoraf Børne- og skoleudvalget skal vælge i alt tre mål valgfrit fordelt på de 2 temaer. Φορσλαγ Administrationen foreslår, at Børne- og skoleudvalget: Drøfter de foreslåede mål, herunder også det ambitionsniveau målformuleringen er udtryk for Vælger op til tre af de foreslåede mål Σαγσφρεµστιλλινγ Kvalitetskontrakter er et nyt element i styrelsesloven, der forpligter kommunerne til at offentliggøre mål for kvalitetsudviklingsindsatsen på alle borgerrettede serviceområder. Hørsholms tilgang til målformuleringen har været, at hvert fagudvalg og Økonomiudvalget skal formulere op til tre mål. Derfor har Børne- og skoleudvalget i september prioriteret op til tre temaer for målene. Børne- og skoleudvalget prioriterede følgende temaer: 1. Pædagogisk kontinuitet 2. Inklusion Administrationen har på den baggrund arbejdet videre med den konkrete målformulering. Målformuleringen er sket ud fra følgende hensyn: Målene skal kunne rummes inden for den kendte budgetmæssige ramme Målene skal så vidt muligt baseres på eksisterende målinger. Målene skal være udviklingsmål. Det betyder, at der skal være reel mulighed for at skabe en udvikling, eller at et højt niveau skal fastholdes med et reduceret budget. Målene skal konkretisere de bredere temaer. Derfor er der i de fleste tilfælde minimum to mål per tema, som udvalget kan vælge imellem. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 17

18 De mål udvalget vælger skal være udtryk for indsatsområder, der har særlig politisk prioritet. Fastlæggelsen af mål i regi af kvalitetskontrakten udelukker ikke, at udvalget sideløbende kan arbejde med andre mål, ligesom det heller ikke betyder, at administrationen ikke følger op på øvrige områder og initiativer. Efter udvalget og senere Kommunalbestyrelsen har vedtaget målene, vil de blive gjort offentligt tilgængelige på med det indhold, der kan ses i bilag 1. Når borgeren først klikker på målet, ses felterne Navn og Mål. Når der klikkes anden gang vises resten af felterne, hvis de er udfyldt. Teksten om Status for målopfyldelse og Opfølgning på målopfyldelse er i udgangspunkt en standard tekst, som foreslås anvendt på alle mål og udvalg. Målene vil endvidere indgå i Hørsholm Kommunes nye styringskoncept som en del af Mål- og rammeaftalerne. I tabellen nedenfor er indsat en oversigt over forslag til målene. I bilag 1, er hvert mål beskrevet i detaljer. Υδϖαλ γετσ ϖαλγ αφ τεµα Νρ. ι βιλαγ 1 Ναϖν (οφφεντλιγγ ρεσ) Øget pædagogisk kontinuitet Ηϖορ ρεσσουρχεκρ ϖενδε Μ λ (οφφεντλιγγ ρεσ) ερ µ λινγεν? Hørsholm Kommune ønsker at udvikle en central model for overgangen mellem daginstitution og skole/sfo. Målet er nået, når modellen er implementeret, og succeskriterierne for projektet er opfyldt i Lav Overgange Inklusion Samarbejde om overgangen til børnehave Tilfredshed med undervisningsdifferentiering Undervisningsdifferentiering, metode udvikling, specialundervisning Målet er nået, når børnehaverne og de integrerede institutioner giver tilbagemelding på 95 pct. af de modtagne børn i [forkortet, se fuld tekst i bilaget] I 2011 oplever 80 pct. af forældre med børn i Hørsholms folkeskoler, at den daglige undervisning i høj grad er tilpasset deres barns behov og forudsætninger. I 2012 oplever 85 pct. af eleverne i Hørsholms folkeskoler, at der stilles passende krav til dem i skolen. [forkortet, se fuld tekst i bilaget] Overordnet er det målet at færre børn segregeres til særlige undervisningstilbud. Den nuværende udskillelsesprocent på 3,6% skal nedbringes til 3 % i Det svarer til at 15 børn færre segregeres. [forkortet, se fuld tekst i bilaget] Mellem Høj, men foretages allerede 4 Bedre tværfaglig indsats sikrer inklusion Målet er nået i 2013, når 80 pct. af alle bekymringsbørn, som kræver en tværfaglig indsats, har en logbog, som aktivt bruges af alle involverede fagpersoner. [forkortet, se fuld tekst i bilaget] Mellem Βιλαγ - Forslag til kvalitetskontraktmål Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 18

19 Βεσλυτνινγ Β ρνε ογ Σκολευδϖαλγετ δεν BSU godkendte indstillingen og valgte de foreslåede mål 2, 3b og 4 til at indgå i kvalitetskontrakten for Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 19

20 Βιλαγσοϖερσιγτ Πκτ. νρ. Τιλγανγ Τιτελ Ρεφνρ. 2 Åben Oversigt Åben Udtalelser i skema Åben Udtalelser fra skolebestyrelserne Åben Kvalitetsrapport Vallerødskolen Åben Kvalitetsrapport Rungsted Skole Åben Kvalitetsrapport Usserød Skole Åben Kvalitetsrapport Hørsholm Skole Åben Bilagsmateriale til Kvalitetsrapporten Hørsholm skolevæsen Åben Kvalitetsrapport Hørsholm skolevæsen Åben Bilag 1 disponeret forbrug politikområde 34 nov.pdf Åben Bilag 2 disponerede forbrug antal fam nov.pdf Åben Forslag til kvalitetskontraktmål Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 20

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget. Onsdag 29.09.2010 kl. 15:00

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget. Onsdag 29.09.2010 kl. 15:00 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde Fuglsanghus, Gl. Hovedgade 2 Onsdag 29.09.2010 kl. 15:00 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 2 Økonomisk orientering Sport-, Fritid,-

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune Center for Dagtilbud Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune 12. september 2014 Indhold a. Lov om frokostordninger i daginstitutioner... 2 b. Frokostordningen i Slagelse Kommune... 2 c.

Læs mere

FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6

FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 Frokostmåltid i daginstitutioner 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 RETNINGSLINIER

Læs mere

Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune.

Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune. Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune. Med beslutningen om at indføre et sundt frokostmåltid i daginstitutionerne kan kommunalbestyrelsen

Læs mere

Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra

Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra AFGIV STEMME SENEST onsdag den 12. juni klokken 17.00 Bestyrelsen for Vibereden har på bestyrelsesmødet den 30. maj besluttet at

Læs mere

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune Ministeren for Børn og Undervisning Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Den 17. september 2012 Aarhus Kommune Ansøgning om dispensation vedrørende delvis fravalg

Læs mere

FROKOST I DAGTILBUD INFORMATION TIL FORÆLDRE DAGTILBUD OG LÆRING

FROKOST I DAGTILBUD INFORMATION TIL FORÆLDRE DAGTILBUD OG LÆRING FROKOST I DAGTILBUD INFORMATION TIL FORÆLDRE DAGTILBUD OG LÆRING Frokostmåltid i daginstitutioner 2015-17 Alle børn i daginstitutioner skal have tilbud om en kommunalt arrangeret frokostordning, som alternativ

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde

Kommunalbestyrelsen. Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Spørgetid før kommunalbestyrelsesmødet 3 Meddelelser 5 Endelig

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet.

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet. NOTAT Fakta om køkkenombygninger og frokostordninger Siden Folketingets første beslutning i november 2008 om, at alle børn skulle have et sundt frokostmåltid, har udviklingen omkring børnemaden ikke stået

Læs mere

Frokost i dagtilbud. Notat til Børne- og uddannelsesudvalgets. Sags-id: 16.06.10-P21-1-09

Frokost i dagtilbud. Notat til Børne- og uddannelsesudvalgets. Sags-id: 16.06.10-P21-1-09 Frokost i dagtilbud 2014 Notat til Børne- og uddannelsesudvalgets møde den 20. august 2014 Sags-id: 16.06.10-P21-1-09 Baggrund Med loven om frokostordning i dagtilbud i 2009, var det et ønske fra Folketingets

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud.

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Grundlag. Grundlaget for visitationsproceduren er: Bekendtgørelse nr. 693 af 20/06/2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Fremsat den {FREMSAT} af socialminister Benedikte Kiær Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Fleksibel frokostordning

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011 Fælles fokus på pædagogisk udvikling Børne- og Kulturforvaltningen September 2009 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen supplerer den almindelige folkeskoledrift. Bevillingen har til formål at understøtte og udvikle undervisningen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Indenrigs- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom. Dato: 16. marts 2010 /LIAD dok. 29232-10

Indenrigs- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom. Dato: 16. marts 2010 /LIAD dok. 29232-10 Indenrigs- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom Dato: 16. marts 2010 /LIAD dok. 29232-10 Høringssvar til forslag til ændring af dagtilbudsloven vedr. fleksible frokostordninger i daginstitutioner

Læs mere

Sundt frokostmåltid til børn

Sundt frokostmåltid til børn Varde Kommunes information til forældrebestyrelser Sundt frokostmåltid til børn I kommunale, selvejende og private dagtilbud i Varde Kommune Gældende fra 1. januar 2013 til december 2014 Fravalgsdato:

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 22.01.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Center for Skoler og Dagtilbud Børn, Kultur og Sundhed Fredensborg Kommune Facts om skolebestyrelsen og skolebestyrelsesvalget Skolebestyrelsesvalg Ved alle

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige Udvalg Socialudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud til børn

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Bilag 4. Noter fra interview med Vordingborg kommune

Bilag 4. Noter fra interview med Vordingborg kommune Bilag 4. Noter fra interview med Vordingborg kommune Projekt om mad i Daginstitutioner m. UCR VIFFOS besøg i 5 kommuner: Lejre, Ringsted, Roskilde, Vordingborg og Kalundborg. Kommune Interviewpersoners

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011. Vejledende materiale

Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011. Vejledende materiale Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011 Vejledende materiale 1 Introduktion Materialet beskriver rammerne for frokost- og madordninger i dagtilbuddene i Århus Kommune efter 1. januar

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Mad- & Måltidspolitik

Mad- & Måltidspolitik Mad- & Måltidspolitik For 0-18 års området i Hørsholm Kommune Forord Hørsholm Kommune ønsker at give børn og unge de bedst mulige vilkår for en aktiv, spændende og lærerig hverdag. Skal børnene få nok

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune

Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune Projekt om mad i Daginstitutioner m. UCR VIFFOS besøg i 5 kommuner: Lejre, Ringsted, Roskilde, Vordingborg og Kalundborg. Kommune Interviewpersoners navn(e)

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Mandag 27.09.2010 kl. 17:30 Borgerservice

Mandag 27.09.2010 kl. 17:30 Borgerservice Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 27.09.2010 kl. 17:30 Borgerservice Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Spørgetid før kommunalbestyrelsesmødet 2 Meddelelser 4 Børn-

Læs mere

Vejledning om afholdelse af lukkedage

Vejledning om afholdelse af lukkedage Vejledning om afholdelse af lukkedage Børne- og Ungdomsudvalget vedtog den 17. december 2008 politikken for lukkedage i dagtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget vedtog den 12. januar 2011 en revision af politikken,

Læs mere

Det obligatoriske frokostmåltid

Det obligatoriske frokostmåltid Det obligatoriske frokostmåltid Information til forældre med børn i Frederikssund Kommunes daginstitutioner Afdelingen for Dagtilbud INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...3 HVAD ER RAMMERNE?...3 HVAD ER EN

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Tirsdag 18.12.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Evaluering af ungerådet 3 Høring om forebyggelsespakker

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet Side

Følgende sager behandles på mødet Side Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Møde den 30. august Mandag 30.08.2010 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2010: Budgetrevision 3 på Social- og Seniorudvalgets

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. juni 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:30-17:00 Jens Arne Hedegaard, Formand (V) Jette Ramskov (A) Martin Rishøj Jensen (V)

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Alt efter hvilket billede besvarelserne tegner, skal undersøgelsen danne afsæt for et indslag i Go' morgen Danmark i løbet af de kommende uger.

Alt efter hvilket billede besvarelserne tegner, skal undersøgelsen danne afsæt for et indslag i Go' morgen Danmark i løbet af de kommende uger. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Nordisk Film TV Mosedalvej 14 2500 Valby Att: Mette Kathrine Larsen 24-04-2015 Sagsnr. 2015-0092984 Dokumentnr. 2015-0092984-9 Besvarelse af anmodning

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra åbent møde 15. december 2008 Mandag 15.12.2008 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser - åbent møde 2 Godkendelse af ændringer i Nordforbrændings

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 1. Ændringsforslag Socialistisk Folkepartis

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Kvalitetsrapport for Ans Skole, skoleåret 2008/09 : Ans Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Dette er Ans Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser NOTAT ISC - Administrationsteamet 30-01-2014 Regler for valg til skolebestyrelser 1. Valgbestyrelse - ansvar for gennemførelse af skolebestyrelsesvalg Det er den siddende skolebestyrelse, som har ansvar

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 13. december 2012 Område Ydelsens lovgrundlag Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en afdeling i velfærdsforvaltningen organiseret under skole-

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Dagtilbudsrapporten 2015 Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Forår 2015 Formål Dagtilbudsrapporten henvender sig til dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse. Den kan fungere som et dialog-

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 23.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 23.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 23.01.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Mandag 30.08.2010 kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde

Kommunalbestyrelsen. Mandag 30.08.2010 kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 30.08.2010 kl. 17:30 Borgerservice Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 3 Anders Borgen anmoder om at udtræde af Hørsholm

Læs mere

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23. maj 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. juni 2013

Læs mere

Mad- og måltidspolitik

Mad- og måltidspolitik Mad- og måltidspolitik Overordnede retningslinier for Mad- og måltidspolitik i Viborg Kommunes dagtilbud Dagtilbudsafdelingen Forord Det er Byrådets mål, at det, børn tilbydes i Viborg Kommunes dagtilbud,

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O),

Læs mere

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Nr. 8 : Ny organisering på skolerne Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/2766 Byrådet Notat om høringssvar Alle høringssvar vedr. skolestruktur og specialundervisning.pdf

Læs mere

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet Velfærd, Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Pædagogisk tilsyn 1. Loven og tilsynet Ifølge Dagtilbudsloven 1

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 16. september 2013 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Mødelokale D Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Troldblomst 2013. Leder: Dorte Dam Jensen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Troldblomst 2013. Leder: Dorte Dam Jensen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehaven Troldblomst 213 Leder: Dorte Dam Jensen Talfakta Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i specialgruppe

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Dagsorden til ordinært møde 29-02-2012 Onsdag 29.02.2012 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 DBU og HUI søger om tilskud til afholdelse

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 25-08-2009 15:00 Tirsdag 25.08.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om det disponerede forbrug

Læs mere

Fællesledelse mellem skole og daginstitution

Fællesledelse mellem skole og daginstitution Styrelsesvedtægt Fællesledelse mellem skole og daginstitution Dagtilbudsafdelingen januar 2011 Klakring Stationsvej 5, Klakring 7130 Juelsminde T: 79755000 Forældrebestyrelser i institutioner med fælles

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Modeller for mad i daginstitutioner - Afrapportering af interviews i 5 kommuner En del af projekt Rekruttering og kompetenceudvikling af medarbejdere

Modeller for mad i daginstitutioner - Afrapportering af interviews i 5 kommuner En del af projekt Rekruttering og kompetenceudvikling af medarbejdere Modeller for mad i daginstitutioner - Afrapportering af interviews i 5 kommuner En del af projekt Rekruttering og kompetenceudvikling af medarbejdere til mad i daginstitutioner i Region Sjælland 1 Modeller

Læs mere

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter Mål- og indholdsbeskrivelse for Brøndbyvester SFO 1 Mål- og indholdsbeskrivelse hvorfor og hvordan? Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe en sammenhæng mellem de politiske beslutninger; først og fremmest

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

at der igen (2016) skal bespares penge i den samlede kommunale økonomi alt: 22,3 mill. Kroner, som et besparelsesforslag.

at der igen (2016) skal bespares penge i den samlede kommunale økonomi alt: 22,3 mill. Kroner, som et besparelsesforslag. Kære alle. Som I ved, er det første signal om, hvor bevæger skolevæsenets sig hen over de kommende år, ved forvaltningen Skole- Dagtilbud, på Børne og Skoleudvalgets møde den 14.04.2015. Hvad ved vi: at

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

AFRAPPORTERING. Ovinehøj. Lovpligtigt tilsyn den 1. oktober 2012 kl. 9.30-13.15. Deltagere i tilsynssamtalen:

AFRAPPORTERING. Ovinehøj. Lovpligtigt tilsyn den 1. oktober 2012 kl. 9.30-13.15. Deltagere i tilsynssamtalen: Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 AFRAPPORTERING Ovinehøj www.svendborg.dk Lovpligtigt tilsyn den 1. oktober 2012 kl. 9.30-13.15 10. oktober 2012 12/13666 Skole

Læs mere

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Myndighedsafdelingen Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Maj 2012 1 1. Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem lovgivningen,

Læs mere

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området.

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området. Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETØNSKE 1. september 2011 Budgetønske: Stærk skoleledelse Baggrund BUF står over for et generationsskifte både på almen- og specialområdet skoleledernes gennemsnitlige

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 19. januar 2009 - kl. 15:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 19. januar 2009 - kl. 15:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol 19. januar 2009 - kl. 15:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 1 2. Orientering om udbudsform for kommunale byggerier

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015,

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere