Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag kl. 15:00 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde 30. nov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 30.11.2010 kl. 15:00 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde 30. nov"

Transkript

1 Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 30. nov Tirsdag kl. 15:00 Mødelokale D1 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 2 Kvalitetsrapporter på skoleområdet Frokostordning i Hørsholms dagtilbud 6 Økonomistyring, oktober/novermber 2010 på BSU s områder 11 Udvikling af viften af lokale tilbud til børn og unge med behov for specialundervisning 12 Orientering om det disponerede forbrug på politikområde Kvalitetskontrakter - anden drøftelse: godkendelse af mål 17 Bilagsoversigt 20 Φραϖ ρενδε Βεµ ρκνινγερ τιλ δαγσορδεν

2 Β ρνε ογ Σκολευδϖαλγετ Punkt: 1 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: BSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Marianne Godtfredsen Μεδδελελσερ Βεσλυτνινγ Β ρνε ογ Σκολευδϖαλγετ δεν Formandskabet for BSU suppleret med administrationen inviterer til møder med de enkelte selvejende institutioner om status på overgangen til områdeledelse, privat inst. m.v. BSU ønsker mere viden om konsekvenserne af de besluttede besparelser på dagtilbudsområdet. Dagsordenspunkt udarbejdes suppleret med besøg hos de enkelte institutioner. Der arrangeres besøg hos firmaet Specialisterne i forbindelse med et kommende BSU-møde. Af hensyn til overholdelse af pladsgarantien er ventelisten for vuggestuebørn lukket for andre kommuners børn. Forventet indvielse af Solhuset bliver d. 9. februar Dagtilbudspolitikken udsendes nu i høring I forbindelse med den årlige visitation af børn og unge til specialskolerne har administrationen beregnet et økonomisk estimat for den vidtgående specialundervisning for 2011, som viser et merforbrug på 1,5 mio. kr. Orientering om tabt klagesag ved Klagenævnet for Specialundervisning Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 2

3 Β ρνε ογ Σκολευδϖαλγετ Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 10/27030 Journalnr.: P00 Sagsforløb: BSU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Mia Michaelsen Κϖαλιτετσραππορτερ π σκολεοµρ δετ Ρεσυµε Ifølge Folkeskolelovens 40 a skal Kommunalbestyrelsen årligt udarbejde en kvalitetsrapport, der indeholder en sammenfattende vurdering af det faglige niveau på den enkelte skole og for det samlede skolevæsen samt Kommunalbestyrelsens opfølgning på den seneste kvalitetsrapport. I Hørsholm Kommune er det fast praksis, at der udarbejdes en kvalitetsrapport på hver skole, der ligger til grund for kvalitetsrapporten for Hørsholms skolevæsen. Φορσλαγ Det anbefales, at Kommunalbestyrelsen tager forslaget til Kvalitetsrapport for Hørsholms kommunale skolevæsen samt den enkelte skoles kvalitetsrapport til efterretning. Σαγσφρεµστιλλινγ Kvalitetsrapport for Hørsholms skolevæsen: Ifølge Folkeskolelovens 40 a samt Bekendtgørelse af 3. marts 2007 vedrørende kommunernes anvendelse af kvalitetsrapporter og handleplaner, skal landets kommunalbestyrelser udarbejde en årlig kvalitetsrapport. Kvalitetsrapporten er et værktøj, som skal sikre systematisk dokumentation og samarbejde mellem lokale politikere, forvaltning og skoler om evaluering og udvikling af kvaliteten i folkeskolen. Kvalitetsrapporten beskriver det netop afsluttede skoleår og skal senest behandles på et møde i Kommunalbestyrelsen den 31. december hvert år. Kvalitetsrapporten indeholder en sammenfattende vurdering af det faglige niveau på: den enkelte skole for det samlede skolevæsen i kommunen Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 3

4 Vurderingen baseres på oplysninger om: rammebetingelser (antal skoler, elever, timer m.v.) pædagogiske processer (evaluering, skole-hjem-samarbejde m.v.) resultater (karakterer, testresultater, overgangsfrekvenser m.v.) Endelig beskriver kvalitetsrapporten den opfølgning, kommunalbestyrelsen har foretaget på baggrund af den seneste kvalitetsrapport. Kommunalbestyrelsen skal forinden sin drøftelse af kvalitetsrapporten indhente en udtalelse om rapporten fra kommunens fire skolebestyrelser. Der indhentes udtalelser fra skolebestyrelserne samtidig med at kvalitetsrapporten er til drøftelse i Børne- og Skoleudvalget. Udtalelserne fremlægges på Børne- og Skoleudvalgsmødet i november. Skolernes kvalitetsrapport Skolerne udarbejder hvert år egen kvalitetsrapport, hvor skoleledelsen vurderer det faglige niveau på egen skole på baggrund af rammebetingelser, pædagogiske processer og resultater. Rapporten er til høring i skolebestyrelsen. Skolernes rapporter er grundlag for kvalitetsrapporten for Hørsholms skolevæsen. Skolebestyrelsernes udtalelser vedr. Hørsholm skolevæsens kvalitetsrapport Skolebestyrelserne har udtalt sig om både form og indhold. Nedenstående er en sammenfattende konklusion på de fire skolebestyrelsers udtalelser. Form: Der er generel tilfredshed med kvalitetsrapportens form, som er enkel og overskuelig. Muligheden for at sammenligne skolerne imellem bringes i spil i bestyrelsernes refleksioner over egen skole. Bestyrelserne finder, at kvalitetsrapporten er et fint redskab til løbende kvalitetsudvikling af skolerne. Indhold: Skolebestyrelserne ser kvalitetsrapporten som et udtryk for et velfungerende skolevæsen i Hørsholm Kommune og er generelt tilfredse med egen skole. Det nævnes yderligere, at kvalitetsrapporten giver anledning til at arbejde med særlige indsatsområder på skolerne. Udtalelserne giver ikke anledning til ændringer i kvalitetsrapporten. Κοµµυνικατιον Kvalitetsrapporten for Hørsholm skolevæsen offentliggøres på kommunens hjemmeside sammen med skolebestyrelsernes udtalelser. Skolernes egne kvalitetsrapporter offentliggøres på den enkelte skoles hjemmeside. Σαγενσ τιδλιγερε βεηανδλινγ Sagen er tidligere behandlet Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 4

5 Βιλαγ - Oversigt - Udtalelser i skema - Udtalelser fra skolebestyrelserne - Kvalitetsrapport Vallerødskolen Kvalitetsrapport Rungsted Skole Kvalitetsrapport Usserød Skole Kvalitetsrapport Hørsholm Skole Bilagsmateriale til Kvalitetsrapporten Hørsholm skolevæsen Kvalitetsrapport Hørsholm skolevæsen Βεσλυτνινγ Β ρνε ογ Σκολευδϖαλγετ δεν Punktet taget til efterretning. BSU er opmærksom på energiudgifternes øgede andel af de samlede udgifter. Der gives en tilbagemelding til skolerne. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 5

6 Β ρνε ογ Σκολευδϖαλγετ Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 10/28137 Journalnr.: P35 Sagsforløb: BSU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Mia Michaelsen Φροκοστορδνινγ ι Η ρσηολµσ δαγτιλβυδ Ρεσυµε Hørsholm Kommune skal ifl. dagtilbudsloven senest den 1. august 2011 tilbyde alle børn i dagtilbud et sundt frokostmåltid. Forældrene skal derfor inden den 31. december 2010 have mulighed for at fravælge kommunens frokostordning. Forældrenes beslutning skal ske på oplyst grundlag, det vil sige, de skal inden valget vide, hvad frokostordningen indeholder og forventes at koste. Det sker via Nyhedsbrev samt et prøvesmagningsarrangement. Ifl. dagtilbudsloven skal kommunalbestyrelsen fastlægge retningslinjer for forældrenes eventuelle fravalg af frokostordningen og ligeledes fastsætte den periode, som forældrenes fravalg er gældende for. Φορσλαγ Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget tager til efterretning, at firmaet FRU HANSENS KÆLDER er valgt som leverandør af kommunens frokostordning til dagtilbuddene. Administrationen anbefaler, at natur- og musikbørnehaven Koglerne fritages for at være omfattet af frokostordningen. Administrationen anbefaler, at frokostordningen etableres med virkning fra Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget godkender størrelsen af den beregnede udgift for deltagelse i frokostordningen for henholdsvis vuggestue- og børnehavebørn, og at den er udgiftsneutral for kommunen. Administrationen anbefaler, at forældrene hvert 2. år skal tage stilling til, hvorvidt de ønsker, at institutionen omfattes af kommunens frokostordning. Den første gang, hvor forældrene tager stilling - december anbefales beslutningen kun at gælde for 1 år, dvs. frem til " Σαγσφρεµστιλλινγ Ifl. dagtilbudsloven skal alle børn i kommunale, selvejende og private institutioner tilbydes et sundt frokostmåltid senest den 1. august Dagplejen er undtaget, da måltidet er en del af tilbuddet. Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet, at forældre med børn i kommunens daginstitutioner skal tilbydes en sund frokostordning, produceret og leveret af en ekstern leverandør. Ordningen omfatter alene frokostmåltidet - og ikke eksempelvis Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 6

7 mellemmåltider. I den forbindelse har frokostordningen til vuggestue- og børnehavebørn været i udbud, og firmaet FRU HANSENS KÆLDER er af administrationen blevet valgt som leverandør. Udbudsmaterialet stillede en række krav til frokostordningen. Først og fremmest skal den overordnet leve op til de til enhver tid gældende officielle danske anbefalinger af sund mad og Hørsholms Kommunes Mad- og Måltidspolitik. Derudover er der lagt vægt på: Økonomi det vil sige prisen på råvarer og forarbejdning Kvalitet herunder madens procentvise andel af økologiske råvarer med minimumskravet 50% samt krav til variation og indholdet af den tilbudte mad over 4 uger mm. Service for daginstitutionerne herunder leverancetidspunkt, som passer til daginstitutionernes hverdag og hensyn til børn med lægeordineret behov for specialtilberedt mad mm. FRU HANSENS KÆLDER opfyldte bedst udbudskriterierne og kunne tilbyde den billigste frokostordning, hvor over 70% af menuen består af økologiske produkter i en meget varieret menu. Ifl. dagtilbudsloven skal forældrene tage stilling til, hvorvidt de ønsker, at deres børn får et sundt frokostmåltid i dagtilbuddet. Lovgivningen beskriver forældrenes mulighed for at fravælge ordningen, hvilket betyder, at et egentligt fravalg af ordningen forudsætter en aktiv handling. Første gang, forældrene skal tage stilling til frokostordningen, skal ske senest den 31. december Fremadrettet skal forældrene tage stilling og evt. fravælge frokostordningen hvert 2. år maksimalt hvert år. Forældrene skal tage stilling til en konkret frokostordning, og det vil sige, at de skal kende indholdet af ordningen og den forventede pris. Forældrene orienteres herom via Nyhedsbrev nr fra Skole og Institution. Nyhedsbrevet udsendes til alle dagtilbud senest fredag, den 18. november Administrationen arrangerer sammen med leverandøren en prøvesmagning den 22. november 2010 med det formål, at forældrene får mulighed for at smage på den mad, den valgte menumodel indeholder samt få information om frokostordningen. Menu-modellen indeholder 2 varme retter om ugen og 3 dagen med smør-selv-mad samt lune retter. Efter prøvesmagningen er der for forældrene frist til den 13. december 2010 til evt. at fravælge frokostordningen. Der udleveres stemmesedler til forældrene via institutionerne. Forældrene er orienteret herom i Nyhedsbrev Dagtilbudsloven er formuleret således, at det som udgangspunkt er forældrebestyrelsens flertal, der er afgørende, hvis man ønsker at fravælge madordningen, men hvis der er flere enheder under den samme institution, vil det være et flertal af forældrene i den enkelte enhed, der kan fravælge frokostmåltidet. Når det er et forældreflertal, der er gældende, har forældrene én stemme pr. barn i institutionen. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 7

8 I Hørsholm er det således et flertal i forældrebestyrelserne i de selvejende daginstitutioner, og et flertal af forældrene i de kommunale institutioner, som skal beslutte, om de vil fravælge kommunens frokostordning. Beslutningen gælder alle børn i dagtilbuddet. Enkelte børn kan kun fritages, hvis de har lægedokumenteret allergi eller anden sygdom, som kræver en specialkost eller særligt tilberedt mad. Forældre, der fravælger kommunens ordning, kan etablere en forældrebetalt frokostordning. Endvidere kan eksisterende ordninger fortsætte efter den 1. august 2011 som forældrebetalte ordninger. Dette gælder f.eks. madordningerne i Ahornhuset og Hørsholm Børnegård. & Ifl. dagtilbudsloven skal forældrebetalingen for frokostordning alene fastsættes efter de direkte omkostninger, der er ved en frokostordning. Forældrebetalingen vedrører således prisen på maden incl. forarbejdning samt personaletimer brugt i dagtilbuddet til køkkenarbejde. Ekstra udgifter til eksempelvis renovation, rengøring eller el kan ikke medtages i beregningsgrundlaget. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at give et økonomisk tilskud med henblik på at nedsætte forældrenes betaling. Administrationen anbefaler, at ordningen bliver udgiftsneutral for kommunen, således at forældrene dækker de samlede udgifter dog undtaget administrationens udgifter til etablering og implementering af ordningen. Administrationen har beregnet følgende forældrebetaling for frokostordning: For børnehavebørn: 506 kr. mdl. For vuggestuebørn: 456 kr. mdl. Forældrenes betaling er beregnet på grundlag af leverandørens pris pr. barn (henholdsvis vuggestue/-børnehavebarn), tillagt 25 % moms samt et beregnet tidsforbrug ved tilberedning af maden. Leverandørens oplysninger om forventet tidsforbrug er anvendt som grundlag for det forventede omfang af personaleressourcer. Frokostordningen koster pr. dag (excl. moms) 12,50 kr. for et vuggestuebarn, og 14,50 kr. for et børnehavebarn. Der er i beregningerne forventet madlevering i gennemsnitligt 230 dage årligt, og der er afsat 3 minutter dagligt pr. barn pr. dag til tilberedningen (leverandøren forventer 2½-3 minutter). Der er i beregningsgrundlaget ikke fratrukket den tid, der i dag anvendes i daginstitutionerne til anretning og afrydning vedr. frokostmåltidet. Daginstitutionen tilføres midler til lønudgifter i det beskrevne omfang afhængigt af antallet af børn i institutionen og beregnet på en gennemsnitsløn for en pædagogmedhjælper. & Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 8

9 Kommunalbestyrelsen skal ifl. dagtilbudsloven fastlægge retningslinjer for forældrenes fravalg, herunder længden af perioden for forældrenes fravalg og frister. Kommunalbestyrelsen skal mindst hvert andet år og højest én gang om året give forældrene mulighed for at fravælge frokostordningen. Et fravalg bliver automatisk et tilvalg, hvis man ikke gentager fravalget. Et fravalg skal gennemføres senest 6 mdr. efter beslutningen. Administrationen anbefaler, at forældrene fremadrettet hvert 2. år skal tage stilling til, om de ønsker kommunes tilbud af et sundt frokostmåltid. En to-årig periode for tilvalg eller fravalg af frokostordning ses som hensigtsmæssigt, fordi de daginstitutioner, som vælger ordningen får mulighed for at bruge den over en længere periode og herved få den integreret i dagligdagen, inden den skal til afstemning igen. Det anbefales, at der holdes afstemning 6-8 mdr. før periodens udløb, for at en evt. ændring i valgresultatet kan gennemføres senest efter 6 mdr. Natur- og musikbørnehaven Koglerne kan fritages for tilbuddet, da børnene og medarbejderne det meste af tiden befinder sig i skoven med medbragte madpakker og dermed ikke er afhængige af at skulle tilbage til institutionens hjemsted (bygning) for at spise. Institutionen har tilkendegivet et ønske om fritagelse for at være omfattet af ordningen, og det kan administrationen anbefale. Κοµµυνικατιον I november 2010 udsendes Nyhedsbrev til forældre og ansatte med orientering om valg af leverandør, valg af menu, forventet omfang af egenbetaling mm. samt procedurer omkring tilvalg og fravalg af madordning gældende fra I november 2010 udsendes en pressemeddelelse med orientering om valget af leverandør, indholdet af det sunde frokostmåltid og frokostordningen mm. Ved et aftenarrangement den 22. november 2010 præsenteres forældre for den tilbudte frokostordning. Her vil også være mulighed for at få besvaret spørgsmål fra leverandøren FRU HANSENS KÆLDER, formanden for Børne- og Skoleudvalget samt fra repræsentanter fra forvaltningen. Efter forældrenes tilvalg eller fravalg af frokostordning, udsendes Nyhedsbrev med orientering om, hvad forældrene har besluttet i relation til frokostordningen. Nyhedsbreve samt takster mv og beskrivelse af frokostordningen vil ligeledes fremgå af hjemmesiden. Σαγενσ τιδλιγερε βεηανδλινγ BSU , , ; ØU , og og KB og Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 9

10 Βεσλυτνινγ Β ρνε ογ Σκολευδϖαλγετ δεν BSU indstillede administrationens anbefalinger til godkendelse. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 10

11 Β ρνε ογ Σκολευδϖαλγετ Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 09/24491 Journalnr.: P07 Sagsforløb: BSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Marianne Caglayan κονοµιστψρινγ, οκτοβερ/νοϖερµβερ 2010 π ΒΣΥ σ οµρ δερ Ρεσυµε Økonomisk sekretariat har i samarbejde med afdelingerne gennemgået økonomien på Børne- og Skoleudvalgets områder på baggrund af forbruget ultimo september Φορσλαγ Administrationen anbefaler at Børne- og Skoleudvalget tager sagen til efterretning. Σαγσφρεµστιλλινγ Økonomisk sekretariat har i samarbejde med afdelingscheferne gennemgået forbruget ultimo september samt forventningerne til forbruget den resterende del af året. Økonomisk sekretariat har efterfølgende lavet opfølgning pr. ultimo oktober 2010, for at se om forudsætningerne fortsat holder. Ved opgørelsen af forbruget pr. ultimo september forventedes det at Børne- og Skoleudvalgets områder ville slutte 2010 med et merforbrug på ca. kr. 6,0 mio. Ca. kr. 4,0 mio. på politikområde 30, primært på grund af udgiftspres/kapacitetstilpasning, og ca. kr. 2,0 på politikområde 34, på grund af særlige dyre enkeltsager. Ved opfølgning af forbruget pr. ultimo oktober forventes der stadig et totalt merforbrug på ca. 6,0 mio. Dog vil merforbruget fordele sig med kr. 3,0 mio. på politikområde 30 og et forventet merforbrug på politikområde 34 på ca. 3,0 mio. På politikområde 30 er der opnået et bedre resultat med hensyn til kapacitetsjusteringerne og på politikområde 34 har der været en stigning på udgiften til særlige dyre enkeltsager. Βεσλυτνινγ Β ρνε ογ Σκολευδϖαλγετ δεν Taget til efterretning. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 11

12 Β ρνε ογ Σκολευδϖαλγετ Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 10/26754 Journalnr.: P16 Sagsforløb: BSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Ebbe Ro Madsen Υδϖικλινγ αφ ϖιφτεν αφ λοκαλε τιλβυδ τιλ β ρν ογ υνγε µεδ βεηοϖ φορ σπεχιαλυνδερϖισνινγ Ρεσυµε Administrationen ønsker en drøftelse af udvikling af viften af lokale tilbud til børn og unge med behov for specialundervisning i den overvejende del af undervisningen.(udover 12 timer ugentligt.) Φορσλαγ Administrationen foreslår, at Børne- og skoleudvalget godkender at der etableres et lokalt tilbud for 3 konkrete unge (trin 1) snarest samt at øvrige forslag drøftes ( trin 2 og trin 3) Σαγσφρεµστιλλινγ Der har i det seneste år været et voldsomt pres på ansøgninger om specialundervisning herunder ikke mindst ansøgninger om undervisning på specialskoler i og udenfor netværk 1. Der blev i perioden september 2009 til april 2010 gennemført en undersøgelse i Netværk 1 (samarbejdet mellem Hørsholm, Fredensborg og Helsingør kommuner) om den vidtgående specialundervisning. Analysen peger endvidere på, at elever med autisme/asperger og ADHD i videst muligt omfang bør rummes i almenmiljøet, under den forudsætning, at de tre kommuner fremadrettet prioriterer det ledelsesmæssige styringsværktøj i visitationen samt reelt styrker almenområdet. Στατυσ Hørsholm kommune har nuværende følgende vifte af lokale tilbud til børn og unge med behov for specialundervisning: Enkeltintegration i folkeskolerne. Barnet følger den almene undervisning og tilbydes støtte til undervisningen ved at tilknytte ekstra ressourcer ved en lærer eller pædagog alt efter barnets problemstilling. Specialklasse på Usserød skole målgruppen er primært børn, der er mindre begavede. Den interne undervisning i Familiehuset. Det interne undervisningstilbud retter sig mod børn i alderen 6-12 år, der af adfærdsmæssige årsager herunder, et Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 12

13 uhensigtsmæssigt samspil med lærere og kammerater i skole og fritidstilbud, ikke kan rummes i det almindelige skole- og fritidstilbud. Ekstern indsats på folkeskolerne med familiebehandling tilknyttet. Denne indsats udgår fra Familiehuset. En indsats i 6-18 måneder, der effektmåles efter 6 måneder. Indsatsen koordineres med skolens kompetencecenter. A- huset et tilbud til normalt begavede børn med ADHD. Møllevejens skole et tilbud til unge i Fredensborg og Hørsholm Kommuner. Målgruppen er elever der er skoletrætte af forskellige og ofte komplekse grunde. Elever som skønnes at have brug for et andet undervisningstilbud end det, folkeskolen tilbyder. Hjemmeundervisning Specialskoletilbud i andre kommuner Υδϖικλινγστενδενσερ Der har i det seneste år været et voldsomt pres på ansøgninger om specialundervisning herunder ikke mindst ansøgninger om undervisning på specialskoler i og udenfor netværk 1. Der blev i perioden september 2009 til april 2010 gennemført en undersøgelse i Netværk 1 (samarbejdet mellem Hørsholm, Fredensborg og Helsingør kommuner) om den vidtgående specialundervisning. Fra rapporten skal bl.a. nævnes: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & Analysen peger endvidere på, at elever med autisme/asperger og ADHD i videst muligt omfang bør rummes i almenmiljøet, under den forudsætning, at de tre kommuner fremadrettet prioriterer det ledelsesmæssige styringsværktøj i visitationen samt reelt styrker almenområdet. Hørsholm Kommune har i dag 61 børn og unge, der modtager specialundervisning udenfor kommunen på forskellige former for specialskoler. Der er intet der tyder på at dette tal falder i årene fremover, snarere må der forventes en stigning i antallet. Såfremt denne udvikling skal bremses og ændres til mindre indgribende og omkostningstunge tilbud, er der behov for at etablere et mere fintmasket net af fyldestgørende lokale skoletilbud til elever, som ikke profiterer af de eksisterende tilbud. Der er foreløbig identificeret fire områder, hvor der er behov for udvikling. 1. Behov for etablering af et tilbud til skrøbelige børn med forskellige udviklingsforstyrrelser. 2. Specialklassernes kapacitet og målgrupper. 3. Udvikling af bedre tilbud til børn med dysleksi (ordblindhed) 4. Fortsat udvikling af tilbud til børn med ADHD Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 13

14 Τριν 1 På kort sigt er der behov for at etablere et tilbud snarest muligt til 3 konkrete unge, som af forskellige grunde ikke har profiteret af de nuværende tilbud. Det drejer sig om en ung, som ikke ønsker at fortsætte på specialskole, og hvor den unge, moderen og skolen samstemmende vurderer, at det ikke er meningsfyldt at fastholde pladsen, en ung som er tilknyttet Møllevejens skole men ikke magter at modtage undervisning der af psykiske årsager, og endelig en ung der nuværende midlertidigt er tilknyttet Familiehusets skoletilbud. Der har været en drøftelse med forældrene til de 3 unge, alle forældre er interesseret i en lokal løsning. Τριν 2 Administrationen vil foreslå, at der arbejdes på at etablere en gruppeordning, som kan rumme op til 8 skrøbelige børn og unge med forskellige udviklingsforstyrrelser. Det er barnets funktionsniveau og personlighed, der afgør placeringen, ikke en eventuel diagnose. Børnene visiteres til gruppeordningen via visitationsudvalg 2. (Et udvalg der visiterer til alle særlige skoletilbud, fritidsforanstaltninger samt kørsel i tilknytning hertil) Det er tanken, at man i gruppetilbuddet skal imødekomme børnenes behov med forskellige pædagogiske tilgange. Gruppeordningen tænkes knyttet til en af folkeskolerne og igangsættes til skoleåret Børnene vil som udgangspunkt skulle indgå i gruppeordningen over en længere periode. Gruppeordningen kunne som en mulighed placeres i H huset ved Usserød skole. Der er nuværende to funktioner i H-Huset. Tosprogsundervisning og SSP konsulenten. Der vil være behov for at disse funktioner blev flyttet. H-Huset har tidligere været foreslået til et lokalt fritidstilbud til elever på de eksterne specialskoler. Det er uklart, om dette projekt vil kunne gennemføres, men i alle tilfælde er det ene et skoletilbud og det andet finder sted om eftermiddagen. Det foreslås, at der nedsættes en arbejdsgruppe med 2 repræsentanter fra det etablerede visitationsudvalg 2, heraf er den ene leder af psykologgruppen, en ledelsesrepræsentant fra skolerne samt 1 psykolog. Τριν 3 Visitationsudvalg 2 vil snarest tage initiativ til at der udarbejdes kommissorier til tre arbejdsgrupper, som vil blive sammensat af fagpersoner fra henholdsvis SKIN og BOU. Arbejdsgrupperne skal fremkomme med anbefalinger til Visitation 2 om specialklassernes kapacitet og målgrupper, udvikling af bedre tilbud til børn med dysleksi (ordblindhed) og udvikling af tilbud til børn med ADHD. κονοµι/περσοναλε κονοµι τιλ τριν 1 Der er en mulighed for at finansiere trin 1 umiddelbart. Der hjemtages en elev fra specialskole (efter eget ønske). Omkostningen ved det tidligere tilbud udgør kr. årligt samt anslået kr. i kørselsudgift. I første omgang vil denne ændring gøre det muligt at starte tilbuddet op med 1 lærer samt ½ pædagogstilling. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 14

15 κονοµι τιλ τριν 2 Det foreslås, at der udarbejdes en beregningsmodel for gruppetilbud. κονοµι τιλ τριν 3 Det foreslås, at Visitationsudvalg 2 udarbejder forslag til prioritering og finansiering af de tre udviklingsområder. Κοµµυνικατιον Forslag 2 og 3 skal drøftes med skoleledelserne, såfremt det besluttes at arbejde videre med administrationens forslag. Σαγενσ τιδλιγερε βεηανδλινγ Sagen har ikke været behandlet tidligere. Νοτερ τιλ βιλαγ Βεσλυτνινγ Β ρνε ογ Σκολευδϖαλγετ δεν Godkendt. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 15

16 Β ρνε ογ Σκολευδϖαλγετ Punkt: 6 Acadre sagsnr.: 10/923 Journalnr.: Ø09 Sagsforløb: BSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Hanne Deichmann Οριεντερινγ οµ δετ δισπονερεδε φορβρυγ π πολιτικοµρ δε 34 Ρεσυµε Administrationen fremlægger en orientering om budget, regnskab og disponerede regnskab for politikområde 34. Φορσλαγ Administrationen foreslår at orienteringen tages til efterretning Σαγσφρεµστιλλινγ Administrationen foreslår at orienteringen tages til efterretning Βιλαγ - Bilag 1 disponeret forbrug politikområde 34 nov.pdf - Bilag 2 disponerede forbrug antal fam nov.pdf Βεσλυτνινγ Β ρνε ογ Σκολευδϖαλγετ δεν Taget til efterretning. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 16

17 Β ρνε ογ Σκολευδϖαλγετ Punkt: 7 Acadre sagsnr.: 10/27096 Journalnr.: P00 Sagsforløb: BSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Mia Michaelsen Κϖαλιτετσκοντρακτερ ανδεν δρ φτελσε: γοδκενδελσε αφ µ λ Ρεσυµε Børne- og skoleudvalget har på sit møde i september drøftet indholdet af udvalgets bidrag til Hørsholm Kommunes kvalitetskontrakter. Udvalget valgte 2 temaer, som administrationen skulle arbejde videre med. Administrationen fremlægger nu en række forslag til mål, hvoraf Børne- og skoleudvalget skal vælge i alt tre mål valgfrit fordelt på de 2 temaer. Φορσλαγ Administrationen foreslår, at Børne- og skoleudvalget: Drøfter de foreslåede mål, herunder også det ambitionsniveau målformuleringen er udtryk for Vælger op til tre af de foreslåede mål Σαγσφρεµστιλλινγ Kvalitetskontrakter er et nyt element i styrelsesloven, der forpligter kommunerne til at offentliggøre mål for kvalitetsudviklingsindsatsen på alle borgerrettede serviceområder. Hørsholms tilgang til målformuleringen har været, at hvert fagudvalg og Økonomiudvalget skal formulere op til tre mål. Derfor har Børne- og skoleudvalget i september prioriteret op til tre temaer for målene. Børne- og skoleudvalget prioriterede følgende temaer: 1. Pædagogisk kontinuitet 2. Inklusion Administrationen har på den baggrund arbejdet videre med den konkrete målformulering. Målformuleringen er sket ud fra følgende hensyn: Målene skal kunne rummes inden for den kendte budgetmæssige ramme Målene skal så vidt muligt baseres på eksisterende målinger. Målene skal være udviklingsmål. Det betyder, at der skal være reel mulighed for at skabe en udvikling, eller at et højt niveau skal fastholdes med et reduceret budget. Målene skal konkretisere de bredere temaer. Derfor er der i de fleste tilfælde minimum to mål per tema, som udvalget kan vælge imellem. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 17

18 De mål udvalget vælger skal være udtryk for indsatsområder, der har særlig politisk prioritet. Fastlæggelsen af mål i regi af kvalitetskontrakten udelukker ikke, at udvalget sideløbende kan arbejde med andre mål, ligesom det heller ikke betyder, at administrationen ikke følger op på øvrige områder og initiativer. Efter udvalget og senere Kommunalbestyrelsen har vedtaget målene, vil de blive gjort offentligt tilgængelige på med det indhold, der kan ses i bilag 1. Når borgeren først klikker på målet, ses felterne Navn og Mål. Når der klikkes anden gang vises resten af felterne, hvis de er udfyldt. Teksten om Status for målopfyldelse og Opfølgning på målopfyldelse er i udgangspunkt en standard tekst, som foreslås anvendt på alle mål og udvalg. Målene vil endvidere indgå i Hørsholm Kommunes nye styringskoncept som en del af Mål- og rammeaftalerne. I tabellen nedenfor er indsat en oversigt over forslag til målene. I bilag 1, er hvert mål beskrevet i detaljer. Υδϖαλ γετσ ϖαλγ αφ τεµα Νρ. ι βιλαγ 1 Ναϖν (οφφεντλιγγ ρεσ) Øget pædagogisk kontinuitet Ηϖορ ρεσσουρχεκρ ϖενδε Μ λ (οφφεντλιγγ ρεσ) ερ µ λινγεν? Hørsholm Kommune ønsker at udvikle en central model for overgangen mellem daginstitution og skole/sfo. Målet er nået, når modellen er implementeret, og succeskriterierne for projektet er opfyldt i Lav Overgange Inklusion Samarbejde om overgangen til børnehave Tilfredshed med undervisningsdifferentiering Undervisningsdifferentiering, metode udvikling, specialundervisning Målet er nået, når børnehaverne og de integrerede institutioner giver tilbagemelding på 95 pct. af de modtagne børn i [forkortet, se fuld tekst i bilaget] I 2011 oplever 80 pct. af forældre med børn i Hørsholms folkeskoler, at den daglige undervisning i høj grad er tilpasset deres barns behov og forudsætninger. I 2012 oplever 85 pct. af eleverne i Hørsholms folkeskoler, at der stilles passende krav til dem i skolen. [forkortet, se fuld tekst i bilaget] Overordnet er det målet at færre børn segregeres til særlige undervisningstilbud. Den nuværende udskillelsesprocent på 3,6% skal nedbringes til 3 % i Det svarer til at 15 børn færre segregeres. [forkortet, se fuld tekst i bilaget] Mellem Høj, men foretages allerede 4 Bedre tværfaglig indsats sikrer inklusion Målet er nået i 2013, når 80 pct. af alle bekymringsbørn, som kræver en tværfaglig indsats, har en logbog, som aktivt bruges af alle involverede fagpersoner. [forkortet, se fuld tekst i bilaget] Mellem Βιλαγ - Forslag til kvalitetskontraktmål Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 18

Kommunalbestyrelsen. Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde

Kommunalbestyrelsen. Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Spørgetid før kommunalbestyrelsesmødet 3 Meddelelser 5 Endelig

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget. Onsdag 29.09.2010 kl. 15:00

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget. Onsdag 29.09.2010 kl. 15:00 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde Fuglsanghus, Gl. Hovedgade 2 Onsdag 29.09.2010 kl. 15:00 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 2 Økonomisk orientering Sport-, Fritid,-

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Mandag 27.09.2010 kl. 17:30 Borgerservice

Mandag 27.09.2010 kl. 17:30 Borgerservice Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 27.09.2010 kl. 17:30 Borgerservice Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Spørgetid før kommunalbestyrelsesmødet 2 Meddelelser 4 Børn-

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 kl. 15:00 Administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 Punkter på åbent møde: 119. Kvalitetsrapporter

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet Side

Følgende sager behandles på mødet Side Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Møde den 30. august Mandag 30.08.2010 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2010: Budgetrevision 3 på Social- og Seniorudvalgets

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 13. januar 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:05 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup Tønnesen

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler

Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler 1 Beskrivelse af områdene Administrationen Center for Dagtilbud & Skoler Center for Dagtilbud & Skoler skal sikre den faglige kvalitet og udvikling på dagtilbudsområdet

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre Visitationschef Annette Larsen deltager i punkt 2. Sekr. chef Jan Winther deltager i punkt 3, 4 og 5. Mathilde

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 29. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 29. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 29. november 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 13.11.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2009-2012 - Godkendelse af budgetmateriale

Læs mere

Analyse og udviklingsplan på specialundervisningsområdet.

Analyse og udviklingsplan på specialundervisningsområdet. Analyse og udviklingsplan på specialundervisningsområdet. Udarbejdet af Center for Dagtilbud og Skoler Center for Børn, Unge og Familier Juni 2011 Acadre 11/3239-1 - Indholdsfortegnelse STYREGRUPPENS ANBEFALINGER...

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 10 Mødested: Egevang, Egebækvej 80, 2850 Nærum, tlf. 45 96 90 00, forstander Lone Elin Vestergaard Fælles frokost i Lille sal kl. 12.30 Mødedato:

Læs mere

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1 Inklusion2016 November 2013. Endelig version Acadre 13/23744 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 5 3. Fælles overordnede

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011 Specialpædagogisk bistand

Kvalitetsrapport 2011 Specialpædagogisk bistand Kvalitetsrapport 2011 Specialpædagogisk bistand Pædagogisk Psykologisk Rådgivningscenter Ishøj Kommune og Vallensbæk Kommune Kapitel 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund og formål... 3 1.2 Rapportens opbygning...

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:40 Mødested: Mødelokale 4, Bytoften Deltagere: Karl Haahr, Keld Jacobsen,

Læs mere

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Referat Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL)

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner

Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner Dagtilbudsbestyrelser Forældrebestyrelser Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Børne- og Familieafdelingen 2013 Forældreindflydelse i dagtilbud og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde 25. maj 2009 Mandag 25.05.2009 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Årsregnskab 2008 for Hørsholm Kommune 4 Forslag

Læs mere