OPLÆG TIL MÅLAFTALE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPLÆG TIL MÅLAFTALE 2016-2019"

Transkript

1 OPLÆG TIL MÅLAFTALE

2 Politiske mål Byrådets overordnede mål for budgetåret 2016: Byrådets overordnede politiske mål er at sikre en bæredygtig økonomi. Byrådet vil i forbindelse med prioriteringen af økonomi, serviceniveau og faglighed have fokus på: - Attraktiv kommune - Borgere, organisationer og erhvervsliv møder fagprofessionelle - Tage hånd om de mest sårbare - Sundhedsfremme og forebyggelse - Bæredygtig miljø- og klimaindsats Bæredygtig økonomi, da det er fundamentet for fremtidens Silkeborg Kommune og grundlag for kommunens fortsatte opgaveløsning og udvikling. - Gennem overholdelse af budgetterne for serviceudgifter på udvalgsniveau også selv om nogle af udgifterne er mindre styrbare end andre. - Gennem effektivisering, innovation og ny teknologi med klare økonomiske mål. - Ved at vælge det bedste tilbud indenfor den givne økonomiske og lovgivningsmæssige ramme. - Gennem de økonomisk mest rentable og fremtidssikrede beslutninger med særligt fokus på forebyggelse. - Gennem opbygning af en robust kassebeholdning. Attraktiv kommune mere vækst, flere job, flere borgere - Ved bosætning, erhvervsudvikling og uddannelsesmiljøer, da det skaber grundlaget for attraktivitet, vækst og dynamik. - Ved at styrke erhvervsudviklingen og jobskabelsen gennem lokale initiativer og strategisk samarbejde med Businessregion Aarhus og på tværs af kommunegrænser. - Ved alsidige bosætningsmuligheder med blik for tilflytternes ønsker, i varierede bymiljøer og lokalsamfund. - Ved at arbejde for stadigt flere og bredere uddannelsesmuligheder og styrket infrastruktur - Ved kvalitet i kommunens kerneydelser. Borgere, organisationer og erhvervsliv møder fagprofessionelle, så det bidrager til mere innovation, bedre ressourceudnyttelse og større sammenhæng. - Ved at sætte borgerne i centrum gennem tidlig involvering. - Ved at sætte fokus på, at samskabelse og inddragelse skaber højere kvalitet, bedre udnyttelse og større sammenhæng - Ved fortsat at styrke samarbejdet mellem frivillige og fagpersoner, så der skabes øget medborgerskab - Ved at styrke udviklingen af faglige miljøer med kompetente og innovative medarbejdere, der arbejder på at skabe fremtidens løsninger - Ved at fokusere på innovation og digitalisering, der udvikler samspillet med borgere og samfund. 2

3 Tage hånd om de mest sårbare, da det er en kerneopgave for kommunen at understøtte borgere, der har brug for støtte til at mestre eget liv. - Ved at tage udgangspunkt i ressourcerne hos de mest sårbare - Ved tidlig opsporing og tidlig indsats gennem frivillighed og medborgerskab - Ved at sikre sammenhængende borgerforløb gennem tværgående samarbejde - Ved at afprøve nye muligheder og udvikle nye metoder med afsæt i evidens, evaluering og brugerundersøgelser. Sundhedsfremme og forebyggelse, for at fremme borgernes mulighed for at leve et sundt liv med høj livskvalitet. - Ved at sætte fokus på lighed i sundhed - Ved at tænke sundhed ind i kerneydelser, planlægning og politikker. - Ved at sikre en helhedsorienteret indsats gennem tværgående samarbejde - Ved at skabe gode uddannelses- og arbejdsmarkedsforhold, da gode levevilkår er afgørende for den almene sundhedstilstand. - Ved i samspil med foreningsliv og frivillige, at fremme benyttelse og udvikling af natur og kulturliv, da aktiviteter, gode oplevelser og glæde er med til at styrke den mentale sundhed. Bæredygtig miljø- og klimaindsats, hvor der tages et kommunalt og lokalt ansvar i bestræbelserne på at opnå fremtidssikrede løsninger. - Ved at iværksætte fremtidssikrede løsninger gennem partnerskaber og energibesparende tiltag - Ved at gøre at gøre det lettere at skabe fremtidssikrede løsninger gennem planlægning, myndighedsbehandling, information og dialog - Ved at udfordre eksisterende rammer og søge innovative løsninger - Ved en ambitiøs vand- og naturplanlægning og øget genanvendelse af affald - Ved en årlig CO2-reduktion for den kommunale organisation på minimum 2 %. Finansielle mål: De finansielle mål er udarbejdet ud fra den Økonomiske Politik samt tilkendegivelserne på byrådets målseminar februar Den ikke disponerede kassebeholdning er konsolideret til et niveau på 250 mio.kr. Anvendes der midler af kassebeholdningen, der bringer den ikke disponerede kassebeholdning under dette niveau, vil der blive iværksat ny konsolidering. Der afdrages årligt netto 50 mio.kr. på kommunens gæld, når der ses bort fra optag af lån til ældreboliger og optag af lån til de af byrådet besluttede hvile i sig selv -energiinvesteringer. Oplæg til målaftale indeholder en i serviceudgiftsrammerne indregnet effektiviseringsgevinst på 1%. 3

4 Forudsætninger for budgetforslag Herunder beskrives kort de centrale overordnede forudsætninger, der vil være gældende for udarbejdelsen af Budget Forudsætninger for budgettet Aftalen mellem KL og regeringen Når den forventede aftale mellem KL og regeringen foreligger medio juni 2015 vil denne være rammesættende for Silkeborg Kommunes budget. Det aftalte bloktilskud til kommunerne får konsekvens på indtægtssiden. Ligeledes vil lov- og cirkulæreprogrammet få effekt på driftsudgifterne med de reguleringer af bloktilskuddet, som lov- og cirkulæreprogrammet måtte indeholde i medfør af DUT (det udvidede totalbalanceprincip), der tildeler/fjerner ressourcer i sammenhæng med opgaveflytninger til/fra kommunerne. Anlægsniveauet i aftalerne om kommunernes økonomi mellem Regeringen og KL har i årene 2012 til 2015 været højt. Det høje anlægsniveau har været med til at sikre høj aktivitet og øget beskæftigelse. Men fra 2016 og frem er forventningen at anlægsniveauet skal reduceres for at sikre den offentlige saldo. I økonomiaftalen for 2015 er balancetilskuddet ekstraordinært løftet med 3 mia. kr., hvoraf Silkeborg kommune fik andel i de 2 mia.kr. der ikke blev fordelt efter særlige kriterier. Om der i 2016 indgår et ekstraordinært løft af balancetilskuddet, og efter hvilke kriterier det i så fald fordeles mellem kommunerne, vides først i forbindelse med indgåelse af aftale om kommunernes økonomi mellem KL og Regeringen i juni Silkeborg Byråd forudsætter, at kommunen overholder sin andel af den serviceudgiftsramme, som aftalen mellem regeringen og KL for budget 2016 fastlægger. Udviklingen i befolknings- og elevtal for Silkeborg Kommune Oplysninger om det fremtidige befolkningstal er en væsentlig forudsætning for budgetlægningen på flere af Silkeborg Kommunes områder. Der udarbejdes derfor årligt en ny befolkningsprognose for kommunen. Prognosen beskriver den forventede befolkningsudvikling, dels på de enkelte aldersgrupper, dels på de enkelte områder i kommunen. Befolkningsprognosen danner desuden grundlaget for elevtalsprognosen, som i lighed med befolkningsprognosen er udarbejdet i marts I nedenstående skema er vist befolkningsprognosens forventninger til den fremtidige befolkningsudvikling på de udvalgte aldersgrupper. Befolkningstallene for 2015 er faktiske tal opgjort pr. 1. januar Realiseret Prognose Udvikling i procent Aldersgruppe år ,1 % -4,5 % 9,5 % 5-15 år ,2 % -3,3 % -7,2 % år ,2 % 3,2 % 10,1 % år ,9 % -1,4 % 6,6 % år ,8 % 2,4 % 3,9 % 65+ år ,9 % 14,6 % 34,8 % 80+ år ,1 % 16,8 % 78,2 % I alt ,5 % 3,0 % 9,1 % 4

5 Budgetopgørelse A. Skattefinansieret område 1. Indtægter Silkeborg Kommunes indtægter på det skattefinansierede område består af skatter, tilskud og udligning. Udskrivningsgrundlaget for 2016 beregnes først når den såkaldte majopgørelse af udskrivningsgrundlaget i 2013 foreligger. Herefter kan udviklingen i udskrivningsgrundlaget skønnes fra 2013 og til Mere sikker bliver beregningen når der sidst i august foreligger opgørelse af 2014 udskrivningsgrundlaget, hvor ca. 98 % af selvangivelserne er lignet. Herefter skal kommunen vælge mellem selvbudgettering og statsgaranti. Bloktilskuddet til Silkeborg kommune beregnes først, når der foreligger en aftale mellem KL og regeringen. 2. Driftsudgifter Driftsudgifterne udgøres af både serviceudgifter, øvrige udgifter (refusion på dyre enkeltsager, aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedssystemet og ældreboliger) og overførselsudgifter Beregning af serviceudgiftsrammen Rammeberegningen i Silkeborg Kommune tager udgangspunkt i budget 2015 som korrigeres for justeringer af budget 2015, før dette fremskives til budget 2016 pris- og lønniveau. Der reguleres for opgaveændringer i medfør af de sidste års lov - og cirkulæreprogrammer og serviceudgiftsrammerne korrigeres for demografipåvirkningen, politiske beslutninger og endelig korrigeres serviceudgiftsrammerne for effektiviseringer. Serviceudgiftsrammerne for de enkelte bevillinger, som de fremgår af bilag 2, fremkommer konkret således: Udgangspunkt i Budget 2015 (Bilag 2, kolonne A): Serviceudgifterne budgetteres med udgangspunkt i det foregående års budget, dvs. Budget Serviceudgifterne opgøres som driftsudgifterne minus udgifter til ældreboliger, refusion vedrørende særligt dyre enkeltsager, aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne og udgifter til overførsler og til forsikrede ledige. 5

6 Opgave korrektioner af Budget 2015: (Bilag 2, kolonne B): I kolonne B korrigeres der for lokale opgaveændringer i relation til Budget Budgetbeløbene fremskrives til 2016 pris- og lønniveau med KL s generelle fremskrivningsprocent på 1,8%. I nedenstående tabel er opgjort flytninger af budgetbeløb mellem bevillinger: Flytning af budgetbeløb vedrørende Høgdal Fra bevilling Bevilling 41 skoler Til bevilling Bevilling 34 Kultur og Fritid Beløb (mio. kr.) 0,350 Flytning af budgetbeløb vedrørende Høgdal Flytning af budgetbeløb vedrørende lejeindtægter i kolonihaver og rideklubber Flytning af budgetbeløb til betaling af teknologileje fra Handicap- og psykiatriafdelingen til handicap- og psykiatribevillinger Flytning af budgetbeløb til betaling af teknologileje fra Handicap- og psykiatriafdelingen til handicap- og psykiatribevillinger Bevilling 41 skoler Bevilling 12 Kommunale ejendomme Bevilling 14 Centralfunktioner Bevilling 14 Centralfunktioner Kjellerup Svømmesal, rengøring Bevilling 34 Kultur og Fritid Flytning af budgetbeløb til betaling af teknologileje fra Handicap- og psykiatriafdelingen til handicap- og psykiatribevillinger Flytning af budgetbeløb vedrørende ældreråd og ungebyråd Flytning af budgetbeløb vedrørende motorvejsudvikler Flytning af budgetbeløb vedrørende fraflytning af lokaler på Brandevej 4 Bevilling 14 Centralfunktioner Bevilling 14 Centralfunktioner Bevilling 15 Fælles formål Bevilling 12 Kommunale ejendomme Bevilling 14Centralfunktioner Bevilling 34 Kultur og fritid Bevilling 45 Handicap - børn Bevilling 53 Socialpsykiatri 0,025-0,126 0,024 0,114 Bevilling 12 Kommunale ejendomme 0,038 Bevilling 74 Handicap - voksne 0,175 Bevilling 15 Fælles formål Bevilling 14 Centralfunktioner Bevilling 43 Børn og Familie 0,075 1,000 0,189 Flytning af budgetbeløb vedrørende drift og vedligeholdelse af cykler (el og almindelige) Bevilling 12 Kommunale ejendomme Bevilling 73 Ældreområdet 0,100 6

7 Herudover er der korrigeret for nedenstående ændringer efter vedtagelse af budget 2015: Reguleringer og politiske beslutninger mm (Bilag 2 Kolonne c): Bevilling 12 Kommunale ejendomme Tilførsel af 0,81 mio. kr. til drift af Kedelhuset. Der vil forud for budgetvedtagelse blive indarbejdet reguleringer i forhold til Hjælpemiddelcentralen ligesom der kan være andre mindre reguleringer som følge af ændringer i bygningsmassen. Bevilling 14 Centralfunktioner Til øget sagsbehandling i Integrationsteamet i forbindelse med kvoteflygtninge tilføres bevillingen 4,3 mio. kr. jævnfør beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget 2. marts Tilførsel til tre investeringsprojekter med det formål at hjælpe ledige borgere i selvforsørgelse rettet mod kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere. Bevilling 14 Centralfunktioner tilføres 4,0 mio. kr. jævnfør beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget 16. februar Tilførsel til investeringsprojekt med det formål at få førtidspensionister i ordinært arbejde, fleksjob eller job med løntilskud. Bevilling 14 Centralfunktioner tilføres 0,9 mio. kr. jævnfør beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. december Tilførsel til 4 investeringsprojekter hvor borgerne indenfor Job- og Borgerservices område tilbydes ekstraordinær støtte i 2015 og årene efter. Bevilling 14 Centralfunktioner tilføres 5,8 mio. kr. jævnfør beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget 3. november Tilførsel af budgetbeløb på 0,675 mio. kr. til borgerrådgiverfunktionen jævnfør Økonomi- og Erhvervsudvalget 17. november Bevilling 15 Fælles formål Et folketingsvalg eller en folkeafstemning mindre i 2016 end i 2015 derfor reduceres med 1,948 mio. kr. Bevilling 34 Kultur og Fritid Der tilføres budgetramme på 0,445 mio. kr. til afledt drift til hal i Grauballe og hal i Gjessø samt 0,04 mio. kr. til inventar. Til fodboldbaner i Funder, som tages i brug 1. august 2016, tilføres 0,048 mio. kr. til vedligeholdelse. Til Søsportens Hus, Langsø Idrætscenter, tilføres budget til vedligeholdelse af udearealer 0,025 mio. kr. Der tilføres budgetramme til projektet Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad i ,81 mio. kr., og til trappeleje Silkeborg Sportscenter 0,11 mio. kr. Bevilling 43 Børn og familie Der tilføres budgetramme på 0,144 mio. kr. til regulering af tidligere indkøbsbesparelse. 1 Beløbet var tidligere anført med 6,8 mio.kr i er nu rettet til 5,8 mio.kr. efter aftale med afdelingen. 7

8 Budgetaftalen 2015 og tekniske ændringsforslag (kolonne D): Bevilling 12 Kommunale ejendomme I 2016 er udgifter til energiinvesteringer, renoveringer og vedligehold budgetteret på anlæg i alt 9,5 mio. kr. Bevilling 13 Brand og redning I 2015 er tilført et engangsbudgetbeløb til delvis imødegåelse af effektiviseringskrav ved beredskabsfusion - 2,0 mio. kr. Bevilling 14 Centralfunktioner Engangstilskud/særtilskud 17 i 2015 til projekter for borgere med høj andel af sociale problemer 3,0 mio.kr. I 2015 blev 1,0 mio. kr. midlertidigt overført til tværgående aktiviteter, beløbet tilbageføres i I 2016 er udgift til modernisering m.v. af it-infrastruktur/materiel budgetteret på anlæg -1, 0 mio. kr. Bevilling 15 Fælles formål Beløb til afklaring vedrørende Nordre Skole i 2015 fjernes -0,25 mio. kr. Bevilling 16 Tværgående aktiviteter Pulje til tværgående aktiviteter reduceres fra 2015 til 2016 med 1,0 mio.kr. I 2016 er pulje til særlige indsatser/ vækstpulje 8 mio. kr. budgetlagt på anlæg 8,0 mio.kr Mindre nettoeffekt af de politiske ændringsforslag forslag i ,0 mio. kr. Bevilling 34 Kultur og Fritid I 2015 er afsat et 0,3 mio. kr. til Street Plaza som fratrækkes i 2016 budgetrammen. Svømmecenter Nordvest friluftbad videreføres i 2015, i 2016 fratrækkes de 0,45 mio. kr. Aktivitetstilskud for 0-17 årige hæves med 21 kr. pr. år, det betyder at der tilføres budget på 0,45 mio. kr. Budget 2015 fremskrevet (Bilag 2, kolonne E): De enkelte bevillinger er jf. bilag 2, kolonne C omregnet til 2016 pris- og lønniveau. Omregningen er foretaget på baggrund af KL s forventning til udviklingen i de enkelte udgifts- og indtægtsarter. Det skal endvidere bemærkes, at der i skønnet over lønudviklingen ikke er taget højde for den såkaldte reststigning. Reststigning er den lønstigning, som ligger ud over den overenskomstmæssigt aftalte ramme, dvs. anciennitetsbestemte stigninger m.m. Problemstillinger i forbindelse hermed løses af hver enkelt bevilling indenfor den afsatte økonomiske ramme. Generelt: I 2015 har KL udmeldt nyt pris- og lønskøn. En konsekvens heraf er at budget 2015 korrigeres i forhold til de ændrede skøn og at rammeberegningen for 2016 er foretaget på grundlag af et budget 2015 i det tilrettede pris- og lønniveau. Centrale puljer til blandt andet imødegåelse af midtvejs- og efterregulering af beskæftigelsestilskud vil, jf. nedenstående afsnit om indkomstoverførsler, blive vurderet når beskæftigelses- 8

9 tilskuddet er kendt. Aktivitetsbestemt medfinansiering budgetteres ligeledes når økonomiaftalen er kendt. Der forventes ved årets første budgetopfølgning i 2015 at blive reguleret for indkøbsbesparelser. Disse indkøbsbesparelser planlægges, sammen med eventulle yderligere besparelser fra nye indkøbsaftaler, indarbejdet forud for vedtagelse af budget DUT mv. (Bilag 2, kolonne F): Der korrigeres ikke for DUT reguleringer på beløb under kr. Lov nr. 608 af 12. juni 2013 om socialtilsyn er samlet set på -0,1 mio.kr. fordelt på bevillingerne 43, 45, 51, 53 og 74. Henset til den samlede størrelse af reguleringen er bevillingernes rammer fastholdt uændret. Bevilling 14 Centralfunktioner Lov nr af 23. december 2012 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige andre love (Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteam, fleksløntilskud m.v.). Der tilføres budgetbeløb på 0,1 mio. kr. Lov nr af 26. december 2013 om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, indsatsen for modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse, sikring af ret til syge- og barselsdagpenge, målretning af danskuddannelsestilbud m.v.) Der fjernes budgetbeløb på 0,6 mio.kr. Lovforslag L 166 om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om individuel boligstøtte og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (Anvendelse af indkomstregistreret ved indtægtsregulering af social pension og boligstøtte m.v.) Der fjernes budgetbeløb på 0,3 mio.kr. Bevilling 61 Arbejdsmarked - service Lovforslag L 195 om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., lov om folkeskolen og forskellige andre love (Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser m.v.) (Reducerede vejledningsopgaver og stigende udgifter til produktionsskoleophold) Der fjernes budgetbeløb på netto 0,3 mio.kr. Bevilling 73 Ældreområdet Fælles udmøntningsplan for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient -0,4 mio.kr. Generelt: Økonomistaben vil endvidere i fornødent omfang regulere de enkelte bevillinger for opgaveændringer på serviceområdet i medfør af årets lov- og cirkulæreprogram, der foreligger ultimo juni Som udgangspunkt foretages der ikke reguleringer på beløb under kr. Fordeling til demografi (Bilag 2, kolonne G): Med rammebudgetteringen underlægges behovsprioriteringen i høj grad økonomien. Udgangspunktet for rammebudgetteringen er hvad har vi råd til? / hvad vil vi bruge? De forhold der beskrives, og som har betydning for de enkelte bevillinger, vurderes derfor ikke i forhold til, hvad det vil koste at opretholde uændret serviceniveau. Der er i stedet tale om beregninger, der indikerer i hvilken retning størrelsen af den økonomiske ramme må bevæge sig for at tilstræbe et uændret serviceniveau. 9

10 Den demografiske udvikling Generelle bemærkninger Den demografiske udvikling tages i betragtning på følgende områder børn og familie, skole, ældre, handicappede, psykiatri og sundhed (hjælpemidler, sundhedspleje og tandpleje). Den demografiske udvikling beregnes på baggrund af faktiske befolkningstal pr. 1. januar 2015 og prognosetal for Forskellen beregnes, og der foretages en indikativ beregning af de umiddelbare budgetmæssige konsekvenser af den demografiske udvikling. Det bemærkes at der i nedenstående er regnet med afrundede tal, hvorfor der i forhold til serviceudgiftsrammen i bilag 2 er afrundingsdifferencer. Skoler På skole, SFO, ungdomsskolens 10. klasseundervisning, efterskoler og ungdomskostskoler og privatskole-området tages der udgangspunkt i Elevtalsprognosen 2014/ /28. På de øvrige områder tages udgangspunkt i befolkningsprognosen. Bevilling 41 Skoler rammebudgetteres på samme vilkår som budgettets øvrige serviceudgiftsbevillinger. Derfor vil der ikke ske en revurdering af det økonomiske behov for bevillingen i forbindelse med den årlige elevtalsopgørelse pr. 5. september Skoler Der forventes en stigning i elevtallet på ca. 0,2 %. Dette indikerer, at den økonomiske ramme til folkeskoler, forhøjes med 1,3 mio. kr. Privatskoler Der forventes en stigning i elevtallet på ca. 2,0 %. Dette indikerer, at den økonomiske ramme til privatskoler, udvides med 1,0 mio. kr. SFO Beregningen baseres på 100 % af eleverne i klasse samt på 50 % af eleverne i klasse. Der forventes et fald i elevtallet på ca. -1,0 %. Dette indikerer, at den økonomiske ramme reduceres med 0,7 mio. kr. Efterskoler og ungdomsskoler Der forventes et fald i elevtallet på 1,4 % Dette indikerer, at den økonomiske ramme reduceres med 0,3 mio. kr. Ungdomsskolen Der forventes fald i 10. klasse eleverne jf. elevtalsprognosen på 0,9%. Dette indikerer at den økonomiske ramme forbliver reduceres med 0,2 mio. kr. Ungdomsskolens fritidsundervisning fremskrives med udviklingen i antal årige, der forventes en stigning i aldersgruppen på 0,7 %. Dette indikerer, at den økonomiske ramme øges med 0,1 mio. kr. Specialundervisning Der forventes en stigning i antallet af 5-15-årige på 0,1 %. Dette indikerer, at den økonomiske ramme øges med 0,1 mio. kr. Befordring Der forventes et stigning i antallet af 5-15-årige på 0,1 %. Dette indikerer, at den økonomiske ramme forbliver uændret. 10

11 Børn og familie Dagplejen Antallet af 0-2-årige er ifølge Befolkningsprognosen uændret. Dette indikerer, at rammen ligeledes er uændret. Daginstitutioner Antallet af 0-5-årige falder ifølge Befolkningsprognosen med -3,1 %. Dette indikerer, at rammen reduceres med 6,1 mio. kr. Fællesformål Antallet af 0-5-årige falder ifølge Befolkningsprognosen med -3,1 %. Dette indikerer at rammen reduceres med 1,0 mio. kr. Udsatte børn og unge Antallet af 0-17-årige falder ifølge Befolkningsprognosen med -0,6 %. Dette indikerer, at rammen reduceres med 0,7 mio. kr. Sundhed Sundhedsplejen Befolkningsprognosen viser i relation til sundhedsplejen at antallet af 0-16-årige falder med -0,9 %. Dette indikerer at rammen reduceres med 0,1 mio. kr. Tandplejen Befolkningsprognosen viser i relation til tandplejen et fald i antallet af 0-17-årige på -0,6 %. Dette indikerer at rammen reduceres med 0,2 mio. kr. Hjælpemidler Antallet af 0-99-årige stiger ifølge Befolkningsprognosen med 0,5 %. Dette indikerer at rammen udvides med 0,2 mio. kr. Handicappede Antallet af 0-17-årige falder ifølge Befolkningsprognosen med -0,6 %. Dette indikerer at rammen til handicappede børn reduceres med 0,4 mio. kr. Antallet af årige stiger ifølge Befolkningsprognosen med 0,9 %. Dette indikerer at rammen til Bevilling 53 Socialpsykiatrisk Center udvides med 0,6 mio. kr. og bevilling 74 handicappede udvides med 2,2 mio. kr. Ældre Beregning af den aktuelle demografitildeling er sket ud fra en beregning efter visiterede timer fordelt på 5 års aldersintervaller på den del, der er omfattet af fritvalg. De øvrige fællesudgifter er demografitildelt efter udviklingen i de årige. Endelig er den del der er omfattet af økonomisk decentralisering (plejehjemmene m.v. - inde) betragtet som konstant. Fritvalg Fritvalgsområdet tilskrives demografi i forhold til den demografiske udvikling i 5 årige aldersintervaller samt fordelingen af visiteret tid pr. aldersgruppe i februar 2015, det indikerer, at rammen udvides med 4,8 mio. kr. Fællesudgifter Antallet af årige stiger ifølge Befolkningsprognosen med 2,9 %. Dette indikerer, at rammen udvides med 1,3 mio. kr. Hvad angår den økonomisk decentrale del (plejecentre m.v. - inde), betragtes denne som konstant. 11

12 Det er forudsat at etablering af friplejehjem og Silkeborg Kommunes udgifter i sammenhæng hermed håndteres inden for ældreudvalgets ramme. Samlet demografivækstberegning for børn, skoler, sundhed, ældre og handicappede: I alt indikerer ovenstående demografivækstberegning et realvækstpres på 1,8 mio. kr. fordelt på: Bevilling 41 Skoler med 1,2 mio. kr. Bevilling 43 Børn og familie med -7,8 mio. kr. Bevilling 45 Handicap - børn med -0,4 mio. kr. Bevilling 52 Sundhedsområdet med -0,1 mio. kr. Bevilling 53 Socialpsykiatrisk Center med 0,6 mio. kr. Bevilling 73 Ældreområdet med 6,1 mio. kr. Bevilling 74 Handicap med 2,2 mio. kr. Befordring, beredskab, driftsoptimering og skolereform (Bilag 2 Kolonne H) I Aftale om kommunernes økonomi for 2014 mellem regeringen og KL er det aftalt, at kommunerne skal effektivisere befordringsopgaven med 100 mio. kr. i 2014 stigende til i alt 430 mio. kr. i Effektiviseringen er, efter input fra en nedsat en arbejdsgruppe, fordelt mellem bevillingerne. Beredskab KL og regeringens effektiviseringspotentiale ved beredskabsfusion har en stigende profil fra 2015 til Budgettet er reduceret med 0,3 mio. kr. Driftsoptimering I 2016 er indregnet en driftsoptimering på 2,0 mio.kr., i forbindelse med at et nyt aflastningstilbud tages i brug, på bevilling 45 Handicap-børn. Skolereform Til skoleområdet er indregnet øget omstillingstilskud på 3,1 mio.kr. (omstillingstilskuddet giver ikke kommunen serviceudgiftsramme). Økonomi- og Erhvervsudvalget skal godkende Børne- og Ungeudvalgets forslag til anvendelse af den samlede omstillingspulje for årene forud for iværksættelse af aktiviteter. Beregning og udmøntning af generel effektivisering (Bilag 2 Kolonne I) Der er i serviceudgiftsrammerne indregnet en effektivisering på 1 % svarende til 34,8 mio. kr., i henhold til arbejdet med overslagsåret 2016 samt tilkendegivelserne på byrådets målseminar I alle kommunens afdelinger søges der opnået driftseffektiviseringer og det forventes at den udmøntede 1 % effektivisering primært opnås herved. Driftseffektiviseringer kan opnås på mange forskelige måder og der er mange initiativer, der søger at understøtte en uændret opgaveløsning med anvendelse af færre ressourcer, eksempelvis nye innovative arbejdsformer, mestring og digitalisering. MED-organisationen har overfor byrådet samt Økonomi- og Erhvervsudvalget tilkendegivet interesse for at medvirke i processen. 12

13 Af bilag 4 fremgår kort resume af status på frikommuneforsøg. Som et led i aftalen om at understøtte kommunernes samarbejde med private har regeringen i samarbejde med KL fået udarbejdet en rapport om muligheder og barrierer ved kommunernes samarbejde med private. Rapporten, som er udarbejdet af Quartz & Co og Rambøll, blev offentliggjort januar 2015 og kan læses på finansministeriets hjemmeside. I maj måned 2015 planlægger KORA at udgive et nyt inspirationskatalog over effektiviseringer. Et katalog, som bygger på kommunernes omstillingskataloger udarbejdet i 2014 det vil sige primært kataloger, som vedrører budgettet for Kataloget vil blive udsendt som input til fagudvalgenes arbejde med at udarbejde budgetterne for Esbjerg Kommune har som input til udgiftstilpasning fået udgiftsniveauer gennemgået og sat i forhold til sammenlignelige kommuner af KORA. Rapporterne kan ses her: Om+kommunen%2fTal+og+fakta%2fKORA%2f esbjergkommune_noegletalsscreening.pdf Om+kommunen%2fTal+og+fakta%2fKORA%2f10906_validering-af-noegletal-samtinspiration-til-udgiftstilpasning-i-esbjerg-kommune.pdf Andre kommuner har fået input ved en gennemgang udført af revisionen - aktuelt har BDO eksempelvis en opgave for Ikast-Brande kommune og for Holstebro kommune og der er tidligere udarbejdet et katalog for Åbenrå kommune: https://www.aabenraa.dk/media/803493/ e3.pdf Serviceudgiftsrammer i alt (Bilag 2, Kolonne J) Serviceudgiftsrammen inkl. DUT, demografi, effektiviseringer og diverse korrektioner bliver i alt 3.448,6 mio. kr. 2.2 Indkomstoverførsler Præmissen for budgettering på overførselsområdet er det bedst mulige skøn over udgifterne i budgetåret baseret på erfaringen fra de tidligere år og forventet udvikling i antallet af modtagere af indkomstoverførsler. I forbindelse hermed inddrages skøn over effekten af initiativer i finansloven på området. Reform af beskæftigelsesområdet indebærer blandt andet en aftale om omlægning af statsrefusion på forsørgerydelser mv. med det formål at give kommunerne et større incitament til at hjælpe ledige i beskæftigelse og derved undgå, at borgere kommer på langvarig offentlig forsørgelse. Omlægning statsrefusionen til ens refusionssatser på tværs af ydelser, og hvor refusionssatsen er faldende over tid. Dette betyder væsentlige øgede kommunale driftsudgifter, hvorfor aftalen også indeholder en ændring af udligningssystemet til at imødegå disse merudgifter. Kommunerne under ét bliver kompenseret for merudgiften via en midlertidig forhøjelse af udligningsniveauet i 2016 og Den midlertidige tilpasning af udligningssystemet suppleres med en overgangsordning, der sigter på at begrænse kommunernes tab og gevinster på refusionsomlægningen til maksimalt 0,1 procent af beskatningsgrundlaget i 2016 og 0,2 procent I Overgangsordningen indeholder endvidere et loft, som begrænser de absolutte tab og gevinster til 10 mio. kr. i 2016 og 20 mio. kr. i

14 Overførslerne deles op i det budgetgaranterede område, øvrige overførsler samt beskæftigelsesområdet. Området har to separate garantiordninger: budgetgarantiordningen, som omfatter de traditionelle kommunale overførselsudgifter (kontanthjælp, aktivering, revalidering, ledighedsydelse, førtidspension, erhvervsgrunduddannelser og integration) samt det særlige beskæftigelsestilskud på det forsikrede område. I begge ordninger er der en foreløbig udmelding, en midtvejsregulering og en efterregulering af tilskuddet, når regnskabet er gjort op. Formålet med budgetgarantien er at undgå påvirkning af den kommunale økonomi i forhold til konjunkturudviklingen. I forbindelse med budgetlægningen vil der blive taget stilling til om eksempelvis udgifter til forsikrede ledige budgetlægges på arbejdsmarkedsområdet maksimalt svarende til det beskæftigelsestilskud kommunen får. Evt. afvigelse budgetteres centralt med henblik på imødegåelse af forventet midtvejs- og efterregulering og nuværende puljeafsætning reguleres i forhold hertil. Flygtninge kvoten er øget og Silkeborg kommunes modtager i flygtninge. Hertil kommer i 2016 familiesammenføringer. Flygtningene forventes, jf. regeringens udspil, hurtigst muligt at komme på arbejdsmarkedet. 3 Anlægsbudget 2016 til 2019 Proces for udarbejdelse af anlægsbudget : Administrativt: April 2015: Der gennemføres administrativt en gennemgang af tids- og betalingsplaner for de projekter, der er budgetteret med start i årene eller som er overført fra tidligere år. Herunder tages højde for besluttede fremrykninger der sket som følge af at andre projekter modsvarende ikke kan gennemføres tidsmæssigt som tidligere planlagt. Fagudvalgene: Maj 2015 (ekskl. boligdel af ældreboliger/plejecentre) Der udsendes fra økonomistaben en oversigt over anlægsprojekter i overslagsårene 2015 til 2018, med angivelse af de afsatte budgetbeløb, korrigeret for eventuel fremrykning til 2015 / udskydelse fra Ud fra denne oversigt drøfter fagudvalgene projektprioriteringen inden for de enkelte bevillinger / fagudvalget, ud fra følgende forudsætninger: a) Den samlede anlægsramme i hvert af årene overholdes b) Der tages højde for gennemførelse af projekter, der er bevilget i 2014/2015 med rådighedsbeløb i overslagsårene (disse er anført i oversigten). c) Er der, i helt særlige tilfælde, ønsker om en udvidet ramme i 2016, 2017 eller 2018 kan udvalget udarbejde en begrundet ansøgning med henblik på drøftelse på budgetseminaret. Det forventes at eksempelvis en ansøgning om øget ramme i 2017 modsvares af forslag til reduktion af ramme i 2016 eller For 2019 udarbejder fagudvalgene en prioriteret oversigt over hvilke projekter, der ønskes igangsat og hvornår det enkelte projekt forventes afsluttet. 14

15 Administrativt: Maj medio juni 2015: Der udarbejdes administrativt et oplæg til anlægsbudget Det administrative oplæg drøftes indledende i Økonomi- og Erhvervsudvalget juni Ultimo juni medio august 2015: På grundlag af Økonomi- og Erhvervsudvalgets drøftelser udarbejdes der administrativt et oplæg til anlægsbudget Hertil oversigter over eventuelle ønsker om yderligere projekter prioriteret af fagudvalgene som ikke er indarbejdet i oplæg til anlægsbudget. Medio august september 2015: Oplægget danner grundlag for drøftelserne på Byrådets budgetseminar i august Økonomi- og Erhvervsudvalget vil efterfølgende udarbejde forslag til anlægsbudget Bevillingsaftaler På baggrund af dette oplæg til målaftale arbejder fagudvalgene frem til 13. juni 2014 med bevillingsaftalerne. Der anvendes bevillingsaftaler på alle bevillingsområder i kommunen med det formål at skabe sammenhæng i styringen. Den økonomiske og faglige styring integreres, således at der er klarhed over hvor og hvordan der skabes balance i forventningerne til udvikling og serviceniveau inden for de økonomiske rammer. Det er i bevillingsaftalerne ressourcerne fastlægges samtidig med at der med udgangspunkt i tilkendegivelserne på målseminaret sættes fokus på mål og succeskriterier. Bevillingsaftalerne indeholder således en konkretisering af oplæg til målaftale i forhold til de enkelte bevillingsområder, i form af fagudvalgenes mål og en prioritering af økonomien indenfor hver bevilling. Efter budgettets vedtagelse i oktober udarbejdes der frem til primo 2016 institutionsaftaler, hvori der fastlægges mål, handlinger og succeskriterier for de enkelte institutioner. Institutionsaftalerne sætter dermed retningen for det kommende års arbejde. Aftalerne offentligøres på kommunens hjemmeside. 15

16 Bilag 2 Serviceudgiftsrammer 2016 A B C D E F G H I J Opgavekorrektioner Reguleringer Budgetaftal Service- DUT Demografi Befordring, Reduktion/ og politiske e 2015 og udgifter i beredskab, effektiviseri (flytninger beslutninger tekniske 2016 pris- driftoptimering ng (1%) mellem mm. ændringsforslag og og skolereform bevillinger) lønniveau Serviceudgifter budget 2015 Serviceudgiftsramme 2016 Bevilling 12 Kommunale ejendomme 200,1-0,1 0,8-9,5 192,9-1,9 191,0 Bevilling 13 Brand og redning 14,0-2,0 12,2-0,3-0,1 11,7 Bevilling 14 Centrale funktioner 377,7 0,6 15,7-3,0 396,3-0,7-4,0 391,6 Bevilling 15 Fælles Formål 45,4-0,9-1,9-0,3 43,2-0,4 42,7 Bevilling 16 Tværgående aktiviteter 34,7-8,0 27,1-0,3 26,9 Bevilling 24 Kollektiv Trafik 40,9 41,9-0,5-0,4 41,0 Bevilling 25 Veje 76,1 77,3-0,8 76,5 Bevilling 28 Entreprenøropgaver 0 0,0 0,0 0 Bevilling 34 Kultur og Fritid 139,4 0,2 1,5-0,3 143,3-1,4 141,9 Bevilling 41 Skoler 841,3-0,4 851,1 1,2 2,4-8,5 846,2 Bevilling 43 Børn og Familie 449,6 0,2 0,1 455,6-7,8 0,1-4,5 443,4 Bevilling 44 Social Tilsyn Midt 0 0,0 0,0 0 Bevilling 45 Handicap - børn 67,3 0,0 68,3-0,4-2,0-0,7 65,2 Bevilling 49 Familie - institutioner 0 0,0 0,0 0 Bevilling 51 Social Service 59,9 60,9-0,2-0,6 60,1 Bevilling 52 Sundhedsområdet 178,9 181,1-0,1-1,8 179,2 Bevilling 53 Socialpsykiatrisk Center 74,0 0,1 75,2 0,6 0,0-0,8 75,0 Bevilling 59 Social Service - institutioner 0 0,0 0,0 0 Bevilling 61 Arbejdsmarked - serviceudgifter 19,6 19,8-0,3-0,2 19,4 Bevilling 73 Ældreområdet 574,0 0,1 581,1-0,4 6,1-0,2-5,9 580,7 Bevilling 74 Handicap - voksne 253,6 0,2 257,7 2,2-0,1-2,6 257,3 Bevilling 78 Fritvalgsområdet 0 0,0 0,0 0 Bevilling 81 Natur og Miljø 9,0 9,2-0,1 9,1 I alt 3.455,6 0,0 16,2-23, ,2-1,3 1,8-0,9-34, ,9

OPLÆG TIL MÅLAFTALE

OPLÆG TIL MÅLAFTALE OPLÆG TIL MÅLAFTALE 2014-2017 Politiske mål Byrådets overordnede politiske mål som er gældende for budgetåret 2014: 1. Bæredygtig økonomi, da det er fundamentet for fremtidens Silkeborg Kommune og grundlag

Læs mere

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018.

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Der indgås mellem partierne Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

OPLÆG TIL MÅLAFTALE 2015-2018

OPLÆG TIL MÅLAFTALE 2015-2018 OPLÆG TIL MÅLAFTALE 2015-2018 Politiske mål Byrådets overordnede mål for budgetåret 2015: Byrådets overordnede politiske mål er at sikre en bæredygtig økonomi. Byrådet vil i forbindelse med prioriteringen

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Baggrund: De foreløbige beregninger,

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for 2018-2021 for Hjørring Kommune 1) Statsgaranti I det foreliggende budgetmateriale er der foreløbigt valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Syddjurs Kommune Bilag med ændringsforslag 25. september Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale.

Syddjurs Kommune Bilag med ændringsforslag 25. september Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale. Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale. 1. Sammenlægning af tre bevillinger på familieområdet til én samlet bevilling. 2. Opnormering på institutioner på børnepasningsområdet

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 442.373

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2012, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2012, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. Bilag 7 Opgørelse af budgetgaranti 2012, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 26. april 2011 Sagsbeh: thol Økonomiafdelingen Sag: 2011-5130 Dokument:

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet, de seneste ændringer ved overførselssagen fra 2014 til 2015) Økonomi / Innovation og IT marts 2015 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 03-08-2017 J.nr.: 17/11 3. budgetstatus for budget 2018 2021 Økonomiudvalget vedtog 7. februar 2017 proceduren

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Budget spørgsmål og svar

Budget spørgsmål og svar 11. februar 2016 Budget 2017 - spørgsmål og svar Den økonomiske situation Hvorfor skal vi spare? Hvor meget skal vi spare? Hvordan ser vores økonomiske situation ud? Hvad betyder det, at vi skal finde

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering Staben Dato: 21.09.2016 Sagsbehandler: Kim Frandsen Direkte tlf.: 73767643 E-mail: kkf@aabenraa.dk Acadre: 16/7018 BILAG 1 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget -2017 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i -priser 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 672.411 671.390 670.393 670.393 + Rammeændringer,

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-17 Dato: 08-08-2017 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2018-2021 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår,

Læs mere

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på.

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på. Bilag 2 Opgørelse af budgetgaranti 2015, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 4. august 2014 Sagsbeh: thol Sag: Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge Der er i forbindelse med prognosen for antal flygtninge og familiesammenførte i Aarhus Kommune i et tværmagistratligt

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-16 Dato: 08-08-2016 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2017-2020 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår,

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Loven medfører kommunale merudgifter til administration i forbindelse med behandling af ansøgninger om førtidspension.

Loven medfører kommunale merudgifter til administration i forbindelse med behandling af ansøgninger om førtidspension. for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Erhvervsog Beskæftigelsesudvalgets område. Beskæftigelse har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der indgår i aftalen

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2017. Valget

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

NOTAT. Samlede indtægter Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

NOTAT. Samlede indtægter Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune NOTAT Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune 2018-2021 Notatet viser resultatet af den nye indtægtsprognose for Helsingør Kommune for 2018 2021 og de forudsætninger, der er anvendt. Prognosen er beregnet

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Caroline Grønheden Sagsnr. 15.00.00-Ø00-4-16 Dato:31.3.2016 Budgetforslag 2017- Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Hovedoversigt Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Bilag 1 - Resumé. 2. finansielle orientering om budget

Bilag 1 - Resumé. 2. finansielle orientering om budget Bilag 1 - Resumé 2. finansielle orientering om budget 2015-2018 Denne indstilling beskriver Frederiksberg Kommunes økonomiske situation på baggrund af økonomiaftalen, samt udviklingen fra Magistratens

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 447.308 458.000 467.664 467.664

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode.

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode. Økonomi- og lønafdelingen Notat af 3. august 2011 Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet i 2011 I forbindelse med den samlede aftale om finansloven 2011 blev der i november 2010 indgået en række aftaler

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Arbejdsmarkedsstyrelsen

Beskæftigelsesministeriet Arbejdsmarkedsstyrelsen Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 71 Bilag 14 Offentligt Beskæftigelsesministeriet Arbejdsmarkedsstyrelsen Ændringsforslag til Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019

Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019 Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019 Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti indgik i februar 2015 aftale om reform af refusionssystemet

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 12. september 2013 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol 07-04-2015 08:30 D116 Afbud fra:. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-9-17 Dato: 04.10. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. okt. Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

I forhold til ØKUs rammeudmelding pr. 10/8, er der nogle udfordringer i det nærværende budgetforslag:

I forhold til ØKUs rammeudmelding pr. 10/8, er der nogle udfordringer i det nærværende budgetforslag: Hjørring Kommune Internt notat Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet Sag nr. 00.30.10-S00-3-15 09-08-2016 Side 1. Budgetforslag 2017-2020 Økonomiudvalget har på møde d. 10. august fastlagt opdaterede

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 425.100

Læs mere