OPLÆG TIL MÅLAFTALE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPLÆG TIL MÅLAFTALE 2016-2019"

Transkript

1 OPLÆG TIL MÅLAFTALE

2 Politiske mål Byrådets overordnede mål for budgetåret 2016: Byrådets overordnede politiske mål er at sikre en bæredygtig økonomi. Byrådet vil i forbindelse med prioriteringen af økonomi, serviceniveau og faglighed have fokus på: - Attraktiv kommune - Borgere, organisationer og erhvervsliv møder fagprofessionelle - Tage hånd om de mest sårbare - Sundhedsfremme og forebyggelse - Bæredygtig miljø- og klimaindsats Bæredygtig økonomi, da det er fundamentet for fremtidens Silkeborg Kommune og grundlag for kommunens fortsatte opgaveløsning og udvikling. - Gennem overholdelse af budgetterne for serviceudgifter på udvalgsniveau også selv om nogle af udgifterne er mindre styrbare end andre. - Gennem effektivisering, innovation og ny teknologi med klare økonomiske mål. - Ved at vælge det bedste tilbud indenfor den givne økonomiske og lovgivningsmæssige ramme. - Gennem de økonomisk mest rentable og fremtidssikrede beslutninger med særligt fokus på forebyggelse. - Gennem opbygning af en robust kassebeholdning. Attraktiv kommune mere vækst, flere job, flere borgere - Ved bosætning, erhvervsudvikling og uddannelsesmiljøer, da det skaber grundlaget for attraktivitet, vækst og dynamik. - Ved at styrke erhvervsudviklingen og jobskabelsen gennem lokale initiativer og strategisk samarbejde med Businessregion Aarhus og på tværs af kommunegrænser. - Ved alsidige bosætningsmuligheder med blik for tilflytternes ønsker, i varierede bymiljøer og lokalsamfund. - Ved at arbejde for stadigt flere og bredere uddannelsesmuligheder og styrket infrastruktur - Ved kvalitet i kommunens kerneydelser. Borgere, organisationer og erhvervsliv møder fagprofessionelle, så det bidrager til mere innovation, bedre ressourceudnyttelse og større sammenhæng. - Ved at sætte borgerne i centrum gennem tidlig involvering. - Ved at sætte fokus på, at samskabelse og inddragelse skaber højere kvalitet, bedre udnyttelse og større sammenhæng - Ved fortsat at styrke samarbejdet mellem frivillige og fagpersoner, så der skabes øget medborgerskab - Ved at styrke udviklingen af faglige miljøer med kompetente og innovative medarbejdere, der arbejder på at skabe fremtidens løsninger - Ved at fokusere på innovation og digitalisering, der udvikler samspillet med borgere og samfund. 2

3 Tage hånd om de mest sårbare, da det er en kerneopgave for kommunen at understøtte borgere, der har brug for støtte til at mestre eget liv. - Ved at tage udgangspunkt i ressourcerne hos de mest sårbare - Ved tidlig opsporing og tidlig indsats gennem frivillighed og medborgerskab - Ved at sikre sammenhængende borgerforløb gennem tværgående samarbejde - Ved at afprøve nye muligheder og udvikle nye metoder med afsæt i evidens, evaluering og brugerundersøgelser. Sundhedsfremme og forebyggelse, for at fremme borgernes mulighed for at leve et sundt liv med høj livskvalitet. - Ved at sætte fokus på lighed i sundhed - Ved at tænke sundhed ind i kerneydelser, planlægning og politikker. - Ved at sikre en helhedsorienteret indsats gennem tværgående samarbejde - Ved at skabe gode uddannelses- og arbejdsmarkedsforhold, da gode levevilkår er afgørende for den almene sundhedstilstand. - Ved i samspil med foreningsliv og frivillige, at fremme benyttelse og udvikling af natur og kulturliv, da aktiviteter, gode oplevelser og glæde er med til at styrke den mentale sundhed. Bæredygtig miljø- og klimaindsats, hvor der tages et kommunalt og lokalt ansvar i bestræbelserne på at opnå fremtidssikrede løsninger. - Ved at iværksætte fremtidssikrede løsninger gennem partnerskaber og energibesparende tiltag - Ved at gøre at gøre det lettere at skabe fremtidssikrede løsninger gennem planlægning, myndighedsbehandling, information og dialog - Ved at udfordre eksisterende rammer og søge innovative løsninger - Ved en ambitiøs vand- og naturplanlægning og øget genanvendelse af affald - Ved en årlig CO2-reduktion for den kommunale organisation på minimum 2 %. Finansielle mål: De finansielle mål er udarbejdet ud fra den Økonomiske Politik samt tilkendegivelserne på byrådets målseminar februar Den ikke disponerede kassebeholdning er konsolideret til et niveau på 250 mio.kr. Anvendes der midler af kassebeholdningen, der bringer den ikke disponerede kassebeholdning under dette niveau, vil der blive iværksat ny konsolidering. Der afdrages årligt netto 50 mio.kr. på kommunens gæld, når der ses bort fra optag af lån til ældreboliger og optag af lån til de af byrådet besluttede hvile i sig selv -energiinvesteringer. Oplæg til målaftale indeholder en i serviceudgiftsrammerne indregnet effektiviseringsgevinst på 1%. 3

4 Forudsætninger for budgetforslag Herunder beskrives kort de centrale overordnede forudsætninger, der vil være gældende for udarbejdelsen af Budget Forudsætninger for budgettet Aftalen mellem KL og regeringen Når den forventede aftale mellem KL og regeringen foreligger medio juni 2015 vil denne være rammesættende for Silkeborg Kommunes budget. Det aftalte bloktilskud til kommunerne får konsekvens på indtægtssiden. Ligeledes vil lov- og cirkulæreprogrammet få effekt på driftsudgifterne med de reguleringer af bloktilskuddet, som lov- og cirkulæreprogrammet måtte indeholde i medfør af DUT (det udvidede totalbalanceprincip), der tildeler/fjerner ressourcer i sammenhæng med opgaveflytninger til/fra kommunerne. Anlægsniveauet i aftalerne om kommunernes økonomi mellem Regeringen og KL har i årene 2012 til 2015 været højt. Det høje anlægsniveau har været med til at sikre høj aktivitet og øget beskæftigelse. Men fra 2016 og frem er forventningen at anlægsniveauet skal reduceres for at sikre den offentlige saldo. I økonomiaftalen for 2015 er balancetilskuddet ekstraordinært løftet med 3 mia. kr., hvoraf Silkeborg kommune fik andel i de 2 mia.kr. der ikke blev fordelt efter særlige kriterier. Om der i 2016 indgår et ekstraordinært løft af balancetilskuddet, og efter hvilke kriterier det i så fald fordeles mellem kommunerne, vides først i forbindelse med indgåelse af aftale om kommunernes økonomi mellem KL og Regeringen i juni Silkeborg Byråd forudsætter, at kommunen overholder sin andel af den serviceudgiftsramme, som aftalen mellem regeringen og KL for budget 2016 fastlægger. Udviklingen i befolknings- og elevtal for Silkeborg Kommune Oplysninger om det fremtidige befolkningstal er en væsentlig forudsætning for budgetlægningen på flere af Silkeborg Kommunes områder. Der udarbejdes derfor årligt en ny befolkningsprognose for kommunen. Prognosen beskriver den forventede befolkningsudvikling, dels på de enkelte aldersgrupper, dels på de enkelte områder i kommunen. Befolkningsprognosen danner desuden grundlaget for elevtalsprognosen, som i lighed med befolkningsprognosen er udarbejdet i marts I nedenstående skema er vist befolkningsprognosens forventninger til den fremtidige befolkningsudvikling på de udvalgte aldersgrupper. Befolkningstallene for 2015 er faktiske tal opgjort pr. 1. januar Realiseret Prognose Udvikling i procent Aldersgruppe år ,1 % -4,5 % 9,5 % 5-15 år ,2 % -3,3 % -7,2 % år ,2 % 3,2 % 10,1 % år ,9 % -1,4 % 6,6 % år ,8 % 2,4 % 3,9 % 65+ år ,9 % 14,6 % 34,8 % 80+ år ,1 % 16,8 % 78,2 % I alt ,5 % 3,0 % 9,1 % 4

5 Budgetopgørelse A. Skattefinansieret område 1. Indtægter Silkeborg Kommunes indtægter på det skattefinansierede område består af skatter, tilskud og udligning. Udskrivningsgrundlaget for 2016 beregnes først når den såkaldte majopgørelse af udskrivningsgrundlaget i 2013 foreligger. Herefter kan udviklingen i udskrivningsgrundlaget skønnes fra 2013 og til Mere sikker bliver beregningen når der sidst i august foreligger opgørelse af 2014 udskrivningsgrundlaget, hvor ca. 98 % af selvangivelserne er lignet. Herefter skal kommunen vælge mellem selvbudgettering og statsgaranti. Bloktilskuddet til Silkeborg kommune beregnes først, når der foreligger en aftale mellem KL og regeringen. 2. Driftsudgifter Driftsudgifterne udgøres af både serviceudgifter, øvrige udgifter (refusion på dyre enkeltsager, aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedssystemet og ældreboliger) og overførselsudgifter Beregning af serviceudgiftsrammen Rammeberegningen i Silkeborg Kommune tager udgangspunkt i budget 2015 som korrigeres for justeringer af budget 2015, før dette fremskives til budget 2016 pris- og lønniveau. Der reguleres for opgaveændringer i medfør af de sidste års lov - og cirkulæreprogrammer og serviceudgiftsrammerne korrigeres for demografipåvirkningen, politiske beslutninger og endelig korrigeres serviceudgiftsrammerne for effektiviseringer. Serviceudgiftsrammerne for de enkelte bevillinger, som de fremgår af bilag 2, fremkommer konkret således: Udgangspunkt i Budget 2015 (Bilag 2, kolonne A): Serviceudgifterne budgetteres med udgangspunkt i det foregående års budget, dvs. Budget Serviceudgifterne opgøres som driftsudgifterne minus udgifter til ældreboliger, refusion vedrørende særligt dyre enkeltsager, aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne og udgifter til overførsler og til forsikrede ledige. 5

6 Opgave korrektioner af Budget 2015: (Bilag 2, kolonne B): I kolonne B korrigeres der for lokale opgaveændringer i relation til Budget Budgetbeløbene fremskrives til 2016 pris- og lønniveau med KL s generelle fremskrivningsprocent på 1,8%. I nedenstående tabel er opgjort flytninger af budgetbeløb mellem bevillinger: Flytning af budgetbeløb vedrørende Høgdal Fra bevilling Bevilling 41 skoler Til bevilling Bevilling 34 Kultur og Fritid Beløb (mio. kr.) 0,350 Flytning af budgetbeløb vedrørende Høgdal Flytning af budgetbeløb vedrørende lejeindtægter i kolonihaver og rideklubber Flytning af budgetbeløb til betaling af teknologileje fra Handicap- og psykiatriafdelingen til handicap- og psykiatribevillinger Flytning af budgetbeløb til betaling af teknologileje fra Handicap- og psykiatriafdelingen til handicap- og psykiatribevillinger Bevilling 41 skoler Bevilling 12 Kommunale ejendomme Bevilling 14 Centralfunktioner Bevilling 14 Centralfunktioner Kjellerup Svømmesal, rengøring Bevilling 34 Kultur og Fritid Flytning af budgetbeløb til betaling af teknologileje fra Handicap- og psykiatriafdelingen til handicap- og psykiatribevillinger Flytning af budgetbeløb vedrørende ældreråd og ungebyråd Flytning af budgetbeløb vedrørende motorvejsudvikler Flytning af budgetbeløb vedrørende fraflytning af lokaler på Brandevej 4 Bevilling 14 Centralfunktioner Bevilling 14 Centralfunktioner Bevilling 15 Fælles formål Bevilling 12 Kommunale ejendomme Bevilling 14Centralfunktioner Bevilling 34 Kultur og fritid Bevilling 45 Handicap - børn Bevilling 53 Socialpsykiatri 0,025-0,126 0,024 0,114 Bevilling 12 Kommunale ejendomme 0,038 Bevilling 74 Handicap - voksne 0,175 Bevilling 15 Fælles formål Bevilling 14 Centralfunktioner Bevilling 43 Børn og Familie 0,075 1,000 0,189 Flytning af budgetbeløb vedrørende drift og vedligeholdelse af cykler (el og almindelige) Bevilling 12 Kommunale ejendomme Bevilling 73 Ældreområdet 0,100 6

7 Herudover er der korrigeret for nedenstående ændringer efter vedtagelse af budget 2015: Reguleringer og politiske beslutninger mm (Bilag 2 Kolonne c): Bevilling 12 Kommunale ejendomme Tilførsel af 0,81 mio. kr. til drift af Kedelhuset. Der vil forud for budgetvedtagelse blive indarbejdet reguleringer i forhold til Hjælpemiddelcentralen ligesom der kan være andre mindre reguleringer som følge af ændringer i bygningsmassen. Bevilling 14 Centralfunktioner Til øget sagsbehandling i Integrationsteamet i forbindelse med kvoteflygtninge tilføres bevillingen 4,3 mio. kr. jævnfør beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget 2. marts Tilførsel til tre investeringsprojekter med det formål at hjælpe ledige borgere i selvforsørgelse rettet mod kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere. Bevilling 14 Centralfunktioner tilføres 4,0 mio. kr. jævnfør beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget 16. februar Tilførsel til investeringsprojekt med det formål at få førtidspensionister i ordinært arbejde, fleksjob eller job med løntilskud. Bevilling 14 Centralfunktioner tilføres 0,9 mio. kr. jævnfør beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. december Tilførsel til 4 investeringsprojekter hvor borgerne indenfor Job- og Borgerservices område tilbydes ekstraordinær støtte i 2015 og årene efter. Bevilling 14 Centralfunktioner tilføres 5,8 mio. kr. jævnfør beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget 3. november Tilførsel af budgetbeløb på 0,675 mio. kr. til borgerrådgiverfunktionen jævnfør Økonomi- og Erhvervsudvalget 17. november Bevilling 15 Fælles formål Et folketingsvalg eller en folkeafstemning mindre i 2016 end i 2015 derfor reduceres med 1,948 mio. kr. Bevilling 34 Kultur og Fritid Der tilføres budgetramme på 0,445 mio. kr. til afledt drift til hal i Grauballe og hal i Gjessø samt 0,04 mio. kr. til inventar. Til fodboldbaner i Funder, som tages i brug 1. august 2016, tilføres 0,048 mio. kr. til vedligeholdelse. Til Søsportens Hus, Langsø Idrætscenter, tilføres budget til vedligeholdelse af udearealer 0,025 mio. kr. Der tilføres budgetramme til projektet Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad i ,81 mio. kr., og til trappeleje Silkeborg Sportscenter 0,11 mio. kr. Bevilling 43 Børn og familie Der tilføres budgetramme på 0,144 mio. kr. til regulering af tidligere indkøbsbesparelse. 1 Beløbet var tidligere anført med 6,8 mio.kr i er nu rettet til 5,8 mio.kr. efter aftale med afdelingen. 7

8 Budgetaftalen 2015 og tekniske ændringsforslag (kolonne D): Bevilling 12 Kommunale ejendomme I 2016 er udgifter til energiinvesteringer, renoveringer og vedligehold budgetteret på anlæg i alt 9,5 mio. kr. Bevilling 13 Brand og redning I 2015 er tilført et engangsbudgetbeløb til delvis imødegåelse af effektiviseringskrav ved beredskabsfusion - 2,0 mio. kr. Bevilling 14 Centralfunktioner Engangstilskud/særtilskud 17 i 2015 til projekter for borgere med høj andel af sociale problemer 3,0 mio.kr. I 2015 blev 1,0 mio. kr. midlertidigt overført til tværgående aktiviteter, beløbet tilbageføres i I 2016 er udgift til modernisering m.v. af it-infrastruktur/materiel budgetteret på anlæg -1, 0 mio. kr. Bevilling 15 Fælles formål Beløb til afklaring vedrørende Nordre Skole i 2015 fjernes -0,25 mio. kr. Bevilling 16 Tværgående aktiviteter Pulje til tværgående aktiviteter reduceres fra 2015 til 2016 med 1,0 mio.kr. I 2016 er pulje til særlige indsatser/ vækstpulje 8 mio. kr. budgetlagt på anlæg 8,0 mio.kr Mindre nettoeffekt af de politiske ændringsforslag forslag i ,0 mio. kr. Bevilling 34 Kultur og Fritid I 2015 er afsat et 0,3 mio. kr. til Street Plaza som fratrækkes i 2016 budgetrammen. Svømmecenter Nordvest friluftbad videreføres i 2015, i 2016 fratrækkes de 0,45 mio. kr. Aktivitetstilskud for 0-17 årige hæves med 21 kr. pr. år, det betyder at der tilføres budget på 0,45 mio. kr. Budget 2015 fremskrevet (Bilag 2, kolonne E): De enkelte bevillinger er jf. bilag 2, kolonne C omregnet til 2016 pris- og lønniveau. Omregningen er foretaget på baggrund af KL s forventning til udviklingen i de enkelte udgifts- og indtægtsarter. Det skal endvidere bemærkes, at der i skønnet over lønudviklingen ikke er taget højde for den såkaldte reststigning. Reststigning er den lønstigning, som ligger ud over den overenskomstmæssigt aftalte ramme, dvs. anciennitetsbestemte stigninger m.m. Problemstillinger i forbindelse hermed løses af hver enkelt bevilling indenfor den afsatte økonomiske ramme. Generelt: I 2015 har KL udmeldt nyt pris- og lønskøn. En konsekvens heraf er at budget 2015 korrigeres i forhold til de ændrede skøn og at rammeberegningen for 2016 er foretaget på grundlag af et budget 2015 i det tilrettede pris- og lønniveau. Centrale puljer til blandt andet imødegåelse af midtvejs- og efterregulering af beskæftigelsestilskud vil, jf. nedenstående afsnit om indkomstoverførsler, blive vurderet når beskæftigelses- 8

9 tilskuddet er kendt. Aktivitetsbestemt medfinansiering budgetteres ligeledes når økonomiaftalen er kendt. Der forventes ved årets første budgetopfølgning i 2015 at blive reguleret for indkøbsbesparelser. Disse indkøbsbesparelser planlægges, sammen med eventulle yderligere besparelser fra nye indkøbsaftaler, indarbejdet forud for vedtagelse af budget DUT mv. (Bilag 2, kolonne F): Der korrigeres ikke for DUT reguleringer på beløb under kr. Lov nr. 608 af 12. juni 2013 om socialtilsyn er samlet set på -0,1 mio.kr. fordelt på bevillingerne 43, 45, 51, 53 og 74. Henset til den samlede størrelse af reguleringen er bevillingernes rammer fastholdt uændret. Bevilling 14 Centralfunktioner Lov nr af 23. december 2012 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige andre love (Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteam, fleksløntilskud m.v.). Der tilføres budgetbeløb på 0,1 mio. kr. Lov nr af 26. december 2013 om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, indsatsen for modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse, sikring af ret til syge- og barselsdagpenge, målretning af danskuddannelsestilbud m.v.) Der fjernes budgetbeløb på 0,6 mio.kr. Lovforslag L 166 om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om individuel boligstøtte og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (Anvendelse af indkomstregistreret ved indtægtsregulering af social pension og boligstøtte m.v.) Der fjernes budgetbeløb på 0,3 mio.kr. Bevilling 61 Arbejdsmarked - service Lovforslag L 195 om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., lov om folkeskolen og forskellige andre love (Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser m.v.) (Reducerede vejledningsopgaver og stigende udgifter til produktionsskoleophold) Der fjernes budgetbeløb på netto 0,3 mio.kr. Bevilling 73 Ældreområdet Fælles udmøntningsplan for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient -0,4 mio.kr. Generelt: Økonomistaben vil endvidere i fornødent omfang regulere de enkelte bevillinger for opgaveændringer på serviceområdet i medfør af årets lov- og cirkulæreprogram, der foreligger ultimo juni Som udgangspunkt foretages der ikke reguleringer på beløb under kr. Fordeling til demografi (Bilag 2, kolonne G): Med rammebudgetteringen underlægges behovsprioriteringen i høj grad økonomien. Udgangspunktet for rammebudgetteringen er hvad har vi råd til? / hvad vil vi bruge? De forhold der beskrives, og som har betydning for de enkelte bevillinger, vurderes derfor ikke i forhold til, hvad det vil koste at opretholde uændret serviceniveau. Der er i stedet tale om beregninger, der indikerer i hvilken retning størrelsen af den økonomiske ramme må bevæge sig for at tilstræbe et uændret serviceniveau. 9

10 Den demografiske udvikling Generelle bemærkninger Den demografiske udvikling tages i betragtning på følgende områder børn og familie, skole, ældre, handicappede, psykiatri og sundhed (hjælpemidler, sundhedspleje og tandpleje). Den demografiske udvikling beregnes på baggrund af faktiske befolkningstal pr. 1. januar 2015 og prognosetal for Forskellen beregnes, og der foretages en indikativ beregning af de umiddelbare budgetmæssige konsekvenser af den demografiske udvikling. Det bemærkes at der i nedenstående er regnet med afrundede tal, hvorfor der i forhold til serviceudgiftsrammen i bilag 2 er afrundingsdifferencer. Skoler På skole, SFO, ungdomsskolens 10. klasseundervisning, efterskoler og ungdomskostskoler og privatskole-området tages der udgangspunkt i Elevtalsprognosen 2014/ /28. På de øvrige områder tages udgangspunkt i befolkningsprognosen. Bevilling 41 Skoler rammebudgetteres på samme vilkår som budgettets øvrige serviceudgiftsbevillinger. Derfor vil der ikke ske en revurdering af det økonomiske behov for bevillingen i forbindelse med den årlige elevtalsopgørelse pr. 5. september Skoler Der forventes en stigning i elevtallet på ca. 0,2 %. Dette indikerer, at den økonomiske ramme til folkeskoler, forhøjes med 1,3 mio. kr. Privatskoler Der forventes en stigning i elevtallet på ca. 2,0 %. Dette indikerer, at den økonomiske ramme til privatskoler, udvides med 1,0 mio. kr. SFO Beregningen baseres på 100 % af eleverne i klasse samt på 50 % af eleverne i klasse. Der forventes et fald i elevtallet på ca. -1,0 %. Dette indikerer, at den økonomiske ramme reduceres med 0,7 mio. kr. Efterskoler og ungdomsskoler Der forventes et fald i elevtallet på 1,4 % Dette indikerer, at den økonomiske ramme reduceres med 0,3 mio. kr. Ungdomsskolen Der forventes fald i 10. klasse eleverne jf. elevtalsprognosen på 0,9%. Dette indikerer at den økonomiske ramme forbliver reduceres med 0,2 mio. kr. Ungdomsskolens fritidsundervisning fremskrives med udviklingen i antal årige, der forventes en stigning i aldersgruppen på 0,7 %. Dette indikerer, at den økonomiske ramme øges med 0,1 mio. kr. Specialundervisning Der forventes en stigning i antallet af 5-15-årige på 0,1 %. Dette indikerer, at den økonomiske ramme øges med 0,1 mio. kr. Befordring Der forventes et stigning i antallet af 5-15-årige på 0,1 %. Dette indikerer, at den økonomiske ramme forbliver uændret. 10

11 Børn og familie Dagplejen Antallet af 0-2-årige er ifølge Befolkningsprognosen uændret. Dette indikerer, at rammen ligeledes er uændret. Daginstitutioner Antallet af 0-5-årige falder ifølge Befolkningsprognosen med -3,1 %. Dette indikerer, at rammen reduceres med 6,1 mio. kr. Fællesformål Antallet af 0-5-årige falder ifølge Befolkningsprognosen med -3,1 %. Dette indikerer at rammen reduceres med 1,0 mio. kr. Udsatte børn og unge Antallet af 0-17-årige falder ifølge Befolkningsprognosen med -0,6 %. Dette indikerer, at rammen reduceres med 0,7 mio. kr. Sundhed Sundhedsplejen Befolkningsprognosen viser i relation til sundhedsplejen at antallet af 0-16-årige falder med -0,9 %. Dette indikerer at rammen reduceres med 0,1 mio. kr. Tandplejen Befolkningsprognosen viser i relation til tandplejen et fald i antallet af 0-17-årige på -0,6 %. Dette indikerer at rammen reduceres med 0,2 mio. kr. Hjælpemidler Antallet af 0-99-årige stiger ifølge Befolkningsprognosen med 0,5 %. Dette indikerer at rammen udvides med 0,2 mio. kr. Handicappede Antallet af 0-17-årige falder ifølge Befolkningsprognosen med -0,6 %. Dette indikerer at rammen til handicappede børn reduceres med 0,4 mio. kr. Antallet af årige stiger ifølge Befolkningsprognosen med 0,9 %. Dette indikerer at rammen til Bevilling 53 Socialpsykiatrisk Center udvides med 0,6 mio. kr. og bevilling 74 handicappede udvides med 2,2 mio. kr. Ældre Beregning af den aktuelle demografitildeling er sket ud fra en beregning efter visiterede timer fordelt på 5 års aldersintervaller på den del, der er omfattet af fritvalg. De øvrige fællesudgifter er demografitildelt efter udviklingen i de årige. Endelig er den del der er omfattet af økonomisk decentralisering (plejehjemmene m.v. - inde) betragtet som konstant. Fritvalg Fritvalgsområdet tilskrives demografi i forhold til den demografiske udvikling i 5 årige aldersintervaller samt fordelingen af visiteret tid pr. aldersgruppe i februar 2015, det indikerer, at rammen udvides med 4,8 mio. kr. Fællesudgifter Antallet af årige stiger ifølge Befolkningsprognosen med 2,9 %. Dette indikerer, at rammen udvides med 1,3 mio. kr. Hvad angår den økonomisk decentrale del (plejecentre m.v. - inde), betragtes denne som konstant. 11

12 Det er forudsat at etablering af friplejehjem og Silkeborg Kommunes udgifter i sammenhæng hermed håndteres inden for ældreudvalgets ramme. Samlet demografivækstberegning for børn, skoler, sundhed, ældre og handicappede: I alt indikerer ovenstående demografivækstberegning et realvækstpres på 1,8 mio. kr. fordelt på: Bevilling 41 Skoler med 1,2 mio. kr. Bevilling 43 Børn og familie med -7,8 mio. kr. Bevilling 45 Handicap - børn med -0,4 mio. kr. Bevilling 52 Sundhedsområdet med -0,1 mio. kr. Bevilling 53 Socialpsykiatrisk Center med 0,6 mio. kr. Bevilling 73 Ældreområdet med 6,1 mio. kr. Bevilling 74 Handicap med 2,2 mio. kr. Befordring, beredskab, driftsoptimering og skolereform (Bilag 2 Kolonne H) I Aftale om kommunernes økonomi for 2014 mellem regeringen og KL er det aftalt, at kommunerne skal effektivisere befordringsopgaven med 100 mio. kr. i 2014 stigende til i alt 430 mio. kr. i Effektiviseringen er, efter input fra en nedsat en arbejdsgruppe, fordelt mellem bevillingerne. Beredskab KL og regeringens effektiviseringspotentiale ved beredskabsfusion har en stigende profil fra 2015 til Budgettet er reduceret med 0,3 mio. kr. Driftsoptimering I 2016 er indregnet en driftsoptimering på 2,0 mio.kr., i forbindelse med at et nyt aflastningstilbud tages i brug, på bevilling 45 Handicap-børn. Skolereform Til skoleområdet er indregnet øget omstillingstilskud på 3,1 mio.kr. (omstillingstilskuddet giver ikke kommunen serviceudgiftsramme). Økonomi- og Erhvervsudvalget skal godkende Børne- og Ungeudvalgets forslag til anvendelse af den samlede omstillingspulje for årene forud for iværksættelse af aktiviteter. Beregning og udmøntning af generel effektivisering (Bilag 2 Kolonne I) Der er i serviceudgiftsrammerne indregnet en effektivisering på 1 % svarende til 34,8 mio. kr., i henhold til arbejdet med overslagsåret 2016 samt tilkendegivelserne på byrådets målseminar I alle kommunens afdelinger søges der opnået driftseffektiviseringer og det forventes at den udmøntede 1 % effektivisering primært opnås herved. Driftseffektiviseringer kan opnås på mange forskelige måder og der er mange initiativer, der søger at understøtte en uændret opgaveløsning med anvendelse af færre ressourcer, eksempelvis nye innovative arbejdsformer, mestring og digitalisering. MED-organisationen har overfor byrådet samt Økonomi- og Erhvervsudvalget tilkendegivet interesse for at medvirke i processen. 12

13 Af bilag 4 fremgår kort resume af status på frikommuneforsøg. Som et led i aftalen om at understøtte kommunernes samarbejde med private har regeringen i samarbejde med KL fået udarbejdet en rapport om muligheder og barrierer ved kommunernes samarbejde med private. Rapporten, som er udarbejdet af Quartz & Co og Rambøll, blev offentliggjort januar 2015 og kan læses på finansministeriets hjemmeside. I maj måned 2015 planlægger KORA at udgive et nyt inspirationskatalog over effektiviseringer. Et katalog, som bygger på kommunernes omstillingskataloger udarbejdet i 2014 det vil sige primært kataloger, som vedrører budgettet for Kataloget vil blive udsendt som input til fagudvalgenes arbejde med at udarbejde budgetterne for Esbjerg Kommune har som input til udgiftstilpasning fået udgiftsniveauer gennemgået og sat i forhold til sammenlignelige kommuner af KORA. Rapporterne kan ses her: Om+kommunen%2fTal+og+fakta%2fKORA%2f esbjergkommune_noegletalsscreening.pdf Om+kommunen%2fTal+og+fakta%2fKORA%2f10906_validering-af-noegletal-samtinspiration-til-udgiftstilpasning-i-esbjerg-kommune.pdf Andre kommuner har fået input ved en gennemgang udført af revisionen - aktuelt har BDO eksempelvis en opgave for Ikast-Brande kommune og for Holstebro kommune og der er tidligere udarbejdet et katalog for Åbenrå kommune: https://www.aabenraa.dk/media/803493/ e3.pdf Serviceudgiftsrammer i alt (Bilag 2, Kolonne J) Serviceudgiftsrammen inkl. DUT, demografi, effektiviseringer og diverse korrektioner bliver i alt 3.448,6 mio. kr. 2.2 Indkomstoverførsler Præmissen for budgettering på overførselsområdet er det bedst mulige skøn over udgifterne i budgetåret baseret på erfaringen fra de tidligere år og forventet udvikling i antallet af modtagere af indkomstoverførsler. I forbindelse hermed inddrages skøn over effekten af initiativer i finansloven på området. Reform af beskæftigelsesområdet indebærer blandt andet en aftale om omlægning af statsrefusion på forsørgerydelser mv. med det formål at give kommunerne et større incitament til at hjælpe ledige i beskæftigelse og derved undgå, at borgere kommer på langvarig offentlig forsørgelse. Omlægning statsrefusionen til ens refusionssatser på tværs af ydelser, og hvor refusionssatsen er faldende over tid. Dette betyder væsentlige øgede kommunale driftsudgifter, hvorfor aftalen også indeholder en ændring af udligningssystemet til at imødegå disse merudgifter. Kommunerne under ét bliver kompenseret for merudgiften via en midlertidig forhøjelse af udligningsniveauet i 2016 og Den midlertidige tilpasning af udligningssystemet suppleres med en overgangsordning, der sigter på at begrænse kommunernes tab og gevinster på refusionsomlægningen til maksimalt 0,1 procent af beskatningsgrundlaget i 2016 og 0,2 procent I Overgangsordningen indeholder endvidere et loft, som begrænser de absolutte tab og gevinster til 10 mio. kr. i 2016 og 20 mio. kr. i

14 Overførslerne deles op i det budgetgaranterede område, øvrige overførsler samt beskæftigelsesområdet. Området har to separate garantiordninger: budgetgarantiordningen, som omfatter de traditionelle kommunale overførselsudgifter (kontanthjælp, aktivering, revalidering, ledighedsydelse, førtidspension, erhvervsgrunduddannelser og integration) samt det særlige beskæftigelsestilskud på det forsikrede område. I begge ordninger er der en foreløbig udmelding, en midtvejsregulering og en efterregulering af tilskuddet, når regnskabet er gjort op. Formålet med budgetgarantien er at undgå påvirkning af den kommunale økonomi i forhold til konjunkturudviklingen. I forbindelse med budgetlægningen vil der blive taget stilling til om eksempelvis udgifter til forsikrede ledige budgetlægges på arbejdsmarkedsområdet maksimalt svarende til det beskæftigelsestilskud kommunen får. Evt. afvigelse budgetteres centralt med henblik på imødegåelse af forventet midtvejs- og efterregulering og nuværende puljeafsætning reguleres i forhold hertil. Flygtninge kvoten er øget og Silkeborg kommunes modtager i flygtninge. Hertil kommer i 2016 familiesammenføringer. Flygtningene forventes, jf. regeringens udspil, hurtigst muligt at komme på arbejdsmarkedet. 3 Anlægsbudget 2016 til 2019 Proces for udarbejdelse af anlægsbudget : Administrativt: April 2015: Der gennemføres administrativt en gennemgang af tids- og betalingsplaner for de projekter, der er budgetteret med start i årene eller som er overført fra tidligere år. Herunder tages højde for besluttede fremrykninger der sket som følge af at andre projekter modsvarende ikke kan gennemføres tidsmæssigt som tidligere planlagt. Fagudvalgene: Maj 2015 (ekskl. boligdel af ældreboliger/plejecentre) Der udsendes fra økonomistaben en oversigt over anlægsprojekter i overslagsårene 2015 til 2018, med angivelse af de afsatte budgetbeløb, korrigeret for eventuel fremrykning til 2015 / udskydelse fra Ud fra denne oversigt drøfter fagudvalgene projektprioriteringen inden for de enkelte bevillinger / fagudvalget, ud fra følgende forudsætninger: a) Den samlede anlægsramme i hvert af årene overholdes b) Der tages højde for gennemførelse af projekter, der er bevilget i 2014/2015 med rådighedsbeløb i overslagsårene (disse er anført i oversigten). c) Er der, i helt særlige tilfælde, ønsker om en udvidet ramme i 2016, 2017 eller 2018 kan udvalget udarbejde en begrundet ansøgning med henblik på drøftelse på budgetseminaret. Det forventes at eksempelvis en ansøgning om øget ramme i 2017 modsvares af forslag til reduktion af ramme i 2016 eller For 2019 udarbejder fagudvalgene en prioriteret oversigt over hvilke projekter, der ønskes igangsat og hvornår det enkelte projekt forventes afsluttet. 14

15 Administrativt: Maj medio juni 2015: Der udarbejdes administrativt et oplæg til anlægsbudget Det administrative oplæg drøftes indledende i Økonomi- og Erhvervsudvalget juni Ultimo juni medio august 2015: På grundlag af Økonomi- og Erhvervsudvalgets drøftelser udarbejdes der administrativt et oplæg til anlægsbudget Hertil oversigter over eventuelle ønsker om yderligere projekter prioriteret af fagudvalgene som ikke er indarbejdet i oplæg til anlægsbudget. Medio august september 2015: Oplægget danner grundlag for drøftelserne på Byrådets budgetseminar i august Økonomi- og Erhvervsudvalget vil efterfølgende udarbejde forslag til anlægsbudget Bevillingsaftaler På baggrund af dette oplæg til målaftale arbejder fagudvalgene frem til 13. juni 2014 med bevillingsaftalerne. Der anvendes bevillingsaftaler på alle bevillingsområder i kommunen med det formål at skabe sammenhæng i styringen. Den økonomiske og faglige styring integreres, således at der er klarhed over hvor og hvordan der skabes balance i forventningerne til udvikling og serviceniveau inden for de økonomiske rammer. Det er i bevillingsaftalerne ressourcerne fastlægges samtidig med at der med udgangspunkt i tilkendegivelserne på målseminaret sættes fokus på mål og succeskriterier. Bevillingsaftalerne indeholder således en konkretisering af oplæg til målaftale i forhold til de enkelte bevillingsområder, i form af fagudvalgenes mål og en prioritering af økonomien indenfor hver bevilling. Efter budgettets vedtagelse i oktober udarbejdes der frem til primo 2016 institutionsaftaler, hvori der fastlægges mål, handlinger og succeskriterier for de enkelte institutioner. Institutionsaftalerne sætter dermed retningen for det kommende års arbejde. Aftalerne offentligøres på kommunens hjemmeside. 15

16 Bilag 2 Serviceudgiftsrammer 2016 A B C D E F G H I J Opgavekorrektioner Reguleringer Budgetaftal Service- DUT Demografi Befordring, Reduktion/ og politiske e 2015 og udgifter i beredskab, effektiviseri (flytninger beslutninger tekniske 2016 pris- driftoptimering ng (1%) mellem mm. ændringsforslag og og skolereform bevillinger) lønniveau Serviceudgifter budget 2015 Serviceudgiftsramme 2016 Bevilling 12 Kommunale ejendomme 200,1-0,1 0,8-9,5 192,9-1,9 191,0 Bevilling 13 Brand og redning 14,0-2,0 12,2-0,3-0,1 11,7 Bevilling 14 Centrale funktioner 377,7 0,6 15,7-3,0 396,3-0,7-4,0 391,6 Bevilling 15 Fælles Formål 45,4-0,9-1,9-0,3 43,2-0,4 42,7 Bevilling 16 Tværgående aktiviteter 34,7-8,0 27,1-0,3 26,9 Bevilling 24 Kollektiv Trafik 40,9 41,9-0,5-0,4 41,0 Bevilling 25 Veje 76,1 77,3-0,8 76,5 Bevilling 28 Entreprenøropgaver 0 0,0 0,0 0 Bevilling 34 Kultur og Fritid 139,4 0,2 1,5-0,3 143,3-1,4 141,9 Bevilling 41 Skoler 841,3-0,4 851,1 1,2 2,4-8,5 846,2 Bevilling 43 Børn og Familie 449,6 0,2 0,1 455,6-7,8 0,1-4,5 443,4 Bevilling 44 Social Tilsyn Midt 0 0,0 0,0 0 Bevilling 45 Handicap - børn 67,3 0,0 68,3-0,4-2,0-0,7 65,2 Bevilling 49 Familie - institutioner 0 0,0 0,0 0 Bevilling 51 Social Service 59,9 60,9-0,2-0,6 60,1 Bevilling 52 Sundhedsområdet 178,9 181,1-0,1-1,8 179,2 Bevilling 53 Socialpsykiatrisk Center 74,0 0,1 75,2 0,6 0,0-0,8 75,0 Bevilling 59 Social Service - institutioner 0 0,0 0,0 0 Bevilling 61 Arbejdsmarked - serviceudgifter 19,6 19,8-0,3-0,2 19,4 Bevilling 73 Ældreområdet 574,0 0,1 581,1-0,4 6,1-0,2-5,9 580,7 Bevilling 74 Handicap - voksne 253,6 0,2 257,7 2,2-0,1-2,6 257,3 Bevilling 78 Fritvalgsområdet 0 0,0 0,0 0 Bevilling 81 Natur og Miljø 9,0 9,2-0,1 9,1 I alt 3.455,6 0,0 16,2-23, ,2-1,3 1,8-0,9-34, ,9

OPLÆG TIL MÅLAFTALE 2015-2018

OPLÆG TIL MÅLAFTALE 2015-2018 OPLÆG TIL MÅLAFTALE 2015-2018 Politiske mål Byrådets overordnede mål for budgetåret 2015: Byrådets overordnede politiske mål er at sikre en bæredygtig økonomi. Byrådet vil i forbindelse med prioriteringen

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Notat. Budget 2015 - lovgivning og økonomi. Aftale om kommunernes økonomi i 2015. 15. august 2014

Notat. Budget 2015 - lovgivning og økonomi. Aftale om kommunernes økonomi i 2015. 15. august 2014 Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2015 - lovgivning og økonomi 15. august 2014 Sagsid. Aftale om kommunernes økonomi i 2015 Den 3. juni 2014 indgik Kommunernes Landsforening og regeringen aftale om

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende:

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Økonomicentrets notat af 14. juni 2010 Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Service Anlæg Overførsler Økonomisk trængte

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4 Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014 1 of 11 Ministerie Lov- og cirkulæreændringer, hele kr. 2015 2016 2017 2018 Økonomi og Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen

Læs mere

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4 Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014 1 of 10 Ministerie Lov- og cirkulæreændringer, hele kr. 2015 2016 2017 2018 Økonomi og Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013.

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013. Notat Til: Magistraten Den 6. juni 2013 Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Indledning Dette notat beskriver de ændringer og forhold,

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces

Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces Page 1 of 14 RSET-JFNJ-GY36 Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces Budgetlægningen er et centralt element i kommunernes økonomistyring. KREVI ønsker med denne undersøgelse at kortlægge

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Konsekvenser af refusionsomlægningen for kommunernes økonomi og beskæftigelsesindsats ØDF. Ulrik Petersen

Konsekvenser af refusionsomlægningen for kommunernes økonomi og beskæftigelsesindsats ØDF. Ulrik Petersen Konsekvenser af refusionsomlægningen for kommunernes økonomi og beskæftigelsesindsats ØDF 25. maj 2011 Ulrik Petersen KL Arbejdsmarked og Uddannelse 1 Arbejdmarkedspolitikken* skal bidrage til at arbejdsmarkedet

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 31.8.2015 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 603,5

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

Budget 2016. Byrådets temadag 25. august

Budget 2016. Byrådets temadag 25. august Budget 2016 Byrådets temadag 25. august 1 Dagsorden I dag Aktuel økonomi. Forudsætninger for budgetudarbejdelsen. Resultatopgørelse 2016. Balance udfordringer. Mulige budgetstrategier. Budgetseminar, mandag

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET 2015 Vedtagelse af tidsplan og procedure Ferie KL Borgmestermøde Basisbudget til fagudvalgene Mini budgetseminar KL Borgmestermøde KL Borgmestermøde HovedMED

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Antal kommuner med merforbrug på service En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Den 4. maj 2011 Morten Mandøe, KL s økonomiske sekretariat Program Forhandlinger om en budgetlov Indhold

Læs mere

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019 Dato 15. februar 2015 Dokumentnr. 20255-15 Sagsnr. 15-314 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure Budget 2016 og budget overslagsårene 2017-2019 1/14 2/14 Indhold INDLEDNING 3 Den teknisk/administrative

Læs mere

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Indledning Som en del af den igangværende proces med budgetlægningen for 2016-2019, er det forudsat at Økonomiudvalget på deres ordinære møde 20. maj

Læs mere

NOTAT. Aftale om kommunernes økonomi for 2015

NOTAT. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 NOTAT Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Udarbejdet af økonomi den 19. juni 2014 Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2015... 4 Indledning... 4 De overordnede økonomiske

Læs mere

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedr. budget 2015: 1. Aftalen mellem regeringen

Læs mere

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats 08-1621 - JEFR - 03.03.2009 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats Finansieringsomlægningen

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. De kommunale og regionale regnskaber 2013 De kommunale og regionale regnskaber 2013 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Henvendelse om publikationen kan ske til: Økonomi-

Læs mere

Kommentarer til refusionsomlægning pa beskæftigelsesomra det

Kommentarer til refusionsomlægning pa beskæftigelsesomra det Kommentarer til refusionsomlægning pa beskæftigelsesomra det Økonomi- og indenrigsministeriet lægger i nyt udspil op til en reform af refusions-systemet på beskæftigelsesområdet. Reformen dækker udgiftsområderne

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Lov- og cirkulæreprogram - Budget 2015-2018 (2018 er lig med 2017)

Lov- og cirkulæreprogram - Budget 2015-2018 (2018 er lig med 2017) III. Lov- og cirkulæreprogram Skatteministeriet Lov nr. 649 af 12. juni 2013 om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love (Ny klagestruktur på skatteområdet og ændringer som følge af

Læs mere

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser som følge af LCP fordelt på service og overførelser (ekskl. budgetgaranti)

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser som følge af LCP fordelt på service og overførelser (ekskl. budgetgaranti) Notat 14. august 2015 Sagsbeh.: juky01 J.nr.: 00.30.10-S00-2-15 Økonomiafdelingen Bilag 2 Lov- og cirkulæreprogram På baggrund af aktstykke nr. 147 af 4. juli 2015 er Lov- og cirkulæreprogrammet (LCP)

Læs mere

1. Beskrivelse af området

1. Beskrivelse af området (Udkast) 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2013: Mio. kr. Udgift Indtægt Netto 1.1 Andre formål 1,3-0,4

Læs mere

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 08.07.14 Sagsbeh. tlj11 Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Forligsaftale af 2. oktober 2013 Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Følgende budgetaftale for budget 2014 og overslagsårene 2015-2017, er indgået mellem følgende partier og lister

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2016 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi- og Planudvalget den 20. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Udvalgenes delmål...

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 5 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 5 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2014 Side 5 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2014 og overslagsårene 2015-2017.

Læs mere

Budgettemadag D. 26. juni 2013

Budgettemadag D. 26. juni 2013 Budgettemadag D. 26. juni 2013 Program 12.00 Frokost 12.45 Velkomst og introduktion til dagen ved borgmesteren 12.55 Den økonomiske situation Økonomiaftale Seneste budgetopfølgning Status budget 2014 Særlige

Læs mere

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere