Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2012, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2012, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder."

Transkript

1 Bilag 7 Opgørelse af budgetgaranti 2012, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 26. april 2011 Sagsbeh: thol Økonomiafdelingen Sag: Dokument: Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Indtil 2010 har Frederiksberg Kommune budgetlagt udgifter til overførsler ud fra budgetrammer bestemt af KL og statens konjunkturskøn i forbindelse med økonomiaftalen. Således er der hidtil taget udgangspunkt i KL s skøn for hele landets udgiftsudvikling ganget med Frederiksbergs erfaringsmæssige andel af udgifterne. Fra budget 2011 er budgettet på disse områder fastlagt ud fra kommunens faktiske forventninger til aktiviteter og enhedsomkostninger, som blandt andet fremgår af kommunens beskæftigelsesplan for I november måned 2010, efter vedtagelsen af budget 2011, vedtog regeringspartierne en omfattende refusionsomlægning af beskæftigelsesområdet. Denne lovændring blev primo 2011 indarbejdet i budget 2011, i form af en ændring af budgettet på refusionsindtægter. Der blev her forudsat uændret aktivitet og enhedsbeløb på beskæftigelsesområdet. På nuværende tidspunkt er beskæftigelsesplanen og tilpasning af viften af tilbud for 2012 endnu ikke på plads. Justeringen af 2012 budgettet jf. dette bilag er derfor af teknisk karakter og bygger på en videreførelse af 2011 budgettet, med uændret skøn for antal og enhedspriser. Til 2. finansielle orientering justeres i forhold til nye enhedspriser og ændrede antalsforudsætninger. Målet med refusionsomlægningen er at fokusere kommunernes beskæftigelsesindsats på de virksomhedsrettede tilbud og undgå nytteløs aktivering. Indholdet i omlægningen er i store træk som følger: Fra 1. januar 2011 er refusionssatsen 50 pct. på forsørgelsesydelser i perioder med løntilskud, virksomhedspraktik og ordinær uddannelse, mens der kun er 30 pct. refusion i passive perioder og anden aktivering. Før udgjorde refusionen 75 pct. eller 65 pct. i aktive perioder (også kommunale tilbud) og 50 pct. eller 35 pct. i passive perioder. Derudover er der vedtaget et fælles loft over driftsudgifter til aktivering for alle målgrupper under ét på kr. pr. helårsperson. Kommunerne under ét bliver kompenseret for lovændringerne, men lovændringen har byrdefordelingsmæssige konsekvenser kommunerne imellem. Der er vedtaget en 1

2 overgangsordning i 2011 og 2012 for de kommuner, der bliver hårdest ramt. Finansieringsudvalget arbejder på ændringer af udligningssystemet, der forventes at træde i kraft fra De byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen vil indgå heri. De kommuner, som taber på omlægningen, er hovedsageligt kommuner, der har satset på en høj aktiveringsgrad, og kommuner, der i høj grad har benyttet tilbud om vejledning og opkvalificering, herunder kommunale projekter, som redskab i beskæftigelsesindsatsen. Frederiksberg Kommune har haft en relativ lav aktiveringsgrad, og ministeriets beregninger viser at refusionsomlægningen umiddelbart er en økonomisk fordel for kommunen i 2011 og Hvordan resultatet af finansieringsudvalgets arbejde, ifht. konsekvensen af refusionsomlægningen, vil påvirke Frederiksberg fra 2013 og frem, vides ikke på nuværende tidspunkt. Tabel 1 viser en udvidelse i de budgetgaranterede områder på 80,9 mio. kr. i 2012 stigende til 104,3 mio. kr Udvidelsen skyldes refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet og er som nævnt teknisk. Herudover fastholdes den forventede efterregulering af beskæftigelsestilskuddet, idet den andel af beskæftigelsestilskuddet, som ikke modsvares af udgifter, reserveres i en pulje til forventet efterregulering. Af tabel 1 ses endvidere, at for de konjunkturafhængige områder og Ungdommens uddannelsesvejledning, som ikke er budgetgaranterede, er budgettet forøget med 30,2 mio. kr. i 2012 stigende til 34,1 mio. kr. fra 2013 og frem. Samlet er budgettet øget med 111,1 mio. kr. i Udvidelsen skal ses i lyset af kompensationen for refusionsomlægningen, som ministeriet har beregnet vil udgøre 141,0 mio. kr. for Frederiksberg i Mest tydelig er kompensationen der vedrører de forsikrede ledige, der sker i form af et øget beskæftigelsestilskud på 76,5 mio. kr. i Derudover kompenseres Frederiksberg via tilskud- og udligningssystemet med 64,5 mio. kr., som øget bloktilskud og højere tilskud i landsudligning og lavere udgift til hovedstadsudligningen, der er indregnet på tilskud og udligningssiden, jf. bilag 5. De enkelte rammeændringer gennemgås i den sidste halvdel af notatet i afsnit 6 og 7. 2

3 Tabel 1 Forslag til ændringer i budgetrammerne for * Mio. kr.(2011 p/l) Budgetgaranterede områder: Kontanthjælp, aktivering og revalidering 24,3 24,1 23,7 23,7 Ledighedsydelse 1,3 1,3 1,3 1,3 Førtidspension 0,0 0,0 0,0 24,0 EGU 0,0 0,0 0,0 0,0 Integration 0,0 0,0 0,0 0,0 Danskuddannelse for voksne udlændinge 0,0 0,0 0,0 0,0 Jobcenter og dagpenge, forsikrede ledige 55,3 55,3 55,3 55,3 I alt for de budgetgaranterede områder 80,9 80,7 80,3 104,3 Ikke budgetgaranterede områder: Sygedagpenge 19,9 23,8 23,8 23,8 Kontanthjælp og revalidering 8,7 8,7 8,7 8,7 Løntilskud til personer i fleksjob 0,0 0,0 0,0 0,0 Integration 0,0 0,0 0,0 0,0 Seniorjob 0,0 0,0 0,0 0,0 Jobcenter 1,4 1,4 1,4 1,4 Daghøjskoler 0,2 0,2 0,2 0,2 Jobtræning 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt for ikke budgetgaranterede områder 30,2 34,1 34,1 34,1 Ungdommens uddannelsesvejledning 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt 111,1 114,8 114,4 138,4 - = mindreudgift, + = udgift * ekskl. DUT-sager Magistratens område Tilskud og udligning løbende priser Øget beskæf. tilskud (foreløbigt) -76,5-78,5-79,6-81,2 - = mindreudgift, + = udgift 2. Budgetgarantien For at beskytte kommunerne mod udsving i konjunkturfølsomme udgifter, bliver kommunerne kompenseret gennem budgetgarantiordningen. Kompensationen sker ved, at det kommunale bloktilskud årligt reguleres i forhold til ændringen i udgifterne på de konjunkturfølsomme områder på landsplan. De budgetgaranterede udgifter ligger på følgende konjunkturafhængige udgiftsområder: Kontanthjælp Kommunal aktivering af ikke forsikrede ledige Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere Ledighedsydelse Førtidspension 3

4 Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) Danskuddannelse af udlændinge samt introduktionsprogram og introduktionsydelse efter integrationsloven Det er kommunens nettoudgifter, der indgår i budgetgarantien. Bruttoudgifterne fratrækkes refusioner og tilskud fra staten. Udgifter til dagpenge og aktiveringsindsats over for forsikrede ledige bliver finansieret via et særskilt finansieringssystem. En del af finansieringssystemet er et beskæftigelsestilskud, der ligesom den kommunale budgetgaranti sikrer, at kommunerne under ét får alle udgifter til forsikrede ledige dækket. Dagpenge og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige er i tabel 1 taget med som et budgetgaranteret område, selvom der rent teknisk er tale om en parallel ordning til budgetgarantien. 3. Regulering af budgetgarantien for 2011 Budgetgarantien består af en foreløbig budgetgaranti, en efterregulering og en permanent opregulering. Nedenstående tabel 2 viser det skøn for den samlede regulering for 2012 for hele landet samt for Frederiksberg Kommune, som indgår i bloktilskuddet. Den forventede regulering for Frederiksberg Kommune er beregnet ud fra en bloktilskudsandel på 1,68 pct., svarende til andelen i 2011 (kommunens bloktilskudsandel for 2012 kendes først til 2. finansielle orientering). Tabel 2. Opgørelse af ændring i budgetgarantien for 2012 Mio. kr. (2012 p/l) Budgetgaranti 2012 Budgetforslag Foreløbig budgetgaranti for ,8 Efterregulering ( ) 6,2 Permanent opregulering af budgetgarantien for ,2 Samlet regulering vedr ,2 Regulering for Frederiksberg Kommune 131,9 +=forøgelse af bloktilskud Kilde: KL s budgetvejledning, 23. marts 2011 Den foreløbige budgetgaranti for er opgjort til mio. kr. Den opgøres over en toårig periode som forskellen mellem skønnet for det aktuelle år (2012) og det forventede regnskab for Beløbet indlægges ikke permanent i bloktilskuddet. Opgørelsen af den foreløbige budgetgaranti for er nærmere beskrevet i afsnit 4 nedenfor. Efterreguleringen foretages ligeledes over en toårig periode, og opgøres, når de faktiske kommunale udgifter i tilskudsåret er opgjort. I 2012 forventes efterreguleringen opgjort 4

5 til 6,2 mio. kr. Dette skøn er markant lavere end skønnet i september 2010, og skyldes et lavere skøn for udgifterne i Den permanente opregulering forventes at blive på mio. kr., svarende til væksten i de budgetgaranterede udgifter fra regnskab 2009 til forventet regnskab Samlet set skønnes kommunernes bloktilskud at blive øget med mio. kr. i 2012 på baggrund af budgetgarantien, heraf skønnes Frederiksberg kommunes andel at udgøre 132 mio. kr. 4. Den fremadrettede budgetgaranti på landsplan Skønnet over udviklingen på de enkelte budgetgaranterede områder ses i tabel 3. Tabel 3 Skøn over de budgetgaranterede udgifter for hele landet, Mio. kr. (2011 p/l) Aftale Skøn Skøn Skøn Skøn Skøn Skøn Kontanthjælp og aktivering Førtidspension EGU Integration Ledighedsydelse I alt Sygedagpenge Løntilskud Kilder: KL s skøn fra marts 2011 over de fremtidige budgetgaranterede udgifter, som disse indgår i tilskudsmodellen (omregnet til 2011 p/l med satsreguleringsprocent på 2,0 pct.). Af tabellen fremgår, at der i forhold til KL s skøn for det forventede regnskab 2010 for hele landet, forventes markant øgede udgifter til kontanthjælp og aktivering, førtidspension, integration og ledighedsydelse i De øgede udgifter skyldes væsentligst to ting. For det første fører den stigende andel af førtidspensionister til højere kommunale udgifter, fordi der er en højere kommunal medfinansiering. For det andet betyder refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet fra 1. januar 2011, at de budgetgaranterede udgifter stiger fra 2010 til Denne stigning fra reguleres med foreløbig budgetgaranti jf. afsnit 3 og vil senere indgå i den permanente opregulering af budgetgarantien. 5. Skøn for kommunens nettoudgifter på de budgetgaranterede områder Der anvendes samme forudsætninger til 1. finansielle orientering, som til budget Det blev lavet i samarbejde med jobcentret er der lavet et skøn over udviklingen i berørte personer indenfor kategorierne i budgetgarantien samt de omkostninger der er forbundet med henholdsvis ydelser og aktivering. Der tages udgangspunkt i jobcentrets beskæftigelsesplan som udarbejdes årligt i samarbejde med Beskæftigelsesregionen. 5

6 Nedenstående tabel viser budget 2012 sammenholdt med den budgetgaranterede del af bloktilskuddet. Tabel 4 Frederiksberg Kommunes udgifter og indtægter på de budgetgaranterede områder i kr. (2011 p/l) Budget Budget 'Gl. model' Budget 2012** Bloktilskud foreløbigt Kontanthjælp og aktivering Førtidspension EGU * Integration * Ledighedsydelse I alt Bemærk: Budget 2011 er vedtaget før refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet, og kan derfor ikke sammenlignes med kolonnen "Bloktilskud" * Udgift til EGU og integration blev tidligere budgetlagt ud fra konkrete vurderinger. ** Kommunens udgifter modregnet refusion Tabel 4 viser, at Frederiksbergs Kommunes andel af bloktilskuddet på de budgetgaranterede områder er større end kommunens forventede udgifter på de budgetgaranterede områder i Dette er ikke nyt og indgår som en integreret del af kommunens finansieringsgrundlag. Tabellen viser også i kolonnen Budget 2012 gl. model, hvad Frederiksberg Kommunens regnskabsandele udgør af de samlede landsrammer, svarende til det tidligere budgetlægningsprincip, som blev anvendt til og med Efter den gamle metode ville budgettet være på 570,5 mio. kr., dog 547,5 mio. kr. hvis der korrigeres for, at EGU og integration også tidligere blev budgetlagt ud fra konkrete skøn. 6. Ændringsforslag på de budgetgaranterede samt konjunkturfølsomme områder I det følgende beskrives ændringen mellem budget 2011 og budgetforslag 2012 på de enkelte budgetgaranterede områder Kontanthjælp, aktivering og revalidering Det foreslås, at budgetrammen øges med 24,3 mio. kr. i 2012 og frem som følge af forskellen mellem budget 2011 og 1. finansielle orientering, som følge af refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet. Tabel 5 Udgifter til kontanthjælp mv., Budget ,9 195,1 195,5 195,5 Seneste skøn 219,2 219,2 219,2 219,2 Forskel 24,3 24,1 23,7 23,7 6

7 Udgifterne til kontanthjælp og revalidering beregnes på baggrund af forudsætninger om antal fuldtidsmodtagere af kontanthjælp/revalidering. Antalsforudsætningerne opgøres ud fra regnskab 2009, der konjunkturreguleres med finansministeriets seneste skøn. Tabel 6 Antalsforudsætninger på budget for kontanthjælp og revalidering Fuldtidspersoner Passiv kontanthjælp Aktiv kontanthjælp Forrevalidering Revalidering I alt Antalsforudsætningerne er de samme som i budget Ledighedsydelse Det foreslås, at budgetrammerne udvides med 1,3 mio. kr. årligt i hele perioden som følge af refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet. Tabel 7 Udgifter til ledighedsydelse, Budget ,9 11,9 11,9 11,9 Seneste skøn 13,2 13,2 13,2 13,2 Forskel 1,3 1,3 1,3 1,3 Det forventede antal fuldtidspersoner på ledighedsydelse fremgår af jobcentrets beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanens mål er, at fastholde antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger på et niveau svarende til udgangen af For ledighedsydelse vedrører dette 73 personer. Fordelingen på de forskellige typer af ledighedsydelse sker efter fordelingen opgjort i regnskab Driftsudgifter for personer i ledighedsydelse vedrører aktivering. Der antages en ugepris på kr. lig ugeprisen for kontanthjælpsmodtagere, endvidere antages det, at 30 pct. af modtagerne af ledighedsydelse er i aktivering Førtidspension Det foreslås, at budgetrammen ikke ændres for 2012, 2013 og For 2015 foreslås det at budgettet hæves med 24 mio. kr., svarende til en fremskrivning på linje med væksten de foregående år. Det forudsættes at det samlede antal førtidspensionister forbliver konstant på ca fuldtidsmodtagere. Væksten skyldes at tilgangen af nye sager har en lavere refusionsprocent på 35 pct., og dermed udgøre en stigende andel af det samlede antal sager. 7

8 Tabel 8 Udgifter til førtidspension, Budget ,5 295,7 318,0 318,0 Seneste skøn 274,5 295,7 318,0 342,0 Forskel 0,0 0,0 0,0 24, EGU Det foreslås, at budgetrammen for erhvervsgrunduddannelse forbliver uændret. Tabel 9 Udgifter til erhvervsgrunduddannelse, Budget ,6 2,6 2,6 2,6 Seneste skøn 2,6 2,6 2,6 2,6 Budgettet er lagt ud fra en aktivitet på 21 helårselever Integration og danskundervisning Det foreslås, at budgetrammerne for integration (introduktionsprogram og introduktionsydelse) fastholdes. Budgettet vil blive revurderet til 2. finansielle orientering. Når der på integration er tale om en nettoindtægt for kommunen skyldes det, at kommunen fra staten modtager et grundtilskud for alle udlændinge under integrationsloven, der er i den treårige introduktionsperiode. Tabel 10 Udgifter til introduktionsprogram og introduktionsydelse Budget ,3-3,1-3,1-3,1 Seneste skøn -3,3-3,1-3,1-3,1 For danskundervisning foreslås det, at budgettet videreføres på samme niveau som i budget Tabel 11 Udgifter til danskundervisning Budget ,3 16,3 16,3 16,3 Seneste skøn 16,3 16,3 16,3 16,3 Budgettet til danskuddannelse bestemmes ud fra antallet af moduler i danskundervisning i 2009, tillagt en stigning på 10 pct. fra 2009 til Budgettet er baseret på modulstartere. 8

9 6.6. Dagpenge og aktiv beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Budgettet for forsikrede ledige (dagpenge, jobtræning og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige) bestemmes ud fra forventninger til antallet af forsikrede ledige samt antagelser vedrørende enhedsomkostninger. Som nævnt ovenfor opdateres enhedspriser og antalsforudsætninger til 2. finansielle orientering. Budgettet er lagt ud fra en forventning om fuldtidsledige (forsikrede) ligesom i 2011 og en forventet gennemsnitlig aktiveringsgrad på 19 pct. Denne aktiveringsgrad dækker over en forventet gennemsnitlig aktiveringsgrad på 3 pct. de første 12 uger og en efterfølgende gennemsnitlig aktiveringsgrad på 32 pct. Det foreslås, at budgetrammen udvides med 55,3 mio. kr. i 2012 og frem i forhold til overslagsårene i budget Forskellen skyldes finansieringsomlægningen på beskæftigelsesområdet. Beskæftigelsestilskuddet efterreguleres af to omgange, ifht. kommunernes samlede merudgiftsbehov og den enkelte kommunes andel af ledigheden i den pågældende landsdel. Oplever Frederiksberg således en gunstigere udvikling i ledigheden end de øvrige kommuner i landsdelen, vil der være en gevinst at hente. Det endelige resultat vedr forventes at være på plads ultimo juni måned. I udgangspunktet har Frederiksberg Kommune budgetlagt med en forventet efterregulering af beskæftigelsestilskuddet på ca. 40 mio. kr. Dermed er eventuel gevinst/tab ikke indregnet på forhånd. Tabel 12 Udgifter til dagpenge, jobtræning og beskæftigelsesindsats f. forsikrede ledige Budget ,9 138,9 138,9 138,9 Seneste skøn 194,2 194,2 194,2 194,2 Forskel 55,3 55,3 55,3 55,3 7. Ændringsforslag på konjunkturafhængige, ikke-budgetgaranterede områder For nedenstående områder som ikke er budgetgaranterede, gælder, at udgifter over aftaleniveau ikke efterreguleres via bloktilskuddet Sygedagpenge Det foreslås, at budgetrammen udvides med 19,9 mio. kr. i 2012 og med 23,8 mio. kr. fra 2013 og frem, som følge refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet. I 2012 er der en ekstraordinær projekt indtægt på 4 mio. kr., som forklarer forskellen mellem 2012 og

10 Tabel 13 Udgifter til sygedagpenge, Budget ,7 125,7 125,7 125,7 Seneste skøn 145,5 149,5 149,5 149,5 Forskel 19,9 23,8 23,8 23,8 Af jobcentrets beskæftigelsesplan fremgår, at antallet af fuldtidspersoner på sygedagpengeforløb skal reduceres med 15 pct. fra december 2009 til december 2011, svarende til at der i gennemsnit hver måned vil være fuldtidspersoner i sygedagpengeforløb. Budget 2012 er baseret på fuldtidspersoner Kontanthjælp, inkl. aktivering, revalidering, beskæftigelsesforanstaltninger og løntilskud til personer i fleksjob For kontanthjælp, inkl. aktivering, revalidering og beskæftigelsesordninger budgetteres som beskrevet på den budgetgaranterede del af området, jf. afsnit 6.1. For løntilskud (personer i fleksjob) fremgår det forventede antal fuldtidspersoner af jobcentrets beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanens mål er, at fastholde antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger på et niveau svarende til udgangen af For løntilskud vedrører dette 387 personer. Det foreslås, at budgetrammen udvides med 8,7 mio. kr. i hvert af årene , som følge af refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet. Tabel 14 Udgifter til ikke-budgetgaranteret kontanthjælp mv., Budget ,0 28,1 28,1 28,1 Seneste skøn 36,7 36,7 36,7 36,7 Forskel 8,7 8,7 8,7 8, Integration Det ikke-budgetgaranterede budget vedrørende integration omfatter først og fremmest en del af indtægterne fra grundtilskud, hvorfor der er tale om negative budgettal. Det foreslås, at budgetrammerne for integration fastholdes, idet der ikke er foretaget nye skøn for området. Budgettet vil blive revurderet til 2. finansielle orientering. Tabel 15 Udgifter til ikke-budgetgaranteret integration, Budget ,1-5,6-5,6-5,6 Seneste skøn -6,1-5,6-5,6-5,6 10

11 7.4. Jobcenter Det foreslås, at budgetrammerne for jobcentrets administration vedr. personer i fleksjob hæves, fordi refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet indebærer at refusionen vedr. administration af ordningen falder bort. Tabel 16 Udgifter til administration af jobcenter, Budget ,2 0,2 0,2 0,2 Seneste skøn 1,6 1,6 1,6 1,6 Forskel 1,4 1,4 1,4 1, Jobtræning Det foreslås, at budgetrammen for jobtræning, som vedrører kommunens lønudgifter som arbejdsgiver til forsikrede ledige i jobtræning, holdes uændret ifht. korrigeret budget efter 1. forventet regnskab Ved 1. forventet regnskab 2011 blev budgettet fremadrettet nedjusteret med 5,8 mio. kr. for at bringe nettoudgiften på linje med forbruget i 2010, og forventet forbrug i Tabel 17 Udgifter til jobtræning, Budget 2011 korr. 2,0 2,0 2,0 2,0 Nye skøn 2,0 2,0 2,0 2, Seniorjob Det foreslås, at budgetrammen for seniorjob ikke ændres ifht. budget 2011, og forbliver på 1,4 mio. kr. i hele budgetperioden Der er tale om en ordning, som næsten ikke benyttes på Frederiksberg. Tabel 18 Udgifter til seniorjob, Budget ,4 1,4 1,4 1,4 Seneste skøn 1,4 1,4 1,4 1, Ungdommens uddannelsesvejledning Det foreslås, at budgetrammen til ungdommens uddannelsesvejledning ikke ændres ifht. budget

12 Tabel 19 Udgifter til ungdommens uddannelsesvejledning, Budget ,6 6,3 6,3 6,3 Nye skøn 8,6 6,3 6,3 6,3 12

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2013, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2013, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. Bilag 7 Opgørelse af budgetgaranti 2013, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 2. april 2012 Sagsbeh: thol Sag: 2012/0045609-7 Økonomiafdelingen

Læs mere

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på.

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på. Bilag 2 Opgørelse af budgetgaranti 2015, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 4. august 2014 Sagsbeh: thol Sag: Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

Bilag 3. Opgørelse af budgetgaranti 2016, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.

Bilag 3. Opgørelse af budgetgaranti 2016, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. Bilag 3 Opgørelse af budgetgaranti 2016, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 15. april 2014 Sagsbeh: thol Sag: Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl.

Læs mere

Bilag 2. Opgørelse af budgetgaranti 2013, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.

Bilag 2. Opgørelse af budgetgaranti 2013, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. Bilag 2 Opgørelse af budgetgaranti 2013, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 10. august 2012 Sagsbeh: thol Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag

Læs mere

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode.

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode. Økonomi- og lønafdelingen Notat af 3. august 2011 Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet i 2011 I forbindelse med den samlede aftale om finansloven 2011 blev der i november 2010 indgået en række aftaler

Læs mere

Beregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen

Beregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen N O T A T Beregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen 1. december 2010 J.nr. 2010-0015025 HMA/CSO/PKA Beregningen af de byrdefordelingsmæssige konsekvenser består dels af beregninger

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

I forhold til ØKUs rammeudmelding pr. 10/8, er der nogle udfordringer i det nærværende budgetforslag:

I forhold til ØKUs rammeudmelding pr. 10/8, er der nogle udfordringer i det nærværende budgetforslag: Hjørring Kommune Internt notat Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet Sag nr. 00.30.10-S00-3-15 09-08-2016 Side 1. Budgetforslag 2017-2020 Økonomiudvalget har på møde d. 10. august fastlagt opdaterede

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Arbejdsmarkedsstyrelsen

Beskæftigelsesministeriet Arbejdsmarkedsstyrelsen Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 71 Bilag 14 Offentligt Beskæftigelsesministeriet Arbejdsmarkedsstyrelsen Ændringsforslag til Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter skema 2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser ramme- Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019

Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019 Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019 Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti indgik i februar 2015 aftale om reform af refusionssystemet

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Beskæftigelse & Omsorg Økonomioverblik på beskæftigelsesområdet Dette notat har til hensigt at forklare, hvordan finansieringen på beskæftigelsesområdet er skruet sammen og hvilke mekanismer

Læs mere

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Baggrund: De foreløbige beregninger,

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Caroline Grønheden Sagsnr. 15.00.00-Ø00-4-16 Dato:31.3.2016 Budgetforslag 2017- Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Hovedoversigt Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

SKØN BUDGET

SKØN BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt, fx kontanthjælp eller boligsikring. Der er som oftest tale om overførselsudgifter,

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Budgetgaranti og øvrige overførsler

Budgetgaranti og øvrige overførsler Budgetgaranti og øvrige overførsler Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning...2 2. Principper for opgørelse af budgetgarantien...3 3. Reguleringer af budgetgarantien, juli 2015...5 3.1 Den foreløbige budgetgaranti

Læs mere

Budgetgaranti og øvrige overførsler

Budgetgaranti og øvrige overførsler Budgetgaranti og øvrige overførsler Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning...1 1.1 Reformvirkninger... 2 2. Principper for opgørelse af budgetgarantien...3 3. Reguleringer af budgetgarantien, juni 2014...4

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: Jobrotationsprojekt 71 Fælles udgifter/indtægter i

Læs mere

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats 08-1621 - JEFR - 03.03.2009 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats Finansieringsomlægningen

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget -2017 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i -priser 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 672.411 671.390 670.393 670.393 + Rammeændringer,

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696 1 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 alt 0 0 Overførsler: Introduktionsprogram mv.

Læs mere

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Budgetforslag 2018 - Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Udvalg Beskæftigelsesudvalget 1.314.493.202 kr. Hele kroner, Budgetårets priser Politikområde Integration, forsørgelse 26.993.611 kr.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.008,2 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Status på økonomi pr Korr. budget

Status på økonomi pr Korr. budget Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Status på økonomi pr. 30. 06 2013 Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 697.578

Læs mere

Omlægningen af refusionssystemet pr. 1. januar Oplæg, Jobcentre fra BREG Nordjylland, den 16. februar 2011

Omlægningen af refusionssystemet pr. 1. januar Oplæg, Jobcentre fra BREG Nordjylland, den 16. februar 2011 Omlægningen af refusionssystemet pr. 1. januar 2011 Oplæg, Jobcentre fra BREG Nordjylland, den 16. februar 2011 Refusionsomlægningen part II De økonomiske konsekvenser - 2011 De byrdefordelingsmæssige

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2015 p/l niveau Regnskab 2013 2014 20144 overslag 2016 2017 2018 Arbejdsmarkedsudvalget 456.713 440.708 461.017 460.550 463.580 463.580 Forsørgelsesydelser 331.960 289.862

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Området Social- og arbejdsmarkedet udgør 8,5 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Faste ejendomme

Læs mere

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5.

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5. Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Note Opr. Budget Korr. Budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 699.684 508.999 693.645-6.039 99% Budgetramme

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 1/211 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport 1... 5 Økonomirapport 2... 6 Aktivitetsrapport... 7 1 - Kontanthjælp... 7 2 -

Læs mere

Tabel 1 Samlet konsekvens af ændring vedr. indkomstoverførsler i forhold til BO 2016-18

Tabel 1 Samlet konsekvens af ændring vedr. indkomstoverførsler i forhold til BO 2016-18 Notat Vedrørende: Indkomstoverførsler i basisbudget 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen og Jan Kjeldmann E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget. Generelle bemærkninger

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget. Generelle bemærkninger Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. januar for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger Korr. Budget Afvigelse* Forventet regnskab Drift 514.052

Læs mere

I dette notat opridses ændringerne i refusionssystemet kort. Desuden beskrives de umiddelbare økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune.

I dette notat opridses ændringerne i refusionssystemet kort. Desuden beskrives de umiddelbare økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune. NOTAT Dato: 1. december 2010 Journal nr.: 10/40876 Init.: ejcjbl/spijek mail: ejcjbl@svendborg Dir. tlf.: 6223 3917 Aftale om nyt refusionssystem V, K, DF, LA og KD har indgået aftale om at ændre refusionssystemet

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked udgør 9,2 % af de kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. Budget 2010 Andel i pct. Faste ejendomme 223

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.035,9 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 380 Lejre Kommune Strukturtekst (1.000 kr. -priser) overslag 2012 overslag 2013 overslag 2014 5 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED

Læs mere

19. Arbejdsmarkedspolitik

19. Arbejdsmarkedspolitik 9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373

Læs mere

Loven medfører kommunale merudgifter til administration i forbindelse med behandling af ansøgninger om førtidspension.

Loven medfører kommunale merudgifter til administration i forbindelse med behandling af ansøgninger om førtidspension. for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Erhvervsog Beskæftigelsesudvalgets område. Beskæftigelse har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der indgår i aftalen

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 442.373

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG Konjunkturnotat 2017

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG Konjunkturnotat 2017 HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2017-2020 NOTAT Konjunkturnotat 2017 BILAG D Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter i 2017 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Faktabeskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge,

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Medfinansiering af a-dagpenge til forsikrede ledige - Beskæftigelsestilskuddet

Medfinansiering af a-dagpenge til forsikrede ledige - Beskæftigelsestilskuddet Medfinansiering af a-dagpenge til forsikrede ledige - Beskæftigelsestilskuddet Konklusion Kommunerne under ét kompenseres fuldt ud med den nuværende beregningsmodel for beskæftigelsestilskuddet. De komplicerede

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2 Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget

Læs mere

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 21. september -020973-14 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 4. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2012. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2012. Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget 97 Budget 2012 Budget overslag 2013 Budget overslag 2014 Budget overslag 2015 Arbejdsmarkedsudvalget 644.352 656.468 668.063 682.988 Overførselsudgifter excl. boligstøtte 644.352

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Effektmål Effektmål indarbejdes til den politiske 2. behandling. Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Politikker og strategier

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

BUDGET DRIFTSKORREKTION

BUDGET DRIFTSKORREKTION PL marts 2016 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato 21-04-2016 Korrektionsnr 8 Økonomiudvalg den: Fagudvalg den: Justering af -2020 til den nye pris- og lønfremskrivning fra KL

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-9-17 Dato: 04.10. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. okt. Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Den samlede budgetramme 2017 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Funktion Hovedområde Netto udgifter i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 Beskæftigelsesindsats

Læs mere

Samlet varighed i offentlig forsørgelse Trin 1: De første 4 uger Trin 2: 5. 26. uge Trin 3: 27. 52. uge Trin 4: Over 52 uger

Samlet varighed i offentlig forsørgelse Trin 1: De første 4 uger Trin 2: 5. 26. uge Trin 3: 27. 52. uge Trin 4: Over 52 uger N OTAT Konsekvenser af refusionsomlægningen og budgetlægning for 2016 Lovforslag om en refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet forventes fremsat i uge 13. I den forbindelse udsender KL et regneark

Læs mere

Afrapportering på arbejdsmarkedsområdet

Afrapportering på arbejdsmarkedsområdet Tabel 1: Skattefinansieret drift Arbejdsmarkedsudvalget Korrigeret Forventet Afvigelse Hele 1.000 kr. Budget 2011 Regnskab 2011 1. Arbejdsmarkedsudvalg 390.490 389.066 1.424 1 Beskæftigelse 390.490 389.066

Læs mere

BUDGET DRIFTSKORREKTION

BUDGET DRIFTSKORREKTION BUDGET - - DRIFTSKORREKTION Kontanthjælp, uddannelseshjælp og forrevalidering Indtastningsdato 20-04-2015 Korrektionsnr 15 Som følge af refusionsreformen bliver refusionssatserne ændret og det er vanskeligt

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Orientering om økonomien på beskæftigelses- og forsørgelsesområdet.

Orientering om økonomien på beskæftigelses- og forsørgelsesområdet. Orientering om økonomien på beskæftigelses- og forsørgelsesområdet. Disposition 1. Nøgletal 2. Det budgetgaranterede område 3. Budgettering af det budgetgaranterede område 4. Refusionsomlægning 5. Beskæftigelsestilskuddet

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Tabel 3. Arbejdsmarkedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Driftsområder (1.000 kr.) budget 2014 budget 2014 pr. 31.08.2014 regnskab

Læs mere

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-17 Dato: 08-08-2017 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2018-2021 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår,

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.000,7 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2010

Regnskab Vedtaget budget 2010 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 21 %, lidt mindre end forventet på 25 % Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -6.551 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet indgår ikke i forslaget til aktiveringsgraden for målgruppen.

Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet indgår ikke i forslaget til aktiveringsgraden for målgruppen. NOTAT Efteråret 2013 Beskrivelse af priser og forslagsværdier i Effektivindsats J.nr. 2013-0000843 2013-mastere. Ledighedsniveau For både dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere er skønnet for ledigheden i

Læs mere

Regeringens udspil til reform af beskæftigelsesindsatsen. Teknisk gennemgang af model for refusionsomlægning og virkningerne for kommunernes økonomi

Regeringens udspil til reform af beskæftigelsesindsatsen. Teknisk gennemgang af model for refusionsomlægning og virkningerne for kommunernes økonomi Regeringens udspil til reform af beskæftigelsesindsatsen Teknisk gennemgang af model for refusionsomlægning og virkningerne for kommunernes økonomi Maj 2014 21.05.2014 Præsentationens titel - april 2012

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2016 p/l niveau Regnskab 2014 2015 2016 overslag 2017 2018 2019 Arbejdsmarkedsudvalget 441.300 466.333 526.610 539.614 550.571 550.165 Forsørgelsesydelser 313.317 319.494

Læs mere

Afdækning af budgetbehov for førtidspensioner

Afdækning af budgetbehov for førtidspensioner Økonomi og Analyse Notat Til: Økonomiudvalget Sagsnr.: 2010/04253 Dato: 27-04-2010 Sag: Sagsbehandler: Afdækning af budgetbehov for førtidspensioner Thomas Christian Rafn Leder af Økonomi og analyse 1.

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning

Læs mere

BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017

BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-08556 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Budget 2012. Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Budget 2012. Udvalget for Job og Arbejdsmarked Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 345 Lejre Kommune Bevillingsoversigt (1.000 kr. -priser) overslag 2013 overslag 2014 overslag 2015 5 UDVALGET FOR JOB OG

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere