Indledning Samtlige underskrivere af nærværende aftale har indgået denne ud fra følgende betragtninger:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning Samtlige underskrivere af nærværende aftale har indgået denne ud fra følgende betragtninger:"

Transkript

1 Internal Regulations Indledning Samtlige underskrivere af nærværende aftale har indgået denne ud fra følgende betragtninger: (1) I 1949 sendte arbejdsgruppen "The Working Party on Road Transport of the Inland Transport Committee of the Economic Commission for Europe of the United Nations" en betænkning til medlemslandenes regeringer om at forsikringsselskaber, som dækkede risici ved motoransvar, skulle indgå aftaler med henblik på at udarbejde ensartede og praktiske bestemmelser, som ville sikre, at forsikringstagerne var tilstrækkeligt forsikrede, når de besøgte lande, hvor ansvarsforsikring for motorkøretøjer var lovpligtig. (2) Betænkningen konkluderede, at målet bedst kunne nås ved at indføre et ensartet forsikringsdokument, som fastsatte de grundlæggende principper i de aftaler, som samtlige forsikringsselskaber i medlemslandene skulle indgå. (3) Aftalen mellem bureauerne, som blev vedtaget i november 1951 af repræsentanter for forsikringsselskaberne i de medlemslande, som på daværende tidspunkt havde reageret positivt på anmodningen, dannede grundlag for relationerne mellem disse forsikringsselskaber. (4) (a) Formålet med aftalen, kendt som grønkortordningen, var at lette international kørsel med motorkøretøjer ved at muliggøre, at ansvarsforsikring for motorkøretøjer opfyldte betingelserne gældende i besøgslandet, og i tilfælde af uheld at kunne garantere erstatning til skadelidte i overensstemmelse med skadelandets nationale lovgivning. (b) Det internationale forsikringsbevis (det grønne kort), som er officielt anerkendt af myndighederne i de lande, som har vedtaget United Nations Recommendation, er i ethvert besøgt land bevis for gyldig ansvarsforsikring for så vidt angår det køretøj, som står beskrevet deri. (c) I hvert deltagende land er der oprettet et nationalt og officielt godkendt bureau med henblik på at stille tosidet garanti overfor: - regeringen - for at det udenlandske forsikringsselskab vil overholde landets lovgivning og kompensere skadelidte i overensstemmelse hermed - bureauet i det besøgte land - for at motoransvarsforsikringsselskabet for det køretøj, der er involveret i uheldet, er indforstået med dets forpligtelser iht. den internationale aftale (d) Som resultat af dette almennyttige tosidige mandat er det pålagt hvert enkelt bureau at have sin egen uafhængige finansielle struktur baseret på fælles forpligtelser gældende for de forsikringsselskaber, som opererer på det nationale marked, og som er bemyndiget til at sælge lovpligtig ansvarsforsikring for motorkøretøjer, hvilket gør bureauet i stand til at leve op til forpligtelserne i de internationale aftaler bureauerne imellem. 1

2 (5) (a) For yderligere at lette international trafik har nogle lande valgt at afskaffe kontrol af det grønne kort ved grænsen i medfør af aftaler indgået mellem de respektive bureauer, hvor dækningsgarantien er baseret på køretøjets registreringsnummer. (b) Via Direktiv af 24. april 972 (72/166/EF) foreslog Rådet for den Europæiske Union bureauerne i medlemslandene at indgå en sådan aftale, dengang kendt som "the Supplementary Inter-Bureaux Agreement", som blev underskrevet 16. oktober (c) Efterfølgende aftaler baseret på samme principper tillod bureauer fra andre lande at blive medlemmer; disse aftaler blev derpå samlet i ét dokument under navnet "The Multilateral Guarantee Agreement", som blev underskrevet 15. marts (d) Da det nu er hensigtsmæssigt at indarbejde samtlige bestemmelser, som regulerer forholdet bureauerne imellem, i ét enkelt dokument, har Council of Bureaux ved generalforsamlingen i Rethymnon på Kreta d. 30. maj 2002 vedtaget dokumentet og kaldt det "Internal Regulations". (e) Generalforsamlingen d. 29. maj 2008 i Lissabon, Portugal ratificerede de opdateringer, der var til Internal Regulations i medfør af implementeringen af det 5. motorkøretøjsdirektiv (direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005). AFSNIT I - GENERELLE REGLER (OBLIGATORISKE BESTEMMELSER) Artikel 1 - Formål Formålet med Internal Regulations er at regulere de gensidige relationer mellem de nationale motorkøretøjsbureauer og dermed håndhæve bestemmelserne i Betænkning nr. 5 vedtaget d. 25. januar 1949 af The Working Party on Road Transport of the Inland Transport Committee of the Economic Commission for Europe of the United Nations. Denne blev afløst af tillæg 1 til "The Revised Consolidated Resolution on the Facilitation of Road Transport (R.E. 4) vedtaget i dens nuværende version, herefter kaldet "Betænkning nr. 5", af the Inland Transport Committee ved den 66. møde, som blev afholdt fra februar Artikel 2 - Definitioner For så vidt angår denne aftale skal følgende ord og vendinger have den betydning de nedenfor er tillagt og ingen anden: 2.1 "Nationalt motorkøretøjsbureau" (herefter: bureau) betyder den professionelle organisation, som er medlem af Council of Bureaux og stiftet i det land, hvor det er etableret iht. Betænkning nr "Forsikringsselskab" betyder ethvert foretagende, som er bemyndiget til at sælge lovpligtig ansvarsforsikring for motorkøretøjer. 2.3 "Medlem" betyder ethvert forsikringsselskab, som er medlem af et bureau. 2

3 2.4 "Handlingpartner" betyder et forsikringsselskab eller en anden person udpeget af et eller flere forsikringsselskaber og godkendt af bureauet i det medlemsland hvor selskabet/personen er etableret. Handlingpartneren har til opgave at behandle og betale krav opstået i forbindelse med uheld i eget land og som involverer et køretøj forsikret i forsikringsselskabet/ forsikringsselskaberne, som har udpeget handlingpartneren. 2.5 "Køretøj" betyder ethvert motorkøretøj, som er beregnet til anvendelse på land, drevet af mekanisk kraft og som ikke kører på skinner, samt trailere, hvad enten de er tilkoblet eller ej. Det er en forudsætning, at køretøjet/traileren er underlagt lovpligtig forsikring i det land, hvor det/den benyttes. 2.6 "Uheld" betyder enhver hændelse, som forårsager tab eller skader, som iht. til skadelandets lovgivning falder ind under anvendelsesområdet for lovpligtig ansvarsforsikring for motorkøretøjer. 2.7 "Skadelidte" betyder enhver person, som er berettiget til at kræve erstatning vedrørende tab eller skader forvoldt af et motorkøretøj. 2.8 "Krav" betyder et eller flere krav, som er fremsat af en skadelidt og som er opstået i forbindelse med uheldet. 2.9 "Forsikringspolice" betyder en kontrakt for lovpligtig forsikring udstedt af et medlem og som dækker civilretligt ansvar ved brug af motorkøretøjer "Forsikringstager" betyder enhver person, hvis ansvar overfor tredjemand er dækket af en forsikringspolice "Grønt kort" betyder det internationale motorkøretøjsforsikringsbevis, som er tilpasset en af de modeller, der er godkendt af Council of Bureaux 2.12 "Council of Bureaux" betyder det organ, som samtlige bureauer skal være medlem af, og som er ansvarlig for administrationen og driften af det internationale system for motoransvarsforsikring (kendt som Grønkortordningen). Artikel 3 - Skadebehandling 3.1 Når et bureau modtager underretning om et uheld i dets territorium hvor et udenlandsk køretøj er involveret, skal bureauet, uden først at afvente modtagelsen af et formelt krav, undersøge de nærmere uheldsomstændigheder. Bureauet skal hurtigst muligt underrette forsikringsselskabet, som har udstedt det grønne kort eller forsikringspolicen, eller, hvis det er aktuelt, det pågældende bureau, om uheldet. Undladelse heraf skal dog ikke komme bureauet til skade. Hvis bureauet via dets undersøgelser får identificeret forsikringsselskabet for det udenlandske køretøj, og pågældende selskab har udpeget og fået godkendt en handlingpartner i 3

4 overensstemmelse med bestemmelserne i Artikel 4, skal bureauet straks videresende disse oplysninger til handlingpartneren til videre behandling. 3.2 Ved modtagelsen af et krav vedrørende et uheld opstået som nævnt ovenfor, og hvor en handlingpartner er udpeget, skal bureauet straks videresende kravet til handlingpartneren, så denne kan behandle og tage stilling til kravet i overensstemmelse med bestemmelserne i Artikel 4. Hvis der ikke er udpeget en handlingpartner, skal bureauet straks underrette forsikringsselskabet som har udstedt det grønne kort eller forsikringspolicen, eller, hvis det er aktuelt, det pågældende bureau, om, at det har modtaget et krav og vil behandle dette, eller at det videresender kravet til behandling hos en agent, hvis identitet ligeledes skal oplyses. 3.3 Bureauet er bemyndiget til at indgå frivillige forlig eller modtage forkyndelse af udenretlige tilsigelser eller indenretlige stævninger, som forventes at udløse erstatningsudbetaling. 3.4 Bureauet skal behandle alle krav med fuld autonomi og i overensstemmelse med skadelandets lovgivning hvad angår ansvar, erstatning til skadelidte og lovpligtig forsikring, og i forsikringsselskabet, som udstedte det grønne kort eller forsikringspolicen eller, såfremt det er aktuelt, det pågældende bureaus, bedste interesse. Alene bureauet besidder kompetencen til at fortolke skadelandets lovgivning (også når der henvises til et andet lands lovgivning) samt til at tage stilling til kravet. Med forbehold for sidstnævnte bestemmelse skal bureauet ved udtrykkelig forespørgsel herom informere forsikringsselskabet eller bureauet, før den endelige afgørelse foretages. 3.5 Når det forventede erstatningsbeløb overstiger de betingelser eller den beløbsgrænse, der er fastsat for lovpligtig ansvarsforsikring for motorkøretøjer i skadelandet, men fortsat er dækket af forsikringspolicen, skal bureauet rådføre sig med forsikringsselskabet for så vidt angår den del af erstatningsbeløbet, som overstiger beløbsgrænsen. Forsikringsselskabets samtykke er ikke påkrævet, hvis gældende lovgivning forpligter bureauet til at tage hensyn til de kontraktmæssige garantier, som måtte overstige sådanne beløbsgrænser og betingelser, der er fastsat for lovpligtig ansvarsforsikring for motorkøretøjer i skadelandet. 3.6 Bureauet i skadelandet må ikke på egen hånd, eller uden skriftligt samtykke fra forsikringsselskabet eller det pågældende bureau, overdrage behandlingen af kravet til en agent, som via en kontraktuel forpligtelse har en finansiel interesse i kravet. Hvis bureauet gør dette uden et sådant samtykke, begrænses retten til refusion til halvdelen af det udlæg, som ellers skulle have været refunderet. Artikel 4 - Handlingpartnere 4.1 Med forbehold for eventuelle aftaler mellem et bureau og andre bureauer og/eller nationale juridiske eller lovmæssige bestemmelser, skal hvert bureau fastsætte betingelserne under hvilke det godkender, afviser eller tilbagetrækker godkendelse af handlingpartnere, der er etableret i det land, hvor bureauet har kompetence. 4

5 Dog skal godkendelse af en handlingpartner gives automatisk, når et andet bureau på vegne af dets medlem anmoder herom under forudsætning af, at den valgte handlingpartner er godkendt til at drive forsikringsvirksomhed indenfor området ansvarsforsikring for motorkøretøjer. 4.2 Ved modtagelsen af en sådan anmodning forpligter bureauerne i EØS-medlemslandene sig til at godkende det valgte selskab som handlingpartner, når selskabet samtidig er valgt som skaderepræsentant for forsikringsselskabet i det andet medlemsland i medfør af Direktiv 2009/103/EF. Denne godkendelse kan ikke trækkes tilbage så længe den pågældende handlingpartner samtidig fungerer som skaderepræsentant under nævnte direktiv, medmindre handlingpartneren groft misligholder dets forpligtelser i henhold til denne artikel. 4.3 Alene bureauet er bemyndiget til, på foranledning af et af sine medlemmer, at sende en anmodning om godkendelse af en handlingpartner til et andet bureau. Anmodningen skal sendes pr. fax eller med vedlagt bevis på, at den udpegede handlingpartner accepterer udpegningen. Bureauet skal godkende eller afvise anmodningen indenfor en periode på 3 måneder fra modtagelsen af denne og skal oplyse bureauet, som sendte anmodningen, samt handlingpartneren om dets beslutning samt ikrafttrædelsesdato. Hvis intet svar modtages, antages det, at godkendelse er givet, og aftalen træder i kraft på periodens udløbsdato. 4.4 I forbindelse med uheld i handlingpartnerens land, som involverer køretøjer, der er forsikret i det forsikringsselskab, som har udpeget handlingpartneren, skal handlingpartneren på vegne af bureauet, som har godkendt denne og på vegne af det forsikringsselskab, som anmodede om dens accept - behandle alle krav i overensstemmelse med skadelandets gældende lovgivning for så vidt angår ansvar, erstatning til skadelidte og lovpligtig motorforsikring. Når en forventet erstatning overstiger de betingelser eller den beløbsgrænse, som er fastsat i skadelandets lovgivning om lovpligtig ansvarsforsikring for motorkøretøjer, men fortsat er dækket af forsikringspolicen, skal handlingpartneren rette sig efter bestemmelserne i Artikel Det bureau, som har godkendt handlingpartneren, anerkender at denne er suverænt ansvarlig for behandling af og stillingtagen til krav i bureauets navn og på vegne af det forsikringsselskab, som udpegede handlingpartneren. Bureauet skal oplyse skadelidte parter herom og videresende alle oplysninger, der vedrører kravet, til handlingpartneren. Dog kan bureauet til enhver tid og uden at redegøre herfor overtage behandlingen af sagen fra handlingpartneren. 4.6 Hvis bureauet, som har godkendt handlingpartneren, skal betale erstatning til skadelidte uanset årsagen i stedet for handlingpartneren, skal bureauet modtage refusion direkte fra det bureau, som sendte anmodningen om handlingaftalen, i overensstemmelse med bestemmelserne i Artikel Med forbehold for bestemmelserne i Artikel 4.4 kan handlingpartneren og forsikringsselskabet, som udpegede denne, frit indgå aftale om betingelserne for refusion af beløb 5

6 udbetalt til skadelidte parter samt beregningsmetoden for det handlinggebyr, der betales. En sådan aftale kan dog ikke gøres gældende over for bureauet. 4.8 Hvis en handlingpartner ikke er i stand til at opnå refusion for de udlæg, der er udbetalt på vegne af det forsikringsselskab, som udpegede handlingpartneren i overensstemmelse med betingelserne i Artikel 4.4, skal denne refunderes af det bureau, som godkendte aftalen, når samtlige følgende betingelser er opfyldt: Inden for en periode på minimum 6 og maksimum 9 måneder fra den dato, hvor handlingpartneren sendte sin første opkrævning til forsikringsselskabet, som udpegede handlingpartneren, skal handlingpartneren informere bureauet om den manglende betaling og anmode om refusion fra bureauet I tillæg til anmodningen som nævnt i Artikel 4.8.1, og for at kunne modtage refusion fra bureauet som godkendte handlingpartneren, skal handlingpartneren forsyne nævnte bureau med følgende dokumentation: i. Bevis på at skadelidte - hvad angår det anmodede beløb har modtaget erstatning, før opkrævningen er sendt til forsikringsselskabet, som udpegede handlingpartneren; ii. dokumentation på, at handlingpartneren er berettiget til at behandle sagen på vegne af forsikringsselskabet (indeholdende forsikringsselskabets dækningsbekræftelse på det pågældende køretøj); iii. Kopi af kravet om refusion sendt fra handlingpartneren til det forsikringsselskab, som udpegede handlingpartneren; iv. Kopi af mindst én rykker for betaling sendt af handlingpartneren til det forsikringsselskab, der udpegede handlingpartneren, som er sendt mindst én måned før anmodning finder sted til det bureau, der godkendte handlingpartneren. Refusion til handlingpartneren fra det bureau, som godkendte denne, skal begrænse sig til summerne som nævnt i Artikel og og skal hverken inkludere et handlinggebyr som nævnt i Artikel eller et handlinggebyr, som er aftalt mellem handlingpartneren og det forsikringsselskab, som udpegede handlingpartneren eller morarenter som nævnt i Artikel 5.2, eller morarenter, som er aftalt mellem handlingpartneren og det forsikringsselskab, der udpegede handlingpartneren. 4.9 Når et bureau modtager underretning om, at et af dets medlemmer ønsker at afslutte samarbejdet med sin handlingpartner, skal dette bureau straks informere det bureau, som godkendte aftalen. Sidstnævnte bureau har ret til egenhændigt at fastsætte datoen for aftalens ophør. Såfremt forsikringsselskabet ønsker at udpege en ny handlingpartner i henhold til Artikel 4, skal bureauet, der skal godkende handlingpartneren, særligt tage følgende i betragtning: 6

7 i. Antallet af ubetalte krav om refusion sendt fra handlingpartneren til forsikringsselskabet, de beløb, der nævnes i disse krav, samt hvor længe de har været udestående og/eller ii. Måden, hvorpå handlingpartneren og det forsikringsselskab, som udpegede handlingpartneren, har efterlevet Artikel 4.4. Når et bureau, som har godkendt en handlingpartner, beslutter at trække godkendelsen tilbage eller modtager meddelelse om, at handlingpartneren ønsker at godkendelsen tilbagetrækkes, skal dette bureau straks informere det bureau, som fremsendte anmodningen om handlingaftalen herom. Førstnævnte bureau skal ligeledes informere det andet bureau om datoen for aftalens ophør. Artikel 5 - Betingelser for refusion 5.1 Når et bureau eller den agent, bureauet har udpeget til formålet, har taget stilling til alle krav vedrørende det samme uheld, skal det, indenfor en periode på maksimalt et år fra den dato, hvor den sidste betaling til skadelidte har fundet sted, sende en anmodning om refusion, pr. fax eller e- mail, til medlemmet af det bureau, der har udstedt det grønne kort eller forsikringspolicen eller, hvis det er aktuelt, til dette bureau. Anmodningen om refusion skal specificere følgende: de beløb, der er udbetalt som erstatning til skadelidte i henhold til enten et forlig eller en retskendelse; de beløb, der er udbetalt for eksterne tjenesteydelser under behandling og stillingtagen til hvert enkelt krav, og alle udgifter, der specifikt er afholdt i forbindelse med en retssag, som ville være blevet udbetalt ved lignende omstændigheder af et forsikringsselskab i skadelandet Et handlinggebyr til dækning af alle øvrige udgifter beregnet i henhold til de regler, der er godkendt af Council of Bureaux. Når krav vedrørende det samme uheld bestrides, således at der ikke udbetales erstatning, kan de beløb, der nævnes i Artikel ovenfor, samt det minimumhandlinggebyr, som er fastsat af Council of Bureaux i overensstemmelse med Artikel ovenfor, opkræves. 5.2 Kravet om refusion skal angive: at de forfaldne beløb skal betales omkostningsfrit i modtagerens land og i modtagerens nationale valuta inden for en periode på to måneder fra datoen for fremsættelse af refusionskravet, og at når denne periode udløber, forrentes beløbet automatisk med 12 % p.a. fra datoen for refusionskravets fremsættelse og indtil beløbet er indgået på modtagerens bankkonto. Hvis kravet om refusion resulterer i et garantikald iht. Artikel 6, skal renter påløbe indtil datoen for garantikaldet. Kravet om refusion kan også angive, at beløb, der fremstår i en national valuta, kan betales i euro, til den kurs, der var gældende i kravstillerens land på datoen for fremsættelse af kravet. 7

8 5.3 Et krav om refusion må under ingen omstændigheder indeholde betaling af bøder, kaution eller andre økonomiske bøder, som en forsikringstager er blevet pålagt, og som ikke er dækket af en motoransvarsforsikring i forbindelse med anvendelse af motorkøretøjer i skadelandet. 5.4 Dokumentation for kravet, herunder bevis for, at erstatning er blevet udbetalt til skadelidte, skal på forlangende sendes straks; dog må refusion ikke tilbageholdes mens dokumentationen afventes. 5.5 Der kan kræves refusion af alle beløb som nævnt i Artikel og ovenfor i overensstemmelse med de betingelser, der er anført i denne Artikel, uanset om bureauet har taget stilling til alle krav, der hidrører fra samme uheld. Handlinggebyret som nævnt i Artikel ovenfor kan også opkræves, hvis refusionskravets hovedstol overstiger det beløb, der er fastsat af Council of Bureaux. 5.6 Hvis et krav genoptages, eller hvis der fremsættes yderligere krav i forbindelse med samme uheld efter et refusionskrav er opfyldt, skal et eventuelt handlinggebyr beregnes i overensstemmelse med de bestemmelser, der er gældende på det tidspunkt, hvor kravet om refusion vedrørende det genoptagede krav eller det yderligere krav fremsættes. 5.7Hvis uheldet ikke medfører fremsættelse af noget krav, kan der ikke kræves handlinggebyr. Artikel 6 - Garantistillerens forpligtelser 6.1 Hvert bureau skal stille garanti for, at dets medlemmer refunderer beløb, der i overensstemmelse med bestemmelserne i Artikel 5 kræves betalt af bureauet i skadelandet eller af den agent, bureauet har udpeget til formålet. Hvis et medlem ikke refunderer det skyldige beløb indenfor den periode på to måneder, der fastsættes i Artikel 5, skal medlemmets bureau selv foretage refusionen i overensstemmelse med de betingelser, der fastsættes herunder, når bureauet modtager et garantikald fra skadelandets bureau eller fra den agent, bureauet har udpeget til formålet. Det bureau, der står som garant, skal betale beløbet, dvs. beløbet i refusionskravet iht. Artikel 5, samt morarenter på 12 % p.a. påløbet indtil garantikaldets udstedelse, inden for en periode på én måned. Når denne periode udløber, forrentes det skyldige beløb automatisk med 12 % p.a. beregnet fra datoen for garantikaldet til beløbet er indgået på modtagerens bankkonto. Garantikaldet skal sendes pr. fax eller inden for en periode på 12 måneder fra datoen for afsendelse af refusionskravet i henhold til Artikel 5. Når denne periode udløber og uden præjudice for eventuelle morarenter, som det garanterende bureau er pligtig at betale, er det garanterende bureau kun pligtig at betale det beløb, som kræves af dets medlem plus 12 måneders renter beregnet til 12 % p.a. Et garantikald er ikke gyldigt, hvis det er udstedt mere end to år efter at kravet om refusion er afsendt. 8

9 6.2 Hvert bureau skal stille garanti for, at dets medlemmer refunderer ethvert beløb refunderet af et bureau til en handlingpartner i overensstemmelse med Artikel 4.8. Efter at have refunderet handlingpartneren skal bureauet, som har godkendt handlingpartneren, sende et garantikald til det bureau, som pågældende forsikringsselskab er medlem af. Et sådant garantikald skal overholde bestemmelserne i Artikel 4.8 og skal udstedes i henhold til de praktiske betingelser, som er vedtaget på Generalforsamlingen, senest inden for 12 måneder fra den dato, hvor handlingpartneren sendte kravet om refusion til forsikringsselskabet, som udpegede handlingpartneren. Alle resterende betingelser under Artikel 6.1 skal gælde for dette garantikald. 6.3 Hvert bureau skal stille garanti for, at dets medlemmer instruerer deres udpegede handlingpartnere i at tage stilling til kravene i overensstemmelse med bestemmelserne i første afsnit af Artikel 4.4 ovenfor, og at medlemmerne sender samtlige dokumenter vedrørende alle krav, som er fremsat over for dem, til handlingpartnerne eller til skadelandets bureau. AFSNIT II SÆRLIGE REGLER FOR KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD MELLEM BUREAUER BASERET PÅ DET GRØNNE KORT (VALGFRI BESTEMMELSER) Bestemmelserne i dette afsnit gælder i tilfælde, hvor kontraktmæssige forhold mellem bureauer er baseret på det grønne kort. Artikel 7 - Udstedelse og udlevering af grønne kort 7.1 Hvert bureau er ansvarlig for trykning af sine grønne kort eller kan bemyndige sine medlemmer til at trykke dem. 7.2 Hvert bureau bemyndiger sine medlemmer til udelukkende at udstede grønne kort til deres forsikringstagere til køretøjer, der er indregistreret i lande, for hvilke bureauet er kompetent. 7.3 Alle medlemmer kan fra deres bureauer få bemyndigelse til at udstede grønne kort til deres forsikringstagere i et hvilket som helst land, der ikke har et bureau, under forudsætning af at medlemmet er etableret i dette land. Denne mulighed begrænser sig til køretøjer, der er registreret i det pågældende land. 7.4 Alle grønne kort anses for at være gyldige i mindst 15 dage fra begyndelsesdatoen for gyldighedsperioden. Hvis et grønt kort udstedes for en kortere periode, skal bureauet, der har bemyndiget udstedelsen af det grønne kort, garantere dækning overfor bureauerne i de lande, hvor kortet er gyldigt, i en periode på 15 dage fra begyndelsesdatoen. 7.5 Hvis en aftale indgået mellem to bureauer ophæves i henhold til Artikel , betragtes alle grønne kort udstedt i disse bureauers navne til brug i deres respektive territorier for ugyldige, så snart ophævelsen træder i kraft. 9

10 7.6 Hvis en aftale ophæves eller sættes i bero i henhold til Artikel , skal den resterende gyldighedsperiode for de grønne kort, der er udstedt i disse bureauers navne til brug i deres respektive territorier, fastsættes af Council of Bureaux. Artikel 8 - Bekræftelse af det grønne korts gyldighed Enhver anmodning, der er sendt til et andet bureau pr. fax eller fra bureauet i skadelandet eller fra den udpegede agent vedrørende bekræftelse af gyldigheden af et identificeret grønt kort skal besvares endeligt inden for 6 uger. Hvis der ikke foreligger noget svar ved udløbet af denne periode, anses det grønne kort for at være gyldigt. Artikel 9 - Falske, uautoriserede eller ulovligt ændrede grønne kort Ethvert grønt kort, der fremvises i et land, hvor det er gyldigt, og som foregiver at være udstedt med bemyndigelse fra et bureau, er dækket under dette bureaus garanti, også selvom det er falsk, uautoriseret eller ulovligt ændret. Bureauets garanti gælder dog ikke i tilfælde, hvor det grønne kort omhandler et køretøj, som ikke er lovligt indregistreret i bureauets land, med undtagelse af omstændighederne fastsat i Artikel 7.3. AFSNIT III - SÆRLIGE REGLER FOR KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD MELLEM BUREAUER, DER ER BASERET PÅ ANTAGET FORSIKRINGSDÆKNING (VALGFRI BESTEMMELSER) Bestemmelserne i dette afsnit gælder i tilfælde, hvor forbindelsen mellem bureauer er baseret på antaget forsikringsdækning, dog med visse undtagelser. Artikel 10 - Bureauernes forpligtelser De bureauer, for hvilke bestemmelserne i dette afsnit gælder, skal, på fuldt gensidigt grundlag, garantere refusion af beløb, der er skyldige i henhold til dette Regulativ, og som hidrører fra uheld, der involverer et køretøj, der er normalt hjemmehørende i det land, der ligger under hvert enkelt bureaus kompetence, uanset om køretøjet er forsikret eller ej. Artikel 11 - Begrebet "normalt hjemmehørende" 11.1 Det land, i hvilket køretøjet er normalt hjemmehørende, afgøres på grundlag af et af følgende kriterier: køretøjet anses for hjemmehørende i det medlemsland, hvis nummerplader køretøjet er forsynet med, uanset om disse er permanente eller midlertidige; i tilfælde, hvor typen af køretøj ikke er registreringspligtig, men køretøjet er forsynet med en forsikringsnummerplade eller et kendetegn, der er analogt med landets nummerplader, anses køretøjet for hjemmehørende i det land, hvor forsikringsnummerpladen eller kendetegnet er udstedt; 10

11 hvor visse typer køretøjer ikke kræves forsynet med hverken nummerplader, forsikringsnummerplader eller kendetegn, anses køretøjet for hjemmehørende i det land, hvor brugeren af køretøjet er bosiddende Hvis et køretøj, der kræves forsynet med nummerplader, ikke er forsynet med nummerplader, eller er forsynet med en nummerplade, der ikke stemmer overens med eller ikke længere stemmer overens med køretøjet, har været involveret i et uheld, anses køretøjet for normalt hjemmehørende i skadelandet for så vidt angår eventuelle krav, der måtte blive fremsat i forbindelse med uheldet. Artikel 12 - Undtagelser Bestemmelserne i dette afsnit gælder ikke for: 12.1 køretøjer, der er registreret i andre lande end de lande, hvor bureauerne, der er omfattet af bestemmelserne i dette afsnit, er etableret, og for hvilke et grønt kort er blevet udleveret af et medlem af et af disse bureauer. Hvis et uheld involverer et køretøj, for hvilket et grønt kort er blevet udstedt, skal de involverede bureauer handle i henhold til reglerne i Afsnit II køretøjer tilhørende visse personer, hvis det land, som køretøjerne er registreret i, har udpeget en myndighed eller et organ i de andre lande, som er ansvarlig for at udbetale erstatning til skadelidte i overensstemmelse med de forhold, der gælder i skadelandet; 12.3 visse typer køretøjer eller visse køretøjer forsynet med særlige nummerplader, som hvert medlemsland fastsætter på en liste og videreformidler til de andre medlemslande samt Europakommissionen. Listen af køretøjer, som der henvises til under Artikel 12.2 og Artikel 12.3, såvel som listen over myndigheder eller organer udpeget i de andre lande, skal udarbejdes af hvert land og videreformidles til Council of Bureaux af bureauet i dette land. Artikel 13 - Bekræftelse af det land, hvor køretøjet er normalt hjemmehørende Enhver anmodning om bekræftelse af det land, hvor et køretøj er normalt hjemmehørende, der sendes pr. fax eller til et bureau fra bureauet i skadelandet eller fra dets udpegede agent skal besvares endeligt inden for 6 uger. Hvis der ikke er modtaget noget svar ved udgangen af denne periode, anses mangel på svar for at være bekræftelse på, at køretøjet er normalt hjemmehørende i det bureaus land. Artikel 14 - Garantiens varighed Bureauer kan begrænse varigheden af den påkrævede garanti i henhold til Artikel 10 for alle køretøjer på grundlag af gensidige aftaler indgået med andre bureauer og videreformidlet til Council of Bureaux. Artikel 15 - Unilateral anvendelse af garantiordningen på grundlag af antaget forsikringsdækning Med forbehold for lovbestemmelser, som er uforenelige hermed, kan bureauer indgå aftaler om unilateral anvendelse af dette afsnit i forbindelse med deres bilaterale forbindelser. 11

12 AFSNIT IV - REGLER FOR AFTALER INDGÅET MELLEM NATIONALE MOTORKØRETØJSBUREAUER (OBLIGATORISKE BESTEMMELSER) Artikel 16 - Bilaterale aftaler betingelser 16.1 Bureauer kan indbyrdes indgå bilaterale aftaler, hvorved de inden for rammerne af deres gensidige forbindelser påtager sig at overholde de obligatoriske bestemmelser i disse Internal Regulations såvel som de heri fastsatte valgfri bestemmelser Sådanne aftaler skal underskrives i tre eksemplarer af de kontraherende bureauer, som hver skal beholde et eksemplar. Det tredje eksemplar skal sendes til Council of Bureaux, som efter at have konsulteret de involverede parter skal informere dem om datoen for aftalens ikrafttrædelse Sådanne aftaler skal indeholde bestemmelser om: en identifikation af de kontraherende bureauer, som beskriver bureauernes status som medlemmer af Council of Bureaux samt de lande, for hvilke bureauerne er kompetente at de kontraherende bureauer påtager sig at overholde de obligatoriske bestemmelser i disse Internal Regulations; at de kontraherende bureauer påtager sig at overholde valgfri bestemmelser, som bureauerne har indgået gensidigt; Gensidig myndighed givet af disse bureauer til, i deres eget navn og på vegne af deres medlemmer, at indgå forlig eller modtaget forkyndelse af udenretlige tilsigelser eller indenretlige stævninger, der forventes at udløse erstatningsudbetaling i forbindelse med uheld inden for rammerne og formålet med disse Internal Regulations aftalens ubegrænsede varighed, med forbehold for, at hvert af de kontraherende bureauer har ret til at opsige den med 12 måneders varsel, hvis dette meddeles til det andet bureau og Council of Bureaux samtidig automatisk opsigelse eller suspension af aftalen hvis et af de kontraherende bureauer ophører med at være medlem af Council of Bureaux eller får sit medlemskab suspenderet Et eksempel på denne aftale er vedlagt (bilag III). Artikel 17 - Undtagelse 17.1 Ved fravigelse fra Artikel 16 skal bureauerne i medlemslandene af EØS-aftalen i overensstemmelse med Artikel 2 i Direktiv 2009/103/EF tilkendegive deres gensidige accept af disse Internal Regulations ved en multilateral aftale, hvis ikrafttrædelsesdato fastsættes af Europakommissionen i samarbejde med Council of Bureaux. 12

13 17.2 Bureauerne i lande, der ikke er medlem af EØS-samarbejdet, kan forpligte sig til denne multilaterale aftale ved at indordne sig under de betingelser, der er fastsat af den kompetente komité, der er anerkendt i Council of Bureaux' forfatning. AFSNIT V - PROCEDURE TIL ÆNDRING AF INTERNAL REGULATIONS (OBLIGATORISKE BESTEMMELSER) Artikel 18 - Procedure 18.1 Enhver ændring af Internal Regulations kan alene vedtages på generalforsamlingen i Council of Bureaux Ved fravigelse af ovenstående: (a) alene den komité, som er anerkendt i Council of Bureaux' vedtægter, har kompetencen til at ændre bestemmelserne i Afsnit III. Disse bestemmelser er bindende for bureauer der, selvom de ikke er medlemmer af denne komité, har valgt at føje Afsnit III til deres aftalemæssige forbindelse med andre bureauer; og (b) enhver ændring til Artikel 4.2 er alene underlagt EØS-landenes bureauers kompetence. AFSNIT VI - LØSNING AF TVISTER MELLEM BUREAUER (OBLIGATORISKE BESTEMMELSER) Artikel 19 - Løsning af tvister mellem bureauer Enhver tvist, som Internal Regulations måtte give anledning til, skal løses ved mægling eller ved voldgift. Reglerne for mægling og voldgift behandles i et separat regulativ, der er godkendt af generalforsamlingen i Council of Bureaux. AFSNIT VII - IKRAFTTRÆDELSE (OBLIGATORISK BESTEMMELSE) Artikel 20 - Ikrafttrædelse 20.1 Bestemmelserne i den gældende Internal Regulations træder i kraft d. 1. juli På denne dato vil den afløse den version af Internal Regulations, der blev vedtaget i Rethymno d. 30. maj Ved fravigelse af Artikel 20.1 træder henholdsvis Artikel 11, Artikel 12.3 og Artikel 14 i kraft i forbindelse med uheld opstået fra d. 11. juni 2007 og frem. 13

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

VOGNMANDSKONTRAKT FOR A-ANPARTSHAVERE. De Danske Vognmænd ApS Galoche Allé 15 4600 Køge (herefter benævnt "DDV")

VOGNMANDSKONTRAKT FOR A-ANPARTSHAVERE. De Danske Vognmænd ApS Galoche Allé 15 4600 Køge (herefter benævnt DDV) VOGNMANDSKONTRAKT FOR A-ANPARTSHAVERE Mellem De Danske Vognmænd ApS Galoche Allé 15 4600 Køge (herefter benævnt "DDV") og Vognmanden (herefter benævnt "Vognmanden") Som enten personligt eller via sit selskab

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

DIREKTIVER. (kodificeret udgave) (EØS-relevant tekst)

DIREKTIVER. (kodificeret udgave) (EØS-relevant tekst) 7.10.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 263/11 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/103/EF af 16. september 2009 om ansvarsforsikring for motorkøretøjer og kontrollen med forsikringspligtens

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2.

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2. 0BKriminalitetsforsikring 4BAlmindelige betingelser KR-00-01 Indholdsfortegnelse 5BDefinitioner Pkt. Side Forsikringstager: 1.1. 1 Virksomheden: 1.2 1 Datterselskaber: 1.3 1 Sikrede: 1.4 1 Ansatte: 1.5

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og

20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 90/232/EØF og Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2000/26/EF

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

DELTAGERKONTRAKT MELLEM

DELTAGERKONTRAKT MELLEM DELTAGERKONTRAKT MELLEM 1. Lyskildebranchens WEEE Forening (herefter kaldet LWF ) med hjemstedsadresse. Korskildelund 6, 2670 Greve, ved nærværende aftale repræsenteret af Jan Bielefeldt i sin egenskab

Læs mere

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT

BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser gælder for alle virksomhedens SEPA Direct Debit-opkrævninger i euro, som sker via Danske

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Euler Hermes Danmark. Simplicity. Almindelige Betingelser. www.eulerhermes.dk

Euler Hermes Danmark. Simplicity. Almindelige Betingelser. www.eulerhermes.dk Euler Hermes Danmark Simplicity Almindelige Betingelser www.eulerhermes.dk Euler Hermes Simplicity Simplicity - Almindelige Betingelser 1 Forsikringens Formål 1.1 Forsikringsgiver af jeres Forsikring er

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT)

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsaftalen Forsikringsaftalen mellem DT og forsikringstageren består af: En police Et sæt forsikringsbetingelser Et tandstatusskema

Læs mere

P A R T N E R S K A B S A F T A L E (HOVEDPARTNER, TEMAPARTNER, EVENTPARTNER ELLER SERVICEPARTNER)

P A R T N E R S K A B S A F T A L E (HOVEDPARTNER, TEMAPARTNER, EVENTPARTNER ELLER SERVICEPARTNER) P A R T N E R S K A B S A F T A L E (HOVEDPARTNER, TEMAPARTNER, EVENTPARTNER ELLER SERVICEPARTNER) Mellem [ ] [ ] CVR-nr:[ ] (herefter benævnt "Partneren") og København Kommune [ ] [ ] København [ ] (herefter

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

Standardgaranti ved køb af nybygget fast ejendom

Standardgaranti ved køb af nybygget fast ejendom 5. marts 2009 Til [sælgers navn] (sælger) Standardgaranti ved køb af nybygget fast ejendom Til sikkerhed for [købers navn]s (køber) opfyldelse af købsaftale af [xx.xx.xxxx] vedrørende køb af ejendommen

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager

Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 36 Offentligt (Oversættelse) Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager Kongeriget Danmarks

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14 FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring Rev. 14.04.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr.

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Sælger bekræfter ved sin underskrift, at have modtaget kopi af salgsbudget og underskrevet formidlingsaftale.

Sælger bekræfter ved sin underskrift, at have modtaget kopi af salgsbudget og underskrevet formidlingsaftale. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lone Bülow Gram Søborg Hovedgade 14 2860 Søborg Sagen angår spørgsmålet, om der mellem parterne er indgået en gyldig

Læs mere

Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld

Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld 1. Parter Aftalevilkårene (herefter aftalen) er gældende for personer (herefter kunden), som DinGæld ApS, Store Torv 10, 2 sal, 8000 Aarhus C, CVR-nummer

Læs mere

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren )

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og [Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Sjælland] [Region Syddanmark] [Hospital/Afdeling]

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1)

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler BEK nr 1185 af 06/12/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring,

Læs mere

Hesteejer 1:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) Hesteejer 2:... (Navn, adresse, telefonnumre)

Hesteejer 1:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) Hesteejer 2:... (Navn, adresse, telefonnumre) 1. Parterne Imellem Hesteejer 1:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) og Hesteejer 2:... (Navn, adresse, telefonnumre) er dags dato indgået følgende aftale om sameje af Hesten:... (Navn, registreringsnummer,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring

Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring Aftale om bevissikring og regresfrafald mellem ejerskifteforsikringsselskaber og de bygningssagkyndiges ansvarsforsikringsselskaber (bevissikringsaftalen) af

Læs mere

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved:

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved: VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG OG DRIFT AF REACH-IT LÆS OMHYGGELIGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSEN AF REACH-IT, INDEN REACH-IT TAGES I BRUG. KLIK PÅ "ACCEPTER" FOR AT ACCEPTERE VILKÅRENE.

Læs mere

Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem

Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem 1.0 SIKREDE 1.1 Bestyrelses- og direktionsmedlemmer Sikrede er tidligere, nuværende eller kommende fysiske og lovligt udpegede

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

BILAG 4. Kontrakt om ejendomsmæglerbistand. mellem

BILAG 4. Kontrakt om ejendomsmæglerbistand. mellem BILAG 4 Kontrakt om ejendomsmæglerbistand mellem Aarhus Kommune Sekretariatet vedrørende Urban Mediaspace Aarhus Møllegade 1 8000 Aarhus C EAN-nr. 5798005774525 ("Aarhus Kommune, Multimediehuset") og [NAVN]

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01 TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring Forsikringsvilkår TE-KRI-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvornår dækker forsikringen 4.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68509815 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er

Læs mere

AFTALE OM TESLA SERVICEPLAN

AFTALE OM TESLA SERVICEPLAN AFTALE OM TESLA SERVICEPLAN Denne Aftale om serviceplan fra Tesla Motors Limited ( Tesla ) omfatter de angivne årlige vedligeholdelseseftersyn for det køretøj, der er genstand for den valgte plan ( planen

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn moovel GmbH, Fasanenweg 15-17, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland ("moovel GmbH") ejer og driver moovel mobilitetsplatformen ("moovel"), der kan tilgås

Læs mere

Administrationsaftale for andelsboligforeningen

Administrationsaftale for andelsboligforeningen Sagstype: ADM Administrationsaftale for andelsboligforeningen Sag-vedr. (Herefter foreningen ) og ADLEX Ejendomsadministration ApS Cvr.nr. 31332036 (Herefter ADLEX ) Senest opdateret den 1. januar 2013

Læs mere