Indledning Samtlige underskrivere af nærværende aftale har indgået denne ud fra følgende betragtninger:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning Samtlige underskrivere af nærværende aftale har indgået denne ud fra følgende betragtninger:"

Transkript

1 Internal Regulations Indledning Samtlige underskrivere af nærværende aftale har indgået denne ud fra følgende betragtninger: (1) I 1949 sendte arbejdsgruppen "The Working Party on Road Transport of the Inland Transport Committee of the Economic Commission for Europe of the United Nations" en betænkning til medlemslandenes regeringer om at forsikringsselskaber, som dækkede risici ved motoransvar, skulle indgå aftaler med henblik på at udarbejde ensartede og praktiske bestemmelser, som ville sikre, at forsikringstagerne var tilstrækkeligt forsikrede, når de besøgte lande, hvor ansvarsforsikring for motorkøretøjer var lovpligtig. (2) Betænkningen konkluderede, at målet bedst kunne nås ved at indføre et ensartet forsikringsdokument, som fastsatte de grundlæggende principper i de aftaler, som samtlige forsikringsselskaber i medlemslandene skulle indgå. (3) Aftalen mellem bureauerne, som blev vedtaget i november 1951 af repræsentanter for forsikringsselskaberne i de medlemslande, som på daværende tidspunkt havde reageret positivt på anmodningen, dannede grundlag for relationerne mellem disse forsikringsselskaber. (4) (a) Formålet med aftalen, kendt som grønkortordningen, var at lette international kørsel med motorkøretøjer ved at muliggøre, at ansvarsforsikring for motorkøretøjer opfyldte betingelserne gældende i besøgslandet, og i tilfælde af uheld at kunne garantere erstatning til skadelidte i overensstemmelse med skadelandets nationale lovgivning. (b) Det internationale forsikringsbevis (det grønne kort), som er officielt anerkendt af myndighederne i de lande, som har vedtaget United Nations Recommendation, er i ethvert besøgt land bevis for gyldig ansvarsforsikring for så vidt angår det køretøj, som står beskrevet deri. (c) I hvert deltagende land er der oprettet et nationalt og officielt godkendt bureau med henblik på at stille tosidet garanti overfor: - regeringen - for at det udenlandske forsikringsselskab vil overholde landets lovgivning og kompensere skadelidte i overensstemmelse hermed - bureauet i det besøgte land - for at motoransvarsforsikringsselskabet for det køretøj, der er involveret i uheldet, er indforstået med dets forpligtelser iht. den internationale aftale (d) Som resultat af dette almennyttige tosidige mandat er det pålagt hvert enkelt bureau at have sin egen uafhængige finansielle struktur baseret på fælles forpligtelser gældende for de forsikringsselskaber, som opererer på det nationale marked, og som er bemyndiget til at sælge lovpligtig ansvarsforsikring for motorkøretøjer, hvilket gør bureauet i stand til at leve op til forpligtelserne i de internationale aftaler bureauerne imellem. 1

2 (5) (a) For yderligere at lette international trafik har nogle lande valgt at afskaffe kontrol af det grønne kort ved grænsen i medfør af aftaler indgået mellem de respektive bureauer, hvor dækningsgarantien er baseret på køretøjets registreringsnummer. (b) Via Direktiv af 24. april 972 (72/166/EF) foreslog Rådet for den Europæiske Union bureauerne i medlemslandene at indgå en sådan aftale, dengang kendt som "the Supplementary Inter-Bureaux Agreement", som blev underskrevet 16. oktober (c) Efterfølgende aftaler baseret på samme principper tillod bureauer fra andre lande at blive medlemmer; disse aftaler blev derpå samlet i ét dokument under navnet "The Multilateral Guarantee Agreement", som blev underskrevet 15. marts (d) Da det nu er hensigtsmæssigt at indarbejde samtlige bestemmelser, som regulerer forholdet bureauerne imellem, i ét enkelt dokument, har Council of Bureaux ved generalforsamlingen i Rethymnon på Kreta d. 30. maj 2002 vedtaget dokumentet og kaldt det "Internal Regulations". (e) Generalforsamlingen d. 29. maj 2008 i Lissabon, Portugal ratificerede de opdateringer, der var til Internal Regulations i medfør af implementeringen af det 5. motorkøretøjsdirektiv (direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005). AFSNIT I - GENERELLE REGLER (OBLIGATORISKE BESTEMMELSER) Artikel 1 - Formål Formålet med Internal Regulations er at regulere de gensidige relationer mellem de nationale motorkøretøjsbureauer og dermed håndhæve bestemmelserne i Betænkning nr. 5 vedtaget d. 25. januar 1949 af The Working Party on Road Transport of the Inland Transport Committee of the Economic Commission for Europe of the United Nations. Denne blev afløst af tillæg 1 til "The Revised Consolidated Resolution on the Facilitation of Road Transport (R.E. 4) vedtaget i dens nuværende version, herefter kaldet "Betænkning nr. 5", af the Inland Transport Committee ved den 66. møde, som blev afholdt fra februar Artikel 2 - Definitioner For så vidt angår denne aftale skal følgende ord og vendinger have den betydning de nedenfor er tillagt og ingen anden: 2.1 "Nationalt motorkøretøjsbureau" (herefter: bureau) betyder den professionelle organisation, som er medlem af Council of Bureaux og stiftet i det land, hvor det er etableret iht. Betænkning nr "Forsikringsselskab" betyder ethvert foretagende, som er bemyndiget til at sælge lovpligtig ansvarsforsikring for motorkøretøjer. 2.3 "Medlem" betyder ethvert forsikringsselskab, som er medlem af et bureau. 2

3 2.4 "Handlingpartner" betyder et forsikringsselskab eller en anden person udpeget af et eller flere forsikringsselskaber og godkendt af bureauet i det medlemsland hvor selskabet/personen er etableret. Handlingpartneren har til opgave at behandle og betale krav opstået i forbindelse med uheld i eget land og som involverer et køretøj forsikret i forsikringsselskabet/ forsikringsselskaberne, som har udpeget handlingpartneren. 2.5 "Køretøj" betyder ethvert motorkøretøj, som er beregnet til anvendelse på land, drevet af mekanisk kraft og som ikke kører på skinner, samt trailere, hvad enten de er tilkoblet eller ej. Det er en forudsætning, at køretøjet/traileren er underlagt lovpligtig forsikring i det land, hvor det/den benyttes. 2.6 "Uheld" betyder enhver hændelse, som forårsager tab eller skader, som iht. til skadelandets lovgivning falder ind under anvendelsesområdet for lovpligtig ansvarsforsikring for motorkøretøjer. 2.7 "Skadelidte" betyder enhver person, som er berettiget til at kræve erstatning vedrørende tab eller skader forvoldt af et motorkøretøj. 2.8 "Krav" betyder et eller flere krav, som er fremsat af en skadelidt og som er opstået i forbindelse med uheldet. 2.9 "Forsikringspolice" betyder en kontrakt for lovpligtig forsikring udstedt af et medlem og som dækker civilretligt ansvar ved brug af motorkøretøjer "Forsikringstager" betyder enhver person, hvis ansvar overfor tredjemand er dækket af en forsikringspolice "Grønt kort" betyder det internationale motorkøretøjsforsikringsbevis, som er tilpasset en af de modeller, der er godkendt af Council of Bureaux 2.12 "Council of Bureaux" betyder det organ, som samtlige bureauer skal være medlem af, og som er ansvarlig for administrationen og driften af det internationale system for motoransvarsforsikring (kendt som Grønkortordningen). Artikel 3 - Skadebehandling 3.1 Når et bureau modtager underretning om et uheld i dets territorium hvor et udenlandsk køretøj er involveret, skal bureauet, uden først at afvente modtagelsen af et formelt krav, undersøge de nærmere uheldsomstændigheder. Bureauet skal hurtigst muligt underrette forsikringsselskabet, som har udstedt det grønne kort eller forsikringspolicen, eller, hvis det er aktuelt, det pågældende bureau, om uheldet. Undladelse heraf skal dog ikke komme bureauet til skade. Hvis bureauet via dets undersøgelser får identificeret forsikringsselskabet for det udenlandske køretøj, og pågældende selskab har udpeget og fået godkendt en handlingpartner i 3

4 overensstemmelse med bestemmelserne i Artikel 4, skal bureauet straks videresende disse oplysninger til handlingpartneren til videre behandling. 3.2 Ved modtagelsen af et krav vedrørende et uheld opstået som nævnt ovenfor, og hvor en handlingpartner er udpeget, skal bureauet straks videresende kravet til handlingpartneren, så denne kan behandle og tage stilling til kravet i overensstemmelse med bestemmelserne i Artikel 4. Hvis der ikke er udpeget en handlingpartner, skal bureauet straks underrette forsikringsselskabet som har udstedt det grønne kort eller forsikringspolicen, eller, hvis det er aktuelt, det pågældende bureau, om, at det har modtaget et krav og vil behandle dette, eller at det videresender kravet til behandling hos en agent, hvis identitet ligeledes skal oplyses. 3.3 Bureauet er bemyndiget til at indgå frivillige forlig eller modtage forkyndelse af udenretlige tilsigelser eller indenretlige stævninger, som forventes at udløse erstatningsudbetaling. 3.4 Bureauet skal behandle alle krav med fuld autonomi og i overensstemmelse med skadelandets lovgivning hvad angår ansvar, erstatning til skadelidte og lovpligtig forsikring, og i forsikringsselskabet, som udstedte det grønne kort eller forsikringspolicen eller, såfremt det er aktuelt, det pågældende bureaus, bedste interesse. Alene bureauet besidder kompetencen til at fortolke skadelandets lovgivning (også når der henvises til et andet lands lovgivning) samt til at tage stilling til kravet. Med forbehold for sidstnævnte bestemmelse skal bureauet ved udtrykkelig forespørgsel herom informere forsikringsselskabet eller bureauet, før den endelige afgørelse foretages. 3.5 Når det forventede erstatningsbeløb overstiger de betingelser eller den beløbsgrænse, der er fastsat for lovpligtig ansvarsforsikring for motorkøretøjer i skadelandet, men fortsat er dækket af forsikringspolicen, skal bureauet rådføre sig med forsikringsselskabet for så vidt angår den del af erstatningsbeløbet, som overstiger beløbsgrænsen. Forsikringsselskabets samtykke er ikke påkrævet, hvis gældende lovgivning forpligter bureauet til at tage hensyn til de kontraktmæssige garantier, som måtte overstige sådanne beløbsgrænser og betingelser, der er fastsat for lovpligtig ansvarsforsikring for motorkøretøjer i skadelandet. 3.6 Bureauet i skadelandet må ikke på egen hånd, eller uden skriftligt samtykke fra forsikringsselskabet eller det pågældende bureau, overdrage behandlingen af kravet til en agent, som via en kontraktuel forpligtelse har en finansiel interesse i kravet. Hvis bureauet gør dette uden et sådant samtykke, begrænses retten til refusion til halvdelen af det udlæg, som ellers skulle have været refunderet. Artikel 4 - Handlingpartnere 4.1 Med forbehold for eventuelle aftaler mellem et bureau og andre bureauer og/eller nationale juridiske eller lovmæssige bestemmelser, skal hvert bureau fastsætte betingelserne under hvilke det godkender, afviser eller tilbagetrækker godkendelse af handlingpartnere, der er etableret i det land, hvor bureauet har kompetence. 4

5 Dog skal godkendelse af en handlingpartner gives automatisk, når et andet bureau på vegne af dets medlem anmoder herom under forudsætning af, at den valgte handlingpartner er godkendt til at drive forsikringsvirksomhed indenfor området ansvarsforsikring for motorkøretøjer. 4.2 Ved modtagelsen af en sådan anmodning forpligter bureauerne i EØS-medlemslandene sig til at godkende det valgte selskab som handlingpartner, når selskabet samtidig er valgt som skaderepræsentant for forsikringsselskabet i det andet medlemsland i medfør af Direktiv 2009/103/EF. Denne godkendelse kan ikke trækkes tilbage så længe den pågældende handlingpartner samtidig fungerer som skaderepræsentant under nævnte direktiv, medmindre handlingpartneren groft misligholder dets forpligtelser i henhold til denne artikel. 4.3 Alene bureauet er bemyndiget til, på foranledning af et af sine medlemmer, at sende en anmodning om godkendelse af en handlingpartner til et andet bureau. Anmodningen skal sendes pr. fax eller med vedlagt bevis på, at den udpegede handlingpartner accepterer udpegningen. Bureauet skal godkende eller afvise anmodningen indenfor en periode på 3 måneder fra modtagelsen af denne og skal oplyse bureauet, som sendte anmodningen, samt handlingpartneren om dets beslutning samt ikrafttrædelsesdato. Hvis intet svar modtages, antages det, at godkendelse er givet, og aftalen træder i kraft på periodens udløbsdato. 4.4 I forbindelse med uheld i handlingpartnerens land, som involverer køretøjer, der er forsikret i det forsikringsselskab, som har udpeget handlingpartneren, skal handlingpartneren på vegne af bureauet, som har godkendt denne og på vegne af det forsikringsselskab, som anmodede om dens accept - behandle alle krav i overensstemmelse med skadelandets gældende lovgivning for så vidt angår ansvar, erstatning til skadelidte og lovpligtig motorforsikring. Når en forventet erstatning overstiger de betingelser eller den beløbsgrænse, som er fastsat i skadelandets lovgivning om lovpligtig ansvarsforsikring for motorkøretøjer, men fortsat er dækket af forsikringspolicen, skal handlingpartneren rette sig efter bestemmelserne i Artikel Det bureau, som har godkendt handlingpartneren, anerkender at denne er suverænt ansvarlig for behandling af og stillingtagen til krav i bureauets navn og på vegne af det forsikringsselskab, som udpegede handlingpartneren. Bureauet skal oplyse skadelidte parter herom og videresende alle oplysninger, der vedrører kravet, til handlingpartneren. Dog kan bureauet til enhver tid og uden at redegøre herfor overtage behandlingen af sagen fra handlingpartneren. 4.6 Hvis bureauet, som har godkendt handlingpartneren, skal betale erstatning til skadelidte uanset årsagen i stedet for handlingpartneren, skal bureauet modtage refusion direkte fra det bureau, som sendte anmodningen om handlingaftalen, i overensstemmelse med bestemmelserne i Artikel Med forbehold for bestemmelserne i Artikel 4.4 kan handlingpartneren og forsikringsselskabet, som udpegede denne, frit indgå aftale om betingelserne for refusion af beløb 5

6 udbetalt til skadelidte parter samt beregningsmetoden for det handlinggebyr, der betales. En sådan aftale kan dog ikke gøres gældende over for bureauet. 4.8 Hvis en handlingpartner ikke er i stand til at opnå refusion for de udlæg, der er udbetalt på vegne af det forsikringsselskab, som udpegede handlingpartneren i overensstemmelse med betingelserne i Artikel 4.4, skal denne refunderes af det bureau, som godkendte aftalen, når samtlige følgende betingelser er opfyldt: Inden for en periode på minimum 6 og maksimum 9 måneder fra den dato, hvor handlingpartneren sendte sin første opkrævning til forsikringsselskabet, som udpegede handlingpartneren, skal handlingpartneren informere bureauet om den manglende betaling og anmode om refusion fra bureauet I tillæg til anmodningen som nævnt i Artikel 4.8.1, og for at kunne modtage refusion fra bureauet som godkendte handlingpartneren, skal handlingpartneren forsyne nævnte bureau med følgende dokumentation: i. Bevis på at skadelidte - hvad angår det anmodede beløb har modtaget erstatning, før opkrævningen er sendt til forsikringsselskabet, som udpegede handlingpartneren; ii. dokumentation på, at handlingpartneren er berettiget til at behandle sagen på vegne af forsikringsselskabet (indeholdende forsikringsselskabets dækningsbekræftelse på det pågældende køretøj); iii. Kopi af kravet om refusion sendt fra handlingpartneren til det forsikringsselskab, som udpegede handlingpartneren; iv. Kopi af mindst én rykker for betaling sendt af handlingpartneren til det forsikringsselskab, der udpegede handlingpartneren, som er sendt mindst én måned før anmodning finder sted til det bureau, der godkendte handlingpartneren. Refusion til handlingpartneren fra det bureau, som godkendte denne, skal begrænse sig til summerne som nævnt i Artikel og og skal hverken inkludere et handlinggebyr som nævnt i Artikel eller et handlinggebyr, som er aftalt mellem handlingpartneren og det forsikringsselskab, som udpegede handlingpartneren eller morarenter som nævnt i Artikel 5.2, eller morarenter, som er aftalt mellem handlingpartneren og det forsikringsselskab, der udpegede handlingpartneren. 4.9 Når et bureau modtager underretning om, at et af dets medlemmer ønsker at afslutte samarbejdet med sin handlingpartner, skal dette bureau straks informere det bureau, som godkendte aftalen. Sidstnævnte bureau har ret til egenhændigt at fastsætte datoen for aftalens ophør. Såfremt forsikringsselskabet ønsker at udpege en ny handlingpartner i henhold til Artikel 4, skal bureauet, der skal godkende handlingpartneren, særligt tage følgende i betragtning: 6

7 i. Antallet af ubetalte krav om refusion sendt fra handlingpartneren til forsikringsselskabet, de beløb, der nævnes i disse krav, samt hvor længe de har været udestående og/eller ii. Måden, hvorpå handlingpartneren og det forsikringsselskab, som udpegede handlingpartneren, har efterlevet Artikel 4.4. Når et bureau, som har godkendt en handlingpartner, beslutter at trække godkendelsen tilbage eller modtager meddelelse om, at handlingpartneren ønsker at godkendelsen tilbagetrækkes, skal dette bureau straks informere det bureau, som fremsendte anmodningen om handlingaftalen herom. Førstnævnte bureau skal ligeledes informere det andet bureau om datoen for aftalens ophør. Artikel 5 - Betingelser for refusion 5.1 Når et bureau eller den agent, bureauet har udpeget til formålet, har taget stilling til alle krav vedrørende det samme uheld, skal det, indenfor en periode på maksimalt et år fra den dato, hvor den sidste betaling til skadelidte har fundet sted, sende en anmodning om refusion, pr. fax eller e- mail, til medlemmet af det bureau, der har udstedt det grønne kort eller forsikringspolicen eller, hvis det er aktuelt, til dette bureau. Anmodningen om refusion skal specificere følgende: de beløb, der er udbetalt som erstatning til skadelidte i henhold til enten et forlig eller en retskendelse; de beløb, der er udbetalt for eksterne tjenesteydelser under behandling og stillingtagen til hvert enkelt krav, og alle udgifter, der specifikt er afholdt i forbindelse med en retssag, som ville være blevet udbetalt ved lignende omstændigheder af et forsikringsselskab i skadelandet Et handlinggebyr til dækning af alle øvrige udgifter beregnet i henhold til de regler, der er godkendt af Council of Bureaux. Når krav vedrørende det samme uheld bestrides, således at der ikke udbetales erstatning, kan de beløb, der nævnes i Artikel ovenfor, samt det minimumhandlinggebyr, som er fastsat af Council of Bureaux i overensstemmelse med Artikel ovenfor, opkræves. 5.2 Kravet om refusion skal angive: at de forfaldne beløb skal betales omkostningsfrit i modtagerens land og i modtagerens nationale valuta inden for en periode på to måneder fra datoen for fremsættelse af refusionskravet, og at når denne periode udløber, forrentes beløbet automatisk med 12 % p.a. fra datoen for refusionskravets fremsættelse og indtil beløbet er indgået på modtagerens bankkonto. Hvis kravet om refusion resulterer i et garantikald iht. Artikel 6, skal renter påløbe indtil datoen for garantikaldet. Kravet om refusion kan også angive, at beløb, der fremstår i en national valuta, kan betales i euro, til den kurs, der var gældende i kravstillerens land på datoen for fremsættelse af kravet. 7

8 5.3 Et krav om refusion må under ingen omstændigheder indeholde betaling af bøder, kaution eller andre økonomiske bøder, som en forsikringstager er blevet pålagt, og som ikke er dækket af en motoransvarsforsikring i forbindelse med anvendelse af motorkøretøjer i skadelandet. 5.4 Dokumentation for kravet, herunder bevis for, at erstatning er blevet udbetalt til skadelidte, skal på forlangende sendes straks; dog må refusion ikke tilbageholdes mens dokumentationen afventes. 5.5 Der kan kræves refusion af alle beløb som nævnt i Artikel og ovenfor i overensstemmelse med de betingelser, der er anført i denne Artikel, uanset om bureauet har taget stilling til alle krav, der hidrører fra samme uheld. Handlinggebyret som nævnt i Artikel ovenfor kan også opkræves, hvis refusionskravets hovedstol overstiger det beløb, der er fastsat af Council of Bureaux. 5.6 Hvis et krav genoptages, eller hvis der fremsættes yderligere krav i forbindelse med samme uheld efter et refusionskrav er opfyldt, skal et eventuelt handlinggebyr beregnes i overensstemmelse med de bestemmelser, der er gældende på det tidspunkt, hvor kravet om refusion vedrørende det genoptagede krav eller det yderligere krav fremsættes. 5.7Hvis uheldet ikke medfører fremsættelse af noget krav, kan der ikke kræves handlinggebyr. Artikel 6 - Garantistillerens forpligtelser 6.1 Hvert bureau skal stille garanti for, at dets medlemmer refunderer beløb, der i overensstemmelse med bestemmelserne i Artikel 5 kræves betalt af bureauet i skadelandet eller af den agent, bureauet har udpeget til formålet. Hvis et medlem ikke refunderer det skyldige beløb indenfor den periode på to måneder, der fastsættes i Artikel 5, skal medlemmets bureau selv foretage refusionen i overensstemmelse med de betingelser, der fastsættes herunder, når bureauet modtager et garantikald fra skadelandets bureau eller fra den agent, bureauet har udpeget til formålet. Det bureau, der står som garant, skal betale beløbet, dvs. beløbet i refusionskravet iht. Artikel 5, samt morarenter på 12 % p.a. påløbet indtil garantikaldets udstedelse, inden for en periode på én måned. Når denne periode udløber, forrentes det skyldige beløb automatisk med 12 % p.a. beregnet fra datoen for garantikaldet til beløbet er indgået på modtagerens bankkonto. Garantikaldet skal sendes pr. fax eller inden for en periode på 12 måneder fra datoen for afsendelse af refusionskravet i henhold til Artikel 5. Når denne periode udløber og uden præjudice for eventuelle morarenter, som det garanterende bureau er pligtig at betale, er det garanterende bureau kun pligtig at betale det beløb, som kræves af dets medlem plus 12 måneders renter beregnet til 12 % p.a. Et garantikald er ikke gyldigt, hvis det er udstedt mere end to år efter at kravet om refusion er afsendt. 8

9 6.2 Hvert bureau skal stille garanti for, at dets medlemmer refunderer ethvert beløb refunderet af et bureau til en handlingpartner i overensstemmelse med Artikel 4.8. Efter at have refunderet handlingpartneren skal bureauet, som har godkendt handlingpartneren, sende et garantikald til det bureau, som pågældende forsikringsselskab er medlem af. Et sådant garantikald skal overholde bestemmelserne i Artikel 4.8 og skal udstedes i henhold til de praktiske betingelser, som er vedtaget på Generalforsamlingen, senest inden for 12 måneder fra den dato, hvor handlingpartneren sendte kravet om refusion til forsikringsselskabet, som udpegede handlingpartneren. Alle resterende betingelser under Artikel 6.1 skal gælde for dette garantikald. 6.3 Hvert bureau skal stille garanti for, at dets medlemmer instruerer deres udpegede handlingpartnere i at tage stilling til kravene i overensstemmelse med bestemmelserne i første afsnit af Artikel 4.4 ovenfor, og at medlemmerne sender samtlige dokumenter vedrørende alle krav, som er fremsat over for dem, til handlingpartnerne eller til skadelandets bureau. AFSNIT II SÆRLIGE REGLER FOR KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD MELLEM BUREAUER BASERET PÅ DET GRØNNE KORT (VALGFRI BESTEMMELSER) Bestemmelserne i dette afsnit gælder i tilfælde, hvor kontraktmæssige forhold mellem bureauer er baseret på det grønne kort. Artikel 7 - Udstedelse og udlevering af grønne kort 7.1 Hvert bureau er ansvarlig for trykning af sine grønne kort eller kan bemyndige sine medlemmer til at trykke dem. 7.2 Hvert bureau bemyndiger sine medlemmer til udelukkende at udstede grønne kort til deres forsikringstagere til køretøjer, der er indregistreret i lande, for hvilke bureauet er kompetent. 7.3 Alle medlemmer kan fra deres bureauer få bemyndigelse til at udstede grønne kort til deres forsikringstagere i et hvilket som helst land, der ikke har et bureau, under forudsætning af at medlemmet er etableret i dette land. Denne mulighed begrænser sig til køretøjer, der er registreret i det pågældende land. 7.4 Alle grønne kort anses for at være gyldige i mindst 15 dage fra begyndelsesdatoen for gyldighedsperioden. Hvis et grønt kort udstedes for en kortere periode, skal bureauet, der har bemyndiget udstedelsen af det grønne kort, garantere dækning overfor bureauerne i de lande, hvor kortet er gyldigt, i en periode på 15 dage fra begyndelsesdatoen. 7.5 Hvis en aftale indgået mellem to bureauer ophæves i henhold til Artikel , betragtes alle grønne kort udstedt i disse bureauers navne til brug i deres respektive territorier for ugyldige, så snart ophævelsen træder i kraft. 9

10 7.6 Hvis en aftale ophæves eller sættes i bero i henhold til Artikel , skal den resterende gyldighedsperiode for de grønne kort, der er udstedt i disse bureauers navne til brug i deres respektive territorier, fastsættes af Council of Bureaux. Artikel 8 - Bekræftelse af det grønne korts gyldighed Enhver anmodning, der er sendt til et andet bureau pr. fax eller fra bureauet i skadelandet eller fra den udpegede agent vedrørende bekræftelse af gyldigheden af et identificeret grønt kort skal besvares endeligt inden for 6 uger. Hvis der ikke foreligger noget svar ved udløbet af denne periode, anses det grønne kort for at være gyldigt. Artikel 9 - Falske, uautoriserede eller ulovligt ændrede grønne kort Ethvert grønt kort, der fremvises i et land, hvor det er gyldigt, og som foregiver at være udstedt med bemyndigelse fra et bureau, er dækket under dette bureaus garanti, også selvom det er falsk, uautoriseret eller ulovligt ændret. Bureauets garanti gælder dog ikke i tilfælde, hvor det grønne kort omhandler et køretøj, som ikke er lovligt indregistreret i bureauets land, med undtagelse af omstændighederne fastsat i Artikel 7.3. AFSNIT III - SÆRLIGE REGLER FOR KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD MELLEM BUREAUER, DER ER BASERET PÅ ANTAGET FORSIKRINGSDÆKNING (VALGFRI BESTEMMELSER) Bestemmelserne i dette afsnit gælder i tilfælde, hvor forbindelsen mellem bureauer er baseret på antaget forsikringsdækning, dog med visse undtagelser. Artikel 10 - Bureauernes forpligtelser De bureauer, for hvilke bestemmelserne i dette afsnit gælder, skal, på fuldt gensidigt grundlag, garantere refusion af beløb, der er skyldige i henhold til dette Regulativ, og som hidrører fra uheld, der involverer et køretøj, der er normalt hjemmehørende i det land, der ligger under hvert enkelt bureaus kompetence, uanset om køretøjet er forsikret eller ej. Artikel 11 - Begrebet "normalt hjemmehørende" 11.1 Det land, i hvilket køretøjet er normalt hjemmehørende, afgøres på grundlag af et af følgende kriterier: køretøjet anses for hjemmehørende i det medlemsland, hvis nummerplader køretøjet er forsynet med, uanset om disse er permanente eller midlertidige; i tilfælde, hvor typen af køretøj ikke er registreringspligtig, men køretøjet er forsynet med en forsikringsnummerplade eller et kendetegn, der er analogt med landets nummerplader, anses køretøjet for hjemmehørende i det land, hvor forsikringsnummerpladen eller kendetegnet er udstedt; 10

11 hvor visse typer køretøjer ikke kræves forsynet med hverken nummerplader, forsikringsnummerplader eller kendetegn, anses køretøjet for hjemmehørende i det land, hvor brugeren af køretøjet er bosiddende Hvis et køretøj, der kræves forsynet med nummerplader, ikke er forsynet med nummerplader, eller er forsynet med en nummerplade, der ikke stemmer overens med eller ikke længere stemmer overens med køretøjet, har været involveret i et uheld, anses køretøjet for normalt hjemmehørende i skadelandet for så vidt angår eventuelle krav, der måtte blive fremsat i forbindelse med uheldet. Artikel 12 - Undtagelser Bestemmelserne i dette afsnit gælder ikke for: 12.1 køretøjer, der er registreret i andre lande end de lande, hvor bureauerne, der er omfattet af bestemmelserne i dette afsnit, er etableret, og for hvilke et grønt kort er blevet udleveret af et medlem af et af disse bureauer. Hvis et uheld involverer et køretøj, for hvilket et grønt kort er blevet udstedt, skal de involverede bureauer handle i henhold til reglerne i Afsnit II køretøjer tilhørende visse personer, hvis det land, som køretøjerne er registreret i, har udpeget en myndighed eller et organ i de andre lande, som er ansvarlig for at udbetale erstatning til skadelidte i overensstemmelse med de forhold, der gælder i skadelandet; 12.3 visse typer køretøjer eller visse køretøjer forsynet med særlige nummerplader, som hvert medlemsland fastsætter på en liste og videreformidler til de andre medlemslande samt Europakommissionen. Listen af køretøjer, som der henvises til under Artikel 12.2 og Artikel 12.3, såvel som listen over myndigheder eller organer udpeget i de andre lande, skal udarbejdes af hvert land og videreformidles til Council of Bureaux af bureauet i dette land. Artikel 13 - Bekræftelse af det land, hvor køretøjet er normalt hjemmehørende Enhver anmodning om bekræftelse af det land, hvor et køretøj er normalt hjemmehørende, der sendes pr. fax eller til et bureau fra bureauet i skadelandet eller fra dets udpegede agent skal besvares endeligt inden for 6 uger. Hvis der ikke er modtaget noget svar ved udgangen af denne periode, anses mangel på svar for at være bekræftelse på, at køretøjet er normalt hjemmehørende i det bureaus land. Artikel 14 - Garantiens varighed Bureauer kan begrænse varigheden af den påkrævede garanti i henhold til Artikel 10 for alle køretøjer på grundlag af gensidige aftaler indgået med andre bureauer og videreformidlet til Council of Bureaux. Artikel 15 - Unilateral anvendelse af garantiordningen på grundlag af antaget forsikringsdækning Med forbehold for lovbestemmelser, som er uforenelige hermed, kan bureauer indgå aftaler om unilateral anvendelse af dette afsnit i forbindelse med deres bilaterale forbindelser. 11

12 AFSNIT IV - REGLER FOR AFTALER INDGÅET MELLEM NATIONALE MOTORKØRETØJSBUREAUER (OBLIGATORISKE BESTEMMELSER) Artikel 16 - Bilaterale aftaler betingelser 16.1 Bureauer kan indbyrdes indgå bilaterale aftaler, hvorved de inden for rammerne af deres gensidige forbindelser påtager sig at overholde de obligatoriske bestemmelser i disse Internal Regulations såvel som de heri fastsatte valgfri bestemmelser Sådanne aftaler skal underskrives i tre eksemplarer af de kontraherende bureauer, som hver skal beholde et eksemplar. Det tredje eksemplar skal sendes til Council of Bureaux, som efter at have konsulteret de involverede parter skal informere dem om datoen for aftalens ikrafttrædelse Sådanne aftaler skal indeholde bestemmelser om: en identifikation af de kontraherende bureauer, som beskriver bureauernes status som medlemmer af Council of Bureaux samt de lande, for hvilke bureauerne er kompetente at de kontraherende bureauer påtager sig at overholde de obligatoriske bestemmelser i disse Internal Regulations; at de kontraherende bureauer påtager sig at overholde valgfri bestemmelser, som bureauerne har indgået gensidigt; Gensidig myndighed givet af disse bureauer til, i deres eget navn og på vegne af deres medlemmer, at indgå forlig eller modtaget forkyndelse af udenretlige tilsigelser eller indenretlige stævninger, der forventes at udløse erstatningsudbetaling i forbindelse med uheld inden for rammerne og formålet med disse Internal Regulations aftalens ubegrænsede varighed, med forbehold for, at hvert af de kontraherende bureauer har ret til at opsige den med 12 måneders varsel, hvis dette meddeles til det andet bureau og Council of Bureaux samtidig automatisk opsigelse eller suspension af aftalen hvis et af de kontraherende bureauer ophører med at være medlem af Council of Bureaux eller får sit medlemskab suspenderet Et eksempel på denne aftale er vedlagt (bilag III). Artikel 17 - Undtagelse 17.1 Ved fravigelse fra Artikel 16 skal bureauerne i medlemslandene af EØS-aftalen i overensstemmelse med Artikel 2 i Direktiv 2009/103/EF tilkendegive deres gensidige accept af disse Internal Regulations ved en multilateral aftale, hvis ikrafttrædelsesdato fastsættes af Europakommissionen i samarbejde med Council of Bureaux. 12

13 17.2 Bureauerne i lande, der ikke er medlem af EØS-samarbejdet, kan forpligte sig til denne multilaterale aftale ved at indordne sig under de betingelser, der er fastsat af den kompetente komité, der er anerkendt i Council of Bureaux' forfatning. AFSNIT V - PROCEDURE TIL ÆNDRING AF INTERNAL REGULATIONS (OBLIGATORISKE BESTEMMELSER) Artikel 18 - Procedure 18.1 Enhver ændring af Internal Regulations kan alene vedtages på generalforsamlingen i Council of Bureaux Ved fravigelse af ovenstående: (a) alene den komité, som er anerkendt i Council of Bureaux' vedtægter, har kompetencen til at ændre bestemmelserne i Afsnit III. Disse bestemmelser er bindende for bureauer der, selvom de ikke er medlemmer af denne komité, har valgt at føje Afsnit III til deres aftalemæssige forbindelse med andre bureauer; og (b) enhver ændring til Artikel 4.2 er alene underlagt EØS-landenes bureauers kompetence. AFSNIT VI - LØSNING AF TVISTER MELLEM BUREAUER (OBLIGATORISKE BESTEMMELSER) Artikel 19 - Løsning af tvister mellem bureauer Enhver tvist, som Internal Regulations måtte give anledning til, skal løses ved mægling eller ved voldgift. Reglerne for mægling og voldgift behandles i et separat regulativ, der er godkendt af generalforsamlingen i Council of Bureaux. AFSNIT VII - IKRAFTTRÆDELSE (OBLIGATORISK BESTEMMELSE) Artikel 20 - Ikrafttrædelse 20.1 Bestemmelserne i den gældende Internal Regulations træder i kraft d. 1. juli På denne dato vil den afløse den version af Internal Regulations, der blev vedtaget i Rethymno d. 30. maj Ved fravigelse af Artikel 20.1 træder henholdsvis Artikel 11, Artikel 12.3 og Artikel 14 i kraft i forbindelse med uheld opstået fra d. 11. juni 2007 og frem. 13

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2006O0004 DA 24.05.2013 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 7. april 2006 om Eurosystemets

Læs mere

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA(BoS(13/164 DA Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 107/76 25.4.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/656 af 4. februar 2015 om betingelserne, hvorunder kreditinstitutter har tilladelse til at medregne foreløbige overskud og overskud ved

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering, som ønsker at styrke de gensidige relationer mellem

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fodboldagentens fulde navn CPR-nr. Fodboldagentvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "fodboldagenten")

Læs mere

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsvilkår nr. 590.1 Indholdsfortegnelse 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 1 2 FORSIKRINGENS IKRAFTTRÆDEN... 1 3 FORSIKRINGSTAGERENS OPLYSNINGSPLIGT... 1 4 PRÆMIENS BEREGNING...

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE Mellem [navn på kommune] [adresse 1] [adresse 2] (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 FORMÅL 1.1

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

BEK nr 838 af 18/08/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017

BEK nr 838 af 18/08/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 BEK nr 838 af 18/08/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 200800221 Senere ændringer

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om rettigheder for personer med handicap De i denne protokol deltagende stater er blevet enige om følgende:

Valgfri protokol til konventionen om rettigheder for personer med handicap De i denne protokol deltagende stater er blevet enige om følgende: Valgfri protokol til konventionen om rettigheder for personer med handicap De i denne protokol deltagende stater er blevet enige om følgende: Artikel 1 1. En i protokollen deltagende stat (deltagerstat)

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION Mellem Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

Bekendtgørelse af protokol af 11. november 1988 til den internationale konvention af 5. april 1966 om lastelinier

Bekendtgørelse af protokol af 11. november 1988 til den internationale konvention af 5. april 1966 om lastelinier Nr. 10 21. februar 2002 Bekendtgørelse af protokol af 11. november 1988 til den internationale konvention af 5. april 1966 om lastelinier ARTIKEL I Generelle forpligtelser ARTIKEL II Udstedte certifikater

Læs mere

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Mellemmandens fulde navn CPR-nr. Mellemmandsvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "mellemmanden")

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Nærværende standardvilkår er tænkt som et neutralt udgangspunkt for samarbejdet mellem medico- og designvirksomheder omkring

Læs mere

Nordisk Konvention om social sikring. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

Nordisk Konvention om social sikring. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, Nordisk Konvention om social sikring Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender reglerne

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale om

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 22.4.2013 2012/0180(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi til Retsudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Vilkår og betingelser

Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Vilkår og betingelser Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Vilkår og betingelser Ved at deltage i Loyalty Program for Registered Partners ( LPRP ) accepterer deltageren at være forpligtet til at overholde alle nedenstående

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1)

Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1) Nr. 40 10. december 2004 Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1) Den 18. august 2003 undertegnedes i Karlskrona, Sverige, en nordisk

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 UDKAST VEDTÆGTER FOR Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] C V R

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring 6011-8 Februar 2011 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL DIGITALISERING AF UDSATTE BØRN OG UNGE (DUBU)

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL DIGITALISERING AF UDSATTE BØRN OG UNGE (DUBU) SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL DIGITALISERING AF UDSATTE BØRN OG UNGE (DUBU) Mellem (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S (herefter "KOMBIT") INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling EIOPA-BoS-12/069 DA Retningslinjer for forsikringsselskabernes klagebehandling 1/7 1. Retningslinjer Indledning 1. Retningslinjerne er fastlagt i henhold til artikel 16 i forordningen om EIOPA 1 (Den Europæiske

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning. Betingelser nr Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 info@gjensidige.dk wwww.gjensidige.dk Betingelser nr. 550907

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Garanti. Udstedt af. [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse]

Garanti. Udstedt af. [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse] Garanti Udstedt af [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse] den [dato] Klima-, energi- og bygningsministeren har i henhold til Undergrundsloven meddelt Rettighedshaver Tilladelse til efterforskning og indvinding

Læs mere

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011 Regler for udvidet voldgift om heste af 15. april 2011 INDLEDENDE BESTEMMELSER Voldgiftsretten har til formål at træffe hurtig og kompetent afgørelse af tvister vedrørende heste. Voldgiftsretten kan tage

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Retningslinjer om grænser for kontrakter

Retningslinjer om grænser for kontrakter EIOPA-BoS-14/165 DA Retningslinjer om grænser for kontrakter EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet Virksomheden ) og [lederens navn]

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer I medfør af 5, stk. 7, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.12.2010 KOM(2010) 707 endelig 2010/0344 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige

Læs mere

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter L 179/72 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 673/2014 af 2. juni 2014 om nedsættelse af et mæglingspanel og forretningsordenen for dette (ECB/2014/26) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren

Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren BILAG 3 Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren Aftale-id: Bilag 3: Rammeaftale for Gasleverandører 2 KONTRAKTSKLAUSUL Denne aftale er underlagt de til enhver

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION 2541002 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Generelle betingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-17 Side 5 Fortrydelsesret

Læs mere

Bilag 17 - Benchmarking

Bilag 17 - Benchmarking Bilag 17 - Benchmarking Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 BILAGETS INDHOLD... 4 3 DEFINITIONER... 4 4 BENCHMARKINGENS OMFANG... 4 5 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 4

Læs mere

Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager

Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager 1 Disse regler for afgivelse af juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager gælder, når parterne enten ved allerede opståede eller i forbindelse med fremtidige

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område I medfør af 68 d og 134 a, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december

Læs mere

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser MEDLEMSBETINGELSER FOR FORDS LOYALITETSPROGRAM Disse betingelser regulerer dit medlemskab af Fords Loyalitetsprogram Gældende fra juni 2015 Se tidligere udgaver af betingelserne her 1 Definitioner Ford

Læs mere

Bekendtgørelse om matchtilpasning og volatilitetsjustering af den risikofrie rentekurve for gruppe 1-forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om matchtilpasning og volatilitetsjustering af den risikofrie rentekurve for gruppe 1-forsikringsselskaber 1) BEK nr 1775 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0033 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S Nyropsgade 45 DK-1602 København K Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 info@gjensidige.dk wwww.gjensidige.dk Betingelser nr. 560107 Forsikringsbetingelser

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Standardgaranti ved køb af nybygget fast ejendom

Standardgaranti ved køb af nybygget fast ejendom 5. marts 2009 Til [sælgers navn] (sælger) Standardgaranti ved køb af nybygget fast ejendom Til sikkerhed for [købers navn]s (køber) opfyldelse af købsaftale af [xx.xx.xxxx] vedrørende køb af ejendommen

Læs mere