Direktør med ansvar for Teknik og Kultur

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Direktør med ansvar for Teknik og Kultur"

Transkript

1 Stillings- og personprofil Direktør med ansvar for Teknik og Kultur Frederikshavn Kommune Juni 2020

2 Opdragsgiver Frederikshavn Kommune Adresse Rådhus Allé Frederikshavn Telefon Stilling Refererer til Ansættelsesforhold Direktør med ansvar for Teknik og Kultur Kommunaldirektør Mikael Jentsch Ansættelse i henhold til rammeaftalen for kontraktansatte chefer, p.t kr. årligt ekskl. pension Tiltrædelse 1. oktober 2020 Yderligere oplysninger Kan fås ved henvendelse til: Kommunaldirektør Mikael Jentsch Telefon eller Administrerende direktør Chris E. Petersen, MUUSMANN A/S Telefon Der henvises til Frederikshavn Kommunes hjemmeside hvor der findes relevant materiale om kommunen. Ansøgningsfrist Søndag den 9. august 2020 kl Søg stillingen på Processens forløb Der er planlagt følgende forløb for rekrutteringen, som ansøgere bedes notere, idet der ikke kan påregnes afvigelser herfra. 1. samtaler: Tirsdag den 18. august 2020 Test: Mandag den 24. august samtaler: Onsdag den 26. august

3 Kort om Frederikshavn Kommune Frederikshavn Kommune har et areal på 652 kvadratkilometer og ca indbyggere. Kommunen bevæger sig fremad på mange fronter. Investeringer i havnene og øget tilflytning giver gode muligheder for yderligere vækst og udvikling. Samtidig kører erhvervslivet på fuld kraft, og kommunen er lykkedes med at tiltrække kvalificeret, højtuddannet arbejdskraft. Frederikshavn Kommune er ligesom de fleste andre kommuner presset på økonomien, men der arbejdes med udfordringerne på en offensiv og udviklingsorienteret måde, og Frederikshavn står økonomisk i en fornuftig situation. I Frederikshavn Kommune er der en lang og stærk tradition for at få ting til at ske ved at rykke sammen. Der er en grundlæggende tro på, at de bedste løsninger findes ved at stå sammen. Der er mod til at investere tid, penge, viden og kompetencer. Og det gøres i fællesskab. Hele byrådet står bag vedtagelse af udviklingsstrategien for Mulighed for vækst muligheder for mennesker. I strategien er prioriteret fire vækstspor, som enkeltvis og sammen rummer potentialer for vækst og jobskabelse. Det ene vækstspor omhandler Det maritime der med to stærke erhvervshavne som omdrejningspunkt består af over 150 maritime virksomheder. Det andet vækstspor omhandler Fødevarer, hvor fiskeriet, landbruget og de store industrivirksomheder udgør rygraden. Det tredje vækstspor er Det grønne, hvor omstillingen på energiområdet samt potentialerne inden for recykling er i fokus. Turisme og oplevelse er det fjerde vækstspor. Med udviklingsstrategien har Frederikshavn Kommune politisk sat en dagsorden for udvikling, som tager udgangspunkt i fire temaer: Temaet Liv handler om, at alle skal have udbytte af og tage ansvar for fællesskabet. Lokalsamfundene har en størrelse, som betyder, at alle spiller en rolle. Frederikshavn Kommune har Danmarks mest unikke naturoplevelser, og der er potentiale for at udfolde disse muligheder yderligere. Det betyder blandt andet, at der kan bygges videre på det, der er unikt for kommunen, nemlig natur med de blå rum langs kysten og de grønne rum i naturen. Temaet Arbejdskraft handler om, at vi skal underbygge udviklingen med øget omsætning og fokus på jobskabelse i det lokale erhvervsliv yderligere ved at sikre virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft. Fokus er på at tiltrække og fastholde arbejdskraft med de rette kompetencer og løbende skabe nye jobs. Temaet Byer handler om, at Sæby, Skagen og Frederikshavn skal være motorer for udvikling i hele kommunen via fokus på attraktive boliger, butikker, restauranter, foreninger og åndehuller. Der bygges videre på de tre hovedbyers kvaliteter og styrker til glæde for borgerne, tilflyttere og gæster. Byernes rum og pladser skal udvikles og det skal gøres let at bevæge sig rundt og opleve kunst, kultur, arkitektur og grønne oaser. Temaet Uddannelse handler om, at uddannelsestilbuddene skal matche lokalområderne og de erhverv, som er i kommunen. Det skal sikres at de unge i kommunen bliver så dygtige og kompetente som muligt, blandt andet i samarbejde med det lokale erhvervsliv. Direktøren med ansvar for Teknik og Kultur skal understøtte indfrielsen af udviklingsstrategien for

4 Organisation Den politiske organisation omfatter byrådet, økonomiudvalget og syv stående udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Plan- og Miljøudvalget Socialudvalget Sundhedsudvalget Teknisk Udvalg Kommunens borgmester er Birgit Hansen (A). Forvaltningens øverste administrative chef er kommunaldirektør Mikael Jentsch. Udover kommunaldirektøren udgøres direktionen af tre direktører, hvor stillingen som direktør med ansvar for Teknik og Kultur er nyoprettet. Frederikshavn Kommune består af 15 administrative centre, hvor kommunaldirektøren har ansvaret for Udvikling og Erhverv, mens ansvaret for de øvrige centre er fordelt således: Økonomidirektør John Kristensen har ansvaret for Center for Økonomi og Personale og Center for IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi Direktør med ansvar for Social og Sundhed Rikke Albrektsen har ansvaret for Ledelsessekretariatet, Center for Sundhed og Pleje, Center for Handicap og Psykiatri og Center for Social- og sundhedsområdet Direktør med ansvar for Børn, Ungdom og Arbejdsmarked Carsten Sand Nielsen har ansvaret for Jobcenter Frederikshavn, Center for Dagtilbud, Center for Skole og Center for Familie Direktøren med ansvar for Teknik og Kultur vil få ansvaret for Center for Kultur og Borgerservice, Center for Park og Vej, Center for Teknik og Miljø og Ejendomscenteret Stillingen som direktør med ansvar for Teknik og Kultur er nyoprettet, og direktøren vil få ansvaret for: Center for Kultur og Borgerservice, som er borgernes primære indgang til kommunen. Centret varetager borgerservice- og biblioteksfunktioner og har ansvaret for Omstillingen, Kørselskontoret, Kontrolenheden, Stadsarkiver og receptionen på Frederikshavn Rådhus. Fra 1. januar 2020 er kultur- og fritidsområdet en del af centret. Center for Park og Vej, som har ansvaret for de kommunale vejarealer og rekreative områder. Centret passer og vedligeholder blandt andet km veje, 694 skov- og naturarealer og 80 km kyststrækning. Center for Teknik og Miljø, som varetager myndighedsopgaver som lokalplaner, byggetilladelser, opkrævning af ejendomsskatter og tilsyn med landbrug, virksomheder og arealfredninger samt p-kontrol. Ejendomscenteret, som blandt andet er ansvarlig for rengøring, drift og teknisk service af kommunale bygninger, ligesom centret administrerer grundsalg og kommunale havne. 4

5 Organisationsdiagram pr. 1. oktober 5

6 Ledelsesgrundlag Frederikshavn Kommunes ledelsesgrundlag består af De otte fokuspunkter og De fem ledelsesgreb. De fem ledelsesgreb formulerer klare krav og forventninger til lederrollen og ledelsesgerningen. Værdibaseret ledelse er fundamentet for udøvelse af ledelse i Frederikshavn Kommune. De otte fokuspunkter formulerer krav og forventninger til den samlede organisation. Det vil sige til både medarbejdere og ledere i forhold til den måde, som opgaverne løses på i Frederikshavn Kommune. De fem ledelsesgreb består af: Selvledelse med retning Vi skaber retning og rum for selvledelse med tydelig retning, så organisationen agerer med vilje og lyst til at skabe situationsbestemte løsninger, der virker. Organisationen i spil Vi sætter organisationen i spil som en sum af muligheder vi ser og udnytter potentialerne. Fremtidens muligheder Vi skaber rum til at se fremtidens muligheder i god tid vi er offensive og ambitiøse. Mod til handling Vi har kalkuleret fokus på, hvad der virker bedst i forhold til den effekt, vi vil opnå. Vi kan selv, men ikke alene Vi sætter organisationen i spil som aktiv afhængig af andre uden for organisationen. De otte fokuspunkter består af: Borgernes selvhjulpenhed i centrum og netværk i spil Stærkt lokalsamfund Robuste mennesker Mere for mindre Effektiv værdiskabelse Udsyn og nysyn Kommunen som garant for mennesker og miljø Styrken ligger i evnen til at opbygge relationer Den samlede beskrivelse af ledelsesgrundlaget De 8 + De 5 kan ses her: Ledelsesgrundlag. Politikker, planer og visioner i Frederikshavn Kommune kan ses her: Politikker, visioner og planer. 6

7 Funktioner og opgaver Direktøren skal have et tværgående perspektiv i sin opgavevaretagelse og i sit samspil med den øvrige direktion. Der lægges vægt på et samspil i direktionen, hvor man er hinandens sparringspartnere, og hvor man bærer det ufærdige ind til dialog i direktionen. Det kræver mod, tillid og fællesskabsfølelse hos direktørerne, og denne tilgang skal direktøren understøtte. Direktøren skal endvidere understøtte et samspil i direktionen, hvor beslutninger testes ved, at direktionen indtager et borgerperspektiv, inden beslutninger træffes: Hvordan påvirkes vores borgere af denne beslutning?. Direktøren skal være dygtig til at præsentere sagsfremstillinger i udvalgene og give sikre billeder af, hvilke konsekvenser den ene eller anden politiske beslutning vil have. Direktøren skal være en drivkraft for udvikling og være klar til at udfordre etablerede og vante måder at gøre tingene på og skal turde indgå en kalkuleret risiko i sin tilgang til opgaverne. Direktøren skal have en sikker fornemmelse for, hvornår der for et givet emne skal skrues op for opmærksomheden, og hvornår der skal skrues ned. Direktøren spiller en vigtig rolle i forhold til at oversætte de politiske strømninger, prioriteringer og beslutninger i den kommunale organisation og samtidig være garant for, at politikerne til enhver tid har føling med, hvad der rører sig blandt borgerne i kommunen. Der er således tale om en vigtig oversættelsesopgave både opadtil og nedadtil. Direktøren skal være brobygger mellem det politiske niveau, det administrative niveau og borgerne. Direktøren skal kunne navigere og balancere sikkert i forhold til betjening af byråd, økonomiudvalg og de tre stående udvalg. Direktøren skal etablere et tillidsfuldt og respektfuldt samspil og samarbejde med de fire centerchefer, der hører under direktørens ansvarsområde. Direktøren skal give plads til og rum for at centercheferne kan udfolde deres viden, faglighed og perspektiver i et inddragende og konstruktivt samspil, hvor det oftest er de gode ideer og løsninger snarere end den formelle placering i organisationen der sætter retningen. For at skabe de bedste forudsætninger for en agil organisation er det vigtigt, at centercheferne har et passende ledelsesrum, hvor de i væsentligt omfang kan løse opgaver og udfordringer her og nu, når de opstår. Direktøren skal sikre synergi i centerchefgruppen ved at skabe anledninger til at indgå i og facilitere samarbejder og samspil mellem centercheferne. Direktøren har en vigtig opgave med at skabe, dyrke og tydeliggøre synergierne mellem opgaverne på teknik- og kulturområdet, således at potentialer og resultater bliver tydelige for politikere, øvrig direktion, borgere og øvrige interessenter. Direktøren skal kunne samtænke den fysiske planlægning med den kulturelle vinkel, således at teknik og kultur går hånd i hånd om samskabelse af løsninger og tilbud for og med borgerne i kommunen. Direktøren skal have et stærkt lokalt fokus, være stolt af det lokale og dyrke det lokale i sin tilgang til opgaver og samarbejder. Samtidig skal direktøren have udsyn og kunne inspireres af udefrakommende tendenser og bevægelser og dermed sikre, at Frederikshavn Kommune, ved at være på forkant, er i stadig udvikling og vækst og fremdeles fremstår som en attraktiv kommune for erhverv, turister og borgere. Direktøren skal være indstillet på, at en del kontakter formelle og uformelle med kulturlivet i kommunen foregår uden for normal arbejdstid. Direktøren skal sikre et udviklingsorienteret samspil 7

8 med kulturhuse, teater, museer, foreningsliv mv. og udnytte potentialerne i strandene, naturen, friluftslivet og turismen samt lokalbefolkningens engagement. Det bliver endvidere en vigtig opgave for direktøren at gøre den politiske vedtagne kultur- og fritidsvision Noget for alle, når vi har fri levende. Visionen har blandt andet som formål at skabe afsæt for at arbejde med dagsordener, der ligger ud over den lokale dagligdag samt at motivere borgere, foreninger og andre aktører til at skabe ideer og projekter. Direktøren skal være garant for sikker styring af økonomien på egne områder og kunne bidrage med sparring til direktørkollegaer på deres fagområder. Direktøren indgår i HovedMED og bidrager her til at understøtte det værdisæt, som kommunens MEDaftaler hviler på. Personlige og ledelsesmæssige kompetencer Det er vigtigt, at direktøren har glæde ved og finder inspiration i både at skulle arbejde med teknikområdet og kulturområdet. Direktøren skal kunne se og udfolde synergimuligheder mellem områderne og kunne smitte ledere, medarbejdere, borgere og erhvervsliv med sit engagement. Direktøren skal være en holdspiller, som ser udvikling og fremdrift som en fælles opgave, hvor man spiller hinanden gode. Dette gælder både i direktionsarbejdet og i direktørens samspil og samarbejde med øvrige ledere og medarbejdere. Direktøren skal praktisere en åben og troværdig ledelsesstil, hvor udfordringer og problemer ikke er noget, man gemmer, men derimod noget man taler åbent om og løser. Direktøren skal kunne tænke ud af boksen, finde nye vinkler, se muligheder, være åben og nysgerrig og have stærke sociale kompetencer. Direktøren skal have en inkluderende og coachende tilgang til ledelsesopgaven. Direktøren skal have erfaring fra en politisk ledet organisation og skal besidde høj grad af politisk tæft. Opgaveporteføljen for direktøren kræver tilstedeværelse og synlighed i mange forskelligartede sammenhænge, og det er vigtigt, at direktøren trives med at repræsentere kommunen både i det store og i det små. Direktøren skal kunne se sig selv som en vigtig del af lokalsamfundet og være indstillet på at mødes og snakke med folk, både i det daglige og ved mere officielle begivenheder. Direktøren skal have en tilgang, hvor samskabelse ikke bare er noget, man taler om, men er noget, man praktiserer, udvikler og inspirerer til ved kontinuerlig fokus på at dyrke fællesskaber og opsøge og inddrage alliancepartnere. Direktøren skal gennem en naturlig interesse for andre mennesker kunne skabe netværk, engagement og synlighed omkring udviklingen af Frederikshavn Kommune. Direktøren skal kunne navigere sikkert, professionelt og med overskud i pressede situationer og være garant for, at kvaliteten i opgaveløsningerne altid er på højt niveau. Direktøren skal besidde lige dele tålmodighed og mod og kunne balancere sikkert mellem de skiftende behov for at træde et skridt frem og et tilbage i de mangeartede samspil og situationer, som direktøren er en naturlig del af. 8

9 Kvalifikationer i øvrigt: Ledelseserfaring på minimum chefniveau, hvor omdrejningspunktet har været ledelse gennem andre ledere via en motiverende, inspirerende og delegerende ledelsesstil Det er ikke et krav, at direktøren kommer fra enten teknikområdet eller kulturområdet eller har erfaring fra begge områder. Det afgørende er, at direktøren har en brændende interesse for områderne og for de synergimuligheder, der ligger i opgavesammensætningen, samt at direktøren har blik for at fange gode ideer og muligheder og omsætte disse til praksis. Direktøren har formentlig en uddannelsesmæssig baggrund på kandidatniveau med generalistkompetencer og ledelsesmæssig videreuddannelse Direktøren skal have en veludbygget værktøjskasse til professionelt at drive strategi- og forandringsprocesser Personlig gennemslagskraft og særdeles kommunikative kompetencer Relevante professionelle netværk og kontaktflader Robusthed og høj arbejdskapacitet Andet Kandidater til stillingen skal være indstillet på at gennemføre en omfattende ledelsestest hos MUUSMANN. 9

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Maj 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34

Læs mere

Stillings- og personprofil. Centerchef til Borger- og Arbejdsmarkedscenter

Stillings- og personprofil. Centerchef til Borger- og Arbejdsmarkedscenter Stillings- og personprofil Centerchef til Borger- og Arbejdsmarkedscenter Høje-Taastrup Kommune Oktober 2015 Opdragsgiver Høje-Taastrup Kommune Adresse Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup 43

Læs mere

Direktør. Job- og kravprofil

Direktør. Job- og kravprofil Direktør Job- og kravprofil Introduktion Hvidovre Kommune søger ny direktør. Det er Hvidovre Kommunes vision at være Børnenes og Familiernes by med udfordrende tilbud om læring og fritidsliv. Visionen

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. Ledelse i Greve Kommune at skabe effekt gennem andre.

LEDELSESGRUNDLAG. Ledelse i Greve Kommune at skabe effekt gennem andre. LEDELSESGRUNDLAG Ledelse i Greve Kommune at skabe effekt gennem andre. Du sidder nu med Greve Kommunes ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlaget er en del af ledelseskonceptet, som sætter retning for Greve

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNE CENTERCHEF FOR TEKNIK & MILJØ JOB- OG PERSONPROFIL

GULDBORGSUND KOMMUNE CENTERCHEF FOR TEKNIK & MILJØ JOB- OG PERSONPROFIL GULDBORGSUND KOMMUNE CENTERCHEF FOR TEKNIK & MILJØ JOB- OG PERSONPROFIL Indledning Guldborgsund Kommune har besluttet at udvide direktionen. I den forbindelse er vores centerchef for Teknik og Miljø blevet

Læs mere

Job- og kompetenceprofil for. Chefstilling i Direktionens Stab. Marts 2019

Job- og kompetenceprofil for. Chefstilling i Direktionens Stab. Marts 2019 Job- og kompetenceprofil for Chefstilling i Direktionens Stab Marts 2019 1 Herning Kommune søger snarest og senest pr. 1. juni 2019 en ny Chef i Direktionens Stab. Indledning Herning Kommune er med et

Læs mere

DIREKTØR FOR TEKNIK & MILJØ

DIREKTØR FOR TEKNIK & MILJØ GULDBORGSUND KOMMUNE DIREKTØR FOR TEKNIK & MILJØ JOB- OG PERSONPROFIL Indledning Guldborgsund Kommune har besluttet at udvide direktionen. I den forbindelse er den hidtidige direktør for referenceområdet

Læs mere

DIAmanten. God ledelse i Solrød Kommune

DIAmanten. God ledelse i Solrød Kommune DIAmanten God ledelse i Solrød Kommune Indhold 1. Indledning 3 2. Ledelsesopgaven 4 3. Ledelse i flere retninger 5 4. Strategisk ledelse 7 5. Styring 8 6. Faglig ledelse 9 7. Personaleledelse 10 8. Personligt

Læs mere

Direktør for Sundhed og Social. Jobprofil

Direktør for Sundhed og Social. Jobprofil Jobprofil direktør for Sundhed og Social Direktør for Sundhed og Social Jobprofil Sags ID: SAG-2019-02840 Dok. ID: 2774916 Side 1 af 6 KLK - Vi kender kommunerne 1. Ringsted Kommune Ringsted Kommune står

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF DYNAMISK UDVIKLINGSCHEF TIL GREVE KOMMUNE Er du god til strategisk udvikling af medarbejdere og organisation? Og er du stærkt processuelt forankret og har talent

Læs mere

Økonomi- og indkøbschef

Økonomi- og indkøbschef Stillings- og personprofil Økonomi- og indkøbschef Norddjurs Kommune Opdragsgiver Norddjurs Kommune Adresse Torvet 3 8500 Grenaa Telefon 89 59 10 00 Stilling Økonomi- og indkøbschef Refererer til Afdelingen

Læs mere

Job- og kompetenceprofil

Job- og kompetenceprofil Job- og kompetenceprofil Stabs til Staben for Herning Kommune søger en stabs til Staben for pr. 1. august 2019. Herning Kommune Herning Kommune er med et indbyggertal på 89.000 og et areal på 1.323 km²

Læs mere

Chef for HR, Økonomi & IT Jobprofil 12. november 2018

Chef for HR, Økonomi & IT Jobprofil 12. november 2018 Chef for HR, Økonomi & IT Side 2 af 6 Chef for HR, Økonomi & IT 12. november 2018 Chef for HR, Økonomi & IT Side 3 af 6 1 Faxe Kommune Faxe Kommune står foran at skulle ansætte ny chef for centeret HR,

Læs mere

Har du styr på den kommunale økonomi, er du ansvars- og kvalitetsbevidst, og respekterer du faglighed?

Har du styr på den kommunale økonomi, er du ansvars- og kvalitetsbevidst, og respekterer du faglighed? Ambitiøs økonomichef til Greve Kommune Har du styr på den kommunale økonomi, er du ansvars- og kvalitetsbevidst, og respekterer du faglighed? Kan du svare ja hertil, og kan du også omsætte disse centrale

Læs mere

Chef for Familie, Social & Beskæftigelse Jobprofil 12. november 2018

Chef for Familie, Social & Beskæftigelse Jobprofil 12. november 2018 Chef for Familie, Social & Beskæftigelse Side 2 af 6 Chef for Familie, Social & Beskæftigelse 12. november 2018 Chef for Familie, Social & Beskæftigelse Side 3 af 6 1 Faxe Kommune Faxe Kommune står foran

Læs mere

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted.

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted. Job- og personprofil for Leder af UU-Nordvestjylland Indledning Vores UU-leder har besluttet at gå på pension efter et markant virke som leder af UU-Nordvestjylland. Vi søger derfor hans afløser til tiltrædelse

Læs mere

Jobprofil for centerchef for Center for Plan, Kultur og Erhverv

Jobprofil for centerchef for Center for Plan, Kultur og Erhverv Jobprofil for centerchef for Center for Plan, Kultur og Erhverv Center for Plan, Kultur og Erhverv (CPK) har en bred faglig profil, Vi samarbejder med erhvervslivet, borgerne og diverse organisationer

Læs mere

Stillings- og personprofil. Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune September 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34 34 www.haderslev.dk

Læs mere

Plan- og byggechef STILLINGS- OG PERSONPROFIL

Plan- og byggechef STILLINGS- OG PERSONPROFIL Plan- og byggechef STILLINGS- OG PERSONPROFIL Stillings- og personprofil for Plan- og byggechef Indhold 1. Indledning.... 2 2. Middelfart Kommune... 2 Byrådets vision... 2 3. Organisationen... 3 Administrativ

Læs mere

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Stillings- og personprofil Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Opdragsgiver UU Djursland Ungdommens Uddannelsesvejledning på Djursland - et samarbejde mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

Stillingsprofil Leder af Plan & Udvikling

Stillingsprofil Leder af Plan & Udvikling Maj 2019 JTM Stillingsprofil Leder af Plan & Udvikling Udviklingen af Hedensted Kommune Den fortsatte udvikling af vores byer og lokalområder er et centralt omdrejningspunkt for at understøtte pejlemærket

Læs mere

Job- og personprofil. Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning

Job- og personprofil. Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning Job- og personprofil Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning Indhold 1. Indledning... 2 2. Holstebro Kommune... 2 2.1 Fælles ledestjerne og fælles værdier... 3 2.2 Overordnet administrativ

Læs mere

Teknisk direktør. Jobprofil

Teknisk direktør. Jobprofil Teknisk direktør Jobprofil Sags ID: SAG-2019-02840 Dok. ID: 2774917 Side 1 af 6 1. Ringsted Kommune Ringsted Kommune står over for at skulle ansætte en ny Teknisk direktør. En attraktiv mulighed for dig,

Læs mere

Stillings- og personprofil. IT-chef. Hovedstadens Beredskab

Stillings- og personprofil. IT-chef. Hovedstadens Beredskab Stillings- og personprofil IT-chef Hovedstadens Beredskab Februar 2018 Opdragsgiver Hovedstadens Beredskab Adresse Bag Rådhuset 3 1550 København V www.hbr.dk Stilling IT-chef Refererer til Direktøren Ansættelsesforhold

Læs mere

Chef for Ledelsessekretariat

Chef for Ledelsessekretariat Stillings- og personprofil Chef for Ledelsessekretariat Syddjurs Kommune September 2018 Opdragsgiver Syddjurs Kommune Adresse Syddjurs Kommune Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft Telefon 87 53 50 00 Stilling

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Miljø og Teknik Ballerup Kommune

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Miljø og Teknik Ballerup Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Centerchef Center for Miljø og Teknik Ballerup Kommune 1. Indledning Ballerup Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med ansættelse af en ny centerchef til Center

Læs mere

Stillings- og personprofil. Overtandlæge. Frederikssund Kommune August 2017

Stillings- og personprofil. Overtandlæge. Frederikssund Kommune August 2017 Stillings- og personprofil Overtandlæge Frederikssund Kommune August 2017 Opdragsgiver Frederikssund Kommune Adresse Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund Telefon: 47 35 10 00 www.frederikssund.dk

Læs mere

Favrskov Kommune Job- og personprofil Afdelingsleder til Trafik og Veje

Favrskov Kommune Job- og personprofil Afdelingsleder til Trafik og Veje Favrskov Kommune Job- og personprofil Afdelingsleder til Trafik og Veje 1. Baggrund Afdelingslederen for Trafik og Veje i Favrskov Kommune har fået nyt job, og vi søger derfor en ny afdelingsleder. Favrskov

Læs mere

Stillings- og personprofil. Beredskabsdirektør. Sydøstjyllands Brandvæsen. Horsens og Hedensted Kommuner

Stillings- og personprofil. Beredskabsdirektør. Sydøstjyllands Brandvæsen. Horsens og Hedensted Kommuner Stillings- og personprofil Beredskabsdirektør Sydøstjyllands Brandvæsen Horsens og Hedensted Kommuner August 2019 Opdragsgiver Sydøstjyllands Brandvæsen Adresse Endelavevej 5 8700 Horsens Stilling Beredskabsdirektør

Læs mere

DIREKTØR FOR FÆLLESFORVALTNINGEN JOB- OG PERSONPROFIL

DIREKTØR FOR FÆLLESFORVALTNINGEN JOB- OG PERSONPROFIL DIREKTØR FOR FÆLLESFORVALTNINGEN JOB- OG PERSONPROFIL Indledning Norddjurs Kommune har besluttet en ny organisationsstruktur, der betyder, at der etableres en Fællesforvaltning. I den forbindelse søges

Læs mere

Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé:

Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé: Evt. sorteringsnøgle: Placering:Jobadministration» Jobprofiler 2017» Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé: Redaktion: Alle Målgruppe: Intern Offentlig Nyhed: Ja Nej Periode: 29-06-2017 -> portal:

Læs mere

Stillings- og personprofil. Afdelingschef Børn og Unge Roskilde Kommune Oktober 2017

Stillings- og personprofil. Afdelingschef Børn og Unge Roskilde Kommune Oktober 2017 Stillings- og personprofil Afdelingschef Børn og Unge Roskilde Kommune Oktober 2017 Opdragsgiver Roskilde Kommune Adresse Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Stilling Afdelingschef, Børn og Unge Refererer

Læs mere

AFDELINGSCHEF FOR KULTUR, FRITID OG FACILITETER

AFDELINGSCHEF FOR KULTUR, FRITID OG FACILITETER København december 2018 Job- og personprofil AFDELINGSCHEF FOR KULTUR, FRITID OG FACILITETER KERTEMINDE KOMMUNE GENITOR LANGEBROGADE 6E, 3.TV 1411 KØBENHAVN K TLF. 31410178 KONTAKT@GENITOR.DK CVR-NUMMER:

Læs mere

Stillings- og personprofil. Skolechef Roskilde Kommune

Stillings- og personprofil. Skolechef Roskilde Kommune Stillings- og personprofil Skolechef Roskilde Kommune Maj 2019 Opdragsgiver Roskilde Kommune Adresse Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Stilling Skolechef Refererer til Direktøren for Skole og Børn Ansættelsesforhold

Læs mere

Rekruttering af afdelingsleder for Natur og Grønne Områder. Teknik og Miljø, Herning Kommune. Job- og kompetenceprofil

Rekruttering af afdelingsleder for Natur og Grønne Områder. Teknik og Miljø, Herning Kommune. Job- og kompetenceprofil Rekruttering af afdelingsleder for Natur og Grønne Områder Teknik og Miljø, Herning Kommune Job- og kompetenceprofil Indholdsfortegnelse 1. Om stillingen... 3 2. Herning Kommune: Organisation, fakta, vision

Læs mere

Chef for Bibliotek, Borgerservice og Fritid Horsens Kommune Stillings- og personprofil Juli 2017

Chef for Bibliotek, Borgerservice og Fritid Horsens Kommune Stillings- og personprofil Juli 2017 Chef for Bibliotek, Borgerservice og Fritid Horsens Kommune Stillings- og personprofil Juli 2017 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Chef til nyetableret organisation... 3 2. Horsens Kommune

Læs mere

Næstved Kommune. Job- og personprofil for teamleder for Team Ejendom i Center for Trafik og Ejendomme

Næstved Kommune. Job- og personprofil for teamleder for Team Ejendom i Center for Trafik og Ejendomme Næstved Kommune Job- og personprofil for teamleder for Team Ejendom i Center for Trafik og Ejendomme Indledning I forbindelse med den nye organisering i Næstved Kommune pr. 1.1.2017 er det besluttet, at

Læs mere

Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan

Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan 2016+ Indledning Holbæk står, som mange andre kommuner i Danmark, overfor både økonomiske og komplekse samfundsudfordringer. Det klare politiske budskab

Læs mere

Chef for Byrådssekretariatet og Jura

Chef for Byrådssekretariatet og Jura Chef for Byrådssekretariatet og Jura Job- og personprofil Side 1 af 8 Praktisk information Stilling: Chef for Byrådssekretariatet og Jura Adresse: Sønderborg Kommune Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Telefon:

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Kalundborg Kommunes. Ledelses- og styringsgrundlag

Kalundborg Kommunes. Ledelses- og styringsgrundlag Kalundborg Kommunes Ledelses- og styringsgrundlag Velkommen til Kalundborg Kommunes nye ledelsesog styringsgrundlag Det beskriver, hvordan vi skaber fælles retning og samarbejde for bedre resultater. Vi

Læs mere

Tønder Kommune har ca. 4.000 medarbejdere, heraf ca. 50 medarbejdere i Sekretariat, IT og HR.

Tønder Kommune har ca. 4.000 medarbejdere, heraf ca. 50 medarbejdere i Sekretariat, IT og HR. Job- og personprofil Fagchef Sekretariat, IT og HR Baggrund Tønder Kommune gennemfører i øjeblikket en organisationsændring i forbindelse med at fagchefen for IT går på pension. Ændringen betyder at Sekretariat,

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

Job- og personprofil til stillingen som sekretariatschef for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune

Job- og personprofil til stillingen som sekretariatschef for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune Job- og personprofil til stillingen som sekretariatschef for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune 1 1. Baggrund Den tidligere sekretariatschef i Teknik og Kultur har søgt nye udfordringer som direktør for

Læs mere

CENTERCHEF CENTER FOR SUNDHED OG OMSORG HØRSHOLM KOMMUNE. København juni Job- og personprofil. gør god ledelse bedre

CENTERCHEF CENTER FOR SUNDHED OG OMSORG HØRSHOLM KOMMUNE. København juni Job- og personprofil. gør god ledelse bedre København juni 2018 Job- og personprofil CENTERCHEF CENTER FOR SUNDHED OG OMSORG HØRSHOLM KOMMUNE GENITOR APS LANGEBROGADE 6E, 3.TV 1411 KØBENHAVN K TLF. 31410178 KONTAKT@GENITOR.DK CVR-NUMMER: 35524258

Læs mere

Job- og personprofil direktør for Social og senior

Job- og personprofil direktør for Social og senior Job- og personprofil direktør for Social og senior 1. Baggrund Stillingen som direktør med ansvar for Social og seniorforvaltningen i Sønderborg Kommune skal besættes som konsekvens af, at stillingen er

Læs mere

Rekruttering af afdelingsleder for Administration og Udvikling, Center for Ejendomme, Veje og Administration. Teknik og Miljø, Herning Kommune

Rekruttering af afdelingsleder for Administration og Udvikling, Center for Ejendomme, Veje og Administration. Teknik og Miljø, Herning Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Administration og Udvikling, Center for Ejendomme, Veje og Administration Teknik og Miljø, Herning Kommune Job- og kompetenceprofil Indholdsfortegnelse 1. Baggrund...

Læs mere

indeholder flere berøringsflader og løses i samspil med andre af kommunens enheder,

indeholder flere berøringsflader og løses i samspil med andre af kommunens enheder, Job- og personprofil Afdelingsleder, Natur og Miljø Gentofte Kommune, den 3. februar 2016 Jobbet Opgaverne i Natur og Miljø kan grupperes i to typer: Myndighedsopgaver med afsæt i lovgivning, og strategi-

Læs mere

Stillings- og personprofil. Områdechef til Miljø og Teknik

Stillings- og personprofil. Områdechef til Miljø og Teknik Stillings- og personprofil Områdechef til Miljø og Teknik Maj 2018 Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1.Indledning Helhedstænkning og tværgående løsninger er vigtige for os i Halsnæs Kommune. Derfor er

Læs mere

Job og personprofil Arbejdsmarkedschef

Job og personprofil Arbejdsmarkedschef Fællescenter HR og Udvikling Journalnr: 81.02.00-A00-5-14 Ref.: Mette Lundvig Dissing Dato: 18-08-2014 Job og personprofil Arbejdsmarkedschef Baggrund Vi søger en ny Arbejdsmarkedschef med tiltrædelse

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Morsø Kommune Vicekommunaldirektør

Morsø Kommune Vicekommunaldirektør 17.06.2015. Morsø Kommune Vicekommunaldirektør Job- og personprofil Baggrund Morsø Kommune har gennemført en evaluering og udvikling af den eksisterende organisations- og ledelsesstruktur. Dette har medført,

Læs mere

Vil du være med på vores lederhold? Vi dyrker ledelse som holdsport

Vil du være med på vores lederhold? Vi dyrker ledelse som holdsport Vil du være med på vores lederhold? Vi dyrker ledelse som holdsport Vi ønsker at skabe synergi og sammenhængskraft på tværs af faggrupper samt indsatser i Center for Sundhed og Omsorg Målet er at virkeliggøre

Læs mere

Natur- og miljøchef i Teknik og Kultur

Natur- og miljøchef i Teknik og Kultur Job- og personprofil Natur- og miljøchef i Teknik og Kultur Favrskov Kommune 1. Indledning Favrskov Kommune er en vækstkommune med 48.000 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte de kommende år. Vi

Læs mere

Rekruttering og udvælgelse af Erhvervs- og udviklingschef

Rekruttering og udvælgelse af Erhvervs- og udviklingschef JOB- OG KRAVPROFIL John Reynolds Hellerup, den 13. november 2013 Rekruttering og udvælgelse af Erhvervs- og udviklingschef AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Sundhedschef. Frederikssund Kommune

Sundhedschef. Frederikssund Kommune Sundhedschef Frederikssund Kommune 1. Indledning Frederikssund Kommune ønsker at ansætte en sundhedschef. Stillingen, der er nyoprettet i forbindelse med en organisationsændring, er vakant og ønskes besat

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Ledelsesgrundlag Skive - det er RENT LIV

Ledelsesgrundlag Skive - det er RENT LIV Ledelsesgrundlag Illustrationer: www.loneboenielsen.dk Layout og produktion: ArcoRounborg God ledelse i Skive Kommune God ledelse er afgørende I Skive Kommune har vi fokus på god ledelse. Det har vi i

Læs mere

Job og personprofil: Centerchef Pleje og Omsorg

Job og personprofil: Centerchef Pleje og Omsorg Job og personprofil: Centerchef Pleje og Omsorg Baggrund Vi søger en ny centerchef for Center Pleje og Omsorg med tiltrædelse 1. februar 2019. Job- og personprofilen angiver retning for jobindhold og forventningerne

Læs mere

Job- og personprofil til stillingen som barselsvikar for juridisk konsulent for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune

Job- og personprofil til stillingen som barselsvikar for juridisk konsulent for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune Job- og personprofil til stillingen som barselsvikar for juridisk konsulent for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune 1 1. Favrskov Kommune Favrskov Kommune er en vækstkommune med omkring 48.000 indbyggere

Læs mere

Stillings- og personprofil. Ret- og administrationschef Energitilsynet

Stillings- og personprofil. Ret- og administrationschef Energitilsynet Stillings- og personprofil Ret- og administrationschef Energitilsynet Marts 2013 Opdragsgiver Sekretariatet for Energitilsynet. Adresse Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 4171 5400 www.energitilsynet.dk

Læs mere

Job og personprofil Centerchef for Arbejdsmarked og Borgerservice

Job og personprofil Centerchef for Arbejdsmarked og Borgerservice Job og personprofil Centerchef for Arbejdsmarked og Borgerservice Baggrund Vi søger en ny centerchef for Center Arbejdsmarked og Borgerservice med tiltrædelse den 1. januar 2020. Rebild Kommune har 30.000

Læs mere

Stillings- og personprofil. Enhedschef, Planlægning Sundhedsstyrelsen

Stillings- og personprofil. Enhedschef, Planlægning Sundhedsstyrelsen Stillings- og personprofil Enhedschef, Planlægning Sundhedsstyrelsen September 2016 Opdragsgiver Sundhedsstyrelsen Adresse Islands Brygge 67 2300 Københavns S (arbejdssted) Stilling Refererer til Ansættelsesforhold

Læs mere

Chef for Foreningssekretariatet

Chef for Foreningssekretariatet Stillings- og personprofil Chef for Foreningssekretariatet TEKNIQ Arbejdsgiverne Juni 2019 Opdragsgiver Adresse TEKNIQ Arbejdsgiverne Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup Stilling Chef for Foreningssekretariatet

Læs mere

AFDELINGSCHEF FOR UNGE OG SKOLE

AFDELINGSCHEF FOR UNGE OG SKOLE København december 2018 Job- og personprofil AFDELINGSCHEF FOR UNGE OG SKOLE KERTEMINDE KOMMUNE GENITOR LANGEBROGADE 6E, 3.TV 1411 KØBENHAVN K TLF. 31410178 KONTAKT@GENITOR.DK CVR-NUMMER: 35524258 Indledning

Læs mere

HR-Centret 30-04-2013

HR-Centret 30-04-2013 NOTAT HR-Centret 30-04-2013 Genopslag - job- og personprofil - FKC Job- og personprofil Centerchef for Fritid og Kultur Høje-Taastrup Kommune 1. Stillingen og organisationen Den tidligere centerchef for

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Indledning Børne- og Ungepolitikken udtrykker kommunens grundlæggende tilgang til arbejdet med børn, unge og familier, uanset om der arbejdes på det generelle og forebyggende

Læs mere

Job- og personprofil for Leder af Faxe-Mentorerne

Job- og personprofil for Leder af Faxe-Mentorerne Job- og personprofil for Leder af Faxe-Mentorerne 21. november 2013 1. Baggrund Faxe Kommune vedtog i 2011 en inkluderende beskæftigelsespolitik, som betyder, at der skal arbejdes hen imod større helhed

Læs mere

Job- og personprofil. Skoleleder til Mejrup Skole Holstebro Kommune

Job- og personprofil. Skoleleder til Mejrup Skole Holstebro Kommune Job- og personprofil Skoleleder til Mejrup Skole Holstebro Kommune Indhold 1. Indledning... 2 2. Holstebro Kommune... 2 2.1 Fælles ledestjerne og fælles værdier... 3 2.2 Overordnet administrativ organisation...

Læs mere

København december Jobprofil

København december Jobprofil København december 2018 Jobprofil PROFESSIONSHØJSKOLEN ABSALON HR-CHEF 1. Indledning Professionshøjskolen Absalon har bedt Genitor om at assistere i forbindelse med ansættelse af en ny HR-chef. Job- og

Læs mere

Job- og personprofil for pædagogisk konsulent Sekretariatet for Børn og Skole Favrskov Kommune Den åbne skole

Job- og personprofil for pædagogisk konsulent Sekretariatet for Børn og Skole Favrskov Kommune Den åbne skole Job- og personprofil for pædagogisk konsulent Sekretariatet for Børn og Skole Favrskov Kommune Den åbne skole Pædagogisk medarbejder -, Sekretariatet ved Børn og Skole, medio 2017 side 1/5 1. Indledning

Læs mere

Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune

Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune 1 1. Baggrund Sekretariatet for Job og Økonomi søger en udbudsjurist/-konsulent til et 1-årigt vikariat.

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlag

Ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag I Halsnæs tør vi og vi tør sammen Halsnæs Kommune skal være attraktiv for borgere og erhvervsliv. Borgeren og erhvervslivet i Halsnæs Kommune skal opleve medarbejdere,

Læs mere

Struer Kommune Job- og personprofil for kommunaldirektør

Struer Kommune Job- og personprofil for kommunaldirektør Struer Kommune Job- og personprofil for kommunaldirektør 20.december 2007 1. Indledning Struer Kommune søger ny kommunaldirektør, da den nuværende gennem 18 år har valgt at gå på pension. Struer Kommune

Læs mere

Samtidigt præges fritids- og idrætsområdet af en række udfordringer og forandringer, som optræder på landsplan, men også i Holstebro:

Samtidigt præges fritids- og idrætsområdet af en række udfordringer og forandringer, som optræder på landsplan, men også i Holstebro: Job- og personprofil, chef for biblioteks- og fritidsområdet Udgangspunktet Pr. 1. juni 2015 sker der en omlægning af organisationen i Kultur og Sundhedsforvaltningen i Holstebro Kommune. Her samles biblioteksområdet

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Job- og personprofil, Centerleder i Holstebro Kommune

Job- og personprofil, Centerleder i Holstebro Kommune Job- og personprofil, Centerleder i Holstebro Kommune Udgangspunktet Pr. 1. oktober 2016 justerer vi organiseringen af Sundhedsafdelingen i Kultur- og Sundhedsforvaltningen i Holstebro Kommune. Vi etablerer

Læs mere

Job- og personprofil for projektchef Teknik, Miljø & Udvikling

Job- og personprofil for projektchef Teknik, Miljø & Udvikling Job- og personprofil for projektchef Teknik, Miljø & Udvikling 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort og mellemlang sigt... 3 3. Dine kompetencer... 4 4. Ansættelsesvilkår... 4 5. Teknik, Miljø & Udvikling...

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Centerchef, Borger og Branding, Guldborgsund Kommune

Centerchef, Borger og Branding, Guldborgsund Kommune Centerchef, Borger og Branding, Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 31-03-2015 www.malenehansen.dk

Læs mere

LEDER SEKRETARIAT & JURA LEJRE KOMMUNE. København september Jobprofil. gør god ledelse bedre

LEDER SEKRETARIAT & JURA LEJRE KOMMUNE. København september Jobprofil. gør god ledelse bedre København september 2018 Jobprofil LEDER SEKRETARIAT & JURA LEJRE KOMMUNE GENITOR LANGEBROGADE 6E, 3.TV 1411 KØBENHAVN K TLF. 31410178 KONTAKT@GENITOR.DK CVR-NUMMER: 35524258 1. INDLEDNING Lejre Kommune

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Byg og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Byg og Miljø Skive Kommune 2017 Job- og personprofil for afdelingschef Byg og Miljø 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Stillingen... 2 Dine opgaver på kort sigt... 3 Din Baggrund... 4 Ansættelsesvilkår... 4 Teknisk Forvaltning/Byg

Læs mere

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune Job- og personprofil Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune 1 1. Indledning Vores nuværende afdelingschef i Natur og Miljø gennem de sidste godt otte år er blevet ansat som forvaltningsdirektør

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune JOBPROFIL Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune 1. Indledning Hillerød Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny Ældre- og Sundhedschef. Jobprofilen er udarbejdet

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL STILLINGEN SOM LEDER FOR LEDELSESSEKRETARIAT OG KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL STILLINGEN SOM LEDER FOR LEDELSESSEKRETARIAT OG KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL STILLINGEN SOM LEDER FOR LEDELSESSEKRETARIAT OG KOMMUNIKATION SEPTEMBER 2018 1. INDLEDNING... 2 2. OM HOLBÆK KOMMUNE... 2 3. DEN POLITISKE ORGANISATION... 2 4. DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Stillings- og personprofil Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Marts 2015 Opdragsgiver Danske SOSU-skoler Adresse Danske SOSU-skoler Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 København K Telefon: 42 41 35 01 Email:

Læs mere

Job- og personprofil til stillingen som gruppeleder på Hinneruplund i Favrskov Kommune

Job- og personprofil til stillingen som gruppeleder på Hinneruplund i Favrskov Kommune Job- og personprofil til stillingen som gruppeleder på Hinneruplund i Favrskov Kommune side 1/6 1. Indledning Favrskov Kommune er en vækstkommune med 48.000 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Medarbejder og leder i nærværs organisationen

Medarbejder og leder i nærværs organisationen Medarbejder og leder i nærværs organisationen 2017 FORORD Medarbejderog ledelsesgrundlag Du sidder med Vallensbæk Kommunes medarbejder- og ledelsesgrundlag i hånden og dermed en beskrivelse af forventningerne

Læs mere

Rekruttering af afdelingsleder for Miljø og Klima. Teknik og Miljø, Herning Kommune. Job- og kompetenceprofil

Rekruttering af afdelingsleder for Miljø og Klima. Teknik og Miljø, Herning Kommune. Job- og kompetenceprofil Rekruttering af afdelingsleder for Miljø og Klima Teknik og Miljø, Herning Kommune Job- og kompetenceprofil Marts 2019 Indholdsfortegnelse 1. Om stillingen... 3 2. Herning Kommune: Organisation, fakta,

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Ledelsesgrundlag FOKUS

Ledelsesgrundlag FOKUS sgrundlag FOKUS udøves i relationer I Gladsaxe Kommune har vi høje ambitioner Borgere og virksomheder skal opleve mødet med os som top professionelt. De skal opleve, at vores indsats er båret af energi

Læs mere

Varde Kommune Rekruttering af personalechef

Varde Kommune Rekruttering af personalechef 16.01.2015. Varde Kommune Rekruttering af personalechef Job- og personprofil Baggrund Da Varde Kommunes nuværende personalechef går på pension, søger vi en ny personalechef. Varde Kommune Kommunen strækker

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL. Planlæggere Nordfyns Kommune

JOB- OG PERSONPROFIL. Planlæggere Nordfyns Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Planlæggere Nordfyns Kommune Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDLEDNING... 3 2. KORT OM NORDFYNS KOMMUNE... 3 3. STILLINGERNE... 4 4. PROFIL... 5 5. ANSÆTTELSESVILKÅR...

Læs mere

Jobbeskrivelse for kultur- og fritidschef i Billund Kommune

Jobbeskrivelse for kultur- og fritidschef i Billund Kommune Jobbeskrivelse for kultur- og fritidschef i Billund Kommune 10. juli 2014 Indledning Billund Kommune søger en kultur- og fritidschef. Der er tale om en nyoprettet stilling, som følge af en organisationsændring.

Læs mere

Jobprofil - Socialchef i Randers Kommune

Jobprofil - Socialchef i Randers Kommune Jobprofil - Socialchef i Randers Kommune 1. Indledning Randers Kommune ønsker at ansætte en ny socialchef med start 1. maj 2016. Stillingen er blevet ledig fordi vores nuværende socialchef har ønsket at

Læs mere