Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund"

Transkript

1 Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund Side 1

2 Indholdsfortegnelse 1 Afsnit 1 Organisation Organisatorisk oversigt Vedtægter for Dansk Firmaidrætsforbund Funktionsbeskrivelse for forbundsformanden Retningslinjer for lønnet formand Retningslinjer for appeludvalget Retningslinjer for revisionsudvalget Retningslinjer for kommunikationsudvalget Bestemmelser for hædersbevisninger Bestemmelser for gaveregulativ Forretningsorden for forbundsstyrelsen Forretningsorden for repræsentantskabsmødet Forretningsorden for dirigent Forretningsorden for appeludvalget Dopingreglement for Dansk Firmaidrætsforbund Vejledning for folkevalgt revisor Afsnit 2 Administration Retningslinjer for godtgørelse af udgifter Retningslinjer for udlodning af tilskud Retningslinjer for tilskud til seminar Retningslinjer for anlægs- og materialekonto Retningslinjer for hjælpekonto FIRMAIDRÆT - Medlemsblad for DFIF Forsikringer Afsnit 3 Uddannelser Uddannelsespolitik Bestemmelser for kurser Bestemmelser for Idræts- og motionsgrundkurser Bestemmelser for Inspirationskurser for ledere i DFIF Bestemmelser for Akutte Kurser i DFIF Afsnit 4 Idræt & Motion Retningslinjer for Idræt & Motion Retningslinjer for opstarts-, FOU- og IoD puljerne Retningslinjer for Idrætsansvarlige Retningslinjer for Supervisor Retningslinjer for idrætsgrene til DM-stævner Fællesbestemmelser for DM-stævner Idrætsmødet Afsnit 5 Lovgruppen Formål, opgaver og sammensætning Sagsbehandling Afsnit 6 Kredsen Bestemmelser for kredse Instruks for kredskasserer Retningslinier for MpA-udvalget...Fejl! Bogmærke er ikke defineret Målsætning - sikre at:...fejl! Bogmærke er ikke defineret Organisatorisk indplacering...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Side 2

3 1 Afsnit 1 Organisation 1.1 Organisatorisk oversigt 1.2 Vedtægter for Dansk Firmaidrætsforbund (Stiftet den 20. januar 1946) Opdateret december Navn 1.1. Forbundets navn er Dansk Firmaidrætsforbund (DFIF). 2. Formål 2.1. Dansk Firmaidrætsforbund motiverer arbejdspladserne til firmaidræt og sundhedsfremme. 3. Medlemskab 3.1. Som medlemmer i Dansk Firmaidrætsforbund kan optages: a. Lokale foreninger b. Landsforeninger c. Organisationer og forbund Se optagelsesbetingelser i Ansøgning om optagelse 4.1. Ansøgning om optagelse i Dansk Firmaidrætsforbund skal forelægges forbundsstyrelsen skriftligt Forbundsstyrelsen afgør - under henvisning til de i 25 for optagelse gældende betingelser - om ansøgningen kan imødekommes. Optagelse af organisationer og forbund kræver endelig godkendelse af repræsentantskabet. 5. Udmeldelse 5.1. Udmeldelse af Dansk Firmaidrætsforbund skal skriftligt stiles til forbundsstyrelsen Udmeldelsen er gældende fra og med udgangen af det kvartal, hvor anmodningen fremsættes. 6. Medlemspligter 6.1. Foreninger, landskredsen, organisationer og forbund er underkastet de af Dansk Firmaidrætsforbunds vedtagne vedtægter, retningslinjer, bestemmelser samt trufne afgørelser og aftaler Enhver ansøgning eller principiel henvendelse til forbundsstyrelsen skal ske gennem bestyrelsen for de respektive foreninger, landsforeninger, organisationer og forbund. Ved viderefremsendelse til Dansk Firmaidrætsforbund påhviler det den respektive bestyrelse, at vedlægge eventuelle kommentarer eller anbefalinger Efter de retningslinjer, der fastsættes af forbundsstyrelsen, påhviler det foreninger, landskredsen, organisationer og forbund hvert år inden 3 uger efter afholdelse af generalforsamling/repræsentantskabsmøde, at fremsende revideret driftsregnskab og en status samt et sæt af de gældende vedtægter til Dansk Firmaidrætsforbund. Eventuelle associeringsaftaler med projekter skal vedlægges. Medlemstal og aktiviteter indberettes for kalenderåret til forbundet senest den 1. marts efterfølgende år. Overholdes disse pligter ikke, kommer næstfølgende kvartalstilskud ikke til udbetaling. Side 3

4 6.4. Formålsparagraffen for foreninger, landskredsen, organisationer og forbund, må ikke være i strid med vedtægter, retningslinjer og bestemmelser i Dansk Firmaidrætsforbund En forening, landskredsen, organisation eller forbund samt udvalg herunder, må ikke være medlem af andre idrætsorganisationer eller specialforbund på en sådan måde, at dette kan give mulighed for udbetaling af dobbelt tilskud Det påhviler foreninger, landskredsen, organisationer og forbund under Dansk Firmaidrætsforbund ved alle henvendelser til offentligheden, gennem medlemsblade, stævneprogrammer, hjemmesider o.l. samt på brevpapir at anføre, at de er medlem af Dansk Firmaidrætsforbund. 7. Forbundets ledelse a. Repræsentantskabet b. Forbundsstyrelsen c. Formandsmødet d. Permanente udvalg 8. Repræsentantskabsmødet 8.1. Forbundets højeste myndighed er repræsentantskabet, der ordinært samles i november på alle ulige år Repræsentantskabet omfatter: a. Forbundsstyrelsen, inkl. suppleanter. b. Permanente udvalg og idrætsansvarlige. c. Supervisorer. d. Kredsformænd eller stedfortræder (slettes 1. januar 2010). e. Alle foreninger, landskreds, organisationer og forbund har ret til at møde med min. 4 repræsentanter. f. Inviterede ad hoc-grupper Stemmeret har følgende: a. Forbundsstyrelsen, inkl. suppleanter. b. Permanente udvalg. c. Kredsformænd eller stedfortræder (slettes 1. januar 2010). d. Repræsentanter fra hver forening, organisation og forbund efter følgende graduering: aktivitetsmedlemmer - 2 stemmeberettigede aktivitetsmedlemmer - 3 stemmeberettigede aktivitetsmedlemmer 4 stemmeberettigede aktivitetsmedlemmer 6 stemmeberettigede aktivitetsmedlemmer 8 stemmeberettigede aktivitetsmedlemmer 10 stemmeberettigede og derover aktivitetsmedlemmer 12 stemmeberettigede Ordinært repræsentantskabsmøde indkaldes af forbundsstyrelsen med mindst én måneds varsel. Indkaldelsen skal udover dagsordenen være bilagt: a. Forbundsstyrelsens beretning b. Beretning fra Idræt & Motion c. Indkomne forslag d. Budgetforslag e. Forretningsorden f. Eventuelle supplerende bilag 8.5. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Konstatering af fremmødte og stemmeberettigede repræsentanter 2. Valg af 2 dirigenter Side 4

5 3. Valg af stemmetællere/udvalg 4. Godkendelse af forretningsordenen 5. Beretninger 6. Indkomne forslag, herunder fastsættelse af mødested for repræsentantskabsmødet om 4 år 7. Behandling af budgetforslag 8. Valg i henhold til vedtægterne 9. Afslutning 8.6. Forslag, herunder forslag til ændringer i forretningsordenen, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet skal være forbundskontoret skriftligt i hænde senest den 1. august Forbundskontoret skal senest den 1. august udsende meddelelse om hvilke styrelses- og udvalgsmedlemmer, der modtager genvalg eller ikke ønsker genvalg Indstilling samt lokalt godkendt valgbarhed af kandidater til styrelse og permanente udvalg skal være forbundskontoret skriftligt i hænde senest den 1. oktober. Ved en indstillet kandidats forfald efter den 1. oktober, indtræder forbundsstyrelsen som indstillingskomite. Det tilstræbes, at der indstilles mindst 2 kandidater Valg af medlemmer til forbundsstyrelsen samt suppleanter foretages ved skriftlig afstemning uanset antal opstillede kandidater Et lovligt indvarslet repræsentantskabsmøde er beslutningsdygtigt uanset de fremmødtes antal Hver forening, organisation og forbund har pligt til at sende mindst 1 repræsentant til ordinære repræsentantskabsmøder. Sker dette ikke, kommer næstfølgende kvartalstilskud ikke til udbetaling Alle afstemninger sker ved almindelig stemmeflertal. Dog kræves der 2/3 flertal ved ændringer i vedtægterne. Blanke og ugyldige stemmer tæller ikke Kun fremmødte repræsentanter har stemmeret. Der kan således ikke stemmes ved fuldmagt Intet forslag, der ikke i forvejen er bekendtgjort i henhold til vedtægterne, kan komme til afstemning på repræsentantskabsmødet Medmindre andet udtrykkeligt vedtages på repræsentantskabsmødet, eller er nævnt andet sted i vedtægterne, træder et forslag i kraft umiddelbart efter vedtagelsen Forbundets æresmedlemmer indbydes til at overvære repræsentantskabsmødet Forbundsstyrelsen kan indbyde repræsentanter for myndigheder, institutioner, organisationer m.fl Over repræsentantskabsmødet føres et referat, der udsendes til forbundets organer senest fire uger efter mødet. 9. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde 9.1. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde holdes, når forbundsstyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af de tilsluttede foreninger, organisationer og forbund fremsender skriftlig anmodning herom, bilagt motiveret dagsorden. Mødet indkaldes af Side 5

6 forbundsstyrelsen med mindst én måneds varsel senest én måned efter modtagelsen, vedlagt den motiverede dagsorden. 10. Formandsmødet Formandsmødet holdes ordinært hvert år i sidste halvdel af april måned. Mødet indkaldes af forbundsstyrelsen, der endvidere kan indkalde efter behov Formandsmødet omfatter følgende stemmeberettigede deltagere: a. Forbundsstyrelsen, inkl. suppleanter b. Formænd eller stedfortræder for de permanente udvalg c. Foreningsformænd eller stedfortræder d. Kredsformænd eller stedfortræder (slettes 1. januar 2010). e. Formænd eller stedfortræder for tilsluttede organisationer og forbund Mødeberettigede, men uden stemmeret er: a. Medlemmer af permanente udvalg b. Idrætsansvarlige og supervisorer c. Formænd for ad hoc-grupper d. Op til 2 repræsentanter fra pkt c og e Formandsmødets opgaver: a. At fremme samarbejdet i Dansk Firmaidrætsforbund b. At medvirke til udvikling samt forslag omkring nye opgaver og aktiviteter c. At godkende forbundets regnskab Mødeindkaldelse Formandsmødet indkaldes med mindst 1 måneds varsel. Dagsordenen for mødet udsendes 14 dage før mødet. a. Dagsorden for mødet: 1. Orientering fra forbundsstyrelsen 2. Regnskab og eventuelle budgetkorrektioner 3. Visioner for Dansk Firmaidrætsforbund 4. Indkomne emner Et lovligt indvarslet formandsmøde er beslutningsdygtigt uanset de fremmødtes antal Kun fremmødte repræsentanter har stemmeret. Der kan således ikke stemmes ved fuldmagt. Alle afstemninger sker ved almindelig stemmeflertal Efter behov kan forbundsstyrelsen indkalde medlemmer af udvalg Over formandsmødet føres et referat, der udsendes til forbundets organer senest 4 uger efter mødet. 11A. Kredse (Slettes den 1. januar 2010) Forbundets lokale foreninger inddeles i kredse bestemt af amtsgrænserne I relation til repræsentation indenfor Dansk Firmaidrætsforbund henføres København og Frederiksberg kommuner til Københavns amt Kredsene er opdelt i 3 landsdele benævnt Nord, Syd og Øst. a. Landsdel Nord består af amterne Ringkøbing, Århus, Viborg og Nordjylland. b. Landsdel Syd består af amterne Fyn, Sønderjylland, Ribe og Vejle. c. Landsdel Øst består af amterne København, Frederiksborg, Roskilde, Vestsjælland, Storstrøm, Bornholm samt København og Frederiksberg kommuner. Side 6

7 11.4. Landsforeninger danner en ligestillet kreds benævnt landskredsen Landsforeningerne/landskredsen samt organisationer og forbund hører i landsdelssamarbejdet omkring organisatoriske forhold - hjemme i den landsdel, hvor formanden har adresse Bestemmelser for kredse under Dansk Firmaidrætsforbund skal være godkendt af repræsentantskabet. 11B. Regioner: Forbundets lokale foreninger inddeles i 8 regioner, der hver især opretter et regionsråd Regionerne er opdelt i 3 landsdele benævnt Nord, Syd og Øst. a. Landsdel Nord består af regionerne Nordjylland, Østjylland og Midt- og Vestjylland. b. Landsdel Syd består af regionerne Sydvestjylland, Syd- og Sønderjylland og Fyn. c. Landsdel Øst består af regionerne Sjælland og Hovedstaden Landsforeninger danner en kreds benævnt landskredsen Bestemmelser for regioner under Dansk Firmaidrætsforbund skal være godkendt af forbundsstyrelsen. 12. Forbundsstyrelsen Forbundsstyrelsen varetager under ansvar overfor repræsentantskabet forbundets daglige ledelse Forbundsstyrelsen fastlægger forbundets overordnede uddannelsespolitik Forbundsstyrelsen består af formand, næstformand og tre medlemmer Valg af forbundsstyrelse sker på det ordinære repræsentantskabsmøde, og gælder for 4 år ad gangen Hvert 4. år vælges formand og ét styrelsesmedlem. Hvert 4. år vælges næstformand og to styrelsesmedlemmer Forbundsstyrelsen konstituerer sig selv for en 2-års periode med: a. Tilforordnet revisionsudvalget b. Tilforordnet Idræt & Motion c. Tilforordnet Motion på Arbejdspladsen d. Medlemmer til diverse udvalg m.m Forbundsstyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden Forbundsstyrelsen antager den nødvendige hjælp til varetagelse af forbundets administration, daglige virksomhed og konsulenttjeneste I henhold til retningslinjer for lønnet formand, kan forbundsformanden være hel eller delvis lønnet Over forbundsstyrelsens møder føres et referat, hvoraf udskrift tilsendes forbundets organer Medlemmer af forbundsstyrelsen kan ikke samtidigt være medlemmer af bestyrelser for landskredsen, organisationer og forbund under Dansk Firmaidrætsforbund. Side 7

8 Valg af 1. og 2. suppleant til forbundsstyrelsen sker på det ordinære repræsentantskabsmøde og gælder for 2 år ad gangen. 13. Appeludvalg Til løsning af pålagte opgaver i henhold til gældende retningslinjer, bearbejdelse af appelsager samt tvistigheder mellem organer under Dansk Firmaidrætsforbund, nedsættes et udvalg bestående af 3 personer Formand samt 2 medlemmer vælges for 4 år ad gangen på repræsentantskabsmødet Intet medlem af forbundsstyrelsen eller permanente udvalg kan vælges til appeludvalget Ved fratræden i utide er det forbundsstyrelsen, der i samråd med udvalget, som udpeger nyt medlem indtil førstkommende repræsentantskabsmøde Medlemmer af dopingnævnet kan ikke være medlem af appeludvalget Retningslinjer for appeludvalget skal være godkendt af repræsentantskabet. 14. Revisionsudvalget Kontrollen med, at økonomiske dispositioner i forbundet, er i overensstemmelse med gældende vedtægter, retningslinjer og bestemmelser, varetages af et udvalg bestående af 3 personer Formand og medlemmer vælges af repræsentantskabet for 4 år ad gangen og afgår skiftevis hvert 2. år således: a. Formand (første gang i 2007 for 2 år) b. 2 medlemmer (første gang i 2007 for 4 år) Forbundsstyrelsen tilforordner et styrelsesmedlem til revisionsudvalget Intet medlem af forbundsstyrelsen eller permanente udvalg kan være valgt medlem af revisionsudvalget Retningslinjer for revisionsudvalget skal være godkendt af repræsentantskabet. 15. Idræt & Motion Forbundets idræts- og motionsaktiviteter samt hertil hørende uddannelser varetages af et udvalg bestående af 5 personer Formand samt medlemmer og suppleanter vælges af repræsentantskabet for 4 år ad gangen, og afgår skiftevis hvert 2. år således: a. Formand, 2 medlemmer og 1 suppleant (første gang i 2003 for 4 år) b. 2 medlemmer og 1 suppleant (første gang i 2003 for 2 år) For hver på DM-stævneprogrammet godkendt idrætsgren vælges en idrætsansvarlig for 2 år ad gangen på idrætsmødet (første gang i 2004) Ved fratræden i utide indtræder suppleanter indtil førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde, hvor vedkommende er på valg Ved fratræden af en idrætsansvarlig i utide, er det Idræt & Motion, der udpeger en afløser frem til første ordinære idrætsmøde Retningslinjer for Idræt & Motion, herunder idrætsansvarlige og idrætsmødet, skal være godkendt af forbundsstyrelsen. Side 8

9 16. Motion på Arbejdspladsen Til varetagelse af den politiske ledelse af Motion på Arbejdspladsen (MpA), nedsættes et udvalg bestående af 4 personer Formand samt medlemmer vælges af repræsentantskabet for 4 år ad gangen, og afgår skiftevis hvert 2. år således: a. Formand og 1 medlem (første gang i 2007 for 2 år) b. 2 medlemmer (første gang i 2007 for 4 år) Ved fratræden i utide supplerer udvalget sig selv frem til førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde, hvor vedkommende er på valg Retningslinjer for Motion på Arbejdspladsen (MpA) skal være godkendt af forbundsstyrelsen. 17. Kommunikationsudvalget Til varetagelse af forbundets kommunikationspolitik, nedsættes et udvalg bestående af 3 personer Formand samt medlemmer vælges af repræsentantskabet for 4 år ad gangen, og afgår skiftevis hvert 2. år således: a. Formand (første gang i 2005 for 2 år) b. 2 medlemmer (første gang i 2005 for 4 år) Ved fratræden i utide supplerer udvalget sig selv frem til førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde, hvor vedkommende er på valg Retningslinjer for Kommunikationsudvalget (KOM), skal være godkendt af forbundsstyrelsen. 18. Ad hoc-udvalg Repræsentantskabet, formandsmødet og forbundsstyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af særlige opgaver Formand og medlemmer af disse udvalg udpeges af forbundsstyrelsen Kommissoriet, indeholdende arbejdets tidsmæssige udstrækning og økonomi, skal være godkendt af forbundsstyrelsen. 19. Tegningsret Forbundet repræsenteres af forbundsformanden. Den samlede forbundsstyrelse tegner forbundet Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom, kræves en godkendelse af repræsentantskabet Intet medlem af repræsentantskabet, forbundsstyrelsen og andre organer hæfter personligt overfor tredjemand for lovligt trufne beslutninger. 20. Regnskab og revision Regnskabet løber fra den 1. januar til 31. december Regnskabet, der mindst skal indeholde et driftsregnskab og en status, underskrives af generalsekretæren, forbundsformanden, formanden for revisionsudvalget og den statsautoriserede revisor. Side 9

10 20.3. Regnskabet skal foreligge til revision senest den 1. marts Revisionen foretages af statsautoriseret revisor og revisionsudvalget. 21. Tilskud Økonomiske tilskud fra forbundet udbetales efter de af repræsentantskabet godkendte fordelingsnøgler Udbetaling i forbindelse med tilskud foregår efter de gældende retningslinjer. 22. Særlige formål Til afhjælpning af særlige formål hensættes beløb, der administreres af forbundsstyrelsen efter godkendelse af repræsentantskabet henholdsvis formandsmødet. 23. Hædersbevisninger Forbundets hædersbevisninger er opdelt i 3 kategorier således: Årets forening: Ejgon Bertelsens Mindepokal (Idræt og Fællesskab) Årets lederprofiler: a. Agerbæks Æresskulptur»Lederen«b. Leo Frederiksens Mindepokal c. Knud Busch s Mindepokal d. KFIU-pokalen Personlige æresbevisninger: a. Æresnålen b. Guldnålen c. Fortjensttegnet d. Hæderstegnet Tildeling sker i henhold til gældende bestemmelser Personer, der modtager æresnålen, er æresmedlem af Dansk Firmaidrætsforbund. 24. Optagelsesbetingelser For at kunne optages i Dansk Firmaidrætsforbund skal en ansøger (fra 2012) tilbyde firmaidræt og sundhedsfremme samt opfylde følgende betingelser: A. Lokale foreninger: 1. Have en bestyrelse på mindst 5 medlemmer 2. a. Bestå af personer fra mindst 10 firmaklubber og/eller fællesskabsklubber b. 50 enkeltmedlemmer eller c. 100 aktivitetsmedlemmer 3. Have mindst 1 idræts-/motionsaktivitet tilrettelagt som turnering, mesterskab eller lignende. 4. Hvis ovennævnte krav ikke fuldt ud kan opfyldes ved optagelsesansøgningens indgivelse, kan forbundsstyrelsen optage til prøvemedlemskab indtil førstkommende sæson (sommer/vinter) er afsluttet. Senest på dette tidspunkt skal betingelserne være opfyldt. B. Landsforeninger: 1. Alle klubber skal komme fra samme branche, firma eller etat 2. Være organiseret på landsplan med en bestyrelse på mindst 5 medlemmer 3. a. Være repræsenteret i samtlige landsdele Side 10

11 b. Bestå af personer fra mindst 10 klubber og minimum medlemmer eller aktivitetsmedlemmer c. Højest 25% af medlemmerne må være tilknyttet ét arbejdssted. 4. Have mindst 1 idræts-/motionsaktivitet tilrettelagt på landsplan som turnering, mesterskab, motionsaktivitet eller lignende C. Organisationer og forbund: 1. Skal være organiseret på landsplan med mindst 20 lokalforeninger/-klubber 2. Skal være organiseret med en landsbestyrelse 3. Må på idræts-/motionsområdet ikke være i strid med bestemmelser og retningslinjer for Dansk Firmaidrætsforbund Organisationer og forbund optages som associeret medlem indtil endelig afgørelse kan ske på et repræsentantskabsmøde i Dansk Firmaidrætsforbund Arbejdet forud for optagelse som associeret medlem varetages af forbundsstyrelsen. 25. Eksklusion En enig forbundsstyrelse kan ekskludere foreninger, landskredsen, organisationer og forbund, der på grov vis bevisligt tilsidesætter forbundets vedtægter, retningslinjer og bestemmelser En enig forbundsstyrelse kan ekskludere medlemmer af organer under Dansk Firmaidrætsforbund, såfremt disse bevisligt arbejder til skade for forbundet Eksklusioner kan af den eller de ekskluderede kræves behandlet på førstkommende repræsentantskabsmøde, hvortil den eller de også har adgang og taleret under sagens behandling Eksklusion af en forening, landskredsen, organisation eller forbund, kan ligeledes ske på et ordinært repræsentantskabsmøde, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede repræsentanter stemmer herfor. 26. Opløsning Beslutning om forbundets opløsning kan kun træffes på et ekstraordinært og i samme anledning indkaldt repræsentantskabsmøde Opløsning af forbundet kan dog ikke finde sted, såfremt 10 foreninger, landsforeninger, organisationer eller forbund ønsker Dansk Firmaidrætsforbund bevaret Vedtages opløsningen, træffer det ekstraordinære repræsentantskabsmøde bestemmelse om anvendelsen af forbundets eventuelle ejendom og midler til idrætslige formål. Vedtaget på repræsentantskabsmødet den 17. november Senest ændret den 15. november Funktionsbeskrivelse for forbundsformanden Opdateret den 16. november 2003 Side 11

12 1.1. Formandens nærmeste foresatte er DFIF s repræsentantskab Formanden skal følge de overordnede principper, der er fastlagt af repræsentantskabet og styrelsen Formanden skal sikre sig, at forbundets målsætning og principper efterleves Formanden skal endvidere sikre, at forbundets ressourcer - medarbejdere, udstyr, inventar, bygninger m.v. - udnyttes effektivt i relation til de pålagte opgaver Formanden skal rapportere alle vigtige begivenheder samt væsentlige ændringer i forbundets forhold til styrelsen. Formanden har endvidere ansvar for jævnligt at tilstile styrelsen oplysninger til belysning af den finansielle og aktivitetsmæssige udvikling og til belysning af planlægningen inden for forbundet. De løbende oplysninger til styrelsen skal være af et sådant omfang, at styrelsen kan varetage sine opgaver i henseende til at have den overordnede ledelse af forbundet og føre kontrol og tilsyn med dette. Herudover forudsættes det, at formanden holder forbundets næstformand løbende orienteret om væsentlige problemer vedrørende forbundets drift Det påhviler formanden at lede forbundet forsvarligt og drage omsorg for, at hele forbundets organisation, herunder ikke mindst regnskabsvæsen er opbygget på en betryggende måde, alt i overensstemmelse med lovgivningens krav og med de af styrelsen til enhver tid givne retningslinjer Formanden er overfor styrelsen ansvarlig for fremsættelse af forslag til forbundets målsætning og generelle politik, på såvel kort som lang sigt og for at disse gennemføres i overensstemmelse med de af styrelsen til enhver tid givne retningslinjer. Formanden er bemyndiget til inden for rammerne af de af styrelsen vedtagne målsætninger og politikker og øvrige givne retningslinjer samt godkendte budgetter, at træffe alle nødvendige beslutninger, med sigte på en så gunstig udvikling af forbundets aktiviteter som muligt Beslutninger, der vedrører forhold, som ligger uden for den daglige ledelse - herunder dispositioner, der efter forbundets forhold er af usædvanlig art eller størrelse - herunder køb og salg af fast ejendom, indgåelse af lejemål, køb af særligt udstyr - investeringer udover det godkendte investeringsbudget - skal af formanden forelægges styrelsen til godkendelse Formanden delegerer i videst muligt omfang ansvar og kompetence til nærmeste medarbejdere, dels med det formål, i størst mulig udstrækning, at frigøre den nødvendige tid til varetagelse af centrale opgaver, dels for at give øvrige, såvel ledelsen som ikke ledende medarbejdere, et selvstændigt ansvar Formanden har ansvaret for ansættelse og afskedigelse af administrativt personale med undtagelse af generalsekretæren, der ansættes og afskediges af styrelsen Formanden skal sikre, at forbundets personale til stadighed har de kvalifikationer, der er nødvendige, for at sikre en kvalificeret løsning af de pålagte opgaver Formanden har ansvaret for at forbundets årsregnskab udarbejdes og forelægges for forbundets kompetente organer med en specifikation Formanden leder følgende møder: - styrelsesmøder - formandsmøder - møder mellem styrelse og udvalg. Side 12

13 1.14. Formanden udarbejder i samarbejde med generalsekretæren dagsorden for ovennævnte møder Formanden er ansvarlig for, at der gennemføres et gnidningsløst samarbejde med de tilsluttede foreninger, kredse, landsforeninger, organisationer og forbund, bl.a. igennem information og gennemførte og planlagte aktiviteter samt periodevise redegørelser for resultaterne af forbundets arbejde Formanden er ansvarlig for det redaktionelle stof i forbundets officielle organ FIRMAIDRÆT Formanden er født medlem i komiteen til udvælgelse af»årets Forening« Formanden er forbundets repræsentant i udvalg, hvor andre organisationer er repræsenteret på formandsniveau Formanden er forbundets repræsentant i Tipstjenesten Formanden deltager i møder, der afholdes med søsterorganisationerne i Europa Formanden er forbundets repræsentant i Idrættens Forskningsråd Formanden er generalsekretærens nærmeste overordnede Formanden repræsenterer forbundet udadtil. Vedtaget af repræsentantskabet den 19. november Senest ændret den 23. november Retningslinjer for lønnet formand Opdateret den 12. august Forbundsstyrelsen udarbejder en ansættelseskontrakt efter de af repræsentantskabet udstukne retningslinjer Kontrakten skal foreligge på forbundskontoret i underskreven stand, og skal på given foranledning kunne rekvireres af tilsluttede foreninger, kredse, landsforeninger, organisationer og forbund. Vedtaget af repræsentantskabet den 21. november Retningslinjer for appeludvalget Opdateret november Opgaver 1.1. Appeludvalget skal gennemgå og afgøre sager, der er pålagt udvalget. Disse afgørelser er inappellable Udvalget skal i de skriftlige kommentarer til forbundsstyrelsen, fremføre motiverede begrundelser for afgørelser truffet i udvalget Udvalget skal på anmodning give udtalelser i sager, som vedrører forbundets organer. Side 13

14 2. Appelinstans 2.1. Til appeludvalgets afgørelse kan indankes sager, der angår følgende forhold: a. Afgørelser truffet i Idræt & Motion indgivet af organer under Dansk Firmaidrætsforbund kan indankes til appeludvalget, der på baggrund af gældende fællesbestemmelser, spilleog turneringsregler bearbejder og afgør sagen. b. Ud fra gældende vedtægter, bestemmelser og retningslinjer skal udvalget behandle tvistigheder mellem organer under Dansk Firmaidrætsforbund. c. Sager, der verserer ved domstole eller mellem advokater, kan ikke behandles i appeludvalget. 3. Sagsbehandling 3.1. Enhver sag til appeludvalget skal fremsendes til udvalget gennem forbundets sædvanlige kanaler Appeludvalget kan rekvirere alle oplysninger, der måtte være nødvendige for behandlingen af sagen Appeludvalgets vurderinger, kommentarer samt afgørelser meddeles de implicerede parter og forbundsstyrelsen Appeludvalget træffer efter samråd med forbundsstyrelsen afgørelse om hvilke sager, der skal offentliggøres. 4. Møder 4.1. Appeludvalget fastsætter selv sin forretningsorden, der skal godkendes af forbundsstyrelsen. 5. Referater 5.1. Over alle møder føres referater, der tilsendes forbundets organer senest 3 uger efter mødets afholdelse. 6. Økonomi 6.1. Det daglige regnskab varetages af forbundskontoret. Vedtaget på repræsentantskabsmødet den 16. november Retningslinjer for revisionsudvalget Opdateret november Revisionsopgave 1.1. Revisionsudvalget har til opgave, ved kritisk revision, at påse, at de økonomiske dispositioner, som foretages, er i overensstemmelse med forbundets vedtagne regler Revisionsudvalget kan, så ofte den finder anledning dertil i samarbejde med forbundets statsautoriserede revisor, foretage uanmeldte kasseeftersyn Revisionsudvalget foretager med jævne mellemrum en gennemgang af forbundets bilag med henblik på en kritisk revision af forbundets dispositioner og attestation af bilagene Revisionsudvalget fører en revisionsprotokol, hvori revisionsbemærkninger indføres til besvarelse af administrationen og til efterfølgende godkendelse af forbundsstyrelsen. 2. Kontrolopgave Side 14

15 2.1. I forbindelse med de årlige indberetningsskemaer (afgivet på tro og love), kan administrationen udvælge et antal tilskudsmodtagere. Revisionsudvalget foretager herefter en revision, hvortil der også kan indkaldes yderligere bilagsmateriale Resultatet af disse revisioner fremsendes til forbundsstyrelsens endelige afgørelse. 3. Budgetopgave 3.1. Revisionsudvalget skal overfor repræsentantskabet sikre at budgetforudsætningerne er til stede og begrundet På foranledning af forbundsstyrelsen indkaldes revisionsudvalget som sparringspartner for forbundsstyrelsen og administrationen Revisionsudvalget gennemgår det underliggende budgetmateriale, som er indsendt fra de enkelte udvalg og administrationen. 4. Referater 4.1. Udskrift af revisionsudvalgets referater tilsendes forbundets organer senest 3 uger efter mødets afholdelse. Vedtaget på repræsentantskabsmødet den 17. november Senest ændret af repræsentantskabsmødet den 18. november Retningslinjer for kommunikationsudvalget Opdateret december Mission 1.1 Kommunikationsudvalgets mission er at koordinere, udvikle og styrke DFIF s indsats inden for markeds-, og organisationskommunikation, således at der opnås en effektiv kommunikation i organisationen i bred forstand, og at forbundets og foreningernes tilbud bliver synlige og let tilgængelige for interesserede deltagere. Dernæst at understøtte formand og generalsekretær med kommunikative redskaber i forbindelse med forbundets øvrige eksterne kommunikation til pressen, politikere og andre samarbejdspartnere. 2. Opgaver 2.1 Udvalgets primære opgave er at udtænke visioner og strategier. Herunder: a. Udvikle forbundets kommunikationspolitik, grafiske designlinje og brand. b. Forholde sig til målgrupper og kommunikative flaskehalse. c. Forholde sig til forskellige informationskanaler og kommunikative redskaber, som f.eks. forbundets hjemmeside, forbundsbladet Firmaidræt, nyhedsbreve, samt IT-systemer til håndtering af målgrupper og interesseregistrering. d. At være foreninger, kredse, landsforeninger, organisationer og forbund under DFIF behjælpelige ved planlægning og gennemførelse af nye kommunikationstiltag. e. At planlægge og gennemføre langsigtede kommunikationskampagner indenfor markeds- og organisationskommunikation samt øvrig ekstern kommunikation. f. Orientere om og koordinere sine aktiviteter med relevante organer. 2.2 Kommunikationsudvalgets organisatoriske opgaver: a. Udarbejde 2-årsbudget for området samt for hvert af ansvarsområderne til endelig godkendelse i forbundsstyrelsen (senest 1. juli hvert 2. år). b. Udvalget administreres gennem blokbudgettering og kan frit operere inden for rammerne af det tildelte budget. c. Periodisk, at godkende et samlet regnskab for området. Side 15

16 d. Det daglige regnskab varetages af forbundskontoret. Til hvert møde i Kommunikationsudvalget fremlægger Kommunikationsafdelingen en oversigt til orientering og godkendelse i udvalget. e. Behandle ansøgninger og beslutte økonomisk støtte til lokale tiltag på kommunikationsområdet. 3. Ansvar 3.1 Kommunikationsudvalget har ansvar for vision, mission, strategi og mål for kommunikationsområdet - herunder: a. Opfølgning på områdets mål og strategier b. Budget og budgetopfølgning c. IT-supervisorer 4. Konstituering 4.1 Kommunikationsudvalget konstituerer sig med følgende ansvarsområder: a. Næstformand b. 1 udvalgsmedlem 5. Møder 5.1 Et årligt møde med Kommunikationsafdelingen, hvor der drøftes idéer, udførelsesmuligheder og udviklingsplaner møder i udvalget, der vurderes og indkaldes af formanden. 5.3 Et årligt møde med IT-supervisorerne samt efter behov. 5.4 Møder iht. Dansk Firmaidrætsforbunds generelle retningslinjer. 6. Kommunikationsafdelingen 6.1 Afdelingens primære opgave er at være udførende på det taktiske og operationelle niveau, og bibringe Kommunikationsudvalget viden inden for de fagområder som behandles. IT-supervisorer 7.1 Kommunikationsudvalget koordinerer den overordnede indsats på SuperNova- og CMS området med IT-supervisorerne, i den udstrækning som det findes hensigtsmæssigt i forhold til udarbejdede strategier Retningslinier for MpA-udvalget Målsætning - sikre at: Forbundets formålsparagraf efterleves. Forbundsstyrelsens mål og indsatsområder udvikles og implementeres. Forbundets forventninger til udvikling, omsætning, synlighed, service og kvalitet opfyldes. Der udvikles nye forretningsområder, services, og produkter, herunder kampagner og koncepter. MpA drives som en økonomisk enhed, indenfor aftalte retningslinier. Overordnede styringsredskaber MpAs overordnede styringsredskaber er beskrevet i dokumentmappen: Forretningsorden for udvalget - dokument 001. Retningslinier for udvalget - dokument 002. Vision og målgruppe - dokument 003. Side 16

17 Målsætninger - dokument 004. Mål og delmål - dokument 005. Styringsredskaberne vedligeholdes en gang om året på visionsmødet, eller efter behov. Herudover indeholder dokumentmappen bl.a. organisationsoversigt, prisstrategi, forretningsområder, produktpositionering, produktpaletten, produktbeskrivelser og dialogen med foreningerne. Ansvar Udvalget har ansvar for at: MpAs overordnede styringsredskaber efterleves. MpAs virksomhed overholder økonomiske aftaler. At budgettet overvåges og revurderes hvert kvartal, med evt. korrigerende handlinger. Udvalget er også ansvarlig for, at det godkendte budget overholder de af forbundsstyrelsen fastsatte regler. Udvalgets opgaver Orienterer om og koordinerer sine aktiviteter med relevante organer. Er MpA-afdelingens sparringspartner. Udvikler og vedligeholder de overordnede styrings-redskaber. Indstiller motiveret budgetforslag til forbundsstyrelsen for endelig godkendelse - senest den 1. juli. Udvalget administrerer gennem bundliniestyring og kan frit operere indenfor budgettet i 2007, 2008 og Overvåger løbende budgettet ved en kritisk vurdering af balance og status, samt foretager korrigerende handlinger. Udarbejder efter hvert kvartal en prognose for den resterende del af året, samt en økonomirapport til Styrelsen. Koordinerer produktudbud med I&M, således at der ikke opstår intern konkurrence. Sikre en effektiv markedsføring i samarbejde med Kommunikationsafdelingen, herunder markedsførings-strategi og handleplaner. Sikrer, at MpAs aktiviteter og udvikling tilgodeser og understøtter forbundets øvrige aktiviteter. Repræsenterer DFIF ved møder i nationale og internationale udvalg på foranledning af forbundsstyrelsen, herunder Vi Cykler Til Arbejde (VCTA) Organisatorisk indplacering Reference: Forbundsstyrelsen. Konstituering Udvalget konstituerer sig med næstformand. Møder Udvalget afholder følgende møder: Et årligt visionsmøde. 4-6 ordinære møder fordelt over året. Telefonmøder mellem de ordinære møder efter behov. Et årligt møde med forbundsstyrelsen i 3. kvartal, hvor budget, mål og fokusområder drøftes. Side 17

18 Herudover afholdes der møder efter behov eller udvalget kan pålægges opgaver, som hjemmearbejde. Beføjelser og kompetencer Beføjelser kan dække over mange begreber så som: Pligter, rettigheder, ansvar, beslutningskompetence(godkende, fastsætte, kan nedsætte, påse, træffe afgørelser, anvise, fordele og bestemme) og udtaleleret (høring, indstille, forlægge og stille forslag). De faste udvalgs beføjelser er beskrevet i 1. DFIF s vedtægter. 2. På forbundets hjemmeside under titlerne: Dansk Firmaidrætsforbund. DFIF s organisation. Formål, vision, indsatsområder og roller. Dansk Firmaidrætsforbunds værdifundament. Udvalgets beføjelser er beskrevet i 1. Forretningsorden for udvalget dok 001. Forretningsorden udarbejdes og godkendes af udvalget. 2. Retningslinier for udvalget dok.002. Retningslinier godkendes af Forbundsstyrelsen. Udvalgets kompetencer 1. Varetager overfor repræsentantskabsmødet og Forbundsstyrelsen, den politiske ledelse af MpA, under hensyntagen til de godkendte budgetter, samt beføjelser, ansvars- og kompetenceområder. Den daglige administrative ledelse varetages af afdelingslederen. 2. Formulerer MpA s mission, visioner og formål. 3. Træffer politiske dispositioner der vedrører MpA s virksomhed, hvilket udmønter sig i: Målsætninger, mål og delmål. Politikker, herunder prispolitik. Strategier, herunder prisstrategi og markedsføringsstrategi. Produktudbud, herunder produktpaletten, produktpositionering, udviklingsområder, kampagner og koncepter. Målgrupper, herunder kundesegmenter og kunder. Samarbejdspartnere og samarbejdsaftaler. Forretningsområder og forretningsstrategier, herunder organisering. Analyser og undersøgelser, herunder konkurrent- og kendskabsanalyser, priselasticitet mv. Korrigerende handlinger ifm. budgetopfølgning, herunder resurseoptimering. Større investeringer og leasingaftaler. 4. Delegerer udvalgets ansvar og beføjelser til afdelingslederen. 5. Nedsætter ad hoc grupper, følgegrupper mv. efter behov. Side 18

19 6. Godkender stillingsbeskrivelser, og formanden deltager i ansættelsessamtaler. 7. Sikrer dialogen med ambassadører og foreningerne omkring sundhedsfremme. 8. Sikrer at beslutninger efterleves i ord og handling. 9. Udvalget har beslutningsret, eller i det mindste høringsret, på væsentlige områder der vedrører MpA. Kompetenceudvikling Formanden inddrages i det eksterne netværk for at udvikle sine kompetencer. Motion på Arbejdspladsen /MpA-afdelingen Afdelingen er hjemmehørende på forbundskontoret. Afdelingslederen tilrettelægger de administrative opgaver for MpA-afdelingen, evt. i samråd med MpA-udvalget, herunder mødeplanlægning, dagsorden og referater. Godkendt: Godkendt af forbundsstyrelsen den 18. januar Bestemmelser for hædersbevisninger Opdateret den 3. september Årets forening Ejgon Bertelsens Mindepokal: 1.1. Skulpturen»Ejgon Bertelsens Mindepokal«(Idræt og Fællesskab), der er evigt vandrende uddeles hvert år på formandsmødet i april til»årets forening«. Skulpturen er udført af kunstneren YAN og blev skænket til forbundet ved dets 40-års-jubilæum, med følgende inskription: Skænket af BIKUBEN GIROBANK A/S for generalsekretær Ejgon Bertelsen den 20. januar Med hædersbevisningen følger en aktivitetsdag med efterfølgende samvær til en samlet værdi af ca. kr , Indstillingsberettigede er: Forbundsstyrelsen, udvalg, foreninger, regioner, landsforeninger, organisationer og forbund. Indstillinger skal være forbundskontoret i hænde senest 2 måneder før formandsmødet Komiteen til udvælgelse af»årets forening«består af: DFIFs styrelse, generalsekretæren, samt en repræsentant fra Danske Bank Skulpturen skal afleveres senest én måned før formandsmødet. I forbindelse med overrækkelsen får foreningen et blivende minde, i form af en kalligrafi udført af kunstneren YAN. Vedtaget på forbundsstyrelsesmødet den 17. april Årets lederprofiler 2.1. Agerbæks Æresskulptur»Lederen«: a. Indstiftet: November b. Kan tildeles en firmaidrætsleder, der har udført et dygtigt og initiativrigt arbejde for firmaidrætten i Danmark. Side 19

20 c. Æresskulpturen er evigt vandrende og uddeles hvert år på formandsmødet i april. I forbindelse med højtideligheden overrækkes en miniskulptur medfølgende diplom til ejendom. d. Med hædersbevisningen følger et rejsegavebrev på kr ,- e. Indstillingsberettigede er: Forbundsstyrelsen, udvalg, kredse, foreninger og landsforeninger. Indstillinger skal være forbundskontoret i hænde senest 2 måneder før formandsmødet. f. Modtageren har det fulde ansvar for skulpturen, så længe denne er i modtagerens besiddelse. Skulpturen returneres og skal være forbundskontoret i hænde senest 1 måned før uddelingen. Vedtaget på styrelsesmøde den 28. januar 1962 og ændret 1989 samt Leo Frederiksens Mindepokal: a. Indstiftet: 28. oktober b. Skænket af: Leo Frederiksens enke. c. Kan tildeles en firmaidrætsleder, der har virket til gavn for skyttesagen. d. Mindepokalen er evigt vandrende og uddeles hvert andet år på idrætsmødet i pistol- /riffelskydning. e. Modtagerens navn indgraveres i pokalen forud for overrækkelsen. f. Indstillingsberettigede er: Forbundsstyrelsen, udvalg, kredse, foreninger, landsforeninger, organisationer og forbund. Indstillinger skal være forbundskontoret i hænde senest 2 måneder før uddelingen. Idræt & Motion foretager udvælgelsen. g. Modtageren har det fulde ansvar for pokalen, så længe denne er i modtagerens besiddelse. Pokalen returneres i en til formålet fremstillet kasse og skal være forbundskontoret i hænde senest 1 måned før uddelingen. Vedtaget på hovedbestyrelsesmøde den 24. marts 1973 Senest ændret af forbundsstyrelsen den 17. november Statutter for Knud Busch s Mindepokal 3.1 Uddeling a. Pokalen, der er indstiftet i 1999, er evigt vandrende og uddeles hvert andet år på idrætsmødet i håndbold til en firmaidrætsleder, der har virket til gavn for håndboldsporten i DFIF. b. Modtagerens navn indgraveres i pokalen forud for overrækkelsen. c. I forbindelse med uddelingen overrækkes et medfølgende diplom til ejendom. d. Første gang pokalen blev uddelt skete på det ordinære idrætsårsmøde i håndbold den 25. september 1999, og overrækkelsen blev foretaget af Knud Busch s enke, Sonja Busch. 3.2 Indstilling og udvælgelse a. Indstillingsberettigede er: Forbundsstyrelsen, udvalg, kredse og foreninger. b. Indstillinger skal være forbundskontoret i hænde senest 2 måneder før uddelingen. c. Idræt & Motion foretager udvælgelsen. 3.3 Ansvar a. Modtageren har det fulde ansvar for pokalen, så længe denne er i modtagerens besiddelse. b. Pokalen returneres i en til formålet fremstillet kasse, og skal være forbundskontoret i hænde senest 1 måned før uddelingen. c. Vedtaget på idrætsudvalgets møde den 9. januar Vedtaget af forbundsstyrelsen den 16. januar Side 20

Vedtægter for Dansk Firmaidrætsforbund (Stiftet den 20. januar 1946) Opdateret december 2013.

Vedtægter for Dansk Firmaidrætsforbund (Stiftet den 20. januar 1946) Opdateret december 2013. Vedtægter for Dansk Firmaidrætsforbund (Stiftet den 20. januar 1946) Opdateret december 2013. 1. Navn 1.1. Forbundets navn er Dansk Firmaidrætsforbund (Firmaidrætten). 2. Formål 2.1. Dansk Firmaidrætsforbund

Læs mere

Vedtægter for Dansk Firmaidrætsforbund

Vedtægter for Dansk Firmaidrætsforbund Vedtægter for (Stiftet den 20. januar 1946) Opdateret januar 2016. 1. Navn 1.1. Forbundets navn er (Firmaidrætten). 2. Formål 2.1. motiverer arbejdspladserne til firmaidræt og sundhedsfremme. 3. Medlemskab

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Organisation... 3 1.1 Organisatorisk oversigt... 3 1.2 Vedtægter for Dansk Firmaidrætsforbund... 3 1.3 Retningslinjer for lønnet

Læs mere

Vedtægter for Brønderslev familie og Firma Idræt

Vedtægter for Brønderslev familie og Firma Idræt Vedtægter for Brønderslev familie og Firma Idræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Brønderslev Familie og Firma Idræt. Initialer: BFFI. Stiftelses år: 24. marts 1952 2. Foreningens hjemsted: Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund 2015

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund 2015 Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Indhold Afsnit 1 Organisation... 3 1.1. Organisatorisk oversigt... 3 1.2. Vedtægter for Dansk Firmaidrætsforbund... 4 1.3. Retningslinjer

Læs mere

Vedtægter for Købehavns Firma Sport

Vedtægter for Købehavns Firma Sport Vedtægter for Købehavns Firma Sport 1 Navn Foreningens navn er Københavns Firma Sport (KFS). Foreningen er hjemmehørende i Københavns Kommune. Stiftet 25. maj 1987. 2 Formål Foreningens formål er gennem

Læs mere

Vedtægter for Hobro Firma & Familie Idræt

Vedtægter for Hobro Firma & Familie Idræt Vedtægter for Hobro Firma & Familie Idræt Vedtægter for Hobro Firma & Familie Idræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Hobro Firma & Familie Idræt. Signatur HFFI. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER DMF. 1. Navn

VEDTÆGTER DMF. 1. Navn VEDTÆGTER DMF 1. Navn 1.1. Forbundets navn er Dansk Motions Forbund (DMF). 2. Formål 2.1. Forbundets formål er på almennyttigt grundlag at udbrede interessen for, i den frie natur, at udøve utvunget samvær

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. Foreningen er en videreførelse af projektet Ud af røret af 1995 2 Foreningens hjemsted:

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Coop Alliancen, Danmark

Vedtægter for Coop Alliancen, Danmark Vedtægter for Coop Alliancen, Danmark 1 NAVN: Foreningens navn er: Coop Alliancen. Initialer: Coop Alliancen, Danmark. 2 HJEMSTED: Foreningen er landsdækkende og har sit udvirke fra Albertslund. 3 FORMÅL:

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

Vedtægter for FIRMAIDRÆTTEN NAKSKOV. Revision: 14. marts 2013

Vedtægter for FIRMAIDRÆTTEN NAKSKOV. Revision: 14. marts 2013 Vedtægter for FIRMAIDRÆTTEN NAKSKOV Revision: 14. marts 2013 Indholdsfortegnelse 1: NAVN... 3 2: FORMÅL... 3 3: ORGANISATION... 3 4: MEDLEMSSKAB... 3 5: UDMELDELSE... 3 6: MEDLEMSFORPLIGTIGELSER... 3 7:

Læs mere

Vedtægter for. BRANDVÆSENETS IDRÆTSFORENING Medlem af Firmaidræt Storkøbenhavn Medlem af specialforbund under Danmarks Idrætsforbund.

Vedtægter for. BRANDVÆSENETS IDRÆTSFORENING Medlem af Firmaidræt Storkøbenhavn Medlem af specialforbund under Danmarks Idrætsforbund. Vedtægter for BRANDVÆSENETS IDRÆTSFORENING Medlem af Firmaidræt Storkøbenhavn Medlem af specialforbund under Danmarks Idrætsforbund Side 1 af 6 1. Foreningens navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er:

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Vedtægter DGI Midtjylland

Vedtægter DGI Midtjylland 1 - Navn Vedtægter DGI Midtjylland Landsdelsforeningens navn er DGI Midtjylland Danske Gymnastik og Idrætsforeninger Midtjylland. 2 - Formål DGI Midtjylland vil styrke de frivillige foreninger som ramme

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Vedtægter for Danske Populær Autorer

Vedtægter for Danske Populær Autorer Vedtægter for Danske Populær Autorer 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Danske Populær Autorer (DPA). 1.2. DPA er en interesseorganisation for ophavsmænd m/k til værker inden

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol (Godkendt på Studenterrådet Metropols stiftende generalforsamling d. 8. oktober 2009, senest ændret på ordinær generalforsamling

Læs mere

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningen er stiftet den 17. november 1936 under navnet Rigsforeningen til Bekæmpelse af de rheumatiske Sygdomme, senere kaldet bl.a. Rigsforeningen til Gigtens

Læs mere

LOVE JYDSK BOWLING UNION

LOVE JYDSK BOWLING UNION LOVE JYDSK BOWLING UNION Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Organisation og tilhørsforhold 3 4 Klubberne 3 4A Klubfusion 3 4B Klubophør 3 5 Klubbernes medlemmer 4 6 Kontingent 4 7 Regnskab

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune.

1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune. LOVE FOR DRAGØR HÅNDBOLD KLUB (Stiftet 14. september 1979) 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune. 2 - Formål Foreningens formål er at give medlemmerne

Læs mere

Vedtægter for Badmintonklubben abc Aalborg. Stiftet den 3. oktober 1958

Vedtægter for Badmintonklubben abc Aalborg. Stiftet den 3. oktober 1958 Vedtægter for Badmintonklubben abc Aalborg Stiftet den 3. oktober 1958 Vedtægter Badmintonklubben abc Aalborg 1 KLUBBENS NAVN Stk. 1 Foreningens navn er Badmintonklubben abc Aalborg (herefter benævnt klubben).

Læs mere

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Fløng-Hedehusene Idræt, forkortet FHI. FHI er hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune. FHI s lokalområde er Hedehusene og Fløng. 2. Formål. FHI vil styrke medlemmers

Læs mere

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup Vedtægter for 8382 Hinnerup Side 1 af 6 sider Vedtægter for 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er, (SGF). Foreningen er stiftet i 1903 i Søften. Foreningen har hjemsted i Søften i Favrskov kommune. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

SJOV SENIOR MOTION VEDTÆGTER

SJOV SENIOR MOTION VEDTÆGTER 1: Foreningens navn, hjemsted og stiftelse. Foreningens navn er Sjov Senior Motion med hjemsted i Lejre kommune. Foreningen er stiftet den 29. august 2000. 2: Foreningens formål. Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere

Vedtægter. Helsinge Skytte- og Idrætsforening

Vedtægter. Helsinge Skytte- og Idrætsforening Vedtægter Helsinge Skytte- og Idrætsforening Version 7 Udarbejdet 10. Februar 2016 Vedtaget 23. Februar 2016 Vedtægter for Helsinge Skytte- og Idrætsforening 1. Foreningens navn. Foreningens navn er Helsinge

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Vedtægter for Dansk Fodbolddommer- Union

Vedtægter for Dansk Fodbolddommer- Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer- Union Indholdsfortegnelse 1. Almindelige bestemmelser 2. DFU s organer 3. Delegeretmøde 4. Bestyrelsen 5. Udvalg 6. Forholdet til andre organisationer 7. Hædersbeviser

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR.

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Forkortet DMR. Vedtægter for Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR. Foreningens hjemsted er Århus Kommune. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C I henhold til Vedtægternes 14 fastsætter bestyrelsen forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsorden skal sikre, at bestyrelsen gennem sit arbejde

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold.

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE HÅNDBOLD Vedtaget på generalforsamlingen den 17. maj 1977 Ændret på generalforsamlingen den 17. marts 1995 Ændret på generalforsamlingen den 29. marts 1999 Ændret på generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Vedtægter. Stk. 1 Klubbens navn er Cykle Klubben Kronborg, i det daglige forkortet til CK Kronborg. Klubben blev stiftet første gang i 1931.

Vedtægter. Stk. 1 Klubbens navn er Cykle Klubben Kronborg, i det daglige forkortet til CK Kronborg. Klubben blev stiftet første gang i 1931. Vedtægter 1 Klubbens navn og hjemsted Stk. 1 Klubbens navn er Cykle Klubben Kronborg, i det daglige forkortet til CK Kronborg. Klubben blev stiftet første gang i 1931. Stk. 2 Klubbens hjemsted er Helsingør.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR IDRÆTSFORENINGEN STJERNEN stiftet den 18. april 1921

VEDTÆGTER FOR IDRÆTSFORENINGEN STJERNEN stiftet den 18. april 1921 1 Foreningens navn er Idrætsforeningen Stjernen. Dens hjemsted er Odense Kommune. 2 Foreningens formål er at samle og give interesserede børn, unge og voksne mulighed for at dyrke idræt samt varetage fælles

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds.

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. ODENSE KREDS Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Odense Kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Odense

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Hillerød samvirkende idrætsforeninger

Hillerød samvirkende idrætsforeninger Hillerød samvirkende idrætsforeninger VEDTÆGTER 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

Haderslev Idrætsråd. 2. Idrætsrådets formål Idrætsrådets formål er, gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Haderslev Kommune, at:

Haderslev Idrætsråd. 2. Idrætsrådets formål Idrætsrådets formål er, gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Haderslev Kommune, at: Haderslev Idrætsråd Vedtægt for Haderslev Idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets navn er Haderslev Idrætsråd. Initialer: HIR Stiftelsesår: 6. september 2006 Idrætsrådets hjemsted er Haderslev

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

3. IS skal præge udviklingen i tæt samarbejde med foreningerne og kommunen og bistå kommunen i dennes idrætspolitiske arbejde.

3. IS skal præge udviklingen i tæt samarbejde med foreningerne og kommunen og bistå kommunen i dennes idrætspolitiske arbejde. Vedtægter for Idrætsrådet i Silkeborg Kommune 1. NAVN OG HJEMSTED: 1. Sammenslutningens navn er IDRÆTSRÅDET I SILKEBORG KOMMUNE (IS) Idrætsrådets hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. FORMÅL: 2. IS skal varetage

Læs mere

Vedtægter for foreningen DALEN

Vedtægter for foreningen DALEN Vedtægter for foreningen DALEN 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Dalen. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. Foreningens formål er: At arbejde for gennemførelse af bofællesskabet

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn Vedtægt for Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Navnet er Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1 VEDTÆGTER: VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG Udvalgets navn er: NAVN OG HJEMSTED 1 Søværnets Idrætsforening København Sejlsportsudvalg (SIF KBH SPU). Udvalget blev stiftet

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Stk. 4. Regionskredsen kan jfr. 10 varetage specifikke opgaver på vegne af lokalafdelinger

Stk. 4. Regionskredsen kan jfr. 10 varetage specifikke opgaver på vegne af lokalafdelinger Forslag til vedtægter for SIND, Regionskreds Midtjylland NAVN OG HJEMSTED 1 Navn, hjemsted og organisationstilknytning Stk. 1. Regionskredsens navn er Landsforeningen SIND, Regionskreds Midtjylland. I

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund 2017

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund 2017 Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund 2017 1 Indholdsfortegnelse Indhold Afsnit 1 Organisation... 4 1.1. Organisatorisk oversigt... 4 1.2. Vedtægter for Dansk Firmaidrætsforbund... 4 1.3. Retningslinjer

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

VIKING FODBOLD VEDTÆGTER

VIKING FODBOLD VEDTÆGTER VIKING FODBOLD VEDTÆGTER 24-02-2010 VEDTÆGTER Viking Fodbold Indholdsfortegnelse 1 Klubbens navn og hjemsted... 3 2 Klubbens formål... 3 3 Klubbens ledelse og kompetence... 3 4 Medlemmer, rettigheder,

Læs mere

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening Badminton - Billard Bordtennis - Cykelmotion Gymnastik - Håndbold - Idræt om Dagen - Motionsløb Tennis Side 1 VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening VEDTÆGTER FOR NÆSBY IDRÆTS FORENING Side 2 Paragraf 1.

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Klubbens navn er Haderslev Svømmeklub (HSK). Klubbens formål er, gennem undervisning, prøver og konkurrencer at fremme kendskabet til og interessen for svømning, vandpolo,

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold)

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Vedtægter, Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Stiftet 6. september 1916 Eksisterende vedtægter Ændringsforslag ved GF 11. marts 2014 1. Navn Foreningens navn er: Borup Idrætsforening

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn

Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn. Haandværkerforeningens hjemsted er København. Formål 2 Haandværkerforeningens

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

FC Grenaa, som er stiftet den , er hjemmehørende i Grenaa, Norddjurs Kommune.

FC Grenaa, som er stiftet den , er hjemmehørende i Grenaa, Norddjurs Kommune. VEDTÆGTER FOR FC GRENAA 1 FORENINGENS NAVN: FC Grenaa, som er stiftet den 5.11.1973, er hjemmehørende i Grenaa, Norddjurs Kommune. 2 FORMÅL: Stk. 1: FC Grenaa har som formål at fremme den almene interesse

Læs mere