Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund"

Transkript

1 Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund Side 1

2 Indholdsfortegnelse 1 Afsnit 1 Organisation Organisatorisk oversigt Vedtægter for Dansk Firmaidrætsforbund Funktionsbeskrivelse for forbundsformanden Retningslinjer for lønnet formand Retningslinjer for appeludvalget Retningslinjer for revisionsudvalget Retningslinjer for kommunikationsudvalget Bestemmelser for hædersbevisninger Bestemmelser for gaveregulativ Forretningsorden for forbundsstyrelsen Forretningsorden for repræsentantskabsmødet Forretningsorden for dirigent Forretningsorden for appeludvalget Dopingreglement for Dansk Firmaidrætsforbund Vejledning for folkevalgt revisor Afsnit 2 Administration Retningslinjer for godtgørelse af udgifter Retningslinjer for udlodning af tilskud Retningslinjer for tilskud til seminar Retningslinjer for anlægs- og materialekonto Retningslinjer for hjælpekonto FIRMAIDRÆT - Medlemsblad for DFIF Forsikringer Afsnit 3 Uddannelser Uddannelsespolitik Bestemmelser for kurser Bestemmelser for Idræts- og motionsgrundkurser Bestemmelser for Inspirationskurser for ledere i DFIF Bestemmelser for Akutte Kurser i DFIF Afsnit 4 Idræt & Motion Retningslinjer for Idræt & Motion Retningslinjer for opstarts-, FOU- og IoD puljerne Retningslinjer for Idrætsansvarlige Retningslinjer for Supervisor Retningslinjer for idrætsgrene til DM-stævner Fællesbestemmelser for DM-stævner Idrætsmødet Afsnit 5 Lovgruppen Formål, opgaver og sammensætning Sagsbehandling Afsnit 6 Kredsen Bestemmelser for kredse Instruks for kredskasserer Retningslinier for MpA-udvalget...Fejl! Bogmærke er ikke defineret Målsætning - sikre at:...fejl! Bogmærke er ikke defineret Organisatorisk indplacering...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Side 2

3 1 Afsnit 1 Organisation 1.1 Organisatorisk oversigt 1.2 Vedtægter for Dansk Firmaidrætsforbund (Stiftet den 20. januar 1946) Opdateret december Navn 1.1. Forbundets navn er Dansk Firmaidrætsforbund (DFIF). 2. Formål 2.1. Dansk Firmaidrætsforbund motiverer arbejdspladserne til firmaidræt og sundhedsfremme. 3. Medlemskab 3.1. Som medlemmer i Dansk Firmaidrætsforbund kan optages: a. Lokale foreninger b. Landsforeninger c. Organisationer og forbund Se optagelsesbetingelser i Ansøgning om optagelse 4.1. Ansøgning om optagelse i Dansk Firmaidrætsforbund skal forelægges forbundsstyrelsen skriftligt Forbundsstyrelsen afgør - under henvisning til de i 25 for optagelse gældende betingelser - om ansøgningen kan imødekommes. Optagelse af organisationer og forbund kræver endelig godkendelse af repræsentantskabet. 5. Udmeldelse 5.1. Udmeldelse af Dansk Firmaidrætsforbund skal skriftligt stiles til forbundsstyrelsen Udmeldelsen er gældende fra og med udgangen af det kvartal, hvor anmodningen fremsættes. 6. Medlemspligter 6.1. Foreninger, landskredsen, organisationer og forbund er underkastet de af Dansk Firmaidrætsforbunds vedtagne vedtægter, retningslinjer, bestemmelser samt trufne afgørelser og aftaler Enhver ansøgning eller principiel henvendelse til forbundsstyrelsen skal ske gennem bestyrelsen for de respektive foreninger, landsforeninger, organisationer og forbund. Ved viderefremsendelse til Dansk Firmaidrætsforbund påhviler det den respektive bestyrelse, at vedlægge eventuelle kommentarer eller anbefalinger Efter de retningslinjer, der fastsættes af forbundsstyrelsen, påhviler det foreninger, landskredsen, organisationer og forbund hvert år inden 3 uger efter afholdelse af generalforsamling/repræsentantskabsmøde, at fremsende revideret driftsregnskab og en status samt et sæt af de gældende vedtægter til Dansk Firmaidrætsforbund. Eventuelle associeringsaftaler med projekter skal vedlægges. Medlemstal og aktiviteter indberettes for kalenderåret til forbundet senest den 1. marts efterfølgende år. Overholdes disse pligter ikke, kommer næstfølgende kvartalstilskud ikke til udbetaling. Side 3

4 6.4. Formålsparagraffen for foreninger, landskredsen, organisationer og forbund, må ikke være i strid med vedtægter, retningslinjer og bestemmelser i Dansk Firmaidrætsforbund En forening, landskredsen, organisation eller forbund samt udvalg herunder, må ikke være medlem af andre idrætsorganisationer eller specialforbund på en sådan måde, at dette kan give mulighed for udbetaling af dobbelt tilskud Det påhviler foreninger, landskredsen, organisationer og forbund under Dansk Firmaidrætsforbund ved alle henvendelser til offentligheden, gennem medlemsblade, stævneprogrammer, hjemmesider o.l. samt på brevpapir at anføre, at de er medlem af Dansk Firmaidrætsforbund. 7. Forbundets ledelse a. Repræsentantskabet b. Forbundsstyrelsen c. Formandsmødet d. Permanente udvalg 8. Repræsentantskabsmødet 8.1. Forbundets højeste myndighed er repræsentantskabet, der ordinært samles i november på alle ulige år Repræsentantskabet omfatter: a. Forbundsstyrelsen, inkl. suppleanter. b. Permanente udvalg og idrætsansvarlige. c. Supervisorer. d. Kredsformænd eller stedfortræder (slettes 1. januar 2010). e. Alle foreninger, landskreds, organisationer og forbund har ret til at møde med min. 4 repræsentanter. f. Inviterede ad hoc-grupper Stemmeret har følgende: a. Forbundsstyrelsen, inkl. suppleanter. b. Permanente udvalg. c. Kredsformænd eller stedfortræder (slettes 1. januar 2010). d. Repræsentanter fra hver forening, organisation og forbund efter følgende graduering: aktivitetsmedlemmer - 2 stemmeberettigede aktivitetsmedlemmer - 3 stemmeberettigede aktivitetsmedlemmer 4 stemmeberettigede aktivitetsmedlemmer 6 stemmeberettigede aktivitetsmedlemmer 8 stemmeberettigede aktivitetsmedlemmer 10 stemmeberettigede og derover aktivitetsmedlemmer 12 stemmeberettigede Ordinært repræsentantskabsmøde indkaldes af forbundsstyrelsen med mindst én måneds varsel. Indkaldelsen skal udover dagsordenen være bilagt: a. Forbundsstyrelsens beretning b. Beretning fra Idræt & Motion c. Indkomne forslag d. Budgetforslag e. Forretningsorden f. Eventuelle supplerende bilag 8.5. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Konstatering af fremmødte og stemmeberettigede repræsentanter 2. Valg af 2 dirigenter Side 4

5 3. Valg af stemmetællere/udvalg 4. Godkendelse af forretningsordenen 5. Beretninger 6. Indkomne forslag, herunder fastsættelse af mødested for repræsentantskabsmødet om 4 år 7. Behandling af budgetforslag 8. Valg i henhold til vedtægterne 9. Afslutning 8.6. Forslag, herunder forslag til ændringer i forretningsordenen, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet skal være forbundskontoret skriftligt i hænde senest den 1. august Forbundskontoret skal senest den 1. august udsende meddelelse om hvilke styrelses- og udvalgsmedlemmer, der modtager genvalg eller ikke ønsker genvalg Indstilling samt lokalt godkendt valgbarhed af kandidater til styrelse og permanente udvalg skal være forbundskontoret skriftligt i hænde senest den 1. oktober. Ved en indstillet kandidats forfald efter den 1. oktober, indtræder forbundsstyrelsen som indstillingskomite. Det tilstræbes, at der indstilles mindst 2 kandidater Valg af medlemmer til forbundsstyrelsen samt suppleanter foretages ved skriftlig afstemning uanset antal opstillede kandidater Et lovligt indvarslet repræsentantskabsmøde er beslutningsdygtigt uanset de fremmødtes antal Hver forening, organisation og forbund har pligt til at sende mindst 1 repræsentant til ordinære repræsentantskabsmøder. Sker dette ikke, kommer næstfølgende kvartalstilskud ikke til udbetaling Alle afstemninger sker ved almindelig stemmeflertal. Dog kræves der 2/3 flertal ved ændringer i vedtægterne. Blanke og ugyldige stemmer tæller ikke Kun fremmødte repræsentanter har stemmeret. Der kan således ikke stemmes ved fuldmagt Intet forslag, der ikke i forvejen er bekendtgjort i henhold til vedtægterne, kan komme til afstemning på repræsentantskabsmødet Medmindre andet udtrykkeligt vedtages på repræsentantskabsmødet, eller er nævnt andet sted i vedtægterne, træder et forslag i kraft umiddelbart efter vedtagelsen Forbundets æresmedlemmer indbydes til at overvære repræsentantskabsmødet Forbundsstyrelsen kan indbyde repræsentanter for myndigheder, institutioner, organisationer m.fl Over repræsentantskabsmødet føres et referat, der udsendes til forbundets organer senest fire uger efter mødet. 9. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde 9.1. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde holdes, når forbundsstyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af de tilsluttede foreninger, organisationer og forbund fremsender skriftlig anmodning herom, bilagt motiveret dagsorden. Mødet indkaldes af Side 5

6 forbundsstyrelsen med mindst én måneds varsel senest én måned efter modtagelsen, vedlagt den motiverede dagsorden. 10. Formandsmødet Formandsmødet holdes ordinært hvert år i sidste halvdel af april måned. Mødet indkaldes af forbundsstyrelsen, der endvidere kan indkalde efter behov Formandsmødet omfatter følgende stemmeberettigede deltagere: a. Forbundsstyrelsen, inkl. suppleanter b. Formænd eller stedfortræder for de permanente udvalg c. Foreningsformænd eller stedfortræder d. Kredsformænd eller stedfortræder (slettes 1. januar 2010). e. Formænd eller stedfortræder for tilsluttede organisationer og forbund Mødeberettigede, men uden stemmeret er: a. Medlemmer af permanente udvalg b. Idrætsansvarlige og supervisorer c. Formænd for ad hoc-grupper d. Op til 2 repræsentanter fra pkt c og e Formandsmødets opgaver: a. At fremme samarbejdet i Dansk Firmaidrætsforbund b. At medvirke til udvikling samt forslag omkring nye opgaver og aktiviteter c. At godkende forbundets regnskab Mødeindkaldelse Formandsmødet indkaldes med mindst 1 måneds varsel. Dagsordenen for mødet udsendes 14 dage før mødet. a. Dagsorden for mødet: 1. Orientering fra forbundsstyrelsen 2. Regnskab og eventuelle budgetkorrektioner 3. Visioner for Dansk Firmaidrætsforbund 4. Indkomne emner Et lovligt indvarslet formandsmøde er beslutningsdygtigt uanset de fremmødtes antal Kun fremmødte repræsentanter har stemmeret. Der kan således ikke stemmes ved fuldmagt. Alle afstemninger sker ved almindelig stemmeflertal Efter behov kan forbundsstyrelsen indkalde medlemmer af udvalg Over formandsmødet føres et referat, der udsendes til forbundets organer senest 4 uger efter mødet. 11A. Kredse (Slettes den 1. januar 2010) Forbundets lokale foreninger inddeles i kredse bestemt af amtsgrænserne I relation til repræsentation indenfor Dansk Firmaidrætsforbund henføres København og Frederiksberg kommuner til Københavns amt Kredsene er opdelt i 3 landsdele benævnt Nord, Syd og Øst. a. Landsdel Nord består af amterne Ringkøbing, Århus, Viborg og Nordjylland. b. Landsdel Syd består af amterne Fyn, Sønderjylland, Ribe og Vejle. c. Landsdel Øst består af amterne København, Frederiksborg, Roskilde, Vestsjælland, Storstrøm, Bornholm samt København og Frederiksberg kommuner. Side 6

7 11.4. Landsforeninger danner en ligestillet kreds benævnt landskredsen Landsforeningerne/landskredsen samt organisationer og forbund hører i landsdelssamarbejdet omkring organisatoriske forhold - hjemme i den landsdel, hvor formanden har adresse Bestemmelser for kredse under Dansk Firmaidrætsforbund skal være godkendt af repræsentantskabet. 11B. Regioner: Forbundets lokale foreninger inddeles i 8 regioner, der hver især opretter et regionsråd Regionerne er opdelt i 3 landsdele benævnt Nord, Syd og Øst. a. Landsdel Nord består af regionerne Nordjylland, Østjylland og Midt- og Vestjylland. b. Landsdel Syd består af regionerne Sydvestjylland, Syd- og Sønderjylland og Fyn. c. Landsdel Øst består af regionerne Sjælland og Hovedstaden Landsforeninger danner en kreds benævnt landskredsen Bestemmelser for regioner under Dansk Firmaidrætsforbund skal være godkendt af forbundsstyrelsen. 12. Forbundsstyrelsen Forbundsstyrelsen varetager under ansvar overfor repræsentantskabet forbundets daglige ledelse Forbundsstyrelsen fastlægger forbundets overordnede uddannelsespolitik Forbundsstyrelsen består af formand, næstformand og tre medlemmer Valg af forbundsstyrelse sker på det ordinære repræsentantskabsmøde, og gælder for 4 år ad gangen Hvert 4. år vælges formand og ét styrelsesmedlem. Hvert 4. år vælges næstformand og to styrelsesmedlemmer Forbundsstyrelsen konstituerer sig selv for en 2-års periode med: a. Tilforordnet revisionsudvalget b. Tilforordnet Idræt & Motion c. Tilforordnet Motion på Arbejdspladsen d. Medlemmer til diverse udvalg m.m Forbundsstyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden Forbundsstyrelsen antager den nødvendige hjælp til varetagelse af forbundets administration, daglige virksomhed og konsulenttjeneste I henhold til retningslinjer for lønnet formand, kan forbundsformanden være hel eller delvis lønnet Over forbundsstyrelsens møder føres et referat, hvoraf udskrift tilsendes forbundets organer Medlemmer af forbundsstyrelsen kan ikke samtidigt være medlemmer af bestyrelser for landskredsen, organisationer og forbund under Dansk Firmaidrætsforbund. Side 7

8 Valg af 1. og 2. suppleant til forbundsstyrelsen sker på det ordinære repræsentantskabsmøde og gælder for 2 år ad gangen. 13. Appeludvalg Til løsning af pålagte opgaver i henhold til gældende retningslinjer, bearbejdelse af appelsager samt tvistigheder mellem organer under Dansk Firmaidrætsforbund, nedsættes et udvalg bestående af 3 personer Formand samt 2 medlemmer vælges for 4 år ad gangen på repræsentantskabsmødet Intet medlem af forbundsstyrelsen eller permanente udvalg kan vælges til appeludvalget Ved fratræden i utide er det forbundsstyrelsen, der i samråd med udvalget, som udpeger nyt medlem indtil førstkommende repræsentantskabsmøde Medlemmer af dopingnævnet kan ikke være medlem af appeludvalget Retningslinjer for appeludvalget skal være godkendt af repræsentantskabet. 14. Revisionsudvalget Kontrollen med, at økonomiske dispositioner i forbundet, er i overensstemmelse med gældende vedtægter, retningslinjer og bestemmelser, varetages af et udvalg bestående af 3 personer Formand og medlemmer vælges af repræsentantskabet for 4 år ad gangen og afgår skiftevis hvert 2. år således: a. Formand (første gang i 2007 for 2 år) b. 2 medlemmer (første gang i 2007 for 4 år) Forbundsstyrelsen tilforordner et styrelsesmedlem til revisionsudvalget Intet medlem af forbundsstyrelsen eller permanente udvalg kan være valgt medlem af revisionsudvalget Retningslinjer for revisionsudvalget skal være godkendt af repræsentantskabet. 15. Idræt & Motion Forbundets idræts- og motionsaktiviteter samt hertil hørende uddannelser varetages af et udvalg bestående af 5 personer Formand samt medlemmer og suppleanter vælges af repræsentantskabet for 4 år ad gangen, og afgår skiftevis hvert 2. år således: a. Formand, 2 medlemmer og 1 suppleant (første gang i 2003 for 4 år) b. 2 medlemmer og 1 suppleant (første gang i 2003 for 2 år) For hver på DM-stævneprogrammet godkendt idrætsgren vælges en idrætsansvarlig for 2 år ad gangen på idrætsmødet (første gang i 2004) Ved fratræden i utide indtræder suppleanter indtil førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde, hvor vedkommende er på valg Ved fratræden af en idrætsansvarlig i utide, er det Idræt & Motion, der udpeger en afløser frem til første ordinære idrætsmøde Retningslinjer for Idræt & Motion, herunder idrætsansvarlige og idrætsmødet, skal være godkendt af forbundsstyrelsen. Side 8

9 16. Motion på Arbejdspladsen Til varetagelse af den politiske ledelse af Motion på Arbejdspladsen (MpA), nedsættes et udvalg bestående af 4 personer Formand samt medlemmer vælges af repræsentantskabet for 4 år ad gangen, og afgår skiftevis hvert 2. år således: a. Formand og 1 medlem (første gang i 2007 for 2 år) b. 2 medlemmer (første gang i 2007 for 4 år) Ved fratræden i utide supplerer udvalget sig selv frem til førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde, hvor vedkommende er på valg Retningslinjer for Motion på Arbejdspladsen (MpA) skal være godkendt af forbundsstyrelsen. 17. Kommunikationsudvalget Til varetagelse af forbundets kommunikationspolitik, nedsættes et udvalg bestående af 3 personer Formand samt medlemmer vælges af repræsentantskabet for 4 år ad gangen, og afgår skiftevis hvert 2. år således: a. Formand (første gang i 2005 for 2 år) b. 2 medlemmer (første gang i 2005 for 4 år) Ved fratræden i utide supplerer udvalget sig selv frem til førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde, hvor vedkommende er på valg Retningslinjer for Kommunikationsudvalget (KOM), skal være godkendt af forbundsstyrelsen. 18. Ad hoc-udvalg Repræsentantskabet, formandsmødet og forbundsstyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af særlige opgaver Formand og medlemmer af disse udvalg udpeges af forbundsstyrelsen Kommissoriet, indeholdende arbejdets tidsmæssige udstrækning og økonomi, skal være godkendt af forbundsstyrelsen. 19. Tegningsret Forbundet repræsenteres af forbundsformanden. Den samlede forbundsstyrelse tegner forbundet Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom, kræves en godkendelse af repræsentantskabet Intet medlem af repræsentantskabet, forbundsstyrelsen og andre organer hæfter personligt overfor tredjemand for lovligt trufne beslutninger. 20. Regnskab og revision Regnskabet løber fra den 1. januar til 31. december Regnskabet, der mindst skal indeholde et driftsregnskab og en status, underskrives af generalsekretæren, forbundsformanden, formanden for revisionsudvalget og den statsautoriserede revisor. Side 9

10 20.3. Regnskabet skal foreligge til revision senest den 1. marts Revisionen foretages af statsautoriseret revisor og revisionsudvalget. 21. Tilskud Økonomiske tilskud fra forbundet udbetales efter de af repræsentantskabet godkendte fordelingsnøgler Udbetaling i forbindelse med tilskud foregår efter de gældende retningslinjer. 22. Særlige formål Til afhjælpning af særlige formål hensættes beløb, der administreres af forbundsstyrelsen efter godkendelse af repræsentantskabet henholdsvis formandsmødet. 23. Hædersbevisninger Forbundets hædersbevisninger er opdelt i 3 kategorier således: Årets forening: Ejgon Bertelsens Mindepokal (Idræt og Fællesskab) Årets lederprofiler: a. Agerbæks Æresskulptur»Lederen«b. Leo Frederiksens Mindepokal c. Knud Busch s Mindepokal d. KFIU-pokalen Personlige æresbevisninger: a. Æresnålen b. Guldnålen c. Fortjensttegnet d. Hæderstegnet Tildeling sker i henhold til gældende bestemmelser Personer, der modtager æresnålen, er æresmedlem af Dansk Firmaidrætsforbund. 24. Optagelsesbetingelser For at kunne optages i Dansk Firmaidrætsforbund skal en ansøger (fra 2012) tilbyde firmaidræt og sundhedsfremme samt opfylde følgende betingelser: A. Lokale foreninger: 1. Have en bestyrelse på mindst 5 medlemmer 2. a. Bestå af personer fra mindst 10 firmaklubber og/eller fællesskabsklubber b. 50 enkeltmedlemmer eller c. 100 aktivitetsmedlemmer 3. Have mindst 1 idræts-/motionsaktivitet tilrettelagt som turnering, mesterskab eller lignende. 4. Hvis ovennævnte krav ikke fuldt ud kan opfyldes ved optagelsesansøgningens indgivelse, kan forbundsstyrelsen optage til prøvemedlemskab indtil førstkommende sæson (sommer/vinter) er afsluttet. Senest på dette tidspunkt skal betingelserne være opfyldt. B. Landsforeninger: 1. Alle klubber skal komme fra samme branche, firma eller etat 2. Være organiseret på landsplan med en bestyrelse på mindst 5 medlemmer 3. a. Være repræsenteret i samtlige landsdele Side 10

11 b. Bestå af personer fra mindst 10 klubber og minimum medlemmer eller aktivitetsmedlemmer c. Højest 25% af medlemmerne må være tilknyttet ét arbejdssted. 4. Have mindst 1 idræts-/motionsaktivitet tilrettelagt på landsplan som turnering, mesterskab, motionsaktivitet eller lignende C. Organisationer og forbund: 1. Skal være organiseret på landsplan med mindst 20 lokalforeninger/-klubber 2. Skal være organiseret med en landsbestyrelse 3. Må på idræts-/motionsområdet ikke være i strid med bestemmelser og retningslinjer for Dansk Firmaidrætsforbund Organisationer og forbund optages som associeret medlem indtil endelig afgørelse kan ske på et repræsentantskabsmøde i Dansk Firmaidrætsforbund Arbejdet forud for optagelse som associeret medlem varetages af forbundsstyrelsen. 25. Eksklusion En enig forbundsstyrelse kan ekskludere foreninger, landskredsen, organisationer og forbund, der på grov vis bevisligt tilsidesætter forbundets vedtægter, retningslinjer og bestemmelser En enig forbundsstyrelse kan ekskludere medlemmer af organer under Dansk Firmaidrætsforbund, såfremt disse bevisligt arbejder til skade for forbundet Eksklusioner kan af den eller de ekskluderede kræves behandlet på førstkommende repræsentantskabsmøde, hvortil den eller de også har adgang og taleret under sagens behandling Eksklusion af en forening, landskredsen, organisation eller forbund, kan ligeledes ske på et ordinært repræsentantskabsmøde, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede repræsentanter stemmer herfor. 26. Opløsning Beslutning om forbundets opløsning kan kun træffes på et ekstraordinært og i samme anledning indkaldt repræsentantskabsmøde Opløsning af forbundet kan dog ikke finde sted, såfremt 10 foreninger, landsforeninger, organisationer eller forbund ønsker Dansk Firmaidrætsforbund bevaret Vedtages opløsningen, træffer det ekstraordinære repræsentantskabsmøde bestemmelse om anvendelsen af forbundets eventuelle ejendom og midler til idrætslige formål. Vedtaget på repræsentantskabsmødet den 17. november Senest ændret den 15. november Funktionsbeskrivelse for forbundsformanden Opdateret den 16. november 2003 Side 11

12 1.1. Formandens nærmeste foresatte er DFIF s repræsentantskab Formanden skal følge de overordnede principper, der er fastlagt af repræsentantskabet og styrelsen Formanden skal sikre sig, at forbundets målsætning og principper efterleves Formanden skal endvidere sikre, at forbundets ressourcer - medarbejdere, udstyr, inventar, bygninger m.v. - udnyttes effektivt i relation til de pålagte opgaver Formanden skal rapportere alle vigtige begivenheder samt væsentlige ændringer i forbundets forhold til styrelsen. Formanden har endvidere ansvar for jævnligt at tilstile styrelsen oplysninger til belysning af den finansielle og aktivitetsmæssige udvikling og til belysning af planlægningen inden for forbundet. De løbende oplysninger til styrelsen skal være af et sådant omfang, at styrelsen kan varetage sine opgaver i henseende til at have den overordnede ledelse af forbundet og føre kontrol og tilsyn med dette. Herudover forudsættes det, at formanden holder forbundets næstformand løbende orienteret om væsentlige problemer vedrørende forbundets drift Det påhviler formanden at lede forbundet forsvarligt og drage omsorg for, at hele forbundets organisation, herunder ikke mindst regnskabsvæsen er opbygget på en betryggende måde, alt i overensstemmelse med lovgivningens krav og med de af styrelsen til enhver tid givne retningslinjer Formanden er overfor styrelsen ansvarlig for fremsættelse af forslag til forbundets målsætning og generelle politik, på såvel kort som lang sigt og for at disse gennemføres i overensstemmelse med de af styrelsen til enhver tid givne retningslinjer. Formanden er bemyndiget til inden for rammerne af de af styrelsen vedtagne målsætninger og politikker og øvrige givne retningslinjer samt godkendte budgetter, at træffe alle nødvendige beslutninger, med sigte på en så gunstig udvikling af forbundets aktiviteter som muligt Beslutninger, der vedrører forhold, som ligger uden for den daglige ledelse - herunder dispositioner, der efter forbundets forhold er af usædvanlig art eller størrelse - herunder køb og salg af fast ejendom, indgåelse af lejemål, køb af særligt udstyr - investeringer udover det godkendte investeringsbudget - skal af formanden forelægges styrelsen til godkendelse Formanden delegerer i videst muligt omfang ansvar og kompetence til nærmeste medarbejdere, dels med det formål, i størst mulig udstrækning, at frigøre den nødvendige tid til varetagelse af centrale opgaver, dels for at give øvrige, såvel ledelsen som ikke ledende medarbejdere, et selvstændigt ansvar Formanden har ansvaret for ansættelse og afskedigelse af administrativt personale med undtagelse af generalsekretæren, der ansættes og afskediges af styrelsen Formanden skal sikre, at forbundets personale til stadighed har de kvalifikationer, der er nødvendige, for at sikre en kvalificeret løsning af de pålagte opgaver Formanden har ansvaret for at forbundets årsregnskab udarbejdes og forelægges for forbundets kompetente organer med en specifikation Formanden leder følgende møder: - styrelsesmøder - formandsmøder - møder mellem styrelse og udvalg. Side 12

13 1.14. Formanden udarbejder i samarbejde med generalsekretæren dagsorden for ovennævnte møder Formanden er ansvarlig for, at der gennemføres et gnidningsløst samarbejde med de tilsluttede foreninger, kredse, landsforeninger, organisationer og forbund, bl.a. igennem information og gennemførte og planlagte aktiviteter samt periodevise redegørelser for resultaterne af forbundets arbejde Formanden er ansvarlig for det redaktionelle stof i forbundets officielle organ FIRMAIDRÆT Formanden er født medlem i komiteen til udvælgelse af»årets Forening« Formanden er forbundets repræsentant i udvalg, hvor andre organisationer er repræsenteret på formandsniveau Formanden er forbundets repræsentant i Tipstjenesten Formanden deltager i møder, der afholdes med søsterorganisationerne i Europa Formanden er forbundets repræsentant i Idrættens Forskningsråd Formanden er generalsekretærens nærmeste overordnede Formanden repræsenterer forbundet udadtil. Vedtaget af repræsentantskabet den 19. november Senest ændret den 23. november Retningslinjer for lønnet formand Opdateret den 12. august Forbundsstyrelsen udarbejder en ansættelseskontrakt efter de af repræsentantskabet udstukne retningslinjer Kontrakten skal foreligge på forbundskontoret i underskreven stand, og skal på given foranledning kunne rekvireres af tilsluttede foreninger, kredse, landsforeninger, organisationer og forbund. Vedtaget af repræsentantskabet den 21. november Retningslinjer for appeludvalget Opdateret november Opgaver 1.1. Appeludvalget skal gennemgå og afgøre sager, der er pålagt udvalget. Disse afgørelser er inappellable Udvalget skal i de skriftlige kommentarer til forbundsstyrelsen, fremføre motiverede begrundelser for afgørelser truffet i udvalget Udvalget skal på anmodning give udtalelser i sager, som vedrører forbundets organer. Side 13

14 2. Appelinstans 2.1. Til appeludvalgets afgørelse kan indankes sager, der angår følgende forhold: a. Afgørelser truffet i Idræt & Motion indgivet af organer under Dansk Firmaidrætsforbund kan indankes til appeludvalget, der på baggrund af gældende fællesbestemmelser, spilleog turneringsregler bearbejder og afgør sagen. b. Ud fra gældende vedtægter, bestemmelser og retningslinjer skal udvalget behandle tvistigheder mellem organer under Dansk Firmaidrætsforbund. c. Sager, der verserer ved domstole eller mellem advokater, kan ikke behandles i appeludvalget. 3. Sagsbehandling 3.1. Enhver sag til appeludvalget skal fremsendes til udvalget gennem forbundets sædvanlige kanaler Appeludvalget kan rekvirere alle oplysninger, der måtte være nødvendige for behandlingen af sagen Appeludvalgets vurderinger, kommentarer samt afgørelser meddeles de implicerede parter og forbundsstyrelsen Appeludvalget træffer efter samråd med forbundsstyrelsen afgørelse om hvilke sager, der skal offentliggøres. 4. Møder 4.1. Appeludvalget fastsætter selv sin forretningsorden, der skal godkendes af forbundsstyrelsen. 5. Referater 5.1. Over alle møder føres referater, der tilsendes forbundets organer senest 3 uger efter mødets afholdelse. 6. Økonomi 6.1. Det daglige regnskab varetages af forbundskontoret. Vedtaget på repræsentantskabsmødet den 16. november Retningslinjer for revisionsudvalget Opdateret november Revisionsopgave 1.1. Revisionsudvalget har til opgave, ved kritisk revision, at påse, at de økonomiske dispositioner, som foretages, er i overensstemmelse med forbundets vedtagne regler Revisionsudvalget kan, så ofte den finder anledning dertil i samarbejde med forbundets statsautoriserede revisor, foretage uanmeldte kasseeftersyn Revisionsudvalget foretager med jævne mellemrum en gennemgang af forbundets bilag med henblik på en kritisk revision af forbundets dispositioner og attestation af bilagene Revisionsudvalget fører en revisionsprotokol, hvori revisionsbemærkninger indføres til besvarelse af administrationen og til efterfølgende godkendelse af forbundsstyrelsen. 2. Kontrolopgave Side 14

15 2.1. I forbindelse med de årlige indberetningsskemaer (afgivet på tro og love), kan administrationen udvælge et antal tilskudsmodtagere. Revisionsudvalget foretager herefter en revision, hvortil der også kan indkaldes yderligere bilagsmateriale Resultatet af disse revisioner fremsendes til forbundsstyrelsens endelige afgørelse. 3. Budgetopgave 3.1. Revisionsudvalget skal overfor repræsentantskabet sikre at budgetforudsætningerne er til stede og begrundet På foranledning af forbundsstyrelsen indkaldes revisionsudvalget som sparringspartner for forbundsstyrelsen og administrationen Revisionsudvalget gennemgår det underliggende budgetmateriale, som er indsendt fra de enkelte udvalg og administrationen. 4. Referater 4.1. Udskrift af revisionsudvalgets referater tilsendes forbundets organer senest 3 uger efter mødets afholdelse. Vedtaget på repræsentantskabsmødet den 17. november Senest ændret af repræsentantskabsmødet den 18. november Retningslinjer for kommunikationsudvalget Opdateret december Mission 1.1 Kommunikationsudvalgets mission er at koordinere, udvikle og styrke DFIF s indsats inden for markeds-, og organisationskommunikation, således at der opnås en effektiv kommunikation i organisationen i bred forstand, og at forbundets og foreningernes tilbud bliver synlige og let tilgængelige for interesserede deltagere. Dernæst at understøtte formand og generalsekretær med kommunikative redskaber i forbindelse med forbundets øvrige eksterne kommunikation til pressen, politikere og andre samarbejdspartnere. 2. Opgaver 2.1 Udvalgets primære opgave er at udtænke visioner og strategier. Herunder: a. Udvikle forbundets kommunikationspolitik, grafiske designlinje og brand. b. Forholde sig til målgrupper og kommunikative flaskehalse. c. Forholde sig til forskellige informationskanaler og kommunikative redskaber, som f.eks. forbundets hjemmeside, forbundsbladet Firmaidræt, nyhedsbreve, samt IT-systemer til håndtering af målgrupper og interesseregistrering. d. At være foreninger, kredse, landsforeninger, organisationer og forbund under DFIF behjælpelige ved planlægning og gennemførelse af nye kommunikationstiltag. e. At planlægge og gennemføre langsigtede kommunikationskampagner indenfor markeds- og organisationskommunikation samt øvrig ekstern kommunikation. f. Orientere om og koordinere sine aktiviteter med relevante organer. 2.2 Kommunikationsudvalgets organisatoriske opgaver: a. Udarbejde 2-årsbudget for området samt for hvert af ansvarsområderne til endelig godkendelse i forbundsstyrelsen (senest 1. juli hvert 2. år). b. Udvalget administreres gennem blokbudgettering og kan frit operere inden for rammerne af det tildelte budget. c. Periodisk, at godkende et samlet regnskab for området. Side 15

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund 2011 Side 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Organisation... 3 1.1 Organisatorisk oversigt... 3 1.2 Vedtægter for Dansk Firmaidrætsforbund... 3 1.3 Retningslinjer for lønnet

Læs mere

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Organisation... 3 1.1 Organisatorisk oversigt... 3 1.2 Vedtægter for Dansk Firmaidrætsforbund... 3 1.3 Retningslinjer for lønnet

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

Forretningsorden for MpA-udvalget

Forretningsorden for MpA-udvalget Dokument 0 Forretningsorden for MpA-udvalget Oprettet: -11-2005 Revideret: 03-09-2007 Afsnit Beskrivelse Kommentarer Grundlag Udvalget er nedsat og valgt i overensstemmelse med DFIF s vedtægter 17. På

Læs mere

Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K. Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk

Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K. Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk Love 2012 Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk LOVE vedtaget på kongressen oktober 2012 3 TL s LOVE Generelle bestemmelser om TL 1 Formål

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG Udgave 01-06-2015 Gruppe: 000 Dato: 01-06-2015 Side: 2 (2) INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Lysegrå kapitler udgået eller ikke færdiredigerede:

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Gruppe: 000 Side: 1 (2) De nedtonede grupper er planlagte, men ikke færdigbearbejdede grupper. 000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION April 2013 Bestillingsnr. 31002 VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Vision, Mission & Værdier... 4 3 Højere instanser... 5 4 Optagelse... 5 5 Inddeling i Kredse

Læs mere

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Gældende pr. 25-04-2015 Formål og virksomhed 1 Den Danske Europabevægelse er en forening, der arbejder for et demokratisk EU og et stadig stærkere fællesskab mellem

Læs mere

LOVE KONGRESSEN2010 BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET

LOVE KONGRESSEN2010 BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET LOVE KONGRESSEN2010 BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET LOVE KONGRESSEN 2010 Indholdsfortegnelse Navn og formål...............................................side 5 Optagelse og medlemskab......................................side

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

DBwF's LOVE, REGLER, BESTEMMELSER, FONDE, PROPOSITIONER og SPECIFIKATIONER

DBwF's LOVE, REGLER, BESTEMMELSER, FONDE, PROPOSITIONER og SPECIFIKATIONER DBwF's LOVE, REGLER, BESTEMMELSER, FONDE, PROPOSITIONER og SPECIFIKATIONER 2014 Indholdsfortegnelse LOVE Indholdsfortegnelse Revision: 5/2014 1 Navn og hjemsted... 6 Revision: 1/2008 2 Formål... 7 Revision:

Læs mere

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Esbjerg kreds.

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Esbjerg kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. Vedtægter for Kolonihaveforbundets Esbjerg kreds. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Esbjerg kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Esbjerg og Varde

Læs mere

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Århus kreds.

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Århus kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. Vedtægter for Kolonihaveforbundets Århus kreds. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundets Århuskreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Århus kommune. 1.2. Kredsen

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAM for sektionsårsmøder og repræsentantskabsmøde Side 4. DAGSORDENER for Dansk Skytte Unions sektionsårsmøder Side 5

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAM for sektionsårsmøder og repræsentantskabsmøde Side 4. DAGSORDENER for Dansk Skytte Unions sektionsårsmøder Side 5 INDHOLDSFORTEGNELSE PROGRAM for sektionsårsmøder og repræsentantskabsmøde Side 4 DAGSORDENER for Dansk Skytte Unions sektionsårsmøder Side 5 DAGSORDEN for Dansk Skytte Unions repræsentantskabsmøde Side

Læs mere

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds.

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. ODENSE KREDS Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Odense Kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Odense

Læs mere

Love. Kongressen 2012

Love. Kongressen 2012 Love Kongressen 2012 Udgiver: Dansk Metalarbejderforbund Redaktion og layout: Kommunikationsafdelingen Foto: Michael Bo Rasmussen Redaktionen er afsluttet den 29.10. 2012 Indhold Forbundets formål... 6

Læs mere

Dansk Kiropraktor Forenings. Love mv.

Dansk Kiropraktor Forenings. Love mv. Dansk Kiropraktor Forenings Love mv. 2013-2015 Indhold Kiropraktorløftet... 3 Love Navn og formål... 4 Foreningens arbejdsområde... 4 Kiropraktorkredsforeninger (KKF)... 4 Medlemmer... 5 Medlemsforpligtelser...

Læs mere

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole Indholdsfortegnelse Skolens historie - kort 2 Skolens vedtægter 2 Friskolens målsætning 10 Efterskolens værdigrundlag 10 Overordnet personalepolitisk målsætning 10 Lønforhold 11 Efter- og videreuddannelse

Læs mere

tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn.

tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn. 1 tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn. Forbundets formål er: 1. At arbejde for at samle alle bygningsarbejdere

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Danske Servicevirksomheder (Danske Service)

Danske Servicevirksomheder (Danske Service) Danske Servicevirksomheder (Danske Service) Vedtægter og kollegiale regler samt ankenævn og garantifond Juni 2014 1 Indhold Navn og hjemsted... 3 Formål... 3 Medlemmer og optagelse... 3 Medlemmernes forpligtigelser

Læs mere

Love for Dansk Musiker Forbund

Love for Dansk Musiker Forbund Love for Dansk Musiker Forbund KAPITEL I FORBUNDETS NAVN, FORMÅL OG HOVEDSÆDE: 1. Dansk Musiker Forbund, der har hjemsted i København, er en landsorganisation omfattende musikere, solister, sangere, musikundervisere

Læs mere

Vedtægter Business Danmark

Vedtægter Business Danmark Vedtægter Business Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Business Danmark Organisationen for salg, marketing og rådgivning. Dens hjemsted er København. 2 Formål Foreningens formål er primært:

Læs mere

Love for 3F Aarhus Rymarken

Love for 3F Aarhus Rymarken 1. Navn Afdelingens navn er: Fagligt Fælles Forbund - Aarhus Rymarken 3F Aarhus Rymarken 2. Hjemsted Afdelingens hjemsted er Aarhus Kommune. 3. Afdelingens sammensætning Afdelingen er opdelt i følgende

Læs mere

Skakhåndbogen Version 13.2

Skakhåndbogen Version 13.2 Skakhåndbogen Version 13.2 Copyright September 2004 ved Dansk Skak Union i Denne version 13.2 er en opdatering af Skakhåndbogens 13. udgave i en elektronisk version til nedhentning fra Dansk Skak Unions

Læs mere

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S Udkast af 13. marts 2013 til model for Vedtægt for Ring 3 Letbane I/S Side 2 af 21 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 5 2. Hjemsted... 5 3. Formål... 5 4. Ejerforhold og hæftelse... 5 5. Interessentskabets

Læs mere

Sporvejsfunktionærernes Boligforening København

Sporvejsfunktionærernes Boligforening København Vedtægter Sporvejsfunktionærernes Boligforening København Navn, hjemsted og formål 1 1. Foreningens navn er Sporvejsfunktionærernes Boligforening, almen boligorganisation med begrænset ansvar (forkortet

Læs mere