Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Stentinget - Byrhøj. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "07907.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07907.00. Fredningen vedrører: Stentinget - Byrhøj. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet 29-03-2000"

Transkript

1 Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Stentinget - Byrhøj Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer

2 TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

3 l3.e :,:)i: i l~\:j ~\'8; Y:~~)jror~ RE&.Nl -:f c,o+. CÆ) Takxtimkamiæiam HnalcEgæ53 21m~ø se Skov- og Naturstyrelsen Haraldsgade København ø Sag nr. 316 Ref Sanne Rasmussen Fredning af Stentinget-Byrhøj, Nordjyllands Amt Den 23. august 2002./. Vedlagt fremsendes et eksemplar af Taksationskommissionens kendelse vedrørende Fredning Stentinget-Byrhøj, Dronninglund Kommune, Nordjyllands Amt. Søgsmål til prøvelse aftaksationskommissionens afgørelse kan anlægges efter bestemmelserne i 88 i lov nr. 9 af3. januar 1992 om naturbeskyttelse inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Kopi af dette brev samt 1 eks. af kendelsen Kammeradvokaten vi Stig Grønbækjensen. Med venlig hilsen ~- Sanne Rasmussen Direkte telefon: er dags dato sendt til Taksatiollskom missiollell Sekretariat Haraldsgade Kobellhavll ø Skov..Dg Naturst:;rrelsell J.nr. SN 2001 u \ ~ \ll. \'1-CC \ l Alu. \~ Tlf.: Fax:

4 TAKSATIONSKOMMISSIONEN ADRESSE HARALDSGADE 53, 2100 KØBENHAVN ø TELF Sag nr. 316 Fredning af arealer ved Stentinget - Byrhøj, Dronninglund Kommune. Kendelse ( Meddelt den 23. august 2002) Naturklagenævnets afgørelse af29. marts 2000 om erstatning i anledning af:fredning af arealer ved Stentinget - Byrhøj, Dronninglund Kommune, er påklaget til Taksationskommissionen af Jysk Vindkraft AIS. Taksationskommissionen har den 27. oktober 2000 og den 28. august 2001 afholdt forhandlingsmøder i sagen, mens der ikke er foretaget besigtigelse i forbindelse med sagens behandling. For Jysk Vindkraft AIS mødte advokat Erik Kjær, ved sidstnævnte møde sammen med statsautoriseret revisor Ejvind Poulsen. For Skov- og Naturstyrelsen mødte Kammeradvokaten ved advokat Merete Beltoft. For Nordjyllands Amt mødte sagsbehandler Anne Marie Steffensen og cand. jur. Hans Raaschou. Efter det seneste møde har advokat Erik Kjær afgivet skriftlige indlæg af 18. september 2001 og 6. juni 2002 og Kammeradvokaten afgivet skriftligt indlæg af 4. juni Jysk Vindkraft har nedlagt påstand om, at erstatningen fastsættes i overensstemmelse med fredningsnævnets afgørelse til ,43 kr. med den af fredningsnævnet fastsatte rente.

5 Jysk Vindkraft har til støtte for erstatningspåstanden principalt gjort gældende, at selskabet er direkte erstatningsberettiget i medfør afnaturbeskyttelseslovens 39, stk. 1, og derfor har krav på dækning af det tab, som selskabet led ved ikke at kunne gennemføre projektet. Tabet svarer til det beløb, der er tilkendt af fredningsnævnet. Jysk Vindkraft har subsidiært gjort gældende, at selskabet er erstatningsberettiget på grundlag af transport af Klokkerholm Møllelaug I1S's erstatningskrav, og at møllelauget tab kan opgøres til ca. 1,1 mio. kr., subsidiært kr. Jysk Vindkraft har i den forbindelse henvist til skrivelse af 11. september 2001 fra statsautoriseret revisor Ejvind Poulsen, Pricewaterhouse-Coopers, hvoraf fremgår, at nutidsværdien for hele projektet under nærmere angivne forudsætninger set over en 15 års periode udgør kr. Nedtagningsomkostninger er ikke indregnet under henvisning til, at mølleprojektet har en længere løbetid end 15 år, og nye lovregler om salg af "gamle" vindmøller. Skov- og Naturstyrelsen har principalt nedlagt påstand om, at erstatningen fastsættes i overensstemmelse med Naturklagenævnets afgørelse til ,27 kr. med den af Naturklagenævnet fastsatte rente, subsidiært at erstatningen fastsættes til et mindre beløb end påstået af Jysk Vindkraft. Skov- og Naturstyrelsen har til støtte for påstandene anført, at Jysk Vindkraft ikke er direkte erstatningsberettiget i medfør afnaturbeskytte1seslovens 39, stk. 1, da det ikke var Jysk Vindkraft, men møllelauget, der, da det foreløbige forbud blev nedlagt og fredningssagens rejsning bekendtgjort, var indehaver af rettighederne over ejendommen. Jysk Vindkraft er derfor alene berettiget til erstatning i kraft af transporten fra møllelauget. Møllelauget kunne alene kræve finansieringsomkostningerne på ,47 kr. og de afholdte advokatomkostninger på ,80 kr. erstattet. Det er ikke gennem revisionsfirmaets beregninger dokumenteret, at møllelauget har lidt tab ved, at projektet ikke blev gennemført. For det tilfælde, at tabet skal opgøres på grundlag af revisionsfirmaets beregninger, har styrelsen under henvisning til et notat af24. maj 2002 fra Forskningscentret Risø gjort gældende, at tabet højst kan ansættes til kr. Taksationskommissionens bemærkninger: Da Jysk Vindkraft AIS ikke var indehaver af rettigheder over den nu fredede ejendom, da der blev nedlagt midlertidigt forbud, eller da fredningssagens rejsning blev bekendtgjort, er selskabet ikke berettiget til erstatning med hjemmel direkte i naturbeskyttelseslovens 39. stk. 1. Selskabet er derimod erstatningsberettiget i kraft af, at det har fået tiltransporteret det erstatningskrav, der tilkom Klokkerholm Møllelaug I/S. På baggrund heraf findes selskabet berettiget til ru erstattet møllelaugets advokatudgifter i forbindelse med projektstoppet og opløsningen afmøllelauget på henholdsvis 5.515,80 kr. og kr., hvilke beløb, jf. naturbeskyttelseslovens 39, stk. 3, forrentes fra henholdsvis den 21. juni 1992 og 30. juli Bertil Vollmond og Martin GIerup finder navnlig efter de fremkomne oplysninger om de mistede indtjeningsmuligheder for møllelauget på grund af fredningen, at møllelauget udover de afholdte advokatudgifter har lidt et tab ved fredningen, der skønsmæssigt kan opgøres til kr., hvorfor den samlede erstatning til Jysk Vindkraft fastsættes til ,80 kr. Beløbet på kr. forrentes, jf. naturbeskyttelseslovens 39, stk. 3, fra 1. april 1991.

6 Vagn Kvist finder, at der foreligger betydelig usikkerhed med hensyn til indtjeningsmulighederne for møllelauget, bl.a. under hensyn til, at spørgsmålet om størrelsen af nedtagningsomkostningeme er uafklaret. På denne baggrund finder dette medlem, at der udover erstatningen for afholdte advokatudgifter alene bør tilkendes Jysk Vindkraft en erstatning på kr., forrentet fra 1. april 1991, således at den samlede erstatning fastsættes til ,80 kr. Sagen afgøres efter stemmeflertallet. Herefter bestemmes: Der fastsættes et erstatningsbeløb på ,80 kr. til Jysk Vindkraft A/S. Af erstatningsbeløbet forrentes kr. fra 1. april 1991, 5.515,80 kr. fra den 21. juni 1992 og kr. fra den 30. juli Forrentningen sker med en årlig rente, der svarer til Danmarks Nationalbanks diskonto. Der tillægges Jysk Vindkraft A/S kr. i godtgørelse for sagkyndig bistand. Dette beløb kan udbetales direkte til advokat Erik Kjær, Nykøbing B. Vollmond Martin GIerup Vagn Kvist t

7 NATURKLAGENÆVNET>

8 NATURKLAGENÆVNET SEKRET ARIATET Fredningsregistret Skov- og Naturstyrelsen Haraldsgade 53 København 0. Frederiksborggade 15, 1360 København K 11/: Fax: X400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk marts 2000 J.nr.: / Bej Modtaget i Skov- og N aturstvrelsen 3 O MRS Vedr. fredningen af arealer ved Stentinget-Byrhøj, Dronninglund Kommune, Nordjyllands Amt. Hermed følger Naturklagenævnets afgørelser i ovennævnte sag. Med venlig hilsen ll~~ VicefoØ~~~d direkte tlf.: Sendt til: Nordjyllands Amtsråd Nordjyllands Amt, Natur- og Miljøkontoret Dronninglund Kommune Buderupholm Statsskovdistrikt Naturrådet Landbrugets Rådgivningscenter Danmarks Naturfredningsforening Strukturdirektoratet Dansk Ornitologisk Forening Told- og Skattestyrelsen Fredningsregistret Miljø- og Enel'giministeriet Skov- og Naturstyrelsen J.nr. SN 1996 \l \\I\~- O O\q Akt. nr. 1\ Bil. 1.

9 KROMANN &MUNTER JØRGEN B. JEPSEN ADVOKAT RBSPONStJH i sagen om tilkendelse af erstatning til Jysk Vindkraft A/S som følge af fredning af arealer ved Stentinget - Byrhøj i Dronninglund Kommune, Nordjyllands Amt l. Problemstilling. Nærværende redegørelse har til formål at belyse spørgsmålet om, hvorvidt Jysk Vindkraft A/S er erstatningsberettiget som følge af ovennævnte fredning. Naturbeskyttelseslovens 39, stk. l, 1. pkt. hjemler erstatning til ejere, brugere og andre indehavere af rettigheder over de fredede ejendomme. Nedenfor i afsnit 2 undersøges, hvorvidt Jysk Vindkraft A/S er erstatningsberettiget med direkte hjemmel i Naturbeskyttelseslovens 39 stk. l, l. pkt. Det konkluderes, at Jysk vindkraft A/S ikke er erstatningsberettiget i medfør af denne bestemmelse. Det undersøges derfor i afsnit 3, hvorvidt Jysk Vindkraft A/S har et fra Klokkerholm Møllelaug I/S afledt krav på erstatning som følge af, at Jysk Vindkraft A/S har fået overdraget et eventuelt krav, der måtte tilkomme Klokkerholm Møllelaug ~/S. I afsnit 4 foretages en opgørelse af det Jysk Vindkraft A/S tilkommende erstatningskrav. Endelig i afsnit 5 gives en samlet konklusion på redegørelsen. KROMANN MUNTER' AOVOKATFIRMA RAoHUSPLAOSEN)' POSTBOX II, OK-IIOO AARHUS C. TELEFON II FAX OS J)

10 KROMANN & MUNTERe 2. Naturbeskyttelseslovens S 39, stk. l, l. pkt. Ordlyden af Naturbeskyttelseslovens 39, stk. l, l. pkt. er som følger: UFredningsnævnet fastsætter erstatning til ejere, brugere og andre indehavere af rettigheder over de fredede ejendomme for det tab, som fredningen påfører dem." Det er således efter denne bestemmelse afgørende, om Jysk Vindkraft A/S er indehaver af en rettighed over den nu fredede ejendom, således at fredningen har karakter af ekspropriation af denne rettighed eller af et ekspropriationslig- tt nende indgreb. (Se således forudsætningsvist, "Naturfredningsloven, Alm. fremstilling og kommentarer" af Viggo Nielsen m. fl., 1973, side 106, hvoraf det fremgår, at "Udgangspunktet for erstatningsfastsættelsen er, at fredning som ekspropriation eller et ekspropriationslignende indgreb... indebærer, at der ydes ejeren og eventuelle andre rettighedshavere fuld grundlovsmæssig erstatning... II) Spørgsmålet er herefter, hvorvidt der er tale om afståelse af en ret over den nu fredede ejendom. I overensstemmelse med anerkendt teori og praksis vedrørende ekspropriat ion skal begrebet Uejendomsret" defineres bredt, således at begrebet såvel omfatter 4t den fuldstændige rådighedsret som begrænsede rettigheder, herunder brugsret, servitutret, fordringsret, patentret osv., jvf. således eksempelvis Alf Ross og Ernst Andersen i udansk Statsforfatningsret II", Munksgaards Forlag, 194B, side 212ff

11 KROMANN &MUNTER Ifølge Lærebog i tinglysning af Hans Villumsen, Jurist- og Økonomforbundets forlag~ 2. udgave, 1994, side 49, er der tale om en ret over en fast ejendom, såfremt retten falder ind under en af følgende kategorier: l) Retten giver adgang til faktisk eller retlig råden over en ejendom, eller den går'ud på at begrænse adgangen til sådan råden. 2) Panterettigheder. 3) Retten skal kunne gøres gældende over for en eller flere kommende ejere af ejendommen. Jysk Vindkraft A/S indgik ved kontrakter af aftale med lodsejerne Bent Pedersen og Aksel Nielsen om leje og brug af den pågældende ejendom til opførelse af 3 stk. nærmere specificerede vindmøller (bilag 30C). Rettigheden ifølge disse kontrakter blev ved tillæg af og til leje- og brugskontrakterne overdraget til Klokkerholm Møllelaug I/S (bilag 61A og 61B). De foreløbige forbud i henhold til Naturfredningslovens 11 (nu Naturbeskyttelseslovens 34) blev nedlagt den (bilag 108A), og således efter indgåelsen af ovennævnte tillægskontrakter. Det fremgår af udskriften af forhandlingsprotokollen fra mødet i Fredningsnævnet den 24. og , side 17f, at advokat Kjær på vegne Jysk Vindkraft A/S gør gældende, at denne tiltransportering af leje- og brugsrettigheden var,betinget af opfyldelsen af kontrakten om køb af vindmøllerne, og at ophævelse af disse kontrakter derfor tillige medførte, at rettigheden ifølge leje- og brugskontrakten atter tilkom Jysk Vindkraft A/S. Rettigheden ifølge disse leje- og brugskontrakter ses, imidlertid ikke ifølge ordlyden af disse kontrakter at være betingede af en opfyldelse af kontrakterne om køb af vindmøllerne. Tillægskontrakterne indebar således en endelig overdragelse af leje- og brugsretten til møllelauget, således at Jysk Vindkraft A/S fra tidspunktet for indgåelsen af ti11ægskontrakterne hverken var forpligtet eller berettiget i henhold til leje- og brugskontrakterne med lodsejerne

12 Jysk Vindkraft A/S er ikke i henhold til kontrakterne om salg af vindmøllerne overdraget nogen rettighed vedrørende den nu fredede ejendom (bilag 30A). Jysk Vindkraft A/S er herefter ikke indehaver af nogen rettighed over ejendommen, der kan falde ind under ovennævnte opstillede kategorier. Ingen forarbejder beskæftiger sig med spørgsmålet om, hvem der er rettighedshavere i 39 I S forstand. I betænkning nr. 330/1963 (1. Betænkning vedrørende gennemgang af ekspropriationslovgivningen), side 40 ff, beskrives de enkelte skades-tilfælde, der kan tænkes at opstå ved en ekspropriation. I denne forbindelse analyseres atypiske skader som følge af ekspropriation, eksempelvis skader på naboejendomme ved anlæg~ets gennemførelse. Betænkningen siger om disse tilfælde, at de næppe falder ind under ekspropriationsbegrebet efter Grundlovens ' 73, men at almindelige erstatningsregler finder anvendelse. Betænkningen siger videre, at spørgsmålet om erstatning i medfør af almindelige erstatningsregler er en typisk domstolsopgave og atypisk for en ekspropriationsmyndighed, og der konkluderes som følge heraf, at ekspropriationsmyndigheden ikke har pligt til at beskæftige sig med erstatning for sådanne skader. Det kan herefter konkluderes, at ~ysk Vindkraft A/S ikke er indehaver af rettigheder over den nu fredede ejendom, hvorfor Jysk Vindkraft A/S ikke med direkte hjemmel i Naturbeskyttelseslovens 39, stk. 1, kan gøre krav på erstat- tt ning i anledning af fredningen. 3. Erståtningøkrav i henhold til transport. 3.1 Princippet i Gældsbrevølovens 27. Klokkerholm Møllelaug I/S er som indehaver af rettigheder over den fredede ejendom erstatningsberettiget i medfør af Naturbeskyttelseslovens 39, stk. l, såfremt møllelauget som følge af fredningen har lidt et erstatningsberettiget tab

13 KROMANN &MUNTER Der er intet til hinder for, at et sådant krav transporteres til Jysk Vindkraft A/S med den konsekvens, at Jysk Vindkraft A/S kan gøre kravet gældende mod fredningsmyndighederne. Jysk, Vindkraft A/S vinder ikke bedre ret end Klokkerholm Møllelaug I/S, jf. princippet i Gældsbrevslovens 27, og afgørende er derfor, i hvilket omfang møllelauget har lidt et erstatningsberettigende tab. 3.2 Sn bristet forudsatning. Spørgsmålet er, om møllelaugets ophævelse af vindmøllekontrakterne var berettiget som følge af bristede forudsætninger, d.v. s. om kontrakten mellem Jysk Vindkraft A/S og møllelauget som følge' af den skete fredning kan betegnes som ugyldig. Betingelserne for, at der foreligger ugyldighed som følge af bristede forudsæt-' ninger, er, at forudsætningen var væsentlig, kendelig og relevant. Det må anses for utvivlsomt, at de to første betingelser er opfyldte, idet det er åbenbart, at det var en væsentlig forudsætning for møllelauget, at der var mulighed for at opstille og anvende de købte vindmøller på den lejede ejendom, hvilket tillige må anses for værende kendeligt for Jysk Vindkraft A/S. Jysk Vindkraft A/S tog initiativet til indgåelsen af de pågældende kontrakter, idet Jysk Vindkraft A/S i søgte interesserede i Klokkerholm. Jysk Vindkraft A/S skulle i henhold til de herefter indgåede kontrakter forestå a~le forberedende arbejder, herunder sørge for tilvejebringelsen af de fornødne tilladelser m.v. En vurdering af, hvem af parterne, der findes at burde bære risikoen for forudsætningens svigten, d.v.s. en vurdering af relevansbetingelsen, synes således mest nærliggende at falde ud til, at Jysk Vindkraft bærer risikoen herfor, hvorfor relevansbetingelsen tillige synes opfyldt. Konklusionen er derfor, at der foreligger en bristet forudsætning og dermed en ugyldighedsgrund

14 KROMANN &MONTER:e Idet møllelauget var berettiget til at ophæve kontrakten med Jysk Vindkraft A/S på grund af bristede forudsætninger, kunne Jysk Vindkraft A/S ikke have foretaget berettiget ophævelse, hvorefter det ikke er relevant at diskutere, om Jysk Vindkraft A/S hos møllelauget kunne have krævet erstatning i form af positiv opfyldelsesinteresse, jfr. således også Højesteretsdommen gengivet i Uf R 1985, side Havde mellelauget et krav på erstatning hos Jysk Vindkraft A/S. I det følgende undersøges, om retsvirkningen af den ovenfor fastslåede ugyldighed er, at møllelauget har krav på erstatning hos Jysk Vindkraft A/S med den konsekvens, at der ikke ville have været noget resterende tab og dermed ikke noget krav for møllelauget at rette mod fredningsmyndighederne og således heller ikke for Jysk Vindkraft A/S som transporthaver, jf. princippet i Gældsbrevslovens 27. Spørgsmålet er for det første, om Jysk Vindkraft A/S har accepteret at erstatte møllelaugets tab, uden samtidig at stille betingelse om transport af møllelaugets erstatningskrav mod fredningsmyndighederne til Jysk Vindkraft A/S. Kontrakten mellem Klokkerholm Møllelaug I/S og Jysk Vindkraft A/S om køb af de pågældende vindmøller indeholder ikke et vilkår af ovennævnte karakter, og det må derfor undersøges, om Jysk Vindkraft A/S efterfølgende har accepteret noget sådant. I skrivelse af fra møllelaugets advokat Jens Christian Larsen til Jysk Vindkraft A/S' advokat Peter Outzing meddeles transport i ethvert erstatningskrav mod fredningsmyndighederne og/eller Nordjyllands Amtskommune bl.a. på betingelse af, at Jysk Vindkraft A/S dækker møllelaugets tab i anledning af, at handlen ikke gennemføres (bilag 30N, side 4). I skrivelse af fra advokat Jens Christian Larsen til advokat Peter Outzing fremgår dels, at alle erstatningskrav mod fredningsmyndighederne tiltransporteres Jysk Vindkraft A/S, samtidig med at det bedes bekræftet, at møllelauget er løst for enhver forpligtelse overfor Jysk Vindkraft A/S (bilag 30N, side 2)

15 KROMANN &MUNTER I skrivelse af fra advokat Peter Outzing til advokat Jens Christian Larsen fremgår, at "Frigørelsen i Bikuben sker naturligvis under forudsætning af, at Jysk Vindkraft A/S modtager transport på møllelaugets rettigheder overfor Fredningsstyrelsen, idet Jysk Vindkraft A/S samtidig hermed frigør møllelauget for samtlige forpligtelser herunder enhver forpligtelse i henhold til aftaler og kontrakter mellem Jysk Vindkraft A/S og Møllelauget U (bilag 30N, side 7). Der er således ikke umiddelbart noget i korrespondancen mellem møllelauget og Jysk Vindkraft A/S, der tyder på, at Jysk vindkraft A/S skulle have accepteret at erstatte møllelaugets tab uden samtidig at betinge sig retten til erstatning' hos fredningsmyndighederne. I skrivelse af fra Willy B. Jakobsen, Bikuben, til Jysk Vindkraft A/S bekræftes, at det var "ånden U bag vindmølleprojekterne, at køberne blev holdt skadesløse i tilfælde af, at vindmølleprojekterne kuldsejlede (bilag 75A). Af advokat Erik Kjærs skrivelse af , side 2, fremgår, at det var Jysk Vindkraft A/S I opfattelse, at Jysk Vindkraft A/S havde forpligtet sig til at friholde lauget for de omkostninger m.v., som lauget havde pådraget sig, og som lauget pådrog sig, da det mod begge parters forventning viste sig, at projektet ikke ville kunne realiseres (bilag 124). Ifølge forklaringen afgivet af Jørgen Poulsen samt advokat Kjærs procedure på mødet den 24. og i Fredningsnævnet (gengivet i udskriften af forhandlingsprotokollen side 12 og 18), var det såvel møllelauget som Jysk Vindkraft A/S I opfattelse, at Jysk Vindkraft A/S var forpligtet til at skadesløsholde lauget.. Skrivelsen fra Bikuben og udskriften af forhandlingsprotokollen synes dog ikke i sig selv at kunne godtgøre, at Jysk Vindkraft A/S har indvilliget i at yde møllelauget erstatning for det tab, der er lidt som følge af, at møllelauget handlede i tillid til, at der ville kunne opstilles vindmøller på de nu fredede arealer, uden samtidig at betinge sig en transport i møllelaugets krav mod fredningsmyndighederne

16 KROMANN &MONTE~ Møllelauget ville således ikke - som følge af en aftale med Jysk Vindkraft A/S om, at denne skulle dække det lidte tab - have været afskåret fra at kræve erstatning hos fredningsmyndighederne. Jysk Vindkraft A/S synes ikke at have handlet culpøst i forbindelse med kontraktens indgåelse eller senere, således at møllelauget på dette grundlag kunne have rejst et erstatningskrav mod Jysk Vindkraft A/S. Det kan således konkluderes, at møllelauget ikke kunne rette noget erstatningskrav mod Jysk Vindkraft A/S, hvorfor møllelauget ikke herved var afskåret fra at kræve det lidte tab erstattet hos fredningsmyndighederne. Jysk Vindkraft A/Stt er således heller ikke på denne baggrund afskåret fra i henhold til transporten at rette et erstatningskrav mod fredningsmyndighederne. 3.4 Accept af risiko. Debatten vedrørende den fremtidige anvendelse af det nu fredede område havde pågået siden marts Efter offentliggørelse af zonetilladelse til opførelse af de i sagen omhandlede vindmøller, orienterede Vendsyssel Historiske Museum ved skrivelse af Dronninglund Kommune om, at der indenfor arealet fandtes bo- og gravpladser, hvorfor museet nødvendigvis måtte varsies mindst 6 måneder før opførelsen af vindmøllerne, således at det var muligt at afslutte arkæologiske undersøgelsertt på stedet, inden opførelsen af vindmøllerne (bilag 109). Ifølge avisartikel, dateret til søndag, den , protesterer Danmarks Naturfre~ingsforenings lokalkomite for Dronninglund Kommune over den påtænkte opførelse af vindmøller i området, og det fremgår af artiklen, at lokalkomiteen har sendt en skrivelse til Klokkerholm Møllelaug med opfordring til, at møllelauget flytter møllerne. Hellevad-Ørum Lokalhistoriske Arkivs bestyrelse støttede ifølge avisartikel af Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite's protest mod opførelsen af vindmøllerne. Debatten fortsætter ved avisartikler, dateret til , , , , samt

17 KROMANN &MUNTER Det fremgår af artikel dateret den , at Vendsyssel Historiske Museum stiller sig tilfreds med at få et antal dage til at undersøge hver enkelt plet jord, som vil blive berørt af mølleopførelsen, og at Vendsyssel Historiske Museum således ikke vil arbejde for en flytning af møllerne. Alle de nævnte artikler foreligger som sagens bilag Som følge af Vendsyssel Historiske Museums tilkendegivelse af, at museet ville kunne fuldføre sin arkæologiske opgave, såfremt det blot fik en rum tid til de planlagte udgravninger, synes møllelauget at have haft god grund til at vurdere, at risikoen for en fredning var afværget. Forud for nedlæggelse af det foreløbige forbud den , synes hverken møllelauget eller Jysk Vindkraft at have fået en varsling om en risiko for fredning fra myndighederne. Fredningsforslaget fremsættes således først den , og sagens rejsning bekendtgøres den Da møllelauget den samt den underskriver kontrakterne om køb af vindmøllerne, synes møllelauget således ikke at have accepteret" at der skulle foreligge en risiko for fredning, og således heller ikke at have accepteret at bære et eventuelt tab som følge af en sådan fredning. 3.5 Tabsbegrænsningspligt. Der synes ikke for så vidt angår det p~gældende møllelaug (Klokkerholm Møllelaug I/S) at have foreligget realistiske muligheder for en anden placering af møllerne, jvf. således bilag 75 og udskrift af forhandlingsprotokollen, side 15ff, hvorfor de i afsnit 4 beskrevne tab ikke på denne vis kunne være undgået

18 KROMAN~ &MUNTER: 3.6 Konklusion yedrørende krav i henhold til transport. Da Jysk Vindkraft A/S ikke havde påtaget sig at dække møllelaugets tab i anledning af fredningen, uden samtidig at betinge sig transport i det erstatningskrav, som møllelauget kunne have rejst overfor fredningsmyndighederne, og da Jysk Vindkraft A/S ikke synes at have handlet culpøst i forbindelse med aftalens indgåelse eller senere, ville møllelauget ikke have kunnet rej st et erstatningskrav mod Jysk Vindkraft A/S som følge af det lidte tab, og møllelauget var derfor ikke på denne baggrund afskåret fra at kræve erstatning for sit tab hos fredningsmyndighederne. "Da møllelauget heller ikke havde accepteret risikoen for fredning af det pågæl- tt dende område, kan det konkluderes, at møllelauget ville have kunnet rejse et erstatningskrav mod fredningsmyndighederne. Da møllelauget således ville- have kunnet rej st et erstatningskrav mod fredningsmyndighederne, vil dette krav kunne rejses af Jysk Vindkraft A/S som transporthaver. 4. Opgørelse af erstatningens størrelse I det følgende undersøges, hvorledes denne erstatning skal opgøres. Nedenfor under punkt 4.1 vurderes de enkelte erstatningsposter, mens punkt 4.2tt beskæftiger sig med spørgsmålet om forrentning af erstatningskravet. 4.1 Selve erstatningskravet Det er afgørende for opgørelsen af erstatningens størrelse, hvilket tab møllelauget led som følge af fredningen, d.v.s. hvilke omkostninger, der endeligt skulle have påhvilet møllelauget, såfremt Jysk Vindkraft A/S ikke havde påtaget sig at dække dette tab mod til gengæld at få erstatningskravet i anledning af tabet tiltransporteret. Den erstatningsberettigede kan vælge a~gøre et krav på fuld erstatning gældende, i den forstand at erstatningen dækker hele tabet, herunder et fremtidigt tabt indtjeningsgrundlag. ~

19 KROMANN &MUNTER Den erstatningsberettigede kan tillige vælge at opgøre erstatningskravet som det definitive krav, således at erstatningen kun dækker tab, der kan opgøres på det valgte tidspunkt, men til gengæld hele dette tab, jf. således betænkning nr. 461j1967 (Betænkning om naturfredning I, afgivet af den af Ministeriet for kulturelle anliggender under 23/ nedsatte Naturfredningskommission) side 72. Jysk Vindkraft A/S har - som transporthaver - valgt at opgøre det oprindeligt møllelauget tilkommende krav som et definitivt krav, d.v.s. opgjort som det tab, møllelauget har lidt ved at stole på, at der ville kunne opføres vindmøller på den nu fredede ejendom. Med udgangspunkt i Fredningsnævnet for Nordjyllands Amts afgørelse af 5/ vurderes de af Jysk Vindkraft A/S fremsatte krav på følgende måde: 1. Miatet fortjeneste ved projektstop i alt kr ,61. Da dette krav relaterer sig til den fortjeneste, som Jysk Vindkraft A/S mistede som følge af fredningen, og da dette krav ikke af Jysk vindkraft A/S kunne kræves dækket af møllelauget, har møllelauget ikke lidt et tab i den pågældende størrelsesorden, som derfor ikke på baggrund af den skete transport kan gøres gælderide af Jysk Vindkraft A/S. I denne forbindelse bemærkes særligt, at kravene i henhold til de indgåede leje- og brugskontrakter på henholdsvis kr og kr ifø1ge vindmøllekontrakternes l, 3. afsnit (bilag 30A), skulle bæres af Jysk Vindkraft A/S, i den forstand at beløbet var indeholdt i købesummen for vindmøllerne, jvf. således den af revisionsfirmaet K.G Jensen/Coopers & Lybrand udarbejdede erstatningsopgørelse fremlagt som en del af bilag Afholdte direkte omkostninger ved projektstop i alt kr ,27. Ifølge den af revisionsfirmaet K.G. Jensen/Coopers & Lybrand udarbejdede erstatningsopgørelse, og ifølge advokat Erik Kjærs uddybende forklaringer til denne, jvf. sagen bilag 124, er der for så vidt angår kr ,47 tale om dækning af finansieringsudgifter

20 KROMANN &MUNTE. Møllelaugets udgifter til advokat i forbindelse med projektstoppet andrager kr ,80. De netop nævnte beløb skulle kontraktsmæssigt set have været afholdt af møllelauget, og Jysk Vindkraft A/S kan derfor i medfør af transporten kræve disse beløb erstattet hos fredningsmyndighederne. Herudover omfatter posten på ialt kr ,27 Jysk Vindkraft A/S's egne omkostninger til egen advokat i forbindelse med den tekniske afslutning af forholdet til møllelauget efter projektstoppet på kr og honorar til revisor for opgørelse af erstatningskravet på kr For så vidt angår udgifter til egen advokat gælder det som udgangspunk~, at disse ikke kan kræves erstattet, idet disse beløb ikke ville have påhvilet møllelauget. Af erstatningsopgørelsen fremgår dog, at beløbet til dels vedrører opløsning af interessentskabet (møllelauget), hvilket er en udgift, der ville have påhvilet møllelauget, såfremt parterne ikke havde indgået den pågældende transportaftale. Den del af beløbet, der relaterer sig til dette arbejde, kan Jysk Vindkraft A/S kræve erstattet hos fredningsmyndighederne. Beløbet ansættes skønsmæssigt til halvdelen af de , dvs. kr Honoraret til revisor for dennes opgørelse af erstatningskravet kan ikke kræves erstattet, dels fordi arbejdet i vidt omfang har relateret sig til det tab, som Jysk Vindkraft A/S og ikke møllelauget har lidt, dels fordi tt et sådan krav som det klare udgangspunkt må dækkes via tilkendelse af sagsomkostninger. 3. Afholdte omkostninger inden projektstop i alt kr ,55. Ifølge opgørelsen fremlagt som sagens bilag 53A omfatter denne post udelukkende udgifter, som Jysk Vindkraft A/S i henhold til kontrakten med møllelauget skulle afholde, således at møllelauget ikke ville have lidt et tab som følge heraf, hvorfor disse af Jysk Vindkraft A/S afholdte udgifter ikke berettiger Jysk Vindkraft A/S til erstatning i henhold til transporten

21 KROMANN &MUNTER 5. Samlet konklusion. Det kan som følge af ovennævnte konkluderes, at Jysk Vindkraft A/S ikke er berettiget til erstatning med hjemmel direkte i Naturbeskyttelseslovens 39 stk. l, idet Jysk Vindkraft A/S ikke var indehaver af en rettighed over den nu fredede ejendom. Det kan derimod konkluderes, at Jysk Vindkraft A/S er erstatningsberettiget i kraft af, at Jysk Vindkraft A/S har fået tiltransporteret det Klokkerholm Møllelaug r/s tilkommende erstatningskrav. Det kan endvidere konkluderes, at møllelauget ville have lidt et tab, der kunne være rettet mod Fredningsmyndighederne af møllelauget, såfremt møllelauget ikke havde transporteret dette,erstatningskrav til Jysk Vindkraft A/S, og at dette erstatningskrav kan opgøres til i alt kr ,27, med tillæg af renter af kr ,47 fra den og af kr ,80 fra den Det kan herefter endeligt konkluderes, at Jysk Vindkraft A/S vil være berettiget til en erstatning på kr ,27 med tillæg af renter som angivet ovenfor

07506.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00. Fredningen vedrører: Dyndeby. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

07506.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00. Fredningen vedrører: Dyndeby. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07506.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00 Fredningen vedrører: Dyndeby Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-11-1990 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Karlstrup GI. Kirke og kirkegård. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Karlstrup GI. Kirke og kirkegård. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 07841.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07841.00 e Fredningen vedrører: Karlstrup GI. Kirke og kirkegård Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-01-1993 Kendelser

Læs mere

07911.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07911.00. Fredningen vedrører: Robbedale geologiske profiler. Domme. Taksations komm iss ionen.

07911.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07911.00. Fredningen vedrører: Robbedale geologiske profiler. Domme. Taksations komm iss ionen. 07911.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07911.00 Fredningen vedrører: Robbedale geologiske profiler Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-11-1997 Kendelser Deklarationer

Læs mere

05593.03. Afgørelser - Reg. nr.: 05593.03. Fredningen vedrører: v. Engklit. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. Naturklagenævnet

05593.03. Afgørelser - Reg. nr.: 05593.03. Fredningen vedrører: v. Engklit. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. Naturklagenævnet 'e 05593.03 Afgørelser - Reg. nr.: 05593.03 Fredningen vedrører: v. Engklit Domme Taksatio ns komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-07-1988 Fredningsnævnet 20-12-1985 Kendelser Deklarationer

Læs mere

05658.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00. Fredningen vedrører: Marienlyst Nord. Domme. Taksations kom miss io nen.

05658.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00. Fredningen vedrører: Marienlyst Nord. Domme. Taksations kom miss io nen. 05658.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00 Fredningen vedrører: Marienlyst Nord Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-07-1973 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelse i sagen om Københavns Amts afslag til reklamebærende buslæskærm på Skodsborg Strandvej.

Afgørelse i sagen om Københavns Amts afslag til reklamebærende buslæskærm på Skodsborg Strandvej. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 16. maj 2006 J.nr.: 03-132/150-0024 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

04497.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00. Fredningen vedrører: Ravnsbakke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet

04497.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00. Fredningen vedrører: Ravnsbakke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet 04497.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00 Fredningen vedrører: Ravnsbakke Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 15-07-1969 Fredningsnævnet 11-09-1967 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Birkemosen. Domme. Natu rklagenævnet. Overfred ningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Birkemosen. Domme. Natu rklagenævnet. Overfred ningsnævnet 07951.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07951.00 Fredningen vedrører: Birkemosen Domme Taksationskom missionen Natu rklagenævnet Overfred ningsnævnet Fredningsnævnet 25-11-1999, 12-11-1999 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af en halmlade ved Voldby i Nørre Djurs Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af en halmlade ved Voldby i Nørre Djurs Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 9. februar 2004 J.nr.: 03-31/700-0059 mam Afgørelse i sagen

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af et helårshus og en carport på en ejendom ved Vrold, Skanderborg Kommune

Afgørelse i sagen om opførelse af et helårshus og en carport på en ejendom ved Vrold, Skanderborg Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 25. august 2004 J.nr.: 03-31/700-0111 03-132/700-0035 KPA Afgørelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til plantning af juletræer indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen i Bornholms Regionskommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til plantning af juletræer indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen i Bornholms Regionskommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. september 2013 J.nr.: NMK-503-00059 Ref.: bemad AFGØRELSE i sag om dispensation til plantning af juletræer indenfor

Læs mere

Afgørelse i sag om tilsyn med beplantningsplaner for fredede arealer i Tibirke Bakker

Afgørelse i sag om tilsyn med beplantningsplaner for fredede arealer i Tibirke Bakker Afgørelse i sag om tilsyn med beplantningsplaner for fredede arealer i Tibirke Bakker Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 20. maj 2015 Sag NMK-522-00219 Natur- og Miljøklagenævnet har tru et afgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR

NATURKLAGENÆVNET. 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af lagerhal ved Ilskov i Herning Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af lagerhal ved Ilskov i Herning Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 28. september 2004 J.nr.: 03-31/650-0054 og 03-132/650-0018

Læs mere

Afgørelse. i sag om offentlighedens adgang i Ringkøbing-Skjern Kommune. Afgørelsen træffes efter naturbeskyttelseslovens 24.

Afgørelse. i sag om offentlighedens adgang i Ringkøbing-Skjern Kommune. Afgørelsen træffes efter naturbeskyttelseslovens 24. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 5. juli 2011 J.nr.: NMK-512-00004 (tidl. NKN-133-00127) Ref.: ltp Afgørelse i sag om offentlighedens adgang i Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre Lokalplan nr. 46 for opsætning af vindmøller i Elkenøre Indledning...3 Lokalplan nr. 46...3 Redegørelse...3 Baggrund...3 Formål...3 Beliggenhed...3 Eksisterende forhold...3 Omgivende landskab...3 Fremtidige

Læs mere

Deres j.nr. 12-013 - Påbud om medlemskab af Bredballe Antennelaug

Deres j.nr. 12-013 - Påbud om medlemskab af Bredballe Antennelaug Saxo Advokater Advokat Bjarne Aarup Håndværkervej 1 7120 Vejle Ø Deres j.nr. 12-013 - Påbud om medlemskab af Bredballe Antennelaug 13. januar 2010 De har som advokat for Finn Franzen, Jesper Hyldenbrandt,

Læs mere

06421.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06421.00. Fredningen vedrører: Kissebjerg "Øen" Domme. Taksations kom miss io nen.

06421.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06421.00. Fredningen vedrører: Kissebjerg Øen Domme. Taksations kom miss io nen. 06421.00 Afgørelser - Reg. nr.: 06421.00 Fredningen vedrører: Kissebjerg "Øen" Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 25-07-1979 Fredningsnævnet 19-07-1977 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelse i sagen om opstilling af en antennemast i Basballe, Ebeltoft Kommune.

Afgørelse i sagen om opstilling af en antennemast i Basballe, Ebeltoft Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 17. november 2006 NKN-31-00094 (03-31/700-0250) mam Afgørelse i sagen

Læs mere

,e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Langtved Klit. Taksatio nskom miss ion en.

,e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Langtved Klit. Taksatio nskom miss ion en. 02760.04 Afgørelser - Reg. nr.: 02760.04 Fredningen vedrører: Langtved Klit,e Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 14-02-1962 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Budgetoverslag for fredning af Orøs marine forland i Holbæk Kommune

Budgetoverslag for fredning af Orøs marine forland i Holbæk Kommune Bilag 2 Dato: 15. november 2016 Sagsbehandler: Kate Skjærbæk Bjerrum Budgetoverslag for fredning af Orøs marine forland i Holbæk Kommune Danmarks Naturfredningsforening (DN) rejser om kort tid fredningssag

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Pay and play golfbane ved Lindum

Pay and play golfbane ved Lindum Tillæg nr. 67 til Regionplan 2000-2012 Pay and play golfbane ved Lindum Viborg Amtsråd September 2004 VIBORG AMT - Miljø og Teknik 1 J.nr. 8-52-6-2-511-02 Tillæg nr.67 til Regionplan 2000-2012 er udarbejdet

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 28. juni 2006 J.nr.: 03-33/800-0496 SNI Afgørelse

Læs mere

Afgørelse i sagen om udstykning og indretning af bolig i en tidligere driftsbygning på en ejendom i Trehøje Kommune

Afgørelse i sagen om udstykning og indretning af bolig i en tidligere driftsbygning på en ejendom i Trehøje Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 26. april 2004 J.nr.: 03-31/650-0050 TGA Afgørelse i sagen om

Læs mere

Vedr. etablering af sommerfolde m. m., indtil arbejdet med udvidelse af Helsingørmotorvejen er afsluttet.

Vedr. etablering af sommerfolde m. m., indtil arbejdet med udvidelse af Helsingørmotorvejen er afsluttet. FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN Retten i Lyngby Lyngby Hovedgade 96 2800 Kgs. Lyngby Telefon: 99 68 48 00 Telefax: 99 68 48 99 Den 1.D"SEP. 2013 FRS nr. 22/2013 Dok 22-2013A Rudersdal Kommune Byplan Plan

Læs mere

00133.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00. Fredningen vedrører: Troense Kyst. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00133.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00. Fredningen vedrører: Troense Kyst. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00133.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00 Fredningen vedrører: Troense Kyst Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-08-1924 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

DELAFGØRELSE i sag om fredning af Grøndalen med tilstødende områder - Skolehaverne

DELAFGØRELSE i sag om fredning af Grøndalen med tilstødende områder - Skolehaverne Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 08. juli 2011 J.nr.: NMK-520-00011 (tidl. NKN-111-00064) og NMK-522-00033 Ref.: RTS DELAFGØRELSE i sag om fredning af Grøndalen

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

07893.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07893.00. Fredningen vedrører: Ugleenge. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet 01-10-1997

07893.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07893.00. Fredningen vedrører: Ugleenge. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet 01-10-1997 07893.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07893.00 Fredningen vedrører: Ugleenge Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet 01-10-1997 Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 31-07-1996 Kendelser. Deklarationer

Læs mere

UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN for Nord og Vestsjælland

UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN for Nord og Vestsjælland UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN for Nord og Vestsjælland Forretningen den 18. juni 2013, Sag SJ 5-2013 Sag: Fastsættelse af erstatning for overtagelse af ca. 11,27 ha.

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 361 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 13. marts 2008 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.:

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet om fredninger. Rasmus Thougaard Svendsen. Erfamøde om fredninger, Vejen d. 29.

Afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet om fredninger. Rasmus Thougaard Svendsen. Erfamøde om fredninger, Vejen d. 29. Afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet om fredninger Rasmus Thougaard Svendsen Erfamøde om fredninger, Vejen d. 29. oktober 2014 1 Natur- og Miljøklagenævnet Klagemyndighed for afgørelser truffet på

Læs mere

Med regionplantillægget er der foretaget nedenstående tilføjelser til regionplanens retningslinie 15, der omhandler landbrug:

Med regionplantillægget er der foretaget nedenstående tilføjelser til regionplanens retningslinie 15, der omhandler landbrug: NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 2. juni 2003 J.nr.: 03-33/760-0008 mam Afgørelse i sagen om

Læs mere

04554.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04554.00. Fredningen vedrører: Storå. Domme. la ksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

04554.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04554.00. Fredningen vedrører: Storå. Domme. la ksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 04554.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04554.00 Fredningen vedrører: Storå Domme la ksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-11-1967 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelse i sagen om udskiftning af sommerhus på Læsø, Nordjyllands Amt

Afgørelse i sagen om udskiftning af sommerhus på Læsø, Nordjyllands Amt NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 29. juni 2004 J.nr.: 03-132/800-0008 AGS Afgørelse i sagen om

Læs mere

04212.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04212.00. Fredningen vedrører: Brændhalt Bjerg. Domme. Taksations komm iss ione n.

04212.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04212.00. Fredningen vedrører: Brændhalt Bjerg. Domme. Taksations komm iss ione n. 04212.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04212.00 Fredningen vedrører: Brændhalt Bjerg Domme Taksations komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 28-11-1967 Fredningsnævnet 01-12-1966 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Splitsgård. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Splitsgård. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07507.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07507.00 Fredningen vedrører: Splitsgård Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-11-1990 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelse i sagen om en 13,5 m høj kornsilo inden for beskyttelseszonen omkring Krummerup Kirke i Fuglebjerg Kommune.

Afgørelse i sagen om en 13,5 m høj kornsilo inden for beskyttelseszonen omkring Krummerup Kirke i Fuglebjerg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. august 2003 J.nr.: 03-132/300-0009 bol Afgørelse i sagen

Læs mere

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 10. oktober 2003 J.nr.: 03-121/700-0012 03-132/700-0012 kpa

Læs mere

Afgørelse i sagen om kirkebyggelinje omkring Egedal Kirke i Karlebo Kommune.

Afgørelse i sagen om kirkebyggelinje omkring Egedal Kirke i Karlebo Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 26. oktober 2006 J. nr. NKN-1321-00022 Tidl. J.nr.: 03-132/200-0106

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

07694.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07694.00. Fredningen vedrører: Vind Egekrat og Hede. Domme. Taksationskom missionen.

07694.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07694.00. Fredningen vedrører: Vind Egekrat og Hede. Domme. Taksationskom missionen. 07694.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07694.00 Fredningen vedrører: Vind Egekrat og Hede Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-02-1986 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Kongelunden i Tarm. Domme. Taksations kom miss ion en

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Kongelunden i Tarm. Domme. Taksations kom miss ion en 08050.00 Afgørelser - Reg. nr.: 08050.00 Fredningen vedrører: Kongelunden i Tarm Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet 16-05-2000, 16-11-1999 Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelse i sagen om sti og overnatningsplads m.v. i Rubjerg Knude Plantage i Hjørring Kommune

Afgørelse i sagen om sti og overnatningsplads m.v. i Rubjerg Knude Plantage i Hjørring Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. april 2003 J.nr.: 03-121/800-0002 AGS Afgørelse i sagen

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Stubbæk Kristtorn. Domme. la ksations kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Stubbæk Kristtorn. Domme. la ksations kom miss ionen. 05509.02 Afgørelser - Reg. nr.: 05509.02 Fredningen vedrører: Stubbæk Kristtorn Domme la ksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 05-09-1983 Kendelser Deklarationer

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bibeholdelse af sø, bålhytte og haveanlæg med flagstang i Helsingør Kommune

AFGØRELSE i sag om bibeholdelse af sø, bålhytte og haveanlæg med flagstang i Helsingør Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 21. maj 2014 J.nr.: NMK-522-00190 Ref.: MEH-NMKN AFGØRELSE i sag om bibeholdelse af sø, bålhytte og haveanlæg med flagstang

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst kopi

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af sommerhus i Hals Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af sommerhus i Hals Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 11. april 2005 J.nr.: 03-31/800-0121 KBP Afgørelse i sagen om

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Afgørelse i sagen om til- og ombygning af hus i Åshøj Landsby i Køge Kommune

Afgørelse i sagen om til- og ombygning af hus i Åshøj Landsby i Køge Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 20. december 2006 J.nr.: NKN-33-00074 (tidligere 03-33/250-0184)

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af fritliggende gyllebeholder i Hvalsø Kommune

Afgørelse i sagen om opførelse af fritliggende gyllebeholder i Hvalsø Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. maj 2005 J.nr.: 03-31/250-0021 KBP/MIF Afgørelse i sagen

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 19. december 2012 J.nr.: NMK-33-00697 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen

Læs mere

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00552.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00 Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. I Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1937 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelse i sagen om bibeholdelse af et voldanlæg på en ejendom i Fanø Kommune.

Afgørelse i sagen om bibeholdelse af et voldanlæg på en ejendom i Fanø Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 12. juni 2007 NKN-33-00429 LER Afgørelse i sagen om bibeholdelse

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 K E N D E L S E Dansk Høreteknik A/S (advokat Roberto Panada, København) mod Københavns Kommune

Læs mere

2006-12-12. Frederiksborg Amtskommune. Manglende kompetence.

2006-12-12. Frederiksborg Amtskommune. Manglende kompetence. 2006-12-12. Frederiksborg Amtskommune. Manglende kompetence. Resumé: Udtalt at statsamtet ikke har kompetence til at behandle klager over anlæggelse af sti om en sø og om stiudlæget er i strid med fredningsbestemmelser,

Læs mere

J.nr Gribskov Kommunes 3 registrering af matr. nr. 1y m.fl. Dronningemølle

J.nr Gribskov Kommunes 3 registrering af matr. nr. 1y m.fl. Dronningemølle Naturklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København V Jens Flensborg Advokat Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 09-10400 - 7 jfl@energiogmiljo.dk

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 8. december 2004 J.nr.: 03-33/200-0216 JP Afgørelse

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af en smågrisestald med foderlade og gyllebeholder i Stubbekøbing Kommune

Afgørelse i sagen om opførelse af en smågrisestald med foderlade og gyllebeholder i Stubbekøbing Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 21. november 2005 J.nr.: 03-31/350-0106 kpa Afgørelse i sagen

Læs mere

Afgørelse i sagen om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opførelse af et sommerhus ved Dyndby Strand i Odder Kommune

Afgørelse i sagen om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opførelse af et sommerhus ved Dyndby Strand i Odder Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk J.nr.: 03-132/700-0009 kpa Afgørelse i sagen om dispensation

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 28. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 28. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 28. marts 2017 Sag 116/2016 (2. afdeling) Landbrug & Fødevarer og Sydvestjysk Landboforening som mandatarer for I/S Sommersgård (advokat Håkun Djurhuus) mod Miljø- og

Læs mere

AFGØRELSE i sag om fredning af Allerød Lergrav. Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 1 44.

AFGØRELSE i sag om fredning af Allerød Lergrav. Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 1 44. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. oktober 2015 J.nr.: NMK-520-00044 Ref.: AUP AFGØRELSE i sag om fredning af Allerød Lergrav Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 30. oktober 2007 J.nr.: NKN-33-01480 ssc Afgørelse i sagen om Frederiksværk-Hundested

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose. Domme. la ksations kom missio nen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose. Domme. la ksations kom missio nen. Naturklagenævnet 03672.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03672.00 Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose Domme la ksations kom missio nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-09-1965 Fredningsnævnet 30-03-1965 Kendelser Deklarationer

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

. e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hjerpsted Hus. Taksations kom miss ionen. .

. e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hjerpsted Hus. Taksations kom miss ionen. . 02792.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02792.00 Fredningen vedrører: Hjerpsted Hus. e Domme Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 25-07-1962 Fredningsnævnet 24-05-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 Sag 100/2016 (1. afdeling) Frode Sejr Hansen (advokat Jørgen Iversen, beskikket) mod Esbjerg Kommune (advokat Hans Peter Storvang) og Vejdirektoratet (Kammeradvokaten

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 6. april 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 6. april 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-91.428 (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 6. april 2005 K E N D E L S E SK Tolkeservice ApS (advokat Nikolaj Linneballe, København) mod Københavns Amt

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> .' 1,./#7'" r 1a tr.nr.: 5052 Kvarter:

Læs mere

Afgørelse i sag om offentlighedens adgang med løse hunde indenfor fredningen af arealer ved Hvide Klint i Halsnæs Kommune

Afgørelse i sag om offentlighedens adgang med løse hunde indenfor fredningen af arealer ved Hvide Klint i Halsnæs Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 21. oktober 2014 J.nr.: NMK-522-00182 Ref.: LTP-NMKN Afgørelse i sag om offentlighedens adgang med løse hunde indenfor fredningen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Christina Heiberg-Grevy, Hellerup) mod Brand

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen.

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen. 05837.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00 Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-07-1975 Fredningsnævnet 25-11-1974 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ryebakke. Domme. la ksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ryebakke. Domme. la ksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 02850.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02850.00 Fredningen vedrører: Ryebakke Domme la ksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 23-08-1963 Fredningsnævnet 06-09-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Klageberettigelse efter by- og landzoneloven

Klageberettigelse efter by- og landzoneloven Klageberettigelse efter by- og landzoneloven Ikke fundet grundlag for at kritisere, at miljøministeriets departement fandt, at en tidligere ejer af en ejendom, som havde modtaget afslag på en ansøgning

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Havnelev Huse - Ophævet. Domme. Taksations komm iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Havnelev Huse - Ophævet. Domme. Taksations komm iss ionen. 03320.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03320.00 Fredningen vedrører: Havnelev Huse - Ophævet Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 09-04-1965 Fredningsnævnet 20-04-1964 Kendelser

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hove Langdysse. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hove Langdysse. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet 07973.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07973.00 Fredningen vedrører: Hove Langdysse Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet 29-11-2000 Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-02-2000 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen.

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen. 00970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00 Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af to 11,5 m høje kornsiloer indenfor beskyttelseszonen omkring Alsted Kirke i Sorø Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af to 11,5 m høje kornsiloer indenfor beskyttelseszonen omkring Alsted Kirke i Sorø Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. februar 2003 J.nr.: 97-132/300-0057 bol Afgørelse i sagen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 Sag 189/2011 (1. afdeling) A/B Klodsen (advokat Niels Hupfeld) mod A (advokat Janus Fürst, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

01134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00. Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse. Domme. Taksati ons komm iss ione n.

01134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00. Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse. Domme. Taksati ons komm iss ione n. 01134.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00 Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse Domme Taksati ons komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 14-02-1944 DEKLARATIONER>

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt at vedtage Planstrategi

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt at vedtage Planstrategi Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 9. august 2016 J.nr.: NMK-33-03545 KlageID: 94015 Ref.: CHUDE-NMKN AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt

Læs mere

Jeg har ikke detailkendskab til fredningsprojektets præcise udformning, men de to spørgsmål jeg skal se på, er heller ikke afhængig heraf.

Jeg har ikke detailkendskab til fredningsprojektets præcise udformning, men de to spørgsmål jeg skal se på, er heller ikke afhængig heraf. Stevns Kommune Hovedgaden 46 4652 Hårlev att.: Borgmester Mogens Haugaard Nielsen Codex Advokater P/S Damhaven 5 B 7100 Vejle 26. februar 2015 Journalnr.: 205061 Advokat: Mads Kobberø mko@codexlaw.dk Sekretær:

Læs mere

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. marts 2004 J.nr.: 03-132/700-0020 BIS Afgørelse i sagen

Læs mere

02790.07. Afgørelser - Reg. nr.: 02790.07. Fredningen vedrører: Øregårds Park. Domme. Taksatio ns kom miss ione n.

02790.07. Afgørelser - Reg. nr.: 02790.07. Fredningen vedrører: Øregårds Park. Domme. Taksatio ns kom miss ione n. 02790.07 Afgørelser - Reg. nr.: 02790.07 Fredningen vedrører: Øregårds Park Domme Taksatio ns kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-06-1962 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

Landzonetilladelse til afholdelse af Harmonikatræf i august måned

Landzonetilladelse til afholdelse af Harmonikatræf i august måned Hotel Højgaarden Slettestrandvej 50 9690 Fjerritslev Vækst og Udvikling Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257

Læs mere

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet le 02048.32 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32 Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke e Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-06-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelse i sagen om Ishøj Kommunes tilladelse til udstykning af 5 byggegrunde.

Afgørelse i sagen om Ishøj Kommunes tilladelse til udstykning af 5 byggegrunde. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 10. oktober 2003 J.nr.: 03-31/150-0018 SKR Afgørelse i sagen

Læs mere

Afgørelse i sagen om etablering af et biogasanlæg i Østervrå, Sæby Kommune

Afgørelse i sagen om etablering af et biogasanlæg i Østervrå, Sæby Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 18. marts 2004 J.nr.: 03-31/800-0081 AGS Afgørelse i sagen om

Læs mere

Fredningen vedrører: St. Vejleå-Kroppedal Delvis ophævet fsva. Matr.nr. 9 c, Vridsløsemagle by, Sengeløse se

Fredningen vedrører: St. Vejleå-Kroppedal Delvis ophævet fsva. Matr.nr. 9 c, Vridsløsemagle by, Sengeløse se Afgørelser Reg. nr.: 01968.03 Fredningen vedrører: St. Vejleå-Kroppedal Delvis ophævet fsva. Matr.nr. 9 c, Vridsløsemagle by, Sengeløse se 08046.00 Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet

Læs mere