Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Stentinget - Byrhøj. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "07907.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07907.00. Fredningen vedrører: Stentinget - Byrhøj. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet 29-03-2000"

Transkript

1 Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Stentinget - Byrhøj Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer

2 TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

3 l3.e :,:)i: i l~\:j ~\'8; Y:~~)jror~ RE&.Nl -:f c,o+. CÆ) Takxtimkamiæiam HnalcEgæ53 21m~ø se Skov- og Naturstyrelsen Haraldsgade København ø Sag nr. 316 Ref Sanne Rasmussen Fredning af Stentinget-Byrhøj, Nordjyllands Amt Den 23. august 2002./. Vedlagt fremsendes et eksemplar af Taksationskommissionens kendelse vedrørende Fredning Stentinget-Byrhøj, Dronninglund Kommune, Nordjyllands Amt. Søgsmål til prøvelse aftaksationskommissionens afgørelse kan anlægges efter bestemmelserne i 88 i lov nr. 9 af3. januar 1992 om naturbeskyttelse inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Kopi af dette brev samt 1 eks. af kendelsen Kammeradvokaten vi Stig Grønbækjensen. Med venlig hilsen ~- Sanne Rasmussen Direkte telefon: er dags dato sendt til Taksatiollskom missiollell Sekretariat Haraldsgade Kobellhavll ø Skov..Dg Naturst:;rrelsell J.nr. SN 2001 u \ ~ \ll. \'1-CC \ l Alu. \~ Tlf.: Fax:

4 TAKSATIONSKOMMISSIONEN ADRESSE HARALDSGADE 53, 2100 KØBENHAVN ø TELF Sag nr. 316 Fredning af arealer ved Stentinget - Byrhøj, Dronninglund Kommune. Kendelse ( Meddelt den 23. august 2002) Naturklagenævnets afgørelse af29. marts 2000 om erstatning i anledning af:fredning af arealer ved Stentinget - Byrhøj, Dronninglund Kommune, er påklaget til Taksationskommissionen af Jysk Vindkraft AIS. Taksationskommissionen har den 27. oktober 2000 og den 28. august 2001 afholdt forhandlingsmøder i sagen, mens der ikke er foretaget besigtigelse i forbindelse med sagens behandling. For Jysk Vindkraft AIS mødte advokat Erik Kjær, ved sidstnævnte møde sammen med statsautoriseret revisor Ejvind Poulsen. For Skov- og Naturstyrelsen mødte Kammeradvokaten ved advokat Merete Beltoft. For Nordjyllands Amt mødte sagsbehandler Anne Marie Steffensen og cand. jur. Hans Raaschou. Efter det seneste møde har advokat Erik Kjær afgivet skriftlige indlæg af 18. september 2001 og 6. juni 2002 og Kammeradvokaten afgivet skriftligt indlæg af 4. juni Jysk Vindkraft har nedlagt påstand om, at erstatningen fastsættes i overensstemmelse med fredningsnævnets afgørelse til ,43 kr. med den af fredningsnævnet fastsatte rente.

5 Jysk Vindkraft har til støtte for erstatningspåstanden principalt gjort gældende, at selskabet er direkte erstatningsberettiget i medfør afnaturbeskyttelseslovens 39, stk. 1, og derfor har krav på dækning af det tab, som selskabet led ved ikke at kunne gennemføre projektet. Tabet svarer til det beløb, der er tilkendt af fredningsnævnet. Jysk Vindkraft har subsidiært gjort gældende, at selskabet er erstatningsberettiget på grundlag af transport af Klokkerholm Møllelaug I1S's erstatningskrav, og at møllelauget tab kan opgøres til ca. 1,1 mio. kr., subsidiært kr. Jysk Vindkraft har i den forbindelse henvist til skrivelse af 11. september 2001 fra statsautoriseret revisor Ejvind Poulsen, Pricewaterhouse-Coopers, hvoraf fremgår, at nutidsværdien for hele projektet under nærmere angivne forudsætninger set over en 15 års periode udgør kr. Nedtagningsomkostninger er ikke indregnet under henvisning til, at mølleprojektet har en længere løbetid end 15 år, og nye lovregler om salg af "gamle" vindmøller. Skov- og Naturstyrelsen har principalt nedlagt påstand om, at erstatningen fastsættes i overensstemmelse med Naturklagenævnets afgørelse til ,27 kr. med den af Naturklagenævnet fastsatte rente, subsidiært at erstatningen fastsættes til et mindre beløb end påstået af Jysk Vindkraft. Skov- og Naturstyrelsen har til støtte for påstandene anført, at Jysk Vindkraft ikke er direkte erstatningsberettiget i medfør afnaturbeskytte1seslovens 39, stk. 1, da det ikke var Jysk Vindkraft, men møllelauget, der, da det foreløbige forbud blev nedlagt og fredningssagens rejsning bekendtgjort, var indehaver af rettighederne over ejendommen. Jysk Vindkraft er derfor alene berettiget til erstatning i kraft af transporten fra møllelauget. Møllelauget kunne alene kræve finansieringsomkostningerne på ,47 kr. og de afholdte advokatomkostninger på ,80 kr. erstattet. Det er ikke gennem revisionsfirmaets beregninger dokumenteret, at møllelauget har lidt tab ved, at projektet ikke blev gennemført. For det tilfælde, at tabet skal opgøres på grundlag af revisionsfirmaets beregninger, har styrelsen under henvisning til et notat af24. maj 2002 fra Forskningscentret Risø gjort gældende, at tabet højst kan ansættes til kr. Taksationskommissionens bemærkninger: Da Jysk Vindkraft AIS ikke var indehaver af rettigheder over den nu fredede ejendom, da der blev nedlagt midlertidigt forbud, eller da fredningssagens rejsning blev bekendtgjort, er selskabet ikke berettiget til erstatning med hjemmel direkte i naturbeskyttelseslovens 39. stk. 1. Selskabet er derimod erstatningsberettiget i kraft af, at det har fået tiltransporteret det erstatningskrav, der tilkom Klokkerholm Møllelaug I/S. På baggrund heraf findes selskabet berettiget til ru erstattet møllelaugets advokatudgifter i forbindelse med projektstoppet og opløsningen afmøllelauget på henholdsvis 5.515,80 kr. og kr., hvilke beløb, jf. naturbeskyttelseslovens 39, stk. 3, forrentes fra henholdsvis den 21. juni 1992 og 30. juli Bertil Vollmond og Martin GIerup finder navnlig efter de fremkomne oplysninger om de mistede indtjeningsmuligheder for møllelauget på grund af fredningen, at møllelauget udover de afholdte advokatudgifter har lidt et tab ved fredningen, der skønsmæssigt kan opgøres til kr., hvorfor den samlede erstatning til Jysk Vindkraft fastsættes til ,80 kr. Beløbet på kr. forrentes, jf. naturbeskyttelseslovens 39, stk. 3, fra 1. april 1991.

6 Vagn Kvist finder, at der foreligger betydelig usikkerhed med hensyn til indtjeningsmulighederne for møllelauget, bl.a. under hensyn til, at spørgsmålet om størrelsen af nedtagningsomkostningeme er uafklaret. På denne baggrund finder dette medlem, at der udover erstatningen for afholdte advokatudgifter alene bør tilkendes Jysk Vindkraft en erstatning på kr., forrentet fra 1. april 1991, således at den samlede erstatning fastsættes til ,80 kr. Sagen afgøres efter stemmeflertallet. Herefter bestemmes: Der fastsættes et erstatningsbeløb på ,80 kr. til Jysk Vindkraft A/S. Af erstatningsbeløbet forrentes kr. fra 1. april 1991, 5.515,80 kr. fra den 21. juni 1992 og kr. fra den 30. juli Forrentningen sker med en årlig rente, der svarer til Danmarks Nationalbanks diskonto. Der tillægges Jysk Vindkraft A/S kr. i godtgørelse for sagkyndig bistand. Dette beløb kan udbetales direkte til advokat Erik Kjær, Nykøbing B. Vollmond Martin GIerup Vagn Kvist t

7 NATURKLAGENÆVNET>

8 NATURKLAGENÆVNET SEKRET ARIATET Fredningsregistret Skov- og Naturstyrelsen Haraldsgade 53 København 0. Frederiksborggade 15, 1360 København K 11/: Fax: X400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk marts 2000 J.nr.: / Bej Modtaget i Skov- og N aturstvrelsen 3 O MRS Vedr. fredningen af arealer ved Stentinget-Byrhøj, Dronninglund Kommune, Nordjyllands Amt. Hermed følger Naturklagenævnets afgørelser i ovennævnte sag. Med venlig hilsen ll~~ VicefoØ~~~d direkte tlf.: Sendt til: Nordjyllands Amtsråd Nordjyllands Amt, Natur- og Miljøkontoret Dronninglund Kommune Buderupholm Statsskovdistrikt Naturrådet Landbrugets Rådgivningscenter Danmarks Naturfredningsforening Strukturdirektoratet Dansk Ornitologisk Forening Told- og Skattestyrelsen Fredningsregistret Miljø- og Enel'giministeriet Skov- og Naturstyrelsen J.nr. SN 1996 \l \\I\~- O O\q Akt. nr. 1\ Bil. 1.

9 KROMANN &MUNTER JØRGEN B. JEPSEN ADVOKAT RBSPONStJH i sagen om tilkendelse af erstatning til Jysk Vindkraft A/S som følge af fredning af arealer ved Stentinget - Byrhøj i Dronninglund Kommune, Nordjyllands Amt l. Problemstilling. Nærværende redegørelse har til formål at belyse spørgsmålet om, hvorvidt Jysk Vindkraft A/S er erstatningsberettiget som følge af ovennævnte fredning. Naturbeskyttelseslovens 39, stk. l, 1. pkt. hjemler erstatning til ejere, brugere og andre indehavere af rettigheder over de fredede ejendomme. Nedenfor i afsnit 2 undersøges, hvorvidt Jysk Vindkraft A/S er erstatningsberettiget med direkte hjemmel i Naturbeskyttelseslovens 39 stk. l, l. pkt. Det konkluderes, at Jysk vindkraft A/S ikke er erstatningsberettiget i medfør af denne bestemmelse. Det undersøges derfor i afsnit 3, hvorvidt Jysk Vindkraft A/S har et fra Klokkerholm Møllelaug I/S afledt krav på erstatning som følge af, at Jysk Vindkraft A/S har fået overdraget et eventuelt krav, der måtte tilkomme Klokkerholm Møllelaug ~/S. I afsnit 4 foretages en opgørelse af det Jysk Vindkraft A/S tilkommende erstatningskrav. Endelig i afsnit 5 gives en samlet konklusion på redegørelsen. KROMANN MUNTER' AOVOKATFIRMA RAoHUSPLAOSEN)' POSTBOX II, OK-IIOO AARHUS C. TELEFON II FAX OS J)

10 KROMANN & MUNTERe 2. Naturbeskyttelseslovens S 39, stk. l, l. pkt. Ordlyden af Naturbeskyttelseslovens 39, stk. l, l. pkt. er som følger: UFredningsnævnet fastsætter erstatning til ejere, brugere og andre indehavere af rettigheder over de fredede ejendomme for det tab, som fredningen påfører dem." Det er således efter denne bestemmelse afgørende, om Jysk Vindkraft A/S er indehaver af en rettighed over den nu fredede ejendom, således at fredningen har karakter af ekspropriation af denne rettighed eller af et ekspropriationslig- tt nende indgreb. (Se således forudsætningsvist, "Naturfredningsloven, Alm. fremstilling og kommentarer" af Viggo Nielsen m. fl., 1973, side 106, hvoraf det fremgår, at "Udgangspunktet for erstatningsfastsættelsen er, at fredning som ekspropriation eller et ekspropriationslignende indgreb... indebærer, at der ydes ejeren og eventuelle andre rettighedshavere fuld grundlovsmæssig erstatning... II) Spørgsmålet er herefter, hvorvidt der er tale om afståelse af en ret over den nu fredede ejendom. I overensstemmelse med anerkendt teori og praksis vedrørende ekspropriat ion skal begrebet Uejendomsret" defineres bredt, således at begrebet såvel omfatter 4t den fuldstændige rådighedsret som begrænsede rettigheder, herunder brugsret, servitutret, fordringsret, patentret osv., jvf. således eksempelvis Alf Ross og Ernst Andersen i udansk Statsforfatningsret II", Munksgaards Forlag, 194B, side 212ff

11 KROMANN &MUNTER Ifølge Lærebog i tinglysning af Hans Villumsen, Jurist- og Økonomforbundets forlag~ 2. udgave, 1994, side 49, er der tale om en ret over en fast ejendom, såfremt retten falder ind under en af følgende kategorier: l) Retten giver adgang til faktisk eller retlig råden over en ejendom, eller den går'ud på at begrænse adgangen til sådan råden. 2) Panterettigheder. 3) Retten skal kunne gøres gældende over for en eller flere kommende ejere af ejendommen. Jysk Vindkraft A/S indgik ved kontrakter af aftale med lodsejerne Bent Pedersen og Aksel Nielsen om leje og brug af den pågældende ejendom til opførelse af 3 stk. nærmere specificerede vindmøller (bilag 30C). Rettigheden ifølge disse kontrakter blev ved tillæg af og til leje- og brugskontrakterne overdraget til Klokkerholm Møllelaug I/S (bilag 61A og 61B). De foreløbige forbud i henhold til Naturfredningslovens 11 (nu Naturbeskyttelseslovens 34) blev nedlagt den (bilag 108A), og således efter indgåelsen af ovennævnte tillægskontrakter. Det fremgår af udskriften af forhandlingsprotokollen fra mødet i Fredningsnævnet den 24. og , side 17f, at advokat Kjær på vegne Jysk Vindkraft A/S gør gældende, at denne tiltransportering af leje- og brugsrettigheden var,betinget af opfyldelsen af kontrakten om køb af vindmøllerne, og at ophævelse af disse kontrakter derfor tillige medførte, at rettigheden ifølge leje- og brugskontrakten atter tilkom Jysk Vindkraft A/S. Rettigheden ifølge disse leje- og brugskontrakter ses, imidlertid ikke ifølge ordlyden af disse kontrakter at være betingede af en opfyldelse af kontrakterne om køb af vindmøllerne. Tillægskontrakterne indebar således en endelig overdragelse af leje- og brugsretten til møllelauget, således at Jysk Vindkraft A/S fra tidspunktet for indgåelsen af ti11ægskontrakterne hverken var forpligtet eller berettiget i henhold til leje- og brugskontrakterne med lodsejerne

12 Jysk Vindkraft A/S er ikke i henhold til kontrakterne om salg af vindmøllerne overdraget nogen rettighed vedrørende den nu fredede ejendom (bilag 30A). Jysk Vindkraft A/S er herefter ikke indehaver af nogen rettighed over ejendommen, der kan falde ind under ovennævnte opstillede kategorier. Ingen forarbejder beskæftiger sig med spørgsmålet om, hvem der er rettighedshavere i 39 I S forstand. I betænkning nr. 330/1963 (1. Betænkning vedrørende gennemgang af ekspropriationslovgivningen), side 40 ff, beskrives de enkelte skades-tilfælde, der kan tænkes at opstå ved en ekspropriation. I denne forbindelse analyseres atypiske skader som følge af ekspropriation, eksempelvis skader på naboejendomme ved anlæg~ets gennemførelse. Betænkningen siger om disse tilfælde, at de næppe falder ind under ekspropriationsbegrebet efter Grundlovens ' 73, men at almindelige erstatningsregler finder anvendelse. Betænkningen siger videre, at spørgsmålet om erstatning i medfør af almindelige erstatningsregler er en typisk domstolsopgave og atypisk for en ekspropriationsmyndighed, og der konkluderes som følge heraf, at ekspropriationsmyndigheden ikke har pligt til at beskæftige sig med erstatning for sådanne skader. Det kan herefter konkluderes, at ~ysk Vindkraft A/S ikke er indehaver af rettigheder over den nu fredede ejendom, hvorfor Jysk Vindkraft A/S ikke med direkte hjemmel i Naturbeskyttelseslovens 39, stk. 1, kan gøre krav på erstat- tt ning i anledning af fredningen. 3. Erståtningøkrav i henhold til transport. 3.1 Princippet i Gældsbrevølovens 27. Klokkerholm Møllelaug I/S er som indehaver af rettigheder over den fredede ejendom erstatningsberettiget i medfør af Naturbeskyttelseslovens 39, stk. l, såfremt møllelauget som følge af fredningen har lidt et erstatningsberettiget tab

13 KROMANN &MUNTER Der er intet til hinder for, at et sådant krav transporteres til Jysk Vindkraft A/S med den konsekvens, at Jysk Vindkraft A/S kan gøre kravet gældende mod fredningsmyndighederne. Jysk, Vindkraft A/S vinder ikke bedre ret end Klokkerholm Møllelaug I/S, jf. princippet i Gældsbrevslovens 27, og afgørende er derfor, i hvilket omfang møllelauget har lidt et erstatningsberettigende tab. 3.2 Sn bristet forudsatning. Spørgsmålet er, om møllelaugets ophævelse af vindmøllekontrakterne var berettiget som følge af bristede forudsætninger, d.v. s. om kontrakten mellem Jysk Vindkraft A/S og møllelauget som følge' af den skete fredning kan betegnes som ugyldig. Betingelserne for, at der foreligger ugyldighed som følge af bristede forudsæt-' ninger, er, at forudsætningen var væsentlig, kendelig og relevant. Det må anses for utvivlsomt, at de to første betingelser er opfyldte, idet det er åbenbart, at det var en væsentlig forudsætning for møllelauget, at der var mulighed for at opstille og anvende de købte vindmøller på den lejede ejendom, hvilket tillige må anses for værende kendeligt for Jysk Vindkraft A/S. Jysk Vindkraft A/S tog initiativet til indgåelsen af de pågældende kontrakter, idet Jysk Vindkraft A/S i søgte interesserede i Klokkerholm. Jysk Vindkraft A/S skulle i henhold til de herefter indgåede kontrakter forestå a~le forberedende arbejder, herunder sørge for tilvejebringelsen af de fornødne tilladelser m.v. En vurdering af, hvem af parterne, der findes at burde bære risikoen for forudsætningens svigten, d.v.s. en vurdering af relevansbetingelsen, synes således mest nærliggende at falde ud til, at Jysk Vindkraft bærer risikoen herfor, hvorfor relevansbetingelsen tillige synes opfyldt. Konklusionen er derfor, at der foreligger en bristet forudsætning og dermed en ugyldighedsgrund

14 KROMANN &MONTER:e Idet møllelauget var berettiget til at ophæve kontrakten med Jysk Vindkraft A/S på grund af bristede forudsætninger, kunne Jysk Vindkraft A/S ikke have foretaget berettiget ophævelse, hvorefter det ikke er relevant at diskutere, om Jysk Vindkraft A/S hos møllelauget kunne have krævet erstatning i form af positiv opfyldelsesinteresse, jfr. således også Højesteretsdommen gengivet i Uf R 1985, side Havde mellelauget et krav på erstatning hos Jysk Vindkraft A/S. I det følgende undersøges, om retsvirkningen af den ovenfor fastslåede ugyldighed er, at møllelauget har krav på erstatning hos Jysk Vindkraft A/S med den konsekvens, at der ikke ville have været noget resterende tab og dermed ikke noget krav for møllelauget at rette mod fredningsmyndighederne og således heller ikke for Jysk Vindkraft A/S som transporthaver, jf. princippet i Gældsbrevslovens 27. Spørgsmålet er for det første, om Jysk Vindkraft A/S har accepteret at erstatte møllelaugets tab, uden samtidig at stille betingelse om transport af møllelaugets erstatningskrav mod fredningsmyndighederne til Jysk Vindkraft A/S. Kontrakten mellem Klokkerholm Møllelaug I/S og Jysk Vindkraft A/S om køb af de pågældende vindmøller indeholder ikke et vilkår af ovennævnte karakter, og det må derfor undersøges, om Jysk Vindkraft A/S efterfølgende har accepteret noget sådant. I skrivelse af fra møllelaugets advokat Jens Christian Larsen til Jysk Vindkraft A/S' advokat Peter Outzing meddeles transport i ethvert erstatningskrav mod fredningsmyndighederne og/eller Nordjyllands Amtskommune bl.a. på betingelse af, at Jysk Vindkraft A/S dækker møllelaugets tab i anledning af, at handlen ikke gennemføres (bilag 30N, side 4). I skrivelse af fra advokat Jens Christian Larsen til advokat Peter Outzing fremgår dels, at alle erstatningskrav mod fredningsmyndighederne tiltransporteres Jysk Vindkraft A/S, samtidig med at det bedes bekræftet, at møllelauget er løst for enhver forpligtelse overfor Jysk Vindkraft A/S (bilag 30N, side 2)

15 KROMANN &MUNTER I skrivelse af fra advokat Peter Outzing til advokat Jens Christian Larsen fremgår, at "Frigørelsen i Bikuben sker naturligvis under forudsætning af, at Jysk Vindkraft A/S modtager transport på møllelaugets rettigheder overfor Fredningsstyrelsen, idet Jysk Vindkraft A/S samtidig hermed frigør møllelauget for samtlige forpligtelser herunder enhver forpligtelse i henhold til aftaler og kontrakter mellem Jysk Vindkraft A/S og Møllelauget U (bilag 30N, side 7). Der er således ikke umiddelbart noget i korrespondancen mellem møllelauget og Jysk Vindkraft A/S, der tyder på, at Jysk vindkraft A/S skulle have accepteret at erstatte møllelaugets tab uden samtidig at betinge sig retten til erstatning' hos fredningsmyndighederne. I skrivelse af fra Willy B. Jakobsen, Bikuben, til Jysk Vindkraft A/S bekræftes, at det var "ånden U bag vindmølleprojekterne, at køberne blev holdt skadesløse i tilfælde af, at vindmølleprojekterne kuldsejlede (bilag 75A). Af advokat Erik Kjærs skrivelse af , side 2, fremgår, at det var Jysk Vindkraft A/S I opfattelse, at Jysk Vindkraft A/S havde forpligtet sig til at friholde lauget for de omkostninger m.v., som lauget havde pådraget sig, og som lauget pådrog sig, da det mod begge parters forventning viste sig, at projektet ikke ville kunne realiseres (bilag 124). Ifølge forklaringen afgivet af Jørgen Poulsen samt advokat Kjærs procedure på mødet den 24. og i Fredningsnævnet (gengivet i udskriften af forhandlingsprotokollen side 12 og 18), var det såvel møllelauget som Jysk Vindkraft A/S I opfattelse, at Jysk Vindkraft A/S var forpligtet til at skadesløsholde lauget.. Skrivelsen fra Bikuben og udskriften af forhandlingsprotokollen synes dog ikke i sig selv at kunne godtgøre, at Jysk Vindkraft A/S har indvilliget i at yde møllelauget erstatning for det tab, der er lidt som følge af, at møllelauget handlede i tillid til, at der ville kunne opstilles vindmøller på de nu fredede arealer, uden samtidig at betinge sig en transport i møllelaugets krav mod fredningsmyndighederne

16 KROMANN &MONTE~ Møllelauget ville således ikke - som følge af en aftale med Jysk Vindkraft A/S om, at denne skulle dække det lidte tab - have været afskåret fra at kræve erstatning hos fredningsmyndighederne. Jysk Vindkraft A/S synes ikke at have handlet culpøst i forbindelse med kontraktens indgåelse eller senere, således at møllelauget på dette grundlag kunne have rejst et erstatningskrav mod Jysk Vindkraft A/S. Det kan således konkluderes, at møllelauget ikke kunne rette noget erstatningskrav mod Jysk Vindkraft A/S, hvorfor møllelauget ikke herved var afskåret fra at kræve det lidte tab erstattet hos fredningsmyndighederne. Jysk Vindkraft A/Stt er således heller ikke på denne baggrund afskåret fra i henhold til transporten at rette et erstatningskrav mod fredningsmyndighederne. 3.4 Accept af risiko. Debatten vedrørende den fremtidige anvendelse af det nu fredede område havde pågået siden marts Efter offentliggørelse af zonetilladelse til opførelse af de i sagen omhandlede vindmøller, orienterede Vendsyssel Historiske Museum ved skrivelse af Dronninglund Kommune om, at der indenfor arealet fandtes bo- og gravpladser, hvorfor museet nødvendigvis måtte varsies mindst 6 måneder før opførelsen af vindmøllerne, således at det var muligt at afslutte arkæologiske undersøgelsertt på stedet, inden opførelsen af vindmøllerne (bilag 109). Ifølge avisartikel, dateret til søndag, den , protesterer Danmarks Naturfre~ingsforenings lokalkomite for Dronninglund Kommune over den påtænkte opførelse af vindmøller i området, og det fremgår af artiklen, at lokalkomiteen har sendt en skrivelse til Klokkerholm Møllelaug med opfordring til, at møllelauget flytter møllerne. Hellevad-Ørum Lokalhistoriske Arkivs bestyrelse støttede ifølge avisartikel af Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite's protest mod opførelsen af vindmøllerne. Debatten fortsætter ved avisartikler, dateret til , , , , samt

17 KROMANN &MUNTER Det fremgår af artikel dateret den , at Vendsyssel Historiske Museum stiller sig tilfreds med at få et antal dage til at undersøge hver enkelt plet jord, som vil blive berørt af mølleopførelsen, og at Vendsyssel Historiske Museum således ikke vil arbejde for en flytning af møllerne. Alle de nævnte artikler foreligger som sagens bilag Som følge af Vendsyssel Historiske Museums tilkendegivelse af, at museet ville kunne fuldføre sin arkæologiske opgave, såfremt det blot fik en rum tid til de planlagte udgravninger, synes møllelauget at have haft god grund til at vurdere, at risikoen for en fredning var afværget. Forud for nedlæggelse af det foreløbige forbud den , synes hverken møllelauget eller Jysk Vindkraft at have fået en varsling om en risiko for fredning fra myndighederne. Fredningsforslaget fremsættes således først den , og sagens rejsning bekendtgøres den Da møllelauget den samt den underskriver kontrakterne om køb af vindmøllerne, synes møllelauget således ikke at have accepteret" at der skulle foreligge en risiko for fredning, og således heller ikke at have accepteret at bære et eventuelt tab som følge af en sådan fredning. 3.5 Tabsbegrænsningspligt. Der synes ikke for så vidt angår det p~gældende møllelaug (Klokkerholm Møllelaug I/S) at have foreligget realistiske muligheder for en anden placering af møllerne, jvf. således bilag 75 og udskrift af forhandlingsprotokollen, side 15ff, hvorfor de i afsnit 4 beskrevne tab ikke på denne vis kunne være undgået

18 KROMAN~ &MUNTER: 3.6 Konklusion yedrørende krav i henhold til transport. Da Jysk Vindkraft A/S ikke havde påtaget sig at dække møllelaugets tab i anledning af fredningen, uden samtidig at betinge sig transport i det erstatningskrav, som møllelauget kunne have rejst overfor fredningsmyndighederne, og da Jysk Vindkraft A/S ikke synes at have handlet culpøst i forbindelse med aftalens indgåelse eller senere, ville møllelauget ikke have kunnet rej st et erstatningskrav mod Jysk Vindkraft A/S som følge af det lidte tab, og møllelauget var derfor ikke på denne baggrund afskåret fra at kræve erstatning for sit tab hos fredningsmyndighederne. "Da møllelauget heller ikke havde accepteret risikoen for fredning af det pågæl- tt dende område, kan det konkluderes, at møllelauget ville have kunnet rejse et erstatningskrav mod fredningsmyndighederne. Da møllelauget således ville- have kunnet rej st et erstatningskrav mod fredningsmyndighederne, vil dette krav kunne rejses af Jysk Vindkraft A/S som transporthaver. 4. Opgørelse af erstatningens størrelse I det følgende undersøges, hvorledes denne erstatning skal opgøres. Nedenfor under punkt 4.1 vurderes de enkelte erstatningsposter, mens punkt 4.2tt beskæftiger sig med spørgsmålet om forrentning af erstatningskravet. 4.1 Selve erstatningskravet Det er afgørende for opgørelsen af erstatningens størrelse, hvilket tab møllelauget led som følge af fredningen, d.v.s. hvilke omkostninger, der endeligt skulle have påhvilet møllelauget, såfremt Jysk Vindkraft A/S ikke havde påtaget sig at dække dette tab mod til gengæld at få erstatningskravet i anledning af tabet tiltransporteret. Den erstatningsberettigede kan vælge a~gøre et krav på fuld erstatning gældende, i den forstand at erstatningen dækker hele tabet, herunder et fremtidigt tabt indtjeningsgrundlag. ~

19 KROMANN &MUNTER Den erstatningsberettigede kan tillige vælge at opgøre erstatningskravet som det definitive krav, således at erstatningen kun dækker tab, der kan opgøres på det valgte tidspunkt, men til gengæld hele dette tab, jf. således betænkning nr. 461j1967 (Betænkning om naturfredning I, afgivet af den af Ministeriet for kulturelle anliggender under 23/ nedsatte Naturfredningskommission) side 72. Jysk Vindkraft A/S har - som transporthaver - valgt at opgøre det oprindeligt møllelauget tilkommende krav som et definitivt krav, d.v.s. opgjort som det tab, møllelauget har lidt ved at stole på, at der ville kunne opføres vindmøller på den nu fredede ejendom. Med udgangspunkt i Fredningsnævnet for Nordjyllands Amts afgørelse af 5/ vurderes de af Jysk Vindkraft A/S fremsatte krav på følgende måde: 1. Miatet fortjeneste ved projektstop i alt kr ,61. Da dette krav relaterer sig til den fortjeneste, som Jysk Vindkraft A/S mistede som følge af fredningen, og da dette krav ikke af Jysk vindkraft A/S kunne kræves dækket af møllelauget, har møllelauget ikke lidt et tab i den pågældende størrelsesorden, som derfor ikke på baggrund af den skete transport kan gøres gælderide af Jysk Vindkraft A/S. I denne forbindelse bemærkes særligt, at kravene i henhold til de indgåede leje- og brugskontrakter på henholdsvis kr og kr ifø1ge vindmøllekontrakternes l, 3. afsnit (bilag 30A), skulle bæres af Jysk Vindkraft A/S, i den forstand at beløbet var indeholdt i købesummen for vindmøllerne, jvf. således den af revisionsfirmaet K.G Jensen/Coopers & Lybrand udarbejdede erstatningsopgørelse fremlagt som en del af bilag Afholdte direkte omkostninger ved projektstop i alt kr ,27. Ifølge den af revisionsfirmaet K.G. Jensen/Coopers & Lybrand udarbejdede erstatningsopgørelse, og ifølge advokat Erik Kjærs uddybende forklaringer til denne, jvf. sagen bilag 124, er der for så vidt angår kr ,47 tale om dækning af finansieringsudgifter

20 KROMANN &MUNTE. Møllelaugets udgifter til advokat i forbindelse med projektstoppet andrager kr ,80. De netop nævnte beløb skulle kontraktsmæssigt set have været afholdt af møllelauget, og Jysk Vindkraft A/S kan derfor i medfør af transporten kræve disse beløb erstattet hos fredningsmyndighederne. Herudover omfatter posten på ialt kr ,27 Jysk Vindkraft A/S's egne omkostninger til egen advokat i forbindelse med den tekniske afslutning af forholdet til møllelauget efter projektstoppet på kr og honorar til revisor for opgørelse af erstatningskravet på kr For så vidt angår udgifter til egen advokat gælder det som udgangspunk~, at disse ikke kan kræves erstattet, idet disse beløb ikke ville have påhvilet møllelauget. Af erstatningsopgørelsen fremgår dog, at beløbet til dels vedrører opløsning af interessentskabet (møllelauget), hvilket er en udgift, der ville have påhvilet møllelauget, såfremt parterne ikke havde indgået den pågældende transportaftale. Den del af beløbet, der relaterer sig til dette arbejde, kan Jysk Vindkraft A/S kræve erstattet hos fredningsmyndighederne. Beløbet ansættes skønsmæssigt til halvdelen af de , dvs. kr Honoraret til revisor for dennes opgørelse af erstatningskravet kan ikke kræves erstattet, dels fordi arbejdet i vidt omfang har relateret sig til det tab, som Jysk Vindkraft A/S og ikke møllelauget har lidt, dels fordi tt et sådan krav som det klare udgangspunkt må dækkes via tilkendelse af sagsomkostninger. 3. Afholdte omkostninger inden projektstop i alt kr ,55. Ifølge opgørelsen fremlagt som sagens bilag 53A omfatter denne post udelukkende udgifter, som Jysk Vindkraft A/S i henhold til kontrakten med møllelauget skulle afholde, således at møllelauget ikke ville have lidt et tab som følge heraf, hvorfor disse af Jysk Vindkraft A/S afholdte udgifter ikke berettiger Jysk Vindkraft A/S til erstatning i henhold til transporten

21 KROMANN &MUNTER 5. Samlet konklusion. Det kan som følge af ovennævnte konkluderes, at Jysk Vindkraft A/S ikke er berettiget til erstatning med hjemmel direkte i Naturbeskyttelseslovens 39 stk. l, idet Jysk Vindkraft A/S ikke var indehaver af en rettighed over den nu fredede ejendom. Det kan derimod konkluderes, at Jysk Vindkraft A/S er erstatningsberettiget i kraft af, at Jysk Vindkraft A/S har fået tiltransporteret det Klokkerholm Møllelaug r/s tilkommende erstatningskrav. Det kan endvidere konkluderes, at møllelauget ville have lidt et tab, der kunne være rettet mod Fredningsmyndighederne af møllelauget, såfremt møllelauget ikke havde transporteret dette,erstatningskrav til Jysk Vindkraft A/S, og at dette erstatningskrav kan opgøres til i alt kr ,27, med tillæg af renter af kr ,47 fra den og af kr ,80 fra den Det kan herefter endeligt konkluderes, at Jysk Vindkraft A/S vil være berettiget til en erstatning på kr ,27 med tillæg af renter som angivet ovenfor

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 10. oktober 2003 J.nr.: 03-121/700-0012 03-132/700-0012 kpa

Læs mere

UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN for Nord og Vestsjælland

UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN for Nord og Vestsjælland UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN for Nord og Vestsjælland Forretningen den 18. juni 2013, Sag SJ 5-2013 Sag: Fastsættelse af erstatning for overtagelse af ca. 11,27 ha.

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst kopi

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. marts 2004 J.nr.: 03-132/700-0020 BIS Afgørelse i sagen

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00552.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00 Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. I Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1937 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Delafgørelse. i sagen om tilbygning til brug for hotelvirksomhed m.v. på Kokkedal Slot i Brovst Kommune, Nordjyllands Amt

Delafgørelse. i sagen om tilbygning til brug for hotelvirksomhed m.v. på Kokkedal Slot i Brovst Kommune, Nordjyllands Amt NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 29. september 2004 J.nr.: 03-31/800-0085 AGS Delafgørelse i

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen.

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen. 05837.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00 Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-07-1975 Fredningsnævnet 25-11-1974 Kendelser Deklarationer

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01421 og NMK-501-00087 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund

Læs mere

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen.

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen. 00970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00 Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

" Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by)

 Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by) Kendelse af 6. oktober 1997. J.nr. 97-24.703. Nærmere bestemt udlejningsvirksomhed i strid med forbudet om udøvelse af anden virksomhed end revisionsvirksomhed. Lov om statsautoriserede revisorer 10. Suzanne

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET> I-I

FREDNINGSNÆVNET> I-I 01799.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01799.02 Fredningen vedrører: Stødov Kirke Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-11-1951, 14-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

107,2 MHz i tidsrummet mandag til fredag kl. 16.00-19.00 + kl. 23.00-00.00 og lørdag-søndag kl. 15.00-17.00 + 23.00-00.00.

107,2 MHz i tidsrummet mandag til fredag kl. 16.00-19.00 + kl. 23.00-00.00 og lørdag-søndag kl. 15.00-17.00 + 23.00-00.00. Advokatfirmaet Beck & Partnere Postboks 259 7100 Vejle Att. Irene Dahl Hansen RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 27. marts 2009 Lill-Jana Vandmose Larsen Fuldmægtig, cand. jur. lvl@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. november 2014 J.nr.: NMK-31-01403 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et

Læs mere

14. maj 2009 J.nr.: NKN-111-00041 ssc. Delafgørelse I sagen om fredning af Næstved Øvelsesplads og tilstødende skove

14. maj 2009 J.nr.: NKN-111-00041 ssc. Delafgørelse I sagen om fredning af Næstved Øvelsesplads og tilstødende skove Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www. nkn.dk CVR: 18210932 14. maj 2009 J.nr.: NKN-111-00041 ssc Delafgørelse I sagen om fredning af Næstved Øvelsesplads

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer REG. NR. O 2. 2. 9 Li ø O l O INDHOLDSFORTEGNELSE OvEce~'~;k~~v~~t:-r

Læs mere

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen.

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen. 03076.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00 Fredningen vedrører: Holmsland Klit Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-01-1964 Fredningsnævnet 12-08-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 11. august 1997 afgivet en redegørelse, hvori bl.a. er anført:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 11. august 1997 afgivet en redegørelse, hvori bl.a. er anført: Kendelse af 12. maj 1998. 97-129.334. Låneforenings virksomhed omfattet af lov om erhvervsdrivende virksomheder. Låntagere ikke anset for virksomhedsdeltagere. Spørgsmål om hæftelse. Lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dkE-mail: nkn@nkn.dk 11. februar 2003 J.nr.: 03-31/700-0004 kpa i sagen om anmodningen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

D O M. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.

D O M. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst. D O M afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.)) i ankesag V.L. B 2830 13 Nordvestjysk Elforsyning Amba (advokat

Læs mere

Naturklagenævnets afgørelse af 26. marts 2008 om fredning og erstatning i anledning af fredning af kystkilen Færgevejen i Helsingør Kommune

Naturklagenævnets afgørelse af 26. marts 2008 om fredning og erstatning i anledning af fredning af kystkilen Færgevejen i Helsingør Kommune Naturklagenævnets afgørelse af 26. marts 2008 om fredning og erstatning i anledning af fredning af kystkilen Færgevejen i Helsingør Kommune (Sag nr. NKN-111-00022) Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Christina Heiberg-Grevy, Hellerup) mod Brand

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe post@bbkas.dk Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinie omkring fortidsminder på ejendommen Matr. nr. 5 CM Rungsted by. Rungsted- beliggende Piniehøj

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG. afsagt torsdag den 24. marts 2011

UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG. afsagt torsdag den 24. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 24. marts 2011 Sag 178/2008 (1. afdeling) De Samvirkende Købmænd som mandatar for Vejle Amts Købmandsforening og De Samvirkende Købmænd

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

01187.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01. Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke. Domme. Taksati ons kom m iss ionen.

01187.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01. Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke. Domme. Taksati ons kom m iss ionen. 01187.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01 Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke e Domme Taksati ons kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-12-1948 Kendelser Deklarationer ,e

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn.

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk J.nr.: 97-33/800-0480 MSA Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus,

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus, Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00875 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Introduktion Danmarks Naturfredningsforening (DN) har rejst et forslag om fredning af områderne Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt.

Introduktion Danmarks Naturfredningsforening (DN) har rejst et forslag om fredning af områderne Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt. Oplæg til drøftelse af fredningsforslag for Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt", forud for offentligt møde på Anholt den????? 2008. J.nr. 08/6551 Introduktion Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen.

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. 01780.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05 Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-02-1952, 19-12-1951 Kendelser

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen:

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen: Martin Maarup Hevring Møllevej 6, St. Sjørup 8950 Ørsted Plangruppen Dato: 27.01.2015 Reference: Annie Eggert-Hansen Direkte telefon: 8959 4055 E-mail: aeh@norddjurs.dk Journalnr.: 13-10281 Landzonetilladelse

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Stig Løcke Arkitekt Ahlgade 40 4300 Holbæk Den 11. februar 2014 Natur & Miljø Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning om tilladelse til at nedrive et udhus

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG

U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG Torsdag den 5. marts 2014 kl. 9.30 samledes overtaksationskommissionen på pendlerpladsen ved Haverslev. Til stede

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen.

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen. Johannes Nielsen Husmandsvej 28 9430 Vadum jn@norhalne-vvs.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

KENDELSE. Klager fik i forbindelse med underskrivelse af formidlingsaftale udleveret salgsbudget dateret 17. oktober 2006.

KENDELSE. Klager fik i forbindelse med underskrivelse af formidlingsaftale udleveret salgsbudget dateret 17. oktober 2006. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Norvig Gl. Kongevej 124 1850 Frederiksberg C Nævnet har modtaget klagen den 2. februar 2009. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015 Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen Den 5. marts 2015 Æblevej Skovrejsning, VVM og bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur Skive Kommune har søgt tilladelse

Læs mere

Tilladelse til byggeri

Tilladelse til byggeri Tømrer og Snedker Kastberg A/S Vestvej 13 9600 Aars hjk@kastberg-as.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02043.01 Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01 Fredningen vedrører: Næs Stubhave e Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 13-05-1953 DEKLARATIONER>

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. marts 2013 12/12512 AFGØRELSE OM FORHOLD VEDR. CARPORT PÅ GADE Vejdirektoratet har behandlet klage af 31. oktober 2012 fra dig som ejer af ejendommen B gade

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING År 1978 den 25. oktober blev i Odense by- og herredsrets 5. afd. i BS 614/78 Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandværk, Nr. Lyndelse, B mod afsagt

Læs mere

Zonetilladelse samt dispensation fra NBL 17 og 18, Lillebæltsvej 57, Kjersing Skov, 17 ax, Gjesing.

Zonetilladelse samt dispensation fra NBL 17 og 18, Lillebæltsvej 57, Kjersing Skov, 17 ax, Gjesing. Esbjerg Kommune Vej og Park Frodesgade 30 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 12. april 2011 Sagsbehandler Steen Hein Donner Telefon direkte 76 16 13 47 Sags id 2011-4713 E-mail std@esbjergkommune.dk

Læs mere