REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE. Erfaringshåndbog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE. Erfaringshåndbog"

Transkript

1 REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE Erfaringshåndbog Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune 2011

2 Nærværende håndbog indeholder en række konkrete forslag til rekruttering og fastholdelse af frivillige. Håndbogen er relevant for såvel idrætsforeninger og kulturelle foreninger som for sociale foreninger. Håndbogen er udarbejdet af Kultur- og Fritidsforvaltningen på baggrund af ti års erfaringer med integrations- og projektarbejde i kultur- og fritidslivet. HVORFOR FRIVILLIGE? At arbejde med frivillige er både en stor fornøjelse og en stor udfordring. En fornøjelse, fordi de frivillige har energi og engagement, der gør, at arbejdet i foreningerne bliver sjovt og meningsfyldt. En udfordring, fordi de frivillige er en variabel størrelse, der konstant forandrer sig og som hele tiden skal holdes til ilden. Ellers finder de andre veje, der kan opfylde deres ønsker og behov. Uden engagerede frivillige er det stort set umuligt for foreninger at udføre deres aktiviteter uanset om de har et socialt, idrætsmæssigt eller kulturelt indhold. Alle erfaringer viser, at især i forhold til fastholdelsen af børn og unge i foreningen spiller de frivillige en afgørende rolle. Stabile frivillige trænere og ledere, der formår at skabe gode, vedvarende relationer til børn og unge betyder, at børnene og de unge i langt højere grad fortsætter i foreningen. BEVIDST STRATEGI Jo mere bevidst en forening er omkring sin strategi for det frivillige arbejde, jo mere præcist kan den rekruttere og fastholde de frivillige. Man kan vende det på hovedet og sige, at jo større tilfældighed jo større risiko for forkert frivilligpleje. Derfor bør enhver forening gøre sig nogle bevidste og systematiserede overvejelser om, hvordan man ønsker at rekruttere, fastholde samt udvikle sine frivillige og ikke mindst, hvilke typer frivillige foreningen ønsker. Det kræver holdninger at formulere en strategi for det frivillige arbejde. Holdninger til hvordan man arbejder ordentligt sammen, til hvad de frivillige skal gøre, samt hvornår og hvordan. Og til hvordan foreningen understøtter det frivillige arbejde. TYPER AF FRIVILLIGE Som forening kan man have brug for flere forskellige typer frivillige nogle der tager sig af træningen, andre der laver det sociale arbejde, en der er god til kommunikation, nogle der kan lide at organisere og administrere osv. Det kan være en fordel at formulere flere forskellige frivilligprofiler, så man sikrer sig en bred skare af frivillige at trække på. Forskellige frivilligprofiler og -opgaver tiltrækker desuden forskellige mennesker (køn, alder, etnicitet, uddannelsesbaggrund mv.), som kan gøre foreningen mere mangfoldig. Så inden I går i gang med at rekruttere frivillige, skal I overveje og formulere, hvilke typer frivillige I har brug for, og hvilke opgaver de kan løse. 2

3 REKRUTTERING AF FRIVILLIGE HVOR OG HVEM? - Første step i god frivilligpleje Det mest essentielle spørgsmål i rekrutteringen af frivillige er, hvordan man bedst muligt får kontakt til potentielle frivillige. Et spørgsmål der ikke kun er ét svar på, idet flere forskellige metoder kan have en positiv effekt. Dog kan man sige, at de metoder, der generelt virker bedst, er dem, hvor rekrutteringen sker via netværk, personlig kontakt til potentielle frivillige eller direkte headhunting. Det er vigtigt at definere sin målgruppe. Når målgruppen er defineret, er næste skridt at finde frem til, hvor målgruppen har sit daglige liv. Mange foreninger rekrutterer studerende som frivillige, hvilket ofte er en nem målgruppe at få fat i. Til gengæld kan de ofte være mindre stabile end andre grupper, f.eks. forældre til børn i foreningen, efterlønnere mv. Foreninger kan også have stor gavn af frivillige, som f.eks. er arbejdsløse, og som bruger det frivillige arbejde til at udvikle deres kompetencer, eller af nytilkomne indvandrere/flygtninge, som kan få point til deres opholdstilladelse ved at udføre frivilligt arbejde. WHAT S IN IT FOR ME? I forberedelse af sin rekrutteringsstrategi bør man sætte sig ind i, hvordan målgruppen af frivillige tænker. Hvorfor vil han/hun engagere sig? Er det pga. sagen, læring, værdier, identitet, karriere, kammeratskab, indflydelse etc.? For at vække de frivilliges interesse, skal de nemlig kunne se en mening med det frivillige arbejde. Inden I skal ud og rekruttere er det vigtigt at forberede jer på, hvad de frivillige vægter i deres arbejde. Her kan I evt. lave en rundspørge blandt de aktive frivillige i jeres forening. Det er nemlig disse gode grunde, I skal ud og sælge det frivillige arbejde på. Eksempler på gode grunde til at blive frivillig Socialt samvær med andre Nyt personligt og fagligt netværk Mening med dagligdagen Tilfredsstillelse ved at hjælpe/ gøre en forskel Personlig udvikling Erfaring til CV et Nye evner og kompetencer 3 TIP! Den gode historie At fortælle en historie fra det virkelige liv i netop jeres forening er med til at sætte billeder på, hvad det frivillige arbejde er for en størrelse. Så bliver det knapt så abstrakt for nye frivillige at forholde sig til jeres verden.

4 METODER TIL REKRUTTERING DET PERSONLIGE MØDE - Forskellige ideer til hvor og hvordan I finder de rigtige frivillige Den bedste måde at få de potentielle frivilliges opmærksomhed på er via det personlige møde. Ved det personlige møde føler folk sig ofte beæret over at blive spurgt, om de vil være frivillige, og det er lettere at målrette det kommende frivilligjob specifikt til dem, fordi I har en dialog med dem fra start. Undersøg derfor om I har unge/voksne medlemmer eller forældre i foreningen, som I kan prikke til. Den personlige face-to-face kontakt fungerer ofte langt bedre end et brev eller en nyhed på hjemmesiden, om at I søger frivillige. En anden mulighed er at bede eksisterende frivillige om at fortælle deres venner/bekendte om muligheden og glæderne ved at være frivillig i netop jeres forening. Giv evt. de eksisterende frivillige en præmie hvis de skaffer endnu en frivillig. OPLÆG En god rekrutteringsmetode er at holde oplæg om muligheden for at være frivillig på steder, hvor målgruppen befinder sig. Det kan f.eks. være til en forelæsning, pauser eller et fælles informationsmøde på uddannelsesstedet. Et oplæg kan blandt andet indeholde en kort beskrivelse af stedet/aktiviteten, man rekrutterer til, hvilke arbejdsopgaver man kan udfylde som frivillig, hvad man kan få ud af at være frivillig, hvor meget tid og energi det kræver osv. Ved et oplæg får interesserede frivillige en direkte og mere personlig indsigt i, hvad det vil sige at være frivillig. Ved oplæg kan det anbefales: At alliere sig med en medarbejder på det sted, hvor oplægget skal holdes. Derved er der større chance for, at der møder interesserede op. At være til stede efter oplægget evt. i en pause efter en fællestime, i cafeen i medborgerhuset eller andet idet potentielle frivillige ofte har brug for at få en mere uddybende snak efter oplægget. At arrangere et introduktionsmøde i foreningen, hvor alle interesserede kan dukke op. 4 TIP! Tag en seddel med, hvor interesserede kan skrive navn og tlf.nr., så kan I let kontakte dem efterfølgende.

5 OPSLAG Det er som udgangspunkt en god ide at hænge korte og præcise opslag op, der hvor de potentielle frivillige befinder sig. Det kan være på uddannelsesinstitutioner, på biblioteker, i kultur- og medborgerhuse, idrætshaller og lign. Se eksempel på et opslag bagest i erfaringshåndbogen. Opslag bør: Være korte, konkrete og præcise, så det er nemt at gennemskue hvilke opgaver, der søges frivillige til, hvem man kan kontakte for at høre nærmere, hvilken organisation, forening eller projekt, der søger frivillige mm. TIP! Udvalgte uddannelsesinstitutioner RUC Københavns Universitet Den Sociale Højskole Suhrs Seminarium Danmarks Pædagogiske Universitet Prioritere de vigtigste informationer først med fængende overskrifter og fokusere på læserens behov skriv ikke hvorfor I mangler frivillige, men hvorfor folk skal blive frivillige. Have slipper, som kan rives af med et telefonnummer på en kontaktperson, som interesserede frivillige kan henvende sig til, og som er til at komme i kontakt med. Målrette teksten til målgruppen. Hvis man for eksempel hænger opslag op på samfundsvidenskabelige og humanistiske uddannelsesinstitutioner, kan man vælge at vægte det sociale arbejde. Er det derimod på Institut for Idræt, der hænges opslag op, er det godt at vægte det idrætslige aspekt i frivilligopgaverne. FRIVILLIGPORTALER PÅ NETTET Ud over nævnte metoder er det også muligt at benytte sig af frivilligportaler på internettet. Her kan foreninger gratis tilmelde sig og lægge sine opslag om frivillige op. Derudover kan man på mange af centralerne selv søge efter frivillige. Husk at opdatere data om foreningen løbende på frivilligportalerne. Det er desuden vigtigt at følge op hurtigst muligt, når interesserede frivillige henvender sig. Rundt om i landet findes også en del frivilligcentre, hvor ansatte kan hjælpe med rekruttering af frivillige. Mange frivilligcentre har både hjemmeside med en frivilligportal og kontorer, hvor man kan lægge sit materiale. Sidst i erfaringshåndbogen er en oversigt over frivilligportaler og frivilligcentre i Danmark. 5

6 GOD MODTAGELSE AF FRIVILLIGE Hvad skal man være opmærksom på i det første møde? Både når man hænger opslag op og/eller holder oplæg med det formål at rekruttere frivillige, er det vigtigt at tage godt imod efterfølgende henvendelser fra interesserede frivillige. Den første kontakt med foreningen er alfa omega. Nye frivillig forventer ofte en god introduktion til foreningen, dens værdier og aktiviteter. Hvis de nye frivillige får en følelse af, at der er styr på organisationen, og at der er konkrete opgaver, de kan løfte her og nu, er der større chance for, at de bliver. Det er vigtigt, at der er overensstemmelse mellem det billede foreningen præsenterer af sig selv i rekrutteringen og den praksis og hverdag, som den frivillige møder. Er der for stor afstand mellem de to, mister man hurtigt de frivillige igen. Ideer til tiltag der sikrer en god modtagelse af nye frivillige Vær parat og planlæg en personlig modtagelse. Sørg for at have én i foreningen, som har til opgave at tage imod nye frivillige. Hold et møde med interesserede frivillige kort efter de har rettet henvendelse. Ved mødet kan f.eks. oplyses om aktiviteten, arbejdsopgaverne, formålet med indsatsen, forventninger til hinanden o. lign. Forventningsafstemning er vigtig! Sørg altid for at lave en ny aftale efter det første møde. Læg ikke skjul på, at man som frivillig får noget igen f.eks. point til videregående uddannelser, erfaringer på CV et, mulighed for kompetenceudvikling samt et stort netværk til brug ved for eksempel jobsøgning. Sørg for at der er arbejdsopgaver at udføre for nye frivillige. Det skal være klart for de frivillige, hvad deres funktion er, og hvad der forventes af dem. Vær ikke bange for at stille krav til de frivillige, idet det oftest kan opleves positivt, da det signalerer seriøsitet samt interesse for deres indsats. Lav en frivillighåndbog i foreningen med praktisk information, som uddeles til de frivillige fra start. Se eksempel på indhold bagest i erfaringshåndbogen. Etabler en føl-ordning, hvor nye frivillige i en periode følges med en erfaren frivillig fra foreningen. Dels kan den nye frivillige lære, hvordan man begår sig i foreningen, dels får han/hun en tættere tilknytning til én fra foreningen fra start. 6

7 FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE En central del af frivilligplejen De frivillige er det bærende element i alle foreninger. Derfor skal de plejes! En af de største udfordringer i arbejdet med frivillige er at fastholde dem. Følgende punkter giver bud på, hvilke områder man som forening kan arbejde med for at sikre et godt udgangspunkt for at fastholde de frivillige. Ledelse. Tænk over at I som forening fungerer som leder for de frivillige. Dvs. at I skal påtage jer ansvaret for deres trivsel og evt. afholde noget, der ligner MUSsamtaler osv. Konkrete opgaver. Giv de frivillige en klar definition af opgavernes karakter. Hvad er målet med opgaverne? Hvem hjælper vi? Giv gerne flere områder at vælge imellem. Tænk på at de frivilliges ønsker til opgaver kan forandre sig år efter år, og det er vigtigt at tage højde for det, hvis man vil fastholde dem. At der er mulighed for udvikling. Der skal være plads til, at den enkelte frivillige kan udvikle sig inden for foreningens rammer. F.eks. blive leder for andre frivillige, få nye arbejdsområder, få mulighed for selv at stå for nye projekter, føre ideer ud i livet osv. Socialt samvær. At kunne identificere sig med de andre frivillige og have et fælles mål er vigtigt for mange frivillige. Kaffe, kage, frugt til møderne kan gøre en forskel. Afhold f.eks. arrangementer både af faglig og social karakter, f.eks. oplæg med relevans, fællesspisning osv. Anerkendelse. Synliggør at der er opbakning fra foreningen til de frivillige f.eks. ved at sende motiverende mails engang imellem, møde op ude til aktiviteterne. Vis ved at være til stede eller pr. mail/tlf. at deres arbejde værdsættes, og at foreningen følger deres indsats. En metode kan også være at skrive artikler om de frivilliges arbejde til hjemmeside og andet. At der er brug for dig. Som frivillig skal man med det samme kunne mærke, at der er et behov for én. Der er nogle som får gavn af ens hjælp. Som frivillig skal man kunne mærke, at man er med til at gøre en forskel. 7

8 METODER TIL FASTHOLDELSE Ideer til konkrete tiltag Først og fremmest er det en god ide at spørge de frivillige, hvad de selv ønsker. Men det kan også anbefales at benytte nogle af nedenstående ideer: Gode materialer til træning/undervisning. Rekvisitter, tøj osv. skal være i orden og let at gå til, så de frivillige ikke bliver frustrerede over det. Sørg for at det administrative er på plads og let tilgængeligt, så de frivillige, der måske hellere vil bruge deres tid sammen med børnene, ikke skal bruge (for mange) ressourcer på det administrative (se erfaringshåndbog om Foreningsadministration). Gør evt. brug af elektroniske foreningsadministrationsværktøjer (f.eks. Kluboffice, Conventus), som de frivillige kan kommunikere gennem. Frynsegoder til de frivillige i form af oplevelser, ture osv. Gerne sammen med de andre frivillige, så der skabes et sammenhold i frivilliggruppen. Etabler et udvalg af frivillige, en post i bestyrelsen eller et par frivilligudviklere der sørger for faglig udvikling, pleje og dialog med de frivillige. Giv mulighed for kurser/uddannelse i foreningen. Afhold selv seminarer eller henvis de frivillige til kurser hos hovedorganisationerne (DGI, DIF, DUF), Frivilligcentrene eller Kultur- og Fritidsforvaltningen i kommunen (se TIP! Kommunerne refunderer 80 % (max kr.) af kursusgebyret for frivillige i foreninger. 8

9 MERE INFO - Om rekruttering og fastholdelse af frivillige FRIVILLIGPORTALER PÅ NETTET Frivilligjob.dk Den mest anvendte portal til at søge efter frivillige over hele landet. Der findes også gode råd til frivilligpleje. Frivillige.dk Frivillige.dk er en hjemmeside der formidler interesse og opgaver mellem frivillige foreninger i hele Øresundsregionen. Projekt Frivillig Hjemmeside, hvor man kan oprette frivilligjobs, der henvender sig til elever på landets ungdomsuddannelser. FRIVILLIGCENTRE FriSe - Frivilligcentre og Selvhjælp i Danmark Boulevarden 21, st. th Aalborg Telefon: SR Bistand Sortedam Dossering 5C 2200 København N Telefon: Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave Valdemarsgade 4, 2. sal 1665 København V Telefon: Frivilligcenter Amager Amagerbrogade København S Telefon: Center for frivilligt socialt arbejde Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: Hjemmeside: 9

10 LITTERATUR OM FRIVILLIGE Ledelse af frivillige en håndbog af Rie Frilund Skårhøj og Dorte Kappelgaard, Ankerhus Forlag, 2011 Ansigt til ansigt. Hvervning af frivillige i praksis af Henrik Frostholm, Center for frivilligt socialt arbejde, 2001 Fra medlem til frivillig: Hvordan giver vi nydanske medlemmer lyst til at blive frivillige i foreningen? Undervisningsværktøj fra Integrationsministeriet: raetsforeninger ANDRE ERFARINGSHÅNDBØGER FRA KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN Erfaringshåndbog: Forældreinddragelse i foreningslivet Erfaringshåndbog: Rekruttering og fastholdelse af børn i foreningslivet Erfaringshåndbog: Foreninger og lokalt samarbejde Alle erfaringshåndbøger kan findes på ingshaandboeger KONTAKTOPLYSNINGER Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune Nyropsgade 1, 3. sal 1602 København V Tlf

11 EKSEMPEL PÅ FRIVILLIGOPSLAG [opgaven] BLIV FRIVILIG FODBOLDTRÆNER HOS OS Har du lyst til træne en flok sprælske, sjove og dygtige piger på år på Nørrebro? Og har du lyst til at gøre en forskel for pigerne i dagligdagen? Foto fra foreningen/ af målgruppen Så har vi brug for dig!! Foto fra foreningen/ af målgruppen [tilbud til den frivillige] Hos os kan du blive DYGTIGERE - vi har gratis interessante kurser og faglig sparring Hos os kan du HAVE DET SJOVT - med hyggearrangementer, fester og oplevelser [forventninger] Vi forventer: at du kan bruge min. 4 timer pr. uge (pigerne træner kl hver torsdag og spiller kamp hver anden lørdag) at du har nogen erfaring med fodbold (som spiller eller træner) at du har god pædagogisk sans [organisationen] Vi er en ambitiøs fodboldklub på Nørrebro. Vi holder til i Fælledparken og har i alt 10 forskellige ungdomshold med børn fra 6-16 år især fra Mjølnerparken. Klubbens værdier bygger på fællesskab og kvalitet. Se vores hjemmeside: [Kontakt] Vil du høre mere om træner-jobbet? Kontakt XXXX Tlf. XXXX (kl ) Mail XXXX Foreningens logo Foreningens logo 11

12 EKSEMPEL PÅ INDHOLDSFORTEGNELSE TIL FRIVILLIGHÅNDBOG 1. Om foreningen formål, visioner, aktiviteter og andet generelt [De vigtigste pointer, som alle frivillige i foreningen bør kende til] 2. Strategi for foreningens arbejde med børn og unge [De vigtigste pointer, som alle frivillige i foreningen bør kende til] a. Rekruttering af børn og unge b. God modtagelse c. Fastholdelse af børn og unge d. Forældreinddragelse 3. Opgaver til frivillige træning, kommunikation, udvalg, arrangementer osv. 4. Muligheder for frivillige kurser, temadage, træningsdragt, midler, rekvisitter osv. 5. Krav til frivillige tilgang, tidsforbrug, administrative opgaver, børneattest osv. 6. Kontaktoplysninger hvem skal man henvende sig til om hvad i foreningen 7. Inspiration ideer til øvelser/lege/arrangementer, henvisninger til, hvor man kan finde yderligere inspiration [OBS. Vælg kun de vigtigste informationer ud så frivillighåndbogen ikke bliver uoverskuelig] 12

FORÆLDREINDDRAGELSE I FORENINGSLIVET. Erfaringshåndbog

FORÆLDREINDDRAGELSE I FORENINGSLIVET. Erfaringshåndbog FORÆLDREINDDRAGELSE I FORENINGSLIVET Erfaringshåndbog Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune 2011 Nærværende håndbog indeholder en række konkrete forslag til, hvad man som forening kan gøre,

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Velkommen Kursus i rekruttering og fastholdelse af frivillige

Velkommen Kursus i rekruttering og fastholdelse af frivillige Bliv Landsbypilot i din landsby Velkommen Kursus i rekruttering og fastholdelse af frivillige Jørgen Krogh Hessellund Program Den gode sag Hvad motiverer frivillige Rekrutteringen Fastholdelse Den gode

Læs mere

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes Onlinerekruttering Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes FrivilligJob.dk dit værktøj til online-rekruttering Hvor går man hen, hvis man vil være frivillig,

Læs mere

Rekrutteringsstrategi og politik

Rekrutteringsstrategi og politik Rekrutteringsstrategi og politik Vordingborg Firma Sport Strategi- og politik for rekruttering af ledere og instruktører i Vordingborg Firma Sport Hvorfor er du frivillig leder? Fordi det er sjovt, og

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige Norddjurs kommune, 1. marts 2011

Rekruttering og fastholdelse af frivillige Norddjurs kommune, 1. marts 2011 Rekruttering og fastholdelse af frivillige Norddjurs kommune, 1. marts 2011 Del 1: a) Motiver til frivilligt arbejde b) Hvad får folk til at blive? Del 2: a) Hvad skal frivillige lave? b) Tips og tricks

Læs mere

ADHD-foreningens. Lille grundbog i rekruttering og fastholdelse

ADHD-foreningens. Lille grundbog i rekruttering og fastholdelse ADHD-foreningens Lille grundbog i rekruttering og fastholdelse Rekruttering: 8 målrettede trin 1. Overvej: Hvad skal vi bruge frivillige til? 2. Beskriv opgaven 3. Lav en frivilligprofil 4. Bestem metode

Læs mere

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF BØRN OG UNGE I FORENINGSLIVET. Erfaringshåndbog

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF BØRN OG UNGE I FORENINGSLIVET. Erfaringshåndbog REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF BØRN OG UNGE I FORENINGSLIVET Erfaringshåndbog Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune 2011 Nærværende håndbog indeholder en række konkrete forslag til, hvad

Læs mere

Frivillighåndbog FamilieSamvirket

Frivillighåndbog FamilieSamvirket Frivillighåndbog FamilieSamvirket Indhold FamilieSamvirket... 3 Målgruppen... 3 Formål... 4 Hverdagsskolen... 4 Forældreskolen... 5 Supplerende aktiviteter... 5 Målsætning og ansvarsområder... 5 Rekruttering,

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2012 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig Velkommen til foråret 2012. Vi har samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage i. Som medlemsforening

Læs mere

Pixiguide: Frivillige på bibliotekerne. 10 gode råd til dig der skal samarbejde med frivillige

Pixiguide: Frivillige på bibliotekerne. 10 gode råd til dig der skal samarbejde med frivillige Pixiguide: Frivillige på bibliotekerne 10 gode råd til dig der skal samarbejde med frivillige Indledning Idéen til pixiguiden er opstået hos deltagerne på det faglige Udviklingsforum: Frivillige på bibliotekerne

Læs mere

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten?

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten? TRÆNERVEJLEDNING Hva med Respekten? DET SOCIALT VELFUNGERENDE HOLD Introduktion Et redskab til den gode idrætsoplevelse Danmarks Idræts-Forbund (DIF) vil med dette materiale give ungdomstræneren et redskab

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

BRUG BOLDEN, MOR. (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre. -fra leg til landshold

BRUG BOLDEN, MOR. (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre. -fra leg til landshold BRUG BOLDEN, MOR (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre -fra leg til landshold BRUG BOLDEN, MOR (og far)! Formål At vise hvorledes forældre - specielt mødre - kan involveres i døtrenes træning.

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

Hvervning og ledelse af frivillige

Hvervning og ledelse af frivillige Hvervning og ledelse af frivillige Om mig: Rie Skårhøj Sociolog, selvstændig, formand, mor osv... Hvervning og ledelse? Lidt om ledelse, meget om rekruttering. Mad kl. 18.15 Vi lærer bedst ved at prøve

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn!

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Danmarks Idræts-Forbund Stil skarpt på klubbernes vigtigste råstof: Børnene. Kvalitet er nøgleordet Børnene Konkurrencen er hård Tilbud til børn er der

Læs mere

Jeg er danseinstruktør for etniske minoritetspiger...

Jeg er danseinstruktør for etniske minoritetspiger... Jeg er danseinstruktør for etniske minoritetspiger... Hvad er du? Frivilligt arbejde er for alle Find dine timer på www.projektfrivillig.dk Hvorfor dog bruge fritiden på at arbejde gratis? Går du på en

Læs mere

Klub-building- Spil din klub i form

Klub-building- Spil din klub i form Klub-building- Spil din klub i form Temahæfte - Kommunikation - positive historier fra din klub Vær åben og fortæl de gode historier - så opleves klubben mere attraktiv Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Integrationsindsatsen på kultur- og fritidsområdet skal ses i lyset af det

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Skal vi betale for ildsjælen?

Skal vi betale for ildsjælen? Skal vi betale for ildsjælen? V/ Rie Frilund Skårhøj Sociolog, foredragsholder og konsulent i Ledfrivllige.dk Grundlægger og bestyrelsesmedlem i Foreningen RETRO Bog: Ledelse af frivillige. Særpris: 240

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Anders Thise Holm Cand.mag. i arbejdslivsstudier og psykologi Partner og konsulent i TeamKompagniet Foredragsholder i ledfrivillige.dk Aktiv frivillig HR-leder

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Muligheder for det frivillige arbejde

Muligheder for det frivillige arbejde Køb bøger i dag. 180 kr. Muligheder for det frivillige arbejde V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber

Læs mere

Kan man lede frivillige?

Kan man lede frivillige? Kan man lede frivillige? 24. april 2013 Dorte Nørregaard Gotthardsen Albanigade 54E, 1. sal 5000 Odense C tlf: 66 14 60 61 info@frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde er et landsdækkende

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

KLUBFIDUSEN ER BASERET PÅ FIRE GRUNDVÆRDIER

KLUBFIDUSEN ER BASERET PÅ FIRE GRUNDVÆRDIER FORÆLDRE Om Klubfidusen HVORDAN MÆRKER MIT BARN, AT KLUBBEN ARBEJDER MED KLUBFIDUSEN? Helt konkret vil dit barn deltage i træningsøvelser og -aktiviteter, der støtter op om holdånden og fællesskabet. Spørg

Læs mere

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder Samarbejdsaftale mellem Bibliotek og Medier og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration om brug af Brug for alle unges rollemodeller på biblioteker. Bibliotek og Medier og Ministeriet for

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

Hvordan rekrutteres frivillige med etnisk minoritetsbaggrund til foreningerne? Høje Taastrup Kommune

Hvordan rekrutteres frivillige med etnisk minoritetsbaggrund til foreningerne? Høje Taastrup Kommune Hvordan rekrutteres frivillige med etnisk minoritetsbaggrund til foreningerne? Høje Taastrup Kommune IDAN Idrættens største udfordringer III 4. september 2013 Om Høje-Taastrup Kommune 48.000 borgere en

Læs mere

Frivillige ledere...

Frivillige ledere... Køb bøgerne i dag Frivillige ledere... V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK Bliv praktikvært og få ny inspiration til foreningen HVAD ER EN PRAKTIK? Erhvervsleder i praktik er en aktivitet, der er udviklet i et samarbejde mellem IBM Danmark

Læs mere

Opfølgning på Årsmødet 2006. den mangfoldige frivillige eller manglen på en stereotyp

Opfølgning på Årsmødet 2006. den mangfoldige frivillige eller manglen på en stereotyp Opfølgning på Årsmødet 2006 den mangfoldige frivillige eller manglen på en stereotyp Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde December 2006 DEN MANGFOLDIGE FRIVILLIGE ELLER MANGLEN PÅ EN STEREOTYP Hvorfor

Læs mere

Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen?

Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen? Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen? Stille mus Indadrettet/usikker Har ikke mange venner Ser mere tv Bruger mere tid på at læse bøger og blade Hjælper til derhjemme Bruger internettet

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Frivilligt Socialt Arbejde April 2014. Birthe Funk

Frivilligt Socialt Arbejde April 2014. Birthe Funk Frivilligt Socialt Arbejde April 2014 Birthe Funk Disposition Udkants eller Vandkantsdanmark? Hvad er Frivilligt Socialt arbejde Om Frivilligcenter Lolland Det værdifulde frivillige arbejde frivilligt

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Udfordringer og styrker Hvad er jeres styrker

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

DAGENS TEMA LEDELSE. DBU Jylland

DAGENS TEMA LEDELSE. DBU Jylland DAGENS TEMA LEDELSE Formål Mit indlæg: Inspiration til ledelse og ledelsesudvikling Ledelse generelt Ledelse af frivillige (frivilligheds-strategi) Klubformanden som leder Spørgsmål: Hvad betyder ordet

Læs mere

DBU København. En introduktion til klubrådgiverne og deres nytte for din klub. København, 2014. DBU København

DBU København. En introduktion til klubrådgiverne og deres nytte for din klub. København, 2014. DBU København En introduktion til klubrådgiverne og deres nytte for din klub København, 2014 nu med klubrådgiver? Hvad er det? DBU har på tværs af landet ønsket at tilbyde de samme støttevilkår for klubberne. Derfor

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

LEDERAKADEMIET 2013-2014. Et personligt uddannelsesforløb for kommende, nye og nuværende foreningsaktive frivillige i Egedal Kommune.

LEDERAKADEMIET 2013-2014. Et personligt uddannelsesforløb for kommende, nye og nuværende foreningsaktive frivillige i Egedal Kommune. LEDERAKADEMIET 2013-2014 Et personligt uddannelsesforløb for kommende, nye og nuværende foreningsaktive frivillige i Egedal Kommune. Lederakademiets deltagere vil efter akademiets afslutning modtage et

Læs mere

Fodbolden. indvandrere

Fodbolden. indvandrere Fodbolden indvandrere Fodbolden indvandrere 4 Formand for Den Østlige Forening i Aalborg Øst, Salah Touska (tv) og fodboldtræner, kampfordeler og alt muligt andet i fodboldklubben, Mohamed Agha. Ildsjæl

Læs mere

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 Puljemidler kan søges af frivillige folkeoplysende foreninger for børn og unge, eller

Læs mere

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Det Grønlandske Hus i Aalborg er et hus, som er åbent for alle med relationer til og interesse for Grønland og grønlandske forhold. Vores formål er at

Læs mere

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om Kolde kendsgerninger om unge og fodbold Her kan du finde hurtige genveje til den store mængde af dokumentation om unges bevæggrunde for at til og fravælge fodbold og idræt i det hele taget. Tekst: Mads

Læs mere

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Tag det første skridt til at blive en endnu bedre leder! Et personligt uddannelsesforløb for ledere i klubber og foreninger i fritids- og idrætslivet

Læs mere

Det handler om andet end fodbold. DBU Sjælland

Det handler om andet end fodbold. DBU Sjælland Det handler om andet end fodbold DBU Sjælland Program Præsentation og baggrund Hvad siger de unge??? Forskel i køn og typer Årsager til frafald Muligheder for fastholdelse Klubliv Opsamling DBU Sjælland

Læs mere

Demensdagene 2013. Sjov Motion. - Motionscaféer for demente med pårørende.

Demensdagene 2013. Sjov Motion. - Motionscaféer for demente med pårørende. Demensdagene 2013 Sjov Motion - Motionscaféer for demente med pårørende. Et 3-årigt projekt i Slagelse Kommune. Projektperiode 1. oktober 2012 30. september 2015. Præsentation projektkonsulent Bente Nørgaard

Læs mere

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Én indgang for frivilligheden i København Vision Visionen er, at alle, der arbejder med frivillighed i København, gennem et center for

Læs mere

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds handleplan for 2009/2010 præsenterer de strategiske målsætninger og indsatsområder, som FcH vil prioritere i 2010. Handleplanen

Læs mere

svendborg 2011 Politikere i praktik

svendborg 2011 Politikere i praktik svendborg 2011 Politikere i praktik A- Klubben Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 1 Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 2 Folkekirkens Nødhjælp Kirkens Korshærs Varmestue Frivilligcenter

Læs mere

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2012 15 MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER Oplag: 500 Udgiver: Fredericia Kommune, 2012 Grafisk

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år 2016 Dansk Atletik Forbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby daf@dansk-atletik.dk - Tlf: +45 4326 2626 Aldersgruppe: 15-25 år Dansk Atletik Forbund er det nationale forbund for atletik, gang

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Midt i mulighederne. FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015

Midt i mulighederne. FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 Midt i mulighederne FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 FORMÅL OG FORVENTET UDBYTTE Lederakademiet skal bidrage til at fastholde eller rekruttere nye ledere

Læs mere

Notat vedrørende: Rekruttering af frivillige og lønnede medarbejdere

Notat vedrørende: Rekruttering af frivillige og lønnede medarbejdere HB mødebilag side 1/ 5 HB-møde: Marts 2014 Initialer: PJ Bilagsnr.: 2.5.1 SÆT KRYDS ÅBENT FØR Orienteringsbilag (O) x Debat- og temabilag (D) X X Beslutningsbilag (B) ÅBENT EFTER NYHED EFTER LUKKET BILAG

Læs mere

Hvis I er interesseret, skynd jer at melde jer til på frivilligcenter@roskilde.dk, senest fredag den 6. januar 2012.

Hvis I er interesseret, skynd jer at melde jer til på frivilligcenter@roskilde.dk, senest fredag den 6. januar 2012. MEDLEMSNYT: 09 2011 DATO: 22. 12. 2011 Få ledige pladser i Fredagsbazaaren Kom med Der er nogle få ledige pladser tilbage på Fredagsbazaar, sundheds- og foreningstræf i Æblehaven fredag den 20. januar

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Især inden for idræt og foreningsliv har Globus1 givet Århus Kommune et løft, og aktivitetscenteret er en af hovedhjørnestenene i kommunens integrationspolitik.

Læs mere

VELKOMMEN I TGF TGF en forening for DIG!!!

VELKOMMEN I TGF TGF en forening for DIG!!! VELKOMMEN I TGF Velkommen i Taastrup Gymnastik Forening :. Uanset om du er gymnast eller forælder, vil vi gøre alt hvad vi kan for at du føler dig hjemme i TGF. Det arbejde, som instruktører og bestyrelse

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE)

DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE) 1 DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE) 2 For bestyrelsesmedlemmer frivillige ejendomsfunktionær boligsociale medarbejdere Frivilligkursus Hvordan får vi flere frivillige? Dagkursus Lørdagskursus: 09.00

Læs mere

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1 Trivselsplan 1 Trivselsplan Bedsted Skole er en skole, der lægger vægt på: Ansvar, omsorg og respekt Vi arbejder for: At der er plads til alle, og vi passer godt på hinanden. Hvor alle lærer at lytte til

Læs mere

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00 Idrætskonference i Randers 2010 lørdag den 18. september 8:30-15:00 SIKR (Samvirkende Idrætsklubber i Randers) arrangerer i samarbejde med Kultur- og fritidsforvaltningen en konference for idrætsforeninger

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN REDSKABER & SKABELONER

GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN REDSKABER & SKABELONER GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN REDSKABER & SKABELONER INDLEDNING Dette ekstramateriale supplerer udgivelsen Guide: IT-frivillige i Kommunen af Socialt Udviklingscenter SUS. Ekstramaterialet indeholder

Læs mere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Fodbold Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig arbejdsindsats

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

INVITATION. Dansk Forening for Rosport

INVITATION. Dansk Forening for Rosport INVITATION Dansk Forening for Rosport 1 Så slår Dansk Forening for Rosport endnu en gang dørene op for et veltilrettelagt inspirationsseminar på Dalum Landbrugsskole i Odense. Vi glæder os til at se en

Læs mere

Idræt og bevægelse til alle

Idræt og bevægelse til alle Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2013-16 GENTOFTE KOMMUNE Forord Med Gentofte Kommunes nye idræts- og bevægelsespolitik arbejder vi målrettet videre med at skabe

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B FUNDRAISING JDE ØKONOMI PR INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet

Læs mere

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012.

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2012. Handlekatalogets temaer (indsats = vi gør i politikken) Frivillige ledere Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

Projekt Frivillig. Projektejere LOF og FORA. støttet af DFS. v/ Marlene Berth Nielsen og Lene Buerup Andersen

Projekt Frivillig. Projektejere LOF og FORA. støttet af DFS. v/ Marlene Berth Nielsen og Lene Buerup Andersen Projekt Frivillig Projektejere LOF og FORA v/ Marlene Berth Nielsen og Lene Buerup Andersen støttet af DFS Formål med projektet Hvordan sikrer vi, at lokalafdelinger kan tiltrække nye frivillige (til bestyrelser

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO 1 INDHOLD Flersprogede forældre 4 Introduktionen til dagtilbud/sfo 4 Det første møde 6 Dagtilbuddets/SFO ens målsætning, regler og dagligdag 6

Læs mere

Frivilligstrategi. Samarbejdet med de frivillige

Frivilligstrategi. Samarbejdet med de frivillige Frivilligstrategi Samarbejdet med de frivillige Albertslund Boligsociale Center Sidst redigeret november 2011 Frivilligstrategi Denne frivilligstrategi er en del af ABC s frivilligpolitik. Strategien er

Læs mere

GODT IDRÆTSMILJØ FOR UNGE

GODT IDRÆTSMILJØ FOR UNGE D D R Æ T S M I L J Ø I T O E G G N F O R U GODT IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS DANMARKS IDRÆTS-FORBUND INGEN SELVFØLGE AT UNGE DYRKER SPORT Det første store dyk

Læs mere

Gør din forening attraktiv -ind i hjertet af din forening/gruppe

Gør din forening attraktiv -ind i hjertet af din forening/gruppe endnu mere Gør din forening attraktiv -ind i hjertet af din forening/gruppe Frivilligcenter Hillerød d. 27. april 2011 Velkomst og præsentationsrunde Hvad er tanken med Attraktiv forening? Workshop: Ind

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Integrationsprojekt i AGF

Integrationsprojekt i AGF Integrationsprojekt i AGF Projektleder Anne Kofoed Nannerup (uden billeder af pigerne og kvinderne) Præsentation Anne Kofoed Nannerup, 23 år Studerer til sygeplejerske i Aarhus Tidl. konkurrencesvømmer

Læs mere

Velkommen )l IF Hasle KFUM Håndbold. Billederne er taget af fotograf Rikke Grøn Larsson

Velkommen )l IF Hasle KFUM Håndbold. Billederne er taget af fotograf Rikke Grøn Larsson Velkommen )l IF Hasle KFUM Håndbold Billederne er taget af fotograf Rikke Grøn Larsson! Tilmelding *l IF Hasle KFUM Hold: (sæt ring) U8 U10 U12 U14 U16 U18 Køn: (sæt ring) Dreng Pige Navn: Fødselsdag:

Læs mere

Lettere at være frivillig

Lettere at være frivillig Lettere at være frivillig Oktober 2014 Lettere at være frivillig 3 LETTERE AT VÆRE FRIVILLIG I DANMARK Frivillige gør en stor og betydningsfuld indsats i det danske samfund. Regeringen anerkender den

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Fredag d. 13. marts kl. 19.30-22.15 Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO mm. giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Intro: Frivillige Fighters var en 3 timers tirsdagsbar i frivillighedens tegn, krydret med lokale ildsjæle, bands, mad og drikke -

Læs mere

TEMA 1 Unge og frivilligt arbejde

TEMA 1 Unge og frivilligt arbejde TEMA 1 Unge og frivilligt arbejde Vækstmiljøer ex ungdomshuset Arvefølge I første omgang uforpligtende Begrænse opgaver Ind med modermælken Henvende sig til ungdomsinstitutionerne og sælge varen Skolerne

Læs mere

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen!

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Dette katalog indeholder konkrete og lettilgængelige ideer til, hvordan I ude på datastuerne, bibliotekerne og andre it-undervisningssteder

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald CORPORATE VOLUNTEERING Tryghedsopkald Vejledning til samarbejde mellem virksomheder og Røde Kors om tryghedsopkald foretaget af virksomhedsfrivillige. RødeKors.dk 1 INTRODUKTION OG FORMÅL Denne vejledning

Læs mere