Selvstændig... bibeskæftigelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selvstændig... bibeskæftigelse"

Transkript

1 Selvstændig... bibeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE

2 Indhold Kontakt din afdeling i god tid... Hvad er selvstændig virksomhed... Om hobby/fritidsaktiviteter... Hoved- eller bibeskæftigelse... Bibeskæftigelse og ret til dagpenge... Om at være til rådighed for arbejdsmarkedet... Lønmodtager på fuld tid samtidig med drift af virksomheden.. Driver du virksomheden sammen med ægtefælle eller medejere... Arbejder du i din ægtefælles virksomhed... Dagpenge samtidig med selvstændig bibeskæftigelse - hvornår... Ændrer omfang eller drift af virksomheden sig... Ret til dagpenge i 78 uger... Sådan tæller man de 78 uger... Hvordan får du ret til nye 78 uger... Hvornår er retten til dagpenge ikke begrænset... Mindre landbrug... Udlejningsejendom... Enkeltstående opgave som selvstændig... Fradrag i dagpenge for arbejde i virksomheden... Din ret til dagpenge ved ophør med bibeskæftigelse... Sådan ophører du med din bibeskæftigelse... Kan man træde ud af en fællesdrevet virksomhed - Har du drevet virksomhed sammen med ægtefælle?... - Har du drevet virksomhed sammen med en medejer?... Dokumentation

3 I denne pjece kan du læse om, hvad du skal være opmærksom på, hvis du ønsker at benytte dig af muligheden for at drive selvstændig virksomhed, samtidig med at du får dagpenge som ledig. Du kan kun få dagpenge, samtidig med at du driver virksomheden, hvis den er din bibeskæftigelse. Er din virksomhed hovedbeskæftigelse, gælder andre regler end dem, der er nævnt i denne pjece. Kontakt din afdeling i god tid Vi skal godkende, at du har ret til dagpenge, samtidig med at du driver virksomheden. Da vi skal have en del informationer på plads, opfordrer vi dig til at søge i god tid, inden du begynder at drive virksomheden. Er du på efterløn, kræver det imidlertid særlig tilladelse at drive selvstændig bibeskæftigelse, og den gives kun i særlige tilfælde. Det kan du høre mere om i din afdeling. 3

4 Hvad er selvstændig virksomhed Du er selvstændig, når du for egen regning og risiko driver virksomhed med det formål at opnå økonomisk udbytte. Det gælder, uanset om du driver virksomhed alene eller sammen med andre. I nogle brancher kan det være svært at afgøre, om der er tale om lønarbejde eller selvstændig virksomhed. Det gælder fx for freelancere. For at vi kan tage stilling til, om du er lønmodtager eller selvstændig, har vi brug for, at du bl.a. oplyser, om du er omfattet af funktionærloven og/eller opsigelsesvarsel eller din arbejdsgiver afregner skat betaler arbejdsmarkedsbidrag sender fakturaer eller får lønsedler får løn under ferie/sygdom, når du løser opgaven. Selv om du bliver anset for lønmodtager i forhold til skattelovgivningen, er du det ikke nødvendigvis efter dagpengereglerne. Om hobby/fritidsaktiviteter Hobby/fritidsaktiviteter er ikke selvstændig virksomhed, medmindre et af formålene er at tjene penge på det. Er det tilfældet, er der tale om en selvstændig virksomhed, uanset om arbejdet giver over- eller underskud. Er din aktivitet tilrettelagt som selvstændig virksomhed med fx annoncering, markedsføring, regnskabsføring, momsregistrering, skattemæssig angivelse af over-/underskud eller skattemæssige afskrivninger, er der ikke tale om en hobby/fritidsaktivitet. En hobby udført udelukkende som fritidsaktivitet uden økonomisk udbytte er uden betydning for din ret til dagpenge. 4

5 Fx er ulønnet kunstnerisk virksomhed som regel en hobby, og du har lov til at udstille. Men sælger du bare ét værk, driver du selvstændig virksomhed. Hoved- eller bibeskæftigelse For at få dagpenge, samtidig med at du driver virksomheden, er det en betingelse, at beskæftigelsen ikke er din hovedbeskæftigelse. Ved vurderingen ser vi på din arbejdstid, arbejdsopgaver, arbejdssted, kundegrundlag og indtægtsforhold. Det er altså ikke kun antallet af arbejdstimer, der afgør, om det er bibeskæftigelse, men også om virksomheden er din primære arbejdsplads og indtægtskilde. Virksomheden er din hovedbeskæftigelse, hvis du er blevet optaget i en a-kasse på baggrund af din virksomhed, uanset hvor meget tid du bruger på den nu. du arbejder på fuld tid i virksomheden - dvs. i mere end 30 timer virksomheden er din primære indtægtskilde og arbejdssted, uanset at du ikke arbejder på fuld tid i virksomheden. Er virksomheden din hovedbeskæftigelse, kan du ikke samtidig få dagpenge. Det kan først lade sig gøre, hvis du på et tidspunkt ophører med eller træder ud af virksomheden. At du sætter aktiviteterne ned eller eventuelt begynder at arbejde som lønmodtager betyder ikke, at virksomheden bliver din bibeskæftigelse. 5

6 Bibeskæftigelse og ret til dagpenge Reglerne om at få dagpenge samtidig med selvstændig bibeskæftigelse kan virke meget skrappe, men det skyldes, at dagpenge ikke må virke som erhvervsstøtte. For at få dagpenge samtidig med selvstændig bibeskæftigelse skal du i første omgang opfylde de almindelige betingelser for ret til dagpenge. Det gælder bl.a. kravet om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, herunder være tilmeldt jobcenteret, og at du skal have haft 1924 timers arbejde inden for de sidste 3 år. Du skal desuden have beregnet en dagpengesats på baggrund af din tidligere lønindtægt. Om at være til rådighed for arbejdsmarkedet For at opfylde betingelsen om at være til rådighed for arbejdsmarkedet skal du kunne passe et fuldtidsarbejde (37 timer ugentligt) - også selv om du har selvstændig bibeskæftigelse. Samme regel gælder, hvis din bibeskæftigelse kan karakteriseres som sæsonbetonet arbejde med travle perioder. Det betyder, at du skal kunne sandsynliggøre over for os, at dit arbejde med bibeskæftigelsen kan klares uden for normal arbejdstid. Kort sagt må din virksomhed aldrig være til hinder for, at du vil kunne påtage dig et fuldtidsjob. Du skal huske at tage hensyn til transporttid. Bliver du tilbudt et job med arbejdstider udenfor det tidsrum, du normalt er vant til, er det ikke muligt at sige nej til jobbet, fordi det ikke harmonerer med din bibeskæftigelse. 6

7 I følgende eksempler er betingelsen for at få dagpenge ikke opfyldt: A. Når du er bundet af, at der i virksomheden er fast åbnings-/ kontortid indenfor din normale arbejdstid. B. Hvis dine arbejdsopgaver kun kan udføres indenfor normal arbejdstid ved fx. undervisning, foredrag og kurser i større virksomheder, hvor de ansatte skal deltage i dagtimerne. C. Hvis virksomheden på visse tider af året har et omfang, der betyder, at du ikke kan have fuldtidsarbejde samtidig med drift af virksomheden. Det kan fx være tilfældet, hvor en minkfarmer i sæsonen for pelsning af mink arbejder med pelsning i døgndrift. Lønmodtager på fuld tid samtidig med drift af virksomheden Hvis du i mindst 26 uger umiddelbart forud for ledigheden har haft lønarbejde i fuldt normalt omfang, samtidig med at du drev selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, opfylder du rådighedskravet. Det er dog en betingelse, at du som ledig kun fører virksomheden videre i samme eller mindre omfang end før. Udvider du beskæftigelsen eller omfanget af den selvstændige virksomhed, skal vi vurdere, om du fortsat opfylder rådighedskravet. OBS... For at få dagpenge samtidig med selvstændig bibeskæftigelse skal du i første omgang opfylde de almindelige betingelser for ret til dagpenge. 7

8 Driver du virksomheden sammen med ægtefælle eller medejere Reglerne i denne situation er meget restriktive. Udgangspunktet er, at alt arbejde i virksomheden indgår i vurderingen af din bibeskæftigelse - også arbejde din ægtefælle/medejere udfører i din virksomhed. Derfor skal du beskrive både dine og ægtefællens/ medejernes arbejdsfunktioner indgående. Det skyldes, at dine arbejdsfunktioner skal være afgrænsede i forhold til de andres arbejdsfunktioner, så vi kan vurdere omfanget af dem. Det skal være muligt for os at vurdere omfanget af dine arbejdsopgaver i virksomheden. Udfører du og ægtefællen/medejere de samme arbejdsfunktioner, vil du som hovedregel ikke have ret til dagpenge. Arbejder du i din ægtefælles virksomhed Som hovedregel bliver du anset for at være selvstændig, hvis du arbejder i din ægtefælles virksomhed - også selv om du intet ejer af virksomheden, og selv om du skattemæssigt anses for lønmodtager, fordi du har en lønaftale med din ægtefælle eller med din ægtefælles selskab. Er du ansat i ægtefællens virksomhed, er du selvstændig erhvervsdrivende, hvis 1) der er under 20 ansatte i virksomheden. 2) du er ansat i en overordnet stilling. 3) du er ansat på løn- og arbejdsvilkår, der afviger fra de vilkår, der ifølge overenskomst gælder for dette eller tilsvarende arbejde. Det er kun ét af de 3 punkter, du skal opfylde for at være selvstændig. Gør du det, skal du opfylde de regler, som pjecen her beskriver, for at få ret til dagpenge samtidig med arbejdet i din ægtefælles virksomhed. Dagpenge samtidig med selvstændig bibeskæftigelse - hvornår Er du ledig, og driver du egen virksomhed som bibeskæftigelse, kan du få dagpenge, når 1. du er jobsøgende til lønarbejde i normalt omfang som heltidseller deltidsforsikret. 8

9 2. du til enhver tid kan drive din selvstændige virksomhed udenfor normal arbejdstid. 3. arbejdet i din selvstændige virksomhed ikke forhindrer dig i at tage imod lønarbejde indenfor normal arbejdstid. 4. du erklærer, at du udelukkende driver virksomheden som bibe skæftigelse, og at virksomheden rent faktisk fremtræder som en bibeskæftigelse. For at vi kan vurdere, om du opfylder betingelserne, har vi brug for en række oplysninger fra dig om arten og omfanget af din virksomhed. der er ansatte. dine egne og evt. ægtefælles/medejers arbejdsopgaver og fordelingen af dem. dine åbnings- eller træffetider. virksomhedens omsætning og indtjening. Vær opmærksom på, at din arbejdstid skal være realistisk i forhold til dine arbejdsopgaver og virksomhedens drift i øvrigt. Vi vurderer, om du driver din virksomhed som bibeskæftigelse, og om du opfylder betingelserne for at få dagpenge, samtidig med at du driver virksomheden. Ud over dit arbejdes omfang vil din omsætning eller forventede omsætning indgå i vurderingen af sandsynligheden for, at din virksomhed kan drives som bibeskæftigelse. Et eksempel Er du i dit arbejde afhængig af kontakt med dine kunder eller andre samarbejdspartnere indenfor normal arbejdstid, kan du ikke få dagpenge, samtidig med at du driver din virksomhed. Men har du derimod kontakt med kunder via fx mail, som du kan besvare uden for normal arbejdstid, kan du muligvis få tilladelse til at drive virksomheden samtidig med, at du får dagpenge. 9

10 Ændrer omfang eller drift af virksomheden sig Får du tilladelse til at drive din virksomhed som bibeskæftigelse, samtidig med at du får dagpenge, skal du oplyse os om alle forhold, der kan påvirke din ret til dagpenge. Det kan være ændringer i driften som fx ændring af dit kundegrundlag fra private til erhvervskunder. Ret til dagpenge i 78 uger Din ret til dagpenge bliver begrænset til 78 uger, når vi har godkendt din virksomhed som en bibeskæftigelse. Normalt kan man få dagpenge i 2 år. Vær opmærksom på, at du aldrig vil kunne få dagpenge i længere tid end de normale 2 år. Udløber din ret til dagpenge efter de almindelige regler, inden du har fået alle 78 ugers supplerende dagpenge, vil du ikke få udbetalt resten af de ugers ydelser, du har tilbage, før du har optjent ret til dagpenge endnu en gang. Ophører du med den selvstændige bibeskæftigelse, vil din ret til dagpenge ikke længere være begrænset til 78 uger. Sådan tæller man de 78 uger Du begynder at bruge af de 78 uger fra din første ledighedsdag, hvor du får dagpenge eller en anden ydelse fra os, og hvor du samtidig driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse. Alle uger, hvor du får en eller anden form for ydelse fra os, tæller med til de 78 uger. Det gælder bl.a. dagpenge. uger eller dage med feriedagpenge. deltagelse i løntilskud, aktivering mv. Sygedagpenge udbetalt af kommunen tæller også med i forbruget af de 78 uger. Bare 1 dags udbetaling af ydelse tæller for en hel uges forbrug af de 78 uger. Er der uger, du ikke får udbetalt ydelser, tæller de ikke med. 10

11 Hvordan får du ret til nye 78 uger Når dine 78 uger med dagpenge udløber, kan du først fortsætte med din virksomhed som bibeskæftigelse samtidig med dagpenge, når du igen har optjent ret til en periode på 78 uger. Du kan få ret til nye 78 uger, ved at du som fuldtidsforsikret lønmodtager, fra din arbejdsgiver mindst har fået indberettet 962 timer inden for de sidste 18 måneder eller i tilsvarende omfang at have drevet anden selvstændig virksomhed i væsentligt omfang (mere end 30 timer pr. uge). Hvornår er retten til dagpenge ikke begrænset Nogle særlige former for selvstændig virksomhed kræver så lidt arbejde, at du kan blive fritaget fra begrænsningen af dagpenge på 78 uger. Det gælder fx mindre landbrug udlejningsejendom. Har vi godkendt, at din ret til dagpenge ikke er begrænset til 78 uger, skal timerne, du bruger i virksomheden, stadig medføre fradrag i dagpengene. Mindre landbrug Driver du et deltidslandbrug, bliver du ikke omfattet af begrænsningen til dagpenge i 78 uger. Det er imidlertid en betingelse, at du har fast bopæl på ejendommen. du drev deltidslandbruget, før du blev ledig, og ikke udvider del tidslandsbruget mens du er ledig. du kun dyrker korn- og (grov)foderafgrøder eller kartofler. evt. husdyr hovedsageligt er til eget forbrug. der ikke er ansat fremmed arbejdskraft. Du skal desuden sandsynliggøre, at deltidslandbruget til enhver tid kan drives udenfor normal arbejdstid og erklære at stå fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet som lønmodtager. 11

12 Godkender vi, at du har ret til dagpenge samtidig med deltidslandbrug, skal vi vurdere din rådighed efter senest 3 måneders sammenlagt ledighed og hver gang herefter. På den måde sikrer vi, at du er aktivt jobsøgende, og at du fortsat opfylder betingelserne for at være fritaget for dagpengebegrænsningen. Udlejningsejendom Udlejning af ejendomme kan enten være selvstændig virksomhed eller formueforvaltning. Der er tale om formueforvaltning, hvis du har andre til at stå for al administration, vedligeholdelse og viceværtsfunktioner. Formueforvaltning har ingen betydning for din ret til dagpenge. Arbejder du derimod med at udleje ejendomme som en selvstændig bibeskæftigelse, vil din ret til dagpenge som hovedregel være begrænset til 78 uger. Man undgår kun at få sin ret til dagpenge begrænset, hvis man opfylder alle de følgende betingelser: Du har kun én udlejningsejendom. Der er højst 10 lejemål. Du udfører kun i mindre omfang personligt arbejde i form af administration, små reparationer og viceværtfunktioner. Enkeltstående opgave som selvstændig Din ret til dagpenge samtidig med en selvstændig bibeskæftigelse bliver heller ikke begrænset til 78 uger, hvis du påtager dig en enkeltstående arbejdsopgave som selvstændig. Det kunne fx være som tolk. Betingelsen er dog, at opgaven skal være klart afgrænset. ikke må udføres regelmæssigt (dvs. har du for mange, begrænses dine dagpenge). ikke må være en indledning til at starte egen virksomhed på området. kun udføres efter regning, hvis forhold hos kunden kræver det. Driver du selvstændig virksomhed med tilbagevendende arbejdsfri perioder som fx sæsonarbejde, kan vi ikke betragte det som et enkelt 12

13 stående arbejdsforhold. Derfor kan det ikke undtages for dagpengebegrænsningen. Vi anbefaler, at du kontakter afdelingen, hvis du påtager dig en enkeltstående arbejdsopgave, så vi kan fortælle dig, om det vil få betydning for din ret til dagpenge. Fradrag i dagpenge for arbejde i virksomheden Har vi godkendt din virksomhed som selvstændig bibeskæftigelse, fradrager vi de timer, du arbejder i virksomheden, i dine dagpenge. Fradraget sker time for time. Det betyder, at hvis du fx på en uge har arbejdet 10 timer i din virksomhed, vil du få udbetalt dagpenge for 27 timer den uge. Det gælder, uanset hvornår på dagen/ugen du har arbejdet, og uanset om din ret til dagpenge er begrænset til 78 uger. Indtægten fra din selvstændige bibeskæftigelse er uden betydning for fradraget. Alle timer, du bruger på din bibeskæftigelse, skal du skrive på dit dagpengekort. Det gælder også administrative opgaver. Holder du dyr (animalsk produktion), skal du skrive mindst ½ times arbejde på kortet alle ugens 7 dage, med mindre dyrene bliver passet af en ansat, som ikke er din ægtefælle, samlever eller umyndige børn. Din ret til dagpenge ved ophør med bibeskæftigelse Ophører du med din virksomhed, er din ret til dagpenge ikke længere begrænset til 78 uger. Derimod vil du være omfattet af de almindelige regler for dagpenge - også selvom dine 78 uger er udløbet. 13

14 Sådan ophører du med din bibeskæftigelse Du kan ophøre med din selvstændige bibeskæftigelse ved at lukke virksomheden. sælge virksomheden (ikke til ægtefælle, samlever eller umyndige børn). bortforpagte eller leje virksomheden ud (ikke til ægtefælle, samlever eller umyndige børn). Man kan ikke ophøre på andre måder med selvstændig bibeskæftigelse. Kan man træde ud af en fællesdrevet virksomhed Har du drevet virksomhed sammen med ægtefælle? Har du drevet bibeskæftigelsen sammen med din ægtefælle, kan du træde ud, hvis din ægtefælle fortsætter virksomheden. Det kræver dog, at vi har modtaget en skriftlig erklæring om, at du er udtrådt af virksomheden. Erklæringen skal være underskrevet af både dig og din ægtefælle. Begge ægtefæller skal samtidig på erklæringen oplyse, at de er bekendt med, at du fra datoen for godkendelse af udtræden ikke må være skattemæssigt registreret som medarbejdende ægtefælle og ikke længere må udføre nogen form for opgaver i virksomheden. Genindtræder du i virksomheden, skal du straks meddele det til din afdeling. Du kan også træde ud af virksomheden, hvis din ægtefælle eller samlever efter endt samliv fortsætter med virksomheden. 14

15 Har du drevet virksomhed sammen med en medejer? Du kan udtræde af virksomheden, der fortsættes af medejeren, hvis du udtræder samtidig med, at dine hidtidige arbejdsfunktioner er bortfaldet, eller er overtaget af anden arbejdskraft. Kontakt afdelingen, inden du udtræder af bibeskæftigelsen. Dokumentation Hvad angår dokumentation, afhænger den af, hvordan virksomheden ophører. Du skal dog altid skrive under på tro og love på, at du er ophørt med virksomheden. oplyse dato for ophøret. oplyse om, hvordan virksomheden er ophørt. sende kopi af momsafmeldelse, hvis du har været momsregistreret. Er der tale om bortforpagtning eller udlejning, skal vi have en kopi af aftalen. Kontakt afdelingen, hvis du vil høre mere om dine muligheder for at drive selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse. Reglerne er indviklede og du er derfor velkommen til at kontakte kte os, hvis du står for at skulle starte selvstændig bibeskæftigelse. 15

16 Varenummer februar reviderede udgave - 3F trykkeri - layout/design: Pia Fransson 3FA

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse

Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Selvstændig virksomhed Driver du selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, kan du på visse betingelser få supplerende dagpenge som medlem af a-kassen. Her kan

Læs mere

SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE

SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE Denne pjece fortæller om muligheden for at få dagpenge samtidig med, at man driver selvstændig bibeskæftigelse. Her er en kort gennemgang af nogle af de vigtigste forhold. Kontakt

Læs mere

Selvstændig virksomhed

Selvstændig virksomhed F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e Selvstændig virksomhed 3 INDHOLD Selvstændig virksomhed side 3 Selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse side 3 Selvstændig privat

Læs mere

Hvis du har selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse

Hvis du har selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Hvis du har selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse FOA: A-kasse Hvis du har selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Er udgivet af forbundet af Offentligt Ansatte

Læs mere

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle PROSAs A-kasse. Selvstændig virksomhed og dagpenge

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle PROSAs A-kasse. Selvstændig virksomhed og dagpenge A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle PROSAs A-kasse Selvstændig virksomhed og dagpenge Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

Denne pjece er nr. 3 i serien A-kasseinformation fra PROSAs a-kasse. Forbundet af IT-professionelle. Nr. 1. Værd at vide om ledighed

Denne pjece er nr. 3 i serien A-kasseinformation fra PROSAs a-kasse. Forbundet af IT-professionelle. Nr. 1. Værd at vide om ledighed Forbundet af IT-professionelle København Hovedkontor og A-kasse Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Kontortid: alle hverdage kl. 10-15 Tlf.: 3336 4141 fax: 3391 9044 E-mail: akasse-kbh@prosa.dk, formand@prosa.dk

Læs mere

Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE

Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Sådan er reglerne... Betingelser for at blive medlem af 3Fs a-kasse... Ægtefæller - registrerede partnere... Ret til dagpenge...

Læs mere

Aktiviteter som selvstændig samtidig med dagpenge

Aktiviteter som selvstændig samtidig med dagpenge Maj 2019 Aktiviteter som selvstændig samtidig med dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en erhvervsmæssig aktivitet som selvstændig efter den 1. oktober 2018, samtidig med at du er på Få

Læs mere

Aktiviteter som selvstændig samtidig med dagpenge

Aktiviteter som selvstændig samtidig med dagpenge September 2018 Aktiviteter som selvstændig samtidig med dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en erhvervsmæssig aktivitet som selvstændig efter den 1. oktober 2018, samtidig med at du er

Læs mere

Om ret til dagpenge ved selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse

Om ret til dagpenge ved selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Om ret til dagpenge ved selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse A-kassen LH 7. udgave, juni 2017 Indhold 1. Forord... 3 2. Hvornår er der tale om selvstændig virksomhed?... 3 2.1 Personligt eller i

Læs mere

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Mange af vores medlemmer er i tvivl om, hvorledes de er stillet omkring dagpenge og efterløn, når de samtidig har tolkearbejde. Med denne pjece ønsker vi at give et

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

Selvstændig i El-branchen Oktober 2018

Selvstændig i El-branchen Oktober 2018 Selvstændig i El-branchen Oktober 2018 Side 1 af 6 Du er velkommen i El-fagets A-kasse også som selvstændig Du kan sagtens være medlem af El-fagets A-kasse, når du arbejder som selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Lidt om baggrunden for at svare på spørgsmål om selvstændig virksomhed

Lidt om baggrunden for at svare på spørgsmål om selvstændig virksomhed Lidt om baggrunden for at svare på spørgsmål om selvstændig virksomhed Hvorfor skal jeg svare på så mange spørgsmål? Hvorfor hænger A-kassen sig i detaljer? Hvorfor spørger A-kassen om noget, der virker

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED

SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED INDHOLD Hvordan defineres selvstændig virksomhed 3 Hvordan bliver du medlem af en a-kasse som selvstændig 4 Ophør med selvstændig virksomhed 4 Såden optjener du ret til dagpenge

Læs mere

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl.

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Ledernes arbejdsløshedskasse 2. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Skal du forsikres som selvstændig eller lønmodtager?... 4 3.

Læs mere

Om ret til dagpenge når du driver selvstændig virksomhed

Om ret til dagpenge når du driver selvstændig virksomhed Om ret til dagpenge når du driver selvstændig virksomhed A-kassen LH 11. udgave, oktober 2018 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Betingelser for at blive medlem... 3 2.1 Almindelige betingelser... 3 2.3 Ægtefæller,

Læs mere

effektiv sikring af selvstændige

effektiv sikring af selvstændige effektiv sikring af selvstændige information om dagpenge og efterløn Forord Driver du, eller har du drevet selvstændig virksomhed, kan du godt få udbetalt ydelser fra DSA, men du skal være opmærksom på,

Læs mere

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Muligheder for selvstændig virksomhed samtidig med efterløn... Selvstændig virksomhed med et fast timetal på 18½

Læs mere

Information til ledige med selvstændig virksomhed

Information til ledige med selvstændig virksomhed Indhold 1. Forord 2. Hvad er selvstændig virksomhed? 3. Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse 4. Selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse 5. Kombinationsforsikring Forord Mange oplever på et

Læs mere

Om ophør med selvstændig virksomhed

Om ophør med selvstændig virksomhed Om ophør med selvstændig virksomhed A-kassen LH 7. udgave oktober 2018 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Ophør med drift af selvstændig virksomhed... 3 3. Hvornår er du ophørt?... 3 4. Hvad er et ophørsbevis?...

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål til a-kassen. Læs og få svar på de ofte stillede spørgsmål til a-kassen.

Ofte stillede spørgsmål til a-kassen. Læs og få svar på de ofte stillede spørgsmål til a-kassen. Ofte stillede spørgsmål til a-kassen Læs og få svar på de ofte stillede spørgsmål til a-kassen. KE580 - Ofte stillede spørgsmål om a-kasse.indd 1 12/5/2013 11:05:13 AM OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL OM AT VÆRE

Læs mere

krifa.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem.

krifa.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem. krifa.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem. Ofte stillede spørgsmål om at være medlem i Krifa som selvstændig Hvornår er jeg

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet I medfør af 57 a, stk. 8, 57 b, stk. 4, 58, stk. 1, nr. 2, litra a, og 63, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Muligheder for selvstændig virksomhed samtidig med efterløn... Selvstændig virksomhed med et fast timetal på 80,17

Læs mere

Om At drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Om At drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Om At drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 3. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn 4 3. Selvstændig virksomhed

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Få svar på dine spørgsmål

Få svar på dine spørgsmål Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål om a-kasse for dig som selvstændig. erhverv Ofte stillede spørgsmål om at være medlem i Krifa Erhverv Hvornår er jeg selvstændig? Arbejde i egen

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige kunder og vores svar på dem.

krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige kunder og vores svar på dem. Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige kunder og vores svar på dem. Ofte stillede spørgsmål om at være kunde i Krifa Erhverv Hvornår er jeg selvstændig? Arbejde

Læs mere

Skrivelse om deleøkonomi og arbejdsløshedsdagpenge

Skrivelse om deleøkonomi og arbejdsløshedsdagpenge SKR nr 9432 af 14/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/02397

Læs mere

Om at være kombinationsforsikret

Om at være kombinationsforsikret Om at være kombinationsforsikret Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Pjecen fortæller i hovedpunkter om at blive kombinationsforsikret, og om de rettigheder og pligter dette indebærer. Betingelser for at blive

Læs mere

krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem.

krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem. krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem. Ofte stillede spørgsmål om at være medlem i Krifa Erhverv Hvornår er jeg

Læs mere

Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn A-kassen LH 6 udgave, oktober 2018 Indhold Side 1. Forord 3 2. Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn 3 3. Selvstændig virksomhed i 400 timer

Læs mere

Selvstændig Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Marianne Kim Graff og Mette Wiederholt Pedersen Foto: Colourbox Dato: Januar 2013

Selvstændig Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Marianne Kim Graff og Mette Wiederholt Pedersen Foto: Colourbox Dato: Januar 2013 Selvstændig Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Marianne Kim Graff og Mette Wiederholt Pedersen Foto: Colourbox Dato: Januar 2013 Hvis du overvejer at blive selvstændig, fx som privat dagplejer,

Læs mere

ARBEJDS- FORDELING HVA SÅ?

ARBEJDS- FORDELING HVA SÅ? ARBEJDS- FORDELING HVA SÅ? Denne pjece er forbeholdt dig, som snart skal på arbejdsfordeling på din virksomhed. I pjecen står der nogle af de informationer, du allerede har fået på virksomheden eller i

Læs mere

Om at være kombinationsforsikret

Om at være kombinationsforsikret Om at være kombinationsforsikret Arbejdsdirektoratet Oktober 2001 Pjecen fortæller i hovedpunkter om at blive kombinationsforsikret, og om de rettigheder og pligter dette indebærer. Betingelser for at

Læs mere

Nye dagpengeregler for

Nye dagpengeregler for Nye dagpengeregler for Selvstændige Freelancere Honorarlønnede Kombinerede indkomster Den 1. oktober 2018 får nye dagpengeregler betydning for dig, der er selvstændig, freelancer, honorarlønnet eller kombinerer

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet BEK nr 1182 af 26/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 14. december 2010. Nr. 1421. Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Vejledning om selvstændig virksomhed

Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed 5 Hvornår er du selvstændig? 7 Eksempler på selvstændig virksomhed 10 Virksomhedsejer, men ikke nødvendigvis selvstændig 11 Arbejde

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

Om ophør med selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse

Om ophør med selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse Om ophør med selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse A-kassen LH 6 udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Ophør med drift af selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse... 3 3. Offentlige

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. juni 2011. Bekendtgørelse om ophør med drift af selvstændig virksomhed. 22. juni 2011. Nr. 678.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. juni 2011. Bekendtgørelse om ophør med drift af selvstændig virksomhed. 22. juni 2011. Nr. 678. Lovtidende A 2011 Udgivet den 23. juni 2011 22. juni 2011. Nr. 678. Bekendtgørelse om ophør med drift af selvstændig virksomhed I medfør af 57, stk. 3 og 6, 58, stk. 1, nr. 2, litra a, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1421 af 14/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2009-0021934 Senere ændringer til

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Definition af selvstændig virksomhed pr. 1. oktober 2018

Definition af selvstændig virksomhed pr. 1. oktober 2018 IMPLEMENTERINGSSTØTTEPAPIR udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere Juli 2018 Definition af selvstændig virksomhed pr. 1. oktober 2018 I. Baggrund Inden man afgør om et medlem skal ophøre

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 574 784 af 2721. maj juni 20172010,

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

Ansøgning om feriedagpenge Ferieåret 1. maj 2019 til 30. april 2020

Ansøgning om feriedagpenge Ferieåret 1. maj 2019 til 30. april 2020 Ansøgning om feriedagpenge Ferieåret 1. maj 2019 til 30. april 2020 Husk at læse vejledningen på side 6 og 7, før du udfylder blanketten, og vær opmærksom på, at din a-kasse har pligt til at vejlede dig

Læs mere

Om at få efterløn... for dig, der er født fra 1. juli 1959

Om at få efterløn... for dig, der er født fra 1. juli 1959 Om at få efterløn... for dig, der er født fra 1. juli 1959 2 - Faglig Fælles Akasse Indhold Din efterlønsperiode... Efterlønsbevis... Betingelser for ret til efterlønsbevis/efterløn... Overgang til efterløn...

Læs mere

Arbejdsløshedsdagpenge

Arbejdsløshedsdagpenge 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 xx Arbejdsløshedsdagpenge Arbejdsløshedsforsikringen er frivillig for lønmodtagere og selvstændige. Forsikringsordningen administreres af arbejdsløshedskasserne, der ifølge loven

Læs mere

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Januar 2015 Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Det er muligt at nedtrappe arbejdet i din virksomhed og gå på Det er desværre ofte meget svært at få tilladelse til at drive selvstændig virksomhed

Læs mere

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage)

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Marianne Kim Graff og Mette Wiederholt Pedersen Dato: Februar 2013 Hvis du bliver ledig, skal din arbejdsgiver

Læs mere

Foto: Jakob Carlsen. GUIDE Når du vil starte selvstændig virksomhed

Foto: Jakob Carlsen. GUIDE Når du vil starte selvstændig virksomhed Foto: Jakob Carlsen GUIDE Når du vil starte selvstændig virksomhed INDHOLD: Jeg vil starte selvstændig virksomhed.. 3 Er din virksomhed din hovedeller bibeskæftigelse?.6 Fordele og ulemper ved selvstændig

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 A-kassen LH 10. udgave, april 2018 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterløns- og folkepensionsalder 3 1.2 Er du

Læs mere

Supplerende dagpenge...

Supplerende dagpenge... Supplerende dagpenge... FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Generelt... Ret til supplerende dagpenge Frigørelsesattest... 3 3 Du kan få supplerende dagpenge i 30 uger... A-kassen tæller ugerne Sådan opgør vi

Læs mere

Definition af selvstændig virksomhed pr. 1. oktober 2018

Definition af selvstændig virksomhed pr. 1. oktober 2018 IMPLEMENTERINGSSTØTTEPAPIR udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere Redigeret juli 2019 Definition af selvstændig virksomhed pr. 1. oktober 2018 Kildemateriale: Bekendtgørelse nr. 1182

Læs mere

Implementeringsstøttepapir udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere

Implementeringsstøttepapir udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere Implementeringsstøttepapir udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere Redigeret juli 2019 Ophør med selvstændig virksomhed Når et medlem melder sig ledigt og skal indplaceres, skal a-kassen

Læs mere

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Januar 2012 Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Det er muligt at nedtrappe arbejdet i din virksomhed og gå på efterløn. Det er desværre ofte meget svært at få tilladelse til at drive selvstændig

Læs mere

Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Arbejdsdirektoratet Oktober 2003 Pjecen fortæller i hovedpunkter om de muligheder, du har for at opstarte eller fortsætte en selvstændig virksomhed

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Ansøgning om feriedagpenge

Ansøgning om feriedagpenge Ansøgning om feriedagpenge Husk at læse vejledningen på side 3 og 4, før du udfylder blanketten, og vær opmærksom på, at a-kassen har pligt til at vejlede dig. Ferieåret 1. maj 2018 til 30. april 2019

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1183 af 26/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juli 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere

Læs mere

Supplerende dagpenge...

Supplerende dagpenge... Supplerende dagpenge... FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Generelt... Se, om du kan få supplerende dagpenge Sådan får du ret til supplerende dagpenge Du skal vælge... Når du ikke længere kan få supplerende

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret. selvstændig erhvervsdrivende

Om at være arbejdsløshedsforsikret. selvstændig erhvervsdrivende Om at være arbejdsløshedsforsikret som selvstændig erhvervsdrivende Arbejdsdirektoratet November 2001 Pjecen fortæller i hovedpunkter om dine muligheder for at blive arbejdsløshedsforsikret som selvstændig

Læs mere

Ansøgning om feriedagpenge Ferieåret 1. maj 2018 til 30. april 2019

Ansøgning om feriedagpenge Ferieåret 1. maj 2018 til 30. april 2019 Ansøgning om feriedagpenge Ferieåret 1. maj 2018 til 30. april 2019 Husk at læse vejledningen på side 6 og 7, før du udfylder blanketten, og vær opmærksom på, at din a-kasse har pligt til at vejlede dig

Læs mere

Nyuddannet. Januar 2012

Nyuddannet. Januar 2012 Januar 2012 Nyuddannet Som nyuddannet kan du få en særlig ret til dagpenge allerede efter 1 måned. MEN det er vigtigt, at du kontakter ASE umiddelbart inden, du bliver færdig med din uddannelse. Så får

Læs mere

Om at få efterløn... for dig, der er født før 1. januar 1956

Om at få efterløn... for dig, der er født før 1. januar 1956 Om at få efterløn... for dig, der er født før 1. januar 1956 2 - Faglig Fælles Akasse Indhold Efterlønsbevis... Udskydelsesreglen... Overgang til efterløn... Seniorjob... Satser for efterløn... Fuldtid

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op?

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op? 1. Indledning Hvis du er medlem af en a-kasse, har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal opfylde de almindelige betingelser for at få udbetalt

Læs mere

Du kan se de generelle regler for a-kasser i Lov om arbejdsløshedsforsikring på retsinfo.dk.

Du kan se de generelle regler for a-kasser i Lov om arbejdsløshedsforsikring på retsinfo.dk. 24. august 2015 Information / Vejledning Du kan læse MA s vedtægt her. Du kan se de generelle regler for a-kasser i Lov om arbejdsløshedsforsikring på retsinfo.dk. Oversigt over a-kasserne Du kan se en

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Hvad gør kommunen? Kommunen har pligt til at give et tilbud om fleksjob på fuld tid. Ønsker man et fleksjob på deltid, er dette også muligt.

Hvad gør kommunen? Kommunen har pligt til at give et tilbud om fleksjob på fuld tid. Ønsker man et fleksjob på deltid, er dette også muligt. 66 66 Fleksjob xx Fleksjob Fleksjob er stillinger på særlige vilkår. Der kan både oprettes fleksjob hos private og offentlige arbejdsgivere. Ønsker man mulighederne for et fleksjob undersøgt, skal man

Læs mere

EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET. side 1 - Efterlønskompasset

EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET. side 1 - Efterlønskompasset EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8 Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting

Læs mere

Her kan du læse om de aktiviteter, du skal huske at registrere på ydelseskortet samt andre vigtige pointer.

Her kan du læse om de aktiviteter, du skal huske at registrere på ydelseskortet samt andre vigtige pointer. Juridisk vejledning Her kan du læse om de aktiviteter, du skal huske at registrere på ydelseskortet samt andre vigtige pointer. Nogle aktiviteter kan være udfyldt på forhånd, fordi vi allerede har oplysningerne.

Læs mere

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i samarbejde med Dansk Journalistforbund Forsideillustration

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

A-KASSE. Supplerende dagpenge. Information til dig, der arbejder på nedsat tid

A-KASSE. Supplerende dagpenge. Information til dig, der arbejder på nedsat tid A-KASSE Supplerende dagpenge Information til dig, der arbejder på nedsat tid OKTOBER 2018 Indhold Illustration: Xxxxxxxxxxx Politisk ansvarlig: Xxxxxxxxxxx Redaktion: Xxxxxxxxxxx Produktion: Grafisk Team/XX

Læs mere

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Oktober 2018 Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Fritidsbeskæftigelse Nyt! Du har nu mulighed for at at have en såkaldt fritidsbeskæftigelse samtidig med, at du får Du må som udgangspunkt ikke

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Her finder du også vejledningen På vej mod egen virksomhed, som indeholder vigtige informationer til dig, der vil starte egen virksomhed.

Her finder du også vejledningen På vej mod egen virksomhed, som indeholder vigtige informationer til dig, der vil starte egen virksomhed. Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 49 Offentligt Hvis du vil vide mere Læs mere på nettet På www.skat.dk finder du en guide, der kan give dig en ide om, hvorvidt din virksomhed er erhvervsmæssig

Læs mere

Dagpengekompas. Din guide til dagpengesystemet. side 1 - Dagpengekompasset

Dagpengekompas. Din guide til dagpengesystemet. side 1 - Dagpengekompasset Dagpengekompas Din guide til dagpengesystemet side 1 - Dagpengekompasset Business Danmarks A-kasse er et selvstændigt brand og regionskontor under paraplyorganisationen Min A-kasse I a-kassen ser vi det

Læs mere

Rundskrivelse nr. 57/07

Rundskrivelse nr. 57/07 Rundskrivelse nr. 57/07 29. november 2007 Denne rundskrivelse er præciseret ved rundskrivelse nr. 02/2009, idet ordlyden af pkt. 1) nedenfor har givet anledning til misforståelser om, hvorvidt det konkrete

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Januar 2010 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

Om at være selvforskyldt ledig

Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være selvforskyldt ledig INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. HVAD SKER DER, HVIS DU SIGER ET ARBEJDE OP?...3 3. HVAD ER EN GYLDIG GRUND TIL AT SIGE ET ARBEJDE OP?...3 3.1.

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Når du får efterløn... EØS-området... Hvad er forskellen på at få

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Om at stå til rådighed når du er ledig Om at stå til rådighed Om at stå til rådighed når du er ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang 1956, 1. halvår Efterlønsalder, folkepensionsalder

Læs mere

Værd at vide. - om efterløn

Værd at vide. - om efterløn Værd at vide - om efterløn I denne brochure har vi samlet hovedreglerne om den fleksible efterløn. Det er kun hovedreglerne, vi kan få med her. Du kan læse mere om de områder, vi ikke behandler her i brochuren,

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om supplerende dagpenge 3 Indviklede regler 4 Supplerende dagpenge 4 Fradrag i dagpenge 5 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 8 Ophavsrettigheder, genanvendelse,

Læs mere