Selvstændig... bibeskæftigelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selvstændig... bibeskæftigelse"

Transkript

1 Selvstændig... bibeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE

2 Indhold Kontakt din afdeling i god tid... Hvad er selvstændig virksomhed... Om hobby/fritidsaktiviteter... Hoved- eller bibeskæftigelse... Bibeskæftigelse og ret til dagpenge... Om at være til rådighed for arbejdsmarkedet... Lønmodtager på fuld tid samtidig med drift af virksomheden.. Driver du virksomheden sammen med ægtefælle eller medejere... Arbejder du i din ægtefælles virksomhed... Dagpenge samtidig med selvstændig bibeskæftigelse - hvornår... Ændrer omfang eller drift af virksomheden sig... Ret til dagpenge i 78 uger... Sådan tæller man de 78 uger... Hvordan får du ret til nye 78 uger... Hvornår er retten til dagpenge ikke begrænset... Mindre landbrug... Udlejningsejendom... Enkeltstående opgave som selvstændig... Fradrag i dagpenge for arbejde i virksomheden... Din ret til dagpenge ved ophør med bibeskæftigelse... Sådan ophører du med din bibeskæftigelse... Kan man træde ud af en fællesdrevet virksomhed - Har du drevet virksomhed sammen med ægtefælle?... - Har du drevet virksomhed sammen med en medejer?... Dokumentation

3 I denne pjece kan du læse om, hvad du skal være opmærksom på, hvis du ønsker at benytte dig af muligheden for at drive selvstændig virksomhed, samtidig med at du får dagpenge som ledig. Du kan kun få dagpenge, samtidig med at du driver virksomheden, hvis den er din bibeskæftigelse. Er din virksomhed hovedbeskæftigelse, gælder andre regler end dem, der er nævnt i denne pjece. Kontakt din afdeling i god tid Vi skal godkende, at du har ret til dagpenge, samtidig med at du driver virksomheden. Da vi skal have en del informationer på plads, opfordrer vi dig til at søge i god tid, inden du begynder at drive virksomheden. Er du på efterløn, kræver det imidlertid særlig tilladelse at drive selvstændig bibeskæftigelse, og den gives kun i særlige tilfælde. Det kan du høre mere om i din afdeling. 3

4 Hvad er selvstændig virksomhed Du er selvstændig, når du for egen regning og risiko driver virksomhed med det formål at opnå økonomisk udbytte. Det gælder, uanset om du driver virksomhed alene eller sammen med andre. I nogle brancher kan det være svært at afgøre, om der er tale om lønarbejde eller selvstændig virksomhed. Det gælder fx for freelancere. For at vi kan tage stilling til, om du er lønmodtager eller selvstændig, har vi brug for, at du bl.a. oplyser, om du er omfattet af funktionærloven og/eller opsigelsesvarsel eller din arbejdsgiver afregner skat betaler arbejdsmarkedsbidrag sender fakturaer eller får lønsedler får løn under ferie/sygdom, når du løser opgaven. Selv om du bliver anset for lønmodtager i forhold til skattelovgivningen, er du det ikke nødvendigvis efter dagpengereglerne. Om hobby/fritidsaktiviteter Hobby/fritidsaktiviteter er ikke selvstændig virksomhed, medmindre et af formålene er at tjene penge på det. Er det tilfældet, er der tale om en selvstændig virksomhed, uanset om arbejdet giver over- eller underskud. Er din aktivitet tilrettelagt som selvstændig virksomhed med fx annoncering, markedsføring, regnskabsføring, momsregistrering, skattemæssig angivelse af over-/underskud eller skattemæssige afskrivninger, er der ikke tale om en hobby/fritidsaktivitet. En hobby udført udelukkende som fritidsaktivitet uden økonomisk udbytte er uden betydning for din ret til dagpenge. 4

5 Fx er ulønnet kunstnerisk virksomhed som regel en hobby, og du har lov til at udstille. Men sælger du bare ét værk, driver du selvstændig virksomhed. Hoved- eller bibeskæftigelse For at få dagpenge, samtidig med at du driver virksomheden, er det en betingelse, at beskæftigelsen ikke er din hovedbeskæftigelse. Ved vurderingen ser vi på din arbejdstid, arbejdsopgaver, arbejdssted, kundegrundlag og indtægtsforhold. Det er altså ikke kun antallet af arbejdstimer, der afgør, om det er bibeskæftigelse, men også om virksomheden er din primære arbejdsplads og indtægtskilde. Virksomheden er din hovedbeskæftigelse, hvis du er blevet optaget i en a-kasse på baggrund af din virksomhed, uanset hvor meget tid du bruger på den nu. du arbejder på fuld tid i virksomheden - dvs. i mere end 30 timer virksomheden er din primære indtægtskilde og arbejdssted, uanset at du ikke arbejder på fuld tid i virksomheden. Er virksomheden din hovedbeskæftigelse, kan du ikke samtidig få dagpenge. Det kan først lade sig gøre, hvis du på et tidspunkt ophører med eller træder ud af virksomheden. At du sætter aktiviteterne ned eller eventuelt begynder at arbejde som lønmodtager betyder ikke, at virksomheden bliver din bibeskæftigelse. 5

6 Bibeskæftigelse og ret til dagpenge Reglerne om at få dagpenge samtidig med selvstændig bibeskæftigelse kan virke meget skrappe, men det skyldes, at dagpenge ikke må virke som erhvervsstøtte. For at få dagpenge samtidig med selvstændig bibeskæftigelse skal du i første omgang opfylde de almindelige betingelser for ret til dagpenge. Det gælder bl.a. kravet om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, herunder være tilmeldt jobcenteret, og at du skal have haft 1924 timers arbejde inden for de sidste 3 år. Du skal desuden have beregnet en dagpengesats på baggrund af din tidligere lønindtægt. Om at være til rådighed for arbejdsmarkedet For at opfylde betingelsen om at være til rådighed for arbejdsmarkedet skal du kunne passe et fuldtidsarbejde (37 timer ugentligt) - også selv om du har selvstændig bibeskæftigelse. Samme regel gælder, hvis din bibeskæftigelse kan karakteriseres som sæsonbetonet arbejde med travle perioder. Det betyder, at du skal kunne sandsynliggøre over for os, at dit arbejde med bibeskæftigelsen kan klares uden for normal arbejdstid. Kort sagt må din virksomhed aldrig være til hinder for, at du vil kunne påtage dig et fuldtidsjob. Du skal huske at tage hensyn til transporttid. Bliver du tilbudt et job med arbejdstider udenfor det tidsrum, du normalt er vant til, er det ikke muligt at sige nej til jobbet, fordi det ikke harmonerer med din bibeskæftigelse. 6

7 I følgende eksempler er betingelsen for at få dagpenge ikke opfyldt: A. Når du er bundet af, at der i virksomheden er fast åbnings-/ kontortid indenfor din normale arbejdstid. B. Hvis dine arbejdsopgaver kun kan udføres indenfor normal arbejdstid ved fx. undervisning, foredrag og kurser i større virksomheder, hvor de ansatte skal deltage i dagtimerne. C. Hvis virksomheden på visse tider af året har et omfang, der betyder, at du ikke kan have fuldtidsarbejde samtidig med drift af virksomheden. Det kan fx være tilfældet, hvor en minkfarmer i sæsonen for pelsning af mink arbejder med pelsning i døgndrift. Lønmodtager på fuld tid samtidig med drift af virksomheden Hvis du i mindst 26 uger umiddelbart forud for ledigheden har haft lønarbejde i fuldt normalt omfang, samtidig med at du drev selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, opfylder du rådighedskravet. Det er dog en betingelse, at du som ledig kun fører virksomheden videre i samme eller mindre omfang end før. Udvider du beskæftigelsen eller omfanget af den selvstændige virksomhed, skal vi vurdere, om du fortsat opfylder rådighedskravet. OBS... For at få dagpenge samtidig med selvstændig bibeskæftigelse skal du i første omgang opfylde de almindelige betingelser for ret til dagpenge. 7

8 Driver du virksomheden sammen med ægtefælle eller medejere Reglerne i denne situation er meget restriktive. Udgangspunktet er, at alt arbejde i virksomheden indgår i vurderingen af din bibeskæftigelse - også arbejde din ægtefælle/medejere udfører i din virksomhed. Derfor skal du beskrive både dine og ægtefællens/ medejernes arbejdsfunktioner indgående. Det skyldes, at dine arbejdsfunktioner skal være afgrænsede i forhold til de andres arbejdsfunktioner, så vi kan vurdere omfanget af dem. Det skal være muligt for os at vurdere omfanget af dine arbejdsopgaver i virksomheden. Udfører du og ægtefællen/medejere de samme arbejdsfunktioner, vil du som hovedregel ikke have ret til dagpenge. Arbejder du i din ægtefælles virksomhed Som hovedregel bliver du anset for at være selvstændig, hvis du arbejder i din ægtefælles virksomhed - også selv om du intet ejer af virksomheden, og selv om du skattemæssigt anses for lønmodtager, fordi du har en lønaftale med din ægtefælle eller med din ægtefælles selskab. Er du ansat i ægtefællens virksomhed, er du selvstændig erhvervsdrivende, hvis 1) der er under 20 ansatte i virksomheden. 2) du er ansat i en overordnet stilling. 3) du er ansat på løn- og arbejdsvilkår, der afviger fra de vilkår, der ifølge overenskomst gælder for dette eller tilsvarende arbejde. Det er kun ét af de 3 punkter, du skal opfylde for at være selvstændig. Gør du det, skal du opfylde de regler, som pjecen her beskriver, for at få ret til dagpenge samtidig med arbejdet i din ægtefælles virksomhed. Dagpenge samtidig med selvstændig bibeskæftigelse - hvornår Er du ledig, og driver du egen virksomhed som bibeskæftigelse, kan du få dagpenge, når 1. du er jobsøgende til lønarbejde i normalt omfang som heltidseller deltidsforsikret. 8

9 2. du til enhver tid kan drive din selvstændige virksomhed udenfor normal arbejdstid. 3. arbejdet i din selvstændige virksomhed ikke forhindrer dig i at tage imod lønarbejde indenfor normal arbejdstid. 4. du erklærer, at du udelukkende driver virksomheden som bibe skæftigelse, og at virksomheden rent faktisk fremtræder som en bibeskæftigelse. For at vi kan vurdere, om du opfylder betingelserne, har vi brug for en række oplysninger fra dig om arten og omfanget af din virksomhed. der er ansatte. dine egne og evt. ægtefælles/medejers arbejdsopgaver og fordelingen af dem. dine åbnings- eller træffetider. virksomhedens omsætning og indtjening. Vær opmærksom på, at din arbejdstid skal være realistisk i forhold til dine arbejdsopgaver og virksomhedens drift i øvrigt. Vi vurderer, om du driver din virksomhed som bibeskæftigelse, og om du opfylder betingelserne for at få dagpenge, samtidig med at du driver virksomheden. Ud over dit arbejdes omfang vil din omsætning eller forventede omsætning indgå i vurderingen af sandsynligheden for, at din virksomhed kan drives som bibeskæftigelse. Et eksempel Er du i dit arbejde afhængig af kontakt med dine kunder eller andre samarbejdspartnere indenfor normal arbejdstid, kan du ikke få dagpenge, samtidig med at du driver din virksomhed. Men har du derimod kontakt med kunder via fx mail, som du kan besvare uden for normal arbejdstid, kan du muligvis få tilladelse til at drive virksomheden samtidig med, at du får dagpenge. 9

10 Ændrer omfang eller drift af virksomheden sig Får du tilladelse til at drive din virksomhed som bibeskæftigelse, samtidig med at du får dagpenge, skal du oplyse os om alle forhold, der kan påvirke din ret til dagpenge. Det kan være ændringer i driften som fx ændring af dit kundegrundlag fra private til erhvervskunder. Ret til dagpenge i 78 uger Din ret til dagpenge bliver begrænset til 78 uger, når vi har godkendt din virksomhed som en bibeskæftigelse. Normalt kan man få dagpenge i 2 år. Vær opmærksom på, at du aldrig vil kunne få dagpenge i længere tid end de normale 2 år. Udløber din ret til dagpenge efter de almindelige regler, inden du har fået alle 78 ugers supplerende dagpenge, vil du ikke få udbetalt resten af de ugers ydelser, du har tilbage, før du har optjent ret til dagpenge endnu en gang. Ophører du med den selvstændige bibeskæftigelse, vil din ret til dagpenge ikke længere være begrænset til 78 uger. Sådan tæller man de 78 uger Du begynder at bruge af de 78 uger fra din første ledighedsdag, hvor du får dagpenge eller en anden ydelse fra os, og hvor du samtidig driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse. Alle uger, hvor du får en eller anden form for ydelse fra os, tæller med til de 78 uger. Det gælder bl.a. dagpenge. uger eller dage med feriedagpenge. deltagelse i løntilskud, aktivering mv. Sygedagpenge udbetalt af kommunen tæller også med i forbruget af de 78 uger. Bare 1 dags udbetaling af ydelse tæller for en hel uges forbrug af de 78 uger. Er der uger, du ikke får udbetalt ydelser, tæller de ikke med. 10

11 Hvordan får du ret til nye 78 uger Når dine 78 uger med dagpenge udløber, kan du først fortsætte med din virksomhed som bibeskæftigelse samtidig med dagpenge, når du igen har optjent ret til en periode på 78 uger. Du kan få ret til nye 78 uger, ved at du som fuldtidsforsikret lønmodtager, fra din arbejdsgiver mindst har fået indberettet 962 timer inden for de sidste 18 måneder eller i tilsvarende omfang at have drevet anden selvstændig virksomhed i væsentligt omfang (mere end 30 timer pr. uge). Hvornår er retten til dagpenge ikke begrænset Nogle særlige former for selvstændig virksomhed kræver så lidt arbejde, at du kan blive fritaget fra begrænsningen af dagpenge på 78 uger. Det gælder fx mindre landbrug udlejningsejendom. Har vi godkendt, at din ret til dagpenge ikke er begrænset til 78 uger, skal timerne, du bruger i virksomheden, stadig medføre fradrag i dagpengene. Mindre landbrug Driver du et deltidslandbrug, bliver du ikke omfattet af begrænsningen til dagpenge i 78 uger. Det er imidlertid en betingelse, at du har fast bopæl på ejendommen. du drev deltidslandbruget, før du blev ledig, og ikke udvider del tidslandsbruget mens du er ledig. du kun dyrker korn- og (grov)foderafgrøder eller kartofler. evt. husdyr hovedsageligt er til eget forbrug. der ikke er ansat fremmed arbejdskraft. Du skal desuden sandsynliggøre, at deltidslandbruget til enhver tid kan drives udenfor normal arbejdstid og erklære at stå fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet som lønmodtager. 11

12 Godkender vi, at du har ret til dagpenge samtidig med deltidslandbrug, skal vi vurdere din rådighed efter senest 3 måneders sammenlagt ledighed og hver gang herefter. På den måde sikrer vi, at du er aktivt jobsøgende, og at du fortsat opfylder betingelserne for at være fritaget for dagpengebegrænsningen. Udlejningsejendom Udlejning af ejendomme kan enten være selvstændig virksomhed eller formueforvaltning. Der er tale om formueforvaltning, hvis du har andre til at stå for al administration, vedligeholdelse og viceværtsfunktioner. Formueforvaltning har ingen betydning for din ret til dagpenge. Arbejder du derimod med at udleje ejendomme som en selvstændig bibeskæftigelse, vil din ret til dagpenge som hovedregel være begrænset til 78 uger. Man undgår kun at få sin ret til dagpenge begrænset, hvis man opfylder alle de følgende betingelser: Du har kun én udlejningsejendom. Der er højst 10 lejemål. Du udfører kun i mindre omfang personligt arbejde i form af administration, små reparationer og viceværtfunktioner. Enkeltstående opgave som selvstændig Din ret til dagpenge samtidig med en selvstændig bibeskæftigelse bliver heller ikke begrænset til 78 uger, hvis du påtager dig en enkeltstående arbejdsopgave som selvstændig. Det kunne fx være som tolk. Betingelsen er dog, at opgaven skal være klart afgrænset. ikke må udføres regelmæssigt (dvs. har du for mange, begrænses dine dagpenge). ikke må være en indledning til at starte egen virksomhed på området. kun udføres efter regning, hvis forhold hos kunden kræver det. Driver du selvstændig virksomhed med tilbagevendende arbejdsfri perioder som fx sæsonarbejde, kan vi ikke betragte det som et enkelt 12

13 stående arbejdsforhold. Derfor kan det ikke undtages for dagpengebegrænsningen. Vi anbefaler, at du kontakter afdelingen, hvis du påtager dig en enkeltstående arbejdsopgave, så vi kan fortælle dig, om det vil få betydning for din ret til dagpenge. Fradrag i dagpenge for arbejde i virksomheden Har vi godkendt din virksomhed som selvstændig bibeskæftigelse, fradrager vi de timer, du arbejder i virksomheden, i dine dagpenge. Fradraget sker time for time. Det betyder, at hvis du fx på en uge har arbejdet 10 timer i din virksomhed, vil du få udbetalt dagpenge for 27 timer den uge. Det gælder, uanset hvornår på dagen/ugen du har arbejdet, og uanset om din ret til dagpenge er begrænset til 78 uger. Indtægten fra din selvstændige bibeskæftigelse er uden betydning for fradraget. Alle timer, du bruger på din bibeskæftigelse, skal du skrive på dit dagpengekort. Det gælder også administrative opgaver. Holder du dyr (animalsk produktion), skal du skrive mindst ½ times arbejde på kortet alle ugens 7 dage, med mindre dyrene bliver passet af en ansat, som ikke er din ægtefælle, samlever eller umyndige børn. Din ret til dagpenge ved ophør med bibeskæftigelse Ophører du med din virksomhed, er din ret til dagpenge ikke længere begrænset til 78 uger. Derimod vil du være omfattet af de almindelige regler for dagpenge - også selvom dine 78 uger er udløbet. 13

14 Sådan ophører du med din bibeskæftigelse Du kan ophøre med din selvstændige bibeskæftigelse ved at lukke virksomheden. sælge virksomheden (ikke til ægtefælle, samlever eller umyndige børn). bortforpagte eller leje virksomheden ud (ikke til ægtefælle, samlever eller umyndige børn). Man kan ikke ophøre på andre måder med selvstændig bibeskæftigelse. Kan man træde ud af en fællesdrevet virksomhed Har du drevet virksomhed sammen med ægtefælle? Har du drevet bibeskæftigelsen sammen med din ægtefælle, kan du træde ud, hvis din ægtefælle fortsætter virksomheden. Det kræver dog, at vi har modtaget en skriftlig erklæring om, at du er udtrådt af virksomheden. Erklæringen skal være underskrevet af både dig og din ægtefælle. Begge ægtefæller skal samtidig på erklæringen oplyse, at de er bekendt med, at du fra datoen for godkendelse af udtræden ikke må være skattemæssigt registreret som medarbejdende ægtefælle og ikke længere må udføre nogen form for opgaver i virksomheden. Genindtræder du i virksomheden, skal du straks meddele det til din afdeling. Du kan også træde ud af virksomheden, hvis din ægtefælle eller samlever efter endt samliv fortsætter med virksomheden. 14

15 Har du drevet virksomhed sammen med en medejer? Du kan udtræde af virksomheden, der fortsættes af medejeren, hvis du udtræder samtidig med, at dine hidtidige arbejdsfunktioner er bortfaldet, eller er overtaget af anden arbejdskraft. Kontakt afdelingen, inden du udtræder af bibeskæftigelsen. Dokumentation Hvad angår dokumentation, afhænger den af, hvordan virksomheden ophører. Du skal dog altid skrive under på tro og love på, at du er ophørt med virksomheden. oplyse dato for ophøret. oplyse om, hvordan virksomheden er ophørt. sende kopi af momsafmeldelse, hvis du har været momsregistreret. Er der tale om bortforpagtning eller udlejning, skal vi have en kopi af aftalen. Kontakt afdelingen, hvis du vil høre mere om dine muligheder for at drive selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse. Reglerne er indviklede og du er derfor velkommen til at kontakte kte os, hvis du står for at skulle starte selvstændig bibeskæftigelse. 15

16 Varenummer februar reviderede udgave - 3F trykkeri - layout/design: Pia Fransson 3FA

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse

Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Selvstændig virksomhed Driver du selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, kan du på visse betingelser få supplerende dagpenge som medlem af a-kassen. Her kan

Læs mere

SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE

SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE Denne pjece fortæller om muligheden for at få dagpenge samtidig med, at man driver selvstændig bibeskæftigelse. Her er en kort gennemgang af nogle af de vigtigste forhold. Kontakt

Læs mere

Selvstændig virksomhed

Selvstændig virksomhed F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e Selvstændig virksomhed 3 INDHOLD Selvstændig virksomhed side 3 Selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse side 3 Selvstændig privat

Læs mere

Hvis du har selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse

Hvis du har selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Hvis du har selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse FOA: A-kasse Hvis du har selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Er udgivet af forbundet af Offentligt Ansatte

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle PROSAs A-kasse. Selvstændig virksomhed og dagpenge

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle PROSAs A-kasse. Selvstændig virksomhed og dagpenge A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle PROSAs A-kasse Selvstændig virksomhed og dagpenge Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk

Læs mere

Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE

Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Sådan er reglerne... Betingelser for at blive medlem af 3Fs a-kasse... Ægtefæller - registrerede partnere... Ret til dagpenge...

Læs mere

Denne pjece er nr. 3 i serien A-kasseinformation fra PROSAs a-kasse. Forbundet af IT-professionelle. Nr. 1. Værd at vide om ledighed

Denne pjece er nr. 3 i serien A-kasseinformation fra PROSAs a-kasse. Forbundet af IT-professionelle. Nr. 1. Værd at vide om ledighed Forbundet af IT-professionelle København Hovedkontor og A-kasse Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Kontortid: alle hverdage kl. 10-15 Tlf.: 3336 4141 fax: 3391 9044 E-mail: akasse-kbh@prosa.dk, formand@prosa.dk

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Mange af vores medlemmer er i tvivl om, hvorledes de er stillet omkring dagpenge og efterløn, når de samtidig har tolkearbejde. Med denne pjece ønsker vi at give et

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Muligheder for selvstændig virksomhed samtidig med efterløn... Selvstændig virksomhed med et fast timetal på 18½

Læs mere

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl.

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Ledernes arbejdsløshedskasse 2. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Skal du forsikres som selvstændig eller lønmodtager?... 4 3.

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Vejledning om selvstændig virksomhed

Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed 5 Hvornår er du selvstændig? 7 Eksempler på selvstændig virksomhed 10 Virksomhedsejer, men ikke nødvendigvis selvstændig 11 Arbejde

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Januar 2012 Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Det er muligt at nedtrappe arbejdet i din virksomhed og gå på efterløn. Det er desværre ofte meget svært at få tilladelse til at drive selvstændig

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i samarbejde med Dansk Journalistforbund Forsideillustration

Læs mere

Nyuddannet. Januar 2012

Nyuddannet. Januar 2012 Januar 2012 Nyuddannet Som nyuddannet kan du få en særlig ret til dagpenge allerede efter 1 måned. MEN det er vigtigt, at du kontakter ASE umiddelbart inden, du bliver færdig med din uddannelse. Så får

Læs mere

Værd at vide. - om efterløn

Værd at vide. - om efterløn Værd at vide - om efterløn I denne brochure har vi samlet hovedreglerne om den fleksible efterløn. Det er kun hovedreglerne, vi kan få med her. Du kan læse mere om de områder, vi ikke behandler her i brochuren,

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge...

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om supplerende dagpenge 3 Indviklede regler 4 Supplerende dagpenge 4 Fradrag i dagpenge 5 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 8 Ophavsrettigheder, genanvendelse,

Læs mere

Selvstændig og a-kasse

Selvstændig og a-kasse Selvstændig og a-kasse Selvstændig og a-kasse Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Medlemskab... 2 3. Hvornår er man selvstændig?... 2 3.1. Definition på selvstændig... 2 3.2. Du er som udgangspunkt ikke

Læs mere

Her finder du også vejledningen På vej mod egen virksomhed, som indeholder vigtige informationer til dig, der vil starte egen virksomhed.

Her finder du også vejledningen På vej mod egen virksomhed, som indeholder vigtige informationer til dig, der vil starte egen virksomhed. Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 49 Offentligt Hvis du vil vide mere Læs mere på nettet På www.skat.dk finder du en guide, der kan give dig en ide om, hvorvidt din virksomhed er erhvervsmæssig

Læs mere

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op?

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op? 1. Indledning Hvis du er medlem af en a-kasse, har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal opfylde de almindelige betingelser for at få udbetalt

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 09 Sådan kan du forsikre dig 12 A-kasse abc for selvstændige

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Side 1 af 7 Er du selvstændigt erhvervsdrivende? Sprog Dato for offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? Hvor fås vejledningen? Dansk 14 okt 2011 14:29 Denne vejledning er en vejviser for dig, der har startet

Læs mere

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid Supplerende dagpenge F O A s A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Dagpenge når du arbejder på nedsat tid er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt

Læs mere

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge 2 Vejledning om supplerende dagpenge 5 Indviklede regler 6 Supplerende dagpenge 6 Fradrag i dagpenge 7 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 9 Løndokumentation 10 Ophavsrettigheder,

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Når du får efterløn... EØS-området... Hvad er forskellen på at få

Læs mere

TAST. på mit 3F DAGPENGE

TAST. på mit 3F DAGPENGE TAST på mit 3F DAGPENGE 2 Faglig Fælles Akasse Med www.mit3f.dk kan du udfylde dagpengekortet på nettet. Det kræver, at du har en kode til at logge ind. Du kan læse mere om koder på hjemmesiden. Gå ind

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

Snart færdiguddannet

Snart færdiguddannet Snart færdiguddannet 1 Intro Er du snart færdiguddannet? Og virker det med a-kasse lidt rodet? Fortvivl ej. I denne pjece finder du information om alt det, du skal være opmærksom på i forhold til a-kassen.

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 08 Sådan kan du forsikre dig 12 Honorarog freelancearbejde

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

F O A s A K A S S E. Dagpenge når du arbejder på nedsat tid

F O A s A K A S S E. Dagpenge når du arbejder på nedsat tid F O A s A K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Indhold........................................................................Side Betingelserne for ret til supplerende dagpenge..........................................3

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Værd at vide - når du ophører med din virksomhed

Værd at vide - når du ophører med din virksomhed Værd at vide - når du ophører med din virksomhed Indholds- fortegnelse Ophør hva nu? 4 Medlemskab og arbejdskrav 5 Rådighedskravet 7 Endeligt ophør med virksomhed 8 Beregning af sats 20 Kontakt ASE ASE

Læs mere

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig?

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Læg dit CV på Jobnet.dk Som ledig skal du lægge dit CV ind på Jobnet.dk - se side 2. Men det vil være en god ide allerede at gøre det nu, fordi det giver dig mulighed

Læs mere

TAST på mit 3F DAGPENGE & DAGPENGE UNDER AKTIVERING

TAST på mit 3F DAGPENGE & DAGPENGE UNDER AKTIVERING TAST på mit 3F DAGPENGE & DAGPENGE UNDER AKTIVERING 2 Faglig Fælles Akasse Med www.mit3f.dk kan du udfylde dagpengekortet på nettet. Det kræver, at du har en kode til at logge ind. Du kan læse mere om

Læs mere

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden GUIDE TIL HANDYHANDERE Sidst opdateret i januar 2014 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine opgavestillere. Vi har sammenfattet

Læs mere

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957 Janne Nielsen Specialkonsulent 3318 4957 DAGPENGE eller EFTERLØN Dagpenge fra IAK Tilmeld dig som ledig dagpengemodtager den 1. ledige dag! Enten på adressen www.jobnet.dk eller på det lokale jobcenter

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 08 Sådan kan du forsikre dig 12 Honorarog freelancearbejde

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2 GUIDE TIL KANDIDATER Sidst opdateret i marts 2010 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine kunder. Vi har sammenfattet de vigtigste

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du ophører med din virksomhed

VÆRD AT VIDE - når du ophører med din virksomhed VÆRD AT VIDE - når du ophører med din virksomhed INDHOLDSFORTEGNELSE Ophør hva nu? 4 Medlemskab og arbejdskrav 5 Rådighedskravet 7 Ophør hva nu? Der kan være mange årsager til, at du er ophørt med selvstændig

Læs mere

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta.

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta. Forord Denne pjece handler om de mange regler der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Vi vil omtale hvilke muligheder der findes og hvilke rettigheder og pligter der følger med at modtage arbejdsløshedsdagpenge.

Læs mere

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig.

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. Ledig og hvad nu? Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. y Hvilke papirer skal du aflevere? y Hvordan bliver dagpengene

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 29. april 2010. Nr. 470. Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland I medfør af 41, stk. 7, 53, stk. 9, og

Læs mere

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Efterlønsordningen er fleksibel... Efterlønsbevis... Ret til efterløn... Fuldtid eller deltid... Efterlønssatser... 2-års-reglen - skattefri

Læs mere

TAST. på www.mit3f.dk DAGPENGE

TAST. på www.mit3f.dk DAGPENGE TAST på www.mit3f.dk DAGPENGE 2 Faglig Fælles Akasse Med www.mit3f.dk kan du udfylde dagpengekortet på nettet. Det kræver, at du har NemID. Har du ikke NemID, kan det bestilles online via dette link eller

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

Nyuddannet. Nyuddannet.... og hvad så?

Nyuddannet. Nyuddannet.... og hvad så? F O A F A G O G A R B E J D E A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E N Nyuddannet Nyuddannet... og hvad så? Vejledning til nyuddannede (dimittender) Pjecen er udgivet af FOA Fag og Arbejde og Offentligt

Læs mere

Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Nyuddannet. og hvad så?

Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Nyuddannet. og hvad så? Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Nyuddannet og hvad så? Indhold: Optagelse som nyuddannet 3 Hvornår har du ret til dagpenge? 4 Hvis du er medlem i forvejen 5 Feriedagpenge

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 3 Selvbetjening side 3 Afmelding på jobcentret side 3 CV skal på jobnet.dk side 4 Kundenummer

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om medlemskab Ansøgning om medlemskab 1 Personlige oplysninger Cpr-nummer Navn Post og by Telefon E-mail 2 Oplysninger om ansættelsessted Ansættelsessted Privat virksomhed Offentlig Selvejende institution Andet Branche

Læs mere

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Til a-kasser, jobcentre og kommuner m.fl. Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Nyhedsbrev om bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Praktiske svar på spørgsmål om strejken

Praktiske svar på spørgsmål om strejken Praktiske svar på spørgsmål om strejken Afspadsering Er afspadsering påbegyndt før strejkens/lockoutens iværksættelse, afbrydes den ved konfliktens start. Medlemmer på afspadsering deltager således i konflikten

Læs mere

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 er mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 Der henvises til Finansministeriets bekendtgørelse nr. 1013 af 22. august 2010, hvoraf det fremgår, at satsreguleringsprocenten for 2011 udgør 1,9 pct.

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født i 1952 og 1953 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den fleksible efterløn 1 3. Hvad er et efterlønsbevis? 2 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Business online Solution

Business online Solution Business online Solution Sikkerhedsnet som Selvstændig? Før du bliver selvstændig Forbered dig, når du starter ny virksomhed. Jo større er chancen for, at virksomheden klarer sig godt. Kom godt igang Søg

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 3 Selvbetjening... 3 Afmelding på jobcentret... 3 CV skal på jobnet.dk... 4 Kundenummer og password...

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Ikke ledig mere Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Kontakt til Jobcentret og ASE Arbejde på nedsat tid Uddannelse Diverse forhold Ret til Dagpenge Værd at vide - når du skal på dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ledig og hvad nu? STÍ

Ledig og hvad nu? STÍ Ledig og hvad nu? Hvem skal du kontakte? HK s A-kasse har samlet alt arbejde i forhold til dagpenge, efterløn, og så videre i én fælles a-kasse. Du skal derfor kontakte a-kassen, hvis du har spørgsmål

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail.

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail. Forord Denne orientering handler om de regler, der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Her omtaler vi kort de muligheder, der findes for ledige samt de rettigheder og pligter, der følger med at

Læs mere

en del af Vejledning til nyledige

en del af Vejledning til nyledige en del af Vejledning til nyledige 2 Indholdsfortegnelse side 3 Forord side 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 4 Selvbetjening side 4 Afmelding på jobcentret side 4 CV skal på jobnet.dk side 5 Kundenummer

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Alt, hvad du skal vide, gøre og forholde dig til som ledig Det er aldrig sjovt at blive ledig, men du har heldigvis forberedt dig på situationen ved at blive medlem

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 4 Selvbetjening... 4 Afmelding på jobcentret... 4 CV skal på jobnet.dk... 5 Kundenummer og password...

Læs mere

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre 02 LEDIG I DANA... Indholdsfortegnelse DANA........................... 3 LEDIG HVAD SÅ?................ 3 CV.............................. 3 Hvad er et CV?..................

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at få fleksibel efterløn INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN FLEKSIBLE EFTERLØN...3 3. HVAD ER ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4. HVORNÅR HAR DU RET TIL ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4.1.

Læs mere

Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om medlemskab 116660_Led_blanket_M6.qxd 09/11/06 12:56 Side 1 Ansøgning om medlemskab Udfyld og send skemaet til os eller ansøg om medlemskab via lederne.dk/blivmedlem 1 Personlige oplysninger Cpr-nummer Navn og by

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? For at spare dig for unødig udfyldelse af anmeldelsen, beder vi dig gennemgå

Læs mere

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. XX1625 af XX21. XXX december 20102015 er der fastsat regler om feriedagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse. På vej. til ledighed

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse. På vej. til ledighed A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse På vej til ledighed Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk

Læs mere