Selvstændig... bibeskæftigelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selvstændig... bibeskæftigelse"

Transkript

1 Selvstændig... bibeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE

2 Indhold Kontakt din afdeling i god tid... Hvad er selvstændig virksomhed... Om hobby/fritidsaktiviteter... Hoved- eller bibeskæftigelse... Bibeskæftigelse og ret til dagpenge... Om at være til rådighed for arbejdsmarkedet... Lønmodtager på fuld tid samtidig med drift af virksomheden.. Driver du virksomheden sammen med ægtefælle eller medejere... Arbejder du i din ægtefælles virksomhed... Dagpenge samtidig med selvstændig bibeskæftigelse - hvornår... Ændrer omfang eller drift af virksomheden sig... Ret til dagpenge i 78 uger... Sådan tæller man de 78 uger... Hvordan får du ret til nye 78 uger... Hvornår er retten til dagpenge ikke begrænset... Mindre landbrug... Udlejningsejendom... Enkeltstående opgave som selvstændig... Fradrag i dagpenge for arbejde i virksomheden... Din ret til dagpenge ved ophør med bibeskæftigelse... Sådan ophører du med din bibeskæftigelse... Kan man træde ud af en fællesdrevet virksomhed - Har du drevet virksomhed sammen med ægtefælle?... - Har du drevet virksomhed sammen med en medejer?... Dokumentation

3 I denne pjece kan du læse om, hvad du skal være opmærksom på, hvis du ønsker at benytte dig af muligheden for at drive selvstændig virksomhed, samtidig med at du får dagpenge som ledig. Du kan kun få dagpenge, samtidig med at du driver virksomheden, hvis den er din bibeskæftigelse. Er din virksomhed hovedbeskæftigelse, gælder andre regler end dem, der er nævnt i denne pjece. Kontakt din afdeling i god tid Vi skal godkende, at du har ret til dagpenge, samtidig med at du driver virksomheden. Da vi skal have en del informationer på plads, opfordrer vi dig til at søge i god tid, inden du begynder at drive virksomheden. Er du på efterløn, kræver det imidlertid særlig tilladelse at drive selvstændig bibeskæftigelse, og den gives kun i særlige tilfælde. Det kan du høre mere om i din afdeling. 3

4 Hvad er selvstændig virksomhed Du er selvstændig, når du for egen regning og risiko driver virksomhed med det formål at opnå økonomisk udbytte. Det gælder, uanset om du driver virksomhed alene eller sammen med andre. I nogle brancher kan det være svært at afgøre, om der er tale om lønarbejde eller selvstændig virksomhed. Det gælder fx for freelancere. For at vi kan tage stilling til, om du er lønmodtager eller selvstændig, har vi brug for, at du bl.a. oplyser, om du er omfattet af funktionærloven og/eller opsigelsesvarsel eller din arbejdsgiver afregner skat betaler arbejdsmarkedsbidrag sender fakturaer eller får lønsedler får løn under ferie/sygdom, når du løser opgaven. Selv om du bliver anset for lønmodtager i forhold til skattelovgivningen, er du det ikke nødvendigvis efter dagpengereglerne. Om hobby/fritidsaktiviteter Hobby/fritidsaktiviteter er ikke selvstændig virksomhed, medmindre et af formålene er at tjene penge på det. Er det tilfældet, er der tale om en selvstændig virksomhed, uanset om arbejdet giver over- eller underskud. Er din aktivitet tilrettelagt som selvstændig virksomhed med fx annoncering, markedsføring, regnskabsføring, momsregistrering, skattemæssig angivelse af over-/underskud eller skattemæssige afskrivninger, er der ikke tale om en hobby/fritidsaktivitet. En hobby udført udelukkende som fritidsaktivitet uden økonomisk udbytte er uden betydning for din ret til dagpenge. 4

5 Fx er ulønnet kunstnerisk virksomhed som regel en hobby, og du har lov til at udstille. Men sælger du bare ét værk, driver du selvstændig virksomhed. Hoved- eller bibeskæftigelse For at få dagpenge, samtidig med at du driver virksomheden, er det en betingelse, at beskæftigelsen ikke er din hovedbeskæftigelse. Ved vurderingen ser vi på din arbejdstid, arbejdsopgaver, arbejdssted, kundegrundlag og indtægtsforhold. Det er altså ikke kun antallet af arbejdstimer, der afgør, om det er bibeskæftigelse, men også om virksomheden er din primære arbejdsplads og indtægtskilde. Virksomheden er din hovedbeskæftigelse, hvis du er blevet optaget i en a-kasse på baggrund af din virksomhed, uanset hvor meget tid du bruger på den nu. du arbejder på fuld tid i virksomheden - dvs. i mere end 30 timer virksomheden er din primære indtægtskilde og arbejdssted, uanset at du ikke arbejder på fuld tid i virksomheden. Er virksomheden din hovedbeskæftigelse, kan du ikke samtidig få dagpenge. Det kan først lade sig gøre, hvis du på et tidspunkt ophører med eller træder ud af virksomheden. At du sætter aktiviteterne ned eller eventuelt begynder at arbejde som lønmodtager betyder ikke, at virksomheden bliver din bibeskæftigelse. 5

6 Bibeskæftigelse og ret til dagpenge Reglerne om at få dagpenge samtidig med selvstændig bibeskæftigelse kan virke meget skrappe, men det skyldes, at dagpenge ikke må virke som erhvervsstøtte. For at få dagpenge samtidig med selvstændig bibeskæftigelse skal du i første omgang opfylde de almindelige betingelser for ret til dagpenge. Det gælder bl.a. kravet om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, herunder være tilmeldt jobcenteret, og at du skal have haft 1924 timers arbejde inden for de sidste 3 år. Du skal desuden have beregnet en dagpengesats på baggrund af din tidligere lønindtægt. Om at være til rådighed for arbejdsmarkedet For at opfylde betingelsen om at være til rådighed for arbejdsmarkedet skal du kunne passe et fuldtidsarbejde (37 timer ugentligt) - også selv om du har selvstændig bibeskæftigelse. Samme regel gælder, hvis din bibeskæftigelse kan karakteriseres som sæsonbetonet arbejde med travle perioder. Det betyder, at du skal kunne sandsynliggøre over for os, at dit arbejde med bibeskæftigelsen kan klares uden for normal arbejdstid. Kort sagt må din virksomhed aldrig være til hinder for, at du vil kunne påtage dig et fuldtidsjob. Du skal huske at tage hensyn til transporttid. Bliver du tilbudt et job med arbejdstider udenfor det tidsrum, du normalt er vant til, er det ikke muligt at sige nej til jobbet, fordi det ikke harmonerer med din bibeskæftigelse. 6

7 I følgende eksempler er betingelsen for at få dagpenge ikke opfyldt: A. Når du er bundet af, at der i virksomheden er fast åbnings-/ kontortid indenfor din normale arbejdstid. B. Hvis dine arbejdsopgaver kun kan udføres indenfor normal arbejdstid ved fx. undervisning, foredrag og kurser i større virksomheder, hvor de ansatte skal deltage i dagtimerne. C. Hvis virksomheden på visse tider af året har et omfang, der betyder, at du ikke kan have fuldtidsarbejde samtidig med drift af virksomheden. Det kan fx være tilfældet, hvor en minkfarmer i sæsonen for pelsning af mink arbejder med pelsning i døgndrift. Lønmodtager på fuld tid samtidig med drift af virksomheden Hvis du i mindst 26 uger umiddelbart forud for ledigheden har haft lønarbejde i fuldt normalt omfang, samtidig med at du drev selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, opfylder du rådighedskravet. Det er dog en betingelse, at du som ledig kun fører virksomheden videre i samme eller mindre omfang end før. Udvider du beskæftigelsen eller omfanget af den selvstændige virksomhed, skal vi vurdere, om du fortsat opfylder rådighedskravet. OBS... For at få dagpenge samtidig med selvstændig bibeskæftigelse skal du i første omgang opfylde de almindelige betingelser for ret til dagpenge. 7

8 Driver du virksomheden sammen med ægtefælle eller medejere Reglerne i denne situation er meget restriktive. Udgangspunktet er, at alt arbejde i virksomheden indgår i vurderingen af din bibeskæftigelse - også arbejde din ægtefælle/medejere udfører i din virksomhed. Derfor skal du beskrive både dine og ægtefællens/ medejernes arbejdsfunktioner indgående. Det skyldes, at dine arbejdsfunktioner skal være afgrænsede i forhold til de andres arbejdsfunktioner, så vi kan vurdere omfanget af dem. Det skal være muligt for os at vurdere omfanget af dine arbejdsopgaver i virksomheden. Udfører du og ægtefællen/medejere de samme arbejdsfunktioner, vil du som hovedregel ikke have ret til dagpenge. Arbejder du i din ægtefælles virksomhed Som hovedregel bliver du anset for at være selvstændig, hvis du arbejder i din ægtefælles virksomhed - også selv om du intet ejer af virksomheden, og selv om du skattemæssigt anses for lønmodtager, fordi du har en lønaftale med din ægtefælle eller med din ægtefælles selskab. Er du ansat i ægtefællens virksomhed, er du selvstændig erhvervsdrivende, hvis 1) der er under 20 ansatte i virksomheden. 2) du er ansat i en overordnet stilling. 3) du er ansat på løn- og arbejdsvilkår, der afviger fra de vilkår, der ifølge overenskomst gælder for dette eller tilsvarende arbejde. Det er kun ét af de 3 punkter, du skal opfylde for at være selvstændig. Gør du det, skal du opfylde de regler, som pjecen her beskriver, for at få ret til dagpenge samtidig med arbejdet i din ægtefælles virksomhed. Dagpenge samtidig med selvstændig bibeskæftigelse - hvornår Er du ledig, og driver du egen virksomhed som bibeskæftigelse, kan du få dagpenge, når 1. du er jobsøgende til lønarbejde i normalt omfang som heltidseller deltidsforsikret. 8

9 2. du til enhver tid kan drive din selvstændige virksomhed udenfor normal arbejdstid. 3. arbejdet i din selvstændige virksomhed ikke forhindrer dig i at tage imod lønarbejde indenfor normal arbejdstid. 4. du erklærer, at du udelukkende driver virksomheden som bibe skæftigelse, og at virksomheden rent faktisk fremtræder som en bibeskæftigelse. For at vi kan vurdere, om du opfylder betingelserne, har vi brug for en række oplysninger fra dig om arten og omfanget af din virksomhed. der er ansatte. dine egne og evt. ægtefælles/medejers arbejdsopgaver og fordelingen af dem. dine åbnings- eller træffetider. virksomhedens omsætning og indtjening. Vær opmærksom på, at din arbejdstid skal være realistisk i forhold til dine arbejdsopgaver og virksomhedens drift i øvrigt. Vi vurderer, om du driver din virksomhed som bibeskæftigelse, og om du opfylder betingelserne for at få dagpenge, samtidig med at du driver virksomheden. Ud over dit arbejdes omfang vil din omsætning eller forventede omsætning indgå i vurderingen af sandsynligheden for, at din virksomhed kan drives som bibeskæftigelse. Et eksempel Er du i dit arbejde afhængig af kontakt med dine kunder eller andre samarbejdspartnere indenfor normal arbejdstid, kan du ikke få dagpenge, samtidig med at du driver din virksomhed. Men har du derimod kontakt med kunder via fx mail, som du kan besvare uden for normal arbejdstid, kan du muligvis få tilladelse til at drive virksomheden samtidig med, at du får dagpenge. 9

10 Ændrer omfang eller drift af virksomheden sig Får du tilladelse til at drive din virksomhed som bibeskæftigelse, samtidig med at du får dagpenge, skal du oplyse os om alle forhold, der kan påvirke din ret til dagpenge. Det kan være ændringer i driften som fx ændring af dit kundegrundlag fra private til erhvervskunder. Ret til dagpenge i 78 uger Din ret til dagpenge bliver begrænset til 78 uger, når vi har godkendt din virksomhed som en bibeskæftigelse. Normalt kan man få dagpenge i 2 år. Vær opmærksom på, at du aldrig vil kunne få dagpenge i længere tid end de normale 2 år. Udløber din ret til dagpenge efter de almindelige regler, inden du har fået alle 78 ugers supplerende dagpenge, vil du ikke få udbetalt resten af de ugers ydelser, du har tilbage, før du har optjent ret til dagpenge endnu en gang. Ophører du med den selvstændige bibeskæftigelse, vil din ret til dagpenge ikke længere være begrænset til 78 uger. Sådan tæller man de 78 uger Du begynder at bruge af de 78 uger fra din første ledighedsdag, hvor du får dagpenge eller en anden ydelse fra os, og hvor du samtidig driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse. Alle uger, hvor du får en eller anden form for ydelse fra os, tæller med til de 78 uger. Det gælder bl.a. dagpenge. uger eller dage med feriedagpenge. deltagelse i løntilskud, aktivering mv. Sygedagpenge udbetalt af kommunen tæller også med i forbruget af de 78 uger. Bare 1 dags udbetaling af ydelse tæller for en hel uges forbrug af de 78 uger. Er der uger, du ikke får udbetalt ydelser, tæller de ikke med. 10

11 Hvordan får du ret til nye 78 uger Når dine 78 uger med dagpenge udløber, kan du først fortsætte med din virksomhed som bibeskæftigelse samtidig med dagpenge, når du igen har optjent ret til en periode på 78 uger. Du kan få ret til nye 78 uger, ved at du som fuldtidsforsikret lønmodtager, fra din arbejdsgiver mindst har fået indberettet 962 timer inden for de sidste 18 måneder eller i tilsvarende omfang at have drevet anden selvstændig virksomhed i væsentligt omfang (mere end 30 timer pr. uge). Hvornår er retten til dagpenge ikke begrænset Nogle særlige former for selvstændig virksomhed kræver så lidt arbejde, at du kan blive fritaget fra begrænsningen af dagpenge på 78 uger. Det gælder fx mindre landbrug udlejningsejendom. Har vi godkendt, at din ret til dagpenge ikke er begrænset til 78 uger, skal timerne, du bruger i virksomheden, stadig medføre fradrag i dagpengene. Mindre landbrug Driver du et deltidslandbrug, bliver du ikke omfattet af begrænsningen til dagpenge i 78 uger. Det er imidlertid en betingelse, at du har fast bopæl på ejendommen. du drev deltidslandbruget, før du blev ledig, og ikke udvider del tidslandsbruget mens du er ledig. du kun dyrker korn- og (grov)foderafgrøder eller kartofler. evt. husdyr hovedsageligt er til eget forbrug. der ikke er ansat fremmed arbejdskraft. Du skal desuden sandsynliggøre, at deltidslandbruget til enhver tid kan drives udenfor normal arbejdstid og erklære at stå fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet som lønmodtager. 11

12 Godkender vi, at du har ret til dagpenge samtidig med deltidslandbrug, skal vi vurdere din rådighed efter senest 3 måneders sammenlagt ledighed og hver gang herefter. På den måde sikrer vi, at du er aktivt jobsøgende, og at du fortsat opfylder betingelserne for at være fritaget for dagpengebegrænsningen. Udlejningsejendom Udlejning af ejendomme kan enten være selvstændig virksomhed eller formueforvaltning. Der er tale om formueforvaltning, hvis du har andre til at stå for al administration, vedligeholdelse og viceværtsfunktioner. Formueforvaltning har ingen betydning for din ret til dagpenge. Arbejder du derimod med at udleje ejendomme som en selvstændig bibeskæftigelse, vil din ret til dagpenge som hovedregel være begrænset til 78 uger. Man undgår kun at få sin ret til dagpenge begrænset, hvis man opfylder alle de følgende betingelser: Du har kun én udlejningsejendom. Der er højst 10 lejemål. Du udfører kun i mindre omfang personligt arbejde i form af administration, små reparationer og viceværtfunktioner. Enkeltstående opgave som selvstændig Din ret til dagpenge samtidig med en selvstændig bibeskæftigelse bliver heller ikke begrænset til 78 uger, hvis du påtager dig en enkeltstående arbejdsopgave som selvstændig. Det kunne fx være som tolk. Betingelsen er dog, at opgaven skal være klart afgrænset. ikke må udføres regelmæssigt (dvs. har du for mange, begrænses dine dagpenge). ikke må være en indledning til at starte egen virksomhed på området. kun udføres efter regning, hvis forhold hos kunden kræver det. Driver du selvstændig virksomhed med tilbagevendende arbejdsfri perioder som fx sæsonarbejde, kan vi ikke betragte det som et enkelt 12

13 stående arbejdsforhold. Derfor kan det ikke undtages for dagpengebegrænsningen. Vi anbefaler, at du kontakter afdelingen, hvis du påtager dig en enkeltstående arbejdsopgave, så vi kan fortælle dig, om det vil få betydning for din ret til dagpenge. Fradrag i dagpenge for arbejde i virksomheden Har vi godkendt din virksomhed som selvstændig bibeskæftigelse, fradrager vi de timer, du arbejder i virksomheden, i dine dagpenge. Fradraget sker time for time. Det betyder, at hvis du fx på en uge har arbejdet 10 timer i din virksomhed, vil du få udbetalt dagpenge for 27 timer den uge. Det gælder, uanset hvornår på dagen/ugen du har arbejdet, og uanset om din ret til dagpenge er begrænset til 78 uger. Indtægten fra din selvstændige bibeskæftigelse er uden betydning for fradraget. Alle timer, du bruger på din bibeskæftigelse, skal du skrive på dit dagpengekort. Det gælder også administrative opgaver. Holder du dyr (animalsk produktion), skal du skrive mindst ½ times arbejde på kortet alle ugens 7 dage, med mindre dyrene bliver passet af en ansat, som ikke er din ægtefælle, samlever eller umyndige børn. Din ret til dagpenge ved ophør med bibeskæftigelse Ophører du med din virksomhed, er din ret til dagpenge ikke længere begrænset til 78 uger. Derimod vil du være omfattet af de almindelige regler for dagpenge - også selvom dine 78 uger er udløbet. 13

14 Sådan ophører du med din bibeskæftigelse Du kan ophøre med din selvstændige bibeskæftigelse ved at lukke virksomheden. sælge virksomheden (ikke til ægtefælle, samlever eller umyndige børn). bortforpagte eller leje virksomheden ud (ikke til ægtefælle, samlever eller umyndige børn). Man kan ikke ophøre på andre måder med selvstændig bibeskæftigelse. Kan man træde ud af en fællesdrevet virksomhed Har du drevet virksomhed sammen med ægtefælle? Har du drevet bibeskæftigelsen sammen med din ægtefælle, kan du træde ud, hvis din ægtefælle fortsætter virksomheden. Det kræver dog, at vi har modtaget en skriftlig erklæring om, at du er udtrådt af virksomheden. Erklæringen skal være underskrevet af både dig og din ægtefælle. Begge ægtefæller skal samtidig på erklæringen oplyse, at de er bekendt med, at du fra datoen for godkendelse af udtræden ikke må være skattemæssigt registreret som medarbejdende ægtefælle og ikke længere må udføre nogen form for opgaver i virksomheden. Genindtræder du i virksomheden, skal du straks meddele det til din afdeling. Du kan også træde ud af virksomheden, hvis din ægtefælle eller samlever efter endt samliv fortsætter med virksomheden. 14

15 Har du drevet virksomhed sammen med en medejer? Du kan udtræde af virksomheden, der fortsættes af medejeren, hvis du udtræder samtidig med, at dine hidtidige arbejdsfunktioner er bortfaldet, eller er overtaget af anden arbejdskraft. Kontakt afdelingen, inden du udtræder af bibeskæftigelsen. Dokumentation Hvad angår dokumentation, afhænger den af, hvordan virksomheden ophører. Du skal dog altid skrive under på tro og love på, at du er ophørt med virksomheden. oplyse dato for ophøret. oplyse om, hvordan virksomheden er ophørt. sende kopi af momsafmeldelse, hvis du har været momsregistreret. Er der tale om bortforpagtning eller udlejning, skal vi have en kopi af aftalen. Kontakt afdelingen, hvis du vil høre mere om dine muligheder for at drive selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse. Reglerne er indviklede og du er derfor velkommen til at kontakte kte os, hvis du står for at skulle starte selvstændig bibeskæftigelse. 15

16 Varenummer februar reviderede udgave - 3F trykkeri - layout/design: Pia Fransson 3FA

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse

Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Selvstændig virksomhed Driver du selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, kan du på visse betingelser få supplerende dagpenge som medlem af a-kassen. Her kan

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 08 Sådan kan du forsikre dig 12 Honorarog freelancearbejde

Læs mere

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Muligheder for selvstændig virksomhed samtidig med efterløn... Selvstændig virksomhed med et fast timetal på 18½

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Guide. til dagpengesystemet

Guide. til dagpengesystemet Guide til dagpengesystemet Forord Denne pjece handler om, hvad der sker, når du bliver ledig. Hvilke krav der stilles til dig, hvilke rettigheder du har, og hvad vi kan hjælpe dig med. Du får samtidig

Læs mere

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl.

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Ledernes arbejdsløshedskasse 2. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Skal du forsikres som selvstændig eller lønmodtager?... 4 3.

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 09 Sådan kan du forsikre dig 12 A-kasse abc for selvstændige

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 Hvad sker der, når du bliver ledig? 06 kom godt i gang med din jobsøgning 08 hvad vil det sige at være aktivt jobsøgende? 12 hvilke ydelser kan du få fra ma?

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Juli 2013 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 HVAD SKER DER, NÅR DU BLIVER LEDIG? 06 KOM GODT I GANG MED DIN JOBSØGNING 08 HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE AKTIVT JOBSØGENDE? 12 HVILKE YDELSER KAN DU FÅ FRA MA?

Læs mere

Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal

Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal Arbejdsløshedsdagpenge og efterløn Medlemskrav arbejdsløshedsdagpenge For at være berettiget til dagpenge skal man opfylde følgende betingelser: 1. man

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

Værd at vide når du er ledig

Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Hvem møder du? Hvilke lovkrav skal du opfylde? Hvilke muligheder har du? Og meget andet. For de fleste er mødet med a-kassen og dagpengesystemet

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

Fortsat syg hjælp til at komme videre

Fortsat syg hjælp til at komme videre Fortsat syg hjælp til at komme videre Vejledning om Revalidering, Fleksjob og Førtidspension Vi er klar til at hjælpe dig Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige vilkår.

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 Indhold (klikbar) ARBEJDSMARKED OG UDDANNELSE 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 SOCIAL SIKRING OVER LANDEGRÆNSER 32 SYGDOM OG ARBEJDSSKADE 40

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Denne vejledning er et opslagsværk til LG's samarbejdspartnere, der ønsker viden om LG's dækning ved en arbejdsgivers konkurs, ophør eller død. Vejledningen

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere