Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE"

Transkript

1 Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE

2 Indhold Sådan er reglerne... Betingelser for at blive medlem af 3Fs a-kasse... Ægtefæller - registrerede partnere... Ret til dagpenge... Beskæftigelseskravet... Ledighed... Udbetaling af dagpenge... Rådighed... Dagpengenes størrelse... Dokumentation generelt... Dagpenge i særlige tilfælde... Efterløn... Oplysningspligt... Yderligere information... Relevante regler Der kan ikke udbetales dagpenge til selvstændige for de første 3 uger efter ophøret med virksomheden. en. Ved konkurs eller tvangsauktion udbetales dagpenge 1 uge efter ophøret. 2

3 Sådan er reglerne Når du træffer den store beslutning om at blive selvstændig erhvervsdrivende, er der mange regler, du skal sætte dig ind i. Denne pjece giver dig et godt overblik over de forskellige regler. Men du skal også læse de relevante regler, som er nævnt på side 11. Du kan selvfølgelig også spørge 3Fs a-kasse om råd, hvis du er i tvivl. Du kan som selvstændig erhvervsdrivende vælge at blive medlem i 3Fs a-kasse, hvis du har en uddannelse, der giver ret til optagelse i a-kassen, eller det arbejde, du selv udfører i virksomheden, giver ret til optagelse i 3F - hvis der havde været tale om lønmodtagerarbejde. Betingelser for at blive medlem af 3Fs a-kasse For at blive medlem af 3Fs a-kasse for selvstændige skal du være mellem 18 og 63 år. drive selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse her i landet alene eller sammen med andre. have bopæl og ophold her i landet - dog gælder der særlige regler, hvis du udøver selvstændig virksomhed på Færøerne eller i Grøn land, og hvis du har bopæl i et andet EØS-land, som er omfattet af forordning (EØF) nr. 883/04 eller Nordisk konvention, om Social Sikring. Driver du virksomheden gennem et selskab, anses du også for at være selvstændig erhvervsdrivende. Det er en betingelse, du selv arbejder i virksomheden. Optagelse som selvstændig kan først ske, når virksomheden er kommet i gang. Når det er i orden, skal du ændre din status hos 3Fs a-kasse fra lønmodtager til selvstændig erhvervsdrivende. 3

4 Ægtefæller - registrerede partnere Arbejder du i din ægtefælles virksomhed, vil du næsten altid blive anset for at drive selvstændig virksomhed. Du vil i så fald blive optaget med samme rettigheder og status som din ægtefælle. Det gælder også, selv om du har indgået en lønaftale med din ægtefælle. Registrerede partnere sidestilles med ægtefæller. Ret til dagpenge Ret til dagpenge kræver, at du har været medlem af en a-kasse i 1 år. opfylder beskæftigelseskravet. er ophørt med virksomheden. er ledig og står til rådighed. Beskæftigelseskravet Beskæftigelseskravet kan opfyldes ved at drive selvstændig virksomhed i væsentligt omfang i sammenlagt mindst 52 uger inden for de sidste 3 år. Det er dig, der skal godtgøre, at du har drevet virksomheden i væsentligt omfang. Det vil sige, at du skal dokumentere, at dit personlige arbejde i virksomheden kan sidestilles med lønarbejde i over 30 timer pr. uge. Dine oplysninger om det personlige arbejde i virksomheden vil derfor altid blive bedømt ud fra det faktiske arbejde og sammenholdt med virksomhedens art og omfang. En virksomheds åbningstid er ikke altid udtryk for, at timerne kan indgå i bedømmelsen. I den samlede vurdering indgår også en bedømmelse af virksomhedens økonomiske aktivitet. Relevant dokumentation i forbindelse med opfyldelse af beskæftigelseskravet: 4

5 Årsregnskaber eller andre oplysninger om virksomhedens om sætning Din erklæring om at have drevet virksomheden i væsentligt omfang Oplysninger om dine personlige arbejdsopgaver og arbejdstid Andre relevante oplysninger om virksomhedens branche åbningstider, kundegrundlag, priser og handelsmæssige aktiviteter. Ledighed Dagpenge kan kun udbetales til et medlem, som er ledigt. For at kunne anses for ledig, skal dit personlige arbejde i virksomheden være ophørt mere end midlertidigt. Det personlige arbejde vil kunne anses for ophørt, når du har solgt eller lukket virksomheden. Det personlige arbejde vil også kunne anses for ophørt, hvis du af andre grunde mere end midlertidigt er afskåret fra fortsat at drive denne. Når du stopper med at drive selvstændig virksomhed, skal det kunne dokumenteres. Når ophørsdatoen er fastslået, vil du ikke kunne modtage dagpenge de første henholdsvis 3 uger eller 1 uge efter ophørsdatoen. Derfor er det vigtigt, at du (i forbindelse med et ophør) hurtigst muligt, henvender dig til 3Fs a-kasse, så vi kan hjælpe dig med vejledning om, hvad du skal sørge for at få ordnet i forbindelse med ophøret. Typisk skal du skaffe dokumentation for overdragelse af hele virksomheden (salgsaftale, overdragelsesaftale mv.). momsafmelding og afmelding i CVRregister. afmelding hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen / eventuel formålsændring. opsigelse af lejemål (lokaler, inventar, driftsmidler, leasing kontrakter mv.). salg/tilbagelevering af driftsmidler, inventar, varelager, firmabil mv. opsigelse af personale. 5

6 opsigelse af forsikring, telefon, annoncering mv. aflevering af nøgler. anden relevant dokumentation for ophør. Har virksomheden været drevet som et anparts- eller aktieselskab, skal dine anparter eller aktier være solgt. Ved bortforpagtning eller udlejning skal aftalen være skriftlig og gensidigt uopsigelig i mindst 5 år. Salg eller bortforpagtning til ægtefælle, samlever eller umyndige børn giver ikke ret til dagpenge. Ophøret skal være mere end midlertidigt. Der er derfor ikke nok, at virksomheden lukker på grund af eksempelvis isvintre, strejke, sæsonudsving eller lignende. Er du medejer, er kravene strenge for at blive anset for ophørt mere end midlertidigt, når virksomheden fortsættes af de andre ejere. Udtræden af en virksomhed, der videreføres af medejere Ønsker du at udtræde af en virksomhed, der fortsættes af medejere, uden at du har afhændet din del af virksomheden, kan du anses for ophørt mere end midlertidigt, hvis din udtræden skyldes, at du er begyndt lønarbejde på over 30 timer i gennemsnit pr. uge. Det er en betingelse, at lønarbejdet ikke på forhånd er bestemt til at være tidsbegrænset. Dit ophør kan også anerkendes, hvis du som lønmodtager har fået indberettet mindst løntimer i henhold til lov om et indkomstregister indenfor de seneste 15 måneder. Er der i forbindelse med din udtræden sket en driftsomlægning i virksomheden, kræves alene, at du som lønmodtager har fået indberettet 962 løntimer inden for de seneste 8 måneder. Du kan også anses for ophørt mere end midlertidigt, hvis din udtræden af virksomheden skyldes, at dine hidtidige arbejdsfunktioner er bortfaldet mere end midlertidigt, eller hvis dit personlige arbejde i virksomheden overtages mere end midlertidigt af anden arbejdskraft i virksomheden. 6

7 Udtræden af en virksomhed, der videreføres af ægtefællen Hvis du udtræder af en virksomhed, der fortsættes af din ægtefælle, kan du anses for ophørt mere end midlertidigt, når a-kassen har modtaget en erklæring underskrevet på tro og love af både dig og din ægtefælle om, at du er udtrådt af virksomheden. En sådan udtræden, er betinget af, at du ikke længere udfører nogen form for opgaver i virksomheden. Du skal være opmærksom på, at der gælder særlige regler, hvis du genindtræder i virksomheden. Kontakt din afdeling. Begyndt lønarbejde uden ophør af selvstændig virksomhed Har du fortsat dit personlige arbejde i din virksomhed, efter du er begyndt på lønarbejde, skal din dagpengeret ved ledighed fra lønarbejdet vurderes efter reglerne om selvstændig bibeskæftigelse. Dette gælder kun, hvis du dokumenterer, at du umiddelbart forud for ledigheden har fået indberettet mindst løntimer i henhold til lov om et indkomstregister indenfor de seneste 15 måneder, eller hvis du har fået indberettet 962 løntimer inden for de seneste 8 måneder, og der i umiddelbar tilknytning til begyndelsen af lønarbejdet er sket en væsentlig omlægning af driften, der har medført en reduktion i arbejdsmængden i din virksomhed. Udbetaling af dagpenge Der kan ikke udbetales dagpenge til selvstændige for de første 3 uger efter ophøret med virksomheden. Det gælder dog ikke, hvis der har været tale om ophør på grund af konkurs eller tvangsauktion. I disse tilfælde kan der udbetales dagpenge 1 uge efter ophøret. Der kan tidligst udbetales dagpenge fra den dag, du har tilmeldt dig jobcentret som ledig og arbejdssøgende. Husk derfor altid at tilmelde dig jobcentret, når du er ledig. 7

8 Rådighed Ret til dagpenge er betinget af, at du står til rådighed for arbejdsmarkedet. Der stilles samme krav til rådighed for ledige selvstændige som for ledige lønmodtagere. Dagpengenes størrelse Beregnet sats Dagpenge udbetales med et beløb, der svarer til 90 % af din hidtidige arbejdsfortjeneste. Der kan dog aldrig udbetales et højere beløb end den højeste dagpengesats. Hvis du lige, inden du blev ledig, har drevet selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse i mindst 3 hele sammenhængende regnskabsår, beregnes din dagpengesats på grundlag af indtægten fra virksomheden. Satsen beregnes på grundlag af virksomhedens skattepligtige indkomst i de 2 bedste af de seneste 5 hele regnskabsår. Der kan kun bruges regnskabsår, der ligger i en periode, hvor du har været medlem af en a-kasse. Et regnskabsår kan dog bruges, hvis blot du er medlem af en a-kasse ved regnskabsårets afslutning. Har du drevet virksomheden i mindre end 3 år, bruges forudgående beregningsgrundlag. Det kan være fra en tidligere selvstændig virksomhed, et tidligere lønarbejde eller en tidligere udbetalt dagpengesats. Mindstesats Du har mulighed for at få dagpenge med en mindstesats på 82 % af højeste dagpengesats hvis du har været fuldtidsforsikret medlem af en a-kasse i de seneste 3 år før ledigheden. kan dokumentere, at du har drevet selvstændig virksomhed i væsent ligt omfang i hvert af de sidste 3 hele regnskabsår før ledigheden, eller du kan dokumentere, at du både har drevet selvstændig virk- 8

9 somhed i væsentligt omfang og haft lønmodtagerarbejde på fuld tid inden for de seneste 3 år forud for ledigheden. højest har haft sammenlagt 26 ugers fravær fra virksomheden på grund af sygdom, barsel eller uddannelse inden for de pågældende 3 år. Har der i din virksomhed været et dokumenteret overskud, der giver grundlag for beregning af en højere dagpengesats end mindstesatsen, har du ret til et større beløb. Dokumentationen skal fremlægges i a-kassen inden 6 måneder efter, at du er blevet ledig. Dokumentation generelt Som selvstændig har du ingen arbejdsgiver, der kan stå inde for, hvor meget du har arbejdet og tjent. Du skal derfor selv skaffe den nødvendige dokumentation ved ophør med den selvstændige virksomhed. beregning af beskæftigelseskravet. beregning af din dagpengesats. Dokumentationen er afhængig af situationen og den enkelte virksomhed og vil typisk være bevis for momstilmelding og momsafmelding. virksomhedens regnskaber. diverse overdragelsespapirer: slutseddel, skøde, forpagtnings kontrakt, faktura, kreditnota, ordrebog og lignende. opsigelse af lejemål, leasingkontrakter mv. diverse aftalepapirer med ansatte eller medejere. 9

10 Dagpenge i særlige tilfælde Der gælder særlige regler for ret til dagpenge, når muligheden for udøvelse af din selvstændige virksomhed i en kortere periode er afbrudt. Retten til dagpenge er blandt andet betinget af, at virksomheden har været udsat for en ekstraordinær begivenhed, der ikke kan tilregnes dig. Der må ikke være tale om en påregnelig eller tilbagevendende begivenhed. Efterløn Når du når efterlønsalderen, har du mulighed for at få fleksibel efterløn. Har du drevet selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse eller som kombinationsforsikret, har du mulighed for at fortsætte driften af din virksomhed på nedsat tid i perioden med efterløn. Du skal dog altid søge om tilladelse i 3Fs a-kasse. Oplysningspligt Du har som medlem af en a-kasse altid pligt til at oplyse om ethvert forhold, der kan have betydning for din ret til dagpenge. Yderligere information Yderligere oplysninger kan findes på Borger.dk om selvstændig virksomhed. HUSK... Ved alle tvivlsspørgsmål er det vigtig at kontakte afdelingen. n 10

11 Relevante regler Nr. 201 af 1/ Bekendtgørelse om optagelse i og overflytning mellem a-kasser. Nr. 34 af 29/ Vejledning om optagelse i og overflytning mellem a-kasser. Nr af 14/ Bekendtgørelse om drift af selvstændig virksomhed. Nr. 116 af 14/ Vejledning til bekendtgørelse om drift af selvstændig virksomhed. Nr. 678 af 22/ Bekendtgørelse om ophør med drift af selvstændig virksomhed. Nr. 51 af 24/ Vejledning om ophør med drift af selvstændig virksomhed. Nr. 358 af 27/ Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende. Nr. 28 af 27/ Vejledning om beregning af dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende. 11

12 Varenummer januar reviderede udgave - 3F trykkeri - layout/design: Pia Fransson 3FA

Selvstændig og a-kasse

Selvstændig og a-kasse Selvstændig og a-kasse Selvstændig og a-kasse Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Medlemskab... 2 3. Hvornår er man selvstændig?... 2 3.1. Definition på selvstændig... 2 3.2. Du er som udgangspunkt ikke

Læs mere

Værd at vide - når du ophører med din virksomhed

Værd at vide - når du ophører med din virksomhed Værd at vide - når du ophører med din virksomhed Indholds- fortegnelse Ophør hva nu? 4 Medlemskab og arbejdskrav 5 Rådighedskravet 7 Endeligt ophør med virksomhed 8 Beregning af sats 20 Kontakt ASE ASE

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Selvstændig... bibeskæftigelse

Selvstændig... bibeskæftigelse Selvstændig... bibeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Kontakt din afdeling i god tid... Hvad er selvstændig virksomhed... Om hobby/fritidsaktiviteter... Hoved- eller bibeskæftigelse... Bibeskæftigelse

Læs mere

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Muligheder for selvstændig virksomhed samtidig med efterløn... Selvstændig virksomhed med et fast timetal på 18½

Læs mere

Vejledning om selvstændig virksomhed

Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed 5 Hvornår er du selvstændig? 7 Eksempler på selvstændig virksomhed 10 Virksomhedsejer, men ikke nødvendigvis selvstændig 11 Arbejde

Læs mere

Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal

Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal Arbejdsløshedsdagpenge og efterløn Medlemskrav arbejdsløshedsdagpenge For at være berettiget til dagpenge skal man opfylde følgende betingelser: 1. man

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 08 Sådan kan du forsikre dig 12 Honorarog freelancearbejde

Læs mere

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i samarbejde med Dansk Journalistforbund Forsideillustration

Læs mere

Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse

Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Selvstændig virksomhed Driver du selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, kan du på visse betingelser få supplerende dagpenge som medlem af a-kassen. Her kan

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 09 Sådan kan du forsikre dig 12 A-kasse abc for selvstændige

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født i 1952 og 1953 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den fleksible efterløn 1 3. Hvad er et efterlønsbevis? 2 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn Bekendtgørelse om fleksibel efterløn I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 i, 74 j, stk. 13, 74 k, stk. 3, 74 l, stk. 15, 74 m, stk. 18, 74 n, stk. 2 og 11, 74 o, stk. 6, 74 p og

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge 2 Vejledning om supplerende dagpenge 5 Indviklede regler 6 Supplerende dagpenge 6 Fradrag i dagpenge 7 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 9 Løndokumentation 10 Ophavsrettigheder,

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 3 Selvbetjening... 3 Afmelding på jobcentret... 3 CV skal på jobnet.dk... 4 Kundenummer og password...

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Hvis du har selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse

Hvis du har selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Hvis du har selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse FOA: A-kasse Hvis du har selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Er udgivet af forbundet af Offentligt Ansatte

Læs mere

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Indholdsfortegnelse: Side A-kassens vejledningspligt 3 Afmelding 6 Arbejde på nedsat tid eller i udlandet

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Guide. til dagpengesystemet

Guide. til dagpengesystemet Guide til dagpengesystemet Forord Denne pjece handler om, hvad der sker, når du bliver ledig. Hvilke krav der stilles til dig, hvilke rettigheder du har, og hvad vi kan hjælpe dig med. Du får samtidig

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk

LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk Lønsikring Husforsikring medlemmer af DSA Vilkår Vilkår nr. 28-1, nr. 41-6, juli 2015 februar 2014 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl.

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Ledernes arbejdsløshedskasse 2. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Skal du forsikres som selvstændig eller lønmodtager?... 4 3.

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere