ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND"

Transkript

1 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på Det er vigtigt, at alle felter er besvaret så præcist som muligt, af hensyn til behandling af ansøgningen. Følgende materiale skal vedlægges ansøgningen: Detaljeret budget Dokumentation for samarbejdspartnere Effektkædeskema. Find skemaet på under udvikling tilskud Skemaet skal udfyldes i overensstemmelse med ansøgningsvejledning på Region Sjællands hjemmeside, hvor der også kan findes yderligere information. 1. Oplysninger om projektet Projekttitel: Innovativt sorterings- og oparbejdningsanlæg til plastaffald fra husholdninger og erhverv på Sjælland. Projektperiode (start- og slutdato): Projektets foreløbige budget: kr. Hvilket beløb ansøges der om / støtteprocent: CLEAN søger Region Sjælland om samlet kr. svarende til 43.8% af projektets foreløbige budget. Heraf søger CLEAN først om kr.- til at igangsætte fase 1. Dernæst og afhængigt af udfaldet af fase 1, ansøges der om yderligere finansiering på kr. til at gennemføre aktiviteter i fase 2. Inden for hvilket regionalt indsatsområde søges tilskud: Ressourceeffektivitet Søges der også finansiering fra andre kilder? I givet fald hvilke? Projektet, der søges midler til fra Region Sjælland, skal ses i sammenhæng med et projekt, som har opnået midler fra Markedsmodningsfonden. CLEAN og Københavns Kommune har fået tilsagn fra Markedsmodningsfonden på 2 mio. kr. Hertil kommer, at Københavns Kommune medfinansierer projektet med kr., til hele projektet (fase 1+2). Begge projekter har til formål at udvikle et innovativt plastsorterings- og oparbejdningsanlæg på Sjælland. 2. Oplysninger om ansøger Ansøger: CLEAN

2 Adresse: Vesterbroggade 1E, 1620 København V Tlf.: e-post: Projektansvarlig/kontaktperson: Glenda Napier tlf.: e-post: Regnskabsansvarlig: Dennis Hansen, LXP Consulting tlf.: e-post: Juridisk ansvarlig: Preben Birr-Pedersen tlf.: e-post: Nem-kontonummer: Evt. revisor: Evt. hjemmeside: CVR/CVR-P/CPRnr.: Ansøgers juridiske status: Almennyttig non-profit forening NACE kode: Projektets organisering, herunder evt. styregruppe mv. (diagram vedlægges) 3. Projektets formål Herunder projektets nyskabende værdi. Beskrivelse af, hvem og hvor mange projektet direkte henvender sig til, samt projektets geografiske dækning. Beskriv projektets bidrag til koordinering og sammenhæng i regionale udviklingsaktiviteter. Det overordnede projekts formål er at skubbe på udviklingen af en mere effektiv og rentabel udsortering og oparbejdning af plast fra husholdningsaffald og sammenligneligt erhvervsaffald i Danmark og således etablere et stærkt marked for genanvendelse af plast. Projektet har til formål at udvikle et best-of-art plastsorterings- og oparbejdningsanlæg på Sjælland via et innovativt udbud faciliteret af CLEAN. Udviklingen af et best-of-art plastsorterings- og oparbejdningsanlæg sker ikke af sig selv i dag. Det skyldes en række usikkerheder, der kan vanskeliggøre en forrentning af anlægsinvesteringen for de markedsaktører, der måtte overveje at etablere et anlæg. Af disse usikkerheder kan bl.a. nævnes en tilstrækkelig volumen i form af forsyningsgrundlag og forsyningsaftaler med kommuner og private leverandører af plast samt en manglende tekniske kapacitet der kan udsortere plast i stor skala samt udvikle plastgranulater af høj kvalitet og dermed styrke efterspørgslen på dansk genbrugsplast. For at afhjælpe denne situation vil CLEAN i projektets første fase bl.a. indgå forhåndsaftaler med udvalgte kommuner og indsamlingsvirksomheder, der håndterer plast fra erhvervslivet, samt virksomheder med store mængder plastaffald, om at levere plast til en ny sorteringsløsning. I projektets anden fase vil CLEAN forberede det innovative udbud og konkurrencepræget dialog med prækvalificerede markedsaktører / konsortier. CLEAN vil foretage et udbud af en best- ofthe- art sorteringsløsning, hvor den vindende tilbudsgiver får overdraget det forsyningsgrundlag, som forhåndsaftalerne repræsenterer. Det er hensigten, at udbuddet skal resultere i en udvikling af et innovativt plastsorteringsanlæg, som skal etableres og drives for private midler. Region Sjælland vil træffe en beslutning vedr. om Regionen ønsker at medfinansiere fase 2, når fase 1 er afsluttet. Den nye viden frembragt i Fase 1, herunder ift. beskæftigelsesmæssige effekter og øvrige fordele for det lokale erhvervsliv samt projektets rentabilitet m.v. vil blive betydningsfuld ift. Region Sjællands beslutning om evt. finansiering af fase 2. Projektet bygger videre på anbefalingerne fra en Innovationsplatform om Plast, som CLEAN

3 (dengang CCC) gennemførte i 2013 med deltagelse fra mere end 100 danske virksomheder og videnaktører på området. Anders Eldrup var formand for platformen. Konklusionerne herfra var klare. Det blev vurderet, at der er et interessant forretningspotentiale for danske virksomheder med et best-of-art plastsorterings- og oparbejdningsanlæg. Udfordringerne er at der mangler et samlet udbud af tilstrækkelig mængder plast fra husholdninger og sammenlignelig erhvervsplast samt manglende sikkerhed for afsætningen af det oparbejdede returplast. Der vurderes at være ca ton plastaffald i DK årligt tons går til forbrænding og tons sendes til udlandet via virksomheder til oparbejdning og videresalg. Projektet har til formål at skabe et marked for plastgenanvendelse i dag af så høj kvalitet, at det ikke er nødvendigt at sende den danske plast til udlandet. 4. Projektets sammenhæng med den øvrige regionale udviklingsindsats Eksempelvis bidrag til koordinering og sammenhæng, relationer til andre aktiviteter og projekter. Projektets formål understøtter Regionen Sjællands ReVUS med vægt på ressourceeffektivitet, udvikling af nye grønne energiteknologier og aktiviteter, som styrker sjællandske virksomheders arbejde med at reducere deres energiforbrug og miljøbelastning. Projektet vil bidrage til at der skabes mere specialiseret erhverv indenfor cleantech, da lokale virksomheder bliver bedre til at udnytte de miljømæssige og økonomiske gevinster ved genanvendelse af plast via en placering af anlægget i regionen. For at vinde udbuddet må konsortierne som sagt både tænke nyt og udvikle nyt. I den forbindelse er det afgørende, at konsortierne ikke kun kommer til at bestå af store etablerede nedrivningsvirksomheder og entreprenører, men også små innovative virksomheder og vidensinstitutioner, der beskæftiger sig med genanvendelse af byggematerialer. Et sådant forpligtende samarbejde vil også være nyt, hvilket kan understøtte Region Sjællands mål, om at være en accelerator for at overfører viden mellem forsknings- og uddannelsesinstitutioner og SMV er. Projektets triple helix struktur, vil understøtte regionens målsætning om at viden fra forskning i højere grad udnyttes af regionens virksomheder, da de igennem projektets platform får mulighed for at indgå i innovative samarbejder med forsknings og udviklingsinstitutioner indenfor cleantech. Projektet skal også understøtte Region Sjællands målsætning om at bidrage til nye teknologiløsninger og innovation i serviceerhverv, gennem offentlig-privat samarbejder, hvor underleverandører har mulighed for at udvikle sig til systemleverandører, hvilket også styrker virksomhedernes innovation, eksport og internationalisering. Projektets netværk, kompetenceudvikling, adgang til finansiering og innovation skal løfte virksomhederne til en stærkere position i værdikæderne. Desuden vil projektet understøtte Region Sjællands indsats med at skabe vækst via øget samarbejde med naboregioner. Det skyldes, at et nyt best-of-art anlæg på Sjælland vil tiltrække plastleverandører, aftagere og andre interesserede fra andre regioner og metropoler. Region

4 Sjæland kan dermed blive det nødvendige bindeled i samarbejdet mellem København og andre metropoler og regioner inden for plastområdet. Dette vil også understøtte den regionale målsætning om at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til fremtidens arbejdsmarked, samt at skabe eksport. 5. Projektets målgruppe Målgruppen er innovative virksomheder med kompetencer og viden på affaldssorteringsområder, herunder særligt virksomheder med nyeste viden om håndtering, sortering og oparbejdning af plastaffald. Projektet vil invitere affaldsvirksomheder fra hele værdikæden til at samarbejde og byde ind med nye innovative løsninger. Desuden er målgruppen sjællandske kommuner, som skal kunne indgå aftale om leverancer af plastaffald, til et nyt anlæg på Sjælland. Projektet vil også gå i dialog med kommuner på Fyn og i Sydsverige. 6. Projektets aktivitets- og tidsplan Projektet er opdelt i to faser: Fase 1) Afklaring omkring forsyningsgrundlag, forsyningsaftaler og geografisk placering. Fase 2) Gennemførelse af prækvalifikation og konkurrencepræget dialog, endeligt udbud, valg af vinderforslag og kontrakt med vinder. Fase 1) Afklaring omkring forsyningsgrundlag, forsyningsaftaler og geografisk placering: I projektets første fase er formålet at afklare grundlaget for udbuddet. Der skal gennemføres en afdækning af, om det er rentabelt at henlægge et anlæg på Sjælland. Herunder undersøges leverancer og forsyningsgrundlaget og der skal indgås aftaler med kommunale aktører og private erhvervsaktører i og uden for Sjælland. Det undersøges også hvor anlægget skal placeres geografisk på Sjælland samt de potentielle markeder/afsætningsmuligheder for plastikken. De nærmere aktiviteter er beskrevet nedenfor. Aktivitet 1.0 Projektledelse og administration Planlagt start / tidsperiode:

5 Revision af projekt, med henblik på at gøre projektet transparent Projektledelse og økonomistyring varetaget af CLEAN Det sikres at der skabes fremdrift i projektet, samt en koordinering med andet projekt og underleverandører (Bech Bruun). Forventet effekt: Økonomi og leverancer overholdes inden for de i projektet aftalte rammer og milepæle. Aktivitet 1.1 Markedsafdækning Gennemføre en markedsafdækning af forsyningsgrundlaget Afklaring omkring geografisk placering på Sjælland Overblik over den potentielle mængde plastaffald på og omkring Sjælland på basis af allerede indsamlet viden og interview (CLEAN har tidligere gennemført en mindre kortlægning heraf). Interview med relevante kommuner, kommunale affaldsselskaber (genbrugspladser) og private plast indsamlingsselskaber vedr. leverancer af plast til et nyt anlæg. Aftale med en kommune om geografisk placering på Sjælland. Planlagt start / tidsperiode: Ca. 20 interview med et antal kommuner og kommunale affaldsselskaber i og uden for Region Sjælland 1 aftale om geografisk placering.

6 Forventet effekt: Et nyt plastsorteringsanlæg i regionen forventes at bidrage positivt til den regionale vækst og jobskabelse. Aktivitet 1.2 Afklaring af juridisk grundlag for at indgå forsyningsaftaler Afklaring af det juridisk grundlag for at indgå forsyningsaftaler mellem offentlige leverandører (Kommuner, kommunale affaldsselskaber mv.) og et nyt anlæg. Førende juridisk viden på området skal involveres. Forsyningsaftaler, der repræsenterer forretningsgrundlaget for et kommende anlæg i form af et givet antal tons plast, er en afgørende forudsætning for at der kan gennemføres et udbud. Aftalerne skal gives videre til det vindende konsortium i fase 2. Den egentlige jobeffekt vil først fremgå klart i fase 2. Men en vurdering af potentialet for et plastsorteringsanlæg, samt positive effekter på jobskabelse og vækst, vil danne grundlag for vurderingen om at kunne placere et plastsorteringsanlæg på Sjælland. Planlagt start / tidsperiode: Et antal forsyningsaftaler er lavet med offentlige og private leverandører af plast. Forventet effekt: Afklaringen af grundlaget for at indgå forsyningsaftaler, vil helt konkret kunne klargøre om det er muligt at gennemføre et udbud. Afklaringen af grundlaget for forsyningsaftaler gennemføres, og det bliver klart om et udbud kan gennemføres

7 Aktivitet 1.3 Indgåelse af aftaler/kontrakter/tilkendegivelser fra kommuner og affaldsselskaber om levering af plastaffald Gennemføre et eller flere Informationsseminarer Forberedelse, afholdelse og opfølgning på et eller flere bilaterale møder med kommunale forvaltninger, kommunale affaldsselskaber og interesseorganisationer mv. Det sikres at kommunerne og affaldsselskaber vil forpligte sig til at levere plastaffald til et nyt plastsorteringsanlæg. Forventet effekt: Grundlaget, plastaffald, sikres til det nye anlæg. Planlagt start / tidsperiode: Et antal kommuner og affaldsselskaber indgår aftaler/kontrakter/tilkendegivelser Der sikres at aftaler/kontrakter/tilkendeskrivelser bliver overholdt Aktivitet 1.4 Indhente interessetilkendegivelser fra udvalgte virksomheder Indhente interessetilkendegivelser fra udvalgte virksomheder om at aftage leverancer fra det kommende anlæg. Det sikres, at virksomheder vil aftage plast fra et nyt sorteringsanlæg. Samtidig kortlægges virksomhedernes forventning til kvalitet og mængde. Forventet effekt: Virksomhederne afgiver interessetilkendegivelser vedr. at aftage genbrugsplasten fra det nye anlæg og bidrager med krav til Planlagt start / tidsperiode: Mindst tre virksomheder underskriver interessetilkendegivelser vedr. at aftage plasten. Mindst tre virksomheder bliver opmærksomme på mulighederne ved et nyt plastsorteringsanlæg

8 forsyningssikkerhed. Aktivitet 1.5 Fastlæggelse af teknologiske og forretningsmæssige krav i udbudsmateriale Skabe indsigt i de nødvendige teknologiske kompetencer der er påkrævet for at udvikle et nyt anlæg i Danmark Vurdering af den viden og de nødvendige teknologiske kompetencer, der er påkrævet for at udvikle et nyt anlæg, samt tilstedeværelsen af dem i Danmark. Nedsættelse af ekspertgruppebestående af eksperter med den tilstrækkelige viden til at kunne bidrage til aktiviteter i fase 2. Forventet effekt: Overblik over mulige virksomheder i Danmark og region Sjælland, som måtte være relevante i forbindelse med et udbud. Planlagt start / tidsperiode: Fase 2) Prækvalifikation, konkurrencepræget dialog og endeligt udbudsmateriale: Såfremt fase 1 viser, at der er grundlag for at sorteringsanlægget geografisk kan placeres i Region Sjælland, igangsættes fase 2. Region Sjælland vil på baggrund af fase 1 konklusioner ift. beskæftigelsesmæssige potentialer, erhvervsmæssige potentialer for Regionens virksomheder m.v. og placering af anlægget afgøre, om Regionen ønsker at yde finansiering til fase 2. I projektets anden fase er formålet at gennemføre en prækvalificering af mulige konsortier, der kan indgå i en konkurrencepræget dialog for at i sidste ende at kunne byde på opgaven. De nærmere aktiviteter er beskrevet nedenfor.

9 Aktivitet 2.0 Projektledelse og administration Planlagt start / tidsperiode: Revision af projekt, med henblik på at gøre projektet transparent Projektledelse og økonomistyring varetaget af CLEAN Det sikres at der skabes fremdrift i projektet, samt en koordinering med underleverandører. Forventet effekt: Økonomi og leverancer overholdes inden for de i projektet aftalte rammer og milepæle. Aktivitet 2.1 Formulering af prækvalifikationsmateriale Udarbejdelse af et prækvalifikationsmateriale Afholde et eller flere informationsmøder Udfærdigelse og offentliggørelse af prækvalifikationsmaterialet. Efter offentliggørelse af prækvalifikationsmaterialet afholdes et antal informationsmøder vedr. udbuddet. Alle relevante aktører inden for området inviteres til at deltage i disse møder. På møderne vil det også være muligt for deltagerne at drøfte mulige konsortiedannelser med potentielle samarbejdspartnere. Møderne afholdes flere steder i landet, herunder specifikt også i Region Sjælland for at sikre regional interesse Planlagt start / tidsperiode: Et prækvalificeringsmateriale af høj kvalitet udarbejdes. Prækvalifikationsmaterialet vil ligge til grund for udvælgelsen af de konsortier, som siden hen skal byde på udviklingen og driften af plastsorteringsanlægget. Igennem et eller flere informationsmøder, med mulighed for at potentielle tilbudsgivere kan stille

10 blandt relevante virksomheder. Forventet effekt: Den overordnede opgave beskrives, og kriterier for hvordan den skal løses fastlægges. Dette skal sikre at konsortierne ikke kun kommer til at bestå af store etablerede virksomheder, men også små innovative virksomheder og vidensinstitutioner, der beskæftiger sig med genanvendelse og sortering af plastaffald. Et eller flere konsortier afgiver et kvalificeret tilbud, som lever op til de fastsatte kriterier. konkrete spørgsmål til opgaven, sikre man at de afgivende tilbud kan leve op til de fastsatte kriterier i udbuddet. Den overordnede opgavebeskrivelse, herunder kriterier for opgavens løsning udarbejdes baseret på høj faglig kvalitet. Op til 3 konsortier dannes med henblik på at afgive bud på opgaven. Det tilstræbes, at innovative SMV er og virksomheder fra Region Sjællands geografi indgår i konsortierne. Aktivitet 2.2 Valg af prækvalificerede virksomheder/konsortier Q&A-procedure med potentielle tilbudsgivere Udvælgelse af prækvalificerede konsortier Jf. EU-udbudsregler gennemføres et Q&A-forløb i skriftlig procedure, hvor potentielle ansøgere kan stille opklarende spørgsmål til prækvalifikationsmaterialet. Q&Aforløbet forventes desuden at give en række værdifulde input til udarbejdelsen af det endelige udbudsmateriale. Ansøgerne kan stille spørgsmål undervejs i hele Opgavestilleren og CLEAN stiller op til et eller flere informationsmøder, for at afklare de potentieller ansøgeres spørgsmål. Planlagt start / tidsperiode: Der kvalificeres op til tre konsortier, som skal afgive et konkret tilbud på at løse opgaven.

11 udbudsprocessen, hvorfor der også under de øvrige aktiviteter skal bruges ressourcer på at besvare spørgsmål vedr. udbuddet. På møderne vil det også være muligt for deltagerne at drøfte mulige konsortiedannelser med potentielle samarbejdspartnere. Man sikrer at de konsortier kan leve op til de fastsatte kriterier, hvilket øger sandsynligheden for at de vil byde på opgaven i udbuddet. Forventet effekt: Et eller flere konsortier afgiver et kvalificeret tilbud, som lever op til de fastsatte kriterier. Aktivitet 2.3 Iværksættelse af konkurrencepræget dialog Afholdelse af to-tre dialogmøder med hvert af de tre udvalgte konsortier Der gennemføres en konkurrencepræget dialog med hvert af de udvalgte konsortier. Dialogprocessen foregår konkret ved, at der først udveksles skriftligt materiale til forberedelse af dialogmøderne. Dernæst afholdes et dialogmøde mellem parterne, formentlig af en hel dags varighed. Første dialogmøde vil forventeligt rejse en række spørgsmål hos begge parter, og disse spørgsmål drøftes så på endnu et dialogmøde, igen med forudgående udveksling af skriftligt materiale. Planlagt start / tidsperiode: Der afholdes 2-3 dialogmøder, med de udvalgte konsortier.

12 Forventet effekt: Når dialogen er tilendebragt, udarbejdes et udkast til det endelige udbudsmateriale. Den konkurrenceprægede dialog gennemføres med de udvalgte konsortier, og det endelige udkast til udbudsmateriale færdiggøres. Aktivitet 2.4 Udfærdigelse af endeligt udbudsmateriale og gennemførelse af udbud Udarbejdelse af det endelige udbudsmateriale Modtagelse af tilbud fra konsortier Udvælgelsesproces blandt indsendte tilbud Under denne aktivitet gennemføres det endelige udbud i denne arbejdspakke. Udarbejdelse af endeligt udbudsmateriale: På baggrund af den viden, der er fremkommet i forbindelse med den konkurrenceprægede dialog, udarbejdes et udkast til kontrakt med vinderen af idekonkurrencen. De prækvalificerede konsortier indleverer herefter deres tilbud, som vurderes af et bedømmelsesudvalg nedsat til formålet. Udvælgelse af prækvalificerede konsortier: Såfremt de prækvalificerede konsortiers tilbud stemmer overens med kriterierne for udbuddet (er konditionelle), udløses en præmiesum til konsortierne for deres deltagelse i idekonkurrencen. Præmiesummen Planlagt start / tidsperiode: Udbudsmateriale af høj faglig kvalitet, udarbejdes og offentliggøres derefter. Udvælgelse af det konsortium, der fagligt set har afgivet det bedste tilbud i henhold til udbudsmaterialets tildelingskriterier

13 skal medfinansiere de udgifter, der er forbundet med at deltage i udbudsprocessen. Dette vil medvirke til at sikre, at konsortierne er villige til at løbe den økonomiske risiko, der er forbundet med at deltage i idekonkurrencen. Forventet effekt: De prækvalificerede konsortier afgiver tilbud som stemmer overens med kriterierne for udbuddet. Der vælges et vindende konsortium, som indgår en kontrakt med opgavestiller. Der afgives tilbud fra de prækvalificerede konsortier, indenfor for udbuddets rammer, hvorefter der underskrives en kontrakt med det vindende konsortium. 7. Projektets forventede output og effekter Beskriv projektets forventede output og effekter. Beskrivelsen af de forventede resultater og effekter skal være så konkret, at det muliggør opfølgning og vurdering af, om de er nået. Udgangspunktet er projektets effektkæde. Se vejledning og skema til effektkæder på under udvikling tilskud. Output ved projektafslutning: Fase 1: Et antal forsyningsaftaler om levering af plast er indgået med kommuner og affaldsselskaber for at sikre tilstrækkelig input til driften af et sorteringsanlæg. Disse bliver overleveret direkte til udbudsvinder. Empirisk belæg for at placere et nyt plastanlæg i Region Sjælland, dvs. aftale indgået med en Sjællandsk kommune og den geografiske placeringen har mødt opbakning fra diverse interessenter via interviews. Fase 2: Et vinderkonsortium bestående af virksomheder er identificeret og klar til at igangsætte udvikling af innovativt plastsorterings og oparbejdningsanlæg i Region Sjælland. Projektspecifikke effekter 0-2 år efter projektafslutning: Jobskabelse: I dag eksporteres størstedelen af den plast, der udsorteres fra vores affald til udenlandske sorteringsanlæg. Der vurderes at være ca ton plastaffald i DK årligt tons går til forbrænding og tons sendes til udlandet via virksomheder til oparbejdning og videresalg. Derved høstes de økonomiske og jobmæssige gevinster ved forædling af plastaffaldet i udlandet. Dermed går Danmark glip af den økonomiske gevinst ved udsorteringen af plast samt grønne arbejdspladser. Projektet har til formål at skabe et marked for plastgenanvendelse i dag af så høj kvalitet, at det

14 ikke længere er nødvendigt at sende den danske plast til oparbejdning og videresalg via udlandet. Realiseringen af indeværende projekt forventes at føre til en vækst af virksomheder fra flere led i plastværdikæden. Det kan være virksomheder, der indsamler og sorterer affald, virksomheder der fremstiller sorteringsanlæg og virksomheder der oparbejder plast. Det er vanskeligt for nuværende at konkretiserer antallet af vækstvirksomheder. Men med de tilgængelige mængder returplast i Danmark er der grundlag for en mere effektiv, rentabel udsortering af plast fra husholdningsaffald og sammenligneligt erhvervsaffald med højere udsorteringskvaliteter. En bedre oparbejdning og genanvendelse af plast smitter forventes at smitte af på mange erhverv. F.eks. har IKEA og LEGO udtrykt interesse i at opkøbe plast derfra, hvis kvaliteten er tilstrækkelig høj. En placering af et best-of-art anlæg i Region Sjælland vil også betyde, at udenlandske virksomheder og andre aktører forventes at besøge anlægget. Projektet rummer også muligheder for teknologiudvikling hos de danske virksomheder, der har erfaring med teknologier, der kan anvendes i sorteringsanlæg f.eks. Sensor-, robot-, scanningsteknologier mv. Dette vil have effekter i form af eksempelvis jobskabelse, samt billigere produktionsomkostninger for virksomheder der på den ene eller anden måde kan anvende returplast i produktionen. Projektspecifikke effekter 2-5 år efter projektafslutning: Styrkelse af lokalt erhverv: En placering af et innovativt plastanlæg i Region Sjælland, må forventes at have effekt på det lokale erhvervsliv, idet det må forventes at underleverandører og andre teknologiske virksomheder vil skyde op i området omkring et nyt anlæg. Det afhænger dog naturligvis af hvor i regionen anlægget placeres. Placeringen af anlægget afhænger i høj grad af hvor der er plads til rådighed med de nødvendige tilladelser mv. men også af de tilstødende regioner og deres tilgængelighed til det nye anlæg. Projektspecifikke effekter 5+ år efter projektafslutning: Miljøspecifikke effekter: En typisk dansk husstand producerer årligt 37 kg plastaffald, hvoraf kun meget lidt bliver genanvendt i dag. Den resterende mængde (ca ton i 2009) bliver hovedsageligt sendt til forbrænding. For hvert ton plast der bliver afbrændt udledes ca. 300 kg CO2. Den mængde der ikke bliver sendt til forbrænding, bliver sendt til udlandet, da der mangler teknisk kapacitet i Danmark. 8. Projektets samarbejdspartnere og deres rolle Beskriv hvilke andre institutioner/aktører der involveres i projektet, og hvad deres opgave skal være (samarbejdsaftaler vedlægges ansøgningen). Det ansøgte projekt skal ses i tæt sammenhæng med et tilsagn fra Markedsmodningsfonden, som Københavns Kommune og CLEAN har modtaget med det formål at gennemføre en innovativ udbudsproces på området og undersøge muligheden for at etablere et innovativt plastanlæg på

15 Sjælland. I dette projekt er Københavns Kommune tilsagnsmodtager på bevillingen fra Markedsmodningsfonden, mens CLEAN er den udførende partner i projektet. Det ansøgte projekt skal derfor ses som en integreret del af Markedsmodningsfonds projektet, selvom det er to adskilte ansøgninger. I praksis vil de to projekter have hver sin styregruppe, men CLEAN vil sikre at der koordineres på tværs af styregrupperne. Der kan evt. afholdes fælles styregruppemøder. Men ved uenigheder bliver gruppen/mødet delt op. Grunden til at vi ikke kan smelte de to projekter helt sammen, er at kravet til CLEANs medfinansiering hos Markedsmodningsfoden søges dækket via midler finansieret af Region Sjælland. Det ansøgte projekt kan stoppes såfremt anlægget ikke kan placeres i Region Sjælland. Det forhindrer dog ikke Markedsmodningsfonds projektet at fortsætte, dog skal der søges en anden medfinasiering. 9. Projektets videreførelse efter tilskudsperiodens ophør Det er hensigten, at udbuddet skal resultere i en udvikling af et innovativt sorterings- og oparbejdningsanlæg, som skal etableres og drives for private midler. Det er det vindende konsortium, som vinder muligheden for at etablere anlægget. Projektet bliver således videreført og driftet af private midler efter endt projektperiode. 10. Projektets synlighed En forudsætning for at gennemføre projektet tilfredsstillende er at der er en løbende pressedækning og formidling af projektet på diverse sociale medier, hjemmesider osv. Som en del af projektet afholdes informationsmøder for virksomheder rundt om i landet. Projektet bliver også formidlet i EU-Tidende da udbuddet bliver offentliggjort som et EU-udbud. Desuden vil projektholder medvirker efter behov til følgende: Synliggørelse af projektet på Region Sjællands hjemmeside. At stå til rådighed, når Region Sjælland forespørger om kommunikationsmateriale eller oplysninger om projektet. Udfyldelse af mindst et caseskema om projektets resultater.

16 11. Projektets forankring Projektet er forankret i CLEAN, og ansvarlig for projektets afvikling er områdechef Glenda Napier, som vil følge projektet fra start til slut. Der nedsættes en ekspertgruppe, der følger projektet fra start til slut bestående af bl.a. faglige eksperter inden for jura og affaldshåndtering deltage i følgegruppen. Gruppen ledes af en repræsentant fra CLEAN og sekretariatsfunktionen varetages af medarbejdere fra CLEAN. Der nedsættes også en styregruppe. Efter endt projektperiode (fase 2) er det hensigten at projektet er varigt forankret ved at en nyt plastsorterings- og oparbejdningsanlæg er etableret og driftet for private midler. 12. Budget Udgifter og indtægter skal fremgå som hovedposter i nedenstående budgetskema. Der kan indsættes andre poster end nedenstående eksempler. Det skal angives om beløbene er inklusiv eller eksklusiv moms. For hver budgetlinje skal der være en tilhørende budgetnote. Timepriser, antal timer og ca. antal involverede personer bedes opgjort. UDGIFTER (HOVEDPOSTER) Projektledelse Fase 1 Afklaring af forsyningsgrundlag: 1.0 Projektledelse og administration 1.1 Markedet Afklaring af juridisk grundlag Indgåelse af aftaler/kontrakter/tilkendegivel FINANSIERING FRA REGION SJÆLLAND , , , , ,00 ANDEN FINANSIERING MARKEDSMODNINGSFON DEN ,00

17 ser Indhente interessetilkendegivelser 1.5 Fastlæggelse Fase 2 Prækvalifikation, konkurrencepræget dialog og endeligt udbudsmateriale: 2.0 Projektledelse og administration 2.1 Formulering af prækval. 2.2 Valg af prækval. virk. 2.3 Iværksættelse af konkurrencepræget dialog 2.4 Udfærdigelse af udbudsmateriale , , , , , , , , ,00 Eksterne konsulentydelser Evaluering Indirekte omkostninger 1 Andet Revision Samlede udgifter ,00 I alt: FINANSIERING For hver finansieringspost skal der være en budgetnote EKSEMPLER PÅ HOVEDPOSTER: Egenfinansiering Deltager medfinansiering (specificeres) Anden ekstern medfinansiering (puljer, fonde m.v.) Ansøgt støttebeløb Region Sjælland / Vækstforum Andre indtægter Københavns Kommune: ,00 Samlede indtægter I alt: ,0 0 1 Indirekte omkostninger kan være materialer, telefon, kørsel, husleje, markedsføring mv.

18 13. Underskrifter Juridisk ansvarlig Projektansvarlig

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER. FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER. FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND Dette er en generel vejledning for, hvordan du søger om midler til udviklingsaktiviteter i Region

Læs mere

Indstillingsskema til Vækstforum

Indstillingsskema til Vækstforum Indstillingsskema til Vækstforum Projekt We Know How You Grow With Less Energy 1. Indstilling: Ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond Den Europæiske Regionalfond 7.149.841,25 kr. 7.149.841,25

Læs mere

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Ansøgningsrunde målrettet projekter, der i offentlig-privat samarbejde løser udfordringer i fremtidens

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail: HYPERLINK "mailto:tilskud@regionsjaelland.dk" tilskud@regionsjaelland.dk

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Bobleprojekter i Inno-SE

Bobleprojekter i Inno-SE Baggrund for bobleprojekter Inno-SE Bobleprojekter i Inno-SE Bobleprojektpuljen er en pulje i Inno-SE der gør det muligt for virksomheder, i samarbejde med videnspartnere, at ansøge om penge til et forprojekt

Læs mere

Vejledning til ansøgere og projektholdere i Uddannelsespuljen

Vejledning til ansøgere og projektholdere i Uddannelsespuljen Vejledning til ansøgere og projektholdere i Uddannelsespuljen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Når du vil ansøge Uddannelsespuljen... 4 2.1 Hvem kan ansøge og til hvad?... 4 2.2 Uddannelsespuljens

Læs mere

Tilskudsordning til etablering af grønne industrisymbioser

Tilskudsordning til etablering af grønne industrisymbioser Tilskudsordning til etablering af grønne industrisymbioser Vejledning til virksomheder, der har behov for yderligere teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i forbindelse med en mulig etablering af

Læs mere

Om Videncenter for velfærdsledelse

Om Videncenter for velfærdsledelse 23/11/11 Om Videncenter for velfærdsledelse Videncenter for Velfærdsledelse I Finansloven for 2010 blev der afsat 20 mio. kr. til et nyt Videncenter for Velfærdsledelse. Videncentret er et samarbejde mellem

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Introduktion til ansøgningsrunden og guide til ansøgningsskemaet Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Ansøgningsrunde målrettet projekter

Læs mere

Bilag 3: Opgavebeskrivelse 4. maj 2016. Offentligt udbud af faglig bistand og facilitering af netværk på det socialøkonomiske forretningsområde

Bilag 3: Opgavebeskrivelse 4. maj 2016. Offentligt udbud af faglig bistand og facilitering af netværk på det socialøkonomiske forretningsområde Bilag 3: Opgavebeskrivelse 4. maj 2016 Offentligt udbud af faglig bistand og facilitering af netværk på det socialøkonomiske forretningsområde 0. Definitioner og termer Definerede termer fra Konsulentaftalen

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Advance Nonwoven A/S: Fra idé til fabrik

Advance Nonwoven A/S: Fra idé til fabrik Advance Nonwoven A/S: Fra idé til fabrik For virksomheden Advance Nonwoven A/S har det ført til udvikling af en helt ny forretningsmodel og kontakt til flere potentielle kunder at medvirke i projekt Rethink

Læs mere

Udbud vedrørende projektadministration for Foreningen Smagen af Danmark i projektet: EU-InterReg 5B NSR-projekt REFRAME

Udbud vedrørende projektadministration for Foreningen Smagen af Danmark i projektet: EU-InterReg 5B NSR-projekt REFRAME Udbud vedrørende projektadministration for Foreningen Smagen af Danmark i projektet: EU-InterReg 5B NSR-projekt REFRAME Beskrivelse af opgaven. Der ønskes et bud på opgaven som projektadministrator og

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland.

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland. Sag til K-17 19.april og KKR 11.juni 2013; Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser. Baggrund Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Udbud. Coaching- og træningsopgaver (merkantile områder) i forbindelse med det bevilgede socialfondsprojekt Fremtidens IT-kompetencer.

Udbud. Coaching- og træningsopgaver (merkantile områder) i forbindelse med det bevilgede socialfondsprojekt Fremtidens IT-kompetencer. Udbud af Coaching- og træningsopgaver (merkantile områder) i forbindelse med det bevilgede socialfondsprojekt Fremtidens IT-kompetencer til Akademikernes A-kasse CVR-P nummer 1001450820 Navn Akademikernes

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond. Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet.

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond. Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond er at ruste

Læs mere

Kulturpulje 2016. Vejledning til ansøgere

Kulturpulje 2016. Vejledning til ansøgere Kulturpulje 2016 Vejledning til ansøgere Indhold 1. Hvem kan søge Kulturpuljen 2016?... 2 2. Hvad kan man søge til?... 2 3. Hvad bliver projektet vurderet på?... 2 4. Økonomiske og tidsmæssige rammer for

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18.

Annoncering efter operatør til Vækstforums program Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune

Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune 1. Forord Som en hjælp til det lokale erhvervsliv har Thisted Kommune udarbejdet denne guide, der skal være en hjælp til, hvordan man deltager i kommunens

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk 1. Oplysninger om projektet Projekttitel:

Læs mere

SKI's ordbog. Forklaring. Ord

SKI's ordbog. Forklaring. Ord SKI's ordbog En forklaring på begreber, der ofte bruges af SKI ver. 2.5 Ord Forklaring Aftalenummer Et tal, der henviser til en specifik rammeaftale. Hver aftale har et egentligt navn, som beskriver hvad

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING

VEJLEDNING TIL ANSØGNING VEJLEDNING TIL ANSØGNING Her findes en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet, samt til de bilag, som ansøger som minimum skal indsende sammen med ansøgningen. Hvis ansøgningen om tilskud ikke

Læs mere

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik Revideret januar 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Tønder Kommunes udbuds- og indkøbspolitik er at skabe rammerne for, at Tønder Kommune fremstår som én kunde over for leverandørerne,

Læs mere

Endelig opfølgning og regnskab pr. 1. december 2010 for. Resultatkontrakt. Vedrørende

Endelig opfølgning og regnskab pr. 1. december 2010 for. Resultatkontrakt. Vedrørende Endelig opfølgning og regnskab pr. 1. december 2010 for Resultatkontrakt Vedrørende Udvikling af multifunktionsmøbel Projekt under pulje til Offentlig-Privat innovation (OPI) [01.07.2009-01.12.2010] Journalnummer:

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Socialøkonomisk virksomhed

Socialøkonomisk virksomhed Socialøkonomisk virksomhed Case - Magneten René Risom Johansen & Jens Christian Kobberø 50i180 i Frederiksberg Kommune Marts 2015 Indledning Denne rapport er blevet til under projektet 50 akademikere i

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Ansøgning til kommunepuljen cirkulær økonomi, Region Midtjylland

Ansøgning til kommunepuljen cirkulær økonomi, Region Midtjylland Ansøgning til kommunepuljen cirkulær økonomi, Region Midtjylland Titel: Full Circle Island Samsø som levende laboratorium og udstillingsvindue for cirkulær økonomi (CØ). Vision: Samsø skal være det første

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler A. Indledning 1. Tilsagnet er betinget af nedenstående vilkår og af, at projektet gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem, Folkeskoledonationen. Efteråret 2016

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem, Folkeskoledonationen. Efteråret 2016 Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem, Folkeskoledonationen Efteråret 2016 Det følgende er en vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem for Folkeskoledonationen. Fonden opslår specifikke

Læs mere

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge.

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge. København, d. 19. november, 2014 Kære Byråd v/borgmesteren i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommune. Ansøgning om støtte i 1 år, til at udvikle projektet: Nordsjællands Maritime Klynge (Maritime Cluster

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

Indstilling. Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne. og Enhedslistens byrådsgrupper) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne. og Enhedslistens byrådsgrupper) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 21. oktober 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne (besvarelse af

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Professionalisering af flextrafikken

Opgavebeskrivelse. Professionalisering af flextrafikken Opgavebeskrivelse Professionalisering af flextrafikken En gap-analyse af flextrafik-branchen i Nordjylland Udarbejdelse af strategiske handlingsplaner til fremtidige indsatser Opgavebeskrivelsen omfatter:

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

Mulighedernes Nordjylland

Mulighedernes Nordjylland Mulighedernes Nordjylland Ansøgningsskema til små projekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning om støtte til projekter med et budget på højest 500.000 kr., men på mindst 100.000 kr. (bagatelgrænse).

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Odense d. 29 januar 2010 Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Aftaleparter: Der er dags dato indgået samarbejdsaftale om deltagelse i: Mellem: MedCom det danske sundhedsdatanet Rugårdsvej

Læs mere

Kommunepuljen i Circularity City (CC)

Kommunepuljen i Circularity City (CC) Ansøgningsvejledning Kommunepuljen Circularity City Kommunepuljen i Circularity City (CC) Kommunepuljen er en pulje i projektet Circularity City, der gør det muligt for kommuner at ansøge om penge til

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport

Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport September 2015 Indhold 1 Vejledningens formål... 3 1.1 Hvilke projekter kan der gives støtte til?...

Læs mere

Danske Bank 9402 4800 1976 86

Danske Bank 9402 4800 1976 86 ANSØGNINGSSKEMA Pilotprojektet - Samtaler og indsatser, der modvirker langtidsledighed Ansøgningen må maksimalt fylde 6 sider i alt. Ansøgning sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering elektronisk

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den grønne superpulje på Klima-, Energi- og Bygningsområdet

Ansøgning om tilskud fra den grønne superpulje på Klima-, Energi- og Bygningsområdet ANSØGNINGSVEJLEDNING 15. oktober 2013 J.nr. 3401/1001-6635 Ref. BJK Ansøgning om tilskud fra den grønne superpulje på Klima-, Energi- og Bygningsområdet - Partnerskaber om pilotprojekter for kommunale

Læs mere

REWARA Et projekt om cirkulær økonomi

REWARA Et projekt om cirkulær økonomi REWARA Et projekt om cirkulær økonomi I Aarhus Kommune arbejder man med et projekt, som bygger på tankesættet bag cirkulær økonomi og som skal være med til at begrænse affald i kommunen og fokusere på

Læs mere

Annoncering efter operatør sker med udgangspunkt i Regionsrådets og Vækstforums Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2025 og Vækstplan 2016-2020.

Annoncering efter operatør sker med udgangspunkt i Regionsrådets og Vækstforums Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2025 og Vækstplan 2016-2020. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

VEJLEDNING I AT UDFYLDE ANSØGNINGS- SKEMA. (Puljen til lokale projekter)

VEJLEDNING I AT UDFYLDE ANSØGNINGS- SKEMA. (Puljen til lokale projekter) VEJLEDNING I AT UDFYLDE ANSØGNINGS- SKEMA (Puljen til lokale projekter) Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (Puljen til lokale projekter) Inden du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet, bør du

Læs mere

J.nr.: 10/4831. Forretningsudvikling indenfor velfærdsteknologi og service i Syddanmark. Projektnavn: Væksthus Syddanmark.

J.nr.: 10/4831. Forretningsudvikling indenfor velfærdsteknologi og service i Syddanmark. Projektnavn: Væksthus Syddanmark. Bilag 25 Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 899. 241 kr. 899. 241 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden kr. kr. Ansøger om Regionale

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2011

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2011 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2011 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [22. september 2008 31. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-16-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Ansøgningsfrist 12. november 2014. Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere

Læs mere

Udbudsprocessen blev formelt igangsat ultimo februar 2014 ved annoncering af en prækvalifikationsrunde.

Udbudsprocessen blev formelt igangsat ultimo februar 2014 ved annoncering af en prækvalifikationsrunde. N O TAT Udbud af hjemmeplejeydelser i Esbjerg Kommune Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Esbjerg Kommune i relation til ovenstående udbud. Notatet giver indledningsvist et kort resume af

Læs mere

Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg

Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600

Læs mere

2-PARTSAFTALE. mellem. Frederiksberg Kommune. Frederiksberg Kloak A/S

2-PARTSAFTALE. mellem. Frederiksberg Kommune. Frederiksberg Kloak A/S 2-PARTSAFTALE mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kloak A/S om koordinering af klimatilpasnings- og skybrudsprojekter i Frederiksberg Kommune. 1. AFTALEN Aftalen består udover nærværende 2-partsaftale

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn

Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn Notat udarbejdet som baggrundsmateriale til en drøftelse af samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn for de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Samskabelse på den gode måde

Samskabelse på den gode måde PROJEKTBESKRIVELSE Samskabelse på den gode måde Baggrund for projektet I de seneste år er den danske velfærd under stadig stigende pres. Pres forstået som prioritering af at få velfærdskronerne til at

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om etablering af nationalparker i Danmark (beretning

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018

Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk

Læs mere

I henhold til den overordnede projektstyring, hvilke forventninger har I til antallet af styregruppemøder og milepæle i løbet af projektet?

I henhold til den overordnede projektstyring, hvilke forventninger har I til antallet af styregruppemøder og milepæle i løbet af projektet? Dato: 27. januar 2014 Sag: OK-13/13976 Sagsbehandler: /SBN/ALE Spørgsmål til udbudsmateriale om konsulentbistand til Rådet for Offentlig-Privat Samarbejdes analyse af annullerede udbud og analyse af kontrolbud

Læs mere

KKR den 11. juni 2014

KKR den 11. juni 2014 KKR den 11. juni 2014 Erhverv, vækst og beskæftigelse Fokuseret Vækstdagsorden Regional erhvervs- og udviklingsstrategi, herunder turisme Klimastrategi (punkt 2.2) KKR SJÆLLAND En brændende platform OECD

Læs mere

Små og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud

Små og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud - 2013 Små og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN 978-87-7029-529-1 Analysen

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Udvikling af bioøkonomiske potentialer: udvikling af biokompositter baseret på halm og resttræ Udfordring

Annoncering efter ansøgninger Titel Udvikling af bioøkonomiske potentialer: udvikling af biokompositter baseret på halm og resttræ Udfordring Side 1 af 9 Titel Udfordring Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Udvikling af bioøkonomiske potentialer: udvikling af biokompositter baseret på halm og resttræ -

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

Indsatsen gennemføres under EU's regionalfondsprograms prioritetsakse 3 Energi- og ressourceeffektive SMV er.

Indsatsen gennemføres under EU's regionalfondsprograms prioritetsakse 3 Energi- og ressourceeffektive SMV er. Side 1 af 9 Annoncering efter idebeskrivelse Titel Indkaldelse af idebeskrivelser vedrørende aktivitet; Forbedring af energi- og ressourceeffektivitet i regionens SMV er Indsatsen gennemføres under EU's

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige

ANSØGNINGSSKEMA. Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige ANSØGNINGSSKEMA Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige Ansøgningen sendes til: Styrelsen for Arbejdsmarked og

Læs mere

Potentialeafklaring for etablering af frit valg på genoptræningsområdet.

Potentialeafklaring for etablering af frit valg på genoptræningsområdet. Potentialeafklaring for etablering af frit valg på genoptræningsområdet. Indhold 1. Baggrund og formål... 3 2. Beskrivelse af opgaven... 3 3. Reglerne på området... 4 4. Frit valg scenarier... 5 5. Økonomi...

Læs mere

Det Gode Partnerskab. Guide til bedre udbud og samarbejder

Det Gode Partnerskab. Guide til bedre udbud og samarbejder Det Gode Partnerskab Guide til bedre udbud og samarbejder 1. Det Gode Partnerskab (www.detgodepartnerskab.eu) Det Gode Partnerskab er etableret i regi af Dansk Industri med støtte fra Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre 15.75.30.35

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre 15.75.30.35 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre 15.75.30.35 Ansøgningsfrist d. 6.

Læs mere

Spørgsmål/svar svar ift. tilbud på leverance af beskæftigelsesfremmende tilbud for ledige og sygemeldte borgere

Spørgsmål/svar svar ift. tilbud på leverance af beskæftigelsesfremmende tilbud for ledige og sygemeldte borgere Spørgsmål/svar svar ift. tilbud på leverance af beskæftigelsesfremmende tilbud for ledige og sygemeldte borgere Nummer Spørgsmål Svar 1 Jeg har et par spørgsmål til udbudsmaterialet omkring vejlednings-

Læs mere

Østjyllands spisekammer

Østjyllands spisekammer Østjyllands spisekammer KOMPETENCER - VIDEN - INNOVATION Et projekt under fødevareindsatsen i Grøn Vækst-programmet 1 Indhold 1. Formålet med projektet... 3 Målgruppe... 3 2. Organisering og beskrivelse

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Den vilde idé Beboere, beboergrupper og ildsjæle kan søge om støtte til en vild idé, som giver nye og inspirerende fælles faciliteter. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen DET

Læs mere

Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 3.881.875,50 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 0 kr. 0 kr.

Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 3.881.875,50 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 0 kr. 0 kr. Bilag 22d Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 3.881.875,50 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 0 kr. 0 kr. Indstillet

Læs mere

INNOVATIVE UDBUD CASE: BIG DATA HANDELSPLATFORM Kasper Dam Mikkelsen, Afdelingsleder Miljø og Smart City

INNOVATIVE UDBUD CASE: BIG DATA HANDELSPLATFORM Kasper Dam Mikkelsen, Afdelingsleder Miljø og Smart City INNOVATIVE UDBUD CASE: BIG DATA HANDELSPLATFORM Kasper Dam Mikkelsen, Afdelingsleder Miljø og Smart City 1 NATIONAL KLYNGE Platform for dansk cleantech Styrke grøn omstilling, jobskabelse og internationalisering

Læs mere

OPSLAG. EU-DK-Hjemtag. Side 1/6

OPSLAG. EU-DK-Hjemtag. Side 1/6 OPSLAG EU-DK-Hjemtag 2016 Side 1/6 1.1 EU-DK-Hjemtag formål Formålet med EU-DK-Hjemtag er at styrke dansk forskning og innovation ved at fremme deltagelse i og øge dansk hjemtag fra Horizon 2020 jf. finansloven

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13.

Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13. Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13. Ansøgningsfrist d. 9. maj 2016 kl. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kyst, by og natur turismeudvikling i Kongernes Nordsjælland Kystturisme i Nordsjælland

Kyst, by og natur turismeudvikling i Kongernes Nordsjælland Kystturisme i Nordsjælland Samarbejdsaftale om virksomhedens /organisationens deltagelse i projekt Kyst, by og natur turismeudvikling i Kongernes Nordsjælland Mellem Halsnæs kommune, CVR 29188416 og VisitNordsjælland, CVR 32499171

Læs mere

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson:

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson: Bilag 25b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden kr. kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 2.756.000 kr. 2.756.000 kr. Ansøger om Regionale

Læs mere

11. Tilskudssager ved annoncering: Fødevarer og oplevelser Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2900113

11. Tilskudssager ved annoncering: Fødevarer og oplevelser Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2900113 11. Tilskudssager ved annoncering: Fødevarer og oplevelser Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2900113 Resume Vækstforum Sjælland vedtog den 4. september 2015 at indkalde ansøgninger til indsatser under

Læs mere

Børn og Unge, Aarhus Kommune

Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge, Aarhus Kommune UDBUDSBETINGELSER Udbud af kontrakt om Hovedrapport og prioriteringskort i trivselsundersøgelse i Børn og Unge 2015 1 Indhold INDHOLD... 2 1. INDLEDNING... 3 2. ORDREGIVER...

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder CO 2 -opgørelse, 2009 Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder 1. november 2011 Indhold FORMÅL 4 FAKTA 4 RESULTAT 4 EJERS VURDERING AF OPGØRELSEN 5 BESKRIVELSE AF ANLÆG/TEKNOLOGI/PROCES

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere