STRATEGISK LANDESTUDIE NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRATEGISK LANDESTUDIE NEGARA BRUNEI DARUSSALAM"

Transkript

1 FORSVARSAKADEMIET Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT II/L-STK 2004/2005 Kaptajn M.K. Gaarn Kaptajnløjtnant J.M. Nielsen OKTOBER 2004 STRATEGISK LANDESTUDIE NEGARA BRUNEI DARUSSALAM UKLASSIFICERET

2 RESUMÉ Denne strategiske landestudie vil på baggrund af en analyse af Bruneis strategiske kapacitet og landets sikkerhedspolitiske situation vurdere Bruneis fremtidige sikkerhedspolitiske muligheder. Studien tager udgangspunkt i en bred opfattelse af sikkerhed, der kommer til udtryk gennem en analyse af otte strategiske faktorer. Både den traditionelle hårde sikkerhed i form af militær og de bløde sikkerhedsområder som politik, økonomi, samfundsmæssige forhold og miljø analyses. I studien defineres sikkerhedspolitik som staten Bruneis evne til at imødegå interne og eksterne trusler med såvel hårde som bløde virkemidler. Brunei forstår vi som staten Brunei, der opfylder følgende fire kriterier: Territorial integritet, en regering, en befolkning, og at befolkningen har relationer til regeringen. Staten ses som udgangspunktet for analysen af den strategiske kapacitet og ses som sikkerhedspolitisk aktør. Brunei er en mikrostat i det Sydøstasiatiske Hav. Siden det 14. århundrede har Brunei været et muslimsk sultanat, og det religionen har altid spillet en stor rolle for den nationale identitet. Brunei var indtil selvstændigheden i 1984 en britisk koloni. Siden et politisk kupforsøg i der bl.a. blev støttet af elementer fra indenrigsstyrkerne - mod sultanen, har det partielle demokrati været sat ud af kraft. Der har ikke siden eksisteret en reel politisk opposition til sultanen. Efter selvstændigheden indførte sultanen en statsideologi, der legitimerer sultanens magt gennem en sikkerhedsliggørelse af den malajiske nationalitet og islam. I praksis er der tale om en monopolstat med et one man rule uden reelt islæt af demokrati, hvor sultanen suverænt bestemmer, hvad der er en trussel mod statens sikkerhed - og dermed reelt sultanens magtbase. Dette virker isoleret set stabiliserende for statens integritet og suverænitet. Sultanens magtapparat - militær, indenrigsstyrker, domstole og politi - er opdelt således, at ingen enhed alene kan true hans magtposition. Religionen kan tillige ses som et kontrolinstrument. Truende demokratiske kræfter mod sultanen kan iscenesættes og sikkerhedsliggøres som en trussel mod den nationale identitet og statsideologien. Dette kan resultere i en yderligere drejning i retning af fundamentalisme. Det fundamentalistiske islæt ses allerede i den royale familie, hvorfor den vurderes plausibel på lang sigt. Brunei har siden begyndelse af det forrige århundrede udnyttet landets formidable olie- og gasressourcer til at opbygge en moderne velfungerende stat med en veludbygget offentlig sektor og en høj levestandard. Det høje velfærdsniveau medvirker til at stabilisere den nuværende situation. Sker der væsentlige ændringer i velfærdsniveauet, vurderes det at kunne påvirke situationen i negativ retning. Landets højtuddannede elite vil muligvis på sigt - i kraft af indsigt i Vestlige styreformer - kræve mere indflydelse formentlig i form af demokrati. Brunei besidder et potentiale til udvikling af den intellektuelle kapital og en yderligere forhøjelse af levestandarden. Økonomien er ensidigt funderet og fuldstændig afhængig af olie- og gasproduktion. Olie og gasproduktionen vurderes at kunne vare mindst til 2020, og sandsynligvis vil forbedringer i udvindingsteknik betyde yderligere forlængelse af denne naturressource. Disse vurderes at kunne skabe økonomisk grundlag til opretholdelse af den nuværende levestandard på lang sigt. En kilde til ustabilitet på mellemlangsigt kan være en stigende arbejdsløshed blandt yngre bruneimalajer. Staten søger at imødegå dette ved at skabe nye arbejdspladser især indenfor IT-området. Et af de langsigtede mål er at opnå en status indenfor IT efter indisk model. Denne udvikling er plausibel grundet landets veludbyggede teknologiske infrastruktur og intellektuelle kapabilitet. På baggrund af landets styreform og økonomi kan man med rette betegne Brunei som et religiøst velfærdsdiktatur. Udenrigspolitisk har Brunei - qua sin uanselige størrelse i forhold til UKLASSIFICERET 1

3 nabostaterne og de øvrige aktører i Østasien - gennem årene ført en politik, der balancerer mellem isolationspolitik og tilpasningspolitik. Landets interesse i Spratly Øerne samt de latente grænsestridigheder med Malaysia vurderes ikke at kunne påvirke Bruneis sikkerhedspolitiske situation og udviklingsmuligheder. Forholdene vurderes, med baggrund i den høje interdependens i regionen og den generelle internationale situation, at kunne løses med diplomatiske midler alene. Bruneis sikkerhedspolitiske situation er som udgangspunkt meget stabil primært i kraft af olie- og gasressourcerne og den deraf følgende høje velfærd. En vurdering af Bruneis fremtidige sikkerhedspolitiske muligheder har følgende tre scenarier: 1. Fortsat stabile forhold, hvor det lykkes at holde velfærden oppe og tackle arbejdsløsheden og imødekomme kravene om mere demokrati - det religiøse velfærdsdiktatur. 2. En udvikling, hvor det ikke lykkes at tackle arbejdsløsheden og imødekomme kravene om demokrati, der i sidste instans eskalerer til opstand mod sultanen. 3. En drejning af styret i fundamentalistisk retning begrundet i ønsket om fortsat at kunne legitimere sultanatet. Konklusion Den fremtidige sikkerhedspolitiske udvikling vurderes med stor sandsynlighed fortsat at være stabil i form af et muslimsk velfærdsdiktatur, på baggrund af de store indtægter fra olie og gas. Den indenrigspolitiske stabilitet vurderes at kunne opretholdes, såfremt den bruneimalajiske befolkningsgruppe oplever velfærden som tilstrækkelig, og man kan tackle den stigende arbejdsløshed ved etablering af en alternativ statslig eller privat sektor, f.eks. indenfor IT. Hertil kommer demokratikravene, der enten søges imødekommet i tilstrækkelig grad til at holde befolkningen tilfreds, eller ved at sikkerhedsliggøre alt ikke-muslimsk for at legitimere sultanens one man rule. Den udenrigspolitiske situation vurderes på lang sigt at være stabil gennem en tilpasningsog isolationspolitik. Det bevirker, at der kan fokuseres på indenrigspolitiske forhold. Konsekvensen bliver derfor, at vi vurderer scenario 1 til at være den mest sandsynlige udviklingsmulighed. Scenario 2, der vurderes næstmest sandsynlig, vil tidligst forekomme på mellemlang sigt som konsekvens af manglende demokratiopfyldelse og håndtering af arbejdsløsheden. Scenario 3 vurderer vi tidligst vil kunne forekomme på lang sigt, og er samtidig det mindst sandsynlige. EPILOG Efter kildeindhentningens afslutning har der været en indenrigspolitisk udvikling i Brunei. Sultanen har genåbnet landets parlament med udpegede medlemmer. Sultanen har endnu ikke afgivet nogen løfter om gennemførelse af frie valg. *** UKLASSIFICERET 2

4 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING Problemformulering Opgavediskussion og metode Vægtning og afgrænsning Forudsætninger ANALYSE AF STRATEGISKE KAPACITETER Den historiske faktor Frem til Efter Delanalyse af den historiske faktor Den fysisk-geografiske faktor Redegørelse Delanalyse af den fysisk-geografiske faktor Den kommunikationsmæssige faktor Transport- og vital infrastruktur Telekommunikationssystemer og presse Delanalyse af den kommunikationsmæssige faktor Den sociologiske faktor Befolkningens størrelse og geografiske fordeling Religiøse og etniske grupperinger Sundhed og levestandard Oplysning og uddannelse Delanalyse af den sociologiske faktor Den økonomisk-videnskabelige faktor Fødevareproduktion, produktionsmidler og ressourcer Energiproduktion og ressourcer Råmaterialer og produktion Handel Arbejdskraft (erhvervsstruktur) Økonomisk struktur, finanser og politik Delanalyse af den økonomisk-videnskabelige faktor Den militære faktor Opgaver og koncepter for de væbnede styrker Kommandoforhold og relationer til det politiske niveau Størrelse, organisation og materiel Uddannelsesmæssige og logistiske forhold Eksterne styrker Delanalyse af den militære faktor Den indenrigspolitiske faktor Nationale interesser og målsætning National holdning og selvopfattelse Regering og administration Politiske partier og interessegrupper Den overordnede indenrigspolitiske situation Delanalyse af den indenrigspolitiske faktor Den udenrigspolitiske faktor...28 UKLASSIFICERET 3

5 Relationer til naboerne Malaysia, Indonesien og Kina Relationer til det internationale samfund Delanalyse af den udenrigspolitiske faktor SAMMENFATTENDE ANALYSE AF DEN SIKKERHEDSPOLITISKE SITUATION OG UDVIKLINGSMULIGHEDER Forhold fra økonomisk-videnskabelig faktor: Indtægtsskabende forhold, diversificering & mulig arbejdsløshed Forhold fra den indenrigspolitiske faktor: Statsideologi, religion & demokrati Forhold fra øvrige faktorer: Spratly Øerne, Limbangdistriktet og udenrigspolitik Konklusion VURDERING AF DE FREMTIDIGE SIKKERHEDSPOLITISKE MULIGHEDER Scenario 1 - Fortsættelse af det religiøse velfærdsdiktatur Scenario 2 - Opstand grundet manglende beskæftigelse og demokrati Scenario 3 - Øget fundamentalisme Konklusion...35 Tillæg: Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Bilag 7: Bibliografi. Model af studiens metode og struktur. Historisk oversigt. Kort over Østasien og Brunei. Bruneis kommunikationsmæssige delelementer. Royal Brunei Armed Forces sammensætning og materiel. Organisationsskemaer af regeringen, retssystemet, politi og indenrigsstyrker. Bruneis medlemskab af regionale organisationer. *** UKLASSIFICERET 4

6 1. INDLEDNING 1.1. Problemformulering Denne strategiske landestudie vil: på baggrund af en analyse af Bruneis strategiske kapacitet og landets sikkerhedspolitiske situation vurdere Bruneis fremtidige sikkerhedspolitiske muligheder Opgavediskussion og metode Først vil vi diskutere og afklare, hvad vi forstår ved nøgleord i problemformuleringen. Efterfølgende vil vi redegøre for valg af metode. Brunei forstår vi som staten Brunei, der opfylder følgende fire kriterier: Territorial integritet, en regering, en befolkning, og at befolkningen har relationer til regeringen. Staten ses som udgangspunktet for analysen af den strategiske kapacitet og ses som sikkerhedspolitisk aktør. Det forudsættes, at der med kapaciteter dels tænkes på de rådige ressourcer, dels evnen til at anvende disse (normalt dækket af begrebet kapabilitet). Strategisk kapacitet defineres, jf. de otte faktorer. 1 En måde at forstå sikkerhed, på er at anvende et bredt sikkerhedsbegreb. Sikkerhed ses forbundet med trusler af mange forskellige arter. "Referenceobjektet" for sikkerhed, altså det der skal forsvares, ses her at være staten. Truslerne behøver ikke at være militære, og midlerne til forsvar behøver heller ikke at være militære. Konsekvensen er, at sikkerhedsanalyser og den hertil svarende sikkerhedspolitik adskilles meget fra analyse af militære forhold og forsvarspolitik. Militære midler er kun ét, om end et væsentligt, sikkerhedspolitisk instrument. Sikkerhedspolitik må i denne betydning baseres på nøjagtige forståelser af hvilke sociale og andre udviklinger, der fører til bestemte trusler, og består i et bredt spektrum af sociale handlinger, der er i stand til at påvirke staten positivt eller negativt. Tanken fører ikke mindst til en understregning af det vigtige i at forstå betingelserne for samfundsmæssig sikkerhed. Studien tager udgangspunkt i en bred opfattelse af sikkerhed, hvilket kommer til udtryk gennem en analyse af de otte strategiske faktorer. Derfor medtages her både den traditionelle hårde sikkerhed i form af militær, og de bløde sikkerhedsområder som politik, økonomi, samfundsmæssige forhold og miljø. Bruneis sikkerhedspolitik opfatter vi at vedrøre det menneskelige fællesskabs overlevelsesevne ved imødegåelse af interne og eksterne trusler. Der er tre elementer heri: 2 1. Statens overlevelse som stat blandt de øvrige stater, dvs. territorial integritet og suverænitet. Brunei har defineret én bestemt nationalitet og religion som sin officielle identitet. Studien fokuserer på denne identitets evne til overlevelse. Subjektet på fællesskabsniveau defineres derfor til at omfatte både stat og nation i form af integritet og suverænitet, såvel som national og religiøs samfundsidentitet. Dette kan trues af såvel indenrigs- som udenrigspolitiske forhold. 2. De sikkerhedspolitiske midler vil derfor være hårde såvel som bløde (militær, politik, økonomi, samfundsmæssige forhold og miljø). 3. Trusler og imødegåelse af trusler opfattes både som brede (politik, økonomi, samfundsmæssige forhold og miljø), såvel som snævre (militær). 1 FSMOVEJSAM del 1, afsnit B, pkt Hans Branner, Hans Mouritzen og Laurids Lauridsen: International Politik pp UKLASSIFICERET 5

7 I denne studie defineres sikkerhedspolitik som staten Bruneis evne til at imødegå interne og eksterne trusler med såvel hårde som bløde virkemidler. Med afsæt i den givne opgaveformulering anvender studien en tredeling. Hver del har sit specifikke formål. Del I (kapitel 2) er en analyse af Bruneis strategiske kapacitet og har til formål at skabe grundlag for den efterfølgende analyse. Der redegøres kortfattet for hver faktor. Efter hver faktor gennemføres en delanalyse, hvor faktorens nuværende status og potentiale - såvel positivt som negativt - sammenfattes i en delkonklusion. Del II (kapitel 3) er en sammenfattende analyse med formålet at vurdere Bruneis sikkerhedspolitiske situation og udviklingsmuligheder. Udgangspunktet for analysen tages i de højeste vægtede faktorer i forhold til ovenstående definition af stat og sikkerhedspolitik. Delkonklusioner fra øvrige faktorer indgår i denne analyse, hvor der ses en påvirkning. Del III (kapitel 4) er en sammenfattende vurdering og konklusion, i form af en række scenarier, af Bruneis fremtidige sikkerhedspolitiske muligheder og en vurdering af den mest sandsynlige udvikling. Tidsaspektet for scenarierne vil være angivet ved termerne kort sigt (1-2 år), mellemlang sigt (3-5 år) og lang sigt (6-10 år). Der anvendes den klassisk empiriske analysemodel, jf. bilag Vægtning og afgrænsning Med udgangspunkt i ovenstående diskussion, samt med baggrund i den gennemførte analyse i selve studien, er nærværende afgrænsning og vægtning gennemført som en iterativ proces. Ved vægtning forstår vi den betydning faktoren har for den nuværende situation og fremtidige udviklingsmuligheder. Den historiske faktor vægtes lavt. Dette begrundes i, at Brunei som stat udspringer af afkoloniseringsprocessen fra omkring 1950 erne, samt de markante begivenheder, der i nyere tid har påvirket Brunei. Den tidlige historie medtages, hvor dette har betydning for de nuværende relationer i forhold til f.eks. religion, råstoffer og naboer. Henset til Bruneis ringe størrelse, fysiske rammer og militære kapabilitet i forhold til de øvrige aktører i Sydøstasien, vil den geografiske og den militære faktor vægtes lavt. De kommunikationsmæssige og sociologiske faktorer vægtes lavt, eftersom de isoleret set ikke har en afgørende indvirkning. De religiøse grupperinger, under den sociologiske faktor, spiller dog en betydelig rolle. Den største kilde til Bruneis velfærd er indtægterne fra olie og gasudvindingen, hvorfor den økonomisk-videnskabelige faktor vægtes højt. Så længe indtægterne opretholdes, vil velfærden ikke kunne påvirkes. Alle analyser og prognoser 3 konkluderer, at olieindtægterne ikke vil kunne forrykkes de næste år. Da denne studie indbefatter perioden frem til år 2014, medtager studien ikke scenarier, der inkluderer ét Brunei uden olieindtægter. Vi ser, at de indenrigspolitiske forhold fylder meget i Bruneis udviklingsmuligheder. Brunei står overfor indenrigspolitiske udfordringer som fx. håndtering af mulig stigende arbejdsløshed, sultanens one man rule legitimeret i en statsideologi vs. muligt spirende demokrati, og fraværet af en reel opposition. Derfor vægtes den indenrigspolitiske faktor højt. Sammenholder man Bruneis strategiske mål med den førte udenrigspolitik, må man konkludere, at Brunei fører en udenrigspolitik, der balancerer mellem tilpasningspolitik i forhold til naboerne - hvor landet ikke ønsker at støde nogen - og isolationspolitik, hvor landet satser på, at enhver passer sit uden indblanding. Dette gør, at den udenrigspolitiske faktor 3 Se pkt UKLASSIFICERET 6

8 vægtes lavt, da den ikke spiller en væsentlig rolle i Bruneis sikkerhedspolitiske handlemuligheder. Landets fulde navn er Negara Brunei Darussalam 4, men i opgaven vil landet konsekvent blive benævnt med den korte form Brunei, hvilket også anvendes i daglig tale i internationale kredse Forudsætninger Studien er baseret på tilgængelige åbne kilder, hvorfor den samlede klassificering af studien er UKLASSIFICERET. Der er gennemført en kildekritik, hvor troværdighed og validitet er vurderet for hver enkel kilde. Alle kilder, herunder Internetkilder, vurderes at leve op til en acceptabel grad af troværdighed. Kun seriøse 5 organisationer og myndigheder er tillagt vægt. Det empiriske grundlag fremgår af studiens bibliografi, jf. tillæg. Forkortelserne i noterne henviser til forkortelser i bibliografien. Kildeindhentningen er afsluttet den 25. september Vurderingen af den nuværende situation defineres derfor til at være pr. ultimo september *** 4 Betyder Nationen Brunei, Fredens hus. 5 Som der er grund til at tage alvorligt iflg. POLITIKENS Nudansk ordbog. UKLASSIFICERET 7

9 DEL I 2. ANALYSE AF STRATEGISKE KAPACITETER 2.1. Den historiske faktor 6 Se bilag 2 for oversigt Frem til Siden det 14. århundrede har Brunei været et muslimsk sultanat. Fra det 14. til det 16. århundrede omfattede sultanatet de nuværende malaysiske regioner Sabah, Sarawak og den sydligste del af Filippinerne. I 1888 bliver Brunei frivilligt officielt et britisk protektorat af frygt for at blive opslugt af Sarawak. 8 I 1890 tillader og anerkender Storbritannien, at Sarawak annekterer området omkring Limbangfloden. I 1929 finder man olie ved Seria, der er fundamentet for Bruneis nuværende velfærd. Efter 2. Verdenskrig indledes forhandlinger om sammensmeltninger i regionen mellem Sarawak, Brunei og Sabah i én statsenhed. Dette mislykkes I 1959 vedtages forfatningen for øget selvstyre. 9 Ved valget i 1962 til den lovgivende forsamling blev samtlige folkevalgte medlemmer valgt fra det socialistiske Partai Rakyat Brunei (PRB). 10 Da sultanen nægtede at kalde den lovgivende forsamling sammen, startede PRB et væbnet oprør støttet af elementer fra indenrigsstyrkerne, der ville afsætte sultanen og indsætte lederen af PRB som statsoverhoved. Briterne indsatte styrker på sultanens anmodning, og oprøret blev hurtigt slået ned. Undtagelsestilstand blev indført (stadig delvis i kraft), og PRB blev forbudt. I perioden efter 1962 vil Storbritannien ikke længere stå som garant for dette utidssvarende styre, og der påbegyndes forhandlinger om selvstændighed. I 1979 indgås en aftale med sultanen om, at Brunei bliver en selvstændig stat pr. 1. januar Briterne sikrer sig herunder, at Malaysia og Indonesien vil respektere Bruneis integritet og suverænitet. I perioden er forholdet mellem Brunei og Malaysia særdeles køligt, og en grundlæggende årsag ses i det uafklarede spørgsmål om Limbangdistriktet og Bruneis samlede integritet Bygger, hvor intet andet er angivet, på BRUNEI p , LIL pp og CR. 7 Suppleret med: JANES (Internal Affairs). 8 Brunei jurisdiktion på alle interne forhold (indenrigspolitik), Storbritannien jurisdiktion over alle eksterne forhold (udenrigspolitik). I 1906 indgås yderligere en supplementsaftale der gjorde Brunei til et effektivt britisk protektorat, bl.a. med placering af en britisk resident i Brunei, der skulle rådgive sultanen i alle spørgsmål bortset fra kultur og religion. 9 Selvstyre på alle områder, undtaget udenrigspolitik, sikkerhedspolitik og forsvarspolitik, der fortsat var britisk anliggende. 10 Det eneste valg nogensinde til den lovgivende forsamling (Legislative Council). 16 ud af 35 medlemmer skulle være folkevalgt. De øvrige 19 medlemmer udpegedes suverænt af sultanen. 11 Det skyldes en række episoder, som f.eks. at Malaysia giver politisk asyl til næstkommanderende fra PRB efter kupforsøget i 1962; at Malaysia tillader PRB at åbne kontorer i Kuala Lumpur og sponsorerer i 1975 en PRB-delegation til FN med henblik på afkolonialisering af Brunei; en opsplitning af Malayan-Singapore Airlines til tre selvstændige selskaber, hvor Malaysian Airways System ikke får landingstilladelse i Brunei; indførelse af en ny mønt i Malaysia, hvor Brunei vælger at stå udenfor, men indfører sin egen bruneidollar (BND); en genoptagelse af kravet om Limbangdistriktet som en del af Brunei. UKLASSIFICERET 8

10 Efter Det officielle navn på den nye stat er Negara Brunei Darussalam. Kun malajer får statsborgerskab. Sultanatet erklæres for et malajisk islamisk monarki Delanalyse af den historiske faktor Den muslimske religion og sammenkædningen af sultan og religiøst overhoved er historisk forankret i Brunei siden det 14. århundrede. Det bevirker, at der er en indgroet forståelse for og accept af Sharia samt øvrige muslimske traditioner. Religionen indgår som en del af den nationale identitet og har historisk spillet en meget betydende rolle i defineringen af fællessubjektet Brunei. En del af sultanens legitimitet som overhoved har historisk religiøst rodfæste. Sådan har det altid været holdningen ligger dybt i alle bruneimalajer. Brunei har aldrig normativt accepteret afgivelsen af Limbangdistriktet, der effektivt deler Brunei i to. Det var alene et historisk kompromis udført af briterne, og accepten blandt bruneierne er fortsat ganske lille. Dette spørgsmål er dybt forankret i Bruneis bevidsthed, og man mindes dagligt om det, eftersom landet fysisk er delt i to. Den formelle tilknytning til Storbritannien er historisk rodfæstet. Storbritannien har frem til 1984 varetaget Bruneis udenrigspolitik, samt suverænitetshåndhævelse, hvorfor Brunei er ganske ny på den internationale scene. Britiske enheder nedkæmpede oprøret i 1962, og sikrede dermed sultanens magt med militære midler. Elementer fra indenrigsstyrkerne deltog på oprørernes side. Fraværet af demokrati kan siges at være historisk betinget, selvom der i 45 år har eksisteret en forfatning med et demokratisk element. Forfatningen blev sat ud af kraft ved undtagelsestilstanden i 1962, og er siden blevet fastholdt. Delkonklusion Brunei har siden det 14. århundrede været et muslimsk sultanat, og religionen har altid spillet en rolle for den nationale identitet. Tabet af Limbangdistriktet i 1890, og dermed manglende fysisk integritet, har været et gennemgående stridsemne i relationerne til Malaysia. Fra 1888 til 1984 varetog Storbritannien udenrigspolitikken og garanterede Bruneis integritet og suverænitet. Forbindelsen til Storbritannien er fortsat stærk. Siden 1962 har det partielle demokrati været sat ud af kraft ved indførelse af undtagelsestilstand efter et politisk kupforsøg, der blev støttet af elementer fra indenrigsstyrkerne. Der har ikke siden eksisteret en reel politisk opposition til sultanen eller politiske partier. *** 12 JANES (Internal Affairs), LIL pp og CR. 13 LIL pp & BG. Sultanen indgår som religiøst overhoved (Yang Di-Pertuan). UKLASSIFICERET 9

11 2.2. Den fysisk-geografiske faktor 14 Se kort på bilag Redegørelse Brunei er beliggende på nordvest kysten af Borneo 15 ud til det Sydkinesiske Hav og tæt ved Malaccastrædet. 16 Bruneis samlede areal på km 2 består af to smalle landområder delt og omgivet af den malaysiske delstat Sarawak. På søsiden har Brunei følgende naboer: Kina, Taiwan, Filippinerne, Malaysia, Thailand og Vietnam - alle landene omkranser Spratly Øerne, der formodes at indeholde store forekomster af olie og naturgas. Louisa Reef er placeret indenfor den kontinentalsokkel, der falder ind under Brunei. 17 Adgang til Brunei kan kun ske via Malaysia, eller internationalt farvand. Befolkningsfordeling pr. distrikt Tutong 11% Temburong 3% Belait 20% Brunei- Muara 66% Brunei har tre distrikter i vest, der indbefatter olie- og naturgasforekomster og er omdrejningspunktet mht. administration, kommunikation og handel. Temburongdistriktet i øst er sparsomt befolket og økonomisk underudviklet. Befolkningsfordelingen er vist på figuren Delanalyse af den fysisk-geografiske faktor Den geostrategiske placering tæt ved Malaccastrædet og på søvejen mellem Singapore og Hong Kong er fordelagtig, idet dette kan nyttiggøres indenfor merkantil skibstrafik som knudepunkt, dette udnyttes ikke pt. Bruneis areal svarer til 82 % af Sjælland. 19 I forhold til de øvrige aktører i Sydøstasien kan Brunei ikke få særlig indflydelse i kraft af sin fysiske størrelse. Brunei kan betegnes som en fysisk mikrostat. Spratly Øerne behandles under pkt Baserer, hvor intet andet er opgivet, på JANES (Geography). 15 Hovedparten af Borneo er indonesisk og malaysisk territorium. 16 Forbinder det Indiske Ocean og Stillehavet. 17 WoP p. 27. Spratly Øerne består af mere end 100 små øer og rev. Louisa Reef er placeret ca. 300 sømil nord for Brunei. 18 BP. 19 Øen Sjælland udgør km 2. UKLASSIFICERET 10

12 Hovedparten af befolkningen er bosat i den vestlige del af Brunei. Den manglende forbindelse til Temburongdistriktet i øst vurderes ikke at have reel praktisk betydning for størstedelen af befolkningen. Håndhævelsen af den territoriale integritet vanskeliggøres fortsat. Delkonklusion Brunei er en fysisk mikrostat med geostrategisk placering. Potentialet i den geostrategiske placering udnyttes pt. ikke. Temburongdistriktets adskillelse fra det øvrige Brunei vurderes alene at have betydning for den territoriale integritet. *** UKLASSIFICERET 11

13 2.3. Den kommunikationsmæssige faktor Se bilag Transport- og vital infrastruktur 20 De asfalterede veje går primært langs kysten. For at komme til Bruneis Temburongdistrikt, skal man krydse Limbangdistriktet i den malaysiske provins Sarawak. Brunei har tidligere, uden held, tilbudt at købe distriktet tilbage. Regeringen har planer om at etablere en havn med stor dybgang ved Puala Muara Besar. Havnen forventes at blive et globalt knudepunkt for containerskibstrafikken, henset til den geostrategiske placering. Havnen forventes færdig i Telekommunikationssystemer og presse 22 Brunei har et veludbygget fastnettelefon-, mobiltelefon- og Internetsystem. Fastnetlinjerne, der alle er digitale, bliver løbende udskiftet til trådløse linier, hvilket øger både fleksibilitet og hastighed. Oversøisk forbindelse sker gennem en INTELSAT jordstation og ved undersøiske kabelforbindelser til Malaysia, Filippinerne og Singapore. Der kan ringes, telexes og faxes til og fra hele verden. Brunei lægger stor vægt på udbygningen af telekommunikation med moderne noder og centraler langs med kysten. 23 Der er tre AM og ti FM radiostationer, og i alt radioer. Der er to Tv-stationer, og i alt ca Tv-apparater. Hertil kommer internationale og regionale stationer via satellit. Landsdækkende informationsformidling kan hurtigt nå alle væsentlige områder af Brunei. Der findes ikke en selvstændig, fri og uafhængig presse i Brunei. De forskellige ministerier udgiver en lang række af skrifter og brochurer. Derudover findes den Singapore baserede Strait Times og et stort udvalg af internationale aviser. Den skriftlige kommunikationsform er forholdsvis ny i Brunei. 24 Internethjemmesider og Internetformidlede nyhedsmedier er rigt tilgængelige Delanalyse af den kommunikationsmæssige faktor Landets fysiske opdeling giver en infrastrukturmæssig svaghed, der kun kan overvindes ved at passere gennem et andet land Malaysia eller ved sejlads i Bruneibugten. Såfremt det skulle lykkes at købe området, vil en udbygning af vejnettet mellem de to landsdele kunne forventes. Alternativt kunne vejprojektet ske via tildeling af økonomiske midler i form af donationer til Sarawak. 20 Baseret på JANES (Infrastructure), BG & FC hvor intet andet er angivet. 21 Samlet pris for projektet er 1,5 mia. USD og indgår i det overordnede industriudviklingsprogram. Det er planen, at regeringen skal stå for ca. 70 % af finansieringen, og en udefrakommende investor for de sidste 30 %. 22 Primært JANES (Infrastructure) og sekundært CIA. 23 JANES (Infrastructure & Internal Affairs), BG og FC. 24 LPI p Under kildesøgningen til nærværende udarbejdelse kunne det konstateres, at alle Bruneis ministerier havde opdaterede hjemmesider. Nyhedsmedierne var også repræsenteret på Internettet. Ministeriernes hjemmesider giver naturligvis udtryk for det officielle billede, staten ønsker udbredt. UKLASSIFICERET 12

14 Etablering af en ny havn pba. den geostrategiske placering vil på mellemlang til lang sigt, kunne etablere en ny indtægtskilde. Såfremt man får etableret havnen vil den formentlig hurtigt blive kundepunkt for en stor del af Sydøstasiens containertrafik. Intern udbredelse af oplysninger og formidling af politiske, administrative og militære budskaber vil kunne ske særdeles nemt via radio og TV, samt til dels via SMS og Internet. Tyngden af en given informationskampagne vil være koncentreret omkring kyststrækningen, hvor det estimeres, at mindst 95 % af landets befolkning vil kunne nås. De mange eksterne kommunikations- og informationskanaler bevirker, at bruneierne har alle muligheder for at få information udefra og dermed kan påvirkes af øvrige interessenter i regionen og på globalt plan. De nuværende netværk, og planerne for løbende at udbygge disse, giver den basale platform for en Internetindustri eller generel IT-industri på kort til mellemlang sigt. At Brunei ikke har nogen selvstændig og fri presse er et klart udtryk for, at regeringen sidder hårdt på befolkningen, og kan undertrykke enhver form for intern opposition, samtidig med at den selv gennemfører informationskampagner. Med i ligningen hører, at der er forholdsvis åbent til andre kilder, hvorfor den intellektuelle del af bruneierne har alle muligheder for at søge og blive påvirket af ekstern kommunikation. Det vurderes samlet, at regeringen internt vil have absolut informationsdominans, mens andre interessenter kan påvirke via et bredt spektrum af eksterne medier. Delkonklusion Brunei lider under en infrastrukturmæssig svaghed i forbindelsen mellem de to landsdele via Limbangdistriktet. Planerne om etablering af en kæmpestor containerhavn kan på mellemlang sigt betyde, at Brunei kan etablere sig som containerknudepunkt i Sydøstasien. Kommunikation internt og eksternt er af meget høj standard, udelukkende med digitale netværk og noder, der løbende udbygges til trådløse kommunikationsnoder. Formidling af budskaber kan ske nemt. Yderligere kan den høje udbygningsgrad understøtte udviklingen af en IT-industri på kort til lang sigt. Der eksisterer ikke en fri, uafhængig og ucensureret presse i selve Brunei, men de store regionale aviser er frit tilgængelige. Den store kontakt med omverden via bl.a. Internet og adgang til satellitstationer betyder, at Brunei generelt kan siges at være under stor påvirkning fra interessenter i regionen. *** UKLASSIFICERET 13

Strategisk områdestudie Saudi-Arabien

Strategisk områdestudie Saudi-Arabien FORSVARSAKADEMIET UKLASSIFICERET VUT II/L-STK 2002/03 OKT 2002 Strategisk områdestudie Saudi-Arabien Kaptajn Tom Blankensteiner Kaptajn Finn Detlef UKLASSIFICERET FORSVARSAKADEMIET VUT II/L-STK 2002/2003

Læs mere

STRATEGISK OMRÅDESTUDIE MAROKKO

STRATEGISK OMRÅDESTUDIE MAROKKO FORSVARSAKADEMIET Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT II/L-STK 2003/2004 KN J. U. B. LISE KN J. V. JAKOBSEN KL L. J. JENSEN OKTOBER 2003 STRATEGISK OMRÅDESTUDIE MAROKKO På baggrund af en

Læs mere

STRATEGISK LANDESTUDIE AF DEN SYRISKE ARABISKE REPUBLIK

STRATEGISK LANDESTUDIE AF DEN SYRISKE ARABISKE REPUBLIK FORSVARSAKADEMIET Fakultet for strategi og militære operationer VUT II/L-STK 2004/2005 OKTOBER 2004 STRATEGISK LANDESTUDIE AF DEN SYRISKE ARABISKE REPUBLIK På baggrund af en analyse af Syriens strategiske

Læs mere

UKLASSIFICERET FORSVARSAKADEMIET VUT II/L-STK 2001/2002 OLG H. O. JØRGENSEN KN N. BOHSEN KL M. H. SØRENSEN OKT 2001 STRATEGISK OMRÅDESTUDIE BRASILIEN

UKLASSIFICERET FORSVARSAKADEMIET VUT II/L-STK 2001/2002 OLG H. O. JØRGENSEN KN N. BOHSEN KL M. H. SØRENSEN OKT 2001 STRATEGISK OMRÅDESTUDIE BRASILIEN FORSVARSAKADEMIET VUT II/L-STK 2001/2002 OLG H. O. JØRGENSEN KN N. BOHSEN KL M. H. SØRENSEN OKT 2001 STRATEGISK OMRÅDESTUDIE BRASILIEN UKLASSIFICERET Områdestudiens titel: På baggrund af en redegørelse

Læs mere

FORSVARSAKADEMIET NOVEMBER 2000 VUT II/L-STK

FORSVARSAKADEMIET NOVEMBER 2000 VUT II/L-STK FORSVARSAKADEMIET NOVEMBER 2000 VUT II/L-STK 2000/2001 Strategisk Områdestudie Kasakhstan KN Jan Johansen RESUMÉ. Den strategiske områdestudie for Kasakhstan indeholder en redegørelse for landets strategiske

Læs mere

Det Sydkinesiske Hav

Det Sydkinesiske Hav Forsvarsakademiet København d. 1. maj 2014 Institut for strategi VUT-II/L / STK 2013-2014 Kaptajnløjtnant Brian Bøgedal Gadegaard Vejleder: Thomas Mandrup - Adjunkt, ph.d. Det Sydkinesiske Hav Samarbejde

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Det transatlantiske forhold

Det transatlantiske forhold Forsvarsakademiet VUT II 2002/2003 Specialegruppe 10 KN G. Kingo KN C. M. Møller KL J. Holm Det transatlantiske forhold We have our best chance since the rise of the nation-state in the 17th century to

Læs mere

til gavn for grønland Udvalget for samfundsgavnlig udnyttelse af Grønlands naturressourcer

til gavn for grønland Udvalget for samfundsgavnlig udnyttelse af Grønlands naturressourcer til gavn for grønland Udvalget for samfundsgavnlig udnyttelse af Grønlands naturressourcer indhold forord...4 rapportens opbygning...5 indledning...6 en samfundsgavnlig udnyttelse af grønlands råstoffer...8

Læs mere

DANMARKS (NYE) SIKKERHEDS- OG UDENRIGSPOLITIK

DANMARKS (NYE) SIKKERHEDS- OG UDENRIGSPOLITIK Kaptajnløjtnant Lars Holbæk Nielsen MARTS 2004 DANMARKS (NYE) SIKKERHEDS- OG UDENRIGSPOLITIK - INSTITUTIONERNE UKLASSIFICERET FORSVARSAKADEMIET Fakultetet for Strategi og Militære Operationer VUT II/L-STK

Læs mere

SPECIALE KINA - TAIWAN - 2015. Kaptajn Søren Grøndal Høst UKLASSIFICERET

SPECIALE KINA - TAIWAN - 2015. Kaptajn Søren Grøndal Høst UKLASSIFICERET FORSVARSAKADEMIET Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT-II/L STK, 2004-2005 April 2005 SPECIALE KINA - TAIWAN - 2015 Kaptajn Søren Grøndal Høst UKLASSIFICERET FORSVARSAKADEMIET Fakultet for

Læs mere

KINA I AFRIKA. - Ressourcer og politisk magt -

KINA I AFRIKA. - Ressourcer og politisk magt - FORSVARSAKADEMIET Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT II/L 2008/2009 Kaptajn Lasse Sand KINA I AFRIKA - Ressourcer og politisk magt - - Med udgangspunkt i Offensiv Realisme foretages en analyse

Læs mere

UKLASSIFICERET. FORSVARSAKADEMIET VUT II/L STK 2001/2002 Major S. A. Hokstad Kaptajnløjtnant P. Lilholt Kaptajn A. Lundgaard OKTOBER 2001

UKLASSIFICERET. FORSVARSAKADEMIET VUT II/L STK 2001/2002 Major S. A. Hokstad Kaptajnløjtnant P. Lilholt Kaptajn A. Lundgaard OKTOBER 2001 UKLASSIFICERET FORSVARSAKADEMIET VUT II/L STK 2001/2002 Major S. A. Hokstad Kaptajnløjtnant P. Lilholt Kaptajn A. Lundgaard OKTOBER 2001 Strategisk områdestudie Kina På baggrund af en redegørelse for Kinas

Læs mere

Projektrapport. 2. semester BP2

Projektrapport. 2. semester BP2 Projektrapport 2. semester BP2 År: 2015 Semester: 2. semester Hus: Projekttitel: Tyskland - En stormagt i Europa? Projektvejleder: Jacob Dahl Rendtorff Gruppenummer: Studerende (fulde navn og studienummer):

Læs mere

Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND

Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND Indhold Forord: Kurs mod 2020 - Dansk udenrigspolitik

Læs mere

Projektgruppe 1, Udenlandske Investeringer i Afrikansk Landbrugsjord

Projektgruppe 1, Udenlandske Investeringer i Afrikansk Landbrugsjord Projektgruppe 1, Udenlandske Investeringer i Afrikansk Landbrugsjord 30. maj 2011 Side 0 af 89 1.0 ORDLISTE 4 2.0 INDLEDNING 5 2.1 Problemfelt 5 2.1.1 Problemformulering 6 2.2 Afgrænsning 6 2.2.1 Økonomisk

Læs mere

Efterretningsmæssig risikovurdering 2013 En aktuel vurdering af forhold i udlandet af betydning for Danmarks sikkerhed

Efterretningsmæssig risikovurdering 2013 En aktuel vurdering af forhold i udlandet af betydning for Danmarks sikkerhed Efterretningsmæssig risikovurdering 2013 En aktuel vurdering af forhold i udlandet af betydning for Danmarks sikkerhed 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 5 Hovedkonklusion 7 Cybertruslen og spionage via internettet

Læs mere

Den økonomiske vækst i Kina

Den økonomiske vækst i Kina Den økonomiske vækst i Kina - - Hvem får flest ris i skålen? Udarbejdet af: Julie Holt Søren Tams Stine Malmskov Sebastian Enemark Mygh Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse, RUC 1 3. Semester 05/06

Læs mere

Forside til projektrapport 3. semester, BP3:

Forside til projektrapport 3. semester, BP3: Forside til projektrapport 3. semester, BP3: År: 2013 Semester: 1 semester merit Hus: P10 Dansk projekttitel: Offentlige investeringer og vækst et casestudie Engelsk projekttitel: Governmental investments

Læs mere

Det danske samfunds indsats og beredskab mod terror

Det danske samfunds indsats og beredskab mod terror Det danske samfunds indsats og beredskab mod terror Den tværministerielle arbejdsgruppe om terrorbekæmpelse Oktober 2005 Det danske samfunds indsats og beredskab mod terror Den tværministerielle arbejdsgruppe

Læs mere

Claire Loulou Illum Hansen Dennis Lykke Sørensen Anders Halkjær Laursen Maria Nastasja Soltauw Larsen Gitte Klose Janstrup Johan Østergaard Thomsen

Claire Loulou Illum Hansen Dennis Lykke Sørensen Anders Halkjær Laursen Maria Nastasja Soltauw Larsen Gitte Klose Janstrup Johan Østergaard Thomsen Privatisering af sundhedsvæsenet i Danmark En komparativ analyse af det danske og det amerikanske sundhedsvæsen Af Claire Loulou Illum Hansen Dennis Lykke Sørensen Anders Halkjær Laursen Maria Nastasja

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

DEN NY VERDEN 2007:4 Kina i verden

DEN NY VERDEN 2007:4 Kina i verden DEN NY VERDEN 2007:4 Kina i verden 1 DEN NY VERDEN 2007:4 Kolofon 2 Faglig redaktion på dette nummer: Hatla Thelle og Erik Beukel Layout: Allan Lind Jørgensen Tryk: Handy-Print A/S, Skive Dansk Institut

Læs mere

Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre andet er anført. Foto forside tv og midt:

Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre andet er anført. Foto forside tv og midt: STRATEGI FOR DEN DANSKE INDSATS MOD PIRATERI 2011-2014 Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre andet er anført. Foto forside tv og midt:

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Globaliseringens økonomiske konsekvenser for Danmark

Globaliseringens økonomiske konsekvenser for Danmark Globaliseringens økonomiske konsekvenser for Danmark Magtudredningen Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning eller, som det officielle navn er, En analyse af demokrati

Læs mere

Vores fremtid - dit og mit ansvar

Vores fremtid - dit og mit ansvar Vores fremtid - dit og mit ansvar - på vej mod 2025 Indholdsfortegnelse Sikring af velstand og velfærd...2 1 Vision...4 1.1 Det vil Naalakkersuisut gennemføre... 6 1.2 Naalakkersuisuts mål... 8 2 Naalakkersuisuts

Læs mere

Kampen mod aids er kampen for et bedre sundhedsvæsen

Kampen mod aids er kampen for et bedre sundhedsvæsen En rapport om, hvad den internationale valutafond og de vestlige donorer kan gøre for at mindske manglen på sygeplejersker og andet sundhedspersonale i u-landene Kampen mod aids er kampen for et bedre

Læs mere

Intel Corporation Et Teknologihistorisk Perspektiv

Intel Corporation Et Teknologihistorisk Perspektiv Intel Corporation Et Teknologihistorisk Perspektiv Indholdsfortegnelse Problemformulering... 3 Intel Inside... 3 Metode... 3 Kildekritik... 4 Teori... 5 Den Nationale Diamant... 5 Porters Five Forces...

Læs mere