STRATEGISK LANDESTUDIE NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRATEGISK LANDESTUDIE NEGARA BRUNEI DARUSSALAM"

Transkript

1 FORSVARSAKADEMIET Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT II/L-STK 2004/2005 Kaptajn M.K. Gaarn Kaptajnløjtnant J.M. Nielsen OKTOBER 2004 STRATEGISK LANDESTUDIE NEGARA BRUNEI DARUSSALAM UKLASSIFICERET

2 RESUMÉ Denne strategiske landestudie vil på baggrund af en analyse af Bruneis strategiske kapacitet og landets sikkerhedspolitiske situation vurdere Bruneis fremtidige sikkerhedspolitiske muligheder. Studien tager udgangspunkt i en bred opfattelse af sikkerhed, der kommer til udtryk gennem en analyse af otte strategiske faktorer. Både den traditionelle hårde sikkerhed i form af militær og de bløde sikkerhedsområder som politik, økonomi, samfundsmæssige forhold og miljø analyses. I studien defineres sikkerhedspolitik som staten Bruneis evne til at imødegå interne og eksterne trusler med såvel hårde som bløde virkemidler. Brunei forstår vi som staten Brunei, der opfylder følgende fire kriterier: Territorial integritet, en regering, en befolkning, og at befolkningen har relationer til regeringen. Staten ses som udgangspunktet for analysen af den strategiske kapacitet og ses som sikkerhedspolitisk aktør. Brunei er en mikrostat i det Sydøstasiatiske Hav. Siden det 14. århundrede har Brunei været et muslimsk sultanat, og det religionen har altid spillet en stor rolle for den nationale identitet. Brunei var indtil selvstændigheden i 1984 en britisk koloni. Siden et politisk kupforsøg i der bl.a. blev støttet af elementer fra indenrigsstyrkerne - mod sultanen, har det partielle demokrati været sat ud af kraft. Der har ikke siden eksisteret en reel politisk opposition til sultanen. Efter selvstændigheden indførte sultanen en statsideologi, der legitimerer sultanens magt gennem en sikkerhedsliggørelse af den malajiske nationalitet og islam. I praksis er der tale om en monopolstat med et one man rule uden reelt islæt af demokrati, hvor sultanen suverænt bestemmer, hvad der er en trussel mod statens sikkerhed - og dermed reelt sultanens magtbase. Dette virker isoleret set stabiliserende for statens integritet og suverænitet. Sultanens magtapparat - militær, indenrigsstyrker, domstole og politi - er opdelt således, at ingen enhed alene kan true hans magtposition. Religionen kan tillige ses som et kontrolinstrument. Truende demokratiske kræfter mod sultanen kan iscenesættes og sikkerhedsliggøres som en trussel mod den nationale identitet og statsideologien. Dette kan resultere i en yderligere drejning i retning af fundamentalisme. Det fundamentalistiske islæt ses allerede i den royale familie, hvorfor den vurderes plausibel på lang sigt. Brunei har siden begyndelse af det forrige århundrede udnyttet landets formidable olie- og gasressourcer til at opbygge en moderne velfungerende stat med en veludbygget offentlig sektor og en høj levestandard. Det høje velfærdsniveau medvirker til at stabilisere den nuværende situation. Sker der væsentlige ændringer i velfærdsniveauet, vurderes det at kunne påvirke situationen i negativ retning. Landets højtuddannede elite vil muligvis på sigt - i kraft af indsigt i Vestlige styreformer - kræve mere indflydelse formentlig i form af demokrati. Brunei besidder et potentiale til udvikling af den intellektuelle kapital og en yderligere forhøjelse af levestandarden. Økonomien er ensidigt funderet og fuldstændig afhængig af olie- og gasproduktion. Olie og gasproduktionen vurderes at kunne vare mindst til 2020, og sandsynligvis vil forbedringer i udvindingsteknik betyde yderligere forlængelse af denne naturressource. Disse vurderes at kunne skabe økonomisk grundlag til opretholdelse af den nuværende levestandard på lang sigt. En kilde til ustabilitet på mellemlangsigt kan være en stigende arbejdsløshed blandt yngre bruneimalajer. Staten søger at imødegå dette ved at skabe nye arbejdspladser især indenfor IT-området. Et af de langsigtede mål er at opnå en status indenfor IT efter indisk model. Denne udvikling er plausibel grundet landets veludbyggede teknologiske infrastruktur og intellektuelle kapabilitet. På baggrund af landets styreform og økonomi kan man med rette betegne Brunei som et religiøst velfærdsdiktatur. Udenrigspolitisk har Brunei - qua sin uanselige størrelse i forhold til UKLASSIFICERET 1

3 nabostaterne og de øvrige aktører i Østasien - gennem årene ført en politik, der balancerer mellem isolationspolitik og tilpasningspolitik. Landets interesse i Spratly Øerne samt de latente grænsestridigheder med Malaysia vurderes ikke at kunne påvirke Bruneis sikkerhedspolitiske situation og udviklingsmuligheder. Forholdene vurderes, med baggrund i den høje interdependens i regionen og den generelle internationale situation, at kunne løses med diplomatiske midler alene. Bruneis sikkerhedspolitiske situation er som udgangspunkt meget stabil primært i kraft af olie- og gasressourcerne og den deraf følgende høje velfærd. En vurdering af Bruneis fremtidige sikkerhedspolitiske muligheder har følgende tre scenarier: 1. Fortsat stabile forhold, hvor det lykkes at holde velfærden oppe og tackle arbejdsløsheden og imødekomme kravene om mere demokrati - det religiøse velfærdsdiktatur. 2. En udvikling, hvor det ikke lykkes at tackle arbejdsløsheden og imødekomme kravene om demokrati, der i sidste instans eskalerer til opstand mod sultanen. 3. En drejning af styret i fundamentalistisk retning begrundet i ønsket om fortsat at kunne legitimere sultanatet. Konklusion Den fremtidige sikkerhedspolitiske udvikling vurderes med stor sandsynlighed fortsat at være stabil i form af et muslimsk velfærdsdiktatur, på baggrund af de store indtægter fra olie og gas. Den indenrigspolitiske stabilitet vurderes at kunne opretholdes, såfremt den bruneimalajiske befolkningsgruppe oplever velfærden som tilstrækkelig, og man kan tackle den stigende arbejdsløshed ved etablering af en alternativ statslig eller privat sektor, f.eks. indenfor IT. Hertil kommer demokratikravene, der enten søges imødekommet i tilstrækkelig grad til at holde befolkningen tilfreds, eller ved at sikkerhedsliggøre alt ikke-muslimsk for at legitimere sultanens one man rule. Den udenrigspolitiske situation vurderes på lang sigt at være stabil gennem en tilpasningsog isolationspolitik. Det bevirker, at der kan fokuseres på indenrigspolitiske forhold. Konsekvensen bliver derfor, at vi vurderer scenario 1 til at være den mest sandsynlige udviklingsmulighed. Scenario 2, der vurderes næstmest sandsynlig, vil tidligst forekomme på mellemlang sigt som konsekvens af manglende demokratiopfyldelse og håndtering af arbejdsløsheden. Scenario 3 vurderer vi tidligst vil kunne forekomme på lang sigt, og er samtidig det mindst sandsynlige. EPILOG Efter kildeindhentningens afslutning har der været en indenrigspolitisk udvikling i Brunei. Sultanen har genåbnet landets parlament med udpegede medlemmer. Sultanen har endnu ikke afgivet nogen løfter om gennemførelse af frie valg. *** UKLASSIFICERET 2

4 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING Problemformulering Opgavediskussion og metode Vægtning og afgrænsning Forudsætninger ANALYSE AF STRATEGISKE KAPACITETER Den historiske faktor Frem til Efter Delanalyse af den historiske faktor Den fysisk-geografiske faktor Redegørelse Delanalyse af den fysisk-geografiske faktor Den kommunikationsmæssige faktor Transport- og vital infrastruktur Telekommunikationssystemer og presse Delanalyse af den kommunikationsmæssige faktor Den sociologiske faktor Befolkningens størrelse og geografiske fordeling Religiøse og etniske grupperinger Sundhed og levestandard Oplysning og uddannelse Delanalyse af den sociologiske faktor Den økonomisk-videnskabelige faktor Fødevareproduktion, produktionsmidler og ressourcer Energiproduktion og ressourcer Råmaterialer og produktion Handel Arbejdskraft (erhvervsstruktur) Økonomisk struktur, finanser og politik Delanalyse af den økonomisk-videnskabelige faktor Den militære faktor Opgaver og koncepter for de væbnede styrker Kommandoforhold og relationer til det politiske niveau Størrelse, organisation og materiel Uddannelsesmæssige og logistiske forhold Eksterne styrker Delanalyse af den militære faktor Den indenrigspolitiske faktor Nationale interesser og målsætning National holdning og selvopfattelse Regering og administration Politiske partier og interessegrupper Den overordnede indenrigspolitiske situation Delanalyse af den indenrigspolitiske faktor Den udenrigspolitiske faktor...28 UKLASSIFICERET 3

5 Relationer til naboerne Malaysia, Indonesien og Kina Relationer til det internationale samfund Delanalyse af den udenrigspolitiske faktor SAMMENFATTENDE ANALYSE AF DEN SIKKERHEDSPOLITISKE SITUATION OG UDVIKLINGSMULIGHEDER Forhold fra økonomisk-videnskabelig faktor: Indtægtsskabende forhold, diversificering & mulig arbejdsløshed Forhold fra den indenrigspolitiske faktor: Statsideologi, religion & demokrati Forhold fra øvrige faktorer: Spratly Øerne, Limbangdistriktet og udenrigspolitik Konklusion VURDERING AF DE FREMTIDIGE SIKKERHEDSPOLITISKE MULIGHEDER Scenario 1 - Fortsættelse af det religiøse velfærdsdiktatur Scenario 2 - Opstand grundet manglende beskæftigelse og demokrati Scenario 3 - Øget fundamentalisme Konklusion...35 Tillæg: Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Bilag 7: Bibliografi. Model af studiens metode og struktur. Historisk oversigt. Kort over Østasien og Brunei. Bruneis kommunikationsmæssige delelementer. Royal Brunei Armed Forces sammensætning og materiel. Organisationsskemaer af regeringen, retssystemet, politi og indenrigsstyrker. Bruneis medlemskab af regionale organisationer. *** UKLASSIFICERET 4

6 1. INDLEDNING 1.1. Problemformulering Denne strategiske landestudie vil: på baggrund af en analyse af Bruneis strategiske kapacitet og landets sikkerhedspolitiske situation vurdere Bruneis fremtidige sikkerhedspolitiske muligheder Opgavediskussion og metode Først vil vi diskutere og afklare, hvad vi forstår ved nøgleord i problemformuleringen. Efterfølgende vil vi redegøre for valg af metode. Brunei forstår vi som staten Brunei, der opfylder følgende fire kriterier: Territorial integritet, en regering, en befolkning, og at befolkningen har relationer til regeringen. Staten ses som udgangspunktet for analysen af den strategiske kapacitet og ses som sikkerhedspolitisk aktør. Det forudsættes, at der med kapaciteter dels tænkes på de rådige ressourcer, dels evnen til at anvende disse (normalt dækket af begrebet kapabilitet). Strategisk kapacitet defineres, jf. de otte faktorer. 1 En måde at forstå sikkerhed, på er at anvende et bredt sikkerhedsbegreb. Sikkerhed ses forbundet med trusler af mange forskellige arter. "Referenceobjektet" for sikkerhed, altså det der skal forsvares, ses her at være staten. Truslerne behøver ikke at være militære, og midlerne til forsvar behøver heller ikke at være militære. Konsekvensen er, at sikkerhedsanalyser og den hertil svarende sikkerhedspolitik adskilles meget fra analyse af militære forhold og forsvarspolitik. Militære midler er kun ét, om end et væsentligt, sikkerhedspolitisk instrument. Sikkerhedspolitik må i denne betydning baseres på nøjagtige forståelser af hvilke sociale og andre udviklinger, der fører til bestemte trusler, og består i et bredt spektrum af sociale handlinger, der er i stand til at påvirke staten positivt eller negativt. Tanken fører ikke mindst til en understregning af det vigtige i at forstå betingelserne for samfundsmæssig sikkerhed. Studien tager udgangspunkt i en bred opfattelse af sikkerhed, hvilket kommer til udtryk gennem en analyse af de otte strategiske faktorer. Derfor medtages her både den traditionelle hårde sikkerhed i form af militær, og de bløde sikkerhedsområder som politik, økonomi, samfundsmæssige forhold og miljø. Bruneis sikkerhedspolitik opfatter vi at vedrøre det menneskelige fællesskabs overlevelsesevne ved imødegåelse af interne og eksterne trusler. Der er tre elementer heri: 2 1. Statens overlevelse som stat blandt de øvrige stater, dvs. territorial integritet og suverænitet. Brunei har defineret én bestemt nationalitet og religion som sin officielle identitet. Studien fokuserer på denne identitets evne til overlevelse. Subjektet på fællesskabsniveau defineres derfor til at omfatte både stat og nation i form af integritet og suverænitet, såvel som national og religiøs samfundsidentitet. Dette kan trues af såvel indenrigs- som udenrigspolitiske forhold. 2. De sikkerhedspolitiske midler vil derfor være hårde såvel som bløde (militær, politik, økonomi, samfundsmæssige forhold og miljø). 3. Trusler og imødegåelse af trusler opfattes både som brede (politik, økonomi, samfundsmæssige forhold og miljø), såvel som snævre (militær). 1 FSMOVEJSAM del 1, afsnit B, pkt Hans Branner, Hans Mouritzen og Laurids Lauridsen: International Politik pp UKLASSIFICERET 5

7 I denne studie defineres sikkerhedspolitik som staten Bruneis evne til at imødegå interne og eksterne trusler med såvel hårde som bløde virkemidler. Med afsæt i den givne opgaveformulering anvender studien en tredeling. Hver del har sit specifikke formål. Del I (kapitel 2) er en analyse af Bruneis strategiske kapacitet og har til formål at skabe grundlag for den efterfølgende analyse. Der redegøres kortfattet for hver faktor. Efter hver faktor gennemføres en delanalyse, hvor faktorens nuværende status og potentiale - såvel positivt som negativt - sammenfattes i en delkonklusion. Del II (kapitel 3) er en sammenfattende analyse med formålet at vurdere Bruneis sikkerhedspolitiske situation og udviklingsmuligheder. Udgangspunktet for analysen tages i de højeste vægtede faktorer i forhold til ovenstående definition af stat og sikkerhedspolitik. Delkonklusioner fra øvrige faktorer indgår i denne analyse, hvor der ses en påvirkning. Del III (kapitel 4) er en sammenfattende vurdering og konklusion, i form af en række scenarier, af Bruneis fremtidige sikkerhedspolitiske muligheder og en vurdering af den mest sandsynlige udvikling. Tidsaspektet for scenarierne vil være angivet ved termerne kort sigt (1-2 år), mellemlang sigt (3-5 år) og lang sigt (6-10 år). Der anvendes den klassisk empiriske analysemodel, jf. bilag Vægtning og afgrænsning Med udgangspunkt i ovenstående diskussion, samt med baggrund i den gennemførte analyse i selve studien, er nærværende afgrænsning og vægtning gennemført som en iterativ proces. Ved vægtning forstår vi den betydning faktoren har for den nuværende situation og fremtidige udviklingsmuligheder. Den historiske faktor vægtes lavt. Dette begrundes i, at Brunei som stat udspringer af afkoloniseringsprocessen fra omkring 1950 erne, samt de markante begivenheder, der i nyere tid har påvirket Brunei. Den tidlige historie medtages, hvor dette har betydning for de nuværende relationer i forhold til f.eks. religion, råstoffer og naboer. Henset til Bruneis ringe størrelse, fysiske rammer og militære kapabilitet i forhold til de øvrige aktører i Sydøstasien, vil den geografiske og den militære faktor vægtes lavt. De kommunikationsmæssige og sociologiske faktorer vægtes lavt, eftersom de isoleret set ikke har en afgørende indvirkning. De religiøse grupperinger, under den sociologiske faktor, spiller dog en betydelig rolle. Den største kilde til Bruneis velfærd er indtægterne fra olie og gasudvindingen, hvorfor den økonomisk-videnskabelige faktor vægtes højt. Så længe indtægterne opretholdes, vil velfærden ikke kunne påvirkes. Alle analyser og prognoser 3 konkluderer, at olieindtægterne ikke vil kunne forrykkes de næste år. Da denne studie indbefatter perioden frem til år 2014, medtager studien ikke scenarier, der inkluderer ét Brunei uden olieindtægter. Vi ser, at de indenrigspolitiske forhold fylder meget i Bruneis udviklingsmuligheder. Brunei står overfor indenrigspolitiske udfordringer som fx. håndtering af mulig stigende arbejdsløshed, sultanens one man rule legitimeret i en statsideologi vs. muligt spirende demokrati, og fraværet af en reel opposition. Derfor vægtes den indenrigspolitiske faktor højt. Sammenholder man Bruneis strategiske mål med den førte udenrigspolitik, må man konkludere, at Brunei fører en udenrigspolitik, der balancerer mellem tilpasningspolitik i forhold til naboerne - hvor landet ikke ønsker at støde nogen - og isolationspolitik, hvor landet satser på, at enhver passer sit uden indblanding. Dette gør, at den udenrigspolitiske faktor 3 Se pkt UKLASSIFICERET 6

8 vægtes lavt, da den ikke spiller en væsentlig rolle i Bruneis sikkerhedspolitiske handlemuligheder. Landets fulde navn er Negara Brunei Darussalam 4, men i opgaven vil landet konsekvent blive benævnt med den korte form Brunei, hvilket også anvendes i daglig tale i internationale kredse Forudsætninger Studien er baseret på tilgængelige åbne kilder, hvorfor den samlede klassificering af studien er UKLASSIFICERET. Der er gennemført en kildekritik, hvor troværdighed og validitet er vurderet for hver enkel kilde. Alle kilder, herunder Internetkilder, vurderes at leve op til en acceptabel grad af troværdighed. Kun seriøse 5 organisationer og myndigheder er tillagt vægt. Det empiriske grundlag fremgår af studiens bibliografi, jf. tillæg. Forkortelserne i noterne henviser til forkortelser i bibliografien. Kildeindhentningen er afsluttet den 25. september Vurderingen af den nuværende situation defineres derfor til at være pr. ultimo september *** 4 Betyder Nationen Brunei, Fredens hus. 5 Som der er grund til at tage alvorligt iflg. POLITIKENS Nudansk ordbog. UKLASSIFICERET 7

9 DEL I 2. ANALYSE AF STRATEGISKE KAPACITETER 2.1. Den historiske faktor 6 Se bilag 2 for oversigt Frem til Siden det 14. århundrede har Brunei været et muslimsk sultanat. Fra det 14. til det 16. århundrede omfattede sultanatet de nuværende malaysiske regioner Sabah, Sarawak og den sydligste del af Filippinerne. I 1888 bliver Brunei frivilligt officielt et britisk protektorat af frygt for at blive opslugt af Sarawak. 8 I 1890 tillader og anerkender Storbritannien, at Sarawak annekterer området omkring Limbangfloden. I 1929 finder man olie ved Seria, der er fundamentet for Bruneis nuværende velfærd. Efter 2. Verdenskrig indledes forhandlinger om sammensmeltninger i regionen mellem Sarawak, Brunei og Sabah i én statsenhed. Dette mislykkes I 1959 vedtages forfatningen for øget selvstyre. 9 Ved valget i 1962 til den lovgivende forsamling blev samtlige folkevalgte medlemmer valgt fra det socialistiske Partai Rakyat Brunei (PRB). 10 Da sultanen nægtede at kalde den lovgivende forsamling sammen, startede PRB et væbnet oprør støttet af elementer fra indenrigsstyrkerne, der ville afsætte sultanen og indsætte lederen af PRB som statsoverhoved. Briterne indsatte styrker på sultanens anmodning, og oprøret blev hurtigt slået ned. Undtagelsestilstand blev indført (stadig delvis i kraft), og PRB blev forbudt. I perioden efter 1962 vil Storbritannien ikke længere stå som garant for dette utidssvarende styre, og der påbegyndes forhandlinger om selvstændighed. I 1979 indgås en aftale med sultanen om, at Brunei bliver en selvstændig stat pr. 1. januar Briterne sikrer sig herunder, at Malaysia og Indonesien vil respektere Bruneis integritet og suverænitet. I perioden er forholdet mellem Brunei og Malaysia særdeles køligt, og en grundlæggende årsag ses i det uafklarede spørgsmål om Limbangdistriktet og Bruneis samlede integritet Bygger, hvor intet andet er angivet, på BRUNEI p , LIL pp og CR. 7 Suppleret med: JANES (Internal Affairs). 8 Brunei jurisdiktion på alle interne forhold (indenrigspolitik), Storbritannien jurisdiktion over alle eksterne forhold (udenrigspolitik). I 1906 indgås yderligere en supplementsaftale der gjorde Brunei til et effektivt britisk protektorat, bl.a. med placering af en britisk resident i Brunei, der skulle rådgive sultanen i alle spørgsmål bortset fra kultur og religion. 9 Selvstyre på alle områder, undtaget udenrigspolitik, sikkerhedspolitik og forsvarspolitik, der fortsat var britisk anliggende. 10 Det eneste valg nogensinde til den lovgivende forsamling (Legislative Council). 16 ud af 35 medlemmer skulle være folkevalgt. De øvrige 19 medlemmer udpegedes suverænt af sultanen. 11 Det skyldes en række episoder, som f.eks. at Malaysia giver politisk asyl til næstkommanderende fra PRB efter kupforsøget i 1962; at Malaysia tillader PRB at åbne kontorer i Kuala Lumpur og sponsorerer i 1975 en PRB-delegation til FN med henblik på afkolonialisering af Brunei; en opsplitning af Malayan-Singapore Airlines til tre selvstændige selskaber, hvor Malaysian Airways System ikke får landingstilladelse i Brunei; indførelse af en ny mønt i Malaysia, hvor Brunei vælger at stå udenfor, men indfører sin egen bruneidollar (BND); en genoptagelse af kravet om Limbangdistriktet som en del af Brunei. UKLASSIFICERET 8

10 Efter Det officielle navn på den nye stat er Negara Brunei Darussalam. Kun malajer får statsborgerskab. Sultanatet erklæres for et malajisk islamisk monarki Delanalyse af den historiske faktor Den muslimske religion og sammenkædningen af sultan og religiøst overhoved er historisk forankret i Brunei siden det 14. århundrede. Det bevirker, at der er en indgroet forståelse for og accept af Sharia samt øvrige muslimske traditioner. Religionen indgår som en del af den nationale identitet og har historisk spillet en meget betydende rolle i defineringen af fællessubjektet Brunei. En del af sultanens legitimitet som overhoved har historisk religiøst rodfæste. Sådan har det altid været holdningen ligger dybt i alle bruneimalajer. Brunei har aldrig normativt accepteret afgivelsen af Limbangdistriktet, der effektivt deler Brunei i to. Det var alene et historisk kompromis udført af briterne, og accepten blandt bruneierne er fortsat ganske lille. Dette spørgsmål er dybt forankret i Bruneis bevidsthed, og man mindes dagligt om det, eftersom landet fysisk er delt i to. Den formelle tilknytning til Storbritannien er historisk rodfæstet. Storbritannien har frem til 1984 varetaget Bruneis udenrigspolitik, samt suverænitetshåndhævelse, hvorfor Brunei er ganske ny på den internationale scene. Britiske enheder nedkæmpede oprøret i 1962, og sikrede dermed sultanens magt med militære midler. Elementer fra indenrigsstyrkerne deltog på oprørernes side. Fraværet af demokrati kan siges at være historisk betinget, selvom der i 45 år har eksisteret en forfatning med et demokratisk element. Forfatningen blev sat ud af kraft ved undtagelsestilstanden i 1962, og er siden blevet fastholdt. Delkonklusion Brunei har siden det 14. århundrede været et muslimsk sultanat, og religionen har altid spillet en rolle for den nationale identitet. Tabet af Limbangdistriktet i 1890, og dermed manglende fysisk integritet, har været et gennemgående stridsemne i relationerne til Malaysia. Fra 1888 til 1984 varetog Storbritannien udenrigspolitikken og garanterede Bruneis integritet og suverænitet. Forbindelsen til Storbritannien er fortsat stærk. Siden 1962 har det partielle demokrati været sat ud af kraft ved indførelse af undtagelsestilstand efter et politisk kupforsøg, der blev støttet af elementer fra indenrigsstyrkerne. Der har ikke siden eksisteret en reel politisk opposition til sultanen eller politiske partier. *** 12 JANES (Internal Affairs), LIL pp og CR. 13 LIL pp & BG. Sultanen indgår som religiøst overhoved (Yang Di-Pertuan). UKLASSIFICERET 9

11 2.2. Den fysisk-geografiske faktor 14 Se kort på bilag Redegørelse Brunei er beliggende på nordvest kysten af Borneo 15 ud til det Sydkinesiske Hav og tæt ved Malaccastrædet. 16 Bruneis samlede areal på km 2 består af to smalle landområder delt og omgivet af den malaysiske delstat Sarawak. På søsiden har Brunei følgende naboer: Kina, Taiwan, Filippinerne, Malaysia, Thailand og Vietnam - alle landene omkranser Spratly Øerne, der formodes at indeholde store forekomster af olie og naturgas. Louisa Reef er placeret indenfor den kontinentalsokkel, der falder ind under Brunei. 17 Adgang til Brunei kan kun ske via Malaysia, eller internationalt farvand. Befolkningsfordeling pr. distrikt Tutong 11% Temburong 3% Belait 20% Brunei- Muara 66% Brunei har tre distrikter i vest, der indbefatter olie- og naturgasforekomster og er omdrejningspunktet mht. administration, kommunikation og handel. Temburongdistriktet i øst er sparsomt befolket og økonomisk underudviklet. Befolkningsfordelingen er vist på figuren Delanalyse af den fysisk-geografiske faktor Den geostrategiske placering tæt ved Malaccastrædet og på søvejen mellem Singapore og Hong Kong er fordelagtig, idet dette kan nyttiggøres indenfor merkantil skibstrafik som knudepunkt, dette udnyttes ikke pt. Bruneis areal svarer til 82 % af Sjælland. 19 I forhold til de øvrige aktører i Sydøstasien kan Brunei ikke få særlig indflydelse i kraft af sin fysiske størrelse. Brunei kan betegnes som en fysisk mikrostat. Spratly Øerne behandles under pkt Baserer, hvor intet andet er opgivet, på JANES (Geography). 15 Hovedparten af Borneo er indonesisk og malaysisk territorium. 16 Forbinder det Indiske Ocean og Stillehavet. 17 WoP p. 27. Spratly Øerne består af mere end 100 små øer og rev. Louisa Reef er placeret ca. 300 sømil nord for Brunei. 18 BP. 19 Øen Sjælland udgør km 2. UKLASSIFICERET 10

12 Hovedparten af befolkningen er bosat i den vestlige del af Brunei. Den manglende forbindelse til Temburongdistriktet i øst vurderes ikke at have reel praktisk betydning for størstedelen af befolkningen. Håndhævelsen af den territoriale integritet vanskeliggøres fortsat. Delkonklusion Brunei er en fysisk mikrostat med geostrategisk placering. Potentialet i den geostrategiske placering udnyttes pt. ikke. Temburongdistriktets adskillelse fra det øvrige Brunei vurderes alene at have betydning for den territoriale integritet. *** UKLASSIFICERET 11

13 2.3. Den kommunikationsmæssige faktor Se bilag Transport- og vital infrastruktur 20 De asfalterede veje går primært langs kysten. For at komme til Bruneis Temburongdistrikt, skal man krydse Limbangdistriktet i den malaysiske provins Sarawak. Brunei har tidligere, uden held, tilbudt at købe distriktet tilbage. Regeringen har planer om at etablere en havn med stor dybgang ved Puala Muara Besar. Havnen forventes at blive et globalt knudepunkt for containerskibstrafikken, henset til den geostrategiske placering. Havnen forventes færdig i Telekommunikationssystemer og presse 22 Brunei har et veludbygget fastnettelefon-, mobiltelefon- og Internetsystem. Fastnetlinjerne, der alle er digitale, bliver løbende udskiftet til trådløse linier, hvilket øger både fleksibilitet og hastighed. Oversøisk forbindelse sker gennem en INTELSAT jordstation og ved undersøiske kabelforbindelser til Malaysia, Filippinerne og Singapore. Der kan ringes, telexes og faxes til og fra hele verden. Brunei lægger stor vægt på udbygningen af telekommunikation med moderne noder og centraler langs med kysten. 23 Der er tre AM og ti FM radiostationer, og i alt radioer. Der er to Tv-stationer, og i alt ca Tv-apparater. Hertil kommer internationale og regionale stationer via satellit. Landsdækkende informationsformidling kan hurtigt nå alle væsentlige områder af Brunei. Der findes ikke en selvstændig, fri og uafhængig presse i Brunei. De forskellige ministerier udgiver en lang række af skrifter og brochurer. Derudover findes den Singapore baserede Strait Times og et stort udvalg af internationale aviser. Den skriftlige kommunikationsform er forholdsvis ny i Brunei. 24 Internethjemmesider og Internetformidlede nyhedsmedier er rigt tilgængelige Delanalyse af den kommunikationsmæssige faktor Landets fysiske opdeling giver en infrastrukturmæssig svaghed, der kun kan overvindes ved at passere gennem et andet land Malaysia eller ved sejlads i Bruneibugten. Såfremt det skulle lykkes at købe området, vil en udbygning af vejnettet mellem de to landsdele kunne forventes. Alternativt kunne vejprojektet ske via tildeling af økonomiske midler i form af donationer til Sarawak. 20 Baseret på JANES (Infrastructure), BG & FC hvor intet andet er angivet. 21 Samlet pris for projektet er 1,5 mia. USD og indgår i det overordnede industriudviklingsprogram. Det er planen, at regeringen skal stå for ca. 70 % af finansieringen, og en udefrakommende investor for de sidste 30 %. 22 Primært JANES (Infrastructure) og sekundært CIA. 23 JANES (Infrastructure & Internal Affairs), BG og FC. 24 LPI p Under kildesøgningen til nærværende udarbejdelse kunne det konstateres, at alle Bruneis ministerier havde opdaterede hjemmesider. Nyhedsmedierne var også repræsenteret på Internettet. Ministeriernes hjemmesider giver naturligvis udtryk for det officielle billede, staten ønsker udbredt. UKLASSIFICERET 12

14 Etablering af en ny havn pba. den geostrategiske placering vil på mellemlang til lang sigt, kunne etablere en ny indtægtskilde. Såfremt man får etableret havnen vil den formentlig hurtigt blive kundepunkt for en stor del af Sydøstasiens containertrafik. Intern udbredelse af oplysninger og formidling af politiske, administrative og militære budskaber vil kunne ske særdeles nemt via radio og TV, samt til dels via SMS og Internet. Tyngden af en given informationskampagne vil være koncentreret omkring kyststrækningen, hvor det estimeres, at mindst 95 % af landets befolkning vil kunne nås. De mange eksterne kommunikations- og informationskanaler bevirker, at bruneierne har alle muligheder for at få information udefra og dermed kan påvirkes af øvrige interessenter i regionen og på globalt plan. De nuværende netværk, og planerne for løbende at udbygge disse, giver den basale platform for en Internetindustri eller generel IT-industri på kort til mellemlang sigt. At Brunei ikke har nogen selvstændig og fri presse er et klart udtryk for, at regeringen sidder hårdt på befolkningen, og kan undertrykke enhver form for intern opposition, samtidig med at den selv gennemfører informationskampagner. Med i ligningen hører, at der er forholdsvis åbent til andre kilder, hvorfor den intellektuelle del af bruneierne har alle muligheder for at søge og blive påvirket af ekstern kommunikation. Det vurderes samlet, at regeringen internt vil have absolut informationsdominans, mens andre interessenter kan påvirke via et bredt spektrum af eksterne medier. Delkonklusion Brunei lider under en infrastrukturmæssig svaghed i forbindelsen mellem de to landsdele via Limbangdistriktet. Planerne om etablering af en kæmpestor containerhavn kan på mellemlang sigt betyde, at Brunei kan etablere sig som containerknudepunkt i Sydøstasien. Kommunikation internt og eksternt er af meget høj standard, udelukkende med digitale netværk og noder, der løbende udbygges til trådløse kommunikationsnoder. Formidling af budskaber kan ske nemt. Yderligere kan den høje udbygningsgrad understøtte udviklingen af en IT-industri på kort til lang sigt. Der eksisterer ikke en fri, uafhængig og ucensureret presse i selve Brunei, men de store regionale aviser er frit tilgængelige. Den store kontakt med omverden via bl.a. Internet og adgang til satellitstationer betyder, at Brunei generelt kan siges at være under stor påvirkning fra interessenter i regionen. *** UKLASSIFICERET 13

15 2.4. Den sociologiske faktor Befolkningens størrelse og geografiske fordeling 26 Bruneis befolkning består af ca mennesker, med en befolkningstæthed på 63 indbyggere pr. km 2, og en kønsfordeling på 53 % mænd og 47 % kvinder. Befolkningstilvæksten er estimeret til ca. 2,0 %. Etnisk fordeling Indfødt oprindelse 6% Anden oprindelse 11% 16% Kinesere 67% Malajer Aldersfordelingen i Brunei er meget skæv, omkring 50 % af indbyggerne er under 25 år, ca. 20 % er mellem år, ca. 20 % mellem år og ca. 10 % over 50 år Religiøse og etniske grupperinger Brunei er en officiel islamisk nation. Ikke-muslimer må ikke udøve deres religion offentligt - det er bl.a. forbudt at afholde den kristne jul og missionere. Befolkningens religiøse fordeling er: Muslimer, sunni 67 % Buddhister % Kristne 10 % Øvrige og indfødte religioner 10 % Sundhed og levestandard Udgiften pr. indbygger til sundhedsvæsnet er: 638 USD, og den samlede udgift udgjorde 3,1 % af BNP. 29 Der er én læge pr indbyggere. Sundhedscentre og klinikker er spredt ud over hele landet. 30 Børnedødeligheden faldt fra 38 i 1971 til 6 i Forsvaret har egen sundhedssektor for personellet og deres pårørende. Landets største og meget moderne hospital ligger i hovedstaden. Statsborgere, der kræver speciel behand Pr. juli 2004 iflg. CIA. 27 BP. 28 Hovedsageligt den kinesiske befolkning. 29 WHO (2001). 30 I de fjerneste egne varetages læge/sundhedshjælpen af en flyvende læge- og sundhedstjeneste. UKLASSIFICERET 14

16 ling sendes gratis til udlandet. Tidligere var lægebesøg o. lign. gratis, men i år 2000 blev der indført et symbolsk beløb på én bruneidollar (BND) for et lægebesøg. 31 Bruneis indbyggere har en af regionens højeste nationalindkomster pr. indbygger. 32 Mange bruneiere drager til Singapore eller Kuala Lumpur for at shoppe, og også gerne på pilgrimsfærd til Medina, Saudi-Arabien. Staten har siden begyndelsen af 1970 erne gennemført byggeprojekter i byområderne for at huse landbefolkningens migration til byerne. Staten yder favorable rentefrie lån til indbyggerne, så de selv kan erhverve sig husene, der er udstyret med moderne faciliteter Oplysning og uddannelse Staten vil anvende 300 mio. BND 33 i perioden på uddannelsessektoren. Under 9 % af befolkningen er analfabeter, og staten koncentrerer sin indsats - omkring 95 % af beløbet - på børnehave, grundskole og op til 9. klasse. De højere læreanstalter varierer fra erhvervs-, sygepleje- og tekniskskoler, et tekniskinstitut til landets eneste universitet, etableret i Uddannelsesudgifter afholdes af staten. 34 Staten belønner årligt særligt udvalgte dygtige elever til at gennemgå universitetsuddannelser i udlandet Delanalyse af den sociologiske faktor Landets skæve demografiske aldersfordeling er direkte sammenlignelig med et uland - med mange unge og få ældre. Til forskel fra et typisk uland er udviklingen resultatet af landets sociale fremskridt siden 1970 erne, hvor Brunei initierer betydelige tiltag mod et velstående samfund bl.a. med en bedre sundhedssektor. 36 Børnedødeligheden er faldet drastisk siden 1971 som et resultat af den øgede velfærd. Det må forventes, at mortaliteten generelt også vil falde, og dermed øge gennemsnitslevealderen. 37 Denne udvikling vil formentlig medføre, at befolkningsfordelingen ad åre bliver mere jævn, og dermed opnår karakteristika á la et iland. Effekten vil først kunne ses udover lang sigt, og har ikke umiddelbar indflydelse på udviklingsmulighederne. Standarden på sundhedssektoren er høj, og vurderes i den bedste ende i regionen. Men ved indførelsen af brugerbetaling på sundhedssektoren udløste det både bekymring og mindre uro blandt befolkningen, der ikke har været vant til brugerbetaling. Generelt er levestandarden høj, især i byområderne. Den velstillede del af bruneierne har mange penge mellem hænderne, som de anvender til shopping og rejseaktivitet, hvilket indikerer dækning af behov langt oppe i Maslows behovspyramide. Det betyder, at situationen stabiliseres af det høje velfærdsniveau. Ændringer i den oplevede velfærd vil formentlig kunne skabe utilfredshed og usikkerhed for den enkelte på mellemlang til lang sigt. Rejserne til Medina tilskyndes af staten, der ved hver lejlighed fremhæver den islamiske tro og opfordrer og opmuntrer ikke-muslimerne til at konvertere til islam. Restriktionerne for andre religioner betyder, at disse ikke får bevægelsesfrihed. Denne politik gør bl.a., at det vurderes, at statens målsætning er at opnå 100 % islam. Det må vurderes, at en voksende islamisering ikke vil kunne forårsage friktioner befolkningsgrupperne imellem, da de øvrige (ca. 30 % samlet) hverken er numeriske eller indflydelsesmæssige stærke nok. 31 Iflg. Brunei Economic Development Board: pr Én BND 3,50 DKK USD pr. år Kun overgået af Japan, Hong Kong og Singapore iflg. LEK. 33 BP. 34 For statsborgere og personer med permanent opholdstilladelse. 35 Pt. gennemgår ca elever uddannelse i udlandet, hovedsageligt i Australien, USA, Storbritannien og nabolandene. 36 Danmark havde en tilsvarende aldersfordeling i begyndelsen af 1900-tallet. 37 Det har ikke været muligt at indhente informationer om udviklingen i gennemsnitslevealderen. UKLASSIFICERET 15

17 Staten er meget bevidst om, at den tiltagende befolkning bliver uddannet både grundlæggende og på et højere niveau, hvilket ses i det høje beløb, der afsættes til uddannelse. Grundet den manglende interne uddannelseskapacitet på højeste niveau, hvor staten sender unge studerende til udlandet, vil denne Vestligt højtuddannede elite i kraft af deres indsigt muligvis opleve fraværet af demokrati som et udtryk for manglende indflydelse. Oplevelsen af en anderledes fordeling af goderne i Vestlige samfund, vil også have en indvirkning på opfattelsen af egen situation. Det vurderes, at dette på mellemlang sigt kan føre til krav om øget indflydelse, hvilket influerer negativt på stabiliteten. Sultanen vil givet opfatte dette som en seriøs trussel mod sin legitimitet som magthaver. Den høje levestandard med gode uddannelser, boliger, stort privatøkonomisk råderum kombineret med øvrige fremragende offentlige nær ved gratis serviceydelser, giver bruneierne et godt grundlag for en god udvikling mht. intellekt og levestandard. Delkonklusion Befolkningsdemografiens karakteristika med mange unge og få ældre er som et uland. Demografien ændres tidligst udover lang sigt. Det høje velfærdsniveau medvirker til at stabilisere situationen. Såfremt der sker væsentlige ændringer i velfærdsniveauet, vurderes det at kunne påvirke situationen i negativ retning. Staten er aktivt engageret i at sikre islam, der er den største gruppe, mens andre religioner indskrænkes i deres virke. Ingen andre religioner kan numerisk true islam. Den højtuddannede elite, i kraft af deres indsigt i Vestlige styreformer, vil muligvis på sigt kræve mere indflydelse evt. i form af demokrati og en mere jævn fordeling af goderne. Brunei besidder et potentiale for udvikling af den intellektuelle kapital og forhøjelse af levestandarden. *** UKLASSIFICERET 16

18 2.5. Den økonomisk-videnskabelige faktor Fødevareproduktion, produktionsmidler og ressourcer Brunei er ikke selvforsynende med fødevarer. Størstedelen af Bruneis fødevarer importeres. 39 Skovbrug er et relativt uopdyrket potentiale, og træindustrien dækker primært Bruneis interne behov Energiproduktion og ressourcer Energiproduktionen udgøres 100 % af olie og gas, der udgør den største naturressource, og som staten er selvforsynende med. Olie- og gasreserverne vurderes mindst at vare til henholdsvis , samt Råmaterialer og produktion Brunei har ingen substantiel industriproduktion bortset fra energiforarbejdning. Dog eksisterer der en byggeindustri Handel Bruneis eksport Bruneis Import Singapore Øvrige Kina 6% 7% 6% USA 8% Japan 40% Øvrige Storbritannien 6% 4% Malaysia 17% Singapore 31% 9% Australien 12% Thailand 12% Sydkorea 20% USA 22% Japan Brunei er den tredjestørste producent af olie i Sydøstasien, og den fjerdestørste i verden indenfor naturgas. Siden 1999 har Brunei Shell Petroleum (BSP) sat produktionen ned til det nuværende niveau, for at sikre at reserverne kan holde længst muligt og samtidig opretholde en passende indtjening. 40 Olie og naturgas står for stort set hele eksporten. Brunei importerer primært maskiner, køretøjer, industrivarer, levnedsmidler og kemikalier. Brunei er medlem af handelsorganisationerne ASEAN, APEC og WTO. 38 Baseret på LIL p , CR, CIA, FC og BG. 39 Selvforsyningsgraden er ca. 1 % af forbruget af ris, 11 % af forbruget af frugt og 65 % af forbruget af grøntsager og 100 % hvad angår forbruget af æg og høns. Staten ejer en kvægfarm i Australien, hvorfra næsten hele landets behov for oksekød dækkes. Kvægfarmen er større end hele Bruneis areal. Der er en stor fiskeindustri, der kan dække det lokale behov. P.t. udgør fiskeindustrien, der udnytter fiskerettighederne ud til 200 sømil, ca. 0,5 % af BNP. 40 Brunei producerer ca tønder olie pr. dag. UKLASSIFICERET 17

19 Arbejdskraft (erhvervsstruktur) 41 Bruneimalajer 60% Fordeling af arbejdsstyrken Samlet arbejdsstyrke ca Udenlandske arbejdere 40% Tertiære erhverv - primært off. administration 48% Arbejdsstyrke fordelt på erhverv NB: Off. administration (40 %) er udelukkende bruneimalajer Primære erhverv - landbrug, fiskeri & skovbrug 10% Sekundære erhverv - industri, service og byggeri 42% Officielt er der en registreret arbejdsløshed på 4,9 %, men der skønnes en reel arbejdsløshed på ca. 10 % ud af de personer. Der er stor arbejdsløshed blandt bruneimalajer, p.t. ca. 50 % af en skoleårgang. 42 BSP, der er halvt ejet af staten Brunei, er den største private arbejdsgiver. Indenfor mindre industri og serviceområdet er det primært kinesere, der er ejere. De ansætter enten familiemedlemmer, venners familiemedlemmer, eller udenlandske arbejdere Økonomisk struktur, finanser og politik Service og off. administration 49% Bruneis BNP fordelt på sektorer Landbrug, fiskeri & skovbrug 5% 10% Øvrig industri 36% Olie & gasproduktion ,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 4,41 Økonomiske nøgletal (2002) 3,71 1,48 BNP Eksport Import Mia USD BNP vækst 3,21 % Overskud på betalingsbalance 2,23 mia. USD. Direkte udenlandske investeringer 1,04 mia. USD. Inflation ca. - 2 % Brunei er et rigt land uden nogen gæld. 46 De økonomiske ressourcer varetages af Brunei Investment Agency (BIA), der er placeret i udlandet. Længe var afkastet af disse ligeså profitable som olieindustrien. Indtil 2001 skønnedes værdien at være 110 mia. USD, men FC og CIA. (NB. inklusiv militært personel) 42 LIL p. 31, CIA og FC. Tallene er et estimat fra 1999, dog er estimatet vedr. arbejdsløshed fra CR, BG og JANES (Main Economic Indicators). 44 LIL p Primært Janes (Internal Affairs & Main Economic Indicators; 2002) og sekundært LIL p LIL p. 30 og JANES (Internal Affairs & Main Economic Indicators). Sultan Hassanal Bolkiah blev indtil for nylig regnet for verdens rigeste mand, eftersom staten Brunei og sultanen er identiske. Der er ikke noget klart billede af, hvor meget der ejes, idet f.eks. valutareserverne betragtes som en statshemmelighed. UKLASSIFICERET 18

20 under tidligere finansminister, Prins Jefri mistede man store værdier. Pr vurderedes det, at BIA var god for 40 mia. USD. 47 Bruneis seneste økonomiske femårs plan har som et mål at udvikle landbrugsproduktionen for at opnå en højere selvforsyningsgrad. 48 Et andet mål er at øge den kommercielle sektor i form af privat småindustri og private servicevirksomheder. Blandt andet ved at tilbyde udenlandske investorer mellem otte og elleve års skattefrihed ved investeringer på over 2½ millioner USD. 49 Kun hvor der er tale om national selvforsyning, er der krav om en grad af nationalt ejerskab. 50 Et tredje mål er at etablere en IT-industri efter indisk model. Erhvervsskatten er på 30 %, og der er ingen personskat eller formuebeskatning. 51 Bruneidollaren, der vurderes at være meget stabil, og singaporedollaren er ombyttelige Delanalyse af den økonomisk-videnskabelige faktor Det er en klar svaghed, at Brunei ikke er selvforsynende med fødevarer. Brunei vurderes ikke inden for lang sigt at kunne etablere tilnærmelsesvis selvforsyning. Det gør samhandel altafgørende for at kunne brødføde egen befolkning. Brunei har således en interesse i at opretholde samhandel i hele regionen, hovedsageligt gennem ASEAN. Bruneis eneste handelsvare af betydning er olie og gas. Var det ikke for produktionen af fossile brændstoffer, ville Brunei med stor sandsynlighed være et uland. Umiddelbart vurderes det, at udviklingen i teknologi og metoder til udvinding vil forbedres. Dette vil sandsynligvis kunne forskyde varigheden yderligere en generation udover den nuværende til ca. 2020, svarende til ca Først udover lang sigt vil Brunei reelt være afhængig af nye indtægtskilder. Staten Brunei ejer 50 % af BSP, og hvad der er i BSP s interesse, kan derfor i høj grad siges at være i statens interesse. BSP integration med det øvrige internationale samfund medvirker til at stabilisere forholdene. 67 % af bruneimalajerne, eller 40 % af den samlede arbejdsstyrke, er ansat indenfor statsadministrationen, der vurderes stærkt overbemandet. 53 De resterende 60 % af den samlede arbejdsstyrke dækker alle de øvrige erhverv, og udgøres for 67 % vedkommende af udenlandske arbejdere. Det beskidte manuelle arbejde udføres ikke af bruneimalajer. Planerne om diversificering af den indtægtsskabende virksomhed skal ses i dette lys. Landbrug, fiskeri, småindustri, handelsvirksomhed vurderes ikke at appellere til bruneimalajerne, men snarere til kinesere og udenlandske arbejdere. Bruneimalajerne synes at stille sig tilfredse med at tære på landets råstofkapital. Ønsket om etableringen af en ITindustri med Indien som rollemodel kan muligvis skabe arbejdspladser, som bruneimalajerne finder attraktive. Manglen på nye arbejdspladser, der tiltaler bruneimalajerne - i sammenhæng med den høje arbejdsløshed umiddelbart efter endt skolegang - vurderes muligvis at kunne medføre massiv arbejdsløshed blandt yngre bruneimalajer. Dette vurderes at kunne påvirke samfundet i negativ retning på mellemlang sigt. 47 LIL pp Bl.a. gik Amedeo Development Corp. - også under Prins Jefri - i betalingsstandsning. I 2000 anklages Prins Jefri for mis-management, og der indgås et forlig, hvor Prins Jefri personligt indvilliger i at tilbagelevere milliarder af dollars, der angiveligt uretmæssigt skulle stamme fra Brunei Investment Agency. 48 BG: Styret delvis af Brunei Development Board, der blev oprettet i Landbrugsministeriet har bl.a. iværksat et udviklingsprojekt i Tutongdistriktet, hvor målet er at opbygge en bøffelproduktion. 49 JANES (Main Economic Indicators) og CR: National Development Plans (NDP). 50 BG (Business Opportunities), CR og FC. 51 CR. 52 BG (Economy) og JANES (Main Economic Indicators) % af arbejdsstyrken på er bruneimalajer, svarende til personer. 40 % af arbejdsstyrken er ansat i statsadministrationen, svarende til personer. Det svarer reelt til 67 % af alle bruneimalajer (da kun bruneimalajer kan ansættes i statsadministrationen), og udgør 40 % af den samlede arbejdsstyrke. UKLASSIFICERET 19

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark hhv. skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD 1 i 2030 23. januar 2014 Indledning Nærværende

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut

Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut Nyt olieprisskøn fra Det Internationale Energi Agentur er en massiv opjustering i forhold til Finansministeriets hidtil anvendte antagelse.

Læs mere

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Globaliseringen og dansk økonomi Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Oversigt Hvorfor er der fokus på globalisering? Kendetegn:

Læs mere

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier Anders Bjerre abj@iff iff.dk Årtiers fremgang!. 1900-1978: Uendelig række af kriser, krige, kampagner, uro, sult, utryghed, fattigdom. 1978: Økonomiske reformer

Læs mere

Dato: 31. oktober 2005

Dato: 31. oktober 2005 TP1PT Arbejdspapiret DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: ØEM/lho

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

Det Radikale Venstre 20. maj 2005

Det Radikale Venstre 20. maj 2005 Det Radikale Venstre 20. maj 2005 Emne: Globale politiske og økonomiske udfordringer med sigte på Asien. Af: Ambassadør J. Ørstrøm Møller, adjungeret professor ved Handelshøjskolen i København. www.oerstroemmoeller.com

Læs mere

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12 3. De 5 lande Hæfte 3 De 5 lande Danmark... 3 Grønland... 5 USA... 7 Maldiverne... 9 Kina... 11 Side 2 af 12 Danmark Klimaet bliver som i Nordfrankrig. Det betyder, at der kan dyrkes vin m.m. Men voldsommere

Læs mere

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 15. november 2011 Indledning I nærværende notat belyses effekten af et marginaleksperiment omhandlende forøgelse af arbejdstiden i den offentlige

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

Kampen om Arktis De strategiske interesser i Arktis

Kampen om Arktis De strategiske interesser i Arktis Kampen om Arktis De strategiske interesser i Arktis Jacob Petersen Atlantsammenslutningen, Svanemøllens Kaserne, den 15. november 2012 Hvem er jeg? Jacob Petersen Cand. scient. pol. Speciale om Kongeriget

Læs mere

På vej på arbejdsmarkedet Brasiliansk demografi

På vej på arbejdsmarkedet Brasiliansk demografi Exact Invest Research & Analyse Artikel 02. marts 2011 På vej på arbejdsmarkedet Brasiliansk demografi KONTAKT: Exact Invest A/S info@exactinvest.dk +45 70 22 87 77 Research & Analyse Søren Møller- Larsson

Læs mere

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND Indlæg til Ad-Hoc Arbejdsgruppen om yderligere forpligtelser for parter opført i bilag I til Kyoto-protokollen (AWG-KP) Synspunkter og forslag vedrørende forhold

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

Formand for Europa Kommissionen

Formand for Europa Kommissionen Formand for Europa Kommissionen Europa-Parlamentet Hr. formand, Ærede medlemmer, Det er en glæde at komme her igen for at tale til Dem i en uge, der er fyldt med begivenheder og løfter for vor Europæiske

Læs mere

Ønsker til en ny grundlov

Ønsker til en ny grundlov Ønsker til en ny grundlov Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 1. februar 2014. Radikale Venstres ønsker til en ny grundlov Radikale Venstre ønsker, at der nedsættes en

Læs mere

En friere og rigere verden

En friere og rigere verden En friere og rigere verden Liberal Alliances udenrigspolitik Frihedsrettighederne Den liberale tilgang til udenrigspolitik Liberal Alliances tilgang til udenrigspolitikken er pragmatisk og løsningsorienteret.

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Den danske Finansanalytikerforenings Asien seminar med fokus på Kina og Indien den 1. juni 2005.

Den danske Finansanalytikerforenings Asien seminar med fokus på Kina og Indien den 1. juni 2005. Den danske Finansanalytikerforenings Asien seminar med fokus på Kina og Indien den 1. juni 2005. Emne: Politisk tradition, udvikling muligheder/risici, forskelle/uligheder/demografi. De to landes betydning.

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

DEN FREMTIDIGE LANDBRUGSPOLITIK I EU

DEN FREMTIDIGE LANDBRUGSPOLITIK I EU DEN FREMTIDIGE LANDBRUGSPOLITIK I EU PROREKTOR SØREN E. FRANDSEN DEN AKTUELLE DISKUSSION I EU Fortsat et behov for en CAP-reform en post 2013-CAP (mål og midler) Marked vs. offentlig regulering? EU vs.

Læs mere

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK 7. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELIG OG LEVEVILKÅR Resumé: STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK Der er stor forskel på toppen og bunden i Danmark. Mens toppen, den gyldne

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER II

ØKONOMISKE PRINCIPPER II ØKONOMISKE PRINCIPPER II 1. årsprøve, 2. semester Forelæsning 1 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 23 og 24 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperii Genstandsfelt for økonomisk teori I. Individers/beslutningstagers

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark.

Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Vurdering af terrortruslen mod Danmark 8. januar 2013 Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Det globale trusselsbillede er dynamisk, fragmenteret og komplekst.

Læs mere

Købekraften i Polen. Den Danske Ambassade i Warszawa, Polen. 4. juni, 2013

Købekraften i Polen. Den Danske Ambassade i Warszawa, Polen. 4. juni, 2013 Købekraften i Polen Den Danske Ambassade i Warszawa, Polen 4. juni, 2013 Agenda Overblik Fordomme/selvopfattelse Polen kontrasternes land Økonomiske nøgletal Markedsmuligheder Kulturforskelle Vi kan hjælpe

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Formål At følge op på seneste estimat (april 2012) af udviklingen i hhv. antallet af færdiguddannede autoriserede radiografer, sammenholdt

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

De samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål De samfundsøkonomiske mål Økonomiske vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn

Læs mere

Krisen i Asien, ATTAC og Tobin skatten

Krisen i Asien, ATTAC og Tobin skatten Krisen i Asien, ATTAC og Tobin skatten Ved Christian Friis Bach, Lektor i International Økonomi ved Landbohøjskolen Tidl. formand for Mellemfolkeligt Samvirke http://www.flec.kvl.dk/cfb/ 1 Krisen i Asien:

Læs mere

Markedsfokus på Finland

Markedsfokus på Finland Markedsfokus på Finland August 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

DIO (Det internationale område del 2)

DIO (Det internationale område del 2) Bilag til: HH DIO (Det internationale område del 2) Eksamen nr. 2 Se video: Intro Forbered opgaven Se video: Eksamen 2 Diskuter elevens præstation og giv en karakter Se video: Votering Konkluder hvad der

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 16/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 13, 21, 22 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUR FRA KAPITEL - 1305 Instrument

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

Invester i det grønne felt

Invester i det grønne felt Invester i det grønne felt Kinas Marked Teknologi Kapital God Virksomhed (aktie) Kina Hvorfor Kina? Konkurrencedygtig: Handelsoverskud på 200 mia. US$ understreger hvor konkurrencedygtige kinesiske virksomheder

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland A n d r e s e n A n a l y s e Brit Andresen Andresen Analyse andresen.analyse@gmail.com Regionskontor & Infocenter region@region.dk

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 Projektgruppe: Mikkel Vedby Rasmussen Kristian Søby Kristensen Henrik

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer Forord I oktober 2011 udsendte De nordjyske byggesten for udvikling og vækst. Det skete for at give et faktuelt billede af Region Nordjylland. Rapporten

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark 28. maj 2014 Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Der findes islamistiske miljøer i Danmark, hvorfra der udbredes en militant islamistisk ideologi. Miljøerne

Læs mere

-udledning fra det samlede danske forbrug

-udledning fra det samlede danske forbrug Faktaark, oktober 2014 Resumé af "Measuring Denmark's Emissions" fra det samlede danske forbrug fra det samlede danske forbrug Danmark har forpligtet sig til ambitiøse mål for at begrænse udledningen af

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Islands formandskabsprogram í nordisk samarbejde 2004

Islands formandskabsprogram í nordisk samarbejde 2004 Islands formandskabsprogram í nordisk samarbejde 2004 Indholdsfortegnelse Indledning................................. 3 Prioriteringer i Islands formandskabsprogram..... 4 Fly og anden transport i Vestnorden............

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 19.9.2012 2012/2223(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Udenrigsudvalget om EU's bestemmelser

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober.

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober. LEDER På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyser og i overensstemmelse med dets forward guidance (vejledning om den fremtidige pengepolitik) besluttede Styrelsesrådet på mødet den

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

FORSVARSAKADEMIET VUT II/L-STK 2000/2001 KL Jens Wenzel Kristoffersen 2000-11-27. Strategisk områdestudie AUSTRALIEN

FORSVARSAKADEMIET VUT II/L-STK 2000/2001 KL Jens Wenzel Kristoffersen 2000-11-27. Strategisk områdestudie AUSTRALIEN FORSVARSAKADEMIET VUT II/L-STK 2000/2001 KL Jens Wenzel Kristoffersen 2000-11-27 Strategisk områdestudie AUSTRALIEN Resumé af Strategisk Områdestudie Australien. Australien er verdens ældste kontinent,

Læs mere

Pengestrømme mellem Grønland og Danmark. Resumé af rapport fra Arbejdsgruppen vedr. Økonomi & Erhvervsudvikling under Selvstyrekommissionen

Pengestrømme mellem Grønland og Danmark. Resumé af rapport fra Arbejdsgruppen vedr. Økonomi & Erhvervsudvikling under Selvstyrekommissionen Pengestrømme mellem Grønland og Danmark Resumé af rapport fra Arbejdsgruppen vedr. Økonomi & Erhvervsudvikling under Selvstyrekommissionen Pengestrømme mellem Grønland & Danmark Størstedelen af alle pengestrømme

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Udenrigsøkonomisk analyse V: De økonomiske konsekvenser af de faldende oliepriser i en udenrigspolitisk kontekst

Udenrigsøkonomisk analyse V: De økonomiske konsekvenser af de faldende oliepriser i en udenrigspolitisk kontekst Udenrigsøkonomisk analyse V: De økonomiske konsekvenser af de faldende oliepriser i en udenrigspolitisk kontekst Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet 2. marts 2015 Sammenfatning: Siden olieprisen

Læs mere

Oliepris øger Nordsøprovenu - tiltrængt gave til statskassen

Oliepris øger Nordsøprovenu - tiltrængt gave til statskassen Oliepris øger Nordsøprovenu - tiltrængt gave til statskassen Nyt olieprisskøn fra Det Internationale Energi Agentur er en massiv opjustering i forhold til Finansministeriets hidtil anvendte antagelser.

Læs mere

Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika

Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika Internet til landsbyer i Afrika uden elforsyning, har vist sig bæredygtigt og populært. Det skal skabe bedre uddannelse, bedre sundhed og økonomisk

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Markedsmuligheder i Sverige

Markedsmuligheder i Sverige Markedsmuligheder i Sverige Sverige er vores næststørste eksportmarked 23% af DKs eksport går til Norden og Baltikum (2010) svarende til små 200 eksportmilliarder Sverige aftager 13-15% af Danmarks samlede

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Stadig flere jobannoncer på nettet København den 26..2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor

Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor Mia. kr. Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Energistyrelsens klassifikationssystem for olie- og gasressourcer

Energistyrelsens klassifikationssystem for olie- og gasressourcer Senest revideret juni 2011 Energistyrelsens klassifikationssystem for olie- og gasressourcer Energistyrelsen benytter et klassifikationssystem for kulbrinter til at opgøre Danmarks olie- og gasressourcer,

Læs mere

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Teknisk baggrundsnotat 2013-01 Befolkningsbevægelser inden for Grønland 1 Indledning og konklusioner Nærværende

Læs mere

Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk

Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Byer i fremtiden Den flettede by funktionerne blandet Virksomheden uden hovedsæde De nye nomader

Læs mere