REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI"

Transkript

1 København den 30.januar 2012 DI-repræsentanter: Niels Henning Jørgensen Brigitte Pudor Gullev René Damgaard Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke Tilforordnede: Poul Viggo Fischer, AMU Vest Jan Nørskov Jørgensen, Randers Tekniske Skole Niels Ove Pedersen, Randers Tekniske Skole 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Vagn Schmidt Ivan Bak John Krøier Jensen Sekretariatet: Christina Stougaard Hansen Afbud: Jesper Juul Sørensen Benny Vinther Jensen REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI Torsdag den 26. januar 2011 kl hos Arenaen ved Odense Congress Center, Lokale Nyborg, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ TEMA: Markedsføring OPSUMMERING AF DAGSORDEN 1. Indledning 2. Meddelelser 3. Udvikling af AMU og EUD uddannelser A. Status på AMU analyse B. Innovation i AMU og EUD C. Implementering af konklusioner fra IU s CAP projekter 4. Drift af uddannelserne A. AMU udviklingsaktiviteter B. Behovsredegørelse Handlingsplan TEMA: Markedsføring A. AMU uddannelsespakker B. AMU portal C. EUD brochure D. Branchedag 3. maj 2012 E. DM i Skills 7. Uddannelsesaktivitet 8. Mødekalender Side 1 af 12

2 1. Indledning 1. Indledning A. Godkendelse af referat Referat af møde d. 15.september er 2011 er lagt på hjemmesiden under udvalgets materialer, se links nederst i dokumentet. Fra referatet er der følgende opfølgningspunkter: 1. Igangsættelse af AMU analyse På sidste udvalgsmøde blev det besluttet, at formandskabet skulle afklare, om den planlagte AMU analyse kunne gennemføres som et samarbejde mellem skolerne og ekstern konsulent. Behandles under punkt 3.A. A. Godkendelse af referat Ingen bemærkninger. 2. Handlingsplan På det sidste møde blev det besluttet, at sekretariatet udarbejder et oplæg til handlingsplan for 2012, som godkendes af formandskabet. Behandles under punkt Synliggørelses af uddannelsespakker På sidste udvalgsmøde blev det besluttet, at sekretariatet hurtigst muligt skulle udarbejde oversigt over eksisterende uddannelsespakker inden for overfladebehandling og få denne kommunikeret til arbejdsmarkedsstyrelsen og relevante A-kasser. Behandles under punkt 6.A. 4. Revideret EUD brochure På sidste udvalgsmøde blev det besluttet, at sekretariatet skulle undersøge muligheden for at få revideret EUD brochure og få den lagt til download på nettet. Opfølgning behandles under punkt 6.C. 5. Besøg på DM i Skills 2012 Det blev på sidste udvalgsmøde besluttet, at næste udvalgsmøde skulle ved DM i Skills i Odense Congress Center. Dette for at udvalget kan bruge mødet til at afklare om DM i Skills vil være en egnet platform til markedsføring af overfladebehandleruddannelsen over for potentielle elever. Behandles under punkt 6.E B. Godkendelse af dagsorden B. Godkendelse af dagsorden Det besluttes, at status på skolernes organisation af uddannelsen og det opsøgende arbejde drøftes under dagsordens punkt 7. Herefter godkendes dagsorden. Side 2 af 12

3 2. Meddelelser 2. Meddelelser A. Formandskabet Jf. udvalgets forretningsorden er der sket formandsskifte den 1. januar Niels Henning Jørgensen (DI) bliver udvalgets formand i 2012, mens Claus Eskesen (3F) bliver næstformand. A. Formandskabet Formandskabet ændres en gang årligt. Udvalget tager dette til efterretning. B. Udvalgets medlemmer B. Udvalgets medlemmer Ingen meddelelser C. Meddelelser fra sekretariatet C. Meddelelser fra sekretariatet Ingen meddelelser 3. Udvikling af AMU og EUD uddannelser 3. Udvikling af AMU og EUD uddannelser A. Status på AMU analyse Formandskabet har siden sidste møde besluttet, at lade virksomheden Mærsk Nielsen HR gennemføre analysen i samarbejde med Tradium. Mærsk Nielsen HR har en del metodisk erfaring iftht. analyse af AMU målgruppers jobprofiler og kompetencebehov. Analyseprojektet blev igangsat i december Mærsk Nielsen HR vil nogle dage inden udvalgsmødet fremsende statusnotat. A. Status på AMU analyse Udvalgets medlemmer har følgende kommentarer det fremsendte statusnotat fra Mærsk Nielsen HR: Notatet beskriver ikke nogen tendenser, som udvalget ikke kender på forhånd Notatet dokumenterer det fakta, at der er forskellige typer overfladebehandlervirksomheder, og at de bruger deres ansatte forskelligt. Det er velkendt, at lønlaker-virksomheder har mere specialiserede jobprofiler end de virksomheder, hvor overfladebehandling indgår som en delproces i fremstilling af et produkt Flere udvalgsmedlemmer peger på, at jobprofilerne i branchen er under forandring pga. flere faglærte overfladebehandlere i branchen samt stigende krav om faglærte kompetencer blandt branchens virksomheder. Det er en udvikling, som er i gang, men som ikke er fuldtud slået igennem. Udvalget forventer, at slutrapporten bliver mere struktureret end det fremsendte statusnotat samt at rapporten fremkommer med nogle klare anbefalinger til det videre udviklingsarbejde inden for AMU. B. Innovation i AMU og EUD IF afholdt i fællesskab med MI en fælles konference den 6.oktober Temaet for konferencen var Innovation i AMU og EUD. B. Innovation i AMU og EUD Formanden fortalte, at han på konferencen fik forskellige indspark om hvad innovation er. Formanden fandt indsparkene inspirerende, men vurderer, at der stadig mangler en nærmere afklaring af, hvordan in- Side 3 af 12

4 Formålet med den fælles konference har været at give de inviterede udvalgsmedlemmer mere viden om innovation i AMU og EUD og en lejlighed til at drøfte, hvad det betyder for arbejdet med de eksisterende AMU og EUD uddannelser. På konferencen gav både forskere og praktikere forskellige bud på, hvad innovation er. Deres oplæg kan ses på IU s hjemmeside, se link på sidste side. Desuden var der på konferencen flere workshops, hvor deltagerne på tværs af udvalg skulle brainstorm på både hvilke udfordringer, der er for innovation i AMU og EUD, samt hvilke løsninger der kan være på disse udfordringer. Fra UU overfladebehandlingsindustri deltog Benny Vinther Jensen på konferencen. Resultatet af den workshop, som udvalgets repræsentant deltog i, er vedlagt i bilag 1 Det samlede resultat af konferencen er blevet opsummeret i et større idekatalog, der har til formål at inspirere udvalgene til, hvordan de kan arbejde med at fremme innovation i AMU og EUD. Idekataloget er vedlagt i bilag 2 Det er indstillingen, at udvalget på drøfter, hvordan innovation kan fremmes i de uddannelser som udvalget er udviklingsansvarlige for. Til at understøtte denne drøftelse har sekretariatet udarbejdet et notat med en lille hjemmeopgave. Se bilag 3 novation skal tænkes ind i overfladebehandleruddannelsen. På konferencen blev begrebet upåagtet innovation præsenteret. Upåagtet innovation defineres som er en medarbejderdrevet og ikke-ledelsesstyret form for innovation. Formanden mener, at dette begreb stiller en række spørgsmål i forhold til tilrettelæggelse af udvalgets uddannelser: Hvordan indskrive målet om upåagtet innovation i uddannelserne? Hvilken undervisningspædagogik fremmer upåagtet innovation? Udvalgets medlemmer drøfter forskellige definitioner af begrebet innovation. Der er forskellige holdninger til om innovation også kan omfatte procesforbedringer. Udvalgsmedlem Birgitte Pudor Gullev har sammen med Tradium for nyligt været på besøg hos en tysk uddannelsesinstitution inden for overfladebehandling. Hun blev inspireret af den tyske model, hvor man fremmer innovation bl.a. ved at lade virksomheden være den som stiller svendeprøveopgaven, som eleven så skal løse på skolen. I modellen indgår, at eleverne skal dele deres svendeprøveresultater med alle de andre lærlinge og praktikpladsvirksomheder. Tradium har gode erfaringer med at fremme innovative kompetencer ved at stille eleven en opgave, som de skal løse i praktiktiden og afrapportere til skolen i det næstkommende skoleophold. Skolen har på andre fagområder også gode erfaringer med at fremme innovation i AMU ved at tilrettelægge kurserne som splitkurser, hvor der er opgaver mellem hver undervisningsgang. Flere udvalgsmedlemmer peger på, at en væsentlig forudsætning for, at elevernes innovative evner kan fremmes, er, at praktikvirksomhederne er åbne over for elevernes nye ideer i det daglige arbejde. Det bemærkes, at særligt mange store virksomheder er underlagt strenge tekniske specifikationer i produktionen, som gør at medarbejderne ikke altid føler sig inviteret til at komme med nye ideer til arbejdets udførelse. Næstformanden peger på, at det er vigtigt, at skolerne bruger undervisningen til at afprøve grænserne for hvordan udstyr og materialer kan anvendes. På den måde udvikles elevernes innovative kompetencer. Side 4 af 12

5 Flere udvalgsmedlemmer peger på, at det er en væsentlig forudsætning for udvikling af innovative kompetencer, at eleverne mestrer fagets basale fagligtekniske kompetencer. Det er i forvejen en meget bred uddannelse, hvor eleverne skal have indsigt i mange forskellige materialer og processer. Fremme af innovative kompetencer må ikke være på bekostning af denne faglighed. Peger på at innovation skal være et tilvalg, ikke et fravalg af kernefagligheden. Flere peger på, at det er væsentligt. at eleven trænes i hele tiden at stille spørgsmålstegn ved, om arbejdsprocesser kan udføres mere effektivt. Jan Nørskov Jørgensen peger på, den brede faglighed som ligger i overfladebehandleruddannelsen, implicit fremmer innovation. Endvidere kan innovative kompetencer fremmes gennem tilvalg af valgfrie specialefag inden for lean. Han erkender, at uddannelsens slutmål i dag ikke indeholder særlig klare mål for elevernes innovative kompetencer. Til gengæld er der klare teknisk-faglige slutmål, hvilket også er passende, da der er tale om en grunduddannelse, som skal dække bredt fagligt. Det drøftes om uddannelsens nuværende brede indhold er bæredygtigt set i lyset af den store udvikling, der er inden for de forskellige fagområder i uddannelsen. Der er flere forskellige holdninger til om uddannelsens er for bred, som den er i dag. Udvalgsmedlem Birgitte Pudor Gullev peger på, at man i Tyskland i høj grad anvender turnusordninger i praktikken, for at eleverne kan få et bredt erfaringsgrundlag, som omfatter arbejde med både konstruktioner og komponenter. Dette er med til at øge de færdigudlærte elevers jobmobilitet samt evne til at innovere på tværs af fagligheder. Et udvalgsmedlem peger på, at uddannelsen i dag ikke har volumen til at blive delt i to specialer uden nogen form for fælles basisdel. Ser også en fordel i, at de færdigudlærte kan søge bredere, når de har en basisuddannelse inden for begge fagområder. Udvalgsmedlemmer havde følgende forslag til, hvordan innovation kan fremmes i udvalgets AMU og EUD: Få praktikvirksomheder mere involverede i skoleundervisningen, f.eks. ved at virksomheden deltager med indspark undervejs i skoleforløbet. Side 5 af 12

6 Få involveret praktikvirksomhederne mere i elevernes praktikopgaver, f.eks. ved at lade praktikvirksomhederne være med, når eleven fremlægger opgaveløsningen i skoleperioden. Denne metode kendes fra malerfaget Brug af lærer som coaches/rådgivere ved opgaveløsning i praktiktiden. Kommunikation via mails mm. i praktiktiden. Lade virksomhederne vælge hvilke opgaver eleverne skal løse og gør opgaverne synlige for de andre praktikvirksomheder. På den måde kan praktikvirksomhederne også lærer af hinanden i forhold til, hvad man kan stille af opgaver til eleverne. I Tyskland skal elever som en del af deres uddannelse lave en præsentation af deres uddannelsesforløb for de andre ansatte i praktikvirksomheden. Dette fremmer innovation, da de andre ansatte bliver mere bevidste om, hvad lærlingen laver og kan bidrage med. Brug facebook profil til at skabe netværk mellem eleverne når de er ude i praktikken. Netværket kan blandt andet bruges til at sparre med hinanden, når man løser opgaver ude i praktikken. Ved at bruge facebook fremmes også elevernes it-kompetencer. Gør undervisningsmaterialer mere tilgængelige for eleverne, mens de er i praktik, f.eks. ved at lade det være tilgængeligt på hjemmeside. Få praktikvirksomhederne til at have en fast elevmentor. Dette kan fremme en mere ærlig snak om elevens faglige niveau. Flere uddannelser inden for byggeriet har mentorordninger Skal i valg af initiativer være opmærksom på, at innovation i ovefladebehandlingsindustrien meget handler om at skabe innovative processer. Vigtigt at elever lærer at være innovative ud fra denne innovationsforståelse Lære elever, hvordan de kan sælge deres nye ideer/viden internt i virksomheden. Dette kan f.eks. ske gennem erfaringsudveksling mellem elever om hvad der virker, som en del af deres undervisning Det er væsentligt, at man i undervisningen gør det klart for eleverne, at det at være innovativ er en vigtig faglig kompetence. Vigtigt at forankre budskabet om at innovation er en vigtig del af uddannelsen blandt de virksomheder, som bruger AMU og EUD inden for overfladebehandling Side 6 af 12

7 Formanden konkluderer at: Det er væsentligt at fremme innovation på en måde, som ikke sætter uddannelsens kernefaglighed over styr. Ved valg af metode til fremme af innovation er det også væsentligt at tage en vurdering af, hvilken form for metoder, praktikvirksomhederne er interesserede i at prøve af. Formandskabet vil sammen med sekretariatet se på, om uddannelsens slutmål, både skole og praktikmål er dækkende i forhold til den innovationsforståelse, som er blevet italesat på udvalgsmødet i dag. Endvidere vil formandskabet sammen med sekretariatet udarbejdet et katalog, som samler de forslag som er fremkommet på mødet i dag. Inden næste møde vil formandskabet udvælge, hvilke af ideerne der skal arbejdes videre med på næste møde, herunder drøfte, hvordan de kan implementeres. Formandskabet opfordrer udvalgets medlemmer til, inden næste udvalgsmøde, at give besked, hvis der er nogle af de nævnte ideer, som man synes er særligt vigtige at arbejde videre med. C. Implementering af konklusioner fra IU s CAP projekter 2011 Industriens Uddannelser har i juni 2011 færdiggjort to CAP projekter vedr. samspillet mellem innovation og Lean/Performancemanagement og erhvervsuddannede. De to rapporter har en række anbefalinger, og konklusioner som sekretariatet har vurderet i forhold til indholdet af overfladebehandleruddannelsen (bilag 4). Det indstilles at udvalget, på baggrund oplægget i bilag 4, drøfter om der ses et behov for en nærmere analyse af, hvordan overfladebehandleruddannelsens slutmål og fag i højere grad end i dag kan integrere CAP rapporternes anbefalinger og konklusioner. C. Implementering af konklusioner fra IU s CAP projekter 2011 På grund af tidsmangel udskydes behandling af dette punkt til næste udvalgsmøde, der er den 3. maj Drift af uddannelserne 4. Drift af uddannelserne A. AMU udviklingsaktiviteter Udviklingsudvalget har i løbet af 2011 gennemført en række ændringer i AMU porteføljen. Udviklingsarbejdet er udført af Tradium og AMU Vest. Oversigt over ændringerne i udvalgets AMU portefølje er vedlagt til orientering i bilag 5. Udvalget har ansøgt om midler til udvikling af 2 AMU mål og 4 undervisningsmaterialer i 2012/13. A. AMU udviklingsaktiviteter Udvalget takker skolerne for deres store indsats i forhold til at udvikle nye kurser. Tradium oplyser, at der desværre har været meget dårlig søgning til AMU kurserne indenfor komponenter. Skolen har måttet aflyse de tre sidste kurser, selvom de har været garantikurser. Side 7 af 12

8 B. Behovsredegørelse 2013 Udvalget skal senest den 11. april 2012 indsende behovsredegørelse vedr. forventet kursusaktivitet og udviklingsbehov i Indtil videre er der statistik for 3 kvartaler i 2011 se bilag 6. Det indstilles at udvalget drøfter om man forventer en stigende, uændret eller faldende aktivitet i Samt vurdere behovet for udviklingsmidler i 2013 B. Behovsredegørelse 2013 Forventninger til aktiviteten i 2013: AMU Vest forventer en øget aktivitet i Skolen har så travlt, at man er ved at rekruttere endnu en underviser. Efterspørgslen kommer fra en bred skare af virksomheder. Tradium har haft vigende søgning på AMU kurser. Skolen forventer dog en stigning i 2013 som følge af fjernelse af prisloftet på 6 ugers selvvalgt kursus for ledige. Udvalget konkluderer, at aktiviteten i 2013 forventes at være stigende. Forventninger til udviklingsaktiviteter i 2013 Udvalget identificerer følgende udviklingsbehov: 2 nye AMU kurser inden for konstruktioner som følge af stigende krav til dokumentation og kvalitet i branchen 2 nye AMU kurser inden for grundlæggende materialelære. Fokus på egenskaber for træ, metal, plast mv. og deres samspil med forskellige typer af overfladebehandling 2 nye AMU kurser som henvender sig til færdigudlærte overfladebehandlere. Særligt fokus på salg og økonomi i forbindelse med overfladebehandlingsopgaver. Samt faglig ajourføring Det besluttes, at der i forlængelse af sidstnævnte behov, skal iværksættes en mindre spørgeskemaundersøgelse blandt de færdigudlærte, for at høre, hvilke efteruddannelsesbehov de har. På baggrund af ovenstående, beslutter udvalget at indmelde følgende udviklingsaktiviteter: 6 AMU kurser 3 UV-materialer 5. Handlingsplan Sekretariatet har på baggrund af de mange input fra sidste møde udarbejdet handlingsplan for se bilag 7. Det indstilles at udvalget drøfter, om handlingsplanen er dækkende. 5. Handlingsplan Det besluttes, at handlingsplanen, på baggrund af drøftelserne på dagens møde, skal tilføjes følgende aktiviteter: Fremme af innovation i udvalgets AMU og EUD Udvalgets planlagte AMU udviklingsaktiviteter for 2012 og 2013 Side 8 af 12

9 6. TEMA: Markedsføring 6. TEMA: Markedsføring A. AMU uddannelsespakker Sekretariatet har udarbejdet brochure, der viser AMU uddannelsespakker inden for overfladebehandlerområdet. Brochuren vil blive runddelt på mødet. Det indstilles at udvalget drøfter, om den fremlagte brochure kan godkendes til distribution. A. AMU uddannelsespakker Medlemmerne har følgende kommentarer: Den grafiske oversigt over de tre uddannelsespakker bør være i forskellige farver, så det er lettere at overskue for udefrakommende Der bør stå et par ord om overfladebehandleruddannelsen (EUD), særligt fordi mange AMU fag giver merit på EUD Det besluttes, at udvalgets medlemmer får en uge til at give kommentarer til den fremlagte brochure. Herefter vil sekretariatet iværksætte distribution af brochuren på hjemmesiden og til jobcentre. Næstformanden opfordrer de to skoler til at overveje udbud af bredere uddannelsespakker til ledige som har ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Disse pakker kan f.eks. indeholde truckcertifikat, lean kurser mm. Skolerne opfordres til at trække på udvalgsmedlemmernes viden ved sammensætning af længerevarende kursuspakker for ledige. B. AMU portal Formandskabet vil give status på arbejdet med AMU portal. B. AMU portal Formanden oplyser, at Industriens Fællesudvalg har fået midler fra Industriens Uddannelses - og Samarbejdsfond til at udvikle en ny AMU portal. Ideen i portalen er, at medarbejdere og virksomheder ved at indtaste postnummer og branche, hurtigt kan få oversigt over relevante AMU kurser i nærområdet, med angivelse af tid og sted. Ligeledes kan man via portalen danne en individuel kursuskalender, der kan gemmes elekronisk eller printes ud i A3 format. Formanden oplyser, at en prøveversion af AMU portalen kan præsenteres på udvalgsmødet den 3. maj. Formanden opfordrer skolerne til sikre, at alle kurser oprettes i da den nye AMU portal henter sine informationer fra netop denne hjemmeside. C. EUD brochure Det er besluttet, at IF s nuværende brochure om overfladebehandleruddannelsen (EUD) genudgives i webversion med nyt forsidebillede og redigeret tekst. Dette vil ske snarest. C. EUD brochure Sekretariatet oplyser, at brochuren vil blive færdiggjort snarligt. I den nye brochure vil indgå de billeder, som udvalget fik lavet sammen med Tradium sidste år. Side 9 af 12

10 D. Branchedag 3.maj 2012 Tradium har oplyst, at der ikke er plads til flere oplægsholdere end dem der allerede er booket. Udvalget skal beslutte, hvordan man vil synliggøre sig på dagen og hvilke dele af udvalgets arbejde man vil synliggøre. Sekretariatet indstiller at udvalget drøfter, om resultaterne af AMU analysen kan synliggøres på dagen. D. Branchedag 3. maj 2012 Tradium oplyser, at invitationerne til branchedagen udsendes til udstillerne nu. Skolen har besluttet at flytte arrangementet til en større hal, hvilket betyder, at udstillerne kan få bedre eksponering. Der er planlagt to faglige indlæg på branchedagen: Skift til vandfortyndbare malematerialer Energioptimering Udvalget holder udvalgsmødet på Tradium samme dag og vil således være til stede. E. DM i Skills På sidste møde blev det besluttet, at udvalget på næstkommende møde skulle drøfte ideen om at deltage på DM Skills 2012 nærmere. Sekretariatet har lavet research på økonomi og afkast af deltagelse, se bilag 8. Link til programmet for DM i Skills kan findes sidst i dokumentet. Sekretariatet har fået Ulla Gorm Pedersen til at komme kl. 12 og fortælle om, hvordan de grafiske uddannelser bruger deres stand som demonstrationsfag. Derefter vil Ulla Groth, som er projektleder på DM i Skills komme forbi, så hun kan svare på spørgsmål kl Det indstilles, at udvalget drøfter om der er perspektiv i at lade overfladebehandleruddannelsen indgå som demonstrationsfag på messen tager et kig rundt på messen efter frokosten og derefter mødes med resten af udvalget for at dele indtryk og tanker E. DM i Skills Ulla Gorm Pedersen fra de grafiske uddannelser fortæller om udvalgets erfaringer med at deltage i DM i Skills. Det Grafiske Uddannelsesudvalg har i år valgt at deltage som demonstrationsfag. Sidste år deltog faget som konkurrencefag. Udvalget har i år valgt at deltage som demonstrationsfag for at reducere ressourceforbruget. Udvalget har følgende erfaringer med deltagelse i DM i Skills: De elever, som deltager som demonstratorer, skal trænes i at kommunikere og motivere folkeskoleelever til at prøve faget af og kunne svare på folkeskoleelevernes spørgsmål om uddannelserne DM i Skills bruges til at fortælle de gode historier om faget og sikre, at de elever som søger uddannelsen er afklarede og de bedst egnede Deltagelsen i DM i Skills har styrket samspillet mellem skoler og det Faglige Udvalg Det er en væsentlig erfaring, at det er lettere at håndtere deltagelse på messen, når der er færre elever til at foretage demonstrationen/deltage i konkurrencen Det virker godt på folkeskoleeleverne, hvis de kan lave noget på standen som de kan tage med hjem. Det er det hele taget lettere at holde på folkeskoleeleverne, hvis der er nogle konkrete aktiviteter at tilbyde dem. Hvis man vælger at stille op som konkurrencefag, skal man have få elever, for at begrænse udgifterne til dommere (ressourcespørgsmål) Udvalget har opnået sponsorstøtte i form af udstyr og materialer. Skolerne har bidraget med udstyr også. De grafiske uddannelser har ikke erfaring med at søge midler i form af penge. Side 10 af 12

11 På baggrund af Ulla Gorm Pedersens indlæg noterer formanden, at det er en væsentlig erfaring, at man som udvalg skal forberede de deltagende lærlinge i at kunne markedsføre uddannelsen over for folkeskoleelever. Endvidere noterer han, at et tæt samarbejde med leverandører af udstyr og materialer er vigtigt, for at kunne gennemføre en aktivitet på DM i Skills. Ulla Groth, projektleder for Skills Danmark fortæller om ideerne bag DM i Skills. Tiltaget har tre formål: 1) At fremme erhvervsuddannelsers prestige, så folkeskoleeleverne ser EUD som et tilvalg med hjertet, frem for et fravalg 2) Fremme talenters udfoldelsesmuligheder viadeltagelse i de faglige konkurrencer 3) Skabe internationalt netværk og synlighed af de danske erhvervsuddannelser gennem deltagelse i World Skills Ulla Groth anbefaler UU overfladebehandling, at kontakte maskinsnedkerne for at høre, hvordan de har kunnet finansiere deltagelse som konkurrencefag. Maskinsnedkeruddannelsen er også en lille og udstyrstung uddannelse. Ulla Groth vurderer, at DM i Skills har skabt flere tætte bånd mellem tekniske skoler og lokale UU centre, hvilket er godt for erhvervsuddannelserne. Udvalget diskuterer muligheder og udfordringer for en deltagelse i DM i Skills. Den største udfordring er, at udvalget repræsenterer en lille uddannelse. Der er således ikke meget økonomisk råderum, hverken på skolerne eller i udvalget. Endvidere er udvalgets behov for at markedsføre uddannelsen massivt overfor unge begrænset, da uddannelsen i høj grad rekruttere voksenlærlinge. Udvalget vurderer, at den største mulighed ved deltagelse i DM i Skills er, at man her får en unik platform for at gøre uddannelsen synlig for mange folkeskoleelever. Endvidere vil deltagelse også være en stor læring for de elever, som ville skulle deltage som demonstratorer. Formanden indstiller, at udvalgets medlemmer efter mødet tager en kig på de mange aktiviteter, der foregår på DM i Skills. Disse input kan indgå i en beslutning om deltagelse eller ej på næste udvalgsmøde. Side 11 af 12

12 7. Uddannelsesaktivitet Sekretariatet har udarbejdet liste over godkendte virksomheder med aktuel lærlingelige status- se bilag 9 Statistik vedr. EUD og EUD aktivitet kan hentes IU s hjemmeside, se 7. Uddannelsesaktivitet Tradium oplyser, at man har 33 EUD elever i gang, men langt flere godkendte virksomheder. Skolen arbejder på at få flere af de godkendte virksomheder til at tage elever. Endvidere oplyser skolen, at overfladebehandleruddannelsen har fået tildelt skyggeelever frem til Jan Nørskov Jørgsen meddeler udvalget, at han fremadrettet ophører med at være uddannelsesleder for Overfladebehandleruddannelsen. Dette som følge af omstrukturering på Tradium. Fremadrettet vil det blive uddannelseschef Bent Oppelstrup, der får det overordnede ansvar for overfladebehandleruddannelsen, mens uddannelsesleder Joakim Christiansen vil have det daglige ansvar og dermed varetage kontakten til udvalget. Niels Ove Pedersen vil ligesom Jan Nørskov Jørgensen fremadrettet ikke være ansat i den afdeling, som har ansvaret for overfladebehandleruddannelsen. Det forventes dog, at Niels Ove i et eller andet omfang vil blive udlånt til at lave opsøgende arbejde for overfladebehandleruddannelsen fremadrettet. AMU Vest oplyser, at de oplever meget stor søgning til områdets AMU kurser. Omvendt er der mere beskeden søgning til EUD specialet inden for konstruktioner. Søgningen til EUD består overvejende af personer med forudgående merit. 8. Mødekalender Næste møde er den 3.maj 2012 i anledning af branchedag. Mødekalender for 2012 kan hentes på udvalgets hjemmeside, se link nederst i dokumentet 8. Mødekalender På næste udvalgsmøde, den 3. maj 2012, vil det udskudte punkt 3.C. blive behandlet. Endvidere vil Birgitte Pudor Gullev på næste møde fortælle om erfaringerne fra det skolebesøg i Tyskland, som hun deltog i sammen med Tradium i november sidste år. Tradium oplyser, at der muligvis vil være tyske elever til stede på skolen, når udvalgsmødet afholdes den 3.maj. Formanden takker for et godt møde og opfordrer alle til at tage et kig på DM i Skills inden de tager hjem. Side 12 af 12

Christina Stougaard Hansen Afbud: Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V.

Christina Stougaard Hansen Afbud: Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V. København den 25. februar 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Claus Eskesen Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt John Krøier Jensen Dansk Byggeri repræsentanter: Benny

Læs mere

Ivan Bak REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI. Tirsdag den 22. februar 2011 kl. 10.00 13.00

Ivan Bak REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI. Tirsdag den 22. februar 2011 kl. 10.00 13.00 DI-repræsentanter: Brigitte Pudor Gullev Rene Damgaard Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke Jesper Juul Sørensen Afbud: Niels Henning Jørgensen, DI Benny Vinter Jensen, 3F Poul Viggo Fischer, AMU Vest

Læs mere

Tradium, Blommevej 40,8930 Randers NØ, Lokale 174

Tradium, Blommevej 40,8930 Randers NØ, Lokale 174 DI-repræsentanter: Niels Henning Jørgensen Brigitte Pudor Gullev Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Vagn Schmidt John Krøier Jensen København den 10.maj 2012 Afbud:

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 31.august 2010 Deltagere på mødet: LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Henry Mikkelsen (3F Byg) Jørgen Lausten (3F Byg) Oluf Lauritsen (DI) Poul Viggo Fisher (AMU Vest) Hans Hansen

Læs mere

København den 2.august 2011

København den 2.august 2011 København den 2.august 2011 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Allan Thomsen (3F Industri) Jan Lorentzen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F Byg) Jørgen

Læs mere

Tom Brandt. Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10.00 12.00 Hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg TEMA: UDDANNELSENS VÆKSTPOTENTIALE

Tom Brandt. Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10.00 12.00 Hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg TEMA: UDDANNELSENS VÆKSTPOTENTIALE København den 29. september 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Allan Borgwardt Schmidt René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt

Læs mere

Tom Brandt. Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V.

Tom Brandt. Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V. København den 4. februar 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Claus Eskesen René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt Dansk Byggeri

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: KVALITET I AMU OG EUD

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: KVALITET I AMU OG EUD København den 21.oktober 2013 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Rene Brix Olesen (3F Industri) Afbud: Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Allan Thomsen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F

Læs mere

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 29.september 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Allan Thomsen (3F Industri) Allan Max Frinsch (DI) Allan Borgwardt Schmidt (3F Industri) Bernard Pedersen (Dansk Byggeri)

Læs mere

København den 22.september 2011

København den 22.september 2011 København den 22.september 2011 LUU AMU Vest Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F Byg) LUU Tradium Erhverv Vagn Smidt (3F Byg) ** Niels Ove Pedersen (Tradium) Benny Madsen (Tradium)

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt København den 6. oktober 2015 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier

Læs mere

Tom Brandt. Torsdag den 11. december 2014 kl Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V

Tom Brandt. Torsdag den 11. december 2014 kl Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V København den 4. december 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Allan Borgwardt Schmidt René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt

Læs mere

René Damgaard, DI Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

René Damgaard, DI Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 17.september 2012 DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Brigitte Pudor Gullev Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke Sekretariatet: Christina Stougaard Hansen 3F-repræsentanter:

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand)

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) København den 15. november 2016 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt John Krøier Jensen

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 26.oktober 2015 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Hans-Jørgen Eriksen (Dansk Byggeri) * Hans-Jørgen Eriksen (Dansk Byggeri)* Allan Borgwardt Schmidt (3F Industri) Erling Hybschmann

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt København den 31. marts 2016 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier

Læs mere

Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Jan Nørskov Jørgensen, Tradium Erhverv REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Jan Nørskov Jørgensen, Tradium Erhverv REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI DI-repræsentanter: Niels Henning Jørgensen Brigitte Pudor Gullev Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke København den 23. september 2011 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Vagn Schmidt John Krøier Jensen

Læs mere

Tirsdag d. 4. marts 2013 kl. 10.00-15.00

Tirsdag d. 4. marts 2013 kl. 10.00-15.00 MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 20. februar 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Morten V.B. Revsbeck Niels Henning H. Jørgensen Finn Brøndum

Læs mere

DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 28. marts 2017 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Elise Andsager (formand) Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt Jim Hansen Tom Brandt Benny Vinther

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: IF Indsatsområder 2013

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: IF Indsatsområder 2013 København d. 27. februar 2013 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Niels Henning H. Jørgensen Helle Ankersen Industriens Uddannelser Tanja Bundesen Christina Stougaard Hansen 3F-repræsentanter:

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 24.oktober 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Søren Sejr Nielsen (3F Byg) Niels Henning Jørgensen (DI) Jørn Lausten (3F Byg) Hans-Jørgen Eriksen (Dansk Byggeri) Benny Vinther

Læs mere

Industriens Uddannelser: REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

Industriens Uddannelser: REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 15.maj 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær) Afbud: Claus Henriksen Morten V.B.

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke Tilforordnede: Erling Hybschmann, AMU Vest Britt Sveidal, Tradium Sekretariatet: Christina Stougaard

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 10.oktober 2012 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Henry Mikkelsen (3F Byg) Jørgen Lausten (3F Byg) Poul Viggo Fischer (AMU Vest) Afbud: Oluf Lauritsen (DI) Peter Skærbæk (DI)

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 27. august 2013 TAB MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Finn Brøndum Niels Henning

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) København den 28. august 2009 DI-repræsentanter: Kurt Mikkelsen (formand) Bendt Andersen Klaus Høffer Larsen Connie Jørgensen 3F-repræsentanter: Mads Andersen (næstformand) Claus Eskesen Tonny Hindberg

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 24.april 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Claus Henriksen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær)

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI DI-repræsentanter: Formand Niels Henning Holm Jørgensen Brigitte Pudor Gullev København den 12. december 2014 3F-repræsentanter: Næstformand Allan B. Schmidt Vagn Schmidt Benny Vinther Jensen Tom Brandt

Læs mere

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 3. december 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter 3F-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Pia Maul Andersen (frem til kl. 12.00)

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt København den 12. februar 2015 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier

Læs mere

Referat af mødet i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 23. september 2015

Referat af mødet i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 23. september 2015 København september 2015 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen Flemming Glerup Nielsen Sigrid (gæst) 3F-repræsentanter: Elise Andsager (Tilforordnet) Kurt Thomsen Lars

Læs mere

Kl. 10.00-12.00 Møde med AMU Nordjylland og Hytek 12.00-12.30 Frokost 12.30-15.00 Udvalgsmøde

Kl. 10.00-12.00 Møde med AMU Nordjylland og Hytek 12.00-12.30 Frokost 12.30-15.00 Udvalgsmøde SSK REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 5. FEBRUAR KL. 10.00-CA.15.00 PÅ AMU NORDJYLLAND SOFIEVEJ 61, 9100 AALBORG Plan for dagen: Kl. 10.00-12.00 Møde med AMU Nordjylland og

Læs mere

Udviklingsredegørelse 2012 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler. Nøgletal

Udviklingsredegørelse 2012 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler. Nøgletal BILAG 1 IF 23/9-2011 Udviklingsredegørelse 2012 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler Nøgletal 2008 2009 2010 Igangværende uddannelsesaftaler 26 32 34 pr. 31/12 i det aktuelle år Indgåede uddannelsesaftaler

Læs mere

Dorte Würtz REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

Dorte Würtz REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 9. december 2010 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Claus Henriksen Niels Henning Jørgensen Morten V.B. Revsbeck Kurt Mikkelsen Helle Ankersen 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen

Læs mere

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 CSH Side 1 23-04-2010 Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 Aktiviteter Tilfredshed med faglærerkompetencer Andre internationale muligheder Oplæg om nano på Minimesse 8.april 2010 Virksomhedspraktik

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Fredag den 11. september 2015 kl 10.00-14.30

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Fredag den 11. september 2015 kl 10.00-14.30 Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Fredag den 11. september 2015 kl 10.00-14.30 Mødes holdes hos OJ Electronics A/S, Stenager 13B, 6400 Sønderborg Mødedeltagere: DI-repræsentanter

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Tirsdag den 15. maj 2012 kl. 10.00 14.00 Hos Kopenhagen Fur, Langagervej 60, 2600 Glostrup

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Tirsdag den 15. maj 2012 kl. 10.00 14.00 Hos Kopenhagen Fur, Langagervej 60, 2600 Glostrup DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Peter Kobjevsky 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Evy Andersen Vinni Nørgaard København den 22. maj 2012 Tilforordnede: Karin Jespersen, EUC Syd Jette

Læs mere

København den 21. februar 2013

København den 21. februar 2013 København den 21. februar 2013 Arbejdstagersiden Kaj Andersen, formand Lone Gade Nielsen (afbud) Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Gitte Frid, næstformand Kirsten Hjøllund Karen Jensen Indkaldelse til:

Læs mere

Ivan Bak REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

Ivan Bak REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 25.februar 2013 DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen René Damgaard Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke Jesper Juul Sørensen Tilforordnede: Poul Viggo Fischer, AMU Vest Anette

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 31. JANUAR 2011 KL: 10.00 HOS AMU-SYD, C. F. TIETGENSVEJ 6 8, KOLDING

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 31. JANUAR 2011 KL: 10.00 HOS AMU-SYD, C. F. TIETGENSVEJ 6 8, KOLDING REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 31. JANUAR 2011 KL: 10.00 HOS AMU-SYD, C. F. TIETGENSVEJ 6 8, KOLDING Til udvalgsmødet foreslås følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

IF indsatsområder 2013 hvor er vi nu?

IF indsatsområder 2013 hvor er vi nu? IF indsatsområder 2013 hvor er vi nu? SWOT- Hvad fandt vi ud af i 2012? A Styrker - Relevante kurser - amukurs.dk - LUU og UU medlemmer = fagligt netværk i brancherne Svagheder - UU ernes sammensætning:

Læs mere

Referat fra MØDE I MI - UDVIKLINGS GRUPPE 1.

Referat fra MØDE I MI - UDVIKLINGS GRUPPE 1. København den 4. april 2012 Udvalgsmedlemmer: Bjarne Jensen Kaj Teglmann Bendixen Torben Andreassen Mikael Nielsen Verner Seibæk Finn Kyed Hanne Birgitte Nylev Afbud fra Michael Døssing Sekretariatet:

Læs mere

Referat. Dato: 30. august 2012. Emne: Referat

Referat. Dato: 30. august 2012. Emne: Referat Referat Udvalg: PASS Udvalget Dato: 30. august 2012 Emne: Referat Til stede Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Kirsten Højlyng, KL Stig Ove Jensen, FOA Lotte Meilstrup, FOA Gitte

Læs mere

Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007

Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007 Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007 Næste møde i fagligt udvalg er den 18. september. Bemærk temamøde fra kl. 10-14. Deltagere: Peder Ring,

Læs mere

Pia Maul Andersen lagde vægt på, at vi får sat fokus på dialog, samarbejde og løsning af de udfordringer der ligger i det kommende udbud.

Pia Maul Andersen lagde vægt på, at vi får sat fokus på dialog, samarbejde og løsning af de udfordringer der ligger i det kommende udbud. Referat af møde i udviklingsudvalget for Arbejdets Organisering med kommende udbydere af FKB 2752. Mødet afholdt den. 29. september 2009 fra kl. 10-13 Industriens uddannelser, Store Mødelokale på 4 sal

Læs mere

Claus Eskesen. OPLÆG TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Onsdag den 18. januar 2012 kl. 9.30 15.00

Claus Eskesen. OPLÆG TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Onsdag den 18. januar 2012 kl. 9.30 15.00 DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Peter Kobjevsky Skrædderlauget-repræsentanter: Johnny Wichmann Tilforordnede: Jette Rosendal Sørensen, TEKO Kim von Bülow, CPH West Karin Jespersen, EUC

Læs mere

SUS SERVICEERHVERVENES UDDANNELSESSEKRETARIAT

SUS SERVICEERHVERVENES UDDANNELSESSEKRETARIAT SUS SERVICEERHVERVENES UDDANNELSESSEKRETARIAT SUS Information November 2012 Lidt af hvert Udviklingsopgaver 2013 AMU Udvalgene har netop afsluttet vurderingen og beskrivelsen af de udviklingsopgaver, der

Læs mere

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER,

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, 2. oktober 2009 SSK REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, I mødet deltog: Henry Andersen, 3F Morten Revsbeck, DI Claus Henriksen,

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Mandag den 24. september 2012 kl. 10.00-15.30 Mødet blev holdt hos Energi Midt, Tietgensvej 2-4, 8600 Silkeborg I mødet deltog: Christine Bernt

Læs mere

RESUME FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR SVEJSE- STØBERI- OG SKIBSBYGNINGSINDUSTRI AFHOLDT DEN 14. APRIL 2011 KL. 9

RESUME FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR SVEJSE- STØBERI- OG SKIBSBYGNINGSINDUSTRI AFHOLDT DEN 14. APRIL 2011 KL. 9 Kbh. 5. maj 2011 JBN RESUME FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR SVEJSE- STØBERI- OG SKIBSBYGNINGSINDUSTRI AFHOLDT DEN 14. APRIL 2011 KL. 9.00 BLADT INDUSTRIES, NØRREDYBET 1, AALBORG ØST Ved mødet deltog: Claus

Læs mere

Referat for møde i LUA

Referat for møde i LUA Referat for møde i LUA Dato: Fredag den 11. marts 2016 Kl. 10.00 12.00 i mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen, Herning Deltagere: Repræsentanter fra FOA: Kim Henriksen, formand for LUA Grethe Nielsen

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand)

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) København den 13. april 2016 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt Benny Vinther Jensen Dansk

Læs mere

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Hos Danfoss Silicon Power GMBH Husumer strasse 251, 24941 Flensburg, Tyskland Til udvalgsmødet foreslå følgende dagsorden:

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. tirsdag den 22. april 2008 kl. 10.00. i sekretariatet

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. tirsdag den 22. april 2008 kl. 10.00. i sekretariatet MEJERIFAGETS FÆLLESUDVALG R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 22. april 2008 kl. 10.00 i sekretariatet Der forelå afbud fra Vagn Henriksen og Jens Ingvardsen. Mødets dagsorden

Læs mere

Referat fra MØDE I MI - UDVIKLINGS GRUPPE 1.

Referat fra MØDE I MI - UDVIKLINGS GRUPPE 1. København den 20. marts 2013 Udvalgsmedlemmer: Bjarne Jensen Kaj Teglmann Bendixen Torben Andresen Lindhardt Michael Døssing Mikael Nielsen Verner Seibæk Finn Kyed Hanne Birgitte Nylev Organisation: Dansk

Læs mere

Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS

Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS Til stede: Peder Ring, Danske Regioner Per Hvenegaard, TL Birgit Andersen, H:S

Læs mere

EFTER MØDET ER DER FROKOST OG RUNDVISNING PÅ VIRKSOMHEDEN

EFTER MØDET ER DER FROKOST OG RUNDVISNING PÅ VIRKSOMHEDEN SSK REFERAT FRA MØDE I UDVKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 7. JUNI 2012 KL. 10.00-12.30 HOS GÅSDAL BYGNINGSINDUSTRI, BÆKGÅRDSVEJ 40, 6900 SKJERN VI MØDES VED RECEPTIONEN EFTER MØDET ER DER FROKOST

Læs mere

Integrationsrådet. 30-09-2015 16:15 Medborgerhuset. Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.

Integrationsrådet. 30-09-2015 16:15 Medborgerhuset. Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune. Integrationsrådet Beslutningsprotokol 30-09-2015 16:15 Medborgerhuset Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse

Læs mere

4) Forretningsorden Bilag 4.1 Notat om ajourføring af forretningsorden Bilag 4.2 Ny forretningsorden med ændringer

4) Forretningsorden Bilag 4.1 Notat om ajourføring af forretningsorden Bilag 4.2 Ny forretningsorden med ændringer Referat fra møde i Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen torsdag den 28. jan. 2010 kl. 9 11 i SEVU, Ny Vestergade 17, 3. th., 1471 Kbh. K Tilstede: Nanna

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg. den 23. marts 2015 kl. 10 på Kold College

R E F E R A T. møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg. den 23. marts 2015 kl. 10 på Kold College R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg den 23. marts 2015 kl. 10 på Kold College Tilstede var: Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Gram Torben Andreasen Lindhardt Nils Lange Jørgensen

Læs mere

INDKALDELSE TIL MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 5. DEC. 2013 KL: 10.00 hos PLASTINDUSTRIEN I DK, DANSK INDUSTRI, RÅDHUSPLADSEN KBH.

INDKALDELSE TIL MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 5. DEC. 2013 KL: 10.00 hos PLASTINDUSTRIEN I DK, DANSK INDUSTRI, RÅDHUSPLADSEN KBH. INDKALDELSE TIL MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 5. DEC. 2013 KL: 10.00 hos PLASTINDUSTRIEN I DK, DANSK INDUSTRI, RÅDHUSPLADSEN KBH. Til udvalgsmødet forelås følgende dagsorden: 1. Godkendelse

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 13. SEPTEMBER KL CA.15.00, MERCANTEC, HC. ANDERSENSVEJ 9, 8800 VIBORG, LOKALE C15

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 13. SEPTEMBER KL CA.15.00, MERCANTEC, HC. ANDERSENSVEJ 9, 8800 VIBORG, LOKALE C15 REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 13. SEPTEMBER KL. 10.00-CA.15.00, MERCANTEC, HC. ANDERSENSVEJ 9, 8800 VIBORG, LOKALE C15 16. september 2013 DI-repræsentanter Asger Smedegaard

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING København den 8. maj 2013 DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Peter Kobjevsky Johnny Wichmann 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Evy Andersen Vinni Nørgaard Connie Sørensen Tilforordnede:

Læs mere

Tom Brandt. Tirsdag den 29. november 2016 kl Hos Velux, Nordre Ringvej 13, Thyregod, 7323 Give

Tom Brandt. Tirsdag den 29. november 2016 kl Hos Velux, Nordre Ringvej 13, Thyregod, 7323 Give København den 13. december 2016 CSH DI-repræsentanter: Brigitte Pudor Gullev Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke 3F-repræsentanter: Vagn Schmidt Tom Brandt Benny Vinther Jensen Elise Andsager Afbud:

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00 Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00 Mødet blev holdt hos Terma, Hovmarken 4, 8520 Lystrup Mødedeltagere: DI-repræsentanter Morten Revsbeck

Læs mere

IF indsatsområder 2014

IF indsatsområder 2014 IF indsatsområder 2014 Forord 20. december 2013 Vi har valgt, at der i 2014 skal arbejdes videre med de strategiske spor som blev lagt ud allerede i 2013. Sporene blev lagt ud fra de strategiske analyser,

Læs mere

Referat. Referat. 1. Godkendelse af dagsordenen. --- Godkendt. 2. Godkendelse af referatet fra mødet den. --- Godkendt

Referat. Referat. 1. Godkendelse af dagsordenen. --- Godkendt. 2. Godkendelse af referatet fra mødet den. --- Godkendt N o r d f y n Referat Mødedato: Mandag den 20. juni 2011 Vesterled 8 5471 Søndersø Tel +45 64 82 82 30 Fax +45 64 82 82 40 Møde i Det lokale Beskæftigelsesråd Journal nr. 20110620 www.nordfynskommune.dk

Læs mere

Referat. 46. bestyrelsesmøde Danske Erhvervsskoler-Bestyrelserne 8. januar 2015

Referat. 46. bestyrelsesmøde Danske Erhvervsskoler-Bestyrelserne 8. januar 2015 Referat 46. bestyrelsesmøde Danske Erhvervsskoler-Bestyrelserne 8. januar 2015 Kl. 09.00 10.15: Bestyrelsen deltager i åbningen af Skills i Bella Centret. Der er reserveret pladser til bestyrelsen. Umiddelbart

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn. REFERAT af møde i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn. REFERAT af møde i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn REFERAT af møde i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mandag den 23. november 2015 kl. 9.00-10.00 på Hotel Gl. Avernæs, Helnæsvej 9, 5631 Ebberup (i forbindelse med rådets strategiseminar) Deltagere: Jan

Læs mere

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Rådet for Specialpsykologuddannelsen Rådsmøde den 10. september 2015 Referat Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 10.09.2015 Birte Mikkelsen Birte.mikkelsen@stab.rm.dk 1-30-72-116-15 Rådet for Specialpsykologuddannelsen

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen

Læs mere

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden Referat fra udvalgsmøde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Onsdag den 14. december kl. 10.00 12.30 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V Deltagere: Christine Bernt

Læs mere

2. Godkendelse og opfølgning på referat fra LBR-mødet den 3. december 2013

2. Godkendelse og opfølgning på referat fra LBR-mødet den 3. december 2013 R e f e r a t Indholdsfortegnelse Dagsorden for Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd og dialogmøde med BEU Mødedato 25. marts 2014 Mødetid Kl. 11.00-14.00 Mødested Mødelokale 1 Ringkøbing Rådhus Fraværende:

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag d. 6. november 2009, fra kl. 9.00 til 10.30 Mødelokale C, Medborgerhuset, Søvej 3, Silkeborg Deltagere: Afbud: Jesper Thyrring Møller, Birgit

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Peter Kobjevsky Johnny Wichmann København den 27. januar 2016 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Evy Andersen Tilforordnede:

Læs mere

Referat af udvalgsmøde i Industriens Fællesudvalg

Referat af udvalgsmøde i Industriens Fællesudvalg 5. december 2016 Referat af udvalgsmøde i Industriens Fællesudvalg TAB/CSH Tid: Torsdag d. 1. december 2016 kl. 10.00-12.40 med efterfølgende julefrokost Sted: Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D,

Læs mere

Til LUU AMU 2. december 2015

Til LUU AMU 2. december 2015 Til LUU AMU 2. december 2015 Referat fra møde i LUU AMU, den 10. november 2015 Tilstede: Lars Thaarbøl, Ea Kristensen, Ulla Mikkelsen, Birgit Hansen, Anne-Lise Hansen, Pia Scheuer, Susanne Møller, Hanne

Læs mere

Referat af mødet i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri. Torsdag den 16. juni 2016 kl På AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg

Referat af mødet i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri. Torsdag den 16. juni 2016 kl På AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg Referat af mødet i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Torsdag den 16. juni 2016 kl. 10.00-14.00 På AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg Udviklingsudvalgets medlemmer: Medlemmer udpeget af DI:

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI. Den 31. maj 2017

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI. Den 31. maj 2017 JD DI-repræsentanter: Rikke Bentzen (formand) Hans Christian Petersen Steen Eriksen (afbud) Steffen Daigaard 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (næstformand) Benedikte Maul Andersen Anette Rosgaard Kristensen

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 04.12.2012 i Alkoholbehandlingen Skolebakken 137, Esbjerg SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Opfølgning på Jobcentrets indsats. Beskæftigelsesregionens opfølgningsrapport

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Johnny Wichmann København den 22.juni 2015 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Tilforordnede: Karin Jespersen, EUC

Læs mere

LUDUS SUNDHED. LUDUS Sundhed og masser af udfordringer INDHOLD. Ingen aftale om LUDUS Sundhed NR. 10 - JANUAR 2009

LUDUS SUNDHED. LUDUS Sundhed og masser af udfordringer INDHOLD. Ingen aftale om LUDUS Sundhed NR. 10 - JANUAR 2009 LUDUS SUNDHED NR. 10 - JANUAR 2009 INDHOLD Finansiering af LUDUS Sundhed SOSU Aktivitetsopgørelse SOSU Aktivitetsopgørelse - Elektronisk indberetning Arbejdsgrupper Status Kontakt LUDUS Sundhed og masser

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for Maskinsnedkerfaget fredag den 21/06 2013

Referat fra møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for Maskinsnedkerfaget fredag den 21/06 2013 Referat fra møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for Maskinsnedkerfaget fredag den 21/06 2013 Deltagere: Gæst: Afbud: Peer Foged Ove Nielsen Inga Andersen Birgitte Larsen Klavs Klarskov

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen VIA University College Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen Sted: VIA University College Campus Silkeborg Nattergalevej 1 8600 Silkeborg Mødedato: Den 23. juni 2014 kl.

Læs mere

REREFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 5. DECEMBER 2011 KL: 10

REREFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 5. DECEMBER 2011 KL: 10 REREFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 5. DECEMBER 2011 KL: 10.00 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, VESTERBROGADE 6D, 4, KBH, STORE MØDE- LOKALE Ved mødet deltog: Henry Andersen, 3F Morten

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat af møde i UDVIKLINGSUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

Referat af møde i UDVIKLINGSUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) København november 2014 DI-repræsentanter: Søren Nielsen (Formand) Christine Bernt Henriksen Connie Christensen Klaus Høffer Larsen 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (Næstformand) Benedikte Maul Andersen

Læs mere

Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads. Benedikte Maul Andersen (tilforordnet) Mogens Lassen Søren Bjørn Friis. NNF: Pia Antonsen (afbud)

Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads. Benedikte Maul Andersen (tilforordnet) Mogens Lassen Søren Bjørn Friis. NNF: Pia Antonsen (afbud) DI-repræsentanter: Niels-Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads 3F-repræsentanter: Vakant post (formand) Flemming Kristensen Benedikte Maul Andersen

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Skrædderlauget-repræsentanter: Johnny Wichmann Tilforordnede: Jette Rosendal Sørensen, TEKO Kim von Bülow, CPH West Karin Jespersen, EUC Syd København

Læs mere

Referat af IF Udvalgsmøde den 26. januar 2017

Referat af IF Udvalgsmøde den 26. januar 2017 Referat af IF Udvalgsmøde den 26. januar 2017 31. januar 2017 TAB/CSH Deltagere: DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen (næstformand) Finn Brøndum Michael Risager Nørgaard Niels Henning Jørgensen

Læs mere

Referat fra skolepraktikrådsmøde torsdag d. 10.september fra kl. 8.30 13.30

Referat fra skolepraktikrådsmøde torsdag d. 10.september fra kl. 8.30 13.30 Referat fra skolepraktikrådsmøde torsdag d. 10.september fra kl. 8.30 13.30 Fra praksis: Bente Juulsgaard(BJ), Birgit Søndergaard(BS), Irene Winther(IW), Ruth Skriver (RS), Vera Larsen(VL), Anette Dippel

Læs mere

Svend Berg, Herdis Poulsen. Sekretariatet: Per Clausen, Kristi Maire Rammo, Lise Bjerregaard. Opfølgning på Justering af detailhandelsuddannelsen

Svend Berg, Herdis Poulsen. Sekretariatet: Per Clausen, Kristi Maire Rammo, Lise Bjerregaard. Opfølgning på Justering af detailhandelsuddannelsen Møde 3/2012 13. september 2012 Referat Formandskabet og Driftsudvalget / Detail Tilstede: Afbud: Svend Berg, Herdis Poulsen. Sekretariatet: Per Clausen, Kristi Maire Rammo, Lise Bjerregaard. Gorm Johansen,

Læs mere

3. Forventningsafstemning, rolle- og ansvarsfordeling

3. Forventningsafstemning, rolle- og ansvarsfordeling Referat Til stede: Rune esbjerg repræsentant, Cecilie næstformand, jeanett odense repræsentant, Sandra næstformand, Martin København repræsentant, Goar Aarhus repræsentant, Edwin formand, Christa dimittend

Læs mere

idekatalog til arbejdet med innovation i AMU og EUD

idekatalog til arbejdet med innovation i AMU og EUD idekatalog til arbejdet med i AMU og EUD Invitation til samarbejde om De store forandringer, som foregår i industrien lige nu, kræver at vi går nye veje for at forny og udvikle industriens erhvervsuddannelser

Læs mere

Kvalitet i uddannelserne

Kvalitet i uddannelserne Kvalitet i uddannelserne Nedenfor bliver der redegjort for en række mål, hvis udvikling kan bidrage positivt til udviklingen af kvaliteten i uddannelserne. Mål 1. Uddannelserne skal møde kompetencebehovene

Læs mere

Referat fra møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15. i mødelokalet ved direktørens kontor.

Referat fra møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15. i mødelokalet ved direktørens kontor. Referat fra møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15 i mødelokalet ved direktørens kontor. Medlemmer: Formand Ebbe Lilliendal, repræsentant udpeget af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Punkt 6 om udviklingen i neurofysiologispecialet indledte mødet.

Punkt 6 om udviklingen i neurofysiologispecialet indledte mødet. Referat af møde i FUHA, team neurofysiologi den 15. september kl. 14.30 16.00 Til stede: Per Kristian Jansen, Danske Regioner Birgit Andersen, Danske Regioner Heidi Leen, FOA Anita Bak Johansen, FOA Lotte

Læs mere

Til medlemmerne i det lokale uddannelsesudvalg - Fødevarer, jordbrug og oplevelser

Til medlemmerne i det lokale uddannelsesudvalg - Fødevarer, jordbrug og oplevelser Til medlemmerne i det lokale uddannelsesudvalg - Fødevarer, jordbrug og oplevelser GRUPPE Det lokale uddannelsesudvalg Fødevarer, jordbrug og oplevelser MØDE Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Mandag den 14. december 2015 kl. 10.00-13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal 1780 København V I det grønne mødelokale I mødet deltog:

Læs mere