Ivan Bak REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI. Tirsdag den 22. februar 2011 kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ivan Bak REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI. Tirsdag den 22. februar 2011 kl. 10.00 13.00"

Transkript

1 DI-repræsentanter: Brigitte Pudor Gullev Rene Damgaard Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke Jesper Juul Sørensen Afbud: Niels Henning Jørgensen, DI Benny Vinter Jensen, 3F Poul Viggo Fischer, AMU Vest Niels Ove Pedersen, Tradium København den 1. marts F-repræsentanter: Claus Eskesen Vagn Schmidt Ivan Bak John Krøier Jensen Sekretariatet: Christina Stougaard Hansen Tilforordnede: Jan Nørskov Jørgensen, Tradium REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI Tirsdag den 22. februar 2011 kl TEMA: MERIT OPSUMMERING AF DAGSORDEN 1. Indledning 2. Meddelelser 3. TEMA: Merit 4. Udvikling af AMU og EUD uddannelser A. Jobprofilanalysen B. Behovsredegørelse 2012 C. Censorkonference 8.marts 2011 D. Valgfrie specialefag E. Nye AMU kurser Udmøntning af handlingsplan A. Netværksskabelse konkrete initiativer B. Synergi i samarbejdet med LUU 6. Markedsføring A. AER projekt på Tradium B. Nyt forsidebillede til EUD brochure C. Andre markedsføringsinitiativer D. DM Skills Uddannelsesaktivitet 8. Mødekalender 9. Evt. Side 1 af 9

2 1. Indledning 1. Indledning A. Godkendelse af referat Referat af møde d. 24. august 2010 er lagt på hjemmesiden under udvalgets materialer, se links nederst i dokumentet. A. Godkendelse af referat Referatet godkendes. Fra referatet er der følgende opfølgningspunkter: 1. Censorkonference På sidste udvalgsmøde blev udtrykt stort ønske om afholdelse af censorkonference inden uge 13. Censorkonference afholdes i uge 10. Konferencens indhold behandles under punkt 4. C 2. Valgfrie specialefag På sidste møde blev sammensætningen og udbuddet af de valgfrie specialefag drøftet, men der blev ikke taget konklusion. Derfor er punktet sat på igen under punkt 4.D 3. Udvikling af uddannelsens faglige indhold På det fælles LUU- UU møde den 24. august 2010 fremkom en række input til nye kurser inden for overfladebehandling. En række af disse input er omsat til nye kurser, hvilket behandles under punkt 4. E. 4. Tema for UU s oplæg på branchedag 2011: Det blev på sidste udvalgsmøde drøftet, hvilket tema UU skulle bidrage med på branchedagen 2011, uden at der fremkom konklusion. Derfor er punktet sat på igen under punkt 5. A. B. Godkendelse af dagsorden B. Godkendelse af dagsorden Godkendes 2. Meddelelser 2. Meddelelser A. Formandskabet A. Formandskabet Formandskabet er lige nu særligt optaget af, hvilke konsekvenser genopretningspakkens forskellige forringelser af tilskud til AMU får for brugen af AMU. Der er bekymring for, at genopretningspakken har en dæmpende effekt på kompetenceudviklingen blandt IF s målgruppe. B. Udvalgets medlemmer B. Udvalgets medlemmer Udvalgets formand foreslår en præsentationsrunde, da der er flere nye medlemmer i udvalget. Medlemmerne præsenterer sig for hinanden. Side 2 af 9

3 C. Meddelelser fra sekretariatet Cirius oplyser, at de lige nu er ved at finde fremtidig model for oversættelsesarbejdet. Derfor er der ventetid på oversættelse af overfladebehandleruddannelsen. C. Meddelelser fra sekretariatet Udvalget tager dette til efterretning. 3. TEMA: Merit Sekretariatet har gennemgået alle meritsager i perioden i detaljer (bilag 1). Desuden er der lavet en oversigt over længden af merit for alle sager i perioden (bilag 2). Der er i perioden indstillet i alt 26 meritter, svarende til 13 pr. år. Til sammenligning blev der i perioden indstillet 32 meritter, svarende til ca. 11 meritter pr. år. Der er fra skolernes side efterspurgt en grønspættebog i forhold til arbejdet med merit. Sekretariatet kan oplyse, at Industriens Uddannelser (IU) er ved at fastlægge en ensartet procedure for krav til dokumentation, sagsbehandling og godkendelse på tværs af de udannelser som IU som servicerer. Når disse procedurer er fastlagt vil skolerne blive orienteret. I forhold til selve det faglige aspekt af meritgivningen, er det vigtigt, at der foretages en så ensartet meritvurdering som mulig. Formandskabet understreger, at merit skal gives således, at eleven bliver fagligt godt rustet og samtidig motiveres for uddannelsen, ved ikke at føle at de undervises i noget som de allerede kan. Der lægges med udgangspunkt i bilag 1 og 2 op til en drøftelse af, hvilke guidelines der kan gives for meritgivningen. Kan man bruge TUR modellen til noget (en model hvor AMU giver direkte merit over i EUD systemet)? Kan man opstille guidelines for, hvilken form for erhvervserfaring der giver merit for praktikken? 3. TEMA: Merit Formanden understreger, at merit ikke altid behøver at handle om at afkorte en elev. Merit kan også åbne op for, at eleven tilbydes fag på højere niveau end elever uden den samme erfaring. Merit for skoledelen: AMU Vest og Tradium er enige om, at meritten for skoledelen skal gives med udgangspunkt i målbeskrivelserne for erhvervsuddannelsen. De eksisterende AMU kurser inden for området kan udløse merit for de teknisk-faglige kompetencer, men ikke så meget i forhold til kompetencer inden for dokumentation og IT, da der ikke undervises i disse ting på AMU. Et udvalgsmedlem gør opmærksom på, at de kursister som ikke har AMU kurser, sagtens kan have en praktisk erfaring svarende til, hvad der læres på AMU. Det er derfor vigtigt at foretage en korrekt realkompetencevurdering af personer, som ikke har formel uddannelse inden for området. Flere af udvalgets medlemmer oplever, at voksenelever med en forudgående erhvervserfaring oplever grundforløbets undervisning som værende for elementær. Dette taler for, at voksenelever meriteres for dele af eller hele grundforløbet. Igen skal der foreligge et individuelt skøn vedr. omfanget af afkortningen. Merit for praktiktiden: Afkortning af praktiktiden beror på et skøn. Det er vigtigt, at både virksomhed og skole er med i vurderingen af merit. Ofte vil en virksomhed have et godt indblik i, hvad eleven kan og hvad eleven mangler i praktikken. Virksomheden har ligesom skolen en stærk interesse i at finde den korrekte praktikuddannelsestid, da det er virksomhedens ansvar, at eleven består sin svendeprøve. Det oplyses, at man inden for byggeriet har tradition for, at de elever som har mere end et ½ års erfaring fra branchen testes på skolen for at vurdere, hvor meget afkortning de skal have på praktikken. Der er tradition for, at de lokale uddannelsesudvalg er med til at vurdere meritsager. Side 3 af 9

4 Udvalgets formand oplyser, at der i Industriens Fællesudvalg ikke er samme tradition for at bruge LUU til behandling af meritsager inden for IF. Formanden vil undersøge, om IF udvalget vil være interesseret i, at LUU får en mere aktiv rolle i meritsager. Udvalget konkluderer at: Det er vigtigt, at indstilling om merit foregår med inddragelse af både skole, elev og praktikvirksomhed At sekretariatet får udarbejdet en skabelon til en sådan fælles indstilling for merit Formanden vil drøfte LUU s rolle i meritsager med IF formandskabet mhp. at afklare udvalgets holdning At udvalget løbende overvåger de indstillede meritter løbende for at sikre ensartet praksis 4. Udvikling af AMU og EUD uddannelser 4. Udvikling af AMU og EUD uddannelser A. Jobprofilanalysen IU udgav i september 2010 en analyse af fremtidens jobprofiler i industrien. Analysen har med afsæt i udviklingen inden for jern og elektronikindustrien opstillet en model for, hvordan udviklingen i jobprofiler vil være frem mod år 2020 inden for industriens område. Analysens væsentligste konklusioner er lagt på hjemmesiden, se links nederst i dokumentet. Med udgangspunkt i resuméet og powerpoint på mødet, indstilles det, at udvalget drøfter betydningen af jobprofilanalysens konklusioner for overfladebehandlerområdets uddannelser. A. Jobprofilanalysen Udvalgets medlemmer er enige om, at udarbejdelse af skriftlig dokumentation i stigende grad er en nødvendig kompetence for alle overfladebehandlere. Flere udvalgsmedlemmer bemærker, at Danmark mangler et teknikerniveau inden for overfladebehandling. Det betyder, at viden om den nyeste teknologiske og materialemæssige udvikling skal findes uden for landets grænser, hos nationer som har tradition for teknikerniveau inden for overfladebehandling. De faglærte overfladebehandlere i Danmark er stærke på viden om produktionsprocessen. Dette er en styrke, som kan blive forstærket, hvis danske overfladebehandlere kan søge viden om ny teknologi og nye materialer i udlandet. Derfor er beherskelse af engelsk og/eller tysk vigtigt. Et udvalgsmedlem påpeger, at den danske overfladebehandleruddannelse bør udvikles i samarbejde med farve og lakvirksomheder i Europa, da dette kan sikre, at de udlærte overfladebehandlere har den nyeste viden om materialer. De danske overfladebehandlervirksomheder har konkurrenceevne, fordi de kan levere i høj kvalitet på kort tid. Dette på baggrund af anvendelse af gedigne produktionsmetoder og fleksibilitet i løsningsforslag. Disse kompetencer skal overfladbehandleruddannelsen understøtte. Side 4 af 9

5 Der kan i fremtiden blive brug for en overbygning for de faglærte overfladebehandlere. Uddannelsens lille volumen gør, at den mest realistiske model for en overbygningsuddannelse er, at denne afvikles i udlandet på udenlandske uddannelsesinstitutioner. Tradiums internationale projekt kan være en mulighed for at etablere et formaliseret samarbejde om uddannelse med f.eks. tyske uddannelsesinstitutioner inden for overfladebehandlingsområdet. Det bliver vigtigt med faglærte til branchen for at sikre fortsat konkurrenceevne. Derfor er det vigtigt, at brancheorganisationerne inden for området (DO og IL) fortsat arbejder for at få flere til at tage en elev. B. Behovsredegørelse 2012 Sekretariatet skal senest den 5. april 2011 indmelde til UVM, hvilke udviklingsaktiviteter inden for AMU man gerne vil have afsat midler til på Finanslov Som led i afdækningen af udviklingsbehov, har IU udsendt en spørgeskemaundersøgelse til alle UU og LUU medlemmer samt skuemestre inden for overfladebehandlerområdet. Det indstilles, at udvalget drøfter, om der er konkrete udviklingsaktiviteter som skal indmeldes på behovsredegørelsen. Det indstilles også, at udvalget drøfter, hvilke AMU aktivitet, der forventes i B. Behovsredegørelse 2012 Tradium vurderer, at der er behov for udvikling af undervisningsmaterialer. Udvalgets medlemmer vurderer, at der er behov for nye AMU kurser inden for fejlfinding og fejlanalyse samt korrekt pakning af overfladebehandlede emner. Det drøftes om vurdering af indfaldskrav er tilstrækkeligt præciseret i de eksisterende AMU kurser. Sekretariatet vil fremsende de nye AMU kurser for at dokumentere, at vurdering af indfaldskrav er skærpet i disse kurser. C. Censorkonference 8. marts 2011 Censorkonferencen afholdes på Tradium. Der er pt. 6 tilmeldte. Temaerne for censorkonferencen vil være censors rolle, bedømmelsesmetoder samt oplæg til en samlet censorvejledning. C. Censorkonference 8. marts 2011 Jan Nørskov Jørgensen efterspørger på vegne af Tradium en ny bedømmelsesform, som ser mere på helhedsindtrykket i forhold til uddannelsens kompetencemål. Udvalget tilslutter sig. Sekretariatet vil medtage dette i program for censorkonferencen. D. Valgfrie specialefag Sekretariatet har drøftet udbuddet af de valgfrie specialefag med Tradium. Som det er i dag tilbydes eleverne ikke et valg ifht. de valgfrie specialefag. Det indstilles at udvalget drøfter med skolen, hvorledes man kan øge valgfriheden for eleverne. De økonomiske rammer for udbud af valgfrie specialefag er, at den skole som er godkendt til at udbyde uddannelsen, modtager et taksametertilskud til drift af hovedforløbsundervisning fra UVM. Det er med dette tilskud, at skolen skal dække alle sine omkostninger til undervisning af hovedforløbselever, inklusiv hvis eleven tager et valgfrit specialefag på en anden skole end den skole som er godkendt til uddannelsen. Skolen kan i henhold til 16 i hovedbekendtgørelsen tilrettelægge sit D. Valgfrie specialefag Overfladebehandleruddannelsens lille volumen gør, at man ikke kan tilbyde eleverne andet end et bestemt valgfag, medmindre eleverne er indstillet på at tage valgfaget på et andet tidspunkt i deres uddannelsesforløb end i det fastlagte Hovedforløb 2. Særligt elever fra Sjælland vil være besværet af at skulle rejse til Randers for én uges undervisning midt i det hele. Udvalget vurderer, at det vil være en god ide at nedjustere det nuværende katalog over valgfrie specialefag til 3-5 valgfag. Dette vil være lettere at administrere og enklere at markedsføre over for virksomhederne. Tradium vil lave oplæg til, hvilke 3-5 valgfrie specialefag, der vil kunne udbydes på skolen. Udvalget vil vurdere oplægget. Side 5 af 9

6 udbud af valgfrie specialefag så det er økonomisk hensigtsmæssigt. Praksis viser at en hovedskole kan nægte at sende en elev til undervisning i valgfrit specialefag på en anden skole, hvis det er stærkt økonomisk urentabelt at gøre det (Kalundborg Processkole vs. NKT). Flere virksomheder har efterspurgt truck certifikat som valgfrit specialefag. Faget kan pga. varigheden 7 dage ikke indskrives som valgfrit specialefag. Derimod kan indskrives som et fag, der kan tages som erhvervsrettet påbygning. Dette gøres ved at indskrive faget i det valgfrie specialefagskatalog. Det indstilles at udvalget drøfter om man skal gøre dette. Mange virksomheder efterspørger truck-certifikat. Udvalget vil gerne tilbyde dette som et fag i en erhvervsretttet påbygning. Udvalget konkluderer at: Udvalget vil revidere kataloget over valgfrie specialefag i samarbejde med Tradium Udvalget vil sørge for at truck-certifikat kan udbydes som erhvervsrettet påbygningsfag i forhold til overfladebehandleruddannelsen E. Nye AMU kurser 2011 I bilag 3 er en oversigt over hvilke kurser der revideres i 2011 samt hvilke kurser de erstatter. I forlængelse af ovenstående har udvalget på forhåndsanmeldelsen for 2011 ansøgt om et analyseprojekt på kr., der har til formål at beskrive uddannelsesstrukturer på overfladebehandlerområdet. E. Nye AMU kurser 2011 Udvalgets medlemmer forventer, at de nye kurser, som fokuserer på materialer frem for udstyr, vil være nyttige for mange virksomheder i branchen. 5. Udmøntning af handlingsplan Udmøntning af handlingsplan Handlingsplanen ligger på hjemmesiden under udvalgets materialer, se links nederst i dokumentet A. Netværksskabelse konkrete initiativer Deltagelse på Scandinavian Coating 13. april 2011 Den årlige branchedag vil i år blive afholdt i Øksnehallen den april. Der vil i år være deltagere fra de andre skandinaviske lande. Udviklingsudvalget vil, ligesom de foregående år, gerne afholde et miniseminar i forbindelse med messen. Formandskabet har drøftet, om en perspektivering af jobprofilanalysens resultater i forhold til overfladebehandlerbranchen kan være et tema. Det indstilles at udvalget drøfter hvilke tema udvalget skal præsentere den 13. april på messen. A. Netværksskabelse konkrete initiativer Deltagelse på Scandinavian Coating 13. april 2011 Udvalget mangler kendskab til, hvem der er deltager på messen. Dette gør det svært at lave et relevant oplæg. Udvalget vurderer, at det mest interessante vil være at få en udenlandsk oplægsholder fra f.eks. Tyskland til at fortælle om, hvor han/hun vurderer at branchen er på vej hen, og hvad det betyder for kompetencebehovene. Grundet den korte tidsfrist er det ikke muligt at forberede et sådant oplæg til messen i år. Desuden vil det internationale projekt på Tradium formodentlig være længere fremme næste år, så der vil også være større mulighed for at finde en udenlandsk oplægsholder via netværket i dette projekt. Flere giver udtryk for at branchedagen på Tradium i højere grad end messen understøtter netværksskabelse. Udvalget medtager dette i sine overvejelser omkring oplæg næste år. Side 6 af 9

7 Udvalget konkluderer at: Udvalgets medlemmer vil alene deltage som observatører på Scandinavian Coating messen i år og på baggrund af dette vurdere, om det vil være relevant med et oplæg på messen næste år Udvalget vil næste år satse på et oplæg på enten Tradiums branchedag eller Scandinavian Coating messen, som har fokus på udveksling af viden om udviklingen inden for overfladbehandling med andre lande. Internationalt projekt på Tradium Udvekslingsaktiviteterne vil gå i gang i foråret Tradium har skrevet en artikel om projektet i fagbladet Industriel Overfladebehandling. Artiklen er vedlagt (bilag 4). Det har været drøftet i formandskabet, om det internationale projekt kan bidrage til, at UU bliver skarpere på, hvilke forskelle og ligheder der er mellem det danske og tyske uddannelsessystem på området, herunder hvilke forskelle der er i det faglige indhold. Dette vil kunne bruges til at give eleverne en bedre vejledning i forhold til brug af PIU/skoleudvekslingsprogrammer. Det indstilles at udvalget drøfter, om der er behov for at få en mere systematisk viden om de uddannelsesmæssige forskelle mellem Danmark og Tyskland og evt. Norge. Internationalt projekt på Tradium Udvalget vurderer, at projektet er meget relevant, da udviklingen af uddannelsens faglige indhold også afhænger af at få gode samarbejdsrelationer med uddannelsesinstitutioner i de lande, hvor der er stor spidskompetence inden for overfladebehandling af konstruktioner og/eller komponenter. Over tid vil det internationale samarbejde kunne styrke muligheden for at tilbyde faglige specialistmoduler på de udenlandske uddannelsesinstitutioner, der har den faglige spidskompetence inden for området. Samtidig vil Tradium kunne styrke sin egen position inden for de uddannelsesområder ifth. overfladebehandling, hvor skolen står stærkt. B. Synergi i samarbejdet med LUU På baggrund af de gode erfaringer med fælles UU- LUU møde den 24. august 2010, har formandskabet besluttet at afholde et nyt fælles UU-LUU møde den 15. september Der er generelt et stort initiativ hos de lokale udannelsesudvalg, hvilket senest har resulteret i, at LUU Tradium har skaffet nyt forsidebillede til UU s brochure om erhvervsuddannelsen jf. punkt 6.B Synergi i samarbejdet med LUU Udvalget tager punktet til efterretning. 6. Markedsføring A. AER projekt på Tradium Tradium har udarbejdet oplæg til et markedsføringsmateriale med testimonials og informationer om overfladebehandleruddannelsen. Materialet vil blive udarbejdet som et løsbladssystem, så det hurtigt kan justeres ved ændringer i fakta omkring uddannelsen. Tradiums deltagelse på Scandinavian Coating ses som en afgørende platform for dialog med branchens virksomheder vedr. optag af lærlinge. A. AER projekt på Tradium Udvalget tager punktet til efterretning. Side 7 af 9

8 B. Nyt forsidebillede til EUD brochure LUU Tradium besluttede på sit sidste møde den 10. januar at skaffe en fotograf, der kunne skaffe gode billeder til både EUD brochure, AER materialer og andre markedsføringsinitiativer på området. Fotografen var ude at tage billeder den 8.februar. B. Nyt forsidebillede til EUD brochure Udvalgsmedlemmerne udpeger to billeder. Det besluttes, at sekretariatet udvælger 1-2 billeder mere, og at disse så bliver testet hos nogle EUD grundforløbselever. Disse er de bedste testere, da det er dem som skal vælge uddannelsen. Det indstilles, at udvalget drøfter, hvilket forsidebillede der kan være anvendeligt til EUD brochuren. Oversigt over billeder findes i bilag 5 C. Andre markedsføringsinitiativer Efteruddannelsestilbud synligt på DO s hjemmeside Tradium og AMU Vest s efteruddannelsestilbud inden for overfladebehandling er nu synlig for på DO s hjemmeside, se C. Andre markedsføringsinitiativer Efteruddannelsestilbud synligt på DO s hjemmeside Sekretariatet vil gøre DO opmærksom på, at efteruddannelsestilbuddene med den nuværende opsætning kun er synlig for medlemmer. Brochure udgivet af DI Farve og Lakindustri DI Farve og Lakindustri oplever for lidt kompetence i forhold til korrekt anvendelse af deres produkter. Derfor har branchen afholdt møde med de godkendte skoler inden for overfladebehandling af metaller og træ for at drøfte, hvorledes man via markedsføringsmateriale kan synliggøre mulighederne for efteruddannelse. Det er forventningen at den færdige pjece snart udgives. Det er aftalt at skolerne og DI Farve og Lakindustri fortsætter dialogen fremadrettet. Brochure udgivet af DI Farve og Lakindustri Udvalget ser det som et positivt tegn, at branchens forskellige aktører på denne måde skaber et samarbejde, der er med til at fremhæve værdien af uddannelse for branchens virksomheder. D. DM Skills 2011 Jesper Juul Sørensen orienterer kort om erfaringer fra afholdelse af DM Skills. Hvad får faglige udvalg ud af at deltage? Udvalgte pressemeddelelser om DM Skills er vedlagt (bilag 6) D. DM Skills 2011 Jesper Juul oplyser, at der var omkring folkeskoleelever forbi i løbet af de dage, hvor DM Skills blev afholdt i Odense. Mesterskabet har givet meget omtale i de lokale medier, hvilket er en god kanal for at ramme de forældre som har børn, der skal vælge uddannelse. For de elever som deltager i mesterskaberne, enten i konkurrence eller som opvisningsfag er det en stor oplevelse. Næste år afholdes DM i Skills igen i Odense. Herefter skal mesterskabet afholdes en gang årligt forskellige steder i landet. Mange af dem som stiller op får sponseret udstyr og materialer af virksomheder. En deltagelse i DM Skills kan være en måde at få synliggjort sit fag for mange nye målgrupper. Udvalgets formandskab vil gerne drøfte ideen om deltagelse i DM Skills nærmere på det næste udvalgsmøde. En evt. deltagelse på DM Skills skal behandles i IF udvalget. Side 8 af 9

9 7. Uddannelsesaktivitet Statistik vedr. EUD og EUD aktivitet kan hentes på udvalgets hjemmeside, se link nederst i dette dokument. Sekretariatet har udarbejdet en liste over godkendte virksomheder, inklusiv aktuel lærlingeaktivitet (bilag 7) 7. Uddannelsesaktivitet Udvalget konstaterer, at der fra 2009 til 2010 er sket et voldsomt dyk i antallet af indgåede uddannelsesaftaler. Den gode nyhed er, at der i 2010 blev indgået flere aftaler inden for specialet konstruktioner, end der har været indgået i de tidligere år. Skyggeelevsordningen er stadig væsentlig for at sikre uddannelsens overlevelse. Udvalget vil følge udviklingen tæt. Tradium oplever en positiv udvikling, hvor flere virksomheder tager lærlinge. Efterspørgslen er typisk motiveret af, at virksomheden i forvejen har faglærte ansatte. Bonusordningen på opleves ikke som den primære faktor for at virksomheder tager flere elever. Tradium har haft en nedgang i AMU aktiviteten i 2010, der har også været aflysninger pga. manglende tilmeldinger. Tradium kender ikke årsagerne til den lave efterspørgsel, men den hænger sandsynligvis sammen med den generelle økonomiske afmatning, som også var gældende i Tradium forventer, at man med de nyudviklede AMU kurser, som forventes udbudt i 2011 vil opleve en øget efterspørgsel på AMU kurser. 8. Mødekalender 8. Mødekalender Næste møde er den 11.maj 2011 (hvis behov). Mødekalender for 2011 er vedlagt (bilag 8) Det aftales, at de af udvalgets medlemmer som deltager i Scandinavian Coating kan mødes ved skolernes stand onsdag den 13. april kl og der samle op på, hvilke indtryk messen har givet. Næste møde afholdes 11. maj hos Industriens Uddannelser. Mødet den 15. september afholdes på Tradium. Dette vil blive noteret i mødekalenderen. 9. Evt. 9. Evt. Side 9 af 9

Christina Stougaard Hansen Afbud: Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V.

Christina Stougaard Hansen Afbud: Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V. København den 25. februar 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Claus Eskesen Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt John Krøier Jensen Dansk Byggeri repræsentanter: Benny

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 31.august 2010 Deltagere på mødet: LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Henry Mikkelsen (3F Byg) Jørgen Lausten (3F Byg) Oluf Lauritsen (DI) Poul Viggo Fisher (AMU Vest) Hans Hansen

Læs mere

København den 2.august 2011

København den 2.august 2011 København den 2.august 2011 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Allan Thomsen (3F Industri) Jan Lorentzen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F Byg) Jørgen

Læs mere

Tom Brandt. Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10.00 12.00 Hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg TEMA: UDDANNELSENS VÆKSTPOTENTIALE

Tom Brandt. Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10.00 12.00 Hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg TEMA: UDDANNELSENS VÆKSTPOTENTIALE København den 29. september 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Allan Borgwardt Schmidt René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt

Læs mere

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 29.september 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Allan Thomsen (3F Industri) Allan Max Frinsch (DI) Allan Borgwardt Schmidt (3F Industri) Bernard Pedersen (Dansk Byggeri)

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 30.januar 2012 DI-repræsentanter: Niels Henning Jørgensen Brigitte Pudor Gullev René Damgaard Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke Tilforordnede: Poul Viggo Fischer, AMU Vest Jan Nørskov

Læs mere

Tom Brandt. Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V.

Tom Brandt. Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V. København den 4. februar 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Claus Eskesen René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt Dansk Byggeri

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: KVALITET I AMU OG EUD

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: KVALITET I AMU OG EUD København den 21.oktober 2013 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Rene Brix Olesen (3F Industri) Afbud: Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Allan Thomsen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F

Læs mere

København den 22.september 2011

København den 22.september 2011 København den 22.september 2011 LUU AMU Vest Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F Byg) LUU Tradium Erhverv Vagn Smidt (3F Byg) ** Niels Ove Pedersen (Tradium) Benny Madsen (Tradium)

Læs mere

Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Jan Nørskov Jørgensen, Tradium Erhverv REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Jan Nørskov Jørgensen, Tradium Erhverv REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI DI-repræsentanter: Niels Henning Jørgensen Brigitte Pudor Gullev Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke København den 23. september 2011 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Vagn Schmidt John Krøier Jensen

Læs mere

Tom Brandt. Torsdag den 11. december 2014 kl Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V

Tom Brandt. Torsdag den 11. december 2014 kl Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V København den 4. december 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Allan Borgwardt Schmidt René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt

Læs mere

Tradium, Blommevej 40,8930 Randers NØ, Lokale 174

Tradium, Blommevej 40,8930 Randers NØ, Lokale 174 DI-repræsentanter: Niels Henning Jørgensen Brigitte Pudor Gullev Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Vagn Schmidt John Krøier Jensen København den 10.maj 2012 Afbud:

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand)

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) København den 15. november 2016 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt John Krøier Jensen

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt København den 31. marts 2016 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier

Læs mere

René Damgaard, DI Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

René Damgaard, DI Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 17.september 2012 DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Brigitte Pudor Gullev Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke Sekretariatet: Christina Stougaard Hansen 3F-repræsentanter:

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke Tilforordnede: Erling Hybschmann, AMU Vest Britt Sveidal, Tradium Sekretariatet: Christina Stougaard

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 26.oktober 2015 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Hans-Jørgen Eriksen (Dansk Byggeri) * Hans-Jørgen Eriksen (Dansk Byggeri)* Allan Borgwardt Schmidt (3F Industri) Erling Hybschmann

Læs mere

DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 28. marts 2017 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Elise Andsager (formand) Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt Jim Hansen Tom Brandt Benny Vinther

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt København den 6. oktober 2015 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier

Læs mere

Kl. 10.00-12.00 Møde med AMU Nordjylland og Hytek 12.00-12.30 Frokost 12.30-15.00 Udvalgsmøde

Kl. 10.00-12.00 Møde med AMU Nordjylland og Hytek 12.00-12.30 Frokost 12.30-15.00 Udvalgsmøde SSK REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 5. FEBRUAR KL. 10.00-CA.15.00 PÅ AMU NORDJYLLAND SOFIEVEJ 61, 9100 AALBORG Plan for dagen: Kl. 10.00-12.00 Møde med AMU Nordjylland og

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: IF Indsatsområder 2013

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: IF Indsatsområder 2013 København d. 27. februar 2013 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Niels Henning H. Jørgensen Helle Ankersen Industriens Uddannelser Tanja Bundesen Christina Stougaard Hansen 3F-repræsentanter:

Læs mere

Udviklingsredegørelse 2012 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler. Nøgletal

Udviklingsredegørelse 2012 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler. Nøgletal BILAG 1 IF 23/9-2011 Udviklingsredegørelse 2012 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler Nøgletal 2008 2009 2010 Igangværende uddannelsesaftaler 26 32 34 pr. 31/12 i det aktuelle år Indgåede uddannelsesaftaler

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 10.oktober 2012 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Henry Mikkelsen (3F Byg) Jørgen Lausten (3F Byg) Poul Viggo Fischer (AMU Vest) Afbud: Oluf Lauritsen (DI) Peter Skærbæk (DI)

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 24.oktober 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Søren Sejr Nielsen (3F Byg) Niels Henning Jørgensen (DI) Jørn Lausten (3F Byg) Hans-Jørgen Eriksen (Dansk Byggeri) Benny Vinther

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Fredag den 11. september 2015 kl 10.00-14.30

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Fredag den 11. september 2015 kl 10.00-14.30 Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Fredag den 11. september 2015 kl 10.00-14.30 Mødes holdes hos OJ Electronics A/S, Stenager 13B, 6400 Sønderborg Mødedeltagere: DI-repræsentanter

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt København den 12. februar 2015 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. tirsdag den 22. april 2008 kl. 10.00. i sekretariatet

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. tirsdag den 22. april 2008 kl. 10.00. i sekretariatet MEJERIFAGETS FÆLLESUDVALG R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 22. april 2008 kl. 10.00 i sekretariatet Der forelå afbud fra Vagn Henriksen og Jens Ingvardsen. Mødets dagsorden

Læs mere

Dorte Würtz REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

Dorte Würtz REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 9. december 2010 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Claus Henriksen Niels Henning Jørgensen Morten V.B. Revsbeck Kurt Mikkelsen Helle Ankersen 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 31. JANUAR 2011 KL: 10.00 HOS AMU-SYD, C. F. TIETGENSVEJ 6 8, KOLDING

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 31. JANUAR 2011 KL: 10.00 HOS AMU-SYD, C. F. TIETGENSVEJ 6 8, KOLDING REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 31. JANUAR 2011 KL: 10.00 HOS AMU-SYD, C. F. TIETGENSVEJ 6 8, KOLDING Til udvalgsmødet foreslås følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Tirsdag d. 4. marts 2013 kl. 10.00-15.00

Tirsdag d. 4. marts 2013 kl. 10.00-15.00 MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 20. februar 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Morten V.B. Revsbeck Niels Henning H. Jørgensen Finn Brøndum

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 27. august 2013 TAB MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Finn Brøndum Niels Henning

Læs mere

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 CSH Side 1 23-04-2010 Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 Aktiviteter Tilfredshed med faglærerkompetencer Andre internationale muligheder Oplæg om nano på Minimesse 8.april 2010 Virksomhedspraktik

Læs mere

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 3. december 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter 3F-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Pia Maul Andersen (frem til kl. 12.00)

Læs mere

Kvalitet i uddannelserne

Kvalitet i uddannelserne Kvalitet i uddannelserne Nedenfor bliver der redegjort for en række mål, hvis udvikling kan bidrage positivt til udviklingen af kvaliteten i uddannelserne. Mål 1. Uddannelserne skal møde kompetencebehovene

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) København den 28. august 2009 DI-repræsentanter: Kurt Mikkelsen (formand) Bendt Andersen Klaus Høffer Larsen Connie Jørgensen 3F-repræsentanter: Mads Andersen (næstformand) Claus Eskesen Tonny Hindberg

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI DI-repræsentanter: Formand Niels Henning Holm Jørgensen Brigitte Pudor Gullev København den 12. december 2014 3F-repræsentanter: Næstformand Allan B. Schmidt Vagn Schmidt Benny Vinther Jensen Tom Brandt

Læs mere

Referat. Dato: 30. august 2012. Emne: Referat

Referat. Dato: 30. august 2012. Emne: Referat Referat Udvalg: PASS Udvalget Dato: 30. august 2012 Emne: Referat Til stede Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Kirsten Højlyng, KL Stig Ove Jensen, FOA Lotte Meilstrup, FOA Gitte

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Mandag den 24. september 2012 kl. 10.00-15.30 Mødet blev holdt hos Energi Midt, Tietgensvej 2-4, 8600 Silkeborg I mødet deltog: Christine Bernt

Læs mere

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden Referat fra udvalgsmøde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Onsdag den 14. december kl. 10.00 12.30 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V Deltagere: Christine Bernt

Læs mere

Referat af mødet i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 23. september 2015

Referat af mødet i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 23. september 2015 København september 2015 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen Flemming Glerup Nielsen Sigrid (gæst) 3F-repræsentanter: Elise Andsager (Tilforordnet) Kurt Thomsen Lars

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 488 af 21/04/2015 om uddannelsen til

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg. den 23. marts 2015 kl. 10 på Kold College

R E F E R A T. møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg. den 23. marts 2015 kl. 10 på Kold College R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg den 23. marts 2015 kl. 10 på Kold College Tilstede var: Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Gram Torben Andreasen Lindhardt Nils Lange Jørgensen

Læs mere

SUS SERVICEERHVERVENES UDDANNELSESSEKRETARIAT

SUS SERVICEERHVERVENES UDDANNELSESSEKRETARIAT SUS SERVICEERHVERVENES UDDANNELSESSEKRETARIAT SUS Information November 2012 Lidt af hvert Udviklingsopgaver 2013 AMU Udvalgene har netop afsluttet vurderingen og beskrivelsen af de udviklingsopgaver, der

Læs mere

Pia Maul Andersen lagde vægt på, at vi får sat fokus på dialog, samarbejde og løsning af de udfordringer der ligger i det kommende udbud.

Pia Maul Andersen lagde vægt på, at vi får sat fokus på dialog, samarbejde og løsning af de udfordringer der ligger i det kommende udbud. Referat af møde i udviklingsudvalget for Arbejdets Organisering med kommende udbydere af FKB 2752. Mødet afholdt den. 29. september 2009 fra kl. 10-13 Industriens uddannelser, Store Mødelokale på 4 sal

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER,

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, 2. oktober 2009 SSK REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, I mødet deltog: Henry Andersen, 3F Morten Revsbeck, DI Claus Henriksen,

Læs mere

Claus Eskesen. OPLÆG TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Onsdag den 18. januar 2012 kl. 9.30 15.00

Claus Eskesen. OPLÆG TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Onsdag den 18. januar 2012 kl. 9.30 15.00 DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Peter Kobjevsky Skrædderlauget-repræsentanter: Johnny Wichmann Tilforordnede: Jette Rosendal Sørensen, TEKO Kim von Bülow, CPH West Karin Jespersen, EUC

Læs mere

Industriens Uddannelser: REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

Industriens Uddannelser: REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 15.maj 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær) Afbud: Claus Henriksen Morten V.B.

Læs mere

RESUME FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR SVEJSE- STØBERI- OG SKIBSBYGNINGSINDUSTRI AFHOLDT DEN 14. APRIL 2011 KL. 9

RESUME FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR SVEJSE- STØBERI- OG SKIBSBYGNINGSINDUSTRI AFHOLDT DEN 14. APRIL 2011 KL. 9 Kbh. 5. maj 2011 JBN RESUME FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR SVEJSE- STØBERI- OG SKIBSBYGNINGSINDUSTRI AFHOLDT DEN 14. APRIL 2011 KL. 9.00 BLADT INDUSTRIES, NØRREDYBET 1, AALBORG ØST Ved mødet deltog: Claus

Læs mere

Tom Brandt. Tirsdag den 29. november 2016 kl Hos Velux, Nordre Ringvej 13, Thyregod, 7323 Give

Tom Brandt. Tirsdag den 29. november 2016 kl Hos Velux, Nordre Ringvej 13, Thyregod, 7323 Give København den 13. december 2016 CSH DI-repræsentanter: Brigitte Pudor Gullev Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke 3F-repræsentanter: Vagn Schmidt Tom Brandt Benny Vinther Jensen Elise Andsager Afbud:

Læs mere

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 18. marts 2015

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 18. marts 2015 København marts 2015 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen Flemming Glerup Nielsen 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (Formand) Elise Andsager (Tilforordnet) Lars Sørensen

Læs mere

København den 21. februar 2013

København den 21. februar 2013 København den 21. februar 2013 Arbejdstagersiden Kaj Andersen, formand Lone Gade Nielsen (afbud) Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Gitte Frid, næstformand Kirsten Hjøllund Karen Jensen Indkaldelse til:

Læs mere

Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007

Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007 Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007 Næste møde i fagligt udvalg er den 18. september. Bemærk temamøde fra kl. 10-14. Deltagere: Peder Ring,

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 24.april 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Claus Henriksen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær)

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Tirsdag den 15. maj 2012 kl. 10.00 14.00 Hos Kopenhagen Fur, Langagervej 60, 2600 Glostrup

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Tirsdag den 15. maj 2012 kl. 10.00 14.00 Hos Kopenhagen Fur, Langagervej 60, 2600 Glostrup DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Peter Kobjevsky 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Evy Andersen Vinni Nørgaard København den 22. maj 2012 Tilforordnede: Karin Jespersen, EUC Syd Jette

Læs mere

IF indsatsområder 2013 hvor er vi nu?

IF indsatsområder 2013 hvor er vi nu? IF indsatsområder 2013 hvor er vi nu? SWOT- Hvad fandt vi ud af i 2012? A Styrker - Relevante kurser - amukurs.dk - LUU og UU medlemmer = fagligt netværk i brancherne Svagheder - UU ernes sammensætning:

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Johnny Wichmann København den 22.juni 2015 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Tilforordnede: Karin Jespersen, EUC

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Peter Kobjevsky Johnny Wichmann København den 27. januar 2016 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Evy Andersen Tilforordnede:

Læs mere

Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS

Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS Til stede: Peder Ring, Danske Regioner Per Hvenegaard, TL Birgit Andersen, H:S

Læs mere

DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING Torsdag den 18. januar kl. 10-12 Dansk Mode & Textil Birk Centerpark 38 7400 Herning Deltagere Formand Jannie Andersen, 3F Næstformand Jette Lindgaard, DMT Benedikte

Læs mere

4) Forretningsorden Bilag 4.1 Notat om ajourføring af forretningsorden Bilag 4.2 Ny forretningsorden med ændringer

4) Forretningsorden Bilag 4.1 Notat om ajourføring af forretningsorden Bilag 4.2 Ny forretningsorden med ændringer Referat fra møde i Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen torsdag den 28. jan. 2010 kl. 9 11 i SEVU, Ny Vestergade 17, 3. th., 1471 Kbh. K Tilstede: Nanna

Læs mere

Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads. Benedikte Maul Andersen (tilforordnet) Mogens Lassen Søren Bjørn Friis. NNF: Pia Antonsen (afbud)

Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads. Benedikte Maul Andersen (tilforordnet) Mogens Lassen Søren Bjørn Friis. NNF: Pia Antonsen (afbud) DI-repræsentanter: Niels-Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads 3F-repræsentanter: Vakant post (formand) Flemming Kristensen Benedikte Maul Andersen

Læs mere

Lokal uddannelses udvalg ved EUC-Syd. Industri og værktøjsteknik Maskinbearbejdning Svejsning

Lokal uddannelses udvalg ved EUC-Syd. Industri og værktøjsteknik Maskinbearbejdning Svejsning Lokal uddannelses udvalg ved EUC-Syd Industri og værktøjsteknik Maskinbearbejdning Svejsning Mødedato: Den 8. december 2015 Mødested: EUCSYD, Sønderborg Starttidspunkt: KL. 13.30-15.00 Fraværende m. afbud:

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 13. SEPTEMBER KL CA.15.00, MERCANTEC, HC. ANDERSENSVEJ 9, 8800 VIBORG, LOKALE C15

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 13. SEPTEMBER KL CA.15.00, MERCANTEC, HC. ANDERSENSVEJ 9, 8800 VIBORG, LOKALE C15 REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 13. SEPTEMBER KL. 10.00-CA.15.00, MERCANTEC, HC. ANDERSENSVEJ 9, 8800 VIBORG, LOKALE C15 16. september 2013 DI-repræsentanter Asger Smedegaard

Læs mere

Eud-reformen i praksis Workshop 7 Jørgen Torsbjerg Møller Kontorchef Undervisningsministeriet

Eud-reformen i praksis Workshop 7 Jørgen Torsbjerg Møller Kontorchef Undervisningsministeriet Eud-reformen i praksis Workshop 7 Jørgen Torsbjerg Møller Kontorchef Undervisningsministeriet Eud-reformen i praksis workshop 7, Odense, 18. marts 2015 Side 1 Generelt Loven styrer overordnet Kun en del

Læs mere

Uddannelsesforbundet. EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015. v/gitte B. Larsen.

Uddannelsesforbundet. EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015. v/gitte B. Larsen. Uddannelsesforbundet EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015 v/gitte B. Larsen referat Gitte opridsede, at den 1. august 2015 træder den nye eud-reform i kraft.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 494 af /04/015 om erhvervsuddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Sagsnr.: 060.09S.54. Ikrafttrædelsesdato: [dato. måned. år] Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Referat fra skolepraktikrådsmøde torsdag d. 10.september fra kl. 8.30 13.30

Referat fra skolepraktikrådsmøde torsdag d. 10.september fra kl. 8.30 13.30 Referat fra skolepraktikrådsmøde torsdag d. 10.september fra kl. 8.30 13.30 Fra praksis: Bente Juulsgaard(BJ), Birgit Søndergaard(BS), Irene Winther(IW), Ruth Skriver (RS), Vera Larsen(VL), Anette Dippel

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Referat af IF Udvalgsmøde den 26. januar 2017

Referat af IF Udvalgsmøde den 26. januar 2017 Referat af IF Udvalgsmøde den 26. januar 2017 31. januar 2017 TAB/CSH Deltagere: DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen (næstformand) Finn Brøndum Michael Risager Nørgaard Niels Henning Jørgensen

Læs mere

REFERAT D. 23. SEPTEMBER 2013

REFERAT D. 23. SEPTEMBER 2013 REFERAT D. 23. SEPTEMBER 2013 LUU Lokalt Uddannelses Udvalg LEU Lokalt Efteruddannelses Udvalg Til stede: Eva Pedersen Viborg Kommune Nina Jexen Thisted og Morsø Kommune Lone G. Kolbæk Region Midt, Regionshospital

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Skrædderlauget-repræsentanter: Johnny Wichmann Tilforordnede: Jette Rosendal Sørensen, TEKO Kim von Bülow, CPH West Karin Jespersen, EUC Syd København

Læs mere

Danske Erhvervsskoler - Lederne

Danske Erhvervsskoler - Lederne Danske Erhvervsskoler - Lederne Håndens kundskab og voksenpædagogiske udfordringer i relation til erhvervsuddannelserne Fakta Tech College Aalborg Antal årselever ca. 4000 hvilket giver mange cpr. nr.

Læs mere

Censorvejledning for. Teknisk designer

Censorvejledning for. Teknisk designer Juli 2013 Censorvejledning for Teknisk designer Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk 2 Generel vejledning 3 Indledning 3 Censorerne 3 Honorarregler

Læs mere

Referat af mødet i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri. Torsdag den 16. juni 2016 kl På AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg

Referat af mødet i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri. Torsdag den 16. juni 2016 kl På AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg Referat af mødet i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Torsdag den 16. juni 2016 kl. 10.00-14.00 På AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg Udviklingsudvalgets medlemmer: Medlemmer udpeget af DI:

Læs mere

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Klare mål Klare mål, klar ledelse og gode resultater hænger sammen. Regeringen ønsker derfor at opstille fire klare, overordnede mål

Læs mere

Svend Berg, Herdis Poulsen. Sekretariatet: Per Clausen, Kristi Maire Rammo, Lise Bjerregaard. Opfølgning på Justering af detailhandelsuddannelsen

Svend Berg, Herdis Poulsen. Sekretariatet: Per Clausen, Kristi Maire Rammo, Lise Bjerregaard. Opfølgning på Justering af detailhandelsuddannelsen Møde 3/2012 13. september 2012 Referat Formandskabet og Driftsudvalget / Detail Tilstede: Afbud: Svend Berg, Herdis Poulsen. Sekretariatet: Per Clausen, Kristi Maire Rammo, Lise Bjerregaard. Gorm Johansen,

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand)

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) København den 13. april 2016 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt Benny Vinther Jensen Dansk

Læs mere

Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Torsdag d. 13. juni 2013 kl. 10:00. hos. Haldor Topsøe A/S Heimdahlsvej 4-6 3600 Frederikssund

Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Torsdag d. 13. juni 2013 kl. 10:00. hos. Haldor Topsøe A/S Heimdahlsvej 4-6 3600 Frederikssund Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen Torsdag d. 13. juni 2013 kl. 10:00 hos Haldor Topsøe A/S Heimdahlsvej 4-6 3600 Frederikssund Udviklingsudvalgets medlemmer A-siden Christine B Henriksen,

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI. Den 31. maj 2017

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI. Den 31. maj 2017 JD DI-repræsentanter: Rikke Bentzen (formand) Hans Christian Petersen Steen Eriksen (afbud) Steffen Daigaard 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (næstformand) Benedikte Maul Andersen Anette Rosgaard Kristensen

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Formandskabsmøde, RAR Østjylland 7. december 2015 Kl. 13 15, Sabro Kro

BESLUTNINGSREFERAT Formandskabsmøde, RAR Østjylland 7. december 2015 Kl. 13 15, Sabro Kro Dagsorden BESLUTNINGSREFERAT Formandskabsmøde, RAR Østjylland 7. december 2015 Kl. 13 15, Sabro Kro 1. Opfølgning på møde med ministeren/ber/øvrige RAR 30. november 2015. 2. Opfølgning på temadrøftelsen

Læs mere

INDKALDELSE TIL MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 5. DEC. 2013 KL: 10.00 hos PLASTINDUSTRIEN I DK, DANSK INDUSTRI, RÅDHUSPLADSEN KBH.

INDKALDELSE TIL MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 5. DEC. 2013 KL: 10.00 hos PLASTINDUSTRIEN I DK, DANSK INDUSTRI, RÅDHUSPLADSEN KBH. INDKALDELSE TIL MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 5. DEC. 2013 KL: 10.00 hos PLASTINDUSTRIEN I DK, DANSK INDUSTRI, RÅDHUSPLADSEN KBH. Til udvalgsmødet forelås følgende dagsorden: 1. Godkendelse

Læs mere

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalgs Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg En guide til medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg Velkommen til det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for Maskinsnedkerfaget fredag den 21/06 2013

Referat fra møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for Maskinsnedkerfaget fredag den 21/06 2013 Referat fra møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for Maskinsnedkerfaget fredag den 21/06 2013 Deltagere: Gæst: Afbud: Peer Foged Ove Nielsen Inga Andersen Birgitte Larsen Klavs Klarskov

Læs mere

Punkt 6 om udviklingen i neurofysiologispecialet indledte mødet.

Punkt 6 om udviklingen i neurofysiologispecialet indledte mødet. Referat af møde i FUHA, team neurofysiologi den 15. september kl. 14.30 16.00 Til stede: Per Kristian Jansen, Danske Regioner Birgit Andersen, Danske Regioner Heidi Leen, FOA Anita Bak Johansen, FOA Lotte

Læs mere

Ivan Bak REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

Ivan Bak REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 25.februar 2013 DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen René Damgaard Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke Jesper Juul Sørensen Tilforordnede: Poul Viggo Fischer, AMU Vest Anette

Læs mere

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen BILAG 3.4.1 LUU SKIVE Referat Dato: Onsdag den 28 april kl. 10 i el afd. Referent: Bjarne Tilstede: Søren Dath; Arne Thøgersen; Peter F. Andersen; Vagn Petersen; Per Nielsen; Ivar Rud; Christian Møller;

Læs mere

Dato: Tirsdag den 26. november 2013 kl. 9.00 til 12.00

Dato: Tirsdag den 26. november 2013 kl. 9.00 til 12.00 Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 26. november 2013 kl. 9.00 til 12.00 Emne: Referat fra mødet Tilstede. Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner

Læs mere

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Hos Danfoss Silicon Power GMBH Husumer strasse 251, 24941 Flensburg, Tyskland Til udvalgsmødet foreslå følgende dagsorden:

Læs mere

Referat fra mødet i LUU den 30.09.15, kl. 09.00 12.00, i lokale 228 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F.

Referat fra mødet i LUU den 30.09.15, kl. 09.00 12.00, i lokale 228 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F. Tilstede: Karen Hansen, Pia Lindquist Nielsen, Christina Graungaard, Birgit Hansen, Birte Engen, Lise Rasmussen, Jørgen Lücking Houmøller, Anne Bjerregaard, Kirsten Velschow, Hanne Stilling Referent: Kirsten

Læs mere

Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole

Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Teknisk Designer LBK. Nr. 183 af 22. marts 2004 Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelse BEK nr. 341

Læs mere

Referat fra MØDE I MI - UDVIKLINGS GRUPPE 1.

Referat fra MØDE I MI - UDVIKLINGS GRUPPE 1. København den 4. april 2012 Udvalgsmedlemmer: Bjarne Jensen Kaj Teglmann Bendixen Torben Andreassen Mikael Nielsen Verner Seibæk Finn Kyed Hanne Birgitte Nylev Afbud fra Michael Døssing Sekretariatet:

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 203 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 32 af 2. marts 203 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

FRA SOSU-LOV TIL ERHVERVSSKOLELOV

FRA SOSU-LOV TIL ERHVERVSSKOLELOV FRA SOSU-LOV TIL ERHVERVSSKOLELOV Velfærdsaftalen: Uddannelse til alle 95% af en ungdomsårgang gennemfører ungdomsuddannelse i 2015 Kommunernes ansvar Erhvervsuddannelserne skal fornys: o Rummelighed o

Læs mere

Sekretariatet: Christina Stougaard Hansen Henrik Vejen Kristensen REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

Sekretariatet: Christina Stougaard Hansen Henrik Vejen Kristensen REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Afbud: Brigitte Pudor Gullev, DI René Damgaard, DI Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Jan Lærke, Dansk Byggeri John Krøier Jensen, 3F Allan Borgwardt Schmidt,

Læs mere

Til LUU AMU 2. december 2015

Til LUU AMU 2. december 2015 Til LUU AMU 2. december 2015 Referat fra møde i LUU AMU, den 10. november 2015 Tilstede: Lars Thaarbøl, Ea Kristensen, Ulla Mikkelsen, Birgit Hansen, Anne-Lise Hansen, Pia Scheuer, Susanne Møller, Hanne

Læs mere

10 uger skole. 10 uger skole. 10 uger skole. 10 uger skole. ugers praktik

10 uger skole. 10 uger skole. 10 uger skole. 10 uger skole. ugers praktik Odense Tekniske Skole og AMU-Fyn Afdeling Byggeri & Teknologi & Struktørafdelingen på AMU-Fyn Uddannelsesindgang Bygge & Anlæg Uddannelsesfamilie Anlæg, byggeri og installation Uddannelse Struktør Speciale(r)

Læs mere