Produktionsskoleforeningen, september 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktionsskoleforeningen, september 2014"

Transkript

1 1 Produktionsskoleforeningen, september 2014 Samarbejdsaftale om Udbud af kombineret ungdomsuddannelse mellem [.] (tovholderinstitutionen), [.], [.], [.], [.] og [.] DECENTRALT STYRET MODEL Foreløbigt udkast 1. Formål, opgaver og organisering. Institutionssamarbejdet er etableret med det formål at udvikle og udbyde kombineret ungdomsuddannelse i henhold til lov nr. 631 af 16. juni 2014 om kombineret ungdomsuddannelse. Institutionssamarbejdet omfatter følgende opgaver: 1. Udbud af et antal erhvervstemaer, som udgør rammen for kombineret ungdomsuddannelse 2. Stille kontaktpersoner til rådighed for eleverne på kombineret ungdomsuddannelse 3. Gennemføre undervisning af eleverne i overensstemmelse med de forløbsplaner, der lægges for eleverne på uddannelsen 4. Sikre et lokalt samarbejde om udbud og udvikling af uddannelsen, herunder med de lokale virksomheder, foreninger og øvrige relevante private og offentlige institutioner. 5. Udførelse af de administrative opgaver, som gennemførelse af uddannelsen medfører, jf. pkt. 2. Samarbejdet organiseres i og omkring følgende institutioner og udvalg m.v.: En tovholderskole En hjemstedsskole Øvrige uddannelsesinstitutioner i samarbejdet Styregruppe med tovholderskolens KU-uddannelsesleder som sekretær Koordinationsudvalg med koordinerende vejleder fra hver hjemstedsskole og KUuddannelsesleder som formand

2 2 KU-netværk, bestående af lærere og vejledere med henblik på koordination, kvalitetssikring og udvikling af uddannelsen i den enkelte kommune. 2. Opgavernes udførelse A. Tovholderinstitutionen har følgende opgaver, der er nærmere beskrevet i bilag 1 til denne samarbejdsaftale: 1. Forestå detailbeskrivelse af erhvervstemaer, som skal udbydes af institutionssamarbejdet, og være koordinator for de deltagende interessenters bidrag samt forestå ansøgningen om godkendelse til Undervisningsministeriet 2. Udarbejde forslag til skriftlig samarbejdsaftale om institutionssamarbejdet og forestå forhandlingerne herom 3. Repræsentere institutionssamarbejdet over for Undervisningsministeriet 4. Sørge for etablering og vedligeholdelse af et fælles kvalitetssystem til løbende udvikling og resultatvurdering af uddannelsen 5. Eventuel ansøgning om tilskud til specialpædagogisk bistand til eleven 6. Indberette elevaktiviteten til Undervisningsministeriet og få udbetalt taxametertilskud for eleverne 7. Sørge for fordeling af taxametertilskuddet i henhold til den aftale økonomi-model 8. Sørge for at aflægge revideret regnskab for samarbejdets økonomi til Undervisningsministeriet. B. Hjemstedsskolerne er, med reference til tovholderskolen, ansvarlige for følgende opgaver, der er nærmere beskrevet i bilag 1 til denne aftale: 1. Udpegning af en fagligt kompetent kontaktperson for hver enkelt elev på uddannelsen 2. Sikre udarbejdelse af forløbsplan for eleven 3. Sørge for udførelse af en kompetencevurdering af eleven i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning 4. Lærernes faglige og pædagogiske kompetencer 5. Bistå eleverne med ansøgninger om SU 6. Sørge for betaling til de institutioner i samarbejdet og øvrige interessenter, der leverer undervisning til hjemstedsskolens elever 7. Sørge for betaling for andre leverede ydelser i forbindelse med gennemførelsen af uddannelsen 8. Aflægge regnskab for hjemstedsskolens økonomi vedr. KUU, herunder tilskud fordelt til deltagere i institutionssamarbejdet i henhold til aftalt fordeling af taxametertilskud 9. Udpegning af en koordinerende lærer/vejleder C. De øvrige institutioner har følgende opgaver, jf. bilag 1 til denne aftale: 1. Levering af undervisning efter anden uddannelseslov og særligt udviklede kurser eller undervisning i henhold til detailbeskrivelsen af undervisningen på de enkelte erhvervstemaer.

3 3 2. Deltagelse i det lokale KUU-netværk med lærer/vejleder sammen med den hjemstedsskole, hvortil de leverer undervisning, eller hvorfra de modtager elever i hold- eller individuel undervisning Opgaverne skal udføres i overensstemmelse med bilag 1 til denne samarbejdsaftale og de anvisninger, der gives af styregruppen. Tovholderinstitutionen kan alene handle i henhold til gældende lov. Enhver institution i samarbejdet er over for de øvrige partnere ansvarlig for udførelsen af de opgaver, der er overladt til dem ifølge detailbeskrivelserne af undervisningen på de udbudte erhvervstemaer. Det påhviler enhver institution i samarbejdet at tilvejebringe de ressourcer, der er nødvendige for at udføre dennes opgaver i overensstemmelse med detailbeskrivelsen af de udbudte erhvervstemaer og denne samarbejdsaftale. De enkelte institutioner står som ejer af udstyr, der anskaffes til udførelse af opgaverne. De enkelte institutioner udøver instruktion over for og tilsyn med de medarbejdere, der på egen institution er tilknyttet opgaven. De øvrige partnere har ingen instruktionsbeføjelse over for medarbejderne, men udøver deres indflydelse gennem deltagelse i styregruppen og koordinationsudvalget. Det påhviler tovholderinstitutionen at forestå administration, der er forbundet med opgavernes udførelse, herunder regnskabsføring vedrørende fordeling af taxametertilskuddet til hjemstedsskolerne. Hjemstedsskolerne fører regnskab over egne aktiviteter og for betaling for leverede ydelser i forbindelse med gennemførelsen af uddannelsen i egen kommune Opgaverne udføres med reference til styregruppen. Tovholderinstitutionen er over for styregruppen ansvarlig for legalitets- og bevillingskontrollen vedrørende de pågældende opgaver. Tovholderinstitutionen skal stille enhver oplysning til rådighed for partnerne, Undervisningsministeriet og Rigsrevisionen, som disse finder nødvendige. I den udstrækning tovholderinstitutionens udførelse af opgaverne medfører aktiviteter, der omfattes af persondataloven (lov nr. 429 af 31. maj 2000 med senere ændringer), skal tovholderinstitutionen i samarbejde med partnerne sørge for anmeldelse m.v. til Datatilsynet og for, at lovens krav og bestemmelser overholdes. Tovholderinstitutionen er herunder forpligtet til at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven.

4 4 Tovholderinstitutionen er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler over for de øvrige partnere repræsenteret ved styregruppen. Tovholderinstitutionen er dog ikke ansvarlig for skade, der skyldes simpel uagtsomhed. Denne samarbejdsaftale medfører ikke en begrænsning i partnernes selvstændige ansvar over for Undervisningsministeriet eller andre. 3. Kvalitetssikring og gennemførelsesstrategi Styregruppen vedtager et system til sikring af kvaliteten af kombineret ungdomsuddannelse. Det skal herved sikres, at der sker en løbende udvikling af uddannelsen, og at resultaterne løbende vurderes. Tovholderinstitutionen har ansvaret for at udarbejde forslag hertil og for at tage initiativ til løbende udvikling og resultatvurdering. Til brug for dette arbejde kan tovholderinstitutionen kræve, at alle deltagende institutioner udfører det i denne forbindelse aftalte arbejde, herunder også med at udvikle og vurdere eksterne parters deltagelse. Beskrivelse af kvalitetssikringssystemet vedlægges som bilag 2 til denne aftale. De deltagende parter forpligter sig i særlig grad til at have en strategi for elevernes gennemførelse af uddannelsen set i lyset af målgruppens særlige forudsætninger. 4. Økonomi Kombineret ungdomsuddannelse finansieres af taxametertilskud fra Undervisningsministeriet. Styregruppen vedtager en nøgle til fordeling af taxametertilskuddet. Tovholderinstitutionen har ansvaret for at fremlægge forslag hertil, jf. bilag 1. Fordelingsnøglen vedlægges denne samarbejdsaftale som bilag 3. Forud for hvert finansår forelægger tovholderinstitutionen et budget for uddannelsen gældende for det kommende finansår for styregruppen. Budgettet skal indeholde en oversigt over den forventede fordeling af de budgetterede taxametertilskud til de enkelte deltagende institutioner i overensstemmelse med den vedtagne fordelingsnøgle. Tovholderinstitutionen udarbejder en opfølgning på budgettet efter udgangen af første halvår af finansåret. Tovholderinstitutionen udbetaler de indkomne taxametertilskud efter fordelingsnøglen, når tovholderinstitutionen har modtaget tilskuddene fra Undervisningsministeriet, og når tovholderinstitutionen har haft lejlighed til at kontrollere den enkelte samarbejdspartners berettigelse til tilskuddet. Hjemstedsskolen afholder alle nødvendige udgifter til undervisning af egne elever herunder, på vegne af tovholderskolen, betaling i henhold til aftale i institutionssamarbejdet for de øvrige parters levering af undervisning til den pågældende hjemstedsskoles elever.

5 5 5. Regnskab Tovholderinstitutionen udarbejder årligt et særskilt internt regnskab for gennemførelsen af kombineret ungdomsuddannelse. Regnskabet skal indeholde en resultatopgørelse og en specifikation af eventuelle mellemregninger mellem tovholderinstitutionen og de øvrige partnere. Regnskabet skal i øvrigt udarbejdes i overensstemmelse med styregruppens anvisninger. Et medlem af styregruppen kan forlange, at regnskabet skal underkastes et review udført af tovholderinstitutionens revisor. Regnskabet skal forelægges styregruppen til godkendelse senest den [dato]. Såfremt regnskabet kan godkendes af styregruppen påtegnes dette ved underskrift af samtlige medlemmer af styregruppen. Regnskabet indarbejdes i tovholderinstitutionens årsrapport og indgår heri, når tovholderinstitutionen aflægger regnskab til Undervisningsministeriet. 6. Styregruppen 6.1. Styregruppens opgaver Styregruppen har det overordnede ansvar for de opgaver, som samarbejdet omfatter. Styregruppen evaluerer og redigerer samarbejdsaftalen efter behov. Styregruppen fastsætter generelle og konkrete retningslinjer for opgavernes udførelse. Alle institutioner i samarbejdet er i enhver henseende undergivet styregruppens instruktion vedrørende opgavernes udførelse. Institutionerne er selv ansvarlige for internt at organisere opgavernes udførelse i overensstemmelse med styregruppens anvisninger, herunder instruktion af medarbejdere Styregruppens sammensætning Styregruppen består af et medlem fra hver af partnerne. Herudover udpeger hver af partnerne en suppleant, der ved forfald træder i medlemmets sted. Styregruppen træffer selv beslutning om udpegning af formand og næstformand blandt dens medlemmer Styregruppens beslutninger Styregruppen holder møde mindst [antal møder tilpasses karakteren af opgaver]. Enhver partner kan forlange, at styregruppen indkaldes til behandling af et bestemt emne vedrørende opgavernes udførelse eller samarbejdet i øvrigt.

6 6 Styregruppen er beslutningsdygtig, når mindst to tredjedele af samtlige medlemmer er til stede eller repræsenteret. Beslutning må dog ikke tages, uden at så vidt muligt samtlige medlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling. Ved et medlems forfald kan der gives møde ved suppleanten eller der kan gives skriftlig fuldmagt til et andet medlem. Beslutninger i styregruppen træffes som udgangspunkt med simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Såfremt formanden har forfald, er næstformandens stemme udslagsgivende i tilfælde af stemmelighed. Samarbejdsaftalen kan fastsætte en stemmevægtsfordeling. Såfremt en partner ikke kan tiltræde en beslutning i styregruppen, og beslutningen vedrører forhold af væsentlig betydning for partneren, kan partneren nedlægge veto mod beslutningens gennemførelse. Partneren skal give en skriftlig, begrundet meddelelse herom til de øvrige partnere uden ugrundet ophold efter beslutningens vedtagelse. Enhver partner kan forlange, at opgaver udføres på en bestemt måde til opfyldelse af partnerens særlige behov, såfremt dette kan ske uden ulempe for de øvrige partnere. Den pågældende partner afholder alle meromkostninger, der er forbundet hermed. Der udarbejdes referat vedrørende ethvert møde i styregruppen. Kopi af referatet fremsendes til styregruppens medlemmer senest [frist] med anmodning om, at der meddeles eventuelle bemærkninger inden for en fastsat frist. Referatet underskrives på førstkommende møde af samtlige tilstedeværende medlemmer. Ikke tilstedeværende medlemmer har pligt til at underskrive referatet på det førstkommende møde, hvor de er til stede. 7. Rettigheder De deltagende institutioner udøver ejendomsretten til udstyr m.v., som institutionen har anskaffet til brug for udførelse af opgaven. 8. Ind- og udtræden Indtræden af en ny partner kræver godkendelse i styregruppen, jf. punkt 8.3. En partner kan udtræde af samarbejdet ved skriftlig meddelelse til styregruppen. Udtræden kan ske med [xx måneders] varsel til [xx]. For tovholderinstitutionens udtræden er det en betingelse, at der gives mindst 18 måneders skriftligt varsel til udgangen af et regnskabsår. En partner skal udtræde af samarbejdet, såfremt dette besluttes af styregruppen med kvalificeret flertal (¾) blandt de medlemmer, der er udpeget af de øvrige partnere. Den udtrædende partner er forpligtet til at betale omkostninger og opfylde sine øvrige forpligtelser indtil udtrædelsestidspunktet og er berettiget til at oppebære ydelser og andre fordele indtil dette tidspunkt.

7 7 9. Information og tavshedspligt Tovholderinstitutionen skal efter anmodning fra styregruppen eller en partner give enhver oplysning vedrørende opgavens udførelse. Det enkelte medlem af styregruppen kan informere den partner, der har udpeget det pågældende medlem, om ethvert forhold vedrørende samarbejdet. Partnerne, medlemmer af styregruppen og tovholderinstitutionens medarbejdere har tavshedspligt i henhold til bestemmelserne i forvaltningsloven. 10. Tvistigheder Såfremt der opstår uoverensstemmelse mellem tovholderinstitutionen og/eller øvrige partnere i forbindelse med samarbejdet, skal parterne søge en løsning ved forhandling. Såfremt der ikke ved forhandling kan opnås en løsning, kan enhver af parterne anmode Undervisningsministeriet om at udpege en opmand. Sagens forelæggelse for opmanden skal ske på grundlag af et notat fra parterne, hvor de redegør for sagen og deres løsningsforslag. Opmanden kan indkalde parterne til en forhandling. Opmandens udtalelse vedrørende spørgsmålet er bindende for parterne, medmindre spørgsmålet indbringes for domstolene inden 6 uger fra afgivelse af udtalelsen. Opmanden er ikke ved sin udtalelse part i en eventuel retssag. Tvisten kan ikke indbringes for domstolene uden forudgående forelæggelse for opmanden, medmindre parterne er enige herom. 11. Underskrift Samarbejdsaftalen underskrives i [...] originale eksemplarer, hvoraf partnerne hver modtager et eksemplar. Dato: For [ ] Dato: For [ ] Dato: For [ ] Dato: For [ ] Dato: For [ ] Dato: For [ ]

8 8 Til denne aftale hører følgende bilag: 1. Nærmere beskrivelse af opgaverne og deres udførelse 2. Fælles kvalitetssystem 3. Nøgle for fordeling af taxametertilskud til uddannelsen

9 9 Bilag 1 Nærmere beskrivelse af opgavernes udførelse Med henvisning til oversigten i samarbejdsaftalens pkt. 2 om opgavernes udførelse gives her en nærmere beskrivelse af en række af opgaverne: Vedr. tovholderinstitutionens opgaver: Ad A.1. Erhvervstemaer og ansøgning til Undervisningsministeriet Deltagerne i institutionssamarbejdet skal vælge, hvilke erhvervstemaer de vil udbyde for uddannelsen. Valget skal foretages mellem de af Undervisningsministeriet centralt fastsatte og kan eventuelt suppleres med et eller flere andre, som institutionssamarbejdet søger om at få godkendt i forbindelse med ansøgningen til Undervisningsministeriet om godkendelse af udbud. Institutionssamarbejdet har ansvaret for, at de valgte erhvervstemaer beskrives, så de appellerer til de unges interesser og således motiverer de unge til at gennemføre uddannelsen. Institutionssamarbejdet skal sørge for, at det lokale arbejdsmarked deltager i udfyldelsen af temaerne og således også er med til at tegne indholdet af uddannelsen, så den beskæftigelsesmæssige profil styrkes. Ad A.4. Kvalitetssikring Tovholderinstitutionen er ansvarlig for, at der etableres og vedligeholdes et fælles kvalitetssystem til løbende udvikling og resultatvurdering af uddannelsen. Ved etableringen heraf er følgende faktorer væsentlige: Sikring af sammenhæng i den enkelte elevs uddannelsesforløb, Løbende evaluering af elevens udbytte af undervisningen holdt op imod elevens erhvervsmæssige mål med uddannelsen, Vurdering af de udbudte fags relevans og kvalitet, Løbende evaluering af elevens progression og muligheder for at gennemføre hele uddannelsen, Dokumentation for tiltag og vurderinger.

10 10 Ad A.5. Specialpædagogisk bistand Tovholderinstitutionen er ansvarlig for at ansøge Undervisningsministeriet om særlige tilskud til dækning af udgifter til specialundervisning eller specialpædagogisk bistand til elever, der har behov herfor. Tovholderinstitutionen er i sådanne tilfælde ansvarlig for at indhente sagkyndige udtalelser om eleven og for at sikre, at sådanne udtalelser forefindes i de formater, som Undervisningsministeriet kræver, jf. lovgivningen om specialpædagogisk bistand ved ungdomsuddannelse. Hjemstedsskolerne varetager kontakten med Ungdommens Uddannelsesvejledning og de kommunale myndigheder for specialundervisning og specialpædagogisk bistand i elevens hjemkommune. Ad A.6. Taxametertilskud Tovholderinstitutionen har kontakten med Undervisningsministeriet om indberetning af elever og udbetaling af tilskud til uddannelsen, herunder for at holde sig ajour med regler og instrukser herom. Det er tovholderinstitutionens revisor som attesterer indberetninger til brug for tilskudsudbetaling. Ad A.7. Fordeling af taxametertilskud Tovholderinstitutionen udarbejder forslag til styregruppen til en nøgle for fordeling af tilskud mellem de deltagende samarbejdsparter. I nøglen indgår de forskellige arbejdsopgaver i forbindelse med hver enkelt elevs uddannelsesforløb, herunder tovholderinstitutionens administrative arbejde. Tovholderinstitutionen sørger i overensstemmelse med den fastsatte fordelingsnøgle for den konkrete fordeling, når tovholderinstitutionen, dels har modtaget taxametertilskuddet fra Undervisningsministeriet, dels har kontrolleret den enkelte samarbejdsparts berettigelse til tilskuddet. Ad A.8. Regnskab Når det fastsættes i aftalen, at en enkelt samarbejdspartner alene kan kræve, at det interne regnskab underkastes review af tovholderinstitutionens revisor, er det for at bidrage til at holde de eksterne omkostninger til administrationen af kombineret ungdomsuddannelse nede.

11 11 Da Undervisningsministeriet accepterer, at tovholderinstitutionen integrerer regnskabet for uddannelsen i institutionens samlede årsrapport, vil regnskabet være omfattet af revisionen af årsrapporten. Vedr. hjemstedsskolernes opgaver: Ad B.1. Kontaktpersoner Deltagerne i institutionssamarbejdet skal stille kvalificeret personale til rådighed for uddannelsen, således at den enkelte elev kan få en kontaktperson i henhold til 8 i lov om kombineret ungdomsuddannelse. Tovholderinstitutionen er Hjemstedsskolerne er på vegne af tovholderskolen ansvarlig for den konkrete udpegelse af kontaktperson for eleverne, og at der foreligger skriftlig dokumentation for kontaktpersonernes arbejde med eleverne. Ad B.2. Forløbsplan Hjemstedsskolerne er på vegne af tovholderskolen er ansvarlig for, at der udarbejdes en foreløbig forløbsplan for hver enkelt elev, og at forløbsplanen justeres efter behov. Forløbsplanen skal tage udgangspunkt i den uddannelsesplan, der er udarbejdet for eleven af Ungdommens Uddannelsesvejledning. Hjemstedsskolerne er på vegne af tovholderskolen desuden ansvarlig for, at kontaktpersonen har fast kontakt med eleven med henblik på at fastholde elevens sigte med uddannelsen. Ad B.3. Kompetencevurdering af eleverne Hjemstedsskolerne har på vegne af tovholderskolen har ansvaret for, at der i løbet af det første halve år af den enkelte elevs uddannelsesforløb enten som led i eller i tilknytning til undervisningen foretages en nærmere kompetencevurdering af eleven med henblik på nærmere fastlæggelse af elevens forløbsplan. Ad B.4. Lærernes faglige og pædagogiske kvalifikationer Tovholderinstitutionen er ansvarlig for at sikre dokumentation for, at de involverede lærere er kvalificerede til opgaverne. Tovholderinstitutionen kan kræve af alle deltagende samarbejdsparter, at de leverer den fornødne dokumentation.

12 12 Hjemstedsskolerne skal sikre, at erhvervstræning i virksomheder, organisationer eller foreninger foregår, så eleven får udbytte af træningen, og at dette i videst muligt omfang dokumenteres til brug for evalueringen. Ad B.5. SU-ansøgning Elever over 18 år på kombineret ungdomsuddannelse er berettigede til SU. Tovholderinstitutionen/hjemstedsskolen har ansvaret for at eleverne modtager relevant vejledning herom, herunder om ansøgningsfrister og betingelser. Ad B.6. Betaling af leverede ydelser Hjemstedsskolen har kontakten til eksterne parter og har dermed ansvaret for betaling af disse parters ydelser i forbindelse med elevers gennemførelse af uddannelsen. Det skal derfor gøres eksterne parter opmærksom på, at hjemstedsskolen er deres kontakt til institutionssamarbejdet om kombineret ungdomsuddannelse. *******

13 13 Bilag 2 Kvalitetssikring og vurdering A. Vurdering af elevernes resultater på uddannelsen 1. Evaluering af elevernes udbytte af de enkelte uddannelseselementer 2. Løbende vurdering af elevernes progression og muligheder for at gennemføre hele uddannelsen. B. Kvalitetssikringsystem 1. Sikring af sammenhæng i den enkelte elevs uddannelsesforløb 2. Løbende evaluering af elevens udbytte af undervisningen holdt op imod elevens erhvervsmæssige mål med uddannelsen 3. Vurdering af de udbudte fags relevans og kvalitet, 4. Særligt fokus på hvordan særligt udviklet undervisning til uddannelsen spiller sammen med elevernes deltagelse i undervisning, der indgår i anden uddannelse 5. Systematisering af vurderingen af elevernes udbytte af erhvervstræning 6. Dokumentation for tiltag og vurderinger. C. Udvikling af uddannelsen 1. Netværksarbejde i lokalsamfundet 2. Udvidelse af erhvervskontakterne.

14 14 Bilag 3 Nøgle til fordeling af taxametertilskud mellem samarbejdsparterne Arbejdsopgaver der kan indgå i fordelingen: A. Undervisningsopgaver 1. Undervisningsforløb der er særligt tilrettelagt til kombineret ungdomsuddannelse 2. Undervisning under anden uddannelseslov 3. Erhvervstræning i virksomheder, organisationer eller foreninger B. Vurdering og kvalitetssikring af uddannelsen 1. Opfølgning på uddannelseselementerne, herunder sammenhængen i elevens uddannelse 2. Vurdering af elevens progression og udbytte af uddannelsens elementer C. Vejledningsopgaver mm. 1. Kontaktperson (udarbejdelse af forløbsplan, justeringer af forløbsplaner, kontakt til uddannelsesinstitutioner, tæt kontakt til eleven) 2. Gennemførelse af kompetencevurdering af eleven 3. Vejledning om SU, befordringsrabat mm. 4. Kontakt til Ungdommens Uddannelsesvejledning og evt. til andre kommunale myndigheder D. Administrative opgaver 1. Generelle administrative opgaver, herunder betjening af styregruppen 2. Administrative og statistiske indberetninger 3. Koordinering af kontaktpersoner 4. Overordnet budget og regnskab for samarbejdet 5. Tilskuds- og regnskabsopgaver (diverse indberetninger, modtagelse og fordeling af tilskud, betaling af regninger mm.) 6. Revision 7. Kontakt til Undervisningsministeriet 8. Prøveafvikling

1. Formål, opgaver og organisering.

1. Formål, opgaver og organisering. 1 Samarbejdsaftale om udbud af kombineret ungdomsuddannelse mellem CPH WEST, tovholderinstitution, og Social og sundhedsuddannelsescenteret i Brøndby Vestegnens HF og VUC Produktionshøjskolen i Brøndby

Læs mere

Fra institutionssamarbejdet:

Fra institutionssamarbejdet: Ansøgning om godkendelse af udbud af kombinerede ungdomsuddannelser (bedes set/udskrevet i farver) Fra institutionssamarbejdet: Svendborg Erhvervsskole o Teknisk EUD o Merkantil EUD Social- og Sundhedsskolen

Læs mere

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S Udkast af 13. marts 2013 til model for Vedtægt for Ring 3 Letbane I/S Side 2 af 21 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 5 2. Hjemsted... 5 3. Formål... 5 4. Ejerforhold og hæftelse... 5 5. Interessentskabets

Læs mere

INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB

INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB INDHOLD 1. Interessenter 1 2. Etablering af 60-selskab 1 3. Hjemsted 1 4. Formål 1 5. Indskud 2 6. Ejerforhold 2 7. Leje af køkken 2 8. Serviceydelser 2 9. Leveringsaftaler

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Danske Forsikringsmæglere og Forsikringsagenturer

Vedtægter for Foreningen af Danske Forsikringsmæglere og Forsikringsagenturer 1 Vedtægter for Foreningen af Danske Forsikringsmæglere og Forsikringsagenturer 1 Navn 2 Formål 3 Hjemsted 4 Medlemmer 5 Forudsætninger for optagelse 6 Optagelsesprocedure 7 Medlemspligter 8 Etiske retningslinjer

Læs mere

Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune

Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune Indhold Udbudsbetingelser:... 1 Varetagelse af dele af regresopgaven... 1 1 Indledning... 4 2 Baggrund

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Vedtægter for Spjellerup Friskole

Vedtægter for Spjellerup Friskole Vedtægter for Spjellerup Friskole Indholdsfortegnelse Hjemsted og formål..2 Skolens drift.3 Forældre- og støttekreds.. 3-4 Tilsyn....4-5 Generalforsamling...5-7 Bestyrelsens sammensætning....7-9 om bestyrelsens

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 Side 1 af 13 Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 BEK nr 740 af 27/06/2007 (Gældende) LOV Nr. 1552 af 20/12/2006 Lovgivning

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

VEDTÆGT for Metroselskabet I/S

VEDTÆGT for Metroselskabet I/S Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 10. september 2010 Opdateret: maj 2014 J.nr.: 89-11759 SOF/HED/ADJ Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@poulschmith.dk www.poulschmith.dk VEDTÆGT

Læs mere

Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk

Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq og Niuernermik

Læs mere

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland.

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland. Vedtægt for Professionshøjskolen VIA University College Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Professionshøjskolen VIA University College er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK 1. Forbundets navn og stiftelse Forbundets navn er: KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK. Forbundet er stiftet den 11. maj 1908. 2. Formål og virke 1. Kolonihaveforbundet

Læs mere

Indhold ... 2. Medlemsretten, 4-6... 2. rettigheder... 3. pligter... 4 19-21... 7. Vedtægter for

Indhold ... 2. Medlemsretten, 4-6... 2. rettigheder... 3. pligter... 4 19-21... 7. Vedtægter for Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er s ak as s e Vedtægter for Frie Funktionærers a-kasse Indhold Afsnit 1...... 2 Formål og hjemsted, 1... 2 Afsnit 2...... 2 Statsanerkendelsen, 2-3... 2 Afsnit 3......

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX.

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX. Udbudsmateriale Offentligt EU-udbud Levering af lokal basal erhvervsservice til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: XXXX XXXX Side 1 af 27 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Ordregiver...3 1.2 Udbuddets omfang...3

Læs mere

VEDTÆGTER. De Danske Skovdyrkerforeninger f.m.b.a. tel +45 33 24 42 66 fax +45 33 24 18 44 info@skovdyrkerne.dk www. skovdyrkerne.

VEDTÆGTER. De Danske Skovdyrkerforeninger f.m.b.a. tel +45 33 24 42 66 fax +45 33 24 18 44 info@skovdyrkerne.dk www. skovdyrkerne. VEDTÆGTER 2012 De Danske Skovdyrkerforeninger f.m.b.a Amalievej 20 1875 Frederiksberg C. Denmark CVR- nr. 82 28 90 11 tel +45 33 24 42 66 fax +45 33 24 18 44 info@skovdyrkerne.dk www. skovdyrkerne.dk VEDTÆGTER

Læs mere

Danske Servicevirksomheder (Danske Service)

Danske Servicevirksomheder (Danske Service) Danske Servicevirksomheder (Danske Service) Vedtægter og kollegiale regler samt ankenævn og garantifond Juni 2014 1 Indhold Navn og hjemsted... 3 Formål... 3 Medlemmer og optagelse... 3 Medlemmernes forpligtigelser

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Side 1 af 16 LBK nr 705 af 03/07/2009 Gældende (Friskoleloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 589 af 26/06/2009 LOV nr 591 af 26/06/2009

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. 08.80 O.11 xx/2012 Side 1

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. 08.80 O.11 xx/2012 Side 1 Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg KL Sundhedskartellet 08.80 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 08.80 Side 2 Bilagsoversigt... 3 Afsnit A. Tillidsrepræsentanter... 6 1. Valg

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. 08.80 O.11 48/2012 Side 1

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. 08.80 O.11 48/2012 Side 1 Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg KL Sundhedskartellet 08.80 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 08.80 Side 2 Bilagsoversigt... 3 Afsnit A. Tillidsrepræsentanter... 5 1. Valg

Læs mere